VTADA RBPUBLIKE HRVATSKE

URED PREDSJEDNIKA

Klasa: Sl.
Urbroj: 5030212-12-l
Zagreb, 1 7. listopada 2012.

Sprjeiavanje sukoba interesa i korupcije u podruiju javne nahave

Temeljem dlanka 13. Stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 90111) obavje5tavamo da delnik tijela, u ovom sludaju predstojnik Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kao i ovla5teni predstavnik javnog naruditelja Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, niti sa njima povezane osobe u smislu dlanka 13. Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljadke poslove u gospodarskom subjektu, niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s vi5e od 0,5o/o.
Slijedom navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe dlanka 13. Zakona o javnoj nabavi.

PREDSTO

omislav Saucha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful