You are on page 1of 13

PERICOPA (PARAŞA) KI TISA Exodus capitolele

30,vers 11– cap. 34 vers 35
Capitolul 30
Exodus30

Exodus30

11 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬11Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
vei socoti pe copiii lui Israel şi
12 ‫ כי תשא את ראש בני ישראל‬12,,Cînd
le vei face numărătoarea, fiecare din ei
‫ לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה‬să dea Domnului un dar în bani, pentru
sufletului lui, ca să nu fie
‫ בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד‬răscumpărarea
loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei
‫ אתם׃‬numărători.
ce vor da toţi ceice vor fi cuprinşi
13 ‫ זה יתנו כל העבר על הפקדים‬13Iată
în numărătoarea aceasta: o jumătate de
‫ מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה‬siclu, după siclul sfîntului locaş, care
de douăzeci de ghere; o jumătate
‫ השקל מחצית השקל תרומה ליהוה׃‬este
de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.
om cuprins în numărătoare,
14 ‫ כל העבר על הפקדים מבן עשרים‬14Orice
dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, va
‫ שנה ומעלה יתן תרומת יהוה׃‬plăti darul ridicat pentru Domnul.
să nu plătească mai mult, şi
15 ‫ העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט‬15Bogatul
săracul să nu plătească mai puţin de o
‫ ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה‬jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru
pentru răscumpărarea
‫ לכפר על נפשתיכם׃‬Domnul,
sufletelor.
ridici dela copiii lui Israel argintul
16 ‫ ולקחת את כסף הכפרים מאת בני‬16Să
pentru răscumpărare, şi să -l
‫ ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד‬întrebuinţezi pentru slujba cortului
aceasta va fi pentru copiii lui
‫ והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה‬întîlnirii;
Israel o aducere aminte înaintea
‫ לכפר על נפשתיכם׃‬Domnului pentru răscumpărarea
sufletelor lor.``
17Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

17 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
faci un lighean de aramă, cu
18 ‫ ועשית כיור נחשת וכנו נחשת‬18,,Să
piciorul lui de aramă, pentru spălat; să -l
‫ לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין‬aşezi între cortul întîlnirii şi altar, şi să
‫ המזבח ונתת שמה מים׃‬torni apă în el,
să-şi spele în el Aaron şi fiii lui
19 ‫ ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם‬19ca
mînile şi picioarele.
‫ואת רגליהם׃‬

oricine se va atinge de ele. vor spăla mînile şi picioarele ca să 21 ‫ ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו‬21Îşi nu moară.`` 22Domnul a vorbit lui Moise. el este sfînt. şi a zis: 22 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬ din cele mai bune mirodenii. sute cincizeci de sicli de trestie 24 ‫וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן‬ ‫זית הין׃‬ 25 ‫ועשית אתו שמן משחת קדש רקח‬ ‫מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש‬ ‫יהיה׃‬ mirositoare. printre urmaşii 32 ‫על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא‬ ‫תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם׃‬ voştri. sfeşnicul şi 27 ‫ ואת השלחן ואת כל כליו ואת‬27masa uneltele lui. pentru fiii lui şi pentru urmaşii lor.Acesta Îmi va fi untdelemnul ‫ משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃‬pentru ungerea sfîntă. adică două sute cincizeci de de scorţişoară mirositoare. 32Să nu se ungă cu el trupul niciunui om. făcută după meşteşugul făcătorului de mir. două ‫ ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃‬sicli. . acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfîntă. cinci 23 ‫ ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור‬23.vor intra în cortul întîlnirii. 26 ‫ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון‬ ‫העדת׃‬ şi toate uneltele ei. o amestecătură mirositoare. altarul tămîierii. după siclul sfîntului locaş. se vor 20 ‫ בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא‬20Cînd spăla cu apa aceasta. 25Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfîntă. ‫המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃‬ arderilor de tot cu toate 28 ‫ ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת‬28altarul uneltele lui şi ligheanul cu piciorul lui.Ia sute de sicli de smirnă foarte curată. Aceasta va fi o lege ‫ והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם׃‬necurmată pentru Aaron. ‫ חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים‬jumătate. şi să le 31 ‫ ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן‬31Să spui: . ca să fie în slujba ‫ אתם לכהן לי׃‬Mea ca preoţi. şi să -i sfinţeşti. şi un hin de untdelemn de măslin. Domnului jertfe arse de foc. vorbeşti copiilor lui Israel. şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeaş întocmire. şi voi să -l priviţi ca sfînt. ungi de asemenea pe Aaron şi pe 30 ‫ ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת‬30Să fiii lui. şi ele vor fi 29 ‫ וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל‬29Să prea sfinte. ‫הכיר ואת כנו׃‬ sfinţeşti aceste lucruri. ca să nu moară. 24cincisute de sicli de casia. ‫ הנגע בהם יקדש׃‬va fi sfinţit.. ‫ ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת‬şi se vor spăla şi cînd se vor apropia de ca să facă slujba şi ca să aducă ‫ להקטיר אשה ליהוה׃‬altar. 26Cu el să ungi cortul întîlnirii şi chivotul mărturiei.

i3 ‫ ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה‬3Lam am dat un duh de înţelepciune.`` ‫ונכרת מעמיו׃‬ Capitolul 31 Exodus31 Exodus31 1 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬1Domnul a vorbit lui Moise. şi s'o pui înaintea mărturiei. Am dat pricepere în mintea . o amestecătură 35 ‫ ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח‬35Cu mirositoare. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfînt. 33 ‫ איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן‬33Oricine sau va unge cu el pe altul.. va face tămîie ca ea.Ia mirodenii.`` a zis lui Moise: . va fi nimicit ‫ ממנו על זר ונכרת מעמיו׃‬din poporul lui. să fie sărată. ‫ ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה׃‬pricepere. ‫חור למטה יהודה׃‬ umplut cu Duhul lui Dumnezeu.Să Uri. unde Mă voi întîlni cu tine. 36 ‫ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני‬ ‫העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה‬ ‫קדש קדשים תהיה לכם׃‬ ca aceasta. şi a zis: ştii că am ales pe Beţaleel. şi să facă tot felul de lucrări. 36S'o pisezi mărunt. în aceeaş măsură. din seminţia lui Iuda. şi ştiinţă pentru tot felul de 4 ‫לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף‬ ‫ובנחשת׃‬ 5 ‫ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ‬ ‫לעשות בכל מלאכה׃‬ 6 ‫ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן‬ ‫אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי‬ lucrări.va face un untdelemn ca el. alcătuită după meşteşugul ‫ ממלח טהור קדש׃‬făcătorului de mir. şi ‫ נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה‬tămîie curată. ‫בד בבד יהיה׃‬ ele să faci tămîie. onice mirositoare. ci s'o priviţi ca ‫ תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה׃‬sfîntă. să nu vă faceţi. fiul lui Ahisamac. şi păstrată pentru Domnul. 34 ‫ ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים‬34Domnul stacte. 6Şi iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab. 5să sape în pietre şi să le lege. în cortul întîlnirii. în argint şi în aramă. 4i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite. să lucreze în lemn. curată şi sfîntă. fiul lui Hur. halvan. să lucreze în aur. în aceeaş 37 ‫ והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא‬37Tămîie întocmire. fiul lui 2 ‫ ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן‬2. din seminţia lui Dan. va fi nimicit din poporul lui.. ca s'o 38 ‫ איש אשר יעשה כמוה להריח בה‬38Oricine miroase.

`` a isprăvit Domnul de vorbit cu 18 ‫ ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר‬18Cînd Moise pe muntele Sinai. ‫ הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל׃‬şi toate uneltele cortului. ziua de odihnă. pe cari ţi leam dat.Vorbeşte spune-le: . iar ziua a şaptea S'a odihnit şi a ‫ הארץ וביום השביעי שבת וינפש׃‬în răsuflat. ‫הכיור ואת כנו׃‬ pentru slujbă. veşmintele ‫ לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃‬fiilor lui pentru slujbele preoţeşti. va fi nimicit din ‫ מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה׃‬lucrare mijlocul poporului său. Cine va face vreo lucrare în Sabatului. un ‫ וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה‬între semn după care se va cunoaşte că Eu ‫ מקדשכם׃‬sînt Domnul. lucrezi şase zile.Să nu care cumva să nu ‫ את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני‬ţineţi sabatele Mele. şi urmaşii voştri. altarul ‫ הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת׃‬tămîierii. .celor ce sînt iscusiţi. Le vor ‫ לקדש ככל אשר צויתך יעשו׃‬face după toate poruncile. dar a şaptea 15 ‫ ששת ימים יעשה מלאכה וביום‬15Să este Sabatul. ca să facă ‫ חכמה ועשו את כל אשר צויתך׃‬tuturor tot ce ţi-am poruncit: întîlnirii. va fi între Mine şi copiii lui 17 ‫ ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם‬17Aceasta Israel un semn vecinic. care vă sfinţesc. ei şi urmaşii lor.. chivotul mărturiei. şi tămîia 11 ‫ ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים‬11untdelemnul mirositoare pentru sfîntul locaş. şi a zis: 12 ‫ויאמר יהוה אל משה לאמר׃‬ copiilor lui Israel. i -a dat cele ‫ סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים‬două table ale mărturiei. sfeşnicul de aur 8 ‫ ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה‬8masa curat cu toate uneltele lui. cu uneltele ei. 16 ‫ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות‬16Copiii prăznuindu -l. 7 ‫ את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת‬7cortul capacul ispăşirii care va fi deasupra lui. veşmintele 10 ‫ ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש‬10veşmintele sfinte ale preotului Aaron.`` 12Domnul a vorbit lui Moise. închinată ‫ השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל‬Domnului. ţineţi Sabatul. va fi pedepsit cu ‫ העשה מלאכה ביום השבת מות יומת׃‬ziua moartea. căci el va fi pentru 14 ‫ ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם‬14Să voi ceva sfînt. scrise cu degetul lui Dumnezeu. ligheanul cu piciorul lui. ca un ‫ את השבת לדרתם ברית עולם׃‬legămînt necurmat. cine va face vreo în ziua aceasta. pentru ungere. căci acesta va fi Mine şi voi. va fi ‫ מחלליה מות יומת כי כל העשה בה‬pedepsit cu moartea. arderilor de tot cu toate 9 ‫ ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת‬9altarul uneltele lui. lui Israel să păzească Sabatul. căci în şase zile ‫ כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת‬a făcut Domnul cerurile şi pămîntul. şi 13 ‫ ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך‬13. table de ‫ באצבע אלהים׃‬piatră. Cine îl va călca.

s'au închinat pînă la pămînt lui. a zis lui Moise: . şi aduceţi -i la mine. s'au sculat dis de dimineaţă. a bătut aurul 4 ‫ ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו‬4El cu dalta. ‫ אהרן ויאמר חג ליהוה מחר׃‬va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!`` doua zi. fiilor şi ‫ אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם‬fiicelor voastre.`` a văzut Aaron lucrul acesta. apoi s'au sculat să joace. şi au zis: ‫ ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך‬înaintea . curînd s'au abătut dela calea.Israele! iată dumnezeul tău.Capitolul 32 Exodus32 Exodus32 văzînd că Moise zăboveşte să 1 ‫ וירא העם כי בשש משה לרדת מן‬1Poporul.. omul acela care ne ‫ כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ‬-a scos din ţara Egiptului.Mîne.. i-au adus jertfe..`` ‫והביאו אלי׃‬ toţi şi-au scos cerceii de aur din 3 ‫ ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר‬3Şi urechi. a zidit 5 ‫ וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא‬5Cînd un altar înaintea lui. care te -a ‫ מארץ מצרים׃‬scos din ţara Egiptului!`` a zis lui Moise: . ‫באזניהם ויביאו אל אהרן׃‬ i -a luat din mînile lor.. se pogoare de pe munte.Scoateţi cerceii 2 ‫ ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב‬2Aaron de aur din urechile nevestelor.Israele! iată dumnezeul tău. nu ştim ce s'a ‫ מצרים לא ידענו מההיה לו׃‬făcut. 6 ‫ וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו‬6A şi au adus arderi de tot şi jertfe de ‫ שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו‬mulţămire. şi a strigat: ... Poporul a şezut de a mîncat ‫ לצחק׃‬şi a băut. pe 8 ‫ סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו‬8Foarte care le -o poruncisem Eu. şi-au făcut un ‫ להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו‬viţel turnat. s'a strîns în ‫ ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו‬jurul lui Aaron. Şi ei au ‫ עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל‬zis: . pe care l-ai ‫ עמך אשר העלית מארץ מצרים׃‬scos din ţara Egiptului.`` le -a răspuns: . şi i -a zis: . s'a stricat. .Haide! fă-ne dumnezeu care să meargă înaintea ‫ קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו‬un noastră.Scoală şi 7 ‫ וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת‬7Domnul pogoară-te. şi i-au adus lui Aaron. care te ‫ אשר העלוך מארץ מצרים׃‬-a scos din ţara Egiptului. căci Moise.Văd că 9 ‫ ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם‬9Domnul poporul acesta este un popor ‫ הזה והנה עם קשה ערף הוא׃‬încăpăţînat. căci poporul tău. şi a făcut un viţel turnat.

pe o parte şi pe alta..lasă-Mă. şi ca să -i şteargă de pe faţa Întoarce-Te din iuţeala ‫ פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על‬pămîntului?` mîniei Tale şi lasă-Te de răul acesta. mînia Ta împotriva poporului Tău.`` 11Moise s'a rugat Domnului. a . nici strigăt de ‫ ענות חלושה קול ענות אנכי שמע׃‬biruiţi. mînia Mea are să se 10 ‫ ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם‬10Acum. l -a prefăcut în cenuşă. cărora le-ai spus. dar ‫ ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול׃‬pe tine te voi face strămoşul unui neam mare. pe ‫ הרעה לעמך׃‬care vrei să -l faci poporului Tău. şi a zis: . erau lucrarea lui Dumnezeu. şi le -a sfărîmat de piciorul muntelui. 19 ‫ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את‬ ‫העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו‬ ‫את הלחת וישבר אתם תחת ההר׃‬ luat viţelul. de Isaac şi 13 ‫ זכר לאברהם ליצחק ולישראל‬13Adu-ţi de Israel. voi da ‫ אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים‬sămînţa urmaşilor voştri toată ţara aceasta. a văzut viţelul şi jocurile. care 17 ‫ וישמע יהושע את קול העם ברעה‬17Iosua scotea strigăte. şi a zis lui Moise: .. de ‫ וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן‬care am vorbit. şi ei o vor stăpîni în ‫ לזרעכם ונחלו לעלם׃‬veac. este glasul unor oameni cari cîntă!`` 19Şi. s'a întors şi s'a pogorît de pe 15 ‫ ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת‬15Moise munte. a auzit glasul poporului. Dumnezeului său. pe care -l făcuseră ei. Doamne. ca să -i omoare ‫ הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל‬prin munţi. ce aud eu. Moise s'a aprins de mînie.. a aruncat tablele din mînă. robii Tăi. cu cele două table ale mărturiei ‫ העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם‬în mînă.Strigătul aceasta 18 ‫ ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול‬18Moise nu -i nici strigăt de biruitori. aprindă împotriva lor: şi -i voi mistui. Tablele erau scrise pe ‫ מזה ומזה הם כתבים׃‬amîndouă părţile. săpat ‫ מכתב אלהים הוא חרות על הלחת׃‬pe table. ‫ עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר‬jurîndu-Te pe Tine însuţi: .Spre 12 ‫ למה יאמרו מצרים לאמר ברעה‬12Pentruce nenorocirea lor i -a scos. pe care 14 ‫ וינחם יהוה על הרעה אשר דבר‬14Şi spusese că vrea să -l facă poporului ‫ לעשות לעמו׃‬Său. pe cînd se apropia de tabără.Voi înmulţi voastră ca stelele cerului. aminte de Avraam. pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mînă tare? 11 ‫ויחל משה את פני יהוה אלהיו‬ ‫ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר‬ ‫הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד‬ ‫חזקה׃‬ să zică Egiptenii: .În ‫ ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה׃‬tabără este un strigăt de război!`` a răspuns: .`` Domnul S'a lăsat de răul.Pentru ce să se aprindă. şi 16 ‫ והלחת מעשה אלהים המה והמכתב‬16Tablele scrisul era scrisul lui Dumnezeu. şi l 20 ‫ ויקח את העגל אשר עשו וישרף‬20A -a ars în foc.

şi aproape trei mii de oameni ‫ העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש׃‬au pierit în ziua aceea din popor. Am să mă ‫ אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה‬sui acum la Domnul: poate că voi căpăta ‫ אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם׃‬iertare pentru păcatul vostru.. mergeţi şi străbateţi tabăra dela o poartă la alta.Fiecare din voi să se încingă cu sabia.Să nu se aprindă 22 ‫ ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה‬22Aaron de mînie domnul meu! Tu singur ştii că ‫ ידעת את העם כי ברע הוא׃‬poporul acesta este pornit la rău.Fă-ne un dumnezeu.Ah! poporul acesta a făcut un păcat ‫ העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי‬foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de . omul acela care ne -a scos din ‫ העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה‬ţara Egiptului. spre ‫ פרעה אהרן לשמצה בקמיהם׃‬batjocura vrăjmaşilor săi. nu ştim ce s'a făcut!` ‫לו׃‬ le-am zis: .`` s'a întors la Domnul..Predaţi-vă azi în slujba 29 ‫ ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה‬29Moise Domnului. Dumnezeul lui Israel: . l-am aruncat în ‫ לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה׃‬foc.Aşa vorbeşte Domnul. chiar cu jertfa fiului şi fratelui ‫ כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום‬vostru. ‫המים וישק את בני ישראל׃‬ a zis lui Aaron: . şi fiecare să omoare pe fratele. pe prietenul şi pe ruda sa.Aţi 30 ‫ ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם‬30A făcut un păcat foarte mare..cenuşa pe faţa apei. a zis: . Moise a zis poporului: . şi din el a ieşit viţelul acesta. şi a zis: 26 ‫ ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי‬26s'a .. 23 ‫ ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר‬23Ei care să meargă înaintea noastră. să vină la ‫ ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי׃‬mine!`` Şi toţi copiii lui Levi s'au strîns la el. aşezat la uşa taberii.Cine este pentru Domnul. căci ‫ ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר‬Moise.Cine are aur. mi-au zis: .Ce ţi -a făcut 21 ‫ ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך‬21Moise poporul acesta..`` a văzut că poporul era fără frîu. să -l 24 ‫ ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו‬24Eu scoată!` Şi mi l-au dat. şi a 31 ‫ וישב משה אל יהוה ויאמר אנא חטא‬31Moise zis: . 27El le -a zis: . şi a dat -o ‫ באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני‬presărat copiilor lui Israel s'o bea...`` 27 ‫ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי‬ ‫ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו‬ ‫ושובו משער לשער במחנה והרגו איש‬ ‫את אחיו ואיש את רעהו ואיש את‬ ‫קרבו׃‬ lui Levi au făcut după porunca 28 ‫ ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן‬28Copiii lui Moise. pentruca binecuvîntarea Lui să ‫ ברכה׃‬vină astăzi peste voi!`` doua zi. de ai adus asupra lui un ‫ העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה׃‬păcat atît de mare?`` a răspuns: . 25 ‫ וירא משה את העם כי פרע הוא כי‬25Moise căci Aaron îl făcuse să fie fără frîu.

pe care l-ai ‫ והעם אשר העלית מארץ מצרים אל‬scos din ţara Egiptului. zicînd: .. ‫ הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק‬pe lui Isaac şi lui Iacov.Pe cel ce a 33 ‫ ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא‬33Domnul păcătuit împotriva Mea. Aruncă-ţi ‫ אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך‬în acum podoabele depe tine. 35 ‫ ויגף יהוה את העם על אשר עשו את‬35Domnul pentru că făcuse viţelul făurit de Aaron. Îngerul Meu va merge ‫ דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום‬înaintea ta.. ‫העגל אשר עשה אהרן׃‬ Capitolul 33 Exodus33 Exodus33 a zis lui Moise: . Amoriţi. şi voi 2 ‫ ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את‬2Voi izgoni pe Cananiţi.`` lui Israel şi-au scos de pe ei 6 ‫ ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר‬6Copiii podoabele.Seminţei ‫ וליעקב לאמר לזרעך אתננה׃‬tale o voi da!` trimite înaintea ta un înger. te-aş prăpădi. şi du poporul unde ţi-am 34 ‫ ועתה לך נחה את העם אל אשר‬34Du-te spus.Du-te. ‫ הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי‬Fereziţi. dar în ziua răzbunării Mele. şi au plecat dela muntele . ca să nu te prăpădesc pe ‫ בדרך׃‬drum. toţi s'au întristat. pe care ‫ מחני נא מספרך אשר כתבת׃‬ai scris -o!`` a zis lui Moise: . Iată.‫ זהב׃‬aur. îi ‫ פקדי ופקדתי עליהם חטאתם׃‬voi pedepsi pentru păcatul lor!`` a lovit cu urgie poporul. şi 1 ‫ וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה‬1Domnul porneşte de aici cu poporul. Domnul a zis lui Moise: . suie-te în ţara. pe acela îl voi ‫ לי אמחנו מספרי׃‬şterge din cartea Mea. Dar Eu nu Mă voi sui în ‫ בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך‬mijlocul tău. acum păcatul! Dacă nu. Heviţi şi Iebusiţi. 32 ‫ ועתה אם תשא חטאתם ואם אין‬32Iartă-le atunci. ‫והיבוסי׃‬ în ţara aceasta unde curge 3 ‫ אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה‬3Suie-te lapte şi miere. şi nimeni nu şi ‫ ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו׃‬-a pus podoabele pe el.. şi voi vedea ‫ מעליך ואדעה מה אעשה לך׃‬ce-ţi voi face.`` a auzit poporul aceste triste 4 ‫ וישמע העם את הדבר הרע הזה‬4Cînd cuvinte. şterge-mă din cartea Ta. căci eşti un popor încăpăţînat.Spune 5 ‫ ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני‬5Şi copiilor şi lui Israel: . dar. numai o clipă dacă M-aş sui mijlocul tău.Voi sînteţi un popor ‫ ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד‬încăpăţînat. care am jurat că o voi da lui Avraam. Hetiţi.

.Voi merge Eu 14 ‫ ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃‬14Domnul însumi cu tine. tot 8 ‫ והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל‬8Cînd poporul se scula în picioare. eu şi poporul Tău? Oare nu ‫ בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו‬cînd vei merge Tu cu noi. eu şi poporul ‫ ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני‬aceasta Tău.. vorbea cu Moise faţă în faţă. ‫ כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל‬Apoi Moise se întorcea în tabără. nu ne lăsa să plecăm de ‫ תעלנו מזה׃‬aici. înaintea Ta. şi Domnul vorbea cu Moise. fiul lui Nun. dar lui slujitor. şi urmărea cu ‫ משה עד באו האהלה׃‬ochii pe Moise. l -a ‫ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל‬numit cortul întîlnirii. şi ai ‫ את אשר תשלח עמי ואתה אמרת‬Tu căpătat trecere înaintea Mea!` ‫ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני׃‬ dacă am căpătat trecere 13 ‫ ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך‬13Acum. poporul vedea stîlpul de nor 10 ‫ וראה כל העם את עמוד הענן עמד‬10Tot oprindu-se la uşa cortului.Du pe poporul acesta!` Şi nu-mi ‫ אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני‬arăţi pe cine vei trimete cu mine. şi cînd prin vom fi deosebiţi. ‫ימיש מתוך האהל׃‬ a zis Domnului: . şi voi avea trecere Ta. fiecare ‫ העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי‬stătea la uşa cortului său.‫ חורב׃‬Horeb. tot poporul se ‫ פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש‬scula şi se arunca cu faţa la pămînt la ‫ פתח אהלו׃‬uşa cortului lui. nu ‫ המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא‬tînărul ieşea deloc din mijlocul cortului.. Însă. stîlpul de 9 ‫ והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן‬9Şi nor se pogora şi se oprea la uşa ‫ ועמד פתח האהל ודבר עם משה׃‬cortului.`` i -a zis: . şi îţi voi da odihnă. care era afară din tabără. Şi toţi ceice pe Domnul. Tu îmi 12 ‫ ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר‬12Moise zici: . cînd intra Moise în cort. Şi gîndeşte-Te că neamul ‫ חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה׃‬înaintea aceasta este poporul Tău!`` a răspuns: . la o depărtare oare care. se duceau la cortul ‫ מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל‬întrebau întîlnirii. ai zis: . se va şti că am căpătat trecere 16 ‫ ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן‬16Cum înaintea Ta. Iosua. pînă intra el în cort. ‫מועד אשר מחוץ למחנה׃‬ se ducea Moise la cort. arată-mi căile Tale. a luat cortul lui şi l -a întins afară 7 ‫ ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ‬7Moise din tabără. de toate popoarele de pe faţa ‫ האדמה׃‬pămîntului?`` .Iată. 11 ‫ ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים‬11Domnul cum vorbeşte un om cu prietenul lui. atunci ‫ הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא‬Te voi cunoaşte.Dacă nu mergi Tu 15 ‫ ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל‬15Moise însuţi cu noi.Eu te cunosc pe nume.

căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!`` 21Domnul a zis: .`` Capitolul 34 Exodus34 Exodus34 a zis lui Moise: . şi s'a suit pe muntele Sinai. şi Eu voi ‫ לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת‬scrie pe ele cuvintele cari erau pe tablele ‫ את הדברים אשר היו על הלחת‬dintîi pe cari le-ai sfărîmat. pe vîrful muntelui.Faţa nu vei putea să Mi -o vezi.Voi face să 19 ‫ ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך‬19Domnul treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea ‫ וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את‬Mea. şi te cunosc pe ‫ בעיני ואדעך בשם׃‬nume!`` 18 ‫ ויאמר הראני נא את כבדך׃‬18Moise a zis: . 20 ‫ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא‬ ‫יראני האדם וחי׃‬ 21 ‫ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת‬ ‫על הצור׃‬ cînd va trece slava Mea.Taie două 1 ‫ ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני‬1Domnul table de piatră ca cele dintîi. te voi 22 ‫ והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת‬22Şi pune în crăpătura stîncii. pînă voi trece...`` a tăiat două table de piatră ca şi 4 ‫ ויפסל שני לחת אבנים כראשנים‬4Moise cele dintîi.Iată un loc lîngă Mîne. vei sta pe stîncă.a zis lui Moise: .Voi face şi 17 ‫ ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר‬17Domnul ceea ce-mi ceri acum.. Eu Mă îndur de cine vreau ‫ אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃‬înaintea să Mă îndur. Mă vei vedea pe dinapoi. şi nici boi. şi te voi ‫ הצור ושכתי כפי עליך עד עברי׃‬acoperi cu mîna Mea.Arată-mi slava Ta!`` a răspuns: . şi am milă de cine vreau să am milă!`` 20Domnul a zis: .. şi voi chema Numele Domnului ta. şi nimeni 3 ‫ ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא‬3Nimeni să nu se arate pe tot muntele. dar ‫ לא יראו׃‬Faţa Mea nu se poate vedea. s'a sculat dis de dimineaţă.. cînd Îmi voi trage mîna la o parte 23 ‫ והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני‬23Iar dela tine. ‫ בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל‬nici oi să nu pască pe lîngă muntele ‫ מול ההר ההוא׃‬acesta. să stai acolo ‫ סיני ונצבת לי שם על ראש ההר׃‬înaintea Mea. după cum îi . ‫הראשנים אשר שברת׃‬ gata disdedimineaţă şi suie-te de 2 ‫ והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר‬2Fii dimineaţă pe muntele Sinai. să nu se suie cu tine. căci ai căpătat ‫ הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן‬trecere înaintea Mea..

Eu fac un legămînt. să 13 ‫ כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם‬13Dimpotrivă le sfărîmaţi stîlpii idoleşti şi să le trîntiţi la ‫ תשברון ואת אשריו תכרתון׃‬pămînt idolii. plin de bunătate şi ‫ ואמת׃‬încet credincioşie. voi izgoni dinaintea ta pe Amoriţi. 11 ‫ שמר לך את אשר אנכי מצוך היום‬11Ia Iată. şi a rostit Numele ‫ ויקרא בשם יהוה׃‬Domnului. va vedea lucrarea Domnului.Iată. dacă am căpătat trecere înaintea Ta. în faţa întregului popor. şi a luat în mînă cele ‫ וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני‬poruncise două table de piatră. la mînie. Te rog să mergi în mijlocul nostru.Domnul. Domnul a trecut pe dinaintea lui. iartă fărădelegea..Domnul. Doamne. Hetiţi. şi ‫ בנים ועל בני בנים על שלשים ועל‬pe pedepseşte fărădelegea părinţilor în ‫ רבעים׃‬copii şi în copiii copiilor lor pînă la al 8 ‫וימהר משה ויקד ארצה וישתחו׃‬ 9 ‫ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני‬ ‫ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף‬ ‫הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו׃‬ treilea şi al patrulea neam!`` 8Îndată Moise s'a plecat pînă la pămînt şi s'a închinat. şi a 6 ‫ ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה‬6Şi strigat: . poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţînat.. Dumnezeu este un ‫ אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד‬Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv. dar nu socoteşte cel vinovat drept nevinovat. ca să nu fie ‫ הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה‬o cursă pentru tine. ‫כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני‬ ‫לחת אבנים׃‬ S'a pogorît într'un nor. Voi face. 10 ‫ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל‬ ‫עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל‬ ‫הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר‬ ‫אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא‬ ‫הוא אשר אני עשהעמך׃‬ seama la ceea ce-ţi poruncesc azi. ‫ הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני‬Cananiţi. 14 ‫ כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה‬14Să nu te închini înaintea unui alt . şi prin tine voi face lucruri înfricoşate. a stătut 5 ‫ וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם‬5Domnul acolo lîngă el. ‫והחתי והפרזי והחוי והיבוסי׃‬ nu cumva să faci legămînt cu 12 ‫ השמר לך פן תכרת ברית ליושב‬12Să locuitorii ţării unde ai să intri. dacă vor locui în ‫ למוקש בקרבך׃‬mijlocul tău. Heviţi şi Iebusiţi.Doamne. dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre. 9El a zis: . ‫ וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על‬răzvrătirea şi păcatul. Îşi ţine dragostea pînă în mii de 7 ‫ נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע‬7care neamuri de oameni.. minuni cari n'au avut loc în nicio ţară şi la niciun neam. şi ia-ne în stăpînirea Ta!`` 10Domnul a răspuns: . Fereziţi. să le dărîmaţi altarele. tot poporul care este în jurul tău.

căci Domnul se numeşte ‫ קנא שמו אל קנא הוא׃‬dumnezeu. ca nu cumva. răscumperi cu un miel pe întîiul 20 ‫ ופטר חמור תפדה בשה ואם לא‬20Să născut al măgăriţei. să -i frîngi gîtul. şi să mănînci din ‫ ואכלת מזבחו׃‬te jertfele lor. Dumnezeului tău. este un Dumnezeu gelos. să te odihneşti. 22Să ţii sărbătoarea săptămînilor. şi nimeni nu-ţi va pofti ţara. chiar în vremea aratului şi seceratului. şi să nu te înfăţişezi cu mînile goale 21 ‫ששת ימים תעבד וביום השביעי‬ ‫תשבת בחריש ובקציר תשבת׃‬ 22 ‫וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר‬ ‫חטים וחג האסיף תקופת השנה׃‬ 23 ‫שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך‬ ‫את פני האדן יהוה אלהי ישראל׃‬ înaintea Mea. cum ţi-am căci în luna spicelor ai ieşit din ‫ האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים׃‬poruncit. să faci legămînt cu locuitorii 15 ‫ פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו‬15Fereşte-te ţării. ‫ אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי‬curvind înaintea dumnezeilor lor. fetele lor. ţii sărbătoarea azimilor: timp de 18 ‫ את חג המצות תשמר שבעת ימים‬18. 23De trei ori pe an. în timpul cînd te vei sui de trei ori pe an. şi sărbătoarea strîngerii roadelor la sfîrşitul anului. toţi cei de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu.Să şapte zile. în luna ‫ תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש‬spicelor. 21Şase zile să lucrezi. ca să te înfăţişezi înaintea Domnului. gelos. să şi pe fiii tăi să curvească înaintea ‫ אלהיהן׃‬tîrască dumnezeilor lor. 24Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta. să mănînci azimi. 17 ‫ אלהי מסכה לא תעשה לך׃‬17Să nu-ţi faci un dumnezeu turnat. şi ‫ ילין לבקר זבח חג הפסח׃‬carnea din jertfa praznicului Paştelor să nu fie ţinută în timpul nopţii pînă . Dumnezeul lui Israel. curvind înaintea ‫ אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך‬dumnezeilor lor. şi astfel. Să pe orice întîi născut al fiilor ‫ יראו פני ריקם׃‬răscumperi tăi. a celor dintîi roade din secerişul grîului. nu cumva să iei din fetele lor 16 ‫ ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו‬16ca neveste fiilor tăi. Egipt. iar în ziua a şaptea să te odihneşti. întîi născut este al Meu. şi-ţi voi întinde hotarele. iar dacă nu -l ‫ תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא‬răscumperi. 24 ‫כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את‬ ‫גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך‬ ‫לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים‬ ‫בשנה׃‬ n'aduci cu pîne dospită sîngele 25 ‫ לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא‬25Să dobitocului jertfit în cinstea Mea.. chiar 19 ‫ כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר‬19Orice orice întîi născut de parte bărbătească ‫ פטר שור ושה׃‬din turmele de vaci sau de oi. să poftească şi pe tine. şi. aducîndu-le jertfe. la vremea hotărîtă.

pe muntele Sinai. nu ştia că feţei lui strălucea.`` 27Domnul a zis lui Moise: . 33Cînd a încetat să le vorbească. 26Să aduci în casa Domnului. lui Israel se uitau la faţa lui 35 ‫ וראו בני ישראל את פני משה כי‬35Copiii Moise. pîrga celor dintîi roade ale pămîntului. şi el le ‫ וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם׃‬-a vorbit. toţi copiii lui Israel s'au 32 ‫ ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום‬32După apropiat. Aaron şi toţi 31 ‫ ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן‬31Moise fruntaşii adunării s'au întors la el. i -a chemat.Scrie-ţi cuvintele acestea. pentrucă ‫ לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו׃‬pielea vorbise cu Domnul. şi n'a băut deloc Şi Domnul a scris pe table cuvintele ‫ שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית‬apă. spunea ‫ בני ישראל את אשר יצוה׃‬copiilor lui Israel ce i se poruncise. . ‫ העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה‬Cînd se pogora de pe munte. şi toţi copiii lui Israel s'au uitat la 30 ‫ וירא אהרן וכל בני ישראל את משה‬30Aaron Moise. legămîntului. ‫עשרת הדברים׃‬ s'a pogorît de pe muntele Sinai. 34 ‫ ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו‬34Cînd ca să -I vorbească. ‫ והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו׃‬şi se temeau să se apropie de el. şi iată că pielea feţei lui strălucea. iar cînd ieşea. căci pe temeiul acestor cuvinte închei legămînt cu tine şi cu Israel!`` 27 ‫ויאמר יהוה אל משה כתב לך את‬ ‫הדברים האלה כי על פי הדברים האלה‬ ‫כרתי אתך ברית ואת ישראל׃‬ a stat acolo cu Domnul 28 ‫ ויהי שם עם יהוה ארבעים יום‬28Moise patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Dumnezeului tău. cele zece porunci. ‫ וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא‬N'a mîncat deloc pîne. şi el le -a dat toate poruncile.26 ‫ראשית בכורי אדמתך תביא בית‬ ‫יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃‬ dimineaţa. aceea.. Iedul să nu -l fierbi în laptele mamei lui. 33 ‫ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו‬ ‫מסוה׃‬ intra Moise înaintea Domnului. îşi scotea măhrama ‫ יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל‬pînă ce ieşea. şi Moise îşi punea iarăş pe faţă pînă ce intra ca să ‫ המסוה על פניו עד באו לדבר אתו׃‬măhrama vorbească cu Domnul. şi -a pus o măhramă pe faţă. ‫ את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני׃‬pe cari le primise dela Domnul. 29 ‫ ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת‬29Moise cu cele două table ale mărturiei în mînă. şi vedeau că pielea feţei lui ‫ קרן עור פני משה והשיב משה את‬strălucea.