Μεζογειακό Burger

Υλικά ( 4 άηομα)
4 αθξάηα ςσκάθηα
1 καηζάθη ξόθα
4 ιεπηέο θέηεο θαπληζηό κεηζνβόλε
Γηα ηηο αξγνςεκέλεο ληνκάηεο
4 κηθξέο Ρόκα ληνκάηεο θνκκέλεο «θπδσλάηεο» ζηα 4
2 - 3 θισλάξηα δελδξνιίβαλν
4 ζθειίδεο ζθόξδν κε ηελ θινύδα παηεκέλεο λα αλνίμνπλ κε ην καραίξη
2 Κνπηαιηέο ηεο ζνύπαο Ειαηόιαδν
Γηα ηελ καγηνλέδα
3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο καγηνλέδα ειαηνιάδνπ
1 ζθειίδα ζθόξδν (απν ηηο ςεκέλεο κε ηηο ληνκάηεο)
2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ κνπζηάξδα ληηδόλ
Χπκόο απν κηζό ιεκόλη (θαηα γεύζε δνθηκάδνπκε ην ηειηθό
απνηέιεζκα θαη ζπκπιεξσλνπκε αλ ρξεηαζηεί)
½ θνπηαιάθη απνμεξακέλν εζηξαγθόλ
1/2 θνπηαιάθη θξέζθν ζπκάξη ςηινθνκκέλν
Αιάηη
1 θνπηαιάθη Θπκαξίζην Μέιη
Λίγν πηπέξη
Γηα ηα burgers
2 θέηεο bacon ςηινθνκκέλν
800 gr κνζραξίζηνο θηκάο όρη άπαρνο
2 ζθειίδεο ζθόξδν ιησκέλεο
1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο worcestershire sauce
1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο απνμεξακέλν καληηάξη porcini πεξαζκέλν ζην
multi λα γίλεη ζθόλε θαη θνζθηληζκέλν
1 θνπηαιηά θνθηή απνμεξακέλν θξεκκύδη ζθόλε
1 θνπηαιάθη ζπκάξη θξέζθν ςηινθνκκέλν

ην ζθόξδν. πηπεξάθη θαη ζηγνςήλνπκε ηηο ληνκάηεο γηα 3 ώξεο (Πηζηέςηε κε αμίδεη ηνλ θόπν). όρη πνιύ λα κελ ζθίμεη. ην ζηξαγγίδνπκε. ηελ ξίγαλε. αιάηη.1 θνπηαιάθη ξίγαλε μεξή Αιάηη – Πηπέξη Γηα ηα ηξαγαλά sticks απν θνινθπζάθηα θαη θξεκκύδηα 2 θνινθπζάθηα θνκκέλα ζε ιεπηά sticks 2 θξεκκύδηα θνκκέλα ζε ιεπηέο θέηεο 2 θνύπεο μηλόγαιν ή buttermilk 2 θνύπεο αιέπξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο Κνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ Αιάηη Πηπέξη γαη ην ζεξβίξηζκα Λάδη γηα ηεγάληζκα Διαδικαζία Ξεθηλάκε κε ηηο ληνκάηεο. Γηα ηελ καγηνλέδα αλαθαηεύνπκε όια ηα πιηθά ηεο κε ζεηξά αλαθαηεύνληαο θαη θξαηάκε ζηελ άθξε. Σξαγαλά Sticks απν θνινθπζάθηα θαη θξεκκύδηα Βάδνπκε ηα θνκκέλα θνινθπζάθηα θαη θξεκκύδηα κέζα ζην μηλόγαιν γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ή κέρξη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Burgers Σεγαλίδνπκε ην bacon λα γίλεη ηξαγαλό. ηελ worcestershire sauce. ΢ηξώλνπκε ελα ηαςάθη κε αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη απιώλνπκε ηηο θνκκέλεο ληνκάηεο. Ζπκώλνπκε ηνλ θηκά. Βάδνπκε καδί ην δελδξνιίβαλν. ΢θεπάδνπκε θαη θξαηάκε ζηελ άθξε κέρξη λα ρξεηαζηεί λα ςήζνπκε ηα κπηθηέθηα. Κάλνπκε κηα ιαθνπβίηζα ζηελ κέζε πξηλ ην ςήζηκν γηα λα κελ καο θνπζθώζνπλ ζην θέληξν. . ηελ ζθόλε απν ηα porcini (θνζθηληζκέλε). αθελνπκε λα πέζεη ιίγν ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ην πξνζζέηνπκε ζε ελα κπνι κε ηνλ θηκά. πηπέξη. ηα ζθόξδα. ην θξεκκύδη ζθόλε. Σα ςήλνπκε ζε δπλαηό grill γηα 4-5 ιεπηά ηελ πιεπξά. ην ζπκάξη. ιίγν αιαηάθη. Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν καο ζηνπο 110 βαζκνύο.

ην πξνζζέηνπκε απν πάλσ απν ηελ ξόθα. αιείθνπκε κε ην aioli (καγηνλέδα). . Βνπηάκε ηα sticks καο ζην αιεύξη θαη ηεγαλίδνπκε ζε ιάδη (ζεξκνθξαζία 180 βαζκνί ην ιηγόηεξν ) γηα 1-3 ιεπηά. ζπκπιεξώλνπκε κε ξόθα.Αλαθαηεύνπκε ζε έλα κπνι ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ιίγν πηπέξη. ζπκπιεξώλνπκε κε 23 θνκκάηηα απν ηηο αξγνςεκέλεο ληνκάηεο. ην επάλσ κέξνο ηνπ ςσκηνύ θαη ζεξβίξνπκε ην burger κε κεξίδα από ηα ηξαγαλά sticks από θνινθπζάθηα θαη θξεκκύδηα. ΢ηεζηκν Ψήλνπκε ειαθξώο ζην grill ηα ςσκάθηα καο απν ηελ θνκκέλε πιεπξά. ιίγν πξηλ βγεί ην burger απν ην grill ηνπ πξνζζέηνπκε ην κεηζνβόλε γηα λα ιηώζεη ιηγάθη.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful