PERICOPA (PARAŞA) TZAV Leveticus capitolele 6–

cap. 8 vers 36
Capitolul 6

Leviticus6

Leviticus6

1 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
va păcătui cineva şi va săvîrşi o
2 ‫ נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה‬2,,Cînd
nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind
‫ וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או‬aproapelui său un lucru încredinţat lui,
dat în păstrarea lui, sau luat cu sila,
‫ בגזל או עשק את עמיתו׃‬sau
sau va înşela pe aproapele lui,
că a găsit un lucru perdut,
3 ‫ או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על‬3tăgăduind
sau făcînd un jurămînt strîmb cu privire
‫ שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם‬la un lucru oarecare pe care -l face omul
‫ לחטא בהנה׃‬şi păcătuieşte;
va păcătui astfel şi se va face
4 ‫ והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה‬4cînd
vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila
‫ אשר גזל או את העשק אשר עשק או את‬sau luat prin înşelăciune, sau încredinţat
‫ הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה‬lui, sau lucrul perdut pe care l -a găsit,
‫אשר מצא׃‬
lucru pentru care a făcut un
5 ‫ או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם‬5sau
jurămînt strîmb-ori care ar fi-să -l dea
‫ אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר‬înapoi întreg, să mai adauge a cincea
din preţul lui, şi să -l dea în mîna
‫ הוא לו יתננו ביום אשמתו׃‬parte
stăpînului lui, chiar în ziua cînd îşi va

6 ‫ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן‬
‫הצאן בערכך לאשם אל הכהן׃‬
7 ‫וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו‬
‫על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה׃‬

aduce jertfa lui pentru vină.
6Iar ca jertfă pentru vină, să aducă
Domnului pentru păcatul lui un berbece
fără cusur, luat din turmă, după
preţuirea ta, şi să -l dea preotului.
7Şi preotul va face pentru el ispăşirea
înaintea Domnului, şi i se va ierta, ori
care ar fi greşeala, de care se va fi făcut
vinovat.``
8Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

8 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
următoarea poruncă lui Aaron şi
9 ‫ צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת‬9,,Dă
fiilor săi, şi zi: ,,Iată legea arderii de tot.
‫ תורת העלה הוא העלה על מוקדה על‬Arderea de tot să rămînă pe vatra
altarului toată noaptea pînă dimineaţa,

‫ המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח‬şi în felul acesta focul să ardă pe altar.
‫תוקד בו׃‬
să se îmbrace cu tunica de in,
10 ‫ ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש‬10Preotul
să-şi acopere goliciunea cu ismenele,
‫ על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל‬să ia cenuşa făcută de focul, care va
arderea de tot de pe altar, şi s'o
‫ האש את העלה על המזבח ושמו אצל‬mistui
verse lîngă altar.
‫המזבח׃‬
să se desbrace de veşmintele lui
11 ‫ ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים‬11Apoi
şi să se îmbrace cu altele, ca să scoată
‫ והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל‬cenuşa afară din tabără, într'un loc
‫ מקום טהור׃‬curat.
să ardă pe altar şi să nu se
12 ‫ והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה‬12Focul
stingă deloc: în fiecare dimineaţă,
‫ ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר‬preotul să aprindă lemne pe altar, să
arderea de tot pe ele, şi să ardă
‫ וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי‬aşeze
deasupra grăsimea jertfelor de
‫ השלמים׃‬mulţămire.
să ardă necurmat pe altar şi să
13 ‫ אש תמיד תוקד על המזבח לא‬13Focul
nu se stingă deloc.
‫תכבה׃‬
legea darului adus ca jertfă de
14 ‫ וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני‬14,,Iată
mîncare. Fiii lui Aaron s'o aducă
‫ אהרן לפני יהוה אל פני המזבח׃‬înaintea Domnului, înaintea altarului.
să ia un pumn din floarea
15 ‫ והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה‬15Preotul
făinii şi din untdelemn, cu toată tămîia
‫ ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה‬adăugată la darul de mîncare, şi s'o
pe altar ca aducere aminte de un
‫ והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה‬ardă
miros plăcut Domnului.
‫ליהוה׃‬
şi fiii lui să mănînce ce va mai
16 ‫ והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו‬16Aaron
rămînea din darul de mîncare; s'o
‫ מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל‬mănînce fără aluat, într'un loc sfînt, în
‫ מועד יאכלוה׃‬curtea cortului întîlnirii.
n'o coacă cu aluat. Aceasta este
17 ‫ לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה‬17Să
partea pe care le-am dat -o Eu din
‫ מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם׃‬darurile Mele de mîncare mistuite de
18 ‫כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם‬
‫לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם‬
‫יקדש׃‬

foc. Ea este un lucru prea sfînt, ca şi
jertfa de ispăşire şi ca şi jertfa pentru
vină.
18Toată partea bărbătească dintre copiii
lui Aaron să mănînce din ea. Aceasta
este o lege vecinică pentru urmaşii
voştri, cu privire la darurile de mîncare
mistuite de foc înaintea Domnului:
oricine se va atinge de ele va fi sfinţit.``

19 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬19Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
darul pe care îl vor face
20 ‫ זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו‬20,,Iată
Domnului Aaron şi fiii lui, în ziua cînd
‫ ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה‬vor primi ungerea: a zecea parte dintr'o
de floarea făinii, ca dar de mîncare
‫ סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר‬efă
vecinic, jumătate dimineaţa şi jumătate
‫ ומחציתה בערב׃‬seara.
fie pregătită în tigaie cu
21 ‫ על מחבת בשמן תעשה מרבכת‬21Să
untdelemn, şi s'o aduci prăjită; s'o aduci
‫ תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח‬coaptă şi tăiată în bucăţi, ca un dar de
‫ ניחח ליהוה׃‬mîncare de un miros plăcut Domnului.
dintre fiii lui Aaron, care va fi
22 ‫ והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה‬22Preotul
uns în locul lui, să aducă darul acesta
‫ אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר׃‬ca jertfă de mîncare. Aceasta este o
23 ‫וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל׃‬

lege vecinică înaintea Domnului: să fie
arsă întreagă.
23Orice dar de mîncare al unui preot să
fie ars în întregime: să nu se mănînce.``
24Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

24 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
lui Aaron şi fiilor lui, şi zi:
25 ‫ דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת‬25,,Vorbeşte
,,Iată legea jertfei de ispăşire. Vita
‫ תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה‬pentru jertfa de ispăşire să fie junghiată
Domnului în locul unde se
‫ תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים‬înaintea
junghie arderea de tot: ea este un lucru
‫ הוא׃‬prea sfînt.
care va aduce jertfa de
26 ‫ הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום‬26Preotul
ispăşire, acela s'o mănînce; şi anume să
‫ קדש תאכל בחצר אהל מועד׃‬fie mîncată într'un loc sfînt, în curtea
cortului întîlnirii.
27Oricine se va atinge de carnea ei va fi
sfinţit. Dacă va sări sînge din ea pe vre
un veşmînt, locul stropit cu sînge să fie
spălat într'un loc sfînt.

27 ‫כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר‬
‫יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה‬
‫תכבס במקום קדש׃‬
de pămînt în care se va fierbe,
28 ‫ וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם‬28Vasul
să se spargă; dacă s'a fiert într'un vas
‫ בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים׃‬de aramă, vasul să fie frecat şi spălat cu
29 ‫כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש‬
‫קדשים הוא׃‬
30 ‫וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל‬
‫מועד לכפר בקדש לא תאכל באש‬
‫תשרף׃‬

apă.
29Toată partea bărbătească dintre
preoţi să mănînce din ea: ea este un
lucru prea sfînt.
30Dar să nu se mănînce nici o jertfă de
ispăşire din al cărei sînge se va aduce
în cortul întîlnirii pentru facerea ispăşirii
în sfîntul locaş: ci aceea să fie arsă în
foc.

Capitolul 7
Leviticus7

Leviticus7

legea jertfei pentru vină: ea este
1 ‫ וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא׃‬1Iată
un lucru prea sfînt.
locul unde se junghie arderea de tot,
2 ‫ במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו‬2În
să se junghie şi vita care slujeşte ca
‫ את האשם ואת דמו יזרק על המזבח‬jertfă pentru vină. Sîngele ei să se
‫ סביב׃‬stropească pe altar dejur împrejur.
i se aducă toată grăsimea, coada,
3 ‫ ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה‬3Să
grăsimea care acopere măruntaiele,
‫ואת החלב המכסה את הקרב׃‬
doi rărunchi şi grăsimea de pe ei,
4 ‫ ואת שתי הכלית ואת החלב אשר‬4cei
de pe coapse, şi prapurul ficatului, care
‫ עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על‬va fi deslipit de lîngă rărunchi.
‫הכבד על הכלית יסירנה׃‬
să le ardă pe altar ca jertfă
5 ‫ והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה‬5Preotul
mistuită de foc înaintea Domnului.
‫ ליהוה אשם הוא׃‬Aceasta este o jertfă pentru vină.
partea bărbătească dintre preoţi
6 ‫ כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש‬6Toată
să mănînce din ea; şi anume s'o
‫ יאכל קדש קדשים הוא׃‬mănînce într'un loc sfînt, căci este un

7 ‫כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן‬
‫אשר יכפר בו לו יהיה׃‬

lucru prea sfînt.
7Cu jertfa pentru vină este ca şi cu jertfa
de ispăşire; aceeaş lege este pentru
amîndouă aceste jertfe: vita jertfită va fi
a preotului care va face ispăşirea.
8Preotul care va aduce arderea de tot a
cuiva, să aibă pentru el pielea arderii de
tot pe care a adus -o.
9Orice jertfă de mîncare, coaptă în
cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie, să
fie a preotului care a adus -o.

8 ‫והכהן המקריב את עלת איש עור‬
‫העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה׃‬
9 ‫וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל‬
‫נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן‬
‫המקריב אתה לו תהיה׃‬
orice jertfă de mîncare, frămîntată
10 ‫ וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל‬10Iar
cu untdelemn şi uscată, să fie a tuturor
‫ בני אהרן תהיה איש כאחיו׃‬fiilor lui Aaron, a unuia ca şi a celuilalt.
legea jertfei de mulţămire, care
11 ‫ וזאת תורת זבח השלמים אשר‬11Iată
se va aduce Domnului.
‫יקריב ליהוה׃‬
cineva o aduce ca jertfă de
12 ‫ אם על תודה יקריבנו והקריב על‬12Dacă
laudă, să aducă, împreună cu jertfa de
‫ זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן‬mulţămire, nişte turte nedospite,

cu untdelemn, nişte plăcinte
‫ ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת‬frămîntate
nedospite, stropite cu untdelemn, şi
‫ מרבכת חלת בלולת בשמן׃‬nişte turte din floarea de făină, prăjite şi

13 ‫על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על‬
‫זבח תודת שלמיו׃‬

frămîntate cu untdelemn.
13Pe lîngă aceste turte, să aducă şi
pîne dospită pentru darul lui de mîncare,
împreună cu jertfa lui de laudă şi de
mulţămire.
14Din toate acele daruri să aducă
Domnului cîte o bucată, ca dar ridicat;
ea să fie a preotului care stropeşte
sîngele jertfei de mulţămire.

14 ‫והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה‬
‫ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו‬
‫יהיה׃‬
jertfei de laudă şi de
15 ‫ ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו‬15Carnea
mulţămire să fie mîncată chiar în ziua în
‫ יאכל לא יניח ממנו עד בקר׃‬care este adusă; să nu se lase nimic din
16 ‫ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום‬
‫הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר‬
‫ממנו יאכל׃‬

ea pînă dimineaţa.
16Dacă aduce cineva o jertfă pentru
împlinirea unei juruinţe, sau ca dar de
bună voie, jertfa să fie mîncată chiar în
ziua cînd o va aduce; iar ce va rămînea
din ea, să se mănînce a doua zi.
17Ce va mai rămînea din carnea vitei
pănă a treia zi, să fie ars în foc.

17 ‫והנותר מבשר הזבח ביום השלישי‬
‫באש ישרף׃‬
s'ar întîmpla să mănînce cineva
18 ‫ ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו‬18Dacă
a treia zi din carnea jertfei lui de
‫ ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא‬mulţămire, jertfa lui nu va fi primită, şi nu
va ţinea în seamă celui ce a adus -o:
‫ יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו‬se
ci va fi un lucru urîcios, şi oricine va
‫ עונה תשא׃‬mînca din ea îşi va purta vina.
carnea care s'a atins de ceva
19 ‫ והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל‬19Nici
necurat nu trebuie mîncată: ci trebuie
‫ באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר׃‬arsă în foc. Orice om curat poate să

mănînce carne;
20dar acela care, găsindu-se în stare de
necurăţenie, va mînca din carnea jertfei
de mulţămire, care este a Domnului, să
fie nimicit din poporul său.

20 ‫והנפש אשר תאכל בשר מזבח‬
‫השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו‬
‫ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃‬
cine se va atinge de ceva necurat,
21 ‫ ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם‬21Şi
fie de vreo spurcăciune omenească, fie
‫ או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא‬de un dobitoc necurat, fie de o altă
şi va mînca din carnea
‫ ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה‬spurcăciune,
jertfei de mulţămire care este a
‫ ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃‬Domnului, să fie nimicit din poporul
22 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬

său.``
22Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

copiilor lui Israel, şi
23 ‫ דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב‬23,,Vorbeşte
spune: ,Să nu mîncaţi grăsime de bou,
‫ שור וכשב ועז לא תאכלו׃‬de miel sau de capră.
unui dobitoc mort sau
24 ‫ וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל‬24Grăsimea
sfîşiat de fiară va putea să fie
‫ מלאכה ואכל לא תאכלהו׃‬întrebuinţată la orice alt ceva, numai să
n'o mîncaţi.
25Căci cine va mînca din grăsimea
dobitoacelor din cari se aduc Domnului
jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din
poporul său.

25 ‫כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר‬
‫יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש‬
‫האכלת מעמיה׃‬
nu mîncaţi sînge, nici de pasăre,
26 ‫ וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם‬26Să
nici de vită, în toate locurile în cari veţi
‫ לעוף ולבהמה׃‬locui.
va mînca vreun fel de sînge, va
27 ‫ כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה‬27Cine
fi nimicit din poporul său!``
‫הנפש ההוא מעמיה׃‬
28 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬28Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
copiilor lui Israel, şi spune29 ‫ דבר אל בני ישראל לאמר המקריב‬29,,Vorbeşte
le: ,Cine va aduce Domnului jertfa lui de
‫ את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו‬mulţămire, să aducă Domnului darul lui,
‫ ליהוה מזבח שלמיו׃‬luat din jertfa lui de mulţămire.
aducă cu mînile lui ceea ce trebuie
30 ‫ ידיו תביאינה את אשי יהוה את‬30Să
mistuit de foc înaintea Domnului; şi
‫ החלב על החזה יביאנו את החזה להניף‬anume să aducă grăsimea cu pieptul,
ca să -l legene într'o parte şi
‫ אתו תנופה לפני יהוה׃‬pieptul
într'alta, ca dar legănat înaintea
Domnului.
31Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar
pieptul să fie al lui Aaron şi al fiilor lui.

31 ‫והקטיר הכהן את החלב המזבחה‬
‫והיה החזה לאהרן ולבניו׃‬
jertfele voastre de mulţămire, să
32 ‫ ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן‬32Din
daţi preotului şi spata dreaptă, aducînd
‫ מזבחי שלמיכם׃‬-o ca dar luat prin ridicare.
aceea dreaptă să fie partea
33 ‫ המקריב את דם השלמים ואת החלב‬33Spata
aceluia dintre fiii lui Aaron, care va
‫ מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה׃‬aduce sîngele şi grăsimea jertfei de
34 ‫כי את חזה התנופה ואת שוק‬
‫התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי‬
‫שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו‬
‫לחק עולם מאת בני ישראל׃‬

mulţămire.
34Căci Eu iau din jertfele de mulţămire,
aduse de copiii lui Israel, pieptul care va
fi legănat într'o parte şi într'alta, ca dar
legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar
luat prin ridicare, şi le dau preotului
Aaron şi fiilor lui, printr'o lege vecinică,
pe care o vor păzi totdeauna copiii lui
Israel.

este dreptul, pe care li -l va da
35 ‫ זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי‬35Acesta
ungerea lui Aaron şi a fiilor lui asupra
‫ יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה׃‬jertfelor mistuite de foc înaintea
Domnului, din ziua cînd vor fi înfăţişaţi
ca să fie în slujba Mea ca preoţi.
36Iată ce porunceşte Domnul să le dea
copiii lui Israel din ziua ungerii lor;
aceasta va fi o lege vecinică printre
urmaşii lor.``

36 ‫אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו‬
‫אתם מאת בני ישראל חקת עולם‬
‫לדרתם׃‬
este legea arderii de tot, a
37 ‫ זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת‬37Aceasta
darului de mîncare, a jertfei de ispăşire,
‫ ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים׃‬a jertfei pentru vină, a închinării în slujba
38 ‫אשר צוה יהוה את משה בהר סיני‬
‫ביום צותו את בני ישראל להקריב את‬
‫קרבניהם ליהוה במדבר סיני׃‬

Domnului, şi a jertfei de mulţămire.
38Domnul a dat -o lui Moise pe muntele
Sinai, în ziua cînd a poruncit copiilor lui
Israel să-şi aducă darurile înaintea
Domnului, în pustia Sinai.

Capitolul 8
Leviticus8

Leviticus8

1 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
pe Aaron şi pe fiii lui împreună cu el,
2 ‫ קח את אהרן ואת בניו אתו ואת‬2,,Ia
veşmintele, untdelemnul pentru ungere,
‫ הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר‬viţelul pentru jertfa de ispăşire, cei doi
‫ החטאת ואת שני האילים ואת סל‬berbeci şi coşul cu azimile,
‫המצות׃‬
cheamă toată adunarea la uşa
3 ‫ ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל‬3şi
cortului întîlnirii.``
‫מועד׃‬
a făcut cum îi poruncise Domnul;
4 ‫ ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו‬4Moise
şi adunarea s'a strîns la uşa cortului
‫ ותקהל העדה אל פתח אהל מועד׃‬întîlnirii.
a zis adunării: ,,Iată ce a poruncit
5 ‫ ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר‬5Moise
Domnul să se facă.``
‫צוה יהוה לעשות׃‬
a adus pe Aaron şi pe fiii lui, şi i
6 ‫ ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ‬6Moise
-a spălat cu apă.
‫אתם במים׃‬
pus tunica pe Aaron, l -a încins cu
7 ‫ ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו‬7A
brîul, l -a îmbrăcat cu mantia, şi a pus pe
‫ באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו‬el efodul, pe care l -a strîns cu brîul

‫ את האפד ויחגר אתו בחשב האפד‬efodului cu care l -a îmbrăcat.
‫ויאפד לו בו׃‬
-a pus pieptarul, şi a pus în pieptar
8 ‫ וישם עליו את החשן ויתן אל החשן‬8I
Urim şi Tumim.
‫את האורים ואת התמים׃‬
-a pus mitra pe cap, iar pe partea
9 ‫ וישם את המצנפת על ראשו וישם על‬9I
dinainte a mitrei a aşezat placa de aur,
‫ המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר‬cununa împărătească sfîntă, cum
‫ הקדש כאשר צוה יהוה את משה׃‬poruncise lui Moise Domnul.
a luat untdelemnul pentru
10 ‫ ויקח משה את שמן המשחה וימשח‬10Moise
ungere, a uns sfîntul locaş şi toate
‫ את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש‬lucrurile, cari erau în el, şi le -a sfinţit.
‫אתם׃‬
stropit cu el altarul de şapte ori, şi a
11 ‫ ויז ממנו על המזבח שבע פעמים‬11A
uns altarul şi toate uneltele lui, şi
‫ וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת‬ligheanul cu piciorul lui, ca să le
‫ הכיר ואת כנו לקדשם׃‬sfinţească.
untdelemnul pentru ungere a
12 ‫ ויצק משמן המשחה על ראש אהרן‬12Din
turnat pe capul lui Aaron, şi l -a uns, ca
‫ וימשח אתו לקדשו׃‬să -l sfinţească.
a adus şi pe fiii lui Aaron; i -a
13 ‫ ויקרב משה את בני אהרן וילבשם‬13Moise
îmbrăcat cu tunicile, i -a încins cu brîiele,
‫ כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם‬şi le -a legat scufiile, cum poruncise lui
‫ מגבעות כאשר צוה יהוה את משה׃‬Moise Domnul.
apropiat apoi viţelul adus ca jertfă de
14 ‫ ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן‬14A
ispăşire; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus
‫ ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃‬mînile pe capul viţelului adus ca jertfă de
ispăşire.
15Moise l -a junghiat, a luat sînge, şi a
uns cu degetul coarnele altarului de jur
împrejur, şi a curăţit altarul; celalt sînge l
-a turnat la picioarele altarului, şi l -a
sfinţit astfel, făcînd ispăşire pentru el.

15 ‫וישחט ויקח משה את הדם ויתן על‬
‫קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את‬
‫המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח‬
‫ויקדשהו לכפר עליו׃‬
luat apoi toată grăsimea care
16 ‫ ויקח את כל החלב אשר על הקרב‬16A
acopere măruntaiele, prapurul ficatului,
‫ ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת‬cei doi rărunchi cu grăsimea lor, şi le -a
‫ חלבהן ויקטר משה המזבחה׃‬ars pe altar.
cealaltă parte care a mai rămas din
17 ‫ ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת‬17Iar
viţel şi anume: pielea, carnea şi balega,
‫ פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר‬le -a ars în foc, afară din tabără, cum
‫ צוה יהוה את משה׃‬poruncise lui Moise Domnul.
18 ‫ ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן‬18A apropiat apoi berbecele pentru

de tot; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus
‫ ובניו את ידיהם על ראש האיל׃‬arderea
mînile pe capul berbecelui.
l -a junghiat, şi a stropit sîngele
19 ‫ וישחט ויזרק משה את הדם על‬19Moise
pe altar de jur împrejur.
‫המזבח סביב׃‬
tăiat berbecele în bucăţi, şi a ars
20 ‫ ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה‬20A
capul, bucăţile şi grăsimea.
‫את הראש ואת הנתחים ואת הפדר׃‬
spălat cu apă măruntaiele şi
21 ‫ ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים‬21A
picioarele, şi a ars tot berbecele pe altar:
‫ ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה‬aceasta a fost arderea de tot, o jertfă
de foc, de un miros plăcut
‫ הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר‬mistuită
Domnului, cum poruncise lui Moise
‫ צוה יהוה את משה׃‬Domnul.
adus apoi celalt berbece, adică
22 ‫ ויקרב את האיל השני איל המלאים‬22A
berbecele pentru închinarea în slujba
‫ ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש‬Domnului; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus
‫ האיל׃‬mînile pe capul berbecelui.
a junghiat berbecele, a luat din
23 ‫ וישחט ויקח משה מדמו ויתן על‬23Moise
sîngele lui, şi a pus pe marginea urechii
‫ תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו‬drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al
drepte şi pe degetul cel mare de la
‫ הימנית ועל בהן רגלו הימנית׃‬mînii
piciorul lui cel drept.
adus pe fiii lui Aaron, a pus sînge pe
24 ‫ ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן‬24A
marginea urechii lor drepte, pe degetul
‫ הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן‬cel mare al mînii drepte şi pe degetul cel
dela piciorul lor cel drept, iar
‫ ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית‬mare
sîngele rămas l -a stropit pe altar de jur
‫ ויזרק משה את הדם על המזבח סביב׃‬împrejur.
luat grăsimea, coada, toată
25 ‫ ויקח את החלב ואת האליה ואת כל‬25A
grăsimea care acopere măruntaiele,
‫ החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד‬prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu
‫ ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק‬grăsimea lor, şi spata dreaptă;
‫הימין׃‬
luat de asemenea din coşul cu azimi,
26 ‫ ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח‬26a
pus înaintea Domnului, o turtă fără aluat,
‫ חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת‬o turtă de pîne făcută cu untdelemn şi o
şi le -a pus pe grăsime şi pe
‫ ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק‬plăcintă,
spata dreaptă.
‫הימין׃‬
aceste lucruri le -a pus în mînile
27 ‫ ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי‬27Toate
lui Aaron şi în mînile fiilor săi, şi le -a
‫ בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה׃‬legănat într'o parte şi într'alta, ca dar

28 ‫ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר‬

legănat înaintea Domnului.
28Apoi Moise le -a luat din mînile lor, şi
le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot;

a fost jertfa de închinare în
‫ המזבחה על העלה מלאים הם לריח‬aceasta
slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc,
‫ ניחח אשה הוא ליהוה׃‬de un miros plăcut Domnului.
a luat pieptul berbecelui de
29 ‫ ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה‬29Moise
închinare în slujba Domnului şi l -a
‫ לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה‬legănat într'o parte şi într'alta ca dar
înaintea Domnului; aceasta a
‫ למנה כאשר צוה יהוה את משה׃‬legănat
fost partea lui Moise, cum poruncise lui
Moise Domnul.
30Moise a luat din untdelemnul pentru
ungere şi din sîngele de pe altar; a stropit
cu el pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui
Aaron şi veşmintele lor; şi a sfinţit astfel
pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui
Aaron şi veşmintele lor împreună cu el.

30 ‫ויקח משה משמן המשחה ומן הדם‬
‫אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו‬
‫ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את‬
‫אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו‬
‫אתו׃‬
a zis lui Aaron şi fiilor lui:
31 ‫ ויאמר משה אל אהרן ואל בניו‬31Moise
,,Fierbeţi carnea la uşa cortului întîlnirii;
‫ בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם‬acolo s'o mîncaţi, împreună cu pînea
este în coş pentru jertfa de
‫ תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל‬care
închinare în slujba Domnului, cum am
‫ המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו‬poruncit, zicînd: ,Aaron şi fiii lui s'o
‫ יאכלהו׃‬mănînce.`
partea care va mai rămînea din
32 ‫ והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו׃‬32Iar
carne şi din pîne, s'o ardeţi în foc.

de şapte zile, să nu ieşiţi de loc
33 ‫ ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת‬33Timp
din uşa cortului întîlnirii, pînă se vor
‫ ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי‬împlini zilele pentru închinarea voastră în
Domnului; căci şapte zile se vor
‫ שבעת ימים ימלא את ידכם׃‬slujba
întrebuinţa pentru închinarea voastră în
slujba Domnului.
34Ce s'a făcut azi, Domnul a poruncit să
se facă şi deacum încolo ca ispăşire
pentru voi.
35Să rămîneţi dar şapte zile la uşa
cortului întîlnirii, zi şi noapte, şi să păziţi
poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci
aşa mi s'a poruncit.``

34 ‫כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה‬
‫לעשת לכפר עליכם׃‬
35 ‫ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה‬
‫שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה‬
‫ולא תמותו כי כן צויתי׃‬
şi fiii lui au făcut toate cele
36 ‫ ויעש אהרן ובניו את כל הדברים‬36Aaron
poruncite de Domnul prin Moise.
‫אשר צוה יהוה ביד משה׃‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful