ព្រះចាត់បុព្ា

ព្រះចាត់បព្ុ ា នាមថាព្រះយេស៊ូ យាងមកព្សលាញ់ យព្ោសនឹងអត់យោស ព្រង់រស់នងឹ ស្លាប់ យ ើមបីយលាះោបខ្ញុំ ឯផ្នូររយររយនាះបញ្ជាក់ថា ព្រះខ្ព្ញុំ រង់រស់ .

យោេយព្រះព្រង់រស់ n ខ្ញុំមិ ខ្លាចយរ ថៃ្ងសែសកអ យោេយព្រះព្រងរស់ កតីខ្លាចរលាេ យោេខ្ញុំ ងឹ ថា ( ឹងថា) ព្រង់ព្ាបអនាគតឯជីវតិ ខ្ញុំ មានតថៃមយា ព្រះ សែតព្រង់យៅរស់ ។ .

ចិតតបរិ​ សុរធ .

A pure heart that’s what I long for ចិតតបរិសុរធ​ យនាះាបុំណងខ្ញុំ A heart that follows hard after thee ចិតត​មួេសែ លយចះស្លាប់ាមព្រះហប្រេ័ ព្រង់ A pure heart that’s what I long for ចិតតបរិសុរធ​ យនាះាបុំណងខ្ញុំ A heart that follows hard after thee. ចិតត​មួេសែ លយចះស្លាប់ាមព្រះហប្រេ័ ព្រង់។ .

A heart that hides your word ចិតតមួេសែ លរុកបនទូលព្រង់ So that sin may not come in កុុំឲ្យខ្ញុំយ្វើោប ល់ព្រង់ A heart that’s undivided ចិតតមួេសែ លមិនសែបងសែចកយរ But one you rule and reign សែតចិតតសែ លព្រះអងគយស្លេរាជយ .

A heart that beats compassion ចិតតសែ លយចះផ្ាល់យមាត ករុណា And pleases you my Lord យហើេផ្គគប់ចិតត ល់ព្រះអងគ A sweet aroma of worship ាកាិនព្កអបមួេការថាវេបងគុំ That rises to your throne. សែ លយ ើងយលើបលាងព្ក័ រង់។ .

ស៊ូមព្រង់យបើកសែននក ថៃន ួងចិតតខ្ញុំ .

ស៊ូមព្រង់យបើកសែននក ថៃន ួងចិតតខ្ញុំ ស៊ូមព្រង់យបើកសែននក ថៃន ួងចិតត ខ្ញុំចង់យមើលយ ើញព្រង់ ខ្ញុំចង់យមើលយ ើញព្រង់ ។ (២ ង) .

យមើលយ ើញព្រះអងគ ោនយលើកតយមើង សិរីរុងយរឿងព្រង់សែចងចាុំងរសមី ស៊ូមព្រង់បងហូរព្រហយចស្លត យេើងសែព្សកយព្ចៀង បរិសុរធ បរិសុរធ ។ .

ស្លាន៖ បរិសុរធ បរិសុរធ បរិសុរធ បរិសុរធ បរិសុរធ បរិសុរធ ខ្ញុំចង់យមើលយ ើញព្រង់។ .

EsJgRBH GgÁ I Stand In Awe Of You .´QrsJb.

EsJgRBHGgÁ RBHvisuT§ EdlRKb.EsJgRBHGgÁ ´Qr ´Qr sJb.KñaelIktemIág ´Qr sJb.bnÞr³ ´Qr ´Qr sJb.EsJgRBHGgÁ. .

RBHGgÁmanesaP½NPaB rkEføgmin)an l¥hYrBakümnusSBN’na l¥hYrkaryl.dwgénmnusSR .

kþIesñh_RTg.R)aCJaRTg.)an RBHGgÁmanesaP½NPaBrkEfø gmin)an .s<an³ etIGñkNa Gacyl.)an etIGñkNa GacsÞg.