Tnrilng DHSP TP.

HCM ' Khoa Vat LY

pi, rm lr,rON, cd

Lf

THUYET

Thdi gian: 90 Phrit

CAu 1: Thdnh l{p phtfdng trinh Lagrange loai hai' cfia lgc hrit xtrydn tdrn Cflu 2: Chdt didm khdi lugng m chuydn d6ng dudi tdc dung duy nh6't

gtz

tnldng hJc rldn vi nhhng sd d le , t ld brin kinh vecrd ndi tu gdc o cd oinh ld tf;m cfla tri cria chdt tlidm) rnit a) Chrlng minh.ring chdt didm chuydn d6ng trong I m{t phEng cd Ainn' Xdc clinh
phfrng
a qu! tt4o cfia chd't didm vtli Chgn oxy ld m4t ph8ng cd Oinn n6i tr€n, tim phtltJng trinh circ cliiSu kiQn ban ctdu: dv ,^, x(0)= a,ft(O)=0 ,Y (0) =0,;(o)=vu

f - -nta) r
ndy.

a-

b)

dx

c) Tim cd ndng cfia hQ.

thd quay drrgc qlunt trUc CAu 3: Eia trbn rtdng chdt tam O, brin kinh R, khdi lttgng m'c6 I k6o rfia.rui..cl1-gtra I didm'A tr€n vi1h dia' Lirc ddu' clla cltldc nhm ngang, uu6ng,g!9-_n,d!-m,at suy rQ'g li 'ror, .fro OA hQp vdi phddng thing rlting mQt c6c 0o roi tnfr nhg' Chgn toa 'lO bdt k!. g,Jc l€ctr Q g16aOA vtli phddng thing tlfrng taithiti didm

a) Tim hdm Lagrange cfia cd hQ'

b)

c)

9O ld g6c nh6. X6c ttinh phiong trinh chuydn dQng ctla tlia ndu ^"* phing chuydn d6ng cfra Ndu trgc A chuydn clQng 6du tr€' dddng trdn nim trolg m{t
76c

dta vdi bdn kinh a vi van tdc

Os ,t\mv$n tdc tAm O ctia dia.

I

=

J/ry\

u"

-r

Lg

JruY

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful