P. 1
Vaishlach

Vaishlach

|Views: 2|Likes:
Published by Natasha Gancz
Vaishlach
Vaishlach

More info:

Published by: Natasha Gancz on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.

M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
חלשיו תשרפ 11.9.315
ןבואר רמואה לכ"
"...אטח היעבה תגצה
, אסיג דחמ ויבא שגליפ ההלב םע ןבואר לש ואטח
" םישרפמה בורבו ל זחב ואטחל תלבוקמה תונשרפהו
, דוסי תולאש יתש יתנבה תוינעל םילעמ אסיג ךדיאמ
:תונשרפב
.א - תורורב דימת ןניאש תוביסמ וכפהש תוחנה ןנשי
, - רוכב הפרצנש יפכ ונתנומא לש דוסי תוחנהל ונל
. דע תורודה ךלהמב שרדמה תיב תרוסמ לש ךותיהה
תוארקמה יטשפמ תונשרפה תא קיחרהל ןתינ המכ
? ולא דוסי תוחנה לשב
.ב אב וניא המואה ילודג לש םתוכזב ךפהל ןוצרה םאה
, תוחפ םניאש ןויגהו הנומא יללכ ןובשח לע םיתיעל
? םילודג םתוא לש םהיתויוכזמ םיבושח
. , הרותה תונושארה לא רוזחנו רחואמה תא ונמדקה
, הרורב ןושלב ההלב םע ןבואר לש ואטח לע תרפסמ
: הטושפמ םירחא םינפב השרפל השקש
: , " רדע לדגמל האלהמ ה ל ֹ הא טיו לארשי עסיו
, בכשיו ןבואר ךליו אוה ה !ראב לארשי ןכ ֹ שב יהיו
; ינב ויהיו לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב תא
." רשע םינש בקעי ( - , " ) בכ אכ ה ל
, , והומכו דומלתב ינמחנ רב לאומש יבר שריפ תאז םע
: םיאנתה ןיב תופסונ תועד
: " לכ ןתנוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא
, - רמאנש העוט אלא וניא אטח ןבואר רמואה
- ' ' ןלוכש דמלמ רשע םינש בקעי ינב ויהיו
' . תא בכשיו םייקמ ינא המ אלא תחאכ םילוקש
?' לש ועצמ לבלבש דמלמ ויבא שגליפ ההלב
. , המע בכש וליאכ בותכה וילע הלעמו ויבא
: , ותוא לצומ רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר אינת
. , רשפא ודיל הז השעמ אב אלו ןוע ותואמ קידצ
' בכ " ש ֹ רורא רמולו לביע רה לע דומעל וערז דיתע
!? ,' המ אלא ודיל הז אטח אב ֹ יו ויבא תשא םע
?' ' ןובלע ויבא שגליפ ההלב תא בכשיו םייקמ ינא
: . ימאל הרצ התיה ימא תוחא םא רמא עבת ומא
, !? - דמע ימאל הרצ אהת ימא תוחא תחפש
... העצמ תא לבלבו
- ' ' : רזעילא יבר רתות לא םימכ זחפ יאנתכ
: . , , : רמוא עשוהי יבר התלז התבח התזפ רמוא
. , , לאילמג ןבר תינז תאטח תד לע התעספ
. , , : ןבר רמא ךתלפת החרז התלח התלליפ רמוא
; : רזעלא יבר יעדומל ונא ןיכירצ ןיידע לאילמג
: : השרודו הביתה תא ךופה רמוא יעדומה
. , , אבר ךממ אטח החרפ התעתרה התעזעז
: , ושנוע תרכז אבא רב הימרי יבר הל ירמאו רמא
, , תשריפ לודג ילוח ךמצע תילח רבד לש
."אוטחלמ ( " ) ב ע הנ תבש
" ' ושוריפב י שר םג וכלה ינמחנ רב לאומש ר לש וכרדב
, . , םהירבדל םירחא םישרפמו תופסותה ילעב הרותל
, ותטימ חינה אל בקעיש ומא ןובלע תא עבת ןבואר
. הבוגתכ ההלב להואב אלא לחר תומ רחאל הלהואב
' ' , , וליאכ קרו ההלב יעוצי תא לבלבו ןבואר אב ךכ לע
. המע בכש
, השע ןבוארש ןכתיי אלש הנעטל םיאבומ םיקומינ ינש
' - : ר לש וקומינ דחאה קומינה הטושפכ הבעותה תא
, , עמשמ דחאכ םילוקש בקעי ינב לכש ינמחנ רב לאומש
. - תרוקיבהמ תושקהל שי הז קומינ לע םיקידצ םלוכ
, הנממש וימי #וסב יולבו ןועמשב בקעי חיטמש השקה
: . םא #א דועו תאז םהיחאכ םילוקש םניא םהש עמשמ
, , בור ירהש חבשל חרכהב הז ןיא דחאכ םילוקש םלוכ
#סוי תריכמב ואטח םיחאה
1
. וקומינ אוה ינשה קומינה
, ' דיתע ןבואר לש וטבשש ךכמ רזעלא ןב ןועמש ר לש
" םע בכוש רורא רמולו םיטבש השימח דוע םע דומעל
, ." הכירפל ןותנו קוחד הארנ הז קומינ םג ויבא תשא
, ' קר ןבוארש רזעלא ןב ןועמש ר תטישל םג ירהש
" - רורא לע הרואכל רבע אוה ויבא יעוצי תא לבלב
. ," ךאיהו לביע רה לומ אוה #א רמאנש ויבא הלקמ
? ןבואר טבש םש דמע
, , רתוי ידוסי קומינ דמוע םיקומינה ינש ירחאמש ןכתיי
' יזח תניחבב אלא םניא םירכזנה םיקומינהש
. ' הדבועה םצע תויהל יושע הז קומינ ויבגל יפורטציאל
, דוסיה ינבא םהש בקעי לש וינבמ דחאש ןכתיי אלש
. ,' ךלה וז ךרדב רומח הכ אטחב אטח ה םע לש ונוניכל
' , , " רפסל תוחיש ורפסב לשמל לאצנבנ רודגיבא ר גה
'תישארב
2
:
, " ילודגמ םירחאו דיוד ןבוארש בשוחש ימ
... קחורמה הצקל דע ורדרדיהש םישנא לארשי
." - העוט אלא וניא הזכ םדא השודקה ןמ ךכ לכ
( ' ) טעש מע
, סיידנרב הדוהי ברה ודימלת
3
, אצומה תדוקנש ןיבה
יטשפל המאתההו תירוטסיהה תמאה הניא ובר תטישל
, תא םעה יניעב רהטל יכוניחה ךרוצה אלא תוארקמה
םידבכ הכ םיאטחמ המואה ילודג
4
. לעמ ונגשה רבעב
' ' םהינש ירבד לע הבחרהב םידגמ תמב
5
תוביסמ
1 , הריכמה ינפל דוע דחאכ םילוקש ויהש ריבסנ ןכ םא אלא
' תא ינמחנ רב לאומש ר דמל ונממש קוספה לש ומוקמ חיכומש יפכ
. , . ךכב חרכה האור יניא םוקמ לכמ וירבד
2 . " , ,' ' ט משתה םילשורי יולה תועומש תאצוה
3 םידגמ ' , " , " מע ו נשת תובש ןולא ו כ 107-127 .
4 . " הארנ וירבדמ ןאכ ןודינה קוספה לע ע באר שוריפב םג ןייע
. סיידנרב הדוהי ברכ
5 םידגמ ' " מע ו כ 129-131 ; םידגמ ' " - " תליגמ רמאמב ט י ח י
' ,' מעב רקיעב עבש תב 72-77 , - " ; שנועה אטחה עבש תבו דוד רפסבו
. ' ," תונובת צוה ןוקיתהו
. , םירבדה לע רוזחנ אלו תוינורקע תוביסמו תויניינע
: ותוכזב ךפהל ךרוצה אהי רשא אהי וניתולאשל בושנ
, , תוארקמה יטשפמ גורחל לכונ םנמאה ןבואר לש
, ונל ביתכמה ןויגיהה לשב קר תורורב םילימ ורבידש
אטח אל ןבוארש
6
: ? המ תא טטרשנ הבה דועו תאז
דומילה ךרד לעו םילבוקמה םישרדמה ךרד לע עריאש
: לחר תומ ירחא שרדמה תיבב השרפה לש לבוקמה
התטימ תא וא ההלב להואל ותטימ תא בקעי ריבעה
ולהואל ההלב לש
7
, , . ומא האל דובכל אניקש ןבואר
. , אל העוצי תא לבלבו אב הלצא ותטימ םש אל בקעיש
. הלוע שרדמה ןמ עוציה לובלב לש וביט המ יל ררבתנ
התטימ תא ךפהש
8
. ןבואר םרג קזנ הזיא רורב אל
? ? . םאה התזבתנ םאה הטבחנו הלפנ ההלב םאה ךכב
, תוחוכב הטימה תא #וקזל וילע היהו בקעי הזבתנ
? םירחא םישרפממ ומצע
9
תא רקע ןבוארש הלוע
, . - . רבודמ ןיידע להואה ןמ התוא איצוה עמשמ התטימ
. , , ידיימ ןוקיתל ןתינה ילוש קזנב הרואכל
, ןבואר לע דמלל ןתינ תולודג תוירוגינס יתש םוקמ לכמ
, - : הרואכלו הבוטל התייה ותנווכש תחאה ואטחב
- ; היינשהו ומע היה קדצהש הארנ תמיוסמ הניחבמ
, ןוקיתל ןתינ הרקמ לכבו לודג קזנ םרג אל ואטחש
. םיאטחה םע סחי םושב הז אטח דמע אל יאדו ידיימ
' : הליכאב ה יפ תארמהמ םהב קסוע תישארב רפסש
, תריכמל דעו ןיק ידיב לבה תגירה ךרד תעדה !עמ
. היה ןבואר דציכ ראתל םיביחרמ םיפסונ םישרדמ #סוי
, ואטח לע תינעתבו קשב הבושתב וימי לכ קוסע
" . י שר םג ההלבב ( , " ) טכ ז ל ) הבר שרדמ יפ לע בתוכ
( , " ) טי ד פ - ( םינש #סוי תריכמ תעשב קוסע היה ןבוארש
- תא לבלבש לע ותינעתבו וקשב ואטח ירחא תובר
- . םיבוט םיעינממ השענש לק אטח לע םא ויבא יעוצי
!? , םיאב ונא אנא תינעתו קש לש תובר םינשב ךרוצ שי
? ונל ורוה המו ארקמב וז תמגוד תוגהנתה ונל שי םולכו
" לש ותבושתמ דומלל וז השרפב םהישרדמב ל זח
, תודיסח תדימ אלא הניא םא םלוע תורודל ןבואר
, !? םיבוט םיעינממ לק אטח ירחא םאו תיאדיחי
, םגו תינעתב קשב תידוסי הכ הבושת וילע התשענש
, ,( ) הרוכבה ןבוארמ תוללשנ ןלהל חכויש יפכ םישעמב
, וימי #וסב ויבא ינפ תאמ אצוי אוהו תוכלמהו הנוהכה
!? - הבושת ילעבל הרותה החינה םוקמ המ הפיזנב
6 , " " " ם במרה לע גישה א פ עשוהל ושוריפב לאנברבא י רה
הטושפכ אלש םינונזה תשא םע איבנה עשוה יאושינ תשרפ תא שריפש
. " בתכ ךכו ואיבנ לע הזכ השעמ הווצי ה בקהש ןימאהל ןתינ אלש םושמ
, ..." : לבקנ אלו ישוקו תורז וב ןיאש המ ןימאנ רמאנ וא לאנברבאה וילע
, - וא תוא םש ןיא םא תאזה הריחבה ונידיב ןתנ ימו תורזהמ וב שיש המ
, ."!? לש תונשרפה תטישלש רורב וילאמ בותכה וילע הרוי תפומ
. - " הקזח הניא ונתיישוק ם במרה
7 , " היה םא הלאשב גל א ל תישארבל םינושה םישרפמב ןייע
. " , ל מכאו ולשמ להוא בקעיל
8 ' " ( - ) זחפ ה ד זצ השרפ קבלא רודואית הבר תישארב ןייע
- , ! ? " :' איבה ומא האל התמשכ אלא קידצל סח הנז ןבואר יכו םימכ
- . ךפהו דמעו אניק ןבואר הארש ןויכו הטימה לע הבישוהו ההלב בקעי
." , התוא בכש וליאכ בותכה וילע הלעהו הטימה תא
9 . ןאכ ינוקזחה שוריפב לשמל ןייע
, חלס אלו #סוי תריכמ לע הדוהיל בקעי חלס ךיאו
, " ? בקעיש ן במרכ רמאנ םאו הטימה תזזה לע ןבוארל
, תא חביש ןכלו #סוי תריכמ לע ותומ םוי דע עדי אל
" - וזכ הלקת ה בקה איבה ךיא ןבואר תא החדו הדוהי
? בקעי לש ודי לע
, : ההלבב ןבואר השעמ לע קוספה שוריפ רבד לש וללכ
וא הטימה תריקעב אלא אטח אל ןבואר וליאכ
- , הז שוריפ ומא דובכ לש םיעינממ הז םגו התכיפהב
, בשייתמ וניא קוספה תולימ םע דחא הנקב הלוע וניא
, וניאו תובר םינש ךשמב תינעתו קשב ותבישי םע
. וימי תירחאב ויבא בקעי וילע רזגש המ םע םג בלתשמ
ןבואר לש ואטח לע תקולחמה
ךרוצה לש תיתורירשה החנהה תא וניחד םדוקה קרפב
. ןמ םג ונגייתסה הרותה ישיא לש םהיתויוכזב ךפהל
" רסוחל ל זחב םיאבומה םיקומינה ינשש תורשפאה
) תירבהו בקעי ינב תאוושה אטח ןבוארש תורשפאה
. ( ןבואר לע הירוגינסל םיינושאר םיקומינ םה לביע רהב
, אלו תינשרפ איה הירוגינסה תביס ונתעדל
. רואית ןיבש הריתסהמ תעבונ וז הירוגינס תיגולואידיא
, " , לש וסחי ןיבל ה ל קרפ תישארבב ומוקמב אטחה
#וסב ותטימ לע םינורחאה וירבדב ןבואר לא בקעי
וימי
10
:
, , " תאש רתי ינוא תישארו יח $ ֹ התא יר כ ֹ בןבואר
, : יבכשמ תילע יכ רתות לא םימכ זחפ זע רתיו
." הלע יעוצי תללח זא ךיבא ( - , " ) ד ג ט מ
, " ה ל קרפב ראותמ אוהש יפכ השעמה השענ ןכא םא
- ןכתייה ויבא ייחב ויבא שגליפ םע בכש ןכא ןבוארו
, , היה ןענכ ימעל םיאתמה הזכ הבעות השעמ ירחאש
, וינב םע ותוא לילכמ ותיבב ןבואר תא ריתומ בקעי
!? ןהילעש תוריבעה םאה !ראב הלחנ ול ןתונו ותכרבב
10 ' ) ' ' , " מעב רקיעב עבש תב תליגמ ל נה ונרמאמב 73 הרעהבו ךליאו 15
, ' ,( לש םהיאטחב תקסועה ינמחנ רב לאומש ר לש ותטישב ונקסע םש
. - העוט אלא וניא ואטחש רמואה לכ ההז ןונגסב ארקמה ישיאמ המכ
אטחה #וגב ואטח אל ולא םישיאש קפס אלל איה וירבד תועמשמ
, , אטחה לש ותביבסמ רתוי לק אטחב אלא םהל סחיימ ארקמהש
. ונאבהש וזל המוד הריתסמ םישיאה ןמ דחא לכב תעבונ ותטיש רומחה
. , ןכתיי אלש םשכ הנוש ךרדב אטחה תא םיכירעמה תומוקמ ינש ןיב ןאכ
, ךכ התוחפ הרמוחב אטחל סחייתה בקעיו רומח הכ אטחב אטח ןבוארש
, תואבוצה םישנה םע ובכשש רמאנש ילע ינב יבגל םג םירבדה םירומא
- םיהול אה שיא #או תיסחי הכר ןושלב םחיכוה ילע ךא דעומ להוא חתפ
. ינב יבגל םג ךכ תוירעה יוליג אטח תא ריכזה אל ילע תא חיכוהש
, , חיכוה לאומש תאז תורמלו טפשמ וטהו דחוש וחקלש רמאנש לאומש
לע ול הנע אל דחא #א רשאכ וינב תאו ותוא וחידהש ךכ לע םעה תא
, , . שיא תשאב אטח םמוקמב םיקוספה יפ לעש דוד יבגל םג ךכ ותחכות
) רשויה רסוחל קר אלא רכז הז אטחל ןיא שרה תשבכ לשמב וליאו
.( דוד לש והשעמבש
' ' םירכזנה םירקמה לכב טקנ ןתנוי ר לש ומשמ ינמחנ רב לאומש ר
. , ולש וכרדב הרימחמה המינה תא !ריתו אטחב הליקמה הסרגכ
, " " קר יהוז אלא תמאה וניא ההלב תא בכשיו רופיסהש תורשפאה
- , ובכש אל ילע ינבש תורשפאה ךכל המודבו לארשי עמשש העומשה
, שרדממ םג הלוע םהיבא עמשש העומשה יהוז ךא תואבוצה םישנה םע
" : עמש יכנא רשא העמ % שה הבוט אל יכ ינב לא אבה קוספה לע הכלהה
" " .( ,' ' ) '" תדמול א ע א פ ןישודיקב ארמגה דכ ב א לאומש ה םע םירבעמ
," " לע ןה תוקלמהש עמשמו העומשה הבוט אל לע ןיקלמ ש ולא םיקוספמ
. דבלב דשח
) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
, , חרכהב ןה הש&דקה ןמ ושעו לאעמשי םח ןיק וחדנ
" !? ן במרכ חיננ םאו ןבואר לש וזמ תורומח ( , " ) בכ ה ל ,
לשב ותשורימו ותיבמ ןבואר תא חליש אל בקעיש
- ןועמשל וסחי ןיב לדבהל םעט המ הריתיה ותונתוונע
? בקעי רמא יוללו ןועמשל אלה ןבוארל וסחי ןיבל יוללו
, , תורמל םתלחנמ םלשינ #או םירורבו םישק םירבד
" לע המ תדימב םקידצהל הטונ הרותה א ל קרפבש
. רומחה סחיה ןיבש לדבהה רשפ המ םכשב םהישעמ
ונעהו ינחלסה סחיה ןיבל יוללו ןועמשל השקהו
!?ןבוארל
" - , וזו ה ל קרפבש וז תוישרפה יתש תואצמנ ונחרוכ לע
. - " תחאכ ןבושיי תא תבייחמה הריתסב ט מ קרפבש
: , לבקל ולכי םה םימכחה ינפל ודמע םיכרדה יתש תעכ
, " אטח אל ןבוארש ט מ קרפבש םיקוספה תא םטושפכ
, םיקוספה תא שדח שוריפב בשיילו לודג הכ אטחב
; " קרפבש םיקוספה תא םטושפכ לבקל ולכיו ה ל קרפב
, , " ךרדב בשיילו רתויב רומח היה ןבואר לש ואטחש ה ל
. " ט מ קרפבש ההימתה תא יהשלכ
, ' ןבוארש ןעטו הנושארה ךרדב דעצ ינמחנ רב לאומש ר
. דמלל ידכ תאז השע אל אוה ההלב םע בכש אל
, וסחי תא ריבסהל ידכ אלא ןבואר לע תרוויע הירוגינס
. וילא בקעי לש
- , יוליגב וטושפכ אטחה תא וניבהש םירחא םימכח
. , ינחלסה וסחי תא וניבה םה היינשה ךרדב ודעצ תוירע
הבושתהמ עבונכ וימי #וסב ןבוארל בקעי לש אעמק
, תינעתבו קשב ןה ואטח לע ןבואר השעש הלודגה
תשרפב ותוגהנתהב ןהו וימי לכ םהב יורש היהש
, . , לדבהה ולא םימכחל ןלהל ראבנש יפכ #סוי תריכמ
וירבדב יוללו ןועמשל וסחי ןיבל ןבוארל בקעי סחי ןיבש
אלא אטחה תרמוחב שרפהמ עבונ וניא םינורחאה
, : ואטחב ריכה ןבואר אטחה לע הבושתב שרפהמ
, אל יולו ןועמש וליאו וימי לכ הבושתב גהנו וילע הדוותה
תוזע ותוא ונע #או םהיבא תחכות תא ולביק ( , " ) אל ד ל .
, ודמע ובש םויל דע םאטחמ ובש אל יולו ןועמש אליממ
. ותומ םויב םהיבא תטימ ינפל
ןבואר לע תוירוגינסה יתש
" , תיבבו י שרב תלבוקמה הנבהה ןמ וניטנ ונכרד יפל
" . אטחל ושוריפב י שר ולוכ שרדמה ( , " ) בכ ה ל טקונ
, תא לבלב קר אלא ההלב םע בכש אל ןבוארש הטישכ
, . #סוי תריכמ תשרפב תאז תמועל ויבא יעוצי ( , " ) טכ ז ל
" תריכמ תעב םיחאה םע היה אל ןבוארש י שר איבמ
, לע תינעתבו קשב קוסע היהש םושמ תאז ריבסמו #סוי
, . םישרדמה ינש #וריצש ונרמא םדוקה קרפב ואטח
: תורמל ירשפא יתלב הארנש בצמל ונתוא איבמ וללה
דובכ תאנק לש םירוהט םיעינממ עבנ ןבואר לש ואטחש
, ןתינ #א אוהו דחוימב רומח וניא הז אטחש תורמל ומא
, - וקשב קוסע היה ןבואר תאז לכ תורמל ידיימ ןוקיתל
) , תריכמ דע תובר םינש תוחפל וא וימי לכ ותינעתבו
, : .( ונאצמ אלש וז ןיעמ הבושת רחאל דועו תאז #סוי
, תבוטל ותרוכבמ ןבואר לשונ ארקמה לכב התמגוד
. , #סוי תריכמב ירקיעה םשאה הדוהי
, סחיה תלאשל םינוש תונורתפ ינש לע רבודמ ונירבדל
. גזמל תורשפא ןיא בקעי תבוגת ןיבל ןבואר אטח ןיב
. , העדל ןה תוקולח תועד יתשו וללה תונורתפה ינש ןיב
, ' ' - יעוצי לובלב תיסחי לק היה ןבואר לש ואטח תחאה
. , הבושת וילע השע אוהש ונעמש אל םלועמ ךא ויבא
: היה יוללו ןועמשלש םשכ ןוכנה אוה ךפיההש #א ןכתיי
, - םתוחא הניד לש הדובכ ושעש המל יגולואידיא קודיצ
- , יגולואידיא קודיצ ןבוארל םג היה ךכ הנוזכ אצת אלש
, שגליפמ התוחפ הארית אלש ומא האל לש הדובכ
11
.
, קודיצה לשב םהב ורזח אל יולו ןועמשש םשכש ןכתייו
- ךכ ןורחאה ומויב םהיבא ידיב ושנענש דע םהל היהש
. םוי ותואב ויבא ידיב שנענש דע וב רזח אל ןבואר םג
םיאנתה ילודגמ המכ לש םתעד איה וז העד
' : ומשמ ינמחנ רב לאומש ר לש ותטיש יהוז םיארומאהו
' ' , ' רו רזעלא ןב ןועמש ר לש םתטיש יהוז ןתנוי ר לש
תבש תכסמב יעדומה רזעלא ( " " ) ב ע ה נ , לש ותטיש יהוז
, לש םתעד #א יהוזו ןלהל ירפסב לאילמג ןב ןועמש ןבר
ימלשוריה םוגרתה
12
, םשוריפב תופסותה ילעב לש
, תא וצמיאש םישרפמה ראש לשו ינוקזחה לש הרותל
. תיסחי לקה ושנוע ןיב לודגה לדבהה וללה תוטישה לכ
עבונ יולו ןועמש לש דבכה םשנוע ןיבל ןבואר לש
, לבלבש ןבואר לש ואטח תולק תמועל םאטח תרמוחמ
, . הדוהיו שנענ ןבוארש הדבועה תאז תמועל ויבא יעוצי
ךכמ תעבונ ןבוארל דעונש הממ קלח םגו םיחבש לביק
, , ונקתל !מאמ לכ השעו וב הדוה ואטחב ריכה הדוהיש
. - - ךכ השע ןבואר #אש וז העדל ונעמש אלו
' ' עשוהי רו רזעילא ר לש םתעד איה הינשה העדה
" , ג בשר לע םיקלוחה םימכח לש םתעד תבש תכסמב
' , תישארבב בקעי ןב רזעילא ר לש ותעד ןלהל ירפסב
הבר
13
" , " , " , דועו רוש רוכב י ר ק דרה ן במרה לש םתעדו
םהיתובקעב ודעצש םישרפמ
14
, . אטח ןבואר וז העדל
. לע ונורתי ויבא שגליפ ההלב םע בכשו תוירע יוליגב
קשב םיבר םימי הבושת השעש ךכב !וענ יולו ןועמש
, לש ואטח עודמ הלאשב ןודל ונילע היהי ןיידעו תינעתבו
) , לק שנוע יכ םא שנענ ןבואר וליאו רפכתנ הדוהי
.(תיסחי
, םיפסונ םיבושח תורוקממ עמשמ היינשה העדכ
: הכלהל םג םיאבומה
.א הליגמב הנשמה ( " ) א ע הכ ןבואר השעמ תא האיבמ
, לש ודובכ םושמ תומגרתימ אלו תוארקנה תושרפה ןיב
( " ) בקעי לש ודובכ םושמ וא י שר שוריפב ןבואר
11 . , הנוז איה שגליפמ התוחפה הגרדהש ןייצל יואר
12 .' ' ןתנוי םוגרת תועטב הנוכמה
13 .' ' " ' " - תאש רתי ה ד ק השרפ ו יכ קבלא רודואית תרודהמ
14 , םגרתש סולקנוא לש ותמיתסמ םג הרואכל עמשמ ךכ
. . , הרומג היאר וז ןיא ךא ימלשוריה םוגרתל דוגינב וטושפכ
( " ) ן רה שוריפכ
15
, . וניא הז השעמש ראבמ יריאמה
, רבתסמו ןבואר לש ונוחרס עידוהל אלש ידכ םגרתימ
. , ךכ שממ תוירע יוליג היה ןבואר לש ואטחש ונושלמ
, קר קוספה רבדמ םא ןכש המצע הנשמהמ םג רבתסמ
- קוספה םגרותי אל עודמ ההלב לש התטימ תכיפה לע
? תומגרתימ ןניאש תושרפה ראש #א םיברל ראוביו
, םילולע ןומההש םישעמב אלו שממ םיאטחב תוקסוע
" . וצר אל ל זחש רמאנ םאו םיאטחכ םשרפל תועטל
לש ודובכ םושמ הטימה תכיפהכ לק אטח וליפא םגרתל
, . - קרש הארנ תוטשפב #וס רבדל ןיאש ירה אטוחה
. ומגרות אל רומג ןולק םהב שיש םיאטח
.ב הטוסב ארמגה ( " ) ב ע ז האיבמה אתיירב תטטצמ
, החמייש םדוק האטחב הדותש ידכ הטוסל עונכש ירבד
. ' םג הטוסל ריכזהל הווצמ אתיירבה םימה לע ה םש
. אוה ואטח לכ םא שוב אלו הדוה ןבוארש הדבועה תא
- ידכ ךכב ןיא ומא דובכ םושמ הטימה תא ךפהש
, . אופא רבתסמ רומג #ואינב תודוהל הטוסה תא ענכשל
#ואינה אטחב הדוה ןבוארש
16
. הבר תישארבב םג
(" " " " , - ) ךיביוא ךודוי התא הדוהי ה ד ז צ קבלא רודואית תרודהמ , עמשמ
. תפסונ הבושח היאר רומג תוירע אטחב הדוה ןבוארש
" ךשמהב ה עב איבנ תוירע יוליגב אטח ןבוארש העדל
רמאמה
17
.
* * *
, , תא גזמל ןיאש ונירבדל תויאר יתש איבנו #יסונ התעמ
. היארה תחא תואיצמל ןבואר לע תוירוגינסה יתש
: ירפסה לש ונושל איה הנושארה
15 ' ענמ לובכב ותויהב לאילמג ןב אנינח רש תרפסמ ארמגה
.( " ) , ב ע הכ הליגמ םימכח והוחבשו קוספה לש הז קלח םגרתלמ
16 " " רבדב ןודיל אצי ויתובושתמ א י הבושתב א מרה םנמא
, , , הטוסל םיראבמ תאז תורמלו תונזב אטח אל ןבואר ןכאש ןעטו שדחה
. םג קיידמ אוה ךכ תודוהל הענכשל ידכ תונזב אטח וליאכ השעמה תא
, " . '" " " הנשמהש ךכמ קיסמ א מרה ב ה ג פ הטוס תוכלהב ם במרה ןושלב
, , רמולו אטח אל יאדוש קידצה ןבואר לע רקשב ער םש איצוהל הריתה
, . ' . רמולכ םימה לע ה םש תקיחמ עונמל ידכ הז לכ ההלב םע #אנש
' לע רקשב ער םש תאצוה רוסיא תא החוד םימה לע ה םש תייחמ רוסיא
' , . תיישע ינפמ החדנ םימה לע ה םש תייחמ רוסיא תאז תמועל ןבואר
. הטוס תשרפב ותשאל שיא ןיב םולש
" רקשב םדא לע ער םש איצוהל רתומש איה הכלהל א מרה לש ותנקסמ
. תיתכלה הנקסמ יהוז הבירמ טיקשהלו הליהקב םולש תושעל ידכ
- , ןיב תמכסומ הניאש החנהה לע התולתל השקו דואמ תשדוחמ
. , - ןידכ אלש ער םש הטוסה לע םיאיצומשו אטח אל ןבוארש םיאנתה
: ןיבל תמה ןבואר לע ער םש תאצוהמ שיקהל ןיא הרואכל דועו תאז
' ' . " , םייח !פח ה םג א מרה תבושתב הנודינה יחה לע ער םש תאצוה
, . " יל הארנו םוקמ םושב א מרה תנקסמ תא איבה אל רוהטה ורפסב
. " ריתהל ותרבס רקיע אתכמסאכ אלא וז החכוה איבה אל א מרהש
טשפתת אמש ששחה לש תעדה לוקיש לע היונב רקשב ער םש תאצוה
. . ונושלב םש ןיע הללגב ריעמ םידוהיה לכ ושרוגיו תקולחמה
- " , ,' " " , א מרכ ןיבהש ב ג הטוש תוכלהב הנשמ #סכ ב ןייע םנמא
תאז בושחלמ ונל הלילחש תורמל תוירעב אטח ןבוארש הטוסל םירמואש
" " " . " " . תוינשמה שוריפ ב ם במרה ןושלמ #או ד נעל ע צ וירבד #או תמאל
" . ( ,' ) םירפסמש םש קסופ ם במרה אטח אל ןבוארש עמשמ ד א הטוסל
, ךכמ עמשמו ההלבו ןבואר לע קוספה תאו רמתו הדוהי השעמ תא הל
' . " . ר ירבד תא ונאבה ליעלו ע צו תמאב השעמה #וג וניא קוספהש
. , " תוירע יוליגב אטח ןבוארש תורשפאה תא איבהש ם במרה ןב םהרבא
17 " " ט חושו א ל םירבד ירפסה לש םתמיתסמ םג תצק עמשמ וז הטישכ
" , " .' ' " " תוא ה ל תישארב המילש הרות ע עו הליכשא ה דב א ק םיליהת
. תורעהב הצ
' :... " ןבואר יחי רמול דומלת המו םירמוא םימכחו
... ?' הבושת ןבואר השעש תומי לאו
: ןבואר היה לצומ רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
. , ימ רשפא השעמ ותואל קקזנ אלו אטחה ותואמ
רמואו לביע רהב םיטבש שארב דומעל דיתעש
' ' ותואל קקזנ ויבא תשא םע בכוש רורא
' !? יבכשמ תילע יכ רמול דומלת המו השעמ
." ?' ומא ןובלע עבתש ךיבא ' ) יס ןייטשלקניפ תרודהמ
( " ז מש
לע תונוש תוירוגינס יתש ןה ולאש עמשמ ירפסהמ
, ןרבחל ןיאו תקולחמב תויונש ןה ןבואר
18
.
- לש לודגה ותבושת השעמל רוקמה ןמ הינשה היארה
:ןבואר
' ? - ' ' '" ר היה ןכיאו וגו רובה לא ןבואר בשיו
, : ןויכו ותינעתבו וקשב היה קוסע רמוא רזעילא
. - אוה אדה רובה ותואל !יצהו ךלה הנפינש
: ' .' ' ' לכ רמוא עשוהי ר וגו ןבואר בשיו ןנירמאד
- . הנפנש ןויכ וילע תכלשומ התיה תיבה תוחרט
.[ ] ןנירמאד אוה אדה רובה ותואל !יצהו ךלה
: " .' ' ' ה בקה ול רמא וגו רובה לא ןבואר בשיו
, התאו הבושת השעו ינפל םדא אטח אל םלועמ
- , . דמוע ךנב ןבש ךייח הליחת הבושתב תחתפ
- ? . עשוה הז אוה הז יא הליחת הבושתב חתופו
."' - ' ' ךיהול א ה דע לארשי הבוש
) ( , " ( - ' ) טכ ד פ קבלא רודואית דהמ הבר תישארב
, תינעתבו קשב קוסע היה ןבוארש הנעטה לעב עמשמ
' ) רש עמשמ תצקו רזעילא יבר אוה ההלב השעמ לע
, .( תא ונאבה ליעל הבושתה ןיינעב ומע םיכסה עשוהי
, ' ' ןבוארש תבש תכסמב עשוהי רו רזעילא ר לש םתעד
. ןבוארש רובסה אנת ונל ןיא תוירע יוליגב אטח ןכא
, םג רובס תחא הנועבו תעבו םיעוציה לובלבב קר אטח
. הבושתב רזח אוהש
לע ןבואר תבושתל רוקמה תא ונדמל םג הז שרדמב
, הבושתה רופיס תא ונבלמ תודבל השק ירהש ואטח
. אוה רוקמה ןבוארל בקעי לש ינחלסה וסחי ךמס לע קר
- , םתדועס תא לוכאל ובשי םיחאהשכש ךכב אופא
, הריכמה דוסב #תוש אלו םהמיע היה אל ןבואר
19
. אוה
, #סוי תא וכילשהש תעב הדועסה ינפל םהמיע היה
. , ונניא דליהש הליגו הריכמה ירחא קר בשו רובל
, הדועסה תעשב אקווד ויחא ןיבמ דקפנש הדבועה
לשב םוצב יורש היה ןכאש תורשפאה תא חוורב הלעמ
ותבושת
20
. םיקרפב הז רבסה קימענו ביחרנ ונא
18 וזמ תרחא היעבמ דרטוה אוהש הארנ ירפסה ןושלמ
." " - הז קוספמ תומי לאו ןבואר יחי םירבדבש קוספה ןמ ליעל ונילעהש
, . , ןתינש וז אתכמסא םג וטבשל קר אלו ומצע ןבוארל הכרב תעמשנ
' ' , יפורטציאל יזח כ ונל תיארנ תוארקמה יטשפב ישוק אלל התוחדל
. ליעל ונילעהש יזכרמה קומינל
19 ' . , " ןורבח קמעמ רמאמב םג ןייעו אבה עובשב וז השרפ לע ביחרנ ה יא
,' שרדמה תובקעבו #סוי תובקעב ןתוד קמעל ,' ' ' ןולא א רתא לע ךותב
' , ' ' : , " מע !ינומ מו ןוסנזור י םיכרוע ו נשת תובש 21-52 .
20 - " , יתש תא איבהש תורמל י שר םג ונתנבה תוינעל
) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
. ' , ונילע ה רמוג םא םיאבה
. , ןבואר לע תונוש תוירוגינס יתש אופא ונדמל ונכרד יפל
, הכורכ ילואש הבושתה תא אטחה תא חתנל אובנ התע
. תוטישה ןמ תחא לכ יפל ושנוע תאו וב
תוירע יוליגב ןבואר לש ואטח
תא האיבה וטושפכ תוירע יוליגב אטח ןבוארש החנהה
. , ( ) " תא הבושת השעש תוכז וילע דמלל ונתואו ל זח
, , הליגש תיסחי ינחלסה סחיה לע ונססיב הבושתה
, ןועמשל וסחיל דוגינב תונורחאה ויתועשב בקעי ויפלכ
. ; םתחורא תעב ויחא םע היה אלש הדבועה לע ןכו יוללו
ססבל ידכ םייד םיקזח ונל םיארנ םניא ולא םימרוג ינש
, םיקוספב רכזנ אלש לודג הבושת השעמ םהילע
, . הינפל ךא וז הבושת לע טעמ אופא ביחרנ שרופמב
. אטחה #וג לע ןודנ
תוגיהנמה לע קבאמה
, - - וז הבעותלו וז תוטשל האר המ היה חקיפש ןבואר
, ? התייהש ההלב התייה םנמאה ויבא שגליפ םע בכשל
, ארצייב לשכש דע הפי הכ השיא רודב ןבוארמ תרגובמ
?תוירעד
תיארקמ הליבקמ שי וז הטיש יפ לע ןבואר השעמל
, : גגה לע ויבא ישגליפ םע בכשש םולשבא הרורב
ותוכלמ תא ספתו ויבאב דרמ אוהש ךכ לע הזרכהכ
( - , " ' ) בכ אכ ז ט ב לאומש , , . תכלל הסינ דוד לש ונב הינודא #א
, הקזחוהש גשיבא תא לבקלו םולשבא לש וכרדב
. ןבואר תשרפ לש הרשקה םעה יניעב ויבא שגליפכ
. המוד המגמ לע עיבצהל יושע
ויתויווחתשהו ושע םע בקעי לש ותשיגפ תובקעב
ויחא לא תוספרתמה
21
, תא דביא בקעיש םשורה הלוע
. הניד תא אמיט רומח ןב םכששכ ותחפשמב ותוגיהנמ
, - ולהינש ולא ויה םינבה וינב אוב דע שירחה בקעי ותב
, ושע יולו ןועמש רומח םעו םכש םע ןתמו אשמה תא
, לע תוזע ותוא ונע #או םהיבא לש ונוצר דגנ םמצעל ןיד
- - ; תא רוכמל וטילחה הדוהי תגהנהב םיחאה ותחכות
- ( ) קלוח וניא ןבואר לש ותינעתו וקשו םיעוציה לובלב אטח תוירוגינסה
. , תחא הנומתל תוירוגינסה יתש תא ברעל ןיאש ונירבד לע חרכהב
" , ןבואר היה ןכיה תינשרפה הלאשב השקתה י שר #סוי תריכמ תשרפב
" : , תא שמשלו ךליל ומוי עיגהש םירבסה ינש ךכל איבהו הדועסה תעשב
, " ) " , . ז ל ויבא יעוצי לבלבש לע ותינעתבו וקשב היה קוסע רחא רבד ויבא
, " .( תוטיש יתש ךכ םשל בריעו תימוקמ היעב רותפל הצר י שר טכ
. ' ' - לש וכרד יהוז עשוהי ר תטישו רזעילא ר תטיש שרדמב תוקולח
, , " הנממ קיסהל ןיאש ינמודו םירחא תומוקמב םג הרותל ושוריפב י שר
. לשמל ןייע םינוש תומוקמב ושוריפמ תחא הנומת ביכרהל ךרוצה לע
' , , " " רזעילא ר לש תוקולחה םהיתוטיש תא רביחש א ט י תומשל י שרב
) ' םג ןייע לארשי הנחמל ורתי אב העומש וזיא תובקעב הלאשב עשוהי רו
' " , ' ' ' מעב ב נשת ז י םידגמב הפיאו הפיא ונרמאמב 78-79 .( רואיתב םג
" ( , " ) תוביד שולש י שר איבמ ב ז ל ויחא לע ויבאל #סוי איבהש הבידה
, , . שולש ןה תובידה שולשו תחא הביד איבה #סויש הלוע שרדמב תונוש
. םיאנת לש תונוש תועד
21 ,'? - ' עודמ הווחתשי אלו ערכי אל יכדרמו ונרמאמב ןייע
, " , , ' ,' ' רקיעב ז נשת תובש ןולא קזב א ךרוע רתסא איה הסדה ךותב
'מעב 167-169 .
; , #סוי השענש המב םהיבא תא ומירו םילאעמשיל #סוי
; , ךוותבו הצרא וינפל םיווחתשמ ויחאו ומא ויבאש םלח
. - ויבא שגליפ ההלב םע בכש ןבואר
םתסינכ םע בקעי תחפשמב עריאש תא ראתל הסננ
, , . רוביג בקעי החפשמה יבא ןבל תיבב םתולגמ !ראל
, , ראבה יפ לעמ ןבאה תא ודבל ללגש המחלמ שיאו
לע ןגהו הדשה תויחו םיטסיל לומ הלילו םוי ודבל בצינש
, ןבל לומ תושיחנבו !מואב ויתויוכז לע םחלש ןבל ןאצ
- ושע ינפל הצרא םימעפ עבש הווחתשמ ול לכנתמה
, , רגשמ םה #א ווחתשיש וידליו וישנ תא חלוש ויחא
, ותוסח תחת לא אובל ול חיטבמ ושעל תונתמ והנקממ
." - " יוויחה ישנא םיהול א ינפ תוארכ והאורו ריעשב
, קזחה בקעי םצראל עיגמ הנהש ועדיש !ראה יבשוי
, ידימ !ראה ררחשמ םהרבא לש ודכנ !ימאהו
, , לש ויחא שקיעה לחנתמה קחצי לש ונב רמועלרדכ
' ה דודג דקפמ ושע 400 . ,'- ותוא ודביכו ונממ וארי יאדו
, ששח אל תספרתמה ותוגהנתה תא וארש רחאל ךא
, , , בקעי לש ותב תא סונאל !ראה אישנ לש ונב םכש
, ןתמו אשמל סנכיהלו ותיבל תושר אלב התוא איבהל
, . וינב לש םאוב דע שירחה בקעי #טוח לש חוכ תדמעמ
- - הנידש תורשפאה תא םכש ינפמ ודחפ לשב לביקו
. בקעי ינב חצנל םכש לש ותיבב החרוכ לעב ראשית
( , ) ולכש ןקז בא ןבומכ קדצב אלש םהינפל םיאור
, גיהנמ לאומשב לארשי ינקז םימיל וארש ךרדכ ויתוחוכ
. , בקעי תיבב ופילחהל שיש ורבס ןכלו ויתוחוכ ולכש ןקז
. - תוגיהנמה לע השוריה לע קבאמ חתפנ
םייעבטה םידמעומה ויה םינושארה האל ינב תעברא
. ודלונ םמצע םה םהיבאמ החפשמה תגהנה תליטנל
. , הדליש ירחא םהיניב לודג שרפה אלל הז רחא הזב
. - , , ינב תדלמ הדמע הדוהיו יול ןועמש ןבואר תא האל
, ראשו םסוחיי לשב הגהנהל םידמעומ ויה אל תוחפשה
םינטק ויה םיחאה
22
, . תורמלש #סוי היה ללכה ןמ אצוי
, - לשב ןהו ועבט לשב ןה תוגיהנמ לע םלח רענ ותויה
. , , הבוהאה השיאה תיבה תרקע לחר לש 'רוכב ותויה
, דוע השוריב םחוכ תא וסינש םינושארה ויה יולו ןועמש
. תא הקיתשב רשיא בקעי ותושר אלבו ןקזה לש וייחב
םכשל הניד תניתנ לע םכשו רומח ןיבל וינב ןיב םכסהה
. םברחב ועדג יולו ןועמש ריעה ישנא תלימל הרומתב
, םינוירב לאכ ומע לאו םכש לא וסחייתהו םכסהה תא
, . סחייתהל םוקמ היה ונתעדל םתוחא תא ופטחו וסנאש
, ועיגה םה אלול וב וכמתש וישנא לאו םכש לא ךכ
. וריכה אל יולו ןועמש וינב םעו בקעי םע םכסהל
, , ךכ לשבו הקיתשב םג ולו וילע םתח םהיבאש םכסהב
. המלש ריע לש המד תא ךופשל םמצעל וריתה
, תא ןבואר הסינ םימד תוכיפשב יולו ןועמש ולשכשמ
לפותיחא תצע לש ןוכתמה יפ לע תוגיהנמב וחוכ
. . , , ויבא שגליפ לע אב אוה םולשבאל םימיל הרמאנש
הב חדויש ךרדה תא דודל ןתנ םג םימיל ראית ךכ
22 . , " , " ה ט מ תישארב י שרב םג ןייע
, " : שיא בכשו ךתיבמ הער ךילע םיקמ יננה ותוכלממ
" תאזה שמשה יניעל ךישנ תא ( , " ' ) אי ב י ב לאומש , לומגכ
' ןושלב ה תאמ ותוכלמ תא לביק דוד #אש ךכ לע
" " ךקיחב ךינ ד ֹ א ישנ תאו ךינ ד ֹ א תיב תא ךל הנתאו
( , " ' ) ח ב י ב לאומש , . ןוטלש שרוי לש וכרד יהוז עמשמ
23
.
תוירע יוליג ןבואר לש והשעמב ונשי םאה רורב אל
, , ושגליפ אלא ויבא תשא הניא ההלב ירהש שממ
, , . תא בקעי סינכהשכ לחר תומ םעש רבתסמ דבלב
- קר אל התוא תולעהל ןווכתה ההלב להואל ותטימ
. תיבה תרקע תגרדל #א אלא ןיינמה ןמ ותשא תגרדל
. ' ' תדוקנמ תאז תושעל בקעי לש ותוכז ב ריכה אל ןבואר
, תא תשרל תיעבטה תדמעומה התייה האל וטבמ
, . םג ןבואר אטיב ההלב םע והשעמב לחר לש המוקמ
, - ותרימא תאו בקעי לש ותריחבב ותרכה יא תא
, תשא אל שגליפו החפש אלא הניא ההלבש תצרחנה
- . לש ותוכמסב ןבואר לש ותרכה יא בא תשא אלו שיא
, תוירע יוליגב אופא ותוא הלישכה בקעי
24
.
. #סוי אבשמ ויחא תשולש ירחא וחוכ תא הסנמ הדוהי
- םילודגה תשולש םינתונו םיאשונ ויחא לא הנייתוד
. וכילשהלו וגרוהל םיעיצמ יולו ןועמש םהיחא לרוגב
רובל
25
, , ךא וגרוהל אלב רובל וכילשהל עיצמ ןבואר
- - ורכומל הרומ אהו הדוהי ויחאב םק שדח גיהנמ
23 . לע ןונמאל לחמ דוד םולשבאל המודב ולעפ יולו ןועמש םג
, . השרה ןונמאש רבתסמ תע התואב תירסומה ותשלוח לשב רמת סנוא
. #קע םולשבא ךלמה לש ורוכב ותויה לשב עשפנה והשעמ תא ומצעל
" , הנוזכה תנעט ןיעמ הנעטב ןונמא תא תוומל הכהו שלחה ויבא תא
," תאו רומח ןב םכש תא וכהש תעב יולו ןועמש ונעטש ונתוחא תא השעי
. . םהיבא בקעי לש ותשלוח לשב תאז ושע םה #א וריע
24 , , : ןכא םיחאה יאטח םא םתסה ןמ המת ארוקה בתוכה רמא
- םרדס הנתשנ עודמ החפשמה תגהנה לעו השוריה לע קבאמהמ ועבנ
, םדוק םכש השעמב הגהנהה תא לוטיל יולו ןועמש ואר המו םיחאה לש
, . השעמ ינפל בתכנ םכש השעמו ליאוהש החנהמ תעבונ הלאשה ןבוארל
- - , ירה ןופצ דצמ !ראל הסינכב רדע לדגמל תמדוק םכשו ליאוהו ההלב
, " . השעמל םדק ןבואר השעמ ד נעל ןבואר השעמל םדק םכש השעמש
, םה הגהנהה תא שובכל םיחאה לש םילשוכה םהיתונויסינו םכש
. תובר םינש ינפל יתעמש השרפל ירשפאה םיעוריאה רדס תא םרדסכ
: , " ' ויתונורתי תא הרצקב ינורכזמ רזחשאו ו צי גאטבל םחנמ רמ
.א , ויבא קחצי תא תוארל הנושארב ךלוה עבטה ךרדבו הצרא עיגמ בקעי
- , - , . דוע םיהול א וילא הארנ לא תיב איה זולב םשל וכרדב ןורבחב ואובב
םרא ןדפמ ,(! ) לארשיל ומש תא #ילחמו ותוא ךרבמ םכשמ ותאצב אלו
,( , ) קוביה רבעמב לארשיל ומש תא #ילחהש ךאלמה תובקעב דיימ
, . ךרדב לחר וילע התמ ןורבחל וכרד ךשמהב הבצמ םש ביצמ בקעיו
- , ךופהל בקעי לש ונויסינ תובקעב ןבואר השעמ עריא רדע לדגמבו תרפא
. תיבה תרקעל ההלב תא
.ב , , טבש החפשמ גיהנממו בקעי לש וחור תא רבושה אוה לחר תומ
, #סוי םינטקה םימותיה ינשב לופיטב רקיעב קוסעה באל ךפוה אוה םעו
. , . גיהנמכ גהנתמ וניא רבכ אוה םכש השעמב ןכל ןימינבו
.ג ) , םש שיש לגרה תסירד ללגב ילוא ןורבח תא בזוע בקעי םיוסמ בלשב
.( , - , אוה ןורבח רוזאמ רמולכ תויתח ןה תונושארה וישנ יתשש ושעל
, , שחרתמ זאו םש עקתשהל הרטמב הדש תקלח םש הנוק םכשל רבוע
- , . יולו ןועמש םגו םירגוב רבכ םה הז בלשב בקעי לש וינב הניד השעמ
, - ןובשחהמ הלועש יפכ הרשע שולש ינב םידלי םניא םכש ריעה יגרוה
) בשיש ירחא ןענכ !ראל אב בקעיש תעב עריא השעמהש החנהב
.( תוכוסב םייתנשכ
.ד " , חבזמ םיקהל וילע הוויצו בקעיל ה בקה הלגנ םכש השעמ רחאל
- , - . - ל א ול ארוק לא תיבב חבזמ םיקמ בקעי ורדנ תא םייקלו לא תיבב
. , - הקבר תקנימ הרובד התמ םשו לא תיב
, " " " : ה ל קרפלו ד ל קרפל תמדוק ט קוספ ה ל קרפמ הקספה תרחא ןושל
. - ח א
25 . , " " ה ט מ י שר ןייע
, ,' ' . בקעיש ךכ לע ראשה ןיב שנוע והז םילאעמשיל
- . וז ותוכזב הרכהה יא ויחא לכמ ותוא בהאו #סויב רחב
, תושפנ בנוג לש הגרדמל הדוהי תא הרדרד בקעי לש
- " תומ ודיב אצמנו ורכמו שיא בנוגו רמאנ וילעש
."תמוי
, ויבאש #סוי םלח והשעמ תא הדוהי השעש ינפל דוע
. גיהנמכ ומצע האר אוה #א הצרא ול םיווחתשמ ויחאו
. שממל תלוכי לכ ול התייה אל ויבא םוקמב החפשמה
. , םולחכ ולצא הרתונ איהו םירגובה ויחאכ ותוגיהנמ תא
; , ךא הריבע םוש הווהמ וניא תוגיהנמ לע םולח הרואכל
לע הביד תאבהב ולש תוגיהנמה םולח תא לבטמ #סוי
. ( ) , םהמ בוט אוהש הפיקעה הרימאבו םהיבאל ויחא
ןבואר לש ושנוע
. - םשנוע לע ואב הז קרפב םינודינה םיחאה לכ
, , ןבואר לש ושנועב קר ןודנ תמצמוצמה ונתרגסמב
, , #סויל הנתינש ותרוכבמ והשעמ תובקעב החדנש
, הדוהיל הנתינש ותוגיהנממו
26
.
, םג התייה ןבוארל ןתניהל ודעונש תויוכזה ןיבש רשפא
, תא #ילחהש הדוהי תלחנל םימיל התייהש הלחנה
: . ותלחנש ןכתיי ןכ לע רתי וידיקפתמ קלחב ןבואר
, ןוויכ ואטחב ולישכהל םימרוגה ןיב התייה תדעוימה
, - , - ןורבחל םחל תיב ןיבש רדע לדגמב ומצע תא שחש
, לש הלרוג תא הב ןודל יאשרכו הלחנה לעבכ
, . יולו ןועמש ןפוא ותואב ומצע תעד לע הלוכ החפשמה
, - הישרויכו םכש ישבוככ םמצע תא ואר םתסה ןמש
- #סויל תולכנתהה תא ומזיש םה םלוע תורודל
27
,' ' םהמ הלטינ םכש !ראש ךכב ושנענו םהלש םתיבב
. #סויל הנתינו
, ירבק תא רוכבכ תשרל ןבואר היה רומא וז ותלחנב
, , ךרדכ םתלשוש תא ךישממכ ומצע תא תוארלו תובאה
באה תא דבועה אוה רוכבה םוקמ לכבש
28
תא ךישממו
.וכרד - תלחנ ןימינב תלחנב לבוג היה אוה וז הלחנב
, , - תעב הב לבגש יפכ חרזממ אלו םורדמ הניכשה
תלחנל חרזממו ןדריל חרזממ רבד לש ופוסב לחנש
, ילגדב הניכשה תלחנל םורדמ ומוקמל המאתהב ןימינב
רבדמה
29
.
, - החדנו וז ותלחנ תא דביא אוה ןבואר לש ואטח רחאל
26 , - " ויבא יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו
: , רבג הדוהי יכ הרכ ֹ בל שחיתהל אלו לארשי ןב #סוי ינבל ותרכ ֹ ב הנתנ
.( - ,' ' ) " , ךשמהב ב א ה א םימיה ירבד #סויל הרכ ֹ בהו ונממ דיגנלו ויחאב
. קוספב רמאנה תועמשמב ןודנ ונירבד
27 . , " , " " ןשי אמוחנתב אוה ןכו ה ט מו דכ ב מ תישארב י שר ןייע
, " " " . , " תישארב רשכ מ מרל המלש הרות ב ןייע םיבר םישרדמ דועבו ג י
. " וכק תוא ז ל
28 . - ,' גכ בכ ד תומש לשמל ןייע
29 , " תעבראש יתדמל ןונ ןב לאוי ברה ר ומ לש ותרותמ
- - םילגדה ישאר םה ןימינב תלחנ הניכשה תלחנה םילבוגה םיטבשה
, . ןבואר תלחנ הלומו ןד תלחנ תאצמנ ןימינב תלחנל ברעממ רבדמב
. , ןופצמ ימורדה לגדה ןבואר ולומו ינופצה לגדה אוה ןדש ךרדכ חרזממ
, , הנחמ לגדש ךרדכ הדוהי םורדמ ולומו םירפא אצמנ ןימינב תלחנל
. םינוויכה יוניש קר חרזממ הדוהי הנחמ לגד לומ אוה ברעממ םירפא
. , ורתופל תיקלח תורשפא יתעצה ןאכו ינשרד רמוא
) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
, , ויתונב ולליח ובש םוקמה לא באומ !רא לא החרזמ
, . לש ותנווכ ומכ ןתנווכש #או ןהיבא דובכ תא טול לש
- , םתכה רתונ הבוטל התייה ויבא דובכ לליחש ןבואר
. החמנ אלו ןהישעמבש
ימח-ןבל ינב ןיב המ
, , - ןועמש ןבואר הגהנהל םידמעומה םיחאה תשמח לכ
, , - , תו ( צמ לע ולש וכרדב דחא לכ ורבע #סויו הדוהי יול
, . עגרבו םהילע םהיבא לש ותוכמסב ורפכ םה בא דוביכ
- תשרל וסינ םה השלחנ ותוגיהנמש םהל המדנש
. וייחב התוא
" , םירמוא #א ל זחו םירוה דוביכ תווצמל שי הברה םינפ
םוקמה דובכל םירוהה לש םדובכ שקוהש ( " ) א ע נ ןירדהנס .
, ךוניחה אוה וז הווצמ לש המעטב בושח ביכרמש הארנ
: תא ןבה דבכי אל םא ןבל באה ןמ םירבועה תרוסמהו
, - תרוסמה תאו ךוניחה תא ונממ לבקל לכוי אל ויבא
" , " םיעמשנ םניא וירבדו היוזב ןכסמה תמכח ירהש
( ,' ) זט ט תלהק , , . הבר הדימב תויולת הרותה תווצמ ירהו
" - ךינבל םתעדוהו תורודה תלשלש ךרד ןתרבעהב
." ךינב ינבלו
, הנושארה הווצמהש םשכש רמול ןתינ וז ךרד לע
- ' " - ךיתאצוה רשא ךיהול א ה יכונא תורבידה תרשעבש
, - " תללוכ הווצמ איה םידבע תיבמ םירצמ !ראמ
" , דבכ רבידה םג תווצמה ראשל קומינו החיתפ הווהמה
. " וירחא םיאבה תורבידל החיתפ תויהל יושע ךיבא תא
- : ךיבא תא דבכ םינורחאה תורבידה תשש ושרפתי ךכו
. , םכש ישנא תא וחצרש יולו ןועמשכ אלו חצרת אל ןכלו
, - תא בכשש ןבוארכ אלו #אנת אל ןכלו ךיבא תא דבכ
- . בונגת אל ןכלו ךיבא תא דבכ ויבא שגליפ ההלב
) רבדמ בותכה תושפנ בנוגבו
30
,( תא רכמש הדוהיכ אלו
- . . אלו ךיבא תא דבכ רקש דע ךערב הנעת אל #סוי
, ויבא לא ויחא לש הערה םתביד תא איבהש #סויכ
החפשמב ןוטלשה לע השוריה תמחלמ תרגסמב
31
.
ינש חולה תווצמ ןיבש רשקה תא בוש ריהבהל הסננ
. , ןושארה חולה תא תמתוחה בא דוביכ תו ( צמ ןיבל
, - םהיבא יחא ושעל בקעי ינב תאוושהב ךכ םשל רזעינ
: " ל זח ונל ועבקש החסונה יפ לע
- : - " הרמא ושריפ וניתובר ןבואר ומש ארקתו
, , - בקעיל הרוכבה רכמש ימח ןבל ינב ןיב המ ואר
. דוע אלו וילע רערע אלו #סויל הרכמ אל הזו
, ןמ ואיצוהל שקיבש אלא וילע רערע אלש
30 . ,' " " , ' בי כ תומש י שרו א ע ו פ ןירדהנס
31 .א , ' ' ונתשרפב תרכזנה הביד תאבה ןושלמ םיקיידמה שי
. , ' ' ויחא לע תמא רמא #סויש םילגרמב תרכזנה הביד תאצוה ל דוגינב
. , הפורצ תמא ויה אל וירבדש חיכוהל הסננו ןעטנ ךשמהב
.ב " , אל ל בא דוביכ תו ( צמ תקיזל םלוה ןורתפ ונאצמ אל ונעצהש הנבמב
" ." תא #סוי לש ותדמח לע ל זח שרדמ ךרד לע קוחדנ אמשו דומחת
," " , דע דומחת אל לע רבעו המע ויכרצ תושעל סנכנשכ רפיטופ תשא
, שרפו השעמהמ ענמנ התמחמו ויבא לש ונקויד תומד וילע התלגנש
.( , " " " ) אי ט ל תישארב י שרו ב ע ול הטוס ןייע רפיטופ תשאמ
."רובה
( " " , , " " ) ב ע ז תוכרב פ ע בל ט כ תישארב י שר
; , , תיווזה ךא החסונ התוא אהת ונרמאש יפכ החסונה
. הנוש היהת
" דוביכ תו ( צמ לע ושע תא םחבשב םרדגמ םיאצוי ל זח
םייקש בא
32
:
: ' " רחיא ימ ןדוי רב םוחנת ר םשב אינוחנ יבר
? דביכש לודג דובכ הזה םלועב בקעי לש ודובכ
- ... שמתשיש אבא אוה יידכ רמא ויבא תא וישע
." ( =) תוכלמ ידגבב ויבא תא ושמשב וישע
( ' , ) ג כ יתבר אתקיספ
. " , ואר המ ושע לש ויתונוע תא ושקיב ל זח ללכ ךרדב
? םיבותכל רבעמ בא דוביכ תו ( צמב ותוכז תא לידגהל
קחציל דיצה תאבה תוכז םהיניעב הלדג ךכ לכ םולכ
!? ורובע םימעטמה תיישעו
. םיבותכה ןמ ושע לע תולגל ןתינ תורורב תונוכת יתש
.א . ןכומ אוה ויבא תכרב תא לבקל דואמ טוהל וישע
, רשאכ הרמ הכוב אוהו הב תוכזל ידכ רבד לכ תושעל
. התוא דיספמ אוה
.ב ,(' ') םימד תוכיפש ינומדא ויפוא תונוכתו ויקוסיע בקע
, ) . רורב םשו דורמנכ דיצ רוביג אוה ויניעב הלק
, , ןלשבש םימד תוכיפשו םדא דיצל תומחלמל הנווכהש
.( תואמ עברא ןב דודג םע בבותסמ אוה תוכלמל הכז
, , #או םימד תוכיפשבו המחלמב םקוסיעש םימחול
." " היחת ךברח לעו התייה ויבאמ לביקש הכרבה
לעו וילע ומאל הרמאנש האובנה תא עדוי וניא ושע
. , קחצי תא תומרל בקעיל ומא תווצמ תא אל #או ויחא
הכרבה תא ונממ בנגו המרמב אב ויחאש רובס אוה
- , תרכזנה ויפוא תנוכת #וריצבו הילא #סכנ הכש
. הילאמ תשקבתמ טעמכ ויחא תא גורהל ותמיזמ
, , רציה תא שבוכו ותמיזממ ענמנ ושע תאז לכ תורמל
, לש ותומל דע לבגומ יתלב ןמז ךשמל בקעי תא גורהל
. . ויבא לש ודובכ לשב קר תאז השוע אוה ויבא קחצי
, , ןרחמ בש בקעישכ ותוא גרוה וניא םג אוה וז הביסמ
" היה ושעמ בקעי לש ודחפש ךכ לע ל זח ודמע רבכו
. אווש דחפ
- : םישנ אשונ אוה םיעברא ןב ושע תויהב דועו תאז
" , . , ל זח םנמא ויבא קחצי השעש יפכ החפשמ םיקמו
: , ול םיגעולו ךכ לע ותוא םיניוע שרדמב
, ... " אוהשכ הזה ריזחה ריזחל לשמנ היה ושע
...' ' - לכ רוהט ינאש ואר רמול ויפלט טשופ בכוש
- תחתמ םישנ דצ ושע היה הנש םיעברא
- , רמא םיעברא ןב היהשכ םתוא הנעמו ןהילעב
." , , ןכ ינא #א השא אשנ הנש םיעברא ןב אבא
32 ;' ; " םישודק אמוחנת א הבר םירבד ו ע הבר תישארב םג ןייע
. , " םיבר דועו ו ט
( , " " ) דל ו כ י שר
, ךרדב עריאש תא תוארל ןתינ שרדמה תורמל ךא
- . קוור היה ושע תונושארה ויתונש םיעברא לכ הנוש
. , ןב !פח ובלש השיא לכב ותוואת תא אלימש ללוה
- , וראווצ תא איבה ויבאל תומדיהל ונוצר לשב םיעברא
,' ' , תוחפל ותרמשמ ותשא התעמו החפשמ לועב
, והשמב ןסרל החפשמ תמקה לש העבט ירהש תיקלח
. #ואינה תוואת תא
" תב תלחמ תא ותחקב ושע לא י שר סחייתה וב אצויכ
, ןענכ תונב תוערש הארשמ השיאל וישנ לע לאעמשי
: ויבא קחצי יניעב
, - " שריג אלש ותעשר לע העשר #יסוה וישנ לע
" תונושארה תא ( , " ) ט ח כ
, " תאז השע ושעש ונרופסכ ראבל ד נעל הארנ םש #או
( ) , " . תב תמשב תלחמש חיכוי ו ל קרפו ויבא דובכ םושמ
, וכפה תוינענכהו תירקיעה השיאל םש הכפה לאעמשי
.תולפטל
בא דוביכ תו ( צמ תא םייק ושעש אוה ונירבדמ הלועה
. " , לשב קר ךכ לע ל זח והוחבש ידכב אלו בר רודיהב
. , ןתינ ופואינ יקסע תא ליבגהו החיצרמ ענמנ וז הווצמ
: דבכ ליעל ונעצה השרדהמ הכופה השרד וילע שורדל
- ; - אל ןכלו ךיבא תא דבכ חצרת אל ןכלו ךיבא תא
, . אלש בקעי ינב ולשכ ובש םוקמב חילצה ושע #אנת
. , ולא םיחא וייחב ושרויל וסינו והורעיצ םהיבא תא ודביכ
- ושעש תורביד םתוא לע ינשה חולה תורביד לע ורבע
. ולש וכרדב םייק
ןבואר לש ותבושת
" : ל זח ובאש ןכיהמ םדוקה קרפה שארב ונתלאשל בושנ
שגליפב ואטח לע ןבואר לש לודגה הבושתה השעמ תא
?ויבא
, , , תאז אטיבו וייחב ויבא תא תשרל הצר רומאכ ןבואר
- . יא תא םג ךכב אטיב אוה ושגליפ םע בכשל תוסגב
- תא תיבה תרקע תא רוחבל ויבא לש ותוכזב ותרכה
.ההלב
, , ןבואר תא קיחרה בקעי רעוכמה השעמה תובקעב
לבקמו ויבא םע בשויה רוכבכ #סוי תא וחופיטש הארנו
' ' ולש ןינוקיאה ויז תא ונממ
33
לש וקוחיר תובקעב !אוה
, , . וסחימ ירקיעה חפוקמה אופא אוה ןבואר ןבואר
. ןמ והשימל התייה םא #סויל לארשי לש דחוימה
. - לשב ןבואר הז היה #סויל לכנתהל הביס םיחאה
; תא בקעי הארה #סויב ותרוכב תא ןבואר דביא #סוי
- , התפלחה יא תאו התומ רחאל םג לחרב ותוקיבד
. היחה האלב
#סוי תא ליצהל הסנמו !רפב דמועה אוה ןבואר ךא
, . ויבא לש ודובכ לשב תאז השוע אוה ויחא תמיזממ
" " ויבא לא ובישהל ידכו ( , " ) בכ ז ל . אל שרפתמ והשעמ
33 . , " " ג ז ל י שר ןייע
, םג אלא בא דוביככ קר אלו תושפנ ליצהל ןוצרכ קר
ריחמב םג ,בא דוביכב ואטח לע הלודג הבושתכ
.בקעי תיבב ומא תרוכב לעו ותרוכב לע רותיווה
" , " , הלודגה ותבושת לע ל זח ישרדמל סיסבה ד נעל והז
, . חותינו תכשוממה ותינעת לע ינושלה קוידה ןבואר לש
קרש תונעט ןה ויפלכ בקעי לש תיסחי ינחלסה סחיה
. ומש תשרד םג ןאכ הבותכה סיסבה תנעטל תופרטצמ
- " " " - " - ל זח י ע תשרפתמ ימח ןבל ינב ןיב המ ואר
, - ! לע העבצהכ אלו ושע לע ונורתי לע העבצהכ קדצבו
. , ותישארמ בושח ךילהתה #וסש ןוויכ ושע לש ונורתי
, תא ענמ רבד לש ופוסבש ןבואר לש הלצהה השעמ
" - ל זח יניעב היה בושח העש התואב #סוי לש ותגירה
, לש ותגירה תמיזמ תא החדש ושע לש ותוקפאתהמ
) ' - , לש ותרבע רבד לש ופוסבו קחצי תומ דע בקעי
.' ( חצנ הרמש ושע
ויבא יעוצי לובלבב ןבואר לש ואטח
יוליגב אטח ןבוארש םירבוסה םיאנתה תעדב ונכראה
' . לאומש ר תעדב ןודל התע רובענ הבושתב בשו תוירע
, ' וירבדב םיכמותה תעדבו ןתנוי ר לש ומשמ ינמחנ רב
. ויבא יעוצי לובלבב אלא תוירעב אטח אל ןבוארש
: וז הטישל ררבל ונילע םירבד השולש
.א , , עוציה לובלב תועמשמ יהמ לעופב ןבואר השע המ
) תכיפהל הנווכהש החנהב הז לובלב ךפה המ חוכמו
, בור ירבדכ רחא להואל התרבעה וא הטימה
' ' ( םינורחאה בקעי ירבדב עוציה לוליח ל םישרפמה
( " ) ט מ תישארב .
.ב , ומא דובכל השענש השעמ לע רבודמ ןכא םא
- #א יעגר ןובלעל טרפ קזנ לכ ונממ םרגנ אלש השעמו
קשב וימי לכ קסע ןבוארש תורשפאה תא לולשנ םא
, הכורא התלע אל ןיידע הז טועפ אטח לע תינעתו
הזה לודגה #אה ירח המו #צקה הלע המ לע ונתלאשל
, , רמאנש יפכ ותוכלמו ותנוהכ ותרוכב תלילשל דע
:' א םימיה ירבד רפסב
, - " רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו
ןב #סוי ינבל ותרכ ֹ ב הנתנ ויבא יעוצי וללחבו
: , רבג הדוהי יכ הרכ ֹ בל שחיתהל אלו לארשי
." , #סויל הרכ ֹ בהו ונממ דיגנלו ויחאב ) ירבד
( - ,' ' ב א ה א םימיה
.ג " : ןבואר ךליו קוספה טשפ םע הז שוריפ בשייתי ךיא
?" , לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב תא בכשיו
ןבואר לש ואטח
, הלילב עריאש תא ראתל ידכ וננוימדב טעמ רזעינ
אוהה
34
:
, ידכ ולהואל ההלב תא בקעי ןמיז לחר תומ ירחא
, הנממ דילוהל ידכ וא לחר ירחא תיבה תרקעל הכפוהל
34 , תיבמ רקיעב םינוש םישרפמ ידי לע ונתינ םירחא םירואית
. , ןייעמה לע ךומסנו תופסותה ילעב לש םשרדמ
) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
. " - בקעי ןמיז אל עודמ עדנ אל ג יה ונב תא #סונ ןב
. , םאה לחר ירחא התובישחב היינשה האל תא ולהואל
? ' ' ןושארה הלילב התואמר לשב האונש התויה לשב
לש התומדבו המלצב לחר תחפש ההלב תא האר םאה
? וינב רפסמ תא טעמ ןזאל הצר םאה הרטפנש לחר
האלמ ול ודלונש ולא תמועל התחפשמו לחרמ
, ? יפ לע ילוא רובידה יפ לע תאז השע םאה התחפשמו
? הכפה איהש םושמ ההלבב רחב אמשו שדוקה חור
- - ןימינבו #סוי וינבבש םיבוהאה לש תצמאמה םמאל
לחר תומ רחאל
35
?
: . ותוכז וז התייה עדנ תאז קר תורתסנב קסע ונל ןיא
ולהוא תא דבל ול רוחבל החפשמה יבאכ ותבוחו םדאכ
. . ךכ לע רערעל תוכז התייה אל שיאל יטרפה
* * *
. הלק העשל רדענ בקעי בקעי לש ולהואב הליל תעש
- - , המצע הניכמ ולהואב תאצמנה ההלבו ויקוסיע לשב
, לפנש דובכה ןמ תמעפנ איהשכ קידצה לש ואובל
. , , . לא האור וניא שיאו םינשי םלוכ !וחב ךשוח הקלחב
. , , אוה תוירזכאו ןורח אלמ שוחנ ןבואר סנכנ להואה
, , חנומה ופורגאו התוא ררוג ועורז חוכב ההלב תא לטונ
. להוא לא התוא אשונ אוה קועצל הנממ ענומ היפ ךותב
, לכות לבל היפ תא םסוחו התוא אלוכ אוה םשו קחורמ
. . אמטלמ ול הלילח המע בכוש וניא אוה הרזע קיעזהל
, ! םיימש םשל לעופ ירה ולוכ לכ ויבא שגליפב ומצע
! ומא דובכ םשלו קדצה םשל
. התוא בהוא וניא אוהש םושמ םג המע בכוש וניא אוה
, . אל םא םג ומאב המייק ההלב ןוכנה אוה ךפהה
," " , התריבג שרית יכ החפש רומאה תא התמזויב
. לכ ול ןיא לחר תומ ירחא הרוכבה תא הלטנ רשאכ
" " לעבת יכ האונש הב םייקל ןיינע
36
, . ולא לכל #סונב
. התוא אלכשמ ההלב םע קסעתהל יאנפ ןבוארל ןיא
, ) - הארנכש ומא להואל רהממ אוה קחורמ םוקמב
,( , התוא הוולמו ודוסל הפתוש התייה תיקלח תוחפל
, סנכנ אל ןיידעש בקעי לש ולהואל יאשחבו תוריהמב
.ולהואל
, . ןמיזש רחאל ולהואל סנכנ בקעי תרחואמ הליל תעש
. - , , ההלב התפילחמ תא לחר תומ ירחא הנושארל וילא
, . , בקעי הרומג הטלעב ןותנ להואהו עקש רבכ חריה
, וישעמ תא השוע םלועמו זאמ הילע דיפקהש תועינצב
, . , ןיחבהל תלוכי ול ןיא השיחלב וא םילימ אלל טקשב
, השיאה ימ הארמ תועצמאב אלו לוק תועצמאב אל
. . האל איה הנהו רקובב יהיו להואב ומעש
. ןבוארל בושנ ונרייצש השקה הנומתב ןורחא טרפ
, - םש יאל בקעי לש ולהואמ חוכב ההלב תא ררוגה
. , . אלו האור ןיאו םינשי לכהש ונרעיש םוסח היפשכ
35 . , " " , " י ז ל י שרו אי ד פ הבר תישארב ןייע
36 , " : ,' שרית יכ החפשו לעבת יכ האונש תחת גכ ל ילשמ ןייע
."התריבג
! תא עיגרהל ריעצ רענ הסנמ םילהואה דחאב איה
, , ההלבו התמ ומא לחרש רחאל הכובה קוניתה ויחא
םתוא תלדגמה
37
ילב להואה תא הלילה ךשמל הבזע
. תכלוה איה ןאל עידוהל
. םייניעב האור אוה ולהוא חתפמ ןשי וניא ריעצה #סוי
, תא ררוגה סנאכ ההלב תא ררוגה ןבואר תא תותעובמ
, היה ונתיאמ דחא לכש המ ךכמ קיסמ אוהו ותסונא
. ארונ הליל ותואב דמול םג אוה וז הארונ הנומתמ קיסמ
, ןיאש םשכ וילע ןגתש םא ול ןיאב ול ונוכנ םייח וליא
. תרחמל הילע ןגתש הריבג ההלבל , תימרתה העדונשמ
, ויתוששח לכ תאו הארש המ תא #סוי ול רפיס בקעיל
. , וישעמכ תושעל םידושח םתסה ןמש ויחאמו ןבוארמ
- " ויחאב האור היהש הער לכ הער םתביד תא
... , לע םידושחו ויבאל דיגמ היה האל ינב
."תוירעה
( , " " ) ב ז ל י שר
, ההלב םע בכש ןבוארש קוספה ירבד #אש רשפא
, , הדבוע אלא תמא תדבוע םניא ויבא שגליפ
" " : לארשי עמשיו קוספה ךשמהב בתכנל תדבעושמה
38
;
." " : שיא רשע םינש בקעי ינב ויהיו הדיעמ הרותה ךא
. רכזנה הלבנה השעמ תא השע אל םהמ
, - . תימרתה רחשה הלעש תעב בקעי לש ולהואל בושנ
. , בקעיל הררבתה ולהואב האל לש התומדב
, לש ורעצ לעו ונובלע לע םילימ ריבכהל לבחש המוד
. , ךרד התואב המורמ אוהש היינשה םעפה ול וזש בקעי
לש הרעצ לעו הנובלע לע םילימ ריבכהל םג לבח
, תיקוח השיאל שגליפמ ךופהל הדיתע התייהש ההלב
, . םירובסל םג ןבואר לש ואטח תוהמיאה ןמ תחאלו
, , שנועה תא קידצהו רומח היה תוירעב אטח אלש
- . ןיא ומא דובכל אניקש הדבועה םלוע תורודל ול ןתינש
, ושעש ושע יולו ןועמש םג ירהש תקפסמ הירוגינס הב
. אל בקעי לש ועוצי םתוחא דובכל ואניקש םושמ םכשב
. , בקעי ברק היינשה םעפב ללחתנ םג אוה לבלבתנ קר
. , הזכ השעמב שי התלוזל הנותנ ותבשחמשכ השיא לא
. רומח שדוק לוליח
- ' '" רמא יב םיעשופהו םידרומה םכמ יתורבו
" , : ת נסא ינב תודמ עשת ינב ולא יול יבר
, , , : " ינב האונש ינב הסונא ינב המיא ינב ח עגשמ
, , , , ינב תורכש ינב הבירמ ינב הרומת ינב יודינ
" , , הפוצח ינב איבוברע ינב בלה תשורג ) כ םירדנ
( " ב ע
- " רובסכו וישנמ תחא לע אבש הרומת ינב
37 , , " " ; , " תא הלדיג ההלבש י ז ל י שר אי ד פ הבר תישארב ןייע
. ומאכ #סוי
38 " - ' ' לארשי ןוכשב יהיו םיימעפ לארשי םשה תרכהש רשפא
. " ... , םש " ירהש ונתרעשהב תכמות לארשי עמשיו ןבואר ךליו איהה !ראב
, םשהש דועב #סוי םע בקעי לש ויסחיל רקיעב תישארב רפסב רושק הז
, ' ' קוספה לש ינשה וקלח ןאכ דיעמש יפכו םיחאה לכל ויסחיל רושק בקעי
." " - רשע םינש בקעי ינב ויהיו
." התרצ איהש ( " ) םירדנ לע ן רה שוריפ
. תא תע התואב ותטימ תא שמשלמ לדח בקעיש ןכתיי
. , האל תא אל םגש רבתסמו דוע חקל אל ההלב
." " רשע םינש בקעי ינב ויהיו ( , " ) בכ ה ל
' םינש םיריבסמה םישרפמה יפ לע ונראיב ליעל םא
,' - ןבואר אטח אלש דמלמ רשע דחא אלו רשע
39
, ירה
- ' השולש אלו רשע םינש םירמואה יפ לע ונראיב התע
. ,' ותטימ הללחתנש רחאל #סונ ןב דילוה אלש רשע
, וישנ לא דוע ברק אל בקעי עמשמ
40
.
- תרבעתמ התייה הליל ותואב ההלב לע בקעי אב וליא
" . " י שר ירבדמ הלוע ךכ ג יה ןבב
41
. " האל ל זח ירבדמו
, . תא הליגשמ בקעיש רשפא הליל ותואב הרבעתנ אל
. , ןב הצר אל אוה רבעתת אלש הילע ללפתה תימרתה
.' ' , הזכ ןב םאש עדי אוה הרומת ינב מ ללוחמ ערז #סונ
, - ערזמ דלונ ומצע אוהש ןבוארל המדי יאדו דלוויי
' ' . הנושאר הפיט מ דלונ ןבואר ירהש הרומת ןבכ ללוחמ
בקעי לש
42
- , ולילב האל לע בקעי לש ותאיבמ רמולכ
. , לחר םוקמב האל תא ול רסמו והמיר ןבלשכ ןושארה
, הנממ דלונש הפיטש חכונ בקעי ההלבו ןבואר השעמב
, - היואר הניאו התייה המוגפ ונוא תישאר ןבואר
- . יבא ןבלל תחא הניחבמ המד ןבואר הרוכבה תשודקל
, בקעי ןווכתה ובש הלילב השעש הלבנה השעמב ומא
. לכוי אל אוה םינשה עבש תדובעב לחר תא תאשל
. ויבאל רוכב תויהל
, תחפוקמה ומאל ותאנק ןבוארב הרכינ ותוריעצב רבכ
. , בקעי איבהש םיאדודב רכזינ בקעי לש ולהואב ותעדל
' ' , ויבא בקעי תייפכ ל ןיפיקעב איבה ךכו ומא האלל
. זא האל להואל אובלו לחר להוא תא הלילל בוזעל
. , ךא ונוועב ותוא סופתל ןתינ אלו וביל םותב תאז השע
. - לארשי יטבש רשע םינש ערפמל םגפה ררבוה התע
' ' , ונב #סוימ ואציי בקעיל וחטבוהש םייוג להק ו ומתחנ
43
.
?בקעי בשח המ
אל בקעיש החנהמ תאצוי ןבוארמ הלודגה הבזכאה
, . קוספהש ונילעה ליעל ההלב תא אמיט ןבוארש דשח
#סוי רפיסש המ אוה ההלב םע בכש ןבוארש שרפמה
- . , ןתינ הז יפ לע לארשי עמש ותואו ויבא לארשיל
תמעזנ התייה בקעי לש הנושארה ותבוגתש חינהל
, , ססובמ דשחל תרכינ הביס ול התייה ירהש םייתעבש
. הלגתנשמ אמלעב תוליכר ויה אל וילא #סוי לש וירבדו
, , ונתרעשה יפל גהנ הבש ךרדב ןבואר לש ונולק
- אמיט אלש ול ןימאהש תעד רב םדא היה אל ההלבב
- , חרכהב אל האמטנ אלש ההלב לש התודע םגו התוא
39 . " " ב ע הנ תבשב ארמגבו ןאכ י שר האר
40 . " , , " ןאכ רוש רוכב י רבו ד ט מ ןלהלו ןאכ ינוקזחב ןייע
41 , " - ; , " " ג פ םולש שיא תרודהמ יתבר אתקיספ ד ח מ י שרב ןייע
. " " א ע א י
42 ; , " - , " " ד ח צ הבר תישארב ךמס לע ג ט מ ןלהל י שר ןייע
.. " , א י יחיו ןשי אמוחנת
43 . ליעלד אתקיספב ןייע
, , . ןיב רבעמה בלש היה אופא יתמ הנימא העמשנ
?" " " " רשע םינש בקעי ינב ויהיו ןיבל לארשי עמשיו
- , בקעי ינב לכש הרותה לש התודע םתסה ןמ ירהש
. - דבלב יטרואית ןיינעכ הרתונ אל םירשכ
, קדצב אלש רומח השעמב דשחנ ןבוארש תורשפאה
, םג ונל תרכומ אטח אלש וילע דיעהל הכירצ הרותהשו
- . #סוי תא ךילשהל םיחאל ןבואר תצע #סוי תריכממ
- תוחפ אל תירזכא תעמשנ רבדמבש רובה ךות לא יח
, ךילשהלו םיידיב וגרוהל םיחאה לש תמדוקה םתצעמ
' ' . דואמ בורק ןילעמ ןיאו ןידירומ ןיד רובל ותייווג תא
, , עיצהש הדוהיל םיחאה ועמשש רחאלו התימ ןידל
, םתמכסהמ םהב ורזח םה ורכומלו רובה ןמ ותולעהל
" , ' ' גורהנ יכ עצב המ ש ןוויכ ןבואר לש תירזכא ה ותצעל
." היה אלש דיחיה אוה ןבואר ומד תא וניסכו וניחא תא
- , רתונ ודבל אוה ןכלו םיחאה לש םימחרה תצעב
, . וילע הדיעמ הרותה רבד לש ותימאל םהבש ירזכאכ
, ותנווכ ירהש םהבש ירסומהו ןמחרה אקווד היהש
." " ויבא לא ובישהל םדימ ותוא ליצה ןעמל התייה
, ? םיחאל ןבואר לש ותחכותמ ךכב םיחאה וריכה םאה
, . - רבתסמ ןכש הארנ רב רובשל #סוי ינפל םדמועב
" , דליה רמאו וידגב תא ערק רובה לא ןבואר בששכש
- " התייה ותנווכש םיחאה וניבה אב ינא אנא ינאו ונניא
, ." " רשפא ויבא לא ובישהל םדימ ותוא ליצה ןעמל
, ותביד תא איבהש #סוי יפלכ השרפ התואב ותוליצאש
ויבא לצא ויודינל םרגו ההלב תשרפב ויבא ינפל הער
- השעמל ותסרגב םג ןומאל האיבהש איה ויחא לצאו
- , , השעמה תרמוח לכ םעשו התוא אמיט אלש ההלב
. הבוטל התייה ותנווכ
: םירדנ תכסמ #וסב השעמה ןמ ךכל המגוד איבנ
. " אתא אתתנא איההד יבגל לעד #אונ אוהה
, [ ] . , הוה אבב יאלכב ביתיא #אונ קילס ארבג
. אתיבד ירמ אעב איוח ןונימעטו ןמת ילחת ןתחמ
, רמא אתתניאד אתעד אלב ילחת והנה ןמ לכימל
, - ןונימעטד ןוהנמ לוכית אל #אונ אוהה היל
. : . היתיא םא אירש היתתניא אבר רמא איוח
, - ביתכד תומילו לוכילד היל אחינ ארוסיא דבעד
."' ' ןהידיב םדו ופאנ יכ
( " ) ב ע אצ םירדנ
- , היה לעופב #אנ ןכא אטוחה םאש איה אבר תנעט
. שחנה סראמ תומי השיאה לש הלעבש #ידעמ
ךכ לע הדיעמ לעבה תא ליצהל #אונה לש ותטלחה
.( , ) תלצה ןבומכ תוביסנל תיסחי יקנ היה ונופצמש
. #ואינה דשחמ ערפמל ותוא התקנ תושפנה
. , ןוימד םהיניב שיש רשפא םירקמה ןיב קלחל שיש #א
יתימאה ונולק תא #שוח היה #סוי וליאש ושח םיחאה
- ידכ רבד השוע היה אלש וילע הקזח ןבואר לש
, ( ) . החנהש אוה ןבואר לש תיסחי יקנה ונופצמ וליצהל
. , ויבא לא ובישהל ויחא דימ #סוי תא ליצהל ותוא
) ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M ( ןויצע רה תבישי דילש
ןדמ בקעי ברה תאמ עובשה תשרפב םירועיש
www.etzion.org.il/vbm
"הליחת הבושתב תחתפ התא"
: בש ןבוארש העדה יפל ררבל ונל רתונ תחא הדוקנ דוע
, לש ותבושת הלבקתנ עודמ המילש הבושתב ואטח לע
, , הלבקתנ אלו הכרב ויבאמ לביק אוהו הדוהי
, ויבא ינפ תאמ אצי אוהו ןבואר לש ותבושת התומלשב
?הפיזנב
ןבוארל שרדמב הסחויש הבושתה קר ונידיב התייה וליא
. - , - אל לק הלאשה ןורתפ היה ותינעתו וקש ונייהד
, היה אלש #אש הדוהי לש ותבושתכ תינעתו קש ירה
- תא ליצהל תיפוסניא תונוכנ הב התייה תינעתו קש הב
אטח לע רפכל ןוצרה לשב םירצמב ותודבעמ ןימינב
. המע שיש הבושת יהוז םירצמב תודבעל #סוי תריכמ
- . , וליעוה אל באחאל #א רעצו תוליבא קר אלו ןוקית
, תא בישה אלש ןוויכ תובנ םרכ תשרפ לע ותינעתו וקש
תובנ ישרויל םרכה
44
.
, !וענ ןבואר לש ותבושת רקיעש ליעל ונירבדל םג ךא
- , הדוהי רתי ןיידע ותרוכב חקול #סוי תא ליצהל ןויסינב
, - : קר אלו ויחא תא ליצהל הצר קר אל הדוהי ןבואר לע
. תא וילע קידצה #א אוה ךכ לע ויחאל רסומו תוצע ןתנ
, , וינב ינשו ותשא תומב ושנוע תא הרובגב לביק ןידה
- םוקמב םלוע דבעכ ומצע םישל השעמ השע #או
. , - דבעל ורכמ הדוהיש #סוי יחא ןימינב
- , ןמ ירמגל וחדנ םאטח לע ובש אלש יולו ןועמש
- , . ןמ קר החדנ ןקית אל ךא בשש ןבואר הלחנה
. - . םלשומ ורכש תא לביק הדוהי היתורורגו הרוכבה
* * *
, תורודל הימשר תא ןבואר לש ותבושת הריתומ ןיידעו
.םלוע
: " - ' " ה בקה ול רמא וגו רובה לא ןבואר בשיו
, התאו הבושת השעו ינפל םדא אטח אל םלועמ
, ? דמוע ךנב ןבש ךייח הליחת הבושתב תחתפ
- ? . עשוה הז אוה הז יא הליחת הבושתב חתופו
."' - ' ' ךיהול א ה דע לארשי הבוש ( " ) ד פ הבר תישארב
: יראב ןב עשוה איבנה לש ודוחיי והמ המת ארוקהו
ינבוארה
45
, אלש איבנ ןיאש המוד ירהש הבושתה ןיינעב
. לש ודיקפת רקיע הז ונוקיתבו םעה תבושתב קסע
, ! - ודוחייש רמאנ םאו הבושתל םעה תא איבהל איבנה
, ונאצמ אלו הבושתב ותאובנ תא חתפש ךכב עשוה לש
- תאצמנ אל עשוהב םג ירה ןכ השעש רחא איבנ
, (" ") ןורחאה וקרפב אלא לארשי הבוש הבושתה תאובנ
. " ד י קרפב
" , הבוש תאובנש #אש ןיבה שרדמהש רמאנ ונחרוכ לע
- " עשוהש האובנה איה עשוה רפס תא תמתוח לארשי
44 . - ,' ' ; , " ; , " ' וכ הכ ט ב םיכלמ חל ב כ זכ א כ א םיכלמ ןייע
45 , , אישנ הראב םע עשוה לש ויבא יראב תא ההזמ שרדמה
, . ,' ' , ןורמוש תולג ןמזב יח הראב #א ו ה א םימיה ירבדב רכזנה ינבוארה
. איבנה עשוהכ
. , ךכ ןיבה המ חוכמ ךא ודוחיי הזו ותאובנ תא הב חתפ
?שרדמה
, תא איבמה קויד עשוה יקוספב ינושלה קוידב חתפנ
" תומוקמ רפסמב המוד ןורתפל ל זח
46
.
- ' ; ' " עשוה לא ה רמאיו עשוהב ה ר ) " ד תלחת
, הנזת הנ ֹ ז יכ םינונז ידליו םינונז תשא ךל חק ךל
, :' םילבד תב רמ * ג ֹ תא חקיו ךליו ה ירחאמ !ראה
." ןב ול דלתו רהתו ( - ,' ) ג ב א עשוה
" " ' " - רמאיו ו עשוהב ה ר) " ד תליחת הלופכה החיתפה
, - " ' תפסונ האובנ לע זומרל היושע עשוה לא ה
. היה וז האובנ לש המוקמ םיבותכה ןמ הטמשוהש
," ' " עשוהב ה רבד תליחת םילימה תחת תויהל רומא
' " - ה רמאיו םינונזה תשא תחיקל וצ ול רמאנ המע דחיו
." עשוה לא
" , תחתמ הטמשוהש האובנהש וניבה ל זחש רבתסמ
" " ' " הבוש תאובנ איה עשוהב ה רבד תליחת םילימה
, ." הסנכוה עגרכ ונניינעמ ןניאש תוביסמ לארשי
, . תא חתפ עשוה ןכאש ןאכמ רפסה תמיתח לא האובנה
- - , היה שרדמה תעדל הזו הבושתב הליחת ותאובנ
. ןבואר לש ורכש
: האובנהש ונל ןיינמ הלאשב ןודל ונל שי ןיידען
?" " תא טעמ !מאנ לארשי הבוש אקווד איה הטמשוהש
, ונל הארנש המ ירחא תוקחתהל הסננו וננוימד חוכ
. '' עשוהב החיתפה תאובנב ל זח תנבהכ
" " " םיכובנה הרומ ב ם במרה טבחתה רבכ ( ,' ) ומ ב
, ' - םירוכישכו םיטושכ ויאיבנ תא ה ןתי ךיא הלאשב
" . ם במרה הנוז השיא ותיב לא סינכהל איבנל הווצי ךיאו
) הארמב ויה השעמהו יוויצה וכרד יפ לע וז הלאש רתפ
, ,( , םישרפמה בורל ךא תימשגה תואיצמב אלו האובנה
,( " ) הרתונ לאנברבא י ר ןייע לכו לכמ וילע וקלחש
? : הנוז השיאל איבנה ברקי םעט המ הניעב הלאשה
* * *
תיתוליכרה העידיל םעה תבוגת תא ןיימדל ןתינ
. ' , ןמ תפאנמ הנוז השיאל אשנ ה איבנש תיסיסעה
, , םתסו םינציצמ םינלכר הרזומה הפוחב וחכנ םתסה
, לש ךיבמה ודמעממ האנהב םמצעל וכחיגו לטב יכלוה
, . וביגה הרובחבש םימכחה ידימלת ותנותח םויב איבנה
. , תא ורשק םהבש םינשרדה השובבו םעזב םתסה ןמ
, - ויבא יבאמ וב ןומטה ערה שרושב ריפחמה והשעמ
- - , םע #ואינב לשכ ותולדג תורמל אוה #אש ןבואר
, . רפס יקוספ תא ושרדו וללה וכישמה ילוא ההלב
: " ' : התא ןבוארל ה בקה ול רמא האבה ךרדב תישארב
, #א דיתע עשוה ךנב ןבש ךייח הליחת ההלב םע תפאנ
' ותיב לא תפאנמ סינכהל אוה
47
.
46 . , " ; , " דועו א א כ ארקיו א ז ט ארקיו לשמל ןייע
47 חיננ םא רתוי ןבומ ןבואר השעמל עשוה תאובנ ןיב ןוימדה
, תא לבלב קרש חיננ םא אלו הבושתב בשו שממ #ואינב אטח ןבוארש

המתאים לעמי כנען. שתי סניגוריות גדולות ניתן ללמד על ראובן‬ ‫בחטאו: האחת . כך גם לגבי דוד.‬ ‫שיעקב לא שם מיטתו אצלה.פירוש זה‬ ‫אינו עולה בקנה אחד עם מילות הפסוק. לא ברור איזה נזק גרם ראובן‬ ‫בכך.‬ ‫עיין במפרשים השונים לבראשית ל"א.‬ ‫ענייניות ומסיבות עקרוניות. שיעקב‬ ‫לא ידע עד יום מותו על מכירת יוסף. ג-ד(‬ ‫אביך אז חללת יצועי עלה".‫ואיך סלח יעקב ליהודה על מכירת יוסף. שנאמר שלקחו שוחד והטו משפט. ואכמ"ל.כל האומר שחטאו אינו אלא טועה.‬ ‫הכהונה והמלכות. נשללות מראובן הבכורה.‬ ‫מכל מקום. מסביבתו של החטא‬ ‫החמור.הייתכן‬ ‫שאחרי מעשה תועבה כזה. אם אין שם אות או‬ ‫מופת יורה עליו הכתוב?!". נאמין מה שאין בו זרות וקושי ולא נקבל‬ ‫מה שיש בו מהזרות .האפשרות שבני עלי לא שכבו‬ ‫עם הנשים הצובאות אך זוהי השמועה ששמע אביהם.‬ ‫שנעשתה עליו תשובה כה יסודית בשק. כשמתה לאה אמו .הביא‬ ‫יעקב בלהה והושיבה על המיטה.‬ ‫וראובן אכן שכב עם פילגש אביו בחיי אביו . כט( כותב ) על פי מדרש רבה‬ ‫)פ"ד. לא‬ ‫נתברר לי מה טיבו של בלבול היצוע. והיה עליו לזקוף את המיטה בכוחות‬ ‫עצמו? ממפרשים אחרים9 עולה שראובן עקר את‬ ‫מיטתה. הסתייגנו גם מן‬ ‫האפשרות ששני הנימוקים המובאים בחז"ל לחוסר‬ ‫האפשרות שראובן חטא )השוואת בני יעקב והברית‬ ‫בהר עיבל( הם נימוקים ראשוניים לסניגוריה על ראובן. משמע . היה‬ ‫יעקב מותיר את ראובן בביתו.איך הביא הקב"ה תקלה כזו‬ ‫על ידו של יעקב?‬ ‫כללו של דבר: פירוש הפסוק על מעשה ראובן בבלהה. 'מגילת בת שבע' )בעיקר בעמ' 37 ואילך ובהערה 51‬ ‫שם(. בשק ובתענית על חטאו‬ ‫בבלהה. בתענית וגם‬ ‫במעשים )כפי שיוכח להלן(. לג בשאלה אם היה‬ ‫7‬ ‫ליעקב אוהל משלו.‬ ‫6‬ ‫שפירש את פרשת נישואי הושע הנביא עם אשת הזנונים שלא כפשוטה‬ ‫משום שלא ניתן להאמין שהקב"ה יצווה מעשה כזה על נביאו. בנזק שולי. שנאמר ששכבו עם הנשים הצובאות‬ ‫פתח אוהל מועד אך עלי הוכיחם בלשון רכה יחסית ואף איש הא-לוהים‬ ‫שהוכיח את עלי לא הזכיר את חטא גילוי העריות.‬ ‫נשוב לשאלותינו: יהא אשר יהא הצורך להפך בזכותו‬ ‫של ראובן.‬ ‫ִ‬ ‫אם אכן נעשה המעשה כפי שהוא מתואר בפרק ל"ה. שקינא לכבוד לאה אמו. והעלה עליו הכתוב כאילו שכב אותה".‬ ‫9‬ ‫המחלוקת על חטאו של ראובן‬ ‫בפרק הקודם דחינו את ההנחה השרירותית של הצורך‬ ‫להפך בזכויותיהם של אישי התורה. סניגוריה זו נובעת מהסתירה שבין תיאור‬ ‫החטא במקומו. אם אינה אלא מידת חסידות‬ ‫יחידאית?! ואם אחרי חטא קל ממניעים טובים. כד(. ולכן שיבח את‬ ‫יהודה ודחה את ראובן . הגמרא בקידושין פ"א ע"א לומדת‬ ‫מפסוקים אלו ש"מלקין על לא טובה השמועה". והשנייה -‬ ‫שחטאו לא גרם נזק גדול.או נאמר. רק בשל ההיגיון המכתיב לנו‬ ‫שראובן לא חטא6? זאת ועוד: הבה נשרטט את מה‬ ‫שאירע על דרך המדרשים המקובלים ועל דרך הלימוד‬ ‫המקובל של הפרשה בבית המדרש: אחרי מות רחל‬ ‫העביר יעקב את מיטתו לאוהל בלהה או את מיטתה‬ ‫של בלהה לאוהלו7.‬ ‫האפשרות שהסיפור "וישכב את בלהה" אינו האמת. שלשיטת הפרשנות של‬ ‫הרמב"ם .‬ ‫לכאורה. כשם שלא ייתכן‬ ‫שראובן חטא בחטא כה חמור ויעקב התייחס לחטא בחומרה פחותה.‬ ‫עיין בראשית רבה )תיאודור-אלבק( פרשה צז ד"ה 'פחז‬ ‫8‬ ‫כמים': "וכי ראובן זנה? חס לצדיק! אלא.ומי נתן בידינו הבחירה הזאת. והוא יוצא מאת פני אביו בסוף ימיו‬ ‫בנזיפה . כֹחי וראשית אוני. ומשמע שהמלקות הן על‬ ‫חשד בלבד. הניתן לתיקון מיידי. האם בלהה נפלה ונחבטה? האם נתבזתה? האם‬ ‫נתבזה יעקב. העוסקת בחטאיהם של‬ ‫כמה מאישי המקרא בסגנון זהה . עסקנו בשיטתו של ר' שמואל בר נחמני. אלא בחטא קל יותר. ראובן.הוציא אותה מן האוהל. ולמרות זאת שמואל הוכיח‬ ‫את העם על כך שהדיחו אותו ואת בניו כאשר אף אחד לא ענה לו על‬ ‫תוכחתו. ודאי לא עמד חטא זה בשום יחס עם החטאים‬ ‫שספר בראשית עוסק בהם: מהמראת פי ה' באכילה‬ ‫מעץ הדעת. שיטתו נובעת בכל אחד מן האישים מסתירה דומה לזו שהבאנו‬ ‫כאן.שכוונתו הייתה לטובה. דרך הריגת הבל בידי קין ועד למכירת‬ ‫יוסף. ולכאורה‬ ‫מבחינה מסוימת נראה שהצדק היה עמו.קינא ועמד והפך‬ ‫את המיטה.. מן המדרש עולה‬ ‫שהפך את מיטתה8. עדיין מדובר. יתר שאת‬ ‫ויתר עז: פחז כמים אל תותר.שנים‬ ‫רבות אחרי חטאו .‬ ‫עיין למשל בפירוש החזקוני כאן. כי עלית משכבי‬ ‫)מ"ט. בבראשית פרק ל"ה.‬ ‫ר' שמואל בר נחמני משמו של ר' יונתן נקט בכל המקרים הנזכרים‬ ‫כגרסה המקילה בחטא.קושייתנו אינה חזקה. ואינו‬ ‫משתלב גם עם מה שגזר עליו יעקב אביו באחרית ימיו. מדרשים נוספים מרחיבים לתאר כיצד ראובן היה‬ ‫עסוק כל ימיו בתשובה. יט(( שראובן היה עסוק בשעת מכירת יוסף . אנא אנו באים?!‬ ‫וכלום יש לנו התנהגות דוגמת זו במקרא? ומה הורו לנו‬ ‫חז"ל במדרשיהם בפרשה זו ללמוד מתשובתו של‬ ‫ראובן לדורות עולם. סיבת הסניגוריה היא פרשנית ולא‬ ‫אידיאולוגית. עולה גם ממדרש‬ ‫ההלכה על הפסוק הבא : "אל בני כי לא טובה השמעה אשר אנכי שמע‬ ‫ֻ‬ ‫מעברים עם ה"' )שמואל א' ב'. לבין יחסו של‬ ‫יעקב אל ראובן בדבריו האחרונים על מיטתו בסוף‬ ‫ימיו01:‬ ‫" ראובןבכֹרי אתה. כך גם לגבי בני‬ ‫שמואל. ובכל מקרה ניתן לתיקון‬ ‫מיידי. כך‬ ‫אמורים הדברים גם לגבי בני עלי.‬ ‫כאילו ראובן לא חטא אלא בעקירת המיטה או‬ ‫בהפיכתה. ולא נחזור על הדברים.‬ ‫שדיברו מילים ברורות.‬ ‫ואילו במשל כבשת הרש אין לחטא זה זכר )אלא רק לחוסר היושר‬ ‫שבמעשהו של דוד(. מאליו ברור. בא ובלבל את יצועה. ובדומה לכך .בשקו ובתעניתו על שבלבל את‬ ‫יצועי אביו. ותירץ את הנימה המחמירה בדרכו שלו. אינו מתיישב‬ ‫עם ישיבתו בשק ותענית במשך שנים רבות. בין שני מקומות המעריכים את החטא בדרך שונה.מה מקום הניחה התורה לבעלי תשובה?!‬ ‫הר"י אברבנאל בפירושו להושע פ"א השיג על הרמב"ם. האמנם נוכל לחרוג מפשטי המקראות. מכליל אותו עם בניו‬ ‫בברכתו ונותן לו נחלה בארץ?! האם העבירות שעליהן‬ ‫01 במאמרנו הנ"ל. אלא זוהי רק‬ ‫השמועה ששמע ישראל. אם על חטא קל שנעשה ממניעים טובים -‬ ‫יש צורך בשנים רבות של שק ותענית. וגם זה ממניעים של כבוד אמו .‬ ‫לדעתנו. ולא סלח‬ ‫לראובן על הזזת המיטה? ואם נאמר כרמב"ן.. וכך כתב‬ ‫עליו האברבנאל: ".‬ ‫משמעות דבריו היא ללא ספק שאישים אלו לא חטאו בגוף החטא‬ ‫שהמקרא מייחס להם. וכיון שראה ראובן . גם רש"י )ל"ז.‬ . שעל פי הפסוקים במקומם חטא באשת איש.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->