FIȘA DEȚINĂTORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE

(FATĂ)

NOTA DE INFORMARE S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucuresti, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 3059 prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. prin mijloace automatizate, în scopul eliberarii permisului de conducere. Sunteţi obligat să furnizaţi datele, refuzul dvs. determinand imposibilitatea emiterii permisului de conducere. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege cum sunt organele de poliţie, parchet, instante şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară in condiţiile legii. Conform legii nr 677/2011 , beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. Deasemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Data Semnătura:

sc. a fost: pierdut furat deteriorat Atat declar sustin şi semnez personal în vederea eliberării unui nou permis de conducere valabil pentru categoria/ categoriile_____________. Data ______________________ Semnatura_____________________ .(VERSO) Declaratie pierdere/furt/deteriorare permise de conducere Dată în fată mea azi Data : Nume Prenume. . sector _____. Semnătură lucrător SPCRPCIV DECLARAŢIE Subsemnatul (a) ______ născut (ă) la data de ________ în judeţul /sectorul fiul lui şi al _________ posesor al actului de identitate seria ____ nr. . . domiciliat in ______________________. Bloc _____. str. cunoscând prevederile art. ap. et. declar pe propria răspundere că permisul de conducere eliberat de _________________. CNP ______________. ____. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii. ____________________________________ nr. __________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful