DREPTUL

TRANSPORTURILOR

SUPORT CURS - 2005
(pentru FR şi IDD)

1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1. Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale.
1

Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului.

2

Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; - stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; - elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de transport cu sistemele de transport internaţionale;

3

supraveghează navele. întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. . aeronavelor. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. navale. precum şi pentru construcţia. certificate. . autorizaţii.aprobă survolarea spaţiului aerian al României.. în apele naţionale navigabile. . în condiţiile legii.exercită activitatea de registru. . . inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport. de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor.emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia. Transporturile în interes public. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. certificare. . pentru transportul de persoane. . . Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. certificatelor. licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor. decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României.asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport.acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile. . . . . pe baza unui contract de transport.acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti.aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte. .asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile.organizează examene şi autorizări şi emite atestate. . Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. aeriene.stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor. licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi. precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora. iar pentru transportul de mărfuri.emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere. în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale. contra plată. autovehiculelor şi a materialului rulant. modernizarea. precum şi pentru operatori. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. precum şi transportul în 4 .emite norme obligatorii de atestare. de inspecţie şi de control în transporturi. indiferent de pavilionul acestora. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. . denumite şi transporturi publice.emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase. licenţelor sau brevetelor acordate. printr-un document specific de transport.emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare. feroviare.

Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. f) combinate (cale ferata-auto. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. c) navale (maritime si fluviale). navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). vagoane). cărora le revine obligaţia. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. 1. auto. în temeiul unui contract de transport. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie.). transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai.). troleibuz. D. Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. care la randul lor pot fi: 5 . d) aeriene (aeronave). Dupa asezarea cailor de transport. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). pe moduri de transport. cale ferata. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. de a deplasa in spaţiu mărfuri. e) speciale (conducte. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). b) in afara strazilor (metrou. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. taxiuri). suspendate). Transporturile pe cale ferată. calatori şi bagaje. auto-naval etc. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. care variază de la o categorie la alta. b) transporturi de persoane.folos propriu.2. b) rutiere (auto si tractiune animala). Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. funiculare etc. c) transportul de informatii. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. B. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. Diesel-electrice. C. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. Diesel. electrice. b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). altele decât cele în interes personal.

CONTRACTUL DE TRANSPORT – ASPECTE GENERALE 2. fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. . cand transporturile au punct de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887. 2. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. de exemplu. fiind exonerati. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. 413-441. sau sa transporte. 557-600. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari.transport in interes propriu.1. 1410-1490.transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. sub denumirea de contract de incheiere..transporturi in trafic international de tranzit. in art. sa transporte pana la destinatie. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. 6 . forta majora sau cazul fortuit. In functie de interesul social: . . E. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". Potrivit codului civil. transportator sau caraus). pazeasca si sa elibereze destinatarului. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii din motive neimputabile lor. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). in art. b) transporturi in trafic combinat. caz in care activitatea. intr-un anumit termen. dreptul autonom al destinatarului. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. calatorii si bagajele lor. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. F. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. se obliga. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop.transporturi de peage. potrivit art. raspunderea carausului. 1475. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. fiind reglementat in art. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori.

Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare. dar pe seama expeditorului. Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. de locatiune de lucrari. iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. autonom si de sine statator.In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii.ca institutie juridica .ceea ce confera o figura juridica proprie.2. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. Deci. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. expres sau tacit. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare). Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. 7 . se aseamana cu elementele specifice altor contracte (de antrepriza. in individualitatea lor. 2. depozit). ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului.. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. intocmirea formalitatilor necesare etc. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. care au la baza un alt contract: de furnizare. de vanzare-cumparare etc.). ele isi mentin aplicabilitatea.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. in continutul caruia se imbina elemente care. in nume propriu.deplasarea obiectului transportului . fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. sa incheie cu un caraus. cu caractere distincte. Contractul de transport este un contract unitar. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala .

iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. c) Contractul de transport de persoane este un contract. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. in schimbul obligatiei asumate. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului.4. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. d) Contractul de transport de marfuri. 3. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. pe apa). desi nu este parte in contract. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. de marfuri. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate.2. Indiferent de felul sau. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. are un caracter real. 2. deoarece pentru incheierea sa valabila. nefiind susceptibile de negociere. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. 2. atunci destinatarul. in principiu consensual.3. Astfel. Caracterele juridice ale contractului de transport Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. 8 . bagaje si mesagerii). rutiere-auto sau hipo-aerian. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. Pozitia destinatarului in contractul de transport Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite (feroviar. cu exceptia celui maritim. o contraprestatie. deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printr-un inscris (biletul sau legitimatia de calatorie).

deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. pozitia destinatarului in contractul de transport. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. conform careia. Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. moment pana la care expeditorul are dreptul. poate deveni numai titular de drepturi. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. c) de asemenea. in baza aceluiasi contract de transport. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). in dreptul roman. 9 . Dar acestea sunt doua situatii distincte. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. adesea. pozitia suigeneris. de a dispune de marfa. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. Tinand seama de aceste deosebiri. pe deplin. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. ca de exemplu. adica il accepta. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. Potrivit altei opinii.Astfel. acesta sar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport. in principiu. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. ceea ce contravine situatiei reale. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. in practica. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului. dreptul de a actiona pe caraus. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. prin ea. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca nar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. expeditorul nu ar mai avea. obisnuit.

incapacitatea reprezentand exceptia. Potrivit art. prin care se intelege fie transmiterea unui drept. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil.5. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). Consimtamantul ca element al vointei juridice. 2. Pentru a fi valabil.1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT.5. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. ca toate exceptiile este de stricta interpretare. de exemplu. care. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. in afara de cazurile prevazute de lege.sa emane de la o persoana cu discernamant. alaturi de cauza.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. adica in prestatia sau prestatiile respective. de asemenea. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. capacitatea de exercitiu. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. bagajele sau calatorii. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport.sa nu fie alterat de vreun viciu. Deci. . . alin. 5. sa incheie. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii contractului) constand in urmatoarele: sa existe. sa fie 10 . consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. tutore). sa fie in circuitul civil. Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. 1. precum si obiectul acestor prestatii. iar pentru expeditor (calator). . din Decretul nr. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. 31/1954. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: .sa fie exteriorizat. de a plati taxa de transport.2.

sa fie licita si morala. mediat al consimtamantului. bagaje. de regula. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). 11 . 2. ci nu exista transport in nici un fel. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. pentru prestatia executata de transportator. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem.6. sa fie reala si nu falsa. cu exceptia celui maritim. in cadrul aceleiasi categorii). calatori. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. subiectiv si variabil de la un contract la altul. In lipsa sa. Pentru fiecare expeditie se intocmeste un singur document de transport. cat si scopul indirect. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri.7. 2. comuna partilor. Forma. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. sa fie posibil. el avand astfel un caracter real. etc. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. Astfel.determinat sau determinabil. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. scrisoare de transport auto si conosament in transportul maritim. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. scrisoare de transport aerian. bilet sau legitimatie de calatorie. In cazul contractului de transport de marfuri. Forma contractului Contractul de transport se incheie. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. prin simplul acord de vointa al partilor. iar uneori.). care face dovada incheierii si a continutului contractului de transport. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. materializata in taxa de transport. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga.

Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. iar pentru a fi exonerat de raspundere. greutatea. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. 2. fixandu-se in kilometri si zone. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. capacitatea mijlocului de transport. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. "francata" sau "transmisa". desi distantele sunt mai mari. In cazul transportul de marfuri.. transbordarea. care cuprind norme cu caracter imperativ. Dupa cum s-a precizat. este asimilata fortei majore. magazinajul. debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. 12 . cazului fortuit sau fortei majore. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. dupa caz. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. sunt cauze straine imprevizibile. ce nu pot fi inlaturate. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. Ca orice raspundere contractuala. desi distantele sunt mai mici.). Evenimentele atmosferice. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. avizarea etc. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. drept urmare. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). energia si amortizarea mijloacelor fixe. pentru combustibil. Uneori sunt fixate taxe reduse. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. Potrivit dispozitiilor Codului civil. pentru avaria ei. coletarie etc.8.

da nastere la obligatii pentru toate regionalele de cai ferate. care poate fi o persoana juridica cu capital de stat. 427-430. feroviar. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. 506 din Codul comercial. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. partile putand deroga de la ele. . fara a fi necesara prezenta expeditorului. Din aceasta cauza transportul va parcurge itinerariul stabilit pe baza unui singur document de transport. 13 . potrivit art. Contractul de transport de marfuri pe calea ferata 1. Transporturile de marfuri pe calea ferata se pot efectua ca expeditii de vagoane. 432-433. Consideratii introductive Transportul de marfuri pe calea ferata se executa pe baza contractului de transport incheiat intre operatorul de transport feroviar si expeditorul marfurilor.1. toate operatiunile pe care le presupune transportul fiind efectuate de caraus. 417 Cod comercial orice conventie a partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. 417-419. In toate categoriile de transport: auto. TRANSPORTURILE FEROVIARE 1. 425. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. 436 si art. cand cantitatea de marfuri nu acopera aceasta capacitate. Contractul de transport incheiat de calea ferata de expeditie cu expeditorul marfurilor. privat sau mixt sau o persoana fizica. art.conform art.conform art. atunci cand se foloseste intreaga capacitate de transport a mijlocului (dupa tonaj sau volum) ori ca expeditie de coletarie. aerian si naval.b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. cu doua exceptii: . carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. In cazul transporturilor maritime. deci contractul se incheie si in numele acestora. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. pe teritoriul carora trece transportul. nici raspunderea a nu poate fi diferita. art. art.

telex sau fax . De regula oferta este facuta de expeditor. expeditorul poate face dovada momentului incheierii contractului de transport cu alte mijloace de proba.1. cum sunt: chitanta de primire a marfurilor. .denumirea marfii predate la transport asa cum figureaza in indexul alfabetic si in nomenclatura marfurilor din tarif. sau violenta. buletinul de predare a vagoanelor. sau ambele. domiciliul (sediul) expeditorului.numele (denumirea). dol. Dupa aplicarea stampilei statiei de expeditie pe scrisoarea de trasura. 1. registrul de primire a marfurilor. si semnatura sa ori aplicarea stampilei sale. registrul de cantar etc. . Pentru incheierea contractului de transport pe calea ferata. care preda marfa la transport.4. iar acceptarea oferte de catre caraus consta in verificarea incarcaturii si aplicarea stampilei statiei de expeditie pe documentul de transport. . in calitate de caraus. asa cum este stabilit prin Regulamentul de transport pe cale aferata si Tariful local de marfuri. 1. . prin prezentarea marfii insotita de scrisoarea de trasura. cat si momentul incheierii contractului de transport. 14 . domiciliul (sediul) destinatarului . partile trebuie sa-si exprime consimtamantul in forma scrisa. aceasta face dovada contractului de transport incheiat.3. Definitia contractului de transport de marfuri pe calea ferata Contractul de transport de marfuri pe calea ferata este acel contract prin care operatorul de transport pe calea ferată. Scrisoarea de trasura Contractul de transport de marfuri pe calea ferata se incheie in forma scrisa. .numele (denumirea). Daca transportatorul a omis stampilarea scrisorii de trasatura si se nasc litigii. . sa pazeasca si sa elibereze marfa destinatarului.denumirea statiei de predare si a celei de destinatie.numele (denumirea). Incheierea contractului de transport Expeditorul poate fi o persoana juridica cu capital de stat. Consimtamantul trebuie sa fie valabil exprimat si sa nu fie viciat prin eroare.se admite numele unui singur destinatar.ca expeditor trebuie sa fie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica. iar datele cuprinse in chenarele cu linie groasa sunt completate de caraus. particular sau mixt. Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii: .2. ori o persoana fizica. se obliga in schimbul unei taxe de transport (tarif). telefon. Prin aplicarea stampilei.numarul si seria sigiliilor aplicate. statia de primire certifica atat primirea marfii la transport. sa transporte inauntrul unui anumit termen. care poate fi expeditorul sau un tert indicat in scrisoarea de trasura.locul si data intocmirii scrisorii de trasura. Scrisoarea de trasura este pusa la dispozitie de catre calea ferata si se completeaza de expeditor. domiciliul (sediul) expeditorului.

. in sensul ca tarifele de transport se platesc la expediere sau cand se depune un depozit de francare. 15 . Conditiile de ambalare sunt cele prevazute de stasuri sau norme tehnice. Predarea marfii caii ferate Reglementarile in vigoare stabilesc obligatiile expeditorului in legatura cu predarea marfii la transport. administrative etc. suportand toate consecintele care ar rezulta daca ele ar fi incomplete. Predarea marfii de catre expeditor carausului se face in locuri prestabilite. decat daca verificarea acestei mase si a numarului coletelor a fost facuta efectiv de catre calea ferata.avizul si adeverinta de primire care se pastreaza in statia de destinatie.duplicatul . mentiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numarul coletelor nu fac dovada impotriva caii ferate. si certificata in scris pe documentul de transport..se pastreaza la statia de predare. pe acelasi document cu cele a caror incarcare este in sarcina expeditorului. Pentru expeditiile incarcate de expeditor.marfurile admise la transport in anumite conditii cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa prin normele tehnice privind marfurile periculoase. fiecare avand o anumita destinatie: . cat si ale carausului in vederea executarii transportului si asigurarii integritatii ei.unicatul scrisorii . La transport. care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei exprimata sub alte forme.insoteste marfa si se preda destinatarului. 1. .marfuri care prin natura lor nu pot fi incarcate la un loc cu altele. fiscale.mentiunea de francare.exemplarul de serviciu . nu pot fi expediate impreuna cu alte marfuri. . .. . ca si in trafic local.numarul mijlocului de transport.enumerarea detaliata a documentelor insotitoare. .masa bruta a marfii si alte elemente de calcul. . constituie actul initial de executare a transportului si consta in transferarea detentiunii marfii caii ferate. nu sunt admise pe baza aceleiasi scrisori de trasura urmatoarele marfuri: .se elibereaza expeditorului dupa incheierea contractului de transport (acesta face dovada predarii marfii si pe baza lui poate cere modificarea contractului de transport si isi poate valorifica drepturile impotriva carausului). caz in care. .insoteste transportul pana la statia de destinatie. Predarea marfii. . internationale scrisoarea de trasura este nominativa si nu constituie un titlu reprezentativ al marfii. iar nerespectarea lor indreptateste pe caraus sa refuze primirea marfii sau sa faca mentiunea necorespunderii ambalajului.5. fiscale sau administrative. Intre greutatea marfii din documentul de transport si cea prevazuta in actele de livrare insotitoare trebuie sa fie deplina coincidenta.copia . Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor facute in scrisoarea de trasura. insuficiente. Scrisoarea de trasura trebuie emisa in 5 exemplare. Si in transporturile.marfuri care datorita prescriptiilor vamale. prescurtate sau imprecise.marfurile a caror incarcare este in sarcina caii ferate. . marfurile circula pe raspunderea expeditorului. care o detine pe contul expeditorului. vamale.

Pe eticheta aplicata se va inscrie numele si adresa destinatarului precum si numarul de ordin al coletului corespunzator celui indicat in scrisoarea de trasura. marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica. Pentru ca marfurile ce fac obiectul expeditiei sa fie primite la transport. capacitatea acestuia. numarul. cu exceptia celor mici prezentate la transport in custi (colivii). vietatile. obiectele care. Expeditorul are obligatia. felul si greutatea marfii incarcate in containere. Nu pot fi predate ca expeditii de coletarie: marfurile excluse la transport conform Regulamentului de transport pe căile ferate. imprastia sau amesteca cu altele. cantitatea si calitatea marfii din continutul coletului. Incarcarea si fixarea marfurilor in mijlocul de transport este o obligatie a expeditorului ce trebuie indeplinita cu respectarea regulilor tehnice stabilite de caraus.Se pot primi ca expeditii de coletarie si marfuri neambalate daca prin natura lor nu se pot pierde. 2. Calea ferata poate aplica sigiliile proprii ori de cate ori considera ca este in interesul sau sa execute sigilarea. Transportul marfurilor in containere este admis ca expeditie de coletarie cat si si ca expeditie de vagoane. fie numai pe o portiune din parcurs. greutatea proprie. Sigiliile trebuiesc astfel confectionate si aplicate. Transportul marfurilor in transcontainere este admis numai ca expeditii de vagoane in statiile si spre statiile deschise traficului de marfuri transcontainere. c) transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate. fie chiar si numai pe o portiune din parcurs. marca. incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile. precum si numele persoanei care a executat cantarirea. Regulamentul de transport pe calea ferata stabileste marfurile ce sunt excluse de la transport dupa cum urmeaza: 1. materialele si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase. numararea si ambalarea marfii. masurarea. la expeditiile de coletarie sau mesagerie sa introduca in colet sau sa aplice pe colet o eticheta pe care sa se inscrie denumirea. datorita dimensiunilor si masei lor sau insusirilor. Expeditorul are obligatia sa aplice pe containere sigilii proprii si sa indice in scrisoarea de trasura felul. 3. cadavrele. dar numai in statiile de expeditie deschise traficului de marfuri in containere. Responsabilii cu expedierea marfurilor. 16 . raspund de exactitatea marfurilor ce se expediaza in raport cu datele inscise in documentele de livrare si cel de transport cat si de integritatea marfurilor pana in momentul predarii lor caii ferate. b) transportul este posibil cu personalul si mijloacele obisnuite de transport. nu pot fi transportate ca instalatiile sau mijloacele ordinare in exploatare. obiectele ce depasesc gabaritul. acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii. In acest sens calea ferata efectueaza transporturile conform Regulamentului atat timp cat: a) expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor.

iar la vagoanele deschise semnele si marcajele (daca sunt suficiente si executate in bune conditii).marfurile a caror ambalare este insuficienta sau necorespunzatoare. Tarifele au la baza urmatoarele principii: . cu greutatea stantata sau cu greutati uniforme. .la expeditiile de vagoane: natura marfii. In cazul refuzului marfii pentru neindeplinirea uneia din conditiile prevazute mai sus.1. 1. linii de garaj etc. . a celor care se transbordeaza la frontiera. sigiliile.corelarea tarifelor intre diferitele mijloace de transport in scopul orientarii beneficiarilor spre utilizarea cat mai eficienta a diferitelor categorii de mijloace de transport in functie de distanta si de caracteristicile de transport ale marfii. evidentiaza deosebirea acestui contract fata de contractul de remorcaj si marcheaza momentul transferului raspunderii caii ferate asupra marfii.expeditiile de vagoane inchise fara sigilii si cele in vagoane descoperite fara semne si marcaje. aceasta este obligatorie in cazul marfurilor destinate exportului sau provenite din import. la vagoanele inchise. greutatea.7. Primirea la transport a marfurilor de catre calea ferata Primirea la transport a marfurilor are loc in toate statiile destinate traficului de marfuri in amplasamentul de incarcare-descarcare si in alte locuri stabilite (magazii.stabilirea tarifelor in functie de costurile efective ale prestatiei de transport astfel incat sa se asigure acoperirea integrala a cheltuielilor pe fiecare categorie de marfuri si grupe de marfuri transportate. ori cu semne si marcaje insuficiente. tarif pentru expeditie de mesagerie.marfurile incarcate cu nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare in mijlocul de transport. tarif pentru expeditii de coletarie.6. . Calea ferata va prelua fara cantarire marfurile ambalate potrivit stasului. sau necorespunzatoare.marfurile admise conditionat la transport care nu intrunesc conditiile speciale. produsele alimentare si cele ale industriei usoare. Operatiunea de preluare la transport a marfii consta intr-o serie de verificari care privesc: . . 17 . respectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor. Taxa (tariful) de transport Taxa de transport se stabileste diferentiat in raport de felul expeditiei: tarif pentru expeditii de vagoane complete. . reprezentantul caii ferate trebuie sa faca aceasta mentiune in scrisoarea de trasura sau sa incheie un proces-verbal impreuna cu reprezentantul expeditorului. In ceea ce priveste preluarea prin cantarire. Operatiunea de preluare a marfurilor la transport se incheie prin aplicarea stampilei statiei de expeditie. Primirea la transport a marfii constituie operatiunea care confera caracterul real contractului de transport.la expeditie de coletarie si mesagerii: numarul coletelor. Nu vor fi admise la transport expeditiile de marfuri care nu indeplinesc urmatoarele conditii: .) in orele de program stabilite si cunoscute clientelei. coletaria si mesageria. starea ambalajelor. adresa destinatarului si etichetele aplicate pe colete.

Tarifele accesorii inregistrate in statia de expediere se incaseaza de la expeditor. accesorii. Taxa de transport pentru expeditii de vagoane se determina in functie de: natura marfii."franco" cand expeditorul ia asupra sa taxa de transport. conform prevederilor de mai jos. aplicandu-se tariful in vigoare la data incheierii contractului de transport. iar in transporturile internationale. In cazul in care cheltuielile nu pot fi stabilite exact in momentul predarii marfii la transport. . Calea ferata este indreptatita la plata tarifelor de transport dupa cum urmeaza: ." cand expeditorul ia asupra sa o anumita suma pe care urmeaza sa o plateasca. de la destinatar.simplificarea sistemului tarifar in transporturile de marfuri pe cale ferata prin reducerea numarului claselor tarifare. Si in cazul transporturilor internationale. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa.la eliberarea marfii. greutatea ei si distanta kilometrica pe care o presupune transportul la destinatie. se formeaza liber si concurential pe baza cererii si oferte. . iar cele inregistrate in statiile din parcurs si in statia de destinatie. atunci cand intre calea ferata si client exista conventie de plata centralizata a tarifelor de transport. calea ferata pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. . 18 .cu ocazia incheierii contractului de transport. calea ferata se obliga sa transporte marfa la destinatie si sa o predea destinatarului in cantitatea si starea in care a primit-o. Decontarea cu expeditorul se face dupa eliberarea marfii in statia de destinatie. indiferent de locul unde s-au constatat care justifica perceperea lor. expeditorul ramane obligat la plata tarifelor..prin facturarea periodica. deci si a celor pe calea ferata. Plata tarifelor de transport este obligatorie in momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor. Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor. Atunci cand tarifele sunt in sarcina destinatarului si cand destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura si nici nu a modificat contractul de transport."franco de vama" presupune plata de catre expeditor a taxelor de vama si a celor pentru operatiunile de vamuire.."franco pentru . cui revine plata taxelor.. Obligatiile caii ferate in vederea executarii transportului Incheind contractul de transport. tariful legal in momentul intrarii transportului pe liniile caii ferate romane.8. . 1. prin mentiunile facute de expeditor. . pe calea ferata prin scrisoarea internationala de trasura se stabileste. dupa cum urmeaza: .tarifele transporturilor publice. vamale si alte cheltuieli. si taxele accesorii. . Calculul taxei de transport se face de catre statia de predare pentru fiecare expeditiie in parte. atunci cand prin conventii nu s-au stabilit alte termene."franco orice taxe" presupune ca expeditorul isi asuma plata taxelor de transport. daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata.

Orice lipsa a marfurilor cade in sarcina comitentului a carui prepus este insotitorul. insotirea este obligatorie in cazul transporturilor de animale domestice si salbatice vii. etc. in timpul transportului. pasari si albine vii. capacitatea mijlocului de transport si locul incarcarii. apartinand caii ferate.descarcare. calea ferata este in drept sa descarce si sa depoziteze marfa fara prezenta destinatarului. 19 . Expeditorul trebuie sa verifice daca mijloacele de transport si rechizitele de incarcare. incepe sa curga: . 1. expeditorul poate delega un insotitor. de la avizare.9.dupa 24 ore de la ora depunerii avizului scris sau telegrafic la posta. corespund transportului in bune conditii.descarcarea marfurilor Incarcarea-descarcarea marfurilor se executa.dupa 12 ore de la avizarea telefonica sau a inmanarii avizului scris. Calea ferata are obligatia de a tine la dispozitia clientelei vagoanele pana la expirarea termenului de incarcare. dupa caz. in cazul expeditiilor de vagoane. in scris. In vederea asigurarea integritatii marfurilor incredintate la transport. de expeditor sau de calea ferata. telex. fax. puse la dispozitia sa. transportatorul are obligatia sa avizeze pe expeditor cu cel putin trei ore mai inainte de ora punerii la dispozitie a vagoanelor. Daca destinatarul nu se prezinta pentru descarcare in termen de 24 de ore. Pentru asigurarea integritatii marfurilor. peste. obiecte pretioase.Calea ferata are indatorirea sa puna la dispozitia expeditorului mijloacele de transport stabilite. daca avizarea s-a facut telefonic sau prin curier. Daca insotitorul este propusul destinatarului va semna de primirea marfii pe exemplarul din actul de livrare care ramane la expeditor. Pentru restul marfurilor insotirea este facultativa si necesita aprobarea regionalei de cai ferate. Incarcarea . fanuri si paie. Termenul de incarcare . cand se poate considera ca au fost refuzate tacit. respectiv de destinatar ori calea ferata. Pentru ca expeditorul sa poata incarca marfa in termenul stabilit. daca pierderea sau avaria se datoreaza culpei acestuia. daca avizarea prin curier special nu este posibila. . in functie de posibilitatile de comunicare ale statiei si clientelei. calea ferata este obligata sa organizeze paza si supravegherea pe intreaga perioada. Beneficiarii de transporturi au obligatia de a incarca-descarca mijloacele de transport in termene prestabilite care variaza in raport de felul marfii. la termen si in starea corespunzatoare. calea ferata este obligata sa avizeze pe destinatar de punerea mijloacelor de transport la descarcare si sa predea marfurile in cantitatea si calitatea in care au fost primite. Odata transportul ajuns la destinatie. posta. in cazul in care transportul este destinat altor localitati decat in cele in care este situata statia de cale ferata. de la preluarea de la expeditor si pana la predarea lor destinatarului. Atunci cand obligatia incarcarii (descarcarii) marfii revine caii ferate in cazul incarcarii expeditiilor de coletarie si clientelei. Avizarea se face prin curier. telefonic.

fiind puse la dispozitia expeditorului sau destinatarului dupa caz. .tratamente speciale ce trebuie acordate marfii. 1. . . Termenul de executarea a transporturilor Termenele contractului de transport pentru vagoane complete este formata din doua componente si incepe sa curga de la ora 24 a zilei cand marfa a fost primita si unsumeaza: .termenul de transport. din carea rezulta diferenta fata de mentiunile facute de expeditor in scrisoarea de trasura. . suma care se dubleaza pentru urmatoarele 24 ore si restul timpului. trebuie sa depuna o noua scrisoare de trasura la statia initiala de expeditie si sa achite tarifele de transport corespunzatoare. . pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers. . insa nu pentru mai mult de 12 ore. In cazul in care. se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore. la o alta statie de destinatie sau sa fie inapoiata la statia de expeditie. pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km.indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau alte autoritati administrative.pentru alte cazuri prevazute in normele uniforme. duce la plata de tarife de imobilizare constand intr-o suma pentru primele 24 ore. iar pentru depasirea acestui termen se percepe de fiecare container tariful de magazinaj. . ea poate fi expediata ca expeditie de coletarie. Daca supraincarcatura se trimite ca o incarcatura separata la o alta statie de destinatie ori se inapoiaza la statia de expeditie.10.modificarea contractului de transport.Pentru containerele sosite incarcate ca expeditii de coletarie se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore. Depasirea termenului de incarcare-descarcare a unui container. Pentru paletele sosite incarcate ca expeditii de coletarie sau de vagoane si descarcate in magazii pe rampe sau terenuri care apartin caii ferate.transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de catre expeditor. expeditorul. o data cu dispozitia sa.termen suplimentar de 24 de ore. aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme. daca nu exista legatura feroviara. pe cai navigabile interioare sau mijloace rutiere. se percepe si tariful orar de utilizare pentru perioada incarcarii. supraincarcatura descarcata in parcurs se incarca de calea ferata se percepe tariful de incarcare-descarcare. Termenele contractului de transport se prelungesc. In cazul in care supraincarcatura nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon. .verificarea expeditiei. 20 . ca urmare a dispozitiei expeditorului.circulatia pe mare. de doua ore. . liniile principale se publica in tarife. cu exceptia unei culpe imputabile caii ferate. cu durata stationarii necesare pentru: .termenul de expediere care este de 24 ore fata de vechea reglementare care prevedea un termen de 48 de ore. Daca cel indreptatit dispune ca supraincarcatura sa fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale. iar cand aceasta face obiectul unui vagon complet. o singura data.

In cadrul termenului contractului de transport. expeditorul trebuie sa le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte aceste duplicat caii ferate. sechestrarea marfii. Cauza si durata acestor prelungiri trebuie sa fie mentionate de calea ferata in scrisoarea de trasura. instructiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinatie sau sunt date statiei unde se gaseste marfa. deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui. 1. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor in vederea calcularii tarifului orar de utilizare a mijlocului de transport se tine de calea ferata.destinatarul a fost avizat. daca a facut public acest fapt. Tarifele orare de utilizare se platesc de expeditor sau destinatar dupa cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora. ele pot fi dovedite prin alte mijloace. inzapeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului). Cand termenul contractului de transport trebuie sa ia sfarsit dupa ora de terminare a programului de lucru al statiei de destinatie. expeditorul fiind instiintat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil. durata de executare a contractului de transport se incheie o data cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi in parcurs. expeditia trebuie sa soseasca in statia de destinatie si sa fie avizata destinatarului. comunicandu-i informatiile utile de care dispune. perturbari in serviciu (deraieri. duminica si in zilele de sarbatori legale.orice intrerupere a traficului care impiedica in mod temporar inceperea sau continuarea transportului. modificand itinerariu sau daca este indicat. fara a astepta instructiunile. grevele si alte cazuri similare. calea ferata hotaraste daca este preferabil sa transporte din oficiu. Cand impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor expeditorului. In cazul in care. 21 . Pentru expeditiile care nu pot ajunge in statia de destinatie. Impiedicarea la transport Constituie impiedicare la transport faptul ca inceperea sau continuarea transportului este impiedicata sau nu mai este posibila pe itinerariul prevazut. in interesul expeditorului sa-i ceara instructiuni. accidente si alte evenimente asemanatoare). Termenul contractului de transport se suspenda sambata. calea ferata procedeaza potrivit normelor privind impiedicarea la eliberare. atunci cand calea ferata nu lucreaza in aceste zile. instiintat de impiedicarea la transport. Daca este cazul.11.. Daca expeditorul. marfa este indrumata la destinatia sa. In caz de impiedicare la transport. . nu da in termen de 72 de ore instructiuni executabile. lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative.marfurile sunt tinute la dispozitia destinatarului in locurile de descarcare sau in magaziile caii ferate. .marfurile au sosit in statia de destinatie inainte de expirarea termenului. expirarea acestui termen se amana pana la trecerea a doua ore de la ora cand se reincepe programul statiei. Termenul de executare al contractului de transport se considera respectat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: . Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundatii.

Daca destinatarul refuza marfa. Eliberarea marfii la destinatie Odata ajunsa la destinatie marfa transportata. cand acestea nu se gasesc in paza caii ferate. 22 . insa acesta este in drept sa solicite carausului punerea la dispozitie a vagoanelor. Calea ferata este obligata sa remita destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura si sa elibereze marfa in statia de destinatie contra semnaturii de primire. chiar si in situatia in care nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura. pentru a cere instructiuni. in antrepozitele lor.antrepozitarea la calea ferata a marfii sau depozitarea ei la expeditionari. dreptul de dispozitie al expeditorului trece asupra destinatarului. Impiedicarea la eliberare Se considera impiedicare la eliberare daca destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi gasit sau nu ridica scrisoarea de trasura in termenul prevazut de normele in vigoare de la statia de destinatie sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre. 1. 1. impiedicarea la transport intervine dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport. In nici un caz. cand sunt efectuate conform normelor in vigoare la statii de destinatie: . impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie. . calea ferata are obligatia contractuala de a o elibera beneficiarului mentionat in scrisoarea de trasura.In situatia in care. marfa se elibereaza destinatarului. numai dupa achitarea sumelor ce cad in sarcina sa. marfa grevata de un ramburs neadmis in traficul respectiv si alte situatii similare). Calea ferata nu are obligatia sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii transporturilor.12.predarea marfii catre autoritatile vamale sau fiscale. despre sosirea si punerea la dispozitie a marfii pentru descarcare. potrivit prevederilor din scrisoarea de trasura sau taxele de transport si celelalte taxe pe care expeditorul nu si le-a asumat. Sunt asimilate eliberarii marfii. iar destinatarul obligatia de a o ridica in termenul stabilit in tarif. hotarari judecatoresti. expeditorul este in drept sa dea instructiuni. Calea ferata avizeaza pe destinatar. procedandu-se in acelasi mod ca pentru expeditor. prin afisarea in statia de destinatie. In caz de impiedicare la eliberarea marfii. calea ferata trebuie sa instiinteze despre aceasta destinatarului. Clientii care au incheiat o conventie de incarcare-descarcare cu calea ferata. stabilesc in conventie si modul de avizare a sosirii expeditiilor. Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta fara intarziere. Cand insa.13. marfa nu se va inapoia expeditorului fara consimtamantul sau scris. comisionarii ori intr-un antrepozit public. Din momentul primirii marfurilor. Retinem ca in situatia in care impiedicarea la eliberare se iveste dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport. calea ferata trebuie sa instiinteze pe expeditor fara intarziere. calea ferata este obligata sa instiinteze despre impiedicare acest destinatar.

va raspunde pentru lipsurile constatate. precum si tariful corespunzator acestei operatiuni. . a platit sumele din sarcina sa. substituiri.marfurile care in timpul transportului au fost transbordate si nu au fost cantarite cu aceasta ocazie. O copie a acestui proces-verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit. fata de inscrisurile din documentul de transport si actele de livrare. cauza acesteia si momentul cand s-a produs. caz in care termenele de descarcare incepute.la cererea scrisa a destinatarului de recantarire. nu suspenda curgerea termenelor de descarcare cu exceptia cazului cand se dovedeste ca cererea a fost justificata. masa sa si. alterari sau diferente de greutate peste tolerantele legale. alegerea mijlocului de transport de catre expeditor. marimea pagubei. sa indeparteze sigiliile si etichetele vechi. de exemplu. incheind un proces-verbal constatator. sa inchida usile si clapele sa monteze partile mobile ale vagoanelor inainte de a le preda caii ferate. Daca transportatorul refuza recantarirea solicitata in scris de destinatar. spargeri. precum si cele de vagoane cu urme de violare. inceteaza sa curga de la ora introducerii cererii de recantarire si pana la ora punerii vagoanelor la locul de descarcare. in care se vor consemna elementele ce au condus la stabilirea lipsei care trebuie sa fie acelasi cu cel prevazut in documentul de transport precizandu-se partea vinovata de producerea ei. etc. in prezenta celui indreptatit. sa le curate de resturile care provin de la marfa descarcata. deoarece acestea pot fi provocate si din culpa expeditorului. in urmatoarele cazuri: . nerespectarea conditiilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor. Aceste operatiuni pot fi facute si de catre calea ferata insa pe cheltuiala destinatarului in conditiile prevazute in normele uniforme. pe cat posibil. Procesul-verbal trebuie semnat de catre reprezentantul caii ferate si al destinatarului precum si de celelalte persoane participante la constatare. insa numai dupa ce a intrat in posesia documentului de transport. iar statia de destinatie sa dispuna de mijloacele necesare acestui scop. Daca transportatorul a fost anuntat si nu se prezinta pentru efectuarea constatarii. . marcaje si sigilii urme de violare. mijlocul de transport nu se va deschide si marfa nu se va descarca. neambalarea corespunzatoare sau ambalajele aveau vicii ascunse. In cazul transporturilor de marfuri in vrac. diluari. Nu toate prejudiciile aduse marfii in timpul transportului sunt imputabile caii ferate. pierdere sau avarie. 23 . destinatarul o va face in prezenta unor delegati neutri.expeditiile de coletarie si mesagerii. un proces-verbal prin care se constata starea marfii. Transportatorul are obligatia sa recantareasca marfurile la eliberare. existand conditii pentru efectuarea ei. destinatarul poate cere cantarirea vagonului. scurgeri. Executarea operatiunilor de recantarire la cererea destinatarului. la semne. trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si daca este posibil. caz in care.Destinatarul trebuie sa descarce complet mijloacele de transport. atunci cand constata ca intre greutatea bruto si cea neto apar diferente. pierderi. In cazul in care la eliberarea marfurilor se constata la mijlocul de transport sau la colete. sustragere. cu indicarea datelor de identificare. Destinatarul poate solicita in scris recantarirea daca apreciaza ca greutatea reala nu corespunde cu cea din scrisoarea de trasura.

14. neindeplinirea ei si ajungerea marfii la destinatie in stare deteriorata. Expeditorul avand obligatia ambalarii corespunzatoare a marfii. Expeditorul marfii raspunde pentru pentru toate consecintele unei incarcarii defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie sa repare prejudiciul chiar daca incarcarea s-a facut de o alta persoana in numele expeditorului. daca sunt datorate: . Raspunderea contractuala opereaza intotdeauna cand sunt intrunite cumulativ conditiile de existenta a ei si anume: fapta ilicita. daca va dovedi ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza fortei majore sau unor cauze posterioare momentului trecerii detentiunii marfii la caraus sau destinatar. Expeditorul raspunde fata de destinatar pentru lipsurile cantitative si avariile ivite pe parcurs.neasigurarea mijloacelor de transport inchise cu sigilii sau a mijloacelor de transport deschise cu semne si marcaje. drept care va subzista atata timp cat marfa se gaseste in posesia caii ferate sau a unei terte persoane ce o detine in numele ei.folosirii unor ambalaje necorespuzatoare inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului.2. prin obligarea sa la plata locatiilor. raportul cauzal dintre dintre fapta si rezultat si culpa. 1. va atrage raspunderea sa. Expeditorul raspunde pentru depasirea termenelor de incarcare a mijloacelor de transport. pentru cazurile aratate mai sus. transportatorul a aplicat stampila pe documentul de transport. Raspunderea partilor din contractul de transport pe cale ferata Raspunderea partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata. daca a facut posibila sustragerea marfurilor sau face imposibila stabilirea imprejurarilor in care aceasta s-a savarsit. dupa efectuarea tuturor verificarilor. ca orice raspundere contractuala. 24 . Raspunderea expeditorului Raspunderea expeditorului va interveni in toate cazurile in care obligatiile ce-i incuba din contractul de transport. din momentul primirii in statia de expeditie si pana la cel al eliberarii la destinatie. Pierderile totale descoperite sau invocate sunt cercetate de catre calea ferata iar rezultatul investigatiilor va fi comunicat celor interesati. fara a fi obligat sa faca nici o dovada. sa considere marfa ca pierduta cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispozitia lui in cele 30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport. pot fi calificate ca neindeplinite sau indeplinite necorespunzator. prejudiciul. Expeditorul va fi scutit de raspundere. . 1. Marfurile se socotesc primite la transport din momentul in care.nerespectarii normelor tehnice de incarcare si fixarea marfurilor in mijlocul de transport.14. ceea ce imprima acestei raspunderi o importanta functie preventiv-educativa.14.1. se intemeiaza pe culpa. Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea expeditorului. Calea ferata are asupra marfurilor drepturile unui creditor gajist pentru creantele ce i se cuvin din executarea transportului. Raspunderea caii ferate Calea ferata care a primit marfa la transport si scrisoarea de trasura este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs.Cel indreptatit poate. 1. .

faptul lor ilegal comisiv sau omisiv. pentru neexecutarea contractului de transport sau pentru depasirea termenului de executare a transportului.datorita faptului ca expeditorul n-a indicat in documentele de transport sau pe ambalaje. Daca marfurile sunt prevazute a fi transportate cu vagoane inchise si se transporta in vagoane deschise. c. pana la ridicarea lor de clientela. b. Odata dovedit prejudiciul de catre reclamant. etc. calea ferata este prezumata in culpa.din cauze legate de incarcarea sau descarcarea marfurilor care s-au efectuat. 83 din acelasi regulament. Pentru valorificarea pretentiilor impotriva caii ferate expeditorul poate actiona pana in momentul eliberarii marfii. etc.din cauza pericolului inerent transportului de vietati. . nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare. care impuneau conditii speciale de transport sau anumite masuri de precautie pe timpul efectuarii transportului sau depozitarii. Pentru a fi exonerat de raspundere. ca urmare a neindeplinirii obligatiei de paza si supraveghere. . dupa aspectul lor exterior. iar destinatarul dupa acest moment si pana la implinirea termenului de prescriptie. cum ar fi: mentiuni gresite in scrisoarea de trasura.neindeplinirea obligatiilor sau indeplinirea necorespunzatoare s-au datorat unui caz fortuit sau de forta majora. . calea ferata trebuie sa dovedeasca ca a primit o cantitate mai mica de marfuri sau ca marfa corespunde cu greutatea neta prevazuta in scrisoarea de trasura. raspunde la destinatie de cantitatea constatata. inexacta sau incompleta. spargerea. avarierea marfurilor. raspunderea cade in sarcina persoanei care a ales mijlocul respectiv. .pierderea sau avaria se datoreaza culpei expeditorului sau a destinatarului.din cauza unor defecte de ambalaj care nu au putut fi observate la primire.datorita predarii de catre expeditor a unor produse excluse la transport sub denumire falsa. calea ferata raspunde pentru marfurile primite in temeiul unui contract de depozit si pentru marfurile descarcate in magaziile sale. 25 . . ruginirea. pe care o poate inlatura numai daca va dovedi unul din urmatoarele cazuri: . particularitatile specifice produselor. .datorita naturii marfii care au provocat. .Calea ferata raspunde in urmatoarele cazuri: a. .datorita insotitorului marfii (prepusul expeditorului sau destinatarului) care nu a luat masurile necesare de asigurare a marfii.din cauze naturale inerente transportului in vehicule deschise pentru marfurile ce se transporta in astfel vehicule. dupa caz. . Asadar calea ferata va inlatura raspunderea daca va dovedi lipsa lor de diligenta. raspunde pentru paguba pricinuita clientelei prin pierderea totala sau partiala a marfii. . d. Atunci cand calea ferata a preluat marfa la transport prin cantarire. . sfaramarea.datorita diferentei dintre cantarul folosit la primire si cel folosit la eliberarea marfii. cand lipsa nu este reala. de catre expeditor sau destinatar. .datorita scaderii naturale a greutatii in limitele stabilite prin art.datorita scaderii umiditatii.

dupa imprejurarile de fapt. 26 . Conform art. destinatarul va fi obligat la plata locatiilor stabilite de calea ferata potrivit normelor în vigoare. . Pentru marfurile care. Pentru nedescarcarea in termenul liber tarifar.14. . 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . contra unui preţ. Convenţii. Raspunderea destinatarului poate fi antrenata si in cazul depasirii termenelor de descarcare a marfurilor. Acorduri etc.descarcarea lor in termenul liber tarifar. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise călătorului. Aceste obligatii constau in: . scaderea in masa. Aceste despagubiri nu se pot cumula cu cele care trebuiesc platite in caz de pierdere totala sau partiala a marfii. absenţa. a caror neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare atrage raspunderea sa. 2. Raspunderea destinatarului Odata cu aderarea destinatarului la contractul de transport. datorita naturii lor. calea ferata nu raspunde. ii revine o serie de obligatii.COTIF din 1980.1. Totuşi. ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.Dovada ca pierderea. In cazul avarierii marfii. despagubirea pentru depasirea termenului de eliberare se cumuleaza cu despagubirea pentru deprecierea marfii. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. sufera in mod obisnuit o pierdere din greutate in timpul transportului. avarierea se datoreaza cauzelor mentionate mai sus cade in sarcina caii ferate.plata taxei de transport. Pentru depasirea termenului contractului de transport. 1. In cazul neexecutarii transportului. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. atunci cand expeditorul a stabilit prin scrisoarea de trasura aceste obligatii in sarcina destinatarului. Legitimaţia de transport confirmă. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. încheierea şi conţinutul contractului de transport. oricare ar fi parcursul efectuat.preluarea marfurilor de la calea ferata. până la proba contrară. decat de acea parte din lipsa care depaseste anumite tolerante prestabilite convenţional sau prin normele în vigoare. fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din tariful de transport. In cazul cand se instituie obligatia pentru destinatar de a plati taxa de transport si alte taxe eventuale. Aceasta limitare a raspunderii nu poate fi invocata daca se face dovada. a taxelor accesorii si a rambursului.3. prin mentiunea inscrisa in scrisoarea de trasura (taxa transmisa) intarzierea platii indreptateste calea ferata sa pretinda atat plata cat si penalitatile legale. calea ferata este obligata sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere. fara a exista culpa expeditorului sau a destinatarului ori un caz de forta majora. calea ferata va raspunde fata de expeditor.

în condiţiile stabilite de calea ferată. făcânduse apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. 2. Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. Contractul de transport de călători pe calea ferată este reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. De asemenea. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. . fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care sa obligat. deci are un caracter consensual şi bilateral. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. el este în trafic direct simplu. propriile trăsături caracteristice. deci este şi un contract oneros. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. situate pe teritoriul statului român. în condiţiile legii.COTIF . Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna .se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. deci are un caracter sinalagmatic.prin încheierea sa. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. . care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători.2. de la agenţi autorizaţi.Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem). Dreptul civil. încetare etc. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. şi anume: . precum şi de la personalul de tren. caz în care transportul este un trafic direct. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art.prin încheierea sa. 27 . 2. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. el este în trafic direct combinat.din 1980. agenţii.3. ca de altfel orice alt contract. 592-600 „Despre călători”).

R. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia.legitimaţie cumpărată în staţia C. 28 .) oferite de acelaşi rang de tren.. Legitimaţia este eliberată pentru transportul călătorului. 2. în clasa şi la data indicată în contract. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată.trenuri intercity. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport. Pentru a putea încheia un astfel de contract. .4.legitimaţie cumpărată în tren. .legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj. se transportă gratuit. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. bine determinate. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. fără legitimaţie de călătorie. . c) călătorie în circuit. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. Călători. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. cu un tren şi pe o rută. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. . Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi.F. poate călători numai pe parcursul. b) călătorie în grup.R. pentru care nu se cere un loc separat.trenuri special comandate etc.trenuri rapide şi exprese. b) rangul de tren folosit şi anume: . .5. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C. c) serviciile (diferenţa de clasă. .trenuri accelerate. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. d) călătorii în condiţii speciale.F. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. cum ar fi: . precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie. vagoanele de dormit etc. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină.2.trenuri de persoane. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil.

calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. numărul şi timbrul sec C. fără plată. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. cu primul tren în circulaţie. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. calea ferată va organiza. Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile.R.o clasă inferioară. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. pe cât posibil. clasa. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. . în normele uniforme privind transporturile. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. Când din cauza întârzierii trenului. 2. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. Transportator .destinaţie şi una intermediară (via). după caz.o clasă superioară. datele de valabilitate (anul. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. ziua. timpul).6. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. care poate folosi: . Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. Modificarea contractului de transport persoane. Călător. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. tariful. cu trenuri suplimentare. la orice staţie de parcurs. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. necuprinse în mersul trenurilor. 2. În cazul suspendării circulaţiei unui tren.F. 29 . kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. fără a percepe noi tarife. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. sau la conducătorul de bilete. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. indicarea staţiei de plecare . dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. luna. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule.Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria. călătorul va plăti diferenţa de tarif.prin întârzierea.

aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. De asemenea. în timpul staţionării în staţii. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului. pentru identificare şi sancţionare. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. automotorului sau a ramei electrice. clasa şi serviciul utilizat. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. . . aplecarea în afară sau rezemarea de uşi. de lucru. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. fiscale şi administrative. .deteriorarea vagoanelor. pe scări. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. de intervenţie. în vagoane de bagaje. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare. de coletărie. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Drepturile. unde acestea există.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare.R. Călătorul. la cerere. 30 . însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. păsările. peştii şi insectele vii. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. de mesagerie. .să respecte prevederile Regulamentului de transport. .să nu ia în vagonul de călătorii animale. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. poştale şi în cabina locomotivei. Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesuluiverbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. călătorilor li se interzic următoarele fapte: . Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. . Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. pe o anumită rută. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. trenul.7. reptilele. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale.2. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. pe tampoane. la rândul său are obligaţia: .F. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar.călătoria pe acoperişul vagoanelor. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. obţinută conform reglementărilor în vigoare.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C.

exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. .provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale ferată.lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. radioactive.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. .obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. 2. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept. aceştia ar suferi-o. . . restituirea taxei şi întreruperea călătoriei. .asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc..dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. împiedicarea liberei circulaţii a acestora.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. .neeliberarea locului ocupat în vagon. şi nu răspunde de nici o daună pe care. dezlipirea fără drept a afişelor. inclusiv a celor dintre linii. . eventual.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. la solicitarea celui îndreptăţit. de nici o natură. ..obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie.8. . potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie. în cazurile prevăzute de lege. preţul este stabilit de calea ferată. în termenul stabilit şi în bune condiţii. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: . 31 . .dreptul de a aproba. Drepturile. otrăvitoare şi rău mirositoare care. Avându-se în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. părţile neputând deroga în alt mod. . . .prejudicierea intereselor celorlalţi călători. încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. explozibile. inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. . ca urmare a unor pagube provocate de clienţi.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. nu sunt permise la transport. .dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are.

iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute.F.1. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire.9. în condiţiile legii. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. fără plată.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. în condiţiile tehnice existente. în legătură cu exploatarea feroviară. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule.R. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. din cauza întârzierii trenului. 2. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. fără a percepe noi tarife. C. . produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. în condiţiile prevăzute de Regulament. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului.9. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. 32 . provocată printr-un accident. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. unde li se acordă îngrijirile necesare. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale. Răspunderi. . poate exclude de la transport: . respectiv când intră sau iese din acestea. 2. cu primul tren în circulaţie. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. pentru legitimaţia de călătorie. Dacă. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment.. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul.

se prescriu: .dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. Prescripţii.pentru călători. moştenitorilor ei legali. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată. acţiunea nu se stinge dacă: . cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. le avea asupra sa. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. pe care operatorul de transport feroviar. acţiunea aparţine persoanei rănite. rezultate din contractul de transport. în scris.pentru celelalte persoane îndreptăţite. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni. 2. 33 . 2. . răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. de asemenea. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: . Acţiuni. iar în caz de moarte prin accident. Reclamaţiile administrative.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. Totuşi.Operatorul de transport feroviar este. care se naşte din contractul de transport. În caz de rănire. Acţiunile pentru daune-interese. . ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar.total sau parţial. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor.9. . aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar.2.9.3. . Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. victimă a unui astfel de accident.

aflate in paza calatorului. prin primirea ca bagaje a unor marfuri excluse la transport.felul si greutatea coletelor. iar cele cu reviste si carti pana la 20 kg de colet. plata taxei tarifare si eliberarea recipisei de bagaje. Contractul de transport de bagaje se incheie prin predarea bagajului la magazia de bagaje pentru a fi transportate la o anumita destinatie. bagaje inregistrate. In fine. ele circuland pe raspunderea posesorului recipisei. .cuponul de control. calea ferata are dreptul de a verifica continutul oricarui bagaj. Potrivit Regulamentului de transport si dupa natura lor. coletele de ziare in greutate pana la 10 kg. incheindu-se un proces-verbal constatator. la cererea scrisa a posesorului recipisei de bagaje. acestea fiind predate spre pastrare si paza in depozitul caii ferate.suma reprezentand asigurarea sau interesul declarat. daca bagajele si coletele prezinta urme de violare. bagajele se pot clasifica astfel: bagajele neinregistrate. iar daca in aceste conditii a primit totusi la transport bagajele. care contine urmatoarele mentiuni: . .ziua predarii si trenului caruia s-a predat bagajul. Contractul de transport de bagaje si mesagerii pe calea ferată Bagajele sunt bunuri de uz personal si alte obiecte pe care le ia o parsoana cu sine in calatorie. Dupa ajungerea la destinatie. in schimbul taxei tarifare platita de calator. Recipisa de bagaje este formata din patru exemplare: .3. Se cantaresc vietatile mici. bagaje in depozit temporar.suma reprezentand tariful si alte tarife eventuale. . contra unei taxe tarifare. incheind un astfel de contract. si nu se predau caii ferate.denumirea statiei de predare si a celei de destinatie.matca (copia) care ramane la carnetul de recipise. va trebui sa faca mentiunea corespunzatoare pe recipisa de bagaje. fie. ramanand in paza calatorului. in prezenta posesorului recipisei iar in lipsa acestuia in prezenta a doi martori straini de calea ferata. 34 . transportate in custi. Calea ferata poate refuza primirea la transport a bagajelor ambalate defectuos sau insuficient. Transportul acestor bagaje se face cu acelasi tren cu care calatoreste calatorul sau in vagoane special amenajate. Bagajele din prima categorie sunt acelea care prin volumul lor redus sau prin greutatea lor pana la 30 kg se transporta gratuit.recipisa de bagaje care se inmaneaza calatorului. cand sunt motive temeinice ca declararea continutului este falsa. Bagajele din cea de-a doua categorie fac obiectul unui contract de depozit. Bagajele si coletele se cantaresc obligatoriu si gratuit la predare. . calatorul nu doreste sa le aiba in paza sa.foaia de manipulare care insoteste transportul pana la destinatie si care se preda calatorului impreuna cu bagajul. . . obiectele pentru care se iau ca baza greutatile specificate in tarif. Aceste bagaje fie depasesc volumul sau greutatea admisa pentru bagajele de mana. nu si transportarea lor. . in prezenta predatorului. desi nu depasesc aceste limite. Pentru prevenirea unor consecinte daunatoare. bagajele inregistrate formeaza obiectul material al contractului de transport de bagaje.

Daca trenul intarzie pierzand corespondenta cu cel urmator sau daca circula numai o portiune din parcursul normal. Daca in termen de 30 de zile de la sosirea lor la destinatie. fiscal sau administrativ. sa permita operatiunea si daca nu se opun dispozitii de ordin sanitar. Forma si continutul expeditiilor de mesagerii sunt stabilite prin instructiunile Companiei Nationale ale Cailor Ferate Romane. cu conditia ca timpul de oprire a trenului. in cazul expeditiilor de mesagerii se poate dispune de catre expeditor schimbarea destinatarului. fiind obligatorii urmatoarele mentiuni: statia de expeditie si cea de destinatie. posesorul recipisei nu se prezinta pentru a ridica. Eliberarea bagajelor se face in statia pentru care au fost predate. posesorul recipisei poate cere inapoierea bagajului in statia de predare. precum si inapoierea expeditiei in statia de predare. atunci cand calea ferata nu da curs cererii sale. calea ferata are dreptul sa procedeze la valorificarea lor. fara a mai fi obligat la plata taxei corespunzatoare inapoierii. Pentru transporturile de bagaje si colete cu ziare efectuate cu trenuri automotoare rapide nu se admite modificarea contractului de transport. iar pentru marfurile perisabile chiar mai repede. numarul. . .duplicatul care se preda expeditorului dupa primirea si plata tarifului de transport. satisfacandu-si cu preferinta creantele sale din pretul obtinut. felul ambalarii si greutatea coletelor. calea ferata nu raspunde daca a predat bagajul persoanei care s-a prezentat cu recipisa. continutul coletelor. Cel indreptatit poate refuza primirea bagajelor. atunci cand aceasta nu este proprietara bagajului. Buletinul de mesagerii este format din urmatoarele parti: . data si semnatura expeditorului. Recipisa de bagaje fiind eliberata la purtator.copia care se retine la statia de predare. care insoteste transportul. insa la cererea posesorului recipisei pot fi restituite in statia de plecare ori in una intermediara. Calea ferata va fi considerata totusi in culpa si va raspunde in cazul 35 . . bagajele transportate vor fi eliberate calatorului in schimbul prezentarii recipisei de bagaje pe care se va face mentiunea zilei si orei predarii precum si semnatura de primire.un cupon de control care se opreste la statia de predare pentru a fi inapoiat cu contul lunar la serviciul de verificare a veniturilor. In cazul transportului de mesagerii.unicatul care insoteste transportul si se inmaneaza destinatarului. Buletinul de mesagerii este un formular tip ce se completeaza de catre expeditor. valoarea rambursului la eliberare. Ajunse la destinatie. cu care sunt transportate.coletele vor fi obligatoriu verificate. . vamal. bagajele. orice depasire a termenului indreptateste calea ferata de a pretinde taxa de magazinaj. Contractul de transport de mesagerii se incheie in aceleasi conditii ca si cel de transport de bagaje.avizul si adeverinta de primire. La toate celelalte feluri de trenuri. documentul de transport purtand denumirea de scrisoare de trasura de mesagerii. termenul de executare a transportului este acelasi cu cel prevazut pentru marfurile expediate cu trenuri de calatori. indicarea documentelor anexate. avand totodata si dreptul de a i se restitui cota parte din taxa corespunzatoare parcursului nestrabatut. Termenul de ridicare a bagajelor este de 24 ore de la sosirea in statia de destinatie.

De asemenea. În scopul asigurării siguranţei zborului. destinate să asigure legătura 36 . mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet iar in cazul in care valoarea pagubei nu este dovedita. precum si pentru pagubele pricinuite prin nepredarea lor la termen. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. Aspecte introductive. calea ferata va raspunde si pentru pierderea totala sau partiala a bagajelor sau coletelor si avarierea lor. bagaje. tariful de transport. nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri. şi asigură controlul respectării acestora. Calea ferata este obligata sa restituie. reglementări aeronautice specifice. Calea ferata va fi scutita de raspundere numai daca va face dovada ca pierderea sau avarierea marfii au fost determinate de un caz de forta majora sau un viciu propriu al bagajului iar pentru paguba pricinuita din eliberarea cu intarziere a bagajelor sau coletelor. calea ferata va putea fi exonerata daca va dovedi ca intarzierea se datoreaza unor imprejurari pe care nu le-a putut preveni sau inlatura. o despagubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet. daca valoarea pagubei este dovedita. prevazuta in tarif. bagaje. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza una dintre aceste fapte cade in sarcina caii ferate. In cazul pierderii totale sau partiale a bagajelor. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. din momentul primirii acestora la transport si pana la eliberarea lor efectiva. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. Cei indreptatiti au dreptul de a face dovada ca paguba in intregime sau in parte. in plus. Proba ca pierderea. mărfuri şi poştă. taxe vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului coletului pierdut. prin curse regulate sau neregulate. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire egala cu aceasta valoare.in care a fost incunostiintata de pierderea sau furtul recipisei de bagaje si in consecinta ca cel ce se prezinta cu recipisa nu este in drept sa pretinda si sa ridice bagajele. standardele. conforme cu reglementările. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. Conform Codului aerian din 2001. fara a depasi suma prevazuta in tarif. TRANSPORTUL AERIAN 1. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public.

încheiat între operatorul aerian şi pasager sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. atunci când nu este reglementat printr-un act special. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. eliberată de Ministerul Transporturilor. 2. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. .contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. Prin contractul de transport aerian. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. marfa şi/sau poşta. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport. 1. spre sau dinspre România. prin curse regulate sau neregulate. să plătească preţul transportului.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. reglementările 37 . .contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite.contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. şi anume: . Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. .între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. a mărfii şi/sau a poştei. bagajele. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian. iar beneficiarul. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. Regimul răspunderii operatorului aerian este. Operatorii aerieni români. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. iar pentru transporturile aeriene interne. pentru transporturile aeriene internaţionale. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. . Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice. care va conţine: . . În materie de transport aerian. în conformitate cu prevederile dreptului comun. prin curse regulate sau neregulate. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. ele pot numai să adere sau nu.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie.

Transportatorul aerian are obligatia de a transporta incarcatura la destinatie. Pentru realizarea creantelor sale.transportul este interzis prin dispozitia organului de stat competent pe motiv de pericol pentru securitatea zborului sau a incarcaturii (arme.transportul este anulat sau suspendat prin dispozitia organelor de stat competente. transportatorul aerian are un drept de retentie asupra marfurilor precum si un privilegiu asupra pretului obtinut din vanzarea lor. b) marfurile si ambalarea lor sa nu prezinte pericol pentru aeronava. volumul si numarul coletelor. Pentru a putea fi primite la transportul pe calea aerului. munitii. felul si cantitatea incarcaturii.). 2. plata taxei de transport si eliberarea de catre transportator a scrisorii de transport aerian. marfurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie admise la transport prin dispozitiile egale. 38 .1. Toate transporturile aeriene sunt reglementate prin dispozitiile Codului aerian roman din 2001. Contractul de transport aerian de marfuri în trafic intern Contractul de transport aerian de marfuri este aceea conventie prin care operatorul de transport aerian se obliga sa transporte marfurile pe calea aerului. nr.Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. calatori sau alte bunuri. cele existente nu corespund pentru caracteristicile marfii care trebuie transportata sau incarcatura a fost completata potrivit certificatului de navigabilitate. cât şi alte norme imperative cu caracter general. Acest drept de retentie asupra marfurilor dureaza pana la predarea lor destinatarului. . a expeditorului si destinatarului. d) ambalajul sa corespunda transportului aerian si sa asigure integritatea incarcaturii.G. desi exista. valoarea rambursului. sa le pazeasca si sa le predea la destinatie. Transporturile aeriene interne sunt acelea executate in limitele teritoriale ale statului nostru. e) fiecare colet sa aiba o eticheta care sa indice adresa expeditorului si destinatarului. 107/2000. Scrisoarea de transport aerian de marfuri in trafic intern cuprinde urmatoarele mentiuni: datele de identificare a transportului aerian. solicitata de client in situatia in care: . modul de ambalare. Transportatorul are obligatia de a aviza si elibera marfurile numai destinatarului indicat in scrisoarea de transport aerian si pe baza semnaturii acestuia pe documentul de transport. aeroportul de decolare si cel de destinatie. platita de cealalta parte .transportul nu poate avea loc din lipsa de aeronave sau.expeditorul marfii. Contractul de transport aerian se incheie pe baza prezentarii de catre expeditor a marfii ce urmeaza a fi transportata. Contractul de transport aerian de marfuri 2. . materiale inflamabile etc. locul si data emiterii documentului. in bune conditiuni si in termenul stabilit. fara escala pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat strain. f) marfurile sa fie predate in timpul programului de lucru sau la orele indicate de transportator. in schimbul unei taxe de transport. c) sa fie cantarite si insotite de documentele necesare. Transportatorul aerian este in drept sa refuze primirea unei incarcaturi la transport. din cauza unor conditii tehnice sau meteorologice deosebite.

Semnătura transportatorului şi cea a expeditorului pot fi tipărite sau înlocuite de o ştampilă. În cazul în care se folosesc alte asemenea mijloace. scrisoarea de transport. indicându-se şi statele pe teritoriul cărora se află. expeditorul. 7 din Convenţia de la Montreal). Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se realizează înregistrarea informaţiilor cu privire la transportul care se efectuează se poate substitui eliberării unei scrisori de transport aerian. 12). până la proba contrară. poate avea forma unui titlu reprezentativ al mărfii. că transportatorul a acţionat în numele expeditorului (art. Pe lângă cele trei exemplare originale. În scrisoarea de transport aerian sunt cuprinse următoarele menţiuni: . Expeditorului îi revine obligaţia de a da toate lămuririle necesare şi să anexeze la scrisoarea de transport aerian documentele necesare pentru îndeplinirea de către transportator a formalităţilor vamale. primirea mărfii la transport de către transportatorul aerian.2. precum şi pentru orice daună suferită de transportator sau de oricare altă persoană faţă de care răspunderea transportatorului poate fi antrenată din cauza indicaţiilor şi declaraţiilor false. inexacte sau incomplete. .2. expeditorul poate dispune următoarele modificări: 39 .dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. 4 din Convenţia de la Montreal din 28 mai 1999. sau sub forma chitanţei de primire a mărfii care face dovada încheierii contractului. în virtutea dreptului de dispoziţie asupra mărfii. o chitanţă de primire a mărfii. . . care să permită identificarea expediţiei şi accesul la informaţiile conţinute în înregistrările efectuate prin aceste alte mijloace. scrisoarea de transport aerian mai cuprinde: recipisa de primire a mărfii. Scrisoarea de transport aerian este întocmită de expeditor în trei exemplare originale dintre care primul exemplar poartă menţiunea "pentru transportator" şi este semnat de către expeditor. după acceptarea mărfii. se va considera. precum şi numărul coletelor. exemplarul pentru formalităţile de vamă la destinaţie şi câte o copie pentru cărăuş şi agenţii acestuia. la cererea expeditorului. Transporturile aeriene internationale de marfuri Potrivit art. poate dispune modificarea contractului de transport. prin convenţia părţilor. Aşadar. sanitare etc. Dacă.dimensiunile şi ambalajul. precum şi condiţiile transportului. al doilea exemplar poartă menţiunea "pentru destinatar" şi este semnat de către expeditor şi transportator iar al treilea exemplar este semnat de transportator şi este înmânat de acesta expeditorului. Potrivit prevederilor Convenţiei de la Montreal (art. transportatorul întocmeşte scrisoarea de transport aerian. fiscale. contractul de transport internaţional de mărfuri se încheie sub forma scrisorii de transport aerian (Air Waybill). la cererea acestuia.felul şi greutatea mărfii. transportatorul va elibera expeditorului. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. În transporturile internaţionale aeriene de mărfuri. pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian. Astfel. Expeditorul va răspunde pentru exactitatea datelor înscrise în scrisoarea de transport aerian.aeroportul de decolare şi cel de destinaţie.

faţă de transportator (art. 26 din Convenţia de la Montreal. este lovită de nulitate. . . Potrivit art. În exercitarea acestui drept expeditorul nu trebuie să aducă prejudicii transportatorului sau altor expeditori şi trebuie să ramburseze orice cheltuieli care decurg din exercitarea acestui drept. . Transportul aerian. În cazul pierderii totale a mărfii. sau după expirarea a 7 zile de la data când trebuia să sosească marfa.solicitarea ca marfa să fie predată la destinaţie sau pe parcursul transportului unei persoane. deci în timpul cât mărfurile se aflau în paza transportatorului. Dreptul conferit expeditorului încetează în momentul în care începe dreptul acordat destinatarului. b) ambalării necorespunzătoare a mărfii. în scopul încărcării. Transportatorul nu este răspunzător dacă se dovedeşte şi în măsura în care dovedeşte că distrugerea. d) unei acţiuni a autorităţii publice realizate în legătură cu intrarea. ieşirea sau tranzitul mărfii. transportatorul trebuie să informeze imediat expeditorul. orice pagubă este considerată. ca fiind rezultatul unui eveniment care a avut loc în timpul transportului aerian. c) unei stări de război sau conflict armat. recunoscută de transportator. Dacă 40 .retragerea mărfii de la aeroportul de plecare sau de destinaţie. pentru orice pagubă care ar putea fi cauzată în acest mod oricărei persoane care este în mod legal în posesia acestui exemplar din scrisoarea de transport aerian sau a chitanţei de primire a mărfii.solicitarea ca marfa să fie returnată la aeroportul de plecare. Totuşi. maritim sau pe căi navigabile interioare. pierderea sau deteriorarea mărfii s-a datorat: a) unui defect al mărfii. efectuată de către o altă persoană decât transportatorul.reţinerea mărfii pe parcursul transportului la orice aterizare. 13 alin.. fără atingerea dreptului său la despăgubire din partea expeditorului. 3 din Convenţia de la Montreal). dacă un astfel de transport se realizează în aplicarea unui contract de transport aerian. destinatarul poate să treacă la valorificarea drepturile ce decurg din contractul de transport. calităţii sau viciului acesteia. dacă destinatarul refuză să accepte marfa sau nu poate fi contactat. Transportatorul aerian răspunde. Totuşi. orice clauză stabilită de părţi prin care s-ar urmări înlăturarea sau stabilirea unei limite inferioare a răspunderii transportatorului în raport cu cea fixată prin Convenţie. Perioada transportului aerian nu se extinde asupra transportului terestru. pentru daunele cauzate prin pierderea (totală sau parţială) sau avarierea mărfii. când evenimentul care a pricinuit daunele respective s-a produs în timpul călătoriei aeriene. Dacă transportatorul execută instrucţiunile expeditorului referitoare la dispunerea mărfii. transportatorul este răspunzător. În cazul în care îndeplinirea instrucţiunilor expeditorului este imposibilă. până la proba contrară. expeditorul îşi reia dreptul de dispoziţie. în sensul paragrafului de mai sus include perioada în care marfa se află în grija transportatorului. efectuat în afara unui aeroport. prepuşii sau mandatarii acestuia. în magazie sau la bordul aeronavei precum şi pentru daunele cauzate de executarea cu întârziere a transportului. expedierii sau transbordării. pe aerodrom. fără a solicita întocmirea exemplarului din scrisoarea de transport aerian sau a chitanţei de primire a mărfii care revine acestuia din urmă. alta decât destinatarul desemnat iniţial.

conform contractului încheiat între părţi. 31 din Convenţia de la Montreal). urma să fie transport aerian. la cererea reclamantului. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a mărfurilor constituie. fie înaintea tribunalului de la locul de destinaţie. până la proba contrară. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. pe teritoriul unuia dintre statele părţi. în una dintre jurisdicţiile tribunalului la care face referire art. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. Părţile la contractul de transport de marfă pot stipula soluţionarea prin arbitraj a oricărui diferend referitor la răspunderea transportatorului.1. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. fie înaintea tribunalului de la domiciliul transportatorului sau de la locul sediului său principal de afaceri sau de la locul sediului său de afaceri unde a fost încheiat contractul.transportatorul. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. respectivul transport efectuat prin alt mod de transport este considerat ca fiind inclus în perioada transportului aerian (art. Acţiunea în responsabilitate trebuie să fie introdusă. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 14 zile de la data primirii mărfurilor. 3. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public. Dreptul la despăgubire este anulat dacă acţiunea în responsabilitate nu este introdusă în termen de 2 ani de la data sosirii la destinaţie sau de la data la care aeronava ar fi trebuit să sosească sau de la data încetării transportului. fără consimţământul expeditorului. la alegerea reclamantului. Metoda de calcul al acestei perioade este determinată de legislaţia aplicată de tribunalul sesizat asupra cazului. 41 . la cel de destinatie. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport. 33 din Convenţie. utilizează alt mod de transport pentru a efectua o parte sau întregul transport care. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. Procedura de arbitraj se desfăşoară. În caz de întârziere. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. în baza Convenţiei de la Montreal. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. Indiferent de felul cursei. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. 18 din Convenţia de la Montreal). Respectiva înţelegere va fi consemnată în scris. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care mărfurile au fost puse la dispoziţia sa.

aceasta reglementează şi poate limita răspunderea transportatorilor în caz de deces sau vătămare. precum şi în caz de întârziere. . Contractul de transport aerian se poate incheia individual. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. putand. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. de a continua calatoria. Renuntarea calatorului. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. stare psihica anormala. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. 1) Potrivit art. pe un aeroport intermediar. 1 pct. constatator al contractului de transport.2. refuza incheierea contractului sau. Potrivit art. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. din orice motiv. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala.Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. pierdere ori deteriorare a bagajelor. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. desi incheiat. cu condiţia ca 42 . Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. în caz de distrugere.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. sa refuze transportul daca: . dupa caz. la cererea calatorului. 3. momentul incheierii fiind.

care nu depăşesc 100. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. Potrivit art.000 DST pentru fiecare pasager. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. 21 din Convenţie). deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. inclusiv al obiectelor personale.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. pierdere. 28 din Convenţie). Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. cât şi bagajul neînregistrat. În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. în afara cazului în care pasagerul. cu excepţia 43 . Pentru daunele menţionate mai sus. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. În cazul unui bagaj neînregistrat. (în art. pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. a prepuşilor sau a mandatarilor săi. dacă este necesar. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. calităţii sau viciului acestuia.150 DST. transportatorul . pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea.000 DST pentru fiecare pasager. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100.accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. bagaje sau mărfuri. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. Sub rezerva unor prevederi contrare.

dacă aceasta este ulterioară respectivului termen. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. 44 . 31 din Convenţia arătată). până la proba contrară.cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. pentru bagajele înregistrate. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. Limitele prevăzute la art. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. 21 şi art. care rămâne supus prevederilor convenţiei. 3 şi la paragraful 2 al art. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. achitarea unei sume suplimentare. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. în termen de 6 luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. 4 din Convenţia de la Montreal. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. inclusiv dobânda. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. În caz de întârziere. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita.

Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase.R. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. 413-441. Astfel de reglementări sunt: 1.R.Hotărârea Guvernului nr.. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile.I.R. purtat de conducătorul autocamionului respectiv.E. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. 19/1997 privind transporturile. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii. a fost semnată la Geneva.N.Codul comercial prin art. Convenţia C. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O. 109/2005 privind transporturile rutiere. 3.. care apoi vor fi înlocuite cu altele. aplică acestuia sigiliile T. . Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. 4. .R. încheiată la Geneva.). 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.TRANSPORTURILE RUTIERE 1. condiţiile generale în care se 45 . verificând în special starea sigiliilor.I.R.R. a căror serie va fi menţionată în carnetul T. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional.I.U. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. după controlul vamal al autocamionului respectiv. Reglementarea transportului rutier. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar. la 15 ianuarie 1959. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale. valabil pentru o singură călătorie.I.Ordonanţă de urgenţă nr. pentru Europa (C. carnetul T.). .M. Reglementări cu caracter general: . România a aderat la această convenţie în anul 1963. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal.R. 951/1995.E. Organele vamale din ţara de expediere. De asemenea.R. în mod uniform.I. Prin această convenţie sunt reglementate.R.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: .Ordonanţa Guvernului nr. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. 2.I. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal. 254/1996 şi al ministrului turismului nr.M. Convenţia T.I.

în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele.U. 46 . sunt situate în două ţări diferite. pentru servicii telefonice şi telegrafice. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare. aşa cum sunt indicate în contract. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. nr. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.1. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. din care cel puţin una este ţara contractantă. Domeniul de aplicare a O. Activităţile de transport rutier. 31/1994. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. Dispoziţiile O. iar România a aderat la acesta prin Legea nr. 451/1972.încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri. 109/2005 privind transporturile rutiere.G. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. prin construcţie şi echipare. nu depăşeşte 3. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. 2. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. Prevederile O. în condiţii de siguranţă şi calitate. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. canalizare. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere.D. 442/1960. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante. cu titlu oneros. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva.G. nr. nr. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru.U. a căror masă totală maximă autorizată. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. inclusiv remorca sau semiremorca. Aspecte generale privind transportul rutier. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A. inclusiv conducătorul auto. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare.U.R). a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). 2. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule.G. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României.5 tone. pentru transmisiuni de radio şi televiziune. care.

l) vehicule istorice.2. în vederea introducerii acestora pe piaţă. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului.G. nr. Ministerul Transporturilor. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. 2. autoritatea competentă. Construcţiilor şi Turismului. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. bilaterale sau multilaterale. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. în sensul O.i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. Construcţiilor şi Turismului. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. Ministerul Transporturilor. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. precum şi cu centre de control şi/sau informare a 47 . precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. 109/2005. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. Ministerul Transporturilor. Construcţiilor şi Turismului. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. la care România este parte. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. Ministerul Transporturilor. k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole şi forestiere.U. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. Autoritatea competentă. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii.

suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. m) certifică sau omologhează. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. controlează. în caz de neconcordanţă. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. conform prevederilor în vigoare. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto.traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. în conformitate cu reglementările în vigoare. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. potrivit reglementărilor în vigoare. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. a consilierilor de siguranţă. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. prin inspecţia tehnică periodică. cu avizul Ministerului Sănătăţii. de modificări constructive. la producător şi la vânzător. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. 48 . certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. k) elaborează. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. de reglare. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. în caz de neconcordanţă. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. conform destinaţiei. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. precum şi a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. Noţiuni fundamentale.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. acestea urmând a fi executate de intermediar. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean. cu ori fără scop patrimonial.s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic . nr.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. În sensul O. persoană fizică sau persoană juridică. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. c) transportul rutier în trafic internaţional . contra plată. f) transportul rutier specializat . prin intermediul unui operator de transport rutier. În sensul O. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. situate pe teritoriul a două state diferite.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport.U. pe o anumită porţiune a drumului. cu ori fără scop patrimonial. d) transportul rutier judeţean . nr. chiar dacă vehiculul rutier este. e) transportul rutier interjudeţean . prin întreprindere se înţelege un operator economic. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care 49 . 2. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state.G. fără a depăşi teritoriul statului. 109/2005. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier.3.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe.G. în numele său. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. b) transportul rutier în trafic naţional .U. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. 109/2005. De asemenea. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.

titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. prelucrate sau reparate de aceasta. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. în cazul transportului de mărfuri. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. extrase. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. 50 . autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. beneficiarul transportului. contra plată. De asemenea. acesta având înscrise date privind expeditorul. este permisă pe baza licenţei de execuţie. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. indiferent de capacitatea de transport a acestora. întreprinderea care efectuează transportul. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. cu excepţia transportului în interes personal. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. mărfurile sau persoanele transportate. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. capacitate financiară şi competenţă profesională. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. de către operatori de transport rutier. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. după caz. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. inclusiv conducătorul auto.

b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activităţii: 1. transport rutier public. transport rutier prin servicii regulate speciale. B. tipuri de transport rutier: a) transport rutier de mărfuri: 1.Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. Clasificarea transporturilor rutiere. 2. 2. transport rutier de mărfuri generale. transport rutier în cont propriu. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier. 51 . în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. potrivit graficelor de circulaţie. nr. transport rutier de animale vii. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. 2. b) transport rutier de persoane: 1. transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează: A. transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase. transport rutier în trafic internaţional. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. graficele de circulaţie. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. 4. 5. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. 3. transport rutier prin servicii ocazionale. 109/2005. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. 3.U. 2. pe perioada sa de valabilitate. categorii de transport rutier: a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfăşurare: 1. Conform O. transport rutier în trafic naţional. pe trasee specificate. transport rutier agabaritic.4. 2. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. acesta fiind accesibil oricărei persoane. transport rutier de mărfuri perisabile. 6. transport rutier de deşeuri. transport rutier prin servicii regulate. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă.G. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit.

o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. pentru perioade succesive de un an. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. ţinut de autoritatea competentă.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. capacitate financiară şi competenţă profesională. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.3. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. în special. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9. dar nu mai mult de 5 ani.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.condiţiile de plată şi de angajare. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. . Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. cu valabilitate de 5 ani. emisă de autoritatea competentă. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care 52 . şi se păstrează la sediul acestuia. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. până la expirarea licenţei de transport. conform prevederilor legale în vigoare. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto.

Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. dar nu mai mult de 5 ani. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. suplimentar faţă de copia conformă a licenţei de transport corespunzătoare acestei categorii de transport rutier. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Transportul rutier de mărfuri 5. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. 53 . În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internaţional. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. acordată de autoritatea competentă. Aspecte generale.operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află. la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle documentul de transport. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. pentru fiecare vehicul rutier. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. cu valabilitate de un an. emisă de autoritatea competentă. precum şi certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră. cu valabilitate de 5 ani. pe toată durata transportului. o copie conformă a licenţei de transport.1. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia. pe toată durata transportului. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. 4. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. şi se păstrează la sediul acesteia. Transportul rutier public de mărfuri poate fi efectuat de către operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află. 5.

operatorul de transport rutier (transportatorul. nr. care deţine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere interne şi/sau internaţionale. expeditorul sau transportatorul poate să ceară întocmirea de scrisori de transport pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare fel de marfă ori lot de mărfuri. aceste semnături putând să fie imprimate sau înlocuite prin ştampilele expeditorului şi transportatorului. 44/1997 privind transporturile rutiere. Contractul se prezintă. cărăuşul) şi .2. bonul de transport. fişă de transport etc. Scrisoarea de transport trebuie să conţină următoarele date: 54 .2. Forma scrisă este utilă ad probationem. precum şi activităţi conexe acestora. Transportul auto intern de mărfuri se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier care poate lua diverse forme ca scrisoarea de transport. călători. Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern 5. cărăuş) poate fi orice persoană juridică. Din definiţia dată mai sus reiese că părţile care încheie contractul de transport rutier.Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autoritatea competentă. Scrisoarea de transport se utilizează atunci când este necesară înscrierea condiţiilor de executare a transportului. părţi. Primul exemplar se remite expeditorului.G. de regulă. 5. În cazul în care marfa de transport trebuie să fie încărcată în vehicule diferite sau dacă este vorba de diferite feluri de marfă ori de loturi distincte. Operatorii de transport străini pot efectua operaţiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă.2.1. dacă acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel. 2 şi 9 din O. Forma contractului de transport rutier de mărfuri. Noţiune. română sau străină. Contractul de transport auto se încheie prin acordul scris al celor două părţi arătate mai sus. confirmarea transportului în diferite faze ale sale şi calculul sumelor de plătit. 413 Cod comercial coroborat cu art. sub forma unui model tipizat. bagaje sau marfă.călătorul (în cazul transportului de persoane) sau expeditorul (în cazul transportului de marfă). Operator de transport rutier (transportator. Conform art. iar la treilea se reţine de transportator. al doilea însoţeşte marfa. semnate de expeditor şi de transportator. contra cost şi în anumite condiţii. 5. Spre exemplu o persoană . sunt două şi anume: . Scrisoarea de transport este întocmită în trei exemplare originale.expeditor . contractul de transport rutier poate fi definit ca fiind acel contract prin care un operator de transport rutier transportă. Scrisoarea de transport rutier.2.încheie un contract cu o firmă de transport prin care aceasta din urmă va transporta marfa expeditorului până la un punct stabilit anume în scrisoarea de transport.

2.numele şi adresa transportatorului. că acesta a acţionat în contul expeditorului. marcajele speciale şi numerele lor. .valoarea declarată a mărfii şi suma care reprezintă interesul special la eliberare.locul şi data primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea acesteia. . cheltuieli accesorii şi alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului şi până la eliberare). orice altă indicaţie pe care ele o consideră utilă.expeditorul este răspunzător faţă de transportator pentru daunele pricinuite persoanelor. . 55 . . .expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele pricinuite transportatorului din cauza lipsei sau inexactităţii indicaţiilor date de el în scrisoarea de transport. verificarea conţinutului cotelor.totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mărfii. materialului sau altor mărfuri.. precum şi pentru cheltuielile cauzate de defectuozitatea ambalajului mărfii. Drepturile şi obligaţiile expeditorului .expeditorul are dreptul să ceară verificarea de către transportator a greutăţii brute a mărfii sau a cantităţii acesteia altfel exprimate.lista documentelor remise transportatorului. . Odată cu semnarea contractului. drepturi şi obligaţii ce decurg din modul de executare a contractului.numele şi adresa destinatarului. . Părţile pot insera în scrisoarea de transport. . de asemenea. Rezultatul verificărilor se consemnează în scrisoarea de trăsură. El poate cere. la cererea expeditorului. . În acest caz expeditorul trebuie să plătească cheltuielile de verificare la cererea transportatorului. până la proba contrarie.cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa. . transportatorul înscrie în scrisoarea de transport anumite clauze. 5. .denumirea curentă a naturii mărfii şi felul ambalajului. Executarea contractului de transport rutier de mărfuri. iar pentru mărfurile periculoase. I. .instrucţiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea mărfii. pe lângă datele de mai sus.cheltuielile aferente transportului (preţ de transport. deci răspunderea îi revine acestuia din urmă. transportatorul nu a făcut rezerve cu privire la aceasta. denumirea lor general recunoscută. fiind aparentă sau cunoscută transportatorului în momentul primirii mărfii. . . .numărul coletelor. Drepturile şi obligaţiile se împart după cum partea este expeditor sau transportator.locul şi data întocmirii sale.interzicerea transbordării.greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată a mărfii. afară de cazul când defectuozitatea.dacă.numele şi adresa expeditorului. se nasc de ambele părţi. . În cazul în care destinatarul mărfii este stipulat în contract cu drepturi şi obligaţii.3. Neexecutarea obligaţiilor de către una din părţi atrage răspunderea acesteia pentru prejudiciul produs celeilalte părţi. el va răspunde în limita acestora. Executarea contractului de transport rutier de mărfuri începe odată cu semnarea sa ori la data sau momentul stabilite prin contract. se consideră. . .termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat.

transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parţială sau pentru avarie. În absenţa înscrierii în scrisoarea de trăsură a rezervelor motivate ale transportatorului.transportatorul este răspunzător ca şi un comisionar de consecinţele pierderii sau utilizării inexacte a documentelor menţionate în scrisoarea de trăsură şi care o însoţesc sau care i s-au predat. cât şi la marcajul şi la numerele lor. cât şi marcajele şi numerele lor erau conforme cu menţiunile din scrisoarea de trăsură.transportatorul nu este obligat să examineze dacă documentele necesare formalităţilor administrative sunt exacte sau suficiente. La primirea mărfii. de asemenea. să motiveze toate rezervele pe care le face cu privire la starea aparentă a mărfii şi a ambalajului ei. Aceste rezerve nu angajează pe expeditor. insuficienţa sau din neregularitatea acestor documente şi informaţii. totuşi. schimbarea locului prevăzut pentru eliberare sau să elibereze marfa unui alt destinatar decât cel indicat în scrisoarea de trăsură. cât şi pentru întârzierea în eliberare. Transportatorul este exonerat de această răspundere dacă pierderea. El trebuie.exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la numărul de colete. în scrisoarea de transport. transportatorul trebuie să se conformeze ordinelor destinatarului. un viciu propriu al mărfii 56 .expeditorul va plăti transportul şi toate cheltuielile legate de acesta în cazul în care acestea sunt stipulate în scrisoarea de trăsură. el va înscrie în această scrisoare rezerve care trebuie să fie motivate. avaria sau întârzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă. în special să ceară transportatorului oprirea transportului. .expeditorul are dreptul de dispoziţie asupra mărfii.starea aparentă a mărfii şi a ambalajului ei. Este lipsit de dreptul de dispoziţie expeditorul care face o menţiune în acest sens. produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia. în afară de cazul în care culpa este a transportatorului. un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a transportatorului. Acest drept se stinge în momentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trăsură este remis destinatarului sau dacă acesta îşi exercită dreptul său de a accepta marfa. dacă acesta nu le-a acceptat în mod expres în scrisoarea de trăsură.în vederea îndeplinirii formalităţilor administrative care trebuie făcute înainte de eliberarea mărfii. . transportatorul este obligat să verifice: . Drepturile şi obligaţiile transportatorului 1) În cazul unui singur transportator. .. există prezumţia că marfa şi ambalajul ei erau în stare aparentă bună în momentul primirii de către transportator şi că numărul de colete. Dacă transportatorul nu are mijloace rezonabile de a verifica exactitatea menţiunilor indicate în scrisoarea de transport. din acel moment. II. Expeditorul este răspunzător faţă de transportator pentru toate daunele care ar putea rezulta din lipsa. expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură sau să pună la dispoziţia transportatorului documentele necesare şi să-i furnizeze toate informaţiile cerute. . despăgubirea pusă în sarcina sa nu o va depăşi pe aceea care ar fi datorată în caz de pierdere a mărfii. acordând acest drept destinatarului. . .

fiecare dintre ei trebuie să plătească o sumă proporţională cu partea sa de răspundere. Dacă este cazul. Se consideră întârziere la eliberare atunci când marfa nu a fost eliberată în termenul convenit sau. atunci când durata efectivă a transportatorului depăşeşte timpul care în mod rezonabil este acordat unui transportator diligent. 2) În cazul mai multor transportatori. el completează pe acest exemplar. ultimului transportator sau transportatorului care a executat partea din transport pe parcursul căruia s-a produs faptul care a cauzat pierderea. împreună cu dobânzile şi cheltuielile suportate. dacă nu a fost convenit un termen. cu condiţia ca aceste cheltuieli să nu fie consecinţa culpei sale. nici defecţiunea vehiculului pe care-l foloseşte pentru efectuarea transportului. în proporţia fixată la litera b. Dacă unul dintre transportatori nu este solvabil. El trebuie să-şi înscrie numele şi adresa sa pe al doilea exemplar al scrisorii de trăsură. despăgubirea se repartizează între toţi transportatorii. . avarie sau întîrziere nu poate fi îndreptată decât împotriva primului transportator. dacă evaluarea părţilor de răspundere este imposibilă. cât şi pe confirmarea de primire. rezervele sale. Transportatorul care preia marfa de la transportatorul precedent îi remite acestuia o confirmare de primire datată şi semnată. partea de despăgubire care îi incumbă şi pe care nu a plătit-o se repartizează între toţi ceilalţi transportatori. pentru suma plătită. Atât timp cât nu este vorba de o cerere reconvenţională sau de o excepţie formulată în faţa unei instanţe. în cazul unei încărcări parţiale. transportatorul al doilea şi fiecare dintre transportatorii următori devenind. ţinându-se cont de circumstanţe şi. de timpul necesar pentru ambalarea unei încărcături complete în condiţii normale. printre altele. referitoare la o acţiune întemeiată pe acelaşi contract de transport. pentru a fi exonerat de răspundere. Acţiunea în regres. în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trăsură. fiecare dintre aceştia îşi asumă răspunderea executării transportului total. b) dacă paguba s-a produs prin fapta a doi sau mai mulţi transportatori. acţiunea privind răspunderea pentru pierdere. contra transportatorilor care au participat la executarea contractului de transport conform dispoziţiilor următoare: a) transportatorul prin fapta căruia s-a produs paguba trebuie să suporte singur despăgubirea plătită de el sau de un alt transportator. avaria sau întârzierea. părţi la contract. are dreptul de regres. prin primirea de către ei a mărfii şi a scrisorii de trăsură. Transportatorul nu poate invoca. nici culpa persoanei de la care a închiriat vehiculul sau a prepuşilor acesteia. 57 .sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. c) dacă nu se poate stabili care dintre transportatori răspunde pentru pagubă. Transportatorul care a plătit despăgubiri.transportatorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de solicitarea de instrucţiuni sau cele determinate de executarea instrucţiunilor primite. proporţional cu remunerarea lor. fiecare dintre ei este răspunzător proporţional cu partea de remunerare a transportului care îi revine. acţiunea poate fi îndreptată în acelaşi timp împotriva mai multora dintre aceşti transportatori. Dacă un transport care face obiectul unui contract unic este executat în mod succesiv de către mai mulţi transportatori rutieri.

care vrea să exercite acest drept. Dacă pierderea mărfii este stabilită sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului. Conform contractului încheiat. Modificarea contractului de către expeditor sau destinatar. pe care trebuie să fie înscrise noile instrucţiuni date transportatorului şi să despăgubească pe transportator pentru cheltuielile şi prejudiciul pe care le-a antrenat executarea acestor instrucţiuni.după sosirea mărfii la locul prevăzut pentru eliberare. Dacă. trebuie să prezinte primul exemplar al scrisorii de trăsură.2. pot să apară şi alte drepturi şi obligaţii fie expres stipulate în contract. Exerciţiul dreptului de dispoziţie este supus următoarelor condiţii: . schimbarea locului prevăzut pentru eliberare sau să elibereze marfa unui alt destinatar decât cel indicat în scrisoarea de trăsură. destinatarul. În cazul în care transportatorul nu poate executa instrucţiunile pe care le primeşte. Modificarea contractului de către transportator. în special să ceară transportatorului oprirea transportului. el trebuie să înştiinţeze imediat despre aceasta persoana care a dat aceste instrucţiuni. destinatarul are dreptul de a cere ca al doilea exemplar al scrisorii de trăsură să-i fie remis şi ca marfa să-i fie eliberată contra unei dovezi de primire.4. . a) Expeditorul are dreptul de dispoziţie asupra mărfii. Acest drept se stinge în momentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trăsură este remis destinatarului sau acesta deja a intrat în posesia destinatarului. Drepturile şi obligaţiile destinatarului Destinatarul: . 1. fie existente în acte normative interne sau internaţionale. este obligat să plătească creanţele care rezultă din scrisoarea de trăsură.are dreptul de a dispune de marfă atunci când i s-a dat un drept de dispoziţie prin scrisoarea de trăsură. dacă acest lucru cade în sarcina destinatarului conform scrisorii de transport. dacă expeditorul face o menţiune în acest sens pe această scrisoare. .III. b) Dreptul de dispoziţie aparţine totuşi destinatarului din momentul întocmirii scrisorii de trăsură. Contractul de transport rutier de mărfuri poate fi modificat în două moduri.are obligaţia de a plăti toate cheltuielile legate de transport. exercitând dreptul său de dispoziţie. nici să aducă prejudicii expeditorilor sau destinatarilor altor transporturi.executarea acestor instrucţiuni trebuie să fie posibilă în momentul în care instrucţiunile parvin persoanei care trebuie să le execute şi nu trebuie nici să împiedice exploatarea normală a întreprinderii transportatorului. 58 .expeditorul sau.instrucţiunile nu trebuie niciodată să aibă ca efect divizarea transportului. datorate urmărilor pe care le produce executarea contractului. Destinatarul care se prevalează de drepturile care îi sunt acordate mai sus. destinatarul este autorizat să pretindă în numele sau de la transportator drepturile care rezultă din contractul de transport. 5. Transportatorul care nu execută instrucţiunile date sau care s-a conformat acestor instrucţiuni fără să fi cerut prezentarea primului exemplar al scrisorii de trăsură va fi răspunzător faţă de cel care are dreptul să ceară acoperirea prejudiciului cauzat de acest fapt. . . aceasta nu poate desemna alţi destinatari. Modificarea contractului de transport rutier de mărfuri. 2. destinatarul ordonă eliberarea mărfii unei alte persoane.

În vederea întocmirii programului de transport judeţean. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. pe toată durata transportului. 6. se întrerupe transportul. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate.Transportatorul poate modifica contractul prin întreruperea. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. acesta este obligat să restituie expeditorului taxele de transport achitate de acesta. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. Aspecte generale. În cazul în care. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate.1. În cazul anulării sau suspendării transportului din cauze neimputabile cărăuşului şi a căror înlăturare nu depinde de el. o copie conformă a licenţei de transport. pe toată durata transportului. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. 59 . până la data comunicată de aceasta. Transportul rutier de persoane 6. b) servicii regulate speciale. în comun. i se va restitui partea din taxă corespunzătoare porţiunii de cale neparcursă. suspendarea sau anularea transportului. acordată de autoritatea competentă. cărăuşul are obligaţia de a continua transportul cu cel mai rapid mijloc de transport. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. din orice motiv. iar dacă expeditorul refuză. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. c) servicii ocazionale. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află.

se consideră încheiat contractul de transport auto. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice.). 60 . transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. ratificat prin Legea nr. cu acest profil. 6. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs.Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. in schimbul platii taxei de transport. in funcţie de necesităţi. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. legitimaţie etc. 439/2002. Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. eliberate de autoritatea competentă. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului.2. dar nu mai mare de un an. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.

semnand de primirea coletului pe recipisa. . Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. stabilita pe zone de taxare. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. de exemplu. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). chiar daca numarul de calatori este mai mic. dupa natura. curse de calatori.călătorul (persoană contractantă). se face tot dupa tariful pe zone. De asemenea. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit.călătorul (persoană contractantă). transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. pana la ajungerea la statia de destinatie. Nu sunt admise la transportul de mesagerii marfurile excluse sau admise conditionat la transport cum sunt. cele explozibile. Greutatea totala a coletelor. efectuate cu autobuze comandate. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. Destinatarul va ridica coletele in statia de destinatie. în condiţiile în care: . incendiare. Dovada incheierii contractului de transport de mesageri se face cu documentul de transport denumit recipisa de mesagerie. Sunt admise la transport ca mesagerii. chiar dacă a admis iniţial aceasta. care va contine toate mentiunile pe care le prevede formularul respectiv. Contractul pentru transportul de mesagerii cu mijloace auto Prin mesagerii se inteleg marfurile si coletele predate pentru a fi transportate la destinatie cu autobuzele. volumul si greutatea lor pot fi transportate in portbagajul autobuzelor de calatori. calatorului sa nu i se intample nimic. Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. Odata cu predarea coletelor de transport expeditorul are obligatia de a achita taxa de transport si eventual alte taxe accesorii. 7. marfurile care. in timpul stationarii autobuzului sau de la autogara. 61 . pe timpul calatoriei. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. in functie de distanta kilometrica. . caustice etc.Transportatorul poate refuza transportul unor călători. cat si numarul total de colete ce pot fi primite la transportul de mesagerii se stabilesc prin tarif.călătorul (persoană contractantă). Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. limitele de greutate pe colet. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri.

semnate de expeditor si transportator.R. 8. In conformitate cu art. acestea vor fi readuse in statia de plecare. . pana la proba contrara.Acorduri bilaterale incheiate intra tara noastra si un alt stat sau UE. Expeditorul avizat. factura comercială sau proformă. . deoarece si acest contract are caracter real. certificatul fitosanitar sau veterinar. proba contractului de transport se face prin scrisoare de trasura.Conventia vamala referitoare la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T. Scrisoarea de trasura se intocmeste in trei exemplare originale.). iar pentru intarziere. cat si a primirii marfii la transport. certificatul de calitate..I. 8.Neprezentarea destinatarului pentru ridicarea coletelor la statia de destinatie sau la autogara. Scrisoarea de trasura face dovada. sunt situate in doua tari diferite. schimbarea locului prevazut pentru eliberare sau sa fie eliberata marfa unui alt destinatar decat cel indicat in scrisoarea de trasura.. cu vehicule. urmand a fi avizat despre aceasta situatie expeditorul. neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza nici existenta.R. indicate pe recipisa si pe colet. va trebui sa plateasca taxa de transport pentru reintoarcerea coletelor.2.Conventia asupra circulatiei rutiere din 19 septembrie 1949. pentru a putea ridica coletele.R. da dreptul transportatorului sa procedeze la valorificarea lor. . 62 . Marfa care face obiectul transportului internaţional trebuie să fie însoţită de: scrisoarea de trăsură tip C.M. dintre care cel putin una dintre ele este tara contractanta. Incheierea si executarea contractului de transport Contractul de transport se incheie prin oferta facuta de catre o parte si acceptarea ei de catre cealalta parte (prin realizarea consimtamantului) si predarea efectiva a marfurilor transportatorului. dupa cum urmeaza: . sunt reglementate prin mai multe acte normative la care tara noastra a aderat. cu titlu oneros. Contractul de transport international auto de marfuri 8.Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri (C. Neridicarea coletelor in termenul stabilit. 4 din Conventia C. a incheierii.1. care ramane supus dispozitiilor conventiei. asa cum sunt indicate in contract. după caz. factura consulară. specificaţia mărfurilor încărcate etc.M. a continutului contractului. Absenta.M. incheiata la Geneva la 15 ianuarie 1959. va fi obligat si la taxa de magazinaj. Consideratii introductive Transporturile internationale auto (pe sosele) de marfuri. Prin Conventie se recunoaste dreptul expeditorului de dispozitie asupra marfii. cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru eliberare. certificatul de origine. fiind considerate ca abandonate. Prevederile acestor acte normative sunt aplicabile oricarui contract de transport de marfuri pe sosele. independent de domiciliul si de nationalitatea participantilor la contract si indiferent cine efectueaza transporturile. nici valabilitatea contractului de transport.R. care consta in: oprirea transportului.

transportul fiind considerat executat. Atunci cand se ivesc impedimente la eliberare la destinatie sau la executarea transportului ori destinatarul refuza primirea marfii. in cursul anului care urmeaza platii despagubirii. 17 din Conventia C. se determina pe baza cursului bursei sau.R. de aceeasi calitate fara a putea depasi 25 franci per kilogram. Expeditorul are obligatia de a anexa la scrisoarea de trasura si de a preda catre transportator toate documentele necesare (factura. Din acest moment transportatorul trebuie sa se conformeze ordinelor destinatarului. in caz de pierdere partiala. poate cere sa fie incunostintat in cazul gasirii marfii.) ce trebuie sa insoteasca transportul. exceptia fiind culpa transportatorului. In termen de 30 de zile de la primirea incunostintarii. 23. potrivit art. carausul este obligat sa restituie taxa de transport. potrivit art.. 2. pe baza pretului curent al pietii. 8. Proprietarul marfii primind despagubirea pentru marfa pierduta.M. transportatorul nu a facut rezerve fata de aceasta. 63 .3. Despagubirea pe care trebuie sa o plateasca transportatorul in cazul pierderii totale sau partiale a marfii se calculeaza dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport. Marfa se considera pierduta daca nu a fost predata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau. iar in lipsa acestora. daca nu a fost convenit un asemenea termen. din Conventia C. transportatorul este obligat sa desbagubeasca pe expeditor cu suma reprezentand rambursul. taxele vamale si celelalte cheltuieli ocazionate de transport. avarierea marfii. pct. va raspunde pentru pierderea totala sau partiala..M.Dreptul de dispozitie al expeditorului se stinge in momentul in care al doilea exemplar al documentului de transport este inmanat destinatarului sau cand acesta isi exercita drepturile sale rezultate din contractul de transport. din momentul primirii pana al eliberarii acesteia. Transportatorul. in 60 de zile de la primirea marfii de catre transportator. Valoarea marfii. Daca marfa este eliberata destinatarului fara incasarea rambursului care ar fi trebuit sa fie perceput de catre transportator in virtutea dispozitiilor contractului de transport. in lipsa acestuia. cu exceptia situatiei in care defectuozitatea fiind aparenta. insuficienta sau din neregularitatea acestor documente. transportatorul poate sa descarce marfa in contul persoanei care are dreptul sa dispuna de aceasta. cat si pentru intarzierea executarii contractului. In afara acestei despagubiri. Raspunderea in contractul de transport auto international de marfuri Expeditorul raspunde fata de transportator pentru daunele pricinuite mijlocului de transport sau altor marfuri. in totalitate in caz de pierdere totala si proportionala. precum si pentru cheltuielile cauzate de defectuozitatea ambalajului marfii. pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel.R. cel in drept poate cere sa-i fie predata marfa in schimbul restituirii despagubirii primite si sub rezerva valorificarii dreptului la despagubire pentru intarzierea la eliberare. licenta de export. fiind raspunzator pentru daunele care ar putea rezulta din lipsa. formalitatile vamale etc. ulterior recuperand-o printr-o actiune in regres exercitata impotriva destinatarului.

In cazul avarierii marfii transportate. Conventia prevede posibilitatea ca prin contract partile sa insereze o clauza prin care sa atribuie competenta solutionarii litigiilor de catre un tribunal arbitral. care are obligatia de a aplica dispozitiile Conventiei. Atunci cand o hotarare data de un organ de jurisdictie competent al unei tari contractante a devenit executorie in aceasta tara. pct. pentru toate litigiile rezultate din contractul de transport supus Conventiei. neaplicandu-se si hotararilor judecatoresti cu executie 64 . un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului.In lipsa cererii de predare a marfii dupa ce a fost gasita sau a gasirii ei dupa un an de la plata despagubirii. insa despagubirea nu poate depasi: . din Conventia C. in fiecare dintre celelalte tari contractante.R. o actiune la un organ de jurisdictie competent aratat mai sus sau daca intr-un asemenea litigiu s-a pronuntat o hotarare de catre un astfel de organ de jurisdictie.daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie. nu mai poate fi introdusa o noua actiune pentru aceeasi cauza intre aceleasi parti. 8.R. transportatorul poate dispune de marfa potrivit legislatiei locului unde se gaseste marfa. stabilite de comun acord de catre parti. reclamantul poate sa se adreseze. 2. b) este situat locul preluarii marfurilor sau a celui prevazut pentru eliberarea marfurilor si nu poate sesiza decat aceste organe de jurisdictie. nu beneficiaza de prevederile referitoare la excluderea sau limitarea raspunderii sale daca paguba a fost provocata prin culpa grava sau dolul ce-i sunt imputabile lui sau prepusilor sai care au lucrat in exercitiul functiunii lor. ea devine executorie.. suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala. carausul raspunde prin restituirea unei parti din taxa de transport. Daca un astfel de litigiu este in curs de judecata. avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa.M. transportatorul. carausul va fi obligat la plata contravalorii deprecierii marfii. Potrivit art. imediat dupa indeplinirea formalitatilor necesare in tara interesata. organelor de jurisdictie din tara pe teritoriul careia: a) se afla resedinta obisnuita a paratului. Pentru depasirea termenului de executare a transportului. 31 din Conventia C.M.4. 29 din Conventia C.daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie. Potrivit art. un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni. proportionala cu timpul depasit. transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea.M. suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate. iar daca prin depasire s-a produs si o paguba marfii. in afara organelor de jurisdictie ale tarilor contractante. Prevederile mentionate se aplica hotararilor pronuntate contradictoriu.R. despagubirea nu poate depasi cuantumul taxei de transport. Reclamatii si actiuni In conformitate cu prevederile art. 17. . in lipsa si tranzactiilor judiciare. Aceste formalitati nu pot duce la o revizuire a cauzei. sediul sau principal sau sucursala ori agentia prin intermediul careia contractul de transport a fost incheiat. cu exceptia cazului in care hotararea organului de jurisdictie la care a fost introdusa prima actiune nu este susceptibila de a fi executata in tara in care este introdusa noua actiune.

provizorie, cat si celor prin care se acorda, in afara cheltuielilor de judecata, dauneinterese impotriva unui reclamant ca urmare a respingerii totale sau partiale a actiunii sale. In vederea asigurarii recuperarii cheltuielilor de judecata, nu se poate solicita cautiune cetatenilor tarilor contractante care au domiciliul sau un sediu in una din aceste tari. Potrivit art. 32 din Conventie, termenul de prescriptie a dreptului la actiune izvorat din contractul de transport rutier international de marfuri este de un an, iar in caz de dol sau culpa grava din partea partii parate, termenul pe prescriptie este de 3 ani. Momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie este urmatorul: a) in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intarziere la eliberare, din ziua in care marfa a fost eliberata; b) in caz de pierdere totala, incepand de la a treizecea zi dupa expirarea termenului convenit prin contract sau, daca nu a fost convenit un asemenea termen, incepand de la a saizecea zi de la primirea marfii de catre transportator; c) in toate celelalte cazuri, incepand de la expirarea unui termen de trei luni de la data incheierii contractului de transport. Reclamatia scrisa adresata transportatorului suspenda prescriptia pana in ziua in care transportatorul respinge in scris si restituie documentele care erau anexate la reclamatie. In caz de admitere partiala a reclamatiei, prescriptia nu-si reia cursul sau decat pentru partea din reclamatie nerezolvata si ramasa litigioasa. Intreruperea cursului prescriptiei are loc, de regula, prin introducerea actiunii la organul jurisdictional, cat si in celelalte cazuri prevazute de lege. Dovada primirii reclamatiei administrative sau a raspunsului si a documentelor anexate cade in sarcina partii care invoca acest fapt. Reclamatiile ulterioare cu acelasi obiect nu suspenda cursul prescriptiei. Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata sub forma cererii reconventionale, sau pe cale de exceptie.

65

TRANSPORTURILE MARITIME

1. Noţiunea, natura juridică şi formele contractului de transport maritim de mărfuri Contractul de transport maritim de mărfuri este acel contract prin care una din părţi - o companie de transport naval (navlosantul) se obligă să transporte mărfuri dintrun port în altul, iar cealaltă parte din contract (navlositorul sau expeditorul) se obligă să plătească preţul stabilit (denumit navlu). Corespunzător celor două forme de transport (de linie şi tramp), contractul de transport maritim de mărfuri poate fi încheiat în următoarele forme: 1. contractul de transport naval propriu-zis (pentru transporturile executate cu navele de linie). În acest caz contractul se încheie pentru transportul mărfurilor determinate cu bucata, pentru transportul de colete, în containere şi palete. 2. contractul de navlosire - se pune la dispoziţia navlositorului pentru transport o navă, părţi din navă, sau o încăpere de către navlosant. Acest contract se încheie în cazul transportului tramp, şi nu are itinerar şi orar precis, navele circulând în căutare de mărfuri, oprindu-se în porturile unde găsesc încărcaturi. Pe baza acestui contract se transportă îndeosebi mărfuri de masă, în vrac, cu ocuparea spaţiului de transport al navei în întregime sau în parte, părţile stabilind portul de încărcare şi cel de destinaţie. Se folosesc şi nave cu destinaţie specială pentru anumite produse cum sunt tancurile petroliere, mineralierele etc. Contractul de navlosire se încheie în mai multe forme, dintre care cele mai importante şi folosite sunt următoarele: a. Time charter (pe timp determinat) - în care navlosantul se obligă să pună la dispoziţia navlositorului nava cu echipaj cu tot pentru a transporta o anumită marfă sau călători, să suporte cheltuielile pentru întreţinerea echipajului, a navei, cheltuieli pentru carburanţi şi asigurarea navei contra riscurilor de navigaţie. Navlositorul primeşte nava pe perioada de valabilitate a contractului şi achită navlul în avans. Tot navlositorul suportă şi cheltuielile legate de voiajele pe care le execută nava din ordinul său (taxe de canal şi strâmtori, taxe portuare etc). În principiu, răspunderea pentru exploatarea tehnică a navei îi revine armatorului, iar pentru exploatarea comerciala, navlositorului. Obligaţiile părţilor sunt stabilite prin contract, iar în lipsa unor asemenea clauze sunt aplicate dispoziţiile legale în materie. b. Voyage charter (pe durata uneia sau mai multor călătorii). Acest contract se poate încheia pentru o singură călătorie de la un port la altul, pentru o călătorie în ambele sensuri, pentru călătorii circulare cu escale în mai multe porturi şi pentru voiaje consecutive. Armatorul suportă toate cheltuielile pentru întreţinerea navei, a echipajului şi celelalte auxiliare (taxe de canal, portuare etc), iar navlositorul se obligă să plătească navlul cuvenit. În cazul mai multor voiaje consecutive, condiţiile contractuale stabilite rămân aceleaşi pentru toate voiajele. Răspunderea pentru exploatarea tehnică şi comercială a navei revine armatorului.

66

c. Charter by demise este forma folosită cu precădere în cazul tancurilor petroliere, navlositorul devenind armator-chiriaş, dobândind pe perioada de valabilitate a contractului, posesia şi controlul deplin al navei. Armatorul pune la dispoziţia navlositorului nava fără echipaj şi în bună stare de funcţionare. Navlositorul echipează nava şi plăteşte anticipat navlul, suportând cheltuielile cu echipajul şi combustibilul, precum şi taxele de canal şi portuare. Navlositorul este răspunzător pentru consecinţele rezultate din exploatarea tehnică şi comercială a navei, nu poate utiliza nava în afara porturilor stabilite în contract şi nu poate încarcă nava cu alte mărfuri decât cele stabilite prin acordul părţilor. În contractul de transport cu navele de linie nu se pune la dispoziţia expeditorului nava, ca în contractul de navlosire, realizându-se numai efectuarea transportului mărfii contractate. 2. Încheierea contractului de transport maritim Ambele contracte de transport naval (de navlosire şi cu nave de linie), potrivit art. 557 Cod comercial se încheie sub forma scrisa, folosindu-se formulare tipizate, care diferă în raport de felul navlosirii, de felul mărfii transportate etc. In transporturile maritime de mărfuri executate de companiile româneşti, se foloseşte, indiferent de felul încărcăturii, un contract tip denumit "Gencon", imprimat în limba engleză. Încheierea contractului de transport se face pe baza ofertei făcute de oricare din viitoarele părţi, şi acceptarea ei de către cealaltă parte. Prin voinţa legiuitorului, contractul de transport maritim de mărfuri având un caracter consensual, momentul încheierii sale valabile este cel al realizării acordului de voinţa intre părţii. Acest contract neavând un caracter real, remiterea mărfii cărăuşului, pentru transport, are loc ulterior momentului încheierii contractului. Prestaţiile de transporturi maritime internaţionale se vând şi se cumpăra pe aşa-numita "piaţă mondială a navlurilor". Prin urmare, pe piaţa mondiala a navlurilor se formează cererea şi oferta pentru fiecare fel de marfa şi navlosire. Raporturile dintre navlosant şi navlositor sunt concretizate în contractul de navlosire, cele dintre expeditor şi compania de transport cu navele de linie, în contractul de transport, si, în ambele cazuri, în conosament. Contractul sub cele doua forme şi conosamentul fac dovada încheierii contractului de transport şi a condiţiilor de executare a transportului, acestea putând fi dovedite şi cu oricare alt mijloc legal de proba. Contractul de navlosire cat şi contractul de transport cu navele de linie trebuie sa cuprindă următoarele menţiuni: a. în contractul de navlosire se menţionează naţionalitatea, clasa de înregistrare, tonajul, felul propulsiei, viteza, locul unde se afla în momentul încheierii contractului şi data la care este gata de încărcare. b. numele şi prenumele (denumirea) şi adresa (sediul) părţilor contractante (navlosantului şi navlositorului, în contractul de navlosire şi cele ale companiei de transport şi expeditorului, în contractul de transport). Ca parte din contract, în calitate de transportator, poate sa nu fie proprietarul navei, ci numai ca armator, adică acela care exploatează o nava în nume propriu, care poate aparţine lui ori altuia, în scop de navigaţie;
67

c. următoarele clauze: compania de transport garantează buna stare de navigabilitate a navei. sa respecte itinerarul stabilit. părţile trebuie sa contribuie cu buna credinţa la realizarea scopului pentru care au încheiat contractul. prin care cărăuşul se obligă să livreze mărfurile contra prezentării acestui document. O definiţie a conosamentului se găseşte în art. acestea putând fi diferite în raport de locul încheierii contractului. 3. reprezintă un titlu de proprietate pe care destinatarul îl are asupra mărfii. locul şi timpul stabilit pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor. în 68 . Aşa cum rezulta din definiţia data de Convenţia Naţiunilor Unite din 1978 conosamentului. navlul şi alte sume datorate de către navlositor ca urmare a executării transportului şi a altor operaţiunii. Noţiune şi forme Ca urmare a încheierii unui contract de navlosire sau a unui contract de transport cu navele de linie.conosament la ordin. e. compania de transport garantează efectuarea transportului astfel ca mărfurile sa ajungă în stare buna la destinaţie. la ordin. care prevede că prin conosament se înţelege un document care face dovada unui contract de transport pe mare şi a preluării sau încărcării mărfurilor de către cărăuş. . d. Compania de navigaţie are un drept de retenţie asupra mărfii pana la plata sumelor ce i se cuvin ca urmare a executării transportului. dar numai după ce. se considera ca făcând parte implicita din contractul încheiat. precum şi locul unde se afla nava în momentul încheierii contractului. . denumirea mărfurilor şi determinarea lor cantitativa prin menţionarea tonajului navlosit sau a metrilor cubi.1. conosamentul poate avea una din următoarele forme: 1. Din punct de vedere al persoanei îndreptăţite să ridice marfa din portul de destinaţie. dă dreptul deţinătorului de a intra în posesia directă a mărfurilor pe care le prevede.conosament la purtător. marfa putând fi predată la destinaţie numai acestei persoane. primirea la transport a mărfurilor se face pe baza de conosamente. Pe lângă aceste menţiuni. cu excepţia cazurilor fortuite sau majore. precum şi ca oricare alt titlu de credit. în care numele primitorului mărfii este expres menţionat în el. aceasta obligaţie presupunând dotarea navei cu tot ceea ce este necesar călătoriei respective. numele (denumirea) şi adresa (sediul) destinatarului mărfurilor pentru ca transportatorul sa ştie persoana fizica sau juridica îndreptăţită să ceară eliberarea mărfii la destinaţie. conosamentul poate fi: . 1 pct. sau la purtător. O astfel de obligaţie se realizează prin prevederea expresă din document ca mărfurile să fie livrate la ordinul unei persoane nominalizate. Semnatarul conosamentului este obligat să-şi îndeplinească îndatorirea de a elibera mărfurile în cantitatea şi calitatea prevăzută în conosament. în care nu sunt înscrise nici un fel de date cu privire la persoană şi simpla prezentare a conosamentului. În contract se precizează şi data punerii la dispoziţia expeditorului a navei pentru încărcare. f. 7 din Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare din 1978. prin voinţa părţilor. sa nu se abată de la traseu.conosament nominativ. Conosamentul 3. a căror menţionare expresă este obligatorie.

iar expeditorul refuză să ia un conosament murdar sau pătat. conosament curat . a verificat legitimitatea posesorului. numărul de colete sau de bucăţi. Din punct de vedere al stării mărfii sau a ambalajului specificate în conosament: a. conosament "primit spre încărcare" . 14 din Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare din 1978. căpitanul sau agentul transportatorului este obligat. marfa nedescărcându-se din acest motiv. 566 din Codul comercial. conosament fracţionat . marcajele principale necesare pentru identificarea mărfurilor.este forma folosită în cazul în care primitorul mărfii doreşte să-şi revândă marfa înscrisă în conosament. o declaraţie expresă.2. . 3. conosamentul va fi făcut în 4 exemplare originale. Pe fiecare original se va arăta persoana căreia îi este destinat.comandantul. aparţinând unor navlosanţi diferiţi. b. 3 din Convenţia internaţională pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament.denumirea şi sediul destinatarului. are posibilitatea de a descărca un conosament curat. expeditorului şi persoanei căreia lucrurile încărcate trebuiesc predate (destinatarului).presupune inexistenţa unei nereguli cu privire la marfa sau la ambalajul acesteia. privind caracterul periculos al mărfurilor. printre altele. În conformitate cu art. aşa cum au fost furnizate aceste indicaţii de către expeditor.starea aparentă a mărfurilor. b. de la aceasta regula făcând excepţie posesorul unui conosament la purtător. după ce mărfurile vor fi fost luate în primire.se practica de regula în transportul cu nave de linie. 3. evită la destinaţie complicaţii de natură juridică. . c. .este o formă folosită în cazul transporturilor succesive cu mai multe nave.portul de încărcare prevăzut în contractul de navlosire sau de transport maritim şi data la care mărfurile au fost preluate în portul de încărcare. la cererea încărcătorului. conosament "încărcat la bord". Din punct de vedere al expedierii mărfii: a.denumirea şi sediul expeditorului. conosament direct .conţine menţiuni categorice privind starea necorespunzătoare a mărfii sau a ambalajului.natura generală a mărfurilor. . mai multor cumpărători. conosament semnat sub protest . dacă este cazul. După modul de întocmire a conosamentului: a. 2. iar menţiunile făcute pe conosamente urmate de semnătura şi ştampila armatorului. b. încheiată la Bruxelles la 25 august 1924. pavilionul şi capacitatea navei. transportatorul. precum şi greutatea mărfurilor sau cantitatea lor exprimată în alt mod. destinate căpitanului. conosament pătat sau murdar . Conţinutul conosamentului Conosamentul trebuie să cuprindă. 4. dacă este numit de expeditor. şi art. semnat sub protest.portul de descărcare prevăzut în contractul de transport maritim. Conform pct. . 69 . ori de cate ori constată la încărcare nereguli în legătura cu marfa sau ambalajul acesteia. următoarele menţiuni: .denumirea.prealabil. proprietarului sau armatorului vasului. . să elibereze acestuia un conosament cu menţiunea "încărcat".denumirea şi sediul principal al cărăuşului. în partizi mai mici. .

viteza de transport. Din cele arătate mai sus se poate spune că navlul este taxa (concretizată într-o sumă de bani) care reprezintă echivalentul prestaţiei cărăuşului. sau dacă nu a avut mijloacele de a controla realitatea menţiunilor.numărul de nave folosite la transportul unei mărfi (când este cazul). Potrivit art. . După cum s-a văzut la definirea contractului de transport. b. sosirea cu întârziere a navei la destinaţie din cauze de forţa majoră. c. cărăuşul ştie sau are motive să creadă că marfa nu reprezintă ceea ce se prevede în conosament. încărcătorul va plăti atât navlul cuvenit navlosantului iniţial cât şi cel ce revine pentru nava care a continuat transportul. transportatorul se obligă să transporte marfa de la portul de încărcare la cel de destinaţie în schimbul unei taxe de transport achitată de expeditor. În cazul în care la primirea mărfii la transport. La sosirea la destinaţie a mărfurilor cu o altă navă. care le-a preluat pe parcurs. 4. . navlositorul poate să aleagă fie aşteptarea călătoriei. compania de navigaţie nu are dreptul la despăgubiri şi nici încărcătorul la reducerea navlului. daca aceasta data face obiectul unui acord expres intre părţi. 578 din Codul comercial. . d. . .clasa din care face parte nava. ori absenţa mijloacelor de control. În cazul întreruperii forţate a călătoriei.. . . au fost fixate prin acordul părţilor. . Atunci când se eliberează conosamentul fără aceste rezerve.locul emiterii conosamentului. ca de exemplu: . conform Convenţiei din 1987. fiind interzisă abandonarea lor. În transporturile maritime pot interveni următoarele cazuri care influenţează plata navlului: a.operaţiunile de încărcare-descărcare a mărfii (când este cazul).distanţa dintre portul de îmbarcare şi cel de debarcare a mărfii. transportatorul are în vedere mai mulţi factori. aşa cum prevede art.felul şi volumul mărfii. .limita sau limitele majorate ale răspunderii.data sau termenul de livrare a mărfurilor în portul de descărcare. . dacă se prevede un asemenea caz în contract. .taxe portuare etc. 591 din Codul comercial. fie să achite navlul întreg şi să continue călătoria cu un alt navlosant. va proceda la prevederea unei rezerve prin arătarea inexactităţilor sau motivul bănuielilor. Navlositorul va plăti navlul şi atunci când mărfurile au ajuns la destinaţie avariate prin viciul lor. Navlul (taxa de transport).modul de transport ( tramp sau în linie). există prezumţia că mărfurile primite sunt în stare aparent bună.numărul de exemplare originale ale conosamentului.semnătura cărăuşului sau a unei persoane care acţionează în numele său. La calcularea navlului.navulul şi alte sume de bani cuvenite companiei de navigaţie şi cine le-a plătit sau cine le va plăti. . 70 . pe baza încheierii unui alt contract de navlosire. adică să fie lăsate drept preţ al navlului.

plata taxelor vamale etc. 587 Cod comercial nu se datorează navlu pentru mărfurile pierdute în naufragiu. de la ele putându-se deroga. pentru interpretarea condiţiilor comerciale. Având în vedere că toate transporturile maritime de marfă în cadrul comerţului internaţional.să ceară rezilierea contractului. adică sa reziste la navigaţia şi riscurile pe care le presupune ruta stabilita dintre portul de încărcare şi cel de destinaţie. Obligaţiile părţilor până la plecarea navei în cursă Din contractul de transport rezultă pentru navlosant obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului nava stabilita şi în buna stare de navigabilitate. Aceste clauze pot face referiri la cine plăteşte taxa de încărcare şi descărcare a mărfurilor. iar dacă navlul a fost plătit urmează a fi restituit. în vederea asigurării integrităţii navei. sau la alte obligaţii ale părţilor din contractul de vânzare-cumpărare care se răsfrâng şi asupra contractului de transport. comandantul trebuie să comunice în scris. însă prin convenţia părţilor stipulată în contract. Răspunderea pentru stivuirea corespunzătoare a mărfii. navlositorului sau expeditorului. Trebuie menţionat că regulile INCOTERMS se aplică "în concreto" contractului de vânzare-cumpărare şi nu celui de transport. În ceea ce priveşte. iar în contractul de transport cu navele de linie îi revine expeditorului.să pretindă despăgubiri corespunzătoare duratei staţionarii şi să menţină contractul sau să facă oferte de a încheia cu navlositorul un alt contract. plata transportului. . obligaţia poate reveni şi destinatarului în portul de destinaţie. acesta din urmă va fi încheiat ţinând cont de acele clauze. acestea pot fi stipulate în contractul de comerţ internaţional prin regulile INCOTERMS (cu ultima revizuire a lor din 2000). mai trebuie menţionat că aceste reguli nu au un caracter obligatoriu. Dacă destinatarul nu a fost găsit sau refuză plata navlului. Obligaţia de plată a navlului îi revine navlositorului. Dacă navlositorul nu este gata cu întreaga încărcătura la data şi locul fixat şi prin aceasta s-a înregistrat o depăşire a staţionării navei. 5. dacă navlositorul nu se prezintă cu mărfurile la încărcare. reguli oficiale ce sunt date de Camera Internaţională de Comerţ. cine plăteşte taxele de transport şi celelalte cheltuieli accesorii. răpite de piraţi sau capturate de inamici.. navlosantul este în drept să adopte una din următoarele soluţii: . după caz. sunt executate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare care au inserate clauze ce au legătură cu contractul de transport. în alte condiţii.e. După acostarea navei la dana de încărcare. dacă aceasta s-a prevăzut în contract. Potrivit art. echipajului şi a încărcăturii şi folosirea integrală a capacităţii de transport revine comandantului navei. printr-un notice navlositorului că nava este gata de a fi încărcată cu marfa stabilită în contract. obligaţiile de plată revin. dar se poate vorbi despre ele şi în cadrul unui transport întrucât aceste reguli se referă la probleme legate de drepturile şi obligaţiile părţilor din contractul de vânzare-cumpărare cu privire la livrarea mărfurilor vândute. 71 . Totodată. De asemenea. va fi obligat la plata de despăgubiri.

armatorul procedează la pregătirea navei în vederea plecării în cursă. neeliberând-o de obligaţia de predare a mărfurilor. În cazul în care repararea navei presupune o perioada îndelungată de timp. Obligaţiile la sosirea navei în portul de destinaţie Sosirea navei în portul de destinaţie se anunţă din timp. comandantului navei îi revine obligaţia de a lua toate măsurile de conservare a mărfurilor până la repararea navei şi reluarea călătoriei. Navlosantul mai are obligaţia de a asigura buna stare de navigabilitate pe întreaga durată a călătoriei răspunzând pentru toate greşelile comandantului comise în domeniile navigaţiei. 72 . care sunt aplicabile potrivit clauzelor contractuale. armatorul are obligaţia de a procura o altă navă. Comandantul navei are obligaţia de avizare a destinatarilor. Eliberarea mărfurilor altei persoane decât celei în drept. după încheierea operaţiunilor de încărcare a mărfii la bord. Momentul începerii călătoriei este acela al depăşirii limitelor portului de încărcare de către nava iar momentul terminării călătoriei este cel al sosirii navei în portul de destinaţie. În vederea îndeplinirii acestei obligaţii.6. în bună stare şi în termenul fixat. Comandantul navei sau agentul acestuia au obligaţia de a notifica destinatarului mărfii plecarea navei din portul de încărcare. va antrena răspunderea sa. 7. Comandantul navei răspunde şi de respectarea actelor normative şi a uzanţelor aplicabile în porturile în care acostează. sau într-un termen rezonabil. devenind inaptă de a continua călătoria. La rândul lor. Obligaţiile navlosantului în timpul călătoriei Din contractul de navlosire şi cel de transport cu navele de linie reiese pentru armator obligaţia de a transporta marfa în portul de destinaţie. Suportarea cheltuielilor ocazionate de descărcarea mărfurilor revine armatorului sau destinatarului în raport de condiţia de descărcare prevăzută în contract. Neîndeplinirea corespunzătoare a acestei obligaţii. Compania de navigaţie are obligaţia de a preda mărfurile destinatarului prevăzut în contract sau celui ce posedă conosamentul. administraţiei pe navă şi pentru lipsa de diligenţă în păstrarea şi conservarea mărfurilor. îndreptăţeşte navlosantul de a proceda la executarea lucrărilor pe riscul şi în contul destinatarului. iar dacă prin aceasta a suferit şi un prejudiciu poate pretinde şi despăgubiri pentru întârziere. de a asigura transbordarea şi de a suporta toate cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei operaţiuni. destinatarii au obligaţia de a crea toate condiţiile descărcării fluente scop în care trebuie să elibereze locul de descărcare prin ridicarea mărfurilor pe măsura descărcării lor. va trebui să facă dovada că eroarea este rezultatul culpei expeditorului care a indicat greşit destinatarul. Este posibil ca în timpul voiajului nava să se defecteze. Pentru a fi eliberată de răspundere într-un asemenea caz. precum şi de respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale privind navigaţia. pentru a avea timpul necesar să ia masurile ce se impun pentru asigurarea danei de acostare şi a mijloacelor de descărcare şi transportare a mărfurilor din port.

În anumite cazuri. Ca exemplu de avarii particulare putem aminti defectarea navei. o pierdere suferită prin întârzierea navei în călătorie. Prin avarii se înţelege pagubele sau cheltuielile extraordinare pe care le poate suporta în cursul voiajului pe mare încărcătura sau navlul. destinatarul mărfii va întocmi un protest pe care îl va înainta comandantului sau armatorului prin agentul acestuia. Avariile particulare sau simple sunt consecinţa unor accidente sau situaţii (cum sunt forţa majoră. Limitarea răspunderii proprietarilor de nave Potrivit regulilor generale stabilite prin art. În cazul producerii unor avarii comune în cursul expediţiei maritime. se acordă posibilitatea proprietarului navei ca pentru a se elibera de obligaţia de a face plata anumitor datorii. particulare sau simple În ceea ce privesc avariile comune. neglijenţa unor persoane ş. proprietarul navei. comune sau generale b. fără a fi antrenată contribuţia celor interesaţi în expediţia maritimă respectivă. Aşadar. 9. Lichidarea avariilor comune are loc pe cale amiabilă sau pe cale judecătorească şi după o anumită procedură. este necesar să precizăm că legiuitorul foloseşte impropriu termenul de „comune”. abandonul navei apare ca o modalitate a sistemului general al limitării răspunderii cărăuşului maritim. aruncarea în mare a unor animale bolnave de boli molipsitoare etc.) sau privesc unele cheltuieli făcute în interesul unuia din cei interesaţi în expediţie (nava sau mărfurile).În cazul în care se constată unele lipsuri calitative sau cantitative la mărfurile primite. În conformitate cu dispoziţiile Codului comercial. Spre deosebire de avaria comună. 501 din Codul comercial. accidente sau fapte neobişnuite proprii riscului acestui fel de transport. prin art. deoarece nu avaria poate fi caracterizată ca fiind comună ci contribuţia părţilor interesate la acoperirea cheltuielilor (aceasta este comună). Călătoria navei şi avariile comune În dreptul roman avariile erau reglementate prin lex Rhodia de jactu. avaria particulară presupune că pierderea sau cheltuiala necesară să fie suportată de partea care a suferit-o. avariile sunt de doua feluri: a. 73 . pentru a salva de la un pericol comun nava.a. determinate de evenimente excepţionale (neobişnuite) proprii navigaţiei maritime. este obligat cu întregul său patrimoniu prezent şi viitor să acopere prejudiciul cauzat. să renunţe în favoarea creditorilor respectivi la drepturile sale asupra navei şi la creanţele sale asupra navlului. un incendiu produs. care reprezintă o culegere a uzurilor observate la navigatorii din insula Rodos. Prin avarie comună se înţeleg pagubele sau cheltuielile extraordinare voluntare şi raţionale făcute în cursul călătoriei în legătură cu încărcătura sau nava. 998 Cod civil. 8. cauzate de evenimente. încărcătura şi navlul şi la a căror acoperire contribuie toţi cei interesaţi în expediţia maritimă. atât armatorul cat şi proprietarul mărfii aveau obligaţia de a contribui la repararea lor.

Abandonul navei este valabil în cazurile privind obligaţiile născute în sarcina proprietarului din faptele ilicite ale comandantului şi echipajului naval sau din obligaţiile izvorâte din actele încheiate de comandant în timpul călătoriei pentru necesităţile navei şi continuarea cursei.principiul despăgubirilor speciale pentru caz de deces sau leziuni corporale ş. c. împreuna cu navlul şi accesoriile navei pentru: a. Proprietarul navei răspunde la concurenta valorii navei. b. În caz de deces sau leziuni corporale. răspunzând nelimitat pentru: a. cu condiţia ca proprietarul sa le fi notificat sau autorizat.principiul răspunderii limitate până la concurenţa valorii navei. 74 . obligaţiile rezultate din contractele încheiate de comandantul navei. La baza acestei Convenţii stau următoarele principii: . pentru nevoile navei şi continuarea călătoriei. obligaţiile rezultate din contractele încheiate de comandant în afara portului de origine al navei.principiul răspunderii forfetare. despăgubirile se vor plăti dintr-un fond special calculat şi constituit. . .a.. partea contributiva ce cade în sarcina sa în caz de avarie comuna. în afara portului de origine al navei. obligaţiile rezultate din faptele sau culpa proprie. b. a navlului şi a accesoriilor navei. obligaţiile proprietarului rezultate din contractele de munca ale membrilor echipajului. Proprietarul navei nu va beneficia de limitarea răspunderii. Prin Convenţia Internaţională de la Bruxelles din 25 august 1924. s-a încercat o reglementare care ţine seama de toate sistemele de limitare a răspunderi proprietarilor armatori. c. remuneraţiile de asistenta şi salvare.

). b) momentul şi locul suportării cheltuielilor şi a riscurilor. Reguli care se aplică oricărui tip de transport (căi ferate. asigurarea mărfurilor. f) obţinerea documentelor de livrare (licenţa de import-export.. multimodal). Totodată.EX WORKS (. părţile contractului de transport sunt interesate în cunoaşterea şi aplicarea lor. rutiere. Reguli care se aplică mărfurilor livrate la o frontieră terestră. Pentru facilitarea desfăşurării comerţului internaţional. În principal. de regulă. Se poate considera că Regulile INCOTERMS pot fi împărţite. acceptarea sau folosirea lor nu este obligatorie. c) cheltuielile de ambalare. precum şi obligaţia de preluare şi de plata a cumpărătorului. cunoscute sub denumirea de "Regulile Incoterms".F.. aeriene. 1.I. Regulile Incoterms se referă la contractul de vânzare cu element de extraneitate şi nu la contractul de transport. 3.Influenţa Regulilor INCOTERMS asupra transporturilor Livrările de mărfuri în cadrul comerţului internaţional sunt executate. plata preţului transportului. d) cheltuielile de control (cântărire. în temeiul unor contracte de vânzare-cumpărare în care pot fi inserate clauze care au legătură cu contractul de transport. rutier. loc numit) "Ex Works" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care pune mărfurile la dispoziţia cumpărătorului la sediul vânzătorului sau un alt loc numit (fabrică. părţile contractante au libertatea de a modifica sau completa aceste reguli prin clauzele contractuale. Aceste reguli nu au caracter imperativ (nu constituie un acord internaţional) şi. 75 ..). prin urmare. e) obligaţia de avizare a vânzătorului. Camera de Comerţ Internaţional de la Paris a întocmit un set de reguli unitare. aerian.). named place): FRANCO-FABRICA (. în trei categorii: 1. certificatul consular etc. prin prisma relevanţei lor pentru activitatea de transport. Reguli care se aplică oricărui tip de transport (căi ferate. depozit etc. etc.) fără îndeplinirea formalităţilor pentru export şi fără încărcarea mărfurilor în vreun vehicul trimis să le ridice. Totuşi. certificatul de origine. preluare de mostre etc. g) asigurarea mărfurilor (apare numai la clauza C. Reguli care se aplică numai transportului pe apă. "Regulile Intercoms" reglementează următoarele: a) obligaţia de livrare a mărfurilor ce revin vânzătorului.. deoarece unele dintre cheltuielile directe sau indirecte aferente contractului de transport pot fi astfel mai uşor şi mai clar afectate. încărcarea mărfurilor. 2. uzină. naval. Prin aceste clauze contractuale se stabilesc obligaţiile părţilor referitoare la încheierea contractului. navale. multimodal) a) EXW .

plata taxelor de export. dar vânzătorul are obligaţia să plătească şi navlul pentru transportul mărfurilor până la destinaţia numită. 76 . b) FCA . iar cumpărătorul suportă toate cheltuielile şi riscurile rezultate din preluarea mărfurilor de la depozitul vânzătorului. Aceasta înseamnă că. suportarea cheltuielilor şi a riscurilor asupra mărfurilor pana în momentul predării lor ş. vânzătorul nu este răspunzător de descărcare. Condiţia CPT cere ca vânzătorul să îndeplinească formalităţile vamale de export.. named place): FRANCO TRANSPORTATOR (. "Cărăuş" (carrier) este orice persoană care. Dacă se folosesc mai mulţi cărăuşi succesivi pentru transportul la destinaţia convenită. suportarea cheltuielilor şi riscurilor asupra mărfurilor din momentul preluării lor. clauza ex work presupune următoarele obligaţii pentru părţile contractante: Pentru vânzător se nasc obligaţiile: de livrare a mărfii conform contractului.a. ambalarea corespunzătoare. suportarea cheltuielilor pentru obţinerea documentelor de export etc. cale navigabilă internă sau printr-o combinaţie de astfel de modalităţi. cu formalităţile pentru export îndeplinite. îşi asumă sarcina să execute sau să procure transportul pe cale ferată...Această condiţie reprezintă aşadar minimum de obligaţie pentru vânzător... avizarea cumpărătorului asupra datei când marfa este gata de expediere.. cale navigabilă internă sau transport combinat. se consideră că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a mărfurilor din momentul în care acestea se află în custodia acelei persoane. într-un contract de transport.. ia asupra sa sarcina de a executa sau de a asigura executarea transportului pe calea ferată. Dacă cumpărătorul îl însărcinează pe vânzător să livreze încărcătura unei persoane alta decât cărăuşul. aeriană. named place of destination): TRANSPORT PLĂTIT PÂNĂ LA (. c) CPT . La rândul sau. maritim.FREE CARRIER (. în locul numit.. acesta este răspunzător de încărcare. maritimă. loc numit) "Free Carrier" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a predat mărfurile. loc de destinaţie numit) "Carriage Paid To.. "Cărăuş" este orice persoană care. Concret. rutier. în custodia cărăuşului numit de cumpărător. cumpărătorul are obligaţiile de preluare a mărfurilor conform prevederilor contractului şi plata a preţului." înseamnă că vânzătorul livrează marfa cărăuşului numit de el... efectuarea cheltuielilor de control. cumpărătorul suportă toate riscurile şi orice alte costuri după ce mărfurile au fost astfel livrate. Dacă livrarea se face în orice alt loc.CARRIAGE PAID TO (.. Dacă livrarea se face la localurile vânzătorului. rutieră. riscul se transferă în momentul în care mărfurile au fost livrate primului cărăuş. aerian. Trebuie menţionat că locul ales pentru livrare influenţează obligaţiile de încărcare şi descărcare a mărfurilor în acel loc. livrarea ei în locul şi termenul stabilit. într-un contract de transport. plata cheltuielilor suplimentare ocazionate de nepreluarea mărfii la timp.

. cale navigabilă internă sau transport combinat.. Aceasta implică obligaţia cumpărătorului de a suporta toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor din acel moment. named port of shipment): FRANCO DE-A LUNGUL NAVEI (. named port of destination): COST ŞI NAVLU (. Aceasta implică obligaţia cumpărătorului de a suporta toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor din acel punct. În consecinţă. named port of shipment): FRANCO LA BORD (. Condiţia FOB cere vânzătorului să îndeplinească formalităţile pentru export. c) C&F . named place of destination): TRANSPORT ŞI ASIGURARE PLĂTITE PÂNĂ LA (.FREE ON BOARD (. într-un contract de transport.. Cu toate acestea. Cumpărătorul trebuie să ştie că.. conform condiţiei CIP.. Cu toate acestea. În cazul în care cumpărătorul vrea să fie protejat de o acoperire mai mare.. 2..port de expediere numit) "Free Alongside Ship" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile au fost depuse de-a lungul navei în portul de expediere numit... b) FOB . maritim. acest lucru trebuie stabilit clar prin adăugarea unei menţiuni explicite în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare. dar vânzătorul are obligaţia să plătească şi costul transportului pentru aducerea mărfii la destinaţia numită.port de expediere numit) "Free On Board" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile au trecut peste balustrada navei în portul de expediere numit. dacă părţile doresc ca formalităţile de export să fie îndeplinite de cumpărător. "Cărăuş" este orice persoană care. Condiţia CIP cere ca vânzătorul să îndeplinească formalităţile vamale de export. Condiţia FAS cere vânzătorului să îndeplinească formalităţile pentru export. Aceasta înseamnă că. rutier.d) CIP . Reguli care se aplică numai transportului pe apă a) FAS ...COST AND FREIGHT (. fie să-şi ia singur măsuri de asigurare suplimentare. Dacă se folosesc mai mulţi cărăuşi succesivi pentru transportul la destinaţia convenită... vânzătorul are obligaţia de a obţine doar asigurare cu acoperire minimă. vânzătorul contractează asigurarea şi plăteşte prima de asigurare. port de destinaţie numit) "Cost and Freight" înseamnă că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare când mărfurile trec peste balustrada navei în portul de expediere. riscul se transferă în momentul în care mărfurile au fost livrate primului cărăuş. acesta trebuie fie să convină expres asupra acestui lucru cu vânzătorul... aerian." înseamnă că vânzătorul livrează marfa cărăuşului numit de el. 77 . loc de destinaţie numit) "Carriage and Insurance Paid to. conform CIP.FREE ALONGSIDE SHIP (. vânzătorul are şi obligaţia de a procura asigurarea împotriva riscului cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfurilor în timpul transportului. ia asupra sa sarcina de a executa sau de a asigura executarea transportului pe calea ferată... cumpărătorul suportă toate riscurile şi orice alte costuri suplimentare după ce marfa a fost astfel livrată..CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (.

named port of destination): COST. INSURANCE AND FREIGHT (. acest lucru trebuie precizat clar prin adăugarea unei menţiuni explicite în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare.. vânzătorul contractează asigurarea şi plăteşte prima de asigurare.COST.Vânzătorul are obligaţia să plătească costurile şi navlul necesare pentru a aduce mărfurile în portul de destinaţie numit. în conformitate cu condiţia CIF. named place) . Condiţia CIF cere vânzătorului să îndeplinească formalităţile de export. el trebuie fie să cadă de acord asupra acestui lucru în mod expres cu vânzătorul. dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor. Reguli care se aplică mărfurilor livrate la o frontieră terestră (indiferent de modalitatea de transport) a) DAF . În consecinţă. Cu toate acestea. Condiţia CFR obligă vânzătorul la îndeplinirea formalităţilor vamale pentru export. vânzătorului îi revine de asemenea obligaţia de a procura asigurarea maritimă împotriva riscului cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfurilor în timpul transportului.. vânzătorului i se cere să obţină o asigurare numai pentru minimum de acoperire.DELIVERED AT FRONTIER (. cu formalităţile pentru export îndeplinite.. precum şi orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrării mărfurilor se transferă de la vânzător la cumpărător. cu excepţia "taxelor" 78 . Termenul "frontieră" poate fi folosit pentru orice frontieră. Cumpărătorul trebuie să ia notă că. menţionând întotdeauna punctul şi locul din condiţie... precum şi orice alte costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrării se transferă de la vânzător la cumpărător. loc de destinaţie numit) "Delivered Duty Unpaid" înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului. 3.DELIVERED DUTY UNPAID . fără îndeplinirea formalităţilor de import şi nedescărcate la sosirea în orice tip de mijloace de transport.. port de destinaţie numit) "Cost. dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor.FRANCO FRONTIERA (. fie să-şi facă aranjamente de asigurare suplimentare. b) DDU . înainte de îndeplinirea formalităţilor vamale de import în punctul şi locul numit la frontieră. dacă părţile doresc ca vânzătorului să-i revină obligaţia descărcării mărfurilor din mijloacele de transport care sosesc şi ca acestuia să-i revină riscurile şi costurile descărcării.. dar înainte de frontiera vamală a ţării învecinate. Este deci extrem de important să se definească cu precizie frontiera în cauză. d) CIF .. conform CIF. ASIGURARE ŞI NAVLU (. la locul de destinaţie numit. Dacă cumpărătorul doreşte să fie protejat printr-o acoperire mai mare. Vânzătorul va suporta costurile şi riscurile pe care le implică aducerea mărfii în acel loc.. Vânzătorul are obligaţia să plătească costurile şi navlul necesare aducerii mărfurilor în portul de destinaţie. inclusiv cea a ţării exportatoare. loc numit) "Delivered At Frontier" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare atunci când mărfurile au fost puse la dispoziţia cumpărătorului la sosirea mijloacelor de transport nedescărcate.FRANCO DESTINAŢIE NEVĂMUIT (. Cu toate acestea. Insurance and Freight" înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care mărfurile trec peste balustrada navei în portul de expediţie..

DELIVERED DUTY PAID (. c) DDP .. precum şi plata formalităţilor. acest lucru trebuie specificat în mod expres prin adăugarea unei menţiuni explicite în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare. nedescărcate şi cu îndeplinirea formalităţilor de import. Cu toate acestea. Vânzătorul va suporta toate costurile şi riscurile pe care le implică aducerea mărfurilor în acel loc.. DDP reprezintă maximum de obligaţii. tot vânzătorul va suporta orice "taxă" (termen care include obligaţia şi riscul îndeplinirii formalităţilor vamale. precum şi plata formalităţilor. named place of destination) .. loc de destinaţie numit) "Delivered Duty Paid" înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului. precum şi unele din cheltuielile plătibile la importul mărfurilor. la sosirea în orice tip de mijloc de transport. Astfel de "taxe" trebuie suportate de cumpărător. În timp ce EXW este condiţia cu obligaţii minime pentru vânzător. impozitelor şi altor cheltuieli) pentru importul în ţara de destinaţie. şi dacă este cazul. precum şi orice costuri şi riscuri rezultate din neîndeplinirea la timp a formalităţilor de import. Această condiţie nu trebuie folosită dacă vânzătorul nu poate. dacă părţile convin să excludă din obligaţiile vânzătorului unele dintre costurile plătibile la importul mărfii (precum taxa pe valoarea adăugată). direct sau indirect. impozitelor şi altor cheltuieli) pentru importul în ţara de destinaţie.(termen care include obligaţia şi riscul îndeplinirii formalităţilor vamale. dacă părţile convin ca vânzătorul să îndeplinească formalităţile vamale şi să suporte costurile şi riscurile ce rezultă din aceasta. 79 .FRANCO DESTINAŢIE VĂMUIT (. taxelor vamale. să obţină licenţa de import. acest lucru trebuie specificat în mod expres prin adăugarea unei menţiuni explicite în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare.. taxelor vamale. la locul de destinaţie numit. Cu toate acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful