You are on page 1of 13

PROGRAMACIÓ

GENER-MARÇ 2012
CURSOS
I TALLERS
INSCRIPCIONS
A partir del 9 de gener,
en horari de 10 a 20 h
Inici activitats: dilluns 23 de gener
Finalització activitats: divendres 30
de març
CRITERIS D’INSCRIPCIÓ
ª L’accés al servei de cursos i ta-
llers requereix inscripció prèvia,
en les dates establertes. Els preus
estan pendents d’aprovació per la
Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
ª La inscripció ha de fer-se de forma
presencial i per ordre d’arribada. En
cap cas no es reservarà plaça per
telèfon.
ª L’import de la inscripció només
serà retornat si l’organització anul-
la el taller per no arribar al mínim
de places establertes o per altres
raons tècniques.
ª El centre es reserva el dret de variar
la programació, l'horari, el professor/a
o la ubicació d’una activitat si ho con-
sidera necessari.
ª Tots els tallers començaran 5 minuts
després i acabaran 5 minuts abans
de l’hora marcada en el programa.
CORRECCIÓ POSTURAL
Treball corporal per millorar la postu-
ra i estirar el cos de forma correcta.
Dilluns de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 23 de gener)
PROFESSORA: Lys Moya
PREU: 54,25 €
GIMNÀSTICA SUAU
Activitat per millorar la mobilitat arti-
cular i la forma física. Adreçat a per-
sones que vulguin estar en forma de
manera suau i entretinguda.
Dilluns d’11 a 12 h
(10 sessions. Inici 23 gener )
PROFESSORA: Lys Moya
PREU: 54,25 €
REIKI
El reiki és una eina de creixement
personal que treballa sobre nosal-
tres mateixos, però també podem
compartir-ho amb els altres. Po-
dem descobrir com, mitjançant el
nostre benestar, podem provocar
els mateixos benefcis en el nostre
entorn. Vine a conèixer una tècnica
mil·lenària.
Dilluns d’11.30 a 13 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Jorge Cabrera
PREU: 66,4 €
POSA’T EN FORMA
Manteniment del cos amb exercicis
i jocs per aconseguir una bona toni-
fcació, elasticitat, resistència i força
muscular.
Grup 1: dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 23 de gener)
PROFESSOR: Jordi Miralbell
Grup 2: dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSORA: Brenda Puigredon
PREU: 66,4 €
IOGA PER TOTHOM
Aprendre postures per tonifcar, esti-
rar el cos i respirar correctament per
alliberar tensions, arribant així a un
estat físic i mental saludable.
Grup 1: dilluns d’13.30 a 14.30 h
(10 sessions. Inici 23 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
Grup 2: dimarts d’11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
NORMATIVA ÍNDEX
CURSOS I TALLERS______________3
Salut i creixement personal______________________3
Expressió_________________________________6
Creativitat_________________________________8
Recursos_________________________________11
Història i cultura______________________________13
Cuina i gastronomia___________________________14
Tallers per a joves____________________________16
Tallers en família____________________________16
Capsa de sorpreses___________________________17
SORTIDES CULTURALS___________20
MONOGRÀFICS_____________________21
Monogràfcs fotogràfcs________________________21
Monogràfcs gastronòmics: cuina basca___________22
Monogràfcs d'art____________________________22
Altres monogràfcs___________________________23
[3]
[4] [5]
Grup 3: dimecres de 10.30 a 12 h
(10 sessions. Inici 25 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 4: dijous d’11.30 a 13 h
(10 sessions. Inici 26 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
PREU: 54,25 t (10 h) / 66,4 t (15 h)
HATHA IOGA
Mitjançant la pràctica del hatha ioga
aconseguirem un equilibri entre el
cos i la ment.
Grup 1: dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 23 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
GRUP 2: dimecres d’13.30 a 14.30 h
(10 sessions. Inici 25 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
Grup 3: dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 25 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 4: divendres de 15.30 a 17 h
(10 sessions. Inici 27 de gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
PREU: 54,25 € (10 h) / 66,4 t (15 h)
IOGA RESTAURATIU
Taller per aconseguir la relaxació de
tot el cos, no només des de l’aspecte
físic, sinó tambe mental i emocional
i alhora alliberar l’estrès. Les classes
de ioga restauratiu estan dirigides so-
bretot a principiants, embarassades,
persones amb problemes d’esquena
o articular, persones amb problemes
crònics o que, senzillament, vulguin
una pràctica més suau.
Dilluns de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Natalia Kusenko
PREU: 66,4 €
IOGA NIDRA
Començarem la classe amb exerci-
cis suaus de ioga, Feldenkrais, BMC
i altres tècniques, i prepararem el cos
per a una relaxació profunda. "Nidra¨
es una paraula sàncrita que signifca
"dormir¨, però nomes físicament ja
que la nostra ment continua desperta
i alerta. Tots necessitem relaxar-nos
no només muscularment sinó també
psíquicament i emocionalment.
Divendres de 13.30 a 15 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Martina Lohse
PREU: 66,4 €
IOGA PER A PARELLES
El ioga en parella contribueix a millo-
rar els vincles entre els practicants
d’aquesta disciplina. Engloba un
conjunt de tècniques i exercicis que
enforteixen el cos, calmen la ment i
relaxen completament. És una ma-
nera estimulant i divertida d’aprendre
ioga i millorar les relacions amb la teva
parella.
Divendres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. 27 gener)
PROFESSOR: Jorge Cabrera
PREU: 66,4 €
YAABA
Yoga, Atenció, Afro, Brasil, Acció...
aquesta tècnica combina, en la ma-
teixa sessió, una primera part d’esti-
raments i una segona de moviment
desenfrenat. Atreveix-t'hi.
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSORA: Martina Lohse
PREU: 66,4 €
RESPIRACIÓ I RELAXACIÓ
En aquest taller s’utilitzen tècniques
de moviment dinàmic i deslliurador,
seguides d’una relaxació a través de
tècniques respiratòries amb visua-
lització creativa, que et servirà per
dirigir l’energia cap a les emocions
positives.
Dimarts d’11 a 12.30 h
(8 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Federicca Riccio
PREU: 60,25 €
TXI-KUNG
L'art del txi-kung es refereix a una di-
versitat de tècniques orientals, habitu-
alment relacionades amb la medicina
xinesa tradicional que comprenen
ment, respiració i exercici físic.
Dimecres de 9.30 a 11 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR: Nestor Gabriel
PREU: 66,4 €
PILATES
Mètode molt efectiu per enfortir i es-
tirar la musculatura i per millorar la
postura corporal. És un sistema que
barreja diferents disciplines com el
ioga i els estiraments on es treballa
intensament la zona abdominal.
Grup 1: dimarts de 9.30 a 11 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 2: dimarts de 13.30 a 14.30 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSOR: Mateo Coello
Grup 3: dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSORA: Brenda Puigredon
Grup 4: dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 25 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 5: dijous de 10 a 11.30 h
(10 sessions. Inici 26 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 6: dijous de 14 a 15 h
(10 sessions. Inici 26 de gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
Grup 7: dijous de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 26 de gener)
PROFESSOR: Mateo Coello
PREU: 54,25 € (10 h) / 66,4 t (15 h)
REFLEXOLOGIA PODAL
A través d’un lleuger massatge en la
planta dels peus, trobarem les zones
que es microrefecteixen en tots el òr-
gans del cos i podrem equilibrar-los.
Dimarts de 12.30 a 14 h
(8 sessions. Inici 24 de gener)
PROFESSORA: Federicca Riccio
PREU: 60,25 €
ESTIRAMENTS
Tècnica dolça per estirar els mús-
culs, relaxar i disminuir l’estrès i millo-
rar la postura i l’equilibri.
Dimecres d’11 a 12 h
(10 sessions. Inici 25 de gener)
PROFESSORA: Lys Moya
PREU: 54,25 €
TAI-TXÍ
Utilitzant la tècnica del tai-txí, desen-
voluparem el coneixement i el man-
teniment dinàmic del cos mitjançant
la fexibilitat, sensibilitat i concentra-
ció en un ambient harmònic.
Divendres de 10.30 a 12 h
(10 sessions. Inici 27 de gener)
PROFESSOR: Nestor Gabriel
PREU: 66,4 €
AROMATERÀPIA
Aprendre a recuperar la salut, la be-
llesa i el benestar a través dels olis
essencials, les principals aplicacions
terapèutiques, propietats, utilitzacions
i quins són els que van millor amb
cada personalitat.
Dimecres de 17 a 18,30 h
(8 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Federicca Riccio
PREU: 60,25 €
MASSATGE TAILANDÈS
És un tipus de massatge en el qual
es treballen diferents tipus d'estira-
ments. Activarem les línies energèti-
ques del cos fent-hi pressió i això ens
aportarà relaxació i elasticitat. Es fa
vestit amb roba còmoda.
Dimecres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. 25 gener)
PROFESSOR: Tony Rueda
PREU: 66,4 €
MASSATGE SHIATSU
Taller on s’aprenen les tècniques bà-
siques d’aquest massatge japonès,
que es basa en l’aplicació de pres-
sions sobre punts localitzats mitjan-
çant l’acció dels dits i les palmes de
la mà.
Divendres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Martina Lohse
PREU: 66,4 t
MEDITACIÓ DINÀMICA
Portem un ritme de vida molt ac-
celerat, passem d’una activitat a
una altra sense parar-nos a pensar.
Aquest curs de meditació ens aju-
darà, mitjançant diferents tècniques
de relaxació, a conèixer-nos millor.
Aprofta'l!
Dijous de 9 a 10 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Federicca Riccio
PREU: 54,25 €
DEFENSA PERSONAL
Taller adreçat a qui vulgui aprendre a
defensar-se i treure'n el màxim proft
físicament, alhora que allibera ten-
sions acumulades. No cal tenir cap
preparació física prèvia.
Dijous de 16 a 17 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Nestor Gabriel
PREU: 54,25 €
L’ELECCIÓ DE VIURE BÉ
La nostra capacitat d’escollir i la nos-
tra llibertat no sempre afavoreixen la
nostra vida. El projecte personal es
confgura dia a dia en la suma de
cada decisió, d’aquí la importància
d’idear i ordenar les nostres accions
de manera correcta. Moltes vegades
la insatisfacció, el malestar o el des-
concert obeeixen al fet que no hem
dissenyat correctament la nostra
trajectòria vital, no l'hem "programat¨
de manera adequada. Treballarem
amb tècniques de PNL la manera
d’apropar-nos a les eleccions salu-
dables per tenir una vida plena.
Dilluns de 16.30 a 18 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Carmen Boó
PREU: 66,4 €
LA CURA DE LA SALUT.
ENTRE EL COS I
L’ÀNIMA, LA VIDA
Tenir cura de la nostra salut no signi-
fca cuidar-nos quan estem malalts,
sinó procurar no posar-nos-hi. Per
això és necessari escoltar el nostre
cos que parla mitjançant el malestar
i el símptoma. Abordar la salut de
forma integral, implica contemplar
[6] [7]
les necessitats físiques i tambe les
de l’ànima. De tot això ens hi ocupa-
rem en aquest curs que intenta apro-
par-nos a la qualitat de vida.
Dimarts de 12.30 a 14 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Carmen Boó
PREU: 66,4 €
INTRODUCCIÓ A
LA NATUROPATIA
Coneix les principals teràpies que
s’utilitzen en una consulta de naturo-
patia: oligoteràpia, sals de Schüssler,
implementació natural, dietoteràpia,
teràpies energètiques, etc.
Dimarts de 20 a 21.30 h
(8 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Rosa Ana Segura
PREU: 60,25 €
INTRODUCCIÓ
AL COACHING
Quines són les claus del coaching i
com podem fer-les servir en el nos-
tre entorn personal i professional per
desenvolupar tot el nostre potencial i
adquirir les habilitats que ens perme-
tin arribar allà on volem.
Dimarts de 17 a 18.30 h
(8 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Elisenda Augé,
d’AMAS coach
PREU: 60,25 €
COACHING:
COMUNICACIÓ I LIDERATGE
El coaching en la comunicació ens
ajudarà a millorar les nostres compe-
tències i habilitats socials per acon-
seguir una comunicació positiva.
Mitjançant la pràctica d’un conjunt
d'eines aprofundirem en la millora de
la nostra comunicació.
Dijous de 18.30 a 20 h
(8 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Elisenda Augé,
d’AMAS coach
PREU: 60,25 €
VIDA SALUDABLE,
COM COMENÇAR
L’ajuda que et cal per començar a
canviar hàbits i aconseguir una vida
més indicada, incorporant l’activitat
física i una dieta mes saludable.
Coaching al servei de la teva salut.
Dijous de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Montse Cascallo de
MCOACH
PREU: 66,4 €
PRACTICA L’AUTOCONSCIÈNCIA
A TRAVÉS DE LA TERÀPIA
GESTALT
Taller teòric vivencial per conèixer les
bases de la teràpia Gestalt.
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Raquel Casals
PREU: 66,4 €
ACTIVA-MENT
Taller per mantenir jove i activa la
ment mentre exercitem la memòria,
millorem la nostra autoestima i ens
relacionem amb els altres.
Grup 1: Dimecres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
Grup 2: Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Raquel Casals
PREU: 66,4 €
MEMORY COUNTRY
Coneix els passos bàsics d’aquest
ball de moda, en que a més de tre-
ballar amb el teu cos exercitaràs la
memòria. No cal tenir parella.
Dilluns de 10 a 11.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Ìldefons Vilanova
PREU: 66,4 €
ZUMBA DANCE BASIC
Estàs preparada per divertir-te i po-
sar-te en forma? El Zumba es una
mescla de ball i gimnàstica emocio-
nant, efcaç i fàcil de seguir. S'inspi-
ra en la música llatina i internacional
per cremar calories mitjançant el
ball i dóna alegria i salut a milions de
persones.
Dilluns de 13.30 a 15 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Zinaida Delyagina
PREU: 66,4 €
BURLESQUE
Vols ballar com la Britney Spears o la
Jennifer López? O potser prefereixes
la sensualitat de les noies Pin UP del
anys 50? Aprèn a treure el teu costat
més sexy amb el tribal fusió burlesque.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Carol Viladot
PREU: 66,4 €
GOSPEL
Vine a conèixer les claus d’aquest es-
til. Aprendràs temes clàssics i d’altres
no tan coneguts i experimentaràs la
força i l'energia que el caracteritza.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Jordi Vallespir
PREU: 66,4 €
DANSA AFRICANA
Introdueix-te en el món d’aquesta
dansa màgica, on la música t’acom-
panyarà a descobrir altres habilitats
del teu cos.
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Dandara Flores Magón
PREU: 66,4 €
DANSA AFRO-
CONTEMPORÀNIA
Taller de dansa africana contempo-
rània que parteix de la cultura ma-
linke de l'oest d'Àfrica i passa per la
cultura yoruba de Nigèria, fns a les
danses rebels a l’Amèrica llatina en
contra del sistema esclavista. La
nostra destinació: els quilombos i els
palenques... A alliberar-se!
Dissabte de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 28 gener)
PROFESSORA: Dandara Flores Magón
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ A LA
MÚSICA AFRICANA
Aquest taller té la fnalitat de muntar
un repertori africà amb diversos ins-
truments. Durant el curs es treballa-
ran diferents aspectes necessaris
per a la interpretació, com ara: el
ritme, les articulacions específques,
i el llenguatge, i s’acabarà amb un
gran espectacle. Entre d’altres,
aprendrem a interpretar Soukous,
Mbalax, Marrabenta, i molts altres
gèneres. El taller està especialment
pensat per a tots aquells que teniu
un instrument a casa (pot ser que
no): guitarra, baix, teclat, percussió,
fauta o tot allò que tingueu, i vulgueu
aprendre a tocar música africana
mentre us divertiu.
Dissabte de 10.30 a 12 h
(10 sessions. Inici 28 gener)
PROFESSORS: Associació ASPIAF
PREU: 66,4 €
MODERN JAZZ
El Modern Jazz és entès com la fu-
sió d’elements de dansa clàssica,
contemporània i jazz. Una proposta
dinàmica i divertida on aprendràs els
passos essencials per a fer una bona
coreografa.
Grup 1: Dimecres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
Grup 2: Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Lys Moya
PREU: 66,4
BALL ACTIU
Dedicat a totes les persones que
volen tallar amb la rutina. Porta’t
malament! Allibera't, des-estressa't i
vibra amb cada cançó. Cada dia una
cançó diferent on trobaràs: desordre,
sensualitat, ritmes, cant, alegria, re-
cords, interpretació i molt mes!
Dimecres de 15 a 16.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR: Ìldefons Vilanova
PREU: 66,4 €
COMPANYIA DE DANSA URGELL
La dansa és l’expressió de l’ànima
a través del moviment corporal. La
dansa és un aliment espiritual. En
aquest taller crearem un espectacle
de dansa moderna. Treballarem les
coreografes, la interpretació i la po-
sada en escena.
Dimecres de 13.30 a 15 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Lys Moya
PREU: 66,4 €
FUNKY
El funky es un estil de música balla-
ble. En les coreografes es barregen
els passos del jazz, el break dance,
els ritmes afro i la dansa contempo-
rània. Vine i passa-t'ho be ballant!
Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Kimberly Jordan
PREU: 66,4 €
TRIBAL FUSIÓ
Aprendrem els moviments bàsics
d’aquesta dansa, les ondulacions,
els moviments de braços, de pits,
els desplaçaments,... alhora que
aprenem una coreografa.
Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Carol Viladot
PREU: 66,4 €
COUNTRY
Coneix els passos bàsics d’aquest
ball de moda. No cal parella.
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORS: ACB – Amics del
Country de Barcelona
PREU: 66,4 €
INTRODUCCIÓ AL TEATRE
Aquest taller pretén oferir a un públic
adult la possibilitat d’introduir-se en la
pràctica teatral. De manera lúdica i
alhora respectuosa es proposen un
seguit d’exercicis i improvisacions
per fer el primer tast de la pràctica
escènica.
[8] [9]
Dissabte de 10 a 12 h
(7 sessions. Inici 28 gener)
PROFESSOR: Ramón Cervera de
Peixospeixeres Teatre
PREU: 63,95 €
COMPANYIA DE
TEATRE URGELL
Aquest taller ofereix la possibilitat
a persones amb una mínima base
d’actuació ampliar els seus coneixe-
ments teatrals a través del muntatge
d’un text en un escenari. Elles ma-
teixes d'una forma divertida i sorpre-
nentment fàcil, aconseguiran crear
diàlegs, escenes i arribar a represen-
tar una obra davant un públic, de ma-
nera que gaudiran de l’experiència
com si es tractés d’un joc.
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Ramón Cervera de
Peixospeixeres Teatre
PREU: 66,4 €
DANSES ORIENTALS
Farem moviments suaus i ondulats
amb el ventre i la zona pèlvica. Des-
tinat a les dones, sigui quina sigui
l'edat o la condició física. Ens ajudarà
tambe a mantenir-nos en forma.
Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: María López de Muniain
PREU: 66,4 €
SWING
Vine a conèixer el Lindy Hop, un ball
swing dels anys 30 que es balla amb
parella. En aquest taller aprendràs els
passos bàsics per iniciar-te en balls
socials al ritme de la millor música de
Count Basie, Duke Ellington, Ella Fitz-
gerald, etc. Uneix-te a aquest ball que
cada dia té més adeptes a Barcelona
i arreu del món! Cal parella.
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORS: Rodrigo i Rosa, de
Swingcultura
PREU: 66,4 €
CAPOEIRA
Inicia’t en aquesta dansa afrobrasile-
ra al mateix temps que millores totes
les teves qualitats físiques.
Divendres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Rafael Pancha
PREU: 66,4 €
FLOR-ART
Aprèn noves tècniques i deixa fuir la
teva creativitat per construir tot tipus
de composicions forals.
Dilluns de 12.30 a 14 h
(8 sessions. Inici 23 de gener)
PROFESSORA: Marta Arnau de DADA flor
PREU: 60,25 €* Activitat amb suplement
ART-FLORAL
Aprèn la tècnica per elaborar com-
posicions forals: rams, centres, ...,
tècniques constructives, el treball
amb el color, ...que juntament amb
la teva creativitat, et donaràn les ei-
nes necessàries per elaborar a casa
teva tot tipus d'arranjaments forals!
Dimecres de 16.30 a 18 h
(8 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Marta Arnau de DADA flor
PREU: 60,25 €* Activitat amb suplement
BRICOIDEES
Aprendrem diferents tècniques per
poder elaborar tot tipus d’elements
decoratius per a casa teva: llums,
collage, peces escultòriques, ..., re-
utilitzarem tot tipus de materials per
crear objectes de decoració d’allò
mes originals!
Dilluns de 16.30 a 18 h
(8 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Marta Arnau de DADA flor
PREU: 60,25 €
LA LLETRA DIBUIXADA
En aquest curs farem un recorregut
bàsic per la història de la cal·ligrafa,
des del seu origen fns a l'actualitat.
Escriurem tal i com ho feien en cada
època, i així coneixerem diferents
tipus de materials des dels més clàs-
sics com la canya, la ploma o el pin-
zell fns als mes experimentals com
el tiralínies o el comptagotes.
Dilluns de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Coqué Azcona
PREU: 66,4 €
TALLER D’AQUAREL·LA
I TÈCNIQUES MIXTES
En aquest taller treballarem diferents
tècniques humides com l’aquarel·la, la
tinta, els dye transferts (transferències
de fotos a paper), acrílic,...Investiga-
rem les possibilitats que ens oferei-
xen els materials per anar més enllà
de l’ús tradicional. A classe combi-
narem el coneixement tècnic amb
el teòric, ens aproparem a la pintura
i ens fxarem en la història de l'art per
buscar-hi els nostres referents.
Dimarts de 10 a 11.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ A LA PINTURA
Ìniciació i/o desenvolupament del co-
neixement de les diferents tècniques
pictòriques (oli, acrílic, aquarel·la...) i
moviments artístics.
Grup 1: Dimarts d’11.30 a 13 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
Grup 2: Dijous d’11.30 a 13 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
DIBUIX
Dibuix al natural, retrat, paisatgisme,
perspectiva.. En aquest curs treba-
llarem les formes acadèmiques de
dibuix i les diferents tècniques
(carbó, llapis, tinta, sanguina).
No requereix experiència prèvia.
Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess.ions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
TALLER DE PÌNTURA: DEL
REALISME A L’ABSTRACCIÓ
Aquest taller de pintura es específc
per a aquelles persones que esti-
guin interessades a desenvolupar el
seu llenguatge pictòric. Ens fxarem
en els diferents estils de la història
de l’art per crear les nostres pròpies
composicions. Aprofundirem en les
tècniques pictòriques i en la barreja
de materials.
Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
EL PATCHWORK, UN HOBBY
PER A TOTHOM
El patchwork és la tècnica d’unir re-
talls formant dibuixos que fnalment
s'embuaten. Es poden fer cobrellits,
camins de taula, coixins, ...
Dimecres de 10.30 a 12 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Alicia Corripio.
PREU: 66,4 €
INTRODUCCIÓ
AL GRAVAT
Taller que ens ofereix la possibilitat
de conèixer la tècnica que tant va
fascinar artistes com Piranesi, Rem-
brandt, Goya, Picasso, Miró i actual-
ment artistes com Jasper Johns, M.
Barceló, Perejaume, Tàpies i el de-
saparegut, recentment, Richard Ha-
milton,... Coneixerem les principals
tècniques d'incisió directa: linòleum,
xilografa, calcografa, monotípia i di-
ferents tècniques additives, amb les
quals podem obtenir resultats molt
interessants i amb múltiples possibi-
litats plàstiques.
Dimecres de 12 a 13:30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Laia Figueroa
PREU: 66,4 €
FORMA Ì VOLUM:
INICIACIÓ A L’ESCULTURA
L’objectiu del taller és guiar l’alumne
a través del coneixement necessari
per desenvolupar l’habilitat creativa,
aplicant les diferents tècniques que
permeten donar forma a la idea.
Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR: Xavier Dolls
PREU: 66,4 €* Activitat amb suplement
ESCRIPTURA CREATIVA.
ATREVEIX-TE A ESCRIURE
UNA HISTÒRIA
Tens ja les primeres eines per llan-
çar-te a escriure? Vols aprofundir els
teus coneixements d'escriptura? En
aquest taller aprendràs les eines li-
teràries necessàries per atrevir-te a
escriure una història de principi a f.
El resultat es a les teves mans!
Dimarts de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Carmen Domingo
PREU: 66,4 €
ESCRIPTURA CREATIVA.
ATREVEIX-TE AMB UN FULL
EN BLANC
Taller d’escriptura per a principiants.
En aquest taller es treballen les ei-
nes bàsiques de l’escriptura per po-
der compondre un bon text.
Dimecres d’11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Carmen Domingo
PREU: 66,4 €
CREACIÓ LITERÀRIA
Vine a potenciar la creativitat. Tre-
ballaràs els recursos tècnics que
et permetran transformar les teves
obres en relats curts que posarem
en comú.
Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Pablo Barrio
PREU: 66,4 €
DESENVOLUPA EL TEU
PENSAMENT CREATIU
Mitjançant jocs i petites aproximaci-
ons teòriques sobre art i creativitat
treballarem la nostra capacitat per
[10] [11]
desenvolupar un pensament crea-
tiu. En el taller abordarem qüestions
com l'alfabetització visual i la impor-
tància dels diferents llenguatges a
l’hora d’expressar una idea (musical,
artístic, escrit, ...). No requereix expe-
riència prèvia.
Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
TALLER DE IL·LUSTRACIÓ
La il·lustració és abans que res co-
municació. En aquest sentit el taller
pretén iniciar-nos en el món de la il-
lustració i treballar des de la creació
de personatges per a construir una
narrativa pròpia a partir del dibuix.
Ens fixarem en els diferents corrents
de la il·lustració (infantil, premsa, cien-
tífica, còmic..) i treballarem tècniques
tradicionals com el llapis, l’acrílic, el
collage i la tinta xinesa.
Dijous de 19.30 a 21 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Natalia Zaratiegui
PREU: 66,4 €
PUNTS COMPTATS
I NO COMPTATS
Taller on adquirirem coneixements
teòrics i pràctics dels diferents punts:
Punt de creu, iugoslau, Hardanger,
mig punt, calat, punt cadeneta, punt
de tija, punt Palestrina, etc.
Divendres de 10.30 a 12 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Alicia Corripio.
PREU: 66,4 €
PATRONATGE
Aquest taller va adreçat a qui vulgui
tenir nocions de patronatge. Apren-
dràs a fer diferents tipus de patrons
de samarretes, bruses, faldilles,
pantalons... per poder arribar a fer-te
la roba o petites produccions per a
altres persones.
A mes tambe aprendràs a transfor-
mar els patrons per arribar a fer els
teus dissenys.
Grup 1: Dijous de 16.30 a 18 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
Grup 2: Dilluns de 19.30 a 21 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Meritxell González
PREU: 66,4 €
CREA LA TEVA
PRÒPIA DISFRESSA
Per a la diada de Sant Valentí, per a
Carnaval, per a temps de Falles…
Aquest és un taller adreçat a qui li
agradi disfressar-se o que desitgi
aprendre a fer màscares, comple-
ments o disfresses.
Divendres de 15.30 a 17 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Meritxell González
PREU: 66,4 €
MODA SOSTENIBLE
Aquest taller va adreçat a qui vul-
gui conèixer les diferents branques
que te la moda sostenible: roba de
segona mà, cotó orgànic, roba reci-
clada… Coneixeràs les marques de
moda més sostenibles que hi ha en
el mercat i quines fbres naturals uti-
litzen per a les peces. A més també
aprenderàs a fer i utilitzar tints natu-
rals, diferents tècniques d'estampa-
ció sostenibles amb el medi ambient
i a fer un reciclatge de la roba del teu
armari.
Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Meritxell Gonzalez
PREU: 66,4 €
ENQUADERNACIÓ
CREATIVA
En aquest taller aprendrem diverses
maneres de crear i enquadernar
un llibre: plegat, grapat, en acordió,
cosit simple, per plecs, amb tapes
dures, encolat ... D’aquesta manera
podrem donar forma a un àlbum de
fotos, a un bloc de dibuix o notes, o
a qualsevol conjunt d’imatges que
tinguem. No requereix experiència
prèvia.
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Coqué Azcona
PREU: 66,4 €
PARLEM FRANCÈS
PARTINT DE ZERO 1
Destinat a persones amb un ni-
vell de francès principiant. Podran
aprendre o ampliar-ne els coneixe-
ments mitjançant l’estudi de textos
(extrets de novel·les, articles) i l’es-
colta de diàlegs i cançons. Ideal per
a persones que es vulguin iniciar en
aquest idioma.
Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Marion Baldonetti
PREU: 66,4 €
PARLEM FRANCÈS
PARTINT DE ZERO 2
Destinat a persones amb un nivell
de francès bàsic. Podran aprendre
o ampliar-ne els coneixements mit-
jançant l’estudi de textos (extrets de
novel·les, articles) i l’escolta de dià-
legs i cançons. Ideal per a persones
que ja tinguin unes nocions bàsiques
d’aquest idioma.
Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Pascal Verkest
PREU: 66,4 €
CULTURA FRANCESA
Taller en francès per a persones que
desitgen, alhora, aprofundir el conei-
xement de la llengua i descobrir el
patrimoni, la música, el cinema i les
tradicions del país.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Pascal Verkest
PREU: 66,4 €
COFFEE AND ENGLISH
Comença el dia amb un deliciós cafè
i una agradable conversa en anglès.
Dimecres de 9 a 10 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Marina Torres
PREU: 66,4 €
EVERYDAY ENGLISH 1
Dirigit a aquelles persones que
vulguin aprendre i practicar el llen-
guatge quotidià; ampliant el seu vo-
cabulari a través d’exercicis, jocs i
audicions. Ideal per a persones que
es vulguin iniciar en aquest idioma.
Dimecres de 11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: a confrmar
PREU: 66,4 €
EVERYDAY ENGLISH 2
Dirigit a qui vulgui aprendre i practi-
car el llenguatge quotidià i ampliar el
vocabulari a través d’exercicis, jocs
i conversa. Ideal per a qui ja tingui
unes nocions bàsiques d’aquest
idioma.
Dimecres de 11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Marina Torres
PREU: 66,4 €
PREPARA LA TEVA
ENTREVISTA DE TREBALL
EN ANGLÈS
Sovint ens adonem que les eines de
què disposem per tal de demostrar
el nostre nivell d’anglès durant una
entrevista de treball es poden millo-
rar. Existeix un gran ventall de possi-
bilitats per preparar-nos abans de la
fta a f que puguem afrontar-la amb
les millors condicions possibles. Es
requereix un nivell mitjà-alt de conei-
xements de la llengua.
Dijous d’11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Maite Puei
PREU: 66,4 €
TALLER D’ANGLÈS
COMERCIAL
Sovint veiem un anunci per a un lloc
de treball on es demanen coneixe-
ments d’anglès i no sabem ben bé
a què es refereixen. Moltes vegades
nomes ens caldran frases molt es-
pecífques que són les que farem
servir a la feina. No cal que ens en-
dinsem en un estudi gaire profund
de l’idioma per ser capaços de resol-
dre situacions quotidianes com ara
l'atenció d'una trucada telefònica o
la recepció d’una visita. Es requereix
un nivell mitjà de coneixements de la
llengua.
Dijous de 12.30 a 14 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Maite Puei
PREU: 66,4 €
ANGLÈS CONVERSA
Dirigit a qui vulguin practicar l’idioma
i ampliar el vocabulari a través de la
conversa.
Grup 1 Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Marina Torres
Grup 2 Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: a confrmar
PREU: 66,4 €
TALLER DE CINEMA
EN ANGLÈS
Dirigit a qui vol perfeccionar l'anglès a
través del cinema. Pràctica intensiva
de comprensió i expressió oral.
Dijous de 19.30 a 21 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Marina Torres
PREU: 66,4 €
APRÈN ITALIÀ JUGANT
Taller on aprendràs frases i vocabu-
lari bàsic italià jugant com un nen.
Una tornada als temps de l’escola.
Útil per a tots aquells que vulguin
aprendre aquest meravellós idioma.
Grup 1: Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
Grup 2: Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Anna Carone
PREU: 66,4 €
[12] [13]
TUTTÌ ÌN SCENA:
TALLER PER PRACTICAR
ITALIÀ EN TEATRE
És un taller per aprendre i practicar
italià a través de jocs teatrals, en
un ambient lúdic. Dirigit a qui vulgui
millorar la pronunciació: ampliar el
vocabulari i els recursos d’expressió
oral. Es treballarà la improvisació i la
interpretació. Adreçat a un nivell mit-
jà i avançat. No cal tenir experiència
en teatre.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Anna Carone
PREU: 66,4 €
ALEMANY: ÌNÌCÌACÌO
Descobreix un idioma que et pot
obrir portes al món laboral. Aprofta
l’oportunitat d’aprendre’l i adquirir-ne
nocions bàsiques.
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR: Arthur Häring
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ A
LA FOTOGRAFIA DIGITAL
T'agrada la fotografa? Vols apren-
dre el funcionament de la teva
càmera digital? Mai no es tard per
aprendre. Vine a aquest curs i conei-
xeràs les possibilitats que té la teva
càmera fotogràfca.
Grup 1: Dimarts d’11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
Grup 2: Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Rodrigo Stocco
PREU: 66,4 €
FOTOREPORTATGE
El reportatge fotogràfic es un gènere
únic caracteritzat per la seva manera
d’abordar la realitat. En el transcurs
de la història de la fotografia es es-
pecialment important la seva funció
de testimoni d’esdeveniments, ja que
genera una valuosa funció social. El
curs te com a objectiu reforçar els
coneixements fotogràfics de l'alumne
i fomentar les seves habilitats en l'ús
de la fotografia de reportatge com a
llenguatge de comunicació.
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Gema Darbo
PREU: 66,4 €
FOTOGRAFIA DE VIATGE
T’agradaria explicar els teus viatges a
traves d'imatges? L’objectiu d’aquest
taller és ajudar-te a aconseguir-ho.
Aprendrem els conceptes bàsics de
la càmera fotogràfica digital, la com-
posició fotogràfica i els trucs per treu-
re el millor profit de la nostra càmera.
Dissabte d’11.30 a 13 h
(10 sessions. Inici 28 gener)
PROFESSOR: Rodrigo Stooco
PREU: 66,4 €
AUTO-ESTILISME
Surto de nit, vaig be així? Tinc una en-
trevista, què em poso? Aquestes són
preguntes que no t'has de tornar a fer.
En aquest curset et volem donar les
orientacions necessàries per trobar
la millor imatge per a cada moment.
Sentir-te bonica i segura de tu matei-
xa t’ajudarà en allò que et proposis.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(8 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Raúl Sainz
PREU: 60,25 €
BOLETS BONS I
BOLETS DOLENTS
En aquest taller aprendràs a reco-
nèixer els bolets bons i els dolents,
com trobar-los, com collir-los i molts
altres misteris d’aquest art.
Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Tania Jiménez
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ AL FENG-SHUI
Aquest taller està pensat perquè tro-
bis idees útils i senzilles per decorar,
reformar o adequar casa teva, l'ofici-
na, etc. Durant el taller, cada partici-
pant, podrà plantejar el seu problema
particular.
Dimecres de 18. 30 a 20 h
(8 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Federicca Riccio
PREU: 66,4 €
TALLER D’ELABORACIÓ
DE COSMÈTICS
Aquest curs està dedicat a aquelles
persones que desitgen aprendre a
cuidar-se sense productes químics
i de forma efcaç. Al llarg de les
sessions, cadascú elaborarà el seu
producte cosmètic (crema, sabó,
gel, tònic, desodorant i molts més) i
aprendrà les tècniques bàsiques per
poder elaborar-los a casa. Un taller
lúdic i saludable! No calen coneixe-
ments previs.
Grup 1: Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
Grup 2: Divendres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Marion Sergent
PREU: 66,4 €* Activitat amb suplement
L’EMPRENEDOR LOW COST
(CREAR UN DOMÌNÌ / WEB /
BLOC / XARXES SOCÌALS)
A partir d'experiències pròpies, def-
nirem què vol dir la paraula "empre-
nedor¨ i quins són els passos a se-
guir per aconseguir ser un autèntic
"emprenedor low cost¨ i no perdre's
pel camí.
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Gerard Valldeperez de
TRUSTSPORT
PREU: 66,4 €
TALLER
D’ECONOMIA FAMILIAR
Curs centrat a facilitar a les famílies
mètodes i eines per portar una eco-
nomia familiar racional i equilibrada.
Veurem la manera d’estudiar les nos-
tres despeses per, d’aquesta mane-
ra, poder estalviar mes a final de mes.
Divendres de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Gerard Valldeperez de
TRUSTSPORT
PREU: 66,4 €
TEORIA I PRÀCTICA
DEL MUNTATGE
CINEMATOGRÀFIC
Aprendrem a editar qualsevol tipus
de vídeo mitjançant el programa
Windows movie maker. Recorrerem
a traves de la pràctica, els diferents
estils i tècniques que s’han anat apli-
cant al muntatge cinematogràfc des
del muntatge soviètic dels anys 20,
fns a l'APM? de TV3. Cal ordinador
portàtil.
Divendres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Andrés Villa
PREU: 66,4 €
HISTÒRIA DE L’ART,
EL BARROC I EL ROCOCÓ
En aquest curs estudiarem el barroc,
un art que va néixer a Itàlia al segle XVII
per estar al servei del poder reial i el
poder papal; i també veurem l’art del
rococó, mes íntim, elegant i refnat
que el barroc. En treballarem les ca-
racterístiques per mitjà de les obres
dels artistes més representatius de
l’ambit europeu.
Dilluns d’11 a 12.30 h
(8 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Rosa Carné
PREU: 60,25 €
ARQUITECTURA
DEL SEGLE XX
Es tracta d’un curs teòric en el qual
les persones interessades en el món
de l’art i la cultura poden apostar per
endur-se una visió força interessant
del llegat i l’arquitectura del segle XX
occidental, íntimament lligada a una
societat i a un temps.
Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Laia Figueroa
PREU: 66,4 €
HÌSTÒRÌA DE LA MÚSÌCA:
EL CLASSICISME
La música del segle XVIII és la mú-
sica clàssica per excel·lència. En
aquest taller s’estudiaran els com-
positors més representatius del mo-
ment com Mozart i Haydn amb els
exemples operístics i simfònics mes
importants que ens han deixat.
Dimarts d’11 a 12.30 h
(8 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Rosa Carné
PREU: 60,25 €
REVOLTES I REVOLUCIONS
Les societats s’organitzen política-
ment per a la neutralització dels con-
fictes que els són inherents, però no
sempre ho aconsegueixen. L’objec-
tiu d’aquest taller és posar el punt de
mira en els processos mitjançant els
quals les comunitats humanes s’han
transformat, en mes o menys mesu-
ra, al llarg de la història recent.
Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSOR: Isaac Arriaza
PREU: 66,4 €
EL JOC DE LA POLÍTICA
La política és el procés mitjançant
el qual les societats organitzen la
satisfacció de les seves necessitats,
la resolució dels seus confictes, i
les relacions amb els altres grups
socials, països, estats o nacions.
Però, això es tot? La política també
és un controvertit joc on uns coneixen
i dominen les regles, i uns altres fan
pressió per tal d’aconseguir igualtat
real, no nomes formal, de condicions.
Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSOR: Isaac Arriaza
PREU: 66,4 €
BARCELONA 1900.
CIUTAT MODERNISTA
I BURGESA
El modernisme català no va ser
únicament un estil, fou sobretot una
actitud. Els artistes barcelonins de
[14] [15]
tombant de segle eren coneixedors
de les últimes tendències europees
que venien de París. Arquitectura,
arts decoratives, cartellisme, vitralls,
pintura, escultura,... Barcelona res-
pira modernisme! Grans arquitec-
tes com Gaudí, Puig i Cadafalch,
Domènech i Muntaner o el mateix
Enric Sagnier, van projectar impor-
tants edifcis que avui en dia atreuen
milions de visitants a la nostra ciutat,
però, tu els coneixes? Les classes
teòriques es combinaran amb pas-
sejades per la ciutat i visitarem el
jove Museu del Modernisme Català,
(el preu de l’entrada als museus no
està inclòs).
Dimecres de 16.30 a 18.30 h
(7 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: May Rojas
PREU: 63,95 €
DONA I LITERATURA
A ESPANYA
Tradicionalment en els llibres de
literatura les dones escriptores
s’esmenten o bé de passada o no
s’esmenten. No obstant això, elles
passegen per la nostra tradició es-
crita des de l’edat mitjana. Et ve de
gust conèixer des d’un altre punt
de vista la història de la literatura?
Vine a descobrir amb nosaltres les
"habitacions pròpies¨ de moltes de
les autores del panorama literari in-
ternacional.
Dijous d’11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Carmen Domingo
PREU: 66,4 €
GRANS OBRES
MESTRES DE
LA HISTÒRIA DE L’ART
Quan ens trobem davant d’una obra
d’art, sovint ens preguntem, què té
que la fa especial i diferent de la res-
ta? Com es va fer? Què signifca?
Quins misteris amaga? En aquest
taller desvetllarem les intrigues en-
torn d’alguns dels exemples més
destacats de diferents èpoques, es-
tils i zones geogràfques. Aprendrem
a desxifrar la iconografa, els signif-
cats, i a diferenciar èpoques i estils.
Treballarem les eines per arribar a la
nostra interpretació personal de l’art.
Divendres de 16.30 a 18.30 h
(7 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Macarena Bergada
PREU: 63,95 €
APROXIMACIÓ
HISTÒRICA A LES
GRANS RELIGIONS
Des dels inicis l’ésser humà ha bus-
cat donar resposta a les qüestions
existencials mitjançant diferents for-
mes religioses. Aquestes primeres
manifestacions han anat evolucio-
nant per donar pas a les grans tra-
dicions religioses actuals. Farem un
recorregut històric per les grans reli-
gions: judaisme, cristianisme, islam,
hinduisme i budisme per aprofundir
en el coneixement de les seves cre-
ences a través de l’estudi de textos,
divinitats, símbols i celebracions.
Divendres de 12 a 13.30 h
(8 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Anna Farre
PREU: 60,25 €
REBOSTERIA NATURAL
Aprèn a elaborar pa de pessic, bom-
bons, galetes, magdalenes i dolços
tradicionals, amb alternatives salu-
dables al sucre, làctics i blat, entre
altres.
Dilluns de 13.30 a 15.30 h
(7 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Rosa Ana Segura
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
DESCOBREIX I TASTA LES
PLANTES MEDICINALS
Descobreix el món de les plantes
medicinals i les seves propietats.
Aprèn a reconèixer-les a través
d'infusions que podràs tastar, i al-
tres coses com el tacte, els colors,
l’aroma, ...
Dilluns de 11.30 a 13 h
(8 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Rosa Ana Segura
PREU: 60,25 €
PANE, AMORE E FANTASIA
Taller d’introducció a la cuina tradici-
onal italiana impartit en italià i acom-
panyat de la millor música del país.
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
(7 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Anna Carone
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
ECONOMIA EN LA CUINA
Com disminuir el pressupost i man-
tenir l’apetitositat a la cuina. Taller
teòrico-pràctic on es barrejaran
sessions de visita a mercats i su-
permercats de la zona, buscarem
CUINA I
GASTRONOMIA
preus dels ingredients per trobar
estratègies per comprar més barat i
millor; aprendrem a calcular el preu
d’un plat, a dissenyar un menú set-
manal equilibrat i a defnir la llista de
la compra adaptada a les nostres
necessitats, i fnalment aprendrem a
guardar les sobres dels aliments i a
conservar plats cuinats.
Dimarts de 12 a 14 h
(7 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Montserrat Saperas
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
AVUÌ CUÌNES TU:
TU TRIES LA RECEPTA
QUE VOLS CUINAR
És un taller per aprofundir en les
tècniques de cuina i obrir la ment a
la creativitat. Cada setmana la pro-
fessora proposarà els ingredients de
la següent sessió i cada participant
farà les seves propostes.
Dimarts de 14 a 16 h
(7 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Montserrat Saperas
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
CUINA VEGETARIANA
D’HIVERN
Cuinarem plats amb ingredients
vegetarians de temporada, utilitzant
també ingredients com les algues,
el seitan, llavors, germinats, etc.
Utilitzarem diferents estils de cuina
vegetariana, com la cuina vegana, la
macrobiòtica i la crua.
Dimarts de 17.45 a 19.45 h
(7 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Rosa Ana Segura
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
CUINA DE TEMPORADA
Aprèn aquest hivern a cuinar plats
típics de la temporada Donarem un
gir a plats tradicionals d’hivern que
sorprendran a familiars i convidats.
Dimecres de 14 a 16 h
(7 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR ; Diego Molina
PREU: 63.95 €* Activitat amb suplement
ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Aprendrem les bases d’una dieta
equilibrada i saludable i ho posarem
en pràctica a la cuina.
Dimecres de 17.15 a 19.15 h
(7 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
LA VOLTA AL MÓN
GASTRONÒMICA
Vine a aprendre receptes d’arreu del
món i descobreix nous sabors, aro-
mes, tècniques de cocció i maneres
d'entendre la gastronomia!
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
(7 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
CUINA D’HIVERN
PER A DUMMIES
Curs de cuina bàsica dirigida a joves
recentment emancipats, estudiants
o persones que els fa por la cuina i
no saben per on començar.
Dijous de 14 a 16 h
(7 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Montserrat Saperas
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
CUINA DE MERCAT D’HIVERN
Aprèn a cuinar d'una forma senzilla
i suculenta amb els productes típics
de l’hivern que trobaràs al mercat
i que passaran a la nostra cuina i
acabaran a la nostra taula. Apren-
drem diferents talls, manipulacions i
tècniques que faran del teu menjar
un plaer diari.
Dijous de 17.30 a 19.30 h
(7 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Diego Molina
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
ESMORZAR SALUDABLE
Saps què has d'esmorzar cada dia?
Explicarem com és un esmorzar
saludable i entre tots prepararem
exemples i els degustarem.
Divendres de 10 a 12 h
(3 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 31,40 € * Activitat amb suplement
AL POC TEMPS
BONA CUINA
Es pot cuinar saludablement quan
es te poc temps? Una dietista ens
guiarà alhora que aprendrem a cui-
nar receptes fàcils i ràpides per al
dia a dia.
Divendres de 12 a 14 h
(7 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
CUINA SALUDABLE
I BAIXA EN CALORIES
Hi ha algú a la família que estigui
fent una dieta d'aprimament? Vols
aprendre a fer receptes baixes en
calories? Farem primers, segons,
postres i tambe aperitius! Seràs un
expert en la versió "light¨ de les re-
ceptes del dia a dia.
Divendres de 14 a 16 h
(5 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
[16] [17]
CUINA JAPONESA D’AQUÍ
Aprèn els diferents plats d'aquesta
cuina elaborats amb ingredients
comprats en mercats d’aquí.
Divendres de 17 a 19 h
(7 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Mihoko Sugita
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
PLATS DE CULLERA
Taller per aprendre a cuinar tot ti-
pus de cremes, sopes, plats amb
llegums diversos. En defnitiva su-
culents i nutritius plats per combatre
l’hivern a cop de cullera.
Divendres de 19.30 a 21.30 h
(7 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Diego Molina
PREU: 63,95 € * Activitat amb suplement
TAST DE VINS AMB
DENOMÌNACÌO D'ORÌGEN:
ESPANYA
Taller per aprendre i conèixer el món
del vi, des de la vinya, el procés
d’elaboració, el tast del vi...
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORS: Gemma Barceló i
Kiliam Vadnov
PREU: 66,4 €* Activitat amb suplement
TAST DE
VINS DEL MÓN
Anima’t a conèixer els secrets del
tast de vins amb les diferents varie-
tats que hi ha al món.
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORS: Gemma Barceló i
Kiliam Vadnov
PREU: 66,4 €* Activitat amb suplement
TALLER DE COCTELERIA
Us proposem un curs diferent. Un
curs on tothom pot aprendre noves
receptes. No importa el grau de co-
neixement que tingueu del món de
la cocteleria, segur que gaudireu
fent noves receptes amb rom, vod-
ka, tequila, ginebra, whisky i cava.
Grup 1: Dimarts de 20 a 21.30 h
(4 sessions. Inici 24 gener)
Grup 2: Dimarts de 20 a 21.30 h
(4 sessions. Ìnici 21 febrer)
PROFESSOR: Mauri Jimenez.
PREU: 31.40€* Activitat amb suplement
STREET DANCE
AND ENGLISH
Vine a conèixer aquesta combina-
ció de danses modernes com el
hip-hop, el funky i el jazz basades
en la improvisació de coreografes
al mateix temps que aprens anglès.
Indicat per a joves de 14 a 18 anys.
Dilluns de 17.30 a 19 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Kymberly Jordan
PREU: 52.66 €
DANSES ORIENTALS
Aprèn els principals passos d’aquest
ball mentre coneixes els encants de
la cultura oriental. Indicat per a joves
de 14 a 18 anys.
Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: María López de Muniain
PREU: 52.66 €
TINC UN FILL
ADOLESCENT
Apropar als pares coneixements
provinents de la psicologia, la neu-
robiologia i la pedagogia, perquè tin-
guin eines senzilles i útils per millorar
la relació amb els seus flls.
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Cristina Mas
PREU: 66,4 €
ESTIMULACIÓ MUSICAL PER
A NADONS DE 2 A 12 MESOS
L’objectiu principal d’aquest curs
és que el nen o nena estimi i visqui
la música de manera que aques-
ta contribueixi a la seva educació
global. D'aquesta forma ens sub-
mergirem en el prodigiós i màgic
món de l’art. Només si aconseguim
desenvolupar l’espectre emocional,
la música serà capaç de transme-
tre sentiments i variar l’estat anímic,
tambe serà font d'energia i equilibri
intel·lectual i moral per al nadó; alho-
ra que és un instrument molt útil per
als pares i mares.
Divendres de 9.30 a 11 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Lucia Barea
PREU: 72,30 €
TALLERS
PER A JOVES
TALLERS
EN FAMÍLIA
MUSICA PER ALS MÉS
PETITS D’1 A 3 ANYS
Taller familiar en què a traves de
jocs, cançons i activitats adapta-
des anirem introduint la música en
la vida dels infants. La música ens
ajuda a relacionar-nos, a compartir,
a jugar.... potencia la concentració,
la memòria, el ritme, la coordinació...
En aquest taller es pretén crear un
espai conjunt on fer una activitat de
relació amb els més petits i entre els
més petits. El nen haurà de venir
acompanyat d’un adult.
Divendres de 11 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Lucia Barea
PREU: 72,30 €
MUSICOTERÀPIA PER
A EMBARASSADES
L’estimulació prenatal musical con-
sisteix a utilitzar la música com a mit-
jà facilitador de la comunicació entre
la mare i l'infant, per aconseguir
consolidar un vincle prenatal sòlid i
arribar a un part molt més harmònic.
Una música seleccionada acurada-
ment per les seves melodies ajuda
a preparar el camí, permet que la
futura mare es pugui harmonitzar
amb el seu cos i així connectar-se
amb el bebè.
Divendres de 12.30 a 14,00 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Lucia Barea
PREU: 66,4 €
VIATGE A L’INTERIOR
DEL COS HUMÀ
Taller per divertir-se mentre apre-
nem com funciona el nostre cos des
d’una perspectiva pràctica, per poder
aplicar aquest coneixement a la vida
quotidiana.
Dilluns de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Cristina Mas
PREU: 66,4 €
CORRE LA TEVA
PRIMERA CURSA
Acabar la primera cursa popular és
un repte que ens pot omplir d’orgull
i satisfacció, però de vegades ens
sembla un somni impossible. Aquest
taller t’ajudarà a aconseguir-ho.
Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSORA: Montse Cascallo de
MCOACH
PREU: 66,4 €
PRIMERES PASSES
PER OBRIR EL TEU NEGOCI
Si tens una idea de negoci però no
saps encara si és viable ni per on co-
mençar, en aquest taller aprendràs a
preparar el primer pla de màrqueting
per fer les primeres passes.
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 23 gener)
PROFESSOR: Montse Cascallo de
MCOACH
PREU: 66,4 €
ARBRES DE CATALUNYA
En aquest curs ens submergirem
en el meravellós món de la botànica
i aprendrem a identifcar i a trobar
els principals arbres i boscos de
casa nostra.
Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA ; Tania Jiménez
PREU: 66,4 €
INTERIORISME PRÀCTIC
T'agrada la decoració? Tens un
espai que vols redistribuir? Has de-
manat un pressupost i t’ha semblat
molt car? en aquest taller aprendràs
a dissenyar la teva proposta i a op-
timitzar al màxim els teus recursos
econòmics.Treballarem sobre un cas
pràctic que tu triïs.
Dimarts de 20 a 21.30 h
(8 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Raquel León
PREU: 66,4 €
L'AMFÌTRÌO PERFECTE:
L’ART DE CONVIDAR A CASA
Preparem un sopar a casa però no
sabem com es fa? Com es para la
taula? Com es col·loquen els plats?...
Cada vegada es dóna més impor-
tància als actes que preparem amb
la família, amics, compromisos... i per
això en aquest curs t’ajudem a ser un
bon amfitrió.
Dimarts de 20 a 21:30 h
(8 sess. Inici 24 gener)
PROFESSOR: Raúl Sainz
PREU: 60,25 €
PREPARA EL DIA
DEL TEU CASAMENT
Després de decidir casar-vos queda
molt camí per endavant. En aquest
curs planifcareu tots els detalls amb
entusiasme, sense aclaparaments:
des de l’elecció del lloc, el vestuari, la
col·locació dels convidats, fns a les
invitacions i altres detalls.
Dimecres de 20 a 21.30 h
(8 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSOR: Raúl Sainz
PREU: 60,25 €
CAIXA DE
SORPRESES
[18] [19]
INTRODUCCIÓ
AL POSICIONAMENT
DELS CERCADORS
Tens una pàgina web, un bloc,
pàgina de facebook... Si vols que
aparegui en els cercadors depèn de
molts factors que pots millorar sense
saber de programació. En aquest ta-
ller aprendràs les claus i eines web
més útils per millorar el teu posicio-
nament en els cercadors.
Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSORA: Elena Sancho
PREU: 66,4 €
L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS
Sovint sentim a parlar d'eficiència
energètica i en fem una sopa de pa-
raules tals com ecologia, sostenibili-
tat, economia, tecnologia, materials
naturals, etc. En aquest taller refle-
xionarem sobre el perquè dels edifi-
cis mes eficients, com els volem i què
podem aportar per aconseguir-ho.
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 24 gener)
PROFESSOR: Joan Cabrera
PREU: 60,25 €
DISSENYA LA IMATGE
CORPORATIVA DE
LA TEVA EMPRESA
Dissenya una marca i la seva imatge
corporativa des de zero. Crearem el
logotip i la seva identitat gràfca per
després aplicar-la a les targetes de
visita, la papereria i el fullet corpora-
tiu. No cal portar ordinador portàtil ni
tenir experiència prèvia.
Dimecres de 20 a 21,30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Elena Sancho
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ A
LA GRAFOLOGIA
La grafologia es la ciència que es-
tudia la personalitat a través de l’es-
criptura. En aquest curs podrem arri-
bar a descobrir i conèixer trets sobre
el comportament i les aptituds que
habiten en tot ésser humà.
Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Sara Pomar
PREU: 66,4 €
INICIACIÓ A LA
CRIMINALÍSTICA
Vine a conèixer aquesta ciència
auxiliar del dret penal, que a través
de les seves disciplines, ens dóna
la possibilitat d’indagar i descobrir la
veritat d'un fet criminal i delictiu mit-
jançant l’ús de la tecnologia d’última
generació.
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 25 gener)
PROFESSORA: Sara Pomar
PREU: 66,4 €
TALLER D’INFERMERIA
PER A PLANTES
En aquest curs ens introduirem en el
món de la ftopatologia. Aprendrem
a diagnosticar i tractar les malalties
de les plantes.
Dijous de 12 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSORA: Tania Jiménez
PREU: 66,4 €
DESCOBREIX EL TEU
VERITABLE ESTAT CLOWN
Tots els éssers humans portem un
clown dins. Tots tenim el nostre nen
interior, la nostra ingenuïtat, la nostra
estupidesa, encara que la majoria
de les vegades ho tinguem amagat.
Anirem a la recerca de l’estat clown
de cada un. Reconeixerem energies
que ens allunyen d’ell (control, resis-
tència, perfecció, fer comentaris) i
experimentarem la vulnerabilitat i el
fracàs per utilitzar-los com a recurs
escènic. Partint des de l’autenticitat
que cada un porta dintre, sempre
sota una base de joc i plaer, indis-
pensables per moure’ns en el ter-
reny del clown. No cal experiència
prèvia.
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sessions. Inici 26 gener)
PROFESSOR: Martín Melinsky
PREU: 66,4 €
LA FIGURA DE CRIST
EN L’ART I EN EL CINEMA
Què tenen en comú Crist i Termina-
tor, o Neo i el lleó de les Cròniques
de Nàrnia? Redescobrirem la fgura
de Crist a través de les seves repre-
sentacions artístiques i de personat-
ges del món del cinema.
Divendres de 17 a 18.30 h
(8 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Anna Farré
PREU: 60,25 €
SISTEMES DE
COMUNICACIÓ ALTERNATIUS
Si et resulta interessant conéixer
com es comuniquen les persones
que tenen alguna discapacitat vine
a aprendre la llengua de signes, el
braille i el llenguatge pictogràfc en-
tre altres. Junts trenquem barreres.
Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Judit Tahull
PREU: 66,4 €
INTRODUCCIÓ A LES
XARXES SOCIALS 2.0
Curs especialment adreçat a gent
que vulgui promocionar un negoci,
projectes, treballs, idees, ... però que
encara no estiguin familiaritzats amb
les noves xarxes socials i les seves
estratègies.
Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Gerard Valldeperez de
TRUSTSPORT
PREU: 66,4 €
RIUS I LLACS DE
LA PENÍNSULA IBÈRICA
En aquest curs introductori coneixe-
rem què es, quina pinta fa i per a què
serveix l'estudi de la fora que pobla
els nostres rius i llacs, i veurem que
es un mètode molt efcaç per conèi-
xer la salut dels sistemes que habita.
Tractarem també la problemàtica de
les espècies exòtiques introduïdes
i què s'hi pot fer al respecte. En la
darrera sessió plantarem una alga
(sí, sí, una alga!) per poder-nos-la
endur a casa i gaudir cada dia d’un
petit ecosistema aquàtic!
Divendres de 18.30 a 20 h
(8 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSORA: Núria Flor-Arnau
PREU: 60,25 €
DOCUMENTAL CREATIU
L'objectiu del taller es fer un docu-
mental de petit format amb mitjans
tècnics senzills i efcaços. No cal
experiència.
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sessions. Inici 27 gener)
PROFESSOR: Andrés Villa
PREU: 66,4 €
COM GAUDIR DE
LA TEVA BICI I CUIDAR-LA
Aquest és un taller teòric i pràctic en-
vers l’entorn i el món de la bicicleta;
adreçat a aquelles persones que
vulguin aprendre a mantenir la seva
bicicleta en bones condicions i que
vulguin resoldre de manera autòno-
ma els problemes mecànics més
freqüents. Sempre d'una manera
senzilla i apta per a tothom (iniciats
i practicants habituals) i oberta a pe-
ticions dels alumnes, amb l´objectiu
de potenciar l'autosufciència i peda-
lejar amb la màxima tranquil·litat i els
màxims coneixements.
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
(7 sessions. Inici 28 gener)
PROFESSOR: Javier Sin Bestregui
PREU: 63,95 €
SORTIDES CULTURALS
MONOGRÀFICS
ENRIC SAGNIER...
ARQUITECTE DE BARCELONA
Amb un total de més de cinc-cents
projectes, l'arquitecte mes prolífic
de Barcelona encara avui en dia se-
gueix sent un desconegut. Alguns
dels edificis mes significatius de la
ciutat, com ara el Palau de Justícia, el
Temple del Sagrat Cor del Tibidabo
o la Duana són creacions seves. La
imatge quotidiana i monumental de
Barcelona quedà marcada en part
per la seva obra, però el seu nom
caigué en l’oblit. Amb aquesta visita
descobrirem a un dels personatges
més interessants del canvi de segle
amb un itinerari urbà per conèixer de
prop la seva arquitectura.
Dimecres, 18 de gener
Punt de trobada: Enric Sagnier: Es-
glésia de Pompeia (Av Diagonal 450)
Hora: 11 h
PREU: 9.75 €
GAUDÍ... I LA SEVA ÈPOCA
L’obra de Gaudí constitueix un tresor
de formes, idees, símbols i fantasia.
És el resultat del treball dur i constant
d’un home enamorat de la seva pro-
fessió, apassionat per l'arquitectura i
sobretot, admirador de la natura, la
seva font d'inspiració mes important.
Descobreix la Barcelona de principis
del segle XX mitjançant la fgura del
genial arquitecte gaudint d’un agra-
dable passeig per la ciutat.
Dimecres, 15 de febrer
Punt de trobada: Plaça d'Urquinaona
(cantonada Via Laietana)
Hora: 11 h
PREU: 9.75 €
BARCELONA 1900... RUTA
MODERNISTA
Barcelona 1900 és un itinerari amb
el qual descobrirem l’edat d’or de
Barcelona. El canvi de segle fou un
moment excepcional per a la cultu-
ra i totes les arts, tot i que també es
caracteritzà pels confictes polítics i
les diferències socials. Una època
de contrasts, de llums i ombres que
ens ha deixat un llegat arquitectònic
inigualable. Veniu a descobrir amb
aquesta passejada algunes de les
obres d’art més destacades del mo-
dernisme, i també d’altres menys
conegudes...
Dimecres 21 de març
Punt de trobada: Reial Cercle Artístic
(C/Arcs nº5, al fnal de Portal de l'Àngel)
Hora: 11 h
PREU: 9.75 €
SORTIDES
CAP DE SETMANA
Al costat de Barcelona, a la comarca
del Baix Llobregat, tenim mostres
molt variades del modernisme ca-
talà: religioses, industrials, habitat-
ges,... les coneixeu? Agafeu el tren
amb nosaltres i vine a gaudir-ne!*
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
LA COLÒNIA GÜELL
Visitarem una de les obres més em-
blemàtiques d'Antoni Gaudí, farem
una passejada per la colònia i veu-
rem en detall una de les seves grans
obres: la Cripta. En aquest conjunt
l’arquitecte assajà moltes de les so-
lucions que després veurem aplica-
des en altres projectes. Si encara no
la coneixeu es la vostra oportunitat!
Dissabte, 28 de gener
Punt de trobada: Entrada del cc Urgell
Sortida: 9.30 h
PREU: 9.75 €
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
PUJOL I BAUSIS I EL MUSEU
DE CAN TINTORÉ
Farem un passeig per "La Rajoleta¨,
antiga fàbrica de ceràmica Pujol i
Bausis, que va ser un dels principals
productors de ceràmica modernista
i noucentista i aproftarem per visitar
el Museu de Can Tintoré, que es
troba al costat mateix. Allà veurem
la col·lecció de rajola de mostra de
Salvador Miquel. I si el temps acom-
panya, veurem el nucli històric de la
població: el carrer de l'Esglesia, el
carrer Montserrat, el Parc del Tor-
rents,... Ens aproximem a aquesta
ciutat des d'un punt de vista diferent,
alhora que reivindiquem el valor ar-
tístic de la ceràmica catalana!
Dissabte 25 de febrer
Sortida: 9.30 h
Punt de trobada: Entrada del cc Urgell
PREU: 9.75 €
SANT JOAN DESPÍ.
LA MÀGIA DE JUJOL
Josep Maria Jujol és el gran desco-
negut dintre del modernisme. Va ser
deixeble de Gaudí però va demostrar
tenir una personalitat pròpia, la qual la
plasmà en diversos habitatges de Sant
Joan Despí; farem una passejada per
la ciutat i posarem l’accent en el caràc-
ter singular de les seves creacions.
Dissabte 24 de març
Sortida: 16.30 h
Punt de trobada: Hall del cc Urgell
PREU: 9.75 €
*El preu de l’entrada dels museus, si es-
cau, no està inclòs en el preu de la sortida.
A mes cada usuàri/a haurà de proveïr-se
del bitllet de transport corresponent.
CAMINADES PER
COLLSEROLA
Cicle de passejades que pretén do-
nar a conèixer el Parc de Collserola
com l’entorn privilegiat que envolta i
voreja la ciutat i part de l’àrea metro-
politana de Barcelona. Descobrirem
la bellesa d’aquest espai natural, la
fora i fauna característiques dels
boscos de la serra, i les diferents
vistes sobre el Besòs, el Llobregat,
el Vallès o el pla de Barcelona, a la
vegada que alguns elements del pa-
trimoni històric, en especial les fonts
i masies.
Les caminades duren entre 3 i 4
hores, són guiades i gratuïtes. Cal
incriure’s-hi perquè les places són
limitades.
El Camí de les cinc Fonts,
dissabte 28 de gener a les 9 h
A la Font Groga,
dissabte 24 de març a les 9 h
Condicions d’acceptació de l’activitat:
El Centre Cívic es reserva el dret a sus-
pendre o posposar l’activitat en cas de
circumstàncies meteorològiques adver-
ses o que afegeixin risc a unes camina-
des la responsabilitat última de les quals
és dels participants. Es recomana portar
calçat còmode. Us hi podeu inscriure per
telèfon, la qual implica assumir les con-
dicions d’acceptació de l’activitat, i pre-
sencialment el dia de la sortida. Places
limitades a 30 persones per caminada.
Inscripcions: al telèfon- 93 453 64 80
MONOGRÀFICS
FOTOGRÀFICS
L'objectiu d'aquests monogràfcs es
abordar un tema fotogràfc especí-
fc, aprofundir en els conceptes tèc-
nics i el llenguatge fotogràfc. Amb
una classe teòrica, una pràctica i una
de valoració del treball dut a terme,
podem avançar en l'univers fotogrà-
fic de manera divertida i plaent.
RETRAT FOTOGRÀFIC
En el retrat fotogràfc el motiu princi-
pal és una o diverses persones que
giren al voltant de la idea de mostrar
les qualitats físiques o morals de
les persones que apareixen en les
imatges fotogràfques.
Dijous 26 gener, 2 i 9 de febrer de 10
a 12 h (3 sessions)
PROFESSOR: Rodrigo Stocco
PREU: 31.40 €
L’ESTUDI FOTOGRÀFIC
L'estudi fotogràfc sempre ens ha
fascinat per la possibilitat de "fer la
llum¨, crear ambients i sensacions a
través del joc de llums. Veurem els
conceptes bàsics de la il·luminació
que ens permetran utilitzar les llums
de casa nostra de manera creativa.
Dijous 16 i 23 de febrer, 1 de març de
10 a 12 h (3 sessions)
PROFESSOR: Rodrigo Stocco
PREU: 31.40 €
FOTOGRAFIA NOCTURNA
Un taller amb un desafament es-
timulant, obtenir imatges especta-
culars en una situació de molt poca
llum. La fotografa nocturna sense
dubte ens suposa un repte amb re-
sultat sorprenent.
Dijous 8, 15 i 22 de març de 10 a 12 h
(3 sessions)
PROFESSOR: Rodrigo Stocco
PREU: 31.40€
[20] [21]
Conjunt de monogràfcs perque
conegueu i degusteu els plats típics
d’aquesta rica gastronomia.
INTRODUCCIÓ A LA CUINA
TRADICIONAL BASCA
En aquests tres dies, farem una
aproximació als plats més típics, tant
els més tradicionals com les adap-
tacions més modernes. Estudiarem
els costums i les causes de tanta
cultura gastronòmica .
Dilluns 12,19 i 26 de març de 17.30 a
19 h (3 sessions)
PROFESSOR: Álvaro Brun
PREU: 31.40 € *Activitat amb suplement
“PINTXOS” BASCOS:
LA CUINA EN MINIATURA
Aprendreu a preparar gran varietat
d’aquests minúsculs mossos. Veu-
rem que la imaginació i els produc-
tes de la terra en són els dos grans
ingredients.
Dimecres 14, 21 i 28 de març de 19.30
a 21.30 h (3 sessions)
PROFESSOR: Álvaro Brun
PREU: 31.40 € *Activitat amb suplement
CUINA BASCA DE MAR:
TERRA DE PESCADORS
No es concep la cuina basca sense
associar-la a la cuina marinera.
Aprofundirem mes en aquest tipus
de gastronomia. N’aprendrem les
seves tècniques i elaboració.
Divendres 16, 23 i 30 de març de 17 a
19 h (3 sessions)
PROFESSOR: Álvaro Brun
PREU: 31.40€ *Activitat amb suplement
Monogràfcs de cuina on podràs
conèixer ingredients diferents però
exquisits.
CUINA AMB ALGUES
Aprendrem a utilitzar les algues
(wakame, agar-agar, espagueti de
mar....) a la cuina, i parlarem de les
seves avantatges nutricionals i pro-
pietats saludables.
Dimecres 14, 21 i 28 de març de 17.30
a 19 h (3 sessions)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 31.40 € *Activitat amb suplement
EL MÓN DE LES ESPÈCIES
Receptes amb espècies i herbes
aromàtiques. Aprèn a donar un toc
més aromàtic i gustós a la cuina.
Divendres 16, 23 i 30 de març de 12 a
16 h (3 sessions)
PROFESSORA: Cristina Viader
PREU: 31.40 € *Activitat amb suplement
Aproximació original a la produc-
ció de tres grans artistes, que com
a tals, foren instintius, capriciosos,
complicats, excèntrics,…però mal-
grat tot, genials!
Vine a capbussar-te en el mare-
màgnum de fonts històriques per
entendre quan, ón i cóm es va crear
la imatge típica de l’artista.
VELÁZQUEZ. EL RETRAT,
UNA FORMA PICTÒRICA
SENSE LÍMITS
El gran mestre sevillà volia captar
en les seves pintures les formes, la
realitat circumdant, allò visible però
tambe la fcció, allò imaginari, la llen-
genda o la història religiosa. Saps
com va arribar a ascendir de criat
del rei a cavaller de l’ordre de Santi-
ago? Ho veurem en les dues prime-
res sessions, alhora que desxifrem
els misteris que ens amaguen els
seus quadres: La Venus del mirall,
La rendició de Breda, La fragua de
Vulcà, El aguador de Sevilla, Las
hilanderas,... A més, la tercera ses-
sió estarà dedicada íntregament a
Las Meninas. Descobrirem tots els
secrets i farem un viatge al llarg de
la història de l’art visualitzant-ne les
múltiples versions.
Dilluns 23, 30 gener i 6 febrer de 18 a
20 h (3 sessions )
PROFESSORA: May Rojas
PREU: 31.40 €
MIQUEL ÀNGEL.
EL TURMENT I L’ÈXTASI
Aproximació acurada a la biografa
d'un artista complert: pintor, escultor
i arquitecte. Sabies que per ell pintar
la Capella Sixtina va ser un turment?
Que no es considerava altra cosa
que escultor? Farem un repàs per
les seves obres més destacades i,
gràcies a una exhaustiva selecció
de textos, coneixerem quines opi-
nions provocaren en l’època les
MONOGRÀFICS
GASTRONÒMICS:
CUINA BASCA
MONOGRÀFICS
D’ART
principals obres del primer gran geni
de la història. Aquest curs tindrà 2
sessions teòriques i 1 sessió de ví-
deo fòrum.
Dilluns 13, 20 i 27 de febrer de 18 a 20 h
(3 sessions)
PROFESSORA: May Rojas
PREU: 31.40 €
PICASSO. UN GRAN GENI AMB
ULLS DE NEN
Aproximació a la biografia i l'art
d’aquest gran geni del segle XX. Sa-
bies que amb 14 anys pintava com
Velázquez i amb 40 el que volia era
"netejar¨ la seva mirada, i tornar a pin-
tar amb la puresa dels infants? Vols
apropar-te a "la creació en essèn-
cia¨? Aquest curs tindrà 2 sessions
teòriques i 1 sessió de visita guiada
al Museu Picasso de Barcelona (el
preu de l’entrada no està inclòs).
Dilluns 5, 12 i dimarts 20 de març de
18 a 20 h (3 sessions)
PROFESSORA: May Rojas
PREU: 31.40 €
ALTRES
MONOGRÀFICS
AUTO-MAQUILLATGE
Perque aprenguis a ressaltar més
el teu rostre aprenent les claus d’un
maquillatge de dia, de tarda i de nit.
Cal portar un mirall de taula i el vos-
tre maquillatge habitual (base, cor-
rector, ombres, llapis, pinzells, etc).
Dilluns 19 i dimecres 21 de març de 20
a 21.30 h (2 sessions)
PROFESSOR: Raúl Sainz
PREU: 16,48 €
ELABORACIÓ DE GIN-TÒNICS
Volem apropar-vos al fascinant món
de les Ginebres Premium i el plaer
d’un bon gin-tònic. Us ensenyarem
a preparar de forma molt lúdica 8 re-
ceptes diferents. Farem 4 gin-tònics
de característiques particulars per dia.
Dimarts 20 i 27 de març de 20 a 21.30 h
(2 sessions)
PROFESSOR: Mauri Jimenez
PREU: 16,48 € *Activitat amb suplement
EDIFICACIÓ SOSTENIBLE
La major part de la població mundial
viu en edifcis de terra crua; podem
aconseguir edifcis tan sostenibles
i naturals a Catalunya? Materials
naturals o reciclats, bio-climatisme
i eco disseny, indústries locals, bio-
diversitat, acompanyen aquestes
possibles construccions: de tot i una
mica més en parlarem en aquest
monogràfc.
Dimecres 7, 14 , 21 i 28 de març de 17
a 18.30 h (4 sessions)
PROFESSOR: Joan Cabrera
PREU: 31.40 €
SEXISME, VIOLÈNCIA DE
GÈNERE I PUBLICITAT
Hi ha igualtat de gèneres en la pu-
blicitat? És la publicitat responsable
de perpetuar certs estereotips? És
la dona mostrada com un objecte
en els mitjans publicitaris? La publi-
citat fomenta la violència de gènere?
Aquestes i altres preguntes són les
que intentarem respondre en aquest
monogràfc, on analitzarem l'evolu-
ció de la publicitat i quin impacte té
en la igualtat entre homes i dones.
Dijous 22 i 29 de març de 17 a 18.30 h
(2 sessions)
PROFESSORA: Sara Pomar
PREU: 16,48 €
BALL PER A NUVIS
Vols apendre a ballar el vals vienès?
Et cases i no has ballat mai? Nosal-
tres t’ensenyem el vals en pocs dies.
Grup 1: Dissabtes 28 de gener, 4 i 11
de febrer de 12 a 14 h (3 sessions)
Grup 2: Dissabtes 18, 25 de febrer i 3
de març de 12 a 14 h (3 sessions )
PROFESSOR: Ìldefons Vilanova
PREU: 31.40 €
22 23
MONOGRÀFICS DE
CUINA DIFERENT
C
O
M
T
E

D

U
R
G
E
L
L
C
O
M
T
E

B
O
R
R
E
L
L

HOSPITAL
CLÍNIC
MALLORCA
PROVENÇA
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’ENGINYERIA
TÈCNICA INDUSTRIAL
DE BARCELONA
Centre Cívic Urgell
C/ Comte d'Urgell, 145
08036, Barcelona
tel: 934 536 480
info@ccurgell.cat
Gestió tècnica: Club Lleuresport de Barcelona