You are on page 1of 19

K

CHNG TRNH ACTIVATION TI CH

CH 0 TH V V Y B N (OVERCOME)

B IN T EM I

O A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T S

G I

N G

N H

N M M I I N H L H O M K B I V T I T Y G I N B U Y O

M T

C U

C S I S

N G X A N H O T N K H U

X U T H I

1 2 3 4 5 6 7 8

Chuc mng sinh nhat cac CB CNV co ngay sinh t 01/01 - 15/01

Trn Vn Sn Nguyn Th Ng Vu Vn Trng Hn Th Km Phng L Th Phng Th Phn Vn Vt V Bch Khng Nguyn Hu trng nguyn Phm Vn Mng V Tn Kh Nguyn Vn Hu Vn Trng Phn Th M Em Bu Vn Hng Trn nh Hn Nguyn nh Km Nguyn Thn O Nguyn Hn Nm L Ch Tm Nguyn Khc Mnh INH TH V Trn Th Hn Nguyn Th Anh Ngc inh Thi Ti Trn Vn Vu Thuy M Khnh M Ngc Vn HO THANH QUANG Nguyn Thnh n L Ngc Sng Phn Ngc T Nguyn Hu Tun Trn Th Km Ln Nguyn Trng Nguyn Cng Tu Nguyn Th Km Hn

Cng nhn vn hnh Cng nhn Cng nhn vn hnh Cng nhn Cng nhn Cng nhn vn hnh Cng nhn Cng nhn vn hnh Cng nhn b tr Cng nhn b tr Cng nhn b tr Cng nhn vn hnh Cng nhn vn hnh Cng nhn Cng nhn b tr PQ cng cu v KT NV Km Hng Cng Nhn Vn Hnh CN Kh Thnh Phm GSBH HCM ASM Knh OOH CONG NHAN BAO TR Cng nhn GSBH OOH Mn Trung TT KTCL BBHC Nhn Vn Km Hng Trng Phng HCNS Cng nhn vn hnh CONG NHAN VAN HANH Cng Nhn Vn Hnh TX b tr c kh. Q. Qun c Nhn vn ky thut NV Mu KH-VT Cng Nhn Vn Hnh i Din KD OOH BH Su Th MT1

X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm X. Thnh phm Xng b tr c - n Xng b tr c - n Xng b tr c - n Xng p 4- 5 X. Thnh phm X. Thnh phm Xng b tr c - n Xng b tr c - n Kh Qun 12 X. Thnh phm Phng Kh thnh phm Knh GT HCM Knh OOH Xng b tr c - n X. Thnh phm Knh OOH Phng QA Kh Qun 12 Nhn S Vn Phng Xng P 1-3 X. Thnh phm X. Thnh phm Xng b tr c - n Xng B Tr C - n Xng b tr c - n Thu mu - K hch Xng P 4- 5 Knh OOH Knh MT

01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 02/01 02/01 02/01 02/01 03/01 03/01 04/01 05/01 05/01 05/01 05/01 05/01 06/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 09/01 09/01 10/01 11/01