http://www.nagariknews.com/society/nation/49242-2012-11-21-15-15-55.

html

ने प ालमा सं स थागत रपमै यातना िदइनछ : अनतरारि षर य
पितवे द न

काठमाडौ ँ, मंिसर ६ (नागिरक) - यातनािवरदको महासिनधको कायारनवयनको अवसथा अनुगमन गनर बनेको जेनेभािसथत संयक

राषरसंघीय िवशेषजहरको यातनािवरदको सिमितले नेपालमा संसथागत रपमै यातना िदने गरेको जनाएको छ।

'समबिनधत िनकायले सपमाण यातनाको उजुरीमािथ कारबाही गनर असकम मात भएको छै न, पीडकलाई संरकण गने नीितले
पीडकहरलाई अझ पोतसािहत गरेको छ.' छ बषर को अधययनपिछ सिमितले िनकै संवेदनशील पितवेदन पकािशत गदै भनेको छ।
यो पितवेदन २०११ को मे मिहनामा गहण गिरए पिन हालै मात सावर जिनक गिरएको हो।
नेपालले पमाण हु ँदाहु दै तथा अदालतले िजममेवारी िकटान गरेपिन यातनाका घटनाहरलाई अिभयोजन गनर नसकेको पितवेदनमा
उलेख छ। तयसतैगरी पितवेदनले नेपालमा नककली थुनुवा रेकडर , रिजषर, २४ घणटा िभत मुदा हेने अिधकारी समक उपिसथत
नगराई बयिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखने र पहरीले जनताको िनवेदन दतार गनर अिसवकार गने पिरपाटीको उजागर गरेको छ।

सिमितका अनुसार थुनुवाहरको सवतनत िफिजिसयनबाट सवासथय जाँच उपलबध गराउन नसकेको, नयायािधशहरले यातनाबाट
पाप िसवकारोिकलाई कानूनी पिकयाबाट हटाउन नसकेको र यातना तथा गैरनयायीक हतयामा संलग अिधकारीहरको पदोनित
रोकने वा िनलमबन गनर असवीकार गने कुराहरलाई िनयनतण गनर नेपाल असकम रहेको छ।
सिमितले नेपालमा वयापक रपमा यातना िवदमान रहेको उलेख गरेको छ।
नेपाल सरकारले पीडक पहरी अिधकारीहरलाई पदोनित रोकुवा, सेवावाट बखारसत, घटु वा, गेड रोकुवा र िनलमबन जसता
िवभागीय कारबाही गिरएको िवषयलाई पितवेदनमा उदाहरणका रपमा पसतुत गिरएको छ।
सिमितले गुनासाहर उपर तुरनत छानिवन, यातनाको अपराधीकरण र शंकासपद पीडकमािथ छानिबनको पितवेदनन आएसममको
लािग िनलमबन र शािनत सेनामा भाग िलनबाट रोक लगाउनु पने लगायत १६ वटा सुझावहर िदएको छ। यसले यातनामा
हदमयाद तोिकनु नहु ने र नाबालकहरलाई उनीहरको उमेर र बाल िबजयाईको गिमभरता अनुसार छुटै थुनाको वयवसथा गिरनुपने
सुझाव िदएको छ।