You are on page 1of 4

Bồi Dưỡng môn Đại số 11TN2 –Năm học 2012- 2013 Chuyên đề Dãy số

BÀI TẬP DÃY SÔ
Bài 1. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi
1
1
2
7 , 2
n n
u
u u n

·
¹
'
· + ≥
¹
a) Tìm số hạng thứ 3 và thứ 5 của dãy số ( )
n
u
.
b) Xác định công thức
n
u
theo n. ( Đáp số:
7 5
n
u n · −
)
Bài 2. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi:
1
1
3
5 , 2
n n
u
u u n

·
¹
'
· ≥
¹
a) Tìm số hạng thứ 4 và thứ 6 của dãy số ( )
n
u
.
b) Xác định công thức
n
u
theo n. ( Đáp số:
1
3.5
n
n
u

· )
Bài 3. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi:
( )
1
*
1
11
10 1 9 1 , , 2
n n
u
u u n n n

·
¹
'
· + − − ∈ ≥
¹
¥
a) Tìm số hạng thứ 4 và thứ 6 của dãy số ( )
n
u
.
b) Xác định công thức
n
u
theo n. Từ đó suy ra số hạng thứ 10 của dãy.
( Đáp số: 10
n
n
u n · + ;
10
10 000 000 010 u ·
).
Bài 4. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi :
1
*
1
1
2, , 2
n n
u
u u n n

·
¹
'
· + ∈ ≥
¹
¥
a) Tìm số hạng thứ 3 của dãy số ( )
n
u
.
b) Xác định công thức
n
u
theo n. Từ đó suy ra số hạng thứ 100 của dãy.
( Đáp số: ( ) 1 2 1 2 1
n
u n n · + − · −
;
100
199 u ·
).
Bài 5. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi
1
*
1
3
1
, , 2
2
n n
u
u u n n

·
¹
¹
'
· ∈ ≥
¹
¹
¥
a) Tìm số hạng thứ 4 của dãy số ( )
n
u
.
b) Xác định công thức
n
u
theo n. ( Đáp số:
1
3
2
n
n
u

· ).
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hưng – Trường THPT Quang Trung Trang 1
DẠNG 1. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ ( )
n
u
ĐỊNH BỞI MỘT
CÔNG THỨC TRUY HỒI (QUY NẠP)
Bồi Dưỡng môn Đại số 11TN2 –Năm học 2012- 2013 Chuyên đề Dãy số
Bài 6. Cho các dãy số ( )
n
a
và ( )
n
b
định bởi:
1
1
2
3
a
b
·
¹
'
·
¹

( )
( )
1 1
1 1
1
3a 2
5
, , 2
1
2a 3
5
n n n
n n n
a b
n n
b b
− −

− −
¹
· +
¹
¹
∀ ∈ ≥
'
¹
· +
¹
¹
¥
Xét các dãy số ( )
n
u
và ( )
n
v
định bởi
n n n
u a b · +
,
n n n
v a b · −
. Xác định công thức
n
u

n
v
.
( Đáp số:
1
1
5;
5
n n
n
u v

· · − ).
Bài1. Xét tính tăng, giảm của dãy sau:
1)
4
n
n
n
u · ; 6)
( )
2
1 !
n
n
u
n
·
+
2)
2 1
2
n
n
u
n
+
·
+
; 7)
2
3
n
n
u n
¸ _
·

¸ ,
3)
2
n
n
u
n

·
; 8)
2
1 1 1
1 1 ..... 1
3 3 3
n
n
u
¸ _¸ _ ¸ _
· − − −

¸ ,¸ , ¸ ,
4)
1
3
n
n
n
u
+
· ; 9)
2
!
n
n
u
n
·
5) 1
n
u n n · − + ; 10)
1 1 1
....
1 2 3
n
u
n n n
· + + +
+ +
11)
3
2 1
n
n
n
u ·
+
; 12)
2
n
n
n
u ·
13)
2
3
n
n
u
n
· ; 14)
2
3 2 1
1
n
n n
a
n
− +
·
+
15)
2
2
1
2 1
n
n n
v
n
+ +
·
+
; 16)
2
1
n
u n n · − −
17)
3 3 ... 3
n
u · + + +
( n dấu căn)
18) ( ) 1
5
n
n
n
u
n
· −
+
; 19) ( ) 0.4 .
n
n
u n · .
20)
2
os
n
u n c n · + .
Bài 2. Cho dãy số
1 1 1
....
1 2 2
n
u
n n n
· + + +
+ +
Chứng minh rằng: ( )
n
u
là dãy tăng.
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hưng – Trường THPT Quang Trung Trang 2
DẠNG2. XÉT TÍNH TĂNG GIẢM CỦA DÃY CỦA MỘT DÃY SỐ CHO TRƯỚC
Bồi Dưỡng môn Đại số 11TN2 –Năm học 2012- 2013 Chuyên đề Dãy số
Bài 3. Cho dãy số
( )
1
1
2
2 , 2
n n
u
u u n

¹
·
¹
'
· + ≥
¹
¹
Chứng minh rằng: ( )
n
u
là dãy tăng.
Bài 4. Cho dãy ( )
n
u
với
0 1
n
u < <
,
1
2
n
u ≠ và ( )
1
1
1
4
n n
u u
+
− · , 1 n ≥ . Chứng minh rằng: ( )
n
u

dãy tăng.
Bài 5. Xác định số thực a để dãy số ( )
n
u
với
2
2
1
2 3
n
an
u
n
+
·
+
a) Là một dãy giảm. ( Đáp số:
2
3
a < )
b) Là một dãy tăng. ( Đáp số:
2
3
a > )
Bài 1. Xét tính bị chặn của các dãy số sau:
1)
2 1
n
u n · −
Đáp số:
1
n
u ≥
.
2)
( )
1
1
n
u
n n
·
+
Đáp số:
1
0
2
n
u < ≤ .
3)
2 1
3.2
n
n
u

· Đáp số:
6
n
u ≥
.
4)
2
2
3 2
1
n
n
u
n

·
+
Đáp số:
1
3
2
n
u ≤ ≤ .
5)
2
1
1
n
n
u
n

·
+
Đáp số:
0 1
n
u ≤ <
.
6)
7
2 3
n
n
u
n

·
+
Đáp số:
6 1
5 2
n
u − ≤ < .
7)
3
3
6 2 1
2
n
n n
u
n n
− +
·
+
Đáp số:
0 6
n
u < <
.
8)
2
2
3 3 8
3
n
n n
u
n n
+ +
·
+ +
Đáp số:
14
3
5
n
u ≤ < .
9)
( )
1
2 1
n
n
n
u
n
+ −
·
+
Đáp số:
3
0
5
n
u ≤ ≤ .
10)
5 3
5 3
n
n
u
n

·
+
Đáp số:
0 1
n
u < <
.
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hưng – Trường THPT Quang Trung Trang 3
DẠNG 3. CHỨNG MINH MỘT DÃY SỐ BỊ CHẶN
Bồi Dưỡng môn Đại số 11TN2 –Năm học 2012- 2013 Chuyên đề Dãy số
11)
2
1
n
n
u
n
·
+
Đáp số:
1
0
2
n
u < ≤ .
12) ( ) 1 cos
n
n
u n · − + Đáp số:
2 2
n
u − ≤ ≤
.
13)
( ) ( )
1 1 1
....
1.3 3.5 2 1 2 1
n
u
n n
· + + +
− +
Đáp số:
1
0
2
n
u < < .
14)
2
2
1
2 3
n
n
u
n
+
·

Đáp số:
2 1
n
u − ≤ ≤
.
15)
7 5
5 7
n
n
u
n
+
·
+
Đáp số:
7
1
5
n
u ≤ < .
Bài 2. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi:
1
1
1
2
,
1
n
n
n
u
u
u n
u
+
·
¹
¹
+
'
· ∀ ∈
¹
+
¹
¥
Chứng minh rằng ( )
n
u
bị chặn trên bởi
3
2
và bị chặn dưới bởi 1.
Bài 3. Cho dãy số ( )
n
u
xác định bởi:
1
1
0
1
4 ,
2
n n
u
u u n
+
·
¹
¹
'
· + ∀ ∈
¹
¹
¥
a) Chứng minh rằng ( )
n
u
bị chặn trên bởi 8.
b) Chứng minh rằng ( )
n
u
tăng. Suy ra ( )
n
u
bị chặn.
    
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Hưng – Trường THPT Quang Trung Trang 4