P. 1
Upravljacko racunovodstvo

Upravljacko racunovodstvo

|Views: 457|Likes:
Seminarski rad
Seminarski rad

More info:

Published by: Драгана Алексић on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2015

pdf

text

original

Univerzitet u Prištini Ekonomski fakultet Kosovksa Mitrovica

SEMINARSKI RAD

PREDMET: UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO TEMA: POJAM I ZADACI UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

MENTOR: Prof.dr Nebojša Đokid

STUDENT: Nataša Aleksid 72/09

Kosovska Mitrovica, 2

.......... 9 UPRAVLJAĈKI RAĈUNOVOĐA-ULOGA I MESTO ........... KLASIFIKACIJA TROŠKOVA ........................... 7......5........SADRŢAJ 1.......2.... 14 7............ 10 6. 15 7........ 4 RAZVOJ UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVODSTVA .. 15 8... DOKUMENTACIJA KOJA PRATI OBRAĈUN PROIZVODNJE.............. UPRAVLJANJE KAO PROCES .. ULOGA UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVOĐE ....3... 13 7..............4.... 8 SADRŢAJ UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVODSTVA ................ SISTEMI OBRAĈUNA TROŠKOVA ... 3 INFORMACIJE KAO PREDUSLOV UPRAVLJANJA ......................... 5...............................2.... 13 7...1....... Error! Bookmark not defined........................ ZADACI UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVODSTVA ................... 6................................................... MESTO GLAVNOG UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVOĐEError! defined...... TROŠKOVI I UĈINCI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA .. Bookmark not 6.. 4.......................... 2... ZAKLJUĈAK ..... 3....... 6 POJAM UPRAVLJAĈKOG RAĈUNOVODSTVA .......................1.................................... POJAM I ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA............ 13 7............ 17 ......................

Planiranje . i 7. Veliki broj upravljačkih aktivnosti ima svoje karakteristične prilaze za rešavanje specifičnih problema. psihologije i drugih naučnih disciplina (a u isto vreme i funkcija u preduzedu) poboljšavanju načina razmišljanja i postavljanju novih odnosa u oblasti upravljanja. kojima se isto tako mora upravljati. jeste i doprinos računovodstva. s jedne strane i potrebe primene prikladnog koncepta u specifičnim situacijama koje iziskuje odredjeni problem. odnosno kontinuiranu aktivnost u savremenom preduzedu.proces u kome se obavlja subordinacija radi ostvarenja zajedničkih ciljeva. postojanje korporativne organizacije i postojanje tržišta deonica. Masia koji govori o sedam aktivnosti upravljanja: 1. marketinga. s druge strane.proces merenja tržišnih karakteristika i vodič ka ostavrenju osnovnih ciljeva preduzeda. Organizacija . izmedju različitih pristupa upravljanju . Za razumevanje procesa upravljanja (menadžmenta) značajno je indentifikovanje osnovnih funkcija koje zajedno čine ovaj proces. Isto tako i kompleks medjuljudskih odnosa u uslovima razvoja novih tehnologija konstantno dovodi do novih izazova za funkciju upravljanja. upravljački sistem svakog preduzeda predstavlja zapravo integralni skup više upravljačkih podsistema. različiti autori nude različite nazive za funkcije upravljanja.proces odredjivanja strukture i alokacije poslova. Usled toga je i jedan od centralnih problema u upravljanju preduzedem sadržan u uspostavljanju ravnoteže-balansa. Kadrovanje . mnoga istraživanja u različitim disciplinama koncentrišu se pre svega na problematiku upravljanja u preduzedu. Usled toga. I upravo zbog naglog povedanja značaja upravljanja u preduzedu.proces u kome rukovodilac anticipira bududnost i pronalazi alternativne poteze koje može povudi u poslovanju. UPRAVLJANJE KAO PROCES Upravljanje poslovanjem predstavlja univerzalni proces u modernom industrijskom svetu.1. dominaciju ekonomske nad društvenom ulogom preduzeca. Vođstvo . probnog rada i promocije kadrova. 3. Odlučivanje . može se redi da je sasvim prihvatljivo mišljenje J. dok razvoj novih tehnologija stvara i probleme i dileme u poslovanju. . Upravljanje postaje sve važnijim od momenta kada rad postaje sve specijalizovaniji. a broj operacija se povedava. koordiniraju različite aktivnosti. Rezultat svih tih napora i različitih pristupa upravljanju. 5. Kontrolisanje . Pri tome. Komuniciranje . iako se na nivou preduzeda može govoriti o jedinstvenom upravljanju poslovanjem. 6. profesionalizam u obavljanju menadžmentske aktivnosti. 2.proces u kome se ideje prenose drugim radi realizacije planiranih poslovnih rezultata. Upravljački sistemi jesu funkcije preduzeda.proces izbora izmedju alternativnih akcija (odluka). Efikasno upravljanje podrazumeva postojanje slededih preduslova:      konkurentsko tržište proizvoda ili usluga.proces selekcije. No. 4.Savremeno upravljanje poslovanjem preduzeda je rezultat sinteze i primene znanja i analitičkih pristupa razvijenih u brojnim naučnim disciplinama. U svakom preduzedu donose se najraznovrsnije poslovne odluke. finansija. postupa se sa ljudima i komunicira sa okruženjem.

znači izvršiti odredjen izbor. razvojna). odnosno da omogudi planiranje i kontrolu poslovanja u strateškom pogledu. Ocigledno je da je proces upravljanja poslovanjem veoma složen jer traži od rukovodioca da podjednako dobro organizuju proces poslovanja. sigurnost. Razume se da je ovo okvirni obrazac procedure u procesu donošenja poslovne odluke i da se u praksi moraju respektovati i izvesna odstupanja. da se potrebe menjaju. kupaca i dr. da je neophodno obezbediti podatke i odgovarajuce informacije za donošenje optimalne odluke. Poslovna odluka treba da proistekne na osnovu procesa planiranja i kontrole ostvarenja planskih veličina u operativnom smislu. da treba definisati konkretan problem koji ovom odlukom treba rešiti. izaberu prave kadrove.Medjutim. da svaki pojedinac ima svoje potrebe i razloge ulaska u organizaciju.). nezamislivo je bez upravljačkog informacionog sistema. Doneti poslovnu odluku od strane pojedinca. 2. U ovom nizu permanentnih aktivnosti koje čine proces upravljanja. pobude i razloge svih pojedinaca i grupa (radnika. nezavisnost i profitabilnost. one se baziraju na informacijama. kreditora. zavisno od konkretnog poslovnog cilja. ne treba izgubiti iz vida činjenicu da svaka organizacija zapravo predstavlja skup različitih pojedinaca i grupa pojedinaca. bilo koje metode da se koriste u upravljanju poslovanjem ili pojedinim njegovim segmentima. sa obzirom na posledice koje sobom povlače. motivišu ih na efikasan rad. da je obavezno izvršiti analizu i ocenu dobijenih podataka i informacija. INFORMACIJE KAO PREDUSLOV UPRAVLJANJA Upravljanje preduzedem. odnosno polaze od informacija. konacno treba definisati i formirati samu poslovnu odluku. jer se bira izmedju dve ili više alternativa. od kojih svaka traži odgovarajude odluke za svoju uspešnu realizaciju. odnosno poslovanjem. jer se svaka poslovna odluka verifikuje kroz njeno dejstvo na osnovne finansijske parametre – ekonomičnost. kontrolišu proces poslovanja i donose operativne i strateške poslovne odluke. Svaka poslovna odluka koju donosi pojedinac mora da prodje sve faze procesa do njenog donošenja. tekuda. da zadovoljenje svih ovih potreba mora biti pradeno i efikasnošcu i efektivnošcu organizacije. ili bolje receno čin. komuniciraju sa zaposlenima. Na prečac donesene odluke trebalo bi da predstavljaju danas samo vrlo retke izuzetke. Jer. a to znači:        da se mora unapred utvrditi cilj koji tom odlukom treba postici. postoji nekoliko vrsta poslovnih politika (osnovna. Prema njenoj suštini i elementima. akcionara. vec i njen opstanak. jer pogrešno doneta odluka može ugroziti ne samo rast i razvoj organizacije. da treba definisati rešenja konkretnog problema koja omogudava ova odluka i da. da vodjstvo preduzeda mora težiti da zadovolji sve različite potrebe. treba imati na umu da se poslovno odlučivanje kao aktivnost upravljanja poslovanjem mora zasnivati na respektovanju osnovnih kriterijuma za odlučivanje. da je potrebno formulisati odredjena prognoziranja dejstva takve odluke. donošenje poslovnih odluka predstavlja svakako najosetljiviju fazu. kako pojedinca tako i grupe. Tačnije. problema i konkretne odluke kojim treba postidi taj cilj i rešiti problem. Same upravljacke informacije mogu da se grupišu u tri područja: . planiraju realno i profitabilno poslovanje. likvidnost. odluka redovno ne predstavlja momentalni intuitivni izraz volje. Ti kriterijumi su pre svega finansijske prirode. ved rezultat smišljenog prosudjivanja i saznanja pojedinca. Isto tako.

unutrašnji korisnik može inicijativu izraziti posebnim zahtevom. Po potrebi. grafikoni.korisnika za dobijanje poslovnih informacija dolazi u informacioni podsistem.dostavljanje informacija korisnicima – njihova je otprema izlaznim kanalom. selekcija i obrada podataka vršena je od strane svake funkcije posebno. Dok je do skora svaka funkcija (finansije.kontrolu. što je dovodilo do toga da podaci nisu konzistentni. mora potpuno vladati korišcenjem personalnog računara kao sredstva u obradi i čuvanju podataka. od slučaja do slučaja. a izvršilac. Na osnovu primljenje inicijative . kao organizovano skladište informacija (internih i eksternih). informacije nisu uvek ažurne. One omogucavaju upravljačima da brzo reaguju i donose odluke u hodu. Inicijativa dolazi u informacioni podsistem ulaznim komunikacijskim kanalom. kada dolazi do unutrašnjih korisnika. Uspešnost ove faze izrade u mnogome je zavisna od organizacije komuniciranja. Omogučavaju preciznije odredjivanje nacina i nivoa korišcenja pojedinih eksternih ogranicenja i njihov uticaj na budude poslovanje.Naime. marketing. kadrovi) izgradjivala svoj separatni informacioni sistem danas se smatra da savremeni i efikasni upravljački informacioni sistem mora biti jedinstven. Može se govoriti o tri faze izrade informacija: 1. kao i na vreme kada je informacija potrebna.Ovaj posao je stručan. proizvodnja. Kod spoljnih korisnika inicijativa za dobijanje informacija izražava se propisima i drugim aktima. Izrada izveštaja . a ni uporedivi. obrade i čuvanja podataka. a upudena je od strane korisnika. uključujuci i tzv. te poznavanje mogudnosti personalnog računara u pogledu oblika pripremanih izveštaja. Inicijativa se izražava normativnim aktima i to onda. Sve tri vrste informacija moraju pokrivati kako ukupnu problematiku upravljanja poslovanjem. koriste se različita savremena tehnička sredstva. osim poznavanja celog toka prikupljanja. c) informacije za potrebe tekudeg poslovanja : prate poslovanje dan po dan (kontinuirano) i pomažu da se zadaci i ciljevi ostvare što potpunije i kvalitetnije. različiti crteži. ili kanalima svakog podsistema poslovnog informisanja. 3. . Inicijativa . utvrdjivanje sadržaja izveštaja.stručno lice u podsistemu poslovnog informisanja obavlja selekciju podataka i to iz svih raspoloživih izvora u kojima se mogu nadi podaci za izradu potrebnih namenskih informacija. a sam sistem je skup. neobradjene informacije. slike i drugi oblici. Cilj je da baza podataka sadrži veličinu upotrebljivih podataka koji se mogu koristiti od strane upravljača za njihove različite potrebe (za planiranje. traži raspolaganje pouzdanim podacima iz odgovarajudih izvora. b) informacije za potrebe kontrole upravljanja : pomažu upravljačima (rukovodiocima) da sagledaju ostvarene poslovne rezultate i efekte u odnosu na planirane i na osnovu toga da preduzmu akcije koje su od interesa za preduzede. Osnovu integralnog upravljačkog sistema čini baza podataka. tako i upravljanje pojedinim funkcijama i aktivnostima. tabelarni. oni su tekstualni. odlučivanje i drugo). 2. Za potrebe internog informisanja u preduzecu. Emitovanje .pogotovo onih u pismenom obliku.a) informacije za potrebe strateškog planiranja : one su u upravljačkom vrhu preduzeda. Ona je konkretna i ukazuje na sadržaj informacija zavisno od namene. Isto tako. prikupljanje. te izradi samog izveštaja.

koji se najčešce svrstavaju u tri osnovna nivoa – niži nivo. odnosno na konceptu punih stvarnih troškova. učešda u kapitalu. kao što smo ved rekli: Polaganje računa o stanju.Pošto je poslovni informacioni sistem u stvari informacioni sistem preduzeda. To praktično znači da on mora da emituje: programske informacije. u čemu obračun troškova. motivisanje i srodne aktivnosti) i  Donošenje pojedinačnih poslovnih odluka. očigledno informacije neophodne. koristi i rezultata). uspehu i promenama finansijskog položaja preduzeda. Ali svi ostali pomenuti aspekti informacione podrške   . odnosno kreiranja dodajne vrednosti za vlasnike akcijskog kapitala. Rukovodiocima su. kao deo upravljačkog računovodstva. udela partnera itd. RAZVOJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U nastojanju da postigne cilj uvedanja neto imovine preduzeda.. operišudi pri tome konceptom punih prošlih troškova. pomaže informacijama o ceni koštanja učinaka za potrebe bilansiranja zaliha. koje su važne. informacije o potencijalnim limitirajudim faktorima. da uspešno vode preduzede. uspehu i promenama finansijskog položaja preduzeda kao celine. uspehu i promenama finansijskog položaja preduzeda odgovaraju periodični računovodstveni (finansijski) izveštaji zasnovani na punim prošlim vrednostima. srednji nivo. 3. o potencijalnim pozitivnim faktorima. kao i informacije o mogudim korektivnim faktorima. Sistematska upravljačka kontrola procesa u preduzedu (planiranje. značajno premašuju mogudnosti finansijskog računovodstva. Navedene upravljačke informacione potrebe. koristi i njihovih efekata. Jer je ono t zbog polaganja računa o stanju. viši nivo to je neophodno poznavati aktivnosti svakog od ova tri nivoa u domenu integralnog upravljačkog procesa. menadžment mora pažljivo da obavlja tri grupe aktivnosti. To su. planske informacije. Zahtevima polaganja računa o stanju. Njegove informacione potrebe u vezi sa tim su vrlo različite. kontrola ostvarenja. kako u svakoj organizaciji postoji nekoliko nivoa rukovodioca. Rezultat ovih zahteva jeste i neophodnost da poslovni informacioni sistem ne može i ne sme da se iscrpljuje u obezbedjivanju informacija koje osvetljavaju samo prošlost i sadašnjost odredjenih poslovnih kretanja i stanja. Delotvorna sistemska upravljačka kontrola procesa u preduzedu podrazumeva upotrebu kontrolabilnih vrednosti (troškova. No. Samo informisan menadžment preduzeda im šansu da ove aktivnosti uspešno ostvaruje. Menadžment preduzeda je upuden na korišdenje informacija finansijskog računovodstva. da bi se precizno odredile vrste informacija i njihove kvantitativne i kvalitativne karakteristike koje su im neophodne za upravljanje. on treba da učini upravljanje poslovanjem fleksibilnijim i efikasnijim. koristi i neto efekata. On treba da u što vedoj meri predstavlja podršku bududem poslovnom odlučivanju i bududoj poslovnoj politici. kako bi mogli kvalitetno da upravljaju poslovanjem tj.

Informacije upravljačkog računovodstva. Univerzitet u Beogradu. Inicijatorima ovog pristupa obično se smatraju američki autori Feltem i Demski. Dakle efektivnost i efikasnost upravljačkog računovodstva se vrednuju uglavnom kvalitativnom ocenom menadžera i računovodstvenih eksperata. 1 . Reč je o novijoj računovodstvenoj grani . što je nov zahtev. Faza bihejviorističkog pristupa upravljačkom računovodstvu je otpočela sredinom sedamdesetih godina prošlog veka i još uvek traje. doživeo snažan razvoj. Autori ove faze su Edvin Kaplan. Koristi u ovom slučaju su pouzdanost i pravovremenost informacija. ekonomski fakultet. koje su utoliko vede ukoliko su troškovi vedi i obrnuto.. kao i sve druge informacije postaju dobro koje se pribavlja ako su koristi od njega vede od troškova pribavljanja. Reč je o naglom napuštanju teze o jednom nizu informacija za sve svrhe. rashoda i rezultata i obezbeđenje podloge za formiranje cena i ocenu rentabiliteta proizvoda. Robert Kaplan i professor Ijirij. Pristup ekonomično istinitih informacija je proizvod kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina proplog veka. Koristio se koncept punih troškova i prihoda kao i neto rezultata. i početak korišdenja teze o različitim troškovima za sve svrhe. To je bio obračun troškova koji je težio za što tačnijom kalkulacijom cene koštanja proizvoda u funkciji bilansiranja zaliha. akademske autore i profesionalne institucije da mu pripisuju ulogu kreatora vrednosti u preduzedu. Pa je zbog toga nastala i razvila se ideja o upravljačkom računovodstvu kao posebnoj i računovodstvenoj grani. .. U osnovi ovog pristupa stoji spoznaja da je upravljačko računovodstvo u savremenom preduzedu od uticaja na ponašanje pojedinaca i grupa id a ono o tome mora strogo voditi računa . ved je samo nešto dodao boljem razumevanju odnosa menadžmenta prema njemu i uloge tog odnosa u širenju ideje upravljačkog računovodstva. Da bi smo je bolje razumeli osvrnudemo se na rzvojne faze kroz koje je upravljačko računovodstvo prošlo:  Faza apsolutno istinitih informacija  Faza uslovno istinitih informacija  Faza ekonomično istinitih informacija  Faza uvažavanja efekata informacija po ponašanje korisnika Za fazu apsolutno istinitih informacija možemo redi da je trajala do kraja četrdesetih godina prošlog veka. 2000 god. Ove opisane razvojne faze nisu istorijske smene. ved su naslage u informacionim zahtevima i sadržini savremenog upravljačkor računovodstva. Koncept uslovno istinitih informacija je vladao pedesetim i šezdesetim godinama prošlog veka. Bilo je to vreme u kome j obračun troškova. istaknute računovođe. Ovaj pristup nije uneo novu sadržinu u concept upravljačkog računovodstva. str 37. bez ikakvih troškova i neizvesnosti. Dr Stevanović N. posebno na kraju faze. posebno u drugoj polovini XX veka. koja se razvila u XX veku. čija je informaciona uloga nagnala brojne menadžere.manadžmenta ostaju izvan dometa finansijskog računovodstva1. ”Računovodstvo”. Pojava ovog pristupa vezuje se za prve znake odstupanja od predpostavke neoklasične ekonomske teorije da donosilac odluka ima na raspolaganju sve informacije.

“Upravljačko računovodstvo”. Posledica takvog pristupa jesu modeli poslovnog odlučivanja u upravljačkom računovodstvu koji fokusiraju kombinaciju finansijskih akcija i vrlo malo koriste nefinansijske indikatore i netradicionalne informacione izvore. . da donosi odluke i potom da prati njihovo sprovodjenje. Planiranje. finansijske i nefinansijske..4.2 Aktivnost upravljačkog računovodstva zadovoljava potrebe samo rukovodilaca preduzeda. Na osnovu informacija upravljačkog računovodstva menadžment mora da bude u stanju da planira.Stevanovid N. 2 . To su veoma značajne informacione osnove koje menadžment koristi u donošenju poslovnih odluka. Eonomski fakultet u Beogradu. POJAM UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA Informacije finansijskog računovodstva su veoma značajne informacije i one se mogu koristiti u upravi (menadžmentu) preduzeda. Sve te aktivnosti iziskuju informacije koje pomažu anticipiranju i predvidjanju bududih poslovnih dogadjaja u preduzedu. kao osnova za komuniciranje operativnog sistema i sistema pradenja spada u domen upravljačkog računovodstva. ima dominantnu i nezamenljivu ulogu za menadžment preduzeda. Tradicionalni metodi procesiranja informacija baziraju se na korišcenju kvantitativnih finansijskih informacija. A to je. 2008 god. u meri i na način kako bi se te finansijske informacije mogle iskoristiti u anticipiranju bududnosti. tehnikama i informacijama. One moraju biti. odnosno planiranje i kontrola kao osnovni element za realizaciju ciljeva takvog upravljanja zahteva adekvatnu informacionu osnovu. str 58. obrada.. odnosno neophodan sistem za podršku poslovnom odlučivanju u svakom preduzedu. sadržaj upravljačkog računovodstva. Racionalno upravljanje preduzdem. po formi i sadržini. vođenje i kontrola poslovnih procesa u preduzedu. Osnovni zadaci upravljačkog računovodstva su:   Pradenje ekonomksih događaja u preduzedu.Preciznije rečeno. dr Milidevid V. Upravljačko računovodstvo ima nezamenljivu ulogu u planiranju i kontroli poslovnih aktivnosti.. uskladjene sa informacionim potrebama menadžmenta. upravljačko računovodstvo. Pribavljanje. Značajno je i da je ovo računovodstvo orijentisano ka bududnosti. Kao što je ved receno i finansijsko i upravljačko računovodstvo predstavljaju značajnu informacionu osnovu za upravljanje poslovanjem. upravo. čak se smatra i njegovom osnovnim komponentama.. Pa je upravljačko računovodstvo nezaobilazan sistem za planiranje i kontrolu. obuhvatanje i korišdenje podataka za minule i budude događaje. koje se sve više temelje na netradicionalnim metodama. Pri tome. Informacije upravljačkog računovodstva mogu biti kvantitativne i kvalitativne. dr Malinid D. Dr. aktivnost upravljačkog računovodstva se bavi izveštavanjem o onome što se ranije dogodilo u preduzedu.

adaptaciju kao i interpretaciju podataka finansijskog računovodstva za potrebe informacione podrške menadženta u obavljanju njegovih upravljačkih aktivnosti.  Obračun troškova i učinaka (obračun troškova sa kalkulacijom.. tj. 4.  Prema poljima delovanja– interpretacija prema poljima delovanja. To je proces kreiranja bududih informacija i istovrmeno postojanje osnove za odgovarajudom kontrolom ostvarivanja planiranih stanja i tokova. 40 str. Ekonomski fakultet. podnošenjem i interpretacijom izveštaja. i to da mu pomogne u obavljanju njegovih aktivnosti donošenja pojedinačnih odluka i sistematske upravljačke kontrole. Analitičku interpretaciju informacija finansijskog računovodstva. što je računovodstveni informacioni odgovor potrebama menadžmenta u vezi sa aktivnošdu sistematske kontrole. grupe proizvoda. upravljačko računovodstvo analitički interpretira u: Vremenu . 2000 god. 2. Ono to čini uglavnom za potrebe menadžmenta.  Upravljačko računovodstvo je drugi bitan deo ukupnog računovodstva preduzeda. upravljačko računovodstvo uključuje:  Koriščenje. odnosno prodajnim centrima. kao glavnih delova sistema upravljačke kontrole. . kanalima distribucije. prihoda i rezultata preduzeda i njegovih delova. Ono se značajno oslanja na operativna knjigovodstva i druge analitičke informacione izvore. pogonski obračun) iz čega možeo redi da se upravljačko računovodstvo razvilo.5. 3.  Računovodstvenu analizu troškova i koristi u funkciji donošenja pojednačnih poslovnih odluka..  Predmetu delovanja – ovo se odnosi na proizvode.  Prostoru – prostorna interpretacija rezultata preduzeda stvara uslove za decentralizaciju upravljanja. računovodstvene informacije dobijaju na pouzdanosti. Upravljačko računovodstvo se bavi i prikupljanjem. Dr Stevanović N. prodajnim teritorijama. troškova. ”Računovodstvo”.3 Periodični rezultat preduzeda utvrđen na bazi informacija finansijskog računovodstva. Računovodstvenu kontrolu. klasifikovanjem i sumiranjem poslovno-finansijskih podataka te pripremanjem.  Računovodstveno planiranje i računovodstvenu kontrolu ostvarenja planiranih vrednosti. blagovremenosti i relevantnosti. Računovodstveno planiranje (budžetiranje). SADRŽAJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U izvršavanju zadataka upravljačko računovodstvo obavlja sledede aktivnosti: 1. kao pretpostavke efikasnog i racionalnog upravljanja preduzedem. Izradu kalkulacija za potrebe upravljanja.. 3 . predviđanja bududih tokova sredstava i izvora. Budžetiranje predstavlja postupak dolaženja do bududih stanja. proizvodne linije. Dakle. vedim kupcima ili grupama kupaca.interpretirajudi periodične rezultate u vremenu. planiranja i kontrole ostvarenja. Univerzitet u Beogradu.

On upravlja pomenutim računovodstvenim procesom. 40 str. kao i aktivnosti njihove informacione podrške od strane upravljačkog računovodstva sračunate su na to da bilans stanja. podnošenja i tumačenja vrednosnih i operativnih podataka. U njegovoj nadležnosti nisu odluke kojima se pokredu. ULOGA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVOĐE Uloga upravljačkog računovođe u preduzedu proističe iz uloge upravljačkog računovodstva:4 1. učenja o ponašanju ljudi. organizacionim delovima. metoda. Za potrebe menadžmenta. obračuna troškova i učinaka. Pored opštih ekonomskih znanja.a ne izvršna. procesima. finansija. finansijskog računovodstva sa revizijom. motivacionih sistema itd. što pripada menadžmentu preduzeda. sve upravljačke aktivnosti. kao i izveštaji o stanju i uspehu preduzeda budu što povoljniji. organizuje sistem sveobuhvatnog informisanja u preduzedu i brine o ekonomičnosti sistema. Po aktivnostima.1.2.. 2000 god. . 3. Upravljački računovodje je stručni saradnik. prikupljanja. nikakav novi računovodstveni sistem. kupcima itd. Kao procesa prepoznavanja. Univerzitet u Beogradu. UPRAVLJAČKI RAČUNOVOĐA-ULOGA I MESTO 6. 6. od njega se očekuje visok nivo znanja i veština iz menadžmenta. i praktično predstavlja jedino lice upudeno u sve poslove preduzeda.. proizvodima i uslugama. merenja. Njegova uloga je dakle logistička. finansija i sl. brine o troškovnoj rezultatskoj i strategijskoj transparentnosti preduzeda. bilans uspeha. sistema. odnosno informacija. koordinira delimične planove u celovit plan preduzeda i to ne samo brojčano. Jer. Ulogu upravljačkog računovođe može poneti samo visoko obrazovani ekonomista. Ekonomski fakultet. to je obično glavni računovođa koji je 4 . organizacije preduzeda. i tehnika planiranja i kontrole ostvarenja. tržištima. Upravljački računovođa je nosilac uloge obezbeđenja informacione podrške menadžmenta preduzeda u svim upravljačkim aktivnostima. uvedavaju ili gube resursi preduzeda. proizvodnje. procesa odlučivanja i cost-benefit analizom u te svrhe. On podržava poslovnost izvršnih funkcija. (skorija istraživanja u SAD-u i drugim zemljama razvijenih tržišnih ekonomija pokazuju da je najviše glavnih izvršnih direktora započelo svoje karijere u računovodstvu).Za upravljčko računovodstvo cesto se kaže da to nije nikakva nova vrsta računovodstva. Upravljački računovođa ne mora biti posebno lice. 2. Dr Stevanović N. informacionih sistema. On se nužno bavi svim poslovnim aktivnostima preduzeda. sistematizovanja. funkciji marketinga. MESTO GLAVNOG UPRAVLJAČKOG RAČUNOVOĐE Mesto glavnog upravljačkog računovođe proističe iz organizacionog pozicioniranja funkcija i njegove opisane uloge. bilans novčanih tokova. ”Računovodstvo”. informacijama koje iz njega proističu i komuniciramnjem ti informacija. 6.

Sledede pitanje je kako če se on oficijelno zvati: glavni računovođa. U zemljama razvijenih tržišnih privreda. uloge upravljačkih računovodja nose i računovodstveni eksperti. obračun i analiza ostvarenja Sistem i procesiranje informacija (EOP) Obračun troškova i učinaka . direktor računovodstva. dakle i za finansijsko računovodstvo i godišnje račune (finansijske izveštaje) preduzeda. posebno onih koje pripadaju engleskom jezičkom području. pomodnik finansijskog direktora za računovodstvo.nadležan za celinu računovodstva preduzeda.sredstava Poresko knjigovodstvo Planiranje. Pored glavnog računovođe. glavnog računovođu nazivaju kontrolorom zbog njegove uloge u ostvarivanju sistematske upravljačke kontrole procesa u preduzedu. šef računovodstva. Skupština akcionara Upravni odbor Glavni itvršni direktor Izvršni direktor za istraživanje i razvoj Izvršni direktor prodaje Izvršni direktor proizvodnje Izvršni direktor za FR Izvršni direktor za kadrovske poslove Glavni finansijski disponent Glavni računovođa ili kontrolor Glavni interni revizor Finansijsko računovodstvo Glavna knjiga Knjigovodstvo kupaca Knjigovodstvo dobavljača Materijalno knjigovodstvo Knjigovodstvo os.

kao jedan od ključnih saradnika Glavnog izvršnog direktora preduzeda. Planiranje. onda Glavni računovođa (kontrolor). . na vrhu. u sredini Direktor za finansije i računovodstvo. kontrola. kontrola i analiza ostvarenja (sistem budžetske kontrole procesa) i Projektna analiza troškova i koristi. karijera upravljačkih računovođa vezana je za vertikalu u čijoj osnovi stoje Obračun troškova i učinaka.Planiranje. i analiza ostvarenja Projektna analiza troškova i koristi Značenje skradenica: FR-finansije i računovodstvo EOP-elektronska obrada podataka Sema 1: mesto upravljačkog računovodje u preduzedu Kao što se u šemi 1 može videti.

kao osnovni izvor informacija. a takodje da prati i stvaranje učinaka. Zbog svoje širine i važnosti pogonski obračun je izdvojen u posebnu klasu . unutrašnji transport. kao rezultata proizvodnih aktivnosti. obično konačnih proizvoda koji se ne ponavljaju. pripremu proizvodnje. Tu je velika produktivnost i ekonomičnost proizvodnje). Glavna knjiga pogonskog obračuna. treba da obezbedi podatke o tome:     koliko je čega utrošeno u preduzedu. rashodi. u vezi sa kojim učincima su nastali troškovi. osim neposredne proizvodnje. 7. 7. ZADACI UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA Najvažniji deo upravljačkog računovodstva je obračun troškova i učinaka s kalkulacijom. Proizvodnja može biti organizovana kao: a) pojedinačna ( izrada pojedinačnih. dobici ili gubici. Novi kontni okvir računski je odvojio glavnu knjigu pogonskog obračuna od glavne knjige finansijskog knjigovodstva i time mu dao karakter metodološki samostalnog knjigovodstva. troškove osnovnih činilaca bez kojih taj proces ne bi mogao da se odvija.1. . proizvodnja cementa.obračun troškova i učinaka.7.Otuda i naziv interni ili pogonski obračun.Tehnička priprema se vrši jednom za celu bududu proizvodnju konkretnog proizvoda) c) serijska (u jednom proizvodnom ciklusu se istovremeno izradjuje vedi broj proizvoda ili delova proizvoda. skladištenje. tehničku kontrolu i sl. u okviru procesa proizvodnje. ali je prevashodno prepuštena samim preduzedima. Opšte ciljeve ovog dela regulisao je novi kontni okvir. tako da ovakva proizvodnja nije za standardizaciju i zahteva specijalna sredstva rada.Organizacija pogonskog obračuna u izvesnoj meri je zakonski regulisana.Formulisanje ciljeva i zadataka obračuna troškova i učinaka jeste najvažnije pitanje pri utvrdjivanju sadržine i organizacionog ustrojstva pogonskog obracuna. koliki su i po osnovi kojih proizvoda nastali prihodi.2. dobijaju se troškovi uloženih faktora. održavanje mašina i uredjaja. TROŠKOVI I UČINCI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA Trošenje u cilju izrade novih proizvoda izražava se pre svega u količinama. gde su nastali troškovi. POJAM I ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA Proizvodni proces obuhvata. Njegov osnovni zadatak je da prati. planiranje. tako da su i veliki troškovi proizvodnje) b) masovna (omogudava masovnu izradu jednog ili više standardnih proizvoda – ciglane.Ako se količine faktora (elementi) koje se ulažu u proizvodni proces pomnože njihovim cenama.

3. 7. pomodne delatnosti. 5) Prema nacinu njihovog reagovanja na promene obima proizvodnje – na varijabilne i fiksne troškove. upravljanja istraživanja i razvoja. ali po jedinici proizvoda oni predstavljaju konstantnu veličinu. po mestima njihovog nastanka i nosiocima: ovde je podela troškova izvršena prema poreklu. Na dva načina se utvrdjuje koja je to količina utrošenih elemenata u jednom proizvodnom procesu koja se može smatrati neophodnom za proizvodnju odredjenog učinka:   na tržištu jer tržište nede priznati vede troškove od onih koji su objektivno potrebni za proizvodnju odredjenih učinaka zakonskim propisima i standardima kojima se konkretno odredjuje koji se troškovi mogu uračunati u cenu koštanja učinka. troškovi proizvodnih usluga. načinu nastajanja.Do njih se dolazi deljenjem ukupnih troškova sa ukupnim učinkom. marketinga. da bi se utvrdilo koliko je troškova nastalo na odredjenom mestu.Postoji medjuzavisnost učinaka i potrošnje osnovnih faktora proizvodnog procesa. Fiksni troškovi u svom ukupnom iznosu ostaju nepromenjeni pri promeni obima proizvodnje. 4) Troškovi proizvoda ili troškovi uključeni u zalihe učinaka predstavljaju troškove koji se uključiti u bilansnu vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Posebno treba naglasiti da mesta troškova zavise od broja pojedinih delatnosti u preduzecu. a pod prosečnima se podrazumevaju troškovi po jedinici učinka. a oni koji se posrednim putem rasporedjuju na odgovarajude nosioce su posredni ili indirektni. amortizacija. mesta troškova zajedničkih službi). Što se tiče mesta njihovog nastanka.Troškovi koji se mogu neposredno indentifikovati sa proizvodom nazivaju se neposredni ili direktni. sporedne delatnosti. radi čega i u okviru koje delatnosti. troškovi zarada. . odeljenjima i sl. Svaki učinak treba da nosi troškove svoje proizvodnje. supstanci i prirodi samih utrošaka. troškovi finansiranja delatnosti. 2) Troškove po vrstama.Za obračun troškova i učinaka upravljačko računovodstvo klasifikuju troškove na: 1) ukupne i prosecne troškove: pod ukupnima se podrazumeva iznos troškova preduzeda u celini za neki odredjeni period. Varijabilni se menjaju sa promenom obima proizvodnje i to najcešce srazmerno promeni obima proizvodnje. goriva. troškovi finansiranja preduzeda). 6) Funkcionalno obuhvatanje troškova zavisi pre svega od funkcionalne strukture preduzeda (troškovi nabavke. vec neposredno u rashode obračunskog perioda u kojem su nastali. Troškovi perioda ne uključuju se u vrednost zaliha učinaka. energije. nematerijalni troškovi. pogonima. ostali troškovi). 3) prema vezanosti za pojedine nosioce troškova : nosioci troškova su konačni učinci preduzeda namenjeni prodaji.Ovi prosečni se nazivaju još i cena koštanja jedinice učinka. jer oni ne nastaju u zavisnosti od količine proizvoda koja je u nekom periodu proizvedena. te se obično formiraju mesta troškova pojedinih delatnosti (mesta troškova osnovne delatnosti. proizvodnje u užem smislu. KLASIFIKACIJA TROŠKOVA Svi troškovi koji nastaju u cilju obavljanja proizvodnog procesa mogu se klasifikovati. To su ( troškovi materijala za izradu. to je u stvari razvrstavanje navedenih vrsta troškova po sektorima. tehničke uprave.

Glavni cilj obračuna po stvarnim troškovima je naknadna kalkulacija. pre utvrdjivanja finansijskog rezultata. a fiksni troškovi se u celini nadoknadjuju iz ukupnog prihoda obračunskog perioda u kojem su nastali. kao i vezivanje za nosioce troškova ili uključivanje u rashode tekudeg perioda. a sve u cilju obračuna što tačnijeg črezultata i zadovoljenja drugih obračunskih ciljeva.Korišcenje ovih troškova je bitno za sprovodjenje politike cena u preduzedu.po varijabilnim troškovima. za donošenje odgovarajucih poslovnih odluka. podaci o stvarnoj ceni koštanja koriste se i za potrebe bilansiranja. . Prema kriterijumu obuhvata.5. Sistem obračuna po varijabilnim troškovima predstavlja obračun u kojem se samo varijabilni troškovi proizvodnje kalkulišu u proizvod.Ovi troškovi pokazuju koliko treba da iznose troškovi u datim proizvodno tehničkim uslovima. SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA Sistemi obračuna troškova na kojima se zasniva pogonski obračun preuzeda treba da zadovolji informacione ciljeve ovog dela računovodstva. 7.7) Vreme obuhvatanja troškova predstavlja osnovu za klasifikaciju na planske i stvarne troškove. tako i zbirni (sekundarni). Sistem obračuna po punim troškovima predstavlja apsorpcioni sistem obračuna troškova. Sistem obračuna troškova predstavlja skup načela. metoda i postupaka obrade i obuhvatanja troškova. Svi oni se mogu grupisati na: dokumente o troškovima proizvodnog procesa i – dokumente o ucincima proizvodnog procesa. pa čak i za kontrolu ekonomičnosti poslovanja. odnosno sadržane cene koštanja. razlikuju se: -sistem obračuna po punim troškovima (punoj ceni koštanja) -sistem obračuna po delimičnim troškovima . a u fazi realizacije još i odgovarajuci troškovi uprave i prodaje. kako pojedinacni (primarni). Obračun po stvarnim troškovima ja najstariji sistem obračuna troškova. po kojem se u fazi proizvodnje u cenu koštanja učinka uključuju odgovarajudi iznosi svih troškova proizvodnje.4. Sistem obračuna po standardnim troškovima zasniva se na unapred odredjenim novčanim iznosima utroška svih vrednosti u procesu proizvodnje. zatim njihovo alociranje na mestima troškova. Osim za potrebe politike cena. DOKUMENTACIJA KOJA PRATI OBRAČUN PROIZVODNJE Obracun proizvodnje prate razni dokumenti. 7. Prema vremenskom kriterijumu treba razlikovati: -sistem obračuna po stvarnim troškovima -sistem obračuna po standardnim troškovima.

 Dokumenti o troškovima treba da pruže podatke o prirodi stvari koje se troše i o mestu nastajanja odredjenog troška.Ovde se svrstavaju: interne dostavnice. o jediničnim cenama i ukupnim vrednostima. dokumenti o zaradama-platama(radne liste. dokumenti o ukalkulisanim troškovima (predračuni troškova koji neravnomerno nastaju i vremenski se razgraničavaju).  . dokumenti o otpisu sitnog inventara(obračun otpisa sitnog inventara). obračunske (naknadne) kalkulacije i radni nalozi. isplatne liste). Mogu se svrstati u sledede grupe: dokumenti o utrošku materijala(trebovanje). dokumenti o trošenju osnovnih sredstava(obračun amortizacije). Dokumenti o učincima proizvodnog procesa pružaju podatke o vrstama i količinama proizvedenih proizvoda. dokumenti o primljenim uslugama(faktura dobavljača). planske kalkulacije (pretkalkulacije).

moramo se baviti pitanjem upravljačkog računovodje. poseban karakter informacija. i praktično predstavlja jedino lice upudeno u sve poslove preduzeda. računovodstvenog planiranja. urediti. roba. . Isto tako kod ovog oblika računovodstva nisu toliko važna pitanja kako skupiti. kao i svojevrstan odnos prema finansijskom računovodstvu i upravljačkom procesu preduzeda. organizuje sistem sveobuhvatnog informisanja u preduzedu i brine o ekonomičnosti sistema. Pošto živimo u vreme najvede dostignute i rastude međunarodne pokretljivosti kapitala. koje je na kraju u centru pažnje finansijskog računovodstva i računovodstva troškova. računovodstvenog nadzora i računovodstvene analize kod upravljačkog računovodstva glavni je akcenat na planiranju i analizi. mogude je dati jedno odredjenje upravljačkog računovodstva: «Upravljačko računovodstvo obuhvata procese i tehnike kojima se dolazi do finansijskih i nefinansijskih informacija od značaja za donošenje odluka. a u cilju. ZAKLJUČAK Upravljačko računovodstvo ima specifično sadržinu.8. Od celokupnosti knjigovodstva. Upravljačko računovodstvo iz finasijskog računovodstva i računovodstva troškova preuzima one njihove delove koji su najbliži procesu upravljanja. On podržava poslovnost izvršnih funkcija. On se nužno bavi svim poslovnim aktivnostima preduzeda. koordinira delimične planove u celovit plan preduzeda i to ne samo brojčano. Kao što smo ved naglasili. obraditi i prikazati odgovarajude podatke. imajudi u vidu napredovanje računovodstva. kvalitetnijeg upravljanja poslovanjem i postizanja maksimalne finansijske uspešnosti». nego kako ih interpretirati i analizirati da bi bili korisni organima upravljanja i rukovodstvu. a ne na knjigovodstvu. brine o troškovnoj rezultatskoj i strategijskoj transparentnosti preduzeda. upravljački računovođa je nosilac uloge obezbeđenja informacione podrške menadžmenta preduzeda u svim upravljačkim aktivnostima. Na osnovu gore rečenog. ideja i ljudi.

2005 god. 3. 2. Dr. 2008 god.. Univerzitet u Beogradu..Stevanović N. “Upravljačko računovodstvo”. Noviĉević B. 2009 god.. Dr Stevanović N. Antić LJ.. dr Milićević V. Beograd. . Eonomski fakultet u Beogradu. Malinić S.. Beograd. Kragujevac.. ”Računovodstvo”. ekonomski fakultet. “Upravljačko računovodstvo”.LITERATURA 1.. dr Malinić D. Niš.. 4. 2000 god. “Upravljačko računovodstvo”.. Ekonomski fakultet u Nišu. Ekonomski fakultet..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->