You are on page 1of 4
ACȚIUNEA ÎN CONSTATAREA ÎNCĂLCĂRII TRATATELOR UNIONALE DE CĂTRE STATELE MEMBRE Rolul acțiunii: mijloc de control al Comisiei asupra statelor membre; prevenirea renaționalizării unilaterale (prin acțiunile unilaterale ale statelor membre) competențelor care au fost transferate în momentul aderării către UE; mijloc pentru impunerea unui control unional în vederea asigurării respectării uniforme a dreptului unional în toate statele membre; Condiții pentru admisibilitatea acțiunii: (1) (2) (3) (4) deținerea calității procesuale active și pasive; parcurgerea procedurii prealabile; existența obiectului acțiunii; existența interesului; 1. Calitatea procesuală activă Condiția se referă la determinarea sferei persoanelor care pot avea calitatea de reclamant în cadrul acestei acțiuni. Este vorba de: Comisia – RECLAMANT NESPECIALIZAT (poate introduce acțiunea pentru orice tip de încălcare); statele membre; Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții RECLAMANȚI Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene SPECIALIZAȚI ! Persoanele private pot sesiza Comisia privitor la încălcare a normelor europene de către statele membre în vederea inițierii unei acțiuni împotriva statului/statelor responsabil/responsabile. Totodată ei pot formula acțiuni în despăgubire în fața instanțelor naționale în baza constatării încălcării normelor europene de către CJE prin intermediul acestei acțiuni. Calitatea procesuală pasivă Părăți pot fi în cadrul ascestei acțiuni doar statele membre. 2. Procedura prealabilă 1 Scop: rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor, cu evitarea conflictelor în fața instanței (impune un schimb reciproc de opinii și stabilirea unui termen pentru restabilirea situației anterioare încălcării); delimitarea obiectului acțiunii viitoare (acțiunea viitoarea nu poate viza alte aspecte în plus față de cele avute în vedere în cadrul procedurii preliminare, dar poate avea un caracter mai restrâns în schimb); - Etapele procedurii preliminare: A. Dacă reclamant este Comisia: 1. Faza informală (durată medie 2 luni) - trimiterea unei scrisori statului membru în cauză cu obiecțiile Comisiei (care include comportamentul avut în vedere și oferă elementele necesare pentru pregătirea apărării); 2. Prezentarea observațiilor statului membru cu privire la obiecțiile Comisiei (conține apărări și propuneri de măsuri pentru revenirea la normalitate); 3. Comunicarea avizului motivat al Comisiei în vederea constatării neîndeplinirii obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru cu menționarea motivelor de fapt și de drept care conduc la această concluzie (include măsurile propuse pentru revenirea la normalitate); fără acest aviz nu se poate introduce acțiunea în fața CJE; B. Dacă reclamant este un stat membru: 1. Scrisoarea statului membru de sesizare a Comisiei; 2. Procedura contradictorie (în cadrul căreia părțile își pot prezenta în scris și oral părerea lor); 3. Emiterea avizului motivat al Comisiei; 4. Sesizarea CJE de către statul membru (nu este condiționată de avizul motivate al Comisiei); Când nu trebuie urmată procedura prealabilă? dacă există motive pentru a considera că un stat membru își exercită abuziv competențele (măsuri luate pentru protejarea intereselor de securitate națională esențiale); dacă introducerea acțiunii în constatarea încălcării prevederilor tratatelor comunitare este considerată abuzivă; caz special prevăzut de Tratatul EURATOM; 2 !!! în caz de parcurgere defectuoasă a procedurii prealabile acțiunea poate fi respinsă ca fiind inadmisibilă. 3. Obiectul acțiunii - constatarea nerespectării de către statele membre a obligațiilor care decurg din dreptul UE (norme de drept primar și secundar, jursiprudența CJE, principiile generale de drept); Noțiunea de stat organele de stat de la nivel central, regional și local, întreprinderi publice, regii autonome de stat; În general încălcarea prevederilor tratatelor prin hotărârile judecătorești nu poate constitui motiv pentru introducerea acțiunii, cu excepția situației în care judecătorul a fost de rea-credință. 4. Interesul procesual Neîncetarea încălcării dreptului UE în termenul procesual menționat în avizul preliminar al Comisiei sau, în ipoteza în care încălcarea a fost înlăturată după expirarea termenului procesual, dacă există pericolul repetării încălcării. Temeinicia acțiunii (când se poate introduce acțiunea): Caracterul întemeiat există când se constată existența celor invocate de reclamant. Condiții: 1) Imputabilitatea comportamentului: trebuie să privească încălcarea unor obligații care decurg din prevederile tratatelor; Statul poate impune acțiunile organelor, instituțiilor și autorităților sale de la nivel central și local, precum și cele ale particularilor în măsura în care au acționat în slujba statului sau sub influența acestuia. Statul poate fi învinovățit și de inacțiuni dacă de exemplu nu a luat măsuri împotriva acțiunilor sau inacțiunilor particularilor care erau contrare dreptului unional. 2) Existența raportului de cauzalitate dintre acțiunea sau inacțiunea statului și încălcarea dreptului UE. Teoria actului adminstrativ inexistent – poate ocnstitui o apărare valabilă, ipoteză în care un act administrativ lipsit de orice fundament juridic nu produce efecte juridice și nu poate fi învinovățiti nimeni pentru nerespectarea lui. 5. Efectele deciziei CJE se va adopta o decizie de constatare prin care CJE va constata încălcarea normelor unionale de către statele membre. 3 NU se poate anula prin hotărâre acțiunea neconformă a statului și nici nu se pot stabili măsuri formale prin care ar trebui restabilită situația anterioară. Statul membru va avea totuși conform obligației de loialitate datoria să remedieze situația. obligarea statului la adaptarea legislației naționale fără întârzieri; obligarea statului la plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu efect coercitiv (în funcție de durata încălcării, gradul de pericol social, solvabilitatea statului, efectul asupra publicului, urgența situației); Nerespectarea deciziei duce la crearea unei noi încălcări a dreptului UE. De data aceasta Comisia, prin avizul său motivat, poate face propuneri privind cuantumul penalităților ce pot fi aplicate de CJE în limitele valorice precizate de Comisie. 4