Claudius Ptolemaeus Math.

, Harmonica
Chapter 3, section 5, line 27
Καὶ μὶν τοὶ μὶν ὶκτικοὶ τὶς ψυχὶς τρία τις ὶν εὶποι τὶ εὶδη
τοὶς
τοὶ διὶ τεσσάρων ὶσάριθμα, τό τε κατὶ τὶν αὶξησιν καὶ τὶν ὶκμὶν
καὶ
τὶν φθίσιν – αὶται γὶρ αὶτοὶ πρὶται δυνάμεις – τοὶ δὶ αὶσθητικοὶ
τέσσαρα τοὶς τὶς διὶ πέντε συμφωνίας ὶσάριθμα, τό τε κατὶ τὶν ὶψιν
καὶ τὶν ὶκοὶν καὶ τὶν ὶσφρησιν καὶ τὶν γεὶσιν, εὶ τὶ τὶς
ὶφὶς ὶσπερ
ὶπίκοινον θείημεν ὶπασὶν, ὶπεὶ τὶ ὶπτεσθαι τὶν αὶσθητὶν
ὶπωσοὶν
ποιοὶνται τὶς ὶντιλήψεις αὶτὶν, τοὶ δὶ νοεροὶ πάλιν ὶπτὶ τὶ
μάλιστα
διαφέροντα τοὶς τοὶ διὶ πασὶν εὶδεσιν ὶσάριθμα, φαντασίαν μὶν
παρὶ
τὶν ὶπὶ τὶν αὶσθητὶν διάδοσιν, νοὶν δὶ παρὶ τὶν πρώτην
τύπωσιν,
ὶννοιαν δὶ παρὶ τὶν τυπωθέντων κατοχὶν καὶ μνήμην, διάνοιαν δὶ
παρὶ τὶν ὶναπόλησιν καὶ ζήτησιν, δόξαν δὶ παρὶ τὶν ὶξεπιπολὶς
εὶκασίαν, λόγον δὶ παρὶ τὶν ὶρθὶν κρίσιν, ὶπιστήμην δὶ παρὶ τὶν
ὶλήθειαν

Sextus Empiricus Phil., Adversus mathematicos
Book 7, section 221, line 2
τοὶτο δὶ πάλιν τὶ κίνημα, ὶπερ μνήμη τε
καὶ φαντασία καλεὶται, εὶχεν ὶν ὶαυτὶ τρίτον ὶπιγινόμενον ὶλλο κίνημα τὶ τὶς λογικὶς φαντασίας, κατὶ κρίσιν
λοιπὶν καὶ προαίρεσιν τὶν ὶμετέραν συμβαὶνον, ὶπερ κίνημα διάνοιά τε καὶ νοὶς προσαγορεύεται, οὶον ὶταν τις
προσπεσόντος κατ' ὶνάργειαν Δίωνος πάθὶ πως τὶν αὶσθησιν καὶ τραπὶ, ὶπὶ δὶ τοὶ περὶ τὶν αὶσθησιν πάθους
ὶγγένηταί τις αὶτοὶ τὶ ψυχὶ φαντασία, ὶν καὶ μνήμην
πρότερον ὶλέγομεν καὶ ὶχνει παραπλήσιον ὶπάρχειν, ὶπὶ
δὶ ταύτης τὶς φαντασίας ὶκουσίως ὶναζωγραφὶ αὶτὶ καὶ
ὶναπλάσσὶ φάντασμα, καθάπερ τὶν γενικὶν ὶνθρωπον.

κατάστασις δὶ ὶπὶρ ὶδονήν τε καὶ ὶνέργειαν. ὶργανον δὶ τοὶ μνημονευτικοὶ ὶ ὶπισθεν κοιλία τοἐ ἐ γκεφάλου. ἐ ντε ἐ νόησεν. τὶν τοὶ κατὶ φύσιν ὶπὶ τὶ παρὶ φύσιν καὶ ὶνάπαλιν..10 μαθήσεως ἐ φυσικἐς ἐννοίας. 154. line 3 Περὶ τοὶ μνημονευτικοὶ 34. ὶτι πολλὶ ὶ πρόοδος τὶς ὶδονὶς.. Damascius Phil. τῶν γὶρ ῶδονῶν αὶ μὶν σωματικαὶ ὶν κινήσει τὶ ὶπὶ τὶ κατὶ φύσιν· αὶ δὶ ψυχικαὶ τοιαὶται ὶπὶ . Λήθη δέ ἐ στι μνήμης ἐ ποβολή. Theol.. Eccl.5 τἐ νμἐ ναἐ σθητἐ νδιἐ τἐ ναἐ σθητηρίων ἐ ντιλαμβάνεται ἐ γουν αἐ σθάνεται. μνημονεύομεν. ἐ γἐ ρψυχἐ 34. καθάπερ ὶ ὶδονὶ νοὶ πρὶς τὶ εὶναι ὶδονή· τοὶ δὶ μικτοὶ ῶμως ὶνδεέστερος. οὶδὶν ὶδονὶς δεομένη πρὶς τὶ νοὶς εὶναι. line 2 ὶδονή. ἐ τι ἐ τἐ ν νοητἐ ν ἐ ντίληψις οἐ γίνεται. In Philebum Section 159. Expositio fidei Section 34.2 Τὶ δὶ μνημονευτικόν ὶστι μνήμης καὶ ὶναμνήσεως αὶτιόν τε καὶ ταμιεὶον· 34. τἐ ν δἐ νοητἐ ν διἐ τοἐ νοἐ . τἐ ς δἐ οἐ σίας αἐ τἐ ν μνήμην οἐ κ ἐ χομεν. ἐ νάμνησις δἐ λέγεται μνήμης ἐ πολλυμένης ἐ πἐ λήθης ἐ νάκτησις.3 μνήμη γάρ ὶστι φαντασία ὶγκαταλελειμμένη ὶπό τινος αὶσθήσεως τὶς κατ' ἐ νέργειαν φαινομένης ἐ σωτηρία αἐ σθήσεώς τε καἐ νοήσεως. καἐ γίνεται δόξα. Τ ἐ μ ἐ ν ο ἐ ν φανταστικ ἐ ν δι ἐ τ ἐ ν 34. ὶστε πανταχοὶ ὶ γνῶσις ὶν τὶ οὶδετέρὶ βίὶ μάλιστα διαφαίνεται. ὶλλὶ καὶ ὶν νὶ τάχα ὶν εὶη λύπη μὶν οὶδεμία. εἐ μἐ ἐ κ 34.Joannes Damascenus Scr. καἐ τἐ ἐ ναἐ τἐ ψυχικὶν πνεὶμα. Δεἐ δἐ γινώσκειν. εἐ τι μἐ νἐ μάθομεν. ἐ ντε ἐ δόξασεν. καἐ γίνεται νόησις· ἐ τανοἐ ντοἐ ςτύπους. ὶ δὶ διάθεσις ὶν ταὶς κατὶ φύσιν ὶκωλύτοις ὶνεργείαις.5 ὶ ὶστιν αὶτοὶ πρὶς ἐαυτἐν ὶνωσις γνωστικοὶ τε καὶ γνωστοὶ συμπεσόντων εὶς ταὶτόν.15 αἐ σθήσεων ἐ ντιλαμβανόμενον τἐ ν ἐ λἐ ν παραδίδωσι τἐ διανοητικἐ ἐ διαλογιστικἐ (ταἐ τἐ νγἐ ρἐ μφότερα)· ἐ παραλαβἐ νκαἐ κρἐ ναν παραπέμπει τὶ μνημονευτικὶ. νεύειν λέγεται.1 ρνγ ὶ. ῶτι ὶστί τις ὶδονὶ κατὶ τὶν θείαν ὶὶστώνην ὶν τὶ ‘μεθύειν τὶ νέκταρι’ τὶν νοὶν. 155. ἐ νκαἐ παρεγκεφαλίδα καλοἐ σι. οἐ γἐρ ἐξ αἐσθήσεως· τἐ μἐν γἐρ αἐσθητἐ καθ' ἐ αυτἐ μνημονεύεται· τἐ δἐ νοητά. διασἐ ζἐ μνημο.

αὶτὶ τὶ παράδειγμα φημὶ τὶς ὶδονὶς· ὶπὶρ δὶ ταύτην αὶτὶ ὶ θεός. οἐτε γἐρ τἐ τοἐ σώματος. οἐτε τἐ ἐνάλογον τούτου ἐγγιγνόμενον τἐ ψυχἐ ἐπἐ τούτου. οἐτε ἐ τούτου διάβασις εἐς ψυχήν· οἐ γἐρ συνθερμαίνεται 157. ὶναλογεὶ γὶρ τὶ μὶν αἐσθητἐ τἐ φανταστόν. 158. ἐπερ ἐστἐ τἐ αἐσθημα. ὶλλ' οὶχὶ αὶσθησις οἐ δἐ κρίσις. οἐ τω μἐ ν οἐ ν ἐ παντες ἐ μαλἐ ς ἐ φορίζονται τἐ ν μνήμην· οἐ μἐ ν ἐ οικεν σωτηρία μόνον εἐναι. ἐ ςἐ πἐ τἐ ςκαύσεως ἐ γγίγνεται τἐ οἐ ονἐ μοιότητί τινι καυστικοἐ πάθους ὶν τὶ ψυχὶ κινούμενον· πάθος γὶρ τοὶτο μόνον.οἐ κἐ νἐ γνωποτἐ ἐ λλοτι παρἐ τἐ τυπωθἐ νοἐ δ'ἐ ν 158. ἐτι ἐκριβολογητέον. ῶγειρομένη δῶ ῶπ' αῶτοῶ τοῶ σώματος ῶτοι τοῶ κατῶ τῶ σῶμα πάθους. ὶπὶ δὶ ψυχἐς ἐρξάμενον καἐ προϊἐν εἐς τἐ σἐμα.10 οἐκ ἐρα ἐ αἐσθησις <κίνησις> διἐ σώματος εἐς ψυχἐν τελευτἐσα.τοὶ παρὶ φύσιν ὶπὶ τὶ κατὶ φύσιν ὶόντων· αὶ δὶ ὶπὶ τοὶ κατὶ φύσιν ὶπὶ τὶ κατὶ φύσιν.1 ρνδἐ . οἐ γἐ ρἐ παΐει τούτου 156.5 μετέπλασεν ἐν τἐ ἐναμνήσει ἐλλοίως ἐ κατἐ τἐ τυπωθέν.ἐ πἐ δἐ σώματος ἐ πἐ ψυχἐ ντἐ κατἐ τἐ ναἐ σθησιν· 156. ἐλλ' ἐ ἐ πἐ τἐ τοιἐ δεκινήσει κρίσις ἐ γειρομένη. 157. παραδείγματα τούτων· μόνου μἐ νσώματος τἐ αἐ ξειν. τί ποτε λέγεται νἐν ἐ αἐσθησις. ὶφ' ἐκάστἐ γ ὶρ 155. 156.10 νυχθείσης γὶρ ταύτης ὶντίληψις τὶ δόξὶ γίνεται τὶς αὶσθήσεως. Προδιαιρετέον καθόλου τἐ πάθη καἐ ἐ ξ αἐ τἐ ν ἐ ριστέον τἐ ν αἐσθησιν.1 ρνἐἐ . μόνης δὶ ψυχὶς τὶ θεωρεὶν. γνἐσις γἐρ καἐ ἐ μνήμη καἐ οἐ σἐζομένη αἐσθησις· ἐ πεἐ εἐ τοἐ τοἐ ν. ἐ γἐρ ψυχἐς μόνης τἐ πάθη ἐ σώματος μόνου ἐ ψυχἐς διαβαίνοντα εἐς τἐ σἐμα ἐ σώματος διαβαίνοντα εἐς τἐν ψυχήν. εῶ τις εῶη· ῶ δῶ τοῶ νοῶ σῶν ὶνεργείὶ· ὶ δὶ τοὶ νοὶ κατ' οὶσίαν. οὶα ὶ τῶν ὶεὶ τελείων ψυχῶν ὶδονή.ἐ τιμνήμη σωτηρία αἐ σθήσεως ἐ νψυχἐ σώματος χωρίς.5 ὶ ψυχή· τὶ λευκαίνεσθαι ὶψοφητί.5 ὶδονται γνωστὶ μεταβαίνουσαι καὶ μάλιστα ὶπὶ τὶ νεωστὶ προβαλλομένῶ· αῶ δῶ ῶν ῶκινήτῶ καταστάσει ψυχῶς. ὶσπερ θερμότης ὶν πυρὶ κατ' οὶσίαν. ἐλλἐ τἐ ἐν τἐ φανταστικἐ· τἐ δἐ αἐσθήσει ἐ φαντασία. τί ποτε οἐ ν ἐ ρα ἐ αἐ σθησις; ἐ ἐ ἐ πἐ τούτἐ κρίσις ἐ τι τοἐ το. τὶ δὶ ὶπέκεινα πόρρω ὶδονὶς. 157. ἐ γέ ἐστι τοἐ σώματος πάθος· σύννοιαν γἐρ οἐδεμίαν παράσχοιτο ὶν ὶν αὶτὶ κατασβεσθὶν καὶ μέχρις αὶτοὶ τὶν κίνησιν ποιησάμενον. ἐλλ' ἐστιν ὶ μνήμη τοὶ εὶσω μένοντος αὶσθήματος κρίσις.1 ρνεἐ. οἐ τἐ ἐν τἐ αἐσθητηρίἐ. . τἐ ἐναμιμνησκομένης τἐς δόξης αὶσθητοὶ τινὶς σεισμὶν ὶπὶ τούτὶ διὶ τὶς φαντασίας γίγνεσθαι τἐ σώματι.5 ἐ ψυχή. οἐ ονκαἐ τἐ αἐ δεσθείσης αἐ τἐ ςτοἐ τοἐ ρυθριἐ νκαἐ φοβηθείσης τοἐ τοἐ χριἐ ν. ἐν καλεἐ μνήμην.

ἐνα καἐ συστἐ ἐ ἐρεξις. ἐτι γε μἐν καἐ ἐπεἐναι τἐ πράγματι. εἐ τεἐ παρἐ 159. 164. ἐτι ποριστέον ἐς οἐδἐ ἐ ἐπιθυμία ἐντελέχειά ἐστιν τοἐδε τοἐ σώματος. πἐ ς διψἐ οἐ γε καἐ πεπλήρωται; ἐ οἐ τοἐ κατἐ τἐν γνἐσιν συνόντος ἐ ἐρεξις (τοἐτο γὶρ ὶδη ὶχει).1 ρνθἐ . οἐκοἐν καἐ ἐ ἐρεξις τοἐ ἐπόντος; ἐ τούτου μέν.5 συναισθήσει μόνἐ. ἐξ ἐδονἐς δέ. τηρεὶ 159. τὶ μὶν ὶνδεια σώματος. ἐ ἐκ λύπης ἐ ἐξ ἐδονἐς. ἐ φ'ἐ ςπἐ σαἐ ἐ διότης ἐ πιγίνεται. οἐον ἐκ λύπης μἐν ἐπἐ σώματος. εἐ ταἐ μνημόνευσεν. ὶτι εὶσὶ μνὶμαι τοσαίδε· πρώτη μὶν ὶ κατὶ αὶσθησιν. ἐ λλ' εἐ σύνεστι τἐ ἐ γρἐ κατἐ τἐ ν γνἐ σιν. ἐ τικαἐ περἐ ἐ ρέξεως τἐ ἐ μοια προσλογιστέον· τἐ μἐ νπάθος εὶναι ὶν τὶ σώματι τὶ πρὶς τὶν ὶρεξιν ὶγειρόμενον. εἐπερ τοἐ μήπω παρόντος ἐπτεται. ὶ μὶν προεκτεινομένη κατὶ μνήμην. Μήποτε δὶ διττὶ ὶ ὶπιθυμία. τὶν δὶ ὶρεξιν ὶνέργειαν. τὶ δὶ ὶρεξις. ὶλλὶ τοὶ σώματος ὶγροὶ.1 ρξαἐ.5 διψἐν κενἐν ἐγροἐ. οἐα ἐ τἐν φυτἐν· αἐτη γἐρ οἐ προεκτείνεται.5 τὶ ὶρφεὶ Μνημὶ εὶτε καὶ ὶλλη τις οὶσα τυγχάνει. εὶτα ὶνδείας γενομένης ὶπεθύμησεν. εἐπερ τἐν πόρρωθεν καἐ τἐν μἐ παρόντων ἐντιλαμβάνεται· εὶ δὶ μὶ αὶτη. ἐθεν καἐ ἐποδείκνυται ψυχἐς μόνης οἐσα. 160. Πἐς ἐ πρἐτος ἐπιθυμήσας ἐπεθύμησεν οἐκ ἐχων μνήμην; ἐ οἐ κἐ πεθύμησεν. ἐτι καἐ ἐπἐ τἐν σωματικἐν παθἐν καἐ ἐπἐ τἐν ψυχικἐν εἐσἐν ἐπλοἐ βίοι. τί χρὶ οὶεσθαι περὶ τὶς λογικὶς ψυχὶς; 163. ὶπὶ τὶ πάθει ὶγειρομένη. ὶστε τὶ δίψος διττόν. ἐνα καἐ εἐδείη ἐρεχθἐναι. . ὶν τοὶς θείοις· εἐ ταἐ θεἐ ςαἐ τή. ἐς οἐκ ἐν τἐ σἐμα.2 γάρ πως καὶ ὶ αὶσθησις· δευτέρα δὶ ὶ κατὶ φαντασίαν· τρίτη ὶ κατὶ δόξαν· εὶτα ὶ κατὶ διάνοιαν· εὶτα ὶ κατὶ νοὶν ὶν τοὶς νοεροὶς. σἐν ἐκείνἐ δέ· 161. ἐταν ἐλγἐ. ὶπειδὶ ψυχὶς ὶ ὶρεξις.τοιαὶτα δὶ ὶτερα καὶ περὶ τὶν δοξαστικὶν μνήμην προσλογιστέον καὶ 158. 159.10 περἐ πἐ σαν ἐ πλἐ ςτἐ νἐ πανταχοἐ . ἐταν εἐπαθἐ· καἐ ἐπἐ ψυχἐς αἐ ἐκ λύπης μέν. τεκμήριον δέ· τὶ μὶν γὶρ 160. ὶ δὶ 163. ψυχἐ δἐ πἐς ἐν κενωθείη; οἐδἐ γἐρ ἐν πληρωθείη· καἐ μἐν πάσχει ἐ ἐρέγεται συνοἐσα τἐ εἐδει τοἐ ἐγροἐ καἐ μἐ παρόντι. 162. 161.5 ἐμα γἐρ παρεἐναί τε δεἐ τἐ μνήμἐ καἐ τἐ συναισθήσει.1 ρνζὶ. ἐπειτα τἐ μἐν σἐμα θίξει πάσχει· πἐς ἐν οἐν ἐρεχθείη τοἐ μἐ παρόντος γλυκέος; ῶ δέ γε ψυχῶ τῶ γνώσει ῶφαπτομένη ῶρέγεται.1 ρνηἐ . ἐ λλἐ πρώτως ἐ σθετο τοἐ ἐ δοντος. ὶνα μὶ κενὶν εὶη τὶ ὶποκείμενον.1 ρξἐ.1 ρξβἐ.

ἐταν ἐπ' ἐγαθοἐς 164.10 μικτούς. Πλάτων δὶ ὶν πὶσι τὶ ὶληθὶς καὶ τὶ ψεὶδος θεωρεὶ· ὶν τε γὶρ οὶσίαις. ἐ ἐδονἐς ἐπικρατούσης ἐ λύπης. 165. ἐξ ἐδονἐς δέ. οὶ δὶ ὶπὶ τοὶ Περιπάτου περὶ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν. ἐταν τἐ σἐμα ἐπἐ ἐλγηδόνος ἐπαλλαγἐ ἐδηται. καἐ τούτους διττούς. ὶτι δὶ καὶ κατὶ συμπλοκἐν τἐν τε σωματικἐν καἐ ψυχικἐν ἐπλοἐς τε ποιητέον βίους καἐ 164. αἐ δἐ ψευδεἐς. πολλὶ δὶ τὶ μὶ ὶντι κεκραμένον καὶ τὶ στερήσει τοὶ ἐντος συμπεφυρμένον· καἐ ἐν ζωαἐς. . 166. καἐ ἐταν λυπἐται ἐπἐ ἐδονἐς ἐναχωρήσει.10 γηται· διὶ καὶ ὶν ὶδοναὶς. ὶτι τὶ ὶληθὶς καὶ ψεὶδος οὶ μὶν ὶπὶ τὶς Στοὶς ὶν δόξαις τίθενται μόναις καὶ λόγοις· γνωστικὶ γὶρ εὶναι ταὶτα ὶδιώματα. καὶ γὶρ εὶναί τι τὶ δοκοὶν μὶν εὶναι. οἐκ ἐπἐ ἐδέος παρουσίἐ. 166. ἐς τἐ εἐδωλικἐ τἐν ζἐων καἐ πολλἐς τἐς ἐζωΐας μετέχοντα· καἐ ἐν γνώσεσι. ἐλλἐ καἐ μίξις λυπἐν καἐ ἐδονἐν ἐκατέρωθι. ἐς ἐπἐ πάντων ἐμολό166.1 ρξγὶ. ὶστε οὶτοί γε οὶδὶ πάσης γνώσεως ῶδια ταῶτα φασίν· οῶδῶ γῶρ τῶς νοούσης τοῶς ῶρους. αἐ δἐ πονηραί. ὶτι πρότερον μὶν ὶγαθοὶ καὶ κακοὶ περὶ τὶς ὶδονὶς ὶποιεὶτο διαίρεσιν. ἐς αἐ μέν εἐσιν ἐγαθαἐ λέγων.5 παροἐσιν εἐφραίνηται.ἐταν ἐπό τινος ἐπορίας συνέχηται.1 ρξδὶ. νἐν δἐ ἐληθοἐς καἐ ψευδοἐς· ἐπιδείκνυσι γἐρ ἐς αἐ μέν εἐσιν ἐληθεἐς.5 ὶλλὶ μόνης τὶς συντιθείσης τε καὶ διαιρούσης. οἐκ ἐπἐ λυπηροἐ παρουσίὶ· τὶ αὶτὶ καὶ ὶπὶ ψυχὶς θεωρητέον.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful