PERICOPA (PARAŞA) PEQUDEI Exodus capitolele

38,vers 21– cap. 40 vers 38
Capitolul 38

21 ‫אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר‬
‫פקד על פי משה עבדת הלוים ביד‬
‫איתמר בן אהרן הכהן׃‬
22 ‫ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה‬
‫עשה את כל אשר צוה יהוה את משה׃‬
23 ‫ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן‬
‫חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן‬
‫ובתולעת השני ובשש׃‬
24 ‫כל הזהב העשוי למלאכה בכל‬
‫מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע‬
‫ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל‬
‫בשקל הקדש׃‬
25 ‫וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף‬
‫ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל‬
‫הקדש׃‬
26 ‫בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל‬
‫הקדש לכל העבר על הפקדים מבן‬
‫עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף‬
‫ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃‬
27 ‫ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני‬
‫הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים‬
‫למאת הככר ככר לאדן׃‬

21Iată socoteala locaşului cortului
întîlnirii, făcută după porunca lui Moise,
prin îngrijirea Leviţilor, subt cîrmuirea
lui Itamar, fiul preotului Aaron.
22Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din
seminţia lui Iuda, a făcut tot ce
poruncise lui Moise Domnul.
23El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui
Ahisamac, din seminţia lui Dan, meşter
la săpat în pietre, la cioplit cu
meşteşug, şi la lucrat pe gherghef în
materiile văpsite în albastru, în
purpuriu, în cărmiziu, şi în in subţire.
24Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru
toate lucrările sfîntului locaş, aur ieşit
din daruri, se suia la douăzeci şi nouă
de talanţi şi şapte sute treizeci de sicli,
după siclul cortului.
25Argintul celor ieşiţi la numărătoare,
din adunare, se suia la o sută de talanţi
şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de
sicli, după siclul sfîntului locaş:
26Cîte o jumătate de siclu de cap, o
jumătate de siclu, după siclul sfîntului
locaş, pentru fiecare om cuprins în
numărătoare, dela vîrsta de douăzeci
de ani în sus, adică pentru şase sute
trei mii cinci sute cincizeci de oameni.
27Din cei o sută de talanţi de argint
s'au turnat picioarele sfîntului locaş şi
picioarele perdelei din lăuntru, adică o
sută de picioare la cei o sută de talanţi,
cîte un talant de picior.

Capitolul 39

Exodus39

1 ‫ומן התכלת והארגמן ותולעת השני‬
‫עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את‬
‫בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה‬
‫יהוה את משה׃‬
2 ‫ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן‬
‫ותולעת שני ושש משזר׃‬
3 ‫וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם‬
‫לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן‬
‫ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה‬
‫חשב׃‬
4 ‫כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו‬
‫חבר׃‬
5 ‫וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא‬
‫כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני‬
‫ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה׃‬
6 ‫ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת‬
‫זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני‬
‫ישראל׃‬
7 ‫וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון‬
‫לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃‬
8 ‫ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה‬
‫אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני‬
‫ושש משזר׃‬
9 ‫רבוע היה כפול עשו את החשן זרת‬
‫ארכו וזרת רחבו כפול׃‬
10 ‫וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור‬
‫אדם פטדה וברקת הטור האחד׃‬
11 ‫והטור השני נפך ספיר ויהלם׃‬
12 ‫והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃‬

Exodus39
1Cu materiile văpsite în albastru, în
purpuriu şi în cărmiziu, au făcut
veşmintele preoţilor pentru slujba
sfîntului locaş, şi au făcut veşminte
sfinte lui Aaron, cum poruncise lui
Moise Domnul.
2Au făcut efodul de aur, de fir albastru,
purpuriu şi cărmiziu, şi de in subţire
răsucit.
3Au întins nişte plăci de aur, şi le-au
tăiat în fire subţiri, pe cari le-au ţesut în
materiile vopsite în albastru, în purpuriu
şi în cărmiziu, şi în in subţire; era lucrat
cu măestrie.
4I-au făcut nişte umărari cari se
împreunau cu el, aşa că la cele două
capete ale lui, efodul era legat cu ei.
5Brîul era de aceeaş lucrătură ca
efodul şi prins de el; era de aur, de fir
albastru, purpuriu şi cărmiziu, şi de in
subţire răsucit, cum poruncise lui Moise
Domnul.
6Au pregătit pietrele de onix, le-au prins
în legături de aur şi au săpat pe ele
numele fiilor lui Israel, cum se sapă
peceţile.
7Le-au pus pe umărarii efodului, ca
pietre de aducere aminte pentru fiii lui
Israel, cum poruncise lui Moise
Domnul.
8Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu
măestrie, din aceeaş lucrătură ca
efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu
şi cărmiziu, şi de in subţire răsucit.
9Era în patru colţuri. Pieptarul l-au făcut
îndoit; lungimea lui era de o palmă, şi
lăţimea de o palmă; era îndoit.
10Au pus în el patru şiruri de pietre: în
şirul întîi era: un sardonix, un topaz şi
un smaragd;
11în al doilea şir: un rubin, un safir şi un
diamant;
12în al treilea şir: un opal, un agat şi un
ametist;

13 ‫והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה‬
‫מוסבת משבצות זהב במלאתם׃‬
14 ‫והאבנים על שמת בני ישראל הנה‬
‫שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש‬
‫על שמו לשנים עשר שבט׃‬
15 ‫ויעשו על החשן שרשרת גבלת‬
‫מעשה עבת זהב טהור׃‬
16 ‫ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת‬
‫זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות‬
‫החשן׃‬
17 ‫ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי‬
‫הטבעת על קצות החשן׃‬
18 ‫ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על‬
‫שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל‬
‫מול פניו׃‬
19 ‫ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על‬
‫שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר‬
‫האפד ביתה׃‬
20 ‫ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי‬
‫כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת‬
‫מחברתו ממעל לחשב האפד׃‬
21 ‫וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת‬
‫האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד‬
‫ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה‬
‫יהוה את משה׃‬
22 ‫ויעש את מעיל האפד מעשה ארג‬
‫כליל תכלת׃‬
23 ‫ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה‬
‫לפיו סביב לא יקרע׃‬
24 ‫ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת‬
‫וארגמן ותולעת שני משזר׃‬

13iar în al patrulea şir: un hrisolit, un
onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau
legate în ferecăturile lor de aur.
14Erau douăsprezece, după numele
fiilor lui Israel; erau săpate ca nişte
peceţi, fiecare cu numele uneia din cele
douăsprezece seminţii.
15Pe pieptar au făcut apoi nişte
lănţişoare de aur curat, împletite ca
nişte sfori.
16Au făcut două ferecături de aur şi
două verigi de aur, şi au pus cele două
verigi la cele două capete ale
pieptarului.
17Apoi cele două lănţişoare împletite,
de aur, le-au vîrît în cele două verigi
dela cele două capete ale pieptarului;
18iar celelalte două capete ale celor
două lănţişoare le-au agăţat de cele
două ferecături şi le-au pus pe umărarii
efodului în partea dinainte. 19Au mai făcut două verigi de aur, pe
cari le-au pus la cele două capete de
jos ale pieptarului, pe marginea
dinlăuntru dinspre efod.
20Apoi au făcut alte două verigi de aur,
pe cari le-au pus la cei doi umărari ai
efodului, jos, pe partea dinainte a lui,
tocmai acolo unde se împreună efodul
cu umărarii, deasupra brîului efodului.
21Au legat pieptarul cu verigile lui de
verigile efodului cu o sfoară albastră,
aşa ca pieptarul să stea ţapăn
deasupra brîului efodului, şi să nu se
poată mişca de pe efod, cum poruncise
lui Moise Domnul. Facerea mantiei
efodului.
22Au făcut mantia de subt efod, ţesută
toată cu meşteşug din materie albastră.
23La mijlocul mantiei, sus, era o gură
ca gura unei platoşe; gura aceasta era
tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă.
24Pe marginea mantiei au făcut nişte
rodii de coloare albastră, purpurie şi
cărmizie, din fir răsucit;

25 ‫ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את‬
‫הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל‬
‫סביב בתוך הרמנים׃‬
26 ‫פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי‬
‫המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את‬
‫משה׃‬
27 ‫ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג‬
‫לאהרן ולבניו׃‬
28 ‫ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת‬
‫שש ואת מכנסי הבד שש משזר׃‬
29 ‫ואת האבנט שש משזר ותכלת‬
‫וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר‬
‫צוה יהוה את משה׃‬
30 ‫ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור‬
‫ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש‬
‫ליהוה׃‬
31 ‫ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על‬
‫המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את‬
‫משה׃‬
32 ‫ותכל כל עבדת משכן אהל מועד‬
‫ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה‬
‫את משה כן עשו׃‬
33 ‫ויביאו את המשכן אל משה את‬
‫האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו‬
‫ועמדיו ואדניו׃‬
34 ‫ואת מכסה עורת האילם המאדמים‬
‫ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת‬
‫המסך׃‬
35 ‫את ארן העדת ואת בדיו ואת‬
‫הכפרת׃‬
36 ‫את השלחן את כל כליו ואת לחם‬

25au făcut şi nişte clopoţei de aur curat,
şi clopoţeii i-au pus între rodii, de jur
împrejurul mantiei:
26venea un clopoţel şi o rodie, un
clopoţel şi o rodie pe toată marginea
dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum
poruncise lui Moise Domnul.
27Au făcut şi tunicile de in subţire
ţesute cu măestrie, pentru Aaron şi fiii
lui;
28mitra de in subţire, şi scufiile de in
subţire cari slujeau ca podoabă;
ismenele de in subţire răsucit;
29brîul de in subţire răsucit, lucrat la
gherghef, şi de coloare albastră,
purpurie şi cărmizie, cum poruncise lui
Moise Domnul.
30Au făcut apoi şi placa de aur curat,
cununa împărătească sfîntă, şi au
săpat pe ea, cum se sapă pe o
pecete: ,,Sfînt Domnului``.
31Au legat -o de mitră sus, cu o sfoară
albastră, cum poruncise lui Moise
Domnul.
32Astfel au fost isprăvite toate lucrările
locaşului cortului întîlnirii. Copiii lui
Israel au făcut tot ce poruncise lui
Moise Domnul: aşa au făcut.
33Au adus locaşul la Moise: cortul şi
toate uneltele lui, copcile, scîndurile,
drugii, stîlpii şi picioarele lui;
34învelitoarea de piei de berbece
văpsite în roş, învelitoarea de piei de
viţel de mare, şi perdeaua de
despărţire;
35chivotul mărturiei şi drugii lui, şi
capacul ispăşirii;
36masa cu toate uneltele ei, şi pînile
pentru punerea înaintea Domnului;

‫הפנים׃‬
37 ‫את המנרה הטהרה את נרתיה נרת‬
‫המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור׃‬
38 ‫ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה‬
‫ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל׃‬
39 ‫את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת‬
‫אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר‬
‫ואת כנו׃‬
40 ‫את קלעי החצר את עמדיה ואת‬
‫אדניה ואת המסך לשער החצר את‬
‫מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת‬
‫המשכן לאהל מועד׃‬
41 ‫את בגדי השרד לשרת בקדש את‬
‫בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו‬
‫לכהן׃‬
42 ‫ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו‬
‫בני ישראל את כל העבדה׃‬
43 ‫וירא משה את כל המלאכה והנה‬
‫עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך‬
‫אתם משה׃‬

37sfeşnicul de aur curat, candelele lui
aşezate în rînd şi toate uneltele lui, şi
untdelemnul pentru sfeşnic;
38altarul de aur, curat, untdelemnul
pentru ungere şi tămîia mirositoare, şi
perdeaua dela uşa cortului;
39altarul de aramă, grătarul lui de
aramă, drugii lui şi toate uneltele lui;
ligheanul cu piciorul lui;
40pînzele curţii, stîlpii ei şi picioarele
lor, perdeaua dela poarta curţii, funiile
ei, ţăruşii ei, şi toate uneltele pentru
slujba locaşului cortului întîlnirii;

41veşmintele pentru slujbă, pentru
făcut slujba în Locul sfînt, veşmintele
sfinte pentru preotul Aaron, şi
veşmintele fiilor lui pentru slujbele
preoţeşti.
42Copiii lui Israel au făcut toate aceste
lucrări după toate poruncile pe cari le
dăduse lui Moise Domnul.
43Mosie a cercetat toate lucrările; şi
iată, le făcuseră cum poruncise
Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i -a
binecuvîntat.

Capitolul 40

Exodus40

1 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
2 ‫ביום החדש הראשון באחד לחדש‬
‫תקים את משכן אהל מועד׃‬
3 ‫ושמת שם את ארון העדות וסכת על‬
‫הארן את הפרכת׃‬

Exodus40
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2,,În ziua întîi a lunii întîi, să întinzi
locaşul cortului întîlnirii.
3Să pui în el chivotul mărturiei, şi
înaintea chivotului să atîrni perdeaua
dinlăuntru.

4 ‫והבאת את השלחן וערכת את ערכו‬
‫והבאת את המנרה והעלית את נרתיה׃‬
5 ‫ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני‬
‫ארון העדת ושמת את מסך הפתח‬
‫למשכן׃‬
6 ‫ונתתה את מזבח העלה לפני פתח‬
‫משכן אהל מועד׃‬
7 ‫ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין‬
‫המזבח ונתת שם מים׃‬
8 ‫ושמת את החצר סביב ונתת את מסך‬
‫שער החצר׃‬
9 ‫ולקחת את שמן המשחה ומשחת את‬
‫המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת‬
‫כל כליו והיה קדש׃‬
10 ‫ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו‬
‫וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש‬
‫קדשים׃‬
11 ‫ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת‬
‫אתו׃‬
12 ‫והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח‬
‫אהל מועד ורחצת אתם במים׃‬
13 ‫והלבשת את אהרן את בגדי הקדש‬
‫ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי׃‬
14 ‫ואת בניו תקריב והלבשת אתם‬
‫כתנת׃‬
15 ‫ומשחת אתם כאשר משחת את‬
‫אביהם וכהנו לי והיתה להית להם‬
‫משחתם לכהנת עולם לדרתם׃‬
16 ‫ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו‬
‫כן עשה׃‬
17 ‫ויהי בחדש הראשון בשנה השנית‬

4Apoi să aduci masa, şi să pui pe ea
cele rînduite. După aceea, să aduci
sfeşnicul, şi să -i aşezi candelele.
5Altarul de aur pentru tămîie să -l aşezi
înaintea chivotului mărturiei, şi să atîrni
perdeaua la uşa cortului.
6Să aşezi altarul pentru arderile de tot
înaintea uşii locaşului cortului întîlnirii.
7Ligheanul să -l aşezi între cortul
întîlnirii şi altar, şi să pui apă în el.
8Să aşezi curtea de jur împrejur, şi să
pui perdeaua la poarta curţii.
9Să iei untdelemnul pentru ungere, să
ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el, şi
să -l sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va
fi sfînt.
10Să ungi altarul pentru arderile de tot
şi toate uneltele lui, şi să sfinţeşti
altarul; şi altarul va fi prea sfînt.
11Să ungi ligheanul cu piciorul lui, şi
să -l sfinţeşti.
12Apoi să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la
uşa cortului întîlnirii, şi să -i speli cu
apă.
13Să îmbraci pe Aaron cu veşmintele
sfinte, să -l ungi, şi să -l sfinţeşti, ca săMi facă slujba de preot.
14Să chemi şi pe fiii lui, să -i îmbraci
cu tunicile,
15şi să -i ungi cum ai uns pe tatăl lor,
ca să-Mi facă slujba de preoţi. În
puterea acestei ungeri, ei vor avea
pururea dreptul preoţiei, printre urmaşii
lor.``
16Moise a făcut întocmai cum îi
poruncise Domnul; aşa a făcut.
17În ziua întîi a lunii întîi a anului al
doilea, cortul era aşezat.

‫באחד לחדש הוקם המשכן׃‬
18 ‫ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו‬
‫וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם‬
‫את עמודיו׃‬
19 ‫ויפרש את האהל על המשכן וישם את‬
‫מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה‬
‫יהוה את משה׃‬
20 ‫ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם‬
‫את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על‬
‫הארן מלמעלה׃‬
21 ‫ויבא את הארן אל המשכן וישם את‬
‫פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר‬
‫צוה יהוה את משה׃‬
22 ‫ויתן את השלחן באהל מועד על ירך‬
‫המשכן צפנה מחוץ לפרכת׃‬
23 ‫ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה‬
‫כאשר צוה יהוה את משה׃‬
24 ‫וישם את המנרה באהל מועד נכח‬
‫השלחן על ירך המשכן נגבה׃‬
25 ‫ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה‬
‫יהוה את משה׃‬
26 ‫וישם את מזבח הזהב באהל מועד‬
‫לפני הפרכת׃‬
27 ‫ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה‬
‫יהוה את משה׃‬
28 ‫וישם את מסך הפתח למשכן׃‬
29 ‫ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל‬
‫מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה‬
‫כאשר צוה יהוה את משה׃‬
30 ‫וישם את הכיר בין אהל מועד ובין‬
‫המזבח ויתן שמה מים לרחצה׃‬

18Moise a aşezat cortul; i -a pus
picioarele, a aşezat scîndurile şi
verigile, şi a ridicat stîlpii.
19A întins învelitoarea care slujea de
acoperiş deasupra cortului, şi pe
deasupra a pus învelitoarea
acoperişului cortului, cum poruncise lui
Moise Domnul.
20Apoi a luat mărturia, şi a pus -o în
chivot; a pus drugii la chivot, şi a
aşezat capacul ispăşirii deasupra
chivotului.
21A adus chivotul în cort; a atîrnat
perdeaua despărţitoare înaintea lui, şi
a acoperit astfel chivotul mărturirei,
cum poruncise lui Moise Domnul.
22A aşezat masa în cortul întîlnirii, în
partea de miazănoapte a cortului,
dincoace de perdeaua dinlăuntru;
23şi a pus pe ea pînile, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise
Domnul.
24Apoi a aşezat sfeşnicul în cortul
întîlnirii, în faţa mesei, în partea de
miazăzi a cortului;
25şi i -a aşezat candelele, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise
Domnul.
26Apoi a aşezat altarul de aur în cortul
întîlnirii în faţa perdelei dinlăuntru;
27a ars pe el tămîie mirositoare, cum
poruncise lui Moise Domnul.
28A aşezat perdeaua la uşa cortului.
29A aşezat altarul pentru arderile de
tot la uşa locaşului cortului întîlnirii; şi a
adus pe el arderea de tot şi jertfa de
mîncare, cum poruncise lui Mosie
Domnul.
30A aşezat ligheanul între cortul
întîlnirii şi altar, şi a pus în el apă
pentru spălat.

31 ‫ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את‬
‫ידיהם ואת רגליהם׃‬
32 ‫בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל‬
‫המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה׃‬
33 ‫ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח‬
‫ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את‬
‫המלאכה׃‬
34 ‫ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה‬
‫מלא את המשכן׃‬
35 ‫ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי‬
‫שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את‬
‫המשכן׃‬
36 ‫ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני‬
‫ישראל בכל מסעיהם׃‬
37 ‫ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום‬
‫העלתו׃‬
38 ‫כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש‬
‫תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל‬
‫מסעיהם׃‬

31Moise, Aaron şi fiii lui şi-au spălat
mîinile şi picioarele în el;
32cînd intrau în cortul întîlnirii şi se
apropiau de altar, se spălau, cum
poruncise lui Moise Domnul.
33Apoi a ridicat curtea împrejurul
cortului şi altarului, şi a pus perdeaua
la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise
lucrarea.
34Atunci norul a acoperit cortul
întîlnirii, şi slava Domnului a umplut
cortul.
35Moise nu putea să intre în cortul
întîlnirii, pentrucă norul stătea
deasupra lui, şi slava Domnului umplea
cortul.
36Cît au ţinut călătoriile lor, copiii lui
Israel porneau numai cînd se ridica
norul deasupra cortului.
37Şi cînd nu se ridica norul, nu
porneau, pînă ce nu se ridica.
38Norul Domnului era deasupra
cortului ziua; iar noaptea, era un foc,
înaintea întregei case a lui Israel, în
timpul tuturor călătoriilor lor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful