ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕ ΡΥΖΙ

υλικα
1θηιν κνζραξη
2 θξεκκπδηα κεηξηα πεξαζκελα ζην κνπιηη
1 ζθειηδα ζθνξδν
1 μπιαθη θαλειια
2 θ ζ πειηε
κηζν θιπηδαλη ηζαγηνπ ιαδη
αιαηη πηπεξη ιηγε δαραξε
εκτελεση
πιελνπκε ην θξεαο ην ζηεγλσλνπκε θ βαδνπκε ην ιαδη κε ην θξεκκπδη θ ην ζθνξδαθη .ην
ηζηγαξηδνπκε ειαρηζηα θ ξηρλνπκε θ ην θξεαο ,ην γπξλακε .θ αθνπ παξεη απν νιεο ηηο πιεπξεο
ξηρλνπκε θ ηελ ληνκαηα ,θαλειια .ησξα εβαια θ ην αιαηνπηπεξν θ 2 πνηεξηα δεζην λεξν ηελ
εθιεηζα θ ζε 20 ιεπηα ην θαγεην ην θξεαο εγηλε ιησκα ελσ κε ηελ απιε ηελ θαηζαξνια ηζσο
λα ρξεηαδνκνπλα θ 2 σξεο αλ ινηπνλ δελ ρξεζηκνπνηεηηε ρπηξα ηνηε βαιηε ηελ ληνκαηα
αθεζηε λα βξαζεη κε 2 πνηεξηα δεζην λεξν [λα ην παξαθνινπζεηηε λα πξνζζεηεηε ]θ πξνο ην
ηεινο πξνζζεζηε αιαηη πηπεξη ,αλ ερεη βξαζεη ην θξεαο θ ερεη πνιπ αξαηε ζαιηζα ην θνιπν
εηλαη ιηγν αλνηρηε ε θαηζαξνια λα βξαδεη, θη επεμε ε ζαιηζνπια ηνπ.
ξπδη
2 πνηεξηα ξπδη θηηξηλν γηα πηιαθη
6 πνηεξηα λεξν
ιηγν θαιν βνπηπξν ε ιαδαθη
αιαηη πηπεξη
εθηειεζε
βαδνπκε ην βνπηπξν 1 θ ζ ε ην ιαδαθη λα θαςεη ιηγν [πξνηηκνηεξν βνπηπξν] ξηρλνπκε ην ξπδη
θη αλαθαηεπνπκε αλαθαηεπνπκε λα παξεη ρξσκα ζθνπξν ιηγν θαη ξηρλνπκε ην αλαινγν λεξν θη
εξρεηαη κερξη λα ην πηεη θ γηλεηε ζππξσην [ζε κεηξηα ζεξκνθξαζηα]αλ ζειεηε ζπλνδεπεηε θ κε
παηαηεο ηεγαληηεο ε πνπξε ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful