PASTELUL Pastelurile lui Vasile Alecsandri fac dovada peremptorie a unui poet pentru care lumea exterioară este

asumată în primul rând prin intermediul vizualităţii. Atent cu precădere la suprafeţele, liniile, culorile şi formele peisajului circumscris liric, ochiul autorului ştie să discearnă proporţii, să fixeze perspective sau să rezume distanţele dintre obiecte la o figuraţie a esenţialului. Vizualitatea fiind, ca să zicem aşa, facultatea dominantă a autorului, lumea, aşa cum este ea transcrisă în stampele pastelurilor, ne apare dominată de imagini motorii, de sugestii ale mişcării, de linii şi de suprafeţe aflate într-un raport de echilibru instabil, prin care între eul contemplativ şi realitate se conturează o corespondenţă certă, o armonie mai mult sau mai puţin secretă. Malul Siretului e un pastel reprezentativ pentru creaţia lui Alecsandri. Momentul zilei care este fixat aici este acela al matinalităţii, moment al expansiunii senzoriale, al suavităţii şi al delicateţii de a fi şi de a simţi. Desfăcute din strânsoarea tenebrelor, lucrurile şi fiinţele îşi regăsesc o prospeţime originară, un relief marcat de neprihană şi, în acelaşi timp, de o anumită incertitudine a fiinţării. E ca şi când poetul ar asista la regăsirea identităţii de sine a realului, după experienţa nocturnă a nediferenţierii. „Aburii”, comparaţi cu nişte „fantasme”, sporesc sugestia de vrajă a indecisului, de ezitare senzorială, de mister şi nedisociere de care momentul dimineţii este marcat. Totodată, imaginea matinalului se încarcă şi de unele conotaţii fantastice, de unele dimensiuni ale fabulosului, un fabulos tratat în peniţă miniaturală şi în regim al ostentaţiei vag manieriste, şi care e sugerat mai ales de comparaţia râului cu un „balaur”: „Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică / Şi, plutind deasupra luncii, pintre ramuri se despică, / Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur / Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur”. Poziţia eului liric este aceea a unui contemplativ, ce se situează într-o postură privilegiată şi care se abandonează cu totul farmecului reprezentării peisajului, precum şi unei stări de somnolenţă ce-i cuprinde încet-încet simţurile şi gândirea. De altfel, la această stare de somnolenţă, de toropeală senzitivă contribuie şi spectacolul curgerii, al unduirii necontenite, al prefacerii heracliteene a apei, care, în mişcarea sa neîntreruptă, ne oferă o imagine paradoxală de linişte şi tumult contras în sine, de dinamism şi încremenire. De altfel, o asemenea reprezentare a lumii şi, în particular, a malului Siretului sub spectrul contemplaţiei pune în evidenţă şi înclinaţia lui Alecsandri spre otium, spre linişte şi seninătate, prin intermediul căreia între privirea poetului şi suprafeţele realului nu există un hiatus, ori o opoziţie ireductibilă ci, mai curând, o stare de armonie, de reculegere, de senzualitate perceptivă. Paralelismul între interioritate şi exterioritate este, şi în acest pastel, de ordinul evidenţei. Seninătăţii ce domină eul liric îi corespunde un ritm monoton al naturii, o somnolenţă a elementelor, o încetinire a mişcărilor şi o surdinizare a zgomotelor lumii: „Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde / Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se perde, / Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos, / Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos. // Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, / Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprintioară, / Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor, / Bătând apa-ntunecată de un nour trecător”. Un cititor atent poate constata faptul că Alecsandri e atras nu doar de natura nudă, de lumea „aşa cum este ea” în relevanţa aspectelor sale fenomenale, ci mai curând de lumea fixată în memoria sa vizuală, în care natura se preschimbă în obiect estetic şi capătă un aspect reprezentativ, aproape spectacular. E vorba, aşadar, întrucâtva, de o natură

Lipsa de dinamism. ale lui Alecsandri. Rezumând un mod cu totul specific de a percepe jocul de suprafeţe şi de linii al realităţii. pentru policromia cu valoare exorcizantă: „Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale / Cu cel râu care-n veci curge. ca viziune şi stil. spectaculos (. / Cată ţintă. Viaţa pare simulată. e o dovadă a predilecţiei lui Alecsandri pentru miniatural. la 1 februarie 1869. poetul trece. armonie sufletească. concepte onto-poetice cu totul relative. părăsind năsipul cald”. S-ar părea că gândirea poetului. care sublinia acest dar al poetului de a „prelucra” artistic peisajul perceput: „Alecsandri caută.estetizată. Natura reală şi natura lucrată îl atrag în egală măsură. adesea. Nemişcarea e nota dominantă a tabloului.. claritate şi acel optimism sănătos care domină viaţa fiindcă o înţelege trăind-o deplin”. Poezia a fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare”. Alecsandri e departe de învolburările lamartiniene. / Lunca-n giuru-mi clocoteşte. conturat în imagini de o claritate supremă. oglindindu-se . în pastelurile lui Alecsandri. zăpada. oferă ochiului un spectacol diamantin. eliptice. au darul de a capta în modul cel mai direct însemnele naturii hibernale. într-un desen esenţializat. redate în propoziţii scurte. Primele două versuri. aşezată sub semnul poeticităţii. dându-i acestuia tonuri ale purităţii şi delicateţii. „Viaţă”. atotputernicia albului etc. De la datele realităţii empirice. transparenţa viziunii – sunt dominantele cadrului. măreţ. echilibru perfect între fond şi formă. de alb. Piru). Ion Pillat. Acest fapt a fost observat şi de criticul Eugen Simion. pentru nuanţa contrasă cu minuţie. poezia e structurată pe o alternanţă a planului real şi a planului fantastic.). ale naturii cuprinse de ger. „Şopârla de smarald”. reducţia la static a imaginilor. Condiţia este ca faptele să formeze o scenă frumoasă. ce trimite la imaginea râului ca un „balaur”. al în-scenării. Aceasta pentru că poetul are mai mereu gustul spectacolului. de zăpadă. „participare” sunt. cutreierat de fiare. Chiar când e prezentă. Teluric şi cosmic sunt realităţile generice care stau într-un paralelism relativ. sclipitor. trăirea se traduce mai curând prin reducţie la scara miniaturalului metaforic. „trăire”. al revelaţiei scripturale văzută ca artificiu. în fond. urmând meandrele şi contorsiunile delicate ale râului. grandios” (Al. cu toate atributele sale definitorii: gerul. găsea în pastelurile bardului din Mirceşti „simplicitate. în spaţiul imaginarului. Şi faptele sunt alese totdeauna cu grija de a participa la ceea ce am putea numi figura spectaculosului aşezat”. măsură. ritualizat. În acest pastel „frigul cumplit. Compoziţional. constrânge tabloul de natură la anumite cadre vizuale şi conferă o perspectivă estetică lumii. o şopârlă de smarald. lung la mine. în această geografie – în parte reală. un spectacol înscenat cu graţie. Ultima strofă a poeziei se aşază sub semnul unei predominanţe a interiorităţii. literaturizat. din perspectiva miniaturalului şi a graţiosului. E vorba de configurarea lirică a anotimpului hibernal în plenitudinea sa. nostalgia capătă o figuraţie simbolică ori de-a dreptul decorativă. de pildă. Chiar din titlu e surprins nucleul semantic al poeziei. făr-a se opri din cale. În fond.. Miezul iernei e unul dintre pastelurile cele mai reprezentative. aproape hieratic şi o versificaţie de ţinută impecabilă. „construit”. de o vigoare expresivă promptă. reconstruieşte. ochiul eului liric e cel care construieşte datele peisajului. tabloul de natură. aşezat în rama unei viziuni. Natura e un decor. cu alte cuvinte. Chiar peisajul ce pare a avea în cel mai înalt grad sugestia verosimilului este. al fantasticului sugerat cu graţie şi retorism abia disimulat. în parte imaginară – un număr de tablouri care să satisfacă apetitul cititorului din epocă pentru exotic. Între vitalitatea naturii în ebuliţia matinalităţii şi aspectul static-contemplativ al privitorului s-ar părea că există o opoziţie netă. spaţiul sinistru. ori de melancolia eminesciană în marginea reperezentării peisajului. în fond.

.reciproc. Din unghiul versificaţiei. / Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină. în ritm troheic şi rime împerecheate. Mii de stele argintii / În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. în care. cumplit! / Stelele par îngheţate. Configurarea naturii ca „templu”. relief. / Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare / Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare”. un contur apolinic. scoţând note-ngrozitoare”. cumplit”. de domolire a stihialului. cumplit”). accentuându-se totodată impresia de vrajă. codrii – organe sonoare / Unde crivăţul pătrunde. ca şi tonalitatea retorică au rolul de a traduce în vers extazul eului liric în faţa spectacolului grandios al naturii hibernale. pe cât este posibil. lipsa de dinamism.. dimensiune cosmică. cerul pare oţelit. aşadar surprins într-o fază superlativă a sa. La o astfel de atitudine extatică în faţa realului contribuie şi abundenţa referinţelor şi a elementelor ce redau strălucirea naturii surprinsă de îngheţ („cerul pare oţelit”. / E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată).. sugestie a monumentalului: „Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios / Ca înaltele coloane unui templu maiestos. După cum s-a observat de către critica literară. / Dar ce văd?. mai apropiat de materialitatea lumii. Ambianţa hibernală e redată într-o suită de imagini. tiparul încadrează colţul de natură. fără glas. dar şi prin epitete ce redau amplitudinea fenomenului natural („amar. Canonul liric. Impresia dominantă a tabloului liric e statică. Se vădeşte şi în acest mod predilecţia pentru pietre şi metale preţioase. O observaţie a lui Eugen Simion e edificatoare în această privinţă: „În Pasteluri (poeme de maturitate). Următoarele două versuri ne pun în faţa unui spaţiu mai amplu. se .. în care predominante sunt imaginile vizuale. „scârţâie”). Nemişcarea. punctele de suspensie. în raza lunei o fantasmă se arată. Alternanţa static-dinamic. „tehnica picturală predomină”.. poezia Miezul iernei este scrisă în versuri de 15-16 silabe. de mister atotputernic. o astfel de structură prozodică concurând la accentuarea tonalităţii esenţiale a pastelului. sugestia mişcării creând o imagine decupată cu minuţie a detaliului („Totul e în neclintire. sau. cum precizează Călinescu. Elementul termic dominant este gerul „amar. fantastic!. propoziţiile exclamative. prin convenţie poetică a universului surprins într-o ipostază a sa particulară. Imaginaţia revine pe pământ şi. decupajul foarte strict al imaginilor şi relieful lumii sub spectrul luminii şi al luminiscenţei sunt elementele peisajului surprinse cu cea mai mare acuitate de autor. îngustare a viziunii-amplitudine. / Munţii sunt a lui altare. „mii de stele argintii”). neclintirea elementelor conferă pastelului. fără viaţă. de artificializare.. ce conferă peisajului o amprentă cromatică ireală. pentru luminiscenţa cadrului. // O! tablou măreţ. / Nici un zbor în atmosferă. Pastelurile reprezintă un moment al desprinderii lui Alecsandri de reveria romantică şi de fixare a unui imaginar mai substanţial. redându-i o dimensiune ascunsă. / Şi pe ele se aşează bolta cerului senină. fază redată prin verbe de tip onomatopeic („trăsnesc”. pe zăpadă – nici un pas. de tiparele structural-organice ale universului. structurarea peisajului în forme apolinice nu sunt altceva decât modalităţi de „îmblânzire” a naturii. în fond. detalii. metafore ce conferă anotimpului amplitudine. Pastelul Miezul iernei ilustrează concepţia lui Alecsandri despre redarea naturii în cadrele eufemizante ale versului. „zăpada cristalină”. în primele trei strofe. revelaţia estetică. de tulburătoare solaritate: „În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar. de înfiorare afectivă abia reţinută a poetului înaintea unei lumi de nepământească frumuseţe. artisticitatea. Alecsandri face însă efortul de a da o anumită substanţă şi coerenţă acestei geografii sacre. Semnele de punctuaţie. Ultima strofă aduce o notă de dinamism în ansamblul poeziei.

prin cultul formei armonioase şi prin predilecţia pentru unele forme ale vitalismului marcat de un optimism funciar. aude-n câmp lătrare şi zăreşte cu uimire / O căsuţă drăgălaşă cu ferestrele lucind. a unor verbe de aspect onomatopeic. în imaginarul poetic. / Şi răchiţile se-ndoaie lovindu-se de pământ. cu efect de aliteraţie („vâjâie prin vijelie”) dar. Iarna se plânge de frig. de prin sate. îşi află echilibrul şi confortul ontic („Fericit acel ce noaptea rătăcit în viscolire / Stă. lupii urlă. Senzaţia de învolburare. . securizant. Ultima strofă a poeziei aduce cu sine speranţa ieşirii din acest labirint alb marcat de viscol. spre a vorbi în limbajul psihanalizei. vizuale şi auditive din care se alcătuieşte o panoramă dominată de imaginea învolburată a zăpezii atotstăpânitoare. / Turmele tremură: corbii zbor vârtej. Intervine. toamna. frigului şi zăpezii şi o a doua parte. se poate desprinde din poezia Viscolul un anumit mod de a înscena peisajul. cum se poate remarca de la bun început. Solarităţii i se opune aici un tablou al crivăţului devastator. tabloul structurat de Alecsandri în imagini apăsate sugerează substratul stihinic al naturii. primăvara celebrează nunta cosmică: «însoţirea naturii cu mândrul soare». repetiţiile. vaiet. Poezia are. urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă. o dorinţă a poetului de a da un aspect spectacular tabloului.. răpiţi de vânt. o astfel de structurare în grilă patetică ori spectaculară a peisajului. vaiet.. corespunde cu mesajul (limbajul) de suprafaţă al poemelor”. în poezia Viscolul. răget. enumeraţiile. Pastelul lui Alecsandri se detaşează. hiperbolizată. / Unde dulcea ospeţie îl întâmpină zâmbind!”).. alcătuită din ultima strofă. de destrămare a echilibrului lumii este sugerată de poet prin prezenţa unor enumeraţii şi repetiţii („Zberăt. al elementarităţii de stirpe apolinică. / Noaptea cade. / Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal. răget. Exclamaţiile. situată sub semnul îngheţului.. de mişcări contradictorii şi de dislocări spaţiale trasează un relief halucinant prin densitate imagistică şi. de frig. în care sunt foarte transparente sugestiile luminii.”). Alecsandri vede (cântă) acelaşi peisaj iarna.. şi prin imaginea de ansamblu.încorporează în materie. de pe câmpie. de zăpada de o abundenţă apocaliptică. nu în ultimul rând. într-o cavalcadă de senzaţii motorii. Lupii suri ies după pradă. totodată. vara. de a însufleţi prin mijloace retorice colţul de natură aflat în posesia frigului şi viscolului necruţător. ale căldurii şi confortului. Considerat de unii exegeţi ca un poet al solarităţii. / Şi-n departe se aude un nechez răsunător. Vai de cal şi călător”. în primul rând. prin dinamismul şi rapiditatea cu care se succed imaginile lirice. şi nuanţa temporală. // Viscolul frământă lumea!. al zăpezii şi al frigului ce destramă întreaga coerenţă a naturii. o altă faţetă a structurii sale poetice. Sensibilitatea lirică se modifică în funcţie de orarul universului. o primă parte e dominată de imaginile îngheţului. primăvara. de frig. Într-adevăr.. O apocalipsă albă. ţipet. cum observa Eugen Simion.. / Valuri albe trec în zare. o „retorică a peisajului”. Cum semnalam la început: Pastelurile sunt scrise într-un loc bine ocrotit şi cu un sentiment neascuns de ostilitate faţă de asprimile naturii. se aşeazăn lung troian / Ca nisipurile dese din pustiul african. în care aglomerarea de detalii şi de ritmuri. forţa elementară ce se degajă din acţiunea viscolului şi care aboleşte parcă orice prezenţă a umanului: „Crivăţul din meazănoapte vâjâie prin vijelie. Însă nu întotdeauna mesajul latent. al pustiirii produse de stihiile naturii. figurile onomatopeice sunt tot atâtea procedee ce pun în lumină un astfel de retorism. ţipet.. / Alergând. // Zberăt. o structură duală. de pe dealuri. Imaginea „căsuţei drăgălaşe” aduce cu sine sugestia unui spaţiu ocrotitor. în care fiinţa umană se adăposteşte de agresiunile naturii dinafară. mii de glasuri spăimântate / Se ridică de prin codri. Alecsandri ne oferă.

3. Istoria critică a literaturii române. Fără a medita prea mult pe seama precarităţii lumii. atâta culoare şi atâta animaţie ca în imaginara sală a „concertului” lui V. Editura Didactică şi Pedagogică. Şerban Cioculescu. din natura dezlănţuită. însă cele mai multe strofe prezintă „mişcarea animată” a florilor şi păsărilor. Bucureşti. Eugen Simion. retragerea într-un spaţiu securizant e mecanismul afectiv ce pune în mişcare imaginile marcate deopotrivă de obiectivare şi de sensibilitate transfiguratoare ale pastelurilor lui Vasile Alecsandri. G. Alecsandri e un poet ce surprinde. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Bucureşti. Frăţiori şi romăniţe care se aţin la drumuri. un contemplativ. pe seama efemerităţii fiinţei umane în raport cu eternitatea cosmosului. asemănătoare în multe privinţe cu cea umana. cu pitorescul şi culoarea ei. la început. Editura Minerva. 1971.Evident. în finalul poeziei. Bibliografie critică selectivă 1. Pastelul floral în literatura română Pastelul floral are o lungă tradiţie în literatura română. N. omul îşi presimte. reintegrarea în structurile universului. Dimineaţa poeţilor. nicidecum din contemplaţia naturii”. Clopoţei şi măzărele. 4. Alecsandri e. Vladimir Streinu. Nicolae Manolescu observă că „Lirismul Pastelurilor provine din emoţia recluziunii. în „defilarea” lor spre „sala de concert”. Sigur. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Alecsandri. Bucureşti. 1980. adică spre „poiana tăinuită”. rumen. vin pe rând. îmbătate de parfumuri. dar uneori. Călinescu. ritmurile lumii supuse devenirii perpetue. de substanţializare a viziunilor şi de materializare a sugestiei. Istoria literaturii române moderne. poezia fiind considerată drept una dintre cele „naţionale”. 1968. 1977. există şi un mecanism poetic al obiectivării imaginaţiei. dar cu deprinderi şi conduită omeneşti. cum se observă în versurile următoare: Iată. Manolescu. reîntoarcerea în sânul unei naturi situată între elementaritate şi fenomenalitate. 1982. Din clasicii noştri. Cincisprezece poeţi. prin excelenţă. poezia se distinge prin delicateţea tonului şi frăgezimea florilor înşirate. cu năltuţa odoleană. în tectonica universului. gătite în „costume de gală” pentru marele concert. Pe bună dreptate. reprezentative prin denumirile populare date florilor şi păsărilor 1. transformând peisajul într-o scenografie adesea graţioasă. Recluziunea. un poet ce pune natura în grilă decorativă. . şi într-una apocaliptică. 5. Editura Minerva. De aici diversitatea lumii florale. cum se întâmplă în Viscolul. Prin Concertul în luncă. 2. La nici un alt poet al veacului al XIX-lea nu vom afla atâta bogăţie florală. ca pe pânza unui fin pastelist. şi pătrund cole-n poiană Bujorelul vioi. mişcările cele mai intime ale peisajului. Vasile Alecsandri a pus pentru prima dată în circulaţie motivele florale autohtone. Exclus. dincolo de retorica peisajului pe care Alecsandri o pune în joc în pastelurile sale. 6. Mircea Tomuş. 1990. cred. Fiecare „spectator” vine din mediul lui natural. Tudor Vianu. există în pastel şi un tablou al pregătirii cititorului pentru concertul privighetorii. Editura Eminescu. Dincolo de uşoara notă de melancolie din substratul versurilor. Epitetul personificator atribuie florilor şi păsărilor acele calităţi şi înfăţişări care plac tinerilor cititori. Edgar Papu. Bucureşti. Ei descoperă astfel frumuseţea pastelului floral românesc. Editura pentru Literatură. Bucureşti. păreche.

garoafa. nalba şi micşunelele „Par lacrimi mari de nestimată pe-un tort de catifea cusută”.. în poezia În grădină. o seamă de poeţi au descris lumea florilor. Dediţei şi garofiţe pârguite-n foc de soare. crinul. Curcubeu. şi-arar durerile dădeau ocoale.. / Şi pare-n întuneric un Crist umblând pe ape. de 18 silabe. drame. Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de romăniţe. iasomia. şi florile-mi dezmiardă ochii. Aceste trăsături se . stelişoare. Cele 22 de pasteluri din volumul amintit sunt adevărate „imnuri” închinate florilor: trandafirul. garoafa i-a rămas pe suflet poetului „ca un strop de sânge”. Ele formează un spaţiu închis care înlesneşte „aducerile-aminte” din „Edenul” copilăriei. Le aflăm în creaţiile lui M.”. Ele mijlocesc o fluiditate lentă a versului. Remarcabile sunt în acest sens Pastel. fără soţie. micşunelele. Abia cu Dimitrie Anghel (1872-1914) poezia florală românească îşi lărgeşte sfera de cuprindere şi dobândeşte noi conotaţii. Ultima poezie descrie un tablou de vară când „ceru-i una cu apele albastre”. Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească. Şi fete nu-s pe tot pământul să-mbrace mai frumoase rochii. După cum se observă. maghiranii i se par „tăcuţi şi trişti”. stabileşte prin versurile sale o corespondenţă între om şi natură. O fantazie uriaşă le-a dat un strai la fiecare.. oacheşele viorele Se retrag de el departe. crizantemele. Macedonski. amintirile-s ca fulgii rămaşi uitaţi în cuiburi goale!”. cum a fost nu o dată supranumit. trandafirii „S-aprind prin crengi”. conferindu-le diferite simboluri. Volumul de debut al poetului. este evocată o stare de spirit prin realizarea unui tablou de natură în care florile sunt umanizate. viorelele. blânde nalbe Urmărind pe busuiocul iubitor de sânuri albe. lăcrămioarele. adaugă florilor de luncă şi de vale din poezia lui V.a. cu picioare iambice şi cu rimă feminină. maghiranii. Coşbuc. Evocarea florilor se bazează pe senzaţii olfactive şi pe caracterizări ce sugerează calităţi morale şi atitudini umane: iasomia e „sfioasă”. Toporaşi ce se închină gingaşelor lăcrimioare. Alecsandri. Al. cicoarea. romaniţele ş. precum se vede şi în strofele din pastelul intitulat Florile2: De câte ori deschid portiţa şi intru în grădină-mi pare Că mă cuprinde-o vrajă dulce. busuiocul. „Poetul florilor”.. râzând vesel între ele… După V. Nufărul din baltă vine întristat. Eroul liric intră în grădină ca într-un templu. pasiuni. versul lui D. lăsându-i hlamida regească Să poată-mpărţi cu fală norodu-i de mironosiţe. până în seară. Astfel. însă fără ca ele să constituie pasteluri florale propriu-zise. leandrul. În lumea florilor sale găsim patimi. pentru că nu-i bagă nimeni în seamă. Pe crin l-a miruit în frunte. ultima strofa stabileşte corespondenţa dintre tabloul de natură şi starea afectivă a poetului: „Şi dulci treceau zilele toate. „când farul îşi aprinde lumina sub pleoape. / Ah. iar florile-i „dezmiardă ochii”. potenţează acea graţie şi muzicalitate specifică poetului simbolist. Şi cât el apare galbin. Vine cimbrul de la câmpuri cu fetica de la vie. brânduşele.Iată frageda sulcină. Alecsandri pe cele din grădină şi din preajma locuinţei poetului simbolist. G. Eminescu. În grădină(1905). slânjenelul. Anghel este deosebit de lung. În port. Şi în alte poezii natura este prezentată în diferitele ei ipostaze. fiind cuprins de-o „vrajă dulce”.

.. Balul pomilor ş... în imaginaţia poetului. o sută şi o mie. Poeta a iubit şi a descris atât .. târziu.. precum în primele două strofe din pastelul Balul pomilor : Cu legănări abia simţite şi ritmice. ci reprezentări directe. Însă de cele mai multe ori florile. lungi umbre se vor culca pe lunci. Florile din „grădina” poetului sunt surprinse în diferite anotimpuri. Crizanteme. şi-n urmă iarăşi vin la loc. Când gol va fi cireşul. Dacă în creaţia lui T.. …………….în prim-plan apar miniaturalul şi graţiosul. jocul de culori şi parfumuri se transformă. gutuile sunt nu metafore. Stând gata parcă sa înceapă un pas uşor de menuet. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. Dureri ascunse. Arghezi accesibilă copiilor. de răsărit şi apus. Cu braţe goale. Cochetării şi graţii albe. în culorile aprinse din perioada înfloririi. unde mişcarea. şi roze gesturi.... prin sinestezie. la Ion Pillat aceste categorii estetice se interferează cu nostalgia faţă de îndepărtata vârstă a copilăriei: Cireşul va fi roşu. tu.. când sufletul eroului liric este marcat de tristeţe şi melancolie. dulci arome Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. cu alternarea de întuneric şi lumină. Deşi versurile au semnificaţii profunde şi o muzicalitate care aminteşte de poezia lui Paul Verlaine şi Albert Samain. […] / Şi-n inimi. cel de-odinioară / Din somnul tău. Originalitatea. Peisajul natal şi mai ales roadele pământului sugerează bucuriile copilăriei: „Castanele coapte. piersicile mature. Unele dintre cele mai frumoase pasteluri florale din literatura româna sunt cuprinse în volumul Pe Argeş în sus de Ion Pillat.a. zarzării şi prunii Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. Pe pajiştea din faţa casei. viu ca şi întâia oară. se-nclină.. ca şi-n copilărie. fata va prinde-n şorţul ei... savoarea acestei poezii nu pot fi contestate şi Pe Argeş în suseste unul din momentele lirice fundamentale de după război” 3. trezesc şi stimulează sentimente de bucurie. Ecouri şi simboluri din poezia florală a lui D.. / Te scoli din somn. Se cată ram cu ram. Cireşele pe ramuri vor atârna cercei. iar cerul plin de stele.. La fiece prăjină. strugurele tămâios.. încet-încet. într-un veritabil „dans” al componentelor naturii. dar şi cu cele stinse din perioada căderii petalelor. copil de-odinioară” (Copil de-odinioară). Bunicei i-aş aduce acasă coşuri grele. Dragoste. multe sensuri sunt accesibile şi pentru elevii din ciclul primar. muzica şi mireasma florilor creează. Linişte. meditând adeseori asupra duratei limitate a anotimpului şi a existenţei omeneşti. Anghel pot fi identificate în pastelurile Otiliei Cazimir din volumul Fluturi de noapte (1926). Măgheranii.. Horele şi Cartea cu jucării. Şi când. După ploaie...observă cu uşurinţă în poezii precum: În grădină.. nucile. (Cireşul). chiar cele ale pomilor. de extaz. caişii.. De-aş mai avea bunică şi sufletul de-atunci... Sentimentul acut al trecerii timpului este dublat de nostalgia copilăriei pierdute: „Prin iarnă din cămara zăvorâtă / Se furişează cald miros de mere. o atmosferă de sărbătoare..

pentru că sunt extraordinar / De ocupată / Şi numi mai văd capul de treabă. florile. prin valorificarea categoriei estetice a miniaturalului. Amurg. licuricii – şi ei. O altă reprezentantă a pastelului floral în literatura română este Ana Blandiana. adică o sinestezie. „stânjeneii”. micşunele. smălţuită. zambile. / Pe brazde negre înfloreau pansele / Şi le stropeau pe înserat bătrânii mei / C-o stropitoare verde. sunt tratate pictural. / Simetrice. Alte întâmplări din grădina mea(1983) şi Întâmplări de pe strada mea(1988) autoarea îşi retrăieşte copilăria cu sentimentele şi reveriile acestei vârste. În volumul Întâmplări din grădina mea5. În general. / Stă şi toarce un pisoi. / Se întinde şi-un troscot. spre exasperarea unei furnici iubitoare de ordine şi disciplină. olfactive şi tactile. / Pe o frunză de mărar (presată) /Cu un picioruş de furnică. Aici şi în multe poezii ale Otiliei Cazimir „discreţia.a. cu prospeţimea vârstei dintâi. apoi florile pomilor şi ale pădurii etc. Pelerinaj sentimental ş. ca într-un paradis al tuturor libertăţilor: violetele şi prunele. / Profitând că nu-s un zbir. / La umbră de pătrunjel. Ana Blandiana ne înfăţişează „lumea” vegetală proaspătă. Universul floral al Otiliei Cazimir este „scăldat” de miresme adormitoare. / Şi văzând că-i slobodă. // Castanii drepţi. clipind floral. În crâng. parcă încărcata de rouă. / Grădina noastră… n-o mai recunosc” (Pelerinaj sentimental). ori „copilărindu-se”. ba chiar şi loboda. gogoşarii şi frunzele de măcriş. Cunoştea un număr impresionant de flori: romaniţe. Descrierile alternează cu depănarea amintirilor care accentuează regretul după mediul şi timpul „Edenului” de altădată: „Grădina mea – grădina copilăriei mele – / Avea odată straturi şi alei. pe vântul cenuşiu coboară / Corăbioare transparente de mătasă / Şi.florile de câmp. „cârciumăresele” sau „trandafirii”. / Doarme dus şi un căţel. / Iar un dovlecel . care prin cele trei volume de poezii: Întâmplări din grădina mea(1980). / Creşte-n voie-o lobodă. / Vă scriu în grabă. troscotul etc. de nuci amare. (re)trăindu-şi propria copilărie. Materialul poetic îl formează florile: „romaniţele”. uşoară. însă o face – cu deosebire în cartea din 1980 – ca şi cum şi-ar vorbi sieşi. după „modelul” din poezia lui D. ca o altă figurare a universului nostru omenesc. de zambile somptuoase. cât şi cele de grădină. egale şi rigide”. În grădinalirică a scriitoarei „face oricine ce vrea”. cu atenţie sporită pentru contururi şi culori. / Ziua doarme-un licurici. cum citim în poezia Între flori: „Mireasma florilor prea tinere şi albe / Pluteşte prin grădini. având ca rezultat o imagine completă. de fân proaspăt cosit. ceea ce-i prea de tot. Alteori pastelul floral îi prilejuieşte eroului liric. Vinovată de această harababură este bineînţeles poeta care a impus o singură lege în grădina sa „Face oricine ce vrea”: „Sub o frunză de măcriş. / Înalţă parfumate piramide / De flori în fildeş palid cizelate. / A crescut şi-un fir de pir. pur şi simplu. în iarba fragedă se lasă. crini. de gutuie. / Erau pe-aicea flori de mărgărită / Şi micşunele cu parfum de mosc. / Creşte-o floare pe furiş. Plantele crescute în devălmăşie urcă pe gard la vecini. precum şicelelalte elemente ale peisajului. duioşia merg paralel cu melancolia”4. Anghel.. cu frunze înstelate. Percepţia frumuseţii acestora este concretizată în senzaţii sonore.. „crăiţele”. poeta îi avertizează pe micii cititori: „. Poeta se adresează copiilor în versurile ei. creşte şi înfloreşte orice. Ele sunt prezentate în poezii precum: Între flori. Primăvara. / Sub o tufă de urzici. / Ba.. o evocare sentimentală a copilăriei. dar şi cu intenţia declarată de a-i antrena în acest joc pe micii cititori. / Din meri.. investind-o în acelaşi timp cu atribute umane. liniştiţi. / O cărticică foarte mică”. strugurii şi castraveţii. / Sub un fir de caprifoi. petunii. de florile castanilor aşezate piramidal ca într-o adevărată sculptură.

/ Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea prea tare. / Mă ascund între coperte de abecedar // Şi mă joc cu litere şi cuvintele. / Îmi creşte câte o floare..] / Cum or fi oare slânjeneii / Când îşi leapădă cămăşuţele şi ciorăpeii [. le cultivă deprinderi etc. îi amuză. o autentică lecţie de iniţiere pentru cei mici. / De aceea şi eu zic: Uite că-n grădina mea / Face oricine ce vrea”. integrabilă artei. de basm. O lume a florilor şi fructelor. în vârful fiecărui fir de păr. din Fapt divers. Astfel trăieşte fericirea vârstei eroina din poezia Minune (care este chiar poeta la vârsta primei copilării). cu frumuseţea florilor: „Uneori. unde actul creaţiei este văzut asemenea unui joc distractiv: „Poate vă întrebaţi. când sunt fericită întradevăr. nu toată cartea din 1980 a Anei Blandiana rămâne pe tărâmul poeziei. În schimb. e destul să mă întristez numai un pic / Ca să nu mai rămână din toata frumuseţea nimic. În această din urmă culegere de versuri pentru cei mici. de a se defula. şi nu explorarea universului lor de simţire. are în vedere mai ales antrenarea lor la lectură. de basm fără sfârşit. copiii Anei Blandiana devin imaginativi. mai ales. în percepţia ei naivă. Poeta simte imperios nevoia de a se juca. cum o şi spune în Cuvânt înainte din acest volum. copii. fratern. „întâmplări” scăldate în umor cald. / Simt (sau poate numai mi se pare) / Cum. Ea este stăpânită de plinătatea sentimentului de „fericire” pe care-l trăieşte frenetic. Aflaţi la vârsta fragedă a multor întrebări şi a dorinţei de a fi altfel decât cum sunt. legumelor de tot felul. atribuindu-şi calităţi pe care numai eroii de aici le pot avea. tocmai bună în varietatea ei de forme şi culori.Ea se vede ca om „mare” travestit în omuleţ.. făcând pasul din lumea reală în cea ficţională. / Ce să fac? Tot ce se poate / Că-i prea multă libertate. aventura viermelui pătruns în prună. eu nu caut decât un loc / Unde-aş putea să mă joc.. încât rareori mai reuşeşte pagini de literatură veritabilă. binişor... Printr-o ingenioasă suită de personificări şi interogaţii. al frumosului. De pildă. poeta se întreabă retoric. / Mi-a spus mie o furnică: / Multă libertate strică. Într-o bună parte a textelor de aici autoarea nu face mai mult decât să-şi întreţină micii cititori colocvial. / Ce caut eu cu vorbele printre jucării / Şi de ce vin încărcată de rime / Când nu m-a chemat aici nime. visează în lumea lor fericită. / De teamă să nu se desprindă. de a-i provoca pe aceştia în imaginaţia lor nelimitată. / Cum vă jucaţi voi cu «basmele în bucăţele»…”. să-şi închipuie „aventuri” fermecătoare. / Şi ştiu că sunt grozav de frumoasă / Cu podoaba aceea împărătească. fără a sonda în esenţă inimaginabila lor lume fantastică. adresându-se în mod special acestora. Copiii din cartea Anei Blandiana se joacă. Capodopera poeziei pentru copii a Anei Blandiana este creaţia intitulată Oare cum or fi florile.grăbit / Sare gardul ilicit. Din păcate. Preocupată astfel prea mult de „accesibilitatea” vârstei. În această situaţie versul însuşi ajunge mai puţin expresiv.] De fapt. a rândunelelor ingenioase.. / Dar nu vreau să schimb nimic. / Şi. / [. // Şi pentru că nu mă pot juca în cărţile mari. / De teamă să nu se ofilească / Şi nici să mă privesc în vreo oglinda. /E uşor: / Nu trebuie decât să fiţi / Foarte fericiţi”.] / Şi . purtător mai degrabă de informaţie decât de emoţie transfigurantă. / Eu cred că puteţi încerca şi voi. autoarea. / Iar o viespe rea de gură / Mi-a spus că-i harababură. poeta coboară adesea „ştacheta” creativităţii până într-atât. iar această frumuseţe este asemănată. dincolo de virtuţile lor formativpedagogice. îi antrenează în „jocuri”. în poezia cu titlul omonim: „Oare cum or fi florile / Când nu se uită nimeni la ele / Şi se desbracă pe furiş / Până la piele? / Cum or fi arătând romaniţele / Când îşi dau jos rochiţele [. simte că devine mai frumoasă. unde se simt mai fericiţi.

cum cresc. p. oare. Bucureşti. căpşunele şi morcovii. Editura Ion Creangă. creata si dusa la celebritate de Vasile Alecsandri intr-un ciclu de versuri. antologie şi prefaţă de Georgeta Antonescu. echilibrata sub raportul temperaturii. ce culoare şi ce gust ori miros au violetele şi prunele. şlefuite cu migală şi răbdare. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. se poate spune că Ana Blandiana a dorit să arate copiilor „intimitatea” florilor. . un adevărat „Paradis” al florilor şi legumelor. Întâmplări din grădina mea. adică tocmai frumuseţea multicoloră a acestora. / Încât parcă sunt croite pentru o serbare / La care prinţii se maschează-n plante?”."Pasteluri" Pastelul este o specie a genului liric cunoscuta in aceasta forma numai in literatura romana.. să observe şi să privească modul cum răsar. umorul cu funcţie uşor moralizatoare. numit chiar "Pasteluri".. [. 1957. p. 48. 2 Poeziile din opera lui Dimitrie Anghel au fost extrase din volumul Poezii şi proză. 1960. Natura oferă alte şi alte surse de inspiraţie poetică.. Poeziile au aparut (cu doua exceptii) in revista "Convorbiri literare" in perioada 1868-1869. arătând oamenilor faţa lor de perpetuă sărbătoare.] / Şi mai ales trandafirii cum arată. pentru că procedeul acesta ingenios îi înlesneşte poetei descrierea colorată a primenelii florilor. fără a aluneca într-un didacticism desuet. Călinescu. 1982. si individualizeaza un colt de natura lipsit de sublimitate. Bucureşti. Bucureşti. 1996. 860. pepenii şi pătrunjeii etc. 5 Ana Blandiana. Editura Humanitas. însă amintita privire prin „gaura cheii din uşă” nu este decât un mijloc de incitare. care învaţă acum să le deosebească şi să le admire frumuseţea. limba armonioasă. Versul curgător. Vasile Alecsandri . strugurii şi castraveţii. fac din versurile Anei Blandiana adevărate giuvaiere. redate prin folosirea cu tact a diminutivelor. „grădina” lirică a scriitoarei este foarte bogată şi variată. al rotatiei anotimpurilor. privindu-le în grădină sau în altă parte. 4 Vezi „Prefaţa” lui Constantin Ciopraga la vol. XXIX.. NOTE 1 Vezi Natura în poezia românească.cum pot să fie crăiţele / Când îşi desleagă fustiţele [. florile au devenit astfel familiare. toate menite să-i instruiască şi în acelaşi timp să-i sensibilizeze pe cititori în faţa spectacolului vieţii. prin joc imaginativ. Copiii sunt chemaţi. / Fără costumele lor atât de elegante. faţa ascunsă a acestora. cit. ESPLA. apropiate micilor cititori. Editura Minerva. Bucureşti. aceea pe care copiii o cunosc. Dintr-o anumită perspectivă. Poezii (1928-1963) de Otilia Cazimir. Sfidand sabloanele. Personificându-le şi „dezbrăcându-le” de hăinuţele obişnuite. El descrie o zona cuprinsa intre deal si campie. al formelor de viata vegetala. p. Alecsandri se fixeaza la geografia autohtona. În general. una din ipostazele veridice ale pamantului romanesc. editia a II-a.] / Şi cârciumăresele cum or fi / Fără catrinţele lor roşii şi portocalii. ed. 3 G..

turma* de fluier … lenes cu-amurg se adapa”. Cu "Pastelurile" Alecsandri atinge treapta deplinei maturizari a talentului. In poezia lui Ion Pillat tabloulsurprinde crepusculul (apusul de soare) si efectul acestui moment virtual si afectiv asupra lumii terestre . facand astfel legatura cu planul teluric. vantul. in literature culta. la ceasurile sorocite.murmurul…s-astins” . simple si permanente: in zbenguierile dragostei si in incordarea activitatii productive. El implica regularitatea ciclurilor naturii. armonia randuielilor firii. Iarna acopera cu troiene campurile. aceste poezii manifesta preocuparea pentru satisfacerea unor exigente specifice: compozitie. Fortele naturii.. scoate lupii la prada in noptile cu vifornita. dar si dinamic si auditiv. Oamenii insisi participa la jubilatia universala. iar zona terestra se vaacoperi de linistea binefacatoare (.cumpatarea* stelei reflecatate in apa. vara rodeste holdele cu ploi fertile si soare cald. recurge la o mica inscenare. La fel se ogarnizeaza si elementeletabloului pe axa sus-jos : . ordinea imanenta a creatiei. Anotimpurile vin si pleaca: Toamna rugineste lunca. ploaia. rasplatind osteneala seceratorilor. linistea satului adormit si oracaitul broastelor succed muncii harnice si invalmasitei agitatii diurne.. cursivitatea. in timp ce bolta cereasca va gazdui . Versul isi pastreaza simplitatea. fara digresiuni sau paranteze. in care se exprima sentimente despre natuira se numestepastel... toate pregatindu-se catre repausul nocturne : . surprinzand conturul obiectelor. care sprijina degajarea unui sens. intaresc sentimentul de seninatate clasica. traduce momentan senzatia. Legate de artele plastice (pastel=desen in creion moale. repetandu-si lucrarea. colorit. cu ochii unui privitor din afara. . viscolul se integreaza marelui mecanism planetar. 121 culegere Taida ) Specia genului liric. limpezimea. . in doua atitudini ...aurul „‟pur‟‟ al amurgului invaluietotul . Termenul provine din limba italiana . mai ales miscarile si detaliile. Pastel ( Ion Pillat . terminata adesea in poanta.. plutesc in aer ca un roi de fluturi albi"). apartinand nemijlocit naturii si incorporandu-se ei.lumea deple*) . Zilele se scurg calme: Inserarea urmeaza diminetii. de obicei de patru strofe. Dese comparatii gratioase ("Fulgii zbor. Formula compozitioanala. pentru destinderea atmosferei. usor colorat). Seara pe ape) (Vezi pag. dar e descrisa obiectiv. Timpul "Pastelurilor" este invariabil prezentul.pastelle‟‟ care inseaman . primavara se anunta cu intoarcerea cocotilor si randunelelor.efect de culoarea „‟ prin amestecul de culori noi O trasatura a pastelului o constitue conturarea unui tablou sau a unei succesiuni de tablouri dinnatura care exercita o anumita fascinatie asupra cititorului. prin elanul exploziv al mugurilor si iesirea plugarilor la munca. Tabloul e dinamic si concis. intrucat poezia ne implica in postura de spectatori. sau pline de o calma maiestate ("Fumuri albe se ridica in vazduhul scanteios/Ca inaltele coloane unui templu meiestos"). Corespondenta sentiment / natura (romantica) este subliniata de faptul ca tabloul este insufletit de o prezenta umana. Desenul esentializeaza. aduce nori suri si vanturi fioroase. in mod precumpanitor. bazata pe perceptie. Ei reprezinta mai putin taranimea unei societati determinate si mai mult tipului unei umanitati atemporale. ei sunt zugraviti.Universul "Pastelurilor" e strabatut de euforie vitala si optimism cosmic. Imaginea. echilibru.

. la sfarsitul poeziei.imagini auditive” care vor arupleta universal poetic creat apropiindu-lde oranduirea paradisiaca . . apelandu-se la cateva epitete. prima indeplinind rolul unei strofe refren ce se repeta cu modulatiiminime. la opersonificare si o comparatie fara relief stilistic. . … inlumina “.. Strofa 2 -alcatuieste o secventa poetica distincta. saracit de sensuri metaforice. gandul).O alta trasatura a pastelului este reprezenta elementele stilistice folosite cu precadere in pastel:epitetele cromatice sau metafore care trimit* la vizualitate (. de iluzii. . Strofa 1-4 surprind atat imagini exterioare(noaptea) cat si imagini interioare (cugetul. Tema -natura. a incremenirii timpului. timpul. Alaturide imaginea lunii din strofa anterioara. la 10 ani dupa volumul de debut.aur pur” . Despuiata de iubire. Structura si Compozitie Discursul liric e compus din 4 strofe.. fiind singura in care se gaseste in text subiectulliric..pe de o parte . murmurul apei” . Sugestia e una de artificialitate.. Exterioritatea in poemul NOCTURNA se desfasoara pe 2 dimensiuni -spatiulterestru al gradinii si spatiul cosmic al lunii. o contradictie. Ipostaza eului liric este cea a unui solitar sceptic si blazat care are constiinta inutilitatiiasteptarii. de previzibil. Stofe –catren .Vizualul se imbina cu. Enigmatica prezenta invocata prin persoana a 2-a poate fi iubita.de George Bacovia Poezia apare in volumul Scantei Galbene (1926). care este inca oabsenta pana si in amintire.Poemul se compune din 3 secvente distincte:Prin elementul cadrului natural si prin modul de expunere a sentimentelor poezie se incadreaza la specialiterara a pastelului.. nimicul existential Titlu Titlul fixeaza principalul motiv in jurul caruia se organizeaza viziunea poetica si e dezvoltat in strofa-refren prin imagine sinestezica. cantecul” care suel*” Sentimentele exprimate de poet prin confesiunea dezvaluie emotia estetica a observarii naturii.pe ape” recompun un spatiu Varuiouios* care genereaza placerea contemplatoare.Limbajul poetic e voit prozaic.Ruptura intre eul liric si univers ce ii apare monoton si previzibil e marcata la nivelul sintaxei poetice prindiscontinuitate si inversiuni topice. forma substantivizata a adjectivului neologic aminteste de "nocturnele"lui Chopin dara in relatie cu textul poetic "greierul zimteaza noaptea cu nimic" devine o ironie asentimentalismului romantic asociat nocturnului. dar si comunicarea eului liric cu universal pe de alta parte steaua oglindita in apaeste purtatoare de iluzii* si semnul stabilitatii geometrice a cosmosului in care omul Nocturna. a limitelor spatiului.Intre cele 2 tipuri de imagini exista o tensiune. de speranta. perceputa ca "un continent cunoscut" apare sugestiaderizoriului existentei. lipsita de mister existential "luna pare un contintent cunoscut" Strofa 3 -aduce in plus cateva elemente specifice decorului simbolist: peisajul citadin cu imagineagradinii in care "e frumos aranjat/orice fir".amurg”. lumea intreaga pare banalasi previzibila.Intre aceste 2 imagini apare o suprapunere partiala evidenta mai ales in sintagma "oriznotul departat".

Masura 3-15 silabe Rima: pereche si incrucisata Absenta ritmului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful