Artã şi politicã n dictaturi moderne/Art and politics in modern dictatorships1 Caterina Preda

Abstract
This chapter presents the fundamental elements of the study of art and politics during modern dictatorships. It does so by first sketching out the main theoretical landmarks of this approach of political science. The main examples used for this brief presentation are taken form a comparison of Chile and Romania in the 1970s-1980s (my PhD thesis). The two cases represent the extremes of a line of study that seeks to investigate the uses of art by dictatorial regimes and the responses these get from the artistic word. Thus, the chapter presents in its second part other possible case studies I have been approaching in Southern Europe (Spain and Portugal) and Latin America (Brazil, Argentina and Uruguay). I also present another topic that is interrelated and that I am dealing with currently, that is, what happens in the post-dictatorial period, still by providing some examples from the Chilean and Romanian experiences in the 1990s and 2000s.

Key words: art, politics, dictatorships, postcommunism, Latin America

Ştiind cã existã o artã totalitarã,2proiectul meu de cercetare vizeazã investigarea dictaturilor moderne şi descoperirea unor modele comune, în acelaşi timp cu verificarea ipotezei cã ar exista o artã specificã dictaturilor moderne, regimurile totalitare fiind punctul extrem de control al artei de cãtre regimul politic. Observând cã existã similitudini inexplicabile între dictaturi de dreapta şi de stânga, cã vorbim acelaşi limbaj sub dictaturi – chiar dacã ac iunile se nscriu ntr-un registru ce cuprinde varia ii – mi-am propus ini ial compararea unor cazuri extreme, Chile şi România, pentru a oferi limitele studiului interven iilor politicului în artã în perioada modernã. Îmi propun astfel sã marchez celelalte „grada ii” pe aceastã axã abordând cazuri din Europa comunistã dar şi din alte zone precum America latinã. Motivul alegerii acestor douã zone este domina ia politicului/idelogiei asupra artei n Europa comunistã dar şi angajamentul politic recunoscut al artiştilor n America latinã. Capitolul este organizat n douã pãr i: n prima parte sunt prezentate fundamentele studiului artei şi politicului (teza mea de doctorat) dupã care sunt enun ate şi detaliate alte douã mari teme de cercetare (spa iile post-dictatoriale şi alte cazuri dictatoriale) aflate în şantier. Artã şi politicã – repere teoretice O serie de resurse analitice sunt mobilizate pentru prezentarea cazurilor şi temelor tratate. De fapt, „artã şi politicã” este un câmp eclectic, încã în mare parte în construc ie, cu multiple subiecte care sunt aprofundate, plecând de la mai multe perspective analitice. Existã de asemenea, mai multe teme privilegiate; pe de o parte institu iile (inclusiv politici culturale, management cultural şi institu ii artistice), pe de altã parte, operele de artã şi artişti. De fapt, rela ia dintre artã şi politicã a fost studiatã cu ajutorul mai multor perspective ştiin ifice. Mai întâi, adoptând pozi ia teoreticianului artelor (analiza operelor, a curentelor artistice); în al doilea rând, de ştiin ele sociale care au analizat articularea spa iului artistic ca un spa iu autonom. Aceastã direc ie de analizã trateazã mai degrabã institu ii artistice (pia ã, colec ionari) şi rolul artistului (profesia de artist). Abordarea subdomeniului ştiin elor politice „artã şi politicã” este una consacratã analizei operelor de artã şi a legãturilor acestora cu concepte apar inând filozofiei politice, teoriei politice. Alte perspective de analizã care trateazã teme adiacente sunt visual culture şi studiile culturale în general (recentele studii culturale ale Rãzboiului rece), dar şi sociologia (institu ii şi artişti, mai ales în cazul francez), şi antropologia.
1

Şantiere de cercetare în ştiin e politice, ed. Georgeta Ghebrea (Bucureşti: Editura Universitã ii din Bucureşti, 2010), pp. 163-188. 2 Chiar dacã defini ia sa este invalidatã de unii cercetãtori care sus in cã astfel se poate ajunge sã se considere nazismul ca fiind doar o altã expresie dictatorialã.

1

ai Grupului de cercetare Politicã şi Artã în cadrul ECPR (European Consortium for Political Research) care se întâlneşte anual şi îşi organizeazã propriile conferin e în cadrul şi în afara ECPR. din multitudinea de mişcãri artistice. 4. n fine. 21. ntotdeauna cea mai conservatoare.1 p. a apãrut şi o analizã articulatã politic pentru a o studia. Centratã pe stat ca de inãtor al monopolului de ghidare..” Maureen WHITEBROOK. arte vizuale în general). progresului social sau artistic. ca subdomeniu s-a dezvoltat mai ales începând cu anii 1980.. Astfel. aşa cum afirmã Golomstock. statul declarã arta (şi cultura) drept o armã ideologicã şi un mijloc de luptã pentru putere 2. Alte regimuri dictatoriale moderne nu s-au bucurat de aceeaşi aten ie analiticã. deşi arta s-a dezvoltat în strânsã legãturã cu politicul. precum şi o încercare de a forma o sec iune de literaturã şi politicã în cadrul APSA. poporului. Fascist Italy and the People’s Republic of China (London: Collins Harvill.. Existã o serie de studii care discutã. 4 Igor GOLOMSTOCK.fi/yhtfil/polarts/meetings. Representations of Politics in Novels and Pictures. Totalitarian art in the Soviet Union.. procesul a durat mai mult de douã decenii şi nu a fost niciodatã complet. declarându-le reac ionare şi ostile clasei.jyu. În Italia. cultura dictaturilor ca un întreg (arta dictaturilor. De fapt. Uniunea Sovieticã şi Italia fascistã4. În ceea ce priveşte contextele dictatoriale. organizare şi teroare. stilul uniform al tuturor dictaturilor din Germania nazistã. fotografie. În plus. organizare şi asigurare a domina iei sale. doar n 1938 cultura fascistã apropiindu-se de realismul total”5. administreazã o scrisoare lunarã de informare (Polarts) şi îşi publicã cercetãrile. teoria artei a întâlnit politicul în special în abunden a studiilor care investigheazã „arta totalitarã”. ed.se naşte deci un stil. statul ob ine monopolul asupra manifestãrilor artistice 3. aten ia a fost purtatã practicilor artistice în democra ii ca un nou spa iu de analizã pentru îmbogã irea teoriei politice3. în 1995. Whitebrook a fost de asemenea unul din fondatorii. Regimurile totalitare oferã astfel cele mai interesante cazuri de studiu prin mãsura în care arta este consideratã importantã şi folositã ca un instrument ideologic. 2. 3 2 . umanitã ii. Aceastã linie de analizã s-a dezvoltat mai ales în legãturã cu câmpul literar (the narrative turn urmatã de studiile lui Alasdair Mac Intyre. analiza sa reprezintã punctul meu de plecare n studierea politicilor altor dictaturi moderne. xiii. pentru a include recent şi practicile de arte vizuale (film. 1992). „În ultimii douãzeci de ani. Richard Rorty şi Charles Taylor).. statul declarã rãzboi de moarte contra tuturor altor stiluri şi mişcãri decât cele oficiale. institu ii). 5 Ibid. Exemplele clasice ale acestui stil includ realismul socialist în perioada 1932-1956 şi arta celui de-al Treilea Reich (1933-1945)…acelaşi stil reproducându-se dupã revolu ie n China comunistã şi n ãrile din blocul sovietic dupã cel de-al doilea rãzboi. the Third Reich. care sã ofere o în elegere extinsã (o schemã de analizã) a artelor sub dictaturi. rasei.stilul interna ional al culturii totalitare : realismul total. statul alege una. „fundamentele artei totalitare sunt puse n acelaşi timp cu cele ale partidului stat: 1. care rãspunde cel mai bine acestor nevoi şi o declarã oficialã şi obligatorie. Acest lucru este valabil şi pentru cã regimurile totalitare sunt primele care intervin în spa iul artistic pentru a-şi dicta regulile artei şi artiştilor. În cazul nord-american. 1990). Arta totalitarã Fundamental pentru analiza artei totalitare este studiul comparativ realizat de Igor Golomstock care a avansat o schemã de analizã triplã bazatã pe: ideologie.html (Accesat 27 septembrie 2010). Pe de altã parte. p. nu existã un studiu de ştiin ã politicã.Dintr-o perspectivã strictã a ştiin elor politice. ştiin a politicã americanã a arãtat un interes pentru felul în care politica şi literatura pot fi conectate ca un ajutor pentru în elegerea politicã (…) o scrisoare lunarã de informare între 200 de politologi a circulat în mod regulat şi au fost organizate paneluri la întâlnirile APSA. partidului sau statului. arta şi politica. .. politici. chiar şi pe scurt. IDEM (Boston: Rowman & Littlefield Publishers. “Introduction” in Reading political stories. Pentru o scurtã istorie a grupului Polarts a se consulta şi: http://www. n. doar odatã cu apari ia regimurilor totalitare.

Apoi. În acest fel. În primul rând. criticã literarã şi politicã). termenul de dictaturã modernã şi propune sã ofere acea platformã comunã de studiere a unor regimuri ce par la antipozi: aceste regimuri sunt mai apropiate unele de altele – şi deci „mai” comparabile . calitativã şi se încadreazã în sub-domeniul de analizã „artã şi politicã” aşa cum l-am descris succint mai sus – o serie de studii dedicate analizei legãturilor ntre artã şi politicã (esteticã şi politicã. Astfel.evolu ia schemei institu ionale na ionale. În acest context. 1987). Întrebarea de cercetare era şi ea dublã: Cum este imaginatã şi transformatã arta de o dictaturã modernã? şi Care sunt transformãrile ntâlnite n acest sens n cele douã regimuri? Astfel. Volumul poate fi consultat la adresa web: <http://www. Vezi teza mea de doctorat sus inutã la Şcoala Doctoralã din Bucureşti n decembrie 2008: Dictators and dictatorships: artistic expressions of the political in romania and Chile (1970s -1989). România şi Chile. România şi Chile7 Compara ia rela iei care se stabileşte ntre artã şi politicã n dictatura chilianã (1973-89) şi cea a lui Nicolae Ceauşescu (1965-89) este dublã: pe de o parte este vorba de compararea rela iilor stabilite ntre regim şi artişti (politici artistice.decât sunt de democra ie. În acest fel. aportul lui Juan Linz a fost acela de a nscrie un al treilea termen n ecua ie: cel de regim autoritar. Astfel o separa ie foarte netã a fost stabilitã ntre aceste regimuri descurajând compara iile ntre cele trei grupe de regimuri.php? method= ISBNISBN&book=1599423103>. cele douã linii de analizã sunt arta dictaturilor (urmând indica iile puterii) şi arta sub 6 7 Giovanni SARTORI.În timp ce arta totalitarã este cea mai analizatã. Contribu ia mea la acest câmp de analizã (dominat de filozofie şi criticã literarã) este aceea cã studiez cazuri n contexte dictatoriale şi nu n democra ii ca majoritatea studiilor şi cã iau în considerare şi aspectul institu ional (pe cel al regimului). Termenul. Acelaşi fenomen s-a repetat odatã cu tranzi iile la democra ie când s-a privilegiat tendin a de a emite previziuni şi nu de a compara regimuri din zone ideologice diferite. 3 . personalizarea puterii (distinsã de Sartori n scurta sa teorie a dictaturii) este un element definitoriu. Din punct de vedere metodologic aceasta analizã este una comparativã. am considerat cã ntre regimurile prezentate aici diferen a este doar una de grad de control al puterii.com/book. Termenul de dictaturã modernã desemneazã varietã ile de regimuri non-democratice (cele douã exemple analizate ini ial. produc ii de stat) şi pe de altã parte analiza comparativã vizeazã proiecte artistice vizuale (mai ales arte plastice) ce con in referin e politice (explicite sau nu). alte expresii ale artei sub dictaturi sau ale artei sus inute de dictaturi moderne nu sunt subiecte privilegiate de literatura ştiin ificã sau sunt doar par ial (ca descrieri ale cultului personalitã ii de exemplu). Elementi di teoria politica (Bologna: Il Mulino. fiind modele posibile) n care se verificã domina ia unei figuri centrale. Ceea ce le separã nu le şi opune decât ca grada ii pe o axã comunã de analizã.universal-publishers. (men ionat prima datã de Kantorowicz n 1935) a fost folosit ntre cele douã rãzboaie mondiale pentru a descrie noile regimuri autocratice (binomul republicã – despotism dominant pânã atunci) fiind apoi abandonat de literatura teoreticã ce a privilegiat dubla formulã democra ie-totalitarism. institu ii . studiile privind autoritaritarismul s-au mpãr it n douã linii de studiu: pe de o parte studiile lui Linz bazate pe o n elegere diferitã a articulãrii politice şi pe de altã parte studiile ce au continuat sã considere evolu iile regimurilor autoritare mpreunã cu cea a regimurilor totalitare. am ales sã folosesc termenul de dictaturã modernã şi am sã explic de ce am fãcut aceastã alegere. Aşadar. ntrebarea mea de cercetare este: Ce face un regim dictatorial n ceea ce priveşte arta atunci când are toate resorturile la dispozi ie? În ce fel foloseşte şi afecteazã arta? În absen a unei teorii a dictaturii moderne (Ian Kershaw) am fãcut apel la schi a de teorie propusã de Giovanni Sartori6 la care am adãugat elemente din studiile lui Juan Linz şi din analizele dedicate cazurilor na ionale.

pp. iar pe de altã parte arta ca instrument politic. Regimul Pinochet a men inut aceste structuri şi a adãugat şi componenta pie ei. Astfel. ci un Consiliu cu o naturã dublã. 9 În timp ce guvernul chilian a asumat ncã din 1929 când a fost creatã DIBAM (Direc ia de biblioteci. Acesta fiind unul din motivele principale pentru care a fost afectatã de represiunea ce a urmat loviturii de stat din septembrie 1973. Astfel analiza priveşte atât strategiile regimurilor n raport cu artele şi cum sunt ele construite: care sunt politicile pentru arte şi ce ideologie le sus ine şi cum se traduc acestea n institu ii. marginalizarea unor perspective alternative celor acceptate oficial) şi aşa sunt şi mai multe dintre efectele pe care acestea le produc asupra manifestãrilor artistice (orice mesaj artistic este creat n rela ie cu politicul chiar dacã îl recunoaşte sau îl ignorã). Ar fi deci un model comun oricãrei dictaturi: aceasta modificã spa iul artistic n acord cu preceptele ideologice proprii. rãspunzând atât unor structuri de partid cât şi de stat (consiliu de miniştri). se pot observa douã pozi ii la antipozi în cele douã cazuri. Annette ZIMMER and Stefan TOEPLER. Neoliberalismul a fost aplicat şi spa iului artistic. cercetarea vizeazã explicarea felului cum reac ioneazã spa iul artistic şi cum afecteazã aceasta regimul. În ciuda acestui fapt. arhive şi muzee) rolul de protec ie a patrimoniului.dictaturi (opere de artã ca simptome ale mecanismelor de supravie uire şi crea ie. Aceastã centralizare extremã s-a articulat n jurul Consiliului Culturii şi Educa iei Socialiste (CSCE) ncepând din 1971 dupã enun area Tezelor din iulie. Universitatea din Chile a ac ionat ca un fel de Minister al Culturii informal. n ce fel urmeazã arta linia impusã de regim şi de ce. finan area de stat a fost retrasã la maxim şi pia a a devenit principalul articulator. tradi ia implicãrii. p. Geografia institu ionalã chilianã a fost pânã recent dispersatã ntre mai multe instan e. 35. Ipoteza principalã a analizei a fost cã deşi cele douã regimuri adoptã strategii diferite n rela ie cu arta (modelul interven ionist şi modelul pie ei) mecanismele utilizate sunt ntr-o anumitã mãsurã similare (prevenirea. Din punct de vedere ideologic. Pânã la lovitura de stat militarã din 1973. 8 4 . În al doilea rând. În cazul românesc arhitectura dictatorialã a institu iilor culturale (incluzând arta) a fost bazatã pe hiper-centralizare (acompaniatã totuşi de suprapunere institu ionalã şi dispersie a rolurilor). Universitatea din Chile a ac ionat ca sus inãtor al crea iei şi a difuzãrii sale. a existat ntotdeauna n istoria modernã o participare a statului la afacerile culturale. simboluri utilizate. Acesta nu reprezintã o moştenire a regimului Pinochet cãci Chile nu a avut nicicând un minister al culturii. Schema care s-a dezvoltat n secolul XX s-a articulat n jurul universitã ilor şi al municipalitã ilor. Journal of Cultural Economics 23 (1999). 33-49. participantã la schimbarea şi transformarea lumii (aşa cum au clamat avangardele şi neoavangardele). din punct de vedere institu ional. etc. felul n care aratã politicile culturale poate fi explicat prin tradi ie şi path-dependency. Concluziile la care am ajuns sunt şi ele de douã tipuri. sus inerii guvernului este adânc nrãdãcinatã n istoria na iunilor şi explicã sus inerea acordatã astãzi8. modelul institu ional al regimului Pinochet era un amestec compus din institu ii de stat (diferite departamente ministeriale) şi corpora ii prívate.). CSCE era continuarea formelor administrative comuniste precedente. cu excep ia sus inerii acordate unor ini iative culturale specifice cu o orientare foarte tradi ionalã. În fine. pe de o parte arta apoliticã. analiza priveşte şi chestiunea expresiilor artistice alternative: cum concepe spa iul artistic sfera politicã şi cum este imaginatã critica regimului. De fapt aceste douã pozi ionãri definesc arta modernã marcatã de dezbaterea rolului artei între pura cercetare esteticã şi arta angajatã. Chiar dacã nu era un minister. aşa cum au arãtat Zimmer şi Toepler (1999). În primul rând. am analizat ce rol trebuie sã joace statul şi respectiv pia a – chestiunea centralã din punct de vedere institu ional valabilã şi n regimurile dictatoriale. Am privit aceastã chestiune din punct de vedere al evolu iei istorice pentru cã. a intereselor private9. “The subsidized muse: Government and the Arts in Western Europe and the United States”.

Astfel muzica comercialã ( n principal importatã). Modelele ideologice Din punct de vedere artistic. tãcerea imobilã tradusã n incapacitatea de a vorbi. exaltarea na iunii şi deci a liderului acesteia şi necesara inspira ie din realitatea socialistã (idealizatã şi proiectatã n viitor). cinema (american) Tabel 1. radio şi TV. Declamarea.stat subsidiar Statul pastreazã un rol limitat pe care îl combinã cu un ajutor din partea companiilor private Na ionalist-autoritar Elitist – chiar şi cultura popularã este elitistã Cultura de masã – TV Arta trebuie sã fie apoliticã (un produs) Industrii culturale: industria cãr ii. folclorul burghez. cãutarea 5 .Ceauşescu Model de stat Auto-finan are limitatã pentru agen ii culturali (teatre. cinema. Principiile ilustrate sunt urmãtoarele: glorificarea trecutului. De cealaltã parte. valorizarea talentului natural al poporului român (conducând la promovarea amatorismului).) Alegoriile şi simbolistica proprii acestor tipuri de regimuri se regãsesc n forme extrem de variate şi sunt fundamentate pe alian a privilegiatã stabilitã ntre creator şi destinatarul sãu: acesta definitiveazã opera de artã. Arta este atât o reflec ie a politicului. am identificat trei roluri ale artei în spa iile dictatoriale. Arta ca spa iu ce exprimã o criticã imposibil de formulat pentru alte domenii şi care asumã rolul de furnizor de simboluri şi reprezentãri (Richard). auto-mutilarea ca semn al neputin ei. n poeziile şi n cântecele patriotice cât şi n filmele ilustrând tezele de partid (seriile lui Sergiu Nicolaescu). arta oficialã chilianã reuneşte expresii extrem de diferite dar ceea ce le este comun este promovarea crea iei apolitice. În acest sens şi n al doilea rând m-am referit la arta ca refugiu şi deci la arta n loc de politicã. biblioetci. Pe de altã parte se observã declinãrile artistice rezultate n urma promovãrii modelului pie ei. pere ii transparen i (evoca i de Grigorescu n La nchisoare). Tot n aceastã direc ie se pot ncadra şi acele manifestãri care omit orice referin ã la prezentul nconjurãtor şi cautã pura distrac ie – refugiul ntr-o lume n care realul dispare. critica directã a politicului nu au reprezentat interesul meu principal n acest demers. Arta ca mijloc de a stabili noi legãturi comunitare ntr-un spa iu de fic iune n care politica nu poate interveni: imagina ia. În acelaşi fel. Pinochet = Hitler fascist etc. muzica Pinochet Modelul pie ii . o reflec ie criticã. dispari ia prin prezentarea absen ei (fotografia n Chile) sunt tot atâtea moduri alese pentru a transpune sentimentele comune fãrã a pãrea la o primã vedere critici ale regimurilor (aşa cum o afirma titlul unui film documentar realizat n exil. dar şi un nlocuitor al politicului – oferind un spa iu n care exista o dezbatere despre artã sau func ionând ca un refugiu. fimele nord-americane şi omniprezenta televiziune se regãsesc mpreunã n modelul impus oficial. Arta ca reflec ie criticã Într-o primã etapã am abordat chestiunea subversiunii artistice şi a avansãrii unei conceptualizãri diferite decât cea oferitã de regimuri. Expunerea violen ei prin prezentarea ei ca atare aşa cum face Leppe. Arta ca reflec ie Arta ca ilustrare a principiilor ideologice aşa cum o n elege partidul care şi gãseşte ntruchiparea perfectã n persoana secretarului general este perceptibilã atât n tablourile kitsch portretizându-l pe Ceauşescu. de a se mişca de a evada. Pe de o parte se remarcã „arta naltã” – muzicã clasicã şi dans. Am preferat sã vorbesc despre artã alternativã pentru cã arta foloseşte strategii şi instrumente diferite de cele politice şi astfel confruntarea nu este una egalã. Mai degrabã m-au preocupat acele mesaje artistice ce recurg la altfel de ustensile. muzee dar nu pentru creatori) Na ionalism Anti-elitist Culturã de masã – creatori ‘populari’ (artã în festival) Arta politizatã trebuie sã portretizeze realul (Partidul interpreteazã realitatea) Industrii culturale: cultura popularã. pictura academicã şi opera. acestea pot la rândul lor sã fie citite ca reflec ii critice cãci intrinsec neagã acel real.

sau din Asia. urmat de crearea de muzee in aer liber sub forma unui „ranch folcloric” – . prioritate fiind acordatã propagandei şi cenzurii. Chile 1973-1989. 48. alãturi de fotbal şi corride. Mai mult. Coreea de Nord (deşi existã destul de pu ine resurse accesibile). Într-un orizont temporal mai larg. etc. şi pe promovarea culturii de festival (Portugalia a trãit în 1940 un an de celebrãri). alte cazuri pot fi incluse: din Europa comunistã. Estado Novo (1933-1974) şi cel stabilit de Francisco Franco în Spania (1939-1975). Refugiul artistic este atunci acea manierã de a lãrgi cãmaşa de for ã impusã sau auto-impusã asupra sufletelor şi min ilor. Modelul sud-european Din punct de vedere ideologic cele douã regimuri sud-europene sunt mai mult sau mai pu in dezvoltate dar includ o combina ie de: catolicism.) Dictaturi din Conul sud: un model comun? În ceea ce priveşte dictaturile militare din Conul sud. pp. Polonia sau Cehoslovacia. patria e familia”). Dictatura brazilianã. în ambele cazuri. p. stabilitã la jumãtatea anilor `60 acompaniazã celelalte regimuri pânã la jumãtatea anilor `80 (Brazilia 1964-1985. În cazul regimului Franco se poate obrserva un anume laissez faire pentru artã n afara expresiilor artistice sus inute oficial. 6 . politica culturalã a pus accent în ambele cazuri mai ales pe salvarea patrimoniului. “La politique culturelle portugaise depuis la revolution démocratique”. aceste regimuri au durate diferite. ultima dictaturã argentinianã (1976-1983 cu trimiteri necesare şi la precedenta dictaturã din perioada 1966-73) şi cea din Uruguay (1973-1985). o funda ie privatã. Funda ia Gulbenkian (1956) a ac ionat ca veritabil minister al culturii bis adunând o colec ie de artã. corporatism şi na ionalism (regimul Salazar avea ca slogan „Deus. Pole Sud. cinema şi literaturã de consum. Argentina 1976-198311 şi Uruguay 1973-1985). Astfel. în cazul portughez. modelul propus de regimuri reprezintã un amestec între artã cultã (înaltã) şi expresii culturale de masã (folclor dar şi televiziune în Spania. art militantã şi de comemorare (exemplificatã cel mai bine în construirea monumentului de la Valle de los Caidos 1940-1959). este nso itã şi de arta religioasã (în Barcelona ntre 1945 şi 1959. reviste culturale. a lipsit centralitatea unui minister al culturii. Mai mult. De artã propriu zis s-au ocupat diferite structuri sau sub-structuri ale unor alte ministere (ca de exemplu cel al educa iei). perioadã care începe cu 1930. tradi ionalism. şi au ca principii apãrarea patriei (artã militantã). Monsanto. Astfel am ales alte cazuri dictatoriale şi am început cu „precursorii”: regimul instituit de Antonio de Oliveira Salazar (1932-1968) în Portugalia. referin ele trebuie sã cuprindã şi trimiteri la perioada marcatã de perioade dictatoriale. Din punct de vedere institu ional. mai exact este vorba de dictaturile din Conul Sud: dictatura din Brazilia (1964-1985).esteticã purã n cazul românesc poate fi cititã n aceeaşi manierã. 45-57. 11 Referin e implicite trebuie fãcute la precedenta dictaturã din anii 1966-1973. Alte dictaturi moderne şi perioada post-dictatorialã Pentru a extinde proiectul ini ial am ales noi cazuri de studiu pentru a testa schema de analizã imaginatã pentru cazul chilian şi pentru cel românesc. cultul liderului (mai pu in Salazar) dar şi glorifierea trecutului imperial (ca de exemplu n cazul spaniol a Siglo d’oro). 10:1 (1999). au fost aprobate 72 (!) de proiecte de biserici alãturi de alte expozi ii de artã religioasã pânã la jumãtatea anilor 1950). biblioteci. Urmãtoarele cazuri sunt alese din spa iul latino-american. 10 Eduardo PRADO COELHO. o orchestrã şi o companie de dans10. În ambele cazuri. par ial. pe sus inerea folclorului (creat oficial) – în 1938 în Portugalia a fost ales satul „cel mai portughez”.

a folclorului. perioada post-dictatorialã poate fi interesantã din punctul de vedere al elementelor de continuitate şi discontinuitate ce pot fi urmãrite în cazuri opuse (tranzi ia statpia ã liberã şi control-libertate). sus inerea expresiilor artistice tradi ionale şi a culturii înalte.111. Astfel. Noul guvern democratic preia şi transformã printr-un act CSCE ntr-o institu ie democraticã. Astfel. În primul caz. etc. a cãrui misiune era sã punã bazele noii culturi12. un discurs artistic ce invocã trecutul recent poate fi de asemenea explorat pentru a urmãri zonele de umbrã ale noilor regimuri democratice. “La dernière révolution léniniste. Institut na ional al cãr ii) şi cu ajutorul a douã comisii preziden iale (Garreton 12 Decret lege nr. pp. mai ales începând cu 1975 (Politica na ionalã culturalã şi reamenajãrile institu ionale ce i-au urmat). în decembrie 1989 una din primele decizii luate de guvernul revolu ionar a fost aceea de a transforma CSCE „un organ cu naturã dublã direct subordonat CC al PCR şi Consiliului de Miniştri. mai difuz în cazul uruguayan de exemplu. Dar existã şi o serie de elemente în comun între aceste regimuri precum accentul pus pe credin a catolicã. în consecin ã. felul în care politicul este imaginat de artişti se schimbã şi capãtã noi valen e în contextele de reconstruc ie democraticã. O serie de alte diferen e se regãsesc şi între dimensiunile şi importan a celor trei cazuri – gigan ii brazilian şi argentinian – şi modelele lor de articulare (stat central(izat) versus stat federal). am putut constata o institu ionalizare mai marcatã în cazul brazilian – absentã din celelalte cazuri – cu un rol mai important asumat de stat (şi n continuarea proiectelor inaugurate de Getulio Vargas n anii 1930-1940. în cazul brazilian se poate vorbi de „ofensiva culturalã” din anii `70. 2 din 27 decembrie 1989. 9 în perioada 1990-2000). În acelaşi timp. cât şi chestiunile rãmase nerezolvate sau nelãmurite. apãrarea patriei (ideologia Securitã ii na ionale) şi. elitiste. mai accentuat în cazul chilian. modelul neoliberal este impus dar în maniere diferite în spa iul artistic. Chile şi România n post-dictaturã: reconstruc ia institu iilor şi discursul artiştilor Extinderea proiectului ini ial poate lua în considerare atât alte cazuri de studiu pentru a testa schema de analizã propusã.Existã deci o serie de diferen e între aceste regimuri: în toate cazurile puterea apar ine unei junte militare dar cu un grad de centralizare a puterii diferit. Fondec. p. întrebarea centralã este: cum se [re]construiesc institu iile artistice? Care sunt asamblajele dintre nou şi vechi? Astfel. existând diferen e importante între cazurile na ionale în aten ia acordatã diferitelor expresii artistice. 25-114. dar şi perioada de reconstruc ie ce urmeazã sfârşitului dictaturilor. ca de exemplu institu ionalizarea carnavalului). diviziune şi schimbarea numelui” n noi instrumente institu ionale (idem). În prezent compar schema institu ionalã din aceste trei cazuri cu cea din timpul dictaturii chiliene. VI :1 (2006). Deja. în cazul românesc. În unele cazuri. 7 . Aceastã decizie a fost parte a unei serii mai largi de mãsuri luate de noile autoritã i care au transformat structurile partiduluistat prin „fuziune. responsabil cu coordonarea activitã ii culturale şi educative” n Minister al culturii.descentralizare urmatã de recentralizare în perioada 1994-1996 şi discontinuitate ministerialã (13 miniştri în 20 de ani. Apoi. Romanian Political Science Review. are loc o reconstruc ie institu ionalã plecând de la modelul impus de Pinochet prin proiectul din 1988 (minister cu Institut al patrimoniului. anumite elemente în comun ale politicilor culturale sus inute: apãrarea şi salvarea patrimoniului na ional. Pensée et pratique d’une autorité révolutionnaire en Roumanie”. Departament de extensie culturalã. Studia Politica. Regimul chilian îşi transmite în 1990 structura institu ionalã noii guvernãri democratice inclusiv resursele umane – transformând printr-o lege pozi iile func ionarilor publici de rang înalt în posturi pe via ã. Preluarea de cãtre statul democratic a structurilor culturale comuniste ce continuã sã fie administrate de acesta (Şuteu) dar trebuind sã rãspundã unei logici de pia ã s-a dovedit costisitoare. Alexandra IONESCU. procese neuniforme însã . în persoana generalului Pinochet. o aten ie mai importantã este acordatã artelor. retragerea statului s-a fãcut n douã forme: prin descentralizare şi privatizare.

Trei simptome ale problemei finan ãrii sunt vizibile în cazul uniunilor de crea ie13 (transformate în Organiza ii non-guvernamentale dar care beneficiazã de bunãvoin a statului). 27 (14 ianuarie 1990) li s-a acordat dreptul de a deveni autonome economic. Dan Perjovschi. problema drepturilor omului rãmâne una nerezolvatã. vol 1/2010. transformarea institu ionalã. Aceasta rãmâne una din principalele diviziuni în interiorul societã ii chiliene şi se regãseşte deci şi în discursul artiştilor. 1995). deşi declarate autonome. Proiecte de comemorare a victimelor represiunii pornesc de la reutilizarea spa iilor de deten ie. 15 Pentru o aprofundare a analizei lui Garretón despre imposibila consolidare chilianã vezi: Manuel Antonio GARRETON.În decembrie 2009 n Chile şi Uruguay au fost inaugurate muzee ale memoriei dictaturilor. 869888 şi “Looking at the past through an artistic lens: art of memorialization” in Politics of memory in Post-communist Europe. 14 Vezi şi studiile mele ce trateazã fiecare caz în parte: “Enclaves autoritaires’ artistiques au Chili? Art et politique dans la démocratie retrouvée”. etc. 8 . Pe lângã recrearea. History of Communism in Europe. Studia Politica Romanian Political Science Review. alte uniuni sau asocia ii au fost create (UNITER şi UCIN). a drepturilor omului identificatã de Manuel Antonio Garretón ca fiind una din piedicile în procesul de consolidare democraticã15. lumile de plastic. 26 din 30/01/2000 modificatã de Legea nr 246/2005) care beneficiazã de resurse financiare oferite de stat sau de bugete locale. Consiliul na ional al cãr ii. etc. 4. Pe lângã aceasta. 13 Uniunile de crea ie. Institutului Cultural Român şi Consiliului na ional al cinematografiei (responsabil cu finan area filmului). Pe lângã un discurs artistic despre memorie. Aceste ONG-uri au fost declarate în 2000 institu ii de utilitate publicã (prin OG nr. În România nu existã un muzeu al comunismului pânã în prezent deşi un proiect a fost imaginat de „comisia Tismãneanu” şi preluat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoriei Exilului (ICCMER) care inten ioneazã inaugurarea unui muzeu al Dictaturii comuniste. Consiliul muzicii şi Consiliul audiovizualului). au ales (sau nu) sã codifice memoria n mod oficial. de a depãşi trecutul” şi nevoia de a redescoperi şi rediscuta trecutul comunist. Astfel. VIII. încã din 1994 un astfel de proiect a fost concretizat la Sighet şi un altul este proiectat la Râmnicu Sãrat. şi Daniel Knorr). pp. Invocarea şi reinterpretarea unor simboluri ale trecutului pentru a încerca sã vindece rãni ale prezentului sunt vizibile în mai multe declinãri artistice (Dumitru Gorzo. pierderea valorilor. pânã în prezent am abordat memoria trecutului dictatorial tratatã artistic14. 2008. Apoi. new series. discursul artiştilor înregistreazã aceeaşi ezitare între dorin a de a „avansa.) şi organizare. Hacia una nueva era política. spa ii – galerii. cinematografe. Cea de-a doua întrebare principalã este deci: ce ne aducem aminte din punct de vedere artistic? Pe lângã reconstruc iile sau permanen ele institu ionale observate în contextele post-dictatoriale.1990 şi Ivelic 1996) şi o întâlnire importantã a societã ii civile (Valparaiso 1996) este fondat Consiliul Na ional de Culturã şi al Artelor în 2004 (asociind Fondart. în Argentina de asemenea. Vol. ONG. statele. discursul artistic chilian vorbeşte în contemporaneitate şi despre efectele asupra societã ii actuale ale modelului economic impus de militari: consumism. stabilite de regimul communist in perioada 1948-1952 (continuatoare a unor sindicate sau uniuni precedente) au fost transformate dupã 1990. mai ales în anii 2000 se dezvoltã o artã de memorializare. uniunile de creatie sunt încã dependente de fonduri publice pentru a supravie ui şi se bucurã de un patrimoniu imobil moştenit de la statul comunist. Estudio sobre las democratizaciones (Santiago: Fondo de Cultura Económica. În cazul chilian motivul cel mai interesant este reprezentat de enclava simbolicã eticã. Astfel. problemele fundamentale identificate pânã n prezent sunt legate de resurse (finan are. Astfel prin DL nr. ale drepturilor omului: Muzeul Memoriei inaugurat de preşedinta Michelle Bachelet la Santiago de Chile şi Muzeul memoriei inaugurat la Montevideo. În ciuda organizãrii a douã Comisii de adevãr şi reconciliere – ce au emis Raportul Retig din 1990 şi respectiv Raportul Valech din 2004 – şi a revela iilor pe care le-au adus. no. faimosul fost centru de torturã ESMA a fost transformat n muzeu începând cu 2004 dar acest proces nu s-a încheiat. În ceea ce priveşte nivelul discursului artistic.

pe tije de metal cu lungimi diferite care formeazã împreunã forma ãrii19. cruci. 9 . p. Expozi ia chestioneazã multe stereotipuri ale identitã ii chiliene. 20 Trupa de muzicã folcloricã. Resturile de marmurã albã au fost apoi depuse în spa iile societã ii care realizase demolarea. Doliul este încã o datã amânat fãcând din tot o poveste fãrã sfârşit. prezentatã la Muzeul de Artã Contemporanã din Santiago de Chile (23 noiembrie 2006 – 17 ianuarie 2007). Aici sunt portretele lor. 16 17 Carlos ALTAMIRANO. ironizând pictural status-ul de jaguar al transformãrii economice de succes. sunt amestecate. Cel care priveşte este confruntat cu dispersia monumentului funerar spart de-a lungul spa iului chilian. Seria de portrete este compusã din gravuri enorme printate pe hârtie. Problema dispãru ilor este tratatã şi de un film documentar: Fernando ha vuelto [Fernando s-a întors] (1998) realizat de Silvio Caiozzi. prin franche ea lor” şi care pentru de inu ii dispãru i nici nu era posibilã cãci „nu existau. Totuşi numele nu sunt lizibile.500 de piese.luisprato.com/watch?v=SmvM51QkkCk (Accesat 16 septembrie 2009). Expozi ia era conform Brunei Truffa “un portret al Chileanitã ii contemporane plin de referin e la cultura popularã localã” 21. împreunã cu directoarea companiei Manuela Biedma (colaboratoare la proiect) sculputorul Luis Prato a fãcut fotografii cu fracturile de piatrã şi a colec ionat în jur de 1. Un exemplu al acestui discurs ce con ine mai multe forme îl constituie Bruna Truffa şi Rodrigo Cabezas expozi ia lor din 1999 Si vas para Chile [Dacã ajungi în Chile] inspiratã de un cântec celebru cântat de Los Huasos Quincheros20. Carlos Altamirano observa cã „expresivitatea acestor imagini trece prin nuditatea lor. Cântecul poate fi ascultat la aceastã adresã: http://www. Opera sculpturalã ca atare consista în plasarea acestor piese de marmurã incluzând nume. aceasta reprezintã unul dintre cele mai prezente simboluri n arta contemporanã chilianã. p. numerele şi anii de asemenea. Un an dupã. Erau bucã i de piatrã cu nume. Într-un album ce regrupeazã aceste portrete. Ei sunt doar fotocopia unei fotocopii a unei fotografii care a dispãrut şi ea uneori. Astfel. Un alt artist ce face apel la chestiunea drepturilor omului este Luis Prato în lucrarea sa Memoria de Piedra [Memorie de piatrã]17 din expozi ia cu acelaşi nume. 1996). date şi cruci. 37.cl/home. Alt obiect artistic din expozi ie numit “Piramida socialã” prezintã o cutie de lemn cu mici rafturi pe care sunt dispuse personaje reprezentative pentru societatea chilianã. date (de naştere şi ale mor ii).com (Accesat 16 septembrie 2009). 18 Luis PRATO. Într-o perspectivã diferitã. în august 2003 Ministerul Lucrãrilor Publice a demolat Monumentul de inu ilor dispãru i din Cimitirul general din Santiago (creat la începutul anilor `90) dupã ce un foc afectase monumentul şi pentru cã o parte din nume trebuiau modificate18. acolo unde au cãzut. Memoria de piedra.cl/noticias/detalles. fotografia fiind uşor recognoscibilã pentru cã era (şi încã este) purtatã încã din anii dictaturii de familiile celor imposibil de gãsit şi care cer justi ie. oriunde” 16. prenume. 3 19 Ximena VILLANUEVA. înregistrând întregul proces.youtube. Los Huasos Quincheros a fost privilegiatã de regimul Pinochet pentru cã exulta „chileanitatea” şi face parte din promovarea unui tip de folclor burghez de cãtre dictaturã.Revenind la chestiunea drepturilor omului şi la enclava eticã suprinsã de Garretón. discu ia artisticã despre trecut se regãseşte la nivelul influen ei dictaturii asupra felului n care aratã societatea astãzi – cultura de masã dominatã de consumism.brunatruffa. Filmul retraseazã procesul de identificare al rãmãşitelor cuiva apropiat de cãtre o familie. Astfel am putea spune cã aspectul simbolic apare la acest nivel – când totul este amestecat de-a lungul ãrii – universalitatea fenomenului evocat este mai directã. Drama în final este şi mai copleşitoare cãci cu ajutorul testelor ADN se dovedeşte cã resturile gãsite nu îi apar in de fapt lui Fernando. Carlos Altamirano exploateazã chiar aceastã enclavã simbolicã în seria sa Retratos [Portrete] (1996. pe fiecare dintre aceste imagini colorate apare o fotografie în alb şi negru a unui de inut dispãrut. Retratos de Carlos Altamirano (Santiago: Ocho Libros Editores.arteuchile.html (Accesat 16 noiembrie 2008). 21 Vezi site-ul artistei la: www. “Memoria de Piedra” de Luis Prato: Museo de Arte Contemporáneo exhibe escultura con piezas del memorial de detenidos desaparecidos” http://www.php?recordID=375 (Accesat 16 noiembrie 2008). Imagini ale operei pot fi consultate pe site-ul artistului: www. 2007). Catalogul expozi iei Memoria de piedra.

Cu toate acestea. Acelaşi motiv a fost reiterat ntr-o expozi ie organizatã trei ani mai târziu şi numitã Si vas para el Mall [Dacã mergi la mall] (2002). Memoria comunismului. Astfel. Noaptea albã 2008) n care a desenat conturul maşinii unice pe trotuarele şi pere ii Bucureştiului sau i-a decupat forma introducând-o n spa iul expozi ional. Cars everywhere. Gorzo este poate cea mai critic(at)ã: el îl aratã pe domnitor drept un negru cu sâni de femeie şi pãr blond (respectând deci toate principiile corectitudinii politice). ce îi apar ine lui Vlad Nancã şi ce constã în fotografia lui Mihai Eminescu sub care stã scris Eminem cautã sã ironizeze pe de o parte statutul de simbol inconturnabil pe care l-a capãtat poetul în cultura românã dar şi absen a de referen ialitate pe care acesta o prezintã în raport cu genera ia tânãrã care se uitã spre alte simboluri. în seria cu titlul „Dacia 1300” a organizat mai multe expozi ii (Boulevard Renault 12. stencilul transformat în lucrare expusã n galerie. Ştefan Constantinescu a fãcut de asemenea apel la simbolul Daciei realizând şi un documentar (împreunã cu Julio Soto) My beautiful Dacia (2009) ce surprinde transformarea societã ii româneşti n postcomunism prin prisma autoturismului comunist unic. poli iei. un motiv care intervine pentru a ntrerupe – disrupe traiectoria zilnicã şi a l face pe cetã ean sã şi punã ntrebãri (în sensul definit de opera artistei chiliene Lotty Rosenfeld şi a sa Mil cruces sobre el pavimiento [O mie de cruci pe caldarâm] 1980). Ceauşescu pare sã fie încã prezent ca figurã centralã a imaginarului artistic postcomunist. Un alt artist român care lucreazã la Stockolm. ““Si vas para el mall”: Objects. Cel mai important aspect este poate umanizarea sa de cãtre imaginile create de artişti. n România anilor 2000. discursul despre trecut care formeazã prezentul este vizibilã în filmul anilor 2000 (aşa numitul Nou val) dar şi în proiecte artistice (proprii artelor plastice sau vizuale) de la mijlocul anilor 2000. În acelaşi fel. de data aceasta show-ul “reitereazã şi copiazã starea delirantã de cumpãrare şi vânzare ce guverneazã cultura chilianã actualã”22. Suzana Dan. Alina Buga. Prezentarea lui D. 10 . 2007 Institutul Francez. chestionarea identitarã este un motiv întâlnit în arta contemporanã. Astfel. arta de memorializare reia simboluri comuniste pentru a le prezenta într-o nouã luminã sau a le ironiza. Scopul artiştilor a fost acela de a arãta “partea sa umanã” şi de a-l demistifica dar şi de a critica cheltuirea de cãtre statul român a trei milioane de euro pentru celebrãri na ionaliste. Printre motivele comuniste întâlnite în crea ia artiştilor români se regãseşte Dacia. perspectiva asupra personajului este diferitã de cea impusã în comunism. Putem reaminti în acest sens demersul unui grup de artişti care au participat împreunã în 2004 la una dintre cele mai controversate expozi ii ale perioadei post-1989: “FAQ despre Stefan cel Mare” (H’Art 2004. timp de o lunã patru tramvaie pictate cu culorile şi simbolurile armatei. seria sa de picturi Understanding History care foloseşte ca inspira ie fotografii de arhivã cu Ceauşescu din perioada Epocii de aur a fost creatã „din nevoia de a aminti istoria recentã şi implicit de a crea conexiuni cu prezentul pentru a 22 Bernardita LLANOS. Precum expozi ia organizatã de Institutul Cultural Român New York n 2008 şi expozi ia din 2004 chestiona un simbol al românismului fundamentat şi de regimul comunist interogând în acelaşi timp şi rolul statului român. În acelaşi fel. Sabina Spãtariu şi Sorin Tara) cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi a sanctificãrii sale de cãtre Biserica ortodoxã. Pe lângã aceastã chestionare. parte a proiectului artistic „Public Art Bucharest” şi care a constat într-o interven ie artisticã menitã sã demistifice/desacralizeze cele mai respectate patru institu ii de cãtre români. Series and Copies of the Kitsch by Cabezas and Truffa”.brunatruffa.pe primul raft fiind preşedintele Chile şi Miss Chile. Dumitru Gorzo. În aceeaşi linie se integreazã şi lucrarea lui Daniel Knorr din 2007. Un proiect recent interesant este cel al lui Dragoş Burlacu. Bisericii Ortodoxe şi ale Crucii roşii au circulat normal n Bucureşti.com (Accesat 16 septembrie 2009). Trams and institutions. ncercând sã interpeleze cetã enii. (2002) accesibil la adresa: www. Vlad Nancã.

dimpotrivã.html. deşi a creat în perioada comunistã. Folosind doar material filmat de arhivã cu Ceauşescu atât în contexte oficiale. video-ul oferã viziunea lui Ceauşescu asupra României de astãzi. contemporary idol. Bârlãdeanu. În 2007 artistul a produs un video numit „Dialog postum cu Ceauşescu”. www. În fine. cât şi personale. separate de versiunea sa caricaturizatã sau. ca de clovn. 2007. criticã artisticã) şi teoriei regimurilor precum şi analizei modelelor culturale din punct de vedere institu ional. a fãcut-o în afara sau la marginea spa iului public controlat oficial. de versiunea sa demonizatã care au dominat sfera publicã din anii 1990 este vizibilã şi în operele lui Ion Grigorescu şi Andrei Ujicã. o prezentare video peste care era aplicatã un text cu un interviu fictiv cu dictatorul prezentat de artist în dubla posturã de cel ce intervieveazã şi cel ce acordã interviul. Introducând un numãr de exemple din cazurile deja analizate (România şi Chile) sau n curs de analizã (Spania. Brazilia. meritã amintite şi colajele realizate de Ion Bârlãdeanu. În acelaşi timp. November 27. Ceausescu. Ion Grigorescu şi-a reactualizat o lucrare ce data din perioada dictaturii lui Ceauşescu. o continuare a „Dialogului cu tovarãşul Ceauşescu” din 1978. Plasat în decorul Casei Poporului. 24 A se vedea imaginea pe site-ul artistiului: http://www. totul pe un fundal gri24. 26 Vezi galeria virtualã cu operele lui Ion Bârlãdeanu pe site-ul galeriei H’Art: http://www. arãtând toate aspectele caracterului sãu şi afirmând cã demonizarea şi caracterizarea sa au provocat pierderea adevãratului om. Ceauşescu dominã aceste colaje deci dar el este deja ironizat de felul în care apare în lumea imaginatã de Bârlãdeanu. sociologie. (accesat 14 iulie. Video-ul din 2007 pleca de la aceeaşi idee a unui interviu inventat cu acum uitatul dictator. purtând o mascã cu chipul lui Ceauşescu. 23 11 . Studierea reconfigurãrii spa iului postdictatorial prin aceeaşi prismã. de umanizare a dictatorului sau de creare a unei figuri complete. Argentina şi Uruguay) aceastã abordare se doreşte complementarã studiior clasice de ştiin ã politicã. (accesat 14 iulie 2010). Imaginea râzând cu Ceauşescu poate fi interpretatã ca imaginea ridiculizãrii sale dupã 1990 când a fost transformat în simplul cizmar analfabet care ne-a condus pentru atâ ia ani. Bucharest. demonstrând variatele fisuri sau incongruen e. Concluzii Studiul rela iei dintre artã şi politicã n dictaturile moderne a fost prezentat cu ajutorul unor exemple din America latinã şi Europa de est. Imaginea poate cea mai interesantã ce meritã reamintitã aici este cea care îl aratã pe Ceauşescu ivindu-se de dupã un perete purtând un nas roşu. 2010).ro/work/16-Understanding_History/2/5.ro. Ujicã redeseneazã portretul dictatorului ca şi când acesta şi l-ar fi fãcut singur. Autobiografia lui Ceauşescu. nu doar ignorând rezultatele pozitive ale dictaturii de 34 de ani dar şi prin transpunerea discu iei la un nivel care acoperã chestiunile cu adevãrat importante25. Prima operã. descoperit în 2008 de galeristul Dan Ioan Popescu (galeria H’art) este considerat un outsider al lumii artistice româneşti. Reperele teoretice mbinã resurse ce apar in studiului cazurilor na ionale (ştiin ã politicã. reprezintã o ncercare de a Cosmin NASUI.php? page=artist&id=11 (accesat 30 septembrie 2010). 25 Ion Grigorescu at the public meeting “Arte mar iale” organized by the Romanian Cultural Institute.ro/index.hartgallery. Cred cã acesta este un fenomen interesant parte din procesul de memorializare a lui Ceauşescu. Aceeaşi abordare. Artistul merge mai departe şi semnaleazã cã prin demonizarea lui Ceauşescu a fost invalidat spiritul critic. a rela iei dintre artã şi politicã.în elege viitorul”23. docu-filmul lui Andrei Ujicã (2010) are aparent inten ia de a-l prezenta pe Ceauşescu într-o luminã realistã. the gadget-vintage-glamour. Seria impresionantã de colaje datând din anii 1970-1980 dar pe care artistul a continuat sã le producã şi dupã 1990 au multe dintre ele drept figurã centralã pe Ceauşescu26. Portugalia.dragosburlacu.dragosburlacu. studiul unui segment societal specific n timpul dictaturilor moderne contribuie la deconstruc ia considerãrii acestora ca fiind regimuri stabile şi unitare.

web: <http://www. 129-148. www. Representations of Politics in Novels and Pictures. the gadget-vintage-glamour. Fascist Italy and the People’s Republic of China (London: Collins Harvill. Giovanni SARTORI. 2010). VIII. Dictators and dictatorships: artistic expressions of the political in romania and Chile (1970s -1989).“’Enclaves autoritaires’ artistiques au Chili? Art et politique dans la démocratie retrouvée”. Memoria de piedra. no.com (Accesat 16 septembrie 2009). Hacia una nueva era política. Politics of memory in Post-communist Europe. ““Si vas para el mall”: Objects.dragosburlac u. Eduardo PRADO COELHO. Estudio sobre las Igor GOLOMSTOCK.com/book. Elementi di teoria politica (Bologna: Il Mulino.. Cosmin NASUI. 25-114. Manuel Antonio GARRETON. 1995). democratizaciones (Santiago: Fondo de Cultura Económica. ed. “La politique culturelle portugaise depuis la revolution démocratique”. 4. (2002) accesibil la adresa: www. Pole Sud. . Romanian Political Science Review. Alexandra IONESCU. IDEM (Boston: Rowman & Littlefield Publishers. Bernardita LLANOS. multiplele conexiuni ce aliazã nostalgie.brunatruffa. Maureen WHITEBROOK. Retratos de Carlos Altamirano (Santiago: Ocho Libros Editores. Vol. Pensée et pratique d’une autorité révolutionnaire en Roumanie”. Totalitarian art in the Soviet Union. 1996). Luis PRATO. 1990). Catalogul expozi iei Memoria de piedra. prezentatã la Muzeul de Artã Contemporanã din Santiago de Chile (23 noiembrie 2006 – 17 ianuarie 2007). pp. the Third Reich. moşteniri şi nou. 12 . Bibliografie Carlos ALTAMIRANO. Studia Politica Romanian Political Science Review. vol 1/2010 (Bucharest: Zeta Books. Studia Politica. “Looking at the past through an artistic lens: art of memorialization” in History of Communism in Europe. 2008. (accesat 14 iulie. Caterina PREDA. pp. “La dernière révolution léniniste. VI :1 (2006). 10:1 (1999). pp. 2010).universal-publishers. 869888. 45-57. 1987). new series. Caterina PREDA. contemporary idol.ro. 1992). Ceausescu.descifra şi legãturile dintre trecut şi prezentul continuu.php? method= ISBNISBN&book=1599423103>. Series and Copies of the Kitsch by Cabezas and Truffa”. pp. Caterina PREDA. “Introduction” in Reading political stories.

Journal of Cultural Economics 23 (1999).arteuchile. “The subsidized muse: Government and the Arts in Western Europe and the United States”.Ximena VILLANUEVA.php?recordID=375 (Accesat 16 noiembrie 2008). 13 . “Memoria de Piedra” de Luis Prato: Museo de Arte Contemporáneo exhibe escultura con piezas del memorial de detenidos desaparecidos” http://www.cl/n oticias/detalles. 33-49. pp. Annette ZIMMER and Stefan TOEPLER.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.