TULARASHI

vÀįÁgÁ²

TULARASHI vÀįÁgÁ² ZÀgÀgÁ² ¥ÀÄgÀĵÀgÁ² ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ² zsÁvÀÄ Moveable Positive Metal ¸ÀPÁgÁvÀäPÀgÁ² ¨É¸ÀgÁ² ¥À²ÑªÀÄ ¢ªÁ§ ¢ªÁ§® PÀÆægÀzÀ° ÀzÀ°è¸ËªÀÄå Soft in cruel ²ÃµÉÆÃðzÀAiÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀeÉÆÃUÀÄt ºÀĽ «Ä±Àæt ¥ÀĵÀÌgÁA± ¥ÀĵÀÌgÁA±À24 Black PÁªÀÄ ¢é¥ÁzÀ QªÀÅqÀÄgÁ² ªÀÄÈvÀÄå¨ ÀÄÈvÀÄå¨sÁU 4 Rises from head kama Male Airy Rajo Guna Sour Mixed Pushkamsha-24 Odd sign West Day strong Duped Deaf Death degree-4 .

TULARASHI vÀįÁgÁ² ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦. VqÀØPÀÄwÛUÉ. beautiful Shiny eyes. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ. small neck. Handsome. young. smiley face. fair colour. like parrot. Tall and strong body. £ÀUÀĪÀªÀÄÄR. highlighted nose. VtÂAiÀÄAvÉ §VÎgÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ. . JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁlªÁzÀ zÉúÀ.¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ. Beautiful. M¼ÉîAiÀĪÉÄʧtÚ.

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. Drawing. AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄavÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. Minutely observe human nature. bÁAiÀiÁUÀæºÀt. . EªÀgÉà GvÀÛªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. Photography. Always balance their mind. Like Horticulture. Like symbol weigh each thing. fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁUÉ vÀPÀÌAvÉ J®èªÀ£ÀÄß vÀÆV£ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ. ZÀZÉðAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. engage in various hobbies. GzÁ:vÉÆÃlUÁjPÉ. they are good judges. like enjoy all worldly pleasures.K£ÉÃDzÀgÀÄ ±ÀAwAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ. avÀæPÀ¯É. they cannot be defeated in argument.

CAvÀzÀÈð¶Ö. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° gÁdPÁjtÂUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ. advice fore hand properly. zsÁå£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ. GzÁ: ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃ. Tapassu rise to any level. ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ²AiÀiÁzÀÝjAzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÄ. £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀjÃw ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ. Mahatma Gandhi . In Meditation. eg: Shri Narasimha bharathi. Work for others ignore their own happiness. insight.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. ZÀÄgÀÄPÁzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ. fill up the loss caused to others. Influential Politician. gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. wise. ±À¤ E°è GZÀÑ£ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¥À¸ÀÄì.gÁdPÁgÀtzÀ°è J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü. Ramana maharshi. Shani is exalted here. Because Vayutatva imaginative.

. don’t like discussion in haste. Like philosophy much. make people unite of different opinions. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. Don’t hurt others feelings.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä C©üÃ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. So leaders among people. Impose their opinion on others. vÀgÁvÀÄj ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. ¯ËQPÀQÌAvÀ DzsÁåvÀäzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ. ±ÀÄPÀæ F gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä GqÀĦ£À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. Shukra is the lord of this sign. ºÁUÁV d£ÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁUÀÄvÁÛgÉ. ªÀåwjPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß MnÖUÉvÀAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. so more particular about their dress.

Not like to fallow others. ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåzÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ. MªÉÄä¯É DzÁåvÀäPÀPÉÌ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. Kidney.DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ. zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ. business. Like good conveyance. So their may be trouble in these parts.TULARASHI vÀįÁgÁ² ªÁºÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. Though success full in worldly affairs bent towards philosophy. Kidney. Spines are indicated by Libra. .Loins. devoted to god. ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. consume more liquid. Like scent. Spines are indicated by Libra.zÉêÀgÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀ°è «¤ÃvÀ¨sÁªÀ. ¥ÀjªÀÄ® ¦æAiÀÄgÀÄ. Loins. «zÉñÀ ¥ÀæªÁ±À. foreign travel. Like Music. J¯Áè«ZÁgÀzÀ®Äè ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. saints and elders. expert in trade.

 2nd & 7th lord Kuja maraka neutral. 1-10 Debilitation of Ravi 10th def debilitation point. 1st & 8th lord Shukra half benefic. .TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁgÁ² 0-20 ªÀÄÆ®wæPÉÆãÀ. 1-8 ±ÀÄPÀæ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ±ÀĨsÀ. 0-10 gÀ«AiÀÄ ¤ÃZÀ PÉëÃvÀæ. 0-20 Exaltation of Shani 20th deg exaltaion point. 2-7 PÀÄd ªÀiÁgÀPÀ Tula Rashi: 0-20 deg Moolatrikona. 20-¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ. 21-30 swakshetra. 21-30 ¸ÀéPÉëÃvÀæ. 10 ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ. 0-20 ±À¤AiÀÄ GZÀÑPÉëÃvÀæ.

 11 ¸ÀÆgÀå £ÉʸÀVðPÀ ±ÀvÀÄæ. ±ÀĨsÀUÀæºÀ.TULARASHI vÀįÁgÁ² 3-6 UÀÄgÀÄ ¥Á¦. 10 ZÀAzÀæ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¦ DzÀÝjAzÀ ¥Á¦. 9th & 12th Lord Budha benefic. 3rd & 6th Lord Guru melefic. 4th & 5th Lord Shani yogakaraka. 9-12 §ÄzsÀ ±ÀĨsÀ. 10th Lord Chandra enemy so Malefic 11th Lord Ravi enemy so Malefic. . 4-5 ±À¤ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ. benefic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful