You are on page 1of 8

Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju

Kolegij: Očuvanje i zaštita spomenika kulture Mentor: prof. Silvia Bekavac Student: Josipa Zelić

Obnova povijesne urbane cjeline Vukovara nakon Domovinskog rata. Kritika modela i metodološki aspekti.
(Seminarski rad)

Zadar, prosinac 2012.

povijesna urbanistička cjelina Vukovara je do rata bila jedna od najvrjednijih u Hrvatskoj. Karač Z. dvorac grofova Eltz. palača Srijemske ţupanije. raščišćavanje i po potrebi interventnu privremenu zaštitu detaljno arhitektonsko snimanje postojećega stanja konzervatorsko–restauratorske istražne radove(sondiranje građevnih struktura s identifikacijom razvojnih faza i odgovarajuća arhivsko-dokumentacijska istraživanja ) definiranje posebnih konzervatorskih uvjeta izradbu projekta reviziju projekata izvedbu građevinskih radova Na obnovi povijesne jezgre Vukovara primijenjena su četiri temeljna oblika obnove:     Konzervatorsko–restauratorska obnova spomeničkih graĎevina in situ Faksimilska obnova Obnova suvremenim interpolacijama Obnova uz gabaritne ili oblikovne korekcije 1 2 Živić D. . 40. Panić i Stanić.. 2008. Filipa i Jakova s Franjevačkim samostanom. barokne zgrade u starom dijelu Vukovara.. Velika većina povijesnih graĎevina. zgrada Kotarskog suda. godine.-154. Paunović. Ratnim razaranjima 1991. a zatim i neovlaštenim rušenjem uličnih poteza u vrijeme okupacije.Uvod Svojom urbanističkom koncepcijom te dobro očuvanim spomeničkim objektima i parkovnim naslijeĎem. .. 153. kao što su kompleks crkve Sv... Štulhofer A. Postupak i metode obnove Obnova svih vaţnijih spomenički graĎevina u Vukovaru je podrazumijevala2:        deminiranje. grobne graĎevine i mauzoleji porodica Eltz. 2008. od onih najjednostavnijih pa do reprezentativnijih graĎevina1 pretrpjele su teška oštećenja. povijesna jezgra Vukovara teško je stradala.

-155. širine) 3 4 Karač Z. koja je sastavni dio urbanističke obnove trga kod "Bećarskog kriţa")  simbolički vrijedne zgrade spomenici identiteta grada.. Kod svih suvremenih interpolacija u povijesnoj jezgri Vukovara konzervatorski je uvjetovano zadrţavanje:  povijesnoga koridora ulice (geometrije. 154. 154. Štulhofer A. . 3. kuća Radivojević uz most na Vuki). Karač Z.. – IV. kategorije ratne štete) kod kojih stupanj oštećenja omogućuje zadrţavanje izvorne strukture graĎevine. 2008. nivelete. Konzervatorsko–restauratorska obnova spomeničkih graĎevina in situ To je metoda koja se primjenjuje kod najvećega broja povijesnih zgrada(uglavnom za objekte I. 2008. Obnova suvremenim interpolacijama Primjenjuje se za rekonstrukciju potpuno srušenih djelova gradske jezgre.. Štulhofer A. U slučaju Vukovara obnovi se pristupa rehabilitacijski. Faksimilska obnova Jedna od zahtjevnijih metoda obnove spomenika koja označava točnu rekonstrukciju graĎevine ili predmeta.1... što znači da graĎevinu ne vraćamo u zadnje prijeratno stanje već se izvodi obnova s povratkom u izvornu. povijesnu fazu.3 2. uz odgovarajući rekonstrukcijski postupak.kao najstarija i oblikovno najzanimljivija graĎanska kuća iz 18. uglovnice na gradskim trgovima ili markantne zgrade u uličnom nizu (zgrada "Croatia osiguranja“ i ambijentalna prizemnica Garvanović. i to samo za nekoliko potpuno srušenih vaţnih zgrada prema sljedećim kriterijima4:  posebno vrijedne povijesne zgrade-(barokna kuća Poić kod "Bećarskog kriţa". Faksimilna obnova u Vukovaru je primjenjena selektivno zbog slabe dokumentiranosti povijesnih zgrada. stoljeća u Vukovaru)  urbanistički eksponirane zgrade-npr.. pa je njihovo vraćanje u vizuru ulice vaţno zbog prepoznavanja negdašnje gradske slike (npr.

2008.. TakoĎer kvalitetan primjer je i potez stambeno-poslovnih interpolacija u Frankopanskoj ulici. 158.    povijesne parcelacije (s ciljem očuvanja mjerila i ritma uličnoga poteza. odnosno referentnih visina vijenca.godinu. no ovaj kriterij zbog novih funkcija u praksi gotovo da i nije bio primjenjiv.7 5 6 Karač Z.6 4. Zatim robna kuća „Velepromet“ je primjer poštivanja autorstva gdje su za posljeratnu obnovu posluţili izvorni arhivski nacrti arhitekta Aleksandra Drogmanovića iz 1976. 155.-157. 2008... . Ovdje je vaţno spomenuti stambenoposlovnu zgradu „Blok 21 A“ arhitekta Vinka Penezića i Krešimira Rogine nagraĎenu nagradom „Vladimir Nazor“ kao najbolje arhitektonsko djelo u Hrvatskoj za 2002.-159. Štulhofer A. Štulhofer A. dok je u prijeratnoj obnovi izvoĎač radova proveo razna odstupanja i promjene materijala. Obnova uz gabaritne ili oblikovne korekcije To je metoda koja se primjenjuje na neuklopljene suvremene graĎevine ili na ranije neprimjerene intervencije koje su degradirale povijesno središte grada. je primjer loše obnove... Najveći se broj oblikovnih korekcija provodi na prizemni zonama povijesnih zgrada. 157. Primjer neuklopljene graĎevine je zgrada nekadašnje „Vukovarske banke“(danas Gradsko poglavarstvo) kojoj je u dijelu pročelja volumen sniţen za jedan kat i usklaĎen s visinom susjednih povijesnih graĎevina.. koja je ujedno jedno od najrazaranijih područja tokom rata uslijed čega su nestale nekadašnje vizure starih šokačkih kuća.. Štulhofer A. Karač Z. 2008. 7 Karač Z. strehe i sljemena povijesne ili tradicijske namjene gdje je to moguće.. doduše rezultat obnove vjerojatno i nije mogao biti bolji s obzirom na to da je cijeli proces ubrzan.5 Stambena zona Mitnice.. kako bi se onemogućilo spajanje više susjednih parcela u jednu veću) povijesne regulacijske i graĎevinske linije katnosti. U nijednom slučaju se nije oponašala okolna povjesna arhitektura i zahtjevala se razlika autentičnih povijesnih zgrada i novih interpolacija.

Za ovaj prostor karakteristična je ulica dr. obljetnicu njegova roĎenja. rodna kuća prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Ruţićke u kojoj je 9. obnova je pokrenuta 2004.g.GRADITELJSKA KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA VUKOVARA Nakon navedenih metoda i postupaka obnove Vukovara potrebno je reći nešto o obnovi vaţnijih graĎevinih spomenika grada Vukovara. Obnova počinje 2007. U zaštićenoj povijesnoj jezgri Vukovara definirana su tri osnovna modela obnove: obnova zatečenih povijesnih graĎevina. Franje TuĎmana. Kompleks dvorca Eltz je otvoren 30. Franje TuĎmana na broju 8. a u dvorištu je bila i kasnobarokna osuĎenička kapelica u kojoj su nekada ispovijedali 8 9 http://vukovar-vu. faksimilna obnova i novogradnje(suvremene interpolacije). zgrade se obnavljaju ne u zadnje prijeratno stanje. kao dio projekta „Istraţivanje.hr/hrvatska/hrvatska/vukovar-40-milijuna-kuna-za-obnovu-12-gradevina . za novi muzejsko-galerijski i multikulturalni centar – Gradski muzej Vukovar8 koji nema stalnu postavu. Tri zgrade su već završene: rezidencija Paunović. Završetak radova se očekuje pri kraju godine. Ovaj objekt se ubraja meĎu najreprezentativnije objekte baroknog razdoblja na hrvatskom tlu. Na osnovi sačuvanih arhivskih nacrta i prijeratnih fotografija.com. a osam kuća trenutno je u različitim fazama obnove. Uskoro će početi obnova kuće Paunović na broju 5. Za obnovu barokne jezgre predviĎeno je oko 40 milijuna kuna za ukupno 12 graĎevina od kojih je većina u Ulici dr. pretrpio je brojna oštećenja.g. Dvorac grofova Eltz izgraĎen 1749. otvoren muzej u njegov spomen je uništena tokom domovinskog rata. drvenu graĎu i vapnenu ţbuku.Vukovar – Vučedol“. Zlatna dolina i kuća u Ulici dr. a u obnovu je uloţeno oko 4 milijuna kuna.Franje TuĎmana u kojoj je koncentrirana najvrijednija arhitektonska kulturna baština grada. Palača Srijemske ţupanije izgraĎena 1777. nalazi Gradski muzej Vukovar.g. je povezana s palačom nekadašnje Kotarske oblasti. kao i konzervatorskih istraţivanja. U sklopu ovog projekta je i obnova barokne jezgre Vukovara koja se nalazi u starom Vukovaru. već što bliţe izvornom izgledu9.com/vukovar/hrvatska/otvoren-obnovljen-dvorac-eltz-u-vukovaru http://vinkovci.. dakle ovdje se koristi metoda konzervatorsko–restauratorske obnove spomeničkih graĎevina in situ. tokom tromjesečne opsade Vukovara 1991.listopada 2011. godine uz pomoć fundacije „Ruţićkina kuća“ otvorena je 2007. u njemu se od 1968. smješten je u glavnoj ulici Novog Vukovara i predstavlja jednu od najsnaţnijih urbanih dominanti. godine na 120. obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok . Zatim. samo povremene izloţbe. a izvoĎač radova koristi materijale iz doba originalne gradnje: punu opeku starog formata. prosinca 1977.

2008. 2008. zatim odabir najjeftinijih ili neiskusnih projektanata i izvoĎača.stv. Najvaţniji korak u pronalaţenju sredstava za financiranje obnove je poduzet 1999.14 10 11 http://onecroatia.hr/kultura/8846-obnova-najstarije-barokne-graevine-u-vukovaru-pri-kraju. 159.. .10 Unutar jezgre Vukovara se nalazi i kompleks franjevačkog samostana i crkve sv.hrv.info/turisticke_atrakcije/palaca-zupanije-srijemske-vukovar/ http://old. uvrštenjem povijesne jezgre Vukovara u katalog 100 najugroţenijih spomeničkih lokaliteta na svijetu fonda World Monuments Watch. primjerice velik broj oštećenih privatnih zgrada u povijesnoj jezgri Vukovara stoje u ruševinama jer nemaju javnu namjenu pa nisu obuhvaćene programom donacijske obnove iako imaju spomeničku vrijednost.. 152.. Bone dok su pojedini dijelovi crkve ostavljeni u razorenom stanju. kasnijih godina u obnovu Vukovara ulagala su i pojedina resorna ministarstva.hr/component/content/article/40-dnevne-vijesti/186-stv-vijesti-3005-poinje-obnovavukovarskog-radnikog-doma 13 Karač Z. Štulhofer A. kao Grand Hotel sluţio je gotovo čitavo stoljeće kao društveno i kulturno središte... Filipa i Jakova koji je do rata bio najstariji sačuvani barokni spomenik i uopće najstarija vukovarska graĎevina.odrţiva obnova i razvoj ratom razorene zajednice"12. Danas je u palači ponovo smještena uprava Vukovarsko-srijemske ţupanije. Glavni problemi obnove Vukovara Konkretni problemi na koje nailazimo u pokušajima obnove su: nerješeni vlasnički odnosi(bez suglasnosti s vlasnikom ne moţe se ništa). Kompleks je registriran kao spomenik kulture A kategorije te je obnovljen u povijesnom izgledu.html 12 http://www..13 Financije su glavi problem. Štulhofer A. crkva i samostan danas su zaštićeni spomenik kulture. takoĎer i neispunjavanje preuzetih obveza donatora zbog kojih neke obnove traju godinama. 14 Karač Z.11 Radnički dom u Vukovaru otvoren 1897. Sredstva za obnovu Vukovara su osiguravana preko političkih akcija i donacijskim odlukama. dok je obnova interijera još pod konzervatorskim radovima.g. Iako je ove godine ova graĎevina otvorena za javnost završena je samo vanjska obnova odnosno krovište i pročelje graĎevine u sklopu projekta "Obnova graditeljske baštine u gradskom središtu Vukovara .osuĎenike na smrt. primjer je vila Knoll i vodotoranj. Trenutno je u tijeku obnova orgulja i potrebno je još obnoviti kriţni put i oltar sv.-160.

. ali je urbanistička obnova izvedena loše.Zaključak Fizička rekonstrukcija grada se provodi u projektnom dijelu od proljeća 1998. U obnovu grada se očito ušlo pre naglo s konceptom koliko i kada a ne kako16. 2008.. Štulhofer A. provedena je djelotvorno i u relativno kratkom roku ali nepromišljeno.. 161. 2008. Moglo bi se čak reći da je s obnovom Vukovar izgubio svoj identitet. spomenici kulturne i povijesne baštine obnovljeni su vrlo dobro. 15 16 Karač Z.15 Sveukupno gledajući cijelinu grada rezultati uglavnom nisu dobri.. osobito njegove povijesne jezgre.... Štulhofer A. i još uvijek traje. Karač Z. obnova Vukovara. 149.

unios.2012. D. Obnova povijesne urbane cjeline Vukovara nakon domovinskog rata.hr/kultura/8846-obnova-najstarije-barokne-graevine-u-vukovaru-pri-kraju. Arhitektonski fakultet.google. 2003.12. Časopis GraĎevinar. Posljedice srbijanske agresije kao odrednica posljeratne obnove i razvitka Vukovara.12. Z.12. Kritika modela i metodološki aspekti.) http://onecroatia.hrv. A.stv. Zagreb.hr/hrvatska/hrvatska/vukovar-40-milijuna-kuna-za-obnovu-12-gradevina (12.12.vlada.) http://vukovar-vu.php?option=com_content&view=article&id=51&Ite mid=57&lang=hr (09.12.2012. 2008.2012.Nadilo.hr/component/content/article/40-dnevne-vijesti/186-stv-vijesti-3005-poinjeobnova-vukovarskog-radnikog-doma (12.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFo QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.) https://www.ptfos.Karač.hr%2Fhr%2Fcontent%2Fdownload%2F6587%2F 50351%2Ffile%2F6202. Internetske stranice: http://www.2012. Zagreb.Štulhofer.info/turisticke_atrakcije/palaca-zupanije-srijemske-vukovar/ (09.) .Literatura: B.pdf&ei=a_HIUKzqOISD4ASG6YGoAg&usg=AFQjCNFOnVR4hxsUuJlUCegbMuu_Do Soig&sig2=CIlE689xaJYCgRKYt3nv4A (12.2012.12.) http://old.) http://www.hr/ruzicka/index.12.com. Gospodarska obnova Vukovara i djelatnost fonda za obnovu i razvoj. Ţivić.html (09. Vukovar.com/vukovar/hrvatska/otvoren-obnovljen-dvorac-eltz-u-vukovaru (09.) http://vinkovci. 2008.2012.2012.