You are on page 1of 1

GAYATHRI VIDYA PARISHAD COLLEGE OF ENGINEERING GAYATRI NAGAR, MADHURAWADA, VISAKHAPATNAM

Date: 08.01.2012

ALUMNI ASSOCIATION 2012


Members of Alumni Association GVP College of Engineering, Madhurawada, Visakhapatnam
Alumni Member S. No 1 President 2 3 Vice - President 4 5 6 Secretary 7 8 9 Joint Secretary 10 11 Treasurer 12 13 Executive Members 14 15 16 17 18 19 Other Supporting Members 20 21 22 23 24 25 S. Padma S. Bharathi V. Hemanth G. Ravi Sankar (Dr) M. Gangadhar N. G. Bharath K. Raghuram Mech Chem. Chem. pgspadma@gmail.com bharathi.sadhusai@gmail.com hemanth.6996@gmail.com mtravisankarg@ymail.com gangadhar806@yahoo.co.in gangabharat@gmail.com raghuatan@gmail.com 8978070084 9581360898 9966611963 7842421377 9866074500 9000815876 9949805797 GMRIT,RAJAM GVPCOE,VSP R. P Singh V. Usha Rani T. Ajeeth Prabhu P. Kusuma Arun Karthik Siva Charan Chem. P. Raghuveer M. Uday Avinash C. Srinivas R. Santhosh Kumar B. Niranjan Rao K. Manikya Kanthi P. Vani Kiranmayi MCA 20062010 Chem. Elect. CSE csrinivas@gvpcew.ac.in santhoshkumarcr@gmail.com niranjohnny@yahoo.co.in / gmail kantikmanikya@rediffmail.com pvanikiranmayi29@gmail.com rp.singh130@gmail.com usharani_sai@yahoo.co.in prabhu.chem801@gmail.com 9989010254 7204858622 9885720558 9000815876 9885695967 9160815066 9177643602 8099225097 GVPCOE,VSP HYD USA USA AU, VSP CSE 20012005 rpulaparthi@gmail.com m_udaykumar_2000@yahoo.com 9618321149 9985048393 USA Z-Tech IPL, Hyderabad HCL,LUCKNO GVPCOE,VSP BANGOLOR GMRIT,RAJAM GVPCOE,VSP Name Srikanth Dept. Mech Yr. E-Mail Mobile Organization VSP

Annual Member Ship: 500 Rs/Patron Member Ship: 2500 Rs/Venkatarao sir alumni@gvpce.ac.in 9248089033, 8886316382