Тип часа

:
v Обрада новог градива
v Понављање с циљем
утврђивања и
продубљивања
v Понављање с циљем
систематизације

Облици рада:
v Фронтални и
индивидуални
v Групни
v Радионица

Наставне методе:
v Усмено излагање и/или
разговор
v Дијалошка метода
v Развојна метода
v Рад

Уводни део часа: До 5' – Понављање градива са претходног часа; испитивање (пред)знања;
саопштаање назива методске јединице.
Главни део часа: До 35' – према горе приложеном графикону.
Завршни део часа: До 10' – Разговор; рекапитулација; слободне активности.
Корелација: Однос верске наставе са другим предметима (српски језик, биологија, страни језик...)
Образовни и васпитни циљеви часа: усвајање садржаја и црквено-морална поука
Наставна средства: Табла, рачунар (фотографије, видео снимци, презентације), пројектор...
Радни изглед табле:
Назив методске јединице
- Етимолошка објашњења

датум

- филозофске поставке

ЦЕНТРАЛНО ОБЈАШЊЕЊЕ
- Графикони и слике

- митолошке поставке

Одломци библијског текста
Домаћи задатак: Читање библ. текста или слично; садржаји на блогу...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful