You are on page 1of 2

enve-muhammed.blogspot.

com

Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT), Kanpur, Mühendislik Fakültesi, Su ve Atık Su Mühendisliği Dersi, 13

Ders 13: Arıtma Tesisi Yerleşimi ve Hidroliği
Arıtma Tesisi Genel Planı ve Yerleşimi Arıtma Tesisi Hidroliği

Arıtma Tesisi Genel Planı ve Yerleşimi Tesis genel planı seçilen bölgede yapılması tasarlanan arıtma birimlerinin düzenidir. Yerleşim ise arıtma tesisi kurulacak olan yerin karakter, topoğrafya, kıyı şeridi olma gibi bazı özellikleri değerlendirilerek seçilmesidir. Mevcut topoğrafya yerleşimin genişlemesine imkân tanıyacak nitelikte olmalıdır. Aşağıdaki ilkelerin değerlendirilmesi önemlidir: 1. Tepe yamacındaki bir yerleşim, yerçekimli akışa olanak sağlayacak dolayısıyla pompalama gereksinimlerini azaltacak ve birbiri ardınca gelen arıtma ünitelerinin çok fazla kazma ya da doldurma gerekmeden yerleştirilebilmesine izin verecektir. 2. Peyzaj düzenlemesi, tesisi çevreleyen alanın karakteristiğini yansıtmalıdır. Tesis yerleşim yerinin gelişimi, doğal çevreyi ve drenajı mümkün olduğunca az değiştirmelidir. 3. Tesisin geliştiği yerleşim yeri, mevcut toprak kullanımı ve kapsamlı kalkınma planı ile uyumlu olmalıdır. Arıtma Tesisi Hidroliği Hidrolik eğim çizgisinin arıtma tesisi boyunca devam eden grafiksel gösterimine hidrolik profil denir. Yük kaybı hesapları, ilk arıtma ünitesinin giriş suyu seviyesi referans olarak alınmak suretiyle, akış yönünde, su yüzeyi kullanılarak yapılır. Arıtma tesisindeki toplam mevcut yük, arıtma tesisinin ilk ünitesinin giriş suyu seviyesi ile son ünitesinin çıkış suyu seviyesi arasındaki farka eşittir. Eğer toplam mevcut yük tesis boyunca oluşan toplam yük kaybından daha az ise yerçekimi ile akış gerçekleştirilemez. Bu gibi durumlarda yükü arttırmak için pompa kullanmak gerekir böylelikle yerçekimi ile akış meydana gelebilir. Tesis hidrolik profili oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken birçok temel ilke vardır. Bunların bazıları aşağıda listelenmiştir: 1. Hidrolik profiller en yoğun, ortalama ve en az akışlara göre hazırlanır. 2. Hidrolik profil genellikle tesisteki bütün ana akış hatları için hazırlanır. 3. Arıtma tesisi boyunca oluşan yük kaybı, tesis ünitelerinde ve bağlantı boruları ve aksamında oluşan yük kayıplarının toplamıdır. 4. Arıtma ünitesi boyunca oluşan yük kayıpları aşağıdakileri içerir: a. Giriş yapısındaki yük kayıpları. b. Çıkış yapısındaki yük kayıpları. c. Arıtma ünitesinde meydana gelen yük kayıpları.

c. b. kaynaklı kayıplar. Sair kayıplar ve serbest düşme yüzey toleransı. 5. g.com d. kanallar ve aksamdaki toplam kayıp aşağıdakilerin toplamıdır: a. e. Bağlantı boruları. Serbest düşme yüzey toleransı. Borulardaki daralma ve genişlemelerden kaynaklanan kayıplar. Çıkıştaki kayıp. enve-muhammed.blogspot. göstergeler. f.enve-muhammed. vb. Dirsekli borular. valfler. d.com . Yük gerektiren su bentleri ve diğer hidrolik kontrol birimlerindeki kayıplar. Sürtünme kaynaklı kayıp.blogspot. Girişteki kayıp. sürgülü vanalar.