tematica 2011.doc

Domeniul Economie internationala

1. Economiile SUA, Japoniei şi a UE în secolul XXI. Analiză comparată 2. Reforma sistemului O.N.U. în contextul globalizării şi al crizei economice 3. R.P.Chineză, noua superputere a secolului XXI ? 4. Factorii dezvoltării economiei R. P. Chineze 5. Dimensiunile integrării economiei chineze în economia mondială 6. Capitalismul mondial în secolul XXI sub impactul crizei economice şi financiare 7. Modelul suedez in confruntare cu criza 8. Modelul vest-european in confruntare cu criza 9. Economia sociala de piata sub impactul schimbarilor 10. Japonia, între o criza structurală şi una globală 11. Vulnerabilităţile economiilor Europei Centrale şi de Est (studii de caz) 12. Vulnerabilităţile economiilor mediteraneene în contextul crizei 13. Caracteristici actuale ale economiei României 14. Fluxurile ISD pe plan mondial: tendinţe şi efecte asupra dezvoltării 15. State şi pieţe în contextul globalizării economice 16. Modificări ale strategiilor transnaţionalele sub impactul crizei economice şi financiare 17. Noi tendinţe ale fluxurilor de ISD-uri determinate de criza actuală 18. Teorii ale dezvoltării economice 19. Factorii determinanţi ai subdezvoltării 20. Studii de caz privind dezvoltarea economică in diferite ţări 21. Grupul Băncii Mondiale şi implicarea sa în sprijinirea dezvoltării economice 22. Factorii creşterii economice în diferite ţări dezvoltate sau în dezvoltare 23. Restructurarea economiilor dezvoltate: societăţi post-industriale sau post-capitaliste ? 24. S.U.A., China, G8 sau G20 – ce structuri de leadership vor guverna economia mondială ? 25. Guvernanţa mondială – concept sau realitate ? 26. Şansele integrării economice a celor două Americi 27. Megaintegrarea economică versus multilateralismul 28. Criza financiară: stimulent sau obstacol pentru procesele de integrare economică ? 29. Tipuri de interdependenţele dintre economiile naţionale în condiţiile globalizării 30. Dezvoltarea economică pe glob, între eficienţă şi echitate 31. Probleme structurale ale ţărilor dezvoltate si/sau ale tarilor in dezvoltare 32. Modificări ale politicilor economice în ţările dezvoltate 33. Reformarea Fondului Monetar Internaţional 34. Regimuri şi practici valutare în economia mondială 35. Ţările arabe, între tradiţie şi modernitate: evoluţii economice (studii de caz) 36. Africa, un continent al sărăciei? 37. Provocările organizaţiilor internaţionale în condiţiile noii arhitecturi a lumii 38. Factorii determinanţi ai globalizării financiare 39. Efectele globalizării financiare asupra diferitelor grupe de ţări 40. Criza economică şi financiară actuală: cauze şi manifestare 41. Criza economică şi financiară actuală: manifestările sale în diferite ţări 42. Politicile de stimulare a creşterii economice adoptate pentru contrcararea efectelor crizei (studii de caz) 43. Comportamente în materie de economisire şi investiţii în diferite ţări ale lumii (o analiză comparată). 44. Reformarea Sistemului financiar internaţional sub impactul crizei 45. Riscul sistemic în Sistemul financiar internaţional

1

Dezbaterile privind reforma Sistemului Monetar Internaţional Evoluţia relaţiei dintre euro şi dolar, ca principale monede internaţionale 48. Aurul, dolarul, DST – ce etalon pentru sistemul monetar internaţional ? 49. Dezechilibrele de balanţă de plăţi din economia mondială şi impactul lor asupra ei 50. Crizele financiare din anii 90, semnale prevestind criza globală ? 51. Economia Indiei – un nou miracol asiatic? 52. Tarile Asiei de Sud Est si modelul de dezvoltare orientat câtre export: consecinţele crizelor economice 53. Criza datoriei externe in America Latina: cauze, tendinţe 54. Noi abordări teoretice privind asistenţa financiară externă 55. Migraţia internaţională: fluxuri, cauze, consecinţe 56. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea economică 57. Societăţile transnaţionale şi rolul lor în economia mondială: relaţiile cu ţările de origine 58. Societăţile transnaţionale şi rolul lor în economia mondială: relaţiile cu ţările gazdă 59. Producţia internaţională şi consecinţe asupra dezvoltării. Studii de caz 60. Noi modele de creştere ale societăţilor transnaţionale 61. De la comerţul internaţional la internaţionalizarea producţiei: abordări teoretice 62. De la comerţul internaţional şi producţia internaţională la globalizarea culturală 63. Mediul ca problemă globală 64. Diviziunea internaţională a muncii şi globalizarea 65. Globalizarea economică şi dezvoltarea economică: determinanţi, perspective 66. Abordări teoretice privind globalizarea 67. Responsabilitatea corporatistă şi dezvoltarea economică 68. Rusia în economia mondială 69. Rolul resurselor naturale în dezvoltarea ţărilor sărace. Studii de caz 70. Globalizarea pieţei muncii: determinanţi, obstacole, perspective 71. Economia „X” în economia mondială: studii de caz 72. „Industrii globale” şi consecinţe asupra dezvoltări economice: studii de caz 73. Internaţionalizarea educaţiei şi consecinţe asupra dezvoltării economice 74. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în finanţarea dezvoltării economice: controverse 75. Globalizarea politică versus guvernanţă globală 76. Finanţarea externă versus finanţarea internă în economiile în dezvoltare 77. Dinamica şi caracteristicile unor pieţe internaţionale de mărfuri şi/sau servicii (studii de caz) 78. Economiile emergente, poli de creştere şi de putere în economia mondială (studii de caz). 79. Politica industrială. Studiu de caz (Germania, Japonia, Italia, Coreea de Sud, America Latină, etc.) 80. Specificul politicii industriale în statul X (tipuri de intervenţii) 81. Ajutorul de stat. Reglementări în cadrul Uniunii Europene 82. Analiză comparativă a politicii în domeniul concurenţei: SUA versus UE 83. Politica în domeniul concurenţei. Înţelegerile pe verticală. Studiu de caz 84. Politica în domeniul concurenţei. Acordurile pe orizontală. Studiu de caz 85. Politica în domeniul concurenţei. Concentrările economice. Studiu de caz 86. Efectul de extraneitate al politicii în domeniul concurenţei. Studiu de caz
46. 47.

2

106. 104. Analiza tranzacţiilor cu firme la nivelul Uniunii Europene. 90. Tratatul Constituţional – revoluţie sau reformă ? 94. Uniunea Economică şi Monetară între convergenţă şi asimetrie. 123. 116. Determinanţii redefinirii arhitecturii instituţionale a Uniunii Europene. Uniunea Europeana la inceputul secolului al XXI-lea. 91. 92.Domeniul Economie europeana 87. 119. Noi teorii privind logica procesului de integrare europeana. 109. 112. Analiza condiţiilor privind participarea României la Uniunea economică şi monetară europeană. 97. 118. 93. 115. Libera circulatie a capitalurilor in UE in conditiile crizei economice si financiare globale. Determinanti politici si economici in evolutia procesului de integrare economica europeana. 120. Avantaje si limite ale adoptarii monedei unice la nivel european.etapa esentiala in evolutia procesului de integrare economica europeana. Reforma structurii institutionale a UE [Comisie. 98. 110. determinanţi politici şi economici. 127. Determinanţi ai mediului european de afaceri. 107. provocări. 114. 117. Participarea diferitelor instituţii europene in procesul de adoptare a deciziilor la nivel UE. tendinte.un proces inca nedesavarsit ? 111. 96. Catre o Europa Federala? Provocări instituţionale 101. Învăţăminte desprinse din evoluţia Sistemului Monetar European. Adoptarea euro de catre Romania – analiza stadiului de indeplinire a criteriilor de la Maastricht. Prezentarea si analiza critica a unei instituţii europene (la alegere) 102. 88. 113. Realizarea Pieţei Unice Interne – etapă importantă a dinamicii procesului de integrare europeană. 95. 124. Incidente ale adoptarii monedei euro asupra evolutiei pietei internationale de capital. 105. Uniunea Europeana – actor economic si politic pe piata globala. Libera circulatie a fortei de munca in UE – directii de evolutie. Supranationalism si interguvernamentalism in arhitectura instituţionala a UE 103. Oportunitati si riscuri. Libera circulatie a serviciilor – o noua provocare pentru Uniunea Europeana. 121. Analiza procesului de integrare economică europeană. 108. Implementarea Directivei serviciilor in Romania. Este Uniunea Europeană o zonă monetară optimă ? 128. 126. Uniunea Economica si Monetara si provocarile impuse de moneda Euro. Transformări instituţionale in UE 27+. Parlament] 100. Extinderea spaţiului Schengen – costuri si beneficii. Uniunea Economica si Monetara . Aranjamentele de integrare orizontală – zonă sensibilă a integrării europene. Bilant al realizarii Pietei Interne a UE. 89. etape. 125. Rolul grupurilor de interese specializate în definirea procesului decizional la nivelul Uniunii Europene. Tratatul de la Liabona si modificarile aduse procesului decizional si legislativ in Uniunea Europeana. Procesul constituţional la nivelul Uniunii Europene. Etape ale procesului de integrare monetară la nivel european. Rolul Băncii Centrale Europene în gestionarea noilor echilibre economice şi monetare. Euro – viitoare moneda globala ? 122. Tratatul de la Liabona si modificarile aduse structurii institutionale a UE. 99. rezultate. 3 . Consiliu. Impactul lansării monedei unice europene asupra sistemului bancar internaţional. Uniunea Europeană – un model provocativ de guvernare. intre adancirea si extinderea procesului de integrare economica europeana. Piata unica interna si cele patru libertati .

141. Asumarea provocarilor impuse de catre Strategia Lisabona de catre statele membre UE. Regiuni şi regionalism în UE. Redefinirea agriculturii româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană. si politica agricola comuna. 155. procesul de programare – PND). 161. Studii de caz privind buna gestiune a fondurilor (analize ex-ante şi ex-post). 160. 138. Studiu de caz (un stat membru al UE relevant). Analiza perspectivei financiare a UE si a determinantilor perioadei 2007-2013. 132. Studiu de caz. 158. etc. 149. Studiu de caz. Studiu de caz. 146. Reforma politicii agricole comune in contextul noilor provocari globale. 140. Politica comunitară în domeniul concurenţei – între dezirabil şi posibil în contextul globalizării. Noile state membre/Romania si politica agricola comuna 168. si redefinirea politicii regionale. 170. Abuzul de pozitie dominanta in UE-27. instituţionale. 139. Reforma politicii agricole comune sub impactul extinderii. 148. Reforma politicii UE de coeziune economice si sociale. 144. nou stat membru al UE. Particularitati. Politici şi instrumente de dezvoltare regională în România (aspecte legislative. 135. tendinte. Determinanti politici si economici in evolutia politicii de coeziune a UE. Analiza provocărilor cu care se confruntă politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei.) 147. Impactul implementarii „Pachetului energie-mediu” asupra economiei romanesti. Managementul instrumentelor de pre-aderare: Phare. mega sau microeconomică – la alegere).. 157. Politica agricola comuna si provocarile sistemului comercial international. Reforma sectorului rural românesc sub impactul exigenţelor UE. 134. 164. ajutoare acordate sectoarelor „sensibile”. Agenda Lisabona – un proiect mult prea ambitios ? 136. Studiu de caz (ajutoare acordate în plan regional. Romania. Pactul de Stabilitate si Crestere – un instrument suficient de flexibil dar si suficient de eficient in conditiile actualei crize economice si financiare ? 131. Convergenţa nominală şi reală în procesul de integrare europeană a României.129. Reforma agriculturii româneşti în perspectiva integrării în UE. nou stat membru al UE. Rolul fondurilor de pre-aderare in procesul de pregatire a integrarii Romaniei in UE. 143. Reforma politicii UE in domeniul concurentei sub impactul efectelor crizei economice si financiare. Serviciile de interes general la confluenţă cu politica UE în domeniul concurenţei. Reforma Bugetul UE – un permanent compromis intre “contribuitorii” si “beneficiarii neti” ?. 169. Studiu de caz (un stat membru al UE. Performanţă economică la nivelul UE: creştere. 142. 166. 130. Avantaje şi dezavantaje ale integrării monetare europene (analiză macro. Reforma politicii de coeziune economică şi socială a UE sub impactul extinderii/ crizei economice si financiare. 154. Politica socială a Uniunii Europene. Sapard. Romania. 133. 156. Politica ajutoarelor de stat in noile state membre ale UE. Ispa. tendinte. Determinanţi instituţionali şi procedurali ai accesării fondurilor structurale europene. Particularitati. la alegere). Politica ajutoarelor de stat în România. 167. Politica Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat. Convergenta si competititivitatea – obiective conflictuale ale perioadei 20072013? 150. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant. 153. stabilitate şi coeziune. 165. 152. Noile state membre/Romania si politica de coeziune a UE. 163. Analiza politicii regionale a Uniunii Europene. 4 . 151. Strategia „Europa 2020” şi provocările puse în faţa economiei româneşti. 137. 162. 159. Evolutii si tendinte in politica bugetara a UE . 145. Strategia “Europa 2020” – o noua strategie a UE pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca.

Relatiile dintre Romania si Republica Moldova . 177. Raspunsul UE la criza financiara si economica actuala. 175.intr-o noua etapa de dezvoltare. Convergenta si devergenta in procesul de extindere al UE. Noua identitate europeană la confluenţă cu specificităţile culturale naţionale. Determinanţi macro şi microeconomici ai procesului de integrare europeană. 178. 182. 180. 172. Reactii ale statelor membre ale UE in fata efectelor crizei economice si financiare. 179. Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene. 184. Politica Externa si de Securitate a UE – o iluzie ? 176. Studiu de caz (la alegere. 174. Planul european de redresare economica – bilant la doi ani dupa lansare. Politica Uniunii Europene în domeniul extinderii. Convergenta reala versus convergenta nominala in procesul de integrare economica europeana. Politica comerciala a UE si provocarile sistemului comercial international. 181. un anumit stat membru al UE). Politica Europeana de Vecinatate – evolutii si tendinte. Planul european de salvare a euro – solutie de depasire a crizei grecesti ? 5 . Efectele crizei economice si financiare in diferite tari membre ale UE (inclusiv Romania) 183. 185. Reforma Modelului Social European – o tinta in continua miscare.171. 173.

Organizaţiile teroriste. Cartelul Rusia – Iran – Nordul Africii. România – flancul estic al UE şi NATO 212.Domeniul Geopolitică şi geostrategie 186. SUA . Războiul gazelor 202. Locul şi rolul României la Marea Neagră 216. 197. AMBO vs. Petrolul – robinet politic? Consideraţi geopolitice 207. Blocurile regionale – noi centre de putere 194. Media globală. Resursele energetice – consideraţii geopolitice 209. Securitatea energetică în Zona Mării Negre: implicaţii pentru România şi UE 210. Implicaţii geopolitice 195. Scutul antirachetă şi participarea României. Aspecte regionale şi consideraţii geopolitice 198. Geopolitica apei – implicaţii economice 218. BTC.Germania consideraţii geopolitice şi geoeconomice 221. Implicaţii geopolitice şi geoeconomice 192. Noua poziţie geopolitică a României 213. Între „grecizarea” şi „occidentalizarea” ţărilor europene. Japonia – aspecte geoeconomice şi geopolitice 6 . Proiectele energetice din zona Mării Caspice 201. un nou „OPEC” al gazelor? 206. Southstream. Jocuri geostrategice sau studii de caz similare: • Southstream. Biocombustibil vs. Marea Neagră – spaţiu tampon între NATO şi Rusia 217. Criza economică. Consideraţii geopolitice • Whitestream. China – cealaltă superputere a secolului XXI 226.Franţa consideraţii geopolitice şi geoeconomice 223. Nabucco vs. Modificări pe harta coridoarelor energetice paneuropene 211. Actorii non-statali pe „marea tablă de şah” 190. Lumea multipolară a secolului XXI.Marea Britanie consideraţii geopolitice şi geoeconomice 222. Germania – aspecte geoeconomice şi geopolitice 227. Consideraţii geopolitice • Nabucco. Configuraţii geopolitice şi geoeconomice 187. STN-urile. Implicaţii geopolitice şi geoeconomice 193. România – oportunităţi şi vulnerabilităţi / riscuri pentru Uniunea Europenă 214. Consideraţii geopolitice şi geoeconomice 199. Reconfigurări geopolitice în următorii ani 208. petrol. ONG-urile – conştiinţa globală. Jocuri geostrategice 204. Imaginea României în mediul internaţional 215. SUA – superputere în declin? 225. Franţa . Resursele umane – conotaţii geopolitice 219. Consideraţii geopolitice 205. Războiul gazoductelor 203. Considerente geopolitice şi geoeconomice ale migraţiilor prezentului 220. Noi actori internaţionali pe scena geopolitică mondială 189. De la lumea bipolară la lumea multipolară 188. Implicaţii geopolitice şi geoeconomice 196. Jocul proiectelor energetice caspice 200. De la „criza geopolitică” la „criza economică”. India – Pakistan consideraţii geopolitice şi geoeconomice 224. Implicaţii geopolitice 191. Germania . Consideraţii geopolitice • Northstream.

Implicaţii geoeconomice şi geopolitice 247. Evoluţia geoeconomică a SUA 274. Spaţiul geopolitic şi geoeconomic al Mării Negre 244. Asia de Est. Terorismul ecologic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice 249. Conflictele balcanice – consecinţe economice 261. Lumea islamică – consideraţii geopolitice şi economice 270. De la Stalin la Medvedev.A – U. Ţările arabe între tradiţie şi modernitate 271. Conflictele rasiale – consecinţe geopolitice şi economice 259. Lumea slavă – consideraţii geopolitice 269. Axe geostrategice şi geoeconomice 242. Conflictele din Caucaz– consecinţe economice 262. România. Republica Moldova şi Transnistria. Terorismul etnic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice 251. – India. Globalizarea sau „americanizarea” planetei? Consideraţii geopolitice şi economice 267. Argentina – aspecte geoeconomice şi geopolitice 232. Africa de Sud – putere economică şi militară regională 240. Eurasia. Africa Neagra. O noua lume bipolară? 265. Personalităţi accentuate ale secolului XX şi rolul lor geopolitic 275. Războiul informaţional şi consecinţele sale economice 253. Israel – Palestina sau Occident vs. Brazilia – aspecte geoeconomice şi geopolitice 231. Studii de caz ( America de Nord. ca actor economic şi geopolitic 243. Conflictele religioase – consecinţe geopolitice şi economice 257.E. cazul maghrebiene) 272. Evoluţii geoeconomice ale URSS/Rusia 273. Ucraina – aspecte geoeconomice şi geopolitice 235. Africa. Rusia – aspecte geoeconomice şi geopolitice 234. Războaiele asimetrice şi consecinţele lor economice 252. Conflictele etnice – consecinţe geopolitice şi economice 258.228. Terorismul cibernetic – consideraţii geoeconomice şi geopolitice 250. Conflictele asimetrice – consecinţe geopolitice şi economice 256. America de Sud. De la geopolitică la geoeconomie 254. Australia – putere economică şi militară regională 241. Raporturile geopolitice şi geoeconomice dintre România şi vecinii săi 245. Consideraţii geopolitice 246. Lumea Arabă 268. Asia Centrală şi ex-sovietică – aspecte geoeconomice şi geopolitice 236. Mexic – aspecte geoeconomice şi geopolitice 233. Occidentalizarea Asiei Centrale 237. Asia de Sud-Est. Războiul informaţional 263.Iugoslavia – consideraţii geopolitice şi geoeconomice 264. Rolul economic şi geopolitic al Argentinei şi Braziliei în America de Sud 230. Conflictele din zona Golfului Persic – consecinţe economice 260. Rusia-China vs. Consideraţii asupra naturii riscurilor geopolitice si geoeconomice la începutul mileniului III 255.U. Franţa – aspecte geoeconomice şi geopolitice 229. Iranul – aspecte geoeconomice şi geopolitice 239. India – pol de putere regional sau mondial? 266. Ex . S. Diferenţieri geografice. Rolul geoeconomic al fluviilor şi canalelor în UE 7 . De la Roosvelt la Obama. Terorismul – risc geopolitic major al începutului de mileniu 248. Marea Britanie – aspecte geoeconomice şi geopolitice 238. economice şi culturale într-o lume globală. Canalul Bâstroe şi Insula Şerpilor.

Modificări pe harta politică a Europei. Noile obiective şi domenii de intervenţie 282. UE şi Politica de Apărare Comună 281. Coridoare de transport paneuropene – aspecte economice şi geopolitice 287. Aspecte geopolitice ale crizei economice mondiale 289. Relaţiile NATO . Organizaţia de Cooperare Shanghai – de la relaţii pur militare la bloc regional complex 283. Geostrategia marilor corporaţii în spaţiul asiatic (sau alte spaţii) 278.lor în disoluţia statului – naţiune 277. Impactul destrămării URSS asupra geopoliticii spaţiului european 296. Rolul STN . Ascensiunea grupului BRIC în contextul unei noi lumi multipolare 288. Elveţia – o ţară mică – în afara jocurilor europene ? 280. Pacea rece şi sfârşitul lumii bipolare 290. Israel – Palestina sau Occident – lumea arabă 292. Securitate militară sau securitate economică? 284. Tendinţe geopolitice în Bazinul Mării Negre 298. OPEC .Rusia după 11 septembrie 2001 295. Studiu de caz: fosta Iugoslavie 294. Rusia si problema integrităţii teritoriale în fostele state sovietice.Război Rece. Studiu de caz: Georgia şi Republica Moldova 293. Africa. Relaţiile NATO – Rusia în mediul de securitate al mileniului III 285. Peninsula Coreeană – analiză geopolitică şi geoeconomică 286.actor pe scena mondială la începutul secolului XXI 279. NATO după încheierea Războiului Rece.276. Tendinţe geopolitice în Bazinul Mării Caspice 299. după 1989 297. Războaie si conflicte ale perioadei post . spaţiu de convergenţă a intereselor geopolitice Domeniul Comert international 8 . Rolul dialogului mediteranean în îmbunătăţirea relaţiei Occident – Lumea Arabă 291.

Aspecte specifice ale protecţionismului comercial din „zona gri” la confluenţa dintre armonie şi divergenţă. Analiza noilor determinanţi ai comerţului internaţional (cu bunuri. 301. 312.. Evoluţia Sistemului Comercial Multilateral . Participarea ţărilor cu economii în tranziţie la comerţul internaţional. 309. 329. Japonia. 320. 332.. teoria ciclului de viaţă al produsului.. 307. Controverse privind procesul de liberalizare a comerţului internaţional. 319. Aspecte specifice ale relaţiei politici comerciale-politici în domeniul concurenţei în condiţiile noii economii. 331... Redefinirea funcţiilor Sistemului Comercial Internaţional sub impactul forţelor globalizării.. 311. 316. 336.în perioada. Impactul proceselor de integrare economică regională asupra fluxurilor comerciale internaţionale. Liberalizarea schimburilor comerciale . 314. 335. Comerţul internaţional la confluenţă cu provocările ambientale.. Determinanţi ai măsurilor de retorsiune practicate pe plan internaţional. Aspecte specifice ale sistemului OMC de soluţionare a diferendelor. 305.la alegere). China).. 328. Evoluţia măsurilor de stimulare a exporturilor (analiză pe ţări sau grupuri de ţări). 334. Evoluţia normelor multilaterale de conduită (analiza unor domenii la alegere). 330. 322.. 321. oferta de protecţie. Analiza binomului comerţ – mediu în contextul negocierilor comerciale multilaterale. explicaţii. 315. 325. SUA. 337. 308.factori. Comerţul vertical (sau inter-industrial) prezent şi perspective. 313..300. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor comparative şi competitive ale naţiunilor. Impactul redefinirii sistemelor productive asupra comerţului internaţional. 9 . 338..(la alegere).. Raportul comerţ liber-comerţ corect sub impactul provocărilor globalizării.. 318. teoria comerţului strategic). Costurile şi beneficiile protecţionismului comercial la nivel internaţional.. Competiţia pentru pieţe între marile forţe comerciale (UE. 303. 317. Provocări ale Sistemului Comercial Internaţional pentru ţările în curs de dezvoltare. Comerţul internaţional şi politicile comerciale ale ţării (ţărilor) …. Noile provocări cu care se confruntă politicile comerciale în condiţiile binomului globalizare-regionalizare.. Evoluţii specifice la nivelul diplomaţiei comerciale internaţionale. Evoluţii specifice ale comerţului electronic. Avantajele şi limitele Sistemului Comercial Internaţional. Aspecte specifice ale noului regionalism în condiţiile globalizării. Analiza evoluţiei fluxurilor comerciale internaţionale prin prisma uneia dintre teoriile bazate pe firmă (teoria similarităţii între ţări. 310. cu drepturi de proprietate intelectuală – la alegere) în condiţiile globalizării. provocări cu care se confruntă. Piaţa protecţionismului comercial. 327. cu servicii. ( cererea de protecţie. Provocări cu care se confruntă Organizaţia Mondială a Comerţului în contextul noului climat comercial internaţional. 324. 333. 323. 306. 326.. Cooperare sau conflict la nivelul relaţiilor comerciale internaţionale. Analiza principalilor determinanţi ai specializării internaţionale (analiza factorială. evoluţii sectoriale . principali actori în ecuaţia protecţionismului comercial). Raportul naţional-internaţional în condiţiile comerţului internaţional actual. Fluxurile comerciale internaţionale la confluenţa cu politicile sociale. Locul şi rolul ţărilor dezvoltate în cadrul noului Sistem Comercial Internaţional.factor al adâncirii interdependenţelor economice dintre state. Rolul politicii vamale sub impactul noilor determinanţi ai proceselor de specializare internaţională. 302. Comerţul orizontal (sau intra-ramură între industrie sau comerţ încrucişat) în perioada actuală. Aspecte specifice ale avantajelor competitive ale naţiunilor (pe exemplul unor categorii de produse). 304.

Japonia. Comerţul internaţional cu produse de baza în perioada postbelică (tratare globală şi pe subgrupe – la alegere). Africa) 360. Trăsături generale. 341. Inovaţiile modelului Heckscher-Ohlin-Samuelson privind comerţul internaţional şi limitele lui. Asia. 362. pe una din problematicile : mediu. 365. prezent şi viitor. Implicaţiile deplasării internaţionale a factorilor de producţie asupra comerţului internaţional. Analiza procesului decizional în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. pe tema specifică a unuia sau mai multor principii) 355. 10 . 350.Smith şi critica adusă de acesta mercantilismului. modalităţi şi iniţiative de corectare 358. Contribuţia lui Mihail Manoilescu la reconsiderarea teoriei despre comerţul internaţional. Trăsături generale. 349. 371. Coaliţii şi alianţe constituite în cadrul OMC 354. Confruntarea dintre adepţii protecţionismului şi cei ai liberului schimb de la mijlocul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului al XX-lea. incidenţe asupra comerţului exterior şi a politicii comerciale. Eficacitatea mecanismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC: factori deprimanţi. Raporturile dintre Organizaţia Mondială a Comerţului şi actorii neguvernamentali. Oportunităţi şi riscuri induse de proliferarea acordurilor comerciale preferenţiale regionale 359. Studiu de caz. Direcţii de reconstrucţie a teoriei comerţului internaţional în contextul integrării economice regionale din perioada postbelică şi al globalizării economiei. 370. Model econometric pentru evidenţierea avantajului comparativ (RCA). 346. 369. 372. Ricardo despre costurile comparative de producţie şi avantajele relative din comerţul internaţional. Organizaţia Mondială a Comerţului şi gestiunea acordurilor multilaterale (studiu de caz – la alegere). continente etc. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în conturarea poziţiilor de negociere ale diferitelor ţări în cadrul OMC 353. 347. 366. Comerţul internaţional cu produse manufacturate în perioada postbelică (tratare globală şi pe subgrupe – la alegere). Studii de caz. Analiza competitivităţii la export a ramurilor industriei româneşti în etapa actuală şi în perspectivă. Studiu de caz. 368. particularităţi şi perspective ale mecanismului politic al politicii comerciale (în ţări sau grupări importante: UE. America. Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare: trecut. 345. 344. investiţii externe) 356. Participarea unei ţări (la alegere) la activităţile GATT şi OMC. competiţia imperfectă şi comerţul internaţional. 342. piaţa muncii. Comerţul exterior şi politica comercială a Uniunii Europene. Teoria avantajului absolut în opera lui A. Tendinţe de regionalizare a schimburilor comerciale în contextul globalizării economiei la scara mondială (studiu de caz la alegere). concurenţă. 367. 343. Studiu de caz. 363. Oportunitatea şi posibilitatea extinderii regulilor GATT/OMC în noi domenii (la alegere. Examinarea succesului înregistrat de inovaţiile aduse de Runda Uruguay cadrului multilateral de desfăşurare a schimburilor comerciale internaţionale 352. Efectul elasticităţii schimburilor comerciale asupra pieţei devizelor.339. Economiile de scară. 364.) la alegere. Probleme ale mecanismului de luare a deciziilor în cadrul OMC 351. Canada etc) 361. 348. Tendinţe recente în aplicarea principiilor fundamentale ale sistemului comercial internaţional (la alegere. Inovaţiile şi limitele teoriei lui D. Analiza econometrică a competitivităţii internaţionale a economiilor naţionale (pe grupe de ţări. Cooperarea Economică din zona Mării Negre. particularităţi şi perspective ale fenomenului de integrare economică în (regiuni mari: Europa. 340. SUA. Studiu de caz . Extinderea acoperirii şi utilizării mecanismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC: avantaje şi dezavantaje 357.. Participarea unei ţări (la alegere) la acordurile de liber schimb (la alegere).

Comerţul exterior cu servicii al României – evoluţie. Studiu de caz. Cercetarea econometrică a efectelor politicii agricole comunitare asupra comerţului mondial cu produse agricole. 381. Relaţia dintre cursurile valutare si parităţile puterii de cumpărare. 395. Liberalizarea tranzacţiilor internaţionale cu servicii în UE (tratare globală sau segmentată. pentru o anumită subpiaţă – un anumit serviciu). Directiva Serviciilor şi impactul acesteia asupra pieţei europene a serviciilor 396. financiare. Analiza efectelor creşterii economice şi a modificării structurii schimburilor internaţionale asupra comerţului exterior al unei ţări. 398. de telecomunicaţii. Comerţul (internaţional) intertemporal şi limitele diversificării portofoliului. 382. caracteristici. 389. Studiu de caz. financiare. Economia politică a politicii comerciale. Strategii concurenţiale pe piaţa mondială a transporturilor aeriene de pasageri. Impactul reglementării circulaţiei forţei de muncă în cadrul GATS asupra tranzacţiilor internaţionale cu servicii. 385. Modele de expansiune internaţională a firmei de servicii. Productivitatea în servicii. Analiza avantajului competitiv al României pe piaţa internaţională a serviciilor (servicii informaţionale. 393. ţările recent industrializate. 386. 376. Studiu de caz. Imaterialul. Specificităţi. 403. nou concept economic. Investiţiile si activele imateriale. 377. Analiza competitivităţii României pe piaţa internaţională a serviciilor (servicii informaţionale. Globalizare versus regionalizare pe piaţa serviciilor: analiză de caz (servicii financiare. 387. structură. 383. GATS şi integrarea regională. Politici comerciale strategice în ţările dezvoltate. Informaţia ca obiect al tranzacţiilor internaţionale invizibile. de distribuţie. Cuantificarea efectului măsurilor de politică comercială. Contribuţia serviciilor la dezvoltarea economică. profesionale – la alegere). Internaţionalizarea serviciilor prin deplasarea prestatorilor. Specificul reglementării sectorului de servicii în UE. audiovizuale. 394. Rata reala a schimbului si raportul de schimb. 391. Abordări teoretice şi aplicaţii practice: serviciile intensive în capital versus serviciile intensive în muncă. Analize de caz: ţările în dezvoltare. Studiu de caz. Studiu de caz. 379. la alegere). Piaţa mondială a imaterialului:segmente. Internaţionalizarea serviciilor prin investiţiile directe de capital. Delocalizarea (studii de caz) 404. Liberalizarea comerţului mondial şi investiţiile străine directe. Specializarea internaţională. 399. reflectată în politica comercială din domeniul serviciilor. Studiu de caz.373. de telecomunicaţii. Piaţa internaţională a capitalului. de telecomunicaţii. 390. Tehnici de comercializare. Studiu de caz. 400. Rolul GATS în liberalizarea investiţiilor şi efectele asupra tranzacţiilor internaţionale cu servicii. 374. 375. funcţii şi tendinţe. ţările UE. Strategia de internaţionalizare prin comerţul global electronic. profesionale – la alegere). 388. 378. 402. 392. Studii de caz. Cercetarea-dezvoltarea ca sursă a avantajului competitiv în economia dematerializată. 380. 397. profesionale – la alegere). 11 . Corelaţia politică comercială – strategie comercială de piaţă în tranzacţiile internaţionale cu servicii (servicii financiare / servicii de telecomunicaţii/ servicii audiovizuale / servicii informaţionale/ servicii de transport aerian/ servicii de construcţii). 384. audiovizuale. diversificarea portofoliului şi comerţul intertemporal. audiovizuale. Metode de evaluare a efectelor barierelor comerciale în tranzacţiile internaţionale cu servicii (analize de caz). 401. Relaţia dintre venitul naţional şi balanţa de plăţi (pe ţări sau grupe de ţări. Studii de caz. Studiu de caz. de distribuţie. de distribuţie.

Analiza comparativă a politicilor comerciale adoptate de diferite ţări (transport rutier/ aerian/ maritim/ feroviar) Domeniul Finante internationale 12 . principii specifice de management aeroportuar (studii comparative) 406. Tranzacţii cu servicii aeroportuare. Economia serviciilor de transport internaţional.405. funcţiile hub-ului pe piaţa mondială. Aeroportul internaţional.

424. Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale 440. 418. 410. 422. Stabilitatea şi solvabilitatea sistemului bancar . Tehnici de estimare a fluxurilor de numerar în proiectele de investiţii străine directe. dobânzilor. 430. 428. 439. Managementul riscului politic . 433. Dimensiunea strategică a diversificării internaţionale şi transnaţionale. Managementul riscului monetar . 436. Studiu privind tehnicile bugetului de capital folosite de corporaţiile transnaţionale. Surse de risc şi câştig în investiţiile străine directe. Finantari internationale pe baza creditelor sindicalizate . Costul capitalului din perspectiva deciziei investiţionale şi a oportunităţilor de creştere a firmei ca operator transnaţional. 431. 437. 412. 426. Managementul expunerii operaţionale în corporaţiile transnaţionale.normele internaţionale de prudenţă şi supraveghere. 13 . 423. Gestiunea portofoliului de titluri financiare. Analiza privind legatura dintre structura de capital şi creşterea. Strategii ale fondurilor de investiţii. Capacitatea de îndatorare şi structura optimă a datoriei externe. 417. Finanţări internaţionale pe baza creditelor sindicalizate. 414. 434. swap). Analiza comparativă a instrumentelor de gestiune a riscului valutar în investiţiile străine directe şi de portofoliu. Tranzacţii specifice pieţelor interbancare. Echilibrul preţurilor. 432. 411. 408. Risc şi contagiune – crizele financiare şi diversificarea internaţională a riscului. Comportamente in materie de economisire si investitii – o analiza comparativa . Functionarea globala a sistemelor financiare – crize financiare si conflicte de interese . 419. Evaluarea riscului de imprumut pe pietele de capital – rolul agentiilor de rating . Aplicaţii pentru cazul Romaniei. Protejarea contra riscurilor financiare – noi generatii de produse derivate – (optiuni. 429. Finanţarea proiectelor de investiţii. Expunerea la risc a pieţelor emergente de capital. 425. Preluările de firme şi fuziunile internaţionale ca procese dinamice în politica de restructurare corporativă a operatorilor transnaţionali. Strategii şi aranjamente cooperative în practica corporaţiilor transnaţionale. 420. averii acţionarilor. rolul bancilor de investitii . 421.407. Probleme ale responsabilităţii sociale din perspectiva comportamentului corporaţiei transnaţionale. 413. Gestiunea portofoliului de titluri financiare. Aplicaţii pe cazul corporaţiilor transnaţionale. Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale. 416. Caracteristicile firmei şi strategiile de investire în străinătate – analiză concretă pe un studiul de caz.strategii de acoperire la termen. Investiţiile străine directe şi de portofoliu ca promotoare ale legăturilor dintre ţările gazdă şi ţările de origine.determinarea cursurilor. 415. 427. 438. Specificul pietelor ipotecare . 409. 435. şi ratelor de schimb .

Politicile de echilibrare a balanţei de plăţi.aliante bursiere 474. Datoria externă şi nivelul optim de îndatorare. Optimizarea structurii investitiilor fondurilor de pensii 467. Intermedierea pe pieţele financiare internaţionale (bănci comerciale. Balanţa de plăţi externe şi poziţia investiţională internaţională 446. Studiu de caz 480. Criza financiară internaţională 478. Banca Mondială. Studiu de caz 475. Reforma sistemului bancar impusa de criza financiara . FMI) 451. Fondurile speculative de investitii ( hedge funds): evolutii si impact ante si post criza 465. Piaţa internaţională a obligaţiunilor (tendinţe. Datoria externă a României 449. Emisiunile de obligatiuni internationale 471. Programe de finanţare derulate prin instituţiile financiare internaţionale (BEI. 444. Fondurile suverane de investitii. 460. O analiză comparată 14 . Riscurile asociate finanţării internaţionale 455. impact asupra economiei globale 466. Piaţa internaţională a acţiunilor (tendinţe mecanisme) 459. Analiza comparativă a diferitelor politici monetare de pe diferite pieţe 457. Măsuri publice de ieşire de criză. Finanţarea deficitului de cont curent 447. Sistema fiscale pe plan internaţional.pivot al sistemului monetar international.gestiunea riscului de tara 473. Reformele sistemelor de pensii . rivalitatea euro/dolar 469. Pieţele valutare internaţionale şi determinanţii cursului de schimb (modele) 456. mecanisme) 458.441. Independenţa băncii centrale: studiu de caz 481. Cooperarea monetară pe plan internaţional 477.fuziuni si aliante bancare 464. Politica monetară în statul X 476. Riscuri globale specifice . 443. Structura optima a datoriei publice si disciplina bugetara 463. Obiectivele politicii monetare. 442. Reglementarea post criza a pietelor financiare 461.Acordul "BASEL III" 462. Specificul crizei financiare în cazul statului X 479. Dolarul . Revizuirea normelor internationale de supraveghere si prudenta bancara . Finantarea pe baza actiunilor internationale si tehnici inrudite ( ADR/GDR) 472. Gestionarea datoriei externe. Securitizarea pe pieţele internaţionale / International securitization. Investitii ale fondurilor de pensii – performante si esecuri . Relansarea dezbaterii asupra independentei bancilor centrale 470. Costul capitalului în finanţarea internaţională 454. Evolutia politicilor fiscale – tendinte . Modelul datoriei publice americane 468. Impactul cursului de schimb asupra echilibrului balanţei de plăţi externe 448. bănci de investiţii) 453. Tendinţe în finanţarea internaţională a ţărilor în dezvoltare 450. Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene 452.financiar internaţional şi rolul său asupra dezvoltării economiilor moderne 445. Evoluţia sistemului monetar . Reconfigurarea si consolidarea pietelor bursiere .

482. Studiu de caz Domeniul Tranzactii comerciale internationale (1) 15 . Cooperarea si concurenta fiscală pe plan internaţional 485. Preţurile de transfer practicate de către societăţile transnaţionale. Relaţia dintre politica monetară şi politica fiscală. Paradisurile fiscale. Studiu de caz 484. Studiu de caz 483.

personalitatea negociatorului. Dimensiuni interculturale în negocierile de afaceri 501.. Modele comportamentale în negocieri 500. 516. Aplicaţii. Contractarea cu intermediarii 520. Contractul de vânzare internaţională în dreptul uniform (Convenţia de la Viena). Negociatorul. Structura negocierii comerciale internaţionale 498. Exportul indirect. 495. Metode şi tactici de finalizare a tratativelor. Tactici şi stratageme de negociere. Condiţiile de plată versus condiţiile de livrare în contractul internaţional. Strategii de negociere: win-win versus win-lose. Manipularea în negocieri: tehnici şi stratageme 504. Strategii de negociere: negocierea distributivă vs negocierea integrativă 502. Analiza tranzacţională în negocierea internaţională. Contractarea electronică.486. evaluare. 524. 523. Negocierea clauzelor contractuale: preţul. 505. Personalitatea negociatorului din perspectiva programării neurolingvistice. Organizarea şi pregătirea negocierilor. 506. Mecanismul derulării exportului direct . stiluri individuale de negociere 507. 514. Mediul internaţional de afaceri: studii pe zone şi ţări 487. Contractul de vânzare internaţională 521. 489. 509. Participarea la târgurile internaţionale: organizare. 522. Planul de afaceri la export 492. Tehnici de argumentare în negocierea internaţională. 496. iniţierea tratativelor. 510. Stabilirea legăturilor de afaceri: corespondenţa comercială vs. Contractarea directă ( de la faza precontractuală la redactarea contractului) 517. 512. contacte directe 497. formarea contractului 518. Studii de caz. 508. Experienţe practice. 511. Desfăşurarea tratativelor comerciale internaţionale. Tehnici şi tactici de negociere 503. rolul firmelor de comerţ internaţional 490. Tehnici de prospectare a pieţelor externe. Stiluri de negociere pe plan mondial. Sistemul instituţional al comerţului exterior în ţara ……. Intermediarii în comerţul exterior (Intermedierea în dreptul continental vs Intermedierea în spaţiul anglo-saxon 491. 515. 519. Contractarea prin corespondenţă: oferta comercială. Negocierea comercială internaţională: pregătirea negocierii. Studii de caz 16 . Importanţa programării neuro-lingvistice în comunicare şi negociere 494. Condiţiile de plată. finanţarea operaţiunilor de import. Teoria jocurilor şi negocierea comercială 499. Promovarea exportului: tehnici şi mijloace moderne (internet) 493. Decizia de import: selecţionarea furnizorilor. 513. 488.

555. negocierea si derularea contractului. Decizia de export: alegerea modalităţii de export. activităţi. documente de contractare. Plata importului (modalităţi şi mijloace de plată. Frauda maritima 548. 533. Sistemul logistic la nivelul UE 545. tarife. Transportul maritim: forme de realizare. Soluţia de transport : exemplificări. contract de transport. Studii de caz 526. decizia privind logistica). studii de caz. Soluţia logistică : importanţă în derularea unei operaţiuni de export/import 527. Acreditivul documentar: Publicaţia 600. Contractarea şi derularea unui transport în regim de grupaj: studiu de caz 529. Piaţa transporturilor maritime: UE / SUA 539. rol economic. Rolul brokerului navlositor în organizarea transportului internaţional 528. plata transportului). Integrarea transportului in solutia logistica. incasso documentar 557. contractul de asigurare). Transportul multimodal 543. Transportul internaţional (modalităţi de transport. preţ 536. Asigurarea riscurilor în tranzacţiile internaţionale: studii de caz 552. Pregătirea livrării la export (ambalarea şi marcarea. Impactul crizei economice actuale asupra pietei internationale a reasiguratorilor 551. Contractarea şi derularea importului. condiţii de asigurare. contractul de transport. 535. studii de caz 530. Răspunderea participanţilor la transport : speţe 532. Sistemul logistic la nivelul firmelor din Romania 544. Transportul Ro-La 542. formalitati şi documente de plată). condiţii de transport. 554. documente şi activităţi legate de expediţie). Rol in exporturi 531. 556. 534. Acreditivul documentar vs.525. formalităţi. Piaţa transporturilor aeriene: Studii pe zone şi ţări 540. Casele de expeditii. Studiu de caz 546. Acreditivul vs. Transportul feroviar 541. Piaţa asigurărilor cargo în România 549. Riscurile în afacerile internaţionale 553. facturarea la export. Adaptarea activitatii companiilor de asigurari la contextul economic actual 550. documentele de livrare. Transportul rutier 538. formalităţi. Transportul aerian: contractul de transport. Expediţia internaţională (funcţiile expediţionarului. tipuri de acreditive documentare 559. Asigurarea mărfurilor în traficul internaţional. Efectele de comerţ: cambia şi biletul la ordin 17 . acreditivul stand by 558. Derularea unei operaţiuni de export 547. document de transport 537.

Operaţiunile de acoperire a riscului valutar pe pieţele la termen (forward şi futures): hedging de vânzare / cumpărare. rol în acoperirea riscului de preţ/valutar. Conducerea. Operaţiunile cu opţiuni: definire. Tehnologii moderne în transportul mărfurilor (paletizare. Studiu de caz. forfetarea 575. 593. Procedura comuna de vămuirea a mărfurilor 567. Tendinţe în dezvoltarea flotei şi construcţiilor navale pe plan mondial. Finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior prin credite pe termen scurt. Procedura de vămuire la domiciliu 568. Studiu de caz. 592. Studiu de caz. 587. Acreditivul documentar. fluviale . Tendinţe şi perspective de evoluţie. 586. 585. containerizare. 579. tehnică de comercializare. Scontarea vs. 561. pachetizare. 576. Riscul de preţ: clauze contractuale de acoperire a riscului. 573. 588. 594. 574. Leasingul. 591. organizarea şi derularea transporturilor de mărfuri Studii de caz: maritime . 562. Franciza. organizarea şi derularea transporturilor la întreprinderea……(la alegere). Formarea şi mişcarea preţurilor în transporturile interne şi internaţionale.560. 18 . Procedura de vămuire incompletă vs. Plăţile electronice 563. Regimurile vamale economice 565. Studiu de caz. creditul furnizor. aeriene 590. Leasing vs. Scrisorile de garanţie bancară 581. Garanţiile bancare la cerere 582. Vămuirea mărfurilor: regimul vamal 564. 578. Riscul valutar: clauze contractuale de acoperire a riscului. Studiu de caz. procedura de vămuire simplificată 569. Finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior prin credite pe termen mediu şi lung: creditul cumpărător vs. credit bancar 580. Forfetarea. Operaţiunile de acoperire a riscului de preţ pe pieţele la termen (forward şi futures): hedging de vânzare / cupărare. 595. Incasso-ul documentar.auto. 577. Derularea unei operaţiuni de import 571. Conducerea. 572. Studiu de caz. Asigurarea şi garantarea exporturilor în România 583. 589. Forme de manifestare a preţurilor şi factori de determinare. Schimburile comerciale intracomunitare 570. Producţia în lohn şi subcontractarea internaţională. Tendinţe în dezvoltarea porturilor pe plan mondial şi impactul acestora în comerţul internaţional. Regimurile vamale de tranzit 566. Acoperirea riscului de credit 584. Factoringul. Piaţa internaţională a navlurilor.

Metode de evaluare a opţiunilor Domeniul Tranzactii comerciale internationale (2) Disciplina: Turism internaţional 19 . Tranzacţiile cu opţiuni pe contracte futures (Aplicaţii) 610. Analiza fundamentală pe pieţele bursiere 601. Studiu de caz. 598. Strategii pe pieţele de opţiuni (Aplicaţii) 611. 597. Preturile futures 605. Preţuri şi cotaţii bursiere: metode de analiză 600. Studiu de caz. importanţă (Aplicaţii) 599. auto.596. Cadrul juridic şi instituţional al pieţelor bursiere din România 603. Managementul expediţiilor internaţionale de mărfuri. aeriene maritime. Acoperirea faţă de riscuri prin pieţele bursiere. Strategii de hedging (Aplicaţii) 607. Operatiunile de spreading la bursele de marfuri 609. Bursele de marfuri din Romania 604. fluviale (la alegere). Operaţiunile speculative la bursele de mărfuri 608. Metode de analiză tehnică (chartistă) pe pieţele bursiere 602. 606. Managementul transporturilor pe calea ferată. Pieţele de produse derivate: mecanisme.

strategii de marketing 617. contul satelit al turismului 637. organizare. 630. 634. Impactul economic al turismului internaţional: modalităţi de evaluare. Casino-ul ca produs turistic: motivaţii. tehnici de comercializare. organizare. tehnici de comercializare. Specific. Specific. organizare. Specific. tehnici de comercializare. organizare. organizare. tehnici de comercializare. organizare. tehnici de comercializare. Impactul mass-media asupra promovării destinaţiilor turistice (studii de caz) 633. strategii de marketing 626. 636. Evoluţia destinaţiilor tradiţionale în turismul internaţional. strategii de marketing 613. Piaţa mondială a turismului religios. formarea preţurilor. tehnici de comercializare (studiu de caz) 628. fluxuri internaţionale. organizare. Piaţa mondială a turismului de croazieră. organizare. Piaţa mondială a turismului rural. Specific. Specific. Definirea produsului. Piaţa mondială a turismului de lux. tranzacţiile internaţionale cu spectacole.612. organizare. muzicală. tehnici de comercializare. Piaţa mondială a turismului cultural. tehnici de comercializare. strategii de marketing 618. tehnici de comercializare. Specific. Apariţia de noi destinaţii turistice – strategii de promovare. organizare. modalităţi de comercializare 629. 635. Creaţia artistică (literară. localizare. modalităţi de determinare a atractivităţii (studii de caz) 640. strategii de marketing 615. Piaţa sportului. Activele imateriale ca obiect al tranzacţiilor internaţionale cu servicii turistice. tehnici de comercializare. modalităţi de gestionare a impactului economic al turismului 638. Specific. strategii de marketing 623. Piaţa europeană a turismului (tratare segmentată. Marca şi reputaţia firmei de turism. Specificul tranzacţiilor. organizare. Specific. strategii de marketing 616. Piaţa mondială a turismului de shopping. strategii de marketing 620. tehnici de comercializare. Turismul ca strategie de dezvoltare sustenabilă. Impactul social al turismului: modalităţi de evaluare şi gestionare 639. politica turistică a ţărilor cu economie în dezvoltare (studiu de caz). Specific. 627. Specific. strategii de marketing 624. strategii de marketing 625. Piaţa mondială a turismului sportiv. Specific. strategii de marketing 614. Piaţa internaţională de evenimente. cinematografică etc). Piaţa mondială a turismului de congrese. Piaţa mondială a ecoturismului. 20 . specificul formării preţurilor. organizare. strategii de marketing 622. Strategii de dezvoltare a unei staţiuni turistice. strategii de marketing 621. Turismul şi dezvoltarea economică. Piaţa mondială a turismului de afaceri. Economia creativităţii: industria spectacolelor. tehnici de comercializare. (Studiu de caz). Piaţa mondială a turismului balneo-medical. tehnici de comercializare. tehnici de comercializare. organizare. pentru o anumită subpiaţă – un anumit serviciu). organizare. Piaţa mondială a turismului new age Specific. Piaţa mondială a parcurilor tematice. tehnici de comercializare. organizare. instrument de promovare în turismul internaţional (studii de caz) 631. Specific. Industria de divertisment. tehnici de comercializare. Specific. strategii de marketing 632. Specific. strategii de marketing 619. Piaţa mondială a turismului industrial.

Metode de finanţare a proiectelor investiţionale în turismul internaţional 649. Politica fiscală şi impactul acesteia asupra turismului internaţional 667. Aplicaţii: fondurile mutuale. Cultura corporaţiei în industria turistică internaţională. Achiziţii şi fuziuni pe piaţa hotelieră internaţională 653. Sortino. Rolul bursei de valori în economie 671. Tehnici şi surse de finanţare în turismul internaţional – specificul industriei hoteliere 652.641. Rolul asigurării în turismul internaţional. 21 . Strategii concurenţiale pe piaţa mondială a transporturilor aeriene de pasageri. Tranzacţii cu servicii aeroportuare 662. 647. 643. Analiza competitivităţii României pe piaţa internaţională a serviciilor turistice 660. Relevanţa motivaţiei pentru consumul turistic. Managementul proiectelor de turism internaţional . efecte. Aeroportul internaţional. 656. Branding-ul unei destinaţii turistice. semnificaţie. Strategia de internaţionalizare a companiilor din turism prin comerţul global electronic. coeficientul alfa al lui Jensen). Sisteme de determinare şi evaluare a calităţii în turismul internaţional 657. Capitalul uman şi importanţa acestuia pentru industria turistică în secolul 21 668. STN pe piaţa turistică internaţională: cazul turoperatorilor germani 655. 659. Turismul urban şi evoluţia acestuia în Europa 645. Modificări în structura timpului liber şi impactul acestora asupra consumului turistic 665. Treynor. 658. Turismul ca opţiune de dezvoltare economică a statelor insulare în curs de dezvoltare (SIDS) 663. Implicaţii la nivelul protecţiei consumatorului de turism. Particularităţi. fondurile de pensii etc.tehnici specifice 648. Investiţiile în domeniul hotelier: fundamentarea deciziei de investire. Specific. STN pe piaţa turistică: lanţul hotelier internaţional 654. Metode de evaluare a proiectelor investiţionale în turismul internaţional 650. Rolul organizaţiilor internaţionale. 644. 661. Distribuţia electronică în turismul internaţional 666. Strategii de dezvoltare a unei staţiuni turistice de succes 669. Promovarea imaginii destinaţiilor turistice europene 646. Schimbarea climatică şi impactul acesteia asupra circulaţiei turistice internaţionale 642. Turismul ca instrument de eradicare a sărăciei 664. Analiza comportamentului consumatorului de turism internaţional. Performanța investitorilor instituţionali (folosirea indicatorilor de performanţă Sharpe ratio. metode de evaluare 651. modele Domeniul Tranzactii financiare internationale 670. Turismul şi valorificarea patrimoniului cultural. Corelaţia politică comercială – strategie comercială de piaţă în tranzacţiile internaţionale cu servicii de transport aerian. strategii.

londoneză etc. Aplicaţii pe piaţa de capital europeană 677. Emisiunea de obligaţiuni. mecanisme. 698. Tehnici de evaluare şi tranzacţionare (Aplicaţii). Analiza fundamentală şi analiza tehnică în realizarea investiţiilor pe piaţa de capital (Aplicaţii). Tranzacţiile futures pe instrumente financiar-valutare. Mecanismul emisiunii şi negocierii euroobligaţiunilor (Studiu de caz). Hedgingul imperfect şi indicatorii de sensibilitate (delta. Aplicaţii pe piaţa americană. 696. Finanţele comportamentale. 700. mecanism. 684. Tranzacţiile futures şi cu optiuni pe titluri primare. Cursul bursier:factori determinaţti. vega. Modelul binomial şi modelul Black Scholes în evaluarea opţiunilor. Operaţiunile de acoperire pe pieţele de capital. Studiu de caz. Strategia şi tehnica achiziţiilor şi fuziunilor de firme (Studii de caz). 682. Testarea eficienţei pieţelor internaţionale de capital – metoda autocorelaţiilor şi metoda studiului econometric de eveniment 675. Emisiunea de acţiuni. Anomaliile investiţionale şi teoria prospectelor – Kahneman (Aplicaţii) 676. teta. Tehnicile de hedging financiar pe pieţele futures şi cu opţiuni. 681. 704. 680. 690. Introducerea acţiunilor în bursa: motivaţii. 679. 703. Aplicaţii). Risc şi contagiune – crizele financiare şi diversificarea internaţională a riscului 705. Operaţiunile speculative pe pieţele de capital. Piaţa de capital şi investiţiile străine în România. Sisteme de tranzacţii pe plan mondial. Testarea oportunităţilor de arbitraj folosind instrumentele financiare derivate 678. 692. Cadrul juridic şi instituţional al pietei de capital din Romania. Evaluarea activelor financiare – modelul Gordon. 674. Tehnici de evaluare şi tranzacţionare (Aplicaţii) 688. importanţa. 683. 689. 697.672. Fuziunile internaţionale de firme (Studii de caz). 693. 686. 695. Preluările ostile de firme (Studiu de caz). gama. 673. Oferta publică de vanzare/cumparare (Aplicaţii). importanţa (Aplicaţii). Rol pe piaţa internaţională de capital. Bursa de valori din Bucureşti: prezent şi perspective. 694. (Programme trading). Tranzacţiile futures şi cu opţiuni pe indici bursieri. 687. Fondurile de plasament colectiv în economia de tranziţie (fondurile deschise/inchise). Gestiunea unui portofoliu de instrumente financiare cu venit fix – indicatorii de sensibilitate (duration şi convexitatea) 699. Indicii bursieri. modelul multiplicatorilor (Aplicaţii). Mecanismul tranzacţiilor cash/în marjă (Aplicaţii). 701. 702. Tranzacţiile prin programe pe calculator. Expunerea la risc a pieţelor de capital: analiză comparativă a pieţelor dezvoltate şi a pieţelor emergente 22 . Oferta publică de cumparare. Acţiunile internaţionale (Studiu de caz). ro). japoneză. Obligaţiunile internaţionale (Studiu de caz). 691. 685. Strategii folosite în achiziţiile şi fuziunile internaţionale de firme – risk arbitrage (Studiu de caz).

Coeficientul beta şi problema riscului în investiţiile internaţionale Impactul riscului valutar asupra performanţelor investiţiilor internaţionale 712. 738. factoringul şi forfetarea pe pieţele internaţionale) 716. 736.Studiu de caz. Finanţarea internaţională a proiectelor complexe de investiţii („project finance”) 718. 23 . Tipuri de poliţe. futures. Piaţa românească a asigurărilor maritime. fluviale. Asigurarea cargo pe parcursul transportului şi depozitării. Modele de estimare a dobânzilor pe pieţele financiare internaţionale 713. Pool-uri de asigurare şi reasigurare. Piaţa românească a asigurărilor auto. Garantarea şi asigurarea creditelor de export 720. Asigurarea de aviaţie (cargo si casco). Piaţa londoneză a asigurărilor şi reasigurărilor. 726. aeriene. 734. Tehnicile speciale de creditare (leasingul. 724. mecanisme) 714. 725. Supravegherea asigurărilor în UE. Practici internaţionale. 735. 729. Asigurarea mărfurilor pe parcursul transporturilor auto. Globalizarea serviciilor de asigurări-reasigurări. Analiza performanţelor financiare ale companiilor: analiză fundamentală versus analiză de piaţă 710. Reglementarea asigurărilor şi reasigurărilor în UE. (la alegere). Piaţa internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor. Integrarea versus segmentarea pieţelor internaţionale de capital Analiza performanţelor portofoliilor de investiţii financiare internaţionale 709. 739. Asigurarea de proprietate. 737. Contractul de asigurare în contextul legislaţiei actuale din România. Practici şi reglementări naţionale şi internaţionale în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. 708. 745. Liberalizarea comerţului internaţional cu asigurări şi reasigurări. maritime. 731. pieţe emergente) 707. Managementul riscurilor asociate finanţării internaţionale prin instrumente derivate (forward.706. Analiza comparartivă a legislaţiei în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor: România – o ţară la alegere (sau UE). 733. Asigurările de transport auto în condiţiile economiei de piaţă. 740. Practica societăţilor româneşti. 732. Forme şi metode de reasigurare în practica internatională. Mecansimul creditului sindicalizat 715. 744. 730. 727. Piaţa românească a asigurărilor de aviaţie. swap. Analiza comparativă. Piaţa românească a asigurărilor. Practica…(unei ţări la alegere). Piaţa românească a asigurărilor de proprietate. 742. Asigurarea creditelor de export. 728. Asigurarea riscurilor financiare şi politice. Asigurarea riscurilor atomice. opţiuni. Asigurarea maritimă. 723. Asigurarea riscurilor de catastrofă. 721. Emisiunea de certificate de depozitare pe pieţele internaţionale 717. Piaţa internaţională a creditului (tendinţe. 743. 741. Perspective. Factori de influenţă asupra performanţelor pieţelor de capital (pieţe dezvoltate. instrumente sintetice) 719. 711. Contractul de asigurare maritimă (casco şi cargo). 722.

Etica in finantele internationale 752.Un punct de vedere corporativ 762. distribuţiei.Cazul corporatiilor transnationale 757.Relevanta metodei EVA 748. Sisteme de management pe plan internaţional. 24 . mărcii (una dintre ele. Diversificarea corporativa internationala. Abordari alternative in analiza bugetului de capital international optiunile reale 754. clienţilor.Metodele VAN si VAA 760.746. Tendinte in practica analizei bugetului de capital . Abordari alternative in analiza bugetului de capital international.Aplicatii pentru studiul economiei internationale DOMENIUL: Management şi marketing internaţional Disciplina: Management internaţional 764. Diversitatea culturală şi stilurile de management. Managementul bazat pe valoare. Economie si religie.O abordare din perspectiva teoriei portofoliului 751. Controverse privind evaluarea riscului compozit in proiectele de ISD 755. Recomandarile teoriei si practicile manageriale in analiza bugetului de capital : convergenta sau divort ? 763. 765. Sistemul financiar intern al corporatiei transnationale ca sursa de valoare pentru actionari 756. 766. 747. Abordarea asigurărilor din perspectiva serviciilor financiare integrate implicaţii asupra produselor. Coeficientul Beta si problema riscului in proiectele de ISD 750. CAPM global si costul capitalului pentru proiectele de ISD 749. Aplicarea paradigmei complexitatii la studiul economiei internationale. Dezvoltari recente in teoria firmei. Influenţa dimensiunilor culturale asupra practicii de management.Aplicatii privind corporatiile transnationale 761. la alegere). Evaluarea corporatiei transnationale : consens si controverse 753. Abordari teoretice privind determinarea structurii de capital in corporatia transnationala 758. Crearea de valoare in corporatia transnationala.cazul corporatiilor transnationale 759.

Managementul resurselor umane în context internaţional: o abordare comparată. Societatea mixtă ca formă de internaţionalizare. Modalităţi de organizare a afacerilor internaţionale: structuri internaţionale / globale. 772. Influenţa culturii în motivare. 25 . Noi strategii de intrare pe pieţele internaţionale impuse de cerinţele procesului de inovare actual. 791.767. pe orizontală. conglomerare. Programe de pregătire pentru managerii expatriaţi (Studiu de caz). 780. formarea şi propagarea capitalului intelectual în cadrul corporaţiei multinaţionale. 803. Captarea. Dimensiunile / componentele mediului de afaceri internaţional – importanţa analizei acestora în identificarea şi evaluarea oportunităţilor şi riscurilor ce condiţionează derularea optimă a activităţilor externe. Procesul decizional în companiile multinaţionale. 776. Internaţionalizarea firmei în context intercultural. Strategii de externalizare a activităţilor în corporaţiile multinaţionale. 792. 789. 794. Metode de fundamentare a deciziilor în afacerile internaţionale (Aplicaţii). 770. Forme tradiţionale de internaţionalizare a firmei (Studii de caz). Cultura corporaţională: Aplicaţie la nivelul unei companii multinaţionale. Comunicarea managerială în context intercultural. Strategia de afaceri: o orientare către o integrare globală sau către cerinţele locale. 777. 797. Profilul managerului global de succes – abilităţi şi cerinţe profesionale. Planificarea strategică în managementul internaţional (Studiu de caz). 786. 783. 802. Evaluarea performanţelor în companiile multinaţionale. Recrutarea şi selectarea managerilor internaţionali. 774. 805. Forme noi de internaţionalizare a firmei: alianţe si cooperări (Studii de caz). Pregătirea managerilor internaţionali. Strategii de expansiune a firmei: integrare pe verticală. Colaborarea interculturală în cadrul societăţilor mixte. 785. Managerul internaţional: statutul profesional şi etic. 801. 773. Influenţa societăţilor multinaţionale asupra mediului economic internaţional. 788. 787. 790. Optimizarea raportului structură-strategie – o provocare constantă în faţa managerilor companiilor globale. 793. Impactul globalizării asupra organizării şi coordonării activităţilor companiilor. 796. 771. Fundamentarea obiectivelor strategiei globale. Strategia de internaţionalizare a firmei: modalităţi de fundamentare. (Studii de caz). 795. 784. Modalităţi de recompensare a angajaţilor în cadrul companiilor multinaţionale. 800. Dimensiunea internaţională a managementului resurselor umane. Controlul performanţelor în managementul internaţional (Studiu de caz). 778. Variabilele culturale şi importanţa evaluării influenţei lor asupra comportamentului la locul de muncă. 768. Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz). 775. 804. 782. 781. Impactul culturii corporaţionale asupra mediului extern. 769. 798. 799. Motivarea în managementul internaţional. Cultura naţională şi costurile implantării pe plan extern. Expansiunea internaţională prin noile societăţi mixte bazate pe componentele economiei cunoaşterii. 779. Modele de comunicare (Studiu de caz).

836. 817. 818. 821. Conduita etică a managementului societăţilor multinaţionale (Studiu de caz). 814. 810. 816. Conceptul de alianţă strategică 823. auto. transporturi aeriene. Cartelurile internaţionale şi politica în domeniul concurenţei 833. Strategia comunicării în afacerile internaţionale: comunicarea externă.806. Cooperarea în activitatea de cercetare şi dezvoltare 829. Cartelul X pe piaţa internaţională (ex. Comunicarea interculturală în cadrul companiilor multinaţionale – instrumente şi strategii. Grupările de tip keiretsu în economia japoneză 827. 807. 835. 815. acid citric. 819. Studii de caz. biotehnologie. 809. Strategia comunicării în afacerile internaţionale: comunicarea internă. 808. O abordare critică a politicilor în domeniul concurenţei DOMENIUL: Management şi marketing internaţional Disciplina Marketing international Piaţa internaţională a produsului…Locul României pe piaţa internaţională a produsului respectiv. Etica în afacerile internaţionale: principii şi practică. Strategia de „adaptare de masă” şi relaţia furnizor-producător 826. Cooperarea între firme în sectorul X pe plan internaţional (ex. Societatea-mixtă ca formă de internaţionalizare a afacerilor firmei: studiu de caz 824.): studiu de caz 831. Organizarea şi realizarea studiului de marketing internaţional. Politica în domeniul concurenţei şi comportamentul cooperant al firmelor 832. Societatea-mixtă ca formă de restructurare industrială 825. Operaţionalizarea responsabilităţii sociale corporative pe plan internaţional. Leadership-ul în context intercultural. Valenţele pozitive ale comportamentului etic în afacerile internaţionale. etc. 820. Etica în afaceri şi diferenţele culturale pe plan internaţional. 26 . Evoluţia formelor culturale de organizare a muncii în contextul noilor norme impuse de comunicarea prin Internet. Selectarea pieţei…pentru produsul…Studii de caz. Factori promotori şi bariere în comunicarea internaţională. 811. 813. petrol. vitamine. Alianţe de marcă între firme 830.): studiu de caz 828. Dilemele etice în afacerile internaţionale (Studiu de caz). 837. Relaţia dintre responsabilitatea socială corporativă şi performanţa economică a companiilor multinaţionale. etc. Înţelegerile pe verticală şi politica în domeniul concurenţei 834. 822. Influenţa eticii în afaceri asupra culturii corporaţionale. Responsabilitatea socială corporativă – între comportament etic şi sursă de profit. Modalităţi de creştere a eficienţei comunicării la nivelul organizaţiei globale ca răspuns la cerinţele economiei cunoaşterii. 812.

Marketing direct: experienţa ţărilor din Europa. 870. 850. 849. 839. 866. 847. Coordonatele marketingului global. 841. 864. 874. pe piaţa… Studii de caz. 851. Mediul european: convergenţe şi particularităţi. 869. Program promoţional de export… Studii de caz. Politica de marcă în marketing internaţional. Strategii globale de preţ. 861. 856. Tendinţe în distribuţia internaţională. Proiectarea şi realizarea campaniei promoţionale la export. 867. Modelul elaborării strategiei de marketing internaţional la nivel de firmă. Publicitatea globală. 855. Program de lansare a produsului…. 843. Program de distribuţie a produsului…pe piaţa… Studii de caz. Strategii globale de produs. Distribuţia internaţională a produselor şi/sau serviciilor pe piaţa europeană. Program de dezvoltare a exportului de…………. Rolul mediului în stabilirea strategiei de marketing internaţional în condiţiile globalizării. Tendinţe în comunicarea de marketing pe plan internaţional. Rolul ei în comunicarea de marketing internaţional. Noile tehnologii ale comunicării şi politica de marketing a unei firme. 877. Studii de caz. (produse la alegere). Strategii concurenţiale în Europa. 845. 860. produse şi servicii la alegere). (pieţe şi produse la alegere). 871. Diversitatea culturală şi politica de marketing internaţional a firmei. 859. 858. 846. Impactul globalizării pieţelor asupra strategiei de marketing. 842. Strategia de produs pentru piaţa internaţională (produse şi pieţe la alegere) 848. Studii de caz.Studii de caz. Tehnici de analiză cantitativă în marketingul internaţional. 863. 854. Strategii de marketing ale firmelor internaţionale şi prezenţa lor pe piaţa românească. 868.. Studii de caz.Studii de caz. Studii de caz (pieţe. Strategia preţului internaţional (studiu de caz).838. (produs la alegere). 876. Strategia publicitară la export (produse la alegere) 27 . (produs la alegere). Strategia creării. (pieţe şi produse la alegere) 840. 865. Marketing pe internet. Identificarea şi studierea clienţilor internaţionali ai produsului…… (produse la alegere) 875. Strategii concurenţiale în marketingul internaţional. Marketing internaţional şi cultură. 844. Strategii de pătrundere pe pieţele internaţionale.Studii de caz. organizarii şi funcţionării reţelei internaţionale de distribuţie (produse la alegere). Strategii de poziţionare a produsului (produse la alegere pe piaţa internaţională). 873. (produse şi pieţe la alegere) 852. Segmentarea pieţei externe pentru produsul…. 857. Selectarea pieţelor externe în contextul strategiei de internaţionalizare a firmei. Cultura şi influenţa ei asupra promovării în marketingul internaţional.Studii de caz. 853. 862. Program de marketing pentru promovarea la export a produsului…. 872. (produs la alegere). Târgurile şi expoziţiile internaţionale în politica promoţională.Studii de caz. Strategia preţului la exportul de … Studii de caz.

X…. Marketing – managementul canalelor de distributie pe pietele firmei …. Metode de stabilire a preturilor pentru piata internationala in functie de concurenta 910. Studii de caz 899. 880. Strategia de marketing international a firmei ……X………. Studii de caz 888. Comparatii la nivel international 886.X …. Studii de caz 901. Strategia crearii marcii pentru produse destinatr pietei internationale. Politica produsului …………. 881.. (piete si produse la alegere) 882. Locul Romaniei 908. Selectarea pietei/pietelor externe de catre firma…. Sponsorizarea in mixul promotional pentru piata internationala. 879.878. Piata internationala a publicitatii. Etica in marketingul international 890. Comunicarea de marketing în afacerile internaţionale.. Standardizarea si adaptarea. Patrunderea pe piata internationala prin export.. pe piata …. pentru piata internationala. Strategii de marketing ale firmelor romanesti pe piete externe. Politica ecologica de marketing 884. Studii de caz. .Marketingul global: tendinte si evolutii 885. Studierea comporamentului de cumparae al clientilor organizationali 893.. Patrunderea pe piata internationala prin investitii directe. Studii de caz 907.Y…… Produse si piete la la alegere 904. 891. Studii de caz 898. Marketing intercultural 897. preturilor si distributiei internationale 912. Marketing politic. Rolul concurentei in strategia de marketing international 895. Etica in marketingul international 28 . Comunicarea internationala de afaceri si cultura pietei 906.X…. Standardizare – adaptare in marketingul international 887. optiuni fundamentale in strategia produsului pentru piata internationala 902. Analiza culturala a pietei si importanta pentru marketingul international 896. Politica publicitara/promotionala – pentru piata internationala a firmei…. Vanzarea personala in marketingul international. Studii de caz 894.. Studii de caz 903. Marketing industrial la nivel international 889.(produse si piete la alegere) 883. Metode de stabilire a preturilor pentru piata internationala bazate pe costuri 909. Pietele gri si influenta lor asupra produselor. Studii de caz 905. Campania publicitara pentru produsul …. Patrunderea pe piata internationala cu ajutorul strategiilor asociate. Studii de caz 900.. Provocări pentru marketingul internaţional la începutul mileniului trei.X… Studii de caz 911. Rolul agenţiilor publicitare în politica promoţională a firmelor cu activitate internaţională.. Studierea comportamentului de cumparare al consumatorilor individuali 892. Alegerea strategiei optime la intrarea pe piata internationala de catre firma …….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful