ORIJENTALNI INSTITUT I UVOD Orijentalni institut u Sarajevu je javna naučnoistraživačka ustanova osnovana 1950.

godine sa zadatkom da prikuplja, obrađuje i publikuje rukopisnu i arhivsku građu na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, proučava ove jezike i njihove književnosti s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Bošnjaka na ovim jezicima, te proučava historiju, kulturnu historiju i orijentalnu umjetnost u Bosni u doba osmanske uprave, radi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti orijentalistike, sarađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i objavljuje rezultate svog naučnoistraživačkog rada putem svojih publikacija.

Unutrašnja organizacija institute U izvršavanju zadataka i obavljanju poslova iz svog djelokruga rada Institut ima slijedede organizacione jedinice: 1. Historijsko odjeljenje, 2. Filološko odjeljenje, 3. Referat za orijentalnu umjetnost, 4. Odjeljenje za dokumentaciju 5. Sekretarijat. 1. Historijsko odjeljenje u svom djelokrugu: - obrađuje i publikuje arhivsku građu i historijske izvore za historiju Bosne i Hercegovine i omoguduje njihovu upotrebu u naučnoistraživačke svrhe, - proučava, društvene, političke i ekonomske probleme Bosne i Hercegovine na osnovu orijentalnih izvora, - proučava institucije osmanskog carstva. 2. Filološko odjeljenje u svom djelokrugu: - obrađuje i publikuje orijentalnu rukopisnu građu i druge izvore za kulturnu historiju Bosne i Hercegovine i omoguduje njihovu upotrebu u naučnoistraživačke svrhe, - proučava kulturnu baštinu Bošnjaka na orijentalnim jezicima, - proučava arapski, turski i perzijski jezik i njihove književnosti i kulture te ispituje njihove elemente u bosanskom jeziku i kulturi, - upoznaje javnost sa značajnim djelima iz orijentalnih književnosti, - proučava kulturne, društvene, političke pravne i ekonomske probleme savremene historije Bliskog i Srednjeg Istoka, - proučava islamsku civilizaciju s posebnim osvrtom na njen uticaj na historiju Bosne i Hercegovine. 3. Referat za orijentalnu umjetnost: - Proučava orijentalnu umjetnost i materijalnu kulturu prvenstveno u BiH Odjeljenje za dokumentaciju: - sastoji se iz arhivskog fonda, zbirke arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, stručne biblioteke i fonda izdanja Instituta, kao i drugih dokumentaciono-informativnih materijala i sredstava. 4. Odjeljenje za dokumentaciju u svom djelokrugu: - prikuplja, sređuje, čuva i obrađuje arhivsku i rukopisnu građu, filmove i fotografije, izrađuje registre, predmetne kataloge i kartoteku arhivskog materijala, - vodi brigu o povedanju rukopisnog fonda, - nabavlja i kompletira literaturu, knjige, časopise i novine iz naučne i stručne oblasti kojom se bavi Institut, - vrši razmjenu knjiga i publikacija, - izrađuje inventare, predmetne kataloge i kartoteku stručne biblioteke, - daje bibliografske podatke o stručnoj i naučnoj literaturi, - obavlja poslove međubibliotečke pozajmice, - vodi dokumentaciju i daje informacije o našim i inostranim orijentalističkim ustanovama, organizacijama, časopisima, izdanjima, skupovima, kao i značajnim akcijama. Odjeljenje za dokumentaciju obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak direktor Instituta na prijedlog Naučnog vijeda. 5. Sekretarijat Instituta obavlja upravno-pravne, administrativne, finansijske i druge opšte poslove. Adresa: Zmaja od Bosne 8b 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

naučnim ustanovama.Zagrebu. U Prilozima za orijentalnu filologiju objavljuju se samo originalni istraživački radovi u kojima dominira naučni pristup. ne samo na ovim prostorima nego i mnogo šire. . nego i u oblasti orijentalistike kako u Bosni i Hercegovini. historije i drugih srodnih oblasti. u vrednovanju naučnih projekata i recenziranju knjiga i drugih publikacija. rezultate svojih istraživanja saradnici Orijentalnog instituta objavljuju i u seriji Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia u kojoj objavljuju historijski izvori značajni za izučavanje prošlosti Balkana. godine sa zadatkom da prikuplja. ne samo u historijatu Orijentalnog instituta. turskom i perzijskom jeziku kao dio naše kulturne baštine. Ankari. Parizu. te proučava historiju.) Orijentalni institut u Sarajevu je javna naučnoistraživacka ustanova osnovana 1950. naš zadatak de i u bududnosti biti prikupljanje rukopisne i arhivske građe. tako i na Balkanu. radi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti orijentalistike. arhivske i druge građe u domenu specijalnosti naučnoistraživačkog kadra ovog Instituta. naučna istraživanja na univerzitetima. te proučavanja islamske arhitekture i umjetnosti. promocijama knjiga. što su pokazale i brojne ocjene naučnih i stručnih radova. U prvom redu ta saradnja se ogleda u razmjeni publikacija i časopisa te se na taj način izdanja Instituta nalaze u velikom broju biblioteka i naučnih institucija širom svijeta. izdavačkim projektima. Beču. arhivima i bibliotekama. Saradnja sa drugim naučnim i stručnim institucijama. Dugo bi trebalo da se navedu svi oni koji su ostavili dubok trag.1. kulturnim društvima. Osim u časopisu. Gledajudi sadržaje proteklih brojeva Priloga. a i šire. Isto tako saradnici Instituta odlaze na krade ili duže vrijeme na specijalizacije. sarađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i objavljuje rezultate svog naučnoistraživačkog rada putem svojih publikacija. S obzirom na to da se Institut tokom svog dugogodišnjeg rada i kontinuiranog publikovanja građe pokazao kao jedna od temeljnih naučnih institucija. proučavanja arapskog. studije i druge naučnoistraživačke radove saradnici Instituta publikuju i u drugim izdavačkim kudama. te s obzirom na to da je vedina historiografske. književnosti. Kairu. Dubrovniku. knjige. Najviše ima radova iz oblasti naše historije u doba osmanske vladavine. a biblioteka Instituta popunjava svoj fond knjiga i časopisa. proučava ove jezike i njihove književnosti s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Bošnjaka na ovim jezicima. Institut je uvijek imao dobru saradnju sa drugim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Orijentalni institut u okviru svoga rada povremeno organizuje naučne skupove kao jedan od oblika razmjene naučnih iskustava i upoznavanja sa radom drugih naučnoistraživačkih ustanova i pojedinaca koji se bave srodnim problemima. zatim proučavanja književnosti koju su naši ljudi pisali na arapskom. obrađuje i publikuje rukopisnu i arhivsku građu na arapskom. Neka od tih djela predstavljaju kapitalne radove iz pojedinih oblasti naše orijentalistike i služe kao nezaobilazna literatura i studentima i naučnim radnicima u izučavanju jezika. studijske boravke. svoje radove.) pa do danas Prilozi za orijentalnu filologiju sačuvali su svoj naučni i stručni profil. Od prvog broja (1950. – 1992. Orijentalni institut je izrastao u jednu od najuglednijih naučnih institucija u Bosni i Hercegovini u oblasti humanističkih nauka. može se vidjeti značaj ovog časopisa. prije svega u Istanbulu.II HISTORIJAT ORIJENTALNOG INSTITUTA 2. turskom i perzijskom jeziku. kulturnu historiju i orijentalnu umjetnost u Bosni u doba osmanske uprave. rukopisne. raznovrsnost problematike te veliki broj saradnika iz zemlje i inostranstva. Zahvaljujudi činjenici da su u Institutu radili gotovo svi najbolji orijentalisti sa ovih prostora. njihova obrada i publikovanje kao i osposobljavanje naučnih i stručnih radnika za istraživanja u toj važnoj oblasti izučavanja naše opde i kulturne historije. prevođenju i dr. Tu su naravno i brojni prijevodi kao i ocjene. Rezultate svoga rada saradnici Orijentalnog instituta objavljuju u časopisu Prilozi za orijentalnu filologiju koji je pokrenut odmah nakon osnivanja Instituta i koji je do VII broja nosio naslov: Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vlašdu. Osnivanje I djelovanje (1950. turskog i perzijskog jezika i njihovih književnosti. Beogradu i drugim naučnim centrima. Svojim radom Orijentalni institut je stekao izuzetan renome. kritike i prikazi knjiga iz oblasti kojom se Institut bavi. te u ediciji Posebna izdanja u kojoj se objavljuju monografije o pojedinim temama ili autorima. izdavačima ogleda se i u učešdu na naučnim skupovima. redakcijama informativnih sredstava i časopisa. bez čije aktivnosti ne bi bilo mogude validno izučavanje povijesti i kulture na ovim našim prostorima. Pored toga. te drugim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Cjelokupna rukopisna. do 19. te Istorijsko odjeljenje za obradu bogate arhivske građe iz osmanskog perioda. Od ostalih podataka o ovoj zbirci u najkradem se mogu spomenuti samo mnogobrojni originalni dokumenti o izgradnji i opravci puteva. jer su zajedno sa rukopisima u plamenu nestali i kataloški listidi i inventarne knjige sa popisom rukopisa.) Početak 1992. kao i naša kulturna baština nastala na tim jezicima. kao i o zabrani rasturanja nekih novina itd. poslovica i drugog književnog sadržaja. prusačkog. političke prilike i sukobi sa susjednim zemljama. prije svega onih koji su se bavili istraživanjem historije Bosne i Hercegovine. o odnosima Osmanskog carstva sa drugim državama i povjerljivim izvještajima špijuna o prilikama u tim zemljama.000 dokumenata. do 19. RATNI PERIOD (1992. arhivska i bibliotečka građa za ova istraživanja čuvala se u Odjeljenju za dokumentaciju koje je u svom sastavu imalo tri fonda: Rukopisnu zbirku.2. dokumenti o rudarstvu. te prijedorskog naiba. te po jedan sidžil jajačkog. prava i obredoslovlja. odnosno protokola mjesnih sudova. Razmjere ovog gubitka za civilizaciju ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine nego i cijelog svijeta nikad nede modi biti u potpunosti iskazane. S druge strane. i 1776. o porezima. nauke o Kur'anu i hadisa. unutarnji neredi. Sva ova djela. Jedino svjedočanstvo o pojedinim rukopisima ostali su naučni i stručni radovi nastali na osnovu tih rukopisa i objavljeni katalozi rukopisa iz pojedinih oblasti. pa historije. stoljeda. stoljeda i sačuvana tokom mnogih svjetskih ratova i različitih pohara. U popisu originalne grade potrebno je još navesti zbirku tapija .sultanske diplome. po 2 sidžila trebinjskih i duvanjskih kadija. tešanjskog. stoljeca. stoljeda. a onda i šire. 8 sidžila blagajskih kadija. zatim okultizma. te rukopisa iz područja epistolografije i. medžmua kao zbornika raznovrsnog sadržaja. nestala su u jednom danu. osmanskih pjesnika i nekoliko domacih pjesnika do pojedinacnih pjesama ili samo stihova. o bunama i ustancima.fermana. politike. geografije. a posebno tugre kao obaveznog elementa berata . izmjene u poreskom sistemu. Rukopisna zbirka sa 5263 kodeksa manuskripata na arapskom. Originalna građa ovog Arhiva bila je podijeljena u četiri zbirke koje su se zasebno vodile u evidenciji Arhiva. o zajedništvu i saradnji svih vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini. finansijskih isprava i drugih dokumenata na osnovu kojih je bilo mogude izučavati mnoga pitanja iz raznih oblasti. 3 sidžila zeničkih naiba. turskom i perzijskom jeziku bila je po svom bogatstvu. za područje prostora bivše Jugoslavije. na kraju. turski i perzijski jezik i književnost.2. prozorskog. kao što su: administrativna organizacija i sistem vođenja spisa. U njenom fondu bile su zastupljene sve naučne i teološke discipline: od rukopisa Kur'ana. stoljeda . a sadržavao je gradu iz posljednjih trideset godina osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. sudskih rješenja. te još mnogo drugih tema. prvenstveno za područje Bosne i Hercegovine.dova. kao i fragmenti sidžila sarajevskog kadije iz 1775. 9 sidžila mostarskih kadija. U ovom fondu čuvali su se spisi koje je Vilajetska uprava primala od centralne vlade u Istanbulu. stoljeda. imali i izvanrednu umjetničku vrijednost jer su najčešde pisani sa umjetnickim pretenzijama i u višebojnoj izradi teksta ove vrste dokumenata. ali i dokumenti o napadima hajduka i gusara. odmah iza Gazi Husrev-begove biblioteke. pa je u Institutu postojalo Filološko odjeljenje u kome su se proučavali arapski. godine i fragmenti sidžila visočkog kadije iz druge polovine 18. nastajala širom svijeta od početka 11. 4 sidžila fojničkih kadija. enciklopedija. preko teoloških rasprava. također nestali u plamenu. Arhiv i Biblioteku. te molitvi . ali nisu bili štampani zbog nedostatka sredstava. gračaničkog. Unutrašnja organizacija rada u Institutu bila je vezana za tematiku istraživačkog rada. Svi ovi dokumenti predstavljali su prvorazredne originalne izvore koji su bili korišteni u radovima domadih i stranih historičara. raznih izvještaja. jedna od najbogatijih rukopisnih zbirki na Balkanu. izvoda iz sumarnih deftera. Ovdje je potrebno apostrofirati podatak da su neki fermani i berati. Zbirku sidžila. kao i spisi koje je ova uprava slala manjim administrativnim jedinicama ili primala od njih. 10 sidžila ljubinjskih kadija. bijeljinskog i ljubuškog kadije. Arhiv Orijentalnog instituta čuvao je historijsku građu nastalu tokom višestoljetne osmanske vladavine na ovim prostorima. zatim djela iz sufizma i islamske filozofije. spaljena plamenom mržnje prema ovoj riznici neprocjenjivog i neponovljivog stvaralaštva. tu su bila cuvana djela iz oblasti lijepe književnosti. stočarstvo i šumarstvo kao značajne privredne grane tog perioda. godine Orijentalni institut je dočekao kao respektabilna naučnoistraživačka institucija čiji su rezultati rada bili visoko cijenjeni u naučnim krugovima iz oblasti orijentalistike kako u zemlji tako i u inostranstvu. kao prvorazrednih izvora za proučavanje lokalne historije pojedinih krajeva i mjesta. izgradnja željezničkih pruga. sačinjavalo je 66 sidžila ili njihovih fragmenata iz perioda od 17. osim nesumnjive historijske vrijednosti. te dokumenti o štampi sa primjercima pojedinih novina iz 19. Na osnovu sadržaja ove građe bilo je mogude vršiti istraživanja o mnogim pitanjima iz historije Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 19. Zbirku Manuscripta turcica činilo je 7156 dokumenata iz perioda od 16. bujuruldija bosanskih valija. skopskog. dok su oni koji su bili pripremljeni. svih podrucja prirodno-matematskih nauka. razvoj školstva. zdravstvene prilike.-1995. tvrdava i drugih gradevina. proznih djela. do početka 20. do prepisa gramatickih i leksikografskih djela za potrebe školovanja učenika nižih i viših škola. berata.dokumenata o posjedovanju zemljišta na području svih kadiluka . uspostavljanje poštanskih i telegrafskih linija. Najvedi fond Arhiva predstavljao je Vilajetski arhiv sa oko 200. među kojima je bilo 17 sidžila travničkih kadija. od divana perzijskih klasika.

održanog povodom proslave 40-godišnjice Orijentalnog instituta. kataloge orijentalnih rukopisa najpoznatijih zbirki u svijetu. prvenstveno za područje Bosne i djelomično susjednih oblasti. biografije. arhivistike. kao i o dragocjenoj orijentalističkoj literaturi u biblioteci Instituta. njemačkom. ved stekli prve i osnovne predstave o neiscrpnom bogatstvu rukopisne i arhivske građe. to je bilo vrijeme kada su mladi asistenti.časopisi iz oblasti lingvistike. godine. tako da je broj domadih i stranih časopisa iznosio preko 10.u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 19. bogatom i raznovsnom arhivskom i rukopisnom građom i izuzetnim opusom štampanih djela. I onda je sve nestalo u jednom danu. sakupljaju arhivsku i rukopisnu građu.000 svezaka. Sa preko 10. književnosti. Statističari bi izračunali da se. objavljeni u izdanjima ne samo u Institutu nego i u drugim ustanovama i izdavačkim kudama. listaju stare spise po arhivima i rukopisnim zbirkama. ono što se nije moglo obuhvatiti statistikom. požutjele dokumente i zubom vremena nagrižene manuskripte po prašnjavim tavanima i mračnim podrumima. odnosno preko 15. folklora i drugi koje je ova biblioteka dobivala putem razmjene sa velikim brojem institucija u zemlji i inostranstvu. bibliografije i leksikone. od novembra 1992. arapskom i turskom jeziku. . dvojezične i više jezične rječnike orijentalnih i evropskih jezika. književnom i kulturološkom građom koja se čuvala u fondovima Instituta. u prvih nekoliko mjeseci u jednoj prostoriji u Institutu za istoriju. a kasnije dvije prostorije u zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. nastavili da rade onoliko koliko su im teški ratni i poslijeratni uslovi dozvoljavali. posjedovao fotokopije i mikrofilmove građe iz drugih arhiva i ustanova iz zemlje i inostranstva. direktno ili indirektno vezanih za oblast orijentalistike i njoj bliska istraživanja. 16 monografija iz edicije Posebna izdanja i 7 knjiga iz serije Monumenta Turcica. umjetnosti. to je bila želja naučnoistraživačkih radnika i vječitih zaljubljenika pisane riječi da opet. u kojima su zavodena sva carska naredenja o važnim pitanjima i dogadajima. stoljeda. izraženo u procentima. godine do tada tek izašlog broja 41 ovog časopisa. doktoranata i magistranata. do marta 1998. te specijalizanata i studenata koji su tu mogli. prvo u jednoj. U kadrovskom pogledu. do 17. Tog dana spaljena je jedna naučna ustanova sa svom njenom neponovljivom. a koja su se odnosila na ovaj dio Osmanskog carstva. ova biblioteka bila je mjesto okupljanja brojnih naučnih i stručnih radnika. filozofije. pored domadih izdanja. te druge priručnike neophodne u svakodnevnom radu. Pored toga. Stariji. Biblioteka Orijentalnog instituta je takoder bila jedna od istaknutih stručnih biblioteka kod nas. 17. strpljivo i sistematično kako su to uvijek radili. koji su počeli raditi u ovoj naučnoistraživačkoj ustanovi.od prvog broja časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju iz 1950. maja 1992. sačuvalo manje od 1% ranije čuvanog materijala. te fotokopije muhimme deftera. Oni su učinili i dalje čine sve što je u njihovoj modi da Orijentalni institut ponovo zauzme ono mjesto u oblasti naučnoistraživačkog rada koje mu je bilo uništeno agresorskim granatama. Međutim. Zato su radnici Instituta. ali i defteri za druge oblasti šireg prostora južnoslavenskih zemalja. kulture i civilizacije na ovom prostoru. bibliotekarstva. Arhiv Orijentalnog institututa je. sa naznačenim imenom vlasnika. Potrebno je spomenuti da je u požaru potpuno uništen i sav sačuvani tiraž do tada objavljenih izdanja Orijentalnog instituta . danu koji bi trebao crnim slovima biti upisan u kalendaru historije nauke. u biblioteci su čuvani kompleti svih svjetski priznatih časopisa u oblasti orijentalistike. pri čemu su posebnu vrijednost za historijska istraživanja imale kopije mnogih opširnih ili sumarnih deftera za bosanski i hercegovački sandžak popisanih u periodu od 15. obilaze privatne kolekcije nekada davno skupljane i ostavljane potomcima iz generacije u generaciju. iskusni naučni i stručni radnici nastavljali su rad na projektima koji su imali za cilj dalje upoznavanje naučne javnosti sa raznovrsnom historijskom.000 knjiga jer su mnogi od njih bili objavljeni u više tomova ili čuvani u više primjeraka. te sva domada periodika koja je bila u žiži interesovanja naučnih radnika ove institucije . pored originalne arhivske građe.000 naslova. stoljeda. vrstom zemljišta i površinom koju je ono obuhvatalo. Ved je rečeno da je neposredno pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu u Orijentalnom institutu bio tek štampan broj 41 časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju u kome su bili objavljeni referati sa naučnog skupa Širenje islama i islamska kultura u Bosanskom ejaletu. nadi i enciklopedije na engleskom. Koliko i šta su uradili pokazuju rezultati naučnoistraživačkog rada u proteklim godinama. francuskom. a zatim. historije. prava.

Odjeljenje za dokumentaciju Odjeljenje za dokumentaciju se sastoji iz: arhivskog fonda. Beča. te devet od ukupno 66 sidžila i njihovih fragmenata koji su sačinjavali zbirku sidžila (protokola mjesnih sudova) iz perioda od 17. Među donatorima se izdvajaju prof. Ešrefa Kovačevida. časopise i novine iz naučne i stručne oblasti kojom se bavi Institut. knjige. Arhiv Sve do agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. Poseban fond predstavlja poklonjena biblioteka Hamida Hadžibegida koja broji 1079 naslova i 114 primjeraka različitih historijskih časopisa. do 19. Referentna literatura na perzijskom jeziku donirana je od strane Ambasade IR Iran. perzijskom.prikuplja. stručne biblioteke i fonda izdanja Instituta. kao što su: Türk Cumhuriyet Kültür Bakanligi. kao i drugih dokumentaciono-informativnih materijala i sredstava. Thomas D. Kulturnog Centra IR Iran i Instituta «Ibn Sina». . stoljeda. stoljeda. Ovi izvorni dokumenti korišteni su za izučavanje historije Bosne i Hercegovine kao i naše kulturne baštine nastale na arapskom. dr. obrađuje i čuva bibliotečku građu. izrađuje registre. njemačkom. kao i ostalih uposlenika ove institucije. Zadra. Značajan udio u bibliotečkom fondu čine i donacije bivših stručnih i naučnih saradnika mr. te potom brojni donatori iz Turske. Jeff Spurr iz SAD je preko fondacije SABRA posredovao u doniranju biblioteke nedavno preminule prof. filmove i fotografije. Arhiv Orijentalnog instituta posjeduje sada i zbirku osmanskih dokumenata. čuva i obrađuje arhivsku i rukopisnu građu. te Nacionalne biblioteke IR Iran. TICA i dr. Razmjenom vlastitih izdanja sa srodnim institucijama u zemlji i svijetu. Biblioteku vodi Mubera Bavčid. umjetnosti i različitih naučnih područja na bosanskom. uz odobrenje. a čiji se originali čuvaju u ovim institucijama. a koju je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ustupila Institutu na korištenje i trajnu brigu. arapskom. turskih i perzijskih rukopisa. uspjeli smo sakupiti niz respektabilnih časopisa i značajnih izdanja domadih i stranih institucija kulturnog i naučnog karaktera. dipl. . predmetne kataloge i kartoteku arhivskog materijala. Gosp. IRCICA (uz vlastita izdanja donirala nam je i biblioteku preminulog prof. iz čijih donacija smo dobili ili kupili referentnu literaturu. dr. sređuje. kao i biblioteke prof. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü. do 19. koristiti i drugi istraživači koji se bave proučavanjem historije. te oko 260 naslova domade i strane periodike. koja je brojala 7165 dokumenata iz perioda od 16. veoma značajnih za izučavanje historije Bosne i Hercegovine. Alana Fishera. .vrši razmjenu knjiga i publikacija. turskom. a mogu je. čiji je zadatak da prikuplja. književnosti i umjetnosti osmanskog perioda. Venecije. francuskom i drugim jezicima. Ahmeda Ateşa). Među prvim donatorima su bili prof. . Od toga je sačuvano svega osam dokumenata iz zbirke Manuscripta turcica. Bisere Nurudinovid. Zbirka tapija (dokumenata o posjedovanju zemljišta) te Vilajetski arhiv sa preko 200 000 dokumenata. dr. Fuat Sezgin. Pored toga.Biblioteka Biblioteka Orijentalnog instituta je specijalna biblioteka poluzatvorenog tipa. Bibliotečki fond je nakon stradanja u značajnoj mjeri obnovljen zahvaljujudi donacijama mnogih ustanova i pojedinaca. u arhivima Istanbula. danas Orijentalni institut ponovo posjeduje brojne fotokopije i mikrofilmove arhivske građe koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.vodi brigu o povedanju rukopisnog fonda. dr. orijentalista. Kathleen Burril. engleskom. Trenutno biblioteka broji oko 9100 naslova iz područja historije osmanskog perioda. koji su snimani. Biblioteka je za korisnike otvorena radnim danima od 9 do 11 h. Zahvaljujudi u prvom redu razumijevanju i susretljivosti rukovodstava iz srodnih institucija Republike Turske kao što su Arhiv Predsjedništva Vlade u Istanbulu i Generalna direkcija Arhiva u Ankari.nabavlja i kompletira literaturu. Dubrovnika. Originalna građa Arhiva bila je podijeljena u četiri zbirke: Manuscripta turcica. Çocuk Vakfi. godine Arhiv Orijentalnog instituta u Sarajevu sadržavao je raznovrsnu arhivsku građu nastalu tokom višestoljetne osmanske vladavine na prostorima današnje Bosne i Hercegovine. Adema Handžida. Sidžili. Goodrich sa Indiana University of Pennsylvania te kolege iz Bibliotheque Nationale iz Pariza sa svojim izdanjima. orijentalnih jezika i književnosti. turskom i perzijskom jeziku. Odjeljenje za dokumentaciju u svom djelokrugu: . direktor Institut für Geschichte der Arabish – Islamischen Wissenschaften iz Frankfurta i Vlada Kraljevine Švedske. dr. zbirke arapskih. ranije objavljenu u našoj i susjednim zemljama. Namijenjena je saradnicima Orijentalnog instituta.

Zakonski spomenici. do početka 20. sv. Muhamed Mujić i dr. 1. LVI + 167 + 8 fax. (Faksimili-Fascimiles) / Detailed Census of the Brankoviches Region from 1455 /. Rukopisna zbirka Osnivanjem Orijentalnog instituta u Sarajevu 1950. nastajala od početka 11. Branislav Đurdev. Tada su skoro sva rukopisna djela.788 kodeksa. Tomus primus. sv.Dokumenti o našim krajevima / Muhimme Defters . časopisima.. Zbirni katastarski popis iz 1455. Nedim Filipović i Hamid Hadžibegić. H. Pored toga. Priredili /Prepared by/: Hamid Hadžibegić. N. skupovima. kao i značajnim akcijama. Hamid Hadžibegić. među kojima su neki djelimično nagoreni. Sarajevo 1972. 211. a posebno Bosne i Hercegovine u doba osmanske vladavine na ovim prostorima. Hercegovački. u zbirci se čuva i jedan broj fotokopija i mikrofilmova rukopisa bošnjačkih autora. H. Aličić.. Adem Handžić i Ešref Kovačević. Serija II. tako da ova zbirka sada ima ukupno 101 kodeks manuskripata na orijentalnim jezicima. Montenegrin and Skadar Sanjak/. Ešref Kovačević. . Sarajevo 1957. Tomus secundus. Urednici /Editors/: Dr. Kliški. U poslijeratnom periodu za Rukopisnu zbirku Orijentalnog instituta otkupljena su 32 rukopisna kodeksa.vodi dokumentaciju i daje informacije o našim i inostranim orijentalističkim ustanovama. Crnogorski i Skadarski sandžak / Kanuns and Kanun-names for Bosnian.263 kodeksa manuskripata. Herzegovinian. Saopštavaju /Prepared by/: Dr. izdanjima. Đurdev. Oblast Brankovića. Sumary Cadastrial Register from 1455/. Od ranijih 5. godine. godine / Border-land of Isa-beg Ishakovic. turskom i perzijskom jeziku. knjiga 1. Uredništvo /Editors/ : Dr. Nedim Filipović. knjiga 2. na poklon je dobijeno 17 kodeksa. među prvim institucijama stradao je Orijentalni institut koji je zapaljen u maju 1992. B. Defteri. + 160 Oblast Brankovića. godine. nestala u jednom danu.263 kodeksa preostala su samo 52. Šabanović. stoljeda i sačuvana tokom brojnih ratova i različitih elementarnih nepogoda. Dr. tako da je Rukopisna zbirka Orijentalnog instituta. Hadžibegić i Dr. sakupljeno je još 1. Sarajevo 1972.475 rukopisnih kodeksa. 2. čiji se originali čuvaju u rukopisnim zbirkama drugih institucija u zemlji i inostranstvu. Hazim Šabanović. Klis. godine / Detailed Census of the Brankoviches Region from 1455 /. III MONUMENTA TURCICA U seriji Monumenta Turcica objavljuju se cjeloviti prijevodi ili regesta historijskih izvora značajnih za izučavanje prošlosti balkanskih zemalja. Branislav Đurdev. XVI + 1 map + 234.izrađuje inventare. Serija II.. sa 5..Documents of our Regions /. obavlja poslove međubibliotečke pozajmice. Opširni katastarski popis iz 1455. Tomus tertius. XXIII + 378 + 1 map. Defteri. Priredili /Prepared by/: Hamid Hadžibegić. daje bibliografske podatke o stručnoj i naučnoj literaturi. Opširni katastarski popis iz 1455. Hazim Šabanović. Serija II. u Rukopisnu zbirku su iz Zemaljskog muzeja preuzete tri zasebne manje zbrike sa ukupno 3. U agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Zvornički. godine. Serija I. knjiga 2. Defteri..  Kanuni i kanun-name za Bosanski. predmetne kataloge i kartoteku stručne biblioteke. Sarajevo 1964. godine. Tomus tertius. Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-chief/: Ahmed S. organizacijama. Zvornik. sv. Adem Handžić i Ešref Kovačević. Muhimme defteri . bila jedna od najbogatijih rukopisnih zbirki na Balkanu i predstavljala neprocjenjivu riznicu pisane riječi na arapskom. Odgovorni urednik /Managing editor/: Avdo Sućeska. 1. putem otkupa ili poklona. Od tada do 1992. da svjedoče o barbarskom uništenju neponovljivog stvaralaštva zauvijek izgubljenog za svjetsku nauku i kulturu. Glavni urednik /Editor-in-chief/: Hazim Šabanović. Glavni urednik /Editor-in-chief/: Hazim Šabanović. Odgovorni urednik/ Managing editor/: Avdo Sućeska. Krajište Isa-bega Ishakovića. Dalji rad na prikupljanju i obradi rukopisne građe zavisit de od eventualnih ponuda i finansijskih mogudnosti za kupovinu manuskripata iz privatnih kolekcija. Filipović.     .

Sidžil Tešanjskog kadiluka: 1740-1752 /The Protocol (Sigil) of the Tešanj's Court: 1740-1752 Prijevod i obrada /Translated and prepared by/: Hatidža Čar-Drnda Odgovorni urednik / Managing editor: Behija Zlatar.. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. Odgovorni urednik /Managing editor/: Ahmed S. godine /The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak/. Aličić. I/1. Serija II. Sidžili. Serija V. Tomus septimus. Sarajevo 2000. Knjiga 4. Serija II. Bošnjacki institut Zürich. Urednik/Editor/: Fehim Nametak./. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. Knjiga 4. II. Muhimme defteri. Tomus nonus. Obradila /Translated and prepared by/: Amina Kupusović.. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. Tomus octavus. Sarajevo 2005. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604.Tomus quartus. 278. Serija II. sv. Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina / The Detailed Register of the Sandjak Herzegovina Vilaya from 1477. Urednik /Editor/: Fehim Nametak. I/2. Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu. Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek) / Vakufnames from Bosnia and Herzegovina (XV and XVI century)/. Knjiga 4. Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu. Sarajevo 2000. sv. X + XI + 658 + /6/. dr. Odgovorni urednik /Managing editor/: Prof. 1. Tomus undecimus. Tomus decimus. Urednik /Editor/: Fehim Nametak. Bošnjacki institut Zürich. Priredila /Prepared by/: Lejla Gazić. Bošnjacki institut Zürich. Serija II. knjiga 1. Sarajevo 1985. knjiga 3.. Sarajevo 1985. Sarajevo 2000. godine /The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak/. Ešref Kovačević. 601. Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu.       . godine /The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak/. Defteri. 230. sv. Tomus sextus. Defteri. Glavni urednik /Editor-in-chief/: Mr. Defteri. Orijentalni institut u Sarajevu. Obradio/Translated and prepared by/: Adem Handžić. Bošnjacki institut Zürich. Glavni urednik / Editor-in-chief: Aladin Husić. Defteri. 652. Serija II. Serija III. sv. III. Obradio/Translated and prepared by/: Adem Handžić. Urednik /Editor/: Fehim Nametak. Odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu. Knjiga 1. 595. knjiga 1. Ahmed S. Sulejman Grozdanić. Tomus quintus. XIX+153. sv. Aličić. LII + 679.  Serija III. Obradila /Translated by/: Snježana Buzov. Sarajevo 1985. godine /The 1604 Detailed Register of the Bosnian Sanjak/.. Knjiga 4. Defteri. Vakufname... Glavni urednik /Editor-in-chief/: Lejla Gazić. Sarajevo 2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful