You are on page 1of 12

Departamenti i Matematiks

Drejtimi: Shkencat Kompjuterike, viti i I

JANAR, 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LNDA
Algj. lineare me gjeo. analitike
Analiz matematike II
Analiz matematike I
Gjuha angleze I
Gjuha angleze II
Hyrje n shk. kompjuterike
Matematik diskrete
Programimi dhe algoritmet
Rradhitja e tekstit n TeX
Rrjetat kompjuterike dhe www
Strukturat e t dhnave

Pjesa me shkrim
Data
Ora
8.02
10
28.01
10
21.01
10
22.01
10
29.01
10
19.01
10
16.01
10
1.02
10
23.01
10
17.01
10
24.01
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

23.01

10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
21.6
10
17.06
10
23.06
10
11.06
10
18.06
10
15.06
10
12.6
10
29.06
10
26.6
10
17.6
10
2.7
10

SHTATOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

19.6

10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
3.9
10
2.9
10
9.9
10
4.9
10
7.9
10
5.9
10
4.9
10
7.9
10
6.9
10
9.9
10
18.9
10

Pjesa me goj
Data

11.9

Drejtimi: Shkencat Kompjuterike, viti i II

JANAR, 2013
LNDA
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algjebra
Analiza vektoriale
Analiz numerike I
Analiz numerike II
Ark. e komp. dhe sist. operativ
Bazat e t dhnave
Matlab
Programimi OOP dhe GUI
Siguria e t dhnave n komp.
Teori e gjass
Teoria e gjuheve formale
Grafika Kompjuterike
Teoria e matricave

Pjesa me shkrim
Data
Ora
8.02
10
28.01
10
16.01
13
23.01
13
18.01
10
23.01
10
24.01
10
19.01
10
1.02
10
23.01
10
17.01
10
22.01
10
29.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
21.6
10
17.06
10
23.06
10
11.06
10
14.6
10
26.6
10
2.7
10
15.6
10
29.06
10
26.6
10
17.6
10
11.06
10
18.06
10

Pjesa me goj
Data
Ora

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
3.9
10
2.9
10
9.9
10
4.9
10
6.9
10
6.9
10
18.9
10
7.9
10
7.9
10
6.9
10
9.9
10
4.9
10
7.9
10

Pjesa me goj
Data

Drejtimi: Shkencat Kompjuterike,viti i III

JANAR, 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LNDA
Analiz e algoritmeve
Analiz e t dhnave
Biznesi dhe Interneti
Inxhenierim i softuerit
Kontabiliteti
Procesim i imazheve
Programimi i distribuar
Programimi matematik
Rrjetat komp.dhe progr.n www
Statistik
Zhvillimi i Softuerit n OOP

Pjesa me shkrim
Data
Ora
19.01
10
23.01
10
7.02
14
18.01
10
24.01
10
19.01
10
1.02
10
23.01
10
17.01
10
22.01
10
29.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
15.6
10
26.6
10
27.06
14
14.6
10
2.7
10
15.6
10
29.06
10
26.6
10
17.6
10
11.06
10
18.06
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Vrejtje: Orari pr pjesn me goj, vlen vetm pr ato provime q organizohen n dy pjes (me shkrim dhe me goj)

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
7.9
10
6.9
10
12.09
14
6.9
10
18.9
10
7.9
10
7.9
10
6.9
10
9.9
10
4.9
10
7.9
10

Pjesa me goj
Data

SHTATOR, 2013
Pjesa me goj
Ora

10

SHTATOR, 2013
Pjesa me goj
Ora

SHTATOR, 2013
Pjesa me goj
Ora

Departamenti i Matematiks
Drejtimi: Matematik financiare, viti i I

JANAR, 2013
LNDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algjebra I
Algjebra II
Analiz I
Analiz II
Hyrje n Programim
Matematik diskrete
Menaxh. i Biz. t vog. dhe t mes.
Metodat e optimizimit
Mikroeokonomia
Praktikum i kompjuterit
Proceset stohastike

Drejtimi: Matematik financiare, viti i II


LNDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Analiz III
Teori e gjass I
Programimi I
Metodat numerike I
Makroekonomia
Modelimi matematik
Bazat e t dhnave
Bazat e menaxhmentit
Analiza IV
Matematika financiare
Teori e gjass II
Menaxhimi bankar
Kontabiliteti financiar
Struktura e t dhnave dhe algoritmet I
Financat e korporatave
Metodat numerike II

Pjesa me shkrim
Data
Ora
22.01
10
29.01
10
23.01
10
4.02
10
1.02
10
7.02
10
19.01
10
23.01
10
7.02
14
18.01
10
24.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

JANAR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
23.01
10
24.01
10
19.01
10
22.01
10
29.01
10
23.01
10
19.01
10
1.02
10
7.02
10
22.01
10
29.01
10
23.01
10
19.01
10
1.02
10
7.02
10
24.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
11.06
10
18.06
10
26.6
10
1.7
10
29.06
10
20.6
10
15.6
10
26.6
10
27.06
14
14.6
10
2.7
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
26.6
10
2.7
10
15.6
10
11.06
10
18.06
10
26.6
10
15.6
10
29.06
10
20.6
10
11.06
10
18.06
10
26.6
10
15.6
10
29.06
10
20.6
10
2.7
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Vrejtje: Orari pr pjesn me goj, vlen vetm pr ato provime q organizohen n dy pjes (me shkrim dhe me goj)

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
4.9
10
7.9
10
6.9
10
5.9
10
7.9
14
2.9
10
7.9
10
6.9
10
12.09
14
6.9
10
18.9
10

Pjesa me goj
Data

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
6.9
10
18.9
10
7.9
10
4.9
10
7.9
10
6.9
10
7.9
10
7.9
14
2.9
10
4.9
10
7.9
10
6.9
10
7.9
10
7.9
14
2.9
10
18.9
10

Pjesa me goj
Data

2013

esa me goj
Ora

2013

esa me goj
Ora

Departamenti i Matematiks
Drejtimi: Arsimor, viti i I

JANAR, 2013
LNDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bazat e puns me kompjuter


El. t analizs matematike
Elemente t algjebrs I
Elemente t algjebrs II
Gjeometria analitike I
Gjeometria analitike II
Gjeometria deskriptive
Gjuha angleze I
Gjuha angleze II
Kursi i mat. elementare
Njehsimi integral

Drejtimi: Arsimor , viti II


LNDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algjebra lineare
Analiza vektoriale
Bazat e gjeometris I
Bazat e gjeometris II
Bazat e t dhnave
Fizika
Funks.me shum ndryshore
Grafika e kompjuterike
Hapesirat metrike
Integralet e shumfisht
Teoria e matricave
Teoria e Numrave
Teoria e polinomeve
Kombinatorika

Pjesa me shkrim
Data
Ora
23.01
10
21.01
14
17.01
14
18.01
14
25.01
10
1.02
10
17.01
10
22.01
10
29.01
10
21.01
10
18.01
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

24.01
25.01

10
10

JANAR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
26.01
14:00
7.02
10
17.01
10
21.01
10
23.01
10
24.01
10
4.02
10
17.01
10
19.01
10
5.02
10
29.01
10
1.02
14
19.01
10
18.01
10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
26.6
10
23.06
14
13.06
14
14.06
14
21.06
10
28.06
10
17.6
10
11.06
10
18.06
10
23.06
10
14.06
10

SHTATOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

20.6
21.6

10
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora
11.02

10

11.02

10

11.02

10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
29.06
10:00
13.06
10
17.6
10
23.06
10
26.6
10
2.7
10
1.7
10
17.6
10
15.06
10
2.7
10
18.06
10
15.06
10
15.06
10
14.6
10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
6.9
10
9.9
14
5.9
14
6.9
14
7.9
10
14.9
10
9.9
10
4.9
10
7.9
10
9.9
10
6.9
10

Pjesa me goj
Data
Ora

12.9
13.9

10
10

SHTATOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

9.7

10

9.7

10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
7.09
10:00
2.9
10
9.9
10
9.9
10
6.9
10
18.9
10
5.9
10
9.9
10
5.9
10
6.9
10
7.9
10
12.9
10
5.9
10
6.9
10

Pjesa me goj
Data
Ora

12.9

10

12.9

10

JANAR, 2013

Drejtimi: Arsimor , viti III

1
2
3
4
5
6
7
8

LNDA
Ekuac. Diferenciale
Gjeometria diferenciale
Masa dhe integrimi
Metodat numerike
Metodologjia e pergj. Mesimdhenies
Programimi matematik
Statistika matematikore
Teoria e gjass

Pjesa me shkrim
Data
Ora
16.01
10
26.01
14:00
1.02
14
29.01
10
26.01
2.02
23.01

1
2
3
4
5
6
7
8

Analiz konvekse
Arsimimi gjat gjith jets
Ekuacionet diferenciale I
Ekuacionet diferenciale II
Elementet t analizs funksionale
Gjeometria diferenciale
Metodika e matematikes
TFVK

Pjesa me shkrim
Data
Ora
2.02
14:00
16.01
16.01
23.01
26.01
18.01
2.02

10
10
10
14:00
10
14:00

SHTATOR, 2013

Pjesa me shkrim Pjesa me goj Pjesa me shkrim


Data
Ora
Data
Ora
Data
Ora
12.6
10
4.9
10
29.06
10:00
7.09
10:00
15.6
10
18.9
10
18.06
10
7.9
10
Data e e mbajtjes s provimit caktohet nga Dekanati i FSHMN-s
29.06
10:00
7.09
10:00
6.07
10:00
14.09
10:00
26.6
10
6.9
10

JANAR, 2013

Drejtimi: Arsimor , viti IV


LNDA

14:00
14:00
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

SHTATOR, 2013

Pjesa me shkrim Pjesa me goj Pjesa me shkrim


Data
Ora
Data
Ora
Data
Ora
6.07
10:00
14.09
10:00
Data e e mbajtjes s provimit caktohet nga Dekanati i FSHMN-s
12.6
10
4.9
10
12.6
10
4.9
10
26.6
10
6.9
10
29.06
10:00
7.09
10:00
5.06
10
18.9
10
6.07
10:00
14.09
10:00

Vrejtje: Orari pr pjesn me goj, vlen vetm pr ato provime q organizohen n dy pjes (me shkrim dhe me goj)

Pjesa me goj
Data
Ora

Pjesa me goj
Data
Ora

Departamenti i Matematiks

Drejtimi: Prgjithshm, viti i I

JANAR, 2013
LNDA
1
Algjeber I
2
Algjebra II
3
Analiz matematike I
4
Analiz matematike II
5
Bazat e puns me kompjuter
6
Gjeometria analitike I
7
Gjeometria analitike II
8
Gjeometria deskriptive
9
Gjuha angleze I
10
Gjuha angleze II
11
Kursi i mat. elementare
13
Latex
Drejtimi: Prgjithshm, viti i I I

Pjesa me shkrim
Data
Ora
17.01
14
18.01
14
25.01
14
1.02
14
23.01
10
25.01
10
1.02
10
17.01
10
22.01
10
29.01
10
21.01
10
23.01
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora
24.01
10
25.01
10

JANAR, 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LNDA
Analiza Numerike I
Analiza Numerike II
Analiza Vektoriale
Analiz matematike III
Analiz matematike IV
Bazat e gjeometris I
Bazat e gjeometris II
Bazat e te dhenave
Hapesira Vektoriale I
Hapesira Vektoriale II
Hapesirat metrike
Matlab
Strukturat algjebrike
Teoria e matricave
Teoria e numrave
Kombinatorika

Pjesa me shkrim
Data
Ora
16.01
13
23.01
13
7.02
10
4.02
10
5.02
10
17.01
10
21.01
10
23.01
10
7.02
10
8.02
10
19.01
10
2.02
14:00
26.01
14:00
29.01
10
1.02
14
18.01
10

SHTATOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora
20.6
10
21.6
10

QERSHOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

11.02
11.02
11.02

Pjesa me shkrim
Data
Ora
13.06
14
14.06
14
21.06
14
23.06
14
26.6
10
21.06
10
28.06
10
17.6
10
11.06
10
18.06
10
23.06
10
26.6
10

10
10
10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
23.06
10
11.06
10
13.06
10
1.7
10
2.7
10
17.6
10
23.06
10
26.6
10
20.6
10
21.6
10
15.06
10
6.07
10
29.06
10
18.06
10
15.06
10
14.6
10

Pjesa me goj
Data
Ora
12.9
10
13.9
10

SHTATOR, 2013

Pjesa me goj
Data
Ora

9.7
9.7

Pjesa me shkrim
Data
Ora
5.9
14
6.9
14
13.9
14
9.9
14
6.9
10
7.9
10
14.9
10
9.9
10
4.9
10
7.9
10
9.9
10
6.9
10

10
10

Pjesa me shkrim
Data
Ora
9.9
10
4.9
10
2.9
10
5.9
10
6.9
10
9.9
10
9.9
10
6.9
10
15.9
10
16.9
10
5.9
10
14.09
10
7.09
10
7.9
10
12.9
10
6.9
10

Pjesa me goj
Data
Ora

12.9
12.9

10
10

Drejtimi: Prgjithshm, viti i III

1
2
3
4
5
6
7
8

LNDA
Algjebra e prgjithshme
Ekaucionet integrale
Ekuacionet e fizikes matematike
Hapsirat metrike
Programimi matematik
Teori e gjases me statistike
TFVK
Transformimet e Laplasit

JANAR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
26.01
14:00
8.02
10
19.01
10
2.02
14:00
26.01
14:00
29.01
10
2.02
14:00
18.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
29.06
10:00
21.6
10
15.06
10
6.07
10:00
29.06
10:00
18.06
10
6.07
10:00
5.06
10

Pjesa me goj
Data
Ora

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
7.09
10:00
12.09
10
5.9
10
14.09
10:00
7.09
10:00
7.9
10
14.09
10:00
18.9
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Drejtimi: Prgjithshm, viti i IV

JANAR, 2013

1
2
3
4
5
6
7
8

LNDA
Analiza reale
Ekuacionet diferenciale I
Ekuacionet diferenciale II
Funksionet speciale
Gjeometri diferenciale
Historia e matematiks
Metodika - praktika
Metodik matematike

Pjesa me shkrim
Data
Ora
1.02
14
16.01
10
16.01
10
8.02
10
26.01
14:00
29.01
10
2.02
14:00
18.01
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
15.6
10
12.6
10
12.6
10
21.6
10
29.06
10:00
18.06
10
6.07
10:00
5.06
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Vrejtje: Orari pr pjesn me goj, vlen vetm pr ato provime q organizohen n dy pjes (me shkrim dhe me goj)

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
18.9
10
4.9
10
4.9
10
12.09
10
7.09
10:00
7.9
10
14.09
10:00
18.9
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Departamenti i Matematiks
Master

JANAR, 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LNDA
Algjebra e prgjithshme
Analiza funksionale
Analiza reale
Elemente nga teoria spektrale
Kapituj nga teoria e operatoreve
Metoda numerike per EDZ
Metoda numerike per EPI
Metoda numerike per zgj. e sist. te ek. lineare
Strukturat algjebrike
Teoria e serive
Teoria e serive trig I
Teoria e serive trig II
Topologjia

Pjesa me shkrim
Data
Ora
26.01
14:00
30.01
13
4.02
10
26.01
10
21.01
10
23.01
10
7.02
10
8.02
10
26.01
14:00
23.01
10
29.01
10
1.02
14
18.02
10

Pjesa me goj
Data
Ora

QERSHOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
29.06
10:00
4.06
10
1.7
10
17.6
10
23.06
10
26.6
10
20.6
10
21.6
10
29.06
10:00
26.6
10
18.06
10
15.06
10
15.06
10

Pjesa me goj
Data
Ora

Vrejtje: Orari pr pjesn me goj, vlen vetm pr ato provime q organizohen n dy pjes (me shkrim dhe me goj)

SHTATOR, 2013
Pjesa me shkrim
Data
Ora
7.09
10:00
18.9
10
5.9
10
9.9
10
9.9
10
6.9
10
15.9
10
16.9
10
7.09
10:00
6.9
10
7.9
10
12.9
10
5.9
10

Pjesa me goj
Data

2013

esa me goj
Ora