You are on page 1of 29

ffiruffi@ffitutuwffituffis

pentru pregcolari gcolari gi mici

Editura Diamant

MARIACUCU ELENAGALAN

ANATRANDAF VOICH|TA ROTARTU

CATENDAPUL NATUPII
pentru pregcolari gcolari gi mici

EdituraDiamant

teVfax:02481647378 5 7 | telefonmobil: 0723I 387199 0740I 076600.editwadiamant. Trandaf.DescriereaCIP a Bibliotecii Nationale a Romflniei CUCU. Piteqti. Tineretului qi Sportului Editor: Diana Gritianu Liliana Bratu Tehnoredactare: ElenaGalan Graficdgi desen: autoarele Corectura: Designcoperti:ElenaGalan rsBN 978-606-92045:7 -3 Informafli gi comenzi: judefulArge$ Editura I)iamant.Ana Elena II.Pitegti: Diamant. MARIA Calendarul naturii / Maria Cucu. Cercetdrii.Ana Trandaf.ro @ CopynghtEdituraDiamant2010 .Elena 2009 Galan. Galan.. 06-92045 -3 -7 ISBN 978-6 I.24 Lucrare avizatdde Ministerul Educafiei. e-mail: offi ce@edituradiamant. 371.ro www.A7 A 52333 .671:373.

Q. # Jr\. "5\ V * Ploaie cersenin \+. JJt14- Vreme bund innorat Chiciurd 2.Safutt lEusunt$forufel.\ tt e'- V\-' .o.. V6nt (?O1 J ffi.r?t " W Lapovird 6 /*+*e . noufv strupricten. doo o 'r1a/P' tltl//rf/ dtlrpte " . w. Simhoturite maijos vd vor ajuta sd compfetapi fe cafenfaruI '/d forescmuftsucces weme 6undl fL. .+??l*w 4+w*vvat ol. o sd tmpreund vafi wemea '/d propun urmdrim cum tn acestanScokr! nai Cotorapi tntdi imnginca vd aratdtn cefund care neaffdm in cercuf finfucare zi a sdptdminiivepiscrie fata. . ffi' Q ot do Legendd: ffi I Furtund Roud . o o .? )( Ninsoare @ Ceati Brumd ffi.

o olo ( ilil z # ffi" lt4tW l>?vuj*. ' /t&'t""o tu/r.lrl/ " 4ll.t' ./?a*.+t &.l.. r I e.-p r.p rSEPTEMBRIE a \ I )^.

a\ -rltttE(Lf A TAvvrcArT atutnfiffi r-- a- m)g{r a\ WELTI () gvtIE(RCUW JOI a\ r- '/Ig'tEW .".I (. r\ JOI a.r- JOI -vrsvu{ jAwaArf dasut\rr{A r- a- LUM r\ wnW fu-rcscrlcfr t.- jAsrrcA.-'i-i_l iiii i: i:l !.Si !:.a. wrgqcuW a.fidagilttfiffi a- .'i i:i t0M r- ^ilART.

a {/ D >s% gtz €\6 / 2 r AE o . Ig'y\.\ -l-7 ( ocroMBRrE \ )^/ /a /a / U/ e o tl ' ( / /. / / # d/ ffi" zl.

- . ' ! !_-i - .lq./tg.rf. dawrwffi r- LUM a\ tutAwI (\ %../ITWR._L r--. du*uwffi a- LONI e fivtAWI rt t..' l\r !r .r--\ --i- .a- JOI jAsrrci.I .lBKi jAwaA../-'r . '.r10r 10r '/1h'lEW a.rr- iAsrgi'rf aawno{A LUNI (\ w. !i !i \_. ! \_.'-'r :| rrr !--! !--r -i i-' LOl{I a\ %-AWI tl tl %rERg)q.RcUfr () (\ a.._..rERCaW a.I a.lf.a.. gvtrEcRCr)W 10r (\ e e QtNwcKt jAwai.r.rE da%nrr(A a- .:!-i\.Aqrr fius.

|p.v fwraPrwv AiUttrvr'/ " /r4tY* rt tnl/r?r n" ill?tt/ .r I )^ &lt /*a.p \-7 ) I NOIE M B R IE .|n.. ^.

- a- m)wt fuTAryI gvtIEKCUW () ( U a.r- -^ SA1vl(BAfA dasilrwffi a- .i !'.4E(&I iAwaArEdawuts{.FcUfr a./tg.r4tWW jAsrrcir{ cDUtyttttt& .-.q a-\ ( eYIIEKCPW .! a iAwairl aw aa aUgvlttilCA t0M r-) %nw furcracuffi {l 10r (\ -.i. JOI JOI .Aqf.r () %rBqcaw ( JOI ( '/Igr/Eq.il.lB{ a.ili:.a-. LUNI a\ MAWI () \/ dus.r- 'l/U."'l !'''j I i-l i:ii. L'UWI ( p .

^ .tl ^. $oo o o #" # o o I ffir o o W o o \.td.**!*/ /t4.ls.+twv /b'r. c. \ \ /l o .I ^ v9Itvv .. o'. /nr { L YVo. 6 ll 9/ z+fi'.o . /t o o o o o o o o o -rl\.n '^-/ .@ \-7 ) \ \ DE C E M B R IE )^/ l )) / @.//ra.o..r/"tf tv. 4tl/r/'s' ' 22 i.

ARf. cduwtw& a.AW ilnnqcrtfr /'r t.l i:: i:.RCUfu lor ( ( -VnlBqr.t\ rl . 10r i (-- a.r- 'Wgr{EW jAwair{ duwrwffi a- ./ERI (\ r- izsrrcirf duwrwffi r- LUg'{I (\ *uW () fitts. i:ii.a.iii-l Ll l'""1 JAI ( n)M (\ 1vt.jAwairf.I %rBqcuKl {l 'fi!.r- IUWI e4.

)" 7 t )^/ IANUARIE \ \) aoar l--'*-o o a o o o ffi od o' o 't d o o ez J' 3\ o Wv *tl.rptYv *tc7:ttvv*tl &4'1/* lvL/r'rltl r$l y'tc/ " trt al .

I iAsilaj{rf duwrwrffi foTAryI fu.rcqcufr ( JOI ( -qIwwrRl.r'/19'lER! Qtwwc4t sSwairl aawrwA a- LUM ( 1vIAW.r %rBqcuw O t0M ( ( a.lo \ . i-.I 9v{IEqgUW t.{'riaawrwffi r- .iii.IBqfl)c&r 1\ \.j JOI @ LUM wnW. (\ 10r a.60 -J. r- 10r a.- a- n)gtt a\ 1vIAKr.l IAi'.SAwcnir{ cdUgylu.I %.r- sSwa.Ai.a-\ a- '/nlEq.rTA a- .

... )^ ft.-t / /jlr.o 16.o -6 o 'o do /*u*vq" /ta.@ la \ FEBRUARIE . \ ..1/*' 2t1//rl/ 4ll// " etr .. j'-V otlo \ ((rt. --- b {Q ffi ew \ Vr !r. / a-r 5Q <aoq$s - 4! o\ s o 3 o a \3 ss\ ess J !\..?r. w o ^ --\t' --\^ !! '-. rlt a >J 0 s e 5r\- \ \s - i: '/(L.t*t* a*tYr|t*+e o d .

$& a.lj i_l i:i A LUM (- @ uawl () %rERCI.|s./tgrlBKt- r\ r- iAsrtBArf dUgrlI!.a\__-.$ a\ %AryI nrcqfi)qr () r\ 10r a./Ig{EW t T i.ii_j i./ . aUgvttg. oU*uw{A L'UM a.l/IgvBw jAwaA.i' i-: i.a' a- '/ItfEW jAwaArf. a- JOI a- .r/Itww iflsrtBirf eoU*tttfid r- .O wrqwl tutrE(PCUW JOI ( (\ \__.rf.aw ilrs./ ( . f) \_-/ iAnXC-tlfr 1\ e rcr -.ilffi (\ ras$ r- w.IJNI r\ nzW . T.Rtflfr f.)W (\ 10r a- .nArT dayrttwtffi r- a- rUg.

t Yv& * - nn**n * ...W .ji)it".tn- 'N r l a r r r r r ..--\ @ ) \ MARTIE \ . -9 s 'l r .UuO 'd -o - ^-. .A od (t-7'ffi: -?14 o l. CS).

"". tutrBqcuw ( 10r .J iAsnlai'ti (DUgYIIMCA ' LT-)Wr (\ .&Cufu (\ JOI a- cDuwnlffi SAwaA./IttEW jAwaAffi duwtg.! ( I.IE(RC'UW /i ( JOI ( .1 *I. .rf.I i) iltts. I l. I | ii | !-- LOM gvtIEKCOW (\ 10r rl a./rgvBw ( d sawaA. AUgvIIMA a. -r.-.--r-i . ll i '.r (l nn GO \ f\ .i-- 't<.a.r'/ItIEM .l l-\.trffi t - a-.{Eq. -r' ! r--r n .AWI {l gytIEKCUq.r ! i--\ .rF .r - ( .r : -l./Ig.rI usvuwffi ( LUM t fivtAWI \./1n{EW iAwgA.JoI .vffiK'f.J (#&3 ww. L'UM { fivl. \--1 ( LilWI \.. AvlAK[.

+w /*t *.l^.-/ ^ s . ( L ^ ).@ lt Cr -^ . ' - It .-€\..@ & ff # Il ffi ry $ # -r[\^-. Y. r 'v t f l r f .| tu+*try *+r.t*t /g1rr/F !vt. .t 9r' ffi 1 )./t//. '../.\ J ) ^.-/e et l^.

:i.Lrfdrtwrwffi r- tUg./I^.{I r\ %.|svgArf du*ug./IWER.! r-\ i.IEK| \- iAwca.-'. I i t..t--Ii-: r.( I .j ii!-.Aryl dtrcqcrtfr () a-\ 10r e .' li'.nffi a- r-\ .fi (\ fivl'qryI () dunqcrtfr ( 10r a\ .-L LU9.

.\ ffi 4 / I / offi .o. t .rt I ffi & I / )^= / / / td / d / # # rr\..t /t1t1/F' 1y47rt// Alty'/tt/ tt ffi Ile t..L- \MAI \ = +--.\ @ It !^-1 -.l / I tll / U l/ t*tt+zt* /*tyV*+aa/ /*W*V*e.

fa -'/insri* -Sdm6dt{ bumini"c7 li l: 1i fa LJ 5? JI ). J {1 ir LJ 1*l t: 1.iercurT loi {l t) -I '1- - '/inerij*ll -stun6dtrbuminicE * J'*'"\ <1 '2.. {: loi {1 ti '/incri f: 'ta*-"J # -Samhatf buminicE ti Jra t: u .J Luni li J---t1 fotarti -tolicrani 1i loi tr '? tl ) .J l . J"--t1 5t 5: ti AJ Luni toLarti -fot-iercurT Joi il '/ineri ti -Sdm6dtf TDuminicT ti >r zr 5-? <a 1r a: L.*J ' f.uni . AJ L*.l'".'iAI Luni tuLarti -foIiprcurT {.J 'l/ineri <i '?.''-\ ' fol-arti. -f""-a {t :-J .L ' *l-orti>l htierqn{ {} Joi 1"i .Luni { 1 J.-fol. l. buminicfr 5. 5'z J -Sdm6dtf.

I @ O ffi Q . Y*-.. r .t ^. 6 ll e-' i r( r-?14 rc (r^Uffi1 ]r--dVo o ^ orl .fi. * -* 5 * .O ^- /r.12VF -iJ))"r..il # otdo -d\^e. .b.@ \-7 ) \ )^ IU N IE I r->.^U. ' /!) \ \ anr a -* 0 a f t r y 'l r r .

iusq9fr \_/ JOr O .rrt du*uwffi I I .r4g. %rBqc:uw a\ JOI r- .nw .l/I!\tF.4K.oo o { 3- i i-ji'i i i: gvlIEaCAW JOI (\ t0wt (\ w.rfldawnt{A a- eilAw \.fi sjsvrcAri du%nflffi (- LUg{I U r) fitrcqcufr a- JOI a. L'UNI a\ *tAw wBqg)Kr a? JOI O tut{t r- .r- iftwaA.IEqI- s^ SA9((BftTA 6ugyltg.[I \.r'fi^'ltrW -.duwrwffi tUWI %_AK.trffi v 4? tiAsrwA'rf.lBKt a.q.r- j4wai./IwEW a.I ( O fu|./Ig..

/l/ /' +.gt .// -d\^e- ffi b. (-r ).. W.hi*'* tvauvr*w l*lt*wt'r W^ "r .ht I ) --/ v ) .. ? 1-7 I ULI E I r] f & \l \-/ # # ll 9/ ffi ./M/fuh . { L J^ I o . -vItv^ ' ..tLi /N ' fttvfrfa" N +y'7'ese2' €?3 \^/H * I* . /:/:. :.t. \ .t.aA./.

scGt ii rl \.t- t ii ii-: u-Jt--- @ fesencefmomenaf nnturii te-a impresionat acestd in funnl * I * l*vr*jw 4+Utttv*t'r a4r1/*F' tvllr''rfr *-?/rr* " o .

t**i* *vu**a* tl+U*v*ot /nn/*€' tt L//r/t 4 y '/ r . et ' * . ..^'-'n--\-7 ) \ )^t AUGUST \ @1 ffit. e o o ( ol # ffi" .l.a.

r\*_ tn fu.1"1/8' tuv/rf/ rlty'li/ r'' tt' o .Wrndpwinfixenreefinomenafnatwii. AUGUST /.nd! .yt*/ 4. te-a irnpresionot ocestd e o o ol ffir # JL5 6 t**vt/w+w *7'1"A. -_4\"^.'-\Jfs.g/-.

- h ()fihtt ilillilililillililll .