LIVIU REBREANU CIULEANDRA

― Taci!... Taci!... Taci!... O prăvălise pe sofa şi, cu genunchiul drept, îi zdrobea sânii. Degetele şi le înfipsese în gâtul ei plin şi alb, parc-ar fi vrut să înăbuşe un răspuns de care se temea. Îi simţea corpul zvârcolindu-se, întocmai ca sub o îmbrăţişare fierbinte, şi zvârcolirea îl înfuria mai nătâng. ― Taci!... Taci!... Repeta acelaşi cuvânt, cu acelaşi glas horcăit, forâind pe nas rar, prelung. Ochii lui umflaţi nu vedeau totuşi nimic, ca şi când s-ar fi coborât peste ei un obositor văl roşu... Într-un târziu, o atingere molatecă îi cuprinse braţele, numai câteva clipe, şi apoi se topi, neputincioasă. El îşi dădu seama, ca prin vis, că trebuie să fie mâinile ei, încercând să se apere. Şi atunci, deodată şi foarte desluşit, îşi auzi propria-i voce, aspră, strâmbă, gâfîită, răbufnind ca dintr-o adâncime de pivniţă, îi trecu fulgerător prin gând "ce glas!" şi îndată, parcă şi-ar fi recăpătat brusc vederea, zări două globuri albe, sticloase, aproape ieşite din orbite, cu o finăreţea de vinişoare roşii încercuind o pată rotundă albastră-viorie: ochii ei înmărmuriţi într-o lucire de spaimă resemnată... Privirea îl ustura ca o mustrare nesuferită: ― Ta... a... Vruse să strige, dar acuma sunetele i se sfărâmau în cerul gurii, hârâitoare şi uscate, iar globurile albe în aceeaşi vreme se măreau mereu şi se împreunau într-un disc cenuşiu, care apoi începea să se învârtească ameţitor împrejurul petei albastre nemişcate. Un simţământ greu de leşin îi înmuie braţele. I se părea că are să se prăbuşească şi căuta disperat un sprijin... Ca trezit dintr-un coşmar, sări trei paşi înapoi. Degetele îi rămaseră răşchirate si ţepene. Se uită împrejur năucit. Făcea sforţări să se orienteze. Razele becurilor, gălbui şi filtrate, îl dureau, ca şi când ar fi intrat repede, după un întuneric mare, orbitoare. Toate lucrurile i se înfăţişau cu reliefuri neobişnuite. Lângă sofa, blana de urs alb se zbârlise, iar capul cu ochii morţi, de sticlă, îl privea câscând gura către el, ameninţător, în cămin două buturuge mocneau în flăcări galbene, ce se răsuceau şi se întindeau mânioase ca nişte limbi de balaur, între cele două ferestre dinspre stradă, consola, cu oglinda până-n tavan, încărcata de pufuri, borcane, sticluţe şi alte obiecte, din arsenalul de întreţinere a frumuseţii feminine, părea o fiinţă vie încremenită de ruşine. Ajunsese lângă uşa dormitorului, potrivindu-şi manşetele şi mânecile boţite, dar uitându-se mereu uluit la sofaua pe care ea zăcea neclintită, cu capul spre dânsul, încât îi vedea numai creştetul puţin aplecat în dreapta, pieptul decoltat şi rochia mototolita. Milioane de gânduri îi plouau în minte şi se ciocneau în zgomote surde. Când, după un

răstimp, i se mai potoli inima, observă că singurul zgomot în lume îl făcea respiraţia lui ostenită; încolo o tăcere blândă, moleşitoare; chiar focul în cămin ardea acuma atât de lin, parc-ar fi fost un foc imaterial. Numai căldura era sugrumătoare. Sudorile îi curgeau pe obraji ca lacrimile şi totuşi mai râu îl supăra tăcerea, încât, ca s-o alunge, rosti: ― Madeleine! Căutase să fie dulce şi se spâimântâ de glasul care parcă era al unui străin duşmănos, îşi aminti că tot astfel îl mirase acelaşi glas adineaori când... Si deodatâ se simţi copleşit de o ruşine mare, parcă s-ar fi pomenit gol în mijlocul unei mulţimi batjocoritoare, îşi dădea seama că, deşi avea ochii aţintiţi asupra sofalei, sufletul lui nu voia să vadă nimica, de frică să nu trebuiască a înţelege prea curând. ― Madeleine! murmură apoi din nou, cu umilinţă, ca şi când ar fi încercat să ispăşească o faptă printr-un cuvânt. Câteva clipe avu simultan toate certitudinile: că trăieşte şi că e moartă, că a ucis-o şi că n-a ucis-o, că nu s-a întâmplat nimic şi că s-a sfârşit tot... În aceleaşi clipe însă îşi mai reamintea cum, pe când se năpustise asupra ei, îi stăruise în creieri, ca o poruncă, gândul că trebuie so omoare şi că totuşi n-are să moară... Deodată, într-un fior de spaimă, zări, drept în faţă, un tânăr cu pârul negru, puţin vâlvoit, cu figura rasă, fină, ovală şi răvăşită, cu cu plastronul frământat şi o aripă a gulerului ridicată până la ureche, ca la eroii aristrocratici în filmele americane, după o încăierare de box cu rivalul burghez... Tresări când îşi recunoscu chipul în oglindă. "Bietul Puiu Faranga!" făcu dânsul schiţând un surâs trist, pe care cel din oglindă i-l întoarse prompt. Surâsul însă îi îngheţă brusc pe faţă ca o mască, în oglindă, de pe sofa, cu capul plecat uşor într-o parte, Madeleine îl privea cu ochii foarte mari şi albi şi cu o figură parcă dispreţuitoare. Buimăcit porni spre ea. dar un zgomot îi reteză mişcarea. Braţul Madelemei. alb şi rotund, alunecase jos, oprindu-se pe gâtul ursului, parc-ar fi vrut sâ-l alinte. Acuma Puiu Faranga avu fulgerător revelaţia realităţii. Ochii ei păreau vii, braţul ei se lăsase într-o mişcare vie, şi tocmai acestea îi spuseseră mai limpede că nu mai e nici o speranţă. Spaima că a atins o viata omenească i se răsucea în suflet ca un pumnal. Nu mai şîia ce să facă. iar neştiinţa aceasta î! umplea de groază, iar liniştea dimprejur îi sugruma, întoarse deodată spatele cu o sforţare cruntă, ca şi când şi-ar fi smuls picioarele dintr-o ţintuire, şi porni afară pe uşa deschisă a dormitorului, în şira spinării o mână urmăritoare îl trăgea înapoi... II Avea paşii şovăitori şi clătinaţi ca un om beat. Trecu prin odaia de dormit, în care ardea un singur bec albastru, ochi pânditori, apoi printr-un salonaş întunecos, ieşi în hall, unde era o lumină supărător de vie. şi se repezi la o uşă închisă în faţa căreia se opri, parcă i s-arfi sleit puterile. Pe urmă, totuşi, se pomeni înlâuntru, zvârlit ca de un vânt nâpraznic, bâiguind: ― Tată!... Tată!...

Bătrânul Policarp Faranga se ridică speriat de după birou. Văzând pe fiul său. Îl apostrofă puţin nervos: ― Tu es f ou?1 Când auzi glasul tatălui, Puiu se simţi mai zdrobit. Groaza i se risipi şi făcu loc unei disperări ameţitoare. Se apropie de birou şi se prăbuşi istovit în fotoliu! larg de piele. Bătrânul, în picioare,?l examina ceremonios şi jignit pentru necuviinţa!ui de-a se fi rostogolit pe scaun, înainte să-l fi poftit. Era şi el în frac, cu pieptul plin de decoraţii, peste care se aşternea barba-i maiestuoasa, argintie şi deosebit de îngrijită, îi plăcea să apară mereu serios şi măsurat, nu numai în lume, dar chiar faţă de sine însuşi, înalt, robust, îşi purta cei şaizeci şi trei de ani cu o demnitate aproape trufaşă, inspirând în jurul său respect spontan... Fiindcă Puiu tăcea, îşi calcă pe inimă în cele din urmă şi-l întrebă: ― Mais parte donc, voyons, parte! Qu 'est-se que tu as?2 Tânărul întoarse spre dânsul nişte ochi stinşi , rătăcitori. Se gândea cum sâ-i spună ce s-a întâmplat şi nu găsea cuvintele potrivite. Izbucni fără şir: ― Tată... am făcut... nu ştiu... a murit Madeleine... Faranga, parc-ar fi primit o săgeata în inimă, se cutremură: ― Ce-aizis?... Madeleine? Tu?... Imposibil!... Încercă să citească adevărul în ochii lui, dar Puiu plecase iar capul. Un răstimp bătrânul mai stătu, frământând în minte serii de întrebări, sprijinît cu amândouă mâinile de dunga mesei, înţepat ca un judecător fără experienţă în faţa unui acuzat misterios, în sfârşit, ocoli biroul, veni lângă Puiu şi-l apucă de umăr: ― Unde este...? Nu termină întrebarea şi nici răspunsul nu-l aşteptă decât o secundă. Ca şi când mişcarea împrejurul biroului i-ar fi schimbat mersul gândurilor, porni îndată spre ieşire, lăsând uşa larg deschisă... Puiu căzuse într-o toropeală cenuşie, neclintit, parcă habar n-ar fi avut pentru ce se află aici. Gândurile îi erau acum un haos apăsător, în care nimic nu izbutea să se închege într-o formă lămurită. Pe sub şuvoiul crâmpeielor de gânduri însă, sufletul lui înţelegea clar că tatăl său s-a dus acolo, să vadă şi să se convingă dacă e adevărat că Madeleine... Astfel auzi foarte bine paşii rari, apăsaţi ai bătrânului şi simţi că uşa a rămas deschisă. Pe urmă deosebi glasul tantei Matilda, cu respiraţia grea şi grăbitâ de urcarea scării, scuzându-se că a întârziat nu din vina ei, ci a şoferului care, tocmai când sa pîece, a găsit ceva de reparat la automobil... În sufletul lui Puiu răsări pe loc confirmarea; da, numai ea e vinovată căci, dacă ea venea la timp, nu s-ar fi întâmplat nimica... Bătrânul răspunse ceva Matildei. Puiu nu prinse înţelesul cuvintelor, dar auzi îndată pe tante Matilda scâncindu-se, cu întrebări scurte, insistente, alergând după Faranga... Glasurile şi paşii lor se pierdură pe coridor sub cotropirea unui plâns ascuţit, prelung şi sâcâitor, al jupânesei care, desigur, întorcându-se în budoar, a aflat pe stâpână-sa rece şi a venit să dea alarma. Urmă o tăcere şi apoi nişte fâsâituri de paşi sfioşi. Puiu simţea că trebuie sa fie feciorul, care arde de curiozitate. Peste câteva momente îl auzi, în uşă, zicând candid:
1 Eşti nebun? 2 'Dar vorbeşte

odată, hai, vorbeşte! Ce ai?

Puiu înţepeni lângă birou. nu 3 Ah. Ceea ce îl îngrozea acum era că vremea trecea atât de încet.. în vreme ce Puiu stătea în acelaşi loc. te implor!. Auzind-o. III Policarp Faranga umbla de colo până colo prin birou. Biata Madeleine!. Părea că sub povara gândurilor. şi mai ales în ceasurile grele. îndurerate. Pe urmă tăcerea se înţeleni grea. se înduioşa uşor şi vorbea multe şi nevrute. Împlinea acum vreo cincizeci de ani. Niciodată Faranga. De la dânsul aştepta acuma mântuirea. fără zgomot. Oh. Licăriri de speranţă îi înfloreau în inimă: dacă nu vine. era înaltă. pe care el o silea să o şteargă din minte. Biroul vast se împăienjenea într-un somn afund. . Rămasă văduvă foarte tânără şi fără copii.. Nu-ţi pierde cumpătul şi nu dispera. sărăcuţa! 5 Sărâcutule. Iacă.. dar să nu mai fie singur.. În sfârşit. mais si.. Poly. că aici noi avem de lucru! ― Mais si.. pe amândoi obrajii... Faranga îi zise supărat: ― Aide. pauvre petit5 Puişor!. înseamnă că poate Madeleine totuşi n-a murit.. ajunge! Să lăsăm lamentările!. Oh. nu mai putu îndura tăcerea. Se sculă. nici nu mai cuteza să încerce vreo mişcare. cu fruntea în pământ. în schimb. Puiu. cu mâiriiie la spate. piânsâ şi amărâta. Matilda.Ce catrastrofâ!. quel terrible malheur. Puiule. înăbuşitoare. De altfel. Îl îmbrăţişă iar şi-l sărută. oriunde. uscăţivă şi nobilă.. plângând. Porni. de când a ieşit bătrânul. Speranţa însă îl întrista pentru că o simţea deşartă şi nu făcea decât sâ-i reamintească mereu întâmplarea. se repezi la dânsul şi-l îmbrăţişa ocrotitor: ― Ah.. l se părea că s-au scurs ore întregi. El însuşi nu se simţea capabil nici măcar să cugete.. mai cu seamă că sărmănelu! avusese nenorocirea să piardă pe maică-sa micuţ de tot. totdeauna. la pauvrette!4. să mă chemaţi negreşit!. Pauvre Madeleine!. murmură Matiîda ştergându-şi ochii.― M-aţi sunat dumneavoastră. cu ochii nerăbdători spre bătrânul care trecu fără sâ-l privească. Puiule scump. Şi dacă aveţi nevoie de mine. ce nenorocire teribilă. chiar silueta lui mândra se gârbovea văzând cu ochii. Doar gândul că bătrânul nu se mai întoarce îl ustura din ce în ce mai dureros. plec!. Din uşă. desigur (fr). Chiar atunci apăru în uşă tatăl sau urmat de tante Matilda. fii tare! Durerile şi nenorocirile pentru oameni sunt lăsate de Dumnezeu!. greie. Tu du-te mai bine dincolo. îşi împărţise toată inima ei între operele de binefacere şi nepoţelul Puiu. Feciorul închise uşa... pauvre petit Puiu!3 Matilda era soră cu mama lui Puiu. Tilda.. bătrânul singur lua hotărârile trebuincioase. conaşule? Îi făcu semn cu mâna să plece... în viaţa-i bogată totuşi în evenimente.. urmărind din privire toate mişcările bătrânului. ca la o cameră de bolnav. încremenit.. Voia să plece. sărăcuţul de tine! 4 Dar desigur. mai zise bătrânului: ― Fii şi tu calm...

Faranga îşi depăna amintiri şi frământa regrete. Purta. mai ales de când anii se înmulţiseră pe umerii lui El era singurul vlăstar al familiei Faranga şi printr-însul familia aceasta. pe care Poly le-a continuat şi duoâ căsătorie. Se aşeză. Băiatul era plăpând. i se încredinţa portofoliul justiţiei.. Cu nimica nu se mândrea mai mult bătrânul decât cu neamul său.. pironit într-o aşteptare tulbure. a fost o sctie ideală: bună. Se iubea pe sine însuşi. de obârşie străveche boierească.. fireşte. cu avere. Bătrânul însă îşi reluă plimbarea. Oiga Dobrescu. sângele e un stigmat de degenerescentă. şi aşa a rămas el singur cu numele şi cu averea familiei. împreună cu un frate. În mers maşinal. O clipă se opri şi se uită plin de duioşie la Puiu. Deabia când a pierdut-o pe ea a dobândit dragostea cea mare pentru copil şi a înţeles însemnătatea lui pentru viitorul familiei. Olga s-a stins. Moştenise. spre a avea o meserie. Tânărul răspunse cu o privire întrebătoare. intrând în politică. şi povestea bucuros oricui. de când se însurase.. Închidea ochii la numeroasele escapade. chiar oarecare talent oratoric şi astfel toată lumea aplaudă când. fie la putere. fiinţă gingaşă. dar totdeauna a ştiut sâ-şi păstreze nepătat numele. Puiu a crescut înfăşurat în dragostea lui idolatră. Puiule. printr-o împrejurare fericită. Descoperise undeva. îi părea rău de viaţa de odinioară şi-l muncea teama să nu se restrângă asupra copilului păcatele tinereţii lui desfrânate. Ea i-a câştigat odinioară celebritatea bulevardieră bu-cureşteană: cea mai frumoasă şi mai îngrijită barbă din România. care stătea mereu în picioare. obligatorie pentru oamenii bogaţi şi fără ocupaţie. o avere frumoasă. îi şopti blând: ― Şezi.. Puiu îi fusese toată nădejdea. Cu avere şi nume a făcut repede carieră. Tot atunci a pus cruce şi vieţii uşoare. că aprigul voievod muntean ar fi dat o dată boierilor drept pildă de cinste şi credinţă pe un Faranga. frumoasă. Dar fratele s-a prăpădit în vârstă plăpândă.primise o lovitura atât de neaşteptată şi de cruntă. În cursul veacurilor familia a sărăcit de câteva ori. s-a ales cu stima cercurilor judecătoreşti şi epitetul măgulitor "omul justiţiei". Deveni omul serios şi grav. fie în opoziţie. iar după alţi patru. Tot ea îi împrumuta acuma bună parîe din prestigiul necesar unui om politic cu răspundere. trebuia să se perpetueze. ci pe continuatorul neamului.. Şi din pricina aceasta l-a ocrotit mai sârguitor. S-a gândit sâ-l însoare cu o fată prin care să se regenereze şi împrospăteze sângele neamului.. fără a practica vreodată avocatura.. Îşi urmărea ascendenţa până la Vlad Tereş. după ce a gustat toats plăcerile vieţii uşoare. ca un trofeu. L-a însurat . Iubea într-însu! nu numai pe copilul său şi amintirea mamei copilului. indulgentă... în al patrulea an a venit pe lume Puiu.. Pentru că sub ministeriatul său de câteva luni s-a votat o lege bună. care a rămas până azi. I se descoperi. ca şi când mergând în trecut ar fi vrut să ajungă la o ţintă în viitor. Urmase odinioară nişte vagi cursuri de drept. Nbi nu se mai putea închipui să se facă ceva în domeniul dreptăţii fără a se cere părerea lui autorizată. o barbă superbă. Diploma îi oferea acum posibilitatea să se considere şi să fie considerat jurist. ca şi maicâ-sa. dar. Căsătoriile între odrasle de familii prea vechi dau progenituri şubrede. S-a însurat pe la treizeci de ani. Când e prea albastru. de către prieteni şi ziarişti binevoitori.. Toate ocrotirile lui zadarnice au fost.

Nu te-am întrebat nici de ce-ai omorât-o şi nici cum ai omorât-o. eşti un asasin! scrâşni bătrânul. Şi l-a adus în halul de azi. dar s-a întâmplat o mare.Te rog dar să te osteneşti numaidecât până la mine. fără pic de sânge în obraji. şopti Puiu mai răguşit ca adineaori.... ― Da. Apoi se sculă. adevărat. calm hotărât. trebuie să aduci şi pe procurorul de serviciu.. tată? Faranga răspunse în telefon: ― Dă-mi pe domnul prefect! Şi peste un minut: Domnu! prefect?. ― Ce să aleg..... pe nevastâ-sa. ― Ei bine. vorbind. cu glasul răguşit. ca orice derbedeu.... Moartea vorbeşte mai elocvent ca toate frazele. într-adevâr. ba da.. Puiu totuşi a urmat tradiţia.... murmură Puiu.. apoi luă brusc telefonul: ― Allo. Centrala?. repet! Închipuieşte-ţi.... încă nu-ţi spusei. Un Faranga ucigaş ordinar.. Ba da.. Aparatul îi tremura în mână. în zece minute prefectul va fi aici.. Dă-mi te rog prefectura poliţiei! Puiu îngălbeni. plecând capul... tot. Faranga se aşeză deodată la birou. Bâlbâi înspăimântat: ― Ce vrei să faci. Ar f i fost şi de prisos. foarte mare. copilul meu. Se potoli îndată şi adaogă: ― Dar acuma nu mai e timp de pierdut cu vorbe zadarnice... se apropie şi se lăsă în fata lui. desigur. parc-ar fi smuls cuvântul cu un vârf de cuţit.. Mi s-a părut că. să vedem ce-i de făcut.. Zăbovi puţin până sâ-şi ordoneze gândurile. în care era şi imputare. evident.. frânt. ba l-a stimulat. Căsnicia nu l-a împiedicat. Da. Puiu căută să-i întâlnească privirea şi nu reuşi.. care să asasineze o fiinţă atât de bună ca Madeleine?. ― Aşa-i.. Faranga avu un zîmbet straniu: ― Tu nu te aşteptai la urmări? La nimic? ― Da. a omorât pe Madeleine. şi milă: ― Nu te-am descusut de loc. Şi totuşi nu pot să nu mă întreb pe mine însumi cum s-a putut găsi un om. foarte mare nenorocire în familie. Pe Mădălina noastră!. într-un moment de rătăcire. de necrezut... ― L-ai chemat să mă aresteze? întrebă tânărul. Fireşte. tată? Bătrânul Faranga îşi reveni încurcat. Până atunci trebuie sa te hotărăşti şi să alegi! Puiu ridică o privire uluită. n-am plecat şi nici nu mai pot să pleca.. Ah! Sfărâmă între degete o foaie de hârtie.. tocmai ca să-l ferească de viaţa pe care a dus-o el însuşi. în ochii lui Puiu. Realitatea întreagă i se înfăţişă la auzul unui singur cuvânt.. ca şi când ar fi căutat o frază sau un cuvânt. Nu. Puiu. Te rog!. ― Sper câ-ţi dai seama ce-ai făcut? ― Am greşit. care n-a vrut nici măcar să audă despre murdăriile .. chiar eu sunt. nu exagerez deloc.. după o pauză. Aici Policarp Faranga. pe celălalt fotoliu.de timpuriu.. care se zbuciuma sâ-i ghicească gândul. Se uita.. Care ţi-a tolerat tot... Aşeză receptorul pe furcă şi râmase cu mâna înti nsâ şi cu och ii ţintă la Puiu. Urmă cu o voce moale.. Eram tocmai îmbrăcaţi. Şi cu toate astea. şi încă copilul meu.. Bătrânul stătu câteva secunde pe gânduri. dragă Nicule!.

pur şi simplu extraordinar! ― Nici eu nu ştiu.. copleşit deodată de durere şi cu un glas muiat în lacrimi: ― A. îţi dai tu seama ce poate să însemne asta pentru mine? Şi baremi dacă ai fi avut o nevastă păcătoasă. E extraordinar.. ca şi uciderea. făcu Puiu cu ochii în gol şi parcă pipâindu-şi sufletul. Scormonea cuvinte. Nu-ţi lua aere de cavaler fără prihană.. ca şi cănd i-ar fi părut rău că s-a înmuiat. Mult de tot şi cu toate astea vezi bine cum. şi cu capul. sări în picioare. odioasă. şi adaogă aproape în şoaptă: Poate că mi-am pierdut minţile.. tată? întrebă Puiu deodată cu o lucire în ochi.. încercând să protesteze. în situaţia în care am ajuns n-ai nimic m3' bun de făcut decât să mă insulţi. Puiule. ― Am iubit-o mult. Va să zică. Căci. Realitatea este că vine prefectul cu procurorul. evident... Şi. Dar Madeleine a fost un înger! O ştie toată lumea... nespus de mult. Dispreţul din privirea bătrânului şi ironia cuvintelor lui întărâtă pe Puiu. zise foarte sincer tânărul. ― N-ar fi fost oare mai bine să mă sinucid. cred! aproba Faranga şl cu vorba. ― Mă crezi şi laş. care te-ar fi înşelat sau ţi-ar fi făcut altminteri zile amare. ― Cred. Ş-apoi tu însuţi.. oricât de ticălos erai altfel.. Numai aşa s-ar putea explica o faptă atât de inexplicabilă şi o crimă atât de monstruoasă.. Cine ştie dacă ar fi fost cea mai bună? Mi-ai fi uşurat situaţia pe moment şi totuşi aş fi rămas fără nici o umbră de speranţă. Faranga îl întrerupse cu o vioiciune surprinzătoare. vocea îi redeveni aspră: ― Toate acestea sunt acuma vorbe sterpe. ― Trebuie şa înţelegi că asemenea faptă nu poate rămâne fără sancţiune. . Bătrânul avu o tresărire.. că nu te-au prins niciodată şi cu atât mai puţin te-ar prinde azi! Ce Dumnezeu. biciuit. Tăcu.. Nu. ripostă Faranga cu o răceală tăioasă. doar din dragoste ai luat-o. dar tu cât mi-ai insultat inima cu fapta asta mârşavă! Ai zdrobit tot. orişicum. aveam impresia că în fond tot pe Mâdâlina o iubeai cu adevărat. ar fi scuzabilă până la un punct. tată. dar acuma e prea târziu.. a fost o rătăcire. Lasă că nici nu se putea să n-o iubeşti. de o înşelai cu toate femeile posibile şi imposibile. ― Stai jos! porunci tatâi. De altfel sinuciderea e un gest spontan. tată? ― Asasinii sunt de obicei laşi. Şovăi. Da. tot nu pricepi? ― Dacă dumneata crezi că.. un moment de nebunie subita. ca să-şi lege între timp ideile. Poate că nici el nu era încă deplin iămurit ce vrea. Tânărul.. Cine a cunoscut-o a îndrăgit-o. tată. Crima naşte ispăşirea.. Faranga îl privi lung şi puţin dispreţuitor: ― Ar fi fost o soluţie şi asta. frângându-şi mâinile şi abia reţinându-şi lacrimile. tot ce am crezut că am şi tot ce nădăjduiam în viitor! Unicul copil al lui Policarp Faranga e un ucigaş ordinar. Peste putinţă să te gândeşti că ai convinge pe cineva că e la mijloc o crimă pasională care..tale multiple şi continue!... Dacă n-ai fost capabil s-o execuţi imediat. e o crimă ordinară.. dacă.

într-un sanatoriu undeva în străiinătftte. n-a putut-o face decât din nebunie! Un moment de nebunie criminală e admisibil într-un neam ai cărui sânge. Şi dacă totuşi un Faranga a săvârşit o crimă de rând. deveneau de o claritate exasperantă. Altfel ar fi să te aresteze. împreună cu noi.. în sfârşit. ― Un Faranga nu poate fi criminal de rând! urmă bătrânul mai energic. socoteala cu tine însuţi. toţi strămoşii noştri. trebuie să fiu nebun! murmură Puiu abătut. Tânărul nu se mai mişca.. Apoi glasul lui Puiu şerpui ca o tânguire: ― Şi dacă nu voi reuşi? ― Trebuie! porunci Faranga. ― Mai bine nebun decât ocnaş! răsună crud răspunsul tatălui.. simţind în spinare. unde vei sta sub observaţie medicală un răstimp. Iar se făcu tăcere.îngrozitor de ordinară!. parc-ar fi înmărmurit în faţa perspectivelor pe care ei însuşi le avusese confuza şi care. ci sunt şi eu.. cu persoana ta. în loc să mergi la închisoare. Se opri să se reculeagâ. fireşte. singura. să se facă o instrucţie cu răscoliri de saltare şi apoi un proces în stil mare. şi astfel vei putea începe o viaţa nouă.. Nu se poate!. uitânduse peste capul bătrânului. în aer pluteau întrebări.. Pe urmă te vom interna pentru câteva luni.. cu un nume care nu va fi fost degradat cu totul. să zicem.. Se făcu o pauză lungă. Va depinde numai şi numai de tine sa dovedeşti lumii că fapta ta de azi a fost o rătăcire nenorocită. prin glasul tatălui său. îl auzi în formă de întrebare timidă: ― Adineaori m-ai îndemnat sa aleg? ― Da! făcu Faranga. ai să ţi-o faci singur! Ispăşirea inevitabilă pentru imensa-ţi nedreptate faţă de sărmana Mâdâlina se va depăna în conştiinţa ta. s-a sărbezit sau s-a îngroşat prea mult. Acuma însă te sfătuiesc.... şi.. îndoieli şi speranţe într- . ― Şi totuşi eşti copilul meu şi trebuie să caut să te salvez! reluă Faranga cu emoţie stăpânită... Prin urmare. Puiu deschise gura să zică ceva şi râmase cu gura căscată. Îi era frică să nu-l podidească plânsu!. Puiu însuşi se ghemui în fotoliu.. vei intra într-o casă de sănătate. cu scormonirea tuturor intimităţilor şi tainelor familiei. ― Prin urmare. să te arunce în puşcărie... cu masă specială pentru ziarişti.. Ţara îmi datoreşte măcar atâta în schimbul serviciilor multe ce i le-am adus.. Bătrânul aştepta răspuns şi se supără când. parcă i s-ar fi încleştat fălcile. cu sufletul tău. Puiu întrebă cu mai multă mirare în ochi. îţi cer să nu alegi! Trebuie să faci cum am hotărât eu! Căci în joc nu eşti doar tu. prin urmare asta nu se poate! Rămâne cealaltă modalitate.. într-un gol îndepărtat.. prin vechime. mai mult. greutatea faptsi din ce în ce mai mare. fără ca eu să-ţi mai fiu de ajutor. decât în glas: ― Vrei să mă declari nebun? ― Vreau să te salvez! accentua tatăl. Ca şi când n-ar fi înţeles prea bine. Asta însă ar însemna terfelirea definitivă şi pentru totdeauna a numelui Faranga şi scoaterea noastră din rândul oamenilor de omenie. A. Posibil. ca o apăsare cumplită.. De altminteri despre asta răspund eu.

Purta respect şi recunoştinţă bătrânului Faranga. îi luă mâna. Puiule?. Acolo statură numai câteva minute. care plângea.. el se afla aici în exerciţiul funcţiunii şi. de altă parte. nu te scula! Îmi închipui cât trebuie să fii de zdrobit!. adaogă către Puiu. să-i zică două vorbe bune. Era blond şi foarte sfios. timid. Ea continua cu mai mare dezinvoltură pentru ca prefectul. Mersul grăbit îi şădea rău şi-i micşora gravitatea.. o admira. chiar dacă inculpatul era fiul binefăcătorului său. umplute de explicaţiile francoromâne ale tantei Matilda. vorbea.. bine. recuiegându-se. chema mărturia iupânesei..un vălmăşag apăsător.) Bietul băiat! Ce nenorocire!. Apoi. Se gândea ca s-ar cuveni să se apropie şi el de copilul lui Faranga. i-o scutura şi spuse tare. Feciorul.. evoca amintiri din viaţa ei şi scene de iubire dintre Madeleine şi Puiu. pe de o parte nimeni nu făcuse prezentările obişnuite şi. ca şi când ar fi vrut să risipească puţin atmosfera grea ce stăpânea: ― Ce-a fost asta. strângând mâna lui Faranga cu efuziune şi compătimire. într-adevăr mişcat şi simţind nevoia sâ-şi spună durerea. Faranga îi pofti în biroul său. Tu aşteaptâ-ma aici. Prefectul se duse la dânsul.. Întărea lor îngrozi pe Puiu atât de mult. sâ-ţi prezint pe procurorul Săvulescu! Un băiat foarte de ispravă şi cu atât mai atins de întâmplarea asta nenorocită. Ce catrastrofâ. dragă Poly. Vezi. că doar tu. Nu ştia ce să facă. dar în zadar. ― Cât te compătimesc. dragul meu!. nu putea să înceapă relaţii cu un inculpat. curaj şi încredere! Aranjează-te puţin până ce venim!.. Faranga îi dădu mâna şi zise foarte încet: ― Să vă conduc să vedeţi. o aproba. (Se întoarse către procuror. aruncă o privire curioasă şi înfricoşată spre Puiu. stai jos.. l-ai adus la Bucureşti. că şi uită să se scoale.. Faranga încercase să-i mai stăvilească avântul. deci. a cărui bunăvoinţa i-a consolidat cariera. Prieten din copilărie cu Faranga.Tocmai povesteam procurorului ce mi-ai telefonat şi nu ne venea deloc să credem. apoi iar plângea şi iar vorbea. zise Faranga. amabil.. în clipa când Puiu vru să mai spună ceva. Amândoi tresăriră ca deşteptaţi dintr-o lume străină.. asta se cheamă ceasul rău.. şopti prefectul. înainte de-a închide uşa. Apropo. lăsând acolo pe Matilda cu jupâneasa.cu o emoţie care îi schimba glasuî. dar.. încât s-a putut căsători cu o fată bogată. În schimb prefectului Nicolae Spahiu nu-i tăcea deloc gura. ― Da.... cuminţi şi potoliţi. pe când erai la justiţie. a venit domnul prefect. IV ― Imposibil! se cruci prefectul.. dragă procuroruie! Puiu se uită furiş la procurorul care părea tânăr. cam rigid şi prea serios pentru vârsta lui Avea nişte ochi căprui. Plecă repede. apăru în uşă feciorul: ― Conaşule. iar procurorul.. În orice caz. Mă duc cu ei întâi acolo. avea totdeauna ţinută militârească (era chiar .. În cele din urmă. Nu.

Dacă întrebai peste cinci minute. cred. cu îoată energia: ― Nu.. e frumoasă atitudinea ta de senator roman. ― Exact. deci. domnule procuror? Procurorul schimba feţe-feţe.. dar nu din convingere. Dar nu uita că vremea senatorilor romani s-a isprăvit şi gestul tău n-ar face decât să ofenseze o familie nobilă şi unică în România! Faranga rămase inflexibil. eu aş propune să simplificăm pe cât se poate formele!. recunosc. Ne-a fost doar şi coleg la Sfântul Sava. Uite aşa pică nenorocirile pe capul omului.. Fireşte. Aşa. Acolo sunt sigur că băiatul are să fie foarte bine îngrijit. Din fericire Faranga interveni îndată. săracul. va să zică. N-am zis bine. Poly. Doamne. nu e mai puţin adevărat că un om a suferit o moarte violentă.. ― Atât mai bine! zise prefectul înviorat de tot. care începuse a se teme că. nu umblaţi cu d-astea! Se poate? Băiatul lui Faranga internat în casă de sănătate!. fără întârziere.... când mi-ai telefonat. sa clasăm afacerea. se va vedea întrucât şi ce alte măsuri vor fi de luat. Mă jigniţi dacă insistaţi. Nu. tot ce există mai select. pe baza procesului-verbal. gata să-şi osândească propriul copii numai ca să se respecte legea. ar trebui. spre marea bucurie a procurorului.verbal. Prefectului îi venea lesne sa vorbească. încât să se pomenească transferat din oficiu în cine ştie ce târguşor din fundul Basarabiei. în toată afacerea asta..... legea rămâne lege şi trebuie respectată! Dacă nu e vorba de o crimă ca oricare alta.... povestea dânsul.. fiind primul bal.. Poly. Că maşina mea.. văd ca şi voi. . pe când el.... De altfel.. înalţi demnitari. La Demarat!. s-ar putea să ajungă el ţapul ispăşitor.. îţi aduci aminte.. În cele din urmă... În care să înregistrăm toate împrejurările şi apoi. Nu îndrăznea să zică nu.. zău . în sfârşit. dar.. când nici nu le aştepţi. o clipă de rătăcire. numai miniştri. dar ai nişte idei!..colonel în retragere) şi inimă de aur. În sfârşit. va fi relativ puţină lume. cedă şi prefectul. ― Stăteam gata să plec la Palat.. Pe urmă... Nu zic. Înainte de toate... cu o vioiciune aproape nefirească. dragă procurorule?.. Nu-i el. Aşa da... asta nu e o soluţie! Oricât ar fi de evidenta nenorocirea. excelentă! izbucni procurorul uşurat. ca să nu mai sporim durerea oamenilor prin tărăgâneii plictisitoare. suntem de perfect acord! Bătrânul puse la dispoziţie maşina lui. Prefectul însă se supără: ― Fugi. apoi hotârârâ să instaleze pe Puiu în sanatoriul Demarat de la Şosea. Ei . Dar ce să ne mai gândim acuma la balul Curţii? O.. destul de prăpădit sufleteşte?.. ― Bravo! strigă prefectul.. fiindcă nu avea nici o răspundere. nu mă mai găseai. Poly?... dragă Nicuie. Pentru că e vorba de o întâmplare nenorocită atât de evidentă şi având în vedere că e la mijloc copilul lui Faranga. făptuitorul trebuie să fie internat într-un sanatoriu. se zice că. dar nici nu-şi putea însuşi uşurinţa cu care prefectul iichida o chestie atât de gravă. bietul băiat. să încheiem repede un proces. ce se afla chiar la scară şi destul de încăpătoare pentru toţi. de mâna altui om. sa ne întoarcem la datorie! Datoria mai presus de toate! Nu-i aşa. ca să fie examinat asupra responsabilităţii penale. Ci numai în semn de admiraţie pentru atitudinea de senator roman a prietenului Faranga.. diplomaţi.

Numai motorul alerga năbuşit şi indiferent. pauvre petit7 Puiu. o nimica toată! 7 Oh. răspunse că acuma e prea târziu şi că mâine dis-de-dimineaţâ îi va aduce chiar dânsu! tot ce-i trebuieşte. pe Bulevardul Colţei. bătând din călcâie ca un sublocotenent de roşiori. n-aveti nici o grijă! Nu-i nimic!. Zăpada mare din ajun lăsase pe macadam bălţi. în automobil.. el însuşi experimentat conducător. pauvre. Farurile îşi proiectau luminile albe pe sub rarele felinare electrice. Apoi.. pentru că Tilda se făcea de râs în faţa servitorilor. când pe conştiinţa mea apasă o crimă.. Poate că chiar şoferul din pricina asta e emoţionat. numai Puiu rămase în spatele şoferului. Din Piaţa Victoriei trecură pe Şosea şi apoi. un rien!6. Bătrânul Faranga poruncise de cum ajunsese jos: ― La sanatoriul Demarat. parc-or fi fost un convoi funebru. maşina coti într-o stradelă tăcută." În aceeaşi clipă observă că mai este cineva lângă Alexandru. sărăcuţul .. nimeni numai scotea un cuvânt.adică a prefecturii.. a ajuns obiect de muzeu. Numai în momentul plecării spuse tatălui său că ar vrea să se schimbe puţin. băiete. Toţi coborâră. ca o muscă obraznică. în capul scării. îl săruta cu multe lacrimi şs declară apoi categoric că numai peste corpul ei vor trece. numaidecât. mai sună! insistă glasul prefectului nerăbdător. întunecoasă şi opri înaintea unei case cu grilaj înalt şi cu un bec aprins deasupra porţii. în câteva minute. ― Sună. ca un cal bătrân şi cuminte.. "Cineo fi? " se gândi el. îi veni să leşine. se întâlniră cu Matilda. Alexandre! Maşina porni cu o uşoară smucire. Matilda plângea şi murmura neîncetat: ― Oh. Pe Faranga scena îl enervă. Îi sărută degetele cavalereşte. deşi prefectul încercase în câteva rânduri sâ-l atragă în conversaţie.. dar Faranga. enfin. îl urmări stăruitor şi cu atât mai mult. pe cealaltă o ocupase procurorul. 6 Fiţi liniştită. bietul. pe care roţile maşinii le împrăştiau cu fâsâituri vertiginoase. scumpă doamnă. Pe Puiu. ştiţi. chère madame. Trebui intervenţia gentilă a prefectului ca s-o potolească: ― Soyez tranquille. aşa-i de hodorogită. sosită tocmai să se intereseze şi să afle ce au stabilit. tout à fait tranquille! Ce n' est rien!. că acuma. oprit acolo de mâna bătrânului. În hall. Sus... O mică formalitate. Era foarte sensibilă la amabilităţile bărbaţilor. vous savez. revenindu-şi. suspendate în văzduh. se arunca în braţele lui. în sfârşit. Prefectul se oferi să aştepte. Matilda se înduioşă. Grupul coborî pe scara de marmoră albă. Când auzi că Puiu pleacă.. Puiu luă loc pe strapontina din spatele şoferului: alături.. îl supără greşeala şoferului: "Ce-o fi având Alexandru astă-seară? " îşi zise dânsul abia stăpânindu-se să nu-i facă observaţie în faţa tuturor. doritor să se sfârşească rnai repede. tăcut şi grăbit. şi întrebarea. urmă în sine: "Dar ce mă mai interesează pe mine acuma lucrurile astea? Trebuie să fiu smintit să-mi bat capul cu fleacuri. Puiu tăcuse toată vremea. Totuşi mai vărsă câteva rânduri de lacrimi până să-i dea drumul. Une petite formalité.... Automobilul aluneca.

vopsit în alb.. se întoarse la Faranga: ― Acuma. iar dumnealui e domnul Policarp Faranga. à demain!8 8 Curaj... Altă soră de caritate. nu mai are nevoie de nimeni. lipită de perete. De întârziat tot am întârziat. Un cuier cu picior în colţul de lângă fereastră... Puiu o cuprinse dintr-o ochire. şopti bătrânul. pe mine să mă iertaţi. Apoi. înalt. în care paşii lor răsunau gol. De altfel plecăm cu toţii. Atâta avem.. iar bătrânul veni la maşină murmurând: ― Aide. Internul ridică din umeri: ― Regret. ― Asta ar fi. fără să mai aştepte vreun răspuns.. se uita împrejur. Portiera râmase deschisă. plictisit. mă rog.. camera de observaţie. dar pentru un prieten vechi. murmurând: ― Courage. Şi porniră cu toţii mai departe pe coridor. blond. tânără şi puţin speriată. Prefectul se apropie de domnul în halat aib: ― Ascultă. tinere. Datoria să v-o faceţi cu clienţii adunaţi de pe uliţe! Acuma e vorba de chiar fiul domnului Faranga şi deci trebuie sa vă daţi osteneala să se simtă ca la dumneavoastră acasă! Şi. cald. nu pot lipsi de la Palat. Ştii. uitându-se pe rând la toţi.. o masă învălită cu o faţa albă. Câteva scaune de trestie.În poartă.. ca şi când ar fi vrut să ghicească pentru cine trebuieşte camera.. curat. Se întrerupse. grasă şi bătrăioară. mon enfant.... Prefectul schimbă cu ea câteva cuvinte. sub lumina becului.... dar. peste care era întinsă o muşama cu flori mici. Fii cuminte şi. domnilor.. cu gratii dese şi groase. Apoi ceilalţi intrară înlâuntru. da. dragă Poly. Prefectul se învârti de ici-colo în odaie şi... Puiule!.. fostul ministru a! justiţiei. pe masă o carafă de apă şi două pahare.. apăru o soră de caritate. Mă cunoşti? Eu sunt prefectul poliţiei. Internul răspunse jignit: ― Noi aici ne facem datoria în toată conştiinţa... Pătrunseră într-un coridor larg.. înţelegi situaţia mea. Avu o şovăire. în sfârşit.. dar silindu-se să fie foarte amabil. Avea o singura fereastra larga şi înaltă. slab.. Faranga. apoi cu Faranga. zise doctorandul. băiete!. domnule i se încruntă prefectul.. în vreme ce procuroru!. în uşă. Apoi îmbrăţişă lung pe Puiu. trebuie să plec. uşi albe cu numere negre. înainte. părea că cercetează mereu gratiile de la fereastra. preceda grupul. până în fund. uite dumnealui! Arătă pe Puiu cu un gest triumfal.. Mâine dimineaţă voi trece eu pe-aici şi. în pragul unui hall luminos. Puiu. În dreapta şi în stânga. atâta putem oferi...... Patul de asemenea alb şi de fier. pe mâine! . Între fereastră şi pat. Dădură într-o încăpere cu anticameră. drept încheiere. domnule prefect! ― Ce datorie. Un lavabou de fier.. strâmbă din nas: ― Nu prea e strălucită. încurcat şi jenat.. ajunseră din urmă pe prefectul care parlamenta cu un tânăr în halat alb. Prin urmare. vă pun în vedere să aveţi grije ca de ochii din cap de clientul dumneavoastră. ― Da.. deocamdată. Sois sage et.

îi alunecau pe pereţi să vadă unde e comutatorul. şi vorbind." Se apropie pe la spate. mon Dieu!9".. Sosi ca un vârtej tante Matiida. să se răcorească dar gândurile lui toate mângâiau pe Madeleine. Aşteptă sosirea tantei Matilda ca împreuna să plece la Palat. foarte vesel.. îi trecu ca o fulgerare să se dea jos. fără a fi rostit o vorbă. şi de altminteri mulţumit că lucrurile sau isprăvit cum trebuia.. Becul electric. îi murmura cuvinte moi ca nişte gâdilâri şi ea râdea molcom. El.. Se opri lângă noptieră. şi în ceafă avea o strânsoare de cleşte rece. cu jupâneasa mea neroadă! Apoi şi şoferul vostru e atât de mocăit. mes enfants... Trupul zvelt.. ca şi când toată ziua ar fi tăiat lemne. privind. în creieri parcă i s-ar fi adunat o mlaştină. Mai stătu un răstimp aşa.. Ca să nu rămână mai prejos.. gâfâind şi suspinând: "Voyons.... sorbea frumuseţea ei tăcută.. Puiule!. Deodată se întrerupse şi şopti rugător: "Madelon. cu mâinile în poală. fără a întoarce ochii spre ei. cu privirea pierdută. 10 În copii. Ochii." Se urniră. sănătos şi fraged. Lume. îi povestea nimicuri. Se dezbrăcă repede şi se vârî în aşternut. toate îl aţâţau. oh.. te doresc. se întoarse cu faţa spre zid şi închise pleoapele. dar. Şi adormi îndată. să vază dacă toate sunt în ordine.. îl supăra. Balul e foarte reuşit.. "Madelon. Era acasă acolo... ca totdeauna. Puiu se pomeni singur. oh. să-l stingă.. încât nu-i mai era frică de nimic. Surâse. Avea surâsul melancolic ca şi ochii. şi trase brusc uşa. Nu putea gândi nimic. Prefectul... apoi îşi puse maşinal paltonul şi pălăria în cuier şi începu să se plimbe prin odaie.. strânse cu putere mâna lui Puiu: ― Sus inima. Ea şedea pe aceeaşi sofa. Dar până ce m-am gătit. Fii militar şi n-ai nici o grije!. Regele însuşi se opreşte sa vorbească cu Madeleine. fără să mai întoarne capul.. uită ce caută. cu ochii spre uşă. VI Spre dimineaţa în somn îi înflori un vis. Enfin!10. Parfumul ei îl ameţea. o cuprinse pesta braţe şi o sărută lung între sâni. ca de fecioară. Îi râmase fluturând în minte că niciodată n-a putut adormi cu lumina aprinsă şi o teamă că nici acuma nu va putea.... despre.. Niciodată n-a fost însă mai frumoasă ca astăsearâ. Mi se pare ca am întârziat. atârnat în tavan. Îl dureau picioarele.. în budoarul Madeleinei.. Se simţea atât de frânt.. instinctiv. despre balul de la curte. Veniţi însă acuma de graba ca Poly ne aşteaptă în hall şi e nerăbdător.. Dumnezeule! sfârşit! . şi-i zâmbeşte cu nişte 9 Ei.Ieşi îndată din odaie. în maşina se urca iângâ şofer.. Il me semble que nous sommes déjà en retard. procurorul se grăbi sa strângă şi el mâna tânărului Faranga. parc-ar fi căutat ceva în trecut. Doctorandul îşi mai roti ochii prin odaie. mişcat. decoltajul tulburător. în acelaşi loc. nu vrei mai bine sa rămânem acasă?" Ea nu răspunse... braţele goale. sunteţi gata?... în care se scufundau fără urme toate crâmpeiele de imagini. Nu mai vedea.

un portofel subţire. Minte că-l doare cumplit capu!." VII Măsura necontenit odaia de la noptieră la fereastră şi de la fereastră la noptieră... Vru să sară jos.. ca un ţipăt desperat.... Se uită la ceas: şapte. apărat cu o ghirlandă de sârmă ghimpată. Muzica îi enervează şi mai cu seama bărbaţii care toţi parca râvnesc pe Madeieine şi o pângăresc cu priviri lacome. Sus.. încât printre copaci se vedea zidul împrejmuitor. bani. Puiu vede lucirea ochilor regali şi gelozia comprimată îi roade inima ca un cariu flămând. atât de pătimaş. "Ce are a face! se consolă dânsul. În clipa aceea însă trăsura opreşte în faţa unei case străine. Avusese timp să cerceteze mai bine încăperea în care va trebui să stea poate o săptămână sau o lună. că nu se sirnte deloc bine.. Mai important decât cămaşa este să nu-mi pierd capul!... mică.. lăsând acolo pe tatăl său cu tante Matilda. se desprinde deodată fereastra lată şi înaltă.ochi în care luceşte o poftă abia reţinută. să vadă mai bine. sus!.. Începu să se îmbrace. ca un lup în cuşcă. cu gratii. "Ce faci. Frigul îi stăruie în oase şi în gând repetă întrebarea de adineaori: "Dar Madeleine? " Atunci. Coborârâ ceilalţi. Murea să ajungă mai curând acasă. dezmeticindu-se.. în care bate o lumină sură. Se frecă la ochi.. "Aici. Apoi veni tatăl său şi-i zise: "Aide Puiule.. dacă nu şi mai mult. Se culcase în cămaşa de frac." Observă că becul din tavan e stins: "Trebuie să fie ziuă. desigur ca să nu poată sări nimeni peste el. Alexandre. dar o mână îi atinse pe umăr. Se oprise îndelung la fereastra cu privelişte spre grădina sanatoriului. Depărtându-se. Zbârnâia o sonerie. Intră.. Frânele scârţâiserâ prelung... aici! răsună iar glasul bătrânului.. Unde mergi? " strigă dânsul furios.. Puiule!... nişte chei. batistă.. îşi răspunse singur: "Madeleine n-a putut fi în maşină. iar el trebui sa aştepte. strident. plimbându-se mereu. Nu vedea pe unde merge şi-i era frică să nu se lovească de ceva în întunerec. acum era mototolită ca o zdreanţă. într-o stradă întunecoasă... enervat. împedicându-i mişcarea. ba încă şoferul parcă a greşit şi drumul. a zărit . are să vie doctorul şi mă găseşte în pat." Îi era frig. din întenerec.." Pe noptieră îşi văzu mărunţişurile ce le avusese în buzunar: un carneţel cu creion de aur. Urme de cărări şerpuiau vătuite cu zăpada proaspătă. străjuite de arbuşti cărunţi. Şi. şi maşina mergea atăt de încet. Nu mai poate sta.. Apoi. ca şi când ar vrea să-i soarba dintr-o dată sufletul întreg. ceasul de platină cu capacul deschis." Lăsă portiera deschisă.. murmură: "Dar Madeleine. şi pleacă împreună cu Madeleine.. dormi?... În automobil apoi o ia în braţe nebuneşte şi o sărută pe buze..

cu jobenul deasupra. Mii de gânduri şi de planuri îi roiau în minte. Ar fi îngrozitor dacă încercarea ar da greş.. Trebuie dar o simulare inteligentă.în lighean apa murdară... cu care se spălase foarte grăbit şi alături prosopul boţit. când îi va auzi numele. Acuma. socotite necesare pentru a uşura sarcina doctorului. să facă ceva. încât a vrut să simuleze nebunia spre a scăpa de urmările crimei. ca şi când ar fi auzit o imputare din altă lume. Voia cu orice preţ sâ-şi ordoneze gândurile. eventual să o pregătească.. domnul meu! nervii reclamă şi îngrijire. Ar fi un gest?. de care totuşi se .. "fii bun". dar cine te crede? Iată acuma.. deşi numele ei i se vâltora mereu în suflet cu o mustrare lină. în orice caz. pentru că a săvârşit-o într-un moment de tulburare extremă.. provocator şi plictisitor în cele din urmă." Se spâimântâ. Evident. Căuta deci să şi-o închipuiascâ. stimate domn!" Chiar în clipa aceasta îi răsună brusc în urechi propriul său glas. grădina sanatoriului.. el care în viaţa lui nici n-a văzut un om într-adevâr nebun? Baremi de-ar f i citit vreodată ceva în legătură cu lucrurile acestea! Cui să-i treacă ca Puiu Faranga va ajunge în situaţia să aibă nevoie de cunoştinţe de psihiatrie? Speranţa îi era în bunăvoinţa medicului.. îi trecu prin gând să izbească o dată cu amândoi pumnii în geamuri. sau îl va mângâia. ca bătrânul... cu întrebarea din vis: "Dar Madeleine?. din ce în ce mai convins. De ce să se mai gândească? Ea e liniştită acum acolo. care însă nu poate fi făcut răspunzător în faţa legii şi a oamenilor. da. Îşi ticlui îndată o povestire în care întâmplările reale să se îmbine cu mici bizarerii. ci justificarea unui moment nenorocit.. trebuie să dea şi el o mână de ajutor. ceva aproape imperceptibil. alergând de ici-colo.. N-a vrut să se gândească acuma la ea. şi cu dreptate. pierdut. printre care se plimba neîncetat. după ce a asasinat. În cuier paltonul lui atârna stingher. Era tocmai la fereastră şi cerceta. visul ce-l deşteptase din somn. Cum să înşele e! pe un doctor.. o faptă gravă. cel puţin un gest.. vrednică numai de milă şi iertare. La sfârşit va clătina din cap şi va spune trist: "Nervii.. încât să alarmeze toată lumea. când s-a trezit din vis. Pe când viaţa lui. fiul fostului ministru Faranga!" Apoi îl va pune negreşit să-i istorisească amănunţit cum s-a petrecut nenorocirea. Atenţia lui întreagă era concentrată înlăuntru. nu mai vedea nimic. E uşor să zic. şi nu ştiu a câta oară. de la prima întâlnire cu doctorul ar trebui să-i dea impresia că are de-a face cu un om care a săvârşit. strâmb şi batjocoritor ca în capul unui chefliu. ceva exprimat în oarecare nuanţe suspecte sau în vreo atitudine grotească. cu adevărat. Dumneata. S-ar vedea cât de colo că e o prefecătorie grosolană!" Aici nu poate fi vorba de o nebunie veritabilă şi permanentă. îl şi auzea întrebând: "Cum s-a putut întâmpla una ca asta?. Moartea e o împăcare.. va tresări sau va surâde amical. de prima întâlnire depinde tot. I se părea sigur că doctorul. că şi-a luat o sarcină imensă. că Puiu Faranga.. a fost aşa de laş. în pat perna răvăşită şi tartanul întors pe dos cum îl aruncase dânsul cu piciorul. Îl înlătură îndată cu dispreţ: "Un gest ridicol. îşi zicea. lucitor. Toată lumea ar putea spune.. căci altfel toată construcţia bătrânului s-ar prăbuşi ca un ridicol joc de cărţi. însă..

Puiu rămase pe loc. costumul neobişnuit aici: frac.... iar alături gardianul ori stătea îngândurat. mâsurându-l iarăşi de sus până jos.. Încremeni lângă pat. nu clipi măcar.. ca şi când ar mai fi aşteptat ceva.. în ochii medicului întâlnise o indiferenţă deconcertantă. zgomotul se stinse de tot în curând. O îndoială arzătoare . Toate planurile şi închipuirile cu care-şi împodobise anticipat întâlnirea aceasta se spulberaseră."... uşa de sticlă groasă. atunci. parca nici nu l-ar fi auzit. urmat de doctorandul blond şi respectuos. Tăcerea însă îl sili să se dezmeticească şi atunci fu cuprins de desperare. boţit ca şi gulerul. cu mustăţi mari şi nişte ochi sclipitori ca două mărgele. şi încruntă uşor din sprâncene. scurt. În anticameră se auzeau glasuri. sfârşit în plescăitul broaştei exterioare. Auzi afară un amestec de glasuri scăzute.. Uşa se deschise fără zgomot. îndată. ascultând. ca şi când nu ar fi auzit sau nu l-ar fi interesat deloc ce spune. VIII ― Dumneata? ― Mă numesc Puiu Faranga şi am fost însoţit aseară aici pentru că. reţinându-şi respiraţia. Nu putu percepe decât un mormăit confuz... escarpinii de lac. Puiu Faranga adaogă şi el. O clipă păru totuşi că vrea să întrebe ceva.. cu capul negru-creţ. şi chiar mă mir că n-au sosit. să urmeze pe Madeleine. pentru că am sugrumat pe nevastâ-mea. Probabil însă că mi le va aduce tata. Tocmai acuma băgase de seamă că e de sticlă. îşi zise Puiu revenind în mijlocul camerei. Fusese vorba să-mi aducă schimburi pe urmă. pe care desigur îl cunoaşteţi.. acuma n-ar mai aştepta cu înfrigurare şi ruşine sosirea doctorului... ce urâtă şi chinuită se înfăţişează! Dacă ar fi avut inspiraţia . verzuie şi zgrunţuroasă se închise cu un lunecat uşor. uitându-se nedumerit la uşă. După două secunde văzu patul neaşternut.. fără clanţă pe dinăuntru şi că are un vazistas ca la închisoare.cramponează atâta. Ezită o secundă. Un vazistas rotund de alamă lucea în uşă ca un ochi galben de veghe. Internul care observase încruntarea. cu o schiţă de surâs. Apoi totuşi continuă cu aceeaşi voce albă: ― . ori plecase după ei. Pe urmă. că se deschide lateral pe şină. cravata albă pusă strâmb.. Făcu doi paşi în vârful picioarelor şi-şi lipi urechea de uşă. Cu toate acestea îl ascultase şi.. apoi îi amănunţise pe rând coafura neîngrijită.. cu urmele unui somn agitat.. cămaşa cu pieptul tare. Tresări. Doctorul. în anticamera gardianului. "Despre mine au vorbit. în deschizătura uşii se ivi silueta greoaie a gardianului.. interveni repede: ― Am avut indicaţii categorice să aşteptăm hotărârile dumneavoastră şi de aceea vedeţi aşa. ― Bine! murmură doctorul.. îl privise întâi drept în ochi. De altfel. dar apoi se întoarse brusc şi ieşi. nepotrivit: ― A trebuit să vin cum m-am nemerit. Paşii doctorului se depărtară. fără oglindă.

Pe când. Era atât de sfărâmat sufleteşte! El.. Fireşte. ba chiar i-a poruncit să vie aci.. în vizuina asta. rece. vru să şi le privească. cu o figură bănuitoare de agent secret. Un glas nou răsună: ― Poftiţi la domnul doctor! Nu auzise când s-a deschis uşa. şi prea bădăran pentru un adevărat profesor. . care ar trebui să se simtă măgulit dacă un Faranga s-a coborât să-i întindă mâna... fine ca nişte mâini de femeie. când el a ajuns o jucărie stricată aruncată între patru ziduri... cu un glas oficial. mâinile lui.. ca sâ-i poată vedea bine faţa. ursuz. ― Aş dori să stăm puţin de vorbă. Avea impresia că se clatină tot în jurul său. că a trebuit sâ-l admonesteze prefectul. murmură printre dinţi şi porni iar de ici-colo. indiferent. n-a putut să-şi impute nici o brutalitate.. îi mai răsăreau planuri noi în minte. acuma îi aduceau numai perspective negre şi primejdii. Era gardianul. dar se răzgândi brusc şi le ascunse în buzunarele pantalonilor. somnoros şi imbecil. Îşi aminti că de fapt a fost primit prost aici chiar de la intrare.. Puiu îl privi o clipă. cel ce l-a îndemnat.. ― Are o mutră de ţăran încăpăţânat. în halat ce-i venea râu. Am fost pus în curent aici cu. Ar fi şi prea tânăr. "Şi ce frumos pregătisem tot!" îşi zise oprindu-se în locul unde-l aşteptase. le desfăcu. n-are să-şi tacă sânge rău pentru nedelicateta unui viitor doctoraş.. apoi răsuflă uşurat şi se repezi afară atât de furtunos. Puiu Faranga. IX Doctorul făcu semn internului să-i lase singuri. La despărţire toţi au fost mişcaţi. mâinile lui au fost în stare să. când s-a grăbit să mă aducă aci?. Sau poate că nici n-o fi ăsta profesorul?." Îşi reluă plimbarea dinainte de venirea doctorului. până şi procurorul străin. care în treizeci de ani. Parcă nu-i convenea sosirea unui pacient mai distins. manicurate. Ce planuri. îngrijite. Mânia i se îndrepta din ce în ce împotriva bătrânului. În coridor îl aştepta internul sâ-l însoţească. iar el însuşi trase un alt scaun alături. Închise ochii şi îndată îi reapăru doctorul. Îşi simţi mâinile încleştate!a spate. mai furios şi mai nenorocit.. Nu ştiu cum a putut bătrânul să mă vâre aci.. Le izgonea. Se poate. Zbuciumându-se.. însă. Gândurile ce-l frământaseră înainte de întâlnirea aceasta îl năpădiseră din nou. când nimic nu mai depinde de dânsul. Dacă doctorul va fi absolut dârz şi neînduplecat?. Internul a fost atât de indolent. nici duşmănos. Cu un gest exagerat de amabil oferi pacientului un fotoliu de lemn. zise apoi aşezându-se. Era zdruncinat ca o maşină care şi-a pierdut cârma.. Aseară nici n-a observat amănuntul acesta. parc-ar fi plecat pentru totdeauna.. atunci toate i se înfăţişau trandafirii.. el. nici prietenos..Îi săgeta inima: "Dar dacă tata s-a înşelat.. numai doctorandul a stat ca o momâie..

. nici nu era nevoie de avertisment! zise Puiu cu o mândrie pe care o simţi îndată deplasată şi de care se ruşină.. care face necesară examinarea dumitale medicală... privindu-l mereu ţintă. Vorbind. noi .. Doctorul însă aşteptă câteva clipe liniştit. în cazul de faţă. În privinţa asta.. Pacientul asculta cu o vădită încordare.. deşi nu formal. tulburat. pe care să-mi întemeieze convingere. Puiu. Doctorul strânse din umeri. că te afli aici sub observaţie şi în stare de arest preventiv de fapt. A. Dacă voi putea dobândi o convingere fermă mai curând. Fiindcă sanatoriul e particular.... e deplină. atât de. excepţional. Atunci gardianul care se afla în camera mea. că ar fi însă oarecare indicii că crima s-a săvârşit într-un moment de criză nervoasă. care să ţină locul surorii de Cantate.. n-aş fi primit să adăpostesc un arest oficial şi nici să facem observaţii medicale sub controlul poliţiei. aprobă medicul. îmi dau seama că nici un amănunt nu poate fi de prisos şi nu poate rămâne ascuns.. domnule doctor!. fiindcă era un caz special.. În linii mari. şi asta atârnă mult de dumneata..chestia dumitale... ştiu eu?. Promit să-ţi dau orice lămuriri mi-ai cere şi oricât de delicate. pe care privirea stăruitoare îl zăpăci puţin. Deşi ar mai fi vrut să mai adaoge ceva despre fatalitatea unor momente. neştiind dacă trebuie s-o înfrunte sau s-o ocolească. Pentru asemenea lucruri justiţia are mijloacele şi instituţiile ei. Doctorul urmă cu un accent mai grav: ― Ţin deci sâ-ţi comunic.. parţială sau eventual nulă. va să zică arestat totuşi?. În sfârşit.. spre a se constata dacă responsabilitatea legală. ca şi când ar fi vrut să protesteze. Puiu se sculă în picioare... fireşte... I se păru că pe figura doctorului tremură o umbră de ironie.. credeam că... ca agentul de pază să stea în sanatoriu sub formă de gardian al dumitale.. atât cât s-a putut. ― Chiar adineaori am primit o adresă de la parchet în privinţa dumitale. încurajat de gestul lui. De aceea chiar vreau să te previn că nu poţi părăsi camera decât în tovărăşia paznicului. atunci vom sfârşi mai curând! În orice caz. tăcu.. cel mult şase.. poate chiar în interesul cauzei dumitale.. încetă brusc..? ― Da. reluă cu acelaşi glas incolor.. gândindu-se că acest om nu merită onoarea sincerităţii sufletului său. ― O. că cele ce mi s-au spus nu m-au lămurit nici pe departe şi ca.. Se grăbi să răspundă foarte politicos şi cu o tristeţe firească în voce: ― Sunt şi trebuie să fiu cu totul la dispoziţia dumitale.... spune-mi. am admis... se uita fix în ochii lui Puiu. Mi se spusese că. am nevoie de oarecare date precise. După împrejurări: o săptămână. Îţi închipui.. e agent poliţienesc... Dar. încât adaogă mai domol: De altfel situaţia mea e atât de lamentabilă. După cele întâmplate. Întrebă. Mi se spune că eşti învinuit de omucidere. Parcă ar fi vrut să încerce efectul cuvintelor. clipind foarte repede. schimbând iar tonul: ― Cel puţin.. Apoi se aşeză iar şi bâlbâi încurcat: ― Nu ştiam asta. dând şi din cap.. iar când văzu că pauza se prelungeşte prea mult. cred. două. cât are să dureze observaţia asta? Medicul zâmbi: ― De. doctore. daca cumva încă nu ştii.

... Am repetat întrebarea şi ea s-a uitat la mine parc-ar fi fost absentă. în acelaşi timp îmi dădeam totuşi seama că ea tace.. Atunci poate că... ca totdeauna.... Şi atunci n-am mai putut îndura ţipătul şi m-am năpustit asupra ei.. da. Dar de ce insişti. Vrei sau poţi să-mi povesteşti cum şi mai cu seamă de ce ai ucis-o?. Era să mergem la balul de aseară de la Curte. Am sâ-ţi spun tot... Şi eu eram aşa de rătăcit. Madeleine era tăcută. de clipa explicaţiilor. cu sughiţuri dureroase şi dese. N-avea nici o răutate. doctore..... Dar amintirile-mi sunt aşa de şubrede tocmai despre momentele cele mai îngrozitoare! Toate s-au petrecut în câteva minute. Ochii i se împăinjenau şi glasul îi era înnăbuşit. dar întrebările dumitale mă strâng de gât chiar din momentul care a urmat nenorocirea şi totuşi nu sunt în stare să găsesc răspunsurile. murmură Puiu ca un copil devenit cuminte după o păţanie urâtă. Ar fi şi pentru sufletul meu o uşurare. Ne îmbrăcasem.... I se încurcă limba.. Puiu sări.. doctore? Te rog. Nu! Şi asta e mai spăimântâtor!... îmi aduc aminte.. Nu spun eu. Iar ea. ci numai o absenţă. Zise rugător: ― Da... desigur mi-aş fi revenit şi nu s-ar fi întâmplat nimic. ― Nu. Izbucni într-un plâns nervos. nu sunt în stare! Doctorul insistă simplu: ― Le vom găsi împreună. Doamna probabil nici nu mi-a reţinut numele.. doctore. doctore.. Nu mai putu continua.. cât se poate mai clar! ― Da. şi cu toate astea m-a cuprins o mânie.. ca şi când l-ar fi lovit: ― A. Şi nu ştiu... Voiam să-i curm ţipătul ca să nu-mi spargă urechile sau nu ştiu. şi.. Apoi cu alt glas. să zicem aşa. uluită de gestul meu. şi asta m-a înfuriat mai tare. De clipa aceasta i-a fost frică. Doctore.. nici măcar cu o întrebare! Madeleine a fost femeia . îmi vâjâiau urechile şi mi se părea că ea ţipă şi mă insultă. şi iată ca acuma a sosit. că n-a scos un cuvânt... ca să pot cântări motivele! Puiu tuşi încurcat. Doctorul aşteptă să se liniştească. apoi mai prietenos: ― Am avut onoarea să fiu prezentat o dată soţiei dumitale... la o serbare de binefacere. intimităţile dumitale. N-a răspuns.. trebuie să cunosc împrejurările. nu ştiu. nu ştiu ce.. furie. Cum vezi. ci spunea toată lumea pe-acolo. se repezi Puiu.... Să reconstituim deci desfăşurarea evenimentelor. Poate că privirea ei s-a schimbat în sufletul meu în ţipătul cela care-mi vâjâia mereu în timpane. ― Aţi avut vreo neînţelegere atunci sau vreo ceartă? întrebă medicul. iar dumneata nu erai acoio.. aşa de. Am întrebat-o ceva. te implor. trebuie să le găsim. nimic provocator. ceva ce nu mai simţisem niciodată. Deşi nu-s judecător de instrucţie. ştiu eu.. Dar nu s-a apărat. nu s-a clintit din loc şi nici nu s-a apărat.. sunt şi acuma. că doar se uită la mine. şi. Dacă s-ar fi apărat. doctore.. în sfârşit. nici dorinţa să târâgânim lucrurile.. în foarte puţine minute. nu ştiu de ce mi se părea. nu. doctore.. furie.. te opresc! Nu voi permite sub nici un cuvânt să-i fie ofensată memoria.. vreau sâţi spun. fără lacrimi.. desigur.. Dar să revenim. nimic supărător.. A fost o femeie foarte frumoasa.nu avem nici interesul. poate puţin mustrător. Până acuma ştiu doar că ti-ai ucis soţia. Te rog sa nu te mire acest amestec al meu în....

ca toţi bărbaţii. Aşa!.. Între timp internul îl şi anunţase şi acuma îl pofti înlăuntru.. probabil. Explicaţia doctorului îi oferea gata o justificare. Sunase fără ca Puiu să îi observat. obiecte de toaletă.. cu ochii roşiţi. Astfel răspunse liniştit: ― Nu. palid. nu putu. Nu era chiar atât de îndrăcit. după ce închise uşa. care ţâşneşte spontan... haine. parcă ar fi scăpat de toate necazurile.. iată ceva ce poate scuza tot! Vru să zică da. Doreşte să vorbească şi cu domnul doctor.. şi în clipa când încerca să rostească cuvântul. adăogând către Puiu: La revedere! În coridor aştepta şi gardianul. Bătrânul.... chiar cu femei ce n-ar fi fost vrednice măcar sâ-i sărute picioarele!.. Uite-l că şi vine!. şi nici nu observă că uşa s-a deschis în urma iui. fără pic de pudoare. despre toate pe îndelete. ― Nu mă gândeam câtuşi de puţin la ceea ce bânuieşti dumneata! întrebarea te privea numai pe dumneata.. a izvorât actul de aseară... Vom sta de vorbă.Vin şi eu îndată la tine. înainte de toate însă.. la care nici nu s-ar fi gândit. îşi frecă mâinile.. se făcuse ordine şi curăţenie. Internul însă.. Pe cât am fost eu de păcătos. Asta am vrut să te întreb! Puiu se potoli numaidecât. dispărând.. irezistibil. Vezi. doctore. aranjate frumos. "Bravo. bravo! se încântă el. Îşi examină degetele gânditor un răstimp.. nici vorbă! Eu. iar pe pat găsi.. nu.. zâmbind către gardianul care-l urma ca o umbră urâtă. Un instinct ascuns. să ne facem toaleta ca să avem o înfăţişare omenească!" Îmbrăcându-se îşi recapitula întrevederea cu doctorul şi o găsi mulţumitoare... rufe. De altfel aici vei avea linişte completă şi sunt sigur că în puţine zile nervii dumitale se vor destinde mult. nu! Doctorul nu mai zise nimic. aproape radios. fiind o femeie atât de frumoasă şi. doamna. şopti: ― Adineaori a sosit domnul Faranga.. ― A tantot!12 murmură Faranga cu un surâs silit... Gelozie însă nu.... Eu care am înşelat-o. mon enfant. mult admirată. Puiu se învioră. băiatule. Eşti şi aşa destul de deprimat. De altfel.. din fericire sau din nefericire.cea mai corectă din lume. Porni înainte. numai să văd pe prietenul nostru doctorul.. Imperturbabil. courage!11. i se păru că ar fi o minciună prea ruşinoasă şi nedemnă pentru dânsul. nu mă sfiesc de dumneata şi-ţi mărturisesc toate păcatele mele!.. târziu sau inconştient. 12 Pe curând! curaj! . Numai să cauţi sa te calmezi. cât a lipsit dânsul. prea îngăduitoare şi de aceea. ar fi putut stârni în inima dumitale o gelozie din care.. gelos!.. cum îi păruse la inspecţia 11 Curaj. Adică. pe atât a fost ea de exemplară! A fost prea bună. ca un efect a! geloziei. ― Însoţeşte pe domnul în camera sa! îi zise medicui. medicul reveni. Se ivi doctorandul. Apoi se sculă repede: ― Nu vreau să te mai obosesc astăzi. îşi îmbrăţişă copilul: ― Ţi-am adus de toate! Feciorul le-a dus în camera ta. privind cu plăcere lucrurile. Camera nu i se mai păru tristă. Courage.

I-a spus doar destul de clar că prezenţa lui aici nu-i e prea plăcută. în grija unui om.. Bătrânul Faranga apăru în anticameră: . ― De ce încui uşa? se răsti la gardianul care deschisese îndată. descoperi curând. nu s-ar fi coborât niciodată până la acest doctor care nu e nici frumos. în sfârşit. speriat şi aproape umil. De vreme ce pentru sărmana Madeleine nu se mai poate face nimica. de aceea face impresia unui om bănuitor şi viclean.. n-ar fi de mirare s-o fi adorat. răspunse omul. Are nevoie tocmai de uşurare. La urma urmelor. Graba lui excesivă ar putea să-mi fie funestă. ― Noi avem ordin şi trebuie să.. ci intenţiile lui. Cu asemenea oameni dau greş prefăcătoriile vulgare! îşi zise Puiu cu convingere. Lasă că însăşi întrebarea doctorului a fost aşa de nelalocul ei! Dar... Era convins că doctorul i-a fost rival şi-l urăşte de moarte.. în toate. În privinţa asta doctorul rămâne încă un sfinx.. în orice caz. întunecându-se iar din ce în ce. dacă nu chiar mai rău.. Are negreşit ceva enigmatic în felul de a fi. El. Amanţii necunoscuţi sau ascunşi sunt capabili de toate josniciile şi răzbunările. Abia atunci văzu că e închisă. o iubire din depărtare.Uite ce duşman am ales să hotărască soarta mea!" Fu cuprins de o nerăbdare apăsătoare. deoarece astfel de cazuri pot compromite reputaţia sanatoriului. Trebuie să scape de aici fără întârziere. nici inteligent. De aceea. Ce penibil de ridicol aş fi fost dacă mă apucam să simulez..medicală. cel puţin el să fie salvat de încleştarea în care l-a aruncat soarta. o şiretenie tăinuită în ochii puţin bulbucaţi îi trădează originea rustică.. cântărind mai bine tonul. acuma toate astea n-au nici o importanţă. "Bătrânul a fost rău inspirat când m-a adus aici. Până acuma. oricât l-ar fi servit poate momentan minciuna.. Îmi trebuie aer. l-a tratat ca pe un oarecare de pe drumuri. aşa cum şi-o pregătise de dimineaţă. Nu întrebările doctorului contează. socoti Puiu. Şi iubirile acestea sunt cele mai primejdioase... Fireşte. căci Madeleine. nici măcar simpatic. însă. o iubire tainică. Totuşi nu i se poate tăgădui o rectitudine cinstită şi demnă. ― Şi tata care nu mai vine! suspină dânsul amărât. Găsi şi motivul: din felul cum spusese că a cunoscut pe Madeleine înţelegea acuma. Nu era momentul să mă abandoneze în mâinile unui om cu totul străin sau chiar ostil. Se întoarse spre uşă. şi cu gelozia a refuzat să mintă. până nu ti-o porunci eu! strigă Puiu. urmele unei vrăjmăşii ascunse. Mare lucru nu e de aşteptat de la dânsul. cât a fost de delicată. nici nu ar fi capabil să mintă şi să-şi mai încarce conştiinţa.. care cel puţin să nu umble să se răzbune. iar minciuna i-ar complica în zadar situaţia şi l-ar face să se dispreţuiască singur. ― Nu vreau să mai încui uşa." Se bucura ca n-a amplificat povestirea nenorocirii. Mai bine aşa: adevărul şi numai adevărul. "Extraordinar!" se cruci Puiu.." Trecând în revistă gesturile şi cuvintele medicului. înţelegi? Mă înnăbuş în văgăuna asta!. Se repezi furios şi începu să bată cu pumnii în sticla zgrunţuroasă. să se mute într-alt sanatoriu..

hai să fim calmi! . Ce vrei? Când primeşti o lovitură atât de crâncenă. ― Lipsa profesorului n-are. îndată după ce l-a instalat. fără să -şi ia vreun angajament precis. îţi trebuie multă. dar aseară i-a scăpat. fireşte. trimis de guvern. sub care voia să ascundă o emoţie mare. Puiule?. cel puţin la început. Puiule dragă... ce crezi? ― Mai încape vorbă? zise Faranga mişcat. dar Puiu nu trebuie să afle şi de aceea începu sâ-l laude: ― Mi se pare un om de îreabâ... c-avem de vorbit. de altfel. ar fi lăsat a se înţelege ca trebuie să fi fost la mijloc o mare zdruncinare nervoasă. nu te aprinde! murmură Faranga cu un zâmbet blând. Adevărat. şi sorbea cu lăcomie cuvintele bătrânului. nu-i aşa?. voyons!13. trebuie să ştii să o suporţi cu demnitate. mai ales. uitam să-ţi spun: se numeşte Ion Ursu şi e fiu de ţăran. uitase repede bănuielile de adineaori. adaogă bătrânul cu o superioritate prin care voia să fie mai convingător. Îşi aşeză blana şi căciula în cuier. Aidem înlăuntru... Puiu. acuma închide.. Ei. Acuma. de la doctor. Locţiitorul lui trebuie să mă servească cu aceeaşi promptitudine! În realitate. Şi numaidecât începu să-i spună cum a aflat încă de-aseară. bătrânul era foarte îngrijorat. Soyons calmes.. cam colţuros. da. E dus în Germania. A. personal. într-o misiune medicală... îl privea cu o atenţie discreta şi plină de milă. E un medic foarte distins. că profesorul Demarat nu e în Bucureşti. Puiule!. Tu. 13 Ce s-a întâmplat.. dornic de mângâiere. cu lacrimi în colţul ochilor... Doctoru! nu-i făcuse impresie tocmai bună. are singurul cusur că e cam stângaci. Îl îndemnă să şadă pe pat şi-şi trase un scaun lângă dânsul. nici o importanţă.. asistentul lui Demarat la facultate şi moştenitorul lui prezumtiv la catedră. citise şi el zilele trecute în jurnale despre aşa ceva.. uitându-se împrejur: ― Ştii ca nu e aşa de râu aici la tine. Foarte corect şi foarte conştiincios. întrebă înviorat şi încălzit: ― Va să zică pot spera. Ar fi plecat de vreo săptămână. măgarule! XI ― Lasă. doctorul ar fi spus totuşi că vrea sa isprăvească repede şi. multă răbdare. Cu vechiul său coleg de bancă altfel ar fi tratat chestia: i-ar fi cerul direct sprijinul şi l-ar fi avut fără înconjur. Când auzi pe urmă cum.... tată. Puiule? Aş putea spune chiar ca e simpatic. Puiu aruncă o privire dispreţuitoare gardianului... Ursu conduce efectiv sanatoriul. până ce-l cunoşti mai de aproape. zicând: ― Mă enervează grozav idiotul ăsta! Apoi retrăgându-se în cameră. Numai să fii răbdător. adaogă: Acuma da. încât nu inspiră mare simpatie.― Qu' est-ce qu'il y a. Se zice. apoi îşi şterse fruntea şi creştetul cu o batistă. M-am informat şi am primit informaţii mai mult decât bune. Puiule?.. a mai aflat că nici n-are să se întoarcă acasă până peste vreo trei luni.. ca şi când e profesorul acasă..

Puiule dragă!. Şt apoi îi mai povesti de pe-acasă. Se plânse cât a trebuit să lupte aseară şi azi-dimineaţă cu jurnalele. doctorul însă zice că asta ar fi împotriva regulamentului sanatoriului. trebuie să se mulţumească cu serviciile gardianului. totuşi a trebuit sa apeleze şi ia ministrul de interne pentru price eventualitate.. ― Sunt aşa de trist. cu glasul amărât de adineaori.. Bătrânul se gândise chiar sâ-i trimeatâ un fecior care să-l servească.. Doamne. să facă plimbări în grădină cu gardianul. ca nu pot fi şi eu măcar la înmormântare! oftă Puiu deodată.... tată. Bătrânul se execută fără şovăire. fiind în graţiile presei i-a dat o bună mână de ajutor. ca să nu facă gălăgie în jurul cazului. Trăim doar între oameni şi cu oameni. Faranga se înduioşă de tot şi se gândi că. nu se putea. ci o mare nenorocire. evident.. Nici nu vad cum m-aş putea preface. să nu se dea proporţii de scandal. Va lua masa cum îi place. fără nici o restricţie. zise Puiu. De altfel. să înţeleagă că nu e o crimă senzaţională. care-i stă în permanenţă la dispoziţie. Degeaba.. să se distreze. că nu m-am prefăcut deloc. dar nu din răutate. E destulă pedeapsă pentru nişte oameni ca tine şi ca mine faptul că avem să suportăm urmările morale ale nenorocirii ce s-a abătut asupra noastră.. în fond. având însă grija să intercaleze cât mai multe lucruri. care să-i întărească speranţele şi să treacă sub tăcere pe cele rele. Trebuia să rămâie cineva lângă Madeleine.. Biata Tilda a fost nenorocită şi a plâns că n-am luat-o şi pe ea. ― Trebuie să ştii. Fireşte... A greşit grav de data asta.. n-am avut răgaz nici să-mi arunc ochii. eu voi veni în fiecare zi. nu-i aşa?.Puiu ceru să-i povestească de la început şi cu toate amănuntele întrevederea cu doctorul.. ― Acuma tu să te îngrijeşti numai de tine.. nu voi permite eu însumi să se desfăşoare cazul decât aşa cum trebuie!. Mă gândesc. îi zise bătrânul. ceea ce o dovedeşte imensa şi sincera părere de râu. i se vor procura ziare. Prefectul. când va fi mai liniştii. nu exagera lucrurile! îl mângâie bătrânul. pune să-mi telefoneze. În sfârşit să se poată simţi ca acasă.. Apoi fii sigur că.. tată. care izbucneşte atât de spontan din sufletul lui. să primească şi vizite. adevărat! O. Tânărul pleca fruntea amărât şi rosti din adâncul inimii: ― Adevărat. ce va fi dacă.. la nevoie. dar să nu se exagereze. afară de vreo întâmplare extraordinară. învăluindu-l într-o privire de dragoste atotcuprinzătoare.. Poate şi asta e pricina că nu-mi vin în fire şi că mă apasă mereu ceva pe suflet. Dacă-ţi lipseşte ceva.. Puiu e un băiat bun şi o inimă minunată. nu a urmărit să oprească orice ştire cinstită. ― Sper că Matilda ţi-a trimis tot ce ai nevoie? Eu mărturisesc. .... până în cele din urmă. Cândeşte-te că mai avem obligaţii faţă de sărmana Madeleine. voi fi declarat zdravăn pur şi simplu? Atunci? ― Linişteşte-te. fără să vreau şi tot mai des. sau te!efonează-mi tu. Puiule. cât sunt de egoist şi de ticălos! Ca să-i risipească mâhnirea.. tată. Deocamdată însă nu pot să mă ocup exclusiv de tine. Faranga aduse iar vorba despre doctor şi spuse că i-a admis cea mai mare libertate: să citească ce doreşte.

şi o bucurie că.. Scularea însă îl obosi mai tare. Avea impresia că se află şi el pe catafalc. Puiu se simţea bine aşa fără gânduri. pe care erau aranjate mâncările. Îi venea mereu să plângă. Zăpada albă. peste un răstimp. care. goală şi frântă. foarte modernă. îşi schimba poziţia. El venise numai de dragui domnişoarei Lia Dandopol. Puiu însă se reîntoarse spre fereastră şi.. domnişoara capitulase în faţa lui Puiu. moleşitor. neclintit. Din când în când.Se simţea vinovat şi murdar. Gardianul nu încuiase uşa: îi ceru ca el s-o închidă. cu ochii în tavan. Pe urmă afară începu să ningă. a scăpat de toate. stând tot aşa. îi dăduse oarecare speranţe. ei. se sculă. care totuşi îi dădea o senzaţie plăcută. ― Nu-ţi închipui câte alergături mai am. la Sinaia. ca şi când i s-ar fi deschis în suflet o portiţă a trecutului. sub povara rodului.. Şi totuşi. Acolo îl găsi vremea mesei. şi mintea îi era goală ca un burete uscat. Ochii lui sorbeau numai albul lin în care se topeau începuturile de gânduri. Stătea de câteva ceasuri în acelaşi loc. Apoi.. cu remuşcâri pe care nu le putea alunga. lin. Îşi dădeau seama amândoi ca nu mai au ce sâ-şi spună. ca nişte băşicuţe de spuma pe oglinda unui iac adânc. zise Puiu foarte încet. În sfârşit. Pe piept avea o povară grea.. Vremea trecea peste dânsul ca o apă curgătoare. Trase lângă fereastră scaunul pe care stătuse tatăl său. ― Nu mi-e foame.Observă însă îndată că lucrurile acestea nu interesează deloc pe Puiu. într-un târziu. Tăcu şi el. după o lună de curte insistentă. fiica unui proaspăt îmbogăţit. Îl rugase s-o ducă şi pe ea la . se întoarse cu inima şi gândul acasă. curată din grădină îi mulcomi iar inima. în pat. dezgustat. se îngroşau puţin şi se năruiau. ce o ploaie de fluturi aibi.. Iar acuma. fără a mai zice nimic. privind fulguirea iernii. Liniştea ce-l înconjura era atât de deasă.. întocmai ca zăpada din grădină.. osteneala sportului şi a iubirii. la Madeleine.. cu fulgi mari şi leneşi. XII Se simţi mai mulţumit singur. Mănâncă tu! Omul şovăi.. Stătu multă vreme întins pe spate. parcă l-ar fi obosit catafalcul. învingătoare la concurs. într-o cameră de hote!. Fusese ziua marelui concurs de ski pentru doamne. când gardianul sosi cu tava. la fereastră. sportivă şi destrăbălată. încât se scălda în ea. în sfârşit. ca într-o baie caldă şi binefăcătoare. pe scaun. Vru că stăruie şi nu îndrăzni. Pe zidul împrejmuitor se agăţau vălurele. scaunul pârâia şi apoi iar urma tăcerea albă. Crengile copacilor se îndoiau. se văzu deodată cu două săptămâni în urma. pe când ea îşi odihnea în pat. în curând Faranga se ridică de plecare. în cele din urmă. aşteptând totuşi ca Puiu să-l mai oprească. într-un murmur prelung. cum se înconvoaie toamna pe vremea culesului. Puiu îl ajută să se îmbrace. închizând binişor uşa. gardianul trebui să iasă.

. Pe o bancă. Când el pleca ochii. încât ea. Internul întrebă grăbit: ― Doriţi ceva? ― Nimic. aghiotant vag într-un birou. în Cişmigiu. Ea era întro cămaşă de mătase. când de veselie şi când de groază. şi în poaiâ ţine pe Adina Fulgeru. singura dată când îl rugase s-o ia undeva. cu gâtul întins şi bărbia ridicată. Şi el a refuzat... în care tante Tilda îi zâmbea încurajator. prin ninsoarea deasă. care astfel îl ferea de primejdia frontului. Banca era sub un copac bătrân cu crengile pleoştite. în vremea războiului. o actriţa foarte tânără şi pasionată. toţi înzăpeziţi şi încărcaţi cu luminiţe aprinse. de vreo cinci ani. pe care de curând şi-o luase amantă. înfofolit pânâ-n vârful nasului. în costumaş alb de lână. iar odorul scotea nişte ţipete de indian. parcă l-ar fi surprins cu actriţa în poală. Se ridică repede. privirea îi cădea chiar între sânii ei goi. Puiu tresări speriat. şi sub brazi numai cadouri pentru el şi pentru toţi colegii lui invitaţi înadins... Din când în când. Puiu îl auzi spunând ceva gardianului. călare pe o săniuţă agăţată de sania cea mare.. .. ziss Puiu. el.. întorcând numai capul. începu să se plimbe prin odaie parc-ar fi vrut sâ-şi mai dezmorţească oasele. cu sobă caldă. A fost chiar atât de energic. niciodată nu şi-a putut explica cum a făcut tante Tilda minunea asta. cheltuind cu ea atât de mult. Şi acuma îi părea rău şi-i era dor de Madeleine. că ea nici n-a mai insistat. Strada Păcurari. cu obrajii lipiţi de obrajii lui îşi auzeau amândoi respiraţia şi priveau tăcuţi pe strada murdară cum treceau căruţe scârţâitoare cu cadavre de exantematici. căci buzele erau tot atât de fierbinţi pe cât de reci ochii. parc-ar ti aşteptat să-şi exprime totuşi vrao dorinţă. Apoi e sublocotenent. dacă nu şi brutal.concursul de ski. Se ţineau îmbrăţişaţi strâns şi le era cald şi ei o săruta mereu pe buze şi pe ochi. continuă doctorandul imperturbabil ca o morişcă. Apăru gardianul: ― V-am adus ziarele. în salonul cel mare la tante Matiida. îl întrerupse Puiu rece. Internul încetă. hodorogit. Apoi.. încât păreau o zăpadă... care-l făcea să-şi înfunde nasul între ei. scurtă. rotunzi şi fragezi. cu faţa însă iar spre fereastră. şi nu poate. gâdilând-o. încât el îşi încopciase paimele pe şoldurile ei goale. uşa poate rămâne deschisă. în amurg. Serbarea pomului de Crăciun.. Aţi avea mai mult aer.. câteo creangă îşi scutura zăpada peste ei şi se bucurau. Uşa era deschisă.. Sade pe un jilţ vechi.. Şi de sus ningea mereu. cu multe poze. îşi curmă îndemnul şi. înfricoşată totuşi să nu se răstoarne odorul. ca într-un caleidoscop. Se vedea mititel. izbucnea în gâlgâiri de râs irezistibil. Cu braţele moi petrecute după gâtul lui. care-i alunecase în sus.. Ea aranjase întâlnirea aici. încât răsuna Şoseaua. fără să se scoale. Atunci uşa se deschise cu zgomot.. alături de o fetiţă cu născiorul în vânt şi nişte ochi de veveriţă ― primul amor. ca să fie mai romantică. îmr-o odăiţă strâmtă. acuma în ciasa a şasea. A minţit că are afaceri urgente la Cluj.. ― Dacă credeţi. îi apărură numai scene cu zăpadă din viaţa lui. şi aerul. în loc să meargă la uşă. Se înserează. Ieşi. Un brad uriaş.. în cinstea Puişorului abia intrat în liceu. în refuz. dar mai stătu doua secunde. larg. că speriase pe bătrânul. de unde se înălţa un parfum îmbătător. prin stăruinţa bătrânului. ― Da. înconjurat de alţii modeşti.. iar ei curăţase zăpada de pe bancă. la laşi.

La supărare omul trebuie să mănânce.. Din ce judeţ? ― Din Argeş. Nu mă interesează nimic. Puiu nu-şi lua ochii de la gardianul care stătea în uşa camerei. Am umblat şi eu mult prin Argeş. boierule. Se duse bodogănind bucuros. comuna Ciofrângeni. făcu gardianul. . că celălalt s-a prăpădit în război. prinzând curaj şi limbă. conaşule. Cine ţi-a spus să-mi aduci? întreba Puiu bănuitor... întorcându-se la dânsul. aşa da.. Moşia au cumpărat-o ţăranii. Aici era un om străin simplu care înţelegea nenorocirea altuia şi căuta. adă-mi atunci un ceai. la Piteşti. ― Mi-a lăsat poruncă boierul cel mare să vi le aduc regulat şi seara.... ― Bine. înir-un colţ zări: Crimă conjugală în lumea mare. eu sunt cam nervos. erau doi boieri mari. Şi la noi. Ca să-i răsplătească inima îl întrebă cu glas prietenos: ― Cum te cheamă pe tine. cum s-a făcut pacea.. Uite. a vândut tot şi s-a mutat la oraş.. şoptind: ― De.. cu oamenii de teapa gardianului a avut numai relaţii de la stăpân la servitor.... XIII Sorbind din ceai. boierule. noi trebuie să executăm ordinile. răspunse bucuros gardianul... măi băiete? Mişcat parcă de mâhnirea lui. dar vezi. îl bătu pe umeri prieteneşte: ― Aşa-i.. murmură Puiu liniştit. se retrase până la uşă şi aşteptă un moment potrivit ca să întrebe iar: ― Domnul doctor îmi spuse adineaori să aflu ce obişnuiţi să luaţi la cinci şi să vă aduc ce poftiţi. ca şi când astfel. boierule.. Niciodată n-a stat de vorbă de-aproape şi nu şi-a închipuit că în asemenea suflete ar putea să se adăpostească sentimente deosebite. Lepăda foaia murmurând: ― Nu vreau să ştiu nimic. băiete? ― Andrei Leahu. Că prin partea noastră sunt multe moşii boiereşti. Luă un jurnal. mulţumit. numai să fie foarte fierbinte! ― Apoi. ― Argeş? făcu Puiu cu o uşoară tresărire. aprobă gardianul. ― O fi având. prin înfăţişarea lui. să-i uşureze situaţia. la Cidfrângeni. gardianul zise umil. Sinceritatea înduioşă pe Puiu.. Un unchi de-al meu din partea mamei are o moşie la Măneşti.. până acuma. cum îl tăia capul. Dar dumneavoastră să mă iertaţi. cum nu. dar acu a mai rămas numai unu. ar fi vrut să-i mai alunge urâtul şi supărarea. ― Şi de pe unde eşti? continuă Puiu.. Puiu se învioră. şi-apoi cucoana.. să nu vă fie urât! zise gardianul. radios. îşi aruncă ochii pe titluri.― Ce ziare?. bine. reluându-şi plimbarea. care mai făcu câţiva paşi şi apoi.. Puiu se opri în faţa lui şi răspunse mâhnit: ― De ce nu mă lăsaţi voi în pace... Compătimirea aceasta primitivă şi discretă i se părea lui Puiu minunată şi-i făcea mai bine decât chiar mângâierile tatălui său. că altfel supărarea te roade mai râu şi te doboară. şi dimineaţa. El. Gardianul puse ziarele pe noptieră.

. boierule? ― Da. zice. boierule? zise gardianul clătinând din cap compătimitor. Leahule.) Am auzit! Intrigat să afle întreaga părere a unui astfel de om simplu.. poate o fi nevoie. după o pauză..... Puiu. adaogă apoi dânsul. Nu avu curajul să sfârşească întrebarea. Parcă nici nu-ţi mai vine să te opreşti dacă l-ai început. întrebă cu mare vioiciune: ― Da pe la voi este Ciuleandra? ― Ciuleandra? zâmbi Leahu. Cum să nu fie. boierule. să îmbuce în tihnă. lângă şofer. da. vai de mine! Ar fi şi ruşine. când plecarăm. pentru că-i numără bucăţile. Aţi jucat poate şi dumneavoastră Şuleandra. şi în politie?.. dădea din cap încet: ― Da.... ascultându-l. Tu nai casa.. Se uită drept în ochii lui.. ştii pentru ce sunt aici? ― Apoi cum să nu ştim.. doamne fereşte! (Se închină cu evlavie. în loc să. după ce v-au aşezat pe dumneavoastră aci. cucoane.. întări Andrei Leahu. Gardianul observă încurcătura boierului şi tăcu. Puiu stărui: ― Bine. încolo judecata e pe seama juraţilor. şi juraţii totdeauna iartă când e vorba despre păcate din dragoste. mai ales văzând că nici nu mai mânca şi socotind că se sfieşte din pricina lui.. te pândeşte şi te pândeşte până ce se abate. boierule. ― Va să zică. şi să rămâi acolea să vă îngrijesc pe dumneavoastră. neaşteptându-se la întrebare. îl bătea gândul să se retragă binişor şi să-l lase singur..da.. tocmai în mijlocul Bucureştilor. Şi. pământ ca oamenii? Gardianul se scărpină în ceafă îngândurat: ― De. Cum ai ajuns tu din fundul Argeşului. Tare frumos joc. fără nici un rost a adus vorba despre Ciuleandra. boierule? Da pe la noi îi zicem Şuleandra. Aşa-i năpasta. şi acuma cu o părere de râu că. Pe urma. Fusei doar şi eu pe maşina dumneavoastră.Parcă l-ar fi împins nişte amintiri puternice. dacă nu i-ar fi pe plac ce spune. că de mirare-i să-şi lase alde om în toată firea coarnele plugului şi să se apuce de slujbe pe care nu le-a .. adică.. Tânărului însă îi plăcea şi. când aţi venit încoace.. Că în procese d-astea numai prevenţia e ce e. Mă luase domnul prefect că.. ce s-a sfătuit domnu prefect cu domnu procuror şi boierul cel bătrân... ca la spital. Puiu îşi aduse aminte cum s-a întrebat aseară cine o fi lângă şofer şi numaidecât adaogă. c-aşa am apucat. Dar bun e Dumnezeu şi are să vă ajute să scăpaţi repede. Puiu însă îi schimbă planul cu o nouă întrebare: ― Pe tine când te-au trimis aci? Chiar aseară? ― Aseară. după o tăcere mai lungă... dar de ce crezi că m-au pus aici. despre fapta lui. bâlbâi Puiu. Leahu însă înţelese şi răspunse jovial: ― Apoi că nu era să vă ducă la închisoare în rând cu toţi hoţii şi borfaşii. îl măsură de sus până jos cu simpatie şi îi zise cu o dojana prietenească: ― Te văd om dezgheţat şi cu scaun la cap.. urmărind efectul şi gata să schimbe vorba... între bolnavi. că-i şi spuseră domnului doctor să-mi dea degrabă şi mie halat a!b. cum să nu vă miraţi.

. boierule. Puiu îl urmări cu privirea până ce dispăru. însurat bine. se gândi dânsul. Aici m-am dus la domnul locotenent. pe care i-am avut la companie şi l-arn rugat să nu mă iase pe drumuri. îl adusese în casă şi îi crescuse burta. Dumnealui m-a îndemnat pe urmă să iau slujbă la poliţie. să mă pomenească până la moarte. îl făcuse cu un neamţ de fusese în sat la comandă.. abătut. biată muiere. Eram aşezat şi eu. Am avut noroc şi mi-a ajutat Dumnezeu de-am scăpat numai cu o prizâriturâ la pulpa dreaptă.Aşa e! Dar. de-am mers acasă. de zestre ― şi mi-am luat lumea în cap şi m-am nimerit tocmai la Bucureşti. ce-ai făcut?" Şi tot ea cu gura mare: că aflase de pe la oameni că m-am prăpădit prin cele bătălii şi. că am dreptul să iau a'acă fusesem sergent. boierule! Interesul lui Puiu se oprise asupra unui singur punct diti povestea gardianului. ca să nu rriâ puie Necuratul să cad într-un păcat mai mare. Apoi. de parca purta un bostan sub şorţ... numai ca să evite tentaţia de-a suprima viaţa unei femei ticăloase!" . m-am lipsit de toate. Ce să vă mai povestesc ce fierbea în inima mea? O luai la răfuială:" Măi muiere. Doamne păzeşte. singură pe lume. boierule. aflai pe nevastă-rnea cu un copilaş în braţe. Ba. fără să mai adaoge ceva. cu belşug şi învăţătură. se sfârşea brusc. de-mi stătea s-o omor! Apoi dac-am. se mai înhăitase şi cu un român. Strânse pe tava serviciul de ceai şi pleca la bucătărie. sub năvala gândurilor: "Un simplu ţăran a fost în stare să renunţe la tot. când ai gâsit-o cum îmi spuseşi? Andrei Leahu se posomorî de tot şi murmură grav: ― Ba. cine să mă bage? urmă Andrei Leahu cu amărăciune stăpânită.. Şi ce lovitură mare primise!" Simţea cum vălul de linişte ce-i înfâşurase sufletul de la plecarea bătrânului. "El s-a putut stăpâni când a trebuit... ce să facă ea. de-abia se mai cunoaşte.. cum să nu-i fi zis. Mintea. să înfrunte necunoscutul unei vieţi noi. de toate. multe-s în lume păcatele şi necazurile şi nimeni nu fuge de bine de-acasă. Apoi când a venit războiul ne-a luat pe toţi pe de-a rândul şi ne-a ţinut acolo. iam tras şi o sfântă de bătaie. ca oamenii de treabă. Şi iacă aşa. şi de casă şi de pământ ― că ale ei erau. M-am făcut sergent. că m-am purtat bine şi ştiam şi o ţâră de carte. fără cap de bărbat?.. ― Tot necazul. şi încă aveţi câte-un necaz. cu căsuţa mea şi cu niţel pământ. d-apoi noi? ― Cine te-a băgat în poliţie? îl stârni mai departe Puiu. după aia. boierule! I-am zis şi eu multe. că şi eu îi scâpasem o dată viaţa în război. nimica toată. când s-a pus pacea şi m-am liberat.. cât au vrut boierii. omu! la mânie şi la supărare îşi pierde socoteala.. îl descusu cu o curiozitate lacomă: ― Şi nu i-ai zis nimica muierii tale. la datorie. Da pe urmă tot am plecat. Dacă oameni ca dumneavoastră.pomenit neam de neamul lui.. vedeţi dumneavoastră. ca şi când amintirile i-ar fi răscolit o rana adâncă. dacă m-am prăpădit. că.. şi-mi era fncâ să nu fac moarte de om şi să înfund ocna pentru o zdreanţă de femeie. văzut că şi-a bătut joc de mine..

În loc să fie într-o celulă de puşcărie. urmează că el nu poate fi vinovat de ceaa ce s-a întâmplat. care l-ar putea crede nebun de-a binelea. nemaiputând răbda. Sâ-şi închipuie că ar fi bolnav. Puiu mai tună singur câteva momente. Se uită şi ascultă spre uşă.. Poftim. nerodule?.." Nu apucă să sfârşească: ajuns la fereastră.. Raţionamentul i se părea foarte just şi totuşi nu-l mulţumea deloc. instinctul nu-i cerea să omoare pe cutare anume. de sosea la timp. înseamnă ca am avut în mine instinctul criminal înnăscut!" De-aici. ca de o punte salvatoare: "Dacă nu m-am putut stăpâni nici cât gardianul... însă... într-o clipă da slăbiciune.. singur.. o lună.. Omul supărat nu-i bine să stea nemâncat. nu numai în odaie. ci soarta. sâ-şi redobândească liniştea sufletească de adineaori. în cele din urmă. zicându-şi deodată ca din senin: "Oare de câte mii de ori am să mai fac plimbarea asta înainte de-a.. până şi zevzecul de gardian. Nu ştiu!. cine se găsi să povăţuiască! Andrei Leahu. dacă a început să vorbească tare. că cerea un răspuns. se află într-o cameră de sanatoriu. şi răspunsul nu se ivea. Nu ştiu!. poate chiar pe tatăl său însuşi. ci să omoare pe cineva. Îşi reluă fatala plimbare în sus şi-n jos. Aide. parcă l-ar fi insultat. Puiu Faranga. ieşi afara. să nu-l fi auzit cumva gardianul. înfuriat. izbucni: ― Cine ţi-a cerut ţie sfaturi. Situaţia lui nu e tocmai aşa de rea. o frântură de întrebare arzătoare: "Dece. îi răsări o idee. În sfârşit. care i-a turnat în sânge pornirea neînfrânatâ spre crimă.. de care se agăţă. i-a adormit puterea morală de rezistenţă şi I-a împins să ucidă. ca o săgeată ruptă. parcă ar fi vrit sa izgonească o stafie: ― Nu ştiu!.. apoi se trânti pe pat sfortându-se. speriat. să vă siliţi să gustaţi niţică mâncare. spre a satisface porunca destinului.. până nu te-oi chema eu!.... complectată. chiar dacă n-aveţi poftă!.. N-are decât să aştepte deznodământul... să nu-ţi mai văd mutra. închise uşa pe dinafară şi se închină. Şi vina lui. care l-ar ţinea. Nu putu continua. conaşule. Şi cum îţi permiţi să mă plictiseşti mereu cu fonfăielile tale stupide?.XIV Seara refuză masa. Răspunsul şi glasul strident cu care îl rostise îl zăpăciră mai râu. a înnăbuşit-o eroic atâta vreme.. Gardianul crezu potrivit sâ-i îndemne: ― Ar fi bine. că ar avea să sufere o operaţie grea. Ei a purtat zeci de ani boaia aceasta ÎRtr-însu!. pe tante Matilda. că destul îl roade supărarea. ş-apoi dacă.. instinctul crâncen I-a surprins. cum îi recomandase toată lumea. indiferent cine. Cum a omotât-o pe Madeleine.?" Nu-i trebui mult până să o completeze: . dacă .. ar fi omorât atunci pe oricine. îşi repeta mereu că trebuie să aibă răbdare.. se scula şi strigă tare. cum putea sa fie. două. în minte i se îmbulzea tot mai stăruitor.. prin imobilitate trupească.. era şi mai enervantă. Zbuciumul însă îl chinuia cu atât mai tare că nu-î putea descoperi rădăcinile.apoi. ci chiar în pat.De ce am omorât-o?" Dar..

împroşcând ca sânge în toate părţile. Ţinea minte cât de repede a adormit aseară şi voia să adoarmă la fel şi acuma. glumind.poate fi vină. unui martor ai său ca are sâ-i aplice!ui Costel o crestătură chiar în numele Tatălui. ca şi aseară. rămânea aceeaşi. însă. În locul instinctului de ucidere s-ar fi putut să moştenească instinctul de sinucidere.. poate sâ-i şi comunice. dacă m-ar fi prevenit. a căror explicaţie de-abia azi i se dezvăluie. era tocmai de curând logodit cu Madeieine.. şi de-aceea a căutat să-l apere cât a putut "Bietul tata! se înduioşă dânsul. evident.. în clipa când l-ar fi îndemnat sângele bolnav. s-ar fi zvârlit pe fereastră. Dar fapta lui?. Plăcerea grozavă de-a privi. la ţară. când se tăiau păsările pentru bucătărie. "Nu e bine să te obişnuieşti a vărsa sânge şi a ucide. şi avea o lovitură a lui specială. îşi zise ce bine ar fi dacă s-ar culca şi nici nu s-ar mai trezi până peste trei luni. Se întunecase de mult dar nu aprinsese lumina. Atunci n-ar mai fi luat viaţa Madeleinei ci. Ba. tot ei i-a zis: "La urma urmelor. Acuma i se păru că înţelege multe lucruri bizare din trecut.. Porunci să stingă becul electric.. îl pălmuise. Seara i-a spus net: "Nu vreau să am copil asasin. pentru că guvernanta l-a reţinut cu forţa să nu ... de pe când era un prichindel. asupra cărora nu s-a oprit. nici chiar sălbăticiuni!" iar o dată. îşi aduse aminte. poate că era mai bine!. Se vedea şi retrăia cu scârbă o clipă când a plâns amarnic.. De pildă. când se vor fi aranjat toate într-un fel s-au altul. Şi totuşi.. Mult a trebuit să sufere din cauza mea!. s-a f acut luntre şi punte şi a izbutit să împiedice ieşirea pi teren." Chemă pe Leahu sâ-i facă patul. mai târziu. nici măcar în Juei!" Puu ora convins acuma ca bătrânul ştia cu ce stigmat îngrozi-toî e împovărat unicul lui vlăstar. cât gardianul îi potrivea. Crima presupune cel puţin o voinţă. Chiar purtarea bătrânului faţă de dânsui a fost un şir lung de capricii. deşi atunci n-a luat seama. Se întoarse spre perete. Cum se năpustea să pună mâna pe corpul fără cap ce se zvârcolea şi sărea de icicolo.. aşternutul. cu toate acestea (acuma ar trebui sa zică.. sau şi-ar fi vârât capul în jăratecul căminului. şi deci trebuiau să se bată în due'. Aş fi putut să mă lupt şi eu împotriva răului din mine!. Se vârî sub plapomâ. câ-i zicea deseori. Spusese.. poate că mai bine să-ţi împlineşti pofta de a ucide îrnpuşcând iepuri şi prepeliţe!. Bătrânul a aflat de-abia când martorii stabiliseră spada şi hotărâseră pentru a doua zi întâlnirea pe teren. Prea puţin avu să scormonească şi se spăimântă de multele dovezi ce se perindau în oglinda amintirii. ca să-i treacă mei uşor noaptea şi mai cu seamă gândurile. ca să se înveţe minte să nu mai fie altă data obraznic în iurne cu nimeni. fireşte." Cu câtva timp înainte de a se însura.. fiindcă viaţa lui s-a consumat în mărunţişuri mondene şi n-a avut niciodată răgaz sâ-şi consulte serios conştiinţa.. ştia că e scrimer redutabil şi. i-a dat voie să se ocupe cu vânătoarea. un prieten vechi altfel din pricina unei femei.. a avut un conflict serios cu Costel Piagino. Până să adoarmă. mai căută sâ-şi găsească în trecut momente în care s-a manifestat instinctul vărsării de sânge. din pricina aceasta). şi câlcându-şi pe inimă. El mergea cu inima uşoară ia iupiâ: era un spadasin excelent.. Bătrânul.. pe care încă nimeni nu izbutise să o pareze.. cum a căuta? mereu sâ-l ferească de contactul cu prieteni violenţi sau cum numai târziu.

modestă: "Mădălina". taci!!l se repezi asupra unuia să-l trăsnrască.. în sfârşit. Deschisese Universul şi se oprise. se aşeză la mescioara gardianului şi se apucă să răsfoiască jurnalele. taci... Citi începutul: "Puiu Faranga. De-abia pe la miezul nopţii îşi porunci: "De acuma trebuie să adorm!" Până să. El se zbătea sub dânşii şi nu-i putea scutura. Ocările hoţilor îl dureau ca nişte împunsături de cuţite. pornirea lui stranie şi irezistibilă. tăind greu dintr-un bloc uriaş de sare.. mai în serios.se apropie de o găină decapitată. cu tichia de ocnaş în cap. Se îmbrăcă şi trecu îndată-în odăiţa de alături.. Policarp Faranga. Tot răscolind prin amintiri după dovezi care sâ-i sprijine convingerea..". aţipi. primenindu-se aerui. parcă pleoapele. când pe o parte. Apoi. tbcmai la pagina penultimă.. mai în glumă. şi nu putea.. fără să observe că somnu! nu vine deioc. dar nici nu se sculă din pat. fără să vrea.. Încerca baremi să închidă ochii. de a pus-ocu numele ei de-acasâ?" se gândi Puiu cuprins de o agitaţie nouă.. cu mai mulţi prieteni într-o excursie. poate că se vor mai risipi şi stafiile multe şi supărătoare ce se îmbâcsiseră acolo. Sudorile reci îi brăzdau obrajii şi-l enervau mai rău decât groaza. iarăşi. de când a văzut-o întâia oara. în cele din urmă. Pe Madeleine. Îşi închipuia restu! cu "nemărginita durere" şi alte vorbe banale. care îl batjocoreau. pana ce veni gardianul cu ziarele de dimineaţă. însă. pe care le vizitase odinioară. ca se poarta în iubire ca un criminal sadic. Când. i-a venit mereu s-o strângă la piept. îşi zise dânsul. încât. răcnind răguşit. care transformă un mare zbucium sufletesc într-un spectacol monden . Apoi. până-şi va la sufletul în braţele lui. îl zdrobiră cu picioarele.. clămpănind nişte colţi de fiare. pe care o descoperi tocmai jos. întrerupând brusc citirea. Atunci. când pe alta. Până atunci. Multe femei i-au şi spus." "Tocmai pe mine m-au pus în frunte. că ridică ciocanul şi. unde sunt de obicei şi anunţurile mortuare. micşorate şi deschise.. iar câţiva se plecară peste faţa lui cu gurile căscate. deşi eu. XV Nu mai îndrăzni să adoarmă. se sucea în pat. murdar şi trenţercs. alături de câteva figuri monstruoase. plină de peripeţii nostime. îi mai apărură zeci de dovezi. ca să se poată face curăţenie temeinică în camera lui. Sări cu privirea peste diferite cruci.atâta. de-a o ucide într-o îmbrăţişare supremă sau cu o sărutare care să-i oprească definitiv respiraţia. căutând una anume. să nu vadă.... îl trântiră la pământ. în costumul vărgat. Acuma însă era şi el printre condamnaţi. i s-ar fi lipit pe bulbii umflaţi de spaimă. se pomeni în salinele de la Târgu-Ocna. gata să-l sfâşie.. "Cine să fi conceput necrologul.. toată viaţa lui de până azi o văzu ca un şir lung de încercări neizbutite de a ucide. adoarmă. când poseda o femeie.. "taci. Şi încă socotea că dorinţa aceasta perversa însemna un exces de iubire. deodată se înfurie într. ocnaşii săriră. să se deschidă şi fereastra.

urmat de toţi cei!aiţi. fireşte după ce se va fi consultat cu bătrânul. tot. tocmai când citise despre Madeieine. Astfel voia sâ-şi distreze puţin gândurile.. căci doctorul ieşi. aruncă ziarul pe masă.... care totdeauna l-au îngreţoşat. ora 3 d.. tot sumbru şi întrebă scurt: ― Ce mai nou? ― Nimic afară de cele de ieri. Puiu se sculă repede de pe scaun. Îşi aduse aminte cât a fost de nepriceput ieri. "Săraca Madeieine! oftă iarăşi Puiu.hibrid. iar acuma. cum a descoperit cauzele crimei şi sâ-i ceară părerea. căci el i-ar fi dat fără înconjur toate lămuririle. In grădină. se întoarse la Puiu şi. ca un stol de gânduri negre. descoperi anunţul funebru şi-l citi foarte atent. că s-ar fi umplut de ridicol. să aştepte vizita doctorului. un cârd de ciori se coborî cârâind pe copacii grei de zăpadă. în aceeaşi clipă.. când e bănuit pe bietul doctor că a fost îndrăgostit în taina de Madeleine şi că din pricina asta are să se răzbune pe dânsul. fără să cuprindă înţelesul cuvintelor. i se păreau nişte prevestiri sinistre. În ziua înmormântării ei asemenea mărtunsire va fi o uşurare şi pentru sufletul lui şi o pietate faţă de memoria ei.. adică Madeleine? Atunci de ce n-a avut răbdare. îşi propusese încă de azi-noapte. Doctorul sosi tot grăbit. zicând apăsat şi parcă semnificativ: ― La revedere! În urechile lui Puiu răsună apoi multă vreme cuvântul. Andrei terminase curăţenia în cameră. îi păru bine că nu s-a mai apucat să istorisească şi bătrânului bănuiala neroadâ.. parc-arfi fost nişte hieroglife. Când sfârşi. ca să nu vadă ciorile. Citea mecanic. şi începu să se mişte. făcu încet: ― Mădălina?! Puiu vru sâ-i dea numaidecât explicaţia. enervat. Ochii lui însă alunecau peste literele negre. şi se întoarse cu spatele. Măcar moartă şi-a reluat numele ei. cu o clipire ciudată din ochi si cu o intonaţie ce nu era nici întrebare. Medicul însă iar ascultase absent. mâine! adaogă Puiu în sine. unde imediat prinse sfârşitul: "Înmormântarea va avea loc mani. care i-a fost atât de drag!" Încercă să mai citească totuşi din diversele întâmplări ce umpleau paginile ziarelor. silindu-se să ghicească ce a vrut să zică." "Va să zică. ca şi ieri. nici afirmare. desfăşurat. Acuma însă socotea că e mai bine să amâne pe mâine comunicarea aceasta.a. 13 februarie. cu intonaţia ceea neobişnuită. Se uită împrejur cercetător. pecare-l rostise doctorul. Poate i s-o fi părut curios că în necrolog nu s-a pus numele ei aşa cum era cunoscut în lume. Mâine se va isprăvi tot. Puiu trecu înapoi. căutând să pară cât mai calm. Sau a vrut să-şi bată joc de franţuzifii din lumea bună. Iar după un răstimp.. se apropie.. prin . răspunse Puiu. pentru bătrânii care urmăresc rubrica morţilor. Poate însă că doctorul ştie perfect ce e cu Madeleine şi cu Mădălina. să povestească doctorului. văzu ziarul pe masă. privirea i se întoarse singură în acelaşi colţ." Ridică ochii gânditor. care numai la moarte îşi aduc aminte de numele lor adevărate. de teama că Dumnezeu nu-i va recunoaşte în lumea cealaltă fără numele creştinesc de botez?. dar nu apucă să deschidă gura. şi...

Şi totuşi. În curând uită pe doctor şi nu se mai gândi decât la înmormântare. Trebui să-l ajute bătrânul să se scoale şi sâ-l ducă până la pat.. O repetă de sute de ori.. lângă fereastră. Era îmbrăcat în negru.. La vizita de după-amiazâ veni iarăşi numai internul. Doctorul însă fu şi mai sobru ca de obicei. Madeleine. aceeaşi rugăciune simplă. Puiu se aşeză în genunchi.. Chestia e doar foarte simplă şi o cunoaşte multă lume. lumea cu care Madeleine a avut legături mai apropiate.. XVI A doua zi fu cuprins de mare înfrigurare. ― Mulţumesc. De-aceea căuta să-l alunge şi se înfricoşa constatând că nu.. reuşeşte." Dacă ar f i aşa. intonaţia lui a vrut să însemne ceva. ― Am însoţit-o şi eu pe Madeleine până la groapa în care eu am . i se părea că trebuie să fie ceva bolnăvicios. ca mania persecuţiei. şi prinse sa se roage fierbinte.. căci toată lumea e ocupată cu înmormântarea. cu buzele vinete. încât putea prea bine s-o fi aflat şi doctorul. în orice caz. Şi cu cât se apropia ora trei.. Se aştepta că doctorul îi va mai zice ceva şi-i era teamă că nu se va putea stăpâni să nu-i ceară explicaţii pentru aluziile neînţelese cu care îl sâcâie. tocmai în ziua înmormântării ei?. se vor întoarce de la cimitir aci.Şi de ce s-a îmbrăcat în haine negre. cu lacrimi şi cu înşelare. Se uită câteva clipe mohorât la Puiu şi nu-i adresă nici un cuvânt. n-a căutat decât să-l prevină: "Ştiu tot. dar şi aceasta îi ajungea acuma. degeaba încerci să te ascunzi de mine. lângă fereastră.. care-i spuse: ― Mi s-a telefonat de la dumneavoastră de-acasă că azi nu va putea veni nimeni să vă vadă.. cu atât parcă minutele treceau mai anevoie Apoi. neobişnuiţi. Genunchii... Dureri de cuţite îl înjunghiau prin încheieturi. ii amorţiră. De ce nu ia vorbit nimica?. Îi era ruşine să şi-l mărturisească.. Mâine însă. bătrânul Faranga şi Matilda. cu fruntea sprijinită de pervaz. Se simţea amărât că nu i s-a spus cel puţin cum va fi ceremonia funebră. Din ce în ce i sa cristaliza în suflet că doctorul e un om straniu. târziu. după ceremonie. când sosi în sfârşit momentul în care trebuia să înceapă serviciul religios.. Suferinţa o simţea ca o uşurare. Stătea însă neclintit. În cameră era întunerec şi Puiu murmura.. Nu s-a fâcut niciodată secret din chestia asta. Mai târziu găsi suspectă şi această purtare a doctorului. ― Ce-i asta. Nu mai ştia nici o rugăciune afară de Tatăl nostru.observaţia lui misterioasă. atunci doctorul nu străluceşte prin inteligenţă. Toată ziua îl frământă acest singur cuvânt şi doctorul.. şopti Puiu. ca ţintuit acolo.. zgribulit de frig. Aşa îl găsiră. Avea simţământul că îl urăşte... fie-ţi milă de mine!. în răstimpuri se întrerupea şi suspina din profunzimile inimii: ― Iartâ-mă. ghemuit. Puiule? întrebă Faranga îngrijorat. "Şi-a dat seama că ieri a fâcut o gafă". cu evlavie.. când se întoarseră de la cimitir. socoti Puiu mulţumit.

Ca signifie qu'il est un homme vraiment tres sensible!19 Apoi.. nici nu-ti închipui cât te compătimeşte toată lumea şi n-ai idee câţi prieteni devotaţi s-au dovedit în împrejurările astea triste... cinci diplomaţi şi tot ce au Bucureştii mai select. Oh. numele tuturor persoanelor distinse.Dieu. cu mai mult elan.. 20 Oh... Asta înseamnă că este un omn cu adevărat foarte sensibil.. bietu! Puiu. Era atât de frumoasă. doi miniştri. că nimeni n-a putut-o contempla fârâ o exclamaţie de durere şi fără a vărsa o lacrimă sinceră pentru pierderea unei fiinţe aşa de fermecătoare. comme tu as changé!16 reveni Matiids cu o nouă năvală de plâns. unde acuma se odihneşte în cavoul familiei Faranga.. Tilda! îi zise Faranga cu imputare. pauvre Puiu.. Ochii roşiţi ai bătrânului se umplură de lacrimi. scumpa de ea. A fost şi el? ― Ca l'honore /se repezi Matilda. detaliile costumelor tuturor doamnelor.. ― Matilda! Assez!17 făcu bătrânul cu severitate. înşiră pe îndelete. lăcaşul de rugăciune favorit al răposatei. iar Matilda. ― Da? îngălbeni Puiu. Mai plângând. Puiu ascultă cu un surâs trist asigurările ei vertiginoase. sărăcuţa Madeleine. cu o tristeţâ întipărită pe faţă. ştergându-şi nasul. mai zâmbind. alături de mama lui Puiu.. 16 Bietul. îi zugrăvi amănuntele cete mai neînsemnate. când abundenţa verbală a Matildei se mai potoli... mon petit20 Puiu.. mon Dieu!14 ― Soyez calme. izbucni furtunos: ― Cineva? întreabă mai bine cine nu s-a interesat!.. micuţul meu . Cincizeci de mii de lei s-au împărţit între săraci. în timp ce noi ăştilalţi. ea continuă.15 ― Pauvre. cum te-ai schimbat! 17 Ajunge! 18 Sărmana Madeleine 19 Asta îl onorează.. dar absolut toţi prietenii tăi m-au asaltat cu întrebări despre tine şi vor sa vie sa te vadă!... bolborosi printre sughiţuri: ― S-a sfârşit. sâ-i spună inscripţiile tuturor coroanelor. îşi dădea 14 Oh Doamne-Dumnezeule! 15 "Linişîeste-te. Oh.. Peste şaptezeci de cupeuri şi automobile au întovărăşit pe pauvre Madeleine18 până la Belu.aruncat-o. Maintenant. fericita că a fost stârnjtâ. cel puţin se odihneşte.. mon. În nenorocire se căleşte prietenia. chiar moartă. observă bătrânul. în vreme ce Puiu rumega spăimântat ştirea aceasta. şi astfel Matiicia psjtu să se manifeste în toată voia. Acum s-a sfârşi!! Ea. foarte adevărat!. care au venit să vadă pe Madeieine pe catafalc.. Volubilitatea ei prodigioasă făcu pe Puiu să uite chestia cu doctorul şi în cele din urmă chiar să o întrebe dacă s-a interesat cineva şi de dânsul? Matilda. toţi. parcă ie-ar fi învăţat pe dinafară.. Tilda.. încă de ieri de la prânz a fost transportată la Biserica Albă. şopti dânsul liniştit... mărcile automobilelor tuturor participanţilor. dricul urmat de zece preoţi şi un episcop. Descrise coroanele. ― Ştii că am zărit şi pe doctorul tău în biserică. c'est fini! Elle du moins se repose bien. Ei bine.. Puiu le ceru sâ-i povestească cum s-a desfăşurat ceremonia. tandis que nous autres.

oui m'accuse et qui me reproche un crime abominabie? * ― Fâră îndoiaiâ. zise bătrânul mişcat şi căutând totuşi sa se stăpânească Mais c'est^de/â autre chose! "J Pentru moment trebuie să lichidam partea.seama că Matilda exagera micile gesturi de politeţe convenţională... ii faut etre sage. c'es7 beau... ca caraf>ga se sperie. îr^atege mai muit decât altfeJ în douăzeci de ani i Matilda. voyons!6 Matiida însă se supără aproape. insisfă fanfara s!. asia. zise Puiu ironic Se împacă omu! şi cu rnai rău. El cunoştea lumea şi ştia că nu va avea o situaţie tocmai plăcută. ca să zicem aşa.. trebuie să fiu foarte cuminte'. Poiy.. Et.. înţelegi? (fr. În sfârşit.. după o pauză. tată. dar situaţia ta. atât de posomorât. am eu însumi conştiinţa că sunt criminal! ― Eh. De altfel. ― Evident. înţeleg să nu fii încânîac. iar eşti abătut?.. Puiu însă clătina din cap şi.î Bravo. Poly îmi spune că ai început să te obişnuieşti puţin aici. Dacă va fi nevoie voi merge chiar îa rege ' ― BrZ'. murmură Puiu cu o tresărire.. gemu Puiu deodată plângător. bătrânul însuşi la fel a văzut când. epuizând întrucâtva subiectul..â? (fr.) nDa. oricum.'iîa nea. nici rtu cred că ar putea fi ma^bunâ!. într-adevăr. decât un singur lucru de făcut: să aştepţi liniştit! Restu' mă priveşte pe r sine şi numai pe mine! i'nţeiegi?. ― Dragui meu. eh. declara dânsul cu o energie impunătoare. Poty. ga.. Faranga. /e teprie. da. . se amestecă repedf.. e destul de bună. ― Nici sa nu te aud cu vorbe d-astea urâte. reproşează o ccină o/it>!.. ― Probabil. Ai vreo nenriuiiumire specialăr> hi lipseşte ceva? ― Poate că alaltăieri nu-mi dădeam seama! zise Puiu g'>'?*diu>. j 21 Şi. Bine. acczâ ş' cafe-m. singur cu sufletul iui. e eroic si a superb! ffr) *^ Si inima rnea?. se grăbi să schimbe vorba: ― Dar acuma să ne ocupăm şi de tine.. c?re mi-.vp.. Si ÎLipts dureroasă pe care trebuie s . ― Tata.. cest hero'ique et eres? supele! izbucni Matilda cu admiraţie. Ei le combat douloureux queje dois livrer ious Ies moments avec mă conscience. în înprejurăriîe date. tu as raison21. Dacă doctorul s-a crezut obligat să vie ia înmormântare. ― Şi totuşi te vad parcă mai trist ca alaltăieri... până se vor mai uita lucrurile... cana tot timpul îi observase. materială a afacerii. iar pe urmă. înseamnă că-şi da seama cu cine are de-a face. ai dreptate . tocmai între prieteni. trebuie să fii cuminte. oui fante 7/tete"'/ fac/f eîre rres sage /2 surâso Puiu. surprinsa de glasul ius. i-a spus că va trebui să trăiască în străinătate câţiva ani. dragul meu. ca c mama care ar vrea sa oprească pe copi! sa facâ c prostie ' -Puiu.f'r. că mâ faci 'le rog. tu dfc azi înainte n-a. Matilda. interveni puţin mustrător: ― Cum. Puiule!. din primul moment. mă'usâ Tiida. vraiment.. e frumos..o susţin în toaie ciipeie cu constn. uc'-mprends? 1 ― Oui. între patru ziduri... Puişor. murmură: ― Et mon coeur?. În doua zsie un om.

Doctorul Ursu se roşi puţin şi ripostă îndată cu aceeaşi poiitejte.t & E'. dar mai sec: ― Excelenţă.. Începu să fie îngrijorat.. Farsoruie. ds-abia după ce va cunoaşte rezultatele va putea hotărî Fn ce direcţie să pornsascâ examinarea. Am Î'ca cu doctorul . fie din pricina unui calcul.. Orice mare zdruncinare sufletească e urmată de o şi mai mare agitaţie. ei *iai' f^r. jJls XVII Faranga venea fn fiecare dimineaţă la sanatoriu.Răbdare şi iar răbdare!" Observaţia. Ursu a putut să înţeleagă rostui vizitelor lui asidue şi deci ar trebui sâ-l servească acuma. de mirare. fără alte explicaţii. Ceea ce aştepta dânsul nu se putea cere făţiş decât unui prieten.tii. Eu aici am de răspuns cu conştiinţa mea de om şi de medic. De pretutindeni primi .. Deocamdată a luat măsuri să i se facâ diverse/ analize. dar subliniat de un imperativ. Am obiceiul sâ-rni fac datoria totdeauna cât mai corect. Desiuşirile doctorului erau foarte politicoase. Faptul că se înconjoară statornic de conştiinţă şi datorie avea o semnificaţie şi desigur nu era de bun augur."Dar e deia af'ceva ' '".s să vorbesc şi cu er aste '•u o pnvire să stan n paf. fie din pricina timiditâ. îi strânse mâna bârbâteşte şi-l felicita pentru seriozitatea ce o pune în împlinirea datoriei. nu se poate să nu influenţeze câtuşi de puţin obiectivitatea absolută a rezultatului observaţiilor mele! Băirânului îi plăceau oamenii cu demnitate.. în mod discret despre acest doctor Ursu.'r. în astfel de împrejurări. Faranga se hotărî să ia informaţii.) 57 r ― Totuşi care e impresia dumitale până azi? stărui într-o zi Faranga pe un ton mereu delicat. impresiile mele subiective trebuie să amuţească.. cere răbdare şi timp. băiete! (fr. Oricât ar vrea ele să fie de simpatice. fiindcă la ai lipseşte însăşi posibilitatea sensibilităţii. îi mulţumi totuşi. mai cu seamă în asemenea cazuri. Doctorul însă n-j -i spunea mai nimica.. Pacientul însuşi e încă foarte agitat. să mă iertaţi. Dar nu pot scăpa din vedere că un tribunal mi-a încredinţat o însărcinare deosebit de gingaşă şi că de răspunsul meu depinde aplicarea dreptăţii sociale.. vorbea?ntâi cu doctorul şi pe urma se urca fa Puiu. cu atât mai mult doresc să mi-o fac în cazul fiului dumneavoastră. de astă dată însă se siraţea puţin jignit. Mândria lui nu-i permiteasâ insiste rnai mult la un medic tânăr şi_ complet străin. şi ţin deopotrivă la amândouă. . bolnav. Am motive • •râmas bun. Simţindu-şi astfel planul ameninţat.) te ştiu eu! (fr. dacă ar fi dispus sâ-i servească. Numai criminalii vulgari sunt lipsiţi de zbuciu-mâri.'vorbi 'm. dar de o politeţe rece.

relaţii strălucite: un medic deosebit de capabil, foarte harnic, citeşte mult şi ştie mult şi. mai presus de toate, un model de conştiicioziţate şi corectitudine... Mai află ca e băiat de la ţară, din părinţi ţărani, sărac, ajuns numai prin munca şi sârguinţâ; apoi e foarte tănâr, cel mult cu doitrei ani poate să aibă mai mult ca Puiu... Cu astfel de om era greu să facă vreun compromis. Şi totuşi Puiu trebuie salvat!... O modalitate ar fi să-l mute în alt sanatoriu, în seama unui medic cu care să poată vorbi deschis. Dar o mutare ar putea stârni vorbe, poate chiar un scandai. Ursu însuşi, cine ştie, s-ar putea simţi ofensat. Apoi ar fi nevoie şi de autorizaţia parchetului. 58 ― Dacă va trebui, vom recurge şi la asta! îşi zicea Faranga, şi deocamdată era încă hotărât să mai aştepte. Acţiunile bruscate le vom aplica mai târziu şi numai la timpul potrivit! Nu înceta deci a vedea mereu pe doctorul Ursu şi de a se interesa de toate amănuntele ce priveau pe Puiu. El însuşi medita mult asupra crimei săvârşite şi, încetul cu încetul, cumpănind împrejurările, ajunse la convingerea că e rezultatul unei deformări sufleteşti subite. Adică tocmai de ce se temuse dânsul, efectul năpraznic al eredităţii unui neam cu sângele prea vechi şi nepri-menit... Astfel Puiu nu mai era decât victima întâmplătoare, pe când vinovaţii adevăraţi sunt strămoşii cei mulţi care, întrecându-se să păstreze neprihănit sângele neamului, au acumulat şi germenii pierzaniei. Ar fi o nedreptate strigătoare să fie osândit bietul Puiu, să ispăşească un păcat de care el, după orice dreptate omenească, nu poate fi făcut răspunzător... XVilf Puiu avea acuma o mască permanentă de surâs amar pe faţă. Îşi dăduse seama, din ziua înmormântării Madeleinei, că trebuie sa găsească numai în sufletul său mângâierea şi liniştea spre a putea lupta cu primejdiile dinafară şi dinlăuntru. Atât bătrânul, cât şi tante Matilda, deşi fiinţele cele mai apropiate dejJânsul, s-au dovedit, în fond, străini de suferinţele lui adevărate', în clipele cele mai grele, tocmai atunci, omul e sortit sa rămână singur. De-abia atunci i se lămureşte că e! constituie o lume separată, complicată, fără legături cu ceilalţi oameni şi restul lumii, decât doar materiale. Oamenii comunică între ei prin semne convenţionale şi astfel şi-au făcut iluzia deşartă că se înţeleg, în realitate fiecare atribuie celorlalţi ceea ce simte dânsul şi atâta tot. Legături directe omul numai cu Dumnezeu poate să aibă, de la care a şi dobândit conştiinţa existenţei. Tragediile ca şi bucuriile cele mari omul le 59 trăieşte totdeauna în deplina singurătate şi, de aceea, când îşi simte sufletul mai sfâşiat, îşi simte şi singurătatea mai mare. Descoperirea era şi mai dureroasă pentru el, a cărui viaţa nu-l poftise niciodată, până acuma, sa se coboare în sine însuşi. Viaţa lui s-a petrecut toată şi mereu numai la suprafaţă. Fericirile ca şi nenorocirile lui au fost în funcţie de mici întâmplări din afară. Idealul lui cotidian se epuiza

în cucerirea unei femei, şi doar ca o ţinta neguroasă şi foarte depărtata îi plutea dorinţa de-a merge pe urmele bătrânului, adică de-a intra în politică şi poate chiar de-a ajunge ministru. Făcuse exact atâtea "studii cât sunt strict necesare pentru â dobândi o diplomă de care nu avea să se folosească niciodată, îi trebuia cel mult un titlu pentru viaţa "serioasă" de mai târziu. De la majorat, bătrânul îi pusese la dispoziţie întreg venitul din moştenirea mamei sale, care-i permitea să trăiască larg. să-şi satisfacă toate capriciile, să ducă o viaţă cum visează cei mai mulţi tineri: petreceri, femei, sporturi... Cartea nu i-a plăcui decât ca stupefiant contra insomniei. Barem speciali- • taîea iui îl plictisea de mcarîe... Asemenea viaţa nu cunoaşte explorările introscopice, nici măcar îndoielile. Conflictele ei de conştiinţă privesc numai oportunităţile morale codificate în legile suple ale cavalerismului monden. De când i s-a rostogolit însă în calea vieţii o catastrofă, a trebuit să se obişnuiască a-şi privi sufletul faţă-n faţă. Zile întregi s-a zbuciumat până a izbutit să lapede trecutul şi să înţeleagă aievea prezentul. Aşa a ajuns să-i fie ruşine de timpul când toată grija i se concentra numai asupra sa însuşi, când nu s-a gândit şi s-a frământai decât ca să scape el din sîrânsoare, prin înşelăciune, prin protecţie, prin orice mijloace, când durerea lui cea mare era în fond regretul de-a trebui să renunţe vremelnic la plăcerile vieţii de până atunci. Pe atunci, de Madeieine, căreia el îi curmase zilele şi care zăcea încă pe catafalc, de-abia îşi aducea aminte, ba~chiar încerca sâ-i înăbuşe amintirea. Nici remuşcâri ssncere şi profunde n-a avut, căci toata preocuparea iui a fost el şi numai el... Tocmai în ziua înmormântării a început să se dezmeticească puţin. Atunci, lângă fereastră, în genunchi, în frântura de rugăciune şi -a găsit sufletul întâia oară. De atunci, amintirea ei nu-i mai spăimânta, ci îi înfrumuseţa singurătatea, îndată ce închidea ochii, o vedea pe Madeieine, şi ziua şi noaptea. Ea sosea, se aşeza lângă el, îl contempla blând cu privirea ei voalată, melancolică, şi privirea aceasta îi picura în suflet un balsam mai binefăcător. Era tăcută cum fusese şi în viaţă; nu-i vorbea niciodată. Numai el o asalta cu întrebări, o descosea şi mai ales o ruga cu lacrimi fierbinţi sâ-l ierte. Ea îi zâmbea trist, şi drept răspuns, îl săruta pe frunte cu buze reci... Cu sărutarea aceasta şi ochii umezi se deştepta totdeauna. Astfel, amintirea Madeleinei îi devenise singura alinare. XIX • A şaptea zi Putu fu chemat iarăşi în cabinetul doctorului Ursu. Fără sâ-şi riea seama îl cuprinse o nelinişte. Persisia într-însul impresia că doctorul îi urăşte şi-i răspundea instinctiv prinir-un sentiment de frică amestecată cu repulsiune. Vizitele cotidiene!e primea indiferent; se obişnuise cu întrebarea lui stereotipa "ce mai nou" şi cu privirea lui sfredelitoare. Acuma însă ştia ca iar va începe chestionarea, iar îl va chinui cu cercetări în trecut... Pentru sufletul lui simţea că ar avea nevoie numai de pace şi tăcere. Doctorul însă păru de data aceasta mult mai înviorat şi mai prietenos, îi vorbea mai onctuos, zâmbea chiar din când în când... Doar privirea îi era cea veche, bănuitoare şi rece.

― Ei, domnul meu, îi zise, după ce-l aşeză pe acelaşi scaun, cu un glas care-i pipăia inima, se pare că te-ai mai liniştit şi deci vom putea sta de vorbă mai pe îndelete? , ― Da, mormăi Puiu , scurt şi apăsat. x Ursu îi vorbi apoi de analize, despre vizitele domnului Faranga, despre cum îşi petrece timpui, despre lecturi, sărind de la un subiect la altul, fără nici o legătură, parcă frazele ar fi fost rostite numai pentru a-i masca privirea, care căuta sâ-l surprindă sau sâ-l sugestioneze. Puiu nici nu lua în seamă înţelesul spuselor 60 lui, îi urmărea însă ochii, ca şi când i-ar fi fost frică să nu-l străpungă. În aceeaşi vreme îşi simţea sângele înfierbântându-se. Era sigur că doctorul ştie tot: ca n-are nimic, că e sănătos tun şi deci complet responsabil de crima săvârşită, dar nu vrea să se descopere şi caută să-l torture... Se întreba pentru ce, nu găsea nici un motiv, şi se înfuria. ― Acuma iar am să te rog sâ-mi dai unele lămuriri, poate indiscrete, dar absolut necesare pentru a-mi puteaforma convingerea asupra... În sfârşit! zise Ursu, frecându-şi mâinile şi, pentru că nu-şi terminase gândul, se duse până la birou, unde răsfoi nişte hârtii. Cabinetul era a! profesorului Demarat. Luminos, încărcat cu diverse aparate şi multe cârti, avea la mijloc o masă de consultaţii, ce semăna cu un pat de campanie, iar în colţ, iângâ fereastră, un birou, prea mic faţă cu mărimea odăii. Pe pereţi atârnau diferite tabeiuri şi grafice, portretul profesorului şi, deasupra biroului, oţ fotografie care atrăsese atenţia lui Puiu încă de rândul trecut: o figură cam pătrată, colţuroasă, tinerească, cu nişte ochi severi şi pătrunzători. ― Poftim i răspunse dânsul, mişcându-se nervos pe scaun. Doctorul, la birou, cu capul plecat, pârea câ-şi rânduieşte întrebările sau'poate se sfieste. Deodată însă se apropie, şezu lângă Puiu şi zise moale, insinuant: ― Din anunţul mortuar am văzut că soţia dumitale se numea şi Mâdâlina...? Puiu tresări, îi veni să se scoale şi să refuze a răspunde, îşi aminti exclamarea doctorului când a zărit, în odaia sa, în Universul, necrologul. Şi iatâ-l că revine... Rosti vexat: ― Era numele ei... ― Dar ştiam că o chema Madeleine? stărui doctorul, în orice caz, lumea o cunoaşte sub numele de Madeleine! Puiu nu se mai putu stăpâni şi făcu dârz: ― Nu văd ce legătură poate avea numele nevestei mele cu: cercetările dumitale medicale? ; Obrajii doctorului se împurpurară, iar în ochi îi izvorî o lucire:^ aspră, nervoasă. Ripostă totuşi cu voce calmă: *' 62 ― Legătura îmi permit sa o văd eu... De altfel nu vreau să crezi ca prin întrebările mele caut să te plictisesc sau sâ-ţi smuig vreo mărturisire

ar dori să mă vadă aşezat. pe care mi-o va alege dânsul la timp. nervos. fireşte.. (Se opri deodată cu ochii mar. Îţi spusei şi data trecuta: ca să pot stabili gradul de responsabilitate într-o anume situaţie trebuie sâ-mi dai posibilitate să cunosc toate lucrurile. are o teorie nostimă. "ndatâ ce arn lepădat uniforma.. pentru orice eventualitate... Bănuiala aceasta jignea mai râu pe Puiu. Apoi îşi reveni şi surâse.. Îmi închipuiam ca nu voi fi si!it să păstrez o fidelitate excesiva. (Râse nervos şi se îndrepta pe scaun.) El. n-ai decât să nu răspunzi şi eu nu voi insista. m-a prevenit ca. nici nu văzusem frontuî. Dar astea sunt consideraţii generale. în fata doctorului şi a duhovnicului încetează cavalerismul şi începe spovedania! ― Nici nu m-am dat în lături! replică Puiu mai enervat. nici de ofensă şi cu atât mai puţin de cavalerism...MIui o îndoială ironică şi asta îl îndârji. adică însurat.. ca şi când n-ar fi ştiu' să continue. spun drept.. şi mai cu seamă doctorul.. numai din capriciul lui. Brrr!. plămădit cu pământ. uiuii.. Şi. te pomeneşti. poate să fie şi ştiinţifică. Crezu că vede în ochii o'octo. Şi aşa. cum eu eram singurul Faranga. Aici nu poate fi vorba nici de bănuială. Prea bine! Sâ-mi găsească mireasă şi sunt gata!. Dar dacă vrei.. Sacrificiu!.dezagreabilă pentru dumneata sau familia dumitale... viitoarei mele neveste Apoi planu' avea ceva romantic şi atrăgător: să cutreieri satele căutând o ţărăncuţă nostimă pentru un boier ca s~o ia de nevastă.. Însor cu o fată de la Iară. Nu făcusem nimic.. Răspunse îndată cu un surâs silit şi dispreţuitor: ― Te înşeli. ca să zic aşa.. oricât ar părea de neînsemnate. Fiindcă.. Vei vedea şi dumneata şi ai sâ-mi dai dreptate!. . Fireşte. zice că neamul nostru e condamnat să se stingă. îţi spun bucuros tot! Să ştii însă că povestea e cam lungă. pardon! protestă Ursu cu vioiciune. i-a intrat în cap sâ-şi asigure prin mine urmaşi mai solizi de cum am fost eu. Tata veghease sever asupra mea ca nu cumva să devin erou. începu brusc. Mi s-a părut doar curioasă insistenţa dumitale asupra unor lucruri. tânăr. onorate domnule doctor. sâ-şi închipuie că ar putea fi cine ştie ce secret ruşinos în trecutul Madeleinei sau al lui. care ar lumina într-un fel sau altul momentul critic.. ca toata lumea.. (Făcu un gest cu mâna. fiindcă de atâtea generaţii nu şi-a mai împrospătat sângele.. eu aveam datoria să mă sacrific pentru neam şi sa mâ 63 r.) Ei da! M~am întors din război sublocotenent." Pânâsâ-mi gâşearcâînsă. nu m-a avut decât pe mine. şi că împrospătarea se poate face prin amestecul cu un sânge nou sănătos. şi" ţi le-am expus numai ca să înţelegi restui!... doctore! ― Spune-o pe scurt! apăsă Ursu mulţumit.) Că socotea e! să dibuiască o fată pe pîacu1 lui şi ai meu. nu mi se părea tocmai atât de acabiant. daca vreo curiozitate de-a mea crezi că atinge anume taine care trebuie să rămână taine. bătrânul adică.. dacă bânuieşti ceva. Ei bine. ba din contră.. l se pârea nesuferit ca cinfeva.. şi mă ofensezi! Şi nu e deloc cavaleresc să mă ofensezi când mă aflu sub scutul dumitale! ― Pardon. sacadat: ― Toată chestia porneşte dintr-un capriciu al tatălui meu.

se răsuceşte şi tresaltă cum poruncesc lăutarii. Pe urmă. care asculta calm. "n Argeş.. lăutarii pişcă vehement strunele înăsprind şi ascuţind sunetele cu câte-un chiot din gură. Ritmul jocului se accelerează. Din pricina şoselelor proaste şi a anvelopelor uzate. La început. Contam totuşi să sosim pe la trei. fireşte.. se îmbină. curmat însă şi înghiţit de năvala ritmului. De altfel jucau o horă obişnuită. sunt fete tare frumoase aici şi hora e chiar în bătătura din dosul hanului. cuprinşi de după mijloc. că. să nu mai vorbim.. când încolo.. căci tata totdeauna se zgârceşte fa cheltuielile maşinii. mai sălbatecă! Picioarele flăcăilor scapără vijelios. În sfârşit. într-o duminică. Zidul viu se avântă când încoace. Jucătorii. cu paşii săltaţi şi foarte iuti. Ei bine. hangiul ne conduce într-un cerdac de unde într-adevâr puteam privi hora... indiferent. câteva camere. devine mai zvăpăiată. Se făcu o pauză.. până ce se transformă parcă într-un morman . ca un şarpe fantastic. doctorul. care nicâiri nu se joacă mai straşnic ca. zice. probabil după simpatii. la Măreşti. iar noi muream de foame. Ce are a face! Oprim puţin să luăm ceva şi. aproape la prânz. În sfârşit. nu mi s-a părut nimic deosebit. doctore. pentru orice eventualitate... ca şi când i-arfi părut râu că i-a scăpat cuvântul. Şuieandra. foarte lent. să se strângă. muzica prinde a se agita şi a se iuţi. un tip foarte insinuant. în şoses nemerim un han. se îndoaie. Fiindcă nu ne vedea entuziasmaţi. Cu cât se aprind mai tare jucătorii. repetă doctorul. bătrânul hotărâse să plecam cu maşina la moşia unui unchi de-a' meu. cu atât şi muzica se aţâţă.la noi. de altfel ca şi satul. flăcăii. fetele. ca să ajungem acolo cam pe la srriiazi. am avut o serie de pene de cauciucuri enervante. încât de-abia la cinci izbutim să debarcăm într-un sat de unde mă? trebuia să facem cei puţin o ora până la Măneşti. să petrecem acolo vreo trei zi ie. între timp şoferul sâ-şi pregătească. zice. Jucătorii se adună.) Porneşte ca o horă oarecare. începe să se încolăcească. să se grămădească. Pe urmă tăcerea îl supără şi porni mai nervos: ― Ei. cu o privire rece. E ce va f ai n de tot i" ― Da.. Camerele de rezervă ne erau epuizate... cu o imperceptibilă tresărire. Hora. pornesc într-un vârtej. mirat parcă şi în acelaşi timp încântat ― Nnda. ― Ai auzit şi dumneata de jocul acesta curios? se întrerupse Puiu brusc... schiţează figuri de tropote. Hangiu!. Ochii îi luceau într-un zâmbet fierbinte. Trebuia să plecăm devreme. Ciuleandra. când se pare că oamenii s-au încins puţin. iar până se face masa ne îndeamnă să vedem hora satului. Fiindcă bătrânul a avut nu ştiu ce afaceri neprevăzute. cine n-a văzut Ciuleandra nu-şi poate închipui ce înseamnă beţia dansului! (Se aprinse. la care încearcă să răspundă altul. se oferă numaidecât să ne improvizeze o masă princiară. ori la întâmplare. Ciuleandra. Nici nu!-am întrebat niciodată. hangiul deveni mai stăruitor: "Mai ales trebuie să vedeţi. tot încovoindu-se şi strângându-se. Acuma şirul. poate pentru câ-mi era şi foame. Apoi a venit Ciuleandra. da. fără nici un haz. cu toţii. sărituri de spaimă. mizerabil. aşa ş-aşa. ca toate horele.. am plecat târziu. zvâcniri de veselie. Avem şi lăutari anume. ca dintr-o loje de teatru. din toiul jucătorilor. formează un zid compact de corpuri care se mlădie.habar n-am. Apoi deodată. murmură foarte încet. Puiu zâmbea confuz şi mai aştepta să spună ceva doctorul.. foarte cumpătat.

cântecul se frânge şi îngrămădirea de tineri se risipeşte înir-un hohot de râs sălbatec.. mai încăpăţânai. ca şi când!-arfi tăiat cu foarfecele. cu obrajii. M-am agăţat în horă la întâmplare. numai amintindu-mi-o mă simt cuprins de c patima cumplită. Chiar tata. care e destul de bătrân să nu-l mai impresioneze orice.. spuneai adineaori că o cunoşti. jocul pare că va continua până ce toţi jucătorii îşi vor topi sufletele intr-o supremă înflăcărare de pasiune dezlănţuita.mai strâns. mă asigură râzând viclean că aici numai Ciuleandra merge acuma. se cutremură. Puiu se opri. mi-a spus atunci aproape extaziat pe franţuzeşte. sau de vreun ţipăt de fală cu sânii aprinşi de strânsoare. De câteva ori clocotul de patimă e străpuns de chiote prelungi. Sunt convins că hazardul. Şoptii t&tălui meu: "Je veux essayer cetie danse. flăcăi şi fete se frământă. brusc. căci ei toate definiţiile entuziaste numai franţuzeşte ie formulează. Am avut totdeauna o credinţa fanatică în puterea hazardului.. şi azi. Aşa.. după atâţia ani. din câte jocuri cunosc. picioarele hurducă pământul cu bătăile. îşi trecu amândouă mâinile prin pzr şi reluă. se sfârşeau prin mutilări sau sacrificii umane. parcă furia patimii omeneşti ar fi deşteptat până şi instinctele de amor de mult înţelehite ale pământului. papa.. ostenit ori prefăcut. ca geamătul unei imense plăceri satisfăcute. se încolăceşte iar şi se descolăceşte şi. doar să se odihnească puţintel lăutarii.. tremură. se încheagă într-un vălmăşag de trupuri zdrobite. în cele din urmă.. Aşteptam cu o înfrigurare dureroasa reînceperea jocului şi-mi era tearnâ că nu va reîncepe E ceva care aduce cu o taranteiâ jucată în grup sau cu un dans de război ai unui trib sălbatic i (fr. mărturisesc fără înconjur. pe neaşteptate.. Era schimbat la faţă.) 66 din pricina extenuării participanţilor. mai stăruitor. c-aşa-i obiceiul. până ce se înnoptează.. tropăie. ca apoi. eram vrăjit şi terifiat. mai puternic. vârtejul porneşte din nou. Aveam emoţie ca la un examen-absolut nepregătit. După câteva clipe.. qu'en dîtes vous?" 1 Mi-a răspuns zâmbind: " Vasy!' Până sa-mi răspundă mă şi repezisem. pe loc. să se destindă iarăşi. Nu mai avui răbdare. Cârciumarul. eu şi azi cred că singură Ciuleandra. In sfârşit.. poate să explice extazul dansului. ba chiar al dansurilor religioase care . care se zvârcoleşte pe loc un răstimp. se repede mai furtunos. în acelaşi ritm nebunesc. pe care nu mă putui stăpâni sa nu-l întreb.. în tact cuminte.de carne fierbinte. nu ştiu cât timp. Dar. zice: "C'esî quelQue chose comme une tarantelle coiiective ou comme une danse de guerre d'un clan sauvage /"'1 în orice caz. încât chiar văile se umplu de un cutremur. dar eu. al dansului ca o manifestare a adoraţiei supreme. cu capriciile lui. Dar lăutarii se înfurie că s-a înmuiat jocul.. Şi deodată chemarea lăutarilor: strunirea'instrumentelor! Ciuleandra reîncepea. parc-ar vrea să sfideze şi sa stârnească pe lăutari. căutând sâ-şi tempereze avântul: ― Nu ştiu ce impresie ţi-a făcut dumitale Ciuleandra asta. Şi aşa. cu buzele arse de un fior. ţâşnite parcă din strâvechimea vremurilor. cu ochii înfiăuâraţi. parca de-abia atunci ar fi descoperit prezenţa doctorului. câteva minute. lăsând să se vadă feţele roşite şi vesele ale jucătorilor. e promotorul adevărat al tuturor . îşi întărâtă iar cântecul. Şiragul de jucători.. umezi de sudoare invizibilă.

şi apoi a dat un ţipăt scurt. la altă învălmăşeala. urcai în cerdac la tata şi-i zisei cu hotărâre şi însufleţire: "Papa. Ea mi-a cuprins gâtul cu stânga. de mulţumire. boierule!" Am râs şi eu prosteşte. . o bruna nespus de delicată.. Un flăcău strigă râzând gros: "Nu te lăsa. parc~af fi vrut sâ-mi demonstreze că nu-i face p'âcere. Pe urmă. aş zice a! întregii civilizaţii omeneşti. O ţărăncuţă ca asta să rnâ respingă pe mine care în saloanele bucureştene aveam reputaţia da mare cuceritor de snimi feme| Vreau să încer: dansul âs'. Cârciumarul se închină:" Se poate. acest misterios diriguitor ai destinelor noastre mi-a dăruit ia dreapta o vecină extraordinară. Pe urmă. aprinsă de osteneală. taîă. că mi-a răscolit dintro dată toate străfundurile inimii.. Iar peste câteva clipe.. Ei bine. Altfel însă. Ea răbda strânsoarea mea. ci doars-a încruntat.. lia aibă şi înflorită ascundea doi sâni abia împliniţi ai căror muguri se zbuciumau sfios pe boranglcul ieftin.faptelor mari din istoria omului. pe loc. repede suci capul în ceaiaitâ parte. ba chiar stăpânul reai aî întregului univers. câtva timp.. chicotea un cârd de fete. îi simţeam mâna aspră. se poate.. Ritmul muzicii şi pornirea celorlalţi rnâ duceau ca un şuvoi irezistibil.. întorsei capul spre ea.. Nu era de-ajuns sâ-mi placă mie. roşită. Că s-a prins şi ea în horă? E primită aşa. de oameni. j'ai trouve ce que vous desirez!"1 Bătrânul primi cu oarecare răceală declarata mea. "Fata e cumsecade?" întrebă tata.. şopti scurt atunci. fată frumoasă?" "Mâdălina!". i-am trecut braţul pe după mijloc. Se uita şi ea la mine şi râse ciudat. dar harnică şi cinstită. ca o pisică supărată. mai mult de haz. Am întins gura şi am sărutat-o repede pe coltul buzelor. . unde. mâ frigea si mâ aiinta ca o dezmierdare. "Mâdâlina şi mai cum?" . Eram ameţit de vârtejul Ciuleandrei. Avea carne'a ca piatra. a râs şi fata. Statui acolo. cu necaz.) S7^ ieşti? în furia jocului ajunsese să se lipească de mine atât de mult câ-i simţeam respiraţia. privindu-mă pe sub gene. la umbra.?" Bătrânul totuşi stărui implacabil: "Tatăl ei din ce cauză a murit?". umezi şi fierbinţi. cu ochii după ea. murmură ea ruşinată.. bine făcută. si atunci eu îi strângeam şi mai tare mijlocul. Nu-l ştiam şi nici nu aveam nevoie. c?ou! goi cu pârul despărţit în două coade lăsate pe spate. eu am rămas de mână cu ea. câ-i fată dezgheţată şi joaca bine. cu o uşoară strâmbătură.. ca şi de pofta lacomă ce mi-o stârnise îndrăcită de fetiţa. Totuşi ceru îndată informaţii de la hangiu. Era înăltuţa.a.Cum te cheamă. Aceasta mâ îndârjea. coborâtă parcă dintr-un tabîou de Grigorescu..... se smulse din mâna mea şi alergă într-un suflet sub un copac. important era sâ-i placă lui. care mi-au aruncat o privire atât de stranie. femeie săracă. cu nişte ochi albaştri. să tot aibă vreo treisprezece-paisprezece ani.. Apoi n-o vâzurâţi că e chiar copil. am sârutat-o din nou şi ea n-a mai putut sâ-mi răspundă..Mâdâlina Crainicu". cu o gura minunată şi cam batjocoritoare. fascinat. Uneori corpul fetişcanei mâ atingea. şi-a înfipt dinţişorii în obrazul meu. ca şi când i-arfi fost ruşine de mine sau.Dar jocu! începuse. însă. când s-a isprăvit Ciuleandra. Aflarâm că Mâdâlina e fata unei văduve cu încă patru copii. boierule?. şi în vreme ce toţi se risipeau. o fetişcană de vreo paisprezece ani. ce zici? (fr. pentru că s-a uitat la mine. Surprinsă şi neputându-se apăra altfel.) ' Du-te! (f r.. Fascinat de joc şi fascinat de fata. Când îmi revenii puţin în fire.

" Mâdâlina fu adusă mai mult cu forţa până la scara ceardacului de unde Tată. Râmase gânditor. . că doreşte să ia pe Mâdâlina şi să o mâriîe cu mine. cu ajutorul hangiului. la Mâneşti. . deşi altfel simţeam că ar fi dorit s-o mai descoase. îi puse câteva întrebări.. spuse îndată. însuşi hangiul deveni perplex. Speră că fata are să mă iubească. va primi o educaţie distinsă şi. ocara pe cei doi copiîaşi 69 N care se hârjoneau după cuptor. Toată lumea de la horă se adunase în jurul ceardacului să afle ce vor boierii cu Mâdâlina. când vor boierii sâ-ţi vadă mutra!" Tata. bătrânul îj dâdu drumul. Bătrânul însă continuă cu amănunte: Mâdâlina va fi adoptată după toate formele de mătuşa Matilda. Femeii nu-i venea a crede nimica.. căci la aşa ceva nu se aşteptase. mâi oameni. dojenind-o: "Nu fi neroadâ. un glonţ nemţesc l-a omorât la Predeal!" Atunci tata dori s-o vadă mai de aproape. bătrânul nu-mi mai şopti nimic despre Mâdâlina. că eu pe asta o vreau!" Am observat că insistenţa mea nu-i displăcea. oprirăm iar în Vârzari. cât stăturâm acolo.. A treia zi. la care răspunse pe jumătate ea. să nu găsească musafirii prea urât. la întoarcere. Mâdâlina se silea să mai ascundă ce se putea. când va sosi timpul. Hangiul ne călăuzi la mama Mâdâlinei şi pe drum ne povesti. nici vorbă.Mai bine piereau zece alţii şi se întorcea dânsul!" Când ne văzu mama Mâdâlinei intrând în ogradă.. solemn şi grav. fără nici o altă pana. Tata. să se topească de zăpăceală. Femeia dădu mâna cu tata şi cu mine. pintre picături. că tatăl fetei a fost omul cel mai voinic din sat. dacă n-am fi cumva nişte înşelători cum umbla atâţia de ademenesc femei. Îl simţeam îcîuşi ca numai la ea se gândea şi câ-şi întocmea planul de bătaie. fn sfârşit. Două zile. pe Mâdâlina Crainicului. Şezurâm. Vădana căzu pe laviţă de spaimă. se ştergea la gură cu coiful nâfrâmii şi. în vreme ce Mâdâlina.. zâmbea mereu tâmpit. examinând-o cu mare atenţie. va deveni soţia mea. că maicâ-sa de-abia mai ştie cum sâ-şi ţie zilele cu atâţia copii pe cap. v-ati face mare pomană. Se uită chiar pe furiş puţin bănuitor la noi. strigă numaidecât: "la chemaţi încoace. îmi zise grav: "Fata e drăguţă. fato.. dar trebuie să mai chibzuim!" "Sâ ştii. mai constituia o zestre de cincizeci mii lei pentru fetiţa cea mai mica a vădanei. am găsit ceea ce doreşti! (fr. Pe lângă adopţiunea Mâdâlinei.. cucoane. mai târziu. pe jumătate hangiul. în casă. verde. O oră de tratative şi târguiala s-a terminat cu o învoiaiâ categorica. Ne pofti totuşi.) 66 cârciumarul o luă de mână şi se apropie cu ea. cu mare aparat de amănunte. tată. ca să le precupeţească pe urmă cine ştie pe unde. un bâi'baî straşnic şi bun ca rădăcina de leac. Peste un sfert de oră plecarăm mai departe şi sosirăm cu bine.jn război. Hangiul. Ca să evite aglomeraţia. O murdărie şi o sărăcie cum numai la noi la ţară se găseşte. sa umble sănătoasă. s-o vadă boierii!"(Şi urmă către tata: "Dacâ aţi vrea s-o angajaţi la dumneavoastră. îndatoritor. fără ocoluri. . să nu mai lungim vorba decjeaba. încât toată lumea îl regretă. iar când ne mai slabi puţin hangiul cu explicaţiile şi insistenţele. precum nu-i displăcuse nici fata.

biata mătuşă Matiida înmărmuri când se pomeni aşa din senin cu o fiică adoptiva. dacă nişte nepoţi obscuri vor merita.. zicea. Pe urmă Mâdâlina fu îmbrăcată în straiele de sărbătoare. bâibâind speriată. Mătuşa îi schimbase numele în Madeleine chiar de a doua zi. ca şi când glasu! doctor ului i s-ac fi păruf suspect. în Madeleine e stofa de adevărată cucoană. fireşte. în mâinile ei şi?n faţa primarului. O nemţoaică straşnică fu angajată. Atenţia doctorului îi măgulea. evident. Mâdâlina era de narecunoscut. înainte de a cădea ei de acord. căci tante Tilda are o slăbiciune aproape bolnavă pentru tot ce e franţuzesc şi crede ca orice femeie bine crescută trebuie să vorbească perfect franţuzeşte şi cu accent parizian. pentru a o putea expedia apoi în străinătate. căreia tăia îi încredinţează pe Mădâ'ina. restul urmând să fie vărsat după ce se vor fi împlinit toate fprmele adopţiunii Mâdălinei. în ceia de la Ciuleandra. observând impresia ce a făcut-o întreruperea lui.care mă! ieşise pe-afară de câteva ori. Mie mi-a mărturisit totuşi. merserăm întreg alaiul Ia primărie unde tata repeta declaraţia despre intenţia rnătuşii Matiida de-a adopta pe Mădăiina şi promisiunea lui ca va ii izestra pe o copilă de-a văduvei. pe urma o iuarăm între noi în maşină şi ne întorse-răm la Bucureşti. aproape îngrozita: "Mămucâ. 'carnei prin stângăcia ei. ceea ce îotr-adevăr rri sa p. ― Da ' zise atunci doctorul Ursu cu glas aspru şi ciudat.. zece mii de lei. căci le '/a putea lăsa cui doreşte. Dar atâta concesie merita şi tante Matiida. Devenise o domrşoarâ încântătoare. Puiu se opri nedumerit.?rea şi mie şi a recunoscut apoi'şi iată. peste câteva zile. eşti foarte drăguţ.. începu să piângă.. Nu simţise nici o oboseală. nu mâ da! Nu mă da. la .. 70 fireşte mai mult dărnicia ei. va sa zică.. Ca să nu fie nici o îndoială în privinţa seriozităţii afacerii.]-ozav pe Madeleine şi avsa acum ambiţia să scoată din sa cea mai dlstmsâ domnişoară căci. ― Te-am întrerup? numai pentru că te văd prea ostenit i adâogâ doctorul imediat. Ei. cam avară din fire.. Puiu reluă îndată. cu un surâs recunoscător: ― Mulţumesc. culeasă cine ştie de unde.. doctore. Şi. să nu-şi teamă moşioara şi toate celelalte. drept care depunea. mătuşa si lata urcară fata în tren şi o însoţiră în Elveţia.. că-i plăcea mai bine Mădâiina. dar acuma parca o torcpeaiâ începea să-! încerce. decât fetişcana asta adorabila. Totuşi. acuma ghemuita lângă uşa. ca s-o cioplească deocamdată cât e necesar. educaţia ce avea să primească fata. mâmucă!''. cum nu se împotrivise la nimic.. dar mâ simt foarte tine. dar se îmblânzi îndată ce tata îi spuse că sarcina Mâdâlinei rămâne în sarcina lui personală şi deci tante Mafiida. sosim în Bucureşti şi tragem direct la tante îvfetiîda. fiindcă era mai dulce. Cum se împlini luna. vrând să răspundă la amabilitate cu amabilitate şi apoi socotincfu-sa negreşit dator să lămurească chestia Madeieinei încât să nu mai poată rămâne nici un fei de bănuială în sufletul doctorului. Discuţia privea. În zilele următoare au fost conciliabule grave şi interminabila între laia şl tanie Matiida asupra Mâdâlinei. Fata lui Puiu se lumină. Zicea că-i vine mai la îndemână. .. intr-o luna.. nu se împotrivi nici ia schimbarea numelui. cu avertismentul să vegheze asupra ei ca ochii din cap şi mai cu seamă s-o ferească de mine ca nu cumva. Fata. mai ales ca îndrăgise.

Niciodată vreo comunicare de-a bătrânului nu mi-a produs mai multă bucurie. singura ţară unde se pot însuşi manierele E o mică minune. Deşi programul iniţial fusese să stea acolo numai un an. spre ruşinea mea. Pe urmă. căci într-o singură seară a cucerit Bucureştii. O singură oară am putiit-o vedea la Zurich. cel puţin aşa spunea iumea. mâ ameninţa foarte serios că n-are să-mi mai dea pe Madaleine. Fireşte. Mâdâlina fusese veselă. discretă şi melancolică. tata hotărî să o mai ţie un an ia Zurich. E inexplicabil ce repede se adaptează femeile! îţi făcea impresia că s-a născut principesă. iar apoi să treacă un an ia Paris şi încă un an la Londra... Cum bâtrânu! purta toate cheltuielile. nu contenea cu laudele: "C'esî une petiie meiveîlle.. Polyl"1 Pe mine... o melancolie care punea un mister în ochii ei.. ca să fiu la înălţimea aspiraţiunilor bătrânului.. atâta delicateţe avea în toată înfăţişarea. Ne abătuserăm înadins pe!a Madeleine.) 71 civilizate şi unde sufletul omului se poate rafina aievea. spâlându-se pe mâini. acuma. În aceeaşi iarnă tata mi-a reamintit că am douăzeci şi şapte de ani. cât am stat la Paris. în toamna următoare. tanîe Matilda nu exagerase deloc de data asta. în cei patru ani îmi făcusem de cap. cu toate că în al doilea an o aduseseră şi pe ea acolo. o făcea maijspititoare. nu mi-a fost permis s-o văd decât de două ori. cel puţin. că ea vorbea infinit mai bine ca mine care. profeţiile el s-au împlinit într-adevâr.. exuberantă. atâta simplitate şi firesc în gesturile şi atitudinea ai. în surâsul ei. încercasem toate amorurile. şi Madeleine de azi. înîr~un an de zile urma să se rafineze şi să înveţe franţuzeşte şi nemţeşte. mândră şi încântată. că Madeleine are optsprezece şi. până si drumurile mătuşei Tiida. Am vorbit. aproape sălbatică. Ei bine. Eram fericit.un pension din Zurich. pe când Madeleine era blândă. Poly! (fr. că deci a sosit momentul. ea a trecut în Anglia. era o deosebire mare între Mâdâlina de odinioară. sporovăiam aproape numai în limba lui Vcltaire. apoi. în glasuî ei. şi care. ca să câştige c bază cât mai solidă. de la Ciuleandra. cu profesoare ypeciaîe şi cu program special. evident numai franţuzeşte şi am remarcat. s-a întors şi ea. oricâttante Matiida. ar f i f ost gata să se prosterneze la picioarele Madeleinei. de când am deschis gura în lume. toţi mai buni ca mine. . când eu am venit acasă cu diploma în buzunar. ca eu nici n-aş merita o fată ca sa. în prezenţa mâtuşii. În sfârşit. ci mai ales în sufletul ei.. ca să se împlinească întocmai programul stabilit. fante Matilda.. Am constatat că mătuşa putea foarte lesne sâ-şi ţie ameninţarea: în orice moment zece pretendenţi. a introdus-o numaidecât în lume şi. col mai bun din toafâ Eiveţia--tata spunea că din toată lumea― unde.. Între timp trebuise sa plec şi eu la Paris sâ-mi iau un doctorat. Madeleine era într-adevăr o minune. hotărârea iui fu urmstâ întocmai. obiecta că anul suplimentar fata l-ar fi făcut mai cu folos în Franţa. o dată cu tante Tilda şi a doua oară cu tata. care venise cu mine să mă instaleze. când îi făceam vreo mojicie. o deosebire nu numai în ceea ce se vedea.. in răstimp <1& un an îante Tiida s -a dus de vreo cinci ori să o vadă şi sa constate progresele şi de câte ori se întorcea.

care ne privea numai pe noi! Mie nu putea sâ-mi fie ruşine de Madeleine. 72 Şi aşa. E tot ca puteai sâ-mi oferi mai plăcut!. ca odinioară când fusese altfel. care îl privea nemişcat.. să le retrăiesc.. Cum s~ar fi putut ascunde lumii asemenea lucru şi de ce sâ-l fi ascuns? Toată lumea care se interesa cunoştea povestea noastră. cununia s-a putut ceiebraîndată după Paşti.. mulţumesc! Se ^epazi furtunos ia doctorul Ursu. cu cât despărţirea de patru ani mi-o împodobise cu nimbul unei taine. da. zâmbi şi urmă: ― Vezi dar bine acuma că nu e nici un secret inavuabil!. pe care .. îi apucă mâna şi i-o 73 ti strânse puternic. Şi noi găseam că i se potrivea mai mult acuma.. în familie. Puiu stătu câteva clipe gânditor. Era doar o chestia intimă. dar tot n-am înţeles de ce s-a pus în necrolog Mâdâlina? ― Eu. In toată înfăţişarea iui era întipărită o reverie care pe doctor. dar ochii i se limpeziseră. Îţi mulţumesc.. Ursu tăcea. desigur ai obosit.. ca pe ale unui prieten drag şi binevoitor. de-aici.O adoram cu atât mai profund. când o răsfăţăm... deşi doctorul nu-i răspundea la fel. insistă: ― Foarte frumos. poate chiar prin Monitorul oficial ori prin Universul. îl făcu să se scoale şi sâ-i zică brusc: ― Mulţumesc. • Dcctorui. protestă Puiu cu o însufleţire sinceră. mă cam enervase întrebarea dumitale. recunosc şi te rog să mă ierţi i Nu-rni dădeam seama că astfel mă îndemnai sâ-mi reamintesc nişte momente atât de fericite.dar Madeleine rămăsese în inima mea o icoană sfântă . îi ziceam Mâdâlina. după toate formele şi pregătirile de rigoare. cu o vioiciune nefirească. îi zâmbea cu încredere mereu. când o observă. precum nici ea n-avea pentru ce să se ruşineze de tfâdâlina! Doctorul. puţin încurcat. când era atât de blândă şi de dulce. după o logodnă ceremonioasa. nu. a noastră. doctore.. s-o re îndrăgesc. nici nu-ţi închipui! La început.. doctore? zise Puiu abătut că povestirea lui n-a reuşit să suprime toate obiecţiile doctorului.. Puiu se roşise. Fireşte. XX Dp-aci înainte Puiu aştepta cu drag vizitele doctorului.. Mi-ai făcut un mare bine. să descopăr iarâş' pe mica mea Mădâjina. cum să ştiu. Puiu însă nu voia să ia în seamă nimica. îşi zicea ca sunt închipuiri de-ale lui.. acum patru ani. Părea că mai rumegă vreo întrebare sau filtrează cele auzite. din delicateţă pentru amintirea ei. îmi închipuiesc însă că tata a pus. nu-mi putea cere nimeni şi n-aveam nici un motiv să-i dau publicitatea cea mai largă.. după ce îl conduse şi-l dădu în grija internuiu spălă pe mâini parca i-ar fi fost frică să nu se infecteze. ba parcă devenise mai mohorât. ― Nu.Se uită la doctorul Ursu.. ca şi când evocarea l-ar fi strămutat în altă lume. iar ei îi plăcea. Căci noi.

în grija căruia te puteam lăsa cu toată •'ncrederea. care pe Puiu îl fâcu să surâdă indulgent: ― S-a întâmplat ceva grav.M-a întrebat ce mai faci. Ce a'oaeur est une canaille! T:― Exagerezi. chiar excelent ca medic. am stat de vorbă cu profesorul Dordea. înţelegând prin ciocoi. tot îngăduitor.. e?ntr-adevâr foarte g-'av! zisa Faranga în picioare "-<b -o ţinută aproape marţială. iar se înfierbântase. Într-o zi. ia un om cumsecade i Voilâ!" . cu orice rscLif: şs stăruinti trebuie să îe scot de aici... cum regretă acuma ca l-a bănuit odinioară din pricina Madeleinei. duşmani! striga Faranga. cum îţi merge şi aşa am ajuns sa discutăm şi despre doctorul Ursu. îşi smulse barba. Am şi hotărât. un intelectual ca el. ― Deloc! se încăpăţâna bătrânul. e de ajuns să fii ciocoi. Vorbind.j 'Nicidecum. Dordea î! cunoaşte perfect." în cele din urmă. mai potolit: ― Aseară. iată?. -Prin urmare vezi. nicidecum i (fr. pe toţi oamenii de treabă care nu poartă iţari şi opinci.% nu ca aici. n-a putut smulge dintr-însu! ' decât ca ciocoii i-au zdrobit înima şi alte asemenea bazaconii..are să le regrete. zice. Se întrerupse.. murmură Puiu nezdruncinat. bătrânul Policarp Fannga sosi mai agitat ca de obicei. Doctorul âsîa B o canalie i înţelegi ""> O canalie! (fr. tată! ― Dutout. când se simţea mai mulţumit. în aif sanatoriu. sa te scăpăm din ghearele acestui doctor mizerabil!. afişeze nişte concepţii atât de barbare? Dar.) 74 ― Tocmai acuma când am rnoepui să mă sirni mai bine? zise Puiu tot calm. Ei bine. zice. ― Şi mai bine ai să îe simji întră rişte medici umani şi între oreîe. Avea un aer misterios şi indignat. Trimise îndată pe gardian să se plimbe pe condor. ca acest specimen primitiv să te urmărească cu ura lui maniacă! ― Şi Dcrdea o fi exagerând sau l-a înţeles greşit.) iată! (fr. dutcuî!zSQ enervă bătrânul.. Dacă mi-a spus lucrurile acestea. ştii ce-mi spune Dordea? "Merituos. să i se pară că descoperă duşmanii. să intri în observam. de-ale sensibilităţii lui bolnăvicios de ascuţite. l-a avut alev. a . Nu mi-am închipuit însă că. fiindcă trabuie să vorbsască ceva particular cu Puiu. cu desăvârşire imposibil!" Ai înţeles? Ce-mi pasa mie de calităţile lui profesionale. . În războiul ce-l! ducpa aic< cu sine însuşi a fatd sa oxagereze importanţe fiecărui geft. fireşte. ceea ce însenina culmea enervării. ajunsese să vadă că toate au fost excrescenţe de-ale mintii lui înfi>rbântate. Dordea nu vorbeşte niciodată fleacuri şi nici nu se ţine de clevetiri. ― Puiule. la club. însă. ― j. stâpânindu-se însâ şi adâogând mai încet: De-altfel m-am sfătuit azi şi cu Tilda E şl aa absolut de părerea mea: trebuie să îe mutăm de-aici.. fâcu câţiva paşi şi se întoarse ia Puiu.. dar ca om. Eu îe-am adus aici contând pe Demarat. Mania asta a lui era atât de cunoscută că Dordea l-a şi întrebat o dată cum se poate. daca alffel e execrabil? Zice că de prin Universitate nu scăpa nici o ocazie să-şi arate' ura cea mai neagră împotriva ciocoilor. ss.

. N-am făcut caz. cu nici un preţ! Nu vreau să înşel. necum binevoitor. ar trebui să mă înşel.. continuă apoi. zise îndurerat: ― Ce râu mai mare sâ-mi facă el decât mi-am făcut eu însumi prin ceea ce am făcut? Că are sâ-mi dea un certificat de responsabilitate? Ei. îl dăscăli Faranga.. Doamna Ferentaru. îşi opri plânsul. ― Bine. ― Nu te-am adus aci. el. Se întoarse spre fereastră. a adunat Matilda de pe Ia prietene dea!e ei dintre care unele au test internate aici. ― Nu-ti mai spun că o dată a fost chiar nedelicat! sfârşi el cu amărăciune. n-a putut să vorbească prea deschis. Policarp Faranga.. în cele din urmă. o ştii. cuvintele lui despre el se coroborează cu diversele păreri c*. Ca sa mă împac cu lumea aceea. şi?! Ar fi oare asta o catastrofă mai grea decât moartea Madeleinei? ― Ar fi şi moartea ta. ca şi când l-ar fi jicnit: ― Bine. în contra voinţei lui de a face vreo intervenţie. sărmana. Destul că a îndrăznit să nu fie cât trebuia de cuviincios faţă de mine... Şi. Însăşi Mâdălina. n-a reuşit să scoată măcar un cuvânt liniştitor. a fost aproape în fiecare zi la Ursu şi. care te afli în puterea lui. Evident. Ei bine. om bătrân şi cu o situaţie care ar merita sâ-i comande cel puţin respect! Nimic nu putea însă sa clatine convingerea lui Puiu care.vrut cu siguranţă să mă previe în mod fin să nu mă culc pe o ureche în privinţa ta şi sâ-mi iau masurile din vreme. de altfel. cu toate aluziile lui discrete. Nu e prudent să-Ji laşi viitorul în mâinile unui om care e adversar declarat al clasei sociale din care faci parte! Apoi... nimeni nu spune decât ca e un mojic fără pereche. să mă prefac că sunt nebun. Ar fi a doua crimă ce m-ar lovi şi pe mine!. pentru că orice gest al meu s-ar răsfrânge asupra ta. Puiule! A doua trebuie evitata cu orice preţ!. a fost inspirată când a zis că niciodată n-a văzut om cu nume mai potrivit ca acest Ursu nesuferit! Totuşi Puiu râmase neclintit în bunele-i păreri despre doctorul Ursu şi nici nu voia să audă despre mutarea în alt sanatoriu... bătrânul îi destăinui că. tată. dar să nu uiţi ca de el depinde viaţa ta! De referatul lui L. după multe zadarnice stâruinti. dumneata vorbeşti parcă acum ar mai avea vreo importantă micile trucuri avocăţeşti! Parcă de-aici încolo m-ar mai putea interesa lumea din afară L. ca sa sfârşeşti acolo unde puteai să începi! Te rog dar să cumpăneşti bine când persişti într-o atitudine sentimentală absolut nepotrivita cu împrejurările! 76 Puiu ripostă deodată. l-au cunoscut indirect. Puiule! tresări bătrânul. medic şi el. şi!-au putut cunoaşte din contact 75 direct. Ei. să -mi mai încarc conştiinţa şi cu o înşelăciune spre a scăpa de urmările unei crime! Nu pot!. * asta nu se mai poate. scoase batista şi. Una ajunge. în sanatoriu. prefâcându-se câ-şi şterge nasul. tată. Puiule. iar altele au avut prietene bolnave aici şi venind mai des să le viziteze. Şi chiar dacă aş . n-ar dori să fie astfel răzbunată! l se umplură ochii de lacrimi. ca nu cumva să-! vadă copilul şi sâ-si strice dispoziţia. fireşte.

fiindcă observase câta plăcere îi face. din întâmplare. Tilda. şi tocmai asta îi plăcea lui Puiu. îl punea mereu să-i povestească de pe-acasâ orice îi venea în minîe. după ce plecă bătrânul. căci cele viitoare vor veni la timpul lor!". ca în sat o arătau cu degetul oamenii de omenie. ca să-şi aiunge cu totul urâtul ce-' apăsa sufletul mai râu ca totdeauna. încetineala fârâ voie în cetire a gardianului umplea mai S-a sfârşit! (fr. Tu ai aici atâtea frământări şi eu mai vin cu. a umblat şi pe la noi!.. oftând gânditor şi cu rhara pâroro de rău: ― Va să zică. Leahu începea totdeauna. dimpotrivă. ajungând acasă la Matilda. Grăbit nu era deloc. în privinţa cărora amintirea lui era inepuizabilă. cu repeîiri de silabe până să ghicească un cuvânt.) " Trebuie să acţionăm. Andrei Leahu mai muit silabisea decât citea. scurtându-l. ai dreptate. Acuma. ridicându~se pe jumătate şi cu nişte .. se întinse pe patul gardianului. chiar când Leahu se înfierbântase cu povestea unei fete de la ei.fi atât de ticălos să vreau. care rămăsese însărcinată cu unuî şi o-a dus tocmai la Piteşti să lapede şi apoi să se bage acolo la stăpân. că odaia au venit pâimaşi străini tocmai din Secuime. dar fără să ne mai bazăm pe el! (fr. că în cutare an oamenii nu s-au putut învoi. de zeci da ori. zise bătrânul Faranga încet. i le citea gardianul şi astfel deveneau amuzante. cu câte-o qbservaţie printre fraze completând conţinutul rnai deseori presupus decât înţeles aisvea. precum şi Puiu râmase amărât. Prin urmare stau aici. Puiu îl îd^erupse deodată. ― // f aut agir.. Leahu însuşi se bucura mai cu searnâ când descoperea în gazetă ceva despre Argeş. toată ziua. cum aş sta oriunde.. sfios şi nehotărât. ca de obicei. s-a întors la pagina respectivă. iatâ!. judeţul iui.. De-abia pe la sfârşit scotea la iveală povestirile despre păţaniile ţăranilo. Şi cum noutăţile nu-! interesau. Şi Matilda aproba cu înflăcărare: ― C'est ca. despre boierii pe care-i cunoştea: c-âu fost aşa şi au dres aşa..) Aşa e.) 77 l \lll mult timpul. Fiecare se plângea în sine de celălalt că nu vrea sâ-l înţeleagă... ascu!ta numai glasul cela cu intonaţii de şcolar silitor.. văzu şi satul sau înîr-o înşirare de ecmuna vizitate de un ministru excesiv de activ. dragă Poly! Trebuie sâ-l salvăm.. "Eu am sâ-mi văd de cele prezente. în ciuda lui! (fr. C'est fini! Plecă apoi amarat. şi aştept liniştit să vie! ― fntr-adevăr. Care ce s-o fi întâmplat de a trecut? De altfel Puiu. Tilda mais sans plus compter sur lui! zise trist bătrânul Faranga. După un răstimp însă. şi porniră să îăifâsui-ască. n-aş şti cum să simulez. mon vieux Poly! II f aut le sauver malgre lui!3 XXI Fiindcă lui Puiu îi era silă să citească ziarele. trecu în anticamera. i& odată când. îşi zise Puiu resemnat şi totuşi mândru că nu s-a lăsat înduplecat.

― Tu ai jucat vreodată Ciuleandra? ― Cum să nu fi jucat. la Vârzari. Andrei? ― De. ― Ba eşti zevzec. Totuşi. ceea pe care am sugrumat-o. boierule! Ascultând distrat cuvintele gardianului. tu poţi sâ-mi şuieri Ciuleandra? ţ ― Ba să mă iertaţi..Aşa-i jocul. . ― f-ascuita.. Puiu se chinuia sâ-şi reamintească melodia Ciu/endrei şt... Doamne păzeşte! Că parcă omu-i şi nebun la Şul&andra. de. în acelaşi timp.. se simţea profund nenorocit. ar fi vai şamar ce-aş patimi de la domnul doctor! Cu o sforţare dureroasa. Ciuleandra şi nevasta! Îşi dădea seama că spune lucruri pe cară nu vrea şi totuşi le spunea cu un glas straniu.. Pui J se stăpâni să nu mai stâruiascâ. zău aşa. Apoi de m-ar prinde cineva ţopăind pe-aici. S~a şi întunecat. iar eu am ris. răspunse Leahu atât de speriat. ― Păcat! murmură Puiu. Acolo se adună fiecare cu fata ce-i place şi mi se strâng şi se oţăresclajoc. Suleandra e un joc greu şi trebuie să fie mulţi jucători şi lăutari buni care să ştie şi ei jocul. şi în război şi în alte necazuri... zise gardianul puţin uimit câ-l întrerupe şi mulţumit de întrebare. în picioare. împotriva voinţei. nu se putu opri să nu întreba. cu puteri de naram. ca sâ-şi amintească mai repede... se pomeni spunând: . Leahuie! bufni Puiu cu manie reţinuta anevoie. conaşule. încât însuşi gardianul se uita la dânsul nedumerit. boierule. p-ort în spate ani multişori!. Câte opinci n-am rupt cu ea.. să nu vă supărat:! sa rugă Andrei. cu o figură imobilă.. boieri: din alte cernere sunt bolnavi. înţelegi?. că Şuieandra e cu multa sâritură~$i au. şi alîa nu! 78 ― Straşnic jociobservâ Puiu cu o pornire ce nu se lăsa stăpânită. şi se culcă devreme si nu suJ t i ferâ gălăgia. boierule! zise gardianul cu un râs silit prin care voia sâ-şi ascundă neliniştea. o singură dată. Joc de tineri. căutând sâ-S mulcomeascâ. boierule. boierule! se făli Andrei. Andrei.pst ce-am avut.... că nici n-am avut de la Dumnezeu dar ia cântece. de mă mulţumesc sâ-mi ţin zilele . plină de hotărâre. ca să fie cuviincios. însă. pânâce-şi pierd minţile. îl alungă şi-şi zise ruşinat că gardianul!-ar crede smintit.priviri suitori: ― Dar la voi cum se joacă Ciuleandra. Greu! Puiu vru sâ-l roage să continue povestea cu fata şi.. A fost foarte frumos! Atunci mi-am ales şi nevasta. pentru că rai izbutea.. parcă l-ar fi îndemnat la ceva extraordinar de ruşinos. ca eu de când sunt n-am şuierat. conaşule. îşi dădu seama că gândul e bolnăvicios. că ti-aş şuiera-o foarte bucuros!ţ ― Apoi ca eu tot n-aş juca. Nici nu mi-ar şede bine. de ia Ciuleandra. nu ca dumneavoastră. Ii trecu prin gând că ar trebui să schiţeze paşii. Aş fi vrui sa văd cum o joci tu. Ştii... Şi eu am jucat Ciuleandra o dată. Leahu aproba: ― Apoi prin partea noastră mai toţi flăcăii de la Şuieandra se însoară. Te lauzi ca ştii şi nu ştii nimic l ― Nu zău.. dar nu-mi pot aminti rnalodia.

se sui în pat şi.-parfumat şi pomădat.. Se obişnuise să doarmă cu uşa spre anticameră deschisă. N-am să mă las!" XXII După o noapte zbuciumată de visuri multe şi ciudate. Răsărea câte-o mâpurâ de undeva.tii îşi zicea că trebuie să mai încerce sâ-şi rememoreze melodia blestemată. Fixă oglinda cu picior pe masă aşa încât. cu iotul deosebit de fostul aandy veşnic pudrat. Încetă repede. să se culce. îi fâşâia în ureche... apoi ochii rătăcitori şi mai adâr. să nu-l audă de-aiâturi gardianui. Era falsă.. te rog. se simţea încântat că 80 a suferit atâta şi socotea ca prin suferinţă s-a apropiat de Madeieine.cit. în vârful picioarelor goale.Vedea bine cât de ciudată e dorinţa lui subită cu Ciuleandra şi mai ales imposibilitatea lui de a-şi înfrâna gura. am sâ-ţi fac o destăinuire foarte importantă! Ursu se uita la el cercetător: ― Poftim! Te ascult! ― A. puse pe Leahu să-i facă patul. să se poată vedea şi admira mereu. lucioasă pe umerii obrajilor şi zbârcită puţin în colţurile gurii. am sa te chem îndată ce voi termina vizitate. pe care-l aştepta azi mai încrezător ca totdeauna. se stingea şi lăsa în locul ei o dorinţă mai poruncitoare de a-şi aduce aminte. trecea în anticameră la gardianul care. mormâind frânturi de cuvinte. sări din pat şi. îşi făcu toaleta cu mai mare grije ca alte daţi. se porni să îmbine nişte paşi de joc. în orbite îi arătau un om nou. Se trudi vreun sfert de ceas şi nu izbuti să închege Ciuleandra. Se dezbrăcă. trecând. parc-arfi vrut sâ-şi înăbuşe pornirea ce creştea într-însul vijelios. îşi zise dă acestea sunt urmele sufarintei. nu! se apără Puiu aproape protestând. domnule Faranga? Îl măsură o clipă. E ceva particular şi doresc să ţi-o comunic numai dumitale.. asudat. Când se vârî iar în pat. fără zgomot. în fundurile min.. În sfârşit.se aşternuse să descifreze Universul. Puiu se trezi foarte liniştit şi cu o hotărâre fermă în suflet. furios. Crâmpeiele de melodie însă îl urmăreau acuma ca nişte albine întărâtate. Acuma ceru s-o închidă. Şi atunci.. Ca să scape de ispita ce scotea mereu capul în sufletul său. între patru ochi. se simţi mai mulţumit şi-şi zise: "Am să mi-o reamintesc. Alerga de ici-colo. arunca o privire împrejur şi se pregăti să plece. iar se întorcea în odaia lui. Peste împotrivirea lui. Se privi lung în oglindă şi-şi găsi o înfăţişare demna. părea şi-ar fi aranjat un discurs. să-şi închipuie că a înnebunit. Ursu apăru cu alaiul obişnuit şi-i adresă întrebarea cunoscută: ― Ce mai nou. Ţin foarte mult. De câteva ori trimise apoi pe Leahu să vadă dacă nu . Sub înveli-toare începu să fluiere în surdină altă frântură de arie apărută din nou în creierii lui. Fata paiidâ. doctore! Doctorul îi mai privi puţin şi încheie: ― Bine. slăbită. pielea întinsă. Puiu însă îl reţinu cu vioiciune: ― Doctore. până va sosi doctorul.. v Puiu fu cuprins de o înfrigurare mânioasa. închise ochii şi îşi trase tartanul peste cap.

. fii sigur că pe dumneata te sugrumam! Foarte agitat. ― Ei. dar vorbele mi le amintesc perfect. spuse cum a ajuns să-şi dea seama că e împovărat cu o cumplită ereditate criminală şi cum aceasta a tot râvnit să se manifeste. Î! aşeză şi-l invita sâ-i povestească. După lupte grele şi mari zbuciumâri sufleteşti. ca de un aghiotant. Nici nu mă mir că nu crezi. Am ucis-o pe ea. cum na fost nimeni sâ-mi deschidă ochii! Ursu îşi regăsise stăpânirea. că ia mânie seamăn ca două picături de apa cu .. În faţa lui. continuă mai domol: Exact însă nu.. Doctorul urmări gestul şi întrebă brusc. adaogă cu o strălucire extatică. faptele. toată înfăţişarea mea. zise: ― De altminteri. Povestind se făcuse mai palid. Aruncă halatul pe un scaun şi se apropie bănuitor. surâse Puiu. apoi ca şi când s-ar •. Dacă-mi ieşea în cale jupâneasa. fireşte. am descoperit pentru ce am omorât pe Madeleine.. de crime oprite la timp numai prin voinţa şi educaţia ta. cu un glas aproape stins. Ursu tresări. Cupa o pauză îi zise liniştit: ― Totuşi asta încă nu ne spune de ce tocmai pe soţia dumitale ai ucis-o? ― Curios eşti. îi tremurau puţin mâinile. Răspunsurile îl supărau căci erau invariabil aceleaşi: mai e niţel. A fes* o • ÎS muncă titanică! Doctorul nu-şi putea ascunde uimirea. Ş-i. doctore! se enervă deodată Puiu.ite . urmat de nedespărţitul gardian. A trebuit să-mi scrutez întreg trecutul. ― Ai descoperit? Dumneata? Nu se poate! ― A fost greu.. îşi luă brusc o ţinută rigidă si porni cu paşi solemni. păstrând însă pe faţă mereu un surâs de martir.. aspru: • ― Aşa ai sugrumat-o ş» pe ea? ― Probabil. Avea o şovăire care arăta că nu ştie ce să creadă. fiindcă ea s-a nemerit să fie atunci acolo! Nu pricepi?.. până ce a izbucnit în uciderea Madeleinei. aş fi orncrât-o pe jupâneasă ori daca erai chiar dumneata în fata mea. glumind. Cineva mi-a spus odată. făcu un gest cu mâinile. Puiu se simţi atât de emoţionat că vorbi cu glas înecat: ― Doctore. Cu toate astea am descoperit. în sfârşit. avea ceva din cruzimea bestiaiâ a primitivului. că ai trăit atâţia ani cu povara asta imensă în suflet! Azi mă mir cum am putut trăi aşa. Şi Puiu. Nu-ţi închipui ce îngrozitor a fost când a trebuit sâ-mi dau seama! Nu e puţin lucru să simţi categoric într-o bună zi ca eşti un criminal născut şi că toată viaţa ta a fost un lanţ de porniri criminale. gesturile cele mai mici... când eram furios. ― Acuma toate sunt clare în mine ca lumina soarelui. cu multă introducere şi copioase amănunte. În momentele acelea singur instinctul e conştient şi activ. străin cum eşti. încleştâdu-şi degetele convulsiv. satisfăcut de neîncrederea lui.. evident.. răspunse PLIU repede. mi-a spus.s-au sfârşit încă vizitele. restul se supune orbeşte! După o mica tăcere. s-auzim! îl întâmpină doctorul Ursu în picioare. scoţându-şi halatul alb. încurcat. nu şiiu cine.mi aduc ami. Când fu chemat..

In sinea sa. Aşa-i totdeauna.frig. începând întrebările.. Leahu ştia.. de peste trei săptămâni de când stăm împreună.. zicea dânsul deseori de când 83 i t a păţit ruşinea cu nevastă-sa).. dându-şi cu socoteala că. 82 omul din caverne i ― Nda. Adevărul adevărat e că sunt nebun! M-am constatat ou însumi. boierul. o întoarce degrabă pe chestia boalei şi s-a isprăvit toată încurcătura. parcă l-ar fi atins o undă neaşteptată de. Ascultă un răstimp liniştit. Doctorul Ursu se cutremură. stai. Eu.. bun la vcxbâ şi la inimă. Mai cunoştea el cazuri de la armată când unii. înţelegi?. când boierul da de o belea mare. prin ele. cot la cot.A. ― Da. boierule? zise gardianul răspunzând cu râs ia râsul lui.. care răsună în oda:e ca c scuturare de cioburi sparte. îi admira şmecheria: adică pentru că a greşit de a omorât o femeie (care femeie nu-i vrednică rafie omorâta.. când rn-au adus aci.. apoi deodată îl opri: ― Stai. doctore. trebuie să cunoască multe.. ba de vreo pedeapsă grea. azi.. încercau sa se prefacă nebuni. Nu o clipă Ja nebunie. Ţie pot să-ţi spun. ca să ştii şi tu! ― Adică în chestia cuconiţei? întrebă gardianul.. De aceea nici nu lua în seamă unele ciudăţenii. Altminteri i re părea foarte de treabă. reluă Puiu apoi cu un nou avânt. deşi poliţist.. ca boierul lui vrea să se facă nebun ca să scape de puşcărie.. doclbre!. Ei bine. sec. cum ştia tot sanatoriul. doctore! Avu un râs scurt.. sa tai capul unui om cumsecade?. . XX! i ― Ascultă Andrei. şiret. cum credea sau voia să facă să se creadă bietul tata. nervos... umblă sâ-l lege şi pe el la gard. tu crezi ca eu sunt bolnav? Ori nu crezi? Spune drept! întrebă în aceeaşi seara Puiu. căci ti-i punea în cearceafuri reci şi ti-i muştruluia de le trecea repede pofta de-a simula. fn ziare n-ati putut vedea mare lucru. camarazi ca la război. Andrei. ştii.. Dar acolo nu mergea ca aici.. să vezi cum s-a întâmplat cazul meu. ba ca să scape de tot de oaste... cu un râs straniu. după trei săptămâni de meditaţii necontenite. se gândise să povestească gardianului ce-a vorbit azi cu doctorul. ca motivul crimei e o dispoziţie criminală foarte puternica.. numi dădeam seama cum am putut săvârşi o crimă atât de odioasa. Boală boierească!. pe gardianul care-i aşternea putu!. sunt lămurit. în primele momente de tulburare.. murmură doctorul pierdut cu gândurile aiurea. ci o nebunie definitivă şi iremediabilă! Din nenorocire asta e realitatea. Dar sa-ti spun eu. ― Din toate astea trebuie să reţii.. ― Ce boală.. doar el. că acuma noi suntem ca fraţi. ca nu ştie nimeni afara de mine cum a fost chestia. Puiu. ca poliţist. Acuma se răzgândi şi-l puse ~~ pe el să-i spună cazuri de crime.

. se întrerupse. s-a isprăvit!. nu-i nevoie să omori pe inamic. Deodată îşi dădu seama că vorbeşte fără şir.. Dar nici acolo nu ştiu.. Andrei. şi cum să nu ierte. că nădejdea noastră cea bună tot în baionetă ne-a fost.. săraca. Că de-i ucideam pe ei.. să nu mai poată face râu... că nici în război.. dacă nu-mi ţineam firea! Eu. războiul nu se socoteşte la omoruri. şopti Puiu tainic. eu mi-am sugrumat nevasta cu toate că nu mi-a făcut nici un râu! reluă Puiu triumfător. ― Iartă.. cum nu.. câţi oameni ai omorât tu în război? Gardianul răspunse râzând: ― Apoi. Eu îi împuşcam pe toţi şi gata!. ci sâ-l cotonogeşti. în loc de răspuns. câ-i târziu i. Am plesnit eu aşa pe mulţi. dacă am stins un suflet de om. De tras cu puşca trăgeam până se roşea ţeava câteodată şi eram bun tintaş. dar de omorât m-o ferit Dumnezeu.. ― Ori se lăsau. Că eu în luptă întorceam puşca şi loveam mai mult cu patul. când ştii cum să rogi pe Dumnezeu... mi s-a împlinit osânda şi nu mai trebuie să omor pe nimeni. zău cruce.. ― Ei vezi. aşa-i?. Atunci spunemi. ci s-o ţii întruna. Eu. spune şi la teorie. Dar când nu ştii? Că rugăciunea să no schimbi mereu. băiete!. =| Puiu se arătă foarte decepţionat şi zise cu dispreţ: ― De-aceea n-ai omorât tu pe nevastâ-ta când şi-a bătut joc 84 de tine. câ-mi venea mai la îndemână.. nu aveam să omor pe nevastâ-mea..Uită însă ce a vrut sâ-i spuie şi se întrerupse zăpăcit. toată viata aş fi ucis. Greu e păcatul pe suflet. fără poruncă de la cârmuire. Cum gardianul. iartă şi trebuie să ierte. uite crucea.. boierule. câ-mi putrezeau oasele prin ocne pentru o muiere blestemată! făcu Leahu încet. tu ai fost în război. Puiu continuă: ― Ba aş putea spune că nevastâ-mea a fost un înger. înainte de a-şi aminti şirul.. de-aş fi fost pe front. boierule. murmură gardianul foarte umil. pe front.. dar Dumnezeu iartă pe om. Acuma. Toată nenorocirea cu nevastâ-mea însă vine numai de la tata.. tot nu ştiu să fi omorât. cu două! observă Leahu cu gravitate.. închinându-se.. Dar eu. se mulţumi a strânge din umeri. că n-am trâsnit-o. pricepi? Aşa stă chestia: de omorât trebuia să omor pe cineva. vezi tu. Dar eu am fost osândit de Dumnezeu să ucid şi soarta a căzut tocmai asupra ei.. pe nimeni... că e! n-a lăsat sa fiu trimis pe front! ― Păcatele pentru oameni sunt. vezi! ― Ba eu zic bodaproste. îi veni altă întrebare: ― Mâi Leahule. câ-n război omul nu omoară de bunăvoie. dar să nu minţi. nici în război. Puiu urmă: ― La asalt n-ai fost niciodată? ― Ba fost.. ori nu se lăsau! se înfurie Puiu... cu o lucire aspră care-i mărea ochii. omoram cel puţin o mie de nemţi! ― D-apoi că nici nemţii nu se lăsau aşa sâ-i omori cu una. Dar cu mâna mea nu ştiu să fi omorât nici măcar un bulgar! Nemulţumit. boierule. îşi netezi fruntea şi pârul şi zise trist: ― Aidem la culcare.

Din distracţie se sili să citească şi deodată tresări. Un tramvai gol trecea. ds -abia ici-colo mai dăinuia câîe-o paiâ albâ-eenusie pe huma raagrâ. o îuară ia fugă. avea un surâs primăvăratec. Uite. încercă gardianul sâ-l mângâie. când văzură însă pe Puiu cu însoţitorul!ui. Zăpada se topise. dezgheţat. Andrei! susura Puiu într-un târziu cu nările gâdilate de o respiraţie plină. ― Treisprezece! răspunse Leahu cu mândrie după câteva secunde. în lume. o casă cochetă. în realitate îi fusese indiferent orice număr. parca duhu! primăverii ar fi revărsat vaiuri-valuri de întinerire. Pe îa noi oamenii îşi curăţă plugurile.Andrei. dar fiindcă îi trecuse brusc un fior prin inima.. ― Vine. una a Societăţii de asigurare.. îi deştepta în suflet puteri noi ci noi îndemnuri de viaţă. în timpul 86 fâzboiuluiţPe peretele curat.. ca într-o grădină din basme. Doi copilaşi. încercase să se înşele că n-o fi citit bine. parc-ar fi vâzut nişte arătări.. iângâ poarta. cu fond albastru. pe trotuar. că eu nu-l văd bine? zise către gardian încet. ascultând cu plăcere cum îi scârjâia sub picioare prundişul fin. mormăi gardianul cu mare nostalgie în glas. că bun e Dumnezeu. ― Vine primăvara. ― Chiar dacă e bun Dumnezeu şi te iartă. cu poarta ce fier. păcatul rămâne şi apasă şi nu vrea să te ierte!. Tocmai ajungeau la grilajul dinspre stradă. cu trei ferestre!a faţadă.. Zi mai bine Doamne fereşte. Puiu îşi zise că e exact sunetul claxonului de la maşina lui.. 85 Andrei! ― Doamne fereşte! -Noapts buna! XXIV A doua zi ceru ~ă se plimbe în grădina r. Aşa citise şi el. ― Ce număr are casa asta. Peste drum. Gardianul îi î. ca un parfum viu aî pământului. printre gratii. boierule. iar sub ea alta.anatoriuiu?.Tibrâcă bine cu blana caro i?e adusese de-acasâ mai demult. pentru că şi alţii pozau cu groaza de numărul fatal. şi tare apasă!. se prefăcuse şi el că nu-l poate suferi. ― Treisprezece? repetă Puiu. albă. Păşea înveselit şi sprinten pe cărările umede.. eu câteodată îl simt mai greu ca o piatra de moară! ― Lăsaţi.. ruginită. Chiar în acelaşi loc poposi pe urmă Puiu să privească pe strada care acuma era pustie de tot. Andrei. în mijlocul vagonului conductorul îşi făcea socotelile sugând desperat creionul Un automobil verşi din partea opusă şi dispăru sunând prelung din claxon. conaşule.. Nu avusese niciodată aversiuni superstiţioase... Aerul aspru a! începutuiul da martie î! înviora. precum în general indiferent îl lăsau toate lucrurile . ca şi când ar fi descoperit o veste urâtă.. Uneori. Copacii îşi scuturau crengii© amcrţiie. Mirosul de răveneală. se opriseră şi se uitau. Puiu o mângâie din ochi şi-şi aminti că întocmai aşa a fost şi casa în care au stat ei la laşi. speriaţi. erau două tăbliţe mici. indicând numărul casei în cifre albe.

Î! enervară atât de mult descoperirile acestea. îi veni în minte că şi numărul maşinii lui. trebuie să se ridice mai presus de eie şi să!e dispreţuiască... Efectele lui treisprezece simplu pot fi anihilate. Nici un argument însă nu-i putea alunga acuma simţământul vag şi cu atât mai tulburător de nelinişte ce începuse sâ-i înfăşoare sufletul ca într-un văi din ce în ce mai gros. cu Ciuleandra şi toate celelalte. pe care topirea zăpezii ie dezvelea. Pretutindeni ochii lui descopereau numai urâţenia şi murdărie: crengi uscate şi rupte. "Bine că nu'mai am şi aici pe treisprezece!" se gândi dânsul. Hotărî să nu se mai gândească ia coincidenţele astea copilă87 reşti. repeta fără voie în minte numărul citit şi.problematice. om civilizat. l i era silă însă acuma de plimbare. când a ieşit întâia oară. ― Şi totuşi n-am avut nici cel mai mic accident. încât ca să le curme. care-l face să vadă acurna în toate numai semne rele. . ― Ajungă. După trei săptămâni de singurătate chinuitoare. ca o duren ascunsă. a fost tot într~o astfel de zi predestinata: duminica. acolo. apucându-se acuma să caute ce date din viaţa iui. E o depresiune nervoasă. 13 februarie.Chiar aşa a fost cu biata Mădăiina". Deasupra uşii.. trecu în anticameră." Când vru să-şi spună că mai doveditor ar fi fost daca ziua morţii ei ar fi căzut într-o zi de treisprezece. îşi zise că &l. Dezbrâcându-se însă. mormăi dânsul . 31 iulie. îşi aminti fulgerător că cea dintâi întâlnire a lui cu Mâdâlina.. Leahu însă plecase ia masă.s-au petrecut în puterea numărului blestemat. dar îi sfârâia în creieri. data înmormântării Madeieinei: "Marţi. ca nişts bubo pe un obraz bolnav. observa o tăbliţa cu numărul şaptezeci şi şase. Cifrele anului în care a murit maicâ-sa dădeau. Continuă plimbarea prin grădină. fn aceeaşi clipire îşi mai aduse aminte cum cineva i-a explicat odată că cete două cifre ale numărului fata! sunt mai primejdioase când se inversează.. Deoarece numai proştii pot crede în semnificaţia unor astfel de potriviri întâmplătoare. a trebuit sa vadă o casă cu numărul treisprezece? întrebarea nu cerea răspuns.. adunate. pe când se îndemna aşa. Pe când voia să se supere că nu I-a găsit. Andrei! zise Puiu deodată. pe când cifrele inversate prevestesc totdeauna un rău ce nu se poate evita prin nici o sforţare omenească. are un treisprezece simplu şi unul inversat. să mai dibuiască asemenea coincidenţe. mai mult ca să nu se lase copleşi! de o apăsare tot mai împovărătoare. ia Vârzari. se pomeni zicând: ― Şaptezeci şi şase. să stea de vorba cu gardianul şi sâ-şi schimbe gândurile. văzând perfect caracterele tipografice. adică şapte cu şase tot treisprezece.. pentru ce.. Dar.. coji de fructe― urmele iernii. tot treisprezece. bucăţi de hârtie. o mie trei sute treizeci şi unu. Pământul ci3ios i se agăţa de şoşoni. fi apăru îndată în minte necrologul din ziar şi reciti clar. Aerul i se părea umed şi înecâcios. îşi zise Puiu. aproape înfuriat Intră zgribulit şi plictisit. Însăşi ziua naşterii lui a fost la treizeci şi unu martie. pe pervaz ia cdaia în care stâtea-de atâta vreme. un gând ascuns i se sfredelea în trecut. peste un răstimp.

. Impresia lui dintâi nu I-a înşelat şi. dacă încapi acuma cu lucruri dastea! Nu mai ştiu ce să cred de tine. Observaţia s-a mărginit la un interogatoriu asupra faptei.. şi acuma ar fi izbucnit mai stăruitor.. Toată purtarea doctorului demonstrează o vrăjmăşie ascunsă.să fie o anihilare reciprocă a efectului celor dcuâ numere. Sper că am fost cât se poate de categoric? ― Ultima. Toată ziua m~a .. de-a ajuns să se sperie de cifre fatidice. în ce zi a fost născută Madeleine? ― Ultima zi a ultimei luni a anului! răspunse Faranga promt. Dar azi nu mai încape nici o îndoială.. să îndurăm împreună un destin îngrozitor. aici. Poate că şi ea s-a născut într-o zi de treisprezece?. iar când... morocănos. nici nu ştiu în ce zi s-a născut. Dar anul l-aş putea calcula: patru de căsnicie. Sărmana Madeleine i De ia prima până la ultima întâlnire cu mine.. care I-a tiranizat în loc sâ-l menajeze. dacă chibzuieşte bine .... Şi exact patru ani după logodnă.. tată! zise Puiu profund abătut.. ca să crească şi să se umfie în taină. cu un surâs îngăduitor. Adică la treizeci şi unu martie. chiar daca n-arfi crezut. iar logodna noastră la treisprezece februarie. norocul e ai bătrânului.. Nici măcar anul. mai curând decât cu medicul unui bolnav de nervi. toate sub vraja numărului catastrofal!. înmormântarea!.. Treisprezece inversaî. însă. se vede. ― Până şi cununia mea cu Madeleine a fost într-o zi nenorocoasă. ca şi când în timp ce voise să alunge gândul stăruitor. căci bătrânul i-a trecut Iui numărul de la maşina cea veche. căci a avut parte de un observator care seamănă cu un director de temniţă. vinovat e doctorul singur. ziua n-o ştiu. A fost veşnic tăcut. îl întâmpină nerăbdător: ― Tată. Toată ziua se chinui cu socoteli şi interpretări în jurul numărului.. adică treizeci şi unu decemvrie! murmură Puiu 89 ! galben. N-a fost supus nici unui examen serios.. ca şi când fapta şi împrejurările l-ar fi-interesat mai mult ca făptuitorul.. mâ superi râu. patru în străinătate. Ceea ce înseamnă că tocmai numărul fatal mi-a purtat noroc! După un răstimp... Tatăl său a avut perfectă dreptate. El. veni bătrânul. apoi zise cu imputare: ― Puiule draga.. se întrerupse brusc Puiu. cum trebuia sâ-l considere. Ca şi mine! Bătrânul Faranga tăcu câteva clipe nedumerit. Am fost ursiţi amândoi. de patrusprezece ani era atunci. afară de nişte analize obişnuite în sanatorii. a fost numai pentru că îi era frică să nu fie o închipuire bolnavă. Apoi să nu aibă toate acestea nici o semnificaţie?. de şi-a înâbuşit-o. cum foarte bine spusese bătrânul deunăzi. Adevărat.. parcă înadins ar fi căutat sâ-l exaspereze. iar dacă o fi şi noroc. în aceeaşi zi. a fost de fapt mai râu ca într-o închisoare.. dupâ-amiazi. Degeaba. dragul meu î ― Nici eu nu ştiu. Iar încearcâsâ-şi risipească gândurile acestea zicându-şi că sunt nişîs scrinteli datorite enervării fireşti pe care a produs-o izolarea atât de îndelungată..râzând şi întorcându-se în camera lui. Dacă nu-şi mai poate stăpâni nervii acuma. acesta s-ar fi oploşit într-un colţ. se gândi ca aici trebuie.

Pentru e! singura atitudine potrivită ar fi fost tăcerea. răspunse potolit gardianul. acurna îi venea să tâifâsuiască tot despre lucruri din sanatoriu şi mai cu seamă despre doctorul Ursu. Perspectiva-mutării îl umplea de încredere. însă. parca şi acuma îl vad colea.. îrni pierd şi minţile. deioe oe doctorul Ursu pentru ca nu i-a vorbit niciodată frumos. parcă plânsul i-ar fi spălat sufletul. Puiu îndreptă nişte ochi rătăcitori spre tatăl său şi deodată izbucni. în dimineaţa ceea. Puiule. Se . amândoi! ― -Sa v-ajuîe. Vrea să mă distrugă. în sinea lui.. spre deosebire de altădată. boierule. Andrei Leahu nu suferea. în zadar. avea chef de vorbă. hai.. Puiule! îi mângâie bătrânul foarte palid. Trebuie sa mai ai răbdare" numai câteva ziie!.. ca mie mi-a fost mai bine ca acasă. Eu ca eu. Puiu. m-am stăpânii. Plângea-cu sughiţuri mari. oriunde. uitându-se cu o bunătate care'pe gardian îl umilea. Mâ urmăreşte. ci numai cu huiduialâ si ocară. e adevărat! E duşmanul meu L.) 90 ― -Ei. da! Mutâ-mă de-aici. cuprins de o înfiorare grea.. Am făcut dernerSwi pentru mutarea ta în alt sanatoriu şi cred că în puţine zile nu vei mai fi aici!. cum a intrat. Andrei. ― E tare ursuz.. de fată cu toată lumea. mereu.preocupat un număr. Bătrânul spuse: câteva zile. dar i se părea că totuşi prea se zbuciuma acuma când orice zbuciumară era de prisos. c-am avut de toate din belşug şi muncă mai nimic. în fiecare dimineaţă a găsit să-i facă vreo observaţie. fără milă. să fie şi o săptămână. în curând scăpăm de-aici. Orr. iar bătrânul. Aştepta ziua ca o mântuire. Dar pentru dumneavoastră. că boierul ocăreşte cu tot dinadinsul pe domnul doctor. să ştii. cu capul pe pieptul bătrânului. numai să scape de urmărirea doctorului. În aceeaşi'searâ zise cu bucurie gardianului: Ei. înţelegea e! că nu putea sa aibă inima uşoară omul care a luat viaţa altuia şi încă a nevestei cu care trăise numai bine. Andrei Leahu îl îndrăgise tocmai din pricină că-! vedea mai mult'supărat. tatăl..ui râu se cunoaşte de la prima vedere. toată ziua! Parcă un cui mi s-arf i înfipt în cap şi nu-l mai pot smulge! ― Copilării. ― Îmi închipuiesc ca e râu şi cu personalul. când sa încredinţa... tată! în fiecare noapte î! visez cum mâ înţeapă în creier cu ace lungi. ca totdeauna când se Simţea înviorat. Doctorul i DSctorul. Lcahula.. voyons \ 1 XXV Pe urma Puiu se linişti din nou. Am încercat sâ-l îmblânzesc. posac... că se împlineşte luna de când vă chinuiţi aici. numai aici nu mai stăm! adaogă c'uiu cu atâta mulţumire că i se îmbujorară obrajii. îi bătea blând pe umăr şi murmura: ― Voyons. cum m-a fulgerat din ochi cu ura şi cum n-a zis nimica.. ― Ne ducem.. Uite. tată L. hai! (fi. te rog!... tată. Nu mai pot! Sirnt că mâ pierd de tot aici. care însemna împăcarea cu lovitura soartei..'l îndemnă Puiu.. Puiuie.. implorând: ― Da. Prin urmare. m-am umilit. îndrăzni să observe şi gardianul nai târziu. Dumnezeu.

niciodată nu uita sâ-l cinstească. câ^-l cunoaşte pe domnul doctor de când era la şcoala. Va să zică. dintr-o comună prin care am umblat şi eu. mereu şi numai de ea!. Apoi.. la urma urmelor.:... apăsă gardianul. nici iui Puiu. Puiu vru să mai vorbească cu gardianul. Am aflat şi eu că-i fecior de ţăran. retrâgându-se. căci bătrânul.. din Argeş. Ar fi vrut s-o dreagă şi nu ştia cum. Nu arătase însă nimănui simţămintele Iu. mai făceau o leafa. căci ei nu ara nici servitor. Si totuşi. că au fost împreună la spitalul cel mare Brâncovenesc. ― Din Argeş? Cum din Argeş? întrebă Puiu deodată. Vinovat însă nu se simţea căci nu spusese nici o minciună şi nici nimic rău. ca localnicii. a ascultat parc-arfi fost străin şi parcă nici n-ar şti că există Vârzari pe lume.î rămânea neatinsă întreaga leafă. cu o îndulcire moldovenească.. ― Aşa. îl ştie bine de tot. ― Care Vârzari? reveni Puiu uimit.. şi nu s-a întâmplat să lipsească nici trei zile. şoptind mereu şi numai atâta: "Să-l serveşti. că e băiat de ţăran. băiete. dar trebui să renunţe căci gândurile lui toaîe se învârteau numai în jurul ştirei pe care o aflase. deşi îl pipăise de!a începu? că nici dânsul nu se are bine cu doctorul. şi încă de prin judeţul nostru. Chiar din Argeşul nostru. zicându-şi că. De altfel. el s-a pus la adăpost. cu vioiciune. observă dânsul. nici de ce drumuri. Şi zice că domnul doctor să fie chiar din oameni săraci. ca şi gardianul. adunate. conaşule. . 91 ri • \ dacă nu şi mai mult. Sui îi plăcea serviciu! aici.. ci în serviciu... cum ştii mai bine!" De aceea şi acuma îi păru rău că a scăpat vorba către Puiu şi căută să scape cu răspunsuri mai în doi peri. domnul doctor însuşi se lăuda.. îşi zicea că-i mai bine să-şi ţie gura. oricâte jigniri şi chiar bătăi să fi îndurat. cel puţin să nu se împace pe spinarea lui. să-i treacă vremea. adaogă Leahu. pe şoseaua cea mare de la Piteşti la Râmnic! ― Aşaa? Din Vărzari? repeta Puiu gânditor. cu ordin de ia domnul prefect.. boierule. de câte ori venea. ― Da. ― Apoi eu numai un sat Vârzari cunosc în Argeş.. în afară de bacşişurile grase ce i ie arunca boierul bătrân. de la spital. pronunţând "Şiy/ean-dra". 92 "Ciudat! murmură iar Puiu.. că doar şi dumnealui a ieşit tot din opincă. care. zise Andrei puţin încurcat de insistenţa boierului. ― Sigur! aprobă Puiu. vâzându-l îngândurat.simţea jignit în demnitatea lui. când i-a povestit deunăzi. i se păru că o fi spus ceva ce nu se cuvine. Acuma. doctorul Ursu e din satul Mădâlinei! De aceea s-a interesat atâta. repetând ce-a auzit de la alţii. îi zice Vârzari... tot ei se împacă. chiar către servitori. Îmi spuse şi mie bucătarul de aici. Curios! Andrei se uită la boier şi. boierii se ceartă. Doar la Ciuleandra a intervenit şi el. că bucătarul acolo a slujit înainte de a se băga aici. ― Tocmai şi oamenii se miră cum de-i aşa de aspru domnul doctor.

în curând. tot va fi mutat de-aici şi spera să nu se mai întâlnească niciodată cu Ursu. Asta înseamnă că atunci când îţi vorbeam despre satul dumitaie. îşi aduse aminte cum se hotărâse să nu-i. deoarece. Doctorul Ursu îl primi amical. zise Puiu morocănos... doctorul. îi strânse mâna şi vorbi cu un surâs ca un rânjet: ― Ei.tăcere.impute nimic. Ursu îl privi lung. totuşi tăcu şi doar strânse din umeri. sper că foarte curând calvarul dumitale se va sfârşi! Puiu îşi închipui îndată că doctorul o fi aflat despre intervenţia bătrânului. ― Ei. Faţa lui păstra aceeaşi linişte." XXVI ― Am sa te rog sa mai vii azi pe la mine! îi zise doctorul Ursu a doua zi. cu glas aproape mieros. nu ca rândul trecut. . ― Dumneata nu eşti din ţinutul unde se joacă Ciuleandra? urmă Puiu. Pe Ursu îi supără mai mult întreruperea. Fu chemat iar târziu. domnule Faranga. domnul meu! Nimeni. Î! imita Puiu cu un calm nezdruncinat. cum sa utilizeze vestea aflată. scrutător.nu mai are nici o importanţă. cu glas dulce. mi-e egal. Mărturisesc că pe mine m-a obsedat şi mă obsedează Ciuleandra ca o fatalitate. unde am jucat şi eu Ciuleandra o dată şi unde am întâlnit pe MâdâHna? ― Şi? repetă acuma foarte sec doctorul. în loc sâ-i spuie cum se va sfârşi calvarul.. Se roşise şi nari'e îi tremurau. Puiu se scufunda mai tare Ir. doctore? ― Cum? tresări Ursu surprins. despre jocul durnitate-. domnule Faranga. ― Şi. Bine. parc-ar fi vrut sâ-şi mai verifice o convingere deplin formată. sa nu-i pomenească nimic. iar privirea îi râmase tot înflorită cu puţină ironie. şi. în situaţia dumitale. că Ciuleandra dumitale m-a urmărit şi pe mine cum trebuie să te fi obsedat atunci pe dumneata?! Puiu îl măsură cu dispreţ o clipă. parc-ar fi amuţit din senin. îşi propusese.. . să fie indiferent. şi apoi râse ca o zgârietură de fierăstrău: ― Astea-s vorbe. şi? ― Nu eşi: chiar din saturVârzari. Puiu se stăpâni perfect. ― Acuma. care i se pâru rnai antipatic decât cel aspru obişnuit. probabil după ce doctorul isprăvi toate vizitele. urmă confidenţial: ― Ştii. pomeneşti despre Ciuleandra. Aşteptă câteva clipe să continue. decât imputările. ― Cum. după ce'cumpânise îndelung. nu primeşte cu indiferenţă asemenea comunicare! Pentru că Puiu stăruia în nepăsare. Se întrerupse bruse. Acuma însă a aşteptat liniştit. Dar nici dumitaie n-a putui sâ-ti fie Ciuleandra tocmai străina. nu te bucuri deloc? se mira doctorul. apoi răspunse tot calm: 93 ― Doctore.

că întrebâriîe mele asupra unor chestii delicate din -trecutul dumitaie aveau vreun scop străin de obiectul observaţiei pentru care dumneata te afi-i în grija mea. te rog. o constituie faptul că. trebuie să ştii că te înşeli rău. negreşit!... si doar firesc esta ca su să mi-! păstrez totdeauna.. dumneata trebuie sa ştii... şovăi puţin şi apoi zise foarte confidenţial: ― Acuma trebuie să plec. te rog. Cehii lui Puiu pâipâiau ca doua lumini de licurici în amurguri târzii. cum începe melodia Ciulendrei? Mâ frământă mereu sa mi-o reamintesc şi nu izbutesc deloc. ai jucat-o şi dumneata? întrebă deodată Puiu cu o lăcomie ce-i sfărâma toate hotărârile.... sa fugă.. spunemi. ― Spune.. arn auzit î Sări brusc în picioare. e formidabil! se aprinse Puiu.nu-! mai poţi uita până ia. pe care . să -ştii. Ei bine. Ei Dine.. Da.... Figura i se destinse. domnule Faranga i Şi trebuie cu atât mai rnu't că ţi -am mai 94 explicat o data pentru ce sunt obligat sa insist cu asemenea întrebări. sunt convins că Ciuleandra are un roi în fapta dumitaie'! Aşa cum rni-ai zugrâvito şi cum o cunosc şi eu. nu? . doctore. ― Da. te rog. iar pe buze îi răsări un zâmbet silii: ― Ai reuşit sa mă faci sâ-mi pierd cumpătul.. da. avea o ureche admirabila. Dar înainte de-c pleca.. ca şi când ar fi vrut să se încredinţeze dacă întreabă serios sau batjocoritor. Nu-ti închipui ce plăcere miar face!. Uiţi ca eu am fost în dreptul meu şi chiar dator sâ-jt! cunosc intimităţile!. Ciuleandra l Te-ai enervat când am stăruit. doctore. zise Puiu rece..― Crezi că eram şi eu obligat sâ-ţi fac destăinuiri intime? făcu doctorul cu o scânteiere aspră în ochi şi cu glasul dur ca bolovanii rostogoliţi. doctore.. că doar eşti de ia obârşie. şi eu jucam după cântecul ei. Din nefericire eu nu-s meloman şi pcaîe de aceea n-am reîinut-o şi nu-s capab..moarte! Avu o tresărire... parc-ar fi vrut să se ridice de pe scaun. ― E un jdc uluitor. adică mai mult ţopâiam aşa.. Mădălina mi-o cânta la pian câteodată. ..' sa rni-o împrospătez. În povestirea dumitaie. se pare. apăsat. ţin-îuindu-i privirea. E un vârtej spăimântâtor. fireşte c-am jucat-o! zise doctorul rar. tremurându-şi fără voie genunchii: ― Si tocmai saţul dumiîaie e cuibul Ciulendrei.. După o pauză. Dovada cea mai bună.. doctore i. ― Probabii. Ş 6 o melodie alât de caracteristică!. Am auzit ca nicâin nu se joacă aşa de frumos ca acolo.. urmă Ursu stăpânit. Şi mi-a plăcut!. Dumneata îţi închipui. de altfel. în ochi îi reapăru lucirea obişnuită cercetătoare. Se stăpâni încruntat şi continuă cu o însufleţire aproape mânioasă . nemaiputând şedea nemişcat pe scaun. doctorul reluă: ― Iacă. am găsit puncte de sprijin foarte importante pentru argumentaţia din referatul rneu asupra cazului dumitaie l Puiu tăcu. absolut deloc. ― Dar dumneata mi -ai adus o acuzaţie care e aproape o insuitâ pentru mine ca medic... Doctorui Ursu îi scrută un moment.. arn înţeles ce-asta-ţi închipui!.. Să nu interverîim deci roiurile! Îşi iuă seama şi se poîoii îndată.

. că altfel e mare pehlivan. s-a prefăcut că no. fals. zicându-i: ― Nici eu nu-s meloman şi deci nu ţi-aş puteaţi folositor.. Prostie L. ― O. Să vedem.. mărturisesc. închide.... că eşti argeşan....'a văzut că nu e . doctore. auzi? Să nu te prefaci şi tu că n-o ştii. Doctorul vru 95 l Î! l sâ-l reţie. în vreme ce gardianul se tot ferea şi bâlbâia împăciuitor: ― Lăsaţi boierule.. din toată inima.. Andrei! aprobă Puiu încântat. şi. mă retrag. închide bine uşa î şopti Puiu intrând în anticamera. vreau sâ-i arăt eu domnului că pe mine nu mă poate purta de nas şi chiar mâine îi voi juca Ciuleandra.. Crede că fără el n-am să mi-o reamintesc! Zice: "Am să ţi-o procur eu".... Dar. Poate că. îmbrăcându-se. Astâmpără-te!... opreşte!. am crezut şi eu.fi venea sâ-i arate cum ţopâia. şi e sigur că m-a legat la ochi! Parcă Ciuleandra ar fi un Charleston. până să mio procuri dumneata. căci vorbise foarte repede. scuză-mâ!. Ce te-a apucat cu Ciuleandra?. c-o nemerim noi. dacă ţii neapărat. A refuzat sâ-mi fluiere Ciuleandra. De cum a ieşit de la doctor. Andrei! Fără să vrea. Ei bine.. Prostie!.. Prin asta mi-ai dovedit că eşti un suflet bun!. ce Dumnezeu. închide. dar acuma sunt convins pânâ-n rărunchi că ai fost calomniat. iar printre e!e se corecta nervos: "Nu-i asta.. crede-mă! striga Puiu într-un eian de entuziasm. Andrei. uitându-se la boierul care continuă foarte vesel şi misterios: ― Doctorul mi-a dat o idee.ştie. fireşte.. cine ştie?..... poate reuşesc.. Fals.. pe note şi-n saloane. Se opri ruşinat şi obosit. şi argeşenii se nasc cu Ciuleandra în sânge! Îşi freca mâinile fericit.. XXVI î ― Andrei.. În sfârşit.. îţi mulţumesc foarte muit. când mai lente... tinere!. Norocul omului vine când nici nu crezi. că trebuie să facem o încercare! Gardianul încuie uşa nedumerit. ca şi doctorul nostru! Trecu în odaia lui să se schimbe.. Plecă atât de grăbit că gardianul abia îl putu ajunge din urmă. 96 ― Bine zici. Mi s-a spus că eşti pătimaş şi răzbunător. când mai accelerate.. parcă 1-ar fi alungat cineva. fluiera şi fredona neîncetat numai arii de dans.." O dată îi veni sa râdă de încercările lui si-şi zise cu glas tare: ― Puiule. iată. ca să crape de necaz! Numai să mă ajuţi şi tu. Să nu ne pripim? S-c luăm domo! şi cu plan! Numai oamenii cu plan reuşesc în lume.. cu un glas rugător şi cu faţa luminată de o mulţumire mare. o sa-mi reamintesc eu Ciuleandra.. eşti idiot!. Tocmai ei să n-o ştie!. numai să nu ne pripim.. Numai Ciuleandra îţi lipseşte acuma?! Alături gardianul se aşezase domol pe pat şi asculta frământările boierului şi-i era milă de el. voi încerca sâ-fi procur melodia.

. faţa îi era obosită. boierule.. şi abia mai târziu a venit cântecul ca un sprijinitor al ritmului! Prin urmare melodia trebuie să se adapteze mişcării.. îşi răsucea corpul şi fredona câte-o frântură de arie întâmplătoare. După un răstimp se dojeni blajin: "Nu-i aşa.. Sudori fierbinţi îi îmbrobonau fruntea.. nu invers!. parc-ar fi ţinut de mijloc o jucătoare închipuită. 7 •r. se îndoia înapoi. fluierând o melodie aproximativă. Andrei! vorbi Puiu linguşitor. Încă nu m-am cretinizat de tot f" Se retrase în camera iui şi. câte-un chiot chinuit îi ţâşnea din baierele plămânilor. Iată de ce nu reuşeam şi nici nu puteam ajunge vreodată la un rezultat satisfăcător!" Porni numaidecât. Continuând mereu îşi zicea ca o încurajare: "lac-aşa!. deci dansul. blândă şi surâzătoare.. Melodia infamă. jocul bun!" Ritmul deveni tot mai viu.. De ce m-aş fi dat în spectacol înaintea unui om simplu. Se pleca înainte. mlâdiindu-se uşor din şale. parc-arfi avut jar sub tălpi. Nu melodia importă.Ciuleandra .. M-a cuprins o foame de-mi vine să te mănânc şi pe tine! Gardianul râse voios şi plecă blagoslovindu-L "Aşa! Scăpai şi de tine! murmură Puiu respirând uşurat... având însă pe faţă aceeaşi încântare şi în inimă un simţământ de triumf încât buzele-i uscate bolboroseau: "în sfârşit i-am găsit meşteşugul!" . Atunci eu m-aş duce să vedem de masă până una-aita? ― Du-te. se prăvăli pe pat şi râmase nemişcat acolo.. cu alţi paşi. corect.. Iar fu nemulţumit N 97 4 . respirând greu. ― la mai dâ-o dracului de Ciuleandra! zise Puiu apărând în pervazul uşii într-un halat cafeniu cu şireturi. ci paşii. zdrobit de osteneală. ca şi când ar fi avut o revelaţie.. cu braţele întinse. Ei vezi?. Dar nici doctorului nu-i pot tolera sâ-şi bată joc de mine că nu sunt în stare sâ-mi reamintesc Ciuleandra... picioarele îi sfârâiau. care er putea crede că nu sunt zdravăn la cap l.. începu să facă paşi de horă. Leahu se sculă îndată bucuros: ― Prea bine ziceţi. altfei i l-ar fi şuiera? şi poate s-ar fi mulţumit. pe obraji. Apoi dedata. şi faţa i se aprindea de o bucurie imensă. îi părea râu că într-adevâr nu şîia cântecul Ciulendrei. Nu. cu a't ritm. i ! şi iar schimbă. cu ochii închişi.. i se scurgeau pe tâmple şi. Mişca picioarele şi braţele. Aşa ţinu vreun sfert de ceas până ce. domnule!" Încearcă altă arie...cd.. prin sprâncene. Din când în când.. adică jocul în sine! întâi a fost mişcarea.. îşi zise: "Procedeul e greşit din temelie!. asta niciodată!. du-te.bine ce e ca dânsul. măsurat.

Andrei. odihnindu-se. Nu-l lăsă să se scoale. şi adună puteri!. Mai bine nu rnâ mut deloc! Ca să nu-l contrazică.. Am trecut doar să te anunţ că am reuşit definitiv: Parchetul a admis să treci. mare importanţă. mai odihnit. că m-am obişnuit acuma cu toate! Leahu nu ştia ce să răspundă ca sâ-i fie pe plac. îl întâmpină cu o mândrie răguşită: ― Andrei.. zise Puiu cu glas plângător. la Sa98 natoriul Crucea Albă al profesorului Dordea. boierule? întrebă Leahu. care se bucură câ-l găseşte în pat.... Da. te rog mult (fr. fiindcă ţii numaidecât! De vreme ce aprobarea este pentru treisprezece... n. înghiţi repede câteva bucâturi şi apoi se culcă şi numaidecât adormi şi nici nu se mai trezi pana târziu dupâ-amiazi.. nici n-am să zăbovesc mult. dar/iu acuma. care-l privise tăcut: ― Am chibzuit. când prin camera lui..) ~ . te rog. Nu-ţi închipui ce râu îmi pare că te-am ascultat şi n-am făcut lucrul acesta mai demult. deodată: ― Treisprezece. atunci sa te mutăm la paisprezece. refacere. credeaţi voi că n-am s-o prind. Am prins-o! Straşnic!. Mais ce sont des enfantillages grotesques! . bătrânul reveni îndată împăciuitor: ― Bine. ― Stai culcat. ― Tu ce crezi. je te prie beaocup 2 . Puiu.. ― Tată.. Dar eşti maniac. cel care mi-a vorbit despre tine şi despre doctorul Ursu... trist: ― Ba are. ajtâdatâ. ca să avem tinp să pregătim toate cum trebuie! Puiu se cutremură şi murmură. băiete! explică Puiu. Tăcu. Aprobarea s-a şi făcut pentru ziua de treisprezece martie.) . ― Ciuleandra.. şi?! făcu Faranga puţin încurcat. iar treisprezece. pentru observaţie. Dealtfel.. şi iacă!. şi am cumpănit bine. gânditor.are nici o importanţa dacă mutarea va mai întârzia o zi! Puiu însă clătină din cap.. O ţii lanţ cu superstiţiile.. că au şi făcut formele.. Tata îmi spusese cârâspoimâine.. Am să ţi-o arăt.. îată. căci la treisprezece se împlineşte exact o lună de ia înmormântarea Madeleinei! ― Ei. pierdut... mon enfant / 1 .. îndată ce am observat că doctorul de-aici e inabordabil! Azi poate s-ar fi terminat tot şi ai fi început să te refaci sufleteşte! ― Refacere sufletească! zâmbi Puiu mai abătut. je te prie. băiete! (fr.) Dar astea sunt caraghioslâcuri copilăreşti! (fr.Când pe urmă sosi gardianul cu masa. Dar eu zic că tot mai bine-i aici. adică răspoimâine.. ştii. bune pentru doici şi babe bolnăvicioase. dar fără să se clintească de pe pat.. nu vreau să mă mut la treisprezece!. Faranga se enervă: ― Mais tu es maniaque. Ehe.. Spre seară se plimbă îndelung.. s-a făcut! ― Ce s-a făcut.. când prin anticameră şi spuse deodată gardianului. Andrei? întrebă Puiu după o pauză. bine de tot: nu mă mai rnut deloc de-aci!. când veni bătrânul Faranga. Puiule... ii era foame.

răspunse ea plângător. Te pomeneşti că acolo iar aş uîîa Ciuleandra şi pe urma va trebui sâ-mi oat capul-şi picioarele până să o nemeresc din nou!. cu o privire ciudata. se opri o clipă în dreptul ei.99 . "Ce caută aici rrnma er? ii trecu prin rninte fulgerător. ca nu mai am rnuită putere. Sau arh scăpat-o iar. Acuma însă odaia se învârtea cumplit şi toată lumea parcă se clătina. vesel. sâ-l poftească la domnul doctor. boierule... cu opincile înnăclâite. ― Nu mă mut Andrei! reluă Puiu cu îngrijorare...dorn dincolo... că sunteţi om învăţat. ― la să nu-mi umbli rnis cu minciuni. eu am îmbătrânit şi nu mă mai ţin picioarele! se scuză Leahu. dar nu cuteza..rni joci şi tu o Ciuleandra! -Aoleu. Ţăranca de asemenea părea că-l cunoaşte.. hrană slabă. Puiu primi răspunsul ca o lovitură de bici. îşi continuă plimbarea toî mai agilat. Rămase ca un mort. să-ii arăt eu. In orice caz.. făcu gardianul cu prudenţă. Gardianul se retrase în odăiţa lui şi se închină. încă nici nu se începuseră vizitele... XXVIII internul veni. Fără să se gândească.. că doar eşti voinic cât un urs! ― Degeaba. conaşule. refuză: 100 • ― Nu merg. acum nu te las până nu. cu sumanul ros. e mai bine aici! În ochi îi izvorâse iarăşi o lucire stranie. boieri. Deodată Puiu o întrebă nervos: ― De unde eşti. Aici nu-mi vine. de la Vărzari. transfigurat. înaintea biroului. se repezi la doctorul care-l aştepta în halat. decât argumentele lui.!e. M-arn sâi'ţ Doctorandul so'spăimants. boierule..istovit. foarte grăbit. Cu.. bâioîe. până căzu iarăşi frânt de oboseală. Sfi sfărâmă pe ioc câteva minute.oc i Eu zic cum ziceţi dumneavoastră... cu o legătură în spinare. muncă multă.. Noi ne prăpădim iute. .P 3-3 poaîe~S3T6TC domnului doctor? Dacâ~l cheamă. A. Era de dimineaţă. dar nu mai zise nimic. convinseră pe Puiu în ceie diri urmă. Nu. nu ca boierii. în camera rnea. Pe coridor. ― Atunci. Fără să aştepte vreo întrebare.porni pe ioc şi juca. ― Andrei. i se părea că o cunoaşte. probabil are să-i facă vreo are importantă. văzu o ţărancă.'nu. cum se joacă Ciuleandra! striga Puiu cu dispreţ. Puiu.. scolo trebuie să meargă i Acolo Pusu se.. gaia să pornească la vizitele de dimineaţă. Trai greu. apoi se întrerupse nemulţumit: ― Nu merge.! se făcu lumina ^ trecuie sa fie mama "vlâdâlinei. Mai mult înfăţişarea speriată a internului... Dumneavoastră ştiţ i mai bine. măi ales însă privirea ei îi intriga. femeie? ― Din Argeş. ci Intră brusc în cabinetul doctorului. e! nu ar îndrăzni să ducă răspunsul şefului că pacientul nu vrea să asculte chemarea. Peste un răstimp reveni ia gardian. ziss gardianul.

ea era!. îi spuse. Pe mine mă caută? ― Domol. care. aproape cu forţa. lele. ca şi când ar fi căutat pe Mâdâlina în trăsăturile ei ofilite. lângă uşă. doctorul îl îndemnă să se liniştească mai întâi. vino! Femeia intră sfioasă şi bănuitoare şi rămase în colţ. Tocmai pentru femeia aceasta te-am poftit. când m-a întrebat dumnealui. Dar ce vrea aici?. ― Lasă... va introduce imediat pe mama Mâdălinei.. că şi dumneata te-ai schimbat.― Doctore. vai.. şi moartea Mâdălinei. doreşte să o asculte. curn fac de altfel mai toţi oamenii din Vârzari când au vreun necaz pnn Bucureşti. peste toate. ca să se poată stăpâni F! să asculte. 101 $95489 f .. Puiu o privi aprins. mult amar m-a mâncat şi pe mine de-atunci. dar tot nu-mi venea să cred. interveni Puiu. După ochi am recunoscut-o.. Iar după ce î! aşeză pe scaun... începuse sâ-i vorbească: ― Iacă. Am recunos-cufo. Doctorul îi explică tacticos. Va să zică. Numai sufletul meu de mamă ştie cât m-arn perpelit când mi-au spus oamenii că mi s-a prăpădit sărmana fată. revenit în mijlocul cabinetului. .. îl îngrozea chiar numai gândul că ar putea să vorbească cu ea. să spună ea singura ce doreşte... doamne! Ş-apoi acu.. Puiu nu voia sa vorbească cu femeia aceasta. Dacă deci Puiu primeşte.. ― Acuma putem vorbi i. mormâind: ― Sărut mâna'. dumnealui e bărbatul Mâdâlinei dumitale! ― Păi chiar aşa mi s-a părut şi mie adineaori afară. parcă ivirea acestei femei i-ar fi răscolit viaţa din temelii. a crezut mai nemerr» să le înlesnească o îhtrevedre. ca niciodată' că femeia. ... Of. cine-i femeia din coridor? Surprins de izbucnirea lui si ferindu-se. ― Marna Mâdâlinei! strigă Puiu sărind în picioare.1 II l ca să se lămurească mai bine şi mai repede lucrurile. doctore. Doctorul se arătă satisfăcut si o strigă din uşă: ― la vino încoace. lele. boierule. simţind o mvo i e poruncitoare să spună ceva. Fiindcă întâmplarea a vrut să se găsească încă aici însuşi soţul răposatei. zise ea începând încetinel şi continuând din ce în ce mai cu inimă. aşezându-l iar jos. se făcu palid şi îşi muşcă sângeros buzele. dar se întoarse repede către doctorul Ursu. el. că. a venit la dânsul sâ-i ceară un sfat. şi totuşi răspunse repede că da.. Tare s-a schimbat boierul de când a fost pe la noi de mi-a luat pe săraca Mădâlina. ― Apoi cum nu. doctorul. E mama răposatei dumitale soţii. Puiu. domol! îi zise doctorul. zise femeia clătinând grav din cap. O clipă femeia îi întâlni ochii.

Şi de-aceea venii... se uita împrejur. dar şi-o ascunse îndată... când cu imputări. când cu lacrimi. Sfârşi plângând şi morfolind un colt de năframă printre buze şi peste ochii lăcrimaţi. Si acuma ai vrea să te învăţ eu să înşeii lumea?.. sărăcuţa. să nu mi se frângă când îşi vede odrasla ucisă aşa.. ― La mina? M-ai ascultat dumneata atunci pe mine? zisa L'rsu roşind şi cu o emoţie nouă în voce. până ce doctorul. plictisit. ca vai da ea. vezi bine că de suflet. uluit şi zdrobit.. draga mamii. ― Păi de suflet. şi n -am ascuitat-o. Puiu stătea ca pe spini. iele i Femeia se zăpăci şi bâlbâi: ― Ap6i. dar Mâdălma a fost luată de suflet de mătuşa mea. care am fâcut-o şi m-am căznit de-am crescut-o mare. frământată de bocetul aspru şi puţin forţat al femeii. dar mama tot mamă e până la moarte! Doctorul Ursu avu un gest involuntar de silă şi întoarse spatele. Sade urât să umbli a mai trage foloase si din moartea Mâdăiinei! Uite-aşa. pe când Puiu. Tăcerea ţinu un răstimp. Că doar nam dat-o să mi-oucideţi. să nu-l prindă. apoi nici pentru toate comorile lumii nu vi-o dădeam. leie! 103 . vezi bine. îşi şterse lacrimile şi răspunse îndată. şi dumneata nu mai aveai nici un drept asupra ei.... se uita la ea neputincios. Eu n-am înşelat niciodată pe nimeni. mereu plângător: ― Că ea.. lele! Dumnealui are acum alte griji mai mari şi mai grele i ― O fi având dumnealui griji. şi numai după o nouă tăcere spuse timid. Tăcu scurt şi se uită întâi la Ursu. ~dre pe urmă continuă. şi ou am dat-o. Mâdâlina nu mai era fata dumitale. femeie? Spune repeda ce vrei! 102 Femeia. . şi să vă cer pagube pentru că mi-aţi omorât-o... şi de n-aş fi dat-o. parc-arfi căutat un sprijin. cât m-a rugat să n-o dau. care mi-aţi Iuat-o. se îndârji femeia.. ca un pui de găină? Străinului nu-i pasă.. nu acuma când e moartă i Ai înţeles?. cu o privire în care şiretenia se îmbina cu tristeţea. printre străini. oamenii tocmai ia dumneata mă Jrirmserâ. Cei doi bărbaţi tăceau. Puiu izbucni înnâbuşit.. fără urme de plâns în glas: ― Apoi când s-a auzit la noi în sat ce-a pătimit Mâdâlina şi cum a fost oropsită. Da inima mea de mamă.şi încă de mâna boierului. să le storci sufletul. nemaiputându-se stăpâni: ― Şi ce vrei acuma. pe urma la Puiu. care mi-a iuat-o de acasă mândră si frumosă ca floarea cea aibă. se răzgândi. Puiu aruncă o privire spre Ursu. parcă asta ar fi aşteptat. deschise gura să zică ceva. dar pagubele mele de marna. C-apoi aşa uşor ar veni să iai de suflet copiii oamenilor şi pe urmă sâ-i strângi de gât. oamenii m-au învăţat să vin la dumneavoastră.? Aîunci Ursu se indignă: ― Să-ţi fi adus aminte ca eşti mamă când ai dat-o pe Mâdâiina... dibuind: ― Bine.. interveni: ― Destui. azi n-ar fi în pământ.. cade ştiam că vreţi s-o omorâţi. Femeia îi simţise slăbiciunea şi torâia într-una.

sâ-i dea mult. îşi şterse gura cu dosui palmei. Doctorul observă ca se uită tocmai ia fotografia lui din perete. să te duci!a domnul Faranga. n-are să ie lase să pleci cu mâna goală. boier mare şi bogat. cu un suflet chinuit ca şi al lui. suflet bun şi darnic.. cu lumina vie. la tatăl dumnealui.. iar glasul i se făcu vibrant.. Strânse pleoapele.. îi apucă mâna şi o sărută bolborosind: ― Să trăieşti.'•j^sur. Simţea o durere continua în creieri. Şi îndată gândurile se înşirară cuminţi. Apoi deoaatâ se cutremura.Ursu. Pe mână îi râmase urma buzelor femeii ca o pată rece. ii zise domol. care vagabondau în trecut.. o muscă enervanta care aierga în zigzaguri ascuţite. măcar în amintirea şi de sufletul Mâdălinei. cu privirile când fierbinţi. neostenită. cu ochii tot atât de umezi privind într-un punct fix. parcă nar fi vrut sâ-i risipească prea brusc gândurile: ― Ce oameni!. N-am mai putut...că ar trebui să răspundă «i nu-i venea în minte nimic. Şi dumnealui. doctore!.. Dar sa nu te apuci cumva să vorbeşti de pagube. lacrimile i se scurgeau pe obraji.d ar fi vrui să sece izvorul lacrimilor. că nu sade frumos. limpezi şi lucitoare.. şi sâ-ţi dea Dumnezeu sănătate şi alinare. mă scandalizase şi pe mine. dar eu m-am ţinut totdeauna de vorbă! Puiu nu mai recunoştea pe docioru!. peste gândurile lui. ruşinată. se duse la Puiu..... Femeia. iele. care nu aşteptau decât un prilej ca să se năpustească asupra iui. sâruî mâna.. Acuma o sâ-ţi dau un om să te îndrepte acolo i.. ultimii stropi de apă sărată i se rostogoliră pe obraji. îi picurau pe piept. deasupra biroului. Dar şedea nemişcat. Să se ducă la tata şi sâ-i spuie că vreau eu sâ-i dea ceva. Puiu nu răspunse nimica şi nici nu se mişca. conaşule. vezi. parcă i-ar fi fost teama de dureri mai crâncene.. ca nişte mărgele colorate pe o aţă subţire. vârându-se prin toate colţurile. Glasul i se părea că vine din alfa lume. scormonind amănunte amorţite şi strâduindu-se să închege din ele viaţa vie sau măcar aminUri legs'e. Ea nu merita.. Ursu o luă uşor de spate şi o duse spre uşă: ― Aş?. de sufletul Mâdâlinei! Fâ-mi plăcerea asta.. şi ochii'îi râmaseră ca spălaţi.. XXIX Peste câteva clipe. o'a! zise brusc şi Puiu. găsi pe Puiu în aceeaşi poziţie. ca şi câr. ca după o râguseaiâ supărătoare: . urmă doctorul iarăşi mai aspru. leliţe! Ieşi cu ea pe coridor. că acoio ai s-o păţeşti urât de tot cu asemenea neobrâzări! ― Da. când rătăcitoare ca pâlpâirile unei flăcări gata să se stingă. şi să-l rogi să te miluiască cu ceva!.. Ai înţeles?.. dar de sufletul Mâdâlinei sâ-i dea negreşit' Plângea fără să-şi dea seama. a trebuii să intervin. • Numai aîtiî m-au înşelat. l se părea că e alt om cei care vorbeşte. mereu. Ci sa nu mai umbli cu astfel de treburi. încet. parcă doctorul ar fi vorbit din sufletul iui. Îşi dădea searna. întorcându-se. ― Pentru că ai venit până aci şi Ji-ai cheltuit banii pe drumuri..

mai la o parte şi te uitai drept la mine. mult. tot! strigă Puiu pierzându-şi stăpânirea si alergând la fotografia de lângă birou. Una singură îi ţâşni din inima ca o săgeată: ― Doctore. Ai cunoscuf-o si pe Mâdăiina. Am stat de vorbă cu ea şi m-a înţeles. înaintea mea. murmură Ursu. ca pe viitoarea mea soacră. simplu.-. Puiu se lăsă pe scaunul de la birou.Acuma ştiu tot. recunoscu doctorul. întrebările i se îmbulzeau în minte tumultuos şi nu îndrăznea să le aştearnă toate deodată în faţa doctorului. Culmea fencirii o socoteam sa ajung medic de piasă în judeţul meu. doctore.. doctore. Lăsă să se prelingă câteva clipe până ce zise iar: ― Atunci desigur ştii când am fost noi în Vârzari. copilăroasă. E adevărat. spuse doctorul cu un glas înfundat.. dumneata ai iubit pe Mâdâlina?! Si doctorul Ursu. şi în vacanţă. Mai aveam doi ani până să ies om cu . cu Ciuleandra. copleşit parcă de lumina crudă ce-l înconjura. deşi părea. numai la mine. cu femeia asta.. Din sărăcia mea 106 am ajutat-o de multe ori şi pe ea.. doctore! Ai fost atât de bun pe cât te-am crezut eu de râu! • • Doctorul Ursu surâse cu un gest vag. legânânduse câte puţin pe picioare. şi ca pe o soţie .. Dar eu arn fost mai mare ca ea. dar acuma te văd clar. să ne iubim.― Îţi mulţumesc. 105 i r cu vreo zece ani. Pe-atunci eram încă sentimental şi aveam idealuri burgheze. adâgând apoi mai moale ― Cât de bine vă cunoaşteţi!. parc-ai fi fost alături de mine. şi Mâdâlina se uita spre dumneata. îmi amintesc perfect. Toate mergeau bine.. în fata lui. . M-am învoit şi cu masa.. întunecându-se. de aceea m-a obsedat fotografia de când am intrat aici întâia oară. doctore? Spune! Spune! ― Adevărat. si te-am zărit doar ca prin vis. da". aîtfel. ca şi când ar fi aştepîat-o. Mai avusese atâtea întrebări pregătite şi toate i se spulberaseră. jâspunse fără nici o sfială: ― Am iubit-o mult. să iau de nevastă pe Mâdâlina. de teamă sa nu redevină cel de altădată. dar am iubît-o şi ca pe o soră.. Dumneata erai de faţă când am jucat eu Ciuleandra şi când am sărutat pe Mâdâlina! Erai acolo. aveai exact înfăţişarea din fotografia asta. s-o fac cucoană.. Emoţia îl gâtuia. Puiu ardea acuma. doctore? ― Erarn student. închis şi zgârcit ca un inchizitor. ― Trebuie s-o fi cunoscut bine. Stăteai în picioare. ― Ba da. Era numai o copila. pe femeia asta.. Atunci eram aprins şi nu mă interesau decât Ciuleandra şi Mâdâlina. lângă un copac. ― Eram vecini şi fireşte c-am cunoscut-c de copilă. ai fost bun până şi cu mama Mâdâlinei! zise Puiu. care a îndrăznit să vie la mine sâ-i dau o mână de ajutor ca să te şantajeze pe dumneata cu moartea Mădălinei. cu mâinile încrucişate la spate. nu-i aşa? ― Da.. Uite. răspunse Ursu.. şi ai văzut când am sârutat-o. muit înainte? stărui Puiu. să avem copii si să trăim şaptezeci de ani.

dar sufletul meu se 'g-sucea ca o fâmi» strivită. Poate că în adâncul inimii tot mai sperăm într-o minune care-mi va reda odată pe Mădâiina. Am încercat să lupt. Încât am si omorât-o! . Nu mai aveam de ce să râvnesc la postul de medic rural.t. pe car*1 o visasem odinioară împreuna. m-am uitat în ochii ei: "Sâ nu te duci.i'j Faranga. N-am plâns niciodată. să nu mi se spulbere si iluzia asta. -1u. să mă împotrivesc. arn văzut că nu mă uitase şi am înţeles că ar schimba toate bogăţiile si succesele ei pentru circumscripţia ceea ruraiă. n-am vrut s-o las. însă". p~~ care zâmbet! pe!in. cu iluzia că ea. Glasul avea tremurări.X.r>ent!e sublinia cu o iroixe cruntă. Împotriva voinţei mele. Am mai zărit-o pe urmă de câteva ori. Se sfârşise definitiv orice speranţă chiar înir-:> minune:. când ai intrat în horă şi te-ai prins lângă Mâdâlina. parcar fi auzit o revelaţie. căci drumurile noastre erau despărţite ca şi lumile noastre. şi-mi era frică.i. Atât. Am aflat norocul ei. şi niciodată n-am căutat să mă apropiu de ea. mărturisesc. mâna ei fierbinte şi aspră. tot numai pe mine mă iubeşte. în faţa doamnei Faranga. Când au chemat-o s-o vadă boierii. Cuochiiiip-ţide buzeîe!<. acum o lunâ'şi doua?Me când -..Nu mă duc!" Pe urmă aţi venit. şi aţi luat-o.?.v-. doctore! Am iubit-o atât de mult.. Apoi.. Dar eu eram mulţumit. Totuşi a doua zi am vorbit mai mult cu Mâdâlina. n-am plâns nici atunci. poate că şi ea tăinuia vreo speranţă pentru 107 i mine. Aţi plecat. sorbea în să până şi moduiaiiiie glasului.. Mâdălino! Să nu mă laşi singur!" Si ea mi-a răspuns din inimă: .. Si aşa s-au risipit visurile mele de fericire conjugală burgheză. Mi-au luat-o oamenii cu sila. căci în ochii ei.. Si deodată ai picat dumneata la Ciuleandra ceea.i!a serviciu. am înţeles că de-aici îmi va veni râul. Ursu nici nu nai căuta sa se stupâneascâ.:?. doctorandul mă vâsleşte ca în noapfoa?rscut:. i-am fost prezentat ca oricare străin. eu nu eram acasă. şi-a sugrumai rcva* ta. care. izbucni în e/. deodată. a internat aic! pe fiul fcstului. acurna îţi pot spune chiar şi dumitaie. O salutam respectuos şi-mi răspundea simpli.»'. şi în schimb am ajuns aici.. ea în limuzină eleganta. Trăiam.. totdeauna de departe.taz: ― Eu totuşi am iubit-o mai mu!î. Se făcuse umed 'ie sudori. succesele ei în lume. !nîr-o dimineaţă. am prins-o de mână.'\ aes. A tresărit scurt. Fa Fui^ însă fiece cuvânt îi atâta. r-iu 3?'u ce rriuiră voi fi f?.. Cârciumarului însă i-arh căutat pricină şi l-am umplut de sânge. Eram două cunoştinţe fugare. eu în vreo birjă nenorocită. Apoi. în taina sufletului ei. nu ştiu de ce . înfro criză nervoasă.. Credeam că am scăpat. Numai pe Mâdâlina n-am putut-o şterge din inimă..pâneaînmânâ. am răsuflat. Am avut imediat presimţirea că are să mi se întâmple un rău mare din clipa când vam zărit apărând în ceardacul cârciumii..3a insistenţa prefectului poliţiei. Auzisem că el fusese mijlocitorul si că primise un bacşiş gras de la boieri.. mi-a întins mâna şi rni-a spus câteva vorbe convenţionala. Soarta m-a adus o dată.

strigă: ― Acuma ştiu de ce am omorât-o. deci. nu-i interesau. când . Si atunci. se duse . şi totuşi a\ fost unealta soartei împotriva mea. El a făcut ca înîi-o chpâ atât de grea a vieţii durnitale sa ajungi tocmai sub scutul rneu medical. dar simţeam pe cineva! Melancolia ei nu mă cuprindea pe mine. doctore! Acuma înţeleg ca d. cernută prin site.. Câte un gând începea să dănţuiască brusc în mintea lui. cu braţele moarte. cu ochii holbai. fără sa ştii şi fără să vrei. Când veni înserarea îşi aduse aminte de ceva.. ai fcsţ ucigaşul fsricîrii mete. şi medicul în faţa conştiinţei. îi urmărea sinuozităţile.. pentru că nu mai puteam spera s-o câştig niciodată. şi toată lumea. numai o clipă mi-a trecut prin gând să îe fac să simţi cât m-ai lovit. Evident n-ai nici o vină.. ci regreta pe celălalt. Deunăzi îmi slăveai farmecul hazardului.n pricina dumitale am omorât-o! Numai din pricina dumitale! ― Pentru că nici nu ştiai că exist? observă Ursu batjocoritor. Ai suferit. Alte vedenii i se perindau prin faţa ochilor.. şi grădina.. domnule Faranga.ai luat pa Mâdâlina din Vârzari! Fuiu nu înţelegea bine cuvintele doctorului. Medicul a fost însă mai tare decât durerea. dar te simţeam fără măcar să-mi dau seama i răspunse Puiu triumfător. Sufletul ei se închidea în faţa mea. ca şi când genunchii i s-ar fi înmuiat. estompate ca nişte năluci stranii. privind cum ţârâia în grâdinâo ploaie măruntă..ţi spun că. p3* permite să. Referatul meu e făcut. aproape oficial: ― Aşa.. ondulările un răstimp şi apoi îl pierdea plictisit.?ri picioare. oricât încerca să se prefacă..fum. Îi era indiferentă şi ploaia. Merse pe coridor agale. pe cât ai fost de cea întâi. Eşti toi atât de puţin răspunzător de fap'a aceea. şi a doua oa-ăi-ai ucis şi trupul i Aşa e! Puiu.. Când rnă uitam in ochii ei nu mâ vedeam pe mine. se ridică. a putut să vorbească şi omul. dar se crezu dator să răspundă cu mândrie: ― Arn fost doi adversari fără să ne cunoaştem! Doctorul Ursu îl întrerupse mai aspru: ― Am fost medic şi pacient Asta e important. Ai omorât-o chi&r de doua ori.. Vezi... s~a risipit şi n-a rămas nimic decât pacientul in fata medicului.Doctorul îi privi cu o mi!â colorată tie ura: ― Ai dreptate. parcă i-ar fi fost străine. Doctorul Ursu îi petrecu până afară şi se uita după ei până ce dispăru. că mi-arn descoperit singur motivele pe care dumneata te-ai silit atâta vreme în zadar să le lămureşti? Pentru bolile sufleteşti nu există doctor mai bun decât bolnavul însuşi! Încet-încet doctorul Ursu'îşi recăpătase calmul său firesc. Puiu ieşi clătinându-se pe picioare. Vorbi acuma rece. în preajma despărţirii 108 Îrn. Restul-. de asemenea.. mai bine am sfârâmat-o!. când medicul şi-a terminat chemarea. XXX Toată ziua Puiu Faranga şezu posomorât lângă fereastră. p^Nu ştiam. pa care nu le putea opri şi care. O ciipă am fost ispitit. când am înţeles că e ursită sâ-mi rămână totdeauna străină. sâcâitoare.. Acuma... decât să fie a altuia. întâi i-ai ue4s sufletul când ai luaî-o. rămâne doar sân comunic parchetului...

.. Făcu un pas spre el. Nerneri melodia dintr-o dată. văzu cum coboară întunericul şi simţi în picioare mişcări uşoare. hotărât.Ne simţim bine? întrebă doctorul convenţional. cu un registru în mână şi cu ochelari pe nas. ― Vrei sâ-mi spui acuma sau preferi între patru ochi? făcu medicul îngăduitor. silabisind înşine. Figura îi era surâzătoare şi suptă. În sfârşit. De altfel pe el răspunsurile nu-l interesau. mai cu seamă că ideea pornise de la tata şi eu am acceptat-o mai mult inconştient. am avut nişte gânduri foarte urâte. Atunci nu mai ai nici o grije? ― Ba da. citea încet. Venisem la dumneata.până aproape de uşă şi se uită în anticameră. după ce săvârşisem ştii ce. bătrână. gardianul încremenise în poziţie militâreascâ. Zâmbi mulţumit şi îndată începu să fredoneze. ― Foarte bine. după o mică pauză. ştie lumea pentru ce. să mă prefac că sunt nebun şi astfe! să te înşel pe dumneata şi justiţia.. aruncând în răstimpuri câte-o întrebare gardianului care. cu urmele sudorilor încrustate pe obraji. ajunse iar la fereastră. A doua zi se deşteptă greu. auzi paşii doctorului. Şi jocul de asemenea. Gardianul. Inima i se zvârcolea de moarte. am o grije mare. ― Ce mai nou?. işi încrucişa mâinile pe piept ca sâ-i acopere bătăile.. Pomi vesel prin odaie de ici-colo. Pot să mărturisesc acuma fără înconjur şi fără sfială. sever.. Mântuirea adevărată 110 se obţine cu declaraţii între patru ochi. ca să nu tulbure 109 r ' j« liniştea boierului. Î! cuprinse deodată un cutremur şi groaza că n-are să reuşească. ca şi când ar fi greşit drumul. prin uşile deschise. irezistibile. doctore.. doctore. săltăreţe. dincolo. dinspre coridor. lung şi antipatic. dar îndată ce se dădu jos din pat se simţi ca fulgul. Numai spovedania publică spajâ păcatele. şi o soră de caritate nouă. în vreme ce Ursu aprobă cu interes: ― Aşa?. îşi compuse o poză teatrală şi continuă patetic: ― Când am venit aici la dumneata. ― Ce patru ochi? zise el dispreţuitor. adaogă clipind cu înţeles: Mai ales mă simt vesel pentru că sunt aşa de uşor. . Se întoarse. doctore! răspunse repede Puiu. lângă uşă. ca un ziar în mână.. În urma doctorului acelaşi intern. adulmecând în toate părţile. deretica şi aranja în aşteptarea vizitei medicale şi răspundea numai în monosilabe. Apoi doctorul apăru închis. căci punea întrebările doar ca sub pavăza lor sâ-şi poată construi mai în tihnă un plan gigantic. excelent! zise Puiu strălucitor şi.. Şi tocmai în privinţa asta ţineam negreşit sâ-ţi vorbesc. şi se opri în prag. care-i încolţise de curând în creieri şi de la care avea sâ-i vie mântuirea cea mare. încât aş putea juca Ciuleandra două ore neîntrerupt şi fără să ostenesc deloc! Internul îşi înăbuşi un surâs. în anticameră. Seara fu atât de istovit că gardianul trebui sâ-l ajute să se dezbrace şi sâ-l urce în pat ca pe un copil. doctore! Îşi drese glasul.

îndreptându-şi gulerul şi halatul. porunci celorlalţi: 111 ― Daţi-i drumu! şi închideţi uşa! Puiu fu zvârlit pe pat.. ― Ciuleandra. şi mi-ai făcut analize şi m-ai descusut ca să.. Avea respiraţia puţin ostenită. scumpe domn. sunt nebun!. Atunci Puiu Faranga se dădu înapoi şi. pe conştiinţa mea şi pe cuvânt de onoare. Doctorul Ursu îşi recapătă îndată calmul complet. Nu sunt nebun L. se retrase în anticameră şi... se dădu la o parte şi zise internului: ― Telefonează dumneata numaidecât domnului Faranga din partea mea să treacă negreşit azi pe la sanatoriu la o ora când voi fi şi eu aici. se uita în grădină şi începu să fluiere îneeî.. se duse şQvâind^pânâ la fereastră. eu nu mai vreau să perseverez pe calea înşelăciunii. excelenţă.Dumneata ai fost de buna credinţă. Se simţi obligat să accentueze mai energic: ― Nici o ezitare.. Şovăirea şi glasul lui absent întărâtară pe Puiu.. Nu... dar se destinse ca un resort-şi se aruncă spre uşă urlând: ― Nu sunt nebun!... Puiu gemea întruna: ― Taci!. dar.. Pentru că aveam sâ- . însă. fiindcă trebuie să se sfârşească odată comedia asta greţoasă. domnule doctor! Te rog să iai notă imediat că eu nu sunt nebun! ― Fireşte că nu eşti.. şopti: ― Va sa zică. După câteva momente însă tăcu. Taci!... strânsa din sprâncene. nu vrei să crezi că nu sunt nebun? Va să zică. trebuie să recunosc. Taci L. ― V-am rugat să treceţi. negreşit. domnie doctor.. Faranga... Când î! văzu jucând. XXXI La ora patru precis bătrânul Faranga intră în cabinetul doctorului Ursu.. murmurând: ― Da.. indatâ simţi iar o mişcare în picioare şi murmura mulţumst.zise doctorul iar împăciuitor. Sora de caritate fugi îngrozită. Deodată se repezi ca o fiară la gâtul doctorului. parca şi-ar fi dat seama. da. că nu sunt nebun şi că pentru ce am făcut doresc să ispăşesc! Doctorul Ursu râmase două clipe gânditor. Internul şi gardianul săriră în ajutorul doctorului. care de altfel apucase braţele pacientului şi-l imobilizase. Acuma.. Ursu deschise vazistas-u! uşii şi-i urmărea. cu ochii scânteietori. răcnind: ― Taci L.. nu mai pot! De aceea m-am hotărât să declar în faia tuturor. întrerupse cu vioiciune: ― Eram să trec chiar nepoftit. Sa zicem pe la paîru i ― Foarte bine! răspunse internul însemn ându-şi ordinul într-un carnet.... Taci L. în braţele gardianului acuma. cu mâinile încleştate... fiindcă se grăbise. şi se aşeză numaidecât cu un gest de scuza explicativă către doctorul care îi oferea scaunul. uitându-şi osteneala..

domnule doctor. Ieri aş fi opinat pentru a doua eventualitate. înfricoşat deodată că acest sălbatic ţine cu orice preţ sâ-i nenorocească băiatul cu un referat distrugător. Cât despre mutarea în alt sanatoriu. ca un recrut. ― Vreau să zic. ori să se întristeze. excelenţă! Atunci am şi făcut referatul. ca să zic aşa. excelenţă! zise Ursu sprijinindu-l. nu mai mult decât printr-o mică amabilitate. observându-i perplexitatea. În anticameră. raţional. acuma îmi permit sâ-ţi spun. bineînţeles. ― Ce face domnul? întrebă Ursu arătând spre odaia lui Puiu. Cu acest prilej îmi voi lua libertatea sâ-ţi amintesc. sper. mai presus de toate. Trebuie să ştii. vârsta şi experienţa de viaţă mă îndreptăţeşte s-o fac. ― Cum? Ce vrei să zici? se ridică bătrânul.. a prins o aversiune superstiţioasă contra acestui număr. în starea-i sufletească explicabilă.. simpatie.. sau dacă fiul dumneavoastră îşi va putea relua îndată viata-i normală. în care conchideam la o iresponsabilitate rezultată dintr-o zdruncinare trecătoare de nervi! Am continuat observaţia mai mult pentru a putea hotărî dacă va fi nevoie de o internare provizorie. că fiul dumneavoastră e grav bolnav şi trebuie internat negreşit într-o casă de sănătate! zise doctorul Ursu cu o seriozitate care nu admitea nici o îndoială. neştiind dacă trebuie să se bucure. doctore.. ― Atunci nu pot decât să regret! accentua doctorul mai apăsat. tropâia pe loc. Azi însă mi s-au răsturnat constatările. 112 Chiar azi ar fi trebuit sa-1 mut dar. fiindcă azi e treisprezece martie şi băiatul meu.. că de astâ'singurâ dată când ai avut prilejul şi onoarea să mă serveşti.. pe birou. excelenţă. căci bătrânul începuse a se clătina.. cu faţa asudată şi veselă. bătrânul se ridicăjn picioare. murmurând: ― Doctore. cu pieptul gol. uite-l acolo. normal. am obţinut ca fiul meu să se mute întralî sanatoriu unde mi se va arăta. Precum vezi. ceva mai multă înţelegere şi. După câteva minute bătrânul nu . de câteva luni. Mi s-a părut liniştit. trăiţi! Doctorul deschise vazistas-ul şi pofti pe Faranga să se uite. Palid şi zdrobit. Se uită nedumerit în ochii doctorului care.. în pijamaua descheiată. fredonând sacadat o arie închipuită.. Puiu. excelenţă. că medicul nu poate sa uite niciodată că. şi am rămas până la urmă! zise Ursu cu o fluturare ironică pe buze. am dobândit impresia şi apoi convingerea că te codeai. e dator să fie om! ― Am fost de la început. pot sâ-l văd? ― Vă conduc. aveam oarecum obligaţia să trec şi sâ-ţi comunic decizia Parchetului.ţi comunic o veste referitoare la soarta băiatului meu. adaogă: ― De acum două săptămâni credeam că sunt deplin edificat asupra cazului fiului dumneavoastră. chiar şi referatul la care am muncit până sâ-i dau o formă. gardianul salută bătând din călcâie. Bătrânul Faranga râmase năucit. am amânat pe mâine mutarea. cred că v-aţi ostenit zadarnic. ― Joacă.. De aceea am intervenit şi. ― Drept sâ-ţi spun. nu-i aşa. în vreun sanatoriu special. n-am prea observat! replică Faranga cu acelaşi ton.

ce-i înmuiau barba stufoasă şi foarte îngrijită.1 Bătrânul Faranga se lasă pe marginea patului gardianului. care sunau complicat şi nu-i spuneau nimic. oui. neosteniţi. vous saves?. doctore? Nici una? Doctorul Ursu ridică din umeri: ― Minuni face numai Dumnezeu! De alături se auzeau paşii lui Puiu. n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez dit: " Vas-y!"Alors vous ne pouvez pas etre fache. Ochii lui plângeau singuri cu lacrimi mari. Lângă dânsul... bătrânul întrebă: ― Nu mai e nici o speranţă.... Vous m'avez permis.. papa! Et puis c'este tres amusant.. ― -------------------------- .se putu stăpâni şi-l strigă pe nume.. surâse către tatăl său şi-i răspunse: ― C'est Ciuleandra. într-un ritm săltăreţ. Puiu întoarse capul. ca respiraţia unui bolnav de moarte. Fără a se opri din joc. doctorul Ursu căuta sâ-l consoleze cu termeni tehnici. într-un târziu. Era cu desăvârşire prăpădit. stimulaţi de o melodie gâfâită. tres.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful