Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr.

Ciprian Terinte

59


Partea a IV-a

SCRIERILE NOULUI TESTAMENTEvanghelia după Marcu

1. Autorul
Papias vorbeşte despre paternitatea acestei evanghelii. El afirmă că:
Marcu a scris exact cuvintele şi faptele Domnului pe care şi le-a amintit, fiind
traducătorul lui Petru

, totuşi, nu una după alta. Căci el nu L-a auzit şi nu L-a însoţit pe
Domnul; dar, după cum am spus, mai târziu l-a însoţit pe Petru, care şi-a alcătuit
cuvântările după caz, însă nu astfel încât să rezulte o prezentare continuă a celor
spuse de Domnul. Din această cauză, nu este o greşeală a lui Marcu dacă a notat
unele lucruri aşa cum le-a reţinut în minte. Căci el a fost preocupat de un singur lucru:
să nu omită nimic din ce a auzit sau să nu se facă vinovat de vreo minciună în
relatare.
De aici rezultă că autorul este, într-adevăr, Marcu. În spatele lui Marcu se află
autoritatea lui Petru, al cărui colaborator a fost. Pe ordinea cronologică din relatarea
lui Marcu nu putem neapărat să ne bazăm, în schimb, putem să ne bazăm pe
caracterul demn de încredere al relatării lui.
Irineu scrie că după plecarea lui Petru şi Pavel din Roma, „Marcu, discipolul şi
interpretul lui Petru, ne-a lăsat scris ceea ce a predicat Petru.” Unii teologi consideră
că termenul „plecare” se referă la moarte.
Există însă şi o mărturie, cea a lui Clement din Alexandria, care vorbeşte
despre scrierea evangheliei de către Marcu chiar în timpul vieţii lui Petru. După ce
acesta din urmă a predicat la Roma, mulţi i-au cerut lui Marcu să scrie aceste
informaţii pentru a le rămâne.
2. Data redactării
Teologii care susţin prioritatea lui Matei datează Evanghelia după Marcu ceva mai
târziu, în jurul anului 65 d.Hr. Dat fiind faptul că în acest curs optăm pentru
prioritatea lui Marcu şi redactarea evangheliei lui în timpul vieţii lui Petru, o vom data
între anii 55 şi 60.


Unii cercetători nu sunt de acord cu ideea că Marcu ar fi fost traducătorul lui Pentru. Ei consideră că
înţelesul termenului folosit de Papias (citat de Eusebiu) este acela de interpret sau „redactor”. Astfel,
Marcu a fost cel care a interpretat şi ordonat materialul ce i-a parvenit din relatările lui Petru.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

60
3. Locul redactării
Din perioada bisericii primare şi până la cercetarea modernă s-a ştiut că Marcu a scris
la Roma (excepţie făcând Ioan Hrisostom). Iată câteva indicii în acest sens. Marcu
foloseşte în evanghelia sa cuvinte de origine latină, unele dintre ele nemaigăsindu-se
nicăieri în Noul Testament. El trebuie să explice obiceiurile iudaice, deoarece scrie
creştinilor convertiţi dintre păgâni. Acestor cititori romani, el li-L prezintă pe Hristos
ca fiind un Cuceritor Atotputernic, dar nu prin arme, ci tocmai prin statutul Său de
Rob suferind al lui Dumnezeu. Din acest motiv, el nu prezintă nici o genealogie şi nici
vreun episod din copilăria Domnului Isus. Acestea se găsesc doar la Luca şi la Matei.
4. Trăsături ale naraţiunii Evanghelistului Marcu
a) preferinţa pentru acţiune
Este redat doar un singur discurs mai lung al Domnului, Dărâmarea Ierusalimului şi
venirea Fiului Omului (cap. 13). Marcu relatează, în schimb, 18 minuni ale Domnului,
aproape la fel de multe ca Matei şi Luca. Prezintă, însă, doar patru pilde, spre
deosebire de Matei care relatează 19, iar Luca aminteşte 18.
Naraţiunea se mişcă repede de la un eveniment la altul. Aceasta ar putea
reflecta personalitatea impulsivă a lui Petru. Cuvântul caracteristic naraţiunii lui
Marcu este euvqe.wj, cuvânt pe care îl foloseşte de 41 de ori în evanghelie.

b) vivacitatea detaliului
Marcu include detalii omise de ceilalţi sinoptici care fac relatarea mai vie. El acordă
atenţie privirilor şi gesturilor lui Isus.
Marcu este minuţios mai ales când e vorba despre detalii cu privire la
persoane, timp, cifre şi locuri. Astfel, în privinţa persoanelor, el relatează: „a intrat
împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei” (1.29); „femeia aceasta era
o grecoaică de obârşie siro-feniciană (7.26). Despre locuri, Marcu face precizări ca:
„După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea şi o mare mulţime de oameni
din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi dimprejurul Tirului şi
Sidonului” (3.7, 8); demonizatul a vestit despre vindecarea sa în Decapole (5.20).
Referitor la numere, el observă: slăbănogul a fost adus de patru inşi (2.3); porcii
înecaţi la o exorcizare erau două mii (5.13); cei doisprezece au fost trimişi doi câte doi
(6.7). Despre timp, Marcu spune că Isus se trezea „dimineaţa, pe când era încă
întuneric” (1.35); „în aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis ...” (4.35).

c) plasticitatea descrierii
Marcu este evanghelia „pitorescului”. El descrie, de exemplu mulţimea care s-a
aşezat pe iarba „verde” (6.39) „în cete”, (prasiai prasiai) (numai în Marcu) la
înmulţirea pâinilor. Literal, sintagma se traduce prin straturi de flori (6:40). Probabil
că Petru a fost impresionat de imaginea multicoloră pe care o formau hainelor viu
colorate, specifice Orientului (dominante fiind roşul şi galbenul), iar Marcu a exprimat
această idee într-un stil foarte plastic.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

61
În relatarea despre cei doi demonizaţi din Gadara, Matei (cap. 8) spune că ei
ieşeau din morminte şi erau atât de înspăimântători, încât nimeni nu mai putea trece
pe acolo. Marcu aminteşte doar un demonizat (probabil cel care a vorbit ci Isus), dar
adaugă descrieri mai detaliate şi bogate în imagini vizuale: demonizatul „îşi avea
locuinţa în morminte” (katoikesin eichen), o imagine mai sugestivă şi decât a lui Luca
(locuia). Marcu îşi continuă descrierea cu nişte detalii unice: „nimeni nu mai putea să-
l ţină legat, nici chiar cu un lanţ. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi
cu cătuşe la mâini, dar rupsese cătuşele şi sfărâmase obezile şi nimeni nu-l putea
domoli. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se
cu pietre” (5.3-6).
5. Caracteristici teologice ale Evangheliei după Marcu
a) Prezentarea lui Isus ca Mesia şi Fiu al lui Dumnezeu
Persoana şi lucrarea Mântuitorului sunt în centrul Evangheliei după Marcu, deoarece
evanghelistul şi-a propus, prin inspiraţie divină, să arate cine este Domnul Isus şi ce a
venit El să facă pe pământ. Istorisirea lui începe cu cuvintele: „Începutul Evangheliei
lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (1.1). Avem menţionate aici două titluri ale lui Isus
– Hristos şi Fiul lui Dumnezeu –, ambele având rădăcini vechitestamentare. Marcu nu
explică pe loc semnificaţiile acestor titluri, însă prin toată scrierea sa nu face altceva
decât să explice şi să ilustreze ce înseamnă cele două denumiri.
Contextul vechitestamentar al acestor două titluri ne va ajuta să ne conturăm
şi semnificaţiile pe care le capătă în Evanghelia lui Marcu. Hristos este echivalentul
grecesc al ebraicului Mesia, ambii termeni însemnând „cel uns”. În VT preoţii (Ex 29.7,
21), profeţii (1Împ 19.16) şi regii (1Sam 10.1) erau unşi cu ulei, ca semn al chemării lor
de către Dumnezeu pentru o misiune specială. Dintre aceste trei calităţi, Marcu I-o
atribuie Mântuitorului pe cea de rege. El îi scoate în evidenţă pe Isus în calitatea Sa de
Rege davidic, care instaurează Împărăţia lui Dumnezeu, adică domnia lui Dumnezeu
peste poporul Său (10.47-48; 11.9-10; 12.35; 15.2, 9, 12, 18, 26, 32).
1

De asemenea, „Fiul lui Dumnezeu” era un titlu mesianic şi împărătesc. În VT
împăratul evreilor, ca descendent al lui David, era numit fiu al lui Dumnezeu (2Sam
7.8-16; Ps 2.1-12; 89.19-29). Dumnezeu promisese că va reaşeza împărăţia lui David
pentru totdeauna şi că dragostea Sa nu se va depărta de la urmaşul lui David.
Dumnezeu avea să-i fie Tată, iar împăratul avea să fie fiul Lui (2Sam 7.12-16). Aşadar,
şi titlul de Fiu al lui Dumnezeu era tot unul împărătesc, însă mai mult decât „Hristos”,
acest titlu indica şi spre relaţia apropiată dintre rege şi Dumnezeu. În Evanghelia lui
Marcu este evidenţiată această relaţie specială dintre Isus şi Dumnezeu. Mântuitorul
a vorbit cuvintele lui Dumnezeu (1.14; 9.7), s-a supus întotdeauna voii lui Dumnezeu
(14.36) şi, asemenea lui Dumnezeu, are puterea de a ierta păcatele oamenilor (2.5-
12). În cele din urmă, Hristos avea să fie înălţat într-o poziţie unică, la dreapta lui
Dumnezeu (12.36; 14.62).

1
Kenneth Berding, Matt Williams (eds.), What the New Testament Authors Really Cared About,
Grand Rapids, Kregel, 2008, p. 47.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

62
Pe parcursul istorisirii lui Marcu, apar oameni care L-au recunoscut pe Isus atât
ca Hristos, cât şi ca Fiu al lui Dumnezeu şi ale căror constatări joacă un rol important
în conturarea identităţii Mântuitorului pentru cititori. Una dintre acestea, plasată
chiar la sfârşitul primei părţi a scrierii, este mărturisirea lui Petru: „Tu eşti Hristosul”
(8.29). Prin răspunsul Său la această declaraţie, Domnul Isus începe a le prevesti
sufeinţele, moartea şi învierea Sa. Crucea făcea parte din misiunea Lui în calitate de
Mesia, însă această realitate dureroasă nu l-a împiedicat pe sutaşul roman prezent la
răstignire să vadă în Isus pe Fiul lui Dumnezeu: „Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui
Dumnezeu” (15.39). Prin acest episod, Marcu arăta că celui ce crede nu-i este cu
neputinţă să se încreadă într-un Mesia suferind.

b) Taina mesianică
Un fapt ciudat ce apare în Evanghelia lui Marcu este obiceiul Mântuitorului de a cere
în repetate rânduri ca identitatea Sa mesianică să nu fie revelată. Cerinţa de a nu mai
spune la nimeni că El era Mesia apare în trei contexte diferite şi, după câte se pare, cu
trei motivaţii diferite.
În primul rând, Domnul Isus le porunceşte demonilor să nu-i dezvăluie
identitatea de Fiu al lui Dumnezeu (1.24-25, 34; 3.1-12; vezi şi 5.7-8). În privinţa
acestei prime categorii, este lesne de înţeles că Mântuitorul le-a interzis să-I
mărturisească divinitatea, deoarece El nu dorea ca aceasta să fie cunoscută prin
mărturisirea demonilor.
În al doilea rând, Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să nu vorbească despre
mesianitatea Sa decât după înviere (8.29-30; 9.9). Intenţia Mântuitorului nu era atât
de a-Şi păstra identitatea secretă, cât de a preveni înţelegerea ei greşită de către
popor. Ucenicii înşişi erau extrem de confuzi în privinţa mesianităţii Domnului lor şi a
ceea ce presupunea această calitate, încât aşteptările lor erau foarte diferite de ceea
ce Mântuitorul venise să înfăptuiască. Şi lor le era cu neputinţă să înţeleagă de ce
Mesia trebuia să sufere, să moară şi să învieze (vezi 8.30-33), de aceea Domnul a
considerat că vor pricepe mai lesne abia după ce însărcinarea mesianică se va fi
împlinit.
În al treilea rând, Mântuitorul le-a poruncit celor vindecaţi de El să păstreze
tăcerea în privinţa celor întâmplate, mai ales atunci când vindecarea s-a petrecut într-
un cadru mai izolat (1.43-45; 5.43; 7.36-37; 8.26). Spre deosebire de celelalte două
categorii, aceasta nu a dat ascultare poruncii, răspândind vestea despre cele
petrecute (1.45; 7.36). Cel mai probabil, acestora Domnul le-a cerut discreţie pentru a
evita înţelegerea greşită a lucrărilor Sale miraculoase. Cu cât Isus ar fi fost mai
îmbulzit de norod, cu atât şi-ar fi desfăşurat mai greu anumite activităţi esenţiale
pentru Împărăţia lui Dumnezeu, cum ar fi predicarea (1.35-39) şi învăţarea ucenicilor
într-un cadru separat (3.20; 6.30-31).

c) Ucenicia
Cei doisprezece ucenici
După persoana Mântuitorului, personajele cele mai vădite în Evanghelia după Marcu
sunt ucenicii. Evanghelistul îi prezintă pe aceştia în trei stadii: urmarea lui Hristos,
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

63
neputinţa de a-L înţelege pe Hristos şi eşecul în urmarea lui Hristos. Deşi la începutul
scrierii sale îi prezintă pe ucenici într-o lumină pozitivă, pe parcurs Marcu atrage
atenţia cititorului asupra fragilităţii credinţei ucenicilor. Mai mult decât ceilalţi
evanghelişti, Marcu descrie neputinţa ucenicilor de a-L înţelege pe Hristos şi de a-I
rămâne loiali până la sfârşit, pentru ca cititorii săi să-şi facă bine socoteala atunci
când se angajează pe drumul uceniciei.
2

Aşadar, pentru început Marcu ne prezintă nişte ucenici doritori să lase totul
pentru a-L urma pe Hristos. El Şi-a chemat în primă fază patru pescari, pentru ca
aceştia să-i îndrepte pe oameni către Împărăţia lui Dumnezeu. Îndată, ei au lăsat totul
şi s-au dedicat acestei chemări (1.16-20; vezi şi 2.13-14). Apoi grupul ucenicilor s-a
extins pâna la numărul de doisprezece bărbaţi care trebuia să fie mereu părtaşi la
lucrarea lui Hristos (3.13-19). Mai târziu, Domnul i-a trimis pe ucenici într-o misiune
de scurtă durată pentru a predica pocăinţa, a-i vindeca pe bolnavi şi a-i elibera pe cei
apăsaţi de demoni (6.7-13). Lucrarea lor era similară cu a lui Isus şi chiar o extensie a
acesteia, însă ucenicia lor nu se termină la fel de bine.
Marcu prezintă însă şi partea negativă a ucenicilor începând cu cap. 4.
Problema lor era neputinţa de a-L înţelege pe Isus şi lucrarea Sa mesianică. În
capitolele 4-8 Marcu prezintă trei episoade, toate desfăşurându-se pe mare, în care
ucenicii dovedesc această incapacitate de a înţelege: potolirea furtunii (4.35-41),
umblarea pe mare (6.45-52) şi conversaţia despre aluatul fariseilor (8.14-21).
Lipsa percepţiei spirituale a ucenicilor este o temă ce străbate şi secţiunea
centrală a scrierii lui Marcu (8.22-10.52). În mod repetat, Domnul le-a vorbit despre
necesitatea morţii Sale sacrificiale, dar de fiecare dată ucenicii au rămas ignoranţi faţă
de implicaţiile acestui act pentru vieţile lor (8.32-33; 9.32-34; 10.35-41). Ei nu reuşeau
să înţeleagă costul urmării lui Hristos, alegând în schimb să se intereseze de statutul
lor, câutând mai degrabă recunoaştere din partea oamenilor. Din moment ce nu
urmau calea sacrificiului şi a slujirii, nu erau pregătiţi să înfrunte momentul de
strâmtorare ce avea să vină.
În cap. 14 Marcu prezintă explicit eşecul ucenicilor în a-L urma până la capăt
pe Hristos. În timp ce Mântuitorul se ruga în Ghetsimani plecându-Şi voia în faţa voii
Tatălui, ucenicii dormeau (14.32-42). În momentul arestării Domnului, moment al
marelui sacrificiu, ucenicii şi-au uitat devotamentul pentru El şi L-au părăsit (14.50).
Doar Petru L-a urmat de la distanţă până în curtea marelui preot (14.54), dar acolo a
negat de trei ori că ar fi avut vreo legătură cu Isus (14.66-72). Marcu îşi încheie
istorisirea despre eşecul ucenicilor cu plânsul amar al lui Petru (14.72).
Descrierea pe care Marcu le-o face ucenicilor oferă cititorului atât speranţă,
cât şi un avertisment. Speranţa este dată de faptul că Domnul nu-Şi abandonează
ucenicii. El a promis că-i va reîntâlni după înviere (14.27-28; vezi şi 16.7). Păstorul
avea să-Şi strângă din nou oile risipite. Mântuitorul avea să-i cheme din nou pe
ucenici în slujba Împărăţiei Sale, pentru ca Evanghelia Împărăţiei să ajungă la toate
neamurile (16.14-20). Avertismentul, însă, este unul serios. Isus îşi cheamă ucenicii la
lepădare de sine şi, de va fi nevoie, la nesocotirea propriilor vieţi pentru El (8.34). El îi
cheamă la o viaţă de sacrificiu, nu de confort şi apreciere din partea oamenilor (9.35-

2
Kenneth Berding, Matt Williams (eds.), What the New Testament Authors ..., p. 50-51.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

64
37; 10.42-44). Eşecul este soarta tuturor celor care nu sunt pregătiţi să abordeze în
felul acesta ucenicia.
Calea uceniciei
Secţiunea 8.22-10-52 este fundamentală în prezentarea uceniciei creştine de către
Evanghelistul Marcu. Pe parcursul ei, se spune de mai multe ori că Isus era „pe drum”
(8.27; 9.33, 34; 10.17, 32, 46, 52). Străbătând calea spre Ierusalim, unde avea să
sufere şi să moară (10.32-33), Domnul îi învaţă pe discipoli despre calea uceniciei.
Materialul acestei secţiuni este aranjat de Marcu în jurul a trei preziceri ale
Domnului privitoare la suferinţele, moartea şi învierea Sa (8.31; 9.31; 10.32-34).
Fiecare dintre ele este urmată de o acţiune a ucenicilor, din care reiese lipsa lor de
înţelegere. După prima prezicere, Petru l-a mustrat pe Mântuitorul pentru învăţătura
Sa despre suferinţele mesianice (8.32-33). După cea de-a doua, ucenicii au început a-
şi pune problema întâietăţii (9.32-34), iar după a treia prezicere a suferinţelor, doi
dintre ucenici I-au cerut Mântuitorului poziţii înalte în Împărăţie (10.35-41). Acest
gest i-a înfuriat pe ceilalţi ucenici, deoarece toţi îşi doreau aşa ceva. Cu fiecare dintre
aceste ocazii, Mântuitorul le-a dat învăţătură cu privire la natura adevăratei ucenicii
(8.34-38; 9.35-50; 10.42-45).
Ce anume i-a învăţat Domnul privitor la ucenicie? „Dacă voieşte cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze” (8.34). Prin
cerinţa lepădării de sine, Mântuitorul îi pretinde ucenicului să renunţe la a-şi mai
pune interesele personale în centrul vieţii. El le cere, de asemenea, să-şi ia fiecare
crucea, chiar dacă în Imperiul Roman de atunci crucificarea era cea mai josnică formă
de execuţie publică. De aceea, luarea crucii însemna a fi întotdeauna gata de
suferinţă şi chiar de moarte pentru Isus şi Împărăţia lui Dumnezeu. Promisiunea
făcută celor ce nu ţin atât de mult la vieţile lor cât ţin la Mântuitorul lor este aceea a
căpătării vieţii veşnice, cu mult mai preţioasă decât cea biologică (8.35-37; vezi şi
10.42-44).
Hristos a învăţat de asemenea că ucenicul trebuie să fie rob şi slujitor al
tuturor (9.35; 10.44). Adevăraţii următori ai Domnului nu mai pot trăi în primul rând
pentru nevoile şi dorinţele lor. Ei sunt destinaţi slujirii. Celor care îşi asumă în prezent
poziţii umile după sistemul de valori al lumii le este făgăduită cinstea în Împărăţia lui
Dumnezeu (9.33-37; 10.42-44). Cei dintâi vor fi cei de pe urmă, iar cei de pe urmă vor
fi cei dintâi (10.31). Ucenicii trebuie să trăiască slujind, pentru că aşa a trăit şi Domnul
lor pe pământ. El nu a venit să fie slujit, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa pentru
omenire (10.45).
6. Schiţa Evangheliei după Marcu
1. Lucrarea lui Hristos în Galileea (1.14-9.50)
2. Călătoria lui Hristos către Ierusalim (cap. 10)
3. Ultima săptămână din lucrarea pământească a lui Hristos (11-15)
4. Învierea lui Hristos (16)
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

65

Evanghelia după Matei1. Autorul evangheliei
În perioada apostolică, cel care oferă date semnificative despre paternitatea
Evangheliei după Matei este Papias. Dat fiind faptul că nu s-a mai păstrat nimic din
lucrărilor lui în original, sunt folosite citatele din operele lui Eusebiu. Papias scrie
despre Evanghelia după Matei:
Matei a ordonat spusele (ta logia) în limba aramaică şi fiecare a interpretat
(hermeneusen –a tradus?, a transmis) cum a putut mai bine.
Mărturii avem, însă, şi de la alţi scriitori bisericeşti din primele veacuri, cum ar
fi Ignaţiu, Ieronim şi Irineu, care vorbesc despre Evanghelia, scrisă şi folosită pentru
un timp în ebraică, al cărei autor este Matei.
Totuşi, în condiţiile în care Matei a folosit trei surse pentru redactarea scrierii
sale (Marcu, Q şi M)

, se pune întrebarea de ce ar fi avut nevoie de surse un autor
care se consideră un martor ocular? Apoi, cum se face că după Papias Matei a scris în
aramaică, iar manuscrisele evangheliei sale care ni s-au păstrat sunt în limba greacă?
Soluţia pe care o propun cei mai mulţi dintre autori este aceea că scrierea lui Matei,
redactată de acesta în aramaică, a fost mult mai timpurie şi mai scurtă decât varianta
care ni s-a păstrat. Probabil că mai târziu, un redactor creştin a tradus scrierea lui
Matei în greacă şi i-a adăugat material. Acest fapt, însă, nu prejudiciază cu nimic
inspiraţia divină a scrierii pe care noi o cunoaştem ca fiind Evanghelia după Matei,
având în vedere că Dumnezeu, în suveranitatea Sa, poate inspira orice fiinţă umană
pentru a se revela omenirii.
2. Locul şi data scrierii evangheliei
Se optează, în general, pentru Siria ca loc de provenienţă a Evangheliei după Matei.
Această regiune (mai ales Antiohia) adăpostea foarte mulţi evrei, iar cel care o atestă
cel mai convingător este Ignaţiu, episcopul de Antiohia.
Cele mai multe dovezi converg către o dată anterioară anului 70, probabil între
anii 60-70. Matei prezintă anumite profeţii rostite de Mântuitorul despre Templu
(care a fost distrus în anul 70). Dacă ar fi scris după această dată, mesajul său n-ar mai
fi fost atât de credibil.
3. Destinatarii evangheliei
Evanghelia după Matei a fost scrisă, foarte probabil, pentru creştinii evrei. Limbajul
evidenţiază contextul lingvistic semitic. Spre deosebire de Marcu, Matei nu trebuie să


Vezi partea a III-a a cursului.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

66
explice legile pentru curăţire. Numai Matei relatează cuvintele Domnului despre
darea pentru Templu, căci numai creştinii iudei erau interesaţi de această taxă.
Numai Matei abordează formulele iudaice de jurământ (23.16) – un lucru care era de
asemenea important doar pentru creştinii iudei. În nicio altă evanghelie nu este atât
de accentuată referirea la Vechiul Testament, ceea ce indică spre cititori evrei.
4. Caracteristici teologice ale Evangheliei după Matei
a) Prezentarea lui Isus ca Mesia, Regele davidic
Cuvintele de început ale Evangheliei lui Matei sunt: „Cartea neamului lui Isus Hristos,
fiul lui David, fiul lui Avraam” (1.1). Este o declaraţie care îi sugerează cititorului că
Personajul principal al scrierii – Isus din Nazaret – este Mesia davidic, în care se va
împlini legământul avraamic (Gen 12 şi 15). Accentul pe descendenţa davidică a lui
Isus este clar dovedit de cele cinci apariţii ale numelui lui David în 1.1-17, spre
deosebise de Evanghelia lui Luca, în care este accentuat caracterul uman al
Mântuitorului şi de aceea genealogia lui Isus începe cu Adam, părintele umanităţii.
Originea concepţiilor mesianice ale evreilor se găseşte, aşa cum am constatat
în prelegerea anterioară, în promisiunea făcută de Dumnezeu lui David conform cu
2Sam 7.8-14, reluată în Ps 2.7; 89.3-4, 19-20. Dumnezeu avea să-i ridice lui David un
succesor pe tron, care va zidi casa lui Dumnezeu şi care va fi numit fiu al lui
Dumnezeu. Chiar şi după exil, când pe tronul lui Israel nu mai domnea un împărat
evreu, amintirea acestei promisiuni era vie, născând aşteptarea unui eliberator
davidic. Profeţi ca Isaia (9.6-7; 11.1-5), Ieremia (23.5-6) şi Ezechiel (34.23-24)
prevestiseră apariţia Celui care avea să-l izbăvească pe Israel. Atribuindu-I lui Isus
titluri precum „Hristos” şi „Fiul lui David”, evanghelistul Matei arată că în El se
împlinesc toate aceste promisiuni.
Conform Evangheliei după Matei, cel mai adesea Mântuitorul şi-a asumat titlul
de Fiu al omului, care apare în această scriere de treizeci de ori. Acest titlu îl identifică
pe Isus cu personajul dumnezeiesc care apare în Dan 7.13-14. În Mat 26.64 El afirmă
că „de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu
şi venind pe norii cerului”. Cu toate acestea, atribuindu-Şi acelaşi titlu, Mântuitorul
spune că „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi” (20.28).
Pe lângă acestea, există în Evanghelia după Matei multe ale dovezi ale
mesianităţii davidice a lui Hristos. Intrarea triumfală în Ierusalim este aceea a unui
rege (25.31). La întrebarea lui Pilat „Eşti tu împăratul iudeilor?” Isus a răspuns „Da,
sunt” (27.11). Pe crucea Sa a stat scris: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor” (27.37).
Apogeul acestei prezentări este atins atunci când Domnul adresează ucenicilor marea
trimitere şi le spune: „Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (28.18).

b) Prezentarea lucrării lui Isus ca împlinire a Vechiului Testament
Evanghelistul Matei a fost cel mai explicit în a le dovedi cititorilor săi că în Isus Hristos
se împlinesc profeţiile şi promisiunile vechitestamentare. „Dar toate aceste lucruri s-
au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul...” este o frază ce
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

67
apare de zece ori în această scriere (1.22-23; 2.15; 17-18, 23; 4.14-16; 8.17; 12.17-21;
13.35; 21.4-5; 27.9-10).
În mai multe rânduri, se observă că în concepţia inspirată a evanghelistului
Matei, Domnul Isus întrupează destinul lui Israel, împlinind ceea ce poporul n-a putut
împlini. Astfel, după cum poporul Israel s-a născut prin intervenţia supranaturală a lui
Dumnezeu în familia lui Avraam, tot aşa Hristos s-a născut prin puterea supranaturală
a Duhului Sfânt. Pe Israel a încercat să-l extermine Faraon, pe Mântuitorul a căutat
să-L omoare Irod. Israel a trecut prin Marea Roşie, Mântuitorul a trecut prin apa
Botezului. Israel a fost ispitit în pustiu, iar Mântuitorul a fost dus de Duhul, pentru a
fiu ispitit în pustiu. Prin Moise Dumnezeu i-a dat Legea veche lui Israel, prin Hristos
Dumnezeu îi dă legea Împărăţiei (predica de pe munte – Mt 5-7) Israelului înnoit.
Ca Rege şi reprezentant al poporului lui Dumnezeu, Isus era ceea ce Israel n-a
putut fi: un fiu credincios Tatălui. De aceea, evanghelistul Matei (2.15) îi atribuie
Mântuitorului împlinirea unor profeţii care s-au referit iniţial la Israel: „şi am chemat
pe fiul Meu din Egipt” (Os 11.1).

c) Prezentarea lui Hristos ca Învăţător suprem
Matei şi-a organizat scrierea în jurul cinci mari discursuri, fiecare dintre ele încheindu-
se cu formula „După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea” (7.28; 11.1; 13.53; 19.1;
26.1). Cele cinci discursuri conţin învăţăturile Domnului despre:
- Ucenicie (cap. 5-7)
- Misiune şi evanghelizare (cap. 10)
- Pildele Împărăţiei lui Dumnezeu (cap. 13)
- Relaţiile din cadrul Bisericii (cap. 18)
- Revenirea Mântuitorului (cap. 24-25)

Ucenicia în învăţătura Mântuitorului din Evanghelia după Matei
Predica de pe munte (cap. 5-7) le era adresată în mod special celor care doreau să
adere la Împărăţia lui Dumnezeu devenind ucenici ai lui Hristos. Învăţătura
Mântuitorului din predica de pe munte nu era contrară Vechiului Testament, ci îi
dădea acestuia adevărata semnificaţie (5.17). Legea lui Moise conţinea 248 de
porunci şi 365 de interdicţii.
3
Ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, rabinii iudei au comentat
Legea scrisă adăugând la aceasta legea orală sau tradiţia, care oferea indicaţii privind
aplicarea fiecărei porunci din Legea scrisă. Legea orală avea să fie mai târziu scrisă
(aprox. 200 d.Hr.) şi cunoscută ca Mishna. Atunci când spunea „aţi auzit că s-a zis
celor din vechime *...+, dar Eu văspun”, Mântuitorul nu contrazicea învăţătura
Vechiului Testament, ci interpretările pe care rabinii le dădeau acelor porunci.
Predica de pe munte era menită să-i familiarizeze pe ucenici cu principiile şi
caracterul Împărăţiei lui Dumnezeu, diametral opuse faţă de cele ale lumii. Fericirile
rostite de Domnul arată clar că fericirea ucenicului lui Hristos este cu totul diferită de
a lumii. În veacul acesta el trebuie să plătească preţul uceniciei cu lacrimi, să fie
persecutat şi cu toate acestea să fie blând, împăciuitor şi să-şi iubească prigonitorii,

3
Berding and Williams, What the New Testament Authors..., p. 31.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

68
pentru ca în viitor să-L poată vedea pe Dumnezeu în Împărăţia Sa, al cărei moştenitor
este (cap. 5).
Trăind după principiile Mântuitorului, ucenicii devin „sarea pământului” (5.13)
şi „lumina lumii” (5.14), adică vor produce schimbări în societate, prin puterea
înnoitoare a Împărăţiei lui Dumnezeu, ai cărei purtători sunt. Scopul fundamental al
caracterului şi conduitei sfinte ale ucenicilor lui Hristos este asemănarea cu
Dumnezeu, care le este Tată (5.48).
Dumnezeu este numit „Tată” de şaizeci de ori în Evanghelia după Matei, dintre
care şaptesprezece ocurenţe se găsesc în predica de pe munte. Domnul Isus şi-a
învăţat ucenicii să I se adreseze lui Dumnezeu în rugăciune ca unui Tată, pentru care
în limba aramaică se folosea termenul „Abba” (6.9). Folosirea acestui cuvânt în
rugăciune era cu totul neobişnuit pentru evrei, în a căror teologie nu era loc pentru o
relaţie personală cu Dumnezeu, însă avea să devină un termen definitoriu pentru
înţelegerea creştină a relaţiei cu Dumnezeu (Rom 8.15; Gal 4.6). Prin el erau
transmise două adevăruri fundamentale: Dumnezeu era autoritatea absolută în viaţa
creştinilor, iar aceştia puteau avea o relaţie personală cu El.
Un domeniu important al uceniciei este cel al închinării. Mântuitorul Şi-a
învăţat discipolii să nu se închine de ochii lumii, ci s-o facă de dragul relaţiei lor cu
Tatăl. Rugăciunea, milostenia şi postul nu trebuie să devină instrumente pentru
atragerea admiraţiei oamenilor, ci expresii discrete ale devoţiunii sincere faţă de
Dumnezeu, pe care Dumnezeu o va răsplăti (6.1-24).
În partea finală a predicii de pe munte, Domnul Isus le atrage atenţia ucenicilor
asupra importanţei împlinirii a tot ce au auzit (7.24-27). Împlinitorul este asemănat cu
un constructor înţelept, care şi-a zidit casa pe stâncă, iar când au venit intemperiile,
adică greutăţile vieţuirii în Hristos (necazuri, persecuţii, erezii), casa lui nu a fost
răpusă de torentele învolburate. În opoziţie cu acesta, omul neîmplinitor al
învăţăturilor dumnezeieşti este ca un constructor nechibzuit şi comod, care pune
temelia casei sale pe nisip, adică pe o suprafaţă instabilă. Cum era de aşteptat, când
şuvoaiele învolburate ale vieţii de ucenic s-au abătut asupra acestei case, ea s-a
prăbuşit sub furia lor, pentru că temelia nu a avut trăinicia necesară. Ucenicii
Mântuitorului trebuiau să înţeleagă că vieţuirea pentru Împărăţia lui Dumnezeu este
posibilă numai asultând şi împlinind cu stricteţe cuvintele Sale, altfel orice încercare
de a rămâne pe această cale este sortită eşecului.

Misiunea şi evanghelizarea în învăţătura Mântuitorului din Evanghelia după Matei
Evanghelistul Matei precizează faptul că Domnul Isus Şi-a chemat doiseprezece
ucenici şi le-a dat putere şi autoritate pentru a continua lucrarea Sa pe pământ.
Misiunea lor trebuia să o continue pe a Domnului lor sub toate aspectele: scoaterea
demonilor, vindecarea bolnavilor, predicarea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu,
învierea morţilor şi curăţirea leproşilor (10.1-8). La fel ca Domnul lor, ucenicii aveau
să fie persecutaţi de semenii lor, dar în acele momente de restrişte se puteau baza pe
făgăduinţa lui Hristos, că Duhul Sfânt îi va împuternici (10.18-22).
Ca trimişi ai lui Hristos, ei vor fi purtătorii autorităţii Celui care i-a trimis, după
cum şi El venea în numele Tatălui, de aceea şi Mântuitorul le-a spus: „Cine vă
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

69
primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel
care M-a trimis pe Mine” (10.40).

Pildele Împărăţiei lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei
Activitatea Domnului Hristos în Noul Testament începe într-o atmosferă a urgenţei, a
„crizei” de timp. Mântuitorul, la maturitate, apare pe scena istoriei cu mesajul
oarecum alarmant – „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Mt 3.2). În
aceste condiţii ale urgenţei, Mântuitorul a decis să folosească pilde pentru a vorbi
despre Împărăţie. El a considerat că nu era timp pentru discursuri lungi, ci ilustraţiile
şi îndemnurile scurte erau cele mai potrivite moduri de a prezenta Împărăţia ale cărei
semne se declanşaseră deja şi pentru care ascultătorii erau chemaţi să se decidă şi să
acţioneze.
În pildele Sale Mântuitorul a folosit imagini din viaţa cotidiană a ascultătorilor
săi pentru a comunica din tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar şi pentru a face
diferenţa dintre cei care se decid pentru Împărăţie şi cei care o resping. Găsim astfel
antiteza dintre un pământ roditor şi altele neroditoare (13.3-23), dintre grâu şi
neghină (13.24-29), dintre peşti buni şi peşti răi (13.47-52), dintre oi şi capre (25.31-
46). Prin pilde, ca prin întreaga sa propovăduire, Domnul Hristos îi chema pe oameni
să ia decizia de a adera la Împărăţia lui Dumnezeu prin credinţa în El. Pe cel care vine
după Hristos ucenici îl poate costa totul, însă recompensa este incomparabil mai
valoroasă, deoarece constă în moştenirea Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu (13.44).

Relaţiile din cadrul Bisericii în învăţătura Mântuitorului din Evanghelia după Matei
„În clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: «Cine este mai mare în
Împărăţia cerurilor?»” (18.1). Contrar aşteptărilor lor, Mântuitorul le răspunde că cel
mai mare ucenic este cel care se vede neajutorat ca un copil (18.2-5) şi se umileşte cel
mai mult şi le slujeşte tuturor, aşa cum El a procedat (20.28). Printre trăsăturile
distinctive ale ucenicilor, Domnul enumeră: curăţia spirituală şi nevoinţa pentru
despătimire (18.7-9), interesul pentru mântuirea celor pierduţi (18.10-14) şi pentru
îndreptarea celor rătăciţi de la credinţă (18.15-19), puterea de a ierta necontenit
(18.21-35). Se poate înţelege din acest discurs că pentru ucenicul lui Hristos, cel mai
important aspect al vieţii este relaţia cu Dumnezeu, iar următorul este relaţia cu
semenii: fraţii de credinţă, apoi oamenii ceilalţi oameni.

Revenirea Mântuitorului, conform cu Evanghelia după Matei
Atunci când a vorbit despre revenirea Sa pentru instaurarea deplină a Împărăţiei lui
Dumnezeu, a considerat că detaliile cronologice nu le sunt cele mai utile ucenicilor:
„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatăl” (24.36).
Cap 24 şi 25 formează ultimul dintre cele cinci mari discursuri ale evangheliei,
anume discursul eshatologic sau, cum mai este el cunoscut în teologia biblică,
discursul de pe muntele Măslinilor (cap. 24-25). Mântuitorul îi avertizează pe ucenici
că revenirea Sa va fi una surprinzătoare, într-un moment neaşteptat, de aceea ei
trebuie să fie mereu pregătiţi. Cap. 25 conţine trei parabole menite să ilustreze
iminenţa Parousiei şi judecata divină care o însoţeşte.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

70
Din acest discurs se desprind câteva idei pe care Mântuitorul a intenţionat să
le comunice ucenicilor cu privire la arătarea deplină a Împărăţiei. În primul rând, (1)
nimeni nu poate şti ceasul în care Hristos va reveni. (2) De aceea, este de datoria
ucenicilor să se achite cât mai conştiincios de sarcinile încredinţate de Învăţătorul lor
în orice vreme. (3) Ei trebuie, de asemenea, să fie suficient de înţelepţi pentru a
înţelege că Stăpânul ar putea veni în momentul în care ei se aşteaptă mai puţin, iar
(4) venirea Lui aduce cu sine atât răsplata, cât şi judecata.
5. Schiţa Evangheliei după Matei
1. Arătarea Împăratului (1-10)
2. Rebeliunea contra Împăratului (11-13)
3. Misiunea Împăratului (14-20)
4. Respingerea Împăratului (21-27)
5. Învierea Împăratului (28)


Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

71

Evanghelia după Luca1. Autorul evangheliei
Autenticitatea Evangheliei după Luca a fost foarte puţin atacată, datorită multitudinii
de dovezi (interne şi externe) în favoarea scrierii ei de către Luca. Referiri la această
evanghelie se fac în sec. II (Iustin, Policarp, Papias). Ea este amintită şi în Fragmentul
Muratorian (170) şi în scrierile lui Irineu (180). Mărturiile continuă şi în sec. III prin
Clement din Alexandria, Tertulian şi Origen.
2. Data redactării evangheliei
Evanghelistul Luca scrie o lucrare în două părţi: Evanghelia şi Faptele Apostolilor (vezi
prologurile). Biserica a fost aceea care le-a separat intercalând Evanghelia după Ioan,
pentru a avea toate evangheliile grupate. Dacă luăm în considerare că Faptele
Apostolilor se termină înainte de moartea lui Pavel şi că acesta a fost executat între
anii 64-68, conchidem că Luca trebuie să-şi terminat a doua carte prin 62/63 d.Hr. În
acest caz, Evanghelia poate fi datată între 60-62 d.Hr.
Această datare este în concordanţă şi cu alte observaţii. Ea lasă loc pentru
activitatea de cercetare a lui Luca, despre care el însuşi vorbeşte în primele 4 versete.
În timpul detenţiei lui Pavel în Cezareea, fiind însoţitorul acestuia, Luca a putut să
studieze timp de peste doi ani sursele de informaţii din Palestina (FA 24.27). Cei doi
ani de detenţie ai lui Pavel la Roma (FA 28.30 şi urm.), în timpul cărora Luca l-a însoţit
(2Tim 4.11), i-au prilejuit o nouă ocazie pentru studierea istoriei Apostolilor. În total,
de la arestarea lui Pavel în Ierusalim (56/57 d.Hr.), Luca a avut aproximativ 5 ani
pentru munca sa concentrată.
3. Locul redactării evangheliei
Din moment ce Evanghelia a fost scrisă înainte de Faptele Apostolilor (aprox. 62), se
întrevăd câteva posibilităţi: (1) Unii consideră că ea a fost scrisă în Grecia, în timpul
primei sau celei de-a doua călătorii misionare. Dar, s-ar părea că Luca nu a avut atunci
suficient timp să consulte atâţia martori oculari (1.2), care, cel mai probabil, trăiau în
Palestina. (2) Cezareea, capitala administraţiei romane în Palestina, ar fi cea mai
plauzibilă ipoteză. Aşa cum am precizat, Luca l-a însoţit pe Sf. Pavel în timpul
detenţiei şi a avut timp să se informeze şi să scrie. (3) O a treia variantă sugerată ar fi
Roma, în timpul detenţiei de doi ani a lui Pavel. Această perioadă, însă, a fost
acoperită de scrierea Faptelor Aposolilor. Astfel, Cezareea rămâne cea mai potrivită
sugestie.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

72
4. Destinatarul evangheliei
Atât Evanghelia, cât şi Faptele Apostolilor îi sunt destinate lui Teofil, care se traduce
prin iubitorul de Dumnezeu şi poate desemna fie numele real al unei persoane, fie
pseudonimul unui creştin. Unii consideră că Teofil era un pseudonim menit să
ascundă identitatea unui creştin ce ocupa o funcţie înaltă. Teofil era o persoană
informată, adică introdusă în noţiunea de creştinism conform Lc 1.4. Titlul de
„preaales” (1.3) ar putea sugera că este vorba de o persoană de rang înalt în
societatea romană (vezi FA 23.26; 24.3; 26.25) înaintea căruia creştinismul trebuia
apărat.
Anumite presupuneri îl identifică pe Teofil cu Titus Flavius Clemens, vărul
împăratului Domiţian. Soţia sa Domitilla a fost o creştină, iar el însuşi avea să intre în
dizgraţia împăratului şi să fie executat sub acuzaţia de „ateism”. Romanii foloseau
termenul de atei pentru creştini, deoarece aceştia nu se închinau zeităţilor lor
păgâne. Însă termenul de preaales nu era limitat la oficialităţile romane şi de aceea
este imposibil de stabilit cu precizie identitatea destinatarului cărţilor lui Luca. Un alt
aspect asupra căruia cercetarea modernă se opreşte în mod deosebit este relaţia
acestui Teofil cu creştinismul. Era o persoană necredincioasă (caz în care scrierile au
un scop evanghelistic) sau un credincios proaspăt convertit care avea nevoie de
fortificare spirituală (situaţie în care vorbim de un scop didactic)?
5. Caracteristici ale evangheliei
a) accentuarea virtuţilor feminine
În afară de naraţiunile ce însoţesc scena naşterii Domnului (vestirea naşterii lui Ioan,
vestirea naşterii lui Isus, întâlnirea cu Elisabeta), Luca mai scrie pasaje ca 7.11-17
(văduva din Nain); 8.1-3 (femeile slujitoare); 10.38-42 (Marta şi Maria); 13.16
(vindecarea femeii gârbove). Pasajele despre Ana care vine în Templu, Marta şi Maria,
la care Isus găseşte găzduire, se găsesc doar în Evanghelia după Luca.

b) universalitatea evangheliei
- din punct de vedere social:
Luca subliniază relaţia Domnului cu săracii şi bogaţii (6.20-25; 12.16-21; 14.12-
15; 16.13; 18.25.
- din punct de vedere soteriologic
Luca prezintă mântuirea adus de Isus fără nici o diferenţă de ordin rasial. Pilda
samariteanului milos (10.25-37) şi prezentarea favorabilă a samariteanului lepros
care se întoarce să mulţumească (17.11-19) sunt mărturii în acest sens.

c) accentul pus pe rugăciune
Luca îl surprindee în naraţiunea sa pe Domnul în mai multe momente de rugăciune: la
botezul Său (3.21), după ce a vindecat un lepros (5.16), înainte de a-i chema pe cei
doisprezece (6.12), pe muntele schimbării la faţă (9.28), pe cruce (23.34) şi chiar
înainte de moarte (23.46).

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

73
d) accentul pus pe persoana şi lucrarea Duhului Sfânt
Evanghelia după Luca este o evanghelie a Duhului Sfânt. Spre deosebire de ceilalţi
evanghelişti, Luca subliniază rolul Duhului Sfânt în activitatea Domnului Isus. Astfel,
concepţia lui Isus în pântecele Mariei este prin Duhul (1.35). Ioan Botezătorul şi
părinţii lui sunt umpluţi cu Duhul Sfânt (1.15, 41, 67), la fel şi Simeon (2.25–35).
Înainte ca Domnul să-Şi înceapă activitatea, Ioan îl prezintă ca pe Cel care va boteza
cu Duhul Sfânt (3.16). Isus îşi începe lucrarea „plin de puterea Duhului” (4.1, 14, 18;
10.21) şi le promite şi ucenicilor ajutorul Duhului Sfânt (12.12). Domnul se bucură în
Duhul înainte de a se ruga (10.21-22). Se întoarce în Galileea „plin de puterea
Duhului” (4.14), iar la Nazareth îşi începe predica cu cuvintele: „Duhul Domnului este
peste Mine” (4.18).
6. Schiţa Evangheliei după Luca
1. Prologul evangheliei (1.1–4)
2. Naşterea şi copilăria lui Hristos (1.5–2.52)
3. Ioan Botezătorul şi Hristos (3.1–4.13)
4. Lucrarea lui Hristos în Galileea (4.14–9.50)
5. Călătoria lui Hristos către Ierusalim (9.51–19.10)
6. Lucrarea lui Hristos în Ierusalim (19.11–21.38)
7. Moartea şi Învierea lui Hristos (22.1–24.53).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

74

Faptele Apostolilor


1.Titlul cărţii
Manuscrisele timpurii poartă diferite nume: „Fapte”, „Faptele apostolilor”, „Faptele
Sfinţilor apostoli”. Cartea relatează în mod deosebit acţiuni ale lui Petru şi Pavel.
Există doar câteva informaţii despre Iuda (1.16-20) şi cel care i-a luat locul (1.21-26),
Ioan (3.1-4.31; 8.14-17) şi Iacov (12.12). Cei doisprezece, cu excepţia trădătorului,
sunt amintiţi în 1:13. Cartea nu este o istorie a tuturor apostolilor, ci, mai degrabă,
este o selecţie a faptelor acelor apostoli prin care este ilustrată evoluţia
creştinismului din primul secol în anumite momente pe care Duhul Sfânt i le-a pus pe
inimă lui Luca. De aceea, pentru această carte, a mai fost sugerat şi titlul de „Faptele
Duhului Sfânt”.
2. Autorul
În general, după anul 160 s-a mărturisit faptul că cele două cărţi adresate lui Teofil au
fost scrise de Luca. Abia în cercetarea modernă s-a pus problema că autorul ar putea
fi Tit sau un alt însoţitor al lui Pavel.
Pasajele la persoana I (plural) sunt o dovadă a faptului că scriitorul a fost, într-
adevăr, un tovarăş al apostolului Pavel. Luca s-a alăturat lui Pavel, Sila şi Timotei la
Troa, în timpul celei de-a doua călătorii misionare, i-a însoţit la Filipi, dar de acolo nu
a mers mai departe cu ei (FA 16.10-17). Următorul pasaj în care Luca reapare este cel
din 20.4-6, de unde înţelegem că în acel moment era tot în Filipi, acum, la sfârşitul
celei de-a treia călătorii misionare a lui Pavel. Nu ştim, însă, dacă Luca a petrecut tot
acest timp în Filipi, dar în continuare ne dăm seama că el l-a însoţit pe apostol către
Ierusalim (20.5-21.18). De asemenea, nu ştim unde s-a aflat Luca în timpul celor doi
ani de detenţie ai lui Pavel la Cezareea (este, însă, foarte posibil să fi redactat
evanghelia). El reintră pe firul naraţiunii în 27.1
Unii cercetători sunt de părere că un alt scriitor a introdus mai târziu pasajele
la persoana I. Însă stilul acestor pasaje este perfect asemănător cu cel din Evanghelia
după Luca şi restul cărţii Faptelor. Ajungem, astfel, la concluzia că autorul Faptelor
Apostolilor este şi autorul pasajelor la pers. I (plural) şi este un tovarăş al lui Luca.
Rămîne, totuşi, întrebarea: Care dintre tovarăşii lui Luca este autorul Faptelor?
Bineînţeles că nu poate fi vorba de vreunul din numele menţionate în pasajele la
pers. I ca fiind distinct de autor. Autorul nu poate fi identificat cu persoanele amintite
în acele epistole pauline care nu au fost scrise cam în acelaşi timp cu pasajele la pers.
I. Însă, dintre cei pe care Pavel îi aminteşte în epistolele sale în momente în care se
pare că autorul pasajelor la pers. I era cu el, scriitorii creştinismului timpuriu s-au
oprit în dreptul lui Luca. Luca nu se evidenţiază cu nimic altceva în Noul Testament.
De ce s-ar fi referit scriitorii la el dacă nu ar fi fost într-adevăr autorul celor două
cărţi? Vocabularul medical din Faptele apostolilor nu este suficient petru a dovedi
paternitatea lucană a cărţii, dar el vine în sprijinul altor argumente. Ni se mai spune
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

75
chiar în Noul Testament că Luca a fost lângă Pavel cu puţin înainte de moartea
acestuia din urmă (2Tim 4.11).
3. Locul redacării
Locul unde a fost redactată această carte nu este menţionat, dar finalul brusc al cărţii
care îl prezintă pe Pavel aşteptându-şi judecata la Roma, face din această cetate o
variantă foarte probabilă.
4. Data redactării
Cartea Faptelor apostolilor trbuie să fi fost finalizată după evenimentele descrise de
finalul ei (28.30). Evanghelia are un final bine redactat, pe când cel al Faptelor este
abrupt. Nu ni se spune nimic despre judecata şi nici despre moartea lui Pavel.
Atitudinea faţă de autorităţile romane este una chiar prietenească, iar acest lucru nu
s-ar fi întâmplat după persecuţia de sub Nero care a început în anul 64. Nu se face nici
o aluzie la războiul iudaic şi nici la dărâmarea Ierusalimului (66-70). Capitolele de la 1
la 15 descriu Ierusalimul înainte de asedierea sa. Unii teologi sunt de părere că
printre scopurile cărţii ar fi şi acela de a informa şi influenţa autorităţile romane cu
privire la situaţia lui Pavel. În aceste condiţii putem vorbi de o dată între 61-63.
5. Scopurile cărţii
a) Scopul istoric
Chiar din prologul cărţii înţelegem că Luca a intenţionat şi o relatare istorică a
evenimentelor. Cartea sa nu este, însă, o cronică lipsită de viaţă. Scriitorul a trebuit să
fie selectiv în prezentarea evenimentelor. Există multe lucruri pe care am dori să le
ştim, dar Luca nu le prezintă: ceva despre viaţa lui Pavel înainte de convertire, despre
plecarea sa în Arabia etc. Luca, însă, este un alt fel de istoric decât cel conceput de
istoria modernă. Luca este mai mult decât un istoric. El este parte din istoria pe care o
prezintă. El nu poate privi cu detaşare evenimentele determinate în mod divin.

b) Scopul pneumatologic
Şi această a doua carte a lui Luca pune mare accent pe lucrarea Duhului. Biserica se
înmulţea prin Duhul (2.38; 9.31), plinătatea Duhului era semnul unui creştinism
autentic (2.4; 5.3; 8.17; 10.44; 19.6). Tot Duhul era Cel care dirija misiunea bisericii
primare, începând cu acţiunile bisericii din Antiohia (13.2) şi interdicţia adresată lui
Pavel de a intra în Bitinia (16.7).
Dar tot atât de important este să reţinem faptul că, în condiţiile în care Faptele
apostolilor este o continuare a evangheliei sale, Luca prezintă lucrarea Duhului ca pe
continuarea lucrării lui Hristos. Astfel, ologul este vindecat în Numele lui Hristos (3.6;
4.10) şi tot în Numele Lui au predicat şi apostolii (5.40). Însuşi Luca spune în prologul
Faptelor că în prima carte a consemnat „tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe
oameni”, ceea ce înseamnă că cea de-a doua carte va continua acest scop.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

76
c) Scopul apologetic
Scopul apologetic al lui Luca se ramifică în două direcţii: una către poporul iudeu, iar
cealaltă către oficialităţile romane. Cât priveşte prima direcţie, Luca face referire la
rădăcinile iudaice ale creştinismului. Pavel recomandă circumcizia lui Timotei, îşi
respectă juruinţeţe, iar conciliul de la Ierusalim (condus de Iacov) stabileşte anumite
directive comune creştinismului şi iudaismului.
Scopul apologetic al acestei cărţi este, însă, mai relevant în ceea ce priveşte
relaţia creştinismului cu Roma. În toate circumstanţele în care apar, oficialităţile
romane sunt imparţiale. Atitudinea lui Galion este una tipică – aceea de indiferenţă
faţă de divergenţele iudeilor pe fond religios. Proconsulul Sergius Paulus este chiar
interesat de evanghelie. Ca instigatori sunt prezentaţi mai degrabă iudeii, ale căror
acuzaţii nu sunt, însă, luate în serios de către romani. Atât Agripa, cât şi Festus au
recunoscut nevinovăţia lui Pavel.
Astfel, Luca prezintă creştinismul romanilor ca pe o religie inofensivă din punct
de vedere politic şi care merită aceeaşi toleranţă din partea autorităţilor ca şi
celelalte religii. Adiacent acestui scop, Luca vrea să clarifice faptul că iudaismul şi
creştinismul sunt două religii diferite, acesta din urmă nefiind o mişcare a celui dintâi
(vezi opoziţia iudeilor faţă de evanghelie).
Nu este exclus ca Luca să fi avut în vedere şi faptul că procesul lui Pavel era pe
rol. Dacă Teofil era într-adevăr un demnitar roman, Luca intenţionează a-i face o
descriere autentică a creştinismului (în opoziţie cu numeroasele denigrări) şi chiar a
activităţii lui Pavel. Dacă Teofil era deja iniţiat în creştinism, acestui scop i se adaugă şi
cel didactic.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

77

Evanghelia după Ioan1. Autorul evangheliei
Tradiţia îl indică pe Ioan ca fiind autorul acestei evanghelii. Eusebiu, Origen, Clement
din Alexandria, Tertulian, Irineu, Canonul Muratorian, Teofil sunt doar câteva nume
de scriitori pe mărturia cărora ne putem baza pentru a stabili paternitatea acestei
evanghelii. Irineu, unul dintre martorii cei mai timpurii, a fost discipolul lui Policarp,
care la rândul său fusese discipolul lui Ioan. Scriitorii mai sus amintiţi dovedesc faptul
că în ultima parte a celui de-al doilea secol, cea de-a patra evanghelie era cunoscută
şi citită de creştinătatea din Africa, Asia Mică, Italia, Siria şi era atribuită apostolului
Ioan.
Un alt martor timpuriu, Iustin Martirul (Apologia I.61), citează din Ioan 3.3-5. El
foloseşte un număr de expresii din această evanghelie. Doctrina sa despre Logos
presupune cunoaşterea celei de-a patrta evanghelii.
Toate aceste dovezi externe sunt confirmate mai recent şi de descoperirea
unui fragment de papirus foarte timpuriu care conţine o parte din Ioan 18.31-33 şi o
parte din 18.37-38. Acest fragment pare să fi aparţinut unei comunităţi creştine din
Egipt. Arheologii au constatat că este vorba de rămăşiţa unui codex care a circulat în
acea regiune în prima jumătate a secolului II. Dacă la acea dată evanghelia circula
deja în Egipt, asta înseamă că fusese compusă mult mai devreme. Din Efes, locul unde
se presupune a fi fost scrisă evanghelia, până în Egipt, unde circula codex-ul, este o
distanţă destul de mare.
2. Data şi locul redactării evangheliei
Irineu afirmă că Ioan a redactat, la Efes, evanghelia ce-i poartă numele. Prin urmare,
dacă afirmaţia lui Irineu este adevărată, data apariţiei evangheliei trebuie plasată
după anul 70 d.Hr., când Ioan a sosit în acest oraş.
În sec. XIX, mulţi cercetători s-au arătat sceptici faţă de tradiţie şi au
concluzionat că Evanghelia ar fi putut fi scrisă în sec. II. Descoperirile din Egipt
(amintite mai sus) au invalidat, însă, această opinie.
În aceste condiţii, au apărut alte puncte de vedere care sugerau fie originea
egipteană a scrierii, fie că autorul ei nu este Ioan, fiul lui Zebedei, ci Ioan Marcu, fie că
autorul ar putea fi chiar Lazăr, din moment ce despre el se spune clar că era iubit de
către Isus (evanghelia se încheie cu menţiunea despre ucenicul iubit). C.H. Dodd nu s-
a pronunţat clar asupra numelor, dar a susţinut că autorul evanghelei nu este aceeaşi
persoană cu autorul epistolelor.
Toate aceste presupoziţii au fost şi ele, la rândul lor, clătinate puternic de o
altă descoperire de o importanţă covârşitoare: sulurile de la Marea Moartă. Faptul că
Ioan nu aminteşte nimic despre căderea Ierusalimului i-a făcut pe unii cercetători mai
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

78
liberali să spună că evanghelia a fost scrisă înainte de acest eveniment, presupunând
anumite legături ale ei cu sulurile de la Marea Moartă.

Dacă până atunci contrastul
lumină – întuneric din evanghelie era văzut ca unul de origine elenistică sau
mesopotamiană, o dată cu această descoperire s-a înclinat către o influenţă
palestiniană a acestei figuri de stil.
Totuşi, argumentele ce sprijină apariţia evangheliei către sfârşitul primului
secol creştin sunt foarte bine întemeiate. Majoritatea scriitorilor sunt de acord cu
Irineu, cu Clement din Alexandria şi cu Ieronim, că Ioan a fost ultima din cele patru
evanghelii, în ordinea redactării. Omiterea distrugerii Ierusalimului s-ar putea datora
faptului că, întrucât cartea era redactată cu douăzeci de ani mai târziu, şocul acestui
eveniment se mai atenuase întrucâtva. Irineu scrie că Ioan a trăit până în timpul
domniei lui Traian (care a început în 98). Deci, apariţia cărţii trebuie plasată cu puţin
înainte de această domnie. Cu maximum de probabilitate, am putea vorbi de deceniul
85-95 d.Hr.
3. Scopurile evangheliei
Scriitorul îşi precizează scopul chiar în evanghelie:
Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea
aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este
Hristosul, fiul lui Dumnezeu; şi crezând să aveţi viaţa în Numle Lui.
Credinţa creştinilor putea fi clătinată de anumite învăţături, precum cea a lui
Cerintus, care spunea că Isus nu este Dumnezeu, iar Hristosul nu a venit cu adevărat
în trup. Inspirat de Duhul Sfânt, Ioan scrie evanghelia pentru ca biserica să rămână în
învăţătura adevărată. Irineu, de asemenea, scrie că Ioan a compus evanghelia şi
pentru a combate erezii ca aceea a lui Cerintus. Potrivit lui Cerintus, la botezul lui
Isus, Hristos a coborât peste El în chip de porumbel. Dar tot acest Hristos l-a părăsit
pe Isus înainte de suferinţa sa. Aşadar, nu Hristos a fost Cel care a suferit, a murit şi a
înviat, ci Isus. Împotriva acestor erezii, Ioan a scris că Isus Hristos este Unul singur,
divin şi uman, care a venit „nu numai cu apă (botezul), ci cu apă şi cu sânge” (vezi
Ioan 19: 34-37). El Şi-a însuşit şi natura umană, pe lîngă cea divină („Cuvântul s-a
făcut trup” – 1:1, 14).
Totuşi, combaterea ereziei lui Cerintus nu a constituit motivul principal pentru
scrierea evangheliei. Ea a fost lăsată, aşa cum se spune şi în textul amintit mai sus,
pentru fortificarea credinţei creştinilor din Efes şi din împrejurimile lui, creştini
proveniţi în mare parte dintre neamuri.


Este surprinzător acest punct de vedere, deoarece, în general, conservatorii sunt cei care preferă
date mai timpurii, iar cei cu vederi liberale optează de obicei pentru date mai târzii. În cazul de faţă,
tradiţiile care ne parvin încă din perioada bisericii primare acordă temei argumentului unei apariţii
mai târzii a evangheliei lui Ioan.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

79
4. Caracteristici ale evangheliei
a) accentul pus pe dumnezeirea lui Isus
Dacă evangheliile sinoptice arată mai mult ce a făcut Isus, scopul acestei evanghelii
este acela de a arăta ce este Isus. De aceea, o bună parte din materialul care se
găseşte la sinoptici, aici este omis. Pe de altă parte, este introdus un alt material, acel
tip de material care se concentrează asupra gloriei Domnului, dumnezeirea şi slujba
Sa mesianică (2:11; 3:16; 4:25-26, 29, 42; 5:17-18; 6:40; 7:37-38; 8:36, 46, 51; 9:38;
10:30;11:40;13:3).
Miracolele relatate aici au acelaşi scop. Ioan îşi clădeşte evanghelia în jurul a
şapte miracole sau „semne” săvârşite de Isus în public. Fiecare are menirea expresă
de a demonstra că Isus este Dumnezeu: (1) transformarea apei în vin, la nunta din
Cana Galileii (2:9); (2) vindecarea fiului nobilului (4:46-54); (3) vindecarea invalidului
de la scăldătoarea Betesda (5:2-9); (4) hrănirea celor cinci mii de oameni (6:1-14); (5)
umblarea pe mare (6:16-21); (6) vindecarea orbului din naştere (9:1-7); (7) învierea lui
Lazăr (11:1-44).

b) prezentarea cronologică a evenimentelor
Cronologia lucrării pământeşti a Domnului nostru a fost alcătuită pornind de la datele
furnizate de această evanghelie. Analizând lucrarea lui Hristos doar prin prisma celor
trei evanghelii sinoptice, am putea fi înclinaţi să credem că misiunea Lui a durat doar
un an. Când facem, însă, cunoştinţă cu sărbătorile sau praznicele anuale pe care le
menţionează Ioan în evanghelia sa, suntem în măsură să stabilim că lucrarea publică a
Domnului Isus a durat aprox. trei ani. Să observăm următoarele referiri: primul
praznic al Paştelor (2:12, 13); „un praznic al iudeilor” (5:1), ce putea fi Paştele sau
Purim; a doua (sau a treia) sărbătoare a Paştelor (6:4); sărbătoarea Corturilor (7:2);
sărbătoarea Înnoirii (10:22); şi ultimul Paşte (12:1).
Ioan este foarte precis în referirile cronologice. Dacă ceilalţi trei evanghelişti se
mulţumesc adesea cu o referire aproximativă la data când au avut loc evenimentele
descrise, Ioan este mult mai precis, punctând mult mai exact momentul desfăşurării
faptelor: al şaptelea ceas (4:52), a treia zi (2:1), două zile (11:6), şase zile (12:1)

c) discursurile „Eu sunt”
Discursurile în care se găseşte expresia „Eu sunt” au o semnificaţie deosebită pentru
prezentarea Domnului din această perspectivă (6:35; 8:12; 10:9, 11; 11:25; 14:6;
15:50). Ele sunt concepute ca ecourile memorabilei prezentări cu care Dumnezeu îl
trimite pe Moise înaintea poporului Israel: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ex. 3:14).

d) discursuri lungi, dar exprimare concisă
Spre deosebire de celelalte evanghelii, aceasta conţine multe învăţături, fără a fi
ilustrate prin pilde. Ea mai conţine multe discursuri (dar şi evenimente) care au fost
rostite (respectiv s-au petrecut) într-un interval mai mic de 24 de ore (cap. 13-19).
Evanghelia după Ioan conţine capitole consacrate promisiunilor legate de venirea şi
lucrarea Mângâietorului (14:16-17, 26; 15:26; 16:13-14).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

80
Stilul şi vocabularul în care este redactată această evanghelie sunt unice, ele
nemaiîntâlnindu-se decât în epistolele lui Ioan. Autorul recurge la propoziţii şi fraze
scurte şi concise, lipsite de complexităţi inutile. Autorul gândeşte ca un evreu, dar se
exprimă ca un grec. Lexicul folosit de Ioan este cel mai redus ca volum dintre toate
evangheliile, dar sensurile exprimate sunt dintre cele mai profunde. Să observăm
importanţa şi frecvenţa folosirii unor termeni ca tată (118), a crede (100), lumea (78),
dragostea (45), martor şi familia lui lexicală (47), viaţă (37), lumină (24).


Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

81

Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel
către tesaloniceni1. Autorul epistolei
Cele două scrisori către tesaloniceni, care ne-au rămas în canon, îi au ca autori pe
Pavel, Silvan şi Timotei. Atât Silvan (Sila), cât şi Timotei apar în relatarea din Faptele
apostolilor ca fiind însoţitorii lui Pavel în timpul primei sale vizite la Tesalonica (FA
17.1–9). După plecarea lui Pavel din oraş, cei trei au fost despărţiţi pentru puţin timp,
dar s-au reîntâlnit în Corint (FA 18.5; cf. 2Cor 1.19). Corintul a fost, se pare, locul de
unde ambele epistole către tesaloniceni au fost trimise.
Din moment ce Pavel, Silvan şi Timotei sunt amintiţi împreună ca autori ai
epistolei, înseamnă că Sila şi Timotei au avut un rol destul de important în redactarea
epistolei. În ambele epistole către tesaloniceni întâlnim pasaje la persoana I plural
(1Tes 1.2; 2Tes 1.3). Există, însă, şi pasaje în care verbele apar la persoana I singular
(1Tes 2.18; 3.5; 5.27; 2Tes 2.5; 3.17). În două dintre aceste cinci texte, pronumele
personal este însoţit de numele „Pavel” (1Tes 2.18; 2Tes 3.17). F.F. Bruce este de
părere că acestea au fost adăugate şi chiar scrise de Pavel ca semn de identificare a
paternităţii lor.
Au fost, însă, şi teologi care au negat autenticitatea acestor epistole. F.C. Baur
este considerat primul dintre ei. După Baur, 1Tesaloniceni a fost redactată după
naraţiunea din Fapte (carte datată de el prin sec. al II-lea) şi mai păstrează doar nişte
reminiscenţe ale ideilor pauline care se găsesc cel mai sigur în epistolele către
corinteni. Mai mult, spune Baur, precizarea din 1Tes 2.16, cum că pe evrei „i-a ajuns
mânia lui Dumnezeu”, se referă la căderea Ierusalimului din anul 70.
2. Destinatarii epistolei
Epistola ne oferă puţine date despre destinatarii ei. Afirmaţia din 1.9, că „de la idoli”
s-au „întors la Dumnezeu” ne face să înţelegem că erau dintre neamuri. Tituşi, în FA
17.4 ni se spune că au fost şi evrei printre convertiţii din Tesalonica.
3. Data redactării epistolei
După un timp scurt petrecut la Tesalonica, oraşul principal al Macedoniei, Pavel a
călătorit către sud prin Berea şi Atena până în Corint, unde a petrecut 18 luni. Se
presupune că pe la începutul şederii sale în Corint în anul 51, Pavel a scris
1Tesaloniceni. Descoperirile arheologice arată că în acest timp Galio era guvernatorul
Ahaiei (cf. FA 18.12).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

82
4. Scopurile epistolei
După o vizită mai îndelungată pe care le-a făcut-o tesalonicenilor, Timotei vine în
Corint şi îi comunică lui Pavel problemele cu care s.a confruntat acolo şi ceea ce s-a
putut reglementa. În aceste condiţii, Pavel le scrie tesalonicenilor, urmărind câteva
scopuri:
(1) Apostolul îi laudă pe creştinii tesaloniceni pentru credinţa lor şi îi
încurajează să crească tot mai mult în Hristos.
(2) Pavel îi încurajează pe cei întristaţi de moartea unor persoane dragi şi
care îşi puneau anumite întrebări cu privire la statutul lor în ziua
revenirii Domnului.
(3) Pavel îi îndeamnă pe creştini să lucreze cu sârguinţă până când
Dommnul revine.
(4) Apostolul trebuie să se ocupe de anumite erori din gândirea şi din
modul de viaţă al unora.
(5) Apostolul intenţionează să se şi apere împotriva unor persoane care
încercau să-i submineze autoritatea în Tesalonica.
5. Caracteristici teologice ale epistolei
a) Aşteptările eshatologice
În 1:10, Pavel descrie credinţa tesalonicenilor ca fiind sub forma aşteptării venirii lui
Isus Hristos „din ceruri”, pentru a-i salva de mânia viitoare (vezi de asemenea 2.16;
3.13; 5.23). Pasajul din 4.13 – 5.11 conţine o discuţie mai amplă pe marginea
subiectului, determinată, după câte se pare de decesele unor membri ai comunităţii.
Folosind un limbaj apocaliptic, Pavel îi asigură pe destinatari că în ziua revenirii
Mântuitorului, atât cei care au murit cât şi cei care vor fi în viaţă, vor fi deopotrivă cu
El (4.13-18). Însă, această revenire este iminentă, de aceea creştinii trebuie să fie
vigilenţi (5.1-11).
b) Instrucţiunile etice
Faptul că Pavel îşi propune să întărească tânăra comunitate din Tesalonica reiese şi
din învăţăturile etice pe care i le scrie. El îi avertizează în privinţa imoralităţii sexuale
(4.1-8) şi în privinţa unui mod de viaţă pasiv (4.9-12). Aceste îndemnuri etice erau
susţinute şi de filosofi, dar ceea ce făceea ca mesajul lui Pavel să fie diferit era scopul
cu care el dădea aceste învăţături – acela de a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu (4.1).
c) Mânia lui Dumnezeu faţă de evrei
Pasajul cu un caracter foarte polemic din 2.14-16 este unic în cadrul scrierilor pauline.
În general, Pavel vorbeşte rar despre agenţii implicaţi în condamnarea şi moartea lui
Hristos şi în nici un alt text nu-i mai incriminează pe evrei de moartea lui Hristos. Mai
cu seamă concluzia acestui pasaj („Dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu”) nu are
nici un corespondent în epistolele lui Pavel. Acest lucru i-a determinat pe unii exegeţi
să pună la îndoială autenticitatea acestui pasaj, dar o astfel de ipoteză nu este
confirmată de nici un manuscris al Noului Testament. Apoi, trebuie observat şi faptul
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

83
că Pavel nu se referă la toată naţiunea lui Israel, ci doar la un număr limitat de evrei,
aceia care trăiau în Iudeea.Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

84

Epistola a doua a Sfântului Apostol Pavel
către tesaloniceni


1. Autorul epistolei
Dovezile externe ale autenticităţii epistolei 2Tesaloniceni sunt mai numeroase decât
cele ale epistolei 1Tesaloniceni. Referiri la 2Tesaloniceni găsim în Didahii, la Sf.
Ignaţiu, Sf. Policarp, Sf. Iustin Martirul. 1şi 2Tesaloniceni sunt incluse în canonul lui
Marcion ereticul (aprox. 140 d.Hr.) şi Canonul muratorian (aprox. 180 d.Hr.).
Cu toate acestea, există exegeţi care contestă paternitatea paulină a epistolei
2Tesaloniceni, aducând dovezi interne. Nu ne vom opri amănunţit asupra lor,
deoarece nu toate merită atenţia cercetătorului care acceptă inspiraţia Sfintelor
Scripturi. Unele dintre aceste argumente sunt pur lingvistice şi sunt folosite la
sublinierea diferenţelor de vocabular dintre cele două epistole către tesaloniceni. S-a
demonstrat, însă, adesea că un autor poate folosi cuvinte foarte diferite, chiar la un
interval de timp foarte scurt, în funcţie de scopurile urmărite şi de problemele
ridicate de destinatari.
Cel mai adesea s-a discutat, însă, pe marginea subiectelor teologice ale celor
două epistole, mai ales subiectul revenirii Mântuitorului. În 1Tesaloniceni este
prezentată o parusie iminentă, grabnică, surprinzătoare (4:13–5:11). În schimb,
2Tesaloniceni aduce în discuţie anumite semne anterioare revenirii Domnului (2:1–
12), care ar constitui nişte indicii privitoare la timpul în care va avea loc. Astfel, cei
care nu-l acceptă pe Pavel ca scriitor al epistolei 2Tesaloniceni spun că datele din cele
două epistoe se contrazic şi, deci, nu pot fi scrise de aceeaşi persoană.
Acest argument s-a dovedit a fi neconvingător din câteva motive. În primul
rând, susţinătorii lui înţeleg greşit învăţătura despre iminenţa revenirii Mântuitorului
în 1Tesaloniceni. Cei pentru care „ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea” (1Tes
5:2) sunt necredincioşii, pe când creştinilor li se spune că nu mai sunt „în întuneric”,
pentru ca ziua respectivă să-i surprindă ca un hoţ (5:4). Ideea centrală a textului din
5:1-11 este tocmai cunoştinţa pe care credincioşii o au despre revenirea Domnului şi
de aceea trebuie să se pregătească pentru acest eveniment.
În al doilea rând, imaginea hoţului însoţită de anumite semne ale parusiei pot
fi găsite şi în Evanghelii (ex. Mt 24). Aceste semne nu sunt menite să dateze
evenimentul arătării lui Iisus, ci să îi facă pe ucenici conştienţi de apropierea lui,
pentru a fi credincioşi şi vigilenţi. Putem vorbi, în acelaşi timp, despre siguranţa
împlinirii evenimentului şi nesiguranţa datării lui, sentimente ce se degajă din ambele
epistole către tesaloniceni.
În al treilea rând, materialul despre semnele premergătoare parusiei, care se
găseşte numai în 2Tesaloniceni, nu este o dovadă a faptului că autorul epistolei
1Tesaloniceni n-ar fi cunoscut aceste lucruri sau nu le-ar fi acceptat, aşa cum afirmă
contestatarii autenticităţii. Dat fiind faptul că prin 1Tes 5.1-11 Sfântul Apostol Pavel
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

85
şi-a propus să-i încurajeze doar pe destinatari, menţionarea acestor semne nu mai
era necesară. Pe de altă parte, având în vedere că biserica mai târziu s-a confruntat
cu ideea falsă că ziua Domnului a şi venit, în 2Tesaloniceni Apostolul se vede nevoit să
amintească aceste semne premergătoare parusiei, pentru a o păzi de erezie.
Aşadar, diferenţa de conţinut şi de stil este cauzată de diferenţa de scop şi nu
există motive serioase pentru a crede că cele două epistole către tesaloniceni au fost
scrise de persoane diferite.
2. Data redactării epistolei
Susţinând paternitatea paulină a epistolei, putem spune că ea a fost scrisă în timpul
şederii lui Pavel în Corint, deoarece despre el, Sila şi Timotei nu mai ştim să fi fost
împreună după perioada petrecută în Corint.
Au existat încercări din partea unor teologi de a data epistola 2Tesaloniceni
înainte de 1Tesaloniceni. Argumentele lor au fost:
(1) În 2Tesaloniceni se spune că destinatarii trec prin încercări, pe când în
1Tesaloniceni se spune că au trecut.
(2) După felul în care se exprimă Pavel, s-ar părea că în 2Tesaloniceni,
problemele din interiorul comunităţii erau în plină dezbatere (3.6-15), pe
când în 1Tesaloniceni ele par a fi bine cunoscute şi aproape rezolvate (4.11,
12; 5.14). Acest fenomen poate avea şi o altă explicaţie. Este posibil ca
aceste probleme să se fi agravat după prima epistolă, iar Pavel devine mai
explicit şi mai direct în a doua.
Cu toate acestea, în 2Tes 2.15 Pavel le recomandă destinatarilor să păstreze
învăţăturile primite „fie prin viu grai, fie prin epistola noastră”, ceea ce înseamnă că el
mai scrisese o epistolă anterioară celei de faţă.
În condiţiile în care 2Tesaloniceni a fost scrisă la câteva luni după
1Tesaloniceni, este foarte probabil ca ea să fi apărut prin vara anului 51.
3. Scopurile epistolei
Pentru a răspunde nevoilor pe care Pavel le-a întrevăzut în comunitatea din
Tesalonica, el a urmărit trei scopuri generale:
(1) Pavel dorea să-i motiveze pe destinatari să rabde încercarea descriindu-le
răsplătirile care îi aşteaptă în ziua judecăţii lui Dumnezeu (1.3-10).
(2) El clarifică anumite caracteristici ale zilei Domnului pentru a dovedi
falsitatea ideii că ziua Domnului ar fi venit deja (2.1-12).
(3) Apostolul trasează câteva instrucţiuni disciplinare pe care biserica trebuia
să le administreze celor care nu voiau să muncească (3.6-15).
4. Caracteristici teologice ale epistolei
a) Justiţia divină
În epistolă se spune că ziua revenirii lui Hristos va aduce cu sine judecata împotriva
celor care i-au persecutat pe credincioşi. Apostolul extinde apoi pedeapsa aceasta şi
asupra celor care „nu-L cunosc pe Dumnezeu” şi a celor care „nu ascultă de
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

86
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (1.8). Aceştia vor avea parte de „o pierzare
veşnică” (1.9). Aceste informaţii nu sunt menite să satisfacă curiozitatea
credincioşilor, ci au ca scop îmbărbătarea lor.
b) Ziua Domnului
În încercarea sa de a-i face pe tasaloniceni să înţeleagă că Ziua Domnului nu venise
încă, Pavel le spune c ea trebuie să fie precedată de „lepădarea de credinţă” şi de
apariţia „omului fărădelegii” (sau „fiul pierzării”). Există şi alte pasaje
noutestamentare care prezintă aceste evenimente înainte de ziua Domnului (Mt
24.4-28; 1Tim 4.1; 1Ioan 2.18). Însă, cine sau ce era în mintea scriitorului atunci când
spunea aceste lucruri este cu neputinţă de ştiut. Ceea ce este mai important este
încrederea lui că Dumnezeu va triumfa peste ele.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

87

Epistola Sfântului Apostol Pavel
către Galateni


1. Autorul epistolei
Cu excepţia unor cercuri extreme şi nereprezentative, cercetările efectuate asupra
Noului Testament au plecat de la axioma că Sfântul Apostol Pavel este autorul
Epistolei către galateni. Această epistolă a fost recunoscută în mod tradiţional ca una
dintre cele patru „epistole necontestate” ale lui. De fapt, a fost privită ca un standard
cu care trebuie comparată paternitatea paulină revendicată de alte documente.
2. Destinatarii şi data redactării epistolei
Scrisoarea este adresată către „bisericile din Galatia” (1.2). Pentru noi, această
destinaţie presupune o anumită doză de ambiguitate, deoarece numele de „Galatia”
era folosit în două sensuri diferite în sec. I d.Hr.: putea indica Galatia etnică din Asia
Mică centrală, sau provincia romană Galatia, care era mult mai întinsă.
Există puţine dovezi că Pavel ar fi vizitat Galatia etnică, în timp ce există dovezi
abundente pentru faptul că el a vizitat regiunea de sud a provinciei Galatia şi a sădit
biserici acolo.
Ideea că epistola a fost adresată Galatiei etnice este denumită de obicei teoria
„Galatiei de Nord”. Teoria „Galatiei de Sud”, pe de altă parte, presupune că epistola a
fost trimisă la bisericile din Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra şi Derbe, care erau situate
toate în partea de sud a provinciei romane şi care au fost toate biserici sădite de
Pavel şi Barnaba în timpul primei lor vizite misionare (FA 13.14 – 14.23).
Galatenii, ramură a celţilor, au fost chemaţi ca mercenari în 278 î.Hr., din
Balcani în Asia Mică, de Nicomed, regele Bitiniei, şi s-au stabilit mai târziu într-o
regiune din centrul Asiei Mici, care şi-a luat numele dela ei. Începând cu 36 î.Hr.,
Aminta, mai întâi aliat a lui Antoniu, apoi a lui Octavian, a putut forma un regat din
Galatia, Pisidia, Licaonia, Pamfilia şi Cilicia. La moartea lui, în 25, acest conglomerat a
fost transformat de Augustus în provincia romană Galatia.
Împotriva teoriei „Galatiei de sud” s-a argumentat că ar fi nepotrivit din punct
de vedere psihologic ca Pavel să li se adreseze cititorilor săi cu apelativul „galateni”
(3.1), întrucât din punct de vedere etnic ei nu erau galateni. Dar dacă ei făceau parte
din grupuri etnice diferite (frigieni şi licaonieni), oare ce alt apelativ comun ar fi putut
folosi pentru a-i include pe toţi?
În condiţiile în care adoptăm teoria „Galatiei de sud”, Pavel a compus epistola
puţin înainte de conciliul de la Ierusalim, prin 48-49 d.Hr.
3. Contextul scrierii
Apostolul Pavel a fost primul care le-a predicat evanghelia galatenilor, iar ei l-au
primit ca pe un „înger al lui Dumnezeu”, chiar în momente în care Pavel suferea de o
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

88
boală fizică (4.13-14). Din moment ce galatenii erau dintre neamuri, Pavel nu le-a
recomandat circumcizia sau alte „fapte ale Legii”. Dar, imediat după plecarea sa au
venit nişte misionari care predicau „o altă Evanghelie” (1.6), care le cerea galatenilor
să se supună unor ritualuri ale Legii.
Identitate acestor misionari este, încă, disputată. Cel mai probabil, ei erau
creştini iudei, puternic legaţi de Ierusalim şi chiar de Iacov . Ei pretindeau că aveau o
anumită logică în demersurile lor, spunându-le galatenilor că dacă voiau să fie părtaşi
lui Mesia, trebuiau să devină fii ai lui Avraam, primind circumcizia ca semn al
legământului etern al lui Dumnezeu cu Avraam şi descendenţii acestuia (Gen 17).
Circumcizia, la rândul ei, presupune practicarea tuturor „faptelor Legii”.
Concepţia lui Pavel despre evanghelie, mai ales în lumina chemării sale, era
una mult mai profundă în privinţa lucrării lui Hristos în cadrul planului mântuitor al lui
Dumnezeu. Dacă creştinii iudei nu erau obligaţi să renunţe la moştenirea lor iudaică,
asta nu însemna că cei dintre păgâni erau obligaţi să adopte obiceiurile şi practicile
iudaice pentru a fi justificaţi înaintea lui Dumnezeu. Lucrarea salvatoare a lui
Dumnezeu prin Hristos este cea prin care suntem socotiţi neprihăniţi, şi nu Legea
(2.21; 3.21). De aceea, galatenii erau deja descendenţi ai lui Avraam, pentru că erau
ai lui Hristos (3.29), pe când cei legaţi de Lege sunt despărţiţi de El (5.4).
4. Conţinutul epistolei
a) Adevărata evanghelie (1.11 – 2.21)
Din moment ce evanghelia sa, care nu prevedea circumcizia, era aspru criticată, Pavel
le prezintă galatenilor o schiţă autobiografică prin care demonstrează adevărul
evanghelei pe care o predică neamurilor (2.5, 14). Aceste informaţii autobiografice
susţin adevărul evangheliei în câteva moduri. În primul rând, Pavel nu a primit
evanghelia de la un om. Evanghelia pe care o predica era primită „prin descoperirea
lui Isus Hristos” (1.11-12).
Apoi, Pavel a ştiut că el trebuia să predice neamurilor o evanghelie lipsită de
doctrina circumciziei, fără a avea aprobarea celor de la Ierusalim (1.17). Când amers
la Ierusalim, trei ani mai târziu, i-a întâlnit doar pe Petru şi pe Iacov, dar evanghelia o
primise deja de la Dumnezeu, şi nu de la Ierusalim.
După paisprezece ani de la prima vizită, Pavel a mers din nou la Ierusalim, cu
Barnaba şi Tit, pentru a se asigura că nu predicase în zadar (2.1-10). În ciuda opoziţiei
din partea „fraţilor mincinoşi”, stâlpii bisericii (Petru, Iacov şi Ioan) au aprobat
evanghelia pe care Pavel o predica neamurilor. Totuşi, când unii dintre partizanii lui
Iacov au venit în biserica din Antiohia, au fost foarte surprinşi de cele văzute: evrei şi
neamuri stând împreună la masă, iar Petru era printre ei. Când Petru a încercat să se
retragă de la masă, Pavel l-a mustrat pentru ipocrizie faţă de adevărul evangheliei
(2.11-14).
Ceea ce Pavel înţelegea prin adevărul evanghelei este stabilit în finalul secţiunii
(2.15-21). Nimeni nu este justificat prin „faptele Legii”, ci prin credinţa în Hristos Isus.

Există cercetători care chiar îl bănuiesc pe Iacov că ar fi trimis asemenea misionari.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

89
Dacă neprihănirea s-ar putea obţine prin Lege, atunci n-ar mai fi fost nevoie de jertfa
lui Hristos.
b) Creştinii – descendenţi ai lui Avraam (3.1 – 5.12)
După ce a explicat originea evangheliei sale, Sfântul Pavel se angajează în
argumentarea unui alt subiect, acela că membrii poporului lui Dumnezeu, botezaţi în
Hristos, sunt descendenţi ai lui Avraam.
Dumnezeu i-a adus această veste bună lui Avraam atunci când i-a promis că
toate naţiunile vor fi binecuvântate în el. Prin urmare, credincioşii sunt binecuvântaţi
prin Avraam, părintele celor credincioşi (3.7-9). În exegeza pe care o face textului din
Gen. 12.7, Pavel arată că promisiunile erau făcute lui Avraam şi seminţei lui.
Subliniind termenul „sămânţă”, care este la singular, Apostolul dovedeşte că
„sămânţa” lui Avraam este Hristos (3.15-16). Aşadar, toţi cei care sunt botezaţi în
Hristos sunt descendenţi ai lui Avraam şi fii prin făgăduinţă, chiar dacă nu au
experienţa circumciziei (3.26-29).
Din moment ce Legea a fost dată cu 430 de ani mai târziu, ea nu a venit să
schimbe datele promisiunii, care depinde de credinţa individului (3.17-20). Abia după
ce Dumnezeu i-a dat făgăduinţa lui Avraam, El i-a dat lui Israel Legea, pentru a-L
instrui ca pe un copil, până la vârsta maturităţii (3.24; 4.1-2). Legea a fost dată după
promisiune pentru a-i face pe oameni conştienţi de păcatele lor şi cu scop disciplinar,
până la revelarea adevăratei credinţe. Dar, prin sine însăşi, Legea nu poate da viaţă.
Galatenii nu voiau să înţeleagă aceste lucruri, iar Pavel le spune că aceasta este
o întoarcere la copilăria spirituală (4.1-11). El le arată că acum sunt fiii femeii libere,
Sara, şi a fiului ei, Isaac (4.21-31), avertizându-i în acelaşi timp că circumcizia ar putea
să-i despartă de Hristos (5.1-12).
c) Trăirea prin Duhul (5.13 – 6.10)
Chiar dacă Pavel le demonstrează galatenilor că sunt descendenţii lui Avraam, prin
Hristos, el consideră că argumentaţia sa nu este completă. Apostolul trebuia acum să
le arate creştinilor că puteau trăi o viaţă morală şi fără restricţiile Legii.
În viziunea lui Pavel, viaţa morală este o chestiune de trăire prin Duhul (5.16),
călăuzire a Duhului (v. 18), umblare prin Duhul (v. 25). Oamenii care sunt călăuziţi de
Duhul nu mai sunt sub Lege (v. 18) şi nici nu mai practică faptele firii (v. 19-21). Cel
care va rodi în ei va fi Duhul Sfânt (v. 22-23).
Pavel argumentează că întreaga Lege este cuprinsă în porunca „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (5.14 citat din Lev. 19.18). Astfel, galatenii trebuiau să
se slujească unii pe alţii în dragoste (5.13). Dacă îşi purtau sarcinile unii altora,
împlineau astfel „legea lui Hristos” (6.2).
Deci, galatenii împlineau adevărata lege dacă trăiau prin Duhul, supunându-se
legii lui Hristos.Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

90

Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel
către corinteni

1. Autorul epistolei
Autenticitatea Epistolei I către corinteni se sprijină pe mărturii externe şi interne
puternice. Astfel, dintre mărturiile externe avem pe cea a lui Clement Romanul, care
le scrie corintenilor: „Citiţi epistola Fericitului Pavel! Într-adevăr inspirat v-a scris
acela despre sine, despre Chifa şi despre Apolo, pentrru că voi şi atunci provocaţi
certuri şi dezbinări (1Cor 47). Policarp al Smirnei afirmă: „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca
lumea, după cum ne învaţă Pavel?” (Ad. Phil. XI).
Epistola ne furnizează şi argumente interne care confirmă autenticitatea ei.
Într-adevăr, scriitorul se prezintă chiar de la începutul epistolei: „Pavel, chemat să fie
apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu...” (1.1).
Faptele Apostolilor relatează o serie de fapte istorice care corespund cu acelea
la care Pavel face aluzie în epistolă. Astfel, după 1Cor 3.6 Apolo a predicat în Corint,
fapt confirmat şi de FA (19.1). Pavel a lucrat cu mâinile lui pentru a se întreţine în
timpul misiunii din Corint, aşa cum se spune şi în Fapte (18.3).
2. Data şi locul redactării
Faptul că 1Corinteni a fost scrisă în timpul celei de-a treia călătorii misionare din Efes
în primăvara lui 55 sau a lui 56 reiese din următoarele date: (1) Pavel spunea că scrie
din Efes (1Cor 16.8, 9, 19). (2) El a redactat scrisoarea la câţiva ani după plecarea sa
din Corint prin anul 51, deoarece era după şederea lui Apolo în acel oraş (FA 18.26,
27; 1Cor 1.12) şi după ce Timotei şi Erast fuseseră trimişi de Pavel din Efes în
Macedonia (FA 19.22), iar Timotei a fost trimis înainte în Corint (1Cor 4.17). Apoi, a
trebuit să treacă ceva timp pentru ca problemele din Corint să ia amploare, iar veştile
să ajungă la Pavel. (3) Scrisoarea a fost compusă înainte de începutul verii, deoarece
în 1Cor 16.8 Pavel sugerează că mai era ceva până la Cincizecime (adică la sfârştul
primăverii), după care intenţiona să plece din Efes. La toate acestea se mai adaugă
vreo 4 sau 5 ani după plecarea sa din Corint (51), timp în care a călătorit la Ierusalim,
a stat în Antiohia Siriei (FA 18.18, 23) şi cei aproape trei ani petrecuţi în lucrarea de la
Efes (19.8, 10; 20.31).
3. Destinatarii epistolei
Pavel îşi adresează epistola bisericii din Corint. Acest oraş, pe vremurile apostolice,
era capitala provinciei romane Ahaia. A fost reclădit de Iulius Cezar (46 î.Hr.),
colonizat cu cetăţeni romani şi i s-au acordat privilegii politice şi economice care i-au
adus belşugul şi cultura. Era situat între două mări: Ionică la apus şi Egee la răsărit şi
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

91
de aceea avea două porturi: Chencrea şi Leheum. Corintul era un oraş înfloritor, un
centru cultural în care circulau multe idei filosofice, dar se remarca prin cultul zeiţei
Afrodita, adică se practica în mod nestingherit desfrânarea.
Pavel a venit aici în a doua călătorie misionară, în anul 51 d.Hr. şi a găzduit la
Acuila şi Priscila, care erau ca şi el, făcători de corturi (FA 18).
Începe să predice la sinagogă, iar ca urmare mulţi iudei şi prozeliţi se botează.
Dar, ca de obicei, unii dintre conaţionalii săi i se opun, iar Apostolul părăseşte
sinagoga, fixându-şi sediul în casa unui prozelit numit Titus Iustus. Încurajat de
progresul înregistrat, ca şi de o viziune prin care i se spune să predice cu zel (FA 18.9-
10), el rămâne aici un an şi şase luni. În acest răstimp, apostolul scapă nevătămat,
fiind achitat de proconsulul cetăţii, Gallion, fratele filosofului Seneca.
Biserica din Corint se organizează şi înfloreşte cuprinzând în sânul ei pe foştii
iudei, prozeliţi şi păgâni din toate clasele sociale. Unii aveau o cultură deosebită,
preţuind filosofia şi retorica, alţii erau bogaţi, însă cei mai mulţi erau dintre meseriaşi,
hamali, sclavi, liberţi.
4. Scopurile epistolei
Din Efes, Pavel află că în biserica din Corint se petreceau lucruri neplăcute. Acolo
venise, după plecarea sa, un creştin din Alexandria, Apolo, care predica în termeni
mai aleşi decât Pavel, cu o elocvenţă deosebită, fapt care îi determină pe unii să se
ataşeze mai mult de el, formând o aşa-zisă partidă a lui Apolo. Mai existau şi unii
iudei, care, deşi nu aveau concepţii puternic iudaizante, contestau autoritatea lui
Pavel, preferându-l Petru. Aceştia formau grupul petrinilor. În opoziţie cu aceştia, o
parte din creştini îl preţuiau în mod deosebit pe Pavel, formând o grupare a lui Pavel.
Mai mult, între corinteni existau creştini care duceau o viaţă imorală,
influenţaţi de concetăţenii lor, astfel că într-o familie, fiul întreţinea legături
nepermise cu mama sa vitregă. Alţii trăiau în discordii şi se judecau la tribunalele
civile. Nereguli existau şi în privinţa agapelor şi a închinării comunitare.
Între timp, Apostolului i se prezintă o delegaţie din Corint formată din creştini
de acolo: Stefanas, Fortunat şi Ahaic, care-i prezintă o epistolă cu o serie de întrebări
referitoare la unele probleme practice, şi anume: căsătoria şi fecioria, carnea jertfită
idolilor etc.
Situaţia delicată a bisericii din Corint, problemele ridicate de creştinii de acolo,
ca şi unele chestiuni doctrinare, pe care unii voiau să le înţeleagă doar raţional
(învierea morţilor), îl determină pe Apostol să le scrie corintenilor o epistolă.
Deci, scopurile principale ale epistolei ar fi: 1. înlăturarea dezbinării din sânul
bisericii. În aceste condiţii, Pavel nu intenţionează să arbitreze disputa dintre aceste
dispute, ci să rezolve problema lor spirituală. 2. înlăturarea incestuosului din mijlocul
comunităţii, pentru a curma imoralitatea. 3. clarificarea unor chestiuni de morală, de
cult (închinare), de doctrină, pentru a întări viaţa spirituală a bisericii.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

92
5. Conţinutul epistolei
A. Salutări şi mulţumiri (1.1-9)
Salutările sunt adresate corintenilor în numele lui Pavel şi al lui Sosten. Mulţumirile
lor către Dumnezeu au ca motiv darurile spirituale ale creştinilor şi se termină cu
asigurarea că Dumnezeu îi va păstra lângă sine până la sfârşit.
B. Probleme raportate lui Pavel (1.10 – 6.20)
a. disensiunile (1.10-4.21)
Existau partide în biserică care se proclamau a fi ale lui Pavel, Apolo şi Chifa,
înrădăcinate în nişte concepţii filosofice greşite. Pavel respinge ideea suficienţei
înţelepciunii umane, prin contrastul cu „nebunia propovăduirii crucii”, care este în
centrul predicării pauline (1.17-2.16). În secţiunea următoare, cap. 3, el discută
adevărata natură a lucrării creştine, folosind imagini practice (agricultură şi Templu).
În cap. 4, Pavel continuă să vorbească despre apostolie.

b. decăderile morale (5.1-13; 6.12-20)
- cazul de incest (5.1-8)
- anturajul imoral (5.9-13)
- problema adulterului (6.12-20)

c. apelul la tribunalele civile (6.1-11)
C. Probleme ridicate de corinteni (cap. 7-15)
a. căsătoria (7.1-40)
Având în vedere învăţăturile greşite ale unor creştini cu tendinţe ascetice, cum că un
credincios consacrat Domnului ar trebui să renunţe la căsătorie, Sfântul Apostol Pavel
arată în acest capitol că nimeni nu păcătuieşte dacă se căsătoreşte. Aparenta
preferinţă a Apostolului pentru celibat este afirmată „având în vedere strâmtorarea
de acum” (7.26), care consta, cel mai probabil, într-o foamete care lovise zona
respectivă. Luând în calcul răspunderile financiare ale bărbatului, de care depindeau
resursele de trai ale întregii familii, Apostolul Pavel declară că, pentru acea perioadă,
„este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este”.

b. carnea rămasă de la jertfe (8.1-11.1)
Creştinii corinteni nu ştiau dacă le era permis sau nu să mănânce carnea care fusese
mai întâi jertfită idolilor. Pavel le răspunde că:
- Principiul decisiv este relaţia cu creştinul a cărui conştiinţă este mai slabă
(cap. 8).
- Atitudinea sa personală este una de libertate, dar, în acelaşi timp, una
disciplinată, exprimată prin alegoria atlet-creştin (cap. 9).
- Creştinii trebuiau să evite categoric închinarea la idoli, total incompatibilă
cu sărbătoarea Cinei Domnului (cap. 10).

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

93

c. abuzurile din închinarea comunitară (11.2-34)
Erau două probleme majore în această privinţă: una legată de vestimentaţia femeilor,
iar cealaltă legată de Cina Domnului. La prima problemă, Pavel răspunde
recomandând femeilor să se comporte decent, adică în limitele bunului simţ, pe care
îl puteau învăţa chiar şi din societatea în mijocul căreia trăiau. Pentru cealaltă
problemă, Pavel clarifică faptul că responsabilitatea fiecăruia este aceea de a se
autoexamina înainte de a se împărăşi cu trupul şi sângele Domnului. Acest lucru
trebuie, însă, făcut într-un context relaţional. Relaţia pe care corintenii trebuiau s-o
reglementeze era aceea din cadrul bisericii, relaţiile lor unii cu ceilalţi. Nimeni nu
trebuia să dezonoreze trupul Domnului prin prezenţa sa la sărbătoare cu discordii
nerezolvate. Cina este o sărbătoare sacramentală, chiar dacă atunci era încorporată
în masa comună a bisericii.

d. darurile spirituale (12.1-14.40)
Pavel descrie aceste daruri, iar apoi, folosind metafora trupului, arată necesitatea
absolută a tuturor acestor daruri. Însă virtutea care le face pe toate eficiente şi le dă
valoare este dragostea (cap. 13). Detaliind apoi problema folosirii darurilor, Pavel
stabileşte criteriul eficienţei exercitării acestora pentru comunitate ca fiind zidirea
sufletească. De aceea, Apostolul spune că profeţia este mai eficientă din punct de
vedere comunitar decât vorbirea în alte limbi, deoarece prima poate fi înţeleasă, pe
când cea din urmă nu poate fi utilă decât însoţită de interpretare.

e. învierea (cap. 15.1-58)
Cei mai muulţi corinteni aveau şi o eshatologie falsă. După părerea lor, sufleteşte, ei
trăiau o eră eshatologică în care trupul nu mai avea importanţă (3.16; 6.13, 15).
Această atitudine faţă de domeniul corporal a generat şi o concepţie sceptică despre
înviere (15.12), imoralitate sexuală (6.12-20) şi abandonarea relaţiilor intime în cadrul
familiei (7:1-6). Sfântul Pavel se ocupă de această chestiune în patru moduri: (1) el
arată că a nega realitatea învierii creştinilor înseamnă a nega realitatea învierii lui
Hristos, ceea ce ar presupune, în final, negarea credinţei creştine în întregime. (2) El
mai afirmă că certitudinea învierii este dată şi de faptul că la sfârşitul veacului
eshatologic, toate lucrurile vor fi supuse lui Hristos, chiar şi moartea. (3) Apostolul
răspunde şi la întrebările legate de natura trupului înviat. El recurge la legile naturii
înconjurătoare (sămânţa încolţită), pentru a arăta că pentru a ajunge la o formă de
viaţă superioară trebuie parcursă etapa inevitabilă a morţii.
D. Concluzii (cap. 16)
În final, Pavel le dă indicaţii pentru strângerea colectei (pentru Ierusalim), le
împărtăşeşte câteva planuri de viitor, îi îndeamnă să-l primească bine pe Timotei, le
transmite salutări, dar şi anatema pentru cei care nu-L iubesc pe Domnul Isus Hristos.
6. Importanţa epistolei
Cercetarea scolastică a cărţii 1Corinteni evidenţiază câţiva factori ce dau epistolei o
importanţă aparte:
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

94
a. Oferă o descriere fundamentală a eticii pauline şi chiar a teologiei apostolului.
b. În nici o altă scriere nou-testamentală nu vedem mai bine ca aici dificultăţile
cu care se confrunta Biserica timpurie şi tratarea unor probleme legate de
statutul social, patronaj, avere, sclavie şi putere.
c. Epistola 1Corinteni este şi o mărturie a relaţiilor pastorale dintre Pavel şi
biserica din Corint.


Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

95


Epistola a doua a Sfântului Apostol Pavel
către corinteni


1. Caracteristici generale
În condiţiile în care problemele mai generale, legate de autor şi destinatari, au fost
discutate în cadrul prezentării Epistolei I către corinteni, este potrivit ca în dreptul
celei de-a doua epistole să analizăm aspectele particulare ale acesteia, nu înainte de a
menţiona faptul că ea a fost scrisă aprox. la un an după 1Corinteni.
Epistola a II-a a lui Pavel către corinteni este cea mai personală dintre toate
epistolele sale şi, de aceea, este şi mai dificil de interpretat. Vorbind în termenii
literaturii epistolare, ea poate fi considerată o scriere mixtă, foarte diversă, deoarece
nu este caracterizată doar de stilul literar şi retoric, ci conţine şi elemente diferite
precum: ironia, autoapărarea, autoprezentarea, mustrarea, îndemnul, atacul,
contraatacul şi rugăciunea.
O chestiune uşor de remarcat este aceea a schimbării foarte abrupte a tonului
cu care apostolul li se adresează destinatarilor. În primele 9 capitole, Pavel este foarte
conciliant, bucuros şi îşi exprimă încrederea în corinteni şi îi laudă pentru pocăinţa şi
ascultarea lor. În contrast cu această parte, în cap. 10-13 el devine ironic, polemic,
oarecum îngrijorat în privinţa devotamentului lor pentru Hristos. Aceste constatări i-
au făcut pe unii exegeţi să presupună că 2Corinteni ar fi o compilaţie de mai multe
scrisori din corespondenţa lui Pavel cu corintenii.
O altă problemă discutată din ce în ce mai mult în cercetarea modernă este
aceea a ordinii materialului. De exemplu, pasajul 6.14-7.1 pare că întrerupe îndemnul
început în 6.11-13.
2. Corespondenţa lui Pavel cu comunitatea din Corint
Clarificarea problemelor care au fost amintite, atât istorice cât şi textuale, fac absolut
necesară încercarea de a stabili o „cronologie” a contactelor lui Pavel cu corintenii.
După ce a plecat din Corint, Pavel a ajuns la Efes, care avea să devină ţinta
lucrării sale misionare în cea de-a treia călătorie misionară. Contactele pe care Pavel
le va mai avea cu biserica din Corint includ cel puţin patru scrisori ale lui Pavel către
biserică şi cel puţin o scrisoare a bisericii către Pavel (1Cor 7.1). Se mai poate vorbi
apoi de alte două călătorii ale lui Pavel la Corint (2Cor 2.1; 12.14; 13.1-2; FA 20.2-3) şi
de alte câteva călătorii făcute de trimişii lui – Timotei şi Tit, dar şi de cel puţin două
călătorii pe care trimişii corintenilor (sau vizitatori ai Corintului) le-au făcut la Efes
(1Cor 1.11; 16.17).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

96
Prima scrisoare a lui Pavel către corinteni (nu 1Corinteni) a conţinut
avertismente în privinţa relaţiilor creştinilor cu cei vinovaţi de imoralitate sexuală
(1Cor 5.9). Aceasta a fost numită scrisoarea anterioară şi cei mai mulţi cercetători
cred că ea s-a pierdut. Sunt, însă, şi unii care spun că ea s-a păstrat în 2Cor 6.14-7.1.
Apoi, Pavel clarifică acest subiect, dar şi alte chestiuni în a doua sa scrisoare
către corinteni, care este cartea biblică 1Corinteni. Aceasta este numită convenţional
scrisoarea B. Ea a fost redactată cu ocazia unor veşti aduse din Corint de „ai Cloei”,
dar şi de o scrisoare venită de la biserică (7.1).
O dată cu trimiterea acestei scrisori, pleacă şi Timotei către Corint, urmând ca
el să se întoarcă în timp util pentru a-l însoţi pe Pavel într-o călătorie prin Macedonia,
dar tot cu destinaţia Corint (1Cor 4.17; 16.5-11). Datele despre ce s-a întâmplat după
aceea sunt iarăşi neclare. În general, se presupune că Timotei s-a întors cu un raport
nu prea îmbucurător, despre anumite probleme care persistau, dar şi altele care
apăruseră între timp. În aceste condiţii, Pavel merge el însuşi la Corint, dar nu prin
Macedonia, ci direct către oraş. Din nefericire, această vizită a fost un eşec, deoarece
problemele nu au fost rezolvate, ba chiar s-au agravat. S-ar părea, de asemenea, că o
persoană din biserică l-a ofensat grav pe Pavel, ducându-i acuzaţii foarte dureroase,
de natură să-i pericliteze autoritatea apostolică (2Cor 2.5-11). Unii exegeţi sugerează
că această persoană ar fi chiar incestuosul din 1Cor 5; alţii presupun că ar fi fost vorba
de banii pe care Pavel îi strângea pentru biserica din Ierusalim.
În orice caz, Pavel a părăsit Corintul lăsând problemele nerezolvate. În loc să
mai meargă o dată la ei, după cum intenţionase iniţial (2Cor 1.15-16), ci le scrie o
epistolă foarte emoţionantă, dar şi aspră, înacelaşi timp. Aceasta poate fi numită
scrisoarea C, dar mai este cunoscută şi sub numele de scrisoarea severă sau
scrisoarea lacrimilor. Ea a fost compusă fie în Macedonia (2Cor 1.16), fie din Efes
(unde Pavel s-a întors) şi a fost trimisă prin Tit. După ce a expediat-o, Pavel a început
să se îngrijoreze cu privire la modul în care va fi înţeleasă şi la efectul ei asupra
bisericii.
Tit s-a întors, însă, cu veşti bune din Corint în privinţa impactului scrisorii
severe (7.15-16). Încurajat de raportul lui Tit, Pavel le mai scrie o epistolă, numită
scrisoarea D, prin care îşi exprimă bucuria şi motivele pentru care le-a adresat
scrisoarea anterioară.
3. Caracteristicile epistolei
a) Caracterul personal al epistolei
Pentru început, Pavel relatează câteva dintre experienţele sale dificile din lucrarea
întreprinsă în Asia Mică (1.8–11). Ajunsese aproape de disperare, dar Dumnezeu şi-a
manifestat prezenţa şi puterea fortificându-l în credinţă.
Apoi, el se referă la cei pe care îi crezuse credincioşi, dar care l-au denigrat şi i
s-au opus. Însă credincioşii nu sunt proprietatea lui, ci dovada lucrării lui Dumnezeu
prin el. Oponenţii săi l-au atacat în trei privinţe:
persoana lui Pavel; 10.1, 10; 11.6; iar Pavel răspunde în 10.7; 13.4.
învăţătura lui Pavel; 2.17; 10.12–18; 11.7–12; 12.13; 11.4; iar Pavel
răspunde în 2.17; 4.2, 5; 10.12–18; 11.1–4, 22–30; 12.1–12
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

97
caracterul lui Pavel 1.15–17; 10.9, 11; 11.16–19; 12.16–19; iar Pavel
răspunde în 1.15–24; 3.1–6; 5.13; 7.2–4; 10.18; 11.16–19; 12.14–18.
De asemenea, putem observa câteva lucruri de care a fost acuzat Pavel,
precum instabilitatea (1.17 şi urm.), mândria şi lauda (3.1, 12; 5.12), insucces în
predicare (4.3), fragilitate fizică (10.10), incompetenţă retorică (11.6), necinste
(12.16–19), comportament excentric (5.13; 11.16–19; 12.6) şi lipsa prestanţei
apostolice (11.5; 12.12).
O altă parte a epistolei este consacrată apelului la generozitate şi dărnicie.
Capitolele 8 şi 9 sunt cele mai reprezentative. Cei care căutau pretext pentru ceartă în
problemele bisericii erau îndemnaţi să privească şi în exteriorul ei, la nevoile
„sfinţilor” din Ierusalim. Modelul suprem este cel al Hristosului întrupat (8.9).
b) Caracterul practic al epistolei
Epistola conţine multe învăţături practice pentru creştini, iar Pavel se dovedeşte a fi
un ghid spiritual excelent. Trebuie întotdeauna să fim dispuşi să iertăm (2.10),
curajoşi şi optimişti în încercări (4.8–10). Suntem învăţaţi, de asemenea, că adevărata
ambiţie este aceea de a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu (5.9). Viaţa este plină de paradoxuri
(6.8-10). Trebuie să manifestăm interes pentru ajutorarea celor în nevoi (cap. 8, 9).
Nu este indicat să ne facem singuri dreptate, dar trebuie să ne apărăm atunci când
onoarea Evangheliei este în pericol (cap. 10, 11). Uneori trebuie să suferim după voia
lui Dumnezeu (12.8–10), iar cinstea este o trăsătură de caracter esenţială a creştinului
(8.16–22; 12.17, 18).
c) Caracterul teologic al epistolei
Mesajul Evangheliei care reiase din această epistolă este acela de „a fi gata să mori
împreună cu Hristos şi pentru El” (4.10–12), aşteptând, în acelaşi timp, viitorul
pregătit de Dumnezeu, la care se poate ajunge doar prin credinţa şi încrederea
prezentă (5.7).
Acestă dinamică dintre viaţă şi moarte, tristeţe şi mângâiere, necaz şi glorie,
slăbiciune şi putere este vizibilă pe tot parcursul epistolei, dar îşi are originea în viaţa
Răscumpărătorului (5.18–21) întrupat (8.9) şi încoronat (4.5), ale cărui har şi putere
împlinesc orice nevoie (12.10), pentru că el a murit şi a înviat (5.15) şi trăieşte prin
puterea lui Dumnezeu (13.4). Puterea aceasta se vede acum în paradoxul experienţei
apostolului (4.7; 13.4). După cum spune James Dunn, Pavel „îl experimentează pe
Hristos atât crucificat, cât şi glorificat; de fapt, numai experimentându-L pe Hristosul
crucificat îl putea experimenta pe Hristosul glorificat. Doar după ce a experimentat o
moarte ca a lui Hristos, a putut învia la o viaţă trăită în Hristos cel înviat.”Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

98


Epistola Sfântului Apostol Pavel către romani


1. Autorul
După mărturiile externe şi interne, ca şi după majoritatea exegeţilor din toate
timpurile, ea aparţine Apostolului Pavel.
Irineu citează mai multe locuri din Epistola către romani şi o atribuie lui Pavel.
De asemenea, Fragmentul Muratori o numără în lista cărţilor canonice. Mai citează
din ea şi Clement Alexandrinul şi Tertulian. Este amintită în lista canonică a lui
Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului şi Grigorie de Nazianz. Chiar şi unii eretici,
precum Marcion, Vasilide şi Teofil din Antiohia, o cunoşteau, dar o interpretau greşit.
În cuprinsul epistolei găsim suficiente argumente din care putem deduce
autenticitatea epistolei. Astfel, din prologul epistolei vedem că autorul este „rob al lui
Isus Hristos, chemat să fie apostol” (1:1); este iudeu (9:3); a primit împuternicirea de
la Hristos de a predica la toate popoarele (1:5; 15:16); predicase până la data
respectivă de la Ierusalim, până la Iliria (15:19).
Toate aceste date culese din cuprinsul epistolei atestă că este vorba de iudeul
convertit la creştinism şi chemat să fie Apostol al neamurilor şi care a activat în acest
sens între laturile Imperiului Roman, adică apostolul Pavel, care se prezintă în
prologul epistolei.
2. Data şi locul redactării epistolei
Epistola a fost scrisă la Corint, în a treia călătorie misionară a Apostolului, în anul 57.
Aceste date reies din însuşi cuprinsul epistolei. Astfel, cititorilor le este recomandată
Fivi, diaconiţă a bisericii din Chencrea (16.1), port răsăritean al Corintului şi care duce
la destinaţie epistola. Pe lângă Pavel se afla şi Timotei şi Sosipatru (16.21), care erau
alături de el în cea de-a treia călătorie mosionară în Grecia. Se mai spune în epistolă
că Pavel a plecat în Ierusalim pentru a duce o colectă din Macedonia şi Ahaia la fraţii
săraci de acolo (15.25-26). Or, noi ştim din Faptele Apostolilor (19:21-22) că la
sfârşitul celei de-a treia călătorii misionare, fiind la Efes, şi-a pus în gând această
colectă şi a realizat-o în Ahaia, stând trei luni la Corint. Deci, epistola a fost scrisă în
acest răstimp de trei luni, cât a stat în localitatea amintită, în anul 57.
3. Destinatarii epistolei
Epistola le este adresată creştinilor din Roma, pe care apostolul dorea să-i viziteze, iar
de acolo să plece în Spania (15.28). În lumea din vremea lui Pavel, numele de Roma
avea o foarte mare însemnătate şi se pare că însuşi Apostolul s-a simţit fascinat de
acest oraş, întrucât îşi exprimă o dorinţă puternică de a predica Evanghelia acolo
(1:15). Însă mereu a avut obstacole (15:22).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

99
Cu toate acestea, creştini existau la Roma, probabil recrutaţi dintre iudeii care
veniseră din Diaspora la Cincizecime în Ierusalim. Este posibil ca unii dintre aceştia să
fi pus bazele comunităţii din Roma. Ceea ce cunoaştem în mod sigur, însă, este că pe
vremea când Pavel le scrie, biserica nu era numai fondată, ci şi de proporţii
considerabile. Dacă expulzarea evreilor din Roma sub domnia lui Claudius a avut de a
face cu Biserica creştină, după cum pare probabil din referirea la „Chrestus” dintr-o
afirmaţie a lui Suetoniu, atunci este evident că această biserică a fost suficient de
mare pentru a se lua o măsură atât de drastică. Însă, după moartea acestui împărat,
în 54, după care a venit Nero (54-68), iudeii revin în Roma. Cu această ocazie revin şi
o parte din evreii creştini, precum soţii Acuila şi Priscila, care se refugiaseră la Corint
(FA 18.2).
Cât despre compunerea bisericii din Roma, este foarte probabil ca ea să fi fost
formată atât din neamuri, cât şi din evrei, majoritatea fiind neamurile. O astfel de
compunere este de aşteptat într-o metropolă cosmopolitană cu colonie puternică
iudaică şi este sprijinită de însuşi conţinutul epistolei. În aceste condiţii Biserică au
apărut, probabil, tensiuni între iudeii care mai respectau aspectele rituale ale Legii şi
neamurile care se obişnuiseră fără respectarea acestor ritualuri. În unele părţi ale
argumentului său, Pavel pare că se adresează iudeilor, ca de exemplu atunci când
vorbeşte despre Avraam ca despre „strămoşul nostru” (4:1) şi în adresarea sa directă
din cap. 2 către iudeul care îi judecă pe alţii. În alte părţi, el şi îndreaptă privirile
exclusiv către neamuri (1:5 şi urm. 11:13, 28-31).
4. Scopurile epistolei
Ce l-a făcut oare pe apostol să conceapă o expunere teologică atât de lungă? Se
consideră că Pavel a dorit să ofere bisericii din Roma o prezentare completă a poziţiei
sale doctrinare. Însă trebuie făcută o deosebire clară între utilizarea de bază a acestei
epistole de către noi creştinii şi scopul pe care l-a avut în vedere Pavel iniţial. Nu se
poate susţine că el a preconceput stabilirea bazelor teologiei pauline în acest fel. De
aceea, nu este corect să privim această epistolă ca pe o declaraţie completă a
doctrinei lui Pavel. Totuşi, ea oferă o prezentare bine alcătuită a unora dintre
conceptele sale principale şi se poate ca Pavel să fi intenţionat să informeze biserica
din Roma despre acestea, pentru ca atunci când el avea să-i viziteze, ei să fie
familiarizaţi cu învăţătura lui.
A. Scopuri personale ale Sfântului Apostol Pavel
 Expunerea Evangheliei sale pentru pregătirea vizitei
 Expunerea Evangheliei sale pentru a spulbera suspiciunile legate de
aceasta:
o Rolul lui Israel în planul lui Dumnezeu (este el abandonat? Vezi
cap 9-11)
o Eficienţa morală a Evangheliei fără Lege.
 Exprimarea solidarităţii cu Biserica iudaică (în special cu cea din
Ierusalim – 15.23-33).
 Cooptarea Bisericii în strategia de evanghelizare a Spaniei (1.13; 15:23-
24)
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

100
B. Scopuri pastorale ale Sfântului Apostol Pavel
 Rezolvarea tensiunilor dintre evrei şi neamuri (cap 14-15). Pavel
dezaprobă
o Pretenţiile superiorităţii etnice ale evreilor
o Pretenţiile superiorităţii spirituale ale neamurilor.
5. Conţinutul epistolei
A. Mânia lui Dumnezeu (1.18-3.20)
Mânia lui Dumnezeu este îndreptată împotriva tuturor celor care în mod deliberat
înăbuşe ceea ce ştiu că este adevărat şi drept, pentru a-şi urma propriul drum. Căci
oricine îl cunoaşte într-o anumită măsură pe Dumnezeu şi ştie ce este bine, fie
uitându-se la lumea creată (v. 19 şi urm.), fie prin conştiinţa sa (v. 32), prin legea
morală scrisă pe inimile oamenilor (2.12 şi urm.) sau prin legea lui Moise încredinţată
iudeilor (2.17 şi urm.).
Astfel, apostolul împarte rasa umană în trei categorii: societatea păgână
depravată (1.18-32), moralizatorii critici, fie dintre iudei, fie dintre neamuri (2.1-16) şi
iudeii bine informaţi şi încrezători în propriile puteri (2.17-3.8). După aceasta
conchide acuzând întreaga rasă umană (3.9-20). În fiecare caz, argumentul său este
unul şi acelaşi – nimeni nu trăieşte la înălţimea cunoştinţei pe care o are. Toate
fiinţele umane sunt păcătoase, vinovate şi fără nici o scuză înaintea lui Dumnezeu.
B. Harul lui Dumnezeu (3:21-8:39)
În întunericul universal al vinovăţiei şi păcatului omului a strălucit lumina Evangheliei.
Pavel o numeşte „neprihănirea lui Dumnezeu” ca şi în 1.17, adică dreapta Lui
îndreptăţire a celui nedrept. Lucrul acesta este posibil numai prin cruce, în care
Dumnezeu şi-a demonstrat dreptatea Sa (3.25 şi urm.), cât şi dragostea Sa (5.8) şi ea
este disponibilă pentru „toţi cei ce cred” (3.22), dintre iudei sau dintre neamuri.
Explicând crucea, Pavel recurge la cuvintele cheie ca ispăşire, răscumpărare şi
îndreptăţire. După aceea, răspunzând obiecţiilor iudeilor (3.27-31), el arată că
deoarece îndreptăţirea vine numai prin credinţă, nimeni nu se poate lăuda înaintea
lui Dumnezeu şi nici nu se poate face discriminare între iudei şi neamuri, chiar dacă
Legea nu este desconsiderată.
Romani 4 este un eseu genial în care Pavel demonstrează că Avraam, părintele
lui Israel, a fost el însuşi îndreptăţit nu prin faptele sale (v. 4-8), nici prin circumcizie
(v. 9-12), nici prin Lege (v. 13-15), ci prin credinţă.
Criticii lui Pavel erau deranjaţi şi de învăţătura sa despre Lege. Aşa că o clarifică
în Rom. 7. el precizează trei lucruri.
(1) Creştinii au „murit în ce priveşte Legea” în Hristos, exact la fel cum au
murit faţă de păcat (v. 1-6). În consecinţă sunt „izbăviţi” de Lege, adică de
osânda adusă de ea, şi sunt liberi acum nu să păcătuiască, ci să slujească în
modul nou al Duhului.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

101
(2) În al doilea rând, descriindu-şi propriul trecut (v. 7-13), Pavel spune că deşi
Legea revelează, stârneşte şi osândeşte păcatul, nu este responsabilă de
păcat sau moarte.
(3) În al treilea rând (v. 14-25), Pavel descrie în termeni foarte plastici o
zbatere morală interioară dureroasă şi permanentă. Indiferent dacă
„nenorocitul” care strigă să fie izbăvit este un creştin născut din nou sau
un om nenăscut din nou, scopul său în acest paragraf este să demonstreze
insuficienţa Legii. Înfrângerea sa nu se datorează Legii, nici lui însuşi, ci
„păcatului care locuieşte” în el (17, 20), iar asupra acestuia Legea nu are
nici o putere pentru a-l ţine sub control. Dar acum (8:1-4), Dumnezeu a
făcut prin Fiul Său şi prin Duhul ceea ce Legea nu a fost în stare să facă.
Pe cât de plin de Lege este cap. 7, pe atât de plin de Duhul este cap. 8. În prima
jumătate a capitolului, Pavel descrie câteva dintre multele şi diferitele lucrări ale
Duhului Sfânt: ne izbăveşte, locuieşte în noi, ne dă viaţă, ne ajută să ne înfrânăm,
mărturiseşte împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu şi mijloceşte
pentru noi.
C. Planul lui Dumnezeu (9-11)
Cum se face că poporul evreu, ca întreg, L-a respins pe Mesia al lor? Cum se poate
împăca necredinţa lor cu legământul şi promisiunile lui Dumnezeu? De asemenea,
care este locul neamurilor în planul lui Dumnezeu?
În cap. 9 Pavel apără credincioşia lui Dumnezeu faţă de legământul încheiat pe
temeiul că promisiunile nu au fost adresate tuturor descendenţilor lui Iacov, ci unei
rămăşiţe, pentru că Dumnezeu a lucrat dintotdeauna potrivit cu „hotărârea mai
dinainte... prin care se făcea o alegere” (v. 11). Vedem lucrul acesta nu numai prin
faptul că a fost ales Isaac şi nu Ismael, iar mai târziu Iacov şi nu Esau, ci şi prin faptul
că Dumnezeu a avut îndurare faţă de Moise, în timp ce pe Faraon l-a împietrit (v. 14-
18).
Se poate observa clar din finalul cap. 9 şi din cap. 10 că necredinţa lui Israel nu
poate fi explicată doar prin hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu de a alege. Pavel
pune faţă în faţă „neprihănirea pe care o dă Legea” cu „neprihănirea care vine prin
credinţă şi, apelând cu multă abilitate la textul din Deuteronom 30, accentuează
accesul nestingherit la Hristos prin credinţă.
Dar de ce nu a acceptat Israel vestea cea bună? Deoarece toată ziua
Dumnezeu Şi-a întins mâinile pentru a-i primi cu braţele deschise, dar ei au fost „un
norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă” (10:16-21). Aşadar, necredinţa lui Israel care
în cap. 9 este atribuită hotărârii dinainte a lui Dumnezeu de a alege, în cap. 10 este
atribuită aroganţei poporului, ignoranţei şi încăpăţânării lui. Tensiunea dintre
suveranitatea divină şi responsabilitatea umană constituie o antinomie pe care
mintea finită nu o poate pătrunde.
Începând cu cap. 11, Pavel îşi îndreaptă atenţia spre viitor. El declară că
această cădere a lui Israel nu este deplină, deoarece există o rămăşiţă care crede (v.
1-10), şi nici una finală, deoarece Dumnezeu nu Şi-a respins poporul şi acesta îşi va
reveni (v. 11).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

102
D. Voia lui Dumnezeu (12:1 – 15:13)
În capitolele care urmează, se observă clar că voia cea bună a lui Dumnezeu are în
vedere toate relaţiile noastre, care sunt transformate în mod radical de Evanghelie.
Pavel discută opt dintre aceste relaţii şi anume: relaţia cu Dumnezeu, cu noi înşine,
unii cu alţii, cu vrăjmaşii noştri, cu statul, cu Legea, cu ziua de pe urmă şi cu cel „slab”.
Pavel alocă cel mai mult spaţiu relaţiei noastre cu cel „slab” (14:1-15:13). În
mod evident este vorba despre oameni slabi în ceea ce priveşte credinţa sau
convingerile şi nu în ce priveşte voinţa sau caracterul lor. Trebuie să fi fost în principal
creştini iudei, care credeau că trebuie să păzească în continuare legile alimentare,
sărbătorile şi posturile din calendarul iudaic. În ce-l priveşte pe Pavel, el este unul
dintre cei „tari”. Conştiinţa lui educată îi spune că alimentele şi zilele sunt chestiuni
de importanţă secundară. Însă el refuză să calce în picioare conştiinţa sensibilă a celui
slab. În esenţă, îndemnul pe care îl adresează bisericii este de a „primi (accepta) pe
cel slab aşa cum a făcut-o şi Dumnezeu (14:1, 3) şi de a ne „primi” unul pe celălalt
cum a făcut Hristos (15:7).


Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

103


Epistola Sfântului Apostol Pavel către coloseni1. Autorul şi destinatarii epistolei
Înţelegem din prologul epistolei că Pavel nu a vizitat niciodată biserica din Colose şi că
ea a fost fondată probabil de Epafras, unul dintre tovarăşii apostolului (1:7-8; 4:12).
Epistola adresată lor pare a fi una foarte oficială şi li se cere să o transmită şi
laodicienilor pentru a fi citită. La rândul lor, laodicienii aveau să le dea epistola
adresată lor (4:16).
Din perioada apostolică şi până la apariţia criticii liberale în sec. al 19-lea,
Biserica a acceptat paulinitatea Epistolei către coloseni. Argumentele care au
contrazis autenticitatea ei sunt neconvingătoare în comparaţie cu dovezile interne şi
mărturiile externe care îl indică pe Sfântul Apostol Pavel ca autor.
Dovezile externe ale autenticităţii acestei epistole sunt impresionant de
numeroase. Lideri ai Bisericii primare precum Eusebiu, Origen, Clement din
Alexandria, Tertulian şi Irineu susţin paternitatea paulină a scrierii. Nu avem date
potrivit cărora vreun părinte sau scriitor bisericesc s-o fi pus la îndoială, până în sec. al
19-lea.
O altă dovadă a autenticităţii epistolei o constituie legăturile acesteia cu
Epistola către Filimon. Ambele îl menţionează pe Timotei în secţiunea saluturilor.
Aristarh, Marcu, Epafras, Luca şi Dima, însoţitori ai lui Pavel, apar în ambele epistole.
În amândouă apare câte un scurt mesaj adresat lui Arhip. Onisim, sclavul despre care
se vorbeşte mult în Filimon, este amintit şi în Coloseni. Ambele epistole sunt scrise de
Sfântul Pavel din captivitate.
Dovezile arată că Filimon şi Coloseni au fost scrise de acelaşi autor, cam la
aceeaşi dată. Din moment ce paternitatea paulină a celei dintâi este aproape
universal recunoscută, înseamnă că şi cea de-a doua este scrisă tot de Sfântul Apostol
Pavel.
2. Data şi locul redactării
Este clar faptul că Epistola către coloseni a fost scrisă din închisoare, aşa cum arată
cuvintele din 4:3, 10, 18. Au fost luate în considerare trei locuri unde a fost posibil ca
Pavel să fi fost întemniţat la data scrierii epistolei: 1. Efes. Cel mai puternic argument
în favoarea acestui loc este o afirmaţie din sec. al 2-lea, din prologul lui Marcion la
Epistola către coloseni. Totuşi, dacă Efeseni şi Coloseni au fost scrise la aceaşi dată,
posibilitatea scrierii din Efes este exclusă. 2. Cezarea. Nu este probabil ca toţi cei
menţionaţi în cap. 4 să fi fost cu apostolul Pavel când a fost închis în Cezarea. 3.
Roma. Nu există argumente puternice împotriva localizării romane. Roma ar fi fost şi
cel mai potrivit loc spre care Onisim s-ar fi putut îndrepta, iar conţinutul şi referinţele
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

104
personale par să se potrivească mai bine cu întemniţarea lui Pavel la Roma decât
oriunde în altă parte. Prin urmare, pare probabil ca data scrierii să fi fost anul 62 d.Hr.
3. Scopul epistolei
Scopul principal pentru care a fost scrisă epistola a fost acela de a combate anumite
învăţături false. Nu putem şti cu exactitate natura acestor învăţături, chiar dacă în
epistolă o găsim sub denumirea de „filosofie”. Unii exegeţi au identificat această
„filosofie” cu vreo una dintre religiile de mistere (Martin Dibelius), cu gnosticismul
(Bornkamm), cu o formă apocaliptică de iudaism (Fred. O Francis) sau cu un alt curent
iudaic din diaspora (James D.J. Dunn).
4. Filosofia din Colose
„Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă” (2:8). Acest
citat sugerează existenţa unei „filosofii” în Colose, care ajunsese să influenţeze
comunitatea creştină. Conblin încearcă să identifice acest curent cu unul de natură
neopitagoreică, un sistem filosofico-religios care promova ascetismul şi o moralitate
strictă: regim alimentar vegetarian, îmbrăcăminte foarte simplă şi abstinenţă sexuală.
Acestea erau condiţiile de bază pentru a intra în armonie cu lumea divină („puterile
cereşti”). De asemenea, se vorbea şi de un dualism platonic între materie şi spirit.
Lumea spirituală este eternă, pe când cauza răului este materia, supusă acţiunii
malefice a spiritelor rele. De aceea, spuneau ei, sunt necesare o cunoaştere
superioară şi practicarea ritualurilor pentru a avea acces la lumea superioară (Col.
1:9-10, 27-28; 2:2). Aceste cercuri filosofice erau interesate mai mult de latura
„misterioasă” a lumii, decât de cea socială. Erau foarte preocupaţi de magie,
astrologie şi de viitorul sufletului. Sărăcia era o virtute, pentru că separa omul de
lumea materială, apropiindu-l de cea divină, în care fiinţele cereşti jucau un rol foarte
important.
Acestea fiind câteva dintre caracteristicile „filosofiei” combătute, putem
recurge la ajutorul istoriei religiilor, pentru a înţelege mai bine ce se întâmpla în
Colose. În 2:8 ni se spune că această filosofie includea şi anumite „elemente
fundamentale ale lumii”. Este vorba, probabil, de cele patru elemente de bază:
pământul, apa, focul şi aerul. Acestea erau considerate ca fiind rădăcinile pământului.
Descoperirea unui text pitagoreic care datează din primul secol ne ajută foarte
mult în identificarea curentului cu care avem de a face. El spune că cosmosul s-a
născut din patru elemente. Este foarte important ca între aceste elemente trebuie să
fie un echilibru: mai ales între lumină şi întuneric, între căldură şi răceală, între uscat
şi apă. Având în vedere că acest lucru este imposibil, rezultă că tot ce este pământesc
este instabil. Numai sufletul uman este nemuritor. Dar, acele suflete care şi-au
obţinut eliberarea sunt luate de către Hermes de pe pământ. De aceea, este necesar

Cornilescu traduce prin „învăţături”, probabil pentru a fi mai accesibil, mai uşor de înţeles. Textul
grecesc este ta. stoicei/a tou/ ko, smou, care este tradus în latină (Vulgata) prin elementa mundi, în
engleză (NIV) prin the basic principles of this world, iar în franceză (Darby) prin les éléments du
monde.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

105
să-i cinsteşti pe zei, iar după amiaza pe îngeri. Este bine, de asemenea, să faci
spălările ritualurilor de purificare, să nu consumi anumite alimente (mai cu seamă
carne) şi să nu ai relaţii sexuale.
Acest text a fost scris înainte de Epistola către coloseni şi pare a descrie exact
învăţăturile combătute în 2:16-23 (cu excepţia menţiunilor despre Sabat şi
circumcizie, care erau nişte influenţe iudaice). S-ar părea, de asemenea, că cei din
Colose cântau imnul hristologic din 1:15:20, dar concepeau greşit semnificaţia lui. Ei
erau conştienţi de existenţa unei lumi cereşti incoruptibile, dar încercau ca prin
ascetismul şi cunoaşterea lor să ajungă la Hristosul glorificat. De aceea, scriitorul
epistolei le spune că ei deja au „înviat împreună cu Hristos” şi, deci, trebuie să
trăiască o viaţă etică şi nu ascetică (cap. 3).
5. Conţinutul epistolei
a) Hristologia
Doctrina centrală a Epistolei către coloseni este hristologia. Argumentul cel mai
puternic adus împotriva învăţăturii false constă în faptul că ea nu-l are în centru pe
Hristos şi nu-L consideră Capul Bisericii Sale. Duhul Sfânt este puţin menţionat, însă
Dumnezeu Tatăl este mereu amintit alături de Domnul Hristos. Iisus este chipul lui
Dumnezeu, pentru care, din care şi prin care au fost create toate lucrurile. Toată
plinătatea (plh,rwma) lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos are repercusiuni cosmice şi
universale, chiar dacă acestea sunt cunoscute acum doar de Biserică (corpul Său). O
importanţă deosebită este acordată morţii salvatoare a lui Hristos, prin care a
împăcat cu Dumnezeu „atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri” (1:20) şi care
constituie, în acelaşi timp, o victorie împotriva puterilor spirituale ostile lucrării lui
Dumnezeu de mântuire a păcătoşilor (2:13-15). Existenţa creştinilor, atât cea
prezentă cât şi cea viitoare, este una prin comuniune cu Hristos (1:27; 3:3-4).

b) Eclesiologia
Ca şi în Efeseni, în Epistola către coloseni eclesiologia este strâns legată de
hristologie. O asemănare clară se vede în afirmaţia pe care scriitorul biblic o face şi
aici, potrivit căreia Hristos este „Capul trupului”, adică al Bisericii (1:18). În 1Cor 12 şi
Rom 12 Sfântul Pavel foloseşte terminologia trupului pentru a se referi la relaţiile şi la
obligaţiile reciproce din cadrul comunităţii creştine. În aceste epistole mai timpurii,
„capul” trupului nu deţine o poziţie specială, ci este socotit un membru ca toate
celelalte (1Cor 12:21). În Coloseni (ca şi în Efeseni) se observă o oarecare evoluţie în
folosirea metaforei trupului de către Sfântul Apostol Pavel. De la limbajul similitudinii
(Romani şi 1Corinteni) se trece la sublinierea rolului fundamental al capului, al
Mântuitorului, de care depind celelalte mădulare. Această utilizare diferită a
metaforei a fost cauzată şi de apariţia ereziei (filosofiei – 2:8) din Colose.
Termenul evkkhsi,a (ecclesia - biserică) apare în 1:18 cu sensul de popor al lui
Dumnezeu de pe tot întinsul pământului, Biserica universală, în care Hristos îşi
exercită domnia. După unii comentatori, Sfântul Pavel are în vedere aici şi adunarea
cerească, strânsă în jurul Hristosului înviat şi glorificat. În Coloseni, însă, termenul
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

106
amintit poate avea şi sensul de comunitatea locală (cea din Laodicea) şi de biserică de
casă (4:15-16).Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filimon1. Consideraţii generale

Epistola către Filimon a fost universal recunoscută ca autentică, problema fiind
rareori luată în discuţie. Totuşi, discutată a fost valoarea acestei epistole. Spre
deosebire de celelalte, ea nu se ocupă de controverse teologice şi nici de problemeH
etice ale destinatarilor. Cercetătorii din toate timpurile bisericii, care au privit cu
seriozitate această epistolă, au prezentat o varietate de lecţii morale ce culminează
cu exemplul de smerenie al apostolului Pavel. Ea este, de asemenea, relevantă pentru
stabilirea unor raporturi sănătoase între creştinii care fac parte din categorii sociale
diferite.
2. Data şi locul scrierii epistolei
Cei care susţin că Epistola către coloseni şi Filimon au fost scrise la aceeaşi dată, pe
când Pavel era în închisoare la Roma, sugerează o dată în jurul anului 60. Dacă a fost
scrisă din Efes, aşa cum sugerează Duncan, data mai potrivită ar fi anul 56. Duncan
aduce ca argument faptul că în v. 22 Pavel cere găzduire, iar locul acesta trebuia să fi
fost ceva mai aproape de Colose, iar Roma nu îndeplinea această condiţie. Există,
însă, şi alţi exegeţi care optează pentru Efes, aceştia fiind cei care spun că din Roma
(după prima detenţie), Pavel a plecat către vest. Alţii, dimpotrivă, spun că el a plecat
către est. Dodd i-a răspuns lui Duncan prin ideea că Onisim ar fi căutat să se ascundă
şi să rămână necunoscut mai degrabă la Roma.
Opinia tradiţională spune, într-adevăr, că este vorba de Roma, dar cercetătorii
moderni sunt foarte rezervaţi cu privire la această localizare. Ei concluzionează
deocamdată că problema este încă în discuţie.
3. Conţinutul epistolei
Pavel i se adresează lui Filimon conştient de dedicarea acestuia pentru Dumnezeu. S-
ar părea că Onisim a fost un sclav al lui Filimon, pe care acesta îl considera
nefolositor, nu doar din cauză că fugise de la stăpânul lui. Pavel îi mărturiseşte lui
Filimon despre convertirea lui Onisim la creştinism, care l-a schimbat în mod real.
Onisim îi era acum atât de folositor lui Pavel în lucrare, încât apostolul ar fi dorit să-l
oprească alături de el în loc să-l trimită înapoi la Filimon. Pavel ştia foarte bine că
Filimon ar fi fost bucuros să-i acorde el însuşi acest ajutor, de aceea, el îi propune lui
Filimon să-l lase pe Onisim să facă această slujbă în numele său. Dar, ca să nu ia
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

107
decizii bazate doar pe presupuneri despre generozitatea lui Filimon, Pavel hotărăşte
să-l trimită pe Onisim înapoi la stăpânul său, care va proceda după cum va voi.
Pavel îşi continuă pledoaria către Filimon ca acesta să-l primească pe Onisim
ca pe un om nou sau ca şi cum însuşi apostolul ar fi acolo. Mai mult, Pavel spune că,
în cazul în care Onisim îi datorează ceva stăpânului său, el, Apostolul, se angajează să
suporte aceste pierderi. Pavel garantează acest lucru scriind acest angajament cu
mâna lui (v. 19).
4. Scopul epistolei
Epistola a fost scrisă având în vedere cel puţin două scopuri. Primul a fost acela ca
Filimon să nu-şi primescă sclavul, pe Onisim, cu asprime şi pedepse. Al doilea a fost
acela de a-l asigura pe Filimon că Onisim îi devenise extrem de util lui Pavel în lucrare.
Dacă Filimon i-a permis lui Onisim să revină alături de Pavel este cu neputinţă să
aflăm.Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

108

Epistola Sfântului Apostol Pavel către efeseni


1. Autorul şi data redactării epistolei

a) Dovezi interne
Scriitorul epistolei se recomandă, în mod tipic paulin, în introducere (Ef 1:1;
vezi 2Cor 1:1; Gal 1:1; Col 1:1), urmând a-şi mai aminti numele pe parcursul scrierii
(3:1), la fel ca în alte epistole (2Cor 10:1; Gal 5:2; Col 1:23; 1Tes 2:18). El se exprimă la
pers. I singular şi ceea ce spune despre sine însuşi corespunde cu ceea ce ştim despre
Sfântul Pavel din alte surse.

b) Dovezi externe
Epistola către efeseni este una des amintită în scrierile Bisericii primelor secole,
deoarece ştim că era cunoscută şi folosită de multe dintre comunităţile creştine încă
de la jumătatea sec. al 2-lea. Cel mai timpuriu canon al Noului Testament, canonul
ereticului Marcion (cca. 140 d.Hr.), o aminteşte sub titlul Laodicieni. Ea apare şi în
Canonul Muratoric (cca. 180 d.Hr.). Referiri la aceatsă epistolă fac Părinţi şi scriitori
bisericeşti precum: Clement Romanul, Hermas, Ignaţiu, Policarp, Tertulian, Origen şi
Clement Alexandrinul. Din moment ce era folosită de Clement Romanul (95 d.Hr.),
înseamnă că paternitatea ei paulină a fost recunoscută încă din primul secol. În acest
caz, ea a fost scrisă la Roma prin anul 62.
2. Scopul epistolei
Conform pasajului din 3:2-4, destinatarii, care doar au auzit despre lucrarea
apostolică a lui Pavel, trebuiau să pătrundă în „taina lui Hristos” prin ceea ce el le
scria. Rezultă, aşadar, că scopul principal al epistolei este acela de a-i înrădăcina pe
destinatari în „taina lui Hristos” prin evanghelia adusă de Pavel (având şi o
perspectivă paulină asupra evangheliei). Această „taină” constă în adevărul divin
revelat, peste imaginaţia şi aşteptările umane, potrivit căruia creştinii dintre neamuri
sunt „împreună moştenitori” cu evreii, „alcătuiesc un singur trup” cu aceştia şi „iau
parte la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus prin evanghelie” (3:6). Cei care altădată
erau excluşi şi fără speranţă sunt acum părtaşi deplini la mântuire. Pavel era
propovăduitorul acestei taine (3:7), iar epistola în discuţie este o modalitate prin care
apostolul îşi face datoria, în condiţiile în care era întemniţat (3:1; 4:1).
4. Teme teologice ale epistolei
a) Eshatologia epistolei
În Epistola către efeseni se poate observa o oarecare evoluţie a gândirii pauline
în anumite domenii, evoluţie determinată mai cu seamă de apariţia unor nevoi
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

109
spirituale specifice credincioşilor proveniţi dintre păgâni, convertiţi într-o fază mai
târzie a activităţii Sfântului Apostol Pavel (după anul 60). În privinţa eshatologiei,
apare ideea celor două veacuri, pe care o întâlnim şi în literatura apocaliptică iudaică,
prezentată, însă, diferit de scriitorul sacru datorită lucrării Mântuitorului. Veacul
prezent este intervalul dintre învierea şi revenirea Sa, dar, spre deosebire de autorii
apocalipselor iudaice care nu credeau că Împărăţia lui Dumnezeu se poate manifesta
în veacul prezent ci numai în cel viitor, Apostolul Pavel spune, dimpotrivă, că
Dumnezeu „ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos” (1:3). Aşadar, binecuvântările veacului viitor, care va începe odată
cu revenirea lui Hristos, încep a fi experimentate de credincioşi încă din veacul
prezent. Explicaţia succintă a acestei realităţi poate fi identificată în 2:6 – „El ne-a
înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Iisus”.
Învierea şi glorificarea lui Mântuitorului Iisus L-au făcut victorios asupra puterilor
spirituale malefice, iar în baza relaţiei cu El Biserica devine părtaşă acestei victorii
(1:20-22).
Chiar dacă doreşte cu orice preţ să-şi asigure destinatarii în privinţa noii lor
identităţi în Hristos, Sfântul Apostol Pavel nu-şi pierde niciodată realismul atunci când
vorbeşte despre existenţa creştină. El nu le promite cititorilor că statutul de biruitori
alături de Hristos îi va scuti de realitatea războiului spiritual. Biruinţa despre care
vorbeşte trebuie repurtată în fiecare zi în lupta cu puterile întunericului (6:11–16).

b) Hristologia epistolei
Din moment ce Hristos este numit Capul tuturor lucrurilor, nu ne surprinde
afirmaţia Apostolului că Domnul Iisus este şi Capul Bisericii. În El se găsesc începutul,
resursele, scopurile şi dezvoltarea Bisericii (4:15, 16; 5:23). El este piatra unghiulară,
adică cea care susţine şi leagă întregul edificiu duhovnicesc (2:20). În Epistola către
efeseni se observă o întrepătrundere a hristologiei cu eclesiologia: ce se spune despre
Biserică depinde de ceea ce se spune despre lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos; în
acelaşi timp, ceea ce se spune dspre Hristos este mereu în strânsă legătură cu
Biserica.
Sfântul Apostol Pavel prezintă o legătură strânsă între domnia cosmică a lui
Hristos şi domnia Sa peste Biserică. Prima dintre ele este subordonată celei de-a
doua, în sensul că atât în cap. 1 cât şi în cap. 4 domnia Mântuitorului peste Univers
este menită, printre altele, să împlinească anumite nevoi ale credincioşilor. Prin
această idee a domniei universale a lui Iisus, scriitorul biblic îşi asigură cititorii că
lumea din jurul lor nu este un câmp de luptă haotic, în care puterile demonice ostile
trebuie doar potolite, asemenea unor zeităţi păgâne. Dimpotrivă, prin învierea şi
glorificarea lui Hristos, Dumnezeu arată că Universul este creaţia Sa, peste care
domneşte Hristos, de aceea viaţa trebuie trăită numai cu încredere în puterea Lui.
Toată puterea ce I-a fost dată este exercitată în folosul Bisericii, din moment ce
El este Capul acesteia. În lumina acestei constatări, creştinii nu trebuie să se
considere un grup nesemnificativ din punct de vedere numeric şi social, ci o parte din
Biserica universală pentru care Domnul Hristos îşi exercită toată puterea şi
autoritatea.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

110

c) Eclesiologia epistolei
Este uşor de observat faptul că idee de biserică apare frecvent în Epistola către
efeseni, fiind bineînţeles şi dezvoltată uneori. Termenul evkklhsi,a (biserică) apare de
nouă ori în această scriere. În epistolele pauline acest termen este folosit atât pentru
comunitatea locală, cât şi pentru Biserica de pretutindeni, dar în Efeseni el apare doar
cu acest al doilea înţeles, de Biserică universală.
Sfântul Apostol Pavel foloseşte diferite metafore atunci când vorbeşte despre
noul popor al lui Dumnezeu: familia lui Dumnezeu (2:19), templul cel nou (2:20–22),
plinătatea lui Hristos (1:23; 4:13) şi mireasa lui Hristos (5:23–33). Imaginea dominantă
este, totuşi aceea a trupului lui Hristos, care apare de zece ori
1
în epistolă. Dacă în
1Corinteni această metaforă este corelată cu practica Cinei Domnului, accentul
căzând pe trupul frânt al Mântuitorului, aici, în Efeseni, ea ne este prezentată în
legătură cu glorificarea lui Iisus, care este numit Capul Bisericii. În 4:1–16 imaginea
aceasta este menită să zugrăvească Biserica în calitatea ei de entitate colectivă
dinamică, ce se dezvoltă în măsura în care fiecare membru se implică în acest proces
al slujirii reciproce. Scopul către care se tinde este maturitatea şi unitatea Bisericii.
Unitatea Trupului lui Hristos este, totuşi, una structurată în funcţie de lucrările
diverse ale fiecărui membru în parte (4:7, 16), dar şi de rolurile pe care le îndeplinesc
anumite persoane cu vocaţii speciale: apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori şi
învăţători (4:11–16). Scriitorul subliniază importanţa acestor slujbe, deoarece prin ele
se păstrează şi se aplică Tradiţia apostolică. Învăţăturile lor stau ca temelie a Bisericii
(2:20), iar Sfântul Apostol Pavel însuşi se situează în continuarea aceastei Tradiţii, ca
unul căruia i s-a încredinţat descoperirea acestei „taine” pentru neamuri (3:1–13).
În Epistola către efeseni, Apostolul se arată interesat de unitatea Bisericii. El îi
sfătuieşte pe membrii acesteia să păstreze unitatea la care au ajuns şi să o sporească
prin armonia unităţii în diversitate şi prin dragostea frăţească (4:1–16). În fond,
pentru Sfântul Pavel, toate acestea trebuiesc realizate de către Biserică pentru ca ea
să-şi îmdeplinească eficient slujba faţă de lume. Aceasta este subliniată în 3:9-10,
unde existenţa Bisericii este văzută ca dovada lui Dumnezeu pentru puterile şi
domniile spirituale că El îşi va îndeplini planul. De aceea, Biserica este o nouă
umanitate unită (2:15), un singur trup (2:16; 4:4)
Tot în Efeseni găsim şi învăţături privitoare la sfinţenia Bisericii. Credinicoşii ai
fost aleşi pentru a fi „sfinţi şi fără prihană înaintea Lui” (1:4), trebuie să crească
pentru a fi „un Templu sfânt în Domnul” (2:21) şi să se îmbrace în „omul cel nou, ...
de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul” (4:24). Orice fel de necurăţie
aparţine doar trecutului, iar vorbele şi compotramentul nedemn nici nu mai trebuiesc
amintite între ei (5:3–14), pentru că au fost curăţiţi de Însuşi Mântuitorul Hristos în
urma morţii Lui sacrificiale, prin Cuvânt (5:25–27).1
Afirmaţia aceasta nu o contrazice pe cea făcută anterior, anume că termenul
evkklhsi,a (biserică) apare de nouă ori, deoarece o metaforă eclesiologică nu trebuie să
fie însoţită de termenul biserică.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

111


Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni1. Biserica din Filipi
Fondarea bisericii din Filipi, însemnând intrarea evangheliei Domnului Isus în Europa,
este descrisă foarte detaliat în F.A. 16.12-40. Ca un frontispiciu al naraţiunii despre
venirea şi lucrarea lui Pavel acolo, Luca descrie oraşul ca fiind “cea dintâi cetate dintr-
un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană”. Aceasta înseamnă probabil că Filipi era
un oraş din primul district al Macedoniei mai curând decât capitală, onoare ce-i
revenea Tesalonicului.
Relatarea din Faptele apostolilor aminteşte de prezenţa unei comunităţi
iudaice înainte de venirea misionarilor creştini (F.A. 16:13). Unora dintre femeile
acestei comunităţi, adunate pentru rugăciune, le-a adresat apostolul mesajul
Evangheliei, iar Domnul a deschis inima Lidiei, care, după părerea unora (Ralph P.
Martin, William Hendriksen, J.B. Lightfoot), era prozelită. F.W. Beare consideră că
Lidia nu era chiar o prozelită, ci doar o păgână nesatisfăcută de religia ei şi care se
ataşase de iudei. O astfel de situaţie era foarte favorabilă mesajului Evangheliei. Un
alt convertit despre care ne vorbeşte cartea Faptelor este temnicerul (16:24-34).
Cât despre cei care compuneau biserica din Filipi, cu toate că se face referire la
o femeie ataşată de iudaism, s-ar părea că majoritatea comunităţii provenea din
lumea păgână. Numele unor membri din biserică (2:25; 4:2,3) şi precizarea din
Romani 15:26, 27 arată că cei mai mulţi dintre convertiţi fuseseră la început păgâni şi
puteau proveni din trei medii diferite: asiatic, grec şi roman.
Din însăşi epistola adresată ei, mai aflăm despre comunitatea din Filipi că a
trimis daruri apostolului Pavel când acesta era închis, prin Epafrodit. Sunt amintite, de
asemenea, numele a două femei, Evodia şi Sintichia, care lucraseră mult pentru
Evanghelie, dar care acum erau gata să tulbure biserica prin rivalitatea lor. Este
menţionat numele lui Clement printre cele pe care Pavel le consideră scrise în cartea
vieţii.
Apostolul nu are nici o mustrare pentru această biserică. Este, însă, foatre
evident că Pavel era foarte ataşat de membrii ei. Singurul avertisment pe care li-l
adresează este cel privitor la discordii (Fil. 2:3-4).
2. Data şi locul scrierii epistolei
Datarea tradiţională a Epistolei către filipeni e asociată cu captivitatea apostolului
Pavel la Roma (FA 28:16, 30). Se vorbeşte despre Filipeni ca despre o epistolă a
captivităţii. Dar, deoarece această captivitate a durat doi ani, se pune întrebarea în ce
perioadă a captivităţii a fost scrisă epistola? Lightfoot e de părere că ea trebuie datată
în prima perioadă a captivităţii din două motive: primul se referă la asemănările de
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

112
ordin lingvistic dintre Romani şi Filipeni; iar al doilea vizează diferenţele de conţinut şi
limbaj dintre Filipeni pe de o parte şi Efeseni şi Coloseni pe de altă parte, acestea din
urmă fiind datate în perioada mai târzie a captivităţii apostolului.
Se optează, în general, între datarea către sfârşitul iernii dintre 54/55 d.Hr. din
Efes (Duncan) şi datarea mai târzie, din captivitatea romană menţionată în FA 28:30,
părerile despre ani oscilând între 61 d.Hr. şi începutul lui 63 d.Hr. (Martin).
Considerăm argumentele datării mai târzii ca fiind mai solide, fapt pentru care
optăm pentru această datare. Se observă faptul că această datare dispune de
argumente biblice şi istorice mai numeroase. Motivul din care Pavel nu face apel la
justiţia Cezarului constă în faptul că tocmai un astfel de apel l-a adus la Roma.
Pericolul care-l ameninţă venea chiar din partea Curţii imperiale şi, omeneşte
vorbind, nu se făcuse tot ce era posibil (2:17). Apostolul îşi aştepta sentinţa conştient
de faptul că Hristos se putea proslăvi fie prin moartea, fie prin viaţa lui (1:20).
3. Autenticitatea şi unitatea epistolei
Prin autenticitate înţelegem faptul că Epistola către filipeni a fost scrisă de către
apostolul Pavel. Dovada internă cea mai clară este dată de reflectarea personalităţii şi
a caracterului lui Pavel în această scriere. Chiar dacă epistola începe menţionându-l şi
pe Timotei, ea continuă să fie scrisă la persoana întâi. Înseamnă, deci, că Pavel, şi nu
Timotei, este scriitorul. Cu toate acestea, autenticitatea epistolei a fost pusă la
îndoială de Şcoala de la Tübingen, care a susţinut, printre altele, că scrierea este
încercarea unui discipol de mai târziu al lui Pavel de a-i reconcilia pe creştinii
iudaizatori cu cei convertiţi dintre neamuri.
Există, însă, şi dovezi externe care vin în sprijinul autenticităţii Epistolei către
filipeni. Clement din Roma (în epistola sa către corinteni) face aluzie la epistola în
discuţie, folosind chiar multe expresii şi sintagme asemănătoare sau chiar identice.
Policarp le aminteşte filipenilor de epistola lui Pavel adresată lor (III.2). Irineu citează
din ea, considerând-o scrisă de Pavel. Ignatiu îşi exprimă dorinţa de a fi “turnat ca o
jertfă de băutură” pentru Dumnezeu (Romani II.2).
Epistola către filipeni este cunoscută din tradiţie ca fiind completă în forma în
care noi o avem. Există, totuşi obiecţii privind unitatea ei, legate mai ales de
schimbarea bruscă de conţinut, stil şi ton din capitolul al 3-lea. În 3 :1b) se spune :
“mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos”. La
ce se referea apostolul când spunea “aceleaşi lucruri”? Atacul vehement împotriva
iudaizatorilor în 3 :2, iar în v.18 condamnarea celor ce sunt “vrăjmaşi ai crucii lui
Hristos”, care puteau fi atât iudaizatori cât şi păgâni infiltraţi în biserică, par a nu-şi
găsi locul într-o epistolă al cărei ton general este personal şi blând. Fraza de început a
capitolului al 3-lea pare a fi mai mult o concluzie decât introducerea a două capitole
(3 şi 4). Pentru aceste observaţii avem la dispoziţie două explicaţii.
Intercalarea. E posibil ca pasajul în discuţie să facă parte dintr-o altă epistolă
paulină. Policarp scrie că Pavel a trimis epistole filipenilor (III.2), lucru care a dat de
gândit cercetătorilor. S-au propus mai multe variante cu privire la întinderea pasajului
intercalat : Lake îl consideră cuprins între 3 :1b)- 4 :3, iar Michael, doar între v. 1b) şi
19.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

113
Arrington demonstrează superficialitatea acestui punct de vedere, susţinând o
simetrie de gândire între 2:5-11 şi 3:4-11. În primul rând, începutul capitolului al 3-
lea nu este doar o trecere bruscă de la “Bucuraţi-vă în Domnul”, la “Păziţi-vă de
câini”, ci, mai mult decât atât, avem de a face cu deconspirarea acelor “câini”,
“lucrători răi” şi “scrijelaţi”. În al doilea rând, Arrington observă o continuitate lexicală
între cele două pasaje. În al treilea rând, putem vorbi de o continuitate tematică, în
ciuda schimbării de ton.
Întreruperea. Schimbarea de stil poate fi explicată şi printr-o întrerupere în
dictarea epistolei cauzată de o serie de veşti noi parvenite apostolului în timp ce dicta
epistola. Fiindu-i aduse la cunoştinţă pericolele care ameninţau biserica din Filipi,
Pavel decide să-i avertizeze pe creştini asupra activităţii iudaizatorilor. “Încolo, fraţii
mei, bucuraţi-vă în Domnul” pare să fie concluzia epistolei concepută de apostol. El
este, însă, întrerupt şi face menţiune despre “aceleaşi lucruri” urmată de
avertismente şi chemarea la vigilenţă. Probabil că Pavel îi mai prevenise într-o
epistolă anterioară asupra iudaizatorilor, iar acum le repeta pentru siguranţa bisericii.
4. Ocazia şi scopul Epistolei către filipeni
Ocazia imediată a epistolei o constituie trimiterea lui Epafrodit în oraşul său
natal, Filipi (2 :25). Scopul cel mai evident al scrierii poate fi găsit în dorinţa lui Pavel
de a-l aprecia pe acest creştin în faţa confraţilor săi din Filipi şi de a dezamorsa orice
tendinţă critică îndreptată împotriva lui. Mai există, însă şi alte motive scopuri pentru
care epistola a fost compusă.
În 1:5 şi 4:10, 14 Pavel îşi exprimă recunoştinţa pentru ajutorul material pe
care biserica i-l acordase, în ciuda sărăciei cu care se confrunta. În Epistola către
filipeni se găseşte primul cuvânt de mulţumire scris pentru suportul material acordat
de filipeni, după cum reiese din 4 :10, 18. Ajutorul fusese, însă, însoţit de un alt gest
demn de apreciere. Epafrodit era delegat de biserică să rămână în slujba lui Pavel
pentru a se îngriji de nevoile acestuia.
Bineînţeles că Epafrodit a adus cu sine şi veşti despre numeroasele tulburări
din biserică. Problema care afecta cel mai mult reputaţia bisericii era creată de
discordii (2:2-4, 14). Evodia şi Sintichia nu este un caz izolat, ci simptomul unei
maladii spirituale care putea deveni fatală pentru biserică. Prin pasajul care urmează
(2 :5-11), Pavel le cere creştinilor să se comporte la înălţimea privilegiului de a fi în
Hristos.
O altă serie de probleme era generată de aripa “perfecţionistă” a bisericii. Deşi
această categorie de credincioşi care se credeau deja desăvârşiţi nu este explicit
menţionată, Pavel face aluzie la ea în 3 :15, spunând că ei sunt “de altă părere”.
Un alt avertisment al apostolului se referă la ostilitatea oponenţilor bisericii.
Ralph Martin consideră că aceasta se manifesta doar prin intermediul învăţăturilor
false, care erau pe cale să atace biserica. Lohmeyer propune varianta unei persecuţii
oficiale, incluzând chiar şi martirajul.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

114
5. Caracteristici ale Epistolei către filipeni
Epistola către filipeni e impregnată de căldură sufletească şi cordialitate;
cuvântul său cheie este bucurie, care apare de şaisprezece ori pe paginile cărţii.
Valoarea acestui termen este cu atât mai mare cu cât apostolul îl folosea într-o
situaţie de încercare, în timpul detenţiei. Acest lucru era posibil în condiţiile în care el
căuta permanent comuniunea cu Domnul Hristos (1:21), lucru care explică şi folosirea
atât de frecventă a Numelui Său: începând cu primele versete ale epistolei, unde
citim numele divin “Hristos Isus” şi “Domnul Isus Hristos” şi până la finalul scrierii,
care este o binecuvântare cu “harul Domnului Isus Hristos”. Cercetătorii privesc, însă,
ca locus classicus al hristologiei pauline, pasajul din 2 :5-11 cu învăţătura lui profundă
despre preexistenţa, întruparea şi înălţarea lui Hristos. Nu e nici o exagerare dacă
spunem că “epistola e plină de Hristos”.
Continuând cu seria de cuvinte caracteristice epistolei, nu poate trece
neobservat termenul părtăşie. La propriu, el transmite ideea participării împreună cu
cineva la ceva (la Evanghelie în 1 :5 ; în Duhul - 2 :1), a împărtăşi o posesiune sau o
experienţă comună, şi nu o întrunire a creştinilor, după ideea populară modernă.
Acesta din urmă sens nu-l întâlnim deloc la Pavel, după cum constată Lohmeyer.
Termenul se referă la împărtăşirea unui obiect dincolo de experienţa subiectivă. Cele
mai importante aspecte ale koinoniei sunt :
(1) Partăşia în Evanghelie (1 :5). Martin şi Lightfoot consideră că aceasta se
referă la ajutorul pe care biserica i l-a acordat lui Pavel. Acest aspect, însă, nu trebuie
restrâns doar la suportul financiar, ci şi la credinţa lor în Hristos, care a luat naştere
prin auzirea Evangheliei.
(2) Partăşia în Duhul. Principala problemă e legată de traducerea genitivului
“a Duhului” din 2 :1. Este el un genitiv obiectiv, fiind atunci tradus prin “părtăşia
creată de Duhul” sau unul subiectiv, echivalând cu “părtăşia în Duhul”, creată de
credincioşii care posedă Duhul? Concluziile celor mai mulţi cercetători au condus spre
genitivul obiectiv: părtăşie cu Duhul şi creată de El.
(3) Partasia suferintelor. Această sintagmă trebuie interpretată cu atenţie.
Nu putem spune că persecuţiile şi suferinţele îndurate de apostol au contribuit cu
ceva la răscumpărarea făcută la Calvar. Aceasta a fost realizată complet de Hristos. Pe
de altă parte, nu trebuie să înţelegem că apostolul a luat parte la suferinţele
Domnului doar prin compătimire şi imaginaţie. Gândul unirii spirituale cu Hristos,
moarte şi învierea Lui, care este esenţa experienţei şi învăţăturii lui Pavel, constituie
cheia interpretării sintagmei.
Un alt termen caracteristic al epistolei este evanghelie, care se găseşte de
şapte ori pe paginile cărţii şi se referă la lucrarea apostolică de evanghelizare pe care
Dumnezeu i-a încredinţat-o lui Pavel.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

115

EPISTOLELE PASTORALE
1Timotei, 2Timotei, Tit


1. Situaţia istorică
Este dificil să reconstituim această perioadă din viaţa lui Pavel, deoarece nu avem o
mărturie exterioar, cum ar fi cartea Faptele Apostolilor. Dar, anumite informaţii pot fi
extrase chiar din epistolele în discuţie. Pe vremea scrierii epistolelor 1Timotei şi Tit,
Pavel nu era în închisoare, dar când a scris 2Timotei, el nu numai că era în închisoare
(1:8; 2:9), ci se pare că fusese deja judecat şi viaţa sa era în joc, cu probabilitatea ca o
sentinţă adversă să ducă la executarea lui (4:6-8).
Din 1Tim. 1:3 reiese clar că Pavel fusese recent în apropiere de Efes, unde l-a
lăsat pe Timotei pentru a îndeplini o misiune predominant administrativă. Epistola
către Tit furnizează informaţii istorice suplimentare, deoarece din 1:5 se poate
deduce că Pavel făcuse o vizită recentă în Creta şi i-a dat instrucţiuni concrete lui Tit
pentru a remedia deficienţele din biserică. La încheierea scrisorii (3:12), apostolul îl
îndeamnă pe Tit să i se alăture la Nicopole pentru perioada de iarnă, aceasta fiind
singura referire la o vizită pe care Pavel a făcut-o în acel ţinut.
2Timotei este mai specifică în informaţiile istorice furnizate. În 1:16 Pavel se
referă la Onisifor, care l-a căutat în timp ce se afla la Roma, fapt care sugerează că
scriitorul se mai afla întemniţat la Roma. În 4:16 el menţionează o judecată anterioară
care este considerată, în general, o examinare preliminară pregătitoare pentru
judecata oficială înaintea autorităţilor romane. În 4:13 Pavel face o cerere
interesantă, să i se trimită o manta pe care o lăsase în casa lui Carp din Troa, lucru
care dă de înţeles că vizitase recent locul acela. În acelaşi pasaj, Pavel menţionează că
l-a lăsat pe Trofim bolnav la Milet (4:20), în timp ce Erast a rămas la Corint.
Este imposibil să încadrăm toate aceste informaţii istorice, aşa cum sunt, în
istoria din Faptele Apostolilor şi, dacă ţinem cont de autenticitatea lor, nu există nici o
alternativă, decât să presupunem că Pavel a fost eliberat din întemniţarea
menţionată în finalul cărţii Faptele apostolilor, că a avut o altă perioadă de activitate
şi apoi a fost arestat, judecat şi executat la Roma de către autorităţile imperiale.
2. Conţinutul şi scopurile redactării epistolelor
a) Epistola întâi către Timotei
În Efes s-ar părea că iudaizatorii erau cei care răspândeau doctrine false (1:4,
7; vezi Tit 1:14 pt. termenul „basme”). Atât bărbaţii cât şi femeile veneau la
închinarea comunitară cu probleme interioare dar şi exterioare nerezolvate (cap. 2).
Aceste probleme trebuiau să fie înfruntate de Timotei, un tânăr nu prea experimentat
şi cam timid.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

116
Aceasta este epistola cea mai puţin personală dintre cele trei, de aceea se
aplică cel mai bine tuturor slujitorilor lui Dumnezeu din toate timpurile. Ea defineşte
caracterul, echiparea, metodele şi funcţiunile sau atribuţiile slujitorului lui Dumnezeu.
Epistola aceasta ne permite să constatăm că numai în câţiva ani structura bisericii
locale a evoluat: există episcopi (sau presbiteri), asistaţi de diaconi, dar condiţiile
numirii, precum şi atribuţiile lor sunt specificate şi specializate.
Unele văduve au un statut oficial (5:3-16). Rugăciunea publică rămâne
apanajul tuturor (cap. 2). Aşadar, epistola are ca scopuri:
o Clarificarea unor chestiuni doctrinare confuze (1:3-11, 18-20, cap. 4
şi 6). În aceste condiţii, apostolul enunţă şi criteriile de alegerea
slujitorilor comunităţii (cap. 3, 5).
o Conştientizarea destinatarilor de necesitatea pregătirii interioare şi
exterioare adecvate pentru închinarea publică (cap. 2).
o Încurajarea lui Timotei pentru lucrare (4:14; 6:12, 20).

b) Epistola către Tit
Reputaţia creştinilor din Creta nu era una tocmai bună. Procesul sfinţirii lor
lăsa de dorit (2:11-14; 3:10). Lucrătorii evangheliei (Zena şi Apolo) trebuiau să
primească ajutorul necesar din partea lor.
Epistola conţine o serie de instrucţiuni privind numirea presbiterilor (1:5-9),
îndemnurile pe care Tit trebuia să le adreseze diferitelor categorii de membri (2:2-10)
şi caracteristicile unei propovăduiri care să se adapteze situaţiei din Creta (2:14-15;
3:1-8). Pavel insistă mult asupra conduitei morale şi a faptelor bune care trebuie să
decurgă din credinţă. Cunoscând situaţia bisericii, Pavel a urmărit scopuri precum:
o Accentuarea nevoii de sfinţire în viaţa credincioşilor.
o Recomandarea celor doi lucrători – Zena şi Apolo (3:13).
o Îndemnarea lui Tit de a i se alătura la Nicopole pe perioada iernii
(3:12).

c) Epistola a 2-a către Timotei
Împăratul Nero începe să-i acuze pe creştini de dezastrul suferit de Roma în
iulie 64. Pavel este închis din nou la Roma, iar lângă el se află doar Luca. Ceilalţi au
plecat fie cu misiuni precise (Crescens şi Tit), fie „din dragoste pentru lumea de acum”
(Dima – 4:10). În acelaşi timp, la Efes ereziile se arătau din ce în ce mai primejdioase
(2:14-18, 23; 3:8-13). Deci, scopurile epistolei vizează:
o Chemarea lui Timotei şi a lui Marcu la Roma, având în vedere faptul
că plecarea apostolului în veşnicie era aproape (4:6-22).
o Îndemnarea lui Timotei să păstreze doctrina sănătoasă şi
combaterea celor false (cap. 2, 4:1-5).
3. Teologia epistolelor pastorale
a) Doctrina despre Sfânta Treime în epistolele pastorale
Sfântul Apostol Pavel îl vorbeşte despre Dumnezeu folosindu-se de anumite
atribute, dar şi din perspectiva lucrărilor Lui. Apostolul spune despre Dumnezeu că
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

117
este „viu” (1Tim 4:10) şi că supraveghează felul în care poruncile îi sunt păzite (1Tim
5:21). El spune, de asemenea, că Dumnezeu este etern, nevăzut şi că este singurul
Dumnezeu (1Tim 1:17). Două dintre epistolele pastorale îl numesc pe Dumnezeu
„Mântuitor” (1Tim 1:1; 2:3; Tit 1:3; 2:10) şi toate trei vorbesc despre harul lui
Dumnezeu (1Tim 1:2; 2Tim 1:2; Tit 1:4; 2:11). Măreţia lui Dumnezeu face ca omul,
fiinţă căzută, să nu se poată apropia de El în condiţia aceasta (1Tim 6:16). Dumnezeu
este descris şi ca Tată iubitor, pentru a evita creearea imaginii unui Dumnezeu distant
şi inaccesibil poporului Său (1Tim 1:2; 2Tim 1:2). El este credincios şi adevărat atunci
când este vorba de promisiunile făcute (Tit 1:2), îndurător în dăruirea mântuirii (Tit
3:5), şi generos în revărsarea Sfântului Duh (Tit 3:5-6).
Sfântul Apostol Pavel spune şi despre Domnul Hristos că acordă har
dumnezeiesc (1Tim 1:14, 16; 2Tim 1:2), că este credincios (2Tim 2:13; 4:17). El este
numit Domn (1Tim 1:2, 12; 6:3, 14; 2Tim 1:2) şi Mântuitor (2Tim 1:10; Tit 1:4; 2:13).
În Tit 2:13 apare afirmarea clară a dumnezeirii Sale prin expresia „arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor Isus Hristos”. Hristos este sursa oricărei
speranţe (1Tim 1:1) şi a vieţii (2Tim 1:1), pentru că S-a întrupat (1Tim 3:16) cu scopul
de a-i mântui pe cei păcătoşi (1Tim 1:15). În final, tot El îi va şi judeca atât pe cei vii,
cât şi pe cei morţi (2Tim 4:1, 8). Pentru a susţine autenticitatea epistolelor pastorale,
2

este demn de reţinut că în aceste scrieri Sfântul Apostol Pavel aminteşte evenimente
precum moartea lui Hristos (Tit 2:14), învierea Lui (2Tim 2:8), înălţarea (1Tim 3:16) şi
revenirea Sa (1Tim 6:14; Tit 2:13). Moartea lui Hristos este considerată un preţ de
răscumpărare (1Tim 2:6; Tit 2:14), de aceea El este singurul Mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni (1Tim 2:5).
Referirile la Sfântul Duh sunt mai puţine în epistolele pastorale, comparativ cu
celelalte scrieri pauline. În 1Tim 4:1 Sfântul Pavel menţionează faptul că Duhul
vorbeşte Bisericii, iar în 1Tim 4:14 este vorba de darul duhovnicesc al lui Timotei, fără
ca persoana Duhului Sfânt să mai fie amintită. În 2Tim 1:14 Duhul Sfânt este Cel care
ne ajută să păstrăm nealterat adevărul Evangheliei, iat în Tit 3:5–6, Sfântul Apostol
Pavel spune că Duhul este autorul înnoirii spirituale produse la naşterea din nou a
fiecărui credincios.

b. Doctrina despre Evanghelie în epistolele pastorale
În toate cele trei epistole pastorale Sfântul Apostol Pavel manifestă un interes
deosebit pentru adevărul Evangheliei (1Tim 1:9–11; 2Tim 1:13–14; Tit 1:9).
Rezultatele primirii Evangheliei de către fiinţa umană sunt îndreptăţirea, un termen
juridic la acea vreme (Tit 3:7), şi răscumpărarea, un termen împrumutat din obiceiul
de răscumpărare sa eliberare a sclavilor (Tit 2:14). După Sfântul Pavel, credinţa este
singurul răspuns corect faţă de Evanghelie (1Tim 1:16; 3:16; 2Tim 3:15), iar trăirea
evlavioasă este, de fapt, rezultatul unui astfe de răspuns (2Tim 1:9). Apostolul însuşi

2
Există cercetători liberali care contestă paulinitatea acestor epistole pe motiv că teologia lor nu este
aceeaşi cu teologia epistolelor care cu siguranţă au fost scrise de Pavel (Romani, Galateni, 1,
2Corinteni). Afirmaţiile teologice amintite mai sus arată clar că nu avem de a face cu teologii diferite,
ci cu un stil diferit. Diferenţa de stil se datorează cel mai probabil faptului că Sfântul Apostol Pavel i-a
dictat Sfântului Luca textele celor trei epistole pastorale, lăsându-i libertate de exprimare, acolo unde
era nevoie.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

118
este un exemplu al importanţei predicării Evangheliei (2Tim 4:17), iar cei care, spre
deosebire de el, răspândesc învăţături false, trebuiesc evitaţi sau reduşi la tăcere (Tit
1:10-11; 3:10).
Dacă anumite date despre Evanghelie şi Cuvânt se găsesc şi în celelalte
epistole pauline, în epistolele pastorale Apostolul aduce şi anumite perspective noi
asupra acestei doctrine. De pildă, în 1Tim 6:20 şi 2Tim 1:14 Evanghelia este
considerată o valoare care trebuie păzită de către lucrătorul care are cunoştinţa ei şi
care trebuie să o împărtăşească. De asemenea, denumirea de învăţătură sănătoasă
dată Evangheliei se găseşte numai în 1Tim 1:10; 2Tim 1:13; 4:3 şi Tit 1:9; 2:1. O altă
expresie folosită pentru Evanghelie este „învăţătura care duce la evlavie” (1Tim 6:3;
vezi şi Tit 1:1). Nici o altă scriere paulină nu mai conţine astfel de cuvinte şi expresii
pentru Evanghelie.

Unii cercetători au contestat autenticitatea epistolelor pastorale şi din cauza
acestor termeni „nepaulini” şi pentru că unii se referă la Evanghelie ca la un corp
doctrinar bine stabilit, în timp ce în alte epistole ale Sfântului Apostol Pavel, ea era
doar un mesaj dinamic ce schimba vieţile celor care o primeau.
Nu trebuie uitat, însă, faptul că epistolele pastorale sunt ultimele scrieri
pauline, concepute între anii 62-67, când doctrina creştină începea a se contura, la fel
ca şi nevoia de a fi scrisă. Apoi, ele au ca scop principal îndemnarea tinerilor Timotei
şi Tit la a păstra şi transmite „învăţătura sănătoasă” bisericilor din Efes şi respectiv
Creta, înfruntându-i, când era cazul, pe eretici. Sfântul Apostol Pavel are în vedere,
aşadar, lucrarea de învăţare şi nu pe cea de evanghelizare. În aceste condiţii era
necesar să se refere la Evanghelie ca la un set de doctrine care formau „învăţătura
sănătoasă”, şi nu ca la planul mântuitor al lui Dumnezeu prin Hristos, aşa cum apare
în epistolele timpurii.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

119

Epistola către evrei


1. Autorul epistolei
Cu toate că începând cu sec. al II-lea Epistola către evrei i-a fost atribuită lui Pavel,
dovezile interne sunt contrare paternităţii pauline. Spre deosebire de celelalte
epistole ale lui Pavel, aceasta este anonimă. Faptul că limbajul şi stilul epistolei sunt
superioare celor pauline arată că scriitorul nu este Pavel. Deşi au fost sugerate
numeroase persoane ca scriitori ai acestei epistole – Barnaba, Apolo, Silvan – textul ei
nu conţine suficiente date pentru o identificare precisă a autorului. Ne dăm seama
doar că Evrei a fost scrisă de un foarte bun orator.
Chiar dacă pentru noi scriitorul este necunoscut, el nu era necunoscut şi
pentru destinatari. Cererea de a fi purtat în rugăciune pentru eliberare din închisoare
(13:18-19) şi dorinţa sa de a veni împreună cu Timotei să-i viziteze âcnd va fi eliberat
(13:23) ne arată ceva din relaţia scriitorului cu destinatarii. Referirea la Timotei indică
spre cercul paulin.
2. Destinatarii epistolei
Despre titlul acestei epistole s-a spus cel mai adesea că nu este cel original. Aşadar, el
nu poate fi hotărâtor în ce priveşte identificarea destinatarilor. În mod tradiţional, s-a
considerat că epistola a fost adresată unui grup ded evrei. Rămânea de văzut dacă
erau creştini sau necreştini. Cercetarea contemporană consideră, însă, că nu avem
suficiente date pentru a susţine acest lucru şi că destinatarii ar fi chiar dintre neamuri.
Cel mai convingător argument pentru destinatarii iudei este modul în care
scriitorul recurge la datele veterotestamentale şi mai ales la cele privitoare la
„liturghia” iudaică. Sunt multe informaţii despre închinarea de la cortul întâlnirii,
despre preoţi, jertfe, legământ şi numele unor eroi ai neamului evreu, precum
Avraam, Moise, Iosua şi alţii amintiţi în cap. 11. Subiecte ca suferinţele lui Mesia şi
înlocuirea preoţiei levitice cu o preoţie „după rânduiala lui Melhisedec” vizează mai
degrabă cititori evrei. Aluzii precum ce din 2:16, că „nu în ajutorul îngerilor vine El, ci
în ajutorul seminţei lui Avraam” capătă sens mai muult într-un context iudaic.
Argumentaţia în favoarea superiorităţii lui Hristos faţă de Moise (3:1 ff.) are rost doar
dacă este menită să-i convingă pe evrei (La ce le-ar folosi neamurilor o asemenea
dezbatere, când pentru ei Moise nu însemna mare lucru?).
Presupuziţia altora a fost că destinatarii ar fi un grup de preoţi evrei, poate
chiar membri ai comunităţii de la Qumran. Această teorie a fost, însă, slab
argumentată. Destinatarii au fost cu siguranţă creştini (3:1; 6:9; 10:23).
Pe de altă parte, s-a argumentat filologic că greaca folosită este prea elegantă
atât pentru un scriitor, cât şi pentru nişte destinatari evrei. Acest argument este
irelevant, dacă ne amintim că evreii din diaspora erau familiarizaţi cu limba greacă; de
fapt, Septuaginta (LXX) a fost scrisă pentru ei.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

120
Foarte semnificativă este menţionarea unor învăţături elementare din cap. 6.
Acestea erau doctrine în care trebuiau iniţiaţi, de obicei, credincioşii dintre neamuri.
De asemenea, despre cei care s-ar fi reîntors la iudaism nu se pute spune că se
despărţeau „de Dumnezeul cel viu” (3:12), pe când cei întorşi ar fi putut-o face, dacă
părăseau biserica. Învăţăturile iudaice restrictive despre mâncăruri sunt considerate
„învăţături străine” (13:9).
În general, informaţiile din Vechiul Testament pot servi atât destinatarilor
evrei, cât şi celor dintre neamuri, mai ales că biserica s-a considerat întotdeauna
adevăratul Israel şi deci moştenitoarea promisiunile veterotestamentale. Apoi, faptul
că multe informaţii sunt cu privire la cortul întâlnirii, care a prececdat Templul, poate
fi util creştinilor neevrei, la fel ca celor dintre evrei.
Aşadar, având aceste date constatăm că nu putem stabili cu siguranţă
identitatea destinatarilor. Totuşi, aceste informaţii pot indica o audienţă predominant
iudaică. Este greu de crezut ca o epistolă în a cărei argumentaţie este folosit exclusiv
mediul iudaic (cortul, templul, personajele etc.) să nu-i fi avut în vedere în primul
rând pe credincioşii evrei. S-ar părea că aceştia ezitau să părăsească religia iudaică,
care era tolerată de romani, pentru a o primi pe cea creştină dezagreată în Imperiu.
Pentru a-i localiza pe aceşti evrei, unii exegeţi au presupus că erau evrei din
Palestina. Dovezile sunt, însă, foarte puţine. Despre deestinatari se spune că i-ar fi
ajutat pe alţii (6:10), pe când evreii din Palestina erau săraci (F.A. 11:27-30; Rom.
15:26; 2Cor. 8-9). Cititorii epistolei nu-L văzuseră pe Domul (2:3) Hristos, pe când
mulţi dintre creştinii palestinieni avuseseră această ocazie. Cele mai multe indicii
arată către Roma. De exemplu, epistola este atestată pentru prima dată în epistola lui
Clement romanul. Saluturile din (13:24) sunt, probabil, din partea unor italieni (poate
chiar romani), care locuiau acum în altă parte a Imperiului. Termenul h`goume,noj
pentru liderii bisericii (13:7, 17, 24) apare şi în 1Clement şi în Păstorul lui Hermas,
ambele legate de Roma. Unii cercetători consideră că, la formarea canonului, romanii
au fost cei mai rezervaţi cu privire la Epistola către evrei tocmai pentru că ştiau că nu
a fost scrisă de Pavel.
3. Teme teologice ale Epistolei către evrei
a) O preoţie nouă
În 7:1-28 scriitorul epistolei explică motivul pentru care Hristos este numit
Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec” (5:6, 10; 6:20). Melhisedec este un
personaj vechitestamentar amintit într-un singur episod, atunci când l-a întâlnit pe
patriarhul Avraam, după care dispare de pe scena istoriei biblice (Gen 14:17–20). El
nu mai este menţionat până la Ps 110:4 – „Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: «Tu
eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec»”. Realitatea uimitoare este aceea că
profeţia citată a fost rostită într-o perioadă în care preoţia levitică deţinea o poziţie
importantă în viaţa poporului Israel de aprox. 350 de ani. În mod cu totul neaşteptat
Dumnezeu declară că va instaura un nou oficiu preoţesc, unul după modelul lui
Melhisedec. Este important de analizat ce trăsături presupunea preoţia lui
Melhisedec, pentru a contura profilul noului oficiu preoţesc, anunţat de Dumnezeu.
În primul rând, asemenea lui Melhisedec, noul Preot avea să fie desemnat
direct de Dumnezeu, în timp ce vechii preoţi erau numiţi prin reglementările Torei.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

121
Conform acesteia, marele preot trebuia să fie un descendent al lui Aaron după tată,
iar mamă să-i fi fost neapărat din părinţi israeliţi. Melhisedec, în schimb, a fost un
preot unic, diferit în această privinţă, deoarece Scriptura nu precizează nimic în
legătură cu părinţii lui. Din moment ce Dumnezeu vesteşte apariţia unui preot
asemenea lui Melhisedec, şi nu asemenea lui Aaron, înseamnă că El intenţiona să
producă şi o schimbare a legii (7:11–12).
O a doua diferenţă dintre Melhisedec şi preoţia levitică este cea legată de
succesiune. Preoţii levitici urmau unul după altul, pe când lui Melhisedec nu i se
aplica această lege. Scriptura nu spune că ar fi existat vreun preot căruia să-i urmeze
Melhisedec în slujbă. Aşadar, preoţia lui Melhisedec apare în Scriptură ca una
permanentă şi aşa avea să fie şi preoţia cea nouă, pe care Dumnezeu intenţiona s-o
instituie.
Aşadar, scriitorul epistolei către evrei îşi propune să evidenţieze două aspecte
legate de noul Mare Preot pe care îl va ridica Dumnezeu, conform profeţiei din Ps
110:4: (1) El va fi numit direct de Dumnezeu, fără o descendenţă aaronică; (2) El va fi
un Preot etern. Scriitorul epistolei demonstrează că acest Preot nu este altul decât
Domnul Iisus Hristos.

b) Un Legămând nou
În Ev 8:6-13 lucrarea Marelui Preot ceresc, care stă la dreapta lui Dumnezeu,
este asociată cu conceptul de Nou Legământ. Superioritatea preoţiei lui Hristos
constă şi în faptul că, spre deosebire de preoţii levitici, El a intrat în Sanctuarul ceresc
în calitate de mijlocitor al unui Legământ nou. Prin jertfa sa de pe cruce, Mântuitorul
a inaugurat Noul Legământ, vestit prin profetul Ieremia în 31:31-34, iar intrarea Sa în
Locul Preasfânt garantează primirea jertfei de către Tatăl.
Profeţia lui Ieremia, care prevede stabilirea unui nou Legământ este citată în
întregime în Ev 8:8-12. Vechiul Legământ era anulat nu doar din cauza nerespectării
lui de către Israel, ci şi pentru că în istoria mântuirii începea o nouă eră, care necesita
un nou legământ cu Dumnezeu. Scriitorul biblic ne arată că Dumnezeu ia iniţiativa
anunţând intenţia sa de a încheia acest Nou Legământ (8:8a), o aluzie la faptul că
Dumnezeu însuşi voise ca primul legământ să fie unul temporar.
Afirmaţia de bază a Noului Legământ este siguranţa prezenţei Cuvântului
dumnezeiesc în inimile credincioşilor, ca un dar din partea lui Dumnezeu (Ev 8:10).
Menţionarea unui asemenea dar nu mai apare nicăieri în Vechiul Testament. Accentul
cade pe caracterul interior al răspunsului pe care omul i-L dă lui Dumnezeu. Noul
Legământ face astfel posibilă şi relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său, pe care Tatăl
a dorit-o cu ocazia fiecărui legământ

c) O Jertfă nouă
Argumentaţia scriitorului biblic continuă în Evrei 10:5-10 cu demonstrarea
ineficienţei jertfelor Vechiului Legământ, care au fost înlocuite de jertfa lui Hristos.
Chiar şi marea Zi a Ispăşirii a fost anulată de jertfa lui Hristos, adusă „o dată pentru
totdeauna”. Scriitorul epistolei foloseşte ca argument profeţia din Ps 40:6–8 (39:7–9
LXX), pentru a arăta că Dumnezeu avea să acorde o importanţă superioară trupului
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte

122
omenesc al Trimisului Său, pentru îndeplinirea voii divine, în detrimentul jertfelor din
Lege. Noua Jertfă trebuia să le înlocuiască pe toate cele vechi.
Cuvintele „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule” sunt interpretate
hristologic de către scriitorul Epistolei către evrei. Ele arată că întruparea
Mântuitorului a fost un act de smerenie şi supunere faţă de Dumnezeu, care fusese
prevestit cu mult timp înainte în Scriptură. Din această constatare se deduce faptul că
„jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna” este superioară calitativ
jertfelor din vechime (10:8–10).
Aşadar, conform Epistolei către evrei, Mântuitorul a împlinit de bună voie şi pe
deplin planul lui Dumnezeu prin jertfirea trupului Său pe cruce. Acest sacrificiu
semnifică şi supunerea totală a lui Iisus faţă de Tatăl, rămânând şi o pildă pentru Noul
Popor al lui Dumnezeu, ales pentru a-L sluji pe El.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

123


Epistola sobornicească a Sfântului Iacov1 . Not e preli minare
Epi st ol a l ui Iacov face parte din cele şapte epistole numite soborniceşti sau catolice.
Nu mi r ea de cat ol i ce – adică generale sau universale – este îndreptăţită, deoarece ele
nu se adresează unei biserici sau unei persoane, ci unor cercuri mai largi de cititori şi,
în ultimă instanţă, întregii creştinătăţi. Iacov scrie „celor douăsprezece seminţii care
sunt împrăştiate”. Petru le scrie credincioşilor din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi
Bitinia. Prima epistolă a apostolului Ioan şi cea a lui Iuda sunt destinate credincioşilor
din Asia Mică. Celelalte două epistole ale lui Ioan (2 şi 3Ioan), care au o destinaţie
particulară, fac excepţie de la grupa epistolelor soborniceşti; ele au fost puse în canon
după 1Ioan din cauza identităţii autorului.
I acov, epi scopul Ier u sal imulu i, s-a bucurat de o mare autoritate între creştinii
timpului său; se pare că acesta este motivul pentru care epistola sa apare prima în
gr upul epi st ol elo r gener al e. În Bi ser i ca d in Apus, pr i mel e epi st ol e sunt cel e ale lu i
Pet r u.
Epi st ol a l ui Iuda a fost pusă la urmă pentru că autorul ei era mai puţin
cunoscut .
2 . Aut orul epist olei
Sub numele de Iacov cunoaştem trei personaje în veacul apostolic:
I acov, f r at el e l ui Ioan, f iul lui Zebed ei (M t . 4:21; M c. 1: 19). Acest a nu p oat e f i
aut or ul epi st ol ei , d eoar ece a f ost om or ât de Ir od Ant i pa în j ur ul anul ui 44 d.Hr ., în
Ierusalim (F.A. 12:2). Epistola nu poate fi scrisă înainte de anul 44, căci atmosfera ce
se despr i nde din ea pr esu pune t impur i mai t âr zi i .
Al doi l ea per son aj cu num el e de I acov est e un al t apo st ol al Domnulu i Hr i st os,
I acov, f i ul l ui Al f eu (M t . 10:3; M c. 3:18). Biser i ca r omano-catolică îl identifică pe
acest a cu I acov „fratele Domnului”. Pavel, însă, îl distinge pe fratele Domnului de
gr upul cel o r 12 în 1Cor . 15:5-7: „şi că s-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După
aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată... În urmă s-a arătat lui Iacov...” În
cazul t ext ul ui di n Gal at eni , t r aducer ea lui Co r ni l escu poat e i nd uce în er oar e pr i n
termenul „altul”, care ar putea sugera că I acov, f r at el e Domnul ui , ar f i f ost sin gu r ul
d in gr upu l cel o r 12 pe car e Pavel l -a înt âl ni t .
Aşadar, a treia persoană cu acest nume este Iacov, f r at el e Dom nulu i. Desp r e el
ştim că Domnul i s-a arătat după înălţare (1Cor. 15:5-7), iar ceilalţi apostoli îl recunosc
ca epi scop în Ierusalim. Pe el îl anunţă Petru când scapă din închisoare (F.A. 12:17);
pe el îl vizitează apostolul Pavel după convertire (Gal. 1:19). El ia cuvântul şi
prezidează conciliul de la Ierusalim (Faptele apostolilor 15); de asemenea, este vizitat
d e Pavel în ultima sa călătorie misionară (F.A. 21:18). Aflăm din scrierile lui Iosif Flaviu
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

124
că I acov şi-a sfârşit viaţa ca martir în anul 62, fiind condamnat la moarte de Sinedriu
şi ucis cu pietre. La urmă, pentru că nu murise, este lovit de unul dintre ucigaşi cu u n
par. Sinedriul folosise prilejul că procuratorul Porcius Festus murise, iar succesorul
său, Albinus, nu sosise la post pentru a-l execut a pe I acov fără aprobarea legală a
p r o cu r at or ul ui .
Datele ce ne parvin încă din sec. al 3-lea indică spre Iacov, fr at el e Do mnul ui, ca
autor al epistolei. Aceasta a fost părerea lui Origen (185-253), Eusebi u (265-340) şi a
l ui I er oni m (340-420).
Dovezile interne care atestă această părere sunt legate de multiplele
asemănări lexicale dintre Epi st ol a Sf . Iacov şi discursul l ui I acov di n FA 15. În t ot Noul
Test am ent , inf i ni t i vul c ai ,r ei n (chai r ei n – „salutări”) apare într-un di scu r s r eli gi os do ar
în Iac 1:1 şi în FA 15:23 (cea de-a treia apariţie este în discursul lui Claudius Lisias - FA
23: 26). Alte asemănări mai sunt date de folosirea termenilor „preaiubiţi” (Iac 1:16,
19; 2: 5; FA 15: 25), „ suf l et e” (Iac 1: 21; FA 15:24), „ a cer cet a” (Iac 1:27; acelaşi verb,
evp i s k e,p t oma i , est e t r ad us în FA 15:14 pr in „ a-şi arunca privirile”) şi „a se întoarce” de
la păcat l a Dumnezeu (Iac 5: 19–20; FA 15:19).
3 . Dest inat arii epist ole i
Iacov a scris epistola pentru „cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate”.
Expresia „cele douăsprezece seminţii” aminteşte de istoria lui Israel. Cuvântul
-)C·OEÒC+ (împrăştiere) cupr i nde totalitatea iudeilor emigraţi din Palestina
după distrugerea Regatului de Nord de către asirieni în 721-722 î.hr . Teol ogi i
ortodocşi români sunt de părere că primii cititori ai epistolei au fost iudeii încreştinaţi
d in af ar a Pal est i nei .
Î n Noul Test ament , t er menul -)C·OEÒC+ mai are şi alte sensuri. De
exemplu, în Ioan 7:35, el are un înţeles pur geografic (ţinutul unde emigraseră evreii.
Este vorba despre cei răspândiţi printre greci). În felul acesta, Epistola lui Iacov se
prezintă şi ca o scriere circulară, trimisă de la prima Biserică din Ierusalim, bisericilor
creştine răspândite în lumea romană.
4. Data şi locul scrierii
Există două opinii majore în privinţa datei la care a fost scrisă epistola. Unii exegeţi
(mai ales cei ortodocşi) consideră că ea a fost scrisă puţin înainte de martirajul lui
Iacov, adică prin anul 60 d.Hr. Argumentele acestei teze sunt, însă, puţine. Se spune
că epistola nu degajă acel zel înfocat ce caracteriza biserica primară, deci destinatarii
nu pot fi noi convertiţi. Se pare că apostolul Iacov are multă autoritate faţă de
b i ser i ci, ceea ce nu se pu t ea r eali za înt r -un timp foarte scurt. Referirile la persecuţie
se pot r i vesc mai bi ne unei dat e ceva mai t âr zi i .
G. Kittel, Bruce Wilkinson, Thomas Nelson şi alţi teologi biblici apără teza
potrivit căreia Epistola lui Iacov este cea mai veche scriere păstrată în canonul Noului
Testament datată între 44-49 d .Hr . Ar gument el e acest ui pun ct d e veder e par a f i mai
logice şi mai solide din perspectivă istorico-teologică:
 Organizarea şi discipl ina bi ser i ci i sunt înt r -o fază primară.
 Creştinii încă se adunau la sinagogă (2:2).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

125
 Nu se fac referiri specifice la creştinii proveniţi dintre păgâni şi nici la
con t r o ver se iud eo-creştine.
 În afară de referirile la persoana lui Hristos, Iacov nu are o t eol ogi e pr ea
dezvoltată, iar creştinismul era încă discutat în termenii mesianismului
i udai c.
 Chiar şi aluziile la învăţătura lui Hristos sunt diferite de cele din
evanghelii şi din epistolele pauline din punct de vedere lexical.
 I acov nu f ace ni ci o r ef er i r e l a concili ul di n Ier usali m di n Fapt e 15 (49
d .Hr .).
 Locul scrierii este, bineînţeles, Ierusalimul, unde Iacov a activat ca
epi scop al Bi ser i ci i .
5 . Caract erist ici t eologice ale epist olei
a ) Răbdarea necazurilor
Î n iudai sm ul Vechiul ui Test ament , su f er i nţa era legată de păcat (atât individual, cât şi
colectiv); YHWH a fost ofensat, aşa că persoana suferea până când ofensa era
ispăşită. Pe de altă parte, persoana cinstită trebuia să aibă numai succes în viaţă,
chiar dacă uneori atingea acest succes în urma unei per i oad e m ai di f i cil e (Io si f ).
Apoi, mai ales în perioada exilului, iudaismul a devenit conştient că suferinţa
este adesea soarta celor drepţi şi astfel e înrădăcinată nu în păcatul personal, ci în
realităţi spirituale mult mai profunde. În acest sens, sunt amintite suferinţa lui Iov şi
încercare lui Avraam. Apare, aşadar, argumentată clar învăţătura potrivit căreia
Dumnezeu „nu ispiteşte pe nimeni”. Suferinţa primeşte o semnificaţie pozitivă,
deoarece prin ea sunt puşi la încercare cei drepţi, care vor ieşi din ea cu mai multe
virtuţi şi, deci, vrednici de mai multe răsplătiri.
b)Problema sărăciei şi a smereniei
Avem de a face cu cîteva categorii de săraci, cunoscuţi în comunitatea lui Iacov:
văduvele şi orfanii, aflaţi într-o situaţie pentru care nim en i nu er a vino vat ; er au apoi
cei lipsiţi, victimele patronilor care îi privau de drepturi şi salarii; este posibil să mai fi
existat şi cei săraci, care nu aveau nici un drept legal (din cauza robiei, descendenţei
umile etc.). Totuşi, aceşti oameni sunt prezentaţi ca unii care se încred în Dumnezeu
pentru ajutor, astfel încât sărăcia lor ar putea fi identificată cu sărăcia în duh din Mt.
5:3. Religia curată este aceea care mobilizează la întrajutorarea acestora.
Tendinţa unora de a evita împlinirea datoriei morale faţă de cei săraci este
denunţată în pasaje ca 1:22–25. În 1:26, ni se spune că exprimarea verbală a
compasiunii faţă de cei lipsiţi, fără a întreprinde ceva în folosul lor este o
aotuînşelare. Această idee este explicată mai detaliat în 2:2–4 şi în 2:15–16, un de un
astfel de comportament este semnul unei credinţe moarte.
c) Înţelepciunea
Înţelepciunea de sus trebuie căutată şi cerută (1:5) cu încrederea că Dumnezeu o va
da „cu mână largă şi fără mustrare”. Totuşi, Iacov nu transmite iluzia că înţelepciunea
de sus asigură o viaţă plină de succese în ochii lumii şi fără dificultăţi
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

126
O altă dovadă a înţelepciunii este modul în care creştinul se raportează la
propria sa viaţă. Fraza reprezentativă pentru teologia lui Iacov, în această privinţă,
est e „ Dacă va vrea Domnul...” Voia lui Dumnezeu trebuie să guverneze deciziile şi
planurile de viitor. Contextul în care a fost enunţată era acela al lipsei de evlavie a
unor comercianţi.
d) Perfecţiunea
La Iacov, perfecţiunea nu înseamnă absenţa defectelor. Concepţia lui despre
această virtute provine din Vechiul Testament, adică depinde de modul practic de
raportare la poruncile lui Dumnezeu. Desăvârşirea nu înseamnă doar acceptarea unui
crez (2:19) şi nici o stare emoţională (2:16-16). Credinţa este perfecţionată de fapte
(2:22) şi de răbdarea dovedită în suferinţe (1:3-4). Legea de conduită desăvârşită este
aceea a manifestării practice a iubirii pentru semeni (1:25-27; 2:8-10).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

127

Epist ola înt âi a Sf ânt ului Apost ol Pet ru1 . Aut orul epist olei
Scriitorul se prezintă în textul epistolei ca fiind Petru, ceea ce este foarte important.
Le fel de semnificativ este şi faptul că scriitorul se autolocalizează „în Babilon”. Dacă
avem de-a face cu o denumire metaforică sau chiar cu locuri l e Babil onului i st o r i c nu
ştim cu siguranţă, dar, în mod sigur, această exprimare era înţeleasă de destinatari.
Aşadar, autorul nu era un necunoscut pentru ei.
Apostolul se consideră un martor al patimilor Mântuitorului, care face parte
d in i er ar hi a Bi ser icii primare (5:1), iar legătura sa cu Marcu şi Silvan (5:12,13) – p e
care îi numeşte ucenicii săi – ne arată că făcea parte din grupul apostolic. Există mari
asemănări între ideile şi termenii din epistolă şi cuvântările Sf. Petru din Faptele
Apost oli l or (2: 14-39; 10: 34-43).
Unii critici au formulat obiecţii bazate pe faptul că limba greacă corectă în care
este scrisă epistola nu ar putea să aparţină Sf. Petru, un galileean care vorbea numai
limba aramaica. Să nu uităm, însă, că epistola i-a fost dictată lu i Si l van, car e pr ob abi l
stăpânea această limbă foarte bine.
2 . Dat a scrie rii e pist olei
Pentru toţi cei ce văd în Petru scriitorul acestei epistole, data redactării oscilează între
anii 60 şi 64, căci în acest interval s-ar put ea exp l i ca cel mai bi ne pr ezenţa simultană a
lui Petru, Marcu (5:13) şi Sivan (5:12) la Roma. Aceasta presupune ca epistola să fi
fost scrisă cu puţin timp înainte de persecuţia dezlănţuită de Nero.
3 . Scopul e pist olei
După cum li se adresează Petru, destinatarii treceau prin persecuţi e. Ro ber t van
Voorst observă faptul că nu se face nici o referire la o persecuţie oficială, iar
persecuţia nu apare ca fiind inevitabilă pentru orice credincios (3:13-14). Ea ap ar e sub
forma unor reacţii sociale de respingere şi ostracizare personale, iar în cazul scl avi l or
– ped epse ned r ept e (1:6-7; 2: 12, 20; 3:14-17; 4: 4, 12-16; 5: 9). Acest l ucr u er a cu at ât
mai dificil, cu cât societatea romană se pretindea a fi bazată pe standarde etice înalte.
În aceste condiţii, epistola are două scopuri:
a) scr i i t or ul intenţionează să le arate destinatarilor că fac parte din poporul lui
Dumnezeu, ast f el dând sens răbdării lor în persecuţie.
Viitorul lor era sigur. Ei aveau o moştenire pe care nimeni nu le-o put ea
confisca, iar adevărata lor casă este în Împărăţia lui Dumnezeu. Petru vrea să
compenseze pierderea de statut social cu care ei se confruntă acum în raport cu
precedenta lor experienţă non-creştină şi pe care o trăiesc mai ales prin intermediul
experienţei persecuţiei. El o face insistând asupra înaltei demnităţi pe care o are în
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

128
ochii lui Dumnezeu statutul de credincios, ca şi asupra modelului lui Hristos, care,
după ce a suferit, stă la dreapta lui Dumnezeu, ţinând în supunere puterile lumii
(3: 22).
b) în al doi l ea r ând, Pet r u îi îndeamnă să nu dea alt prilej de persecuţie, decât
faptul că erau creştini. Dacă sufereau pentru că erau răufăcători, răbdarea lor nu
aducea nici un câştig spiritual (4:15-16). Petru îi cheamă, deci, la o viaţă exemplară,
îndepl ini ndu-şi astfel datoria de creştini faţă de societatea în mijlocul căreia trăiau
(2: 12; 3:16).
4 . Te ologia epist olei
a ) Revelaţia lui Hristos
„Arătarea lui Isus Hristos” (1:7, 13) în zilele din urmă înseamnă pentru poporul său
apariţia „mântuirii” (1:5), şi a „slavei” (4:13; 5:4). Dar, încă de pe acum, ei împărtăşesc
această glorie (5:1). Chiar dacă nu poate fi percepută prin simţurile fizice, această
glorie este prezentă în viaţa credinciosului chiar şi în circumstanţele cele mai dificile,
atunci când este insultat pentru credinţa sa (4:14). Creştinii se vor b ucur a at unci cân d
îl vor vedea pe Hristos (1:8; cf. 4:13b), dar, până atunci trebuie să se bucure de
p r i vi l iegi ul de a-L urma pe Hristos prin suferinţă (4:13). În acest timp, moştenirea lor
„nestricăcioasă şi neîntinată” este „păstrată în ceruri” (1:4). Datorită faptului că
Hristosul ceresc este deopotrivă şi în inimile lor, ei au posibilitatea să „sfinţească” pe
El în in imi l e l or ca Domn (3: 15).

b) M â nt uirea prin Hrist os
Ceea ce îl deosebeşte pe Petru de Pavel este modul de folosire a noţiunii de i mi t at i o
Chr i st i . Drumul lui Hristos de la suferinţă către înviere şi în final către cer este drumul
pe care şi creştinii trebuie să-l u rm eze (2:21–23).
În cele mai multe din textele petrine, mântuirea este prezentată sub aspectul
ei vi i t or . Est e et ap a f i nală a lucrării soteriologice manifestată de puterea lui
Dumnezeu, care îşi protejează poporul, îi face dreptate şi îl ia la Sine.
Caracteristică lui Petru este prezentarea Mântuitorului nu ca o jertfă pasivă ci
ca o jertfă activă ce a purtat păcatele (2:24). În 1Pet r u, păcatul nu este pur şi simplu
ispăşit şi iertat, ci este purtat pe cruce şi lăsat pentru totdeauna acolo.
O importanţă deosebită este acordată învierii lui Hristos. Doar înviindu-L pe
Isus din morţi, Dumnezeu i-a „născut din nou” pe creştini şi le-a dat „o nădejde vie”
(1:3), iar ritualul botezului are sens doar datorită învierii (3:21). Scopul învierii lui
Hristos este ca întotdeauna „credinţa şi nădejdea noastră să fie în Dumnezeu” (1:21).

c) Etica şi mântuirea
Etica pe care o presupune soteriologia petrină este uşor accesibilă după analiza
acesteia din urmă, deoarece ea este relevată tot prin noţiunea de i mi t at i o Chr i st i . Un
alt motiv pentru care poate fi uşor înţeleasă este şi faptul că ea poate fi rezumată prin
noţiunea de „a face bine” (2:15, 20; 3:6, 13, 17; 4:19). Formularea negativă a acestei
concepţii este „a nu păcătui” (2:1, 11; 3:10; 4:1–2). Tr ebui e ob ser vat , de asemenea,
faptul că Petru pune accentul pe „a face binele”, şi nu pe „a fi bun”.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

129
Per spect i va soteriologică petrină se apropie de cea a lui Iacov prin aspectul
progresiv şi practic. Mântuirea se capătă crezând în Hristos (1:8, 21; 2:7), dar, în
aceeaşi măsură şi crescând (2:2), apropiinddu-ne de El (2:4) şi urmându-L (2:21).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

130

Epist ola a doua a Sf ânt ului Apost ol Pet ru1 . Aut e nt icit at ea epist olei 2Pet ru
Între cele două epistole petrine putem stabili câteva legături tematice. (1) Ambel e
epistole tratează subiectul reveni rii M ânt uit orului . În 2Pet r u găsim descrisă o zi a
judecăţii, în care lumea va fi distrusă prin foc (2Pet. 3:7), iar cititorii trebuie să se
compor t e înt r -un anumi t mod pen t r u a avea un al t dest in . În 1Pet r u ni se spune că
mântuirea care ne aşteaptă nu va întârzia să apară la sfârşitul veacului (1Pet. 1:5), iar
Marele Păstor al turmei se va arăta pentru a dărui cununi eterne şi glorioase celor
merituoşi (1Pet. 5:4). Tot în 1Petru suntem chemaţi la vigilenţă spirituală în vederea
apropierii sfârşitului tuturor lucrurilor (1Pet 4:7). ( 2 ) Salvare a lui Noe de la pot op
este o altă temă comună celor două epistole. 2Pet r u aminteşte despre cruţarea lui
Noe de către Dumnezeu (2Pet. 2:5) şi despre faptul că lumea a fost în vechim e
nimicită prin apă (2Pet. 3:6–7). La acelaşi episod se face referire şi în 1Pet. 3:19–21, şi
anume că Hristos a predicat oamenilor de atunci prin Noe. 2Pet. 2:5 îl descrie chiar pe
No e ca f ii nd u n pr edicat or (k h/r ux) al neprihănirii, ceea ce arată unitatea de gândire a
autorului celor două epistole şi, deci, faptul că au fost scrise de aceeaşi persoană –
Sfântul Apostol Petru. Tot în cadrul eshatologiei celor două epistole mai întâlnim şi
ideea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, „pentru ca toţi să vină la pocăinţă (2Pet.
3:9, 15), răbdare care îi aştepta şi pe contemporanii lui Noe să se întoarcă la
Du mnezeu (1Pet . 3: 20). ( 3 ) Ultima legătură tematică pe care o evidenţiem este cea
p r i vi t o ar e l a profeţie. În 2Pet. 1:21 se afirmă că nici o profeţie nu a fost enunţată prin
voinţa oamenilor, ci prin Duhul Sfânt care i-a i nspi r at . În 1Pet . 1:10–11 se vorbeşte
despre profeţii care au prevestit prin acelaşi Duh jertfa lui Hristos şi gloria care i-a
urmat. Rezultă, aşadar, că epistola 2Pet r u fost scrisă de Sf ânt ul Apost ol Pet r u.
2. Data şi contextul scrierii
Este aproape unanim acceptat că în 3:1 se face aluzie la 1Pet r u, în condiţiile în care
aceasta era a doua epistolă pe care Petru le-o scria. Acestea fiind spuse, înţelegem că
apostolul scrie aceloraşi destinatari din Asia Mică, chiar dacă salutul general din 1:1 ar
putea sugera o audienţă mai numeroasă. Petru a scris această epistolă pentru a
combate învăţăturile eretice, care erau cu atât mai periculoase cu cât apăreau din
mijlocul bisericilor. Aceşti învăţători falşi perverteau doctrina justificării şi promovau
un mod de viaţă rebel şi imoral.
Această epistolă a fost scrisă cu puţin timp înainte de moartea apostolului
(1:14), probabil din Roma. Martirajul său a avut loc între 64 şi 66. Se presupune că
d acă Petru ar fi fost în viaţă prin anul 67, când Pavel a scris Epistola a doua către
Ti mot ei , în t i mpul cel ei de-a doua detenţii romane, l-ar fi menţionat şi pe el.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

131
3. Tema şi scopul epistolei
Subi ect ul cent r al al epi st o l ei îl const i t u ie cont r ast u l di n t r e cunoaşterea şi practicarea
adevărului pe de o parte şi învăţătura şi comportamentul false. Această epistolă a fost
scrisă pentru a-i avertiza pe creştini cu privire la viclenia lucrării învăţătorilor falşi,
astfel încât să nu fie „târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi” (3:17).
A mai fost scrisă şi pentru a-i îndemna pe credincioşi să crească „în harul şi în
cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (3:18), deoarece
maturizarea este apărarea cea eficientă împotriva falsului spiritual.
Un al t scop al acest ei epi st ol e a f ost acela de a l e r eami nt i dest in at ar i l or
elementele de bază ale trăirii creştine de la care nu trebuiau să devieze (1:12–13;
3:1–2), mai ales siguranţa revenirii Domnului cu putere şi judecată.
4 . Caract erist ici t eologice ale epist olei
a ) Cunoaşterea lui Hristos
Î n1: 2avemexpr esi a în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru
I sus Hr i st os. Diferenţa de înţeles dintre termenii gnosi s şi epi gnosi s a f ost mul t
discutată. Cel mai adesea s-a constatat că nu poate fi vorba de o diferenţă esenţială,
după cum şi verbele corespondente, gi nosko şi epi ginosko sun t f olo si t e
interschimbabil. Totuşi, modurile de cunoaştere la care ele se referă sunt puţin
d if er i t e.
Fol o si r ea l ui gnosi s în 2Petru dovedeşte clar că semnificaţia lui este aceea de
cunoaştere instantanee a lui Dumnezeu ca rezultat al convertirii (Bul t mann). În
schim b, t erm enul epi gnosi s, cel puţin aşa cum îl foloseşte Petru, se referă la
cunoştinţa care se obţine şi se dezvoltă pe parcursul vieţii creştine (1:5, 6; 3:18).

b) Revenirea lui Hrist os
Scopul materialului eshatologic al epistolei este stabilit chiar de scriitorul ei şi
constă în păstrarea vigilenţei spirituale a destinatarilor, prin împrospătarea acestor
l ucr u r i în m emo r i a l or (3:1; 1: 13). Capi t olul 3, cel mai „ t emporal” din toată epistola,
conţine cele mai multe adevăruri despre par usi a (termen folosit în 3:4, 12) şi se
opune înşelătorilor care neagă acest eveniment. Totuşi, până la urmă, ziua
consumării evenimentului aşteptat va veni, iar Dumnezeu va crea un nou cosmos
(3: 10–13). Având în vedere modul în care eshatologia studiază aceste evenimente,
Petru nu specifică unde este locul mileniului în funcţie de acest eveniment (sau dacă
este un eveniment sau sunt două). Singura aluzie la un astfel de concept este 3:8.
În lumina acestor adevăruri, Petru îşi îndeamnă cititorii să trăiască în sfinţenie,
evlavie şi vigilenţă (3:14–18).

c) Condamnarea învăţătorilor falşi
După ce discută despre profeţia autentică, Petru trece apoi la denunţarea profeţilor
falşi din biserici. O citire decontextualizată a primului verset din cap. 2 ar putea
sugera faptul că avem de a face cu două planuri diferite moral, dar identice din punct
de vedere temporal. Adică, profeţii falşi sunt în lumea de afară, iar învăţătorii falşi
sunt în biserică. De fapt, avem aici două planuri, dar diferite din punct de vedere
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

132
temporal, nu moral. Comparaţia se face cu poporul Israel din vechime, de unde ne
p r o vine noţiunea de profeţie şi pr of et . Astfel, aşa cum în poporul Israel au existat
profeţi falşi, la fel şi în biserică apar învăţători falşi. Aceştia sunt cu atât mai periculoşi
cu cât se ridică din biserică (2:1–3).

Trăsăturile acestor învăţători sunt prezen t at e în
2:10–22.


Traducerea franceză BFC (La Bible en français courant) traduce versetul conform acestei
interpretări: De f aux pr ophèt es sont appar us aut r ef oi s dans l e peupl e d' Isr aël ; de même, de f aux
ensei gnant s appar aît r ont par mi vous.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

133


Epist ola înt âi a Sf ânt ului Apost ol I oan


1 . Aut orul epist olei
Au t or ul nu-şi dă numele niciodată în epistola aceasta. În a doua şi a treia epistolă,
care au acelaşi autor, el se numeşte simplu pr esbi t er ul , ceea cee nu ne dă nici o
relaţie suplimentară despre identitatea sa. Totuşi, chiar de la începutul sec. al 2-lea,
tradiţia este unanimă pentru a clasa această scrisoare printre Sf i nt el e Scr i pt ur i şi a o
at r i bui l ui Ioan . Po li car p, di sci polu l său imediat (69-155), precum şi Papias, tovarăşul
său şi codiscipol, o citează ca fiind scrisă de învăţătorul lor. Toţi părinţii bisericii din
sec. al 2-lea confirmă această atribuire.
Autorul se prezintă el însuşi ca un martor ocular al vieţii lui Isus(1:1; 4: 14). El
aminteşte învăţăturile Domnului Isus (2:25; 3:11, 13, 16, 23) şi vorbeşte ca unul care
se bucură de o deplină autoritate în sânul bisericii (4:6). O asemenea autoritate ar fi
imposibil de atribuit unei persoane alta decât un apostol. Pe de altă par t e,
asemănările în ceea cee priveşte vocabularul, stilul şi ideile dintre această epistolă şi
Evanghelia după Ioan sunt atât de frapante, încât marea majoritate a specialiştilor le
atribuie aceluiaşi autor. Unii dintre aceştia numesc ca posibil autor pe un oar ecar e
Ioan presbiterul, bărbat care apare în Istoria ecleziastică a l ui Euseb iu (II I.39.4). Dar ,
existenţa acestui personaj este foarte problematică, ea datorându-se poat e unei
greşeli de stil a lui Papias, pe care Eusebiu a interpretat-o ero nat .
2 . Dest inat arii epist ole i
Epistola nu conţine nici adresă, nici salutări. Ar putea fi vorba de o scrisoare sau de o
omilie scrisă. Autorul face apel la o situaţie istorică bine precizată (2:19). De 13 ori el
le spune: „vă scriu” sau „v-am scr i s” . Ast f el , r elaţia dintre eu şi voi este bine stabilită.
Scrisoarea se adresează unei biserici sau, mai degrabă, unui grup de biserici pe care
Ioan le cunoştea bine şi care erau ameninţate de un pericol real. Probabil că a fost
vor ba de b i ser i cil e d in pr o vi n ci a Asi a, unde tradiţia creştină situează în unanimitate
activitatea apostolului din ultimii ani ai vieţii sale. Oricum, destinatarii epistolei sale
erau credincioşi (2:12-14, 19; 3:1; 5:13). Proveneau ei dintre evrei sau dintre păgâni?
Comparând pasajele din 2:22 şi 5:21 înclinăm să credem că este vorba şi de unii şi de
alţii, mai ales dacă ultimul pasaj se referă la idoli în sensul propriu al cuvântului.
3. Data redactării
Potrivit mărturiei lui Ireneu şi a lui Clement din Alexandria, apostolul Ioan ar fi scris
această epistolă spre sfârşitul vieţii sale, între anii 85 şi 95, după ce îşi scrisese
evanghelia, şi anume pe vremea când îşi făceau apariţia primele forme ale
gnost i ci smu lui.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

134
4. Locul şi ocazia redactării
După afirmaţiile părinţilor bisericii, epistola aceasta ar fi fost scrisă la Efes şi ar fi fost
adresată bisericilor din provincia Asia, pe care Ioan le cunoştea foarte bine. Oricum,
în regiunea respectivă a fost citată pentru prima dată.
Deducem, mai cu seamă din prima epistolă, că destinatarii Sfântului Apo st ol
Ioan se împărţeau în trei mari categorii: exista un grup de credincioşi care păstrau o
hristologie echilibrată, adică aveau o concepţie corectă despre cele două naturi ale
Mântuitorului. Înţelegem apoi că exista categoria celor proveniţi în majoritate din t r e
evrei şi care, probabil, puneau accent mai mult pe omenitatea lui Hristos, ignorându-I
dumnezeirea. Stephen S. Smalley presupune că aceştia erau influenţaţi de mişcările
ebio ni t e. A t r ei a cat egor i e de dest i n at ari s-ar părea că o formau cei proveniţi mai ales
dintre păgâni şi care, influenţaţi de doctrina pregnostică a lui Cerinthus, contestau
o men i t at ea M ânt ui t or ul ui Ii su s.
Nu este exclus, aşadar, ca Evangheli a Sf ânt ul ui Ioan să fie scrisă având în
vedere în principal a doua categorie de credincioşi, deoarece se dovedeşte clar
d umn ezei r ea M ânt ui t o r ul ui , i ar Epi st ola Înt âi să se adreseze mai cu seamă celei de-a
treia categorii, deoarece se vorbeşte mai mult despre omenitatea Dom nulu i Hr i st os.
Cu timpul, în cadrul comunităţilor ioaneice conflictul dintre ultimele două grupuri de
creştini s-a acutizat, fapt pentru care Sfântul Apostol Ioan dedică o bună partea din
prima sa epistolă temei iubirii frăţeşti.
5. Conţinutul epistolei
a ) Hrist ologia epist olei 1 I oan
Doctrina despre persoana şi lucrarea Mântuitorului este una foarte importantă în
scrierile ioanine, din cauza pericolului ereziilor hristologice care începeau să apară,
cea mai periculoasă la vremea respectivă dovedindu-se a f i docet i smul (gnost i ci smul ).
De aceea, în 1Ioan avem o hristologie foarte echilibrată între omenitatea Domnului
Hristos şi dumnezeirea Lui.
De douăzeci şi unu de ori în 1Ioan Domn ul Ii sus est e numi t „ Fi ul ” . M ai est e
numit apoi „Cuvântul vieţii” (1:1) şi se precizează că Fiul este viaţa „care era la Tatăl şi
car e ne-a fost arătată” (1:2). Apostolul foloseşte aceste titluri hristologice cu referire
la dubla natură a lui Hristos, pentru a dovedi că Iisus cel istoric era Fiul lui Dumnezeu.
Î n 1Io an 5: 20 avem o afirmare directă a dumnezeirii Mântuitorului, El fiind declarat
„Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”. Iisus a fost, de asemenea, fără păcat (3:5), de
aceea El a putut să facă ispăşirea păcatelor întregii lumi (1Ioan 2:2; 4:10), să
nimicească lucrările diavolului (1Ioan 3:8), totul prin jertfirea trupului Său (1Ioan 5:6).
Sacrificiul Fiului a fost o dovadă a iubirii Tatălui (1Ioan 4:9–11) pen t r u
omenirea păcătoasă, însă această lucrare a fost posibilă datorită faptului că Iisus a
luat cu adevărat un trup uman (1Ioan 1:1–3). Această doctrină a întrupării
Mântuitorului este atât de importantă încât poate fi folosită ca un test pentru
deosebirea profeţilor şi a învăţătorilor falşi de cei autentici (4:1–3). Orice creştin
sănătos în credinţă trebuie să fie convins de faptul că Hristos a fost pe deplin om şi pe
deplin Dumnezeu, în acelaşi timp.

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

135
b) Doctrina despre păcat în 1I oan
În 1Ioan 3:8 Apostolul spune că sursa păcatului este diavolul, „căci diavolul
păcătuieşte de la început”. Aceasta este o referire la episodul din Eden (Gen 1-3) şi la
activitatea diavolului de după aceea (vezi de asemenea Ioan 8:44; 1Ioan 3:12). Se mai
înţelege şi faptul că păcatul permanent din viaţa unei persoane este dovada că cel rău
îi domină viaţa, iar victoria împotriva păcatului este, de f ap t , vi ct o r i a împot r i va
diavolului însuşi. Afirmaţia că „toată lumea zace în cel rău” (5:19) arată că toţi cei din
lume se află sub această dominaţie malefică. Orice om are, însă, şansa mântuirii,
deoarece jertfa lui Hristos a fost adusă pentru ispăşirea păcatelor întregii lumi (2:2).
În prima sa epistolă, Sfântul Apostol Ioan distinge, totuşi, două feluri de păcat. Există
păcat accidental, care poate fi comis neintenţionat chiar şi de credincioşi (2:1) şi
păcat ca mod de viaţă sau permanent (1Ioan 3:8). Apostolul subliniază această
diferenţă în versete ca 1Ioan 3:9; 5:18.
6 . Scopul e pist olei
Dacă apostolul se simte obligat să amintească aceste elemente fundamentale ale
credinţei creştine cititorilor, este din pricină că au apărut oameni care le negau şi care
au început să desfăşoare o activitate subversivă prin biserici. Unii dintre aceştia erau
pregnosticii, ale căror urme au fost descoperite în cercurile evreieşti, păgâne şi
creştine încă din primul veac şi care încercau să combine, într-un vast si st em
sincretist, elemente filosofice, evreieşti şi creştine. Chiar din clipa când creştinismul a
pătruns în mediul păgân, el a trebuit să înfrunte acest pericol (a se vedea 1Cor. 6:12;
8:1-2; 10:23). Apost olu l Pavel i -a prevenit de mai multe ori pe creştinii d in pr o vi n ci a
Asia contra pătrunderii acestor filosofi (Col. 2:8-9; 1Tim. 4: 1-2; 2Ti m. 2: 16, 23). El i -a
cerut lui Timotei să supravegheze biserica din Efes şi pe bătrânii acesteia (1Tim. 1:3;
4:11; 5:17-22). După moartea lui Pavel, Ioan s-a st abi li t l a Ef es.
Ioan ne indică el însuşi motivele care l-au determinat să scrie aceast scrisoare:
„Vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (1:4), „ca să nu
păcătuiţi” (2:1), „în vederea celor ce caută să vă rătăcească” (2:26), „ca să ştiţi că voi,
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” (5:13). Aşadar, scopul
apostolului este împătrit:
Să le facă o bucurie copiilor săi spirituali şi să se bucure împreună cu ei de
părtăşia frăţească (1:4). El le mai spune: „ce am văzut şi ce am auzit, aceea vă vestim
şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său
Isus Hristos” (1:3). Eroarea şi păcatul întrerup întotdeauna comuniunea noastră cu
Dumnezeu şi cu ceilalţi credincioşi. Vestirea adevărului – dacă aceasta este urmată de
ascul t ar e – restabileşte comuniunea. Bucuria este tocmai rodul acestei comuniuni şi
totodată semnul său distinctiv şi scopul ei. Ioan a învăţat aceste lucruri de la Domnul
şi Învăţătorul lui (Ioan 15:11; 16:24).
Să prevină rătăcirea lor din punct de vedere moral: „ca să nu păcătuiţi” (2:1).
Creştinii riscau să fie amăgiţi de învăţătura şi exemplul celor ce pretindeau că se află
în părtăşie cu Dumnezeu şi, în acelaşi timp, trăiau în păcat.
Să-i pună în gardă pe creşt i ni cu pr i vi r e l a per i col el e car e îi pândeau: „ v-am
scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească” (2:26). „Copilaşilor,
nimeni să nu vă înşele” (3:7). Proorocia pe care le-a adr esat -o apost ol ul Pavel
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

136
bătrânilor din capitala provinciei Asi a s-a r eali zat înt ocmai (F.A. 20:29-30; 2Ti m. 4: 3-
4). Numeroşi „lupi răpitori” au făcut ravagii în turma lui Dumnezeu. Ioan îi
caracterizează: Prin natura lor – prooroci falşi (4:1); prin influenţa lor – amăgitori
(2Ioan 7); şi prin învăţătura lor – ant i hrişti (2:18; 4:3). Apostolul combate afirmaţiile
lor şi subliniază adevărurile care se opun tezelor lor.
Să-i edifice pe credincioşi prin învăţătura adevărului: „ca să ştiţi” (5:13). Scopul
epistolei nu este doar unul polemic, ci şi edificator. Cuvintele a cunoaşte şi a şti ap ar
foarte des. Adevărata cunoştinţă este antidotul cel mai sigur şi mai eficient împotriva
amăgirii şi a erorii. De aceea, apostolul vrea să-i întărească pe credincioşi, sporindu-l e
b ucur i a (1: 4), înd ru mându-i pe calea sfinţeniei (2:1) şi asigurându-i de darul vieţii
veşnice (5:13). Pentru a atinge această ţintă, el le reaminteşte mesajul pe care ei l-au
auzit „de la început” (2:7, 24; 3:11) şi le dă nişte indicii care să le permită a distinge
între adevăr şi eroare.
Wesco t t a r ezum at în t r -o formulă foarte interesantă scopul urmărit de Ioan în
evanghelie şi în prima lui epistolă: „Evanghelia vrea să demonstreze că Isus este
Hristosul, epistola caută să arate că Hristos este Isus”.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

137
A doua epistolă a Sf ânt ului Apost ol I oan1 . Aut orul epist olei
Mărturiile datând din primele veacuri sunt mai puţine (în comparaţie cu cele privind
prima sa epistolă), deoarece conţinutul ultimelor două nu se pretează a fi citat în alte
scrieri. Totuşi, începând cu secolul al II- l ea, a doua epistolă este pomenită de Ireneu
cu menţiunea că a fost scrisă de Ioan, apostolul Domnului (Adv. Haer . I, XVI, 3; III, XVI,
8).
Î n sec. al II I-lea, Clement din Alexandria, Origen şi Tertulian cunoşteau foarte
b ine m ai mul t de un a din scri er il e l ui Ioan. Sinoadele din Cartagina şi Laodicea le
declară canonice şi autentice.
2 . Dest inat arii epist ole i
Dest i nat ar a epi st ol ei 2Ioan est e ἐκλεκτῇ κυρίᾳ, ceea ce se p oat e t r aduce pr i n aleasa
doamnă sau pr i n doamna Ekl ect a. κυρίᾳ est e f em ini nul d e l a k u,r i o j – „ d omnul ” ,
adică un titlu de onoare, de curtoazie, care se regăseşte în papirusuri l a început ul
scr i sor i lor adr esat e unor f emei .
Apostolul adresează scrisoarea sa unei mame dintr-o familie creştină, unei
doamne (din fruntea unei grupări creştine) sau foloseşte sintagma în sens figurat
pentru a desemna o biserică? Părerile sunt împărţite. Unii consideră că ar trebui să
luăm cuvintele în sens literal, de vreme ce nu se pot avansa nişte argumente destul
de puternice care să infirme această interpretare. Totuşi, majoritatea teologilor biblici
înclină spre semnificaţia simbolică. Din ce cauză?
 Formula de adresare sugerează o biserică. Adjectivul „aleasă” este plasat
înaintea substantivului, deci accentul cade pe acesta. Ori, în greceşte, acest
adj ect i v pr ovi ne di n ver bu l ekl egomai - a al ege, a cărui etimologie îl
înrudeşte cu termenului ekkl esi a – „ biserică” .
 Epistola nu conţine nici nume, nici caracteristici individuale. Eclecta nu este
un num e f emin in cuno scut . Spr e deosebi r e de epi st ol a 3Io an, apo st ol ul nu
dă nume nici destinatarei, nici copiilor ei.
 „Doamna” pare să fie cunoscută şi iubită de toţi creştinii (v. 1). O asemenea
observaţie se înţelege mai uşor dacă ea se raportează la biserică.
 Ar fi ceva foarte natural ca apostolul să reamintească membrilor unei
biserici (mai degrabă decât membrilor unei familii) porunca pe care aceştia
au învăţat-o d e l a început (v. 6).
 Salutul final (v. 13) este mai explicabil dacă îl socotim ca provenind de la
membrii unei alte biserici, şi nu de la nepoţii „doamnei”, la car e ar f i l ocu i t
apost ol ul .
 Avertismentul referitor la falşii învăţători, care constituie, de fapt,
esenţialul scrisorii, vizează mai degrabă o biserică decât o familie.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

138
 Adr esar ea est e, în t r -adevăr, la singular, dar majoritatea verbelor se află la
per s. 2 plur al.
 Per so ni f i car ea popor u lui l ui Dumnezeu sau a l ocui t or il or Ier u sali mului su b
trăsăturile unei femei (f ii ca Si onul ui – Ier. 6:2) era un procedeu obişnuit la
profeţii Vechiului Testament, procedeu pe care îl găsim şi în Noul
Test ament (Ef . 5: 29-30; 1Pet . 5: 13).
 Această formă de adresare poate fi considerată şi o măsură de prudenţă
impusă de o perioadă de persecuţii în cazul în care scrisoarea ar fi căzut în
mâinile duşmanilor bisericii, pentru a nu expune o comunitate locală unor
cercetări care s-ar f i putut lăsa cu nişte consecinţe nefavorabile.
3. Data şi locul redactării epistolei
Numeroşi cercetători înclină spre o dată care se apropie de anul 87. se presupune că
epistola a fost scrisă, ca şi 1Ioan, la Efes şi a fost adresată unei biserici din Asia Mică.
4. Conţinutul şi scopul epistolei
Falşii profeţi părăsiseră biserica (1Ioan 2:19-20) pent r u a f or ma u n gr up apar t e. La
data respectivă ei trimiteau predicatori itineranţi în diferite biserici pentru a răspândi
învăţătura lor (2Ioan 7). Apostolul îi avertizează pe copiii săi spirituali să nu-i
primească (v. 10) pentru a nu contribui la răspândirea ereziei (v. 11).
Această epistolă este valabilă şi astăzi pentru a ne preveni împotriva unor
„virtuţi” practicate din raţiuni nesincere. Apostolul Ioan ne avertizează că o primire
călduroasă a celor care propagă doctrine ce subminează temelia credinţei noastre ne
poate duce pierderea răsplătirii cereşti (v. 8) şi să ne facă răspunzători de roadele
otrăvitoare ale ereziei (v. 11).
Pent r u apo st ol , o at i t u di ne i n t ransigentă în domeniul adevărului nu este
nicidecum ireconciliabilă cu dragostea pe care el o recomandă în aceeaşi epistolă (v.
4-5).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

139

Epist ola a t reia a Sf ânt ului Apost ol I oan1 . Dest inat arii epist ole i
3Ioan este adresată unui creştin cu numele Gaiu (Gaius), nume care reprezintă forma
grecească a lui Caius, unul din cele mai curente nume ale lumii greco-r omane. Al est e
un creştin bogat care şi-a consacr at bunur i l e sal e în sluj b a Domnul ui : casa lui est e
p er manent deschisă pentru evangheliştii aflaţi în trecere (v. 5), care primesc de la el,
în afară de găzduire, banii necesari pentru călătorie (v. 6). Un nou grup de predicatori
itineranţi, aflaţi probabil sub conducerea lui Dimitrie (v. 7, 12), erau în drum spre casa
lui Gaiu. Drept scrisoare de recomandare, ei vor aduce această epistolă din partea lui
Ioan. Dat fiind marele număr de învăţători falşi care circulau prin biserici, profitând de
ospitalitatea creştinilor (vezi 1Ioan 4:1; 2Ioan 7), astfel de scrisori de r eco mandar e se
d ovedeau a f i i nd i spensabil e.
2 . Scopul e pist olei
Gaiu a fost răsplătit cu laude pentru primirea solilor trimişi de Ioan, în vreme ce
Diotref nu a aprobat venirea lor şi nici nu a vrut să-i primească. Mai mult, pentru a-i
împiedica să exercite vreo influenţă asupra celorlalţi, el le-a in t er zi s membr i l or
bisericii sale să-i primească, sub ameninţarea cu excluderea din comunitate. Ioan îl
felicită pe Gaiu pentru că s-a opus acestui dictator clerical, aşteptând momentul când
va mer ge p er sonal să-l tragă la răspundere pentru faptele sale (v. 10).
Exegeţii au văzut în Diotref pe unul dintre primii reprezentanţi ai episcopatului
monarhic. Se ştie că în sec. al II-lea, numărul episcopilor care voiau să domine asupra
b i ser i cil or a cr escut considerabil. Epistola aceasta ne permită să aruncăm o privire
fugitivă în viaţa bisericilor de la finele perioadei apostolice. Erezia şi schisma sunt cele
două nenorociri care ameninţau comunităţile creştine. Lucrurile vor merge din rău în
mai rău pe parcursul secolului următor. Doctrinele false şi dezbinările se vor înmulţi
după dispariţia ultimului apostol şi înainte de fixarea canonului biblic.
Epistola aceasta ne aduce aminte de datoriile pe care le avem faţă de cei
plecaţi pentru Numele Domnului Hristos (v. 7), de sprijinul pe care trebuie să li-l
acordăm, ajutându-i cu bunurile noastre materiale pentru a asigura împreună cu ei
răspândirea Evangheliei (v. 8).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

140

Epist ola lui I uda


1 . Aut orul
În condiţiile în care scriitorul se recomandă ca fiind „Iuda, rob al lui Isus Hristos şi
fratele lui Iacov” (1:1), înţelegem că el este Iuda, fratele Domnului Isus. De obicei,
identificare mai precisă a unei persoane, atunci când se recomanda, se făcea după
numele tatălui. Totuşi, Iuda o face după numele fratelui său, Iacov. Asta înseamnă că
Iacov era deja foarte cunoscut şi se bucura de autoritate suficientă pentru a nu fi
conf undat .
Despre Iuda, fratele Domnului, ştim foarte puţin. Probabil el nu l-a u r mat pe
Domnul în timpul vieţii Sale, dar a devenit credincios după învierea lui Hristos (Fapte
1:14).
2. Structura literară
Există trei tipuri de material în Epi st ol a l ui Iuda: îndemnul (1-4 şi 20-25), descr i er ea
oponenţilor şi avertismentul. Ultimele două genuri se găsesc întreţesute în paragraful
5-19. S-a cr eat multă confuzie în interpretarea acestei epistole din cauză că nu s-a
făcut corect distincţia între „oamenii neevlavioşi” din v. 4 şi personajele din pasajul
apocaliptic cuprins între v. 5 şi v. 19. Este clar faptul că în Iuda est e f ol osi t mul t
m at er i al mi drashi c

, pentru a se face apel la credincioşie faţă de Dumnezeu.
Urmărind structura epistolei, putem spune că versetele 1-4 au şi rolul unui
salut epistolar, specific corespondenţei elenistice. Versetele 3 şi 4 sunt introduse prin
f o r mul a de adr esar e „ preaiubiţilor”, ca şi în v. 17 şi v. 20, pentru a arăta tranziţia
către un alt fel de material. Aceasta pentru că pasajul 3-4 precizează scopul epistolei,
i ar pasaju l 20-23 constituie, din perspectivă literară, punctul culminant al epistolei.
Ver set el e 5-19 prezintă avertismentul care va îndrepta atenţia cititorului către
îndemnu l di n 20-23. Pasajul poate fi împărţit în două secţiuni: 5-16 ţi 17-19. În pr i ma
d int r e el e (5-16) Iuda foloseşte nişte exemple din Vechiul Testament şi din literatura
iudaică pentru a releva dezastrul spre care se îndreaptă calea împotrivitorilor. Avem
ai ci un exemp lu de coment ar iu midr ashi c l a anumi t e evenim ent e descr i se în Vechiu l
Testament, când unii au fost necredincioşi şi rebeli faţă de Dumnezeu. Iuda face astfel
legătura între rebeliunea lor şi rebeliunea unoara dintre contemporanii săi, care
completează numărul celor din trecut. În a doua secţiune (17-19) scr i i t or ul bi bli c
prezintă această situaţie ca fiind iminentă. El îi identifică pe „oamenii neevlavioşi” cu
cei d espr e car e apost ol i i i -au prevenit pe creştini şi pe care nimeni nu trebuie să-i
u r m eze.
O reprezentare grafică a acestei structuri ar putea fi următoarea:


M i dr ash-ul este colecţie de comentarii omiletice evreieşti la anumite pasaje vechi-
testamentale, în care este folosită interpretarea alegorică şi ilustrarea prin legende.
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

141

v. 1

v. 4 Salutul epistolar şi enunţarea subiectului şi a scopului scrierii

v. 5
r eb eli i di n Vechi ul Test amen t
v. 16
v. 17 Descrierea oponenţilor
oamenii neevlavioşi contemporani
v. 19

v. 20
Îndemnul şi avertismentul
v. 25

3 . Sursele f olosit e în re dact area epist olei
Este evident faptul că Iuda nu a folosit doar scrieri iudaice cunoscute ca şi canonice, ci
şi cărţi apocrife şi pseudoepigrafe. Probabil că scriitorul a folosit texte care să-i
exprime cât mai bine convingerile, dar şi texte pe care destinatarii să le consi der e
convingătoare. Aşadar, el foloseşte pasaje din 1Enoh, Jubi l ee, Test ament ul l ui Nef t al i
şi 3M acabei. Referirile la rebeliune şi soarta celor care se fac vinovaţi din vv. 5-7 par a
f i pr el u at e di n Înţelepciunealui Sirah 16: 6-14. Ceea ce Iu da spu ne despr e ar hangh elu l
M ihail poat e f i l uat dint r -o legendă din Înălţarea lui Moise.
Se observă uşor şi faptul că Iuda şi 2 Pet r u au pasaje foarte asemănătoare (ex.
2Pet . 2: 4-6 – Iuda 1: 6-7) . Cercetarea tradiţională a mers pe ideea că Iuda s-a i nspi r at
d in 2Pet r u, pe când cercetarea modernă argumentează tot mai convingător că Petru
s-a inspirat din Iuda. Se constată, de asemenea, că materialul comun este diferit ca
limbaj şi context de materialul evangheliilor sinoptice. Aşadar, acest material poate
p r o veni t o t di n t r-o sursă precum Sirah 16:6-14.
4. Data redactării epistolei
Epistola lui Iuda a fost datată de diferiţi cercetători între anii 50 şi sec. al II-lea. Mulţi
dintre aceştia au presupus că Iacov are de combătut, la fel ca alţi scriitori nou-
t est amen t ali , un curent pregnostic. De aceea, sfârşitul sec. I li s-a părut data cea mai
potrivită, mai ales ţinând cont de v. 17, în prin care Iuda aminteşte perioada
apostolică, deja trecută.
Totuşi, genurile literare ale epistolei indică destul de clar un creştinism
t i mpuriu, influenţat încă de iudaismul apocaliptic. Aşadar, epistola a fost scrisă în
j ur ul anu lui 50, f i in d un a dint r e cel e mai t impur i i scr i er i al e Noului Test ament .

Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

142
5 . Dest inat arii epist ole i
Nu putem face nici o deducţie pentru identificarea certă a destin at ar i l or . Cuvi nt el e d e
început (v.2-3) şi descrierea unor oponenţi arată că epistola a fost scrisă, probabil
unui grup de comunităţi aflate într-o situaţie critică, sub ameninţarea acestor
„oameni neevlavioşi”. Atât identitatea autorului, cât şi natura iudaică a argumentaţiei
indică spre destinatari creştini dintre evrei.
6 . M e sajul epist ole i
Aşa cum este menţionat şi în introducerea cărţii, scopul principal este acela de a
îndemna la creincioşie şi stabilitate. Având în vedere apariţia „oamenillor neevlavioşi”
care „schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru” şi se fac vinovaţi de erori
hristologice grave „tăgăduindu-L” pe Domnnul Isus (v. 4), destinatarii sunt îndemnaţi
să se „zidescă pe credinţa” lor (v. 20). Această întărire în credinţă era necesară pentru
a nu deveni asemenea vrăjmaşilor lui Dumnezeu descrişi în literatura apocaliptică
iudaică. Tot din măsurile de fortificare spirituală fac parte însă şi răbdarea şi
d r ago st ea d e o ameni , pent r u ca unii din ei să fie salvaţi (v. 21-23).
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

143

Apocalipsa Sf ânt ului I oan1. Autorul şi data redactării


Majoritatea exegeţilor din lumea antică, ca şi cei din timpurile moderne, atribuie
Apocali psa apostolului Ioan. Ireneu şi Iustin Martirul afirmă că el s-a r eînt or s în Ef es
după exilul său în Patmos şi că a trăit până la începutul domniei lui Traian, adică până
în 98. Astfel, redactarea ultimei cărţi a Bibliei ar data, după toate aparenţele, din anul
95, timp în care împăratul Domiţian declanşa o persecuţie generalizată împotriva
creştinilor. Domiţian a comis numeroase atrocităţi. El n-ar fi şovăit deci să-l ar est eze
pe Ioan care, fără îndoială, se bucura de un mare respect printre credincioşi, pentr u
că era, cu siguranţă, ultimul supravieţuitor dintre apostoli. A-l condamna la detenţie
în Patmos era o manevră de intimidare menită să-i descurajeze pe creştini.
Mai târziu, părinţii bisericii vor recunoaşte în apostolul Ioan pe autorul
Apocali psei , mai ales Tertulian, Hipolit şi Victorinus. Conciliul din Laodicea îl va
conf i r ma of i ci al în 397.
2. Diverse interpretări ale Apoca lipsei
A. Curente de interpretare ale cărţii în ansamblu

a. Teza idealistă consideră Apocali psa o al ego r i e în car e put er il e
binelui înfruntă pe cele ale răului. Aici totul este simbolic şi misterios. La începutul
erei creştine exista obiceiul de a se recurge la simboluri pentru a evita ca cititorii
textelor să fie persecutaţi.
Printre adepţii acestei teze pot fi amintiţi Clement Alexandrinul şi Origen (sec.
3). Oameni eminenţi precum Augustin au deplâns faptul că învăţătura idealistă a
produs pagube creştinătăţii prin poziţia ei hiliastică, adică favorabilă mileniului.
1

Cont em por anii li b er al i au ader at l a acest punct de veder e i deal i st .

b. Teza preteristă
2
vede în Apocal i psa eveni men t e an t er ioar e
d omni ei l ui Const an t in (sec. 4). Ea r edu ce, deci , Apocal ipsa l a un manual de i st or i e a
primelor trei secole ale bisericii. Această teză nu mai are susţinător i în cer cet ar ea
contemporană.

c. Teza prezentistă (istorică) adaptează cartea împrejurărilor
contemporane. Oameni ca Wycliffe, Luther şi mulţi alţii îl identificau pe Papă cu fiara
din Apocalipsa 13. Ca urmare, ei considerau biserica militantă ca o expresi e a domni ei

1
De l a gr ecescul c i l i a ,j , „ o mi e” .
2
De l a pr aet er , „ înai nt e” .
Studiul Noului Testament 1 şi 2 Lect . Uni v. Dr . Ci pr i an Ter i nt e

144
lui Hristos pe pământ. Adepţii acestei interpretări istorice au identificat adesea
personajele apocaliptice cu şefii de stat ai vrremii, ceea ce pricinuit un mare neajuns
interpretării Apocal i psei .

d. Teza viitoristă vede în Apocal ipsa o car te profetică ce
prezintă evenimente care vor avea loc după răpirea bisericii. George E. Ladd distinge
două feluri de viitorişti: viitorişti moderaţi şi extremişti. Pentru Ladd, extremiştii sunt
dispensaţionaliştii (cei care fac o distincţie netă între Israel şi Biserică), iar moderaţii
sunt cei care interpretează Apocali psa ca fiind legată de viitor, dar Biserica este cea
persecutată în cap. de la 4 la 18, şi nu Israelul.

B. Curent e de int erpret a re a mileniului

a. Postmilenariştii consideră că revenirea lui Hristos pe pământ
va fi după o mie de ani de absenţă a răului. Satana este legat în timpul mileniului, iar
Evanghelia va fi predicată fără obstacole. La începutul sec. 20, utopia unei epoci de
aur mai influenţa numeroşi creştini, dar în prezent, această direcţie de interpretare
mai are puţini susţinători.

b. Amilenariştii neagă posibilitatea unei domnii milenare a lui
Hristos pe pământ. Ei preferă să spiritualizeze promisiunile privitoare la domnia lui
Hristos şi să transfere Bisericii profeţiile care se ocupă de restaurarea poporului
Israel. Apocalipsa 20 capătă un sens simbolic, prin care domnia pământească a lui
Hristos se suprapune cu domnia Sa eternă pe care o descriu cap. 21-22. Pent r u
amilenarişti, anticristul se va arăta în timp ce Biserica va fi încă pe pământ, iar
revenirea lui Hristos va îngloba totodată răpirea Bisericii, judecata credincioşilor şi
cea a necredincioşilor înaintea marelui tron alb.

c. Premilenariştii aşteaptă revenirea Domnului în două etape
despărţite de domnia anticristului: venirea Sa ca să-i ia pe ai Săi (răpirea Bisericii) va
preceda cu puţin reîntoarcerea Sa în vederea unei domnii milenare de dreptate şi
pace pe pământ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful