You are on page 1of 5

Cu hnh tnh nng NIC Teaming trn Windows Server 2012

Tnh nng NIC teaming Load Balancing/Failover (LBFO) trn Windows Server 2012 cho php to ra 1 team network bao gm nhiu card mng trn cng 1 my vt l nhm gia tng bng thng cng nh tng kh nng chu li cho ng truyn mng.

Kin trc NIC Teaming chun

NIC Teaming cho VM trn Hyper-V Kch hot tnh nng NIC Teaming trn Windows Server 2012

Vo Server Manager > chn Local Server > click Enabled ti mc NIC Teaming ( mc nh trn Windows Server 2012 tnh nng NIC Teaming Disabled)

Hoc chut phi vo server tng ng ti tab All Servers > chn Configure Network Adapter Teaming.

To Team

Chut phi vo Network Adapter cn thm vo team > chn Add to new team

nh du chn cc card cn team li vi nhau > t tn cho team network adapter > Ok

Remove 1 card mng ra khi team: chut phi network adapter cn remove > click Remove From Team

Kim tra Network Connection sau khi to Team:

Vo Network Connection: kim tra mc IPv4 trn 2 card va add vo team, y l Ethernet v Ethernet 2 b mt du chn Ipv4, ng thi 1 Team Network mi s c to (team1), server c th giao tip vi h thng mng, bn s cn phi t li IP trn Card team ny, .

Bng thng kt ni mng sau khi team 2 card

Kch hot NIC Teaming cho VM trn Hyper-V

M Hyper-V Manager, trong phn setting ca VM, chn Network Adapter > Advanced Settings, chn du chn Enable this network adapter to be part of a team in the guest operating system