P. 1
Zmluva o Predaji Podniku - Text (1)

Zmluva o Predaji Podniku - Text (1)

|Views: 1,292|Likes:
Published by Tomas Czwitkovics

More info:

Published by: Tomas Czwitkovics on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2015

pdf

text

original

ZM00000048

uzatvorená poda § 476 a nasl. zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Predávajúci: RTVS, s. r. o. štatutárny orgán: Ing. Daniela Vašinová, konateka Ing. Vladimír Šujan, konate sídlo: Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava IO: 36 857 432 DI: 2022573344 I DPH: SK2022573344 bankové spojenie: XXXXXXX íslo útu: XXXXXXX zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka .: 51359/B (alej len „predávajúci“) a Kupujúci: Rozhlas a televízia Slovenska štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riadite sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IO: 47 232 480 DI: 2023169973 I DPH: SK2023169973 bankové spojenie: XXXXXXX íslo útu: XXXXXXX zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka .: 1922/B (alej len „kupujúci“) Úvodné ustanovenia Predávajúci bol založený Spoloenskou zmluvou zo da 11.3.2008 na základe zákona . 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S úinnosou od 1.4.2008 vykonáva predávajúci ako vyberate úhrady za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (alej len „úhrada“) nasledovné innosti: a) výber úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované b) Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom, c) kontrola plnenia úhrady, d) vymáhanie úhrady, poštových sadzieb a pokút poda zákona, e) spracovávanie evidencie platiteov a evidencie platenia úhrad.

Zmluva o predaji podniku

ZM00000048 Da 18.10.2012 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon . 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alej len „zákon“), na základe ktorého, sa kupujúci stane, s úinnosou od 01.01.2013, vyberateom úhrady. Za úelom zabezpeenia kontinuity evidencie, výberu a vymáhania úhrady, prijal jediný spoloník predávajúceho, v súlade s § 132 Obchodného zákonníka, da 16.11.2012 rozhodnutie o predaji podniku predávajúceho kupujúcemu, a to na základe zmluvy o predaji podniku poda § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. lánok 1 Predmet zmluvy 1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji podniku predávajúceho kupujúcemu. 1.2 Podnikom predávajúceho sa na úely tejto zmluvy rozumie súbor jeho hmotných, osobných a nehmotných zložiek (tzn. vecí, práv a iných majetkových hodnôt), ktoré mu patria a slúžia na vykonávanie jeho inností vrátane jeho záväzkov (alej len „podnik“). 1.3 Súasou predaja podniku nie sú: 1.3.1 právo na ekonomický softvér na spracovanie útovníctva a miezd predávajúceho, 1.3.2 prevádzkové úty predávajúceho vedené v Štátnej pokladnici a VÚB a.s., uvedené sa netýka finanných prostriedkov na týchto útoch evidovaných (pozri l. 4 zmluvy), 1.3.3 oprávnenie používa obchodné meno predávajúceho. lánok 2 Práva a povinnosti zmluvných strán 2.1 Predávajúci: 2.1.1 predáva podnik bez astí poda bodu 1.3 tejto zmluvy kupujúcemu a prevádza na neho vlastnícke právo ku všetkým veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré mu patria, vrátane všetkých práv a povinností z pracovnoprávnych vzahov k zamestnancom predávajúceho, bez ohadu na to, i sú alebo nie sú výslovne špecifikované v Znaleckom posudku . 115/2012 zo da 14.12.2012 vypracovanom znalcom Ing. Milan Kubica, PhD., znalec v odbore Ekonómia a manažment, Stavebníctvo (alej len „Znalecký posudok“), 2.1.2 je povinný odovzda kupujúcemu podnik najneskôr do 10 pracovných dní odo da nadobudnutia úinnosti tejto zmluvy, a to na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí, 2.2 Kupujúci: 2.2.1 preberá od predávajúceho podnik so všetkými jeho záväzkami vrátane všetkých práv a povinností z pracovnoprávnych vzahov k zamestnancom predávajúceho; ich špecifikácia je uvedená v Znaleckom posudku, 2.2.2 je povinný zaplati predávajúcemu za predaj podniku kúpnu cenu poda tejto zmluvy,

ZM00000048 2.2.3 je povinný prevzia od predávajúceho podnik, a to na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí. lánok 3 Stav podniku 3.1 Predávajúci týmto vyhlasuje, že v plnom rozsahu oboznámil kupujúceho so stavom podniku a že útovný a majetkový stav podniku je plne popísaný v nasledovných dokumentoch, ktoré kupujúcemu odovzdá zápisnicou o odovzdaní a prevzatí : 3.1.1 výroná správa predávajúceho za rok 2011, 3.1.2 útovná závierka predávajúceho za rok 2011, 3.1.3 mimoriadna útovná závierka vyhotovená ku du 30.11.2012, 3.1.4 Znalecký posudok, 3.1.5 zoznam prechádzajúcich obchodných zmlúv, 3.1.6 zoznam zamestnancov (vrátane ich kvalifikácie), ich pracovné zaradenia a mzdové nároky, pracovné zmluvy, 3.1.7 zoznam inventáru vrátane dokladov, ktoré s ním súvisia, 3.1.8 kompletná evidencia platiteov úhrady, stav výberu úhrady, zoznam súdnych sporov z titulu nedoplatkov na úhrade. 3.2 Predávajúci vyhlasuje, že útovná evidencia je riadne vedená v súlade so zákonom . 431/2002 Z. z. o útovníctve v znení neskorších predpisov a plne a verne vystihuje stav podniku ku du 30.11.2012. 3.3 Predávajúci vyhlasuje, že nie je predžený a nie je mu známe, že by sa zaalo voi nemu konanie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok. Predávajúci zárove vyhlasuje, že podnik nie je zaažený žiadnymi inými záväzkami po lehote splatnosti s výnimkou poda bodov 3.1.5 a 3.1.6. 3.4 Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so stavom podniku tak, ako je popísaný v bode 3.1 a je s týmto stavom plne uzrozumený. 3.5 Vlastníctvo k veciam, právam a majetkovým hodnotám predávaným touto zmluvou prechádza na kupujúceho dom úinnosti tejto zmluvy. 3.6 S podnikom, ktorý je predmetom predaja poda tejto zmluvy, nie je spojené vlastnícke právo k žiadnej nehnutenosti. lánok 4 Kúpna cena a platobné podmienky 4.1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so z. . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe Znaleckého posudku k stavu ku du 30.11.2012, a to vo výške 524 000,- eur, slovom: pästodvadsaštyritisíc eur. Kúpna cena bude upravená Dodatkom . 1 k tejto zmluve (alej len „dodatok“), a to na základe stavu pohadávok, záväzkov, rezerv a finanných útov predávajúceho od 1.12.2012 do 31.12.2012, zdokladovaného útovnou závierkou. Dodatok bude uzatvorený najneskôr do 15.1.2013.

4.2

ZM00000048

4.2.1 V dodatku bude zmena ceny upravená v prípade: 4.2.1 nárastu výšky prevádzaných pohadávok zvýšením kúpnej ceny o nominálnu hodnotu týchto pohadávok, 4.2.2 poklesu výšky prevedených pohadávok znížením kúpnej ceny o nominálnu hodnotu tohto poklesu, 4.2.3 nárastu výšky prevádzaných záväzkov bude kúpna cena znížená o nominálnu hodnotu týchto záväzkov, 4.2.4 poklesu výšky prevádzaných záväzkov bude kúpna cena zvýšená o nominálnu hodnotu tohto poklesu, 4.2.5 ak na útoch poda bodu 1.3.2 tejto zmluvy budú finanné prostriedky vyššie ako poda Znaleckého posudku kúpna cena sa upraví tak, že od rozdielu medzi novým zostatkom a zostatkom poda Znaleckého posudku sa odrátajú finanné prostriedky, ktoré predávajúci použije na splnenie zákonných povinností (daové povinnosti, odmena likvidátora, transakné náklady likvidácie a pod.). Výška zákonných povinností bude zmluvnými stranami odsúhlasená. Ak výsledný rozdiel, po odrátaní splnenia zákonných povinností, bude kladný, kúpna cena sa zvýši o vyrátaný rozdiel. Ak výsledný rozdiel, po odrátaní splnenia zákonných povinností, bude záporný, kúpna cena sa zníži o vyrátaný rozdiel. Takto vyrátaný výsledný zostatok je súasou prevodu podniku a bude z útov predávajúceho prevedený na úet kupujúceho. 4.3 Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru bezodkladne po nadobudnutí úinnosti dodatku poda bodu 4.2. Faktúra musí by vystavená v súlade s § 71 ods. 2 Zákona . 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Súasou faktúry bude fotokópia Znaleckého posudku, Dodatku . 1 tejto zmluvy a Útovná závierka za obdobie od 1.12.2012 do 31.12.2012. 4.4 Splatnos faktúry je 365 dní odo da jej vystavenia kupujúcim. 4.5 Ak sa pri odovzdávaní podniku zistí, že niektoré veci, práva alebo majetkové hodnoty oproti stavu ku du 30.11.2012 chýbajú alebo sú zniené, poškodené alebo zanikli, táto skutonos bude uvedená v zápisnici o odovzdaní a prevzatí. V takomto prípade má kupujúci nárok na zavu z kúpnej ceny poda bodu 4.1. Výška zavy a kúpna cena, bude upravená v dodatku tejto zmluvy, a to najneskôr do 15.1.2013. 4.6 Ak sa dodatone zistí, že niektoré veci a/alebo práva a/alebo a iné majetkové hodnoty uvedené v Znaleckom posudku nemôžu v dôsledku právnej alebo faktickej prekážky prejs do vlastníctva kupujúceho, má kupujúci právo na zavu z ceny poda bodu 4.1. Výška zavy a kúpna cena, bude upravená v dodatku tejto zmluvy. Pre výšku zavy z kúpnej ceny zodpovedajúcu hodnote neprevedeného majetku je urujúce ocenenie neprevedeného majetku znalcom. 4.7 Predávajúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu kupujúceho postúpi pohadávku z kúpnej ceny za predávaný podnik na tretiu osobu.

ZM00000048

lánok 5 Odovzdanie podniku 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 10 pracovných dní odo da nadobudnutia úinnosti tejto zmluvy, predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré kupujúcemu predáva, vrátane fotokópií útovnej dokumentácie a rovnopisov právnej a obchodnej dokumentácie. 5.2 Dokladom o odovzdaní podniku predávajúcim kupujúcemu je zápisnica o odovzdaní a prevzatí, ktorú predloží predávajúci. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí bude podpísaná štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a ich podpisy budú úradne overené. 5.3 Ak sa pri odovzdávaní podniku zistí, že niektoré veci, práva alebo majetkové hodnoty oproti stavu ku du 30.11.2012 chýbajú alebo sú zniené, poškodené alebo zanikli, táto skutonos bude uvedená v zápisnici o odovzdaní a prevzatí. lánok 6 Ostatné ustanovenia 6.1 Predávajúci vyhlasuje, že ku du podpísania tejto zmluvy získal od všetkých nositeom autorských práv v zmysle zákona . 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov súhlasy k prevodu nadobudnutých licencií. 6.2 Predávajúci je povinný bez zbytoného odkladu odo da nadobudnutia úinnosti tejto zmluvy písomne oznámi zmluvným partnerom prechod práv a povinností z prevádzaných zmlúv na kupujúceho. 6.3 Ak sa po podpise tejto zmluvy zistí, že niektoré veci a/alebo práva a/alebo majetkové hodnoty, ktoré slúžili alebo svojou povahou mali slúži na prevádzkovanie podniku existujú ku du podpísania tejto zmluvy a neboli výslovne zahrnuté do predávaného majetku, zmluvné strany sa dohodli, že aj tento majetok prechádza na základe tejto zmluvy do vlastníctva kupujúceho v rámci dohodnutej kúpnej ceny. 6.4 Ak sa dodatone zistí, že niektoré veci a/alebo práva a/alebo a iné majetkové hodnoty uvedené v Znaleckom posudku nemôžu v dôsledku právnej alebo faktickej prekážky prejs do vlastníctva kupujúceho, zmluvné strany sa dohodli, že ohadom ostatných vecí a/alebo práva a/alebo iných hodnôt, ktorých sa tento dôvod netýka, zmluva naalej platí a prechádzajú do vlastníctva kupujúceho. 6.5 Kupujúci berie na vedomie, že daové záväzky predávajúceho súvisiace s predávaným podnikom, ktoré vznikli/vzniknú do 31.12.2012, neprechádzajú na kupujúceho. lánok 7 Oslobodenie od záväzkov 7.1 Predávajúci vyhlasuje, že sa k predávanému podniku nevzahujú žiadne alšie záväzky ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve.

ZM00000048 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by bol záväzok vzahujúci sa k podniku, ktorý nie je uvedený v tejto zmluve, úspešne uplatnený voi kupujúcemu, resp. predávajúci ho od tohto záväzku neoslobodil, je predávajúci povinný nahradi kupujúcemu škodu, ktorá mu v súvislosti s týmto záväzkom a jeho splnením vznikla resp. kupujúci je oprávnený tieto nároky uplatni formou zavy z kúpnej ceny poda bodu 4.1 tejto zmluvy, a to v plnej výške. 7.3 Predpokladom uplatnenia týchto nárokov kupujúcim voi predávajúcemu je, že kupujúci na ne predávajúceho pred plnením upozornil a vyzval ho k uznaniu i odmietnutiu a sám ich tretím osobám neuznal, nesplnil i sa im nebránil, hoci predávajúci predložil i upozornil na preukázatené doklady vyvracajúce i znižujúce nároky uplatnené tretími osobami. lánok 8 Zodpovednos predávajúceho 8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že stav podniku plne zodpovedá stavu poda tejto zmluvy a že je v stave spôsobilom na prevádzkovanie agendy výberu úhrady. 8.2 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s predajom podniku, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. lánok 9 Záverené ustanovenia 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v dôsledku zmeny i odlišného výkladu právnych predpisov, judikatúry súdov alebo iných dôvodov bude u niektorého ustanovenia tejto zmluvy uznaný dôvod neplatnosti právneho úkonu, zmluva ako celok naalej platí, priom za neplatnú bude možné považova len tú as, ktoré sa dôvod neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplni alebo nahradi novým dojednaním, ktoré bude zodpoveda aktuálnemu výkladu právnych predpisov, aby zmyslu a úelu tejto zmluvy bolo dosiahnuté, a ak to nebude možné a na kupujúceho neprejdú predpokladané aktíva v plnom rozsahu alebo bude zaažený nepredvídatenými záväzky, má kupujúci právo na adekvátnu zavu z ceny. 9.2 Ak v niektorých prípadoch nebude možné riešenie poda bodu 9.1 a zmluva by bola neplatná, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrie novú zmluvu, v ktorej prípadný dôvod jej neplatnosti bude odstránený a doterajšie prijaté plnenia budú zapoítané na plnenie strán poda tejto novej zmluvy. Podmienky tejto novej zmluvy vyjdú pritom z pôvodnej zmluvy a budú sa o najviac blíži touto zmluvou dojednanému hospodárskemu úelu. 9.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a/alebo v súvislosti s ou budú riešené rokovaním zmluvných strán. 9.4 Vzahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ZM00000048 9.5 Táto zmluva nadobúda platnos dom jej podpísania zmluvnými stranami, podlieha písomnému súhlasu jediného spoloníka predávajúceho, ktorý vykonáva právomoc valného zhromaždenia poda § 132 Obchodného zákonníka a úinnos 01.01.2013. 9.6 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v 4 rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane tri vyhotovenia a kupujúci jedno vyhotovenie. 9.7 Náklady spojené s notárskym osvedením podpisov predávajúceho a kupujúceho na potrebnom pote vyhotovení tejto zmluvy znáša tá strana, ktorej podpisy sa overujú. 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom preítali a jej podpisom vyjadrujú pravú a skutonú vôu k jej uzatvoreniu. V Bratislave da …………. za predávajúceho: …………………………………… Ing. Daniela Vašinová konateka RTVS, s. r. o. .............................................. Ing. Vladimír Šujan konate RTVS, s. r. o. V Bratislave da ........................ za kupujúceho: …………………………….. Václav Mika generálny riadite Rozhlas a televízia Slovenska

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->