ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС, 2011/12

Школа
Архитектонска техничка школа, Београд
Архитектонска техничка школа, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Ваздухопловна академија, Београд
Геодетска техничка школа, Београд
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин
Миланковић', Београд
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин
Миланковић', Београд
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин
Миланковић', Београд
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин
Миланковић', Београд
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин
Миланковић', Београд
Гимназија "Свети Сава", Београд
Гимназија "Свети Сава", Београд
Гимназија у Обреновцу, Обреновац
Гимназија у Обреновцу, Обреновац
Гимназија у Обреновцу, Обреновац
Грађевинска техничка школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд

Назив профила
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАШАВАЊЕ - ОГЛЕД
АВИОТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР - ОГЛЕД
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА ОГЛЕД
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА - ОГЛЕД
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ - ОГЛЕД

Просечно
94.07
79.08
95.18
91.46
88.72
87.57
87.46

Максималн
о
Минимално
100.00
89.18
97.50
73.00
100.00
92.38
96.00
88.90
99.50
85.80
96.00
83.36
96.00
82.46

83.20
82.46
81.98

87.34
88.58
93.18

80.58
79.40
77.60

МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА - ОГЛЕД
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ - ОГЛЕД
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР

79.71
80.07
80.36

85.62
95.38
99.00

77.26
76.56
73.46

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

82.44

94.74

77.46

МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

79.96

97.50

76.14

ХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

73.05

76.96

70.58

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ
ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА
ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - ОГЛЕД
АРМИРАЧ - БЕТОНИРАЦ
ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА
ГРАЂЕВИНСКИ ЛАБОРАНТ
ТЕСАР

71.21

90.52

64.74

64.54
93.08
90.73
94.62
88.01
83.58
60.37
62.10
57.50
55.31
41.93

90.08
100.00
107.00
100.00
100.00
98.00
91.30
76.56
81.90
71.40
42.32

57.90
90.04
86.60
85.60
76.10
69.48
35.96
55.48
48.52
46.38
41.54

55.46
44.50
49.31

72.76
50.48
74.38

41.28
37.62
36.24

Page 1

Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Грађевинска школа, Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Графичка школа, Нови Београд
Дванаеста београдска гимназија, Београд
Девета гимназија 'Михаило Петровић Алас', Нови
Београд
Девета гимназија 'Михаило Петровић Алас', Нови
Београд
Десета гимназија 'Михајло Пупин', Нови Београд
Десета гимназија 'Михајло Пупин', Нови Београд
Друга економска школа, Београд
Друга економска школа, Београд
Друга економска школа, Београд
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Земун", Земун
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд
Електротехничка школа "Раде Кончар", Београд

ЗИДАР - ФАСАДЕР
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ОГЛЕД
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
КЕРАМИЧАР - ТЕРАЦЕР - ПЕЋАР
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ХИДРОГРАЂЕВИНАР
ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА - ОГЛЕД
ФОТОГРАФ
ТЕХНИЧАР РЕПРОДУКЦИЈЕ
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
ТИПОГРАФ
СИТОШТАМПАР
ОПШТИ ТИП

43.13
42.99
46.23
46.99
56.81
47.12
79.67
79.46
79.07
70.42
70.77
69.02
66.45
47.86
86.85

53.88
50.32
68.98
81.84
83.94
66.00
87.26
89.98
85.74
77.30
75.98
80.46
75.06
61.56
100.00

35.76
35.66
35.36
34.28
34.24
33.84
76.88
76.28
75.94
67.28
66.24
64.90
60.08
34.32
79.62

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

98.34

106.00

96.00

97.95
109.75
88.53
93.76
89.99
85.12
87.25
75.48
55.49
58.92
48.78
40.07
98.54
92.92
85.11
85.17
80.05
76.68
71.37
84.21
79.02
79.75
70.13
69.48
65.84
63.25

106.00
119.00
100.00
100.00
98.50
100.00
95.00
83.62
72.08
77.06
56.14
47.76
104.34
99.00
97.50
97.18
93.22
93.00
92.04
92.18
88.52
93.42
79.12
82.46
91.86
78.70

95.50
88.96
82.70
90.30
86.68
81.28
81.60
71.38
45.52
42.14
36.46
32.84
97.00
88.68
80.08
79.76
74.60
70.90
61.68
79.00
74.96
74.80
65.84
64.14
58.16
56.64

ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП - ФРАНЦУСКИ
ОПШТИ ТИП
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Page 2

Електротехничка школа "Стари град", Београд
Електротехничка школа "Стари град", Београд
Електротехничка школа "Стари град", Београд
Електротехничка школа "Стари град", Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Железничка техничка школа, Београд
Земунска гимназија, Земун
Земунска гимназија, Земун
Зуботехничка школа, Београд
Зуботехничка школа, Београд
Зуботехничка школа, Београд
Машинска школа 'Космај', Сопот
Машинска школа 'Космај', Сопот
Машинска школа 'Космај', Сопот
Машинска школа 'Космај', Сопот
Машинска школа 'Космај', Сопот
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Машинска школа 'Радоје Дакић', Раковица
Медицинска школа 'Београд', Београд
Медицинска школа 'Београд', Београд
Медицинска школа 'Београд', Београд
Медицинска школа 'Београд', Београд
Медицинска школа 'Београд', Београд
Медицинска школа 'Надежда Петровић', Земун
Медицинска школа 'Надежда Петровић', Земун
Медицинска школа 'Надежда Петровић', Земун
Медицинска школа 'Надежда Петровић', Земун
Медицинска школа, Београд
Медицинска школа, Београд
Медицинска школа, Београд
Медицинска школа, Београд

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
САОБРАЋАЈНО - ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР
ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА
ТЕХНИЧАР ВУЧЕ
ВОЗОВОЂА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР СС ПОСТРОЈЕЊА
ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО - КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ГАЛАНТЕРИСТА
КОНФЕКЦИОНАР КОЖЕ И КРЗНА
МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
МЕХАНИЧАР - ОРУЖАР
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ЗДРАВСТВЕНА НЕГОВАТЕЉИЦА - НЕГОВАТЕЉ - ОГЛЕД
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Page 3

58.25
53.11
49.46
46.73
77.96
78.57
71.53
64.23
53.88
54.57
58.64
49.49
95.81
94.45
89.51
85.48
83.70
53.19
37.96
41.73
40.72
42.26
60.70
54.75
45.58
46.01
47.51
58.70
43.66
58.19
47.78
94.63
91.28
90.07
90.24
85.89
85.58
82.38
78.92
71.30
96.28
96.13
93.16
88.05

79.70
68.84
63.50
57.32
90.20
95.60
83.20
92.60
76.64
80.54
93.86
73.70
100.00
100.00
101.00
93.28
93.32
69.72
37.96
46.90
50.56
57.62
67.96
75.86
47.42
52.24
54.22
78.40
52.00
89.58
70.08
99.00
99.50
100.00
98.00
98.00
100.00
92.70
88.88
78.46
100.00
98.50
96.50
100.00

43.60
41.76
41.20
32.24
73.36
68.30
65.42
46.74
41.34
40.28
37.78
34.78
91.94
90.80
83.90
82.80
81.98
41.50
37.96
36.56
36.40
33.30
50.24
46.40
43.16
41.62
39.36
38.32
37.80
37.58
30.96
92.14
87.72
85.74
85.52
81.88
80.18
78.78
77.62
65.36
94.50
93.88
91.94
82.30

Медицинска школа, Београд
Осма београдска гимназија, Београд
Осма београдска гимназија, Београд
Пета београдска гимназија, Београд
Пета београдска гимназија, Београд
Пета економска школа 'Раковица', Раковица
Пета економска школа 'Раковица', Раковица
Петнаеста београдска гимназија, Раковица
Петнаеста београдска гимназија, Раковица
Политехника - школа за нове технологије, Нови
Београд
Политехника - школа за нове технологије, Нови
Београд
Политехника - школа за нове технологије, Нови
Београд
Политехника - школа за нове технологије, Нови
Београд
Политехника - школа за нове технологије, Нови
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ,
Београд
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
Правно-биротехничка школа 'Димитрије Давидовић',
Земун

САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

85.72
89.05
87.10
96.08
94.80
91.30
87.13
89.96
87.04

97.00
99.00
100.00
103.48
100.00
97.00
98.00
99.50
99.50

81.62
84.18
80.00
92.86
90.74
85.70
81.10
82.60
79.16

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

74.44

89.14

69.56

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ - ОГЛЕД

68.87

90.10

60.14

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

66.12

86.18

59.62

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

66.17

91.52

57.04

ЗЛАТАР - ОГЛЕД

55.47

71.52

47.46

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

75.44

92.08

69.80

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

63.70

85.78

54.26

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

62.36

92.44

51.78

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

50.19

67.88

34.44

МЕСАР

47.17

70.88

34.08

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

51.13

87.72

34.00

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ПЕКАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ
МЕСАР
ЦВЕЋАР - ВРТЛАР

38.76
69.60
69.65
66.64
52.69
52.55
46.44
40.78
39.80
39.74

49.54
93.50
85.80
80.38
66.66
82.96
52.54
45.36
48.76
46.58

29.30
59.76
59.10
56.28
45.02
41.54
40.96
37.68
34.08
33.32

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД

88.71

97.46

85.60

Page 4

Правно-биротехничка школа 'Димитрије Давидовић',
Земун
Правно-биротехничка школа 'Димитрије Давидовић',
Земун
Правно-пословна школа Београд, Београд
Правно-пословна школа Београд, Београд
Правно-пословна школа Београд, Београд
Правно-пословна школа Београд, Београд
Прва економска школа, Београд
Прва економска школа, Београд
Прва економска школа, Београд
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Саобраћајно-техничка школа, Земун
Седма београдска гимназија, Звездара
Седма београдска гимназија, Звездара
Средња техничка ПТТ школа, Београд
Средња техничка ПТТ школа, Београд
Средња техничка ПТТ школа, Београд
Средња техничка ПТТ школа, Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Средња туристичка школа, Нови Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа ГСП, Београд

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

85.36

94.26

82.40

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК - ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА - ОГЛЕД
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК - ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
ЛАКИРЕР
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОЛИМАР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР - ОГЛЕД
КОНОБАР - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
АУТОЛИМАР
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
БРАВАР
АУТОМЕХАНИЧАР

82.29
95.38
91.95
91.84
88.93
97.64
95.67
91.93
82.20
68.52
65.56
65.57
42.16
51.44
46.26
47.34
45.55
36.36
85.20
81.48
91.91
90.30
85.73
58.29
94.45
87.95
80.36
81.95
71.58
64.20
85.56
74.62
72.49
64.17
57.57
55.51
50.41
50.80
43.57
37.30
43.76

91.10
99.50
99.00
96.90
100.00
100.00
100.00
100.00
98.50
76.60
82.78
88.66
43.96
67.98
56.12
56.24
62.70
41.60
95.92
100.00
99.22
97.50
94.50
80.52
99.00
100.00
83.66
90.30
73.42
68.04
94.00
82.48
87.92
76.28
70.00
76.52
60.40
70.58
55.84
46.08
72.14

78.96
93.50
88.40
88.20
84.76
95.98
92.42
87.26
76.84
64.82
58.22
58.14
40.36
38.32
32.88
32.52
28.56
27.44
80.84
77.66
87.74
84.78
81.34
46.32
91.34
84.20
78.52
77.78
69.88
61.86
80.44
70.42
67.32
58.24
52.54
49.50
46.08
43.72
37.70
31.16
26.50

Page 5

Техничка школа ДРВО АРТ, Београд

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

71.05

81.58

64.92

Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа ДРВО АРТ, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Змај', Земун
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
СТОЛАР - ОГЛЕД
РАСАДНИЧАР
ТАПЕТАР - ДЕКОРАТЕР - ОГЛЕД
ОБУЋАР
ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ
КОНФЕКЦИОНАР КОЖЕ И КРЗНА
ДИЗАЈАНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ - ОГЛЕД
ГАЛАНТЕРИСТА
МАШИНБРАВАР
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ - ОГЛЕД
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ - ОГЛЕД

62.00
56.24
46.17
43.82
33.72
43.48
46.33
50.58
40.91
60.47
44.04
42.92
54.79
56.22
53.44
56.80
39.95
88.98
83.30
79.99
74.81
68.89
62.43
66.81
55.38

90.76
78.32
47.52
51.28
35.00
59.12
47.46
74.20
43.56
84.90
54.60
42.92
69.10
73.32
64.04
77.48
45.42
99.00
96.20
92.50
93.00
77.94
74.76
92.70
68.14

53.64
46.36
43.68
37.78
32.44
30.34
45.56
40.80
38.26
37.80
36.90
42.92
42.44
37.96
36.92
34.12
30.44
80.60
77.46
72.10
67.56
64.00
55.96
54.96
44.40

Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа 'Колубара', Лазаревац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
Техничка школа, Обреновац
ТЕХНОАРТ БЕОГРАД
ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и
уметничке занате, Београд

РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ИНСТАЛАТЕР
МАШИНБРАВАР
АУТОМЕХАНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

50.97
46.38
45.16
89.61
80.82
73.94
64.00
60.61
46.92
50.55
48.16
46.88
43.78
67.51

85.22
61.76
63.74
98.48
90.00
100.00
70.96
75.82
50.92
76.24
60.72
70.04
56.64
82.88

39.02
34.12
33.20
82.04
74.10
66.72
57.92
52.80
41.40
41.38
39.84
38.66
37.26
62.08

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

63.60

81.70

57.04

Page 6

ТЕХНОАРТ БЕОГРАД
Трговачка школа, Београд
Трговачка школа, Београд
Трговачка школа, Београд
Трговачка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Угоститељско-туристичка школа, Београд
Фармацеутско - физиотерапеутска школа,
Фармацеутско - физиотерапеутска школа,
Фармацеутско - физиотерапеутска школа,
Фармацеутско - физиотерапеутска школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Хемијско-прехрамбена технолошка школа,
Четврта београдска гимназија, Београд
Четврта београдска гимназија, Београд
Четрнаеста београдска гимназија, Београд
Четрнаеста београдска гимназија, Београд
Шеста београдска гимназија, Београд
Шеста београдска гимназија, Београд
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,
Београд
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,
Београд
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,
Београд
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,
Београд
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,
Београд
Школа за дизајн текстила, Београд

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ
ТРГОВАЦ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР - ОГЛЕД
ПОСЛАСТИЧАР - ОГЛЕД
КОНОБАР - ОГЛЕД
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
МАСЕРКА - МАСЕР - ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ - ОГЛЕД
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
МЕСАР
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ПЕКАР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

46.74
80.92
74.71
72.78
55.60
94.42
90.37
82.72
80.23
75.32
70.75
69.52
98.60
95.48
86.46
74.70
76.62
72.33
69.54
70.13
62.09
50.53
44.24
59.09
48.10
57.66
45.83
93.09
93.64
97.48
96.79
94.51
92.98

74.72
95.62
83.66
76.74
71.12
100.00
99.50
95.38
86.02
80.02
76.96
79.96
100.00
99.58
98.50
84.72
93.20
85.40
75.88
76.86
74.48
58.20
44.24
77.78
60.66
81.20
62.36
99.50
100.00
100.00
100.00
106.00
100.00

31.48
78.20
71.60
70.40
46.66
91.14
86.68
79.28
77.92
73.20
67.76
65.82
97.48
93.28
80.42
69.56
72.84
67.20
67.16
66.60
52.62
45.30
44.24
43.36
38.20
34.00
30.16
89.10
87.92
95.16
94.70
90.72
88.08

НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ПОМОРСКИ СМЕР

63.78

77.18

54.44

БРОДОВОЂА

42.57

45.46

37.74

БРОДОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

48.57

60.16

37.08

НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕР

56.13

72.34

36.42

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ
ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ - ОГЛЕД

54.22
77.44

69.14
97.50

35.20
71.48

Page 7

Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за дизајн текстила, Београд
Школа за негу лепоте, Београд
Школа за негу лепоте, Београд
Школа за негу лепоте, Београд
Школа за негу лепоте, Београд

МОДЕЛАР ОДЕЋЕ - ОГЛЕД
ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА - ОГЛЕД
ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР
КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА - ОГЛЕД
МОДНИ КРОЈАЧ - ОГЛЕД
ТЕКСТИЛНИ РАДНИК
КОНФЕКЦИОНАР - КРОЈАЧ
СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР
МАНИКИР И ПЕДИКИР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР

Page 8

70.10
62.60
57.57
49.60
45.35
37.20
45.29
77.52
62.89
63.08
54.22

86.30
72.24
72.62
63.52
58.32
43.80
77.80
88.14
74.56
95.00
76.60

62.86
55.60
48.24
39.24
37.88
32.84
30.40
74.14
57.08
56.00
48.28