1 1 - 0 1 - 2013

L/IXJ12-04 falj 9^
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA KLASA: 053-02/12-01/295 URBROJ: 514-04-01/1-12-4 Zagreb, 11. siječnja 2013.

VLADA REPUPUBLIKE HRVATSKE

Predmet:

Zastupničko pitanje Željka Kolara, u vezi sa stečajnim postupkom poduzeća VOĆE export-import d d . u stečaju, te eventualnim . nezakonitostima tijekom postupka privatizacije - prijedlog odgovora, daje se

VEZA:

KLASA: 021-12/12-01/994, URBROJ: 50301-10/10-12-2

Poštovani, Povodom Va šeg akta od 17. prosinca 2012., u prilogu se dostavlja prijedlog odgovora ovog Minista rstva na za stupničko pita nje Željka Kola ra , a u vezi sa steča jnim postupkom poduzeća VOĆE export-import d.d. u steča ju, te eventua lnim neza konitostima tijekom postupka privatizacije. S poštovanjem, ^MBJTSTAR

"•^i X)rsat ]Vul|enić

r
T00@

Ministarstva pr avosuđa Republike Hrvatsko

Ulica grada Vukovara 43,10000 Zagreb. Hrvatska Tul: +335 1 3714 000 www.mprh.hr

VfOflSOAVHđ'NIK

6CS? TiC T S8C XVd iC:TT CT0Z T0/TT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful