You are on page 1of 59

Pau Miró.

Πάου Μιρό

Plou a Barcelona

Βρέχει στη Βαρκελώνη

“Εγώ δε νοµίζω πως είµαι αποτυχηµένη,
αποτυχηµένη είναι η κοινωνία. Εγώ έκανα
“Para mí yo no soy una fracasada, lo es la

ό,τι µπορούσα... η κοινωνία έχει αποτύχει, δε

sociedad. Yo he hecho todo lo posible...la

φταίω εγώ. Η κοινωνία µάς απορρίπτει, µας

sociedad ha fracasado, no soy culpable. La

πετάει στο περιθώριο.

sociedad nos rechaza, nos ha catalogado”
(Κάρολ, πόρνη στη συνοικία Ραβάλ της
Βαρκελώνης)
(Cárol, prostituta del Raval)
“Μιλάνε οι πουτάνες” της Ρεγγίνα ντε Πάουλα
Μεδέιρος
“Hablan las putas” de Regina de Paula
Medeiros
Σηµείωση: όλα τα γραµµατικά και συντακτικά
Nota: Totes les “incorreccions” gramaticals i

«λάθη» που κάνουν οι χαρακτήρες του έργου

sintàctiques de les intervencions dels

χρησιµοποιούνται ως εκφραστικά

personatges s’utilitzen com un recurs

τεχνάσµατα. ∆εν επισηµαίνονται µε κανέναν

expressiu. No s’han marcat de cap manera

τρόπο για να µη γίνει πιο περίπλοκη η

per no complicar la lectura.

ανάγνωση του έργου.
Πρόσωπα

Personatges
ΚΑΡΛΟΣ
CARLOS

ΛΑΛΙ

LALI

NTABINT

DAVID

ΧΩΡΟΣ
ESPAI
΄Ενα µικρό διαµέρισµα, στη συνοικία Ραβάλ
En un pis petit, al Raval, Barcelona. Un pis

της Βαρκελώνης. Η συνολική έκτασή του δεν

de 30 metres quadrats a tot estirar.

ξεπερνάει τα 30 τ.µ.

Habitació: Hi ha un llit, els llençols del llit

∆ωµάτιο: Ένα κρεβάτι, τα εµπριµέ σεντόνια

arriben fins a terra per les dues bandes,

στο κρεβάτι φτάνουν και από τις δυο πλευρές

llençols estampats. Al costat del llit hi ha una

µέχρι το πάτωµα. ∆ίπλα στο κρεβάτι υπάρχει

tauleta de nit amb dos calaixos. Sobre la

ένα κοµοδίνο µε δυο συρτάρια. Πάνω στο

tauleta hi ha un radiocasset. Hi ha una

κοµοδίνο βρίσκεται ένα ραδιοκασετόφωνο.

finestra amb cortines. Del sostre penja una

Ένα παράθυρο µε κουρτίνες. Από το ταβάνι

bombeta sense làmpara. A una paret hi ha

κρέµεται µια λάµπα χωρίς αµπαζούρ. Σε έναν

un mirall esquerdat. Al costat un rellotge

τοίχο υπάρχει ένας ραγισµένος καθρέφτης.

d’agulles que patrocina Cinzano. A una altra

∆ίπλα του, ένα διαφηµιστικό ρολόι τοίχου

paret hi ha penjat un telèfon, tipus anys 80.

που διαφηµίζει το Cinzano. Σ’ έναν άλλον

Hi ha una cadira atrotinada. Hi ha una petita

τοίχο είναι κρεµασµένο ένα τηλέφωνο,

nevera amb la porta rovellada però amb

συσκευή δεκαετίας του ’80. Μια

algunes enganxines anacròniques i

ξεχαρβαλωµένη καρέκλα. Ένα µικρό ψυγείο

llampants.

µε µια πόρτα σκουριασµένη, µε µερικά παλιά

Hi ha dues portes, una és la del lavabo i

αυτοκόλλητα µε ζωηρά χρώµατα. ∆υο

l’altra la de l’entrada.

πόρτες, η µια του µπάνιου και η άλλη της
εισόδου.

Sorolls de carrer. Estiu. De tan en tan sentim
a una gavina.

Θόρυβοι απ’ τον δρόµο. Καλοκαίρι. Πότε
πότε ακούµε έναν γλάρο.
1- Ογλάρος

1- La gavina
Στοδωµάτιο. Νύχτα. Στο κρεβάτι
είναι καθισµένη µια γυναίκα, τη λένε ΛΑΛΙ,
A l’habitació. Nit. Sobre el llit hi ha una dona,

φοράει φόρεµα από µπλε βελούδο και βάφει

es diu Lali, porta un vestit de vellut blau,

τα νύχια των χεριών της. ∆ίπλα της είναι ένα

s’està pintant les ungles de la mà. Al seu

κουτί µε σοκολατάκια. Είναι ξυπόλητη.

costat té una capsa de bombons. Va

Στην καρέκλα κάθεται ο ΚΑΡΛΟΣ, φοράει

descalça.

φανελάκι και γκρι παντελόνι. Στα χέρια του
κρατάει το περιτύλιγµα από ένα σοκολατάκι.

Assegut a la cadira en Carlos, porta una

∆ιαβάζει αργά:

samarreta imperi i uns pantalons grisos. A la
mà té l’embolcall d’ un bombó. Hi llegeix
lentament:

ΚΑΡΛΟΣ: «Μια νύχτα κάθισα την οµορφιά
στα γόνατά µου. Και τη βρήκα πικρή».

Carlos: “Una noche senté a la belleza en mis
rodillas. Y la encontré amarga”

Παύση.

Pausa

ΛΑΛΙ: Ωραίο.

Lali: És maca

ΚΑΡΛΟΣ: Ποιανού είναι;

Carlos: De qui és?

ΛΑΛΙ: Του... Πώς τον λέγαν εκείνον τις
προάλλες;

Lali: De... Com es deia aquell de l’altre dia?

Παύση.
Pausa
ΛΑΛΙ: ∆άντη;
Lali: Dante?
ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Αλλουνού.
Carlos: No. Un altre.
Παύση.
Pausa
ΛΑΛΙ: ∆ε µου ’ρχεται τώρα, ρε γαµώτο.
Lali: Merda, ara no em surt cap.
ΚΑΡΛΟΣ: Να το πάρει το ποτάµι;
Carlos: T’ho dic?
Παύση.
Pausa
ΛΑΛΙ: Ναι.
Lali: Sí.
ΚΑΡΛΟΣ: Ρεµπώ.
Carlos: Rimbaud
ΛΑΛΙ: Ρεµπώ;
Lali: Rimbaud?
ΚΑΡΛΟΣ: Γάλλος ποιητής (1854-1891).
Carlos: Poeta Francés (1854-1891)
ΛΑΛΙ: Καλά. ∆εν τον έχουµε ξαναβρεί αυτόν,
Lali: Està bé. Aquest no havia sortit, oi?

ε;

Carlos: Em sembla que no.

ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε νοµίζω.

Lali: Torna-la dir.

ΛΑΛΙ: Για ξαναπές το.

Carlos: “Una noche senté a la belleza en mis

ΚΑΡΛΟΣ: «Μια νύχτα κάθισα την οµορφιά

rodillas. Y la encontré amarga.”

στα γόνατά µου. Και τη βρήκα πικρή».

Lali: Clar, vol dir que...

ΛΑΛΙ: Κατάλαβα, θέλει να πει πως...

Pausa

Παύση.

Lali: Que la belleza a vegades és amarga

ΛΑΛΙ: Πως η οµορφιά καµιά φορά είναι
πικρή.

Carlos: Sí
ΚΑΡΛΟΣ: Ναι.
Lali: Ho entens?
ΛΑΛΙ: Κατάλαβες;
Carlos: Suposo
ΚΑΡΛΟΣ: Μάλλον.
Lali: Una noche senté a la belleza en mis
rodillas...Clar, això vol dir que una nit estava

ΛΑΛΙ: Μια νύχτα κάθισα την οµορφιά στα

xingant amb una tia que era molt guapa i ...

γόνατά µου... Αυτό είναι, θέλει να πει πως

no sé... potser quan va acabar.. pues la va

ένα βράδυ πήδαγε µια γκόµενα που ήταν

veure estirada al llit i... i ja no li va semblar

πολύ όµορφη και... δεν ξέρω... µπορεί όταν

tan guapa, i clar, la belleza es va tornar

ξεκαύλωσε... να την είδε µετά ξαπλωµένη στο

amarga.

κρεβάτι και... να µην του φάνηκε τόσο ωραία
και... κατάλαβες; Η οµορφιά έγινε µετά πικρή.

Carlos: Tu sí que ets guapa
ΚΑΡΛΟΣ: Εσύ πάντως είσαι όµορφη.
Lali: I amarga?
ΛΑΛΙ: Και πικρή;
Carlos: No, bueno, en algun moment però
no molt.

ΚΑΡΛΟΣ: Όχι, καµιά φορά µόνο, αλλά όχι
πολύ.

Lali: Vols un altre?
ΛΑΛΙ: Θες άλλο ένα;
Carlos: Després dius que m’estic posant
com una foca

ΚΑΡΛΟΣ: Μετά µου λες πως γίνοµαι βόδι.

Lali: És que estàs posant com una foca.

ΛΑΛΙ: Γιατί γίνεσαι βόδι.

Carlos: D’aquí a un rato, vale?

ΚΑΡΛΟΣ: Σε λίγο, εντάξει;

En Carlos s’aixeca i es posa davant del

Ο ΚΑΡΛΟΣ σηκώνεται, στέκεται µπροστά

mirall, treu una gillette i comença a repassar-

στον καθρέφτη, παίρνει ένα ξυραφάκι και

se la barba.

κάνει ότι ξυρίζεται.

Lali: Et tornes a afaitar?

ΛΑΛΙ: Πάλι ξυρίζεσαι;

Carlos: És que m’han quedat uns pelillos per

ΚΑΡΛΟΣ: Μου έµειναν κάτι τριχούλες εδώ. Τι

aquí. Com ha anat el matí?

έκανες το πρωί;

Lali: He anat a la universitat

ΛΑΛΙ: Πήγα στο Πανεπιστήµιο.

Carlos: A quina?

ΚΑΡΛΟΣ: Σε ποιο;

Lali: Aquí, a la que hi ha a la plaça

ΛΑΛΙ: Εδώ, σ’ αυτό που είναι στην Plaça

Universitat.

Universitat.

Carlos: I?

ΚΑΡΛΟΣ: Και;

Lali: Dos.

ΛΑΛΙ: ∆ύο.

Carlos: Dos què?

ΚΑΡΛΟΣ: Τι δύο;

Lali: Dos, dos.

ΛΑΛΙ: ∆ύο φοιτητές.

Carlos: Només?

ΚΑΡΛΟΣ: Μόνο;

Lali: S’està acabant el curs. Hi ha poc

ΛΑΛΙ: Τελειώνει η χρονιά. ∆εν έχει πολλή

moviment.

κίνηση.

Carlos: A pèl?

ΚΑΡΛΟΣ: Χωρίς;

Lali: No. Eren molt macos.

ΛΑΛΙ: Όχι. ∆ε µου το ζήτησαν. Ήταν πολύ
καλοί.

Pausa
Παύση.
Lali: M’he colat a una classe. A la universitat.
ΛΑΛΙ: Μπήκα σε µια αίθουσα. Στο
Carlos: Per què?

Πανεπιστήµιο.

Lali: Per veure com era. M’ha agradat molt.

ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί;

Carlos: T’han mirat malament?

ΛΑΛΙ: Για να δω πώς είναι. Μου άρεσε πολύ.

Lali: No sé, no m’he enterat de res. Estava

ΚΑΡΛΟΣ: Σε στραβοκοίταξαν;

molt nerviosa. Els diners estan al Bolso
ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω, δεν κατάλαβα τίποτα.
Pausa

Ήµουνα πολύ νευρική. Τα λεφτά είναι στην
τσάντα.

Lali: M’hauria agradat molt estudiar a la
universitat.

Παύση.

Carlos: Per què?

ΛΑΛΙ: Θα µου άρεσε πολύ να πήγαινα στο
πανεπιστήµιο.

Lali: No sé. Per saber coses i per ser una
mica més normal.

ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί;

Carlos: Ets millor que normal.

ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω. Για να µάθω πράγµατα και
για να γίνω λίγο πιο νορµάλ.

En Carlos deixa la gillette a la butxaca dels
pantalons i s’acosta al llit. Agafa el bolso de

ΚΑΡΛΟΣ: Μια χαρά νορµάλ είσαι.

la Lali i en treu els diners, després es posa
de genolls davant del llit i en treu una capsa

Ο ΚΑΡΛΟΣ βάζει το ξυραφάκι στην τσέπη

de sabates, l’obre. La capsa és plena de

του παντελονιού του και πλησιάζει στο

diners i d’embolcalls de bombó.

κρεβάτι. Παίρνει την τσάντα της ΛΑΛΙ και
βρίσκει τα λεφτά. Έπειτα γονατίζει µπροστά

Lali: Hauries d’anar-ho a ingressar al banc.

στο κρεβάτι και βγάζει από κάτω ένα κουτί

Fa dies que no vas.

από παπούτσια. Το ανοίγει. Το κουτί είναι
γεµάτο λεφτά και περιτυλίγµατα από

Carlos: Ara no hi ha molt. Últimament no
entra molta pasta, Lali.

σοκολατάκια.

παίρνει Lali: Aquesta m’agrada més. passa per la nevera. En Carlos tornant cap a la cadira. Ποιανού είναι. Lali: Del que ha sortit abans? ΛΑΛΙ: Αυτό µ’ αρέσει πιο πολύ. aquest tampoc ha sortit encara. ένα σοκολατάκι από το κουτί. µετά κλείνει το ψυγείο. el desembolica i se’l menja. καθώς επιστρέφει στο κρεβάτι. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν είναι κακό. Μέρες έχεις να πας. Τελευταία δεν En Carlos primer posa els diners a la capsa i µπαίνει πολύ χρήµα. Qui firma? το τρώει. τίποτα χωρίς εσένα δε θα ήταν ίδιο». Η ΛΑΛΙ πλησιάζει στο παράθυρο. Sentim una gavina. Lali: Ja. després tanca la nevera i s’asseu a la cadira. Λάλι. Μασάει λίγο και µετά διαβάζει αυτό που γράφει στο περιτύλιγµα: Lali: Aquesta sí que és del Dante ΚΑΡΛΟΣ: «Χωρίς εσένα τα δέντρα δε θα Carlos: No ήταν ίδια.ΛΑΛΙ: Πρέπει να τα βάλεις στην τράπεζα. το ανοίγει. En Carlos s’aixeca i Ο ΚΑΡΛΟΣ βάζει πρώτα τα χρήµατα στο s’acosta a la finestra κουτί και µετά το περιτύλιγµα από το σοκολατάκι που είχε φυλάξει στην τσέπη του. La Lali s’apropa a la finestra Ακούµε έναν γλάρο. l’obre i de la capsa de bombons en ΛΑΛΙ: Ο ίδιος είναι. κλείνει το κουτί και το αφήνει Carlos: Sí κάτω από το κρεβάτι. Lali: És la mateixa? ΛΑΛΙ: Ήρθε πάλι. Μετά. després l’embolcall de bombó que havia guardat a la butxaca. treu un. l’embolcall. Carlos: “Sin ti un árbol ja no sería lo que es. el llepa una mica. Abans de posar ΛΑΛΙ: Ναι.Ο ΚΑΡΛΟΣ σηκώνεται και πηγαίνει κοντά στο παράθυρο.κάθεται στο κρεβάτι. Carlos: No. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Després tapa la capsa i la desa sota el llit. περνάει από το ψυγείο. Pausa . Mastega una mica i llegeix de l’embolcall: ΛΑΛΙ: Από κοντά δεν είναι τόσο ωραίοι. Carlos: Suposo que sí. το γλύφει λιγάκι. nada sin ti sería lo que es” Ο ΚΑΡΛΟΣ. το ξετυλίγει και Carlos: No està mal. Lali: Torna a estar aquí? Πριν βάλει το χαρτάκι στο κουτί. ΚΑΡΛΟΣ: Μάλλον. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν είναι πολλά. Lali: De prop no són tant maques.

Η ΛΑΛΙ το σηκώνει. La Lali treu unes mitges del calaix de la tauleta de nit ΚΑΡΛΟΣ: Σε κάλεσε και σήµερα να φάτε . τα πράγµατα δε θα Carlos: Però si són les 11 menus quart. είναι πια όπως ήταν..... Lali: Va... els arbres tampoc estan.) . clar. Lali: Si ella no està. I ara sona el telèfon. ΚΑΡΛΟΣ: Ήρθε κιόλας.sin ti sería lo que es. La Lali el despenja. Caprioni.. anirem a l’Àvia. digues. ΚΑΡΛΟΣ: ΄Οχι.. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. ούτε τα Lali: Si? (. Ιταλός ποιητής (1912-1990). Carlos: Avui també t’ha convidat a sopar? Και τώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Παύση. Carlos: Sí. Chica: Vale. όλα θ’ αλλάξουν πολύ. Καπριόνι. treu de la butxaca la gillette i torna a repassar-se la ΛΑΛΙ: Ναι. πες το.ΛΑΛΙ: Αυτό σίγουρα είναι του ∆άντη.. ΚΑΡΛΟΣ: .. Poeta Italiano (19121990) ΛΑΛΙ: Του άλλου που είπες πριν. Carlos: G. les..) . ήρθε. les coses ja no seran com són. Lali: Ja ha arribat. Lali: Sí.. ΛΑΛΙ: Έρχεται πάντα πιο νωρίς. ούτε αυτόν τον έχουµε nada. δέντρα υπάρχουν. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι.. barba. άµα δεν υπάρχει εκείνη. (.. ΚΑΡΛΟΣ:Τζ. Έρχοµαι. Carlos: Sí. Carlos: . ΛΑΛΙ: Άµα δεν υπάρχει εκείνη. tot canviarà molt. ΛΑΛΙ: ∆ηλαδή. ΛΑΛΙ: Ναι. Voy. τίποτα. Lali: Sempre arriba abans. Carlos: Porta’m un tros de Pizza ΚΑΡΛΟΣ: Έντεκα παρά τέταρτο είναι ακόµα.. Lali: Si ella no està pues. κατάλαβα.. En Carlos assegut a la cadira. Carlos: Ja? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι.χωρίς εσένα δε θα ήταν ίδιο.. ΛΑΛΙ: ΄Αντε. Lali: Sin ti un árbol ja no sería lo que es.. Εντάξει. Vale.. ξαναβρεί. τα.. ΛΑΛΙ: Χωρίς εσένα τα δέντρα δε θα ήταν ίδια.

Carlos: Que per què? ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε θα βάψεις τα νύχια των ποδιών. La Lali es posa les mitges ΛΑΛΙ: Του αρέσει πολύ. ρε παιδί µου. βγάζει Lali: Li agraden molt. του κοµοδίνου. Apareix amb un tros de paper mullat i té la intenció de posar-li a en Carlos. ΛΑΛΙ: Θέλω να φτάσω στην ώρα µου. ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί. Lali: Només tenen dos carreres ΚΑΡΛΟΣ: Φέρε µου ένα κοµµάτι όταν έρθεις. En Carlos es fa un tall a la barbeta i fa un lleu so de dolor ΛΑΛΙ: ∆εν προλαβαίνω. τι. Lali: És tard Η ΛΑΛΙ βγάζει ένα καλσόν από το συρτάρι Carlos: Tens temps. . Carlos: M’he tallat. Soroll d’una aixeta. θα πάµε στην πιτσαρία. Carlos: No és res. posa’t això. Tu pinta’t les ungles que tens temps ΚΑΡΛΟΣ: Κόπηκα. Lali: Vull arribar puntual. m’he carregat un gra. hòstia. Carlos: Estan foradades ΛΑΛΙ: Ναι. Ο ΚΑΡΛΟΣ κόβεται λίγο στο πηγούνι και βγάζει µια µικρή κραυγή πόνου. Lali: Què? ΛΑΛΙ: Μόνο δυο πόντοι έχουν φύγει.µαζί. Carlos: I no et pintes les ungles dels peus? ΛΑΛΙ: Καλά. από την τσέπη του το ξυραφάκι και αρχίζει και πάλι να κάνει πως ξυρίζεται. Pausa Η ΛΑΛΙ φοράει το καλσόν. En Carlos empeny a la Lali ΛΑΛΙ: Τι κάνεις. ΚΑΡΛΟΣ: Αυτό το καλσόν θα βάλεις. Carlos: Et posaràs aquestes mitges? Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στην καρέκλα. ΛΑΛΙ: Τι. Carlos: Per què? ΚΑΡΛΟΣ: Είναι τρύπιο. Lali: Què fas? ΚΑΡΛΟΣ: Προλαβαίνεις. Carlos : Que no és res. Lali: Té. La Lali entra al lavabo. ΚΑΡΛΟΣ:Τι.

És Palmolive. dóna'm la peluca. ΚΑΡΛΟΣ: Μυρίζεις όµορφα. Η ΛΑΛΙ πλησιάζει στο κρεβάτι και παίρνει ένα κραγιόν µέσα από την τσάντα που κρατάει . Είναι Palmolive. I ΛΑΛΙ: Αγόρασα ένα αποσµητικό στο Dia. Troba el desodorant. σου λέω. εσύ τα νύχια σου. Βρίσκει το αποσµητικό. Lali: Del pintallavis ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. La Lali a mig posar les mitges li passa el ΛΑΛΙ: ∆εν πειράζει. Carlos:. S’en posa. Lali: Està d’oferta. En Carlos remena el bolso. Ο ΚΑΡΛΟΣ Lali: El Lip Glass. Βάζει. és igual.Lali: Ja me les pintaré demà. τα βάφω µετά. Παύση. ΛΑΛΙ: Το είχανε προσφορά. bé. είχα ένα σπυράκι. Efecto húmedo ψάχνει µέσα στην τσάντα. προλαβαίνεις. Παύση. bolso a en Carlos . tinc al bolso si vols. La Lali s’aixeca del llit i agafa del bolso que té en Carlos a les mans un pintallavis. Lali: És com que sembla que estiguin mullats. Carlos: Sí Ο ΚΑΡΛΟΣ γνέφει «ναι» µε το κεφάλι. Lali: Estàs bé? Η ΛΑΛΙ µπαίνει στο µπάνιο. δίνει την τσάντα στον ΚΑΡΛΟΣ. Lali: He comprat un desodorant al Dia. Carlos: Fas bona olor. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν είναι τίποτα. Το davant del mirall es pinta els llavis έχω στην τσάντα. Ήχος βρύσης.? ΛΑΛΙ: Καλό δεν είναι. Carlos: Ah. oi? ΛΑΛΙ: Είσαι εντάξει. µε το καλσόν µισοφορεµένο. Carlos: El què? Η ΛΑΛΙ. Lali: Està bé.. no? Va. Εµφανίζεται µε ένα κοµµάτι χαρτί µουσκεµένο En Carlos fa que sí amb el cap. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν είναι τίποτα. Lali: Què et sembla? ΚΑΡΛΟΣ: Θέλω. El Ο ΚΑΡΛΟΣ σπρώχνει τη ΛΑΛΙ. βάλε αυτό.. La Lali και θέλει να σκουπίσει µε αυτό το αίµα από s’acaba de posar les mitges το κόψιµο του ΚΑΡΛΟΣ. αν θες. Βάψε Carlos: Sí. Η ΛΑΛΙ αρχίζει να φοράει το καλσόν. ΛΑΛΙ: Έλα.

. Carlos: No. Lali: Últimament no surts d’aquí ΚΑΡΛΟΣ:.. plàstic. La Lali surt de sota el llit amb les sabates a la mà. del bolso una bosseta de mostassa ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Carlos: Que dic que encara guardes el sobre de mostassa del Mc Donald’s. ∆ώσε µου την La Lali s’ajup davant del llit περούκα. La στα χέρια του ο ΚΑΡΛΟΣ. Lali sota el llit ΚΑΡΛΟΣ: Κάτω απ’ το κρεβάτι. Η περούκα είναι µέσα σε µια Carlos : Abans les he vist. Βάφει τα χείλη της perruca està embolicada en una bosseta de µπροστά στον καθρέφτη. Πού. πλαστική σακούλα.Τα βρήκα. Carlos: Sota el llit ΛΑΛΙ: Φαίνονται πολύ υγρά. gràcies. είναι τα Carlos: Dic- παπούτσια. La Lali l’agafa i se la va col. Lali: Ah. Un altre dia ΛΑΛΙ: Το λιπγκλος υγρή λάµψη. Lali: Què dius? Η ΛΑΛΙ σκύβει για να δει κάτω από το κρεβάτι. ναι. ωραίο. στο διάολο. Η ΛΑΛΙ την παίρνει και αρχίζει να τη φοράει. ΚΑΡΛΟΣ: Προλίγου τα είδα. sí. ε.locant. Carlos : Encara guardes el sobre de mostassa ΛΑΛΙ: Τώρα τελευταία δεν το κουνάς από δω. Ja les veig ΛΑΛΙ: Αύριο θα πάω στο Μουσείο.En Carlos treu una perruca del bolso. Άλλη φορά. del dia que ΛΑΛΙ: ∆εν τα βλέπω. . ens vem conèixer. Lali sota el llit Σιωπή. ΛΑΛΙ: Πώς σου φαίνεται. Lali: No les veig Ο ΚΑΡΛΟΣ βγάζει από την τσάντα µια περούκα. ευχαριστώ. S’asseu al llit i se les comença a ΛΑΛΙ: Α. Silenci ΛΑΛΙ: Το κραγιόν.. Lali: Què? ΛΑΛΙ: Όπως θες. Lali: Tu mateix. Vols venir? ΚΑΡΛΟΣ: Ποιο. On cony estan les sabates? ΚΑΡΛΟΣ: Α. Θες να La Lali desapareix sota el llit i en Carlos treu ’ρθεις. Lali: Demà aniré al Caixa Forum.

idiota. conèixer. Η ΛΑΛΙ εξαφανίζεται κάτω από το κρεβάτι και Lali: Hi ha la data escrita ο ΚΑΡΛΟΣ βγάζει από την τσάντα µια µουστάρδα σε µικρή συσκευασία. “sandys” de xocolata. fins i tot el tros de “Chess Burger” que no es va acabar aquella nena. από τη µέρα Carlos: Dos racions de patates per mi. és veritat. Carlos: Ah. vem acabar tot.posar. Lali: No. (Mconions) . ΚΑΡΛΟΣ: Εγώ δυο µερίδες πατάτες. που γνωριστήκαµε. αρχίζει να τα φοράει. sí. Carlos: No. La del dia que ens vem ΚΑΡΛΟΣ: Ακόµα φυλάς τη µουστάρδα. Lali: De què? ΚΑΡΛΟΣ: Τη µουστάρδα. La Lali agafa el bolso i entra al lavabo ΛΑΛΙ: Kρεµµύδια µακόνιος. Η ΛΑΛΙ κάτω από το κρεβάτι. T’en recordes del que vem menjar? ΛΑΛΙ: Τι. Lali: Aros de ceba per mi. ΚΑΡΛΟΣ: Τι φάγαµε εκείνη τη µέρα. Dóna-li la volta. Carlos: Sí. χαζέ. Lali: Amanida de cranc per mi ΚΑΡΛΟΣ:Λέω πως φυλάς ακόµα τη µουστάρδα απ’ τα Mc Donald’s. el meu era de caramel i el teu de xocolata. ναι. Ja la veig. Demà compraré. No et Παύση. Τώρα την είδα. Carlos: Del menú. Del menú d’aquell dia Η ΛΑΛΙ κάτω από το κρεβάτι. Lali: I en el postra vem coincidir. Lali: Ai. Θυµάσαι τι Carlos: I només hi havia una taula. poses coloret? ΛΑΛΙ: Εγώ µια σαλάτα µε καβούρι. από αυτές Carlos: La de caducitat? που δίνουν στα McDonald´s. Την ηµεροµηνία που γνωριστήκαµε. Κάθεται στο κρεβάτι και Carlos: I dos “Mac-pollo” per mi. ∆ες την από κάτω. Pausa ΛΑΛΙ:Τι είπες. ΛΑΛΙ: Όχι. Lali: Se m’ha acabat. ΚΑΡΛΟΣ: Α. είχαµε πάρει. Η ΛΑΛΙ βγαίνει κάτω από το κρεβάτι µε τα παπούτσια στο χέρι. dos ΛΑΛΙ: Γράφει την ηµεροµηνία. Lali: I tu vas seure al meu costat i ens ho ΛΑΛΙ: Τι. ΚΑΡΛΟΣ: Λήξης.

ΛΑΛΙ: Παγωτό πήραµε το ίδιο: σοκολάτα.Carlos: Igualment estàs bé. Lali: Com està el . Després la Lali surt per la porta. Carlos: Arribes de sobres. Demà netejaré. En Carlos Από το µπάνιο ακούγεται ήχος από s’aixeca i s’acosta a la finestra.. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Η ΛΑΛΙ από το µπάνιο. Carlos: Ja ho sé ΛΑΛΙ: Α. ΚΑΡΛΟΣ: Και δύο Μακ-τσίκε. So d’esnifar des del Lavabo. Després aniré a pillar-li al Vicente ΛΑΛΙ: Κάτω απ’ το κρεβάτι γίνεται της πουτάνας. το δικό µου ήταν καραµέλα και το δικό σου σοκολάτα. Έπειτα βγαίνει η ΛΑΛΙ. ΛΑΛΙ: ∆εν πρόλαβα. Lali des del lavabo ΚΑΡΛΟΣ: Υπήρχε µόνο ένα τραπέζι. Lali: Em quedava una mica d’ahir. µπράβο. ΛΑΛΙ: Για σένα το λέω. Εµένα δε µε νοιάζει. . Θα καθαρίσω αύριο. Carlos: No és res. La Lali li fa un petó als llavis a en Carlos. no passa ni σνιφάρισµα. pillat? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Θ’ αγοράσω αύριο. Το ξέρω. ∆ε θα βάλεις ρουζ.. Lali: Fins ara Η ΛΑΛΙ από το µπάνιο. Lali: Hi ha molta merda sota el llit. Ja ho sé. L’has acabat? Η ΛΑΛΙ από το µπάνιο. Carlos: Vale ΚΑΡΛΟΣ: Το ξέρω. Lali: Sí. Lali: Ho dic per tu.Vaig que és tard ΚΑΡΛΟΣ: Ωραία είσαι κι έτσι. Carlos: Ara me la posaré. Després apareix la Lali. Ψώνισες. (Μc-chicken) La Lali des del lavabo. ναι. Lali: No he tingut temps ΛΑΛΙ: Μου τέλειωσε. Lali: Posa’t una tirita ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Has φάγαµε όλα. Η ΛΑΛΙ παίρνει την τσάντα της και µπαίνει στο µπάνιο. A mi m’és igual ΛΑΛΙ: Κι εσύ κάθισες δίπλα µου και τα Carlos: Sí. Τζιζµπέργκερ που άφησε εκείνη η κοπέλα. µαζί και το κοµµάτι του Lali des del lavabo.

mig minut i fa un gest des de la finestra. ΛΑΛΙ: Βάλε ένα τσιρότο. 2. I porta la perruca i el vestit de ΛΑΛΙ: Πώς πάει το. vellut blau. Després es posa davant del mirall i ΛΑΛΙ: Μου είχε περισσέψει λίγο από χτες. ψυγείο. ∆εν Pausa. ε. Η ΛΑΛΙ είναι όρθια µπροστά στο Lali: És l’estiu. Estava molt bona la Η ΛΑΛΙ φιλάει τον ΚΑΡΛΟΣ στο στόµα. Fosc ΚΑΡΛΟΣ: Έχεις ώρα ακόµα. Σκοτάδι. cutre del ràdio casset. La Lali està dreta davant de la petita nevera. Assegut a la cadira hi ΚΑΡΛΟΣ: Εντάξει. avui? καθρέφτη και κοιτάζει την πληγή. Πάω γιατί άργησα. A la mateixa habitació. Πάνω στο ψυγείο είναι La Lali va cap a la nevera δυο ποτήρια. últimament es venen molts llibres. pizza. ha el David. περνάει ούτε µισό λεπτό και χαιρετάει από το παράθυρο. ΚΑΡΛΟΣ: Θα βάλω τώρα. ∆εν έβαλες ρουζ σήµερα. Ακούµε τον γλάρο. oi? Lali: Se m’ha acabat. Ακούγεται µια σαχλή ροµαντική µπαλάντα από το ραδιοκασετόφωνο. Lali: És Coca-cola de la marca Dia però té el mateix gust que la coca-cola i val la meitat ΛΑΛΙ: Έφαγες πολύ λίγο. Sobre la nevera hi ha un parell de gots. Στο ίδιο δωµάτιο.Els bombons ΛΑΛΙ: Ναι. Έπειτα η ΛΑΛΙ βγαίνει από την πόρτα.. Avui no t’has ΛΑΛΙ: Τα λέµε. No sé què passa. saluda. 2. David: Molta feina. Μετά θα πάω να ψωνίσω στον Βισέντε. En . Την ήπιες όλη. Μετά πηγαίνει µπροστά στον Lali: Com ha anat la llibreria. Sona una balada romàntica i molt ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν είναι τίποτα. David: No tinc gaire gana. Sentim a la gavina. Ο ΚΑΡΛΟΣ πλησιάζει στο παράθυρο.. Φοράει την περούκα και το φόρεµα από µπλε βελούδο.Τα σοκολατάκια Lali: Ballantine’s amb cola? David: Sí. Lali: Has menjat molt poc. posat coloret. David: Me la deixes tastar? NTABINT: ∆εν πεινάω καθόλου. La Lali posa cola en un got i li porta. Fa molta calor en aquest pis. es mira la ferida. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κάθεται στην καρέκλα.

Lali: Ai. 3 ευρώ την πήρα. Li he Η ΛΑΛΙ πηγαίνει στο ψυγείο. ΛΑΛΙ: Καλοκαίρι είναι. 3 Euros. Lali: Amb el Ballantine’s no es nota. Ήταν πολύ ωραία η πίτσα. ΛΑΛΙ παίρνει το ποτήρι και αρχίζει να ετοιµάζει το κοκτέιλ. En David fa un lleu gest de fàstic. David: Treu-te les sabates Η ΛΑΛΙ ετοιµάζει το κοκτέιλ. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει λίγο. Tampoc no el carreguis molt πολλά βιβλία. La Lali li dóna el cubata al David. ΛΑΛΙ: Είναι Coca-Cola του Dia. Lali: Morta? ΛΑΛΙ: Λοιπόν. αλλά έχει την En David fa un lleu gest d’aprovació. David: Més o menys. David: Treu-te les mitges. Η ΛΑΛΙ βάζει Coca-Cola σε ένα ποτήρι και του το δίνει. . Pausa ίδια γεύση και κάνει τα µισά λεφτά. En David fa un glop llarg. ΛΑΛΙ: Πώς πήγε σήµερα το βιβλιοπωλείο. La Lali prepara el cubata. Lali: T’agrada la música? És nova. τον τελευταίο καιρό πουλάµε David. Lali: Com està la teva dona? NTABINT: Μπορώ να τη δοκιµάσω. NTABINT. Ο NTABINT κάνει έναν µορφασµό αηδίας. David: Morta. La Lali es treu les sabates amb els peus ΛΑΛΙ: Σ’ αρέσει η µουσική.David beu un mica. ΛΑΛΙ: Μου τέλειωσε. La Lali s’asseu al llit NTABINT: Μη σ’ απασχολεί. ΛΑΛΙ: A. Lali: Què? Παύση. David: No t’amoïnis. ΛΑΛΙ: Με το Ballantine’s δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Είναι καινούργια η κασέτα. Μη βάλεις πολύ ουίσκυ. δεν έχω πάγο. ΛΑΛΙ: Ballantine’s µε Coca-Cola. La Lali agafa el got i acaba de preparar el cubata. David: Asseu-te al llit. NTABINT: Πολλή δουλειά. Η Lali: Pobra. NTABINT: Ναι. ∆εν ξέρω τι συµβαίνει. no tinc gel. Lali: Sí. comprat a un Paki. Έχει πολλή ζέστη εδώ µέσα.

Lali: T’en recordes del de l’altre dia? Era ΛΑΛΙ: Ναι.Ο NTABINT κάνει µια κίνηση επιδοκιµασίας. No he tingut un bon dia. NTABINT: Κάθησε στο κρεβάτι. Lali: No he tingut temps. entra al lavabo i surt amb un pinta-ungles a la mà. una altra vegada al llit i comença a pintar-se les ungles. Ο NTABINT πίνει µια µεγάλη γουλιά. ΄Εχεις µανό. NTABINT: Βγάλε τα παπούτσια. NTABINT: Σχεδόν. Lali: Sí. David: Avui no te n’he buscat cap. molt maco. ΛΑΛΙ: ∆εν πρόλαβα. David: No corris. No volia arribar tard. no estic NTABINT: ∆εν έβαψες τα νύχια των ποδιών. Pausa NTABINT: ∆εν πειράζει. Ήθελα να φτάσω στην Lali: Ja. NTABINT: Τι χρώµα. Lali: Em diràs versos. NTABINT: Πέθανε. Silenci NTABINT: Βγάλε το καλσόν. Η ΛΑΛΙ δίνει το ποτό στον NTABINT. Lali: Si. Lali: No. ώρα µου. massa inspirat. Només vull mirar-te una estona. no he tingut temps. Μωβ. Puc? NTABINT: Βάψ’ τα τώρα. S’asseu ΛΑΛΙ: Ναι. David: Avui no tinc versos Lali. avui? Η ΛΑΛΙ βγάζει το καλσόν. David: No t’has pintat les ungles dels peus? ΛΑΛΙ: Τι κάνει η γυναίκα σου. La Lali s’aixeca ràpidament. ho sento. David: De color blau? ΛΑΛΙ: Την καηµένη. David: No passa res. Tens pinta-ungles? ΛΑΛΙ: Πέθανε. ΛΑΛΙ: Ναι. Η ΛΑΛΙ κάθεται στο κρεβάτι. Lali: Clar. La Lali es treu les mitges Παύση. David: Doncs pinta’t les ungles. . Η ΛΑΛΙ βγάζει τα παπούτσια µε τα πόδια της.

que. Μεγάλη παύση. συγγνώµη. δεν είχα χρόνο. amor sus símbolos” NTABINT: Μη βιάζεσαι. Όχι. Era del Dante. Κάθεται ξανά στο κρεβάτι και αρχίζει να βάφει David: “ Tiene el mar su mecánica como el τα νύχια της. Lali: Aquest és el de l’altre dia. el barret? ΛΑΛΙ: Κατάλαβα. Lali: Compara al mar i a l’amor NTABINT: Ναι.Η ΛΑΛΙ σηκώνεται γρήγορα. David: Les ungles NTABINT: “Η θάλασσα έχει τον µηχανισµό της όπως ο έρωτας τα σύµβολά του” Lali: Sí ΛΑΛΙ: Αυτό δεν είναι που λέγαµε τις David: Digues. David: Sí. no? ΛΑΛΙ: Εντάξει. Θέλω µόνο να σε κοιτάζω David : Què et suggereix ? Què et diu ? λιγάκι. NTABINT: Του ∆άντη. Ήταν πολύ ωραίο. NTABINT: Σήµερα δεν έψαξα καθόλου. Lali: És maco. què et suggereix? προάλλες. David: A tu què et suggereix? NTABINT: Σήµερα δεν έφερα ποιήµατα. Lali: L’amor té simbols i el mar té mecànica. Παύση. του Πέρα Ζιµφερέρ. Του ∆άντη δεν είναι. Pausa ΛΑΛΙ: Φυσικά. Lali: “ Tiene el mar su mecánica y el amor sus símbolos ” Què volia dir? ΛΑΛΙ: Θυµάσαι εκείνο τις προάλλες. δεν Lali: El que dius que sempre va amb l’abric i έχω και µεγάλη έµπνευση. µπαίνει στο Pausa llarga µπάνιο και βγαίνει µε ένα µανό στο χέρι. Μπορώ.. és d’en Pere Gimferrer. Lali : Què? Λάλι. David: Dante? No. La Lali comença a bufar-se les ungles dels peus ΛΑΛΙ: Αυτουνού που λες πως φοράει πάντα . no? ΛΑΛΙ: Θα µου πεις κανένα ποίηµα. Lali: No sé. David: Sí Σιωπή. David: I? ΛΑΛΙ: Είναι πολύ ωραίο.. Είχα δύσκολη µέρα.

I l’amor. µια κίνηση µηχανική. NTABINT: Και. ΛΑΛΙ: “Η θάλασσα έχει τον µηχανισµό της. ΛΑΛΙ: Ο έρωτας έχει σύµβολα και η θάλασσα I l’acaba. ΛΑΛΙ: Συγκρίνει τη θάλασσα µε τον έρωτα. com si hi hagués un engranatge que el fes anar constantment. mecànic. για πολλή ώρα. Lali: Demà tornes? ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω. La Lali s’acosta al llit i fa un glop del cubata. NTABINT: Είναι πάντα σε κίνηση. Τι θέλει να David: Sempre està funcionant. Το αδιάκοπο πηγαινέλα των κυµάτων. David: Mira el mar un dia fixament ho entendràs.. έχει έναν µηχανισµό. Τι νοµίζεις ότι λέει. Lali: Beuré del teu ΛΑΛΙ: Ναι. λες και υπάρχει ένα γρανάζι που Lali: Últimament vens molt. David: Has mirat alguna vegada el mar. κι David: Et sap greu? αυτός µηχανικά. En David fa un glop llarg del Cubata ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω τι. NTABINT : Τι σου προκαλεί. Lali: Poquets NTABINT: Έχεις κοιτάξει ποτέ τη θάλασσα David: Demà te’n portaré. L’esperança i la desesperança. Lali: Ah. sembla que ΛΑΛΙ : Τι. David: Et queden bombons? Η ΛΑΛΙ αρχίζει να βάφει τα νύχια των ποδιών της. Suposo.. Κι ο έρωτας. un moviment πει. µοιάζει να κάνει την ίδια διαδροµή. també mecànicament. τι νοµίζεις ότι λέει. David: Sí. David: Tu no beus? NTABINT: Τα νύχια. Lali: No sé. reflux.παλτό και καπέλο. όπως ο έρωτας τα σύµβολά του”. Παύση. El flux i el NTABINT: Εσένα τι σου προκαλεί. Lali: Em sembla que sí. passi sempre pels mateixos llocs. την κάνει να κινείται συνέχεια. David: L’has entès una mica més? NTABINT: Πες µου. Από την ελπίδα στην απελπισία. fixament? NTABINT: Ναι. . Μάλλον.

David: Que ràpid ha passat. tinc que anar a un altre puesto. Pausa NTABINT: Θα σου φέρω αύριο. un que m’anés bé a mi. em vas dir que em portaries un ΛΑΛΙ: Θα πιω από το δικό σου. David: Ah. ΛΑΛΙ: Μου είπες πως θα µου έφερνες ένα Sentim a la gavina. NTABINT: Το κατάλαβες καλύτερα τώρα. NTABINT: Σε πειράζει. David: Això sí que ho has sentit. ίσα ίσα. Με όλον αυτόν τον χαµό . NTABINT: Το βιβλίο. si. NTABINT: Α. Queden 15 minuts que després NTABINT: Στις 11. David : A les 11? Ο NTABINT πίνει µια µεγάλη γουλιά από το Lali: Sí. ΛΑΛΙ: Ναι. ΛΑΛΙ: A. ΛΑΛΙ: Νοµίζω ναι. Lali: Res. Θα µου φέρεις το βιβλίο. De veritat que no has sentit res? ΛΑΛΙ: Όχι. Lali: Vas dir que escolliries un llibre per mi. Lali: Deu ser d’una altra habitació ΛΑΛΙ: Θα ξανάρθεις αύριο. Sentim un soroll metàlic NTABINT: Κοίτα κάποια µέρα τη θάλασσα για πολλή ώρα και θα καταλάβεις. βιβλίο. Amb tot el merder no he tingut temps per pensar-hi. Em portaràs el llibre? ποτό.Lali: Al contrari. ναι. Lali: El què? ΛΑΛΙ: Λίγα. David: Ja hi pensaré. πίνει µια Lali: Quin soroll? µεγάλη γουλιά και τελειώνει το ποτό. ΛΑΛΙ: Τώρα τελευταία έρχεσαι συχνά. llibre. Lali: Això és que estàs a gust. David: El llibre? NTABINT: Εσύ δεν πίνεις. David: No ho has sentit? NTABINT: Σοκολατάκια έχεις. David: Semblava aquí. David: Què ha estat aquest soroll? Η ΛΑΛΙ πλησιάζει στο κρεβάτι. Lali: Sí. NTABINT: Ναι.

ένα που θα µου άρεσε. David: Treu-te les calces Ο NTABINT σηκώνεται από το κρεβάτι και La Lali es treu les calces.. Παύση. David: Només et vull mirar. finestra ΛΑΛΙ: Ποιο. Lali: Deixa-la. Lali: Sí. Lali: Com vulguis. Ακούµε τον γλάρο. ΛΑΛΙ: Είπες πως θα διάλεγες ένα βιβλίο για µένα. una gavina NTABINT: Τι θόρυβος ήταν αυτός. David: Sembla que ens miri. David: Sembla una. ΛΑΛΙ: Ναι. πλησιάζει στο παράθυρο. pobreta. Ακούµε έναν µεταλλικό ήχο. Αλήθεια δεν Lali: Li deu agradar dormir aquí. NTABINT: Μοιάζει µε.. ΛΑΛΙ: Άρα θα πει πως σου άρεσε. En David s’asseu a la cadira. Lali: Ve a dormir aquí... No fa res. . NTABINT: Γλάρος είναι. David: Tanca els ulls. això sí. En David s’aixeca del llit i s’acosta a la NTABINT: ∆εν το άκουσες. Pausa. Mira per la finestra i la veuràs ΛΑΛΙ: Ποιος θόρυβος. David: Què hi fa una gavina en un carrer tant estret? NTABINT: Ήταν σα ν’ ακούστηκε από ’δώ. Es miren als ulls. Lali: Fa 2 nits que es posa aquí. Lali: És una gavina. Κοίτα από το παράθυρο και θα τον δεις. David: Era broma. Σ’ ένα τέταρτο έχω άλλο ραντεβού. άκουσες τίποτα. Pausa. αυτό ναι. David: Li tirem alguna cosa? ΛΑΛΙ: Τίποτα. Lali: Segur que no vols que et fagi alguna cosa? NTABINT: Αυτό σίγουρα το άκουσες.δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. NTABINT: Τι γρήγορα που πέρασε η ώρα. David: És una gavina. ΛΑΛΙ: Θα ήταν από άλλο δωµάτιο. µε γλάρο. NTABINT: Θα το σκεφτώ. ΛΑΛΙ: Γλάρος είναι.

En ΛΑΛΙ: Έρχεται να κοιµηθεί. No porta NTABINT: Θέλω µόνο να σε κοιτάζω. Segueix netejant. Acaba. En Carlos té un embolcall de bombó a les mans ΛΑΛΙ: Όπως θες.Li diré que has trucat. Καθαρίζει τον χώρο κάτω από το . NTABINT: Να του πετάξουµε τίποτα. A la mateixa habitació. Llum de dia. Carlos: Saps de qui és? Σκοτάδι. i hi llegeix amb la boca plena: Ο NTABINT κάθεται στην καρέκλα. Φως ηµέρας. Lali: Ah. 4.Sota el llit (breu) στενό δροµάκι. sí el frenesí. Carlos està sol. Està netejant sota el llit. Παύση. ni pintallavis. porta la tirita a la barbeta i té un got de plàstic dur del Mc ΛΑΛΙ: Σίγουρα δε θες να σου κάνω τίποτα. NTABINT: Τι κάνει ένας γλάρος σ’ ένα τόσο 3. Ο ΚΑΡΛΟΣ Carlos: No είναι µόνος του. ΛΑΛΙ: Ασ’ τον τον καηµένο. S’aixeca i s’acosta a la finestra. Lali: El què? Η ΛΑΛΙ βγάζει το κυλοτάκι. Troba un embolcall NTABINT: Είναι σα να µας κοιτάει. Porta poca roba. de bombó i el deixa dins la capsa de sabates on guarden tots els embolcalls de bombó i ΛΑΛΙ: Μάλλον του αρέσει να κοιµάται εδώ.Κάτω από το κρεβάτι (σύντοµο) Lali: Rimbaud Στο ίδιο δωµάτιο. perruca. La Lali. En Carlos seu a la cadira. A la mateixa habitació. NTABINT: Κλείσε τα µάτια. Mira per la finestra. Lali: Ha sortit alguna vegada? Carlos: Em sembla que sí 3. Κοιτάζονται στα µάτια.Fosc ΛΑΛΙ: ∆υο βράδια είναι εδώ. porta una tirita a la barbeta. Παύση. Carlos: “Y en todos los dias encontrar el frenesí” NTABINT: Βγάλε το κυλοτάκι. Sobre el llit hi ha una bossa de cartró del Mc Donald’s. David: El frenesí. Donald’s als peus. els diners. davant de la finestra s’està posant coliri als ulls. Més tard. έχει ένα τσιρότο στο πηγούνι. NTABINT: Για πλάκα το είπα. ∆ε µας πειράζει.

Lali: El Shakespeare Τελειώνει. Αργότερα. Φοράει λίγα ρούχα. Lali: Em puc fer 2 o 3. ναι. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στην suggereix? καρέκλα. En Carlos agafa el got del Mac Donald’s que ΚΑΡΛΟΣ: Ούτε. Carlos: I ara vas al Caixa Forum? ΛΑΛΙ: Ο Ρεµπώ. Carlos: Molt bé. és tard. Què et Mc Donald’s. Στο ίδιο δωµάτιο. Πάνω στο κρεβάτι υπάρχει µια χαρτοσακούλα από τα Lali: Encontrar el frenesí diario. τη φρενίτιδα. Η ΛΑΛΙ.Lali: Dante κρεβάτι. Σηκώνεται και πλησιάζει στο παράθυρο.. ΚΑΡΛΟΣ: Νοµίζω πως ναι. στο οποίο φυλάνε τα χρήµατα και τα περιτυλίγµατα. ∆ε φοράει περούκα. ούτε κραγιόν. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. O quan el Vicente porta d’aquella merda tant bona ΛΑΛΙ: Α. és una bona hora. Lali: O quan sé de qui és una frase dels bombons. Carlos: O quan tornes i no t’ha passat res i ΚΑΡΛΟΣ: Ξέρεις ποιανού είναι. Poeta Francés (1821-1867). Burger? ΚΑΡΛΟΣ: Τη φρενίτιδα. µπροστά στο παράθυρο. Ui.Θα της πω ότι τηλεφώνησες. Carlos: Quan em portes la doble Chees- ΛΑΛΙ: Την ποια. té als peus i xucla la palleta. el. sigui molt especial per tu φρενίτιδα». Baudelaire. έχει ένα τσιρότο στο πηγούνι του και στα πόδια του βρίσκεται ένα πλαστικό Carlos : Què que? ποτήρι από τα Mc Donald’s. C. Ο ΚΑΡΛΟΣ κρατάει το Silenci περιτύλιγµα από ένα σοκολατάκι και διαβάζει µε γεµάτο το στόµα: Lali: Trobar cada dia un frenesí. Baudelaire? 4. Συνεχίζει το καθάρισµα. Carlos: Última oportunitat... ΚΑΡΛΟΣ: «Και κάθε µέρα να ψάχνεις τη que. Fa el sorollet . βάζει κολλύριο στα Lali : Que què vol dir per tu ? µάτια. Βρίσκει ένα περιτύλιγµα από σοκολατάκι και το βάζει µέσα στο κουτί από Carlos: Tampoc τα παπούτσια. m’ho dius amb els ulls ΛΑΛΙ: Τον έχουµε ξαναβρεί. el.. Lali: Sí.. vol dir: trobar cada dia una cosa que t’agradi molt. Carlos: A veure ΛΑΛΙ: Ο ∆άντης. Κοιτάζει από το παράθυρο. Lali: Ah.

Η ΛΑΛΙ βγάζει µια φούστα . Ουπς.aquell amb la palleta. del calaix de la tauleta de nit ΚΑΡΛΟΣ: Τελευταία ευκαιρία. τι καταλαβαίνεις. Lali: A més el David em va dir que hi havia ΛΑΛΙ: Κάθε µέρα να ψάχνεις τη φρενίτιδα. Κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο Carlos: No m’agraden els museus ni aquests µε το καλαµάκι. La Lali treu una faldilla ΛΑΛΙ: Ο Σαίξπηρ. Carlos: Quan? ΚΑΡΛΟΣ: Τι. quan? αρέσει πολύ. Μπωντλέρ. ΛΑΛΙ: Κάθε µέρα να ψάχνεις τη φρενίτιδα. La Lali surt ΛΑΛΙ: Ή όταν ξέρω ποιανού είναι η φράση del lavabo. Carlos: Un altre dia Ο ΚΑΡΛΟΣ πιάνει το ποτήρι από τα Mc Lali: Per què ja no m’acompanyes mai? Donald’s που έχει στα πόδια και ρουφάει µε το καλαµάκι. Lali agafa el bolso i va al lavabo. Τζίζµπουργκερ. Σ. θα πει: κάθε µέρα να βρίσκεις κάτι που σου Carlos : Abans d’ahir. ΚΑΡΛΟΣ: Για να δούµε. Lali: Se t’ha tancat la ferideta? ΛΑΛΙ: Ναι. Lali: Què? ΛΑΛΙ: Θέλω να πω. Ή όταν φέρνει ο Βισέντε εκείνο το πράµα το φοβερό. La πάθει τίποτα κακό και µου το λες µε τα µάτια. Carlos: Sí. ΛΑΛΙ: Μπορώ να βγάλω δυο τρεις. Τι uns quadros que m’agradarien molt. ΚΑΡΛΟΣ: Ή όταν γυρνάς σπίτι και δεν έχεις En Carlos fa el sorollet amb la palleta. Γάλλος La Lali es posa la faldilla ποιητής (1821-1867). Carlos: Ahir no t’ho va dir. Lali: Estava bé el “Mc pollo”? ΚΑΡΛΟΣ: Όπως όταν µου φέρνεις το διπλό Carlos: Sí. Σιωπή Lali: Abans d’ahir. Lali: Hi ha aire acondicionat. En Carlos fa el soroll amb la palleta. πέρασε η ώρα. ΛΑΛΙ: Α! Ο… ο… Μπωντλέρ. Carlos: Has dormit molt poc. Carlos: Fa molta calor. Lali: Després dormiré ΚΑΡΛΟΣ: Μπράβο. που είναι… πολύ σηµαντικό για σένα. σου προκαλεί. από τα σοκολατάκια. Esnifa. Lali: Vols venir amb mi al Caixa Forum? ΚΑΡΛΟΣ: Θα πας τώρα στο Μουσείο. είναι καλή ώρα.

Lali: Les sabates? ΛΑΛΙ: Έχει αιρ-κοντίσιον. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάνει τον ήχο µε το καλαµάκι. Carlos: Clar que sí. ΛΑΛΙ: Τι. Η ΛΑΛΙ βγαίνει Carlos: Sí. Lali: És que és molt bo el Palmolive. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. compraré.llocs que vas ara. En Carlos deixa el ΛΑΛΙ: Γιατί δεν έρχεσαι πια πουθενά µαζί . s’apropa a en Carlos i amb la cara li acaricia el pit. En Carlos fa el soroll amb la palleta. ΛΑΛΙ: Έκλεισε η πληγή. Lali: En sèrio? ΛΑΛΙ: Θες να έρθεις µαζί µου στο µουσείο. Σνιφάρει. hi ha gel de dutxa Palmolive. (Mc chicken) Lali: Sí ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. ΛΑΛΙ: Ο Νταβίντ µού είπε πως στο Μουσείο έχει κάποιους πίνακες που θα µου αρέσουν Lali: Encara et dura d’ahir? πολύ. Carlos: Al costat del bidet ΚΑΡΛΟΣ: Άλλη µέρα. També ΛΑΛΙ: Προχτές. από το συρτάρι του κοµοδίνου. es treu la samarreta que porta i se’n posa una més ajustada ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε στο είπε χτες. από το µπάνιο. La Lali acaricia en Carlos i després s’aixeca. Carlos: El que tenim és Heno de Pràvia. Carlos: A mi m’agrada. Carlos: Sí. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάνει πάλι τον ήχο µε το καλαµάκι. Η ΛΑΛΙ παίρνει την τσάντα και Lali: Semblo normal? πηγαίνει στο µπάνιο. La Lali entra al lavabo. ΚΑΡΛΟΣ: Πότε. La Lali es posa davant del mirall i sacseja el seu cabell amb les mans. ΚΑΡΛΟΣ : Πότε προχτές. no? ΛΑΛΙ: Ήταν ωραίο το Μακ τσίκε. ΚΑΡΛΟΣ: Κάνει πολλή ζέστη. Carlos: No. Quan s’acabi el que tenim. Lali: T’has posat desodorant? Η ΛΑΛΙ φοράει τη φούστα. La Lali ΚΑΡΛΟΣ: Κοιµήθηκες πολύ λίγο. ΛΑΛΙ: Θα κοιµηθώ µετά. Lali: El Palmolive t’agradarà més.

ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. βγάζει τη µπλούζα που φοράει και βάζει µια πιο εφαρµοστή. Carlos: Ja ho sé. No són les mateixes que es va posar ahir per la nit. θα πάρω. ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε µ’ αρέσουν τα µουσεία κι αυτά τα µέρη που πας τώρα. Lali: El David? έτσι. potser li φτιάχνει τα µαλλιά της µε τα χέρια της. Lali: Em deixaran entrar al museu? Ο ΚΑΡΛΟΣ κάνει τον ήχο µε το καλαµάκι. Carlos: Només et truca ell al fixe. Η Carlos: Per què no? ΛΑΛΙ τον πλησιάζει και µε το πρόσωπό της του χαϊδεύει το στήθος. Lali: Si? Ui. La Lali ΛΑΛΙ: Κρατάει ακόµα από χτες. Έχει και Lali: Qui? αφρόλουτρο Palmolive. ΚΑΡΛΟΣ: Φυσικά. Carlos. ΛΑΛΙ: Έχεις βάλει αποσµητικό. Per què ΛΑΛΙ: Το Palmolive θα σ’ αρέσει πιο πολύ. posa les sabates. ΚΑΡΛΟΣ: Τώρα έχουµε Heno de Pràvia. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. ΛΑΛΙ: Τα παπούτσια. Carlos: Ara què vol? ΛΑΛΙ: Ναι. ha passat algo. Lali: Tu no pots agafar el telèfon. ΚΑΡΛΟΣ: Εµένα µ’ αρέσει. despenja el telèfon. potser si que era ell. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. collons ha de trucar fora de l’horari? Η ΛΑΛΙ στέκεται µπροστά στον καθρέφτη και Lali: Ah. no sé. Sona el telèfon i els dos es miren. Όταν τελειώσει αυτό που έχουµε. Ja ho saps. Han canviat als segurates. Lali: Potser no era ell. Es µου. ΛΑΛΙ: Σου φαίνοµαι κανονική. Η ΛΑΛΙ χαϊδεύει τον ΚΑΡΛΟΣ και έπειτα La Lali penja el telèfon σηκώνεται. ΛΑΛΙ: Σοβαρά. Entra la Lali i s’asseu al llit.got a terra. Lali: Estic una mica nerviosa. . Carlos: Tu fes veure que mires els quadros. Ho he dit per dir. Carlos: Un dia li agafaré el telèfon. Carlos: Què. Ho he dit per dir. s’ha tallat. era ell? ΛΑΛΙ: Είναι πολύ καλό το Palmolive. collons. Carlos: El David.

a veure si torna a trucar. Lali: Es deuen haver equivocat. Carlos: Sí? (.(.) Sí. ΚΑΡΛΟΣ: Αυτός ήταν. ja li ΛΑΛΙ: Μπορεί να µην ήταν αυτός. Com? (. Φοράει τα παπούτσια..) Per què trucaves? (.. ΛΑΛΙ: Ωωωω! Μπορεί να ήταν αυτός.) ΚΑΡΛΟΣ: Τι θέλει πάλι. La Lali recull el got del terra i el posa a la bossa de cartró del Mc Donald’s. En Carlos s’asseu al llit i agafa de la tauleta de nit la perruca de la Lali i una pinta i ΚΑΡΛΟΣ: Καµιά µέρα θα το σηκώσω εγώ. Τι σκατά θέλει και σε παίρνει τέτοια ώρα. ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί να µη σ’ αφήσουν. Οι φύλακες είναι καινούριοι. Carlos: Vale. Espera.. Fins ara. προηγούµενο βράδυ.) Sóc un amic de la Lali. Pausa Η ΛΑΛΙ µπαίνει στο µπάνιο. σταθερό. ΛΑΛΙ: Έχω λίγο άγχος. el llit.Lali: M’espero. sí. Ωχ. Torna a sonar el telèfon. (. La Lali li fa un petó i després surt. diré . Lali: Carlos. adéu amb el braç.. Ο ΚΑΡΛΟΣ αφήνει το ποτήρι κάτω. έκλεισε. µπορεί να έγινε κάτι. És aquí.) Molt amic.. Deixa l’embolcall de bombó a la capsa de sabates que hi ha sota ΚΑΡΛΟΣ: Ο Νταβίντ. Carlos: Què? Η ΛΑΛΙ κλείνει το τηλέφωνο. res.. Pausa ΛΑΛΙ: Θα µ’ αφήσουν να µπω στο µουσείο. Η ΛΑΛΙ το σηκώνει. ΚΑΡΛΟΣ: ∆ίπλα στον µπιντέ. Μπαίνει η ΛΑΛΙ και Lali: Vols que et porti alguna cosa? κάθεται στο κρεβάτι.) Sí... ΚΑΡΛΟΣ: Μόνο εκείνος σε παίρνει στο En Carlos penja el telèfon. ∆εν είναι τα ίδια που φορούσε το Carlos: Un dònut de xocolata.. δεν ξέρω. κοιτάζονται. (. Lali: No. En Carlos s’acosta a la finestra. (. El despenja. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Εσύ να κάνεις πως κοιτάς τους Lali: Vaig tirant. Sí. Χτυπάει το τηλέφωνο. .. πίνακες.. Carlos: Fill de puta. ΛΑΛΙ: Ο Νταβίντ. ΛΑΛΙ: Ναι.... Carlos: Ja. Fa ΛΑΛΙ: Ποιος.) No.

Χτυπάει ξανά το τηλέφωνο... m’he posat a plorar allà al mig Αφήνει το περιτύλιγµα από το σοκολατάκι del Caixa Forum. στο κουτί των παπουτσιών που είναι κάτω από το κρεβάτι. molt trist i no sé què m’ha passat que m’he posat a plorar. no sé. Χαιρετάει. Lali: T’ho juro.. ΛΑΛΙ: Θα περιµένω λίγο.. Carlos: Has plorat? Η ΛΑΛΙ τον φιλάει και φεύγει. i era tant trist. Porta les mitges a l’alçada dels Donald’s..) . S’està acabant de pintar els llavis. t’han fet algo? Το σηκώνει.. A l’Habitació hi ha la Lali Η ΛΑΛΙ µαζεύει το ποτήρι από το πάτωµα και i en Carlos..lletjos i. molt ΛΑΛΙ: Μάλλον λάθος ήταν. Fosc. Έτσι το είπα.. ΚΑΡΛΟΣ: Το ξέρω. genolls. Το ξέρεις. Carlos: Sí ΛΑΛΙ: Κάρλος. Era molt.. Carlos: Però.comença a pentinar-la... He començat a ΚΑΡΛΟΣ: Μάλλον. Xocolata Παύση. En Carlos menja un Dònut de ΚΑΡΛΟΣ: Ένα ντόνατ µε σοκολάτα. Mai m’havia fixat tant en un quadro. Torna a ser de nit a la mateixa habitació. però no sé perquè m’agradaven molt i no sé .. το είπα. agafa la perruca que hi ha sobre ΛΑΛΙ: Θες να σου φέρω τίποτα. (. Αυτό είναι.. molt fort. Lali: Qui? No. Έτσι 5.. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Παύση. He començat a mirar un quadro i.. Παύση.tant rato seguit. Κάρλος.era ΚΑΡΛΟΣ: Τι. quan acaba.. saps el ΛΑΛΙ: Φεύγω. buit aquell que et ve amb el bajón? ΚΑΡΛΟΣ: Εντάξει. Ο ΚΑΡΛΟΣ πηγαίνει στο παράθυρο.) Ναι.... µωρέ... estava com buit però era. Περιµένει.. µπας και ξαναπάρει. mirar als quadros i m’ha passat una cosa molt rara. ΛΑΛΙ: ∆εν µπορείς να το σηκώσεις εσύ.) Είµαι ένας φίλος τής Λάλι. Carlos: Has plorat pel quadro? (. vull dir.. Τα λέµε µετά. (. el llit i davant del mirall se la comença a posar. ΛΑΛΙ: Τίποτα.El mar.. Lali: Pues aquell quadro tenia això.(. Lali: Eren uns quadros. No m’han fet res... tristos.) Πώς..) Όχι. La Lali torna a portar el vestit de το βάζει στη χαρτοσακούλα από τα Mc vellut blau.. (. Sentim a la gavina.

? φοράει. Στο δωµάτιο είναι η ΛΑΛΙ και ο ΚΑΡΛΟΣ. όπως όταν σε παίρνει από κάτω και νιώθεις Lali: No sé però m’ha sentat molt bé. Lali: Ja ho sé però és que cada dia em fa més pal. παίρνει από Lali: Que va. Carlos: El què? Στο ίδιο δωµάτιο. µπλε φόρεµα. Molta estona. miraven els putus quadros. ΛΑΛΙ: Ήταν κάτι πίνακες… άσχηµοι και… πολύ λυπητεροί. Lali. ΛΑΛΙ: Εκείνος ο πίνακας είχε ακριβώς αυτό. Είναι πάλι νύχτα... Suposo que en un museu no és molt Ο ΚΑΡΛΟΣ κλείνει το τηλέφωνο. ένιωσα τόσο χάλια. ΚΑΡΛΟΣ: Μαλάκα. Βάζει το κραγιόν της και Lali: Però què? έπειτα παίρνει την περούκα πάνω από το κρεβάτι... normal posar-se a plorar i m’he agobiat molt i he sortit corrents. Ο ΚΑΡΛΟΣ τρώει ένα ντόνατ µε És molt tard.) Ναι. Lali: Si. Lali: No és que després he baixat fins a la Barceloneta..) Τι την ήθελες. έβαλα τα κλάµατα.. λυπητερό και δεν ξέρω τι µ’ έπιασε.Πολύ φίλος. το κοµοδίνο την περούκα τής ΛΑΛΙ και µια χτένα και αρχίζει να τη χτενίζει. σοκολάτα. Lali: Sí. Lali: No . Carlos: Últimament no entra molta pasta. (. (. πηγαίνει στον καθρέφτη και τη Carlos: Res. αλλά δεν ξέρω γιατί µου Carlos: El mar? άρεσαν τόσο πολύ και… Κοιτούσα τους πίνακες και έγινε κάτι πολύ παράξενο. He mirat el mar. Lali: Com si m’hagués vingut la regla. ένα κενό. Φοράει το καλσόν ανεβασµένο µέχρι τα γόνατα. ήταν σαν άδειος.. Ναι... res. Carlos: T’has fet algun? Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στο κρεβάτι. ναι. Quanta estona has estat al.. però. Η ΛΑΛΙ φοράει πάλι το βελούδινο Carlos: Ja.. Κοίταζα έναν πίνακα και… Ποτέ δεν είχα προσέξει τόσο πολύ έναν πίνακα. Carlos: I ara com estàs? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Σκοτάδι.Η θάλασσα.. La gent m’ha començat a mirar. θέλω να Carlos: Per què? πω… τόση πολλή ώρα. no. em miraven a mi. αλλά… ήταν πολύ… δεν Carlos: Però no t’ha vingut ξέρω… ένιωσα κάτι πολύ έντονο. 5. τον γλάρο. Ακούµε Lali: Això. no θα της το πω.

Carlos: Mai t’he vist plorar ΚΑΡΛΟΣ: Έκλαιγες για τον πίνακα. Lali: No. δε µου είπε κανείς τίποτα. Carlos! Μπαρσελονέτα. Ένιωσα να πνίγοµαι και La Lali agafa les sabates. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Lali: Que va. Carlos: Sí ΛΑΛΙ: Όχι. ΛΑΛΙ: Αλλά τι. εµένα κοίταζαν. µείον. vale? ΛΑΛΙ: Ναι. no? ΚΑΡΛΟΣ: Τίποτα. Lali: He plorat com una idiota. όχι. Κοιτούσα τη θάλασσα. Carlos: Què? ΚΑΡΛΟΣ: Τη θάλασσα. Πόση ώρα ήσουνα εκεί. έβαλα τα κλάµατα εκεί. Λάλι.ΚΑΡΛΟΣ: Έκλαιγες. Πολλή ώρα. Pausa ΛΑΛΙ: Ποιος. Είναι πολύ αργά. τίποτα. Lali: Ara menjaré amb el David. passada. les posa. Em va venir la setmana µπροστά σε όλο το µουσείο. Carlos: Vols un tros de Dònut? ΛΑΛΙ: Το ξέρω. Merda. ΚΑΡΛΟΣ: Σου είπαν τίποτα. On són les sabates? ΛΑΛΙ: Ναι. Carlos: I no has menjat res? ΛΑΛΙ: Μπα. Νοµίζω ότι δεν είναι και πολύ φυσιολογικό να κλαις σ’ ένα µουσείο. Amb el Dònut aguantes fins després. Carlos: Al costat de la tauleta de nit. δεν κοίταζαν τους γαµωπίνακες. mentre en Carlos treu la Gillette de la butxaca i comença a repassar-se la barba ΚΑΡΛΟΣ: Έβγαλες κανέναν. Carlos: Però t’ha de venir o no? ΛΑΛΙ: Στ’ ορκίζοµαι. Carlos: Per què? . αλλά… Carlos: Li podries treure més pasta. Με κοίταζαν όλοι. Lali: No ΚΑΡΛΟΣ: Τι. Lali: Et portaré un tros de pizza. no he comprat el coloret. ara no. αλλά κάθε µέρα βαριέµαι και περισσότερο. µετά κατέβηκα λίγο στη Lali: A veure si porta bombons. στην παραλία. Lali: Deixa la gillette. Όχι. s’asseu al llit i se βγήκα έξω τρέχοντας. La Lali s’aixeca ΛΑΛΙ: Αυτό. στο…. Amb tota la moguda no he ΚΑΡΛΟΣ: Τώρα τελευταία το ταµείο είναι tingut temps.

Μου ήρθε την Lali: Quan? περασµένη εβδοµάδα. µε τον Νταβίντ. l’horari? ΚΑΡΛΟΣ: Έχεις φάει τίποτα. collons. Lali: L’has agafat? ΚΑΡΛΟΣ: ∆ίπλα στο κοµοδίνο. κάθεται στο Lali: Per què l’has agafat? κρεβάτι και τα φοράει. Carlos: Abans. Carlos: Sí. Pausa ΛΑΛΙ: Όχι. no passa res. Πού είναι τα παπούτσια. després es puja les mitges ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω.ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί. Lali: De què? De tu. ΚΑΡΛΟΣ: Περιµένεις να σου ’ρθει. Lali: I? ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε σ’ έχω δει ποτέ να κλαις. Lali: Has parlat amb ell? ΛΑΛΙ: Μπα. Πού να προλάβω µε όλα αυτά. . Γαµώτο. No ha passat res. ενώ ο ΚΑΡΛΟΣ βγάζει το ξυραφάκι από την τσέπη του και κάνει ότι Carlos: Per què t’ha de trucar fora de ξυρίζει τα γένια του. Era ell. Li he preguntat si tenia algun encàrrec per tu i m’ha dit que ΚΑΡΛΟΣ: Θες λίγο ντόνατ. ξέχασα να πάρω ρουζ. ΚΑΡΛΟΣ: Θα µπορούσες να του παίρνεις Carlos: Pues la veritat. µου έκανε καλό όµως. És un client més. quan has sortit. no? πιο πολλά. όχι τώρα. Η ΛΑΛΙ παίρνει τα παπούτσια. Carlos: De què? ΛΑΛΙ: Θα φάω µετά. Lali: I ara què li dic? Η ΛΑΛΙ σηκώνεται. ΛΑΛΙ: Έκλαιγα σαν ηλίθια. Carlos: No anava a fer res. Carlos: Sí. no era res important i ha penjat. Carlos: Abans han tornat a trucar ΛΑΛΙ: Όχι. Si em pregunta per tu. La Lali li agafa la gillette i sense voler la llança sota el llit. Carlos: Què passa Lali? Jo no- ΚΑΡΛΟΣ: Και τώρα πώς είσαι. Lali: Tu no. ΛΑΛΙ: Όχι. Carlos: I l’he agafat. Παύση. què? ΛΑΛΙ: Σα να έχω περίοδο. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν έχεις όµως.

όταν βγήκες. Descalça. Lali: Cremo moltes calories. Es miren. ΚΑΡΛΟΣ: Τι. Fosc. Εγώ δενA la mateixa habitació. Pausa. el pintallavis i les mitges. David: Ara l’estiu deixen de fer-ne. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. amb un Ballantine’s amb cola a la ΛΑΛΙ: Εσύ δεν. Mirant-se. En David fa un glop. ΛΑΛΙ: Πότε. Θα σε Sona el telèfon. ώρες. ΚΑΡΛΟΣ: Τι έγινε Λάλι. David: No he trobat bombons Παύση. ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε θα έκανα τίποτα. David: M’agrades més quan et pintes ΛΑΛΙ: Μιλήσατε.. sí. .ΛΑΛΙ: Θα σου φέρω λίγη πίτσα. Αυτός ήταν. σε παρακαλώ. despenja. Η ΛΑΛΙ τού παίρνει το ξυραφάκι και χωρίς να θέλει το πετάει κάτω από το κρεβάτι. Es queden quiets. Amb el vestit. ΛΑΛΙ: Για να δούµε. Ανεβάζει το καλσόν της. mà. ΛΑΛΙ: Γιατί το σήκωσες. Lali: Sí? (. ΚΑΡΛΟΣ: Ξαναπήρε.. La Lali el κρατήσει το ντόνατ µέχρι τότε. Lali: No passa res. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. ΚΑΡΛΟΣ: Πριν. 6. θα φέρει σοκολατάκια. En David assegut a la cadira. τι. µωρέ. Pausa ΛΑΛΙ: Το σήκωσες. David: No sé on els poses tants bombons ΛΑΛΙ: Και. avui. ΚΑΡΛΟΣ: Το σήκωσα.Vull demanar-te una cosa. la perruca. La Lali asseguda al llit. έτσι. David: Tampoc t’he pogut portar cap vers. Lali: Molta feina? ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί παίρνει τηλέφωνο άσχετες En David mira fixament a la Lali. ΚΑΡΛΟΣ: Γιατί. Carlos: No em fas un petó? ΛΑΛΙ: Αφήνεις το ξυραφάκι.) Sí. La Lali penja el telèfon Κάρλος! Lali : Vaig que és tard. Ara vinc.

com a màxim.) Ναι. David: Me’n fas un altre? Στο ίδιο δωµάτιο. 6. Με το La Lali s’acosta a la nevera i prepara un φόρεµα. µου είπε πως δεν ήταν σηµαντικό και έκλεισε. David: Ja fa 2 anys que vinc aquí. Τον ρώτησα comprar el coloret. αν σε ήθελε κάτι. Estàs incòmode? ΛΑΛΙ: Για ποιο πράγµα. Lali: Han passat volant. Κοιτάζονται. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κάθεται στην Lali: Clar. Lali: Pobra. David: No. ΝΤΑΒΙΝΤ: Τώρα το καλοκαίρι δεν έχει. Κοιτάζονται. καλσόν. David: Em trauré un pes de sobre. Sona Σκοτάδι. Η ΛΑΛΙ το σηκώνει. No vull que facis res. δεν En David fa un glop llarg del cubata. Pausa.Lali: És que no he tingut temps d’anar a ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Παύση. (. Lali: Vols que fagi alguna cosa? ΚΑΡΛΟΣ: Για ποιο πράγµα. Lali: Que va. ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε θα µε φιλήσεις. Lali: . David: Un dia més. τρέχει τίποτα. avui ho comptava a l’hospital.. ∆εν έγινε τίποτα.Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Ένας απλός πελάτης δεν είναι. φεύγω. Lali: 2? ΛΑΛΙ: ∆εν πειράζει. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει λίγο. καρέκλα. Η ΛΑΛΙ κάθεται στο κρεβάτι. Αν µε ρωτήσει για σένα. Έρχοµαι. .. malament però és veritat. την περούκα.. David: És quasi morta. Για σένα. ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆ε βρήκα σοκολατάκια. Lali: Casi? ΛΑΛΙ: Έχω αργήσει. ναι. Η ΛΑΛΙ κλείνει το τηλέφωνο. I tu com estàs? Μένουν ακίνητοι. David: Vinc de l’hospital.. Pausa ΛΑΛΙ: Και τώρα τι θα του πω. En David fa un glop llarg i s’acaba el cubata. ΚΑΡΛΟΣ: Θα του πεις την αλήθεια. Χτυπάει το τηλέφωνο. το κραγιόν και το cubata. En tinc prou. κρατάει ένα Ballantine’s µε CocaCola. David: Sí. ? ΛΑΛΙ: Ναι. Et miro.

το πολύ. Εσύ πώς είσαι. . σου φέρω. David: No hi haurà gaire gent. Un fragment del que sigui. I m’agradaria que llegissis alguna ΛΑΛΙ: . Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει µια µεγάλη γουλιά από το Pausa ποτήρι του. Ακούγεται σκληρό.. Lali: Una mica. ∆ε θέλω να µου κάνεις David: Et pagaré. Μου φτάνει. Lali: Per què? Παύση. la meva mare. veïns. Alguna cita dels bombons. cosa. Vols? ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα µου φύγει ένα βάρος. oi? ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆εν ξέρω πού τα βάζεις τόσα σοκολατάκια. tu.. Lali: Em fa molta il. o si recordes algun vers que ΝΤΑΒΙΝΤ: Έχει σχεδόν πεθάνει. Lali: Jo? ΝΤΑΒΙΝΤ: Μου αρέσεις πολύ όταν βάφεσαι. T’he parlat molt d’ella. El que vulguis. no vull diners. si vols. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Καµιά µέρα ακόµα. jo t’hagi dit. un noi que treballa a la llibreria i un parell de ΛΑΛΙ: Η καηµένη. µια χαρά είµαι. ∆ε νιώθεις άνετα.lusió que m’ho hagis dit. David: Sí. αλλά είναι αλήθεια. . ΛΑΛΙ: ∆εν πρόλαβα να αγοράσω ρουζ. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάει επίµονα τη ΛΑΛΙ. ΛΑΛΙ: Καίω πολλές θερµίδες. Pausa Παύση. David: Vull demanar-te una cosa. Σε κοιτάζω. l’enterrament de la meva dona. Lali: No sé siΝΤΑΒΙΝΤ: Όχι. David: M’agradaria que hi fossis. David: Perdona. ΛΑΛΙ: Όχι. ΛΑΛΙ: Σχεδόν.David: Sí. Lali: Ho estàs dient de veritat? ΝΤΑΒΙΝΤ: Ήµουν στο νοσοκοµείο. ΛΑΛΙ: Θες να σου κάνω κάτι. David: M’agradaria que vinguessis a ΛΑΛΙ: Πολλή δουλειά. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ούτε ένα ποίηµα δεν µπόρεσα να Lali: El que vulguis. τίποτα. I tu. David: Sí. Lali: No. Παύση.

Silenci ΛΑΛΙ: Ό. Lali: Però. ένα ποτήρι. Lali: Sí ΛΑΛΙ: Γιατί. έτσι δεν είναι. cubata. ΝΤΑΒΙΝΤ: Θέλω να έρθεις στην κηδεία της γυναίκας µου. Pausa ΛΑΛΙ: Φυσικά.Pausa Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει µια µεγάλη γουλιά και αδειάζει το ποτήρι. Després la Lali li dóna el ΛΑΛΙ: Λίγο. Silenci ΛΑΛΙ: Εγώ. . Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Πάνε δυο χρόνια που έρχοµαι εδώ. Lali: Sí. I tu? ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. Jo no.. és veritat? Vols que vingui? No et faig vergonya? ΛΑΛΙ: ∆υο χρόνια. Es miren. στο νοσοκοµείο. David: Si ha posat un home ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. Σου έχω µιλήσει πολύ για Lali: Jo? ’κείνη. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Θέλω να έρθεις. Pausa. David: Per mi és important que hi siguis. David: No hi eres. το σκεφτόµουν σήµερα. David: Vindràs? ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα µου βάλεις άλλο ένα. Η ΛΑΛΙ πηγαίνει στο ψυγείο και βάζει άλλο David: Gràcies. Lali: T’estàs rient de mi? ΛΑΛΙ: Πέρασαν πολύ γρήγορα. Ell agafa el got i en fa un glop. David: No.. Παύση. Pausa. ΝΤΑΒΙΝΤ: Θέλω να σου ζητήσω κάτι. εσύ.τι θες. Es miren als ulls. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. David: Aquest matí t’he trucat. Lali: El Carlos ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω ανPausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα σε πληρώσω.

La Lali fa que sí amb el cap ένα παιδί απ’ το βιβλιοπωλείο και κανα-δυο γείτονες. Pausa. Ένα απόσπασµα. Lali: Sí ΝΤΑΒΙΝΤ: Είναι σηµαντικό για µένα να είσαι La Lali s’acosta a la finestra εκεί. Εγώ όχι. ja està aquí. Παύση. ΛΑΛΙ: Με κοροϊδεύεις. . Silenci ΛΑΛΙ: Μου κάνει εντύπωση που µου το λες. από αυτούς που σου έχω πει. La Lali fa que no amb el cap. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ευχαριστώ. Lali : Està tant tranquila. ΝΤΑΒΙΝΤ: Συγγνώµη.τι θες. David: Tinc una mica de mania a les gavines ΝΤΑΒΙΝΤ: Όχι. Ό. David: Segur? ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆ε θα ’ναι πολλοί. Μια φράση από τα σοκολατάκια. Lali: Ens portem bé. David: Millor. Παύση. David: Molt amics. A vegades ve a veure com ΛΑΛΙ: Όχι. David: M’ha dit que éreu amics Παύση.τι να ’ναι. està això. Després sentim a la gavina. αν θυµάσαι. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. η µητέρα µου. Jo pago el lloguer. no passa res. Jo només sóc un client Παύση. ΛΑΛΙ: Το λες στ’ αλήθεια. Lali: Per què? ΛΑΛΙ: Εγώ.Lali: El propietari del pis. Lali: Mira. αν θέλεις. Κι εσύ. ό. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα έρθεις. David: M’ho pots explicar. ΛΑΛΙ: Ναι. ∆ε θα σε κάνω να ντρέπεσαι. El pis és seu. Θα ήθελα να διαβάσεις και Lali: I? κάτι. Lali: No hi ha res per explicar. Παύση. δε θέλω λεφτά. David: És la gavina? ΛΑΛΙ: Αλήθεια. Θες να έρθω. Θέλεις. ή κάποιους David: Esteu junts? στίχους. m’ha dit. Εσύ.

Lali: Ui. Silenci. David: T’agrada aquesta feina? ΝΤΑΒΙΝΤ: Μου είπε πως είστε φίλοι. . Es miren ΛΑΛΙ: Είναι ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατος. Εκείνος το παίρνει και πίνει. Καµιά φορά έρχεται να µε δει. sí. molt bé entre elles Παύση. En David. µου είπε.amb no sé què i estava al terra i em vaig apropar a veure què Σιωπή. Παύση. Κοιτάζονται στα µάτια. als ulls. David: Ho notes? ΛΑΛΙ: Ναι. terra . Lali: Al cap? ΝΤΑΒΙΝΤ: Σήµερα το πρωί σε πήρα David: Vaig veure una gavina que estava al τηλέφωνο. hi ha de tot. no és cosa meva. Εγώ το νοικιάζω. Lali: Sí. Η ΛΑΛΙ γνέφει «ναι» µε το κεφάλι. David: Et deus trobar de tot ΝΤΑΒΙΝΤ: Πολύ φίλοι. Σιωπή. La Lali d’esquena la finestra.. Silenci ΝΤΑΒΙΝΤ: Σίγουρα. m’agradaria deixar-ho però no és fàcil. Encara hi ΝΤΑΒΙΝΤ: Έλειπες. David: I no t’agradaria deixar-ho? Η ΛΑΛΙ γνέφει «όχι» µε το κεφάλι. Σιωπή. ΛΑΛΙ: Και. fa un glop llarg. i de sobte va venir un altra gavina per darrera i em va picar al cap. Silenci ΝΤΑΒΙΝΤ: Είστε µαζί. David: Perdona.. Lali: No passa res. La Lali s’apropa al David i li palpa el cap ΝΤΑΒΙΝΤ: Το σήκωσε ένας άντρας. toca. assegut a la cadira. ΛΑΛΙ: Τα πάµε καλά. ∆ικό του είναι. tinc la marca. Lali: Normalment no. Στη συνέχεια η ΛΑΛΙ τού al cap δίνει το ποτήρι. Havia xocat amb. Potser era la mare que defensava la seva cria Παύση. Παύση. David: O potser és que les gavines es porten ΛΑΛΙ: Ο Κάρλος.David: Una vegada em va picar una gavina Κοιτάζονται. li passava. Sí. Mira.

Μπορεί να ήταν θηλυκιά και deixa entre les cames de la Lali. mi podries fer una excepció. La Lali s’asseu al llit Η ΛΑΛΙ πηγαίνει κοντά στον ΝΤΑΒΙΝΤ και David: Tanca els ulls. Lali: No és fàcil. butxaca de l’americana que hi ha recolzada a la cadira un llibre de butxaca. moltes coses si deixessis això. La Lali tanca els ulls. David: A mi em sabria greu per la part que em toca. David: I per què no ho fas? Η ΛΑΛΙ πλησιάζει στο παράθυρο. Παύση. του ψαχουλεύει το κεφάλι. Lali: Pensava això. torna a seure a la cadira ΝΤΑΒΙΝΤ: Ή µπορεί οι γλάροι να τα . ΝΤΑΒΙΝΤ: Καλύτερα. πιάσ’ το. Εγώ είµαι απλά ένας πελάτης. Lali: Deixar aquesta feina. Lali.Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Μπορείς να µου το πεις. Lali: Avui he anat a mirar el mar. però ho hauries de fer. πλησίασα να δω τι είχε και ξαφνικά ήρθε από πίσω µου ένας άλλος Lali: Sí. και ήταν Pausa πεσµένος κάτω. Home. ΝΤΑΒΙΝΤ: Κάποτε µε τσίµπησε ένας γλάρος Lali: Quines coses? στο κεφάλι. David: Asseu-te al llit ΝΤΑΒΙΝΤ: Είχα δει έναν γλάρο πεσµένο κάτω. Είχε κάτι… δεν ξέρω τι. Pausa ΛΑΛΙ: Στο κεφάλι. Στη συνέχεια ακούµε τον γλάρο. ΛΑΛΙ: Κοίτα. podries fer ΛΑΛΙ: Γιατί. amb ΝΤΑΒΙΝΤ: Τους φοβάµαι λίγο τους γλάρους. Ets molt especial. δεν τρέχει τίποτα. David: I què tal? Παύση. Ακόµα έχω το σηµάδι. Lali: Sí. Να εδώ είναι. Després ήθελε να προστατέψει το µικρό της. No. en David treu de la ΝΤΑΒΙΝΤ: Το βρήκες. David: Si? ΛΑΛΙ: ∆εν έχω τίποτα να πω. εδώ είναι πάλι. David: El què? ΝΤΑΒΙΝΤ: Ο γλάρος είναι. no em facis cas. ναι. ΛΑΛΙ: Είναι τόσο ήρεµος. ΛΑΛΙ: Ναι. S’aixeca i el ΛΑΛΙ: Ωχ. He mirat el mar fixament molta estona. γλάρος και µε τσίµπησε στο κεφάλι.

David: Treu-te el vestit ΝΤΑΒΙΝΤ: Και γιατί δεν το κάνεις. Η ΛΑΛΙ µε την πλάτη στο Lali: El llibre παράθυρο. descobreix nous camins i . no ho sé. ΛΑΛΙ: ∆εν πειράζει. ΛΑΛΙ: Ναι. no et vull influenciar amb la meva Παύση. Lali: Et fa pensar en mi aquest llibre? ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆ε θα ’θελες να τα παρατήσεις. La Lali el deixa sobre la tauleta de nit ΛΑΛΙ: Να παρατήσω τη δουλειά. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ποιο. Es miren fixament.. θα ήθελα να τα de gent que. La Lali els obre Ο ΝΤΑΒΙΝΤ.. ΛΑΛΙ: Σήµερα πήγα να δω τη θάλασσα. Κοιτάζονται στα µάτια. roba interior. David: No ho sé. En un to més baix. La Lali es treu el vestit. Lali: Ets el meu client favorit. πίνει µια µεγάλη γουλιά. καθισµένος στην καρέκλα. Lali: Sí. ΝΤΑΒΙΝΤ: Αλήθεια. Έµεινα και την κοίταζα πολλή ώρα. Lali: Sí ΛΑΛΙ: Σπάνια. αλλά δεν είναι εύκολο. David: Robert Louis Stevenson ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα βλέπεις κάθε καρυδιάς καρύδι. David: Deixa el llibre ΛΑΛΙ: Σκεφτόµουν αυτό. Ναι. Σιωπή. opinió. Lali: Sí. mira. δε µε αφορά. David: Una mica.. ΝΤΑΒΙΝΤ: Και. ΛΑΛΙ: ∆εν είναι εύκολο. Σιωπή. Lali: Per què? ΝΤΑΒΙΝΤ: Συγγνώµη. que no té por de descobrir-los... ΛΑΛΙ: Ναι. a veure quina lectura en fas tu. David: Per començar està bé Σιωπή. parla de gent que s’arrisca.. La Lali fulleja el llibre. i παρατήσω. David: L’illa del tresor ΝΤΑΒΙΝΤ: Σ’ αρέσει αυτή η δουλειά. έτσι είναι.David: Obre els ulls πηγαίνουν πολύ καλά µεταξύ τους. Quan l’acabis en parlem. color .

Ο ΝΤΑΒΙΝΤ Lali: D’on? βγάζει από την τσέπη τού µπουφάν που κρέµεται στην καρέκλα ένα βιβλίο. hi ha al terra. Η ΛΑΛΙ κάθεται στο κρεβάτι. David: És com si vingués de sota el llit ΛΑΛΙ: Σου θυµίζει εµένα αυτό το βιβλίο. deu ser una ungla que m’he trencat aquest matí. David: Tanca els ulls Εντάξει. de la Lali es queda mirant el terra fixament una estona. όχι. Ai. Σηκώνεται David: Tens la regla? και το αφήνει ανάµεσα στα πόδια της ΛΑΛΙ. Lali: Deixa. David: Hi ha com unes gotetes de sang. Lali: No ho sé. ha com un rastre que va a parar sota el llit. La Lali obre els ulls. En David mira els peus de la Lali ΝΤΑΒΙΝΤ: Άνοιξε τα µάτια σου. En David segueix el rastre. αλλά καλύτερα να το κάνεις. És tard. De sobte sentim a la gavina. ΝΤΑΒΙΝΤ: Για αρχή καλό είναι. En David s’aixeca i Είσαι ξεχωριστή. En David torna a fixar-se en el terra ΛΑΛΙ: Ναι.. La Lali tanca els ulls.. Όχι. Lali: Em va venir la setmana passaΗ ΛΑΛΙ ανοίγει τα µάτια της. Ξανακάθεται. ΝΤΑΒΙΝΤ: Εµένα προσωπικά δε µε συµφέρει. . David: Hi ha sang. i aixeca els ΝΤΑΒΙΝΤ: Λίγο. Hi ΝΤΑΒΙΝΤ: Ρόµπερτ Λούις Στίβενσον. en David ΛΑΛΙ: Σαν τι δηλαδή. Παύση. Ho veus? Η ΛΑΛΙ ξεφυλλίζει το βιβλίο. En David mira entre les cames de la Lali . µπορούσες να κάνεις πολλά. toca amb el dit alguna cosa que ΝΤΑΒΙΝΤ: Κάθισε στο κρεβάτι. ΝΤΑΒΙΝΤ: Το νησί του θησαυρού. David: És sang? ΛΑΛΙ: Ναι. Et surt sang? Η ΛΑΛΙ κλείνει τα µάτια της. David: No hi tens cap ferida als peus? ΛΑΛΙ: Το βιβλίο. µη µου δίνεις σηµασία. Λάλι. Lali: Què? ΝΤΑΒΙΝΤ: Κλείσε τα µάτια σου. aparta la mirada cap a la finestra i quan torna a adreçar el seu cap en direcció les cames Παύση.blau cel. για µένα θα µπορούσες να κάνεις µια εξαίρεση. sí! . αν τα παρατούσες θα quan és davant de la Lali es posa de genolls. després es mira el dit.

Lali: Et surt molta sang. En Carlos mira a la Lali i la Lali ΛΑΛΙ: Είσαι ο αγαπηµένος µου πελάτης. Assegut a la ΝΤΑΒΙΝΤ: Κλείσε τα µάτια σου. Silenci.Trilogia del detall (breu) εσώρουχα. No hi ha res sota el llit. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ γυρίζει το βλέµµα του προς το La Lali. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ la finestra. σηκώνεται και όταν βρίσκεται µπροστά στη ΛΑΛΙ γονατίζει. La Lali queda και δε φοβούνται να τους ανακαλύψουν. En David ξέρω… άκου. Η ΛΑΛΙ βγάζει το φόρεµά της. φοράει γαλάζια 7. Carlos: Ho sento.llençols que arriben fins al terra. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάζει ανάµεσα Fosc στα πόδια της. του στο πάτωµα για λίγο. Folch i δάχτυλο κάτι που υπάρχει στο πάτωµα. Ha sigut sense voler. Mira a la Lali. cadira. . Lali: Què has fet? ΝΤΑΒΙΝΤ: Άφησε το βιβλίο. ΛΑΛΙ: Ναι.Mª. surt per la porta. δεν paralitzada. No porta perruca παράθυρο και όταν ξαναγυρίζει το κεφάλι του però sí el vestit de vellut blau. Sol a l’habitació. Ξαφνικά ακούµε τον γλάρο. amb la mà esquerra agafant-se el canell de la mà dreta. Pausa llarga. Silenci. δε θέλω να σε επηρεάσω µε τη surt per la porta. θα το i torna a entrar. Αγγίζει µε το Asseguda en un banc a la plaça J. µιλάει για ανθρώπους που ρισκάρουν. Κοιτάζονται επίµονα. Passen uns segons γνώµη µου. Una mica de temps. Lali: No. Cop de porta. li torna la mirada. Es queda mirant per la finestra. Acaba de posar-se-la i s’acosta a Η ΛΑΛΙ κλείνει τα µάτια της. Sola. ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆εν ξέρω. al Raval. Amb una bossa del Pans & έπειτα κοιτάζει το δάχτυλό του. S’està posant una bena al canell de la mà dreta. Company al seu costat. ΛΑΛΙ: Ναι. En Carlos. ΛΑΛΙ: Γιατί. Després apareix sota el llit en Carlos Πιο χαµηλόφωνα. Silenci. Torres. Όταν το τελειώσεις. Després ανακαλύπτουν καινούριους δρόµους και… s’aixeca. I llegint L’illa del tresor ΝΤΑΒΙΝΤ: Αίµα είναι. Una mica προς τα πόδια της ΛΑΛΙ καρφώνει το βλέµµα desmaquillada pel pas de les hores. Agafa l’americana que hi ha συζητήσουµε. Η ΛΑΛΙ το αφήνει πάνω στο κοµοδίνο. Llum de dia. και θα µου πεις τι κατάλαβες recolzada a la cadira i sense mirar a la Lali εσύ. No miris sota el llit. Fosc ΝΤΑΒΙΝΤ: Βγάλε το φόρεµα. για ανθρώπους που… En David mira sota el llit i fa un crit.

després en Carlos fa el sorollet amb Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάζει κάτω από το κρεβάτι και la palleta. Πρέπει να ’ναι το 8. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ βγαίνει από την πόρτα. Πέρασε η ώρα. Silenci ΛΑΛΙ: Όχι. Sol. Η ΛΑΛΙ έχει παραλύσει. Μην κοιτάς κάτω απ’ το κρεβάτι. ίχνη που πηγαίνουν κάτω από το κρεβάτι.. Μεγάλη παύση. Περνάει λίγη . batega. Παίρνει το σακάκι που κρέµεται στην καρέκλα και χωρίς En Carlos agafa l’entrepà de la bossa del να κοιτάξει τη ΛΑΛΙ βγαίνει από την πόρτα. desig i després sentim un piiiiiiip més llarg que anuncia que el que bategava ja no Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάζει τα πόδια της ΛΑΛΙ. Carlos: Et fa res si me l’acabo jo? Σιωπή. Pausa βγάζει µια κραυγή. A la sala d’espera de l’ ΛΑΛΙ: Τι. Hi troba el pèl de la perruca de la Lali. Το βλέπεις. En David mira fixament al buit. amb la bena al canell de la mà dreta. Σαν la Lali. porta πάτωµα.Alguna frase. En David. mirant ΝΤΑΒΙΝΤ: Έχει σταγόνες στο πάτωµα. De sobte es rasca el genoll. Pausa. ναι!. Carlos: T’he deixat una mica del de Bacon amb formatge. Està molt bo. batecs en un hospital. casualment se’l mira. Α. Silenci ΝΤΑΒΙΝΤ: Είναι σαν να έρχονται από κάτω απ’ το κρεβάτι. νύχι που έσπασα σήµερα το πρωί. Amb Χτυπάει την πόρτα πίσω του. Κοιτάζει τη ΛΑΛΙ. En Carlos assegut a la cadira. ∆εν έχει τίποτα κάτω από το Carlos: No menjaràs res? κρεβάτι. I ΛΑΛΙ: Από πού.Fosc Η ΛΑΛΙ ανοίγει τα µάτια. El bufa. Silenci. Carlos: Lali ΛΑΛΙ: Άσ’ το. Έπειτα σηκώνεται. ΝΤΑΒΙΝΤ: Έχεις καµιά πληγή στα πόδια. llegint L’Illa del tresor. Hospital del Mar. Περνούν κάποια Silenci δευτερόλεπτα και ξαναµπαίνει. com demanant un ΝΤΑΒΙΝΤ: Έχεις περίοδο. La Lali Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάζει ξανά επίµονα το asseguda al llit. Sentim el pip pip pip d’aquelles màquines que certifiquen els ΝΤΑΒΙΝΤ: Έχει αίµα. ΛΑΛΙ: Μου ήρθε την περασµένη βδοµάFosc. ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ ακολουθεί τα ίχνη και σηκώνει τα σεντόνια που φτάνουν µέχρι το πάτωµα. A la mateixa habitació. Pans & Company i comença a menjar. Σιωπή. Tarda. poca roba. Σου τρέχει αίµα.

Pausa Ο ΝΤΑΒΙΝΤ.la boca plena ώρα. en Carlos. Silenci. No es mou. φοράει όµως το µπλε βελούδινο φόρεµα. Pausa. Carlos: Em sap greu el que va- Σκοτάδι. Em vaig moure ώρας. La Lali deixa de llegir el llibre i mira els ulls d’ Η ΛΑΛΙ. voler. ΛΑΛΙ: Τι έκανες. Έπειτα εµφανίζεται κάτω από το κρεβάτι ο ΚΑΡΛΟΣ πιάνοντας µε το αριστερό Carlos: Sortiràs? του χέρι τον καρπό του δεξιού του χεριού. Το µακιγιάζ έχει ξεβάψει λίγο µε το πέρασµα της Carlos: Va ser sense voler. Μόνος στο δωµάτιο. En Σκοτάδι. Βρίσκει µια τρίχα από την περούκα της ΛΑΛΙ. Κάθεται στην καρέκλα. πλησιάζει στο παράθυρο. Carlos empassa l’entrepà que se li havia fet una bola.Mª. Ξαφνικά. Μόνος του. Κάθεται και κοιτάζει απ’ το Silenci παράθυρο. ∆ιαβάζει Το νησί του θησαυρού.Τριλογία της λεπτοµέρειας (σύντοµο) massa soroll. Després en Carlos torna a fer el ΚΑΡΛΟΣ: Συγγνώµη. No deixen de mirar-se als ulls. sorollet amb la palleta ΛΑΛΙ: Τρέχει πολύ αίµα. ∆ένει τον δεξί του καρπό µ’ Carlos: Estàs enfadada? έναν επίδεσµο. στη Raval. Τη Lali: Era l’únic client que valia la pena φυσάει. ξύνει το γόνατό Silenci του. Και συµπτωµατικά το κοιτάζει. Στην αίθουσα Carlos: Potser et truca Ακούµε το µπιπ µπιπ µπιπ του µηχανήµατος αναµονής του Νοσοκοµείου Hospital del Mar. Κάθεται σ’ ένα παγκάκι στην πλατεία una mica perquè em feia mal l’esquena i no J. σα να κάνει µια ευχή και µετά ακούγεται το µακρόσυρτο µπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ Carlos: Passaves molt temps amb ell i που αναγγέλλει τη διακοπή του παλµού της . ∆εν το ήθελα. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κοιτάζει επίµονα το κενό. Folch i Torres. Lali: Pots deixar de fer aquest soroll? Σκοτάδι Carlos: Perdona En Carlos empassa l’entrepà intentant no fer 7. però va ser sense της µια σακούλα από τα Pans & Company. Després en Carlos amb la boca plena: Ο ΚΑΡΛΟΣ. Carlos: Sí. που επιβεβαιώνει τους παλµούς της καρδιάς Lali: Per què? Per saber com estàs? σ’ ένα νοσοκοµείο. Μόλις τον δένει. perdona. Ο ΚΑΡΛΟΣ κοιτάζει τη ΛΑΛΙ και η ΛΑΛΙ κοιτάζει Lali: No. ∆ε φοράει περούκα. Pausa. Σιωπή. Pausa. Em deixes llegir? εκείνον. Έχει δίπλα sé com em vaig tallar. Φως της µέρας.

no? θησαυρού.. Σιωπή. Σκοτάδι. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στην καρέκλα. Παύση. Carlos: Avui estàs una mica així. En Carlos acaba el tros de l’entrepà καλαµάκι. En Carlos segueix mastegant. que estava menjant amb el màxim de delicadesa de la que és capaç i deixa ΚΑΡΛΟΣ: Σε πειράζει να το φάω εγώ. Μετά ο ΚΑΡΛΟΣ ξανακάνει τον ήχο µε το καλαµάκι. Carlos: No? Lali: Em feia sentir com. demà ho veuràs millor. στον καρπό του δεξιού χεριού.. Carlos: I jo? ΚΑΡΛΟΣ: Σου άφησα λίγο σάντουιτς µε Lali: Tu què? µπέικον και τυρί. Carlos: Quines coses? 8. com si jo pogués ΚΑΡΛΟΣ: Λάλι. l’embolcall dins la bossa. ara? Σιωπή. Με γεµάτο το στόµα. Παύση. Lali: Avui sí que vols sortir? Παύση. Carlos: Podem anar al Mc donald’s. Η ΛΑΛΙ καθισµένη στο κρεβάτι. . ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. και µε τον επίδεσµο Lali: No. Μετά ο ΚΑΡΛΟΣ κάνει τον ήχο µε το Silenci. Στο ίδιο δωµάτιο. κοιτάζει τη ΛΑΛΙ. Θα µ’ αφήσεις να διαβάσω. Σιωπή. Silenci ΛΑΛΙ: Όχι. Lali: Coses que tu no pots entendre. Lali: Però aprenia coses. Φοράει λίγα ρούχα. Απόγευµα. διαβάζει Το νησί του Carlos: Era un client més. συγγνώµη.Κάποια φράση. Lali: Vols que et digui el que em fas sentir ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε θα φας καθόλου. Ο ΚΑΡΛΟΣ παίρνει το σάντουιτς απ’ τη σακούλα τού Pans & Company και αρχίζει να Silenci τρώει. Carlos: Vols que sortim? ΚΑΡΛΟΣ: Θα βγεις. arribar a fer una altra cosa en aquesta vida. Είναι πολύ ωραίο. Carlos: Jo què et faig sentir? Σιωπή.tampoc et pagava tant καρδιάς.

Ο ΚΑΡΛΟΣ καταπίνει το σάντουιτς που έχει γίνει µπάλα µέσα στο στόµα του. αλλά δεν το ήθελα. quan et feies als de les obres. El que posa en ΛΑΛΙ: Πράγµατα που εσύ δεν µπορείς να aquells envoltoris no serveix per res. sempre pensant en coses que no ΚΑΡΛΟΣ: Περνούσες πολλή ώρα µαζί του serveixen per res. o als que descarreguen camions al port. demà t’acompanyo als Σιωπή. Carlos: Sí. No pots parlar normal? ΚΑΡΛΟΣ: Μπορεί να σου τηλεφωνήσει. ΚΑΡΛΟΣ: Είσαι θυµωµένη. και δε σε πλήρωνε και καλά. . Ho veus tot negre. A mirar el mar.. Lali.i també ΛΑΛΙ: Ήταν ο µόνος πελάτης που άξιζε. Lali: Normal? ΛΑΛΙ: Γιατί. estaves més contenta. museus i a aquests llocs que vas. Carlos: Tens un mal dia. Carlos: Què dius? Συνεχίζουν να κοιτάζονται στα µάτια. Παύση. Για να δει τι κάνεις.. ara et passes el dia com trista. θόρυβο. als de les oficines.locada ΛΑΛΙ: Μάθαινα πράγµατα όµως. Carlos. o Σιωπή. Lali: Quan treballo ja no veig bitllets. els bombons dels collons. ∆εν Carlos: Sembla que estiguis llegint una frase κουνιέται. ΚΑΡΛΟΣ: Συγγνώµη. κοιτάζει τον ΚΑΡΛΟΣ στα µάτια. Carlos: Si vols.Carlos: Podem anar a la Barceloneta. Pausa Ο ΚΑΡΛΟΣ καταπίνει το σάντουιτς προσπαθώντας να µην κάνει πολύ θόρυβο. Παύση. A la puta merda els putus bombons. Carlos: He intentat seguir-te la corrent amb ΚΑΡΛΟΣ: Τι πράγµατα. Σιωπή. Κουνήθηκα λίγο veig homes tristos. No té καταλάβεις. Παύση. ΚΑΡΛΟΣ: Λυπάµαι γι’ αυτό πουLali: Per què? Η ΛΑΛΙ σταµατάει να διαβάζει το βιβλίο και Carlos: Per fer-te companyia. només ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν το ήθελα. στόµα: Lali: Ho dic de veritat. d’aquelles que surten als bombons. I després mengem alguna cosa ΛΑΛΙ: Μπορείς να µην κάνεις αυτόν τον al Mc Donald’s. ο ΚΑΡΛΟΣ µε γεµάτο το És normal. Lali: Vull deixar aquesta feina. γιατί µε πονούσε η µέση µου και χωρίς να το καταλάβω κόπηκα. Lali: Em passava el dia col. Μετά. Lali: No entens res. O si no anem al Pollo-Rico. parlaves normal i.

Να δούµε τη θάλασσα. Και µετά τρώµε τίποτα στα Mc Donald’s. τι. Jo. Què farem? ΛΑΛΙ: Σήµερα θες να βγεις. què? Tu i jo què fem? Donald’s. Deixa-ho ΛΑΛΙ: Μαζί σου. Σιωπή. Rico. joder! Μπαρσελονέτα. . Jo. Parla entre molts silencis. Lali: És una possibilitat. Σιωπή. coses. ΚΑΡΛΟΣ: Μαζί µου τι νιώθεις.res a veure amb la vida real. ΚΑΡΛΟΣ: Σήµερα είσαι κάπως. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Lali: Tu? ΚΑΡΛΟΣ: Μπορούµε να πάµε στα Mc Carlos: Sí. ΚΑΡΛΟΣ: Και µαζί µου. αύριο θα τα βλέπεις αλλιώς τα πράγµατα. Lali: Ho deixo. Ο ΚΑΡΛΟΣ τελειώνει το υπόλοιπο Carlos: Quines coses? Treballar de caixera σάντουιτς που έτρωγε µε όσο το δυνατόν al Dia i no cobrar ni la meitat fent el doble περισσότερη λεπτότητα και ρίχνει το d’hores? περιτύλιγµα στη σακούλα. Lali: Estic farta de xupar polles podrides. Lali: Sí. Carlos: Vols deixar-ho? ΛΑΛΙ: Μαζί του ένιωθα πως… πως µπορούσα να γίνω κάτι άλλο σ’ αυτή τη ζωή. Ho entens més això? ΛΑΛΙ: Όχι. Fes-ho. puc fer altres τώρα. Ο ΚΑΡΛΟΣ εξακολουθεί να µασάει. Carlos: Vale. Ή La Lali s’aixeca ràpidament del llit i agafa el µπορούµε να πάµε για κοτόπουλο στο Pollo- telèfon. Sona el telèfon ΚΑΡΛΟΣ: Μπορούµε να πάµε στη Carlos: Ara no l’agafis. Carlos: Vale. Carlos: Deixa-ho. ε. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Ένας απλός πελάτης δεν ήταν. Lali: Ho faré ΚΑΡΛΟΣ: Θες να βγούµε. Carlos: I jo? Σιωπή. ΛΑΛΙ: Θες να σου πω τι νιώθω µαζί σου Lali: Vull fer altres coses.

no? ΚΑΡΛΟΣ: Προσπάθησα να παίξω µαζί σου Lali: No sé. on ΛΑΛΙ: Κανονικά. όλα µαύρα.. (.) ΛΑΛΙ: Θέλω να παρατήσω τη δουλειά.) Sí? (. αύριο έρχοµαι µαζί σου στα µουσεία και σ’ αυτά τα µέρη που πας. ∆εν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατική ζωή.) Sí.. sí. (. ΚΑΡΛΟΣ: Είχες δύσκολη µέρα. (..) Si. (. ∆εν µπορείς να Lali: Com s’hi va? µιλήσεις κανονικά.. µίλαγες κανονικά και… και ήσουν πιο χαρούµενη κιόλας· τώρα είσαι όλη µέρα Carlos: No estava enfadat? λυπηµένη. Carlos: Hi aniràs? ΚΑΡΛΟΣ: Τι λες.. Carlos: I t’ha dit alguna cosa de lo d’ahir? Παύση. . Em sembla que has d’agafar la línia 3 fins a Maria Cristina o a ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Lali: Clar. Carlos: Encara vol que vagis? ΛΑΛΙ: Γιατί.. Lali: Vol que demà vagi a l’enterro. Όλα αυτά που Pausa γράφουν στα χαρτάκια είναι άχρηστα. Lali: Estava raro.. sí..Lali: Si? (. εργάτες. όταν πήγαινες µε τους Zona Universitària. Pausa ΛΑΛΙ: Όταν δουλεύω. Pausa ΛΑΛΙ: Αλήθεια το λέω. Στο διάολο τα σοκολατάκια. ΛΑΛΙ: Ήµουν όλη µέρα µαστουρωµένη. Lali: Sí. αυτή τη µαλακία µε τα σοκολατάκια.. Pausa. La Lali penja el telèfon. βλέπω άντρες λυπηµένους. Τα βλέπεις Lali: La seva dona s’ha mort. (. estan els travelos. δε βλέπω πια λεφτά.. Carlos: Però enfadat.. Λάλι. Κάρλος.) Sí.. ΛΑΛΙ: ∆εν καταλαβαίνεις τίποτα. ή µ’ αυτούς που ξεφορτώνουν φορτηγά στο Pausa λιµάνι.) Sí. i allà et deixa a prop. Παύση. Φυσικό είναι. Lali: A les 9 al Tanatori de les Corts. ΚΑΡΛΟΣ: Αν θες. ΚΑΡΛΟΣ: Για να σου κάνω παρέα. M’ha dit que vol que vagi. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Είναι σα να διαβάζεις µια φράση απ’ αυτές στα σοκολατάκια. Encara no. Carlos: Allà al costat del Camp Nou.. πάντα σκέφτεσαι πράγµατα που είναι εντελώς άχρηστα. ή µε τους άλλους στα γραφεία..) Sí.

ΚΑΡΛΟΣ: Τι πράγµατα. agafa el llibre de l’illa del tresor i comença a llegir. mira a la caixa dels envoltoris. Silenci ΚΑΡΛΟΣ: Ωραία.. Carlos: I jo què. ΛΑΛΙ: Είναι µια λύση. que si et Χτυπάει το τηλέφωνο. Lali: Vol que llegeixi alguna cosa demà a l’enterro. Carlos: Quin tros? ΚΑΡΛΟΣ: Θες να σταµατήσεις.. Παύση. µπορώ να κάνω άλλα πράγµατα. ΛΑΛΙ: Ναι. no sé a veure si trobes alguna . Lali: M’ha dit si ja havia trobat el tros. ΛΑΛΙ: Θέλω να κάνω άλλα πράγµατα.. Lali: No passa res. del mar o. Lali: Què vols? ΛΑΛΙ: Εσύ. Αυτό το καταλαβαίνεις καλύτερα. ΚΑΡΛΟΣ: Εντάξει. En Carlos s’aixeca i s’apropa a la finestra. τι.? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Κάν’ το. La Lali s’estira al llit. Σταµάτα. a Η ΛΑΛΙ σηκώνεται γρήγορα απ’ το κρεβάτι veure si trobes alguna frase que pugui dir a και πιάνει το τηλέφωνο. τι Lali: Un altre cop? κάνουµε. Μιλάει µε πολλές l’enterro. ΛΑΛΙ: Θα το κάνω. el tros.Lali: No. ΛΑΛΙ: Σταµατάω. Carlos: Lali. Carlos: Demà plourà. Να δουλεύεις ταµίας Pausa στο Dia τις διπλές ώρες και να µη βγάζεις ούτε τα µισά. Carlos: No. tinc paraigües. ΚΑΡΛΟΣ: Σταµάτα. γαµώτο Pausa µου! Lali: Si vols. Pausa llarga. dic que què faig ara.. Pausa. Carlos: Ah. alguna cosa bonica o alguna cosa παύσεις. Τι θα κάνουµε. puc ajudar? ΚΑΡΛΟΣ: Μην το σηκώσεις τώρα. ΛΑΛΙ: Βαρέθηκα να γλείφω την ψωλή του Carlos: No t’ha dit res més? κάθε βρωµιάρη. Sentim a la gavina. sí. Εγώ. Εσύ κι εγώ. La Lali mira els ulls d’en Carlos ΚΑΡΛΟΣ: Κι εγώ. Εγώ.

Amb els peus ΚΑΡΛΟΣ: Θα πας. Μου είπε πως θέλει να πάω. ΛΑΛΙ: Θέλει να πάω αύριο στην κηδεία. i de només una cama. Aquest formidable home de mar i πρέπει να πάρεις τη γραµµή 3 µέχρι τη Maria d’aventures.. (. s’asseu a la cadira. lloro. benestar en aquesta vida. (. Té la gillette a la mà esquerra recolzada al cap.) Όχι ακόµα.En Silver. A fora για την αποτέφρωση. Els dos segueixen llegint. Παύση. la veu de la Lali llegint ΛΑΛΙ: Πώς πάνε εκεί. tocant a terra.. (. (. al mateix temps que en Carlos menja el bombó.) Ναι.. ΛΑΛΙ: Ναι. 9. Treu la tapa de la capsa i comença a llegir embolcalls.. (. Carlos: Bé. Silenci llarg. Sospito είναι κοντά. Treu la capsa. ΛΑΛΙ: Ναι... ΛΑΛΙ: Στις 9 στο νεκροταφείο του Les Corts A la mateixa habitació. ΛΑΛΙ: Η γυναίκα του πέθανε. Pausa. lentament: ΚΑΡΛΟΣ: Είναι δίπλα στο Καµπ Νόου. ναι. així ho espero. Robert Louis Stevenson (1850-1894).) Ναι. Sentim unes campanes de fons.) Ναι.. και από ’κει ha desaparegut de les nostres vides.. Matí.. A fora s’intensifica la pluja. dia gris. Fosc.) Ναι.. ΚΑΡΛΟΣ: Θυµωµένος. Amb les cames penjant. Παύση. no crec que en el més enllà el deixin estar gaire tranquil” ΛΑΛΙ: Ήταν παράξενος. finalment Cristina ή τη Zona Universitària. plou insistentment. ναι. Lali: Com tens la muñeca? Παύση. (. que viurà confortablement en qualsevol racó de món.) Ναι. εκεί Lali: “ D’en Silver no n’hem tornat a saber που κάνουν πιάτσα τα τραβέλια.cosa.) Ναι. Νοµίζω πως res més. En Carlos assegut al mig del llit. Fosc entre el so de ΛΑΛΙ: ∆εν ξέρω.. Sentim. ΛΑΛΙ: Φυσικά.. Està mastegant un bombó. Després en Carlos s’acosta al llit i s’ajup.. No és res. ήταν. amb la seva Negreta i el seu maleït Παύση. campanes Παύση. ΚΑΡΛΟΣ: Θέλει ακόµα να πας. Agafa la capsa i Η ΛΑΛΙ κλείνει το τηλέφωνο. Παύση. .. bé. Mirada extraviada. perquè en Silver només pot trobar el ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν ήταν θυµωµένος. l’abominable Capità Flint. (.

terra. Carlos: El pis? ΚΑΡΛΟΣ: Α. τι. ΚΑΡΛΟΣ: Λάλι. No deixen de mirar-se als ulls. no? Σιωπή. κοίτα στο κουτί µε τα χαρτάκια. Algun tro. plou molt. En David mira per la finestra. Es miren als ulls. Algun llampec. Παύση. Carlos: Sí... ΚΑΡΛΟΣ: Εγώ. A la mateixa habitació. Carlos: A prop. παίρνει το Carlos: Lloguer.ΚΑΡΛΟΣ: Σου ’πε τίποτα για χθες. David: Sí. Carlos: Volen vendre la finca i deixen que es podreixi a veure si marxem. Segueixen mirant-se als ulls. A fora ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε σου ’πε τίποτε άλλο. βιβλίο Το νησί του Θησαυρού και αρχίζει να διαβάζει. d’esquena a en Carlos. Παύση. το κοµµάτι. David: Bé. αν µπορώ να σε βοηθήσω. Μεγάλη παύση. En Carlos està assegut a la cadira. . Pausa ΛΑΛΙ: Αν θες. έχω οµπρέλα. ναι. Pausa llarga abans de parlar. Aquí al carrer Sant Pau. Pausa Ο ΚΑΡΛΟΣ σηκώνεται και πλησιάζει στο παράθυρο. Παύση. Pausa ΛΑΛΙ: ∆εν πειράζει. Carlos: Com ha anat l’enterro? ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Pausa Η ΛΑΛΙ κοιτάζει στα µάτια τον ΚΑΡΛΟΣ. λέω τι κάνω τώρα. davant la finestra. Ακούµε τον γλάρο. David: Triga una mica. Η ΛΑΛΙ ξαπλώνει στο κρεβάτι. David: Ha anat molt lluny? ΛΑΛΙ: Τι θες.Ho sap? ΛΑΛΙ: Όχι. Tarda gris. En David ΛΑΛΙ: Με ρώτησε αν βρήκα το κοµµάτι. David: L’edifici està fet una merda ΚΑΡΛΟΣ: Αύριο θα βρέξει. En Carlos mira al ΚΑΡΛΟΣ: Ποιο κοµµάτι. Es miren als ulls. ΛΑΛΙ: Θέλει να διαβάσω κάτι αύριο στην David: És de propietat? κηδεία. Pausa ΛΑΛΙ: Πάλι τα ίδια.. 10.

που στηρίζεται στο κεφάλι. ο ΚΑΡΛΟΣ πλησιάζει στο Als ulls. µπας και βρεις καµιά φράση να πω αύριο στην κηδεία. No el carreguis molt. δε νοµίζω ότι στον άλλο κόσµο θα τον . χάθηκε τελικά απ’ τις ζωές µας. θάλασσας και της περιπέτειας. Σκοτάδι. No t’amoïnis. Pausa θάλασσα ή… δεν ξέρω. Αυτός ο φοβερός άνθρωπος της David: Anirà bé que plogui. cubata. Στο ίδιο δωµάτιο. Carlos: Sí. Ακούµε στο βάθος καµπάνες. ΚΑΡΛΟΣ: Καλά. κάτι όµορφο ή κάτι για τη Als ulls. καλά. σοκολατάκι. Πρωί. βρέχει ασταµάτητα. ∆εν είναι τίποτα. που είχε ένα µόνο πόδι. David: Ha agafat el paraigües? Ακούµε. την ίδια στιγµή που ο ΚΑΡΛΟΣ τρώει το σοκολατάκι. η βροχή δυναµώνει. Silenci. En Carlos prepara el cubata. µε τον καταραµένο τον David: Pels incendis παπαγάλο του και τον αποκρουστικό Κάπταιν Φλιντ. µπας και βρεις τίποτα. γιατί ο Σίλβερ En David fa un altre glop µπορεί να βρει την ευτυχία µόνο σ’ αυτή τη ζωή. 9.Ο Σίλβερ. τη φωνή της ΛΑΛΙ να Carlos: No ho sé. µε τα πόδια του να David: Gràcies κρέµονται στον αέρα και ίσα-ίσα ν’ ακουµπάνε στο πάτωµα. Έξω. Παίρνει το κουτί και κάθεται στην καρέκλα. Carlos: Amb cola? David: Sí. Pausa κρεβάτι και σκύβει. Μετά. µέρα µουντή. έτσι ελπίζω. Βγάζει το κουτί.David: Ha llegit molt bé. Υποψιάζοµαι πως θα ζει άνετα σε κάποια γωνιά του κόσµου. Μεγάλη σιωπή. David: Em prepares un Ballantaine’s? Παύση. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στη µέση του κρεβατιού. Μασάει ένα En David fa un glop llarg. διαβάζει αργά: Pausa ΛΑΛΙ: “∆εν ξανακούσαµε τίποτα για τον Σίλβερ. Carlos: No hi ha gel. En Carlos s’aixeca de la cadira i s’apropa a la nevera per preparar un ΛΑΛΙ: Πώς είναι το χέρι σου. Το Pausa βλέµµα του είναι χαµένο. Βγάζει το Carlos: Clar καπάκι του κουτιού και αρχίζει να διαβάζει περιτυλίγµατα. David: No passa res. Έχει το ξυραφάκι στο αριστερό χέρι του. Deixen de mirar-se. Και οι δυο τους συνεχίζουν να διαβάζουν. Έξω En Carlos prepara el cubata i li dóna.

ακούγονται οι ήχοι της καµπάνας. En Carlos fa un glop llarg i obre la petita ΚΑΡΛΟΣ: Το διαµέρισµα. en Carlos llegeix per a ell. On .. Ο ΚΑΡΛΟΣ κοιτάζει το πάτωµα. David: Què hi posa? ΝΤΑΒΙΝΤ: Πήγε µακριά. αφήνουν να γκρεµιστεί µπας και φύγουµε.. Obre la capsa de bombons. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ Pausa κοιτάζει απ’ το παράθυρο. ΚΑΡΛΟΣ: Θέλουν να το πουλήσουν και τ’ Carlos: Algun. En Carlos li agafa el cubata..Το ξέρει. Carlos: No. Εδώ στην οδό Σαν Πάου. David. µε πλάτη προς τον ΚΑΡΛΟΣ. Παύση. Pausa Παύση. Acaba-te’l αφήσουν ήσυχο” Robert Louis Stevenson (1850-1894). David: Avui tampoc. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. En Carlos li dóna el bombó ..? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. ràpid. siΣκοτάδι ενώ David: M’estic marejant. En David desembolica el bombó i menja Κοιτάζονται στα µάτια. ε. Μερικές αστραπές. Στο ίδιο δωµάτιο. Παύση. 10. Tinc l’estómac buit. Carlos: Queda un bombó. David: Que què hi posa? . Carlos: Què? ΚΑΡΛΟΣ: Κοντά. Es queda amb l’embolcall a la mà ΝΤΑΒΙΝΤ: Σα ν’ αργεί λίγο.David: Té. En Carlos fa un gest amb la mà i en David li dóna l’embolcall. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ µπροστά στο παράθυρο. ΚΑΡΛΟΣ: Με νοίκι. Carlos: Em sembla que no. Μερικές βροντές. Són bons. David: Ahir no vaig menjar res. David: Els has tastat? ΝΤΑΒΙΝΤ: Η πολυκατοικία είναι ερείπιο. Εξακολουθούν να κοιτάζονται στα µάτια. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάθεται στην καρέκλα. Μεγάλη παύση πριν David: No teniu res per menjar? αρχίσουν να µιλάνε. ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆ικό σου είναι. Μουντό απόγευµα. nevera. Έξω Pausa βρέχει πολύ.

En Carlos segueix buscant sota el llit. llençols. necesario que lo muerdas antes” Στα µάτια. David: De.. Es miren als ulls. Παύση. què? Κοιτάζονται στα µάτια.. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Με Coca-Cola. Carlos: “Para que un lazo no se rompa-es necesario que lo muerdas antes” ΝΤΑΒΙΝΤ: Καλά. Μην το κάνεις βαρύ. Σιωπή. David: De qui és? Στα µάτια. Pausa. llegeix lentament. David: Para que un. David: Què fas? Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει µια µεγάλη γουλιά.. deu ser d’algun filòsof. David: Sí. Carlos: “Para que un lazo no se rompa-es ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆ιάβασε πολύ ωραία. Després desapareix una mica sota el llit. Ο ΚΑΡΛΟΣ σηκώνεται απ’ την καρέκλα και κατευθύνεται Carlos: Ho dic? προς το ψυγείο για να βάλει ένα ποτό. David: Nietzsche.. ΚΑΡΛΟΣ: Πώς πήγε η κηδεία. Παύση.. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν έχει πάγο. Després en Carlos Παύση. En Carlos des de sota el llit Παύση. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ευχαριστώ. Busca. Carlos: Ho saps? ΚΑΡΛΟΣ: Φυσικά. En Carlos s’ajup davant del llit i puja els Ο ΚΑΡΛΟΣ βάζει το ποτό και του το δίνει. no? Σταµατάνε να κοιτάζονται. ΚΑΡΛΟΣ: ∆εν ξέρω. .Εξακολουθούν να κοιτάζονται στα µάτια. Παύση. Μη σ’ απασχολεί.sembla un aforisme. Carlos: Filósofo Alemán (1844-1900) ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆εν πειράζει. Nietzsche Ο ΚΑΡΛΟΣ ετοιµάζει το ποτό. Παύση. dels bombons en una caixa. Carlos: És que guarda tots els envoltoris ΝΤΑΒΙΝΤ: Πήρε την οµπρέλα. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα µου βάλεις ένα Ballantaine’s. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. Carlos: F.

Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. David: I això d’amagar-se sota el llit era idea teva o seva? ΚΑΡΛΟΣ: ∆ε νοµίζω. treu la tapa de la capsa i ΝΤΑΒΙΝΤ: Ούτε σήµερα. guarda l’embolcall. µου. Carlos: Bastanta. En Carlos torna a ficar-se sota el llit. Pausa Παύση. En Carlos fa que sí amb el cap. En Carlos des de sota el llit. David: I per què? Παύση. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ πίνει µια γουλιά ακόµα. Ανοίγει το κουτί µε τα Carlos: Dels dos. σοκολατάκια. Silenci. Carlos: Sí. amb l’embolcall a una mà i la capsa a l’altra. David: Deus haver sentit de tot. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Έλα. ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆εν έφαγα τίποτα χθες. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Έµεινε ένα σοκολατάκι. ΝΤΑΒΙΝΤ: ∆εν έχετε τίποτα φαγώσιµο. S’asseu a la cadira. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. αφού – Silenci ΝΤΑΒΙΝΤ: Ζαλίζοµαι.Silenci ΝΤΑΒΙΝΤ: Καλό είναι να βρέξει λιγάκι. David: En el fons jo venia pel mateix. suposo. David: Companyia? Ο ΚΑΡΛΟΣ τού δίνει ένα σοκολατάκι. en David s’asseu al llit i s’ho mira. Είναι ωραία. Carlos: Li feia companyia. Είναι άδειο το στοµάχι David: Molta merda. Πιες το εσύ το υπόλοιπο. venim per Ο ΝΤΑΒΙΝΤ βγάζει το περιτύλιγµα και τρώει . David: Estaves sempre sota el llit? ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. suposo que com tots. Pausa Ο ΚΑΡΛΟΣ πίνει µια µεγάλη γουλιά και ανοίγει το µικρό ψυγείο. ΝΤΑΒΙΝΤ: Τα δοκίµασες. Després en Carlos surt de sota el llit Παύση. En Carlos treu el cap de sota el llit ΝΤΑΒΙΝΤ: Για τις πυρκαγιές. per la companyia. Ο ΚΑΡΛΟΣ τού παίρνει το ποτό.

ΝΤΑΒΙΝΤ: Nίτσε. Carlos: S’ha deixat aquí el paraigües. ΚΑΡΛΟΣ: “Για να µη λυθεί ένας κόµπος. A prop. Μένει µε το companyia a ella. A més. David: Li he demanat que vingui a treballar a la llibreria. ΚΑΡΛΟΣ: Να το πω. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Φ. David: M’ha dit que sí. Ο davant de l’altre. David: Vol seguir aquí. s’ajup i deixa la ΝΤΑΒΙΝΤ. Πού…. Pausa Κοιτάζονται στα µάτια. λέω.” Pausa. ara que no hi ha la meva dona. Μετά ο ΚΑΡΛΟΣ διαβάζει αργά. David: Quan fa que esteu junts? ΚΑΡΛΟΣ: Τι. ΚΑΡΛΟΣ: “Για να µη λυθεί ένας κόµπος. Νίτσε.” David: Està molt contenta. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Ποιανού είναι. θα είναι κανενός φιλόσοφου. David: Vol que ens portem bé. περιτύλιγµα στο χέρι.la companyia. ΝΤΑΒΙΝΤ: Ναι. Queden un ΝΤΑΒΙΝΤ τού δίνει το περιτύλιγµα. amb tu. algú li havia de fer το σοκολατάκι γρήγορα. tu i jo. Carlos: Anirà a viure amb tu? ΚΑΡΛΟΣ: Το ξέρεις. Pausa πρέπει να τον δαγκώσεις πρώτα. ΝΤΑΒΙΝΤ: Για να µην… τι. David: No. Carlos: 7 anys. ΚΑΡΛΟΣ διαβάζει γι’ αυτόν. ε. no vull a ningú. Perdria tota la gràcia.De sota el llit treu un paraigües vermell del Mac Donald’s. En Carlos s’apropa al llit. i és clar. En Ο ΚΑΡΛΟΣ κάνει µια χειρονοµία και ο Carlos té el paraigües a la mà. πρέπει να τον δαγκώσεις πρώτα. ΚΑΡΛΟΣ: Γερµανός φιλόσοφος (1844-1900). Παύση. Pausa Παύση. ΝΤΑΒΙΝΤ: Τι γράφει. capsa sota els llençols. . ΝΤΑΒΙΝΤ: Τι γράφει. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Του… µοιάζει µε αφορισµό. Παύση.

σοκολατάκια σ’ ένα κουτί. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ κάθεται στο κρεβάτι και τον κοιτάζει. βγάζει το καπάκι του κουτιού και βάζει µέσα David: 1000 Nets το περιτύλιγµα. Μετά εξαφανίζεται για λίγο κάτω απ’ το κρεβάτι. David: Nets? No. Carlos: Sí. Nets ΚΑΡΛΟΣ: Αρκετή. David: No tant. Ο ΚΑΡΛΟΣ από κάτω απ’ το κρεβάτι. και σηκώνει τα σεντόνια. Κάθεται στην καρέκλα. Παύση. David: Això dels serveis? Ο ΚΑΡΛΟΣ βγάζει το κεφάλι κάτω απ’ το κρεβάτι. Lleu somriure ΝΤΑΒΙΝΤ: Και η ιδέα να κρύβεσαι κάτω απ’ . Ο ΚΑΡΛΟΣ ξαναχώνει το κεφάλι του κάτω Pausa llarga απ’ το κρεβάτι.Carlos: Quan li pagaràs? Ο ΚΑΡΛΟΣ σκύβει µπροστά απ’ το κρεβάτι David: 900 euros al mes. ΝΤΑΒΙΝΤ: Πολλή σκατίλα. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Τι κάνεις. David: Bruts. Ψάχνει. no. Carlos: Quins serveis? Ο ΚΑΡΛΟΣ εξακολουθεί να ψάχνει κάτω απ’ το κρεβάτι. φαντάζοµαι. ΝΤΑΒΙΝΤ: Θα ’χεις ακούσει τα πάντα. Μετά ο ΚΑΡΛΟΣ βγαίνει κάτω από το κρεβάτι µε το περιτύλιγµα στο ένα χέρι και Carlos: 1000 Nets µε το κουτί στο άλλο. David: Quins creus? Σιωπή. Carlos: La llibreria va molt bé. Παύση. Carlos: 1100. És massa. Σιωπή. Σιωπή. Es miren als ulls. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Μαζεύει όλα τα χαρτιά απ’ τα David: Serveis inclosos. David: De moment. Ο ΚΑΡΛΟΣ κάτω απ’ το κρεβάτι. Pausa. Carlos: 1200 nets. David: 1000 bruts. ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Ήσουνα πάντα κάτω απ’ το Carlos: Ella ho sap? κρεβάτι.

se. ΝΤΑΒΙΝΤ: Κατά βάθος. Παύση. ΝΤΑΒΙΝΤ: Της ζήτησα να δουλέψει στο βιβλιοπωλείο. mullada però tranquila. bosses de plàstic. σκύβει και el paraigües. Lali: Aquí baix. la gavina. Παύση. Jo també m’he mullat. al portal. Se l’ha menjat. ΝΤΑΒΙΝΤ: Παρέα. Té el cabell moll. αφήνει το κουτί κάτω απ’ τα σεντόνια. Lali: Li he donat una mica de Frankfurt. όλοι. για την παρέα. Κοντά. David: A la gavina? ΝΤΑΒΙΝΤ: Μου είπε ναι.Entra la Lali per la porta amb un parell de το κρεβάτι ήταν δική σου ή δική της. Ο ΚΑΡΛΟΣ γνέφει “ναι” µε το κεφάλι. Από κάτω απ’ το κρεβάτι βγάζει µια κόκκινη La Lali deixa els entrepans sobre el llit. no he agafat Ο ΚΑΡΛΟΣ πλησιάζει στο κρεβάτι. Lali: Ballantaine’s. και φυσικά. El paraigües que té en Carlos a les mans cau a Παύση. no? ΚΑΡΛΟΣ: 7 χρόνια. οµπρέλα απ’ τα Mc Donald’s. Παύση. ΚΑΡΛΟΣ: Της έκανα παρέα. Στέκονται ο Lali: M’ha semblat que em mirava. Παύση. κάποιος έπρεπε να κάνει και σ’ αυτήν παρέα. ΚΑΡΛΟΣ: Και των δύο. Ara treu una ampolla de l’altre bossa. Ο ΚΑΡΛΟΣ κρατάει την οµπρέλα στο χέρι. La Lali treu de la bossa de plàstic una ampolla de Pepsi-Ligth. . κι εγώ γι’ αυτό La Lali treu d’una bossa de plàstic 3 ερχόµουνα. s’eixuga el cabell. terra. Lali: Sí. La Lali deixa les bosses damunt del llit i entra amb al lavabo. La Lali des del Lavabo ΝΤΑΒΙΝΤ: Και γιατί. ένας µπροστά στον άλλον. Lali: M’he trobat a la gavina. ερχόµαστε για την παρέα. ΚΑΡΛΟΣ: Την άφησε εδώ την οµπρέλα. Estava a punt d’acabar- ΝΤΑΒΙΝΤ: Πόσον καιρό είστε µαζί. Παύση. φαντάζοµαι πως entrepans embolicats amb paper de plata. Hi havia molta gent. Carlos: S’ha acabat. Carlos: Frankfurts? ΝΤΑΒΙΝΤ: Είναι πολύ χαρούµενη. Lali: Estava tant tranquila. La Lali surt del lavabo. Lali: Perdoneu.

Comencen a του. té. La Lali agafa un sobre de mostassa que hi Παύση. Παύση. Després s’asseu i comença a menjar. i després un altre a en Carlos. µαζί σου. Pausa ΝΤΑΒΙΝΤ: Μικτά. S’havien acabat els pollos a l’ast. Lali: Ui.Lali: Sí. res. ΝΤΑΒΙΝΤ: Μαζί µε τις υπηρεσίες. Carlos: No. En Carlos s’en posa. Lali: Digues ΝΤΑΒΙΝΤ: Εσύ ποιες λες. no. plena ΚΑΡΛΟΣ: Πόσα θα της δίνεις. El David fa que sí amb el cap. Παύση. Lali: Sí. en Carlos ΚΑΡΛΟΣ: Ναι. els tres mengen i van ΝΤΑΒΙΝΤ: Για την ώρα. ΝΤΑΒΙΝΤ: Θέλει να µείνει εδώ. mostassa. La Lali s’acosta al radiocasset i posa una cançó animada. Carlos: No. Després segueixen menjant. En Carlos acaba de mastegar i empassa el tros de Frankfurt. que m’oblidava. ΚΑΡΛΟΣ: Εκείνη το ξέρει. όχι. γυναίκα µου. εσύ Comencen a menjar. que ara està assegut al llit. Carlos: Lali? ΝΤΑΒΙΝΤ: 900 ευρώ τον µήνα. . està assegut a la cadira. τώρα που έχασα τη desembolicar l’entrepà. δε θέλω κανέναν. Lali: Poso una mica de música? ΝΤΑΒΙΝΤ: Για τις υπηρεσίες. Παύση. La Lali s’asseu al llit. Pausa. He pillat tres Frankfurts. Παύση. Παύση. també. res. Carlos. ΝΤΑΒΙΝΤ: Θέλει να τα πηγαίνουµε καλά. Després els hi dóna un got de plàstic i serveix pepsi-light. Ούτως ή άλλως. que ara ΚΑΡΛΟΣ: Θα ’ρθει να µείνει µαζί σου. La Lali li dóna un Frankfurt al David. Pausa ΚΑΡΛΟΣ: Ποιες υπηρεσίες. ha dins d’una de les bosses de plàstic i li dóna a en Carlos. al ΝΤΑΒΙΝΤ: Όχι. Era una tonteria. Lali: Què? Παύση. Θα έχανε όλη την οµορφιά costat d’en Carlos. En Carlos amb la boca κι εγώ.

βρεγµένος αλλά ήρεµος. Όχι.fent glops de pepsi light. Ανεπαίσθητο χαµόγελο. Είχε πολύ κόσµο. Ακούγεται να στεγνώνει τα µαλλιά της στο µπάνιο. Μπαίνει η ΛΑΛΙ απ’ την πόρτα κρατώντας δυο πλαστικές σακούλες. ΚΑΡΛΟΣ: 1100. Κοιτάζονται στα µάτια. ΛΑΛΙ: Εδώ κάτω. ΛΑΛΙ: Συγγνώµη. ΛΑΛΙ: Βρήκα τον γλάρο. στην είσοδο. lentament es fa Μεγάλη παύση. ΝΤΑΒΙΝΤ: 1000 µικτά. Η ΛΑΛΙ βγάζει από µια πλαστική σακούλα 3 σάντουιτς τυλιγµένα µε αλουµινόχαρτο. ΚΑΡΛΟΣ: 1000 καθαρά. ΝΤΑΒΙΝΤ: Όχι και τόσο. Η οµπρέλα που έχει ο ΚΑΡΛΟΣ στα χέρια πέφτει κάτω. Κι εγώ βράχηκα. Fosc. ΚΑΡΛΟΣ: Το βιβλιοπωλείο πάει πολύ καλά. Καθαρά. Τα µαλλιά της είναι βρεγµένα. Η ΛΑΛΙ αφήνει τα σάντουιτς πάνω στο . Είναι πάρα πολλά. Η ΛΑΛΙ αφήνει τις σακούλες πάνω στο κρεβάτι και µπαίνει στο µπάνιο. ΚΑΡΛΟΣ: 1200 καθαρά. Παύση. Η ΛΑΛΙ βγαίνει απ’ το µπάνιο. Fosc Final ΝΤΑΒΙΝΤ: Καθαρά. ΝΤΑΒΙΝΤ: 1000 καθαρά. ΛΑΛΙ: Ήταν τόσο ήρεµος. ∆εν πήρα την οµπρέλα.

Αρχίζουν να ξετυλίγουν το σάντουιτς. Κάρλος. Αρχίζουν να τρώνε. ξέχασα τη µουστάρδα. ΛΑΛΙ: Ναι. Είχε σχεδόν τελειώσει. ΚΑΡΛΟΣ: Hot dog. έτσι δεν είναι. Τώρα βγάζει ένα µπουκάλι απ’ την άλλη σακούλα. πάρε. Μετά δίνει στον καθένα από ένα πλαστικό ποτήρι και τους βάζει pepsi-light. ΛΑΛΙ: Του έδωσα λίγο hot-dog. Το έφαγε. ο οποίος κάθεται τώρα στην καρέκλα. Ο ΚΑΡΛΟΣ µε το στόµα γεµάτο. Πήρα τρία hot-dog. Ο ΚΑΡΛΟΣ βάζει µουστάρδα στο σάντουιτς. ΛΑΛΙ: Μου φάνηκε πως µε κοίταζε. ΛΑΛΙ: Ναι. Η ΛΑΛΙ βγάζει απ’ την πλαστική σακούλα ένα µπουκάλι Pepsi-light. Η ΛΑΛΙ κάθεται στο κρεβάτι. ΚΑΡΛΟΣ: Τελείωσε. δίπλα στον ΚΑΡΛΟΣ.κρεβάτι. ΝΤΑΒΙΝΤ: Στον γλάρο. Είχαν τελειώσει τα κοτόπουλα στη σούβλα. και µετά το άλλο στον ΚΑΡΛΟΣ. Η ΛΑΛΙ παίρνει ένα φακελάκι µουστάρδα που βρίσκεται µέσα σε µια απ’ τις πλαστικές σακούλες και τη δίνει στον ΚΑΡΛΟΣ. H ΛΑΛΙ δίνει ένα hot-dog στον ΝΤΑΒΙΝΤ. . ο γλάρος. ο οποίος κάθεται τώρα στο κρεβάτι. ΛΑΛΙ: Ωχ. ΛΑΛΙ: Ballantaine’s.

το ίδιο και ο ΚΑΡΛΟΣ. Ο ΚΑΡΛΟΣ µόλις µάσησε και καταπίνει ένα κοµµάτι hot-dog. συνεχίζουν το φαγητό τους. ΛΑΛΙ: Τι. Παύση. ΛΑΛΙ: Λέγε. Μετά. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Μετά κάθεται κι αρχίζει να τρώει. ΛΑΛΙ: Ναι. η σκηνή σκοτεινιάζει. τίποτα. ΛΑΛΙ: Να βάλω λίγη µουσική. τίποτα. όχι. Ο ΝΤΑΒΙΝΤ γνέφει “ναι” µε το κεφάλι. Σιγάσιγά. Παύση. Μια βλακεία ήταν. Η ΛΑΛΙ πλησιάζει στο ραδιοκασετόφωνο και βάζει ένα χορευτικό κοµµάτι. ΚΑΡΛΟΣ: Όχι. Και οι τρεις τρώνε και πίνουν Pepsi light. Παύση. Σκοτάδι τέλους Μετάφραση από τα καταλανικά: Els de Paros .ΚΑΡΛΟΣ: Λάλι.