M.I.

Ajuntament de Llíria
Ciutat de la Música

Plaça Major 1, 46160, Llíria 962798282 962790796 www.lliria.es info@lliria.es Registre d’entrada

TRAMITEU-HO A /REMITIRLO A

Departament / Departamento QUEIXA/QUEJA RECLAMACIÓ/RECLAMACIÓN INFORMACIÓ/INFORMACIÓN Área / Área

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES: Cognoms / Apellidos Nom / Nombre DNI Població / Población Província / Provincia FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES Adreça / Domicilio C.P. Telèfon /Teléfono

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Llíria, a…….. de………………………. de 20…….

Firma

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful