Autodesk Revit Architecture Dựng cột

1

II-1 DỰNG CỘT
Việc tạo cột được thực hiện tại khung nhìn mặt bằng tầng hoặc khung nhìn không gian 3D. Trong Revit Architecture có hai loại cột: cột kiến trúc - Architectural Column và cột kết cấu – Structural Column. Cột kiến trúc không có khả năng làm thành viên khung giàn để tính kết cấu. Cột kết cấu có khả năng chuyển thành khung kết cấu để tính toán.

II-1.1 DỰNG CỘT KIẾN TRÚC
Cột kiến trúc có nhiều hình dạng và vật liệu khác nhau. Cột kết cấu chủ yếu là bằng bê tông hoặc thép, hình dạng đơn giản hơn.

II-1.1.1 Dựng cột
Cột thẳng đứng được đưa vào tại một trong các khung nhìn : mặt bằng, và 3D. 1. Mở khung nhìn mặt bằng tầng hoặc khung nhìn 3D. Cột kiến trúc khai triển từ dưới lên. 2. Nếu dựng cột kiến trúc, ra lệnh Home  Column  Architectural Column.

3.

Thanh phương án và thông số cột hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

4.

Height: chọn chiều cao.  Nhấn , chọn các cao độ. Trong ví dụ này là Tầng mái.

Nếu chọn Unconnected, cho chiều cao tại ô nhập giá trị bên cạnh.

5.

Các phương án khác:   Rotate after placement: ON – sau khi cho đặt cột, có thể xoay biên dạng (dùng cho các cột có tiết diện không phải là hình tròn). Dùng con trỏ xoay cột như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột

3

 6.

 Room Bounding: ON – cột là ranh giới của căn phòng, khi tính diện tích phòng, tiết diện cột được trừ đi (nếu cột nhô ra khỏi tường). Nhấn chọn kiểu cột như hình dưới.

Nếu chưa có kiểu cột, nhấn Load Family, hộp thoại hiện ra, chọn tại thư mục Columns.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

4

Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

Chọn cột cần đưa vào. Trong ví dụ này, chọn M_Rectangular Column.

7. 8. 9.

 Nhấn Open. Kiểu cột được đưa vào. Đưa con trỏ đến vị trí cần thiết, nhấn trái chuột. Cột được tạo ra. Nếu đã tạo lưới, nhấn chuột vào các giao điểm của trục lưới (không có công cụ At Grids). Mỗi lần nhấn chuột được một cột . Thay đổi khoảng cách đến các đối tượng khác như tường, mép nền bằng các ô kích thước.

10. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Các cột được tạo ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột

5

II-1.2 STRUCTURAL COLUMNS - CỘT KẾT CẤU XÂY DỰNG

Cột kết cấu xây dựng (structural columns) cũng được gắn kết với các thành phần kết cấu khác như dầm, sàn, tường, mái, móng tạo thành khung kết cấu 3D.  Có thể dựng cột tại khung nhìn mặt bằng tầng hoặc 3D.  Có thể dựng cột kết cấu bên trong cột kiến trúc.  Các cột này có thể dựng nhờ công cụ bắt điểm vào các nút lưới (Grid).  Cột kết cấu được cho tham số độ dài mặc định là chiều sâu (Depth) ngược lại với cột kiến trúc do đó khi dựng cột ví dụ từ tầng 1 lên tầng 2 chúng ta phải mở mặt bằng tầng 2. Nếu muốn, chúng ta vẫn có thể cho độ dài bằng chiều cao (Height) kéo lên tầng trên. Hình dưới minh hoạ một số dạng cột kết cấu và lưới mặt bằng.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

6

Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

Có hai loại cột kết cấu: cột thẳng đứng (Vertical strucural column) và cột nghiêng (Slanted strucural column).

II-1.2.1 Đưa cột thẳng đứng vào công trình
Cột thẳng đứng được đưa vào tại một trong các khung nhìn : mặt bằng, và 3D. 1. Mở khung nhìn mặt bằng hoặc 3D. 2. Dùng công cụ tạo lưới, chúng ta tạo được lưới mặt bằng như hình dưới.

3.

Ra lệnh bằng một trong các cách sau:  Ruy băng: Home  Column Structural Column.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột

7

4.

 Phím tắt: CL. Biên dạng cột gắn liền với con trỏ và thanh Options hiện ra.

5. 6.

Nhấn Vertcal Column. Chọn kiểu cột:  Nhấn nút tại ô Select Element Type để chọn kiểu cột.

Nếu không có loại cột vừa ý, nhấn nút Load Family để chọn từ tệp thư viện.

Hộp thoại hiện ra để chọn cột.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

8

Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

o

o

Chọn thư mục Structural  Columns, tiếp theo có các thư mục chứa các kiểu cột kết cấu: Concrete: cột bê tông. Light Gauge Steel: thép tôn mỏng. Precast Concrete: cột bê tông đúc sẵn. Steel: thép. Wood: gỗ. Nhấn vào thư mục này, các tệp hiện ra.

7.

o Nhấn vào tên tệp, nhấn Open, cột được đưa vào dự án. Trên thanh Options cho các thông số sau:  Depth: chiều sâu cột cắm xuống tầng dưới. Có thể nhấn nút để chọn chiều cao:

o o

Depth: chiều sâu. Height: chiều cao. Nếu chọn cho chiều sâu (chiều cao), nhấn nút cao độ để cột vươn tới. tại ô bên phải để chọn

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột

9

Nếu chọn Unconected, cho giá trị tại ô bên cạnh.

8.

Chọn vị trí đặt cột. Có các cách đặt cột sau:  Đưa con trỏ đến vị trí cần thiết, nhấn trái chuột. Cột được tạo ra. Mỗi lần nhấn chuột được một cột .

Nhấn nút On Grid - bố trí vào các giao điểm của lưới: o Chọn các đường lưới giao nhau (dùng cách kéo chuột thành cửa sổ hoặc giữ phím Ctrl). o Nhấn nút Finish, các cột được tạo ra tại các nút lưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

10 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

9.

Có thể nhấn vào nút At Columns để dựng cột kết cấu trùng với cột kiến trúc.

10. 11. 12. 13.

 Nhấn vào cột kiến trúc đã có. Cột kết cấu được dựng trùng với cột kiến trúc. Thay đổi khoảng cách đến các đối tượng khác như tường, mép nền hoặc giữa các cột với nhau, bằng các ô kích thước. Các phương án khác giống như cột kiến trúc. Nhấn Modify kết thúc lệnh. Khi chúng ta chọn chế độ hiển thị mô hình là Wireframe, thấy hiện ra đường phân tích của cột như hình dưới.

II-1.2.2 Dựng cột nghiêng – Slanded Structural Column
Cột nghiêng được đưa vào tại một trong các khung nhìn : mặt đứng, mặt cắt và 3D. 1. Mở khung nhìn mặt đứng, mặt cắt hoặc 3D. Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 11 2. Ra lệnh: Home  Column Structural Column  Column Slanded Column

3.

Thanh Options hiện ra:

4.

5.

Chọn phương án đặt cột:  Đánh dấu ON tại 3D Snapping: bật chế độ bắt điểm 3D. Các điểm 3D chỉ bắt được trên các đối tượng kết cấu. Ví dụ nếu trong bản vẽ có các cột hoặc dầm kiến trúc (Architectural) thì không bắt vào các đối tượng này được.  1st Click: chọn điểm đặt cao độ để đặt chân cột. Nhấn mũi tên để chọn.  2st Click: chọn điểm đặt cao độ để đặt đỉnh cột. Nhấn mũi tên để chọn.  Giá trị tại các ô nhập số bên cạnh là khoảng cách từ điểm nhấn chuột đến đầu mút của cột dọc theo chiều thẳng đứng. Đưa con trỏ đến các vị trí đã định, nhấn chuột. Cột được tạo ra.

6.

Nếu không bắt điểm có thể cho độ dài và góc nghiêng tại các ô nhập liệu.

II-1.3 THAY ĐỔI THÔNG SỐ CỦA CỘT
Sau khi đặt cột, chúng ta có thể thay đổi cột kiến trúc cũng như cột kết cấu giống như các đối tượng khác. Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

12 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

II-1.3.1 Đổi kiểu cột và vị trí, chiều cao cột
1. 2. Nhấn trái chuột vào cột đã có trong bản vẽ. Thanh Properties hiện ra thông số của cột được chọn.

3. 4. 1. 5. 6.

Nhấn nút tại ô Select Type để chọn kiểu cột (hình trên bên phải). Base Level: cao độ chân cột. Nhấn chọn cao độ cần thiết. Base Offset: khoảng cách chân cột đến cao độ vừa chọn. Gõ số. Top Level: cao độ đỉnh cột. Nhấn chọn cao độ cần thiết. Top Offset: khoảng cách đỉnh cột đến cao độ vừa chọn. Gõ số.

II-1.3.2 Thay đổi tham số kích thước tiết diện cột
1. 2. Nhấn trái chuột vào cột đã có trong bản vẽ. Nhấn nút Edit Type tại thanh Properties, hộp thoại hiện ra.

3.

Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới. Trong ví dụ này cho tên kiểu “220x220mm”, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 13 4. Trở lại hộp thoại trước, chọn phương án và cho các giá trị mới.

5.

6. 7.

8.

Graphics - diễn họa, gồm:  Coarse Scale Fill Color: màu cột. Nhấn chọn màu.  Coarse Scale Fill Pattern: hình dạng mặt cắt. Nhấn chọn. Materials and Finishes: vật liệu và lớp bao ngoài. Nhấn chọn. Bảng vật liệu hiện ra, chọn vật liệu cần thiết (xem phần chọn vật liệu). Dimensions: kích thước tiết diện. Cho các giá trị tùy theo hình dạng tiết diện. Trong ví dụ này, cột có tiết diện hình chữ nhật, các kích thước gồm:  Depth: bề dài.  Width: bề rộng.  Offset Base: khoảng cắt chân cột.  Offset Top: khoảng cắt đầu cột so với cao độ đã chọn. Để cho kích thước một cách chính xác, nhấn nút Preview tại hộp thoại, hình minh họa hiện ra phía bên trái. Nhấn chọn phương án nhìn:

9.

Hình dưới minh họa cột kiến trúc tròn. Khi nhấn vào kích thước nào, khung hình bên phải có đường kích thước hiện lên màu xanh.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

14 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

10. Đối với cột kết cấu, có thêm các thông số:  Structural – kết cấu, gồm: o A: diện tích tiết diện cột. o W: trọng lượng. o M: khối lượng.

11. Nhấn OK, kết thúc hộp thoại.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 15

II-1.3.3 Kết hợp cột với các đối tượng mô hình khác
Cột không tự động gắn với các đối tượng liên kết khác như mái (roofs), nền (floors), trần (ceilings), các mặt phẳng (reference planes), các khung giàn (structural framing) v.v... Chúng ta phải thực hiện việc này bằng các lệnh riêng. 1. Nhấn trái chuột vào cột, thanh công cụ hiện ra. 2. Nhấn Attach Top/Base: gắn kết. Nhấn nút này để chọn đối tượng gắn kết với cột.

3.

Thanh công cụ tiếp theo hiện ra.

4.

Chọn các phương án và cho tham số.   Top: gắn với đối tượng trên đỉnh cột. Các đối tượng này là trần, mái, dầm, kèo v.v...   Base: gắn với đối tượng dưới chân cột.  Attachment Style: kiểu gắn. Nhấn chọn một trong các kiểu sau:

o Cut Column: cắt cột. o Cut Target: cắt đối tượng đích. o Do Not Cut: không cắt. Attachment Justification: căn chỉnh giữa cột và các đối tượng đích. Nhấn chọn một trong các kiểu sau:

o Minimum Intersection: chọn phần giao tối thiểu. o Intersect Column Midline: cột chạm đến tim đối tượng. o Maximum Intersection: giao tối đa.  Offset from Attachment: khoảng dịch từ đối tượng đích. Gõ số. Hình dưới minh họa các kiểu nói trên.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

16 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

5. 6.

Nhấn vào đối tượng như mái, dầm trần hoặc sàn. Muốn xóa ràng buộc:  Nhấn trái chuột vào cột đã ràng buộc.  Nhấn nút Detatch Top/Base.

II-1.3.4 Tạo móng chân cột
1. 2. Mở mặt bằng Site (nếu mở mặt bằng Tầng 1 có thể không nhìn thấy móng hiện ra và có hộp thoại cảnh báo không nhìn thấy móng). Ra lệnh Structure  Isolated.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 17

3.

Nếu chưa có mẫu móng cột trong dự án, hộp thông bào hiện ra để nhắc đưa mẫu vào.

4.

Nhấn Yes, hộp thoại hiện ra để chọn mẫu. Nhấn chọn thư mục Structure Foundations, tiếp theo chọn tên tệp như hình dưới. Nhấn Open.

5.

Nhấn Edit Type, hộp thoại hiện ra, nhấn Duplicate tại hộp thoại, đặt tên kiểu mới. Nhấn OK.

6.

Hộp thoại hiện ra, cho các giá trị tham số tại mục Dimensions:  Width: bề rộng.  Length: bề dài.  Thickness: chiều cao móng.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

18 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

7. 8.

Nhấn OK, kết thúc thay đổi kiểu. Nhấn trái chuột vào tim các cột. Mỗi lần nhấn chuột, một khối móng được tạo ra.

9.

Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Kết quả như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 19

II-1.4 TẠO MẪU CỘT THƯ VIỆN
II-1.4.1 Khởi động
1. Ra lệnh tạo mẫu thư viện New  Family.

2.

Hộp thoại hiện ra, chọn tệp Metric Column, nhấn Open.

3.

Môi trường làm việc hiện ra. Hình dưới là mặt bằng nhìn từ trên xuống.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

20 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột Tại đây chúng ta dùng các đường tham chiếu, các mặt phẳng tham chiếu, các mặt phẳng làm việc, công cụ tạo hình khối để tạo ra cây cột theo yêu cầu (xem phần “Các công cụ cơ sở” mục “Tạo các mô hình thư viện – Family”). Trong ví dụ này, tôi dựng mô hình cột thân gỗ tròn, chân cột đá tảng, đỉnh cột có đấu vuông.

II-1.4.2 Dựng mô hình và gán vật liệu cho đế cột
1. 2. Mở khung nhìn mặt bằng. Ra lệnh Home  Extrusion.

3.

Dùng lệnh Polygon , cho số cạnh là 6, vẽ biên dạng như hình dưới.

4.

Cho chiều dầy khối là 50.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 21

5. 6. 7.

Nhấn , kết thúc tạo khối. Mở khung nhìn đứng Left. Ra lệnh Revolve.

8.

Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng. Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc. Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right) như hình dưới.

9.

Dùng lệnh Line vẽ biên dạng như hình dưới.

10. Dùng lệnh Align, gắn các cạnh và khóa lại. Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

22 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

11. Ra lệnh vẽ trục xoay Axis Line. Chọn công cụ và chọn mặt phẳng giữa làm trục xoay.

12. Để bảo đảm chân cột có chiều cao không đổi, vẽ mặt phẳng tham chiếu, cho kích thước từ đáy cột đến mặt phẳng vừa tạo, gắn cạnh mép trên của biên dạng với mặt phẳng vừa tạo như hình dưới.

13. Nhấn

, kết thúc tạo khối. Kết quả nhìn 3D như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 23

14. Ra lệnh Joint Geometry để kết hợp hai khối làm một.

15. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. 16. Gán vật liệu cho khối đế cột:  Nhấn chuột vào khối đế. Nhấn nút tại ô Material - vật liệu tại thanh Properties.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút tạo kiểu vật liệu mới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

24 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

Chọn màu và nét hiển thị. Nhấn mục Graphics, nhấn ô màu, chọn như hình dưới.

Tại mục Surface Pattern – nét vẽ trên bề mặt mô hình, nhấn chọn mẫu tô như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 25

Tại mục Cut Pattern – nét vẽ trên mặt cắt của mô hình, cũng chọn tương tự.

Nhấn OK, kết thúc tạo vật liệu. Kết quả, khối có màu như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

26 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

II-1.4.3 Tạo khối thân cột
1. 2. Mở khung nhìn đứng Left. Dùng lệnh Reference Plane, vẽ mặt phẳng tham chiếu ngay dưới mặt phẳng trên cùng và cho kích thước như hình dưới.

3. 4.

Ra lệnh Revolve. Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng. Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc. Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right) như hình dưới.

5. 6.

Vẽ biên dạng và dùng lệnh Align, gắn kết các cạnh mép với các mặt phẳng và khối đế. Tiếp theo vẽ trục xoay như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 27

7. 8.

Nhấn , kết thúc tạo khối. Chọn vật liệu và tô màu cho thân cột. Kết quả nhìn 3D như hình dưới.

II-1.4.4 Tạo khối đỉnh cột
Làm tương tự như đế cột gồm 1 khối tròn xoay (Revolve) và khối vuông (Extrusion). 1. Vẽ khối vuông:  Lấy mặt phẳng Upper Reference Level làm mặt phẳng làm việc.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

28 Autodesk Revit Architecture - Dựng cột

 

Vẽ biên dạng là đa giác đều 4 cạnh. Cho chiều cao khối = -50mm như hình dưới.

2.

 Nhấn , kết thúc tạo khối vuông. Tạo khối tròn xoay.  Mở khung nhìn mặt đứng Left.  Ra lệnh Revolve.  Nhấn Boundary Line – vẽ biên dạng. Nhấn Set để chọn mặt phẳng làm việc. Chọn mặt phẳng Reference Plane: Center (Left/Right).  Vẽ biên dạng và dùng lệnh Align, gắn kết các cạnh mép với các mặt phẳng và khối đế.  Tiếp theo vẽ trục xoay như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture Dựng cột 29

3. 4. 5.

 Nhấn , kết thúc tạo tròn xoay. Dùng lệnh Joint Geometry kết hợp haii khối. Chọn vật liệu và gán màu bề mặt. Kết quả chúng ta có đầu cột như hình dưới.

II-1.4.5 Lưu trữ và sử dụng
1. 2. Ra lệnh Save. Hình dưới minh họa cột được đưa vào dự án.

Với bài học này, chúng ta có thể tạo cột có hình dạng tùy ý.

Hết bài.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful