You are on page 1of 1

Yêu cầu: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, vai trò, ứng dụng, tính toán và thiết

kế chi tiết Trình bày báo cáo: Power Point Phần tính toán trên Excel Bản vẽ ACAD