LEGE nr.

300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor
fizice çi a asocia]iilor familiale care desfãçoarã activitã]i
economice în mod independent
Forma sinteticå la data 01-Nov-2007. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® çi
tehnologia Acte Sintetice sunt mårci inregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 12-Nov-2004 actul a fost reglementata de Norme Metodologice din 2004 )
(la data 29-Jun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 520/2004 )
Parlamentul României adoptå prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozi]ii generale
Art. 1
(1) Persoanele fizice, cetåçeni români sau cetåçeni stråini, care provin din statele membre
ale Uniunii Europene çi din statele aparçinând Spaçiului Economic European, pot desfåçura
activitåçi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaçii
familiale în condiçiile prevåzute de prezenta lege.
(2) Persoanele fizice çi asociaçiile familiale pot fi autorizate så desfåçoare activitåçi
economice în toate domeniile, meseriile çi ocupaçiile, cu excepçia celor reglementate prin
legi speciale.
Art. 2
(1) Asociaçia familialå se poate înfiinça la iniçiativa unei persoane fizice çi se constituie din
membrii de familie ai acesteia.
(2) Sunt consideraçi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soçul, soçia çi copiii
acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizårii asociaçiei familiale, precum çi
rudele acestora pânå la gradul al patrulea inclusiv.
(3) În cazul desfåçurårii activitåçii în contextul dreptului de stabilire, asociaçia familialå se
constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reçedinça în România.
(4) Asociaçia familialå este reprezentatå în relaçiile cu terçii de persoana din iniçiativa
cåreia s-a înfiinçat sau de persoana împuternicitå de aceasta, în baza unei procuri
autentificate.
Art. 3
(1) Persoana fizicå care desfåçoarå activitåçi economice în mod independent, precum çi
persoanele fizice care sunt membri ai asociaçiilor familiale au, în sensul prezentei legi,
calitatea de angajat propriu.
(2) Calitatea de angajat propriu se referå la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de
pensii çi alte drepturi de asiguråri sociale, al asigurårilor sociale de sånåtate çi al
asigurårilor pentru çomaj, în condiçiile prevåzute de legile care reglementeazå aceste
domenii!
(3) Persoanele fizice care desfåçoarå activitåçi economice în mod independent çi asociaçiile
familiale autorizate în condiçiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual
de muncå pentru desfåçurarea activitåçilor pentru care s-a obçinut autorizaçia.
Art. 4
Persoana fizicå care desfåçoarå activitåçi economice în mod independent çi asociaçia
familialå trebuie så deçinå autorizaçia çi certificatul de înregistrare eliberate în condiçiile
prezentei legi.
CAPITOLUL II: Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea
autoriza]iei
Art. 5
Pot desfåçura activitåçi economice în mod independent sau în cadrul asociaçiilor familiale
persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmåtoarele condiçii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicitå autorizarea pentru
desfåçurarea de activitåçi economice în mod independent çi a persoanelor fizice care au
iniçiativa constituirii asociaçiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor
asociaçiei familiale;
b) starea sånåtåçii le permite desfåçurarea activitåçii pentru care se solicita autorizaçia;
c) au calificarea - pregåtire profesionalå sau, dupå caz, experiençå profesionalå -, necesarå
pentru a desfåçura activitatea economicå pentru care se solicitå autorizaçia;
Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
d) nu au fost condamnate penal prin hotårâre judecåtoreascå råmaså definitivå pentru
såvârçirea de fapte sancçionate de legile financiare, vamale çi cele care privesc disciplina
financiar-fiscalå de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
e) îndeplinesc condiçiile de funcçionare prevåzute de legislaçia specificå în domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecçiei mediului, protecçiei muncii çi apårårii împotriva incendiilor çi
cerinçele reglementårilor specifice protecçiei consumatorului pentru activitatea desfåçuratå,
precum çi normele de calitate a produselor çi serviciilor puse pe piaça.
Art. 6
(la data 07-Jun-2006 Capitol II, art. 6 a fost reglementata de Ordonanta urgenta 40/2006 )
(1) În vederea emiterii autorizaçiei pentru desfåçurarea de activitåçi economice în mod
independent sau în cadrul unei asociaçii familiale, trebuie så se asigure la primåria
competentå o documentaçie care va cuprinde:
a) cerere-tip; în cazul asociaçiei familiale trebuie så conçinå semnåturile tuturor membrilor
asociaçiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerçului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecårui membru al
asociaçiei familiale, în original. Cetåçenii stråini neînregistraçi fiscal în România au obligaçia
så prezinte o declaraçie pe propria råspundere autentificatå, din care så rezulte cå nu au
datorii fiscale çi cå nu au såvârçit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal,
sancçionate de legile financiare, vamale çi cele care privesc disciplina financiar-fiscalå;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfåçurårii activitåçii în contextul dreptului de stabilire - actele din care så
rezulte domiciliul sau reçedinça;
f) certificatul medical pentru persoana fizicå, respectiv pentru fiecare membru al asociaçiei
familiale, prin care se atestå cå starea sånåtåçii le permite desfåçurarea activitåçii pentru
care se solicitå autorizaçia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitarå;
g) declaraçia-tip pe propria råspundere cå îndeplineçte condiçiile de funcçionare prevåzute
de legislaçia specificå în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecçiei mediului, protecçiei
muncii çi apårårii împotriva incendiilor, precum çi reglementårile specifice protecçiei
consumatorului pentru activitatea desfåçuratå çi normele de calitate a produselor çi
serviciilor puse pe piaçå;
g) declaraçia-tip pe propria råspundere cå îndeplineçte condiçiile de funcçionare prevåzute
de legislaçia specificå în domeniul sanitar, protecçiei mediului, protecçiei muncii çi apårårii
împotriva incendiilor, reglementårile specifice protecçiei consumatorului pentru activitatea
desfåçuratå, precum çi normele de calitate a produselor çi serviciilor puse pe piaçå;
(la data 07-Jun-2006 Capitol II, art. 6, alin. (1), litera G inlocuit de art. I, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 40/2006 )
g
1
) autorizaçie sanitarå veterinarå emiså de direcçia sanitar-veterinarå çi pentru sigurança
alimentelor judeçeanå, respectiv a municipiului Bucureçti, pentru comerçul cu ridicata al
animalelor vii, comerçul cu ridicata al cårnii çi produselor din carne, precum çi pentru
comerçul cu ridicata al produselor lactate, ouålor, uleiurilor çi produselor comestibile;
(la data 07-Jun-2006 Capitol II, art. 6, alin. (1), litera G completat de art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 40/2006 )
h) copii de pe documentele prevåzute la art. 7, care dovedesc pregåtirea profesionalå sau,
dupå caz, experiença profesionalå, pentru desfåçurarea activitåçii pentru care se solicitå
autorizarea.
(2) În cazul în care pentru practicarea unor activitåçi economice, ocupaçii sau meserii sunt
prevåzute, prin acte normative, cerinçe de pregåtire profesionalå çi/sau de atestare
specifice, persoana fizicå sau, dupå caz, reprezentantul asociaçiei familiale trebuie så
depunå dovada îndeplinirii cerinçelor respective.
(3) În cazul în care activitatea economicå pentru care se solicitå autorizarea nu necesitå
calificare, persoana fizicå nu va prezenta dovada pregåtirii sau experiençei profesionale
prevåzute la alin. (1) lit. h).
Art. 7
(1) Calificarea prevåzutå la art. 5 lit. c), dobânditå în România, poate fi doveditå cu
urmåtoarele documente, dupå caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinça prin care se dovedeçte absolvirea unei instituçii de
Pag. 2 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
învåçåmânt preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregåtire profesionalå, organizatå în condiçiile
legii în vigoare la data eliberårii acestuia;
c) certificatul de competençå profesionalå, eliberat de instituçiile abilitate conform
legislaçiei în vigoare;
d) cartea de meçteçugar, obçinutå în condiçiile prevåzute de actele normative în vigoare la
data eliberårii acesteia;
e) carnetul de muncå al solicitantului, din care så reiaså cå acesta a fost încadrat în muncå
pe o duratå de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaçia pentru care se solicitå
autorizarea;
f) declaraçie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfåçura activitatea pentru care se
solicitå autorizarea, eliberatå de primarul localitåçii respective în mod gratuit în cazul
meseriilor tradiçionale artizanale;
g) autorizaçia eliberatå în condiçiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr.
507/2002 privind organizarea çi desfåçurarea unor activitåçi economice de cåtre persoane
fizice, cu modificårile ulterioare;
h) alte dovezi care så ateste experiença profesionalå.
(2) Persoanele fizice prevåzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în stråinåtate
trebuie så depunå pentru obçinerea autorizaçiei, dupå caz:
a) atestatul de recunoaçtere çi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaçiei çi Cercetårii,
prin Centrul Naçional de Recunoaçtere çi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele
prevåzute la alin. 1 lit. a);
b) atestatul de recunoaçtere a calificårii dobândite în stråinåtate, în afara sistemului de
învåçåmânt, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritåçii Sociale çi Familiei, în condiçiile
stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritåçii sociale çi familiei nr. 701/2003 pentru
desemnarea instituçiei care så recunoascå automat documentele care dovedesc calificarea
dobânditå în stråinåtate, în afara sistemului de învåçåmânt, de cetåçeni români sau cetåçeni
ai statelor membre ale Uniunii Europene çi ai statelor aparçinând Spaçiului Economic
European.
Art. 8
Autorizaçia pentru desfåçurarea de cåtre persoane fizice a unor activitåçi economice în mod
independent, precum çi pentru înfiinçarea çi funcçionarea de asociaçii familiale, denumitå în
continuare autorizaçie, se elibereazå, la cerere:
a) în cazul desfåçurårii activitåçii în contextul dreptului de stabilire, de cåtre primarii
comunelor, oraçelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureçti, în a cåror
razå teritorialå solicitançii îçi au domiciliul sau reçedinça;
b) în cazul desfåçurårii activitåçii în contextul prestårii de servicii, de cåtre primarii
comunelor, oraçelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureçti, în a cåror
razå teritorialå solicitançii vor presta activitåçile respective.
Art. 9
Primåria are obligaçia ca în termen de 10 zile lucråtoare de la data înregistrårii cererii de
autorizare sau, dupå caz, de completare a autorizaçiei, så elibereze autorizaçia çi copia
certificatå a acesteia.
Art. 10
Autorizaçia va cuprinde în mod obligatoriu:
a) datele de identificare a emitentului autorizaçiei;
b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfåçura activitåçi economice în mod
independent sau a persoanei din iniçiativa cåreia se înfiinçeazå asociaçia familialå çi a
membrilor acesteia;
c) activitatea principalå çi, dupå caz, activitåçile secundare pentru care se elibereazå
autorizaçia, codificate conform Clasificårii activitåçilor din economia naçionalå - CAEN,
aprobatå prin Hotårârea Guvernului nr. 656/1997, actualizatå prin Ordinul preçedintelui
Institutului Naçional de Statisticå nr. 601/2002, clasa de 4 cifre;
d) locul de desfåçurare a activitåçii principale çi, dupå caz, a activitåçilor secundare;
e) data eliberårii autorizaçiei çi numårul de înregistrare al acesteia.
Art. 11
Pag. 3 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
(1) În cazul persoanelor prevåzute la art. 1 alin. (1) care exercitå în mod legal o activitate
economicå ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau
aparçinând Spaçiului Economic European, în care sunt stabilite, çi care solicitå desfåçurarea
activitåçii respective în România în contextul prestårii de servicii, autorizaçia prevåzutå de
prezenta lege va fi eliberatå de primårii în baza cererii çi a documentului care atestå cå
solicitantul desfåçoarå în statul de proveniençå în mod legal activitatea pentru care solicitå
autorizarea.
(2) Actul prevåzut la alin. (1) va fi depus în copie traduså çi legalizatå.
Art. 12
(1) O persoanå fizicå care desfåçoarå activitåçi economice în mod independent sau q
asociaçie familialå are dreptul de a deçine o singurå autorizaçie.
(2) Pentru desfåçurarea altei activitåçi care nu este prevåzutå în autorizaçie este necesarå
completarea autorizaçiei.
(3) Activitåçile de formare profesionalå prin ucenicie la locul de muncå pot fi realizate, în
condiçiile stabilite de dispoziçiile legale în vigoare, fårå a fi necesar ca aceste activitåçi så fie
prevåzute în autorizaçie.
Art. 13
(1) Anularea autorizaçiei se realizeazå în baza cererii de renunçare sau când una dintre
condiçiile de autorizare prevåzute la art. 5 nu mai este îndeplinitå.
(2) Cererea de renunçare la autorizaçie se adreseazå în scris autoritåçii administraçiei
publice locale emitente de cåtre persoana fizicå care desfåçoarå activitåçi economice în mod
independent sau de cåtre reprezentantul asociaçiei familiale çi se soluçioneazå în termen de
15 zile lucråtoare de la data înregistrårii cererii.
(3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerçului cazurile de anulare a
autorizaçiei, prevåzute în prezenta lege, împreunå cu originalul certificatelor de înregistrare
çi va comunica aceste cazuri çi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorialå a
autoritåçii publice emitente.
(4) Anularea autorizaçiei atrage radierea din oficiu din registrul comerçului a persoanei fizice
care desfåçoarå activitåçi economice în mod independent sau a asociaçiei familiale.
Art. 14
Persoanelor fizice, cetåçeni stråini, care desfåçoarå activitåçi economice pe teritoriul
României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplicå regimul
valutar stabilit prin reglementårile Båncii Naçionale a României.
Art. 15
(1) Organele de control competente conform dispoziçiilor legale în vigoare vor verifica prin
sondaj periodic respectarea condiçiilor de autorizare de cåtre persoanele fizice care
desfåçoarå activitåçi economice în mod independent çi asociaçiile familiale autorizate în
condiçiile prezentei legi.
(2) În cazul în care se constatå cå una dintre condiçiile de autorizare nu este îndeplinitå,
autoritatea care a emis autorizaçia va fi notificatå în vederea anulårii autorizaçiei.
(3) Anularea autorizaçiei în situaçia prevåzutå la alin. (2) atrage radierea din registrul
comerçului fårå plata taxelor prevåzute de lege.
CAPITOLUL III: Procedura de înregistrare în registrul comer]ului
Art. 16
(1) În vederea eliberårii certificatului de înregistrare, primåriile au obligaçia så ia måsurile
necesare pentru a asigura obçinerea cazierului fiscal çi dovada rezervårii denumirii firmei
necesare pentru eliberarea çi depunerea autorizaçiei, în copie certificatå, la oficiul registrului
comerçului.
(2) Depunerea autorizaçiei în copie certificatå de oficiul registrului comerçului se realizeazå
în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia.
(3) În cazul în care transmiterea documentelor prevåzute la alin. (1) se face prin poçtå,
taxele poçtale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizaçiei.
(4) Prin excepçie de la dispoziçiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerçului, republicatå, cu modificårile çi completårile ulterioare, înregistrarea în registrul
comerçului a comerciançilor persoane fizice çi asociaçii familiale se face numai pe baza
autorizaçiei emise de primari.
Pag. 4 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
(5) În termen de 7 zile lucråtoare de la primirea documentelor transmise de primårie,
oficiul registrului comerçului va emite çi va transmite cåtre primårie certificatul de
înregistrare.
(6) Data comunicårii certificatului de înregistrare cåtre comerciant va fi transmiså de cåtre
primårii organelor fiscale competente din structura teritorialå a Ministerului Finançelor
Publice, pentru evidença fiscalå.
(7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima çi a cincea zi a
fiecårei luni, pentru luna anterioarå.
Art. 17
Primåriile au obligaçia så notifice instituçiilor abilitate cu supravegherea respectårii de cåtre
comerciançi a legislaçiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecçiei mediului,
protecçiei muncii çi apårårii împotriva incendiilor, conform prevederilor Hotårârii Guvernului
nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcçionårii comerciançilor,
despre eliberarea autorizaçiei çi a certificatului de înregistrare.
CAPITOLUL IV: Dispozi]ii finale
Art. 18
Activitåçile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prevåzute în anexa nr. 3 la
Ordinul ministrului muncii, solidaritåçii sociale çi familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003
pentru desemnarea instituçiei care så recunoascå automat documentele care dovedesc
calificarea dobânditå în stråinåtate, în afara sistemului de învåçåmânt, de cetåçeni români
sau cetåçeni ai statelor membre ale Uniunii Europene çi ai statelor aparçinând Spaçiului
Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie
2004.
Activitåçile economice care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevåzute în cadrul
Clasificårii activitåçilor din economia naçionalå - CAEN, aprobatå prin Hotårârea Guvernului
nr. 656/1997, publicatå în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie
1997, actualizatå prin Ordinul preçedintelui Institutului Naçional de Statisticå nr.
601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie
2002, çi a cåror desfåçurare de cåtre persoane fizice autorizate sau asociaçii familiale nu
necesitå autorizare în baza unei legi speciale.
(la data 18-Dec-2005 Capitol IV, art. 18 modificat de art. I, punctul 1. din Legea 378/2005 )
Art. 19
Autoritatea competentå så elibereze documentele care atestå experiença profesionalå
dobânditå în România, pentru persoanele care doresc så desfåçoare în statele membre ale
Uniunii Europene çi în statele aparçinând Spaçiului Economic European activitåçi economice
care fac obiectul prezentei legi, se stabileçte prin hotårâre a Guvernului.
Art. 20
(1) Respingerea cererii de autorizare çi refuzul înregistrårii în registrul comerçului în mod
nejustificat, precum çi måsura anulårii autorizaçiei pot fi contestate în instançå, în condiçiile
legii.
(2) Nerespectarea termenului prevåzut la art. 9 se sancçioneazå cu amendå de 500.000 lei
pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 21
Constituie contravençia prevåzutå de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaçiei împotriva unor activitåçi comerciale ilicite, republicatå, cu modificårile çi
completårile ulterioare, çi se sancçioneazå, potrivit legii, începerea desfåçurårii oricårei
activitåçi comerciale înainte de obçinerea autorizaçiei çi a certificatului de înregistrare,
prevåzute de prezenta lege.
Art. 22
Persoanele fizice independente çi asociaçiile familiale care s-au înfiinçat în baza Legii nr.
507/2002 privind organizarea çi desfåçurarea unor activitåçi economice de cåtre persoane
fizice sau care çi-au preschimbat autorizaçia emiså în baza Decretului-lege nr. 54/1990
privind organizarea çi desfåçurarea unor activitåçi economice pe baza liberei iniçiative nu au
obligaçia de preschimbare a autorizaçiei.
Art. 23
În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi
Pag. 5 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
aprobate prin hotårâre a Guvernului, la propunerea comunå a Agençiei Naçionale pentru
întreprinderi Mici çi Mijlocii çi Cooperaçie, a Ministerului Administraçiei çi Internelor çi a
Ministerului Justiçiei - Oficiul Naçional ål Registrului Comerçului, în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 24
(1) Prezenta lege intrå în vigoare la 90 de zile de la data publicårii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Pe data intrårii în vigoare a prezentei legi se abrogå:
a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea çi desfåçurarea unor activitåçi economice de
cåtre persoane fizice, publicatå în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6
august 2002, cu modificårile ulterioare;
b) Hotårârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea çi desfåçurarea unor activitåçi
economice de cåtre persoane fizice, publicatå în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
108 din 20 februarie 2003, cu modificårile çi completårile ulterioare, precum çi orice alte
dispoziçii contrare.
-****-
Aceastå lege a fost adoptatå de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 çi
ale art. 76 alin. (2) din Constituçia României, republicatå.
Publicat în Monitorul Oficial cu numårul 576 din data de 29 iunie 2004

Forma sinteticå la data 01-Nov-2007. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® çi
tehnologia Acte Sintetice sunt mårci inregistrate ale Wolters Kluwer.
PREÇEDINTELE CAMEREI DEPUTA]ILOR
VALER DORNEANU
PREÇEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU
Pag. 6 din 6 Act sintetic la data 01-Nov-2007 pentru Legea 300/2004
Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful