PERICOPA (PARAŞA) ACHAREI Leveticus capitolele

16– cap. 18 vers 30
Capitolul 16
Leviticus16

1 ‫וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני‬
‫בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו׃‬
2 ‫ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן‬
‫אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית‬
‫לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן‬
‫ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת׃‬
3 ‫בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן‬
‫בקר לחטאת ואיל לעלה׃‬
4 ‫כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו‬
‫על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד‬
‫יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את‬
‫בשרו ולבשם׃‬
5 ‫ומאת עדת בני ישראל יקח שני‬
‫שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה׃‬
6 ‫והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו‬
‫וכפר בעדו ובעד ביתו׃‬
7 ‫ולקח את שני השעירם והעמיד אתם‬
‫לפני יהוה פתח אהל מועד׃‬
8 ‫ונתן אהרן על שני השעירם גורלות‬
‫גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל׃‬
9 ‫והקריב אהרן את השעיר אשר עלה‬
‫עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת׃‬
10 ‫והשעיר אשר עלה עליו הגורל‬
‫לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו‬

Leviticus16
1Domnul a vorbit lui Moise, după
moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi
cînd s'au înfăţişat înaintea Domnului.
2Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbeşte
fratelui tău Aaron, şi spune -i să nu intre
în tot timpul în sfîntul locaş, dincolo de
perdeaua din lăuntru, înaintea capacului
ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu
moară; căci deasupra capacului ispăşirii
Mă voi arăta în nor.
3Iată cum să intre Aaron în sfîntul locaş.
Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi
un berbece pentru arderea de tot.
4Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in,
şi să-şi pună pe trup ismenele de in; să
se încingă cu brîul de in, şi să-şi acopere
capul cu mitra de in; acestea sînt
veşmintele sfinţite, cu cari se va îmbrăca
el dupăce îşi va spăla trupul în apă.
5Să ia, dela adunarea copiilor lui Israel,
doi ţapi pentru jertfa de ispăşire, şi un
berbece pentru arderea de tot.
6Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru
jertfa de ispăşire, şi să facă ispăşire,
pentru el şi pentru casa lui.
7Să ia cei doi ţapi, şi să -i pună înaintea
Domnului, la uşa cortului întîlnirii.
8Aaron să arunce sorţi pentru cei doi
ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ
pentru Azazel.
9Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi
pentru Domnul, şi să -l aducă jertfă de
ispăşire.
10Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru
Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului,
ca să slujească pentru facerea ispăşirii,

‫לשלח אתו לעזאזל המדברה׃‬
11 ‫והקריב אהרן את פר החטאת אשר‬
‫לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר‬
‫החטאת אשר לו׃‬
12 ‫ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל‬
‫המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת‬
‫סמים דקה והביא מבית לפרכת׃‬
13 ‫ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה‬
‫וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על‬
‫העדות ולא ימות׃‬
14 ‫ולקח מדם הפר והזה באצבעו על‬
‫פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה‬
‫שבע פעמים מן הדם באצבעו׃‬
15 ‫ושחט את שעיר החטאת אשר לעם‬
‫והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה‬
‫את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה‬
‫אתו על הכפרת ולפני הכפרת׃‬
16 ‫וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל‬
‫ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה‬
‫לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם׃‬
17 ‫וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו‬
‫לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד‬
‫ביתו ובעד כל קהל ישראל׃‬
18 ‫ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה‬
‫וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם‬
‫השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב׃‬
19 ‫והזה עליו מן הדם באצבעו שבע‬
‫פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני‬
‫ישראל׃‬

şi să i se dea drumul în pustie pentru
Azazel.
11Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru
jertfa de ispăşire, şi să facă ispăşire
pentru el şi pentru casa lui. Să-şi junghie
viţelul pentru jertfa lui de ispăşire.
12Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni
aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului,
şi doi pumni de tămîie mirositoare pisată
mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo
de perdeaua dinlăuntru;
13să pună tămîia pe foc înaintea
Domnului, pentru ca norul de fum de
tămîie să acopere capacul ispăşirii depe
chivotul mărturiei, şi astfel nu va muri.
14Să ia din sîngele viţelului şi să
stropească cu degetul pe partea dinainte
a capacului ispăşirii spre răsărit; să
stropească din sînge de şapte ori cu
degetul lui înaintea capacului ispăşirii.
15Să junghie ţapul adus ca jertfă de
ispăşire pentru popor, şi să -i ducă
sîngele dincolo de perdeaua dinlăuntru.
Cu sîngele acesta să facă întocmai cum
a făcut cu sîngele viţelului, să
stropească cu el spre capacul ispăşirii şi
înaintea capacului ispăşirii.
16Astfel să facă ispăşire pentru sfîntul
locaş, pentru necurăţiile copiilor lui Israel
şi pentru toate călcările de lege, prin cari
au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul
întîlnirii, care este cu ei în mijlocul
necurăţiilor lor.
17Să nu fie nimeni în cortul întîlnirii cînd
va intra Aaron să facă ispăşirea în sfîntul
locaş, pînă va ieşi din ei. Să facă
ispăşire pentru el şi pentru casa lui, şi
pentru toată adunarea lui Israel.
18După ce va ieşi, să se ducă la altarul
care este înaintea Domnului, şi să facă
ispăşire pentru altar; să ia din sîngele
viţelului şi ţapului, şi să pună pe
coarnele altarului de jur împrejur.
19Să stropească pe altar cu degetul lui
de şapte ori din sînge, şi astfel să -l
curăţe şi să -l sfinţească de necurăţiile
copiilor lui Israel.

20 ‫וכלה מכפר את הקדש ואת אהל‬
‫מועד ואת המזבח והקריב את השעיר‬
‫החי׃‬
21 ‫וסמך אהרן את שתי ידו על ראש‬
‫השעיר החי והתודה עליו את כל עונת‬
‫בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל‬
‫חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר‬
‫ושלח ביד איש עתי המדברה׃‬
22 ‫ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל‬
‫ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר׃‬
23 ‫ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את‬
‫בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש‬
‫והניחם שם׃‬
24 ‫ורחץ את בשרו במים במקום קדוש‬
‫ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו‬
‫ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם׃‬
25 ‫ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה׃‬
26 ‫והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס‬
‫בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן‬
‫יבוא אל המחנה׃‬
27 ‫ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת‬
‫אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא‬
‫אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם‬
‫ואת בשרם ואת פרשם׃‬
28 ‫והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את‬
‫בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה׃‬
29 ‫והיתה לכם לחקת עולם בחדש‬
‫השביעי בעשור לחדש תענו את‬
‫נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח‬
‫והגר הגר בתוככם׃‬
30 ‫כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר‬

20Cînd va isprăvi de făcut ispăşirea
pentru sfîntul locaş, pentru cortul întîlnirii
şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.
21Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe
capul ţapului celui viu, şi să
mărturisească peste el toate fărădelegile
copiilor lui Israel şi toate călcările lor de
lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe
capul ţapului, apoi să -l izgonească în
pustie, printr'un om care va avea
însărcinarea aceasta.
22Ţapul acela va duce asupra lui toate
fărădelegile lor într'un pămînt pustiit; în
pustie, să -i dea drumul.
23Aaron să intre în cortul întîlnirii; să-şi
lepede veşmintele de in, pe cari le
îmbrăcase la intrarea în sfîntul locaş, şi
să le pună acolo.
24Să-şi spele trupul cu apă într'un loc
sfînt, şi să-şi ia din nou veşmintele. Apoi
să iasă afară, să-şi aducă arderea lui de
tot şi arderea de tot a poporului, şi să
facă ispăşire pentru el şi pentru popor.
25Iar grăsimea jertfei de ispăşire s'o
ardă pe altar.
26Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel,
să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul
în apă; după aceea, să intre iarăş în
tabără.
27Să scoată afară din tabără viţelul
ispăşitor şi ţapul ispăşitor, al căror sînge
a fost dus în sfîntul locaş pentru facerea
ispăşirii, şi să le ardă în foc pieile,
carnea şi balega.
28Cel ce le va arde, să-şi spele hainele
şi să-şi scalde trupul în apă; după
aceea, să intre iarăş în tabără.
29Aceasta să vă fie o lege vecinică: în
luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă
smeriţi sufletele, să nu faceţi nici o
lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care
locuieşte în mijlocul vostru.
30Căci în ziua aceasta se va face

‫אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה‬
‫תטהרו׃‬
31 ‫שבת שבתון היא לכם ועניתם את‬
‫נפשתיכם חקת עולם׃‬
32 ‫וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר‬
‫ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את‬
‫בגדי הבד בגדי הקדש׃‬
33 ‫וכפר את מקדש הקדש ואת אהל‬
‫מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים‬
‫ועל כל עם הקהל יכפר׃‬
34 ‫והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר‬
‫על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה‬
‫ויעש כאשר צוה יהוה את משה׃‬

ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi
fi curăţiţi de toate păcatele voastre
înaintea Domnului.
31Aceasta să fie pentru voi o zi de
Sabat, o zi de odihnă, în care să vă
smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege
vecinică.
32Ispăşirea să fie făcută de preotul care
a primit ungerea şi care a fost închinat în
slujba Domnului, ca să urmeze tatălui
său în slujba preoţiei; să se îmbrace cu
veşmintele de in, cu veşmintele sfinţite.
33Să facă ispăşire pentru Locul prea
sfînt, să facă ispăşire pentru cortul
întîlnirii şi pentru altar, şi să facă ispăşire
pentru preoţi şi pentru tot poporul
adunării.
34Aceasta să fie pentru voi o lege
vecinică: odată pe an să se facă ispăşire
pentru copiii lui Israel, pentru păcatele
lor.`` Aaron a făcut întocmai cum
poruncise lui Moise Domnul.

Capitolul 17
Leviticus17

1 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
2 ‫דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני‬
‫ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר‬
‫צוה יהוה לאמר׃‬
3 ‫איש איש מבית ישראל אשר ישחט‬
‫שור או כשב או עז במחנה או אשר‬
‫ישחט מחוץ למחנה׃‬
4 ‫ואל פתח אהל מועד לא הביאו‬
‫להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה‬
‫דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת‬
‫האיש ההוא מקרב עמו׃‬
5 ‫למען אשר יביאו בני ישראל את‬
‫זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה‬

Leviticus17
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2,,Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi tuturor
copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Iată ce a
poruncit Domnul.
3Dacă cineva din casa lui Israel junghie
în tabără sau afară din tabără un bou, un
miel sau o capră,
4şi nu -l aduce la uşa cortului întîlnirii, ca
să -l aducă dar Domnului înaintea
cortului Domnului, sîngele acesta va fi
pus în socoteala omului aceluia: a vărsat
sînge; omul acela va fi nimicit din
mijlocul poporului său.
5De aceea copiii lui Israel, în loc să-şi
junghie jertfele pe cîmp, trebuie să le
aducă la preot, înaintea Domnului, la uşa

‫והביאם ליהוה אל פתח אהל מועד אל‬
‫הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם׃‬
6 ‫וזרק הכהן את הדם על מזבח יהוה‬
‫פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח‬
‫ניחח ליהוה׃‬
7 ‫ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם‬
‫אשר הם זנים אחריהם חקת עולם‬
‫תהיה זאת להם לדרתם׃‬
8 ‫ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל‬
‫ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה‬
‫עלה או זבח׃‬
9 ‫ואל פתח אהל מועד לא יביאנו‬
‫לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא‬
‫מעמיו׃‬
10 ‫ואיש איש מבית ישראל ומן הגר‬
‫הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי‬
‫פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה‬
‫מקרב עמה׃‬
11 ‫כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו‬
‫לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי‬
‫הדם הוא בנפש יכפר׃‬
12 ‫על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש‬
‫מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם‬
‫לא יאכל דם׃‬
13 ‫ואיש איש מבני ישראל ומן הגר‬
‫הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף‬
‫אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר׃‬
14 ‫כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא‬
‫ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא‬
‫תאכלו כי נפש כל בשר דמו הוא כל‬
‫אכליו יכרת׃‬

cortului întîlnirii, şi să le aducă Domnului
ca jertfe de mulţămire.
6Preotul să le stropească sîngele pe
altarul Domnului, la uşa cortului întîlnirii;
şi să ardă grăsimea, care va fi de un
miros plăcut Domnului.
7Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii
cu cari curvesc. Aceasta va fi o lege
vecinică pentru ei şi pentru urmaşii lor.
8Să le spui dar: Dacă un om din casa lui
Israel sau dintre străinii cari locuiesc în
mijlocul lor, aduce o ardere de tot sau
vreo altă jertfă,
9şi n'o aduce la uşa cortului întîlnirii, ca
s'o aducă jertfă Domnului, omul acela să
fie nimicit din poporul lui.
10Dacă un om din casa lui Israel sau din
străinii cari locuiesc în mijlocul lor,
mănîncă sînge de orice fel, Îmi voi
întoarce Faţa împotriva celui ce mănîncă
sîngele, şi -l voi nimici din mijlocul
poporului său.
11Căci viaţa trupului este în sînge. Vi lam dat ca să -l puneţi pe altar, ca să
slujească de ispăşire pentru sufletele
noastre, căci prin viaţa din el face
sîngele ispăşire.
12De aceea am zis copiilor lui Israel:
,Nimeni dintre voi să nu mănînce sînge,
şi nici străinul care locuieşte în mijlocul
vostru să nu mănînce sînge.
13Dacă vreunul din copiii lui Israel sau
din străinii cari locuiesc în mijlocul lor
vînează o fiară sau o pasăre care se
mănîncă, să -i verse sîngele şi să -l
acopere cu ţărînă.
14Căci viaţa oricărui trup stă în sîngele
lui, care este în el. De aceea am zis
copiilor lui Israel: ,Să nu mîncaţi sîngele
niciunui trup; căci viaţa oricărui trup este
sîngele lui: oricine va mînca din el, va fi
nimicit.

15 ‫וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה‬
‫באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים‬
‫וטמא עד הערב וטהר׃‬
16 ‫ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא‬
‫עונו׃‬

15Oricine, fie băştinaş, fie străin, care va
mînca dintr'o fiară moartă sau sfîşiată,
să-şi spele hainele, să se scalde în apă,
şi va fi necurat pînă seara; apoi va fi
curat.
16Dacă nu-şi spală hainele, şi nu-şi
scaldă trupul, îşi va purta fărădelegea
lui.``

Capitolul 18

Leviticus18

1 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
2 ‫דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני‬
‫יהוה אלהיכם׃‬
3 ‫כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה‬
‫לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני‬
‫מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם‬
‫לא תלכו׃‬
4 ‫את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו‬
‫ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃‬
5 ‫ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר‬
‫יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃‬
6 ‫איש איש אל כל שאר בשרו לא‬
‫תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃‬
7 ‫ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך‬
‫הוא לא תגלה ערותה׃‬
8 ‫ערות אשת אביך לא תגלה ערות‬
‫אביך הוא׃‬
9 ‫ערות אחותך בת אביך או בת אמך‬
‫מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה‬
‫ערותן׃‬

Leviticus18
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2,,Vorbeşte copiilor lui Israel şi spunele: ,Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
3Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului
unde aţi locuit, şi să nu faceţi ce se face
în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să
nu vă luaţi după obiceiurile lor.

4Să împliniţi poruncile Mele, şi să ţineţi
legile Mele: să le urmaţi. Eu sînt
Domnul, Dumnezeul vostru.
5Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul
care le va împlini, va trăi prin ele. Eu
sînt Domnul!
6Nici unul din voi să nu se apropie de
ruda lui de sînge, ca să -i descopere
goliciunea. Eu sînt Domnul.
7Să nu descoperi goliciunea tatălui tău,
nici goliciunea mamei tale. Ţi-este
mamă: să nu -i descoperi goliciunea.
8Să nu descoperi goliciunea nevestei
tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău.
9Să nu descoperi goliciunea sorei tale,
fata tatălui tău, sau fata mamei tale,
născută în casă sau afară din casă.

10 ‫ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה‬
‫ערותן כי ערותך הנה׃‬
11 ‫ערות בת אשת אביך מולדת אביך‬
‫אחותך הוא לא תגלה ערותה׃‬
12 ‫ערות אחות אביך לא תגלה שאר‬
‫אביך הוא׃‬
13 ‫ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר‬
‫אמך הוא׃‬
14 ‫ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו‬
‫לא תקרב דדתך הוא׃‬
15 ‫ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא‬
‫לא תגלה ערותה׃‬
16 ‫ערות אשת אחיך לא תגלה ערות‬
‫אחיך הוא׃‬
17 ‫ערות אשה ובתה לא תגלה את בת‬
‫בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות‬
‫ערותה שארה הנה זמה הוא׃‬
18 ‫ואשה אל אחתה לא תקח לצרר‬
‫לגלות ערותה עליה בחייה׃‬
19 ‫ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב‬
‫לגלות ערותה׃‬
20 ‫ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך‬
‫לזרע לטמאה בה׃‬
21 ‫ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא‬
‫תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃‬
22 ‫ואת זכר לא תשכב משכבי אשה‬
‫תועבה הוא׃‬
23 ‫ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה‬
‫בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה‬
‫תבל הוא׃‬

10Să nu descoperi goliciunea fetei fiului
tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea
ta.
11Să nu descoperi goliciunea fetei
nevestei tatălui tău, născută din tatăl
tău. Ţi-este soră.
12Să nu descoperi goliciunea sorei
tatălui tău. Este rudă de aproape cu
tatăl tău.
13Să nu descoperi goliciunea sorei
mamei tale. Este rudă de aproape cu
mama ta.
14Să nu descoperi goliciunea fratelui
tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta
lui. Ţi-este mătuşă.
15Să nu descoperi goliciunea nurorei
tale. Este nevasta fiului tău: să nu -i
descoperi goliciunea.
16Să nu descoperi goliciunea nevestei
fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău.
17Să nu descoperi goliciunea unei
femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului
ei, nici pe fata fetei ei, ca să le
descoperi goliciunea. Îţi sînt rude de
aproape: este o nelegiuire.
18Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să
-i faci în necaz, descoperindu -i
goliciunea alături de nevastă-ta, cît timp
ea este încă în viaţă.
19Să nu te apropii de o femeie în timpul
necurăţiei ei, cînd este la soroc, ca să -i
descoperi goliciunea.
20Să nu te împreuni cu nevasta
semenului tău, ca să te pîngăreşti cu
ea.
21Să nu dai pe nici unul din copiii tăi ca
să fie adus jertfă lui Moloh, şi să nu
pîngăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu
sînt Domnul.
22Să nu te culci cu un bărbat cum se
culcă cineva cu o femeie. Este o
urîciune.
23Să nu te culci cu o vită, ca să te
pîngăreşti cu ea. Femeia să nu se
apropie de o vită, ca să curvească cu
ea. Este o mare mişelie.

24 ‫אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה‬
‫נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם׃‬
25 ‫ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה‬
‫ותקא הארץ את ישביה׃‬
26 ‫ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי‬
‫ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח‬
‫והגר הגר בתוככם׃‬
27 ‫כי את כל התועבת האל עשו אנשי‬
‫הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ׃‬
28 ‫ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם‬
‫אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם׃‬
29 ‫כי כל אשר יעשה מכל התועבות‬
‫האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב‬
‫עמם׃‬
30 ‫ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות‬
‫מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא‬
‫תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם׃‬

24Să nu vă spurcaţi cu nici unul din
aceste lucruri, căci prin toate aceste
lucruri s'au spurcat neamurile pe cari le
voi izgoni dinaintea voastră.
25Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi
pedepsi fărădelegea, şi pămîntul va
vărsa din gura lui pe locuitorii lui.
26Păziţi dar legile şi poruncile Mele, şi
nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni,
nici băştinaşul, nici străinul care
locuieşte în mijlocul vostru.
27Căci toate aceste spurcăciuni le-au
făcut oamenii din ţara aceasta, cari au
fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara
a fost pîngărită.
28Luaţi seama ca nu cumva să vă verse
şi pe voi ţara din gura ei, dacă o
spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile cari
erau în ea înaintea voastră.
29Căci toţi cei ce vor face vreuna din
aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din
mijlocul poporului lor.
30Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi
niciunul din obiceiurile urîte cari se
făceau înaintea voastră, ca să nu vă
spurcaţi cu ele. Eu sînt Domnul
Dumnezeul vostru.``