You are on page 1of 2

El Vito

2 F8 Q [
E B G D A E

UUUU

Popular Andaluz / Jose de Azpiazu


TablEdited by D. Meineke d.meineke@web.de

U UUUU U UUUU U UUU U #U U U U U U 3 UUUU U UUUU 8 U. U. U. #U . U. U.


Po

12 12 12 12

12

7 8 10 7

12 12 12 12

12 10 8 7

10

0 0 0 0

Po

0 1 3 0

1 0.

0 0 0 0

0.

0.

0.

0.

4.

UUUU U UUU U U #U #U U U U #U U U U U U #U U#U U U U #U U U U U U U U U U U F U. U U. U. [ U. U. U. U.


Po 8

0 T A B

Po

Po

Po

3 1 0

1 0.

3.

2 4

1 2

0 1 3 0

1 0 0.

0 1 3

1 0 0.

Po

3 1 0

1 0.

2 4

1 2

0 1 3 0

0.

0.

U U U U U U U U U U U U #U U U U U UUUU U F . U UUUU UUUU U. U UU [ U UUUU


Po 15 Po B

UJ U UUUU U UUUU #U U U U U U U U U U UUUU U Q P UUUU U @


B

U UUU UUUU U U U #U U U U U UUUU U U UUUU UU U U Q P UUUU @


0 1 2 2 0
Po B

T A B

1 0 0.

0 1 3

1 0 0.

3 1 0

1 2

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 1 3 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

3 1 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

UJ UUUU U #U Q U P U U U U F U UU U U UUUU UUUU U UUUU [ U @


22 B B

UJQ UUUU U P #U U U U UUUU U U UUU UUUU U U #U U U U U UUUU


B

UUUUUU UUUUUU UU U UUUUUUUUUUUU #U U U U U U U U UUUUUU UUUUUU UUU U UUUUUU U UU UUUUUU UUUUUU


B B B B B

UUUUUU U UUUUUUUUUUUU UUUUUU UU UUU UUUUUU


B B B

T A B

0 0 1 2 2 0

2 3
B

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0 1 2 2 0

0
B

3 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

0 0 2 3 3 0

Downloaded from Dirks Guitar page at http://home.nexgo.de/dirk.meineke

Maill: d.meineke@web.de

U U F #U U [ U U
29

: UUU U U U U #U U U UUU U UUU U UUU U Q UUU U @


B

Page 2 of 2

El Vito - Popular Andaluz / Jose de Azpiazu

U UJ U UJ U UJ U U U U P U #U P U #U P U U. U P U. U.
12 9 0. 12 9 12 9 0. 10 9 10 9 0. 8 10 8 7 8 0

UJ U U

U UJ U #U . U #U @ P
0 8 4. 4 5 4

T A B

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

12 0

#U UJ UJ U U U F P @ P [ U. U P
1.
37

2.

UJ U #U U P
4

U #UJ #UJ U U bU #UJ #UJ U U U P U U P U P U U U. U. U. U P


7 4 0. 4 5 4 5 6 5 7 5-7 5 4 0. 4 5 4 5 7 0. 0

UJ U P U U U
8 5 5 0 5

4 T A B 0. 4

1. UJU U U U UJ UJU #U P U P U #U F U. [ U. U
45

2.

U U U UUUU U U U P UUUU U U U P UUUU UUUUUUUU U U U UUUUUU U #U UU U U U UUUUUUU #U U U U U U U U U UUUU U U U UUUU U U UUUU U U U U U U U U @ @


B B B B B B B B

7 T A B 3.

3 4

1 2 0.

0 1

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

U U UUUUUU UUUUUU U U U UUUUUUUU #U U UU UUU U #U UU U F #U U U U U U U U U U U U U UU UU U [ UU UU UU U


53 B B B B B B

U U UUU UUU U UUU UU U UUU


B

U U #U U U U @
0 0 1 2 2 0

D.S. al Coda
12 12 12 12

; : UUUU U UU U #U P #U U U Q U U U @ @
B B B B

1 0 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

0 0 1 2 2 0B

1 0 2 0

0 0 1 2 B 2 0

1 1 1 1 0 0 0 0 2B2B2B2B 0B0B0B0B
B B B B B

UJ U Q U U U U @
5 5 5 7 7 5

T A B

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 0 1 2 2 0

0 5 7 6 7 0

Downloaded from Dirks Guitar page at http://home.nexgo.de/dirk.meineke

Maill: d.meineke@web.de