UNITAT 1.

- Filosofia, ciència i altres models de saber
1.- La Filosofia
1.1.- Què és la filosofia philos: “estimar” “voler” “ser amic” “ser amant” sophia: “saber” “saviesa” 1.2.- La filosofia com a actitud Recerca de cohesió, criteri, implicació, curiositat oberta, esperit crític i auto crític, 1.3.- La filosofia com a activitat No es pot aprendre “filosofia” només es pot aprendre “a filosofar”, aprendre a pensar amb rigor, profunditat, coherència, etc. Temes: la natura, l’ésser humà, el coneixement, la moral, la política, la societat, l’art, el llenguatge, el pensament, la consciència, … Com?: Construint sistemes complets, teories, arguments; analitzant i criticant les opinions i teories i arguments, etc.

2.- Diferents maneres de saber
2.1.- Coneixement mític, coneixement ordinari i coneixement religiós Necessitat d’explicar el món, necessitat d’entendre els problemes, … a) Coneixement mític: Mithos Els mites, narracions fantàstiques i tradicionals, compartides durant segles per diversos pobles i cultures que ho pretenen explicar tot: l’origen de l’univers i de l’ésser humà; l’origen del llenguatge, els diversos fenòmens naturals (la procreació, la mort, … ); l’origen dels diversos fenòmens socials (la guerra, el poder dels governants, … ), … Exemples: Les dues narracions bíbliques sobre la creació del món i de l’home, les teogonies gregues sobre l’origen del foc i la forja, el diluvi universal del poema del Gilgamés, el naixement del fill de Déu d’una verge en un pessebre la nit del solstici d’hivern, el 24 de desembre en la religió de Mitra i Zoroastre, etc. b) Coneixement ordinari: Totes les societats humanes comparteixen coneixements adquirits al llarg dels temps, per experiència directa que la tradició i els costums han mantingut. Exemples: cultivar la terra, domar els cavalls, conduir els ramats, parir i criar infants, fer foc i mantenir-lo, fabricar eines, etc. c) Coneixement científic: Els grecs primer i a partir del renaixement definitivament, s’aplica un (conjunt de) MÈTODE(s) basat(s) en l’experiència aplicada sistemàticament (observació, recollida de dades, mesures, experiments, …) i guiada per la raó (hipòtesis, deduccions, etc.) de manera precisa, rigorosa i ordenada (matemàtiques) per obtenir coneixements, descartar creences errònies o falses o inexactes. 2.2.- El coneixement científic La ciència és una activitat organitzada que permet arribar a un coneixement estable, força segur i aproximat a com és la realitat. Es tracta d'una modalitat de coneixement. Sovint és contrari al coneixement espontani; com per exemple: que la terra es mou i no ho sembla pas. Es tracta d'un coneixement objectiu que pretén establir relacions necessaries i universals que anomenem lleis naturals que descriuen fenòmens (“el” cor humà, no el cor de'n Josep). La ciència pretén preveure fets futurs. Els objectius generals de totes les ciències són:
− − − −

Analitzar: saber COM ÉS la realitat. Explicar: saber COM ES RELACIONEN els fets. Preveure: anticipar-nos a la Natura per poder PREDIR fets o resultats. Actuar: influir en la natura, usar les seves lleis, evitar fets no desitjats, canviar la realitat, ...

2.3.- La ciència i la filosofia Els primers filòsofs eren també científics: Tales i Pitàgores eren matemàtics. Molts grans científics han estat i són bons filòsofs: Arquímedes, Galileu, Einstein i Darwin.

Actitud: la ciència només admet sabers objectius i universals. Tipologia de saber: la ciència és un saber pràctic (o teòric i pràctic). més enllà de les físiques.Molts dels grans filòsofs també han destacat en el camp de les ciències: Descartes en Matemàtiques.) la filosofia mai estableix límits. formula hipòtesis i deducionss amb el càlcul matemàtic com a eina. el jo. 3.... Un bon filòsof ha de tenir una bona base de coneixements científics generals i alguna branca concreta en particular a fons. Estètica: filosofia de l'art. Mètode: la ciència sempre usa mètodes empírics.Les preguntes radicals D'on i com ha sorgit l'Univers.2.Els filòsofs Tots som filòsofs. la filosofia admet punts de vista particulars i subjectius. Tipus de sabers. la filosofia és un saber teòric tot i que sorgeixi sovint de qüestions pràctiques (dilemes morals. Epistemologia: Podem conèixer? Què i com. la filosofia els vol trobar. Descartes. fan que els humans ens fem preguntes GENERALS. GLOBALS. la gravetat. la perplexitat. etc. Filosofia de la ment: l'ànima. la filosofia usa el raonament i l'argumentació. Els presocràtics cerquen l'arkhé. 3. la consciència. es poden destacar alguns elements diferencials: − − − − − − Abast: la ciència sempre aborda fragments de la realitat (la cèl·lula. PROFONDES. Tot bon científic necessita una base filosòfica general sòlida i un coneixement de la Història de la Filosofia i la Ciència. No hi ha divorci o contradicció entre aquestes dues activitats. Kant en Astrofísica i Mill en Economia.. per exemple). Ètica o filosofia moral: com ens hem de comportar.Les preguntes de la filosofia 3. Antropologia: l'ésser humà. Tanmateix. Què és la Bellesa? Què és la Justícia? Què és el Bé? Què és la Veritat? Què és la Realitat? Què és la Consciència? La curiositat. No hi ha un model “de Filòsof”. o Kant els preocupa i escriuen sobre gairebé tots els temes.1.Branques de la filosofia a) S'ocupen de teoria del coneixement: − − − Lògica: com funciona el pensament i el raonament. . la necessitat d'orientar la vida personal i d'entendre-la. etc. Finalitat predictiva: la filosofia no pretén predir. hi ha MOLTES FILOSOFIES. 3. . Nietzsche de moral. formular. Ontologia: Què és allò que anomenem REAL. Hume. Marx i Stuart Mill s'ocupen d'economia i de política. Els filòsofs reconeguts pertanyen a una varietat molt gran de tipologies. Metafísica: Últimes realitats..3... Hi ha UNA CIÈNCIA. Metodologia: Criteris i mètodes per saber. observacions i experiments. Problemes: la ciència els vol resoldre. Aristòtil. Epicur. Plató. la bellesa. Psicologia: la ment humana. o disoldre. la sorpresa.. Filosofia social: Origen i característiques de les societats Filosofia del dret: Quines normes ha d'haver? Filosofia política: qui i com cal governar? b) S'ocupen de “la realitat”: − − c) S'ocupen de l'ésser humà: − − − d) S'ocupen del comportament humà: − − − − − .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful