PERICOPA (PARAŞA) YITRO Exodus capitolele 18–

cap. 20 vers 23
Capitolul 18
Exodus18

Exodus18

preotul Madianului, socrul lui
1 ‫ וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את‬1Ietro,
Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu
‫ כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל‬pentru Moise şi poporul Său Israel; a
că Domnul scosese pe Israel din
‫ עמו כי הוציא יהוה את ישראל‬aflat
Egipt.
‫ממצרים׃‬
socrul lui Moise, a luat pe Sefora,
2 ‫ ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת‬2Ietro,
nevasta lui Moise, care fusese trimeasă
‫ משה אחר שלוחיה׃‬acasă.
luat şi pe cei doi fii ai Seforei; unul se
3 ‫ ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם‬3A
numea Gherşom (Străin), căci Moise
‫ כי אמר גר הייתי בארץ נכריה׃‬zisese: ,,Locuiesc ca străin într'o ţară

4 ‫ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי‬
‫בעזרי ויצלני מחרב פרעה׃‬

străină,``
4iar celalt se numea Eliezer (Ajutorul lui
Dumnezeu), căci zisese: ,,Dumnezeul
tatălui meu mi -a ajutat, şi m'a scăpat de
sabia lui Faraon.``
5Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii şi
nevasta lui Moise în pustie unde tăbăra
el, la muntele lui Dumnezeu.

5 ‫ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל‬
‫משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר‬
‫האלהים׃‬
trimes vorbă lui Moise să -i spună:
6 ‫ ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא‬6A
,,Eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu
‫ אליך ואשתך ושני בניה עמה׃‬nevastă-ta şi cu cei doi fii ai tăi.``
a ieşit înaintea socrului său, s'a
7 ‫ ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק‬7Moise
aruncat cu faţa la pămînt, şi l -a sărutat.
‫ לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו‬S'au întrebat unul pe altul de sănătate, şi
‫ האהלה׃‬au intrat în cortul lui Moise.
a istorisit socrului său tot ce
8 ‫ ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה‬8Moise
făcuse Domnul împotriva lui Faraon şi
‫ יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל‬împotriva Egiptului, din pricina lui Israel,
suferinţele cari veniseră peste ei pe
‫ את כל התלאה אשר מצאתם בדרך‬toate
drum, şi cum îi izbăvise Domnul din ele.
‫ויצלם יהוה׃‬
s'a bucurat pentru tot binele, pe
9 ‫ ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה‬9Ietro
care -l făcuse Domnul lui Israel, şi pentru
‫ יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים׃‬că -l izbăvise din mîna Egiptenilor.

Ietro a zis: ,,Binecuvîntat să fie
10 ‫ ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל‬10Şi
Domnul, care v'a izbăvit din mîna
‫ אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר‬Egiptenilor şi din mîna lui Faraon, El,
a izbăvit poporul din mîna
‫ הציל את העם מתחת יד מצרים׃‬care
Egiptenilor!
acum că Domnul este mai
11 ‫ עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל‬11Cunosc
mare decît toţi dumnezeii; căci în lucrul
‫ האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם׃‬în care s'au purtat cu trufie, El a fost mai

12 ‫ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים‬
‫לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל‬
‫לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים׃‬

pesus de ei.``
12Ietro, socrul lui Moise, a adus lui
Dumnezeu o ardere de tot şi o jertfă de
mîncare. Aaron şi toţi bătrînii lui Israel au
venit şi au luat parte la masă cu socrul lui
Moise, înaintea lui Dumnezeu.
13A doua zi, Moise s'a aşezat să judece
poporul; şi poporul a stat înaintea lui de
dimineaţa pînă seara.

13 ‫ויהי ממחרת וישב משה לשפט את‬
‫העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד‬
‫הערב׃‬
lui Moise a văzut tot ce făcea el
14 ‫ וירא חתן משה את כל אשר הוא‬14Socrul
pentru popor, şi a zis: ,,Ce faci tu acolo
‫ עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר‬cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot
stă înaintea ta, de dimineaţa
‫ אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך‬poporul
pînă seara?``
‫וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב׃‬
a răspuns socrului său:
15 ‫ ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם‬15Moise
,,Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui
‫ לדרש אלהים׃‬Dumnezeu.
au vreo treabă, vin la mine; eu
16 ‫ כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי‬16Cînd
judec între ei, şi fac cunoscut poruncile
‫ בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי‬lui Dumnezeu şi legile Lui.``
‫האלהים ואת תורתיו׃‬
lui Moise i -a zis: ,,Ce faci tu nu
17 ‫ ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר‬17Socrul
este bine.
‫אשר אתה עשה׃‬
istoveşti singur, şi vei istovi şi
18 ‫ נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר‬18Te
poporul acesta, care este cu tine; căci
‫ עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו‬lucrul este mai pe sus de puterile tale şi
‫ לבדך׃‬nu -l vei putea face singur.
ascultă glasul meu; am să-ţi dau
19 ‫ עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים‬19Acum
un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii
‫ עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת‬tîlmaciul poporului înaintea lui
şi du pricinile înaintea lui
‫ אתה את הדברים אל האלהים׃‬Dumnezeu,
Dumnezeu.
20 ‫והזהרתה אתהם את החקים ואת‬
‫התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה‬

20Învaţă -i poruncile şi legile; şi arată-le
calea, pe care trebuie s'o urmeze şi ce
trebuie să facă.``

‫ואת המעשה אשר יעשון׃‬
din tot poporul oameni
21 ‫ ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל‬21Alege
destoinici, temători de Dumnezeu,
‫ יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע‬oameni de încredere, vrăjmaşi ai
pune -i peste popor drept
‫ ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות‬lăcomiei;
căpetenii peste o mie, căpetenii peste o
‫ שרי חמשים ושרי עשרת׃‬sută, căpetenii peste cinci zeci şi

căpetenii peste zece.
22Ei să judece poporul în tot timpul; să
aducă înaintea ta toate pricinile
însemnate, iar pricinile cele mai mici, să
le judece ei înşişi. În felul acesta îţi vei
uşura sarcina, căci o vor purta şi ei
împreună cu tine.

22 ‫ושפטו את העם בכל עת והיה כל‬
‫הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר‬
‫הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו‬
‫אתך׃‬
vei face lucrul acesta, şi dacă
23 ‫ אם את הדבר הזה תעשה וצוך‬23Dacă
Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea
‫ אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על‬face faţă lucrurilor, şi tot poporul acesta
‫ מקמו יבא בשלום׃‬va ajunge fericit la locul lui.``
a ascultat sfatul socrului său, şi
24 ‫ וישמע משה לקול חתנו ויעש כל‬24Moise
a făcut tot ce spusese el.
‫אשר אמר׃‬
a ales oameni destoinici din tot
25 ‫ ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל‬25Moise
Israelul, şi i -a pus căpetenii ale
‫ ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים‬poporului, căpetenii peste o mie,
peste o sută, căpetenii peste
‫ שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת׃‬căpetenii
cincizeci şi căpetenii peste zece.
judecau poporul în tot timpul;
26 ‫ ושפטו את העם בכל עת את הדבר‬26Ei
aduceau înaintea lui Moise pricinile grele,
‫ הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן‬iar toate pricinile mici le judecau ei înşişi.
‫ישפוטו הם׃‬
Moise a trimes pe socrul său în
27 ‫ וישלח משה את חתנו וילך לו אל‬27Apoi
ţara lui.
‫ארצו׃‬

Capitolul 19
Exodus19

Exodus19

luna a treia după ieşirea lor din ţara
1 ‫ בחדש השלישי לצאת בני ישראל‬1În
Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua
‫ מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר‬aceea în pustia Sinai.
‫סיני׃‬
2 ‫ ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני‬2Dupăce au plecat de la Refidim, au

în pustia Sinai, şi au tăbărît în
‫ ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר׃‬ajuns
pustie. Israel a tăbărît acolo, în faţa
muntelui.
3Moise s'a suit la Dumnezeu. Si Domnul l
-a chemat de pe munte, zicînd: ,,Aşa să
vorbeşti casei lui Iacov, şi să spui copiilor
lui Israel:

3 ‫ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו‬
‫יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית‬
‫יעקב ותגיד לבני ישראל׃‬
văzut ce am făcut Egiptului, şi cum
4 ‫ אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים‬4,,Aţi
v'am purtat pe aripi de vultur şi v'am adus
‫ ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא‬aici la Mine.
‫אתכם אלי׃‬
dacă veţi asculta glasul meu, şi
5 ‫ ועתה אם שמוע תשמעו בקלי‬5Acum,
dacă veţi păzi legămîntul Meu, veţi fi ai
‫ ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה‬Mei dintre toate popoarele, căci tot
‫ מכל העמים כי לי כל הארץ׃‬pămîntul este al Meu;
veţi fi o împărăţie de preoţi şi un
6 ‫ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי‬6Îmi
neam sfînt. Acestea sînt cuvintele pe cari
‫ קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני‬le vei spune copiilor lui Israel.``
‫ישראל׃‬
a venit de a chemat pe bătrînii
7 ‫ ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם‬7Moise
poporului, şi le -a pus înainte toate
‫ לפניהם את כל הדברים האלה אשר‬cuvintele acestea, cum îi poruncise
‫ צוהו יהוה׃‬Domnul.
poporul a răspuns: ,,Vom face tot ce
8 ‫ ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר‬8Tot
a zis Domnul!`` Moise a spus Domnului
‫ דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי‬cuvintele poporului.
‫העם אל יהוה׃‬
Domnul a zis lui Moise: ,,Iată, voi veni
9 ‫ ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא‬9Şi
la tine într-un nor gros, pentruca să audă
‫ אליך בעב הענן בעבור ישמע העם‬poporul cînd îţi voi vorbi, şi să aibă
încredere în tine.`` Moise a
‫ בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד‬totdeauna
spus Domnului cuvintele poporului.
‫משה את דברי העם אל יהוה׃‬
Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la
10 ‫ ויאמר יהוה אל משה לך אל העם‬10Şi
popor, sfinţeşte -i azi şi mîne, şi pune -i
‫ וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם׃‬să-şi spele hainele.
fie gata pentru a treia zi; căci a treia
11 ‫ והיו נכנים ליום השלישי כי ביום‬11Să
zi Domnul Se va pogorî, în faţa întregului
‫ השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על‬popor, pe muntele Sinai.
‫הר סיני׃‬
hotărăşti poporului anumite margini
12 ‫ והגבלת את העם סביב לאמר‬12Să
dejurîmprejur, şi să spui: ,Să nu cumva să
‫ השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל‬vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi de
poalele lui. Oricine se va atinge de munte,

‫ הנגע בהר מות יומת׃‬va fi pedepsit cu moartea.
o mînă să nu se atingă de el; ci pe
13 ‫ לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה‬13Nici
oricine se va atinge, să -l omoare cu
‫ יירה אם בהמה אם איש לא יחיה‬pietre, sau să -l străpungă cu săgeţi:
sau om, nu va trăi.` Cînd va suna
‫ במשך היבל המה יעלו בהר׃‬dobitoc
trîmbiţa, ei vor înainta spre munte.``
s'a pogorît de pe munte la
14 ‫ וירד משה מן ההר אל העם ויקדש‬14Moise
popor: a sfinţit poporul, şi ei şi-au spălat
‫ את העם ויכבסו שמלתם׃‬hainele.
a zis poporului: ,,Fiţi gata în trei zile;
15 ‫ ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת‬15Şi
să nu vă apropiaţi de vreo femeie.``
‫ימים אל תגשו אל אשה׃‬
treia zi dimineaţa, au fost tunete,
16 ‫ ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי‬16A
fulgere, şi un nor gros pe munte; trîmbiţa
‫ קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל‬răsuna cu putere, şi tot poporul din tabără
‫ שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר‬a fost apucat de spaimă.
‫במחנה׃‬
a scos poporul din tabără, spre
17 ‫ ויוצא משה את העם לקראת‬17Moise
întîmpinarea lui Dumnezeu, şi s'au aşezat
‫ האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית‬la poalele muntelui.
‫ההר׃‬
Sinai era tot numai fum,
18 ‫ והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד‬18Muntele
pentrucă Domnul Se pogorîse pe el în
‫ עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן‬mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca
unui cuptor, şi tot muntele se
‫ הכבשן ויחרד כל ההר מאד׃‬fumul
cutremura cu putere.
răsuna tot mai puternic. Moise
19 ‫ ויהי קול השופר הולך וחזק מאד‬19Trîmbiţa
vorbea, şi Dumnezeu îi răspundea cu
‫ משה ידבר והאלהים יעננו בקול׃‬glas tare.
S'a pogorît pe muntele Sinai,
20 ‫ וירד יהוה על הר סיני אל ראש‬20Domnul
şi anume pe vîrful muntelui. Domnul a
‫ ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר‬chemat pe Moise pe vîrful muntelui. Şi
‫ ויעל משה׃‬Moise s'a suit sus.
a zis lui Moise: ,,Pogoară-te şi
21 ‫ ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם‬21Domnul
porunceşte poporului cu totdinadinsul să
‫ פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו‬nu dea busna spre Domnul, ca să se uite,
ca nu cumva să piară un mare
‫ רב׃‬pentru
număr dintre ei.
cari se apropie de Domnul, să
22 ‫ וגם הכהנים הנגשים אל יהוה‬22Preoţii,
se sfinţească şi ei, ca nu cumva să -i
‫ יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה׃‬lovească Domnul cu moartea.``
a zis Domnului: ,,Poporul nu va
23 ‫ ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם‬23Moise
putea să se suie pe muntele Sinai, căci
‫ לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו‬ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicînd:
‫ לאמר הגבל את ההר וקדשתו׃‬,Hotărăşte anumite margini în jurul

24 ‫ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה‬
‫ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו‬
‫לעלת אל יהוה פן יפרץ בם׃‬
25 ‫וירד משה אל העם ויאמר אלהם׃‬

muntelui, şi sfinţeşte -l.``
24Domnul i -a zis: ,,Du-te, pogoară-te, şi
suie-te apoi iarăş cu Aaron; dar preoţii şi
poporul să nu dea busna să se suie la
Domnul, ca nu cumva să -i lovească cu
moartea.``
25Moise s'a pogorît la popor, şi i -a spus
aceste lucruri.

Capitolul 30

Exodus20

Exodus20

Dumnezeu a rostit toate aceste
1 ‫ וידבר אלהים את כל הדברים האלה‬1Atunci
cuvinte, şi a zis:
‫לאמר׃‬
sînt Domnul, Dumnezeul tău, care
2 ‫ אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך‬2,,Eu
te -a scos din ţara Egiptului, din casa
‫ מארץ מצרים מבית עבדים׃‬robiei.
3 ‫ לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃‬3Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo
4 ‫ לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר‬4Să
înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în
‫ בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת‬ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele
‫ ואשר במים מתחת לארץ׃‬mai de jos de cît pămîntul.
nu te închini înaintea lor, şi să nu le
5 ‫ לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי‬5Să
slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău,
‫ אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת‬sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc
părinţilor în copii pînă la al
‫ על בנים על שלשים ועל רבעים‬nelegiuirea
treilea şi la al patrulea neam al celor ce
‫ לשנאי׃‬Mă urăsc,
Mă îndur pînă la al miilea neam de cei
6 ‫ ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי‬6şi
ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
‫מצותי׃‬
nu iei în deşert Numele Domnului,
7 ‫ לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא‬7Să
Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa
‫ כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את‬nepedepsit pe cel ce va lua în deşert
‫ שמו לשוא׃‬Numele Lui.
aminte de ziua de odihnă, ca s'o
8 ‫ זכור את יום השבת לקדשו׃‬8Adu-ţi
sfinţeşti.

9 ‫ששת ימים תעבד ועשית כל‬
‫מלאכתך׃‬
10 ‫ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא‬

9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul
tău.
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă

Domnului, Dumnezeului tău: să
‫ תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך‬închinată
nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul
‫ עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר‬tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba
nici vita ta, nici străinul care este în
‫ בשעריך׃‬ta,
casa ta.
în şase zile a făcut Domnul
11 ‫ כי ששת ימים עשה יהוה את‬11Căci
cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este
‫ השמים ואת הארץ את הים ואת כל‬în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de
a binecuvîntat Domnul ziua de
‫ אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך‬aceea
odihnă şi a sfinţit -o.
‫יהוה את יום השבת ויקדשהו׃‬
pe tatăl tău şi pe mama ta,
12 ‫ כבד את אביך ואת אמך למען‬12Cinsteşte
pentruca să ţi se lungească zilele în ţara,
‫ יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה‬pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău.
‫אלהיך נתן לך׃‬
13 ‫ לא תרצח׃‬13Să nu ucizi.
14 ‫ לא תנאף׃‬14Să nu preacurveşti.
15 ‫ לא תגנב׃‬15Să nu furi.
nu mărturiseşti strîmb împotriva
16 ‫ לא תענה ברעך עד שקר׃‬16Să
aproapelui tău.
nu pofteşti casa aproapelui tău; să
17 ‫ לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת‬17Să
nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici
‫ רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל‬robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici
lui, nici vreun alt lucru, care este
‫ אשר לרעך׃‬măgarul
al aproapelui tău.
poporul auzea tunetele şi sunetul
18 ‫ וכל העם ראים את הקולת ואת‬18Tot
trîmbiţei şi vedea flacările muntelui, care
‫ הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן‬fumega. La priveliştea aceasta, poporul
‫ וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃‬tremura, şi stătea în depărtare.
au zis lui Moise: ,,Vorbeşte-ne tu
19 ‫ ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו‬19Ei
însuţi, şi te vom asculta: dar să nu ne mai
‫ ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן‬vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.``
‫נמות׃‬
a zis poporului: ,,Nu vă
20 ‫ ויאמר משה אל העם אל תיראו כי‬20Moise
spăimîntaţi; căci Dumnezeu a venit
‫ לבעבור נסות אתכם בא האלהים‬tocmai ca să vă pună la încercare, şi ca
aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri,
‫ ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי‬să
pentru ca să nu păcătuiţi.``
‫תחטאו׃‬
stătea în depărtare; iar Moise
21 ‫ ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל‬21Poporul
s'a apropiat de norul în care era
‫ הערפל אשר שם האלהים׃‬Dumnezeu.
a zis lui Moise: ,,Aşa să
22 ‫ ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל‬22Domnul
vorbeşti copiilor lui Israel: ,Aţi văzut că
v'am vorbit din ceruri.

‫בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים‬
‫דברתי עמכם׃‬
nu faceţi dumnezei de argint şi
23 ‫ לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי‬23Să
dumnezei de aur, ca să -i puneţi alături
‫ זהב לא תעשו לכם׃‬de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful