You are on page 1of 7

PREDMJER I PREDRAUN RADOVA

Uz glavni arhitektonsko - graevinski projekat pasarelena urban. Parceli C-2a i C-2b, investitor: ''Expo commerce doo'' iz Kotora
Poz. OPIS RADOVA jedinica mjere koliina jed. cijena UKUPNO

Napomena:sve dimenzije-mjere provjeriti na licu mjesta GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI


OPTI TEHNIKI USLOVI ZA IZVOENJE SVIH

Page 1 of 7

Poz.

OPIS RADOVA

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

I. 1

PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAE I RUENJA Izrada projekta organizacije graenja sa prateim sadrajima ukljuujui i geodetsko obiljeavanje pasarele. Demontaa, sjeenje i obrada fasadnih panela sa ugradnjom tj. vraanjem na prvobitne pozicije oko ugradjene pasarele. U cijenu uraunat odvoz uta na najbliu deponiju. Isjecanje-ruenje dijela potpornog zida na poziciji vezivanja pasarele za potporni zid. Obraditi ivice sruenog dijela potpornog zida. Ruenje izvesti prema crteima u projektnoj dokumentaciji. U cijenu uraunat odvoz uta na najbliu deponiju. Demontaa dijela postojee ograde na dijelu gdje se postavlja pasarele, irina ograde koja se uklanja je 2,3m. U cijenu uraunat odvoz uta na najbliu deponiju. Paljiva demontaa dijela strukturalne fasade tj. Jednog polja sa prozorskim otvorom. Pozicija je predstavljena u grafikom dijelu projekta-6 polje. Ukupno pripremni radovi, demontae i ruenja

komplet

1.00

paualno

paualno

m2

6.90

kom

1.00

Page 2 of 7

Poz.
II.

OPIS RADOVA
ELINA KONSTRUKCIJA

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

Osnovni materijal za elinu konstrukciju je elik kvaliteta . 0361. Kvalitet elika, zavarivost i ostale zahtjevane
Nadzorni organ daje dozvolu za optereenje konstrukcije u pismenoj formi.

Nabavka materijala (elika kvaliteta 0361) , radionika izrada, montaa-zavarivanje i ugradnja eline pasarele. U cijenu ulazi i antikorozivna zatita eline konstrukcije od dva osnovna premaza i jedan zavrni , boja po izboru projektanta. Obraun po kilogramu ugraenog materijala: elinih profila, limova i spojnih sredstava. Nabavka materijala i izrada sanacije postojee grede GL-1 objekta, na koju se oslanja pasarela . Sanaciju treba izvesti tako sto u donjoj zoni t.j. ispod grede treba postaviti flah dimenzija 350 x 9000 x 10 mm a kontakt betona i novog flaha ostvariti epoksidom i potrebno je izvrsiti ankerisanje flaha na razdaljini od 1000 mm i to po dva zavrtnja M12 sa tiplovima duzine150 mm. Sve to treba uraditi prije montaze pasarele 24 h. U cijenu ulazi kompletan materijal za sanaciju grede i ugradnja. Ukupno elina konstrukcija

kg

3,179.28

kom

1.00

Page 3 of 7

Poz.
III.

OPIS RADOVA
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehnikim propisima 1 Nabavka materijala, izrada oplate I betoniranje armirano betonske ploe ulaznog platoa od strane saobraajnice d=10 cm preko postavljenog tampona od ljunka. Beton spravljati i ugraivati po teh. propisima za beton i arm. Beton. Obraun je po m2 ugraenog betona. Nabavka materijala, izrada oplate i betoniranje arm. bet. Ulaznog stepenita, betonom marke MB 30. Obraun je po m ugraenog betona. Nabavka materijala i betoniranje povrinskog gazeeg dijela pasarele betonom marke MB-30 sa dodatkom aditiva FER betonom, koji treba izliti preko pocinanog trapezastog lima i armirati mreom Q131. Povrinu obraditi u dogovoru sa projektantom, uz obaveznu izradu pada betona od 0.5%sa bonih strana. U obraun ulaze beton i mrea i iskazuje se u m3 betona. Ukupno betonski i arm. betonski radovi

m2

10.00

m3

0.20

m3

1.41

Page 4 of 7

Poz.
IV. BRAVARSKI RADOVI

OPIS RADOVA

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

Opti opis Prije pristupanja izrade bravarije, izvoa ovih radova mora se sa projektantom sporazumeti o svakoj poziciji i svakom tehnikom detalju sa projektantom, kako bi se tano utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, okov kao i nain montae.Sve bravarske radove uraditi struno i solidno po detaljima, nacrtima ili po detaljima proizvoaa, za koja je potrebno priloiti potrebne ateste. Izraeni delovi merie se u radionici u prisustvu nadzornog organa. Svi spoljnji elementi moraju da zadovolje uslove JUS-a D.E8.193. Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda moraju ispunjavati sledee uslove: - Otpornost na sve mogue trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri normalnom rukovanju. - Da izdre pritisak simuliranog vetra pri institut-skom ispitivanju od 0.80 kg/m bez ikakvih trajnijih deformacija. - Da prozorska krila imaju dovoljan broj mesta zakopanje u stok kao obezbeenje od moguih deformacija pri jaim vetrovima. - Da konstrukcija bravarije , a naroito krila, budu usklaena sa dimenzijama otvora i debljinom stakla kako ne bi dolazilo do pucanja stakla zbog deformacija krila ili temperaturnih razlika. - Spojevi konsruktivnih elemenata moraju biti povezani bez upotrebe zavrtnja, a zavrtnji se mogu upotrebiti 1 Nabavka materijala, izrada i montaa ograde pasarele izraene od mat Inox profila kvadratnog presjeka: stubovi presjeka60/20mm x 2, rukohvat 60/30mm i ianim sajlama 12-16mm, kao ispunama. Sajle montirati tj zategnuti do potrebne vrstoe prema propisima. Ogradu uraditi i montirati na elinom flahu 10x10cm koji takoe ulazi u cijenu i vari se za profil 10x10cm, u svemu prema propisima i opisu i emi iz projekta. Obraun po m' ograde. Nabavka i ugradnja senzorskih dvokrilnih vrata dimenzije 170 x 2.88cm, sivi eloksir, pamplex staklo 6mm, kompletni mehanizam sa poklopcem u sivoj boji, elektro konicom, baterijama za napajanje u sluaju nestanka struje, 2 microwave radara i magnetni klju selektorom/programatorom. Obraun po komadu ugraenih vrata. Ukupno bravarski radovi

m1

22.70

kom

1.00

Page 5 of 7

Poz.
V. 1 OSTALI RADOVI

OPIS RADOVA

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

Nabavka materijala i izrada zatitnog praga od prirodnog kamena-granita D=2cm u cementnom malteru (estrihu) razmere 1:3, d=3 cm. Prag postaviti do ulaznih senzorskih vrata kao zatitu od ubacivanja kie, detaljnija rjeenja sprovesti na licu mjesta. Obraun po m2 ugraenog praga. Nabavka i montaa pregradog zida - vjetrobrana od gipskarton ploa tipa kao "RIGIPS", ili slino, ukupne D=20cm.Pregradni zid je sa metalnom elinom potkonstrukcijom 30 x 30 mm,obostrano obloen dvostrukim gips-karton ploama D=2x12,5 mm. Spojevi ploa se ispunjavaju Rigips ispunom,bandairaju trakom i gletuju odgovarajuom glet masom.Spoljni uglovi se tite AL ugaonom zatitnom inom ili Alux trakom. U okviru pozicije uraunata i potkonstrukcija za fix kao i samo fix pamplex staklo prema projektu. Obraun po m2. Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacionih penetrata na probojima AB konstrukcije. temanje maltera i dovoenje elektinog kabla za napajanje senzorskih vrata. Ukupno zavrni radovi

m2

0.65

m2

9.40

paualno

paualno -

Ukupno graevinsko zanatski radovi

Page 6 of 7

Poz.

OPIS RADOVA

jedinica mjere

koliina

jed. cijena

UKUPNO

REKAPITULACIJA
A. GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI
I II III IV V PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAE I RUENJA ELINA KONSTRUKCIJA BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI OSTALI RADOVI UKUPNO GRAEVINSKI RADOVI -

SVE UKUPNO
NAKNADNI I NEPREDVIENI RADOVI 5%

UKUPNO

Sastavio: Nikola Novakovi d.i.a.

Page 7 of 7