ROMÂNIA MINISTERUL AP R RII NA IONALE ACADEMIA NAVAL MIRCEA CEL B TRÂN SENATUL UNIVERSITAR Nr. A-431 din 23.01.

2012

NESECRET Exemplar unic Dosar nr. ____

METODOLOGIA ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE DIPLOM PENTRU ABSOLVEN II ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL B TRÂN I. PROBLEME GENERALE 1. Proiectul de diplom este o parte a examenului de diplom - examen sumativ care certific asimilarea competen elor profesionale care corespund calific rii universitare - i reprezinta o component important a procedurilor de finalizare a studiilor viitorilor speciali ti de marin , certificându-se astfel însu irea cuno tin elor tehnico-aplicative pe tot parcursul preg tirii profesionale, corespunzatoare domeniului fundamental din care face parte. 2. Prin întocmirea proiectului de diploma, studentul probeaz deprinderea gândirii analitice i sintetice relativ la necesitatea rezolv rii unei probleme de natura tehnic .. i demonstreaz capacitatea de 3. Proiectul de diplom finalizeaz studiile universitare de licen analiz i sintez a informa iilor din domeniul absolvit, capacitatea de a realiza conexiuni între domenii apropiate, utilizarea gândirii ra ionale i creativitatea. II. PROBLEME SPECIFICE 4. Tema proiectului de diplom trebuie s cuprind obligatoriu dou secven e: o tem general , în dezvoltarea c reia se reg se te problematica obligatorie pentru specializarea absolventului i o tem special , în care se trateaz probleme conexe. 5. Temele proiectelor de diplom se propun de c tre departamentele - direc ional de specializare, dar exist posibilitatea i este recomandabil - ca absolven ii s propun propriile teme care fac obiectul preocup rilor tiin ifice ale acestora cu condi ia s respecte cerin ele expuse la art. 4. 6. Facultatea pune la dispozi ia studen ilor lista cu denumirile temelor proiectelor de diplom , aprobat de Consiliul facult ii unde sunt înmatricula i, cu cel pu in 3 semestre înaintea finaliz rii studiilor pentru a le da posibilitatea acestora s se documenteze i s aib timpul necesar întocmirii lucr rii. 7. Alegerea proiectului de diplom se face de c tre student în func ie de preferin e, de sarcinile de cercetare tiin ific personale sau ale departamentului - direc ional de specializare i de aptitudinile personale. 8. Studentul alege tema proiectului de diplom în prezen a Consiliului facult ii i a tuturor studen ilor promo iei vizate, dup care completeaz i semneaz cererea pentru alegerea temei proiectului de diplom (Anexa nr. 1).

1 din 5

9. (1) Activitatea de repartizare a proiectelor de diplom (numele studen ilor, num rul i denumirea temelor alese i numele coordonatorilor tiin ifici pentru fiecare tem ) se consemneaz în procesul verbal al Consiliului facult ii. (2) Confirmarea alegerii/propunerii temei de c tre student i a cadrelor didactice coordonatoare se face de c tre conducerea facult ii, prin afi are. 10. Temele proiectului de diplom pot avea 1-2 coordonatori tiin ifici dintre care unul trebuie s fac parte din departamentul - direc ional de specializare. 11. (1) Pentru delimitarea temei proiectului de diplom se întocme te Fi a lucr rii / memoriul tehnic (Anexa nr. 2) de c tre coordonatorul tiin ific al proiectului împreun cu absolventul care a ales tema respectiv . (2) Fi a este pus la dispozi ia studentului imediat ce acesta a ales tema respectiv . (3) Fi a este avizat de coordonatorul programului de studii i aprobat de decanul facult ii. (4) În Fi a proiectului, coordonatorul tiin ific al lucr rii men ioneaz : capitolele i subcapitolele necesare pentru acoperirea tematicii, bibliografia minimal , desene, schi e i lucr ri grafice ce trebuie executate, realizarea unor programe pe calculator, etapele de realizare a temei, alte indica ii metodice; (5) În cazul în care proiectul de diplom are i finalizare practic , acesta va fi înso it de Fi a realiz rii practice (Anexa nr. 3), întocmit de student sub conducerea îndrum torului. i aceasta este pus la dispozi ia studentului imediat ce acesta a ales tema respectiv . 12. Referatul coordonatorului tiin ific (Anexa nr. 4), prin care este evaluat cu not con inutul proiectului, va fi predat împreun cu proiectul de diplom , la secretariatul Comisiei Examenului de diplom a programului de studii absolvit, cu 5 zile lucr toare înaintea primei probe a examenului de diplom . 13. În cazul respingerii proiectului de diplom de c tre coordonator, absolventul nu îndepline te condi iile de a se înscrie la examenul de diplom , din sesiunea curent . III. CERIN E I RECOMAND RI PENTRU REDACTAREA PROIECTULUI DE DIPLOM 14. Proiectul de diplom va respecta urm toarele standarde: - va fi redactat pe coli de format A4; - va avea maximum 100 de pagini A4 (f r anexe); - distan a dintre rânduri va fi de 1,5 spa ii; - fontul folosit va fi Times New Roman, 12, cu 2,5 cm sus (top) i jos (bottom), 2,5 cm la stânga (left) i la dreapta (right), mirror; - se va folosi un header 1,5 cm (cu Times New Roman 10, titlul proiectului/titlul capitolului) i un footer central care va cuprinde pagina ia cu cifre arabe; - diacriticele vor fi obligatorii; 15. (1) Coperta i subcoperta (prima pagin ) vor fi identice i vor fi înscrise, numele i prenumele absolventului, numele i prenumele coordonatorului tiin ific i anul elabor rii (Anexa nr. 5). (2) Pagina a doua va cuprinde tema proiectului care se va completa pe formulare de forma celui din Anexa nr. 6, cu datele i semn turile prev zute. (3) Paginile a treia i a patra vor cuprinde rezumatul în limba român respectiv în limba englez (maxim o pagin fiecare) - o redactare concis a con inutului proiectului (scopul, stadiul realiz rii în produc ie/ cercetare, solu iile personale i principalele metode utilizate pentru finalizarea acestora) i o scurt sintez a rezultatelor, concluziilor i recomand rilor (utilitatea lucr rii i aplica iile ei practice).
2 din 5

(4) Pagina a cincea a proiectului va con ine cuprinsul redactat conform STAS, folosind numerotare zecimal i va fi prima pagin numerotat a lucr rii. 16. Introducerea: (1) S cuprind maximum 4 pagini: (2) S se prezinte necesitatea i importan a subiectului proiectului pentru domeniul studiat, (3) S se prezinte obiectul i scopul proiectului, problemele care au trebuit s fie analizate i rezolvate în lucrare i modul general de solu ionare a acestora, (4) S se prezinte materialele i metodele de lucru/modele folosite, (5) S se prezinte ideile noi, originale, care apar în con inutul proiectului. 17. Stadiul actual al temei: (1) S cuprind maximum 5 pagini; (2) S se prezinte o sintez a document rii teoretice, nivelul atins în cercetarea pe plan na ional i interna ional i caracteristicile generale ale domeniului/domeniilor în care se face cercetarea. (3) S se fac referiri la metodele utilizate în cadrul proiectului i s se justifice angrenarea în proiectul curent. 18. Con inutul proiectului: (1) S se trateze capitolele i capitolele în ordinea expus în cuprins; (2) S se încheie fiecare capitol cu scurte concluzii, (3) S se prezinte contribu ia personal la rezolvarea temei, (4) S se descrie pe larg metodele i tehnicile utilizate i solu ia constructiv de baz conceput , (5) S rezulte clar care sunt elementele preluate i care sunt cele originale propuse de absolvent, (6) S se prezinte cât mai complet solu iile propuse, cu ajutorul unor scheme, schi e, rela ii, calcule, (7) S se prezinte variante de optimizare i compara ii între variantele propuse, (8) S se prezinte interpret ri specifice i comparative cu rezultate similare din bibliografie, 19. Concluziile: (1) S cuprind într-o form cât mai concis rezultatele ob inute în tema tratat , cu accent pe contribu ia personal . (2) S se scoat în eviden elementele de noutate ale proiectului, (3) S se fac recomand rile corespunz toare pentru rezultatele cu aplicabilitate în activitatea economico-industrial , 20. Bibliografia: (1) Lista bibliografic a lucr rilor consultate s fie consemnat o singur dat , la sfâr itul proiectului, (2) S cuprind lucr rile consultate, numerotate, prezentate în ordine alfabetic dup numele primului autor. (3) Lista bibliografic s cuprind numai acele lucr ri care au fost direct utilizate în proiect contribuind efectiv la realizarea acestuia. (4) Referin ele bibliografice i webografice s fie redactate conform STAS 6158-70, astfel: - c r i i monografii tehnice: numele i prenumele autorului (prenumele cu ini iale); titlul c r ii; traducerea titlului; num rul edi iei; locul public rii; editura; anul public rii; num r de volume; - articole tiin ifice: numele i prenumele autorului (prenumele cu ini iale); traducerea titlului; titlul revistei; volum i num r; anul apari iei; paginile între care figureaz lucrarea; - leg turi i situri web (exemplu): http://www.anmb.ro 21. Rela iile i figurile se vor numerota pe capitole, în ordinea apari iei iar dup num rul figurii se va specifica i con inutul acesteia.
3 din 5

22. Se recomand ca fiecare capitol s înceap pe o pagin nou , p strând constant distan a de la marginea de sus a foii la titlul capitolului. 23. Cifrele care indic num rul rela iei se vor include între paranteze i se vor alinia pe vertical . 24. În redactarea textului se va folosi persoana a III-a. 25. Atât în text cât i în partea grafic se vor utiliza simbolurile i terminologiile conform standardelor în vigoare. Simbolurile i nota iile utilizate trebuie s fie uniforme în tot proiectul. 26. La redactare rela iile vor fi scrise separat de text, pe linie separat , la mijlocul foii, iar semnifica ia fiec rui coeficient se va indica pe rânduri separate, în ordinea în care acesta apare în rela ia respectiv . 27. Referin ele în text la rela iile de calcul din proiect se fac prin indicarea num rului de ordine al rela iei respective, scris între paranteze, de exemplu: înlocuind rela ia (14.3) în rela ia (16.9) se ob ine . 28. Tabelele se dispun în cadrul proiectului acolo unde sunt amintite i se numeroteaz , num rul de ordine fiind precedat de cuvântul tabelul , care se scrie în partea dreapta sus, deasupra acestuia. 29. La folosirea rela iilor, formulelor, ecua iilor, tabelelor, schemelor etc. preluate din literatura de specialitate se va indica sursa bibliografic printr-o marcarea între paranteze p trate a pozi iei publica iei citate conform listei bibliografice i a paginii: [16, pag. 215] . IV. PROBLEME FINALE 30. Dup ce este alege tema proiectului, studentul r spunde de finalizarea i corectarea proiectului de diplom în timp util. 31. Studentul are datoria de a prezenta, la zi, stadiul realiz rii proiectului de diplom conform datelor stabilite împreun cu coordonatorul tiin ific pe fi a / memoriul tehnic al acestuia. 32. Num rul temelor proiectelor de diplom stabilite pentru o serie de studen i trebuie s fie cu cel pu in 10% mai mare decât num rul de candida i, pentru a da posibilitatea acestora s aleag din mai multe teme prezentate. 33. Temele proiectelor de diplom aprobate de Consiliul facult ii se afi eaz la sediile facult ilor (pentru a fi aduse la cuno tin a studen ilor) cu cel pu in 2 s pt mâni înainte de alegerea acestora. 34. În cazul în care o tem este aleas de mai mul i candida i, tema va fi repartizat studentului cu media cea mai mare ob inut în anii anteriori. 35. Nu se vor face ante-rezerv ri de teme pentru anumi i studen i decât în cazul când ceilal i participan i la repartizarea temelor confirm în scris faptul c nu vor emite preten ii în leg tur cu o anumit tem . 36. Conducerea facult ilor va stabili m suri în sprijinul studiului i document rii în conformitate cu temele de proiect ale studen ilor.

4 din 5

37. În situa ia în care, dup alegerea unei teme, candidatul întâmpin greut i în realizarea document rii i întocmirii/realiz rii temei alese ini ial, acesta poate opta pentru schimbarea temei, pe baz de cerere personal , care va fi supus aprob rii Consiliului facult ii. În edin a Consiliului facult ii va fi stabilit o nou tem , din tematica aprobat , precum i coordonatorii tiin ifici ai acesteia. 38. Temele cu realizare practic pot fi sprijinite material, în m sura posibilit ilor, de departamentele de specialitate sau de c tre sponsori externi. 39. Trimestrial, coordonatorii tiin ifici vor informa Consiliul facult ii despre stadiul realiz rii de c tre studen i a temelor pe care le îndrum . 40. Proiectele de diplom se întocmesc în dou exemplare, tehnoredactate la calculator, unul pentru a fi consultat de Comisia Examenului de Diplom i unul care r mâne la candidat. 41. Anexele 1-6 fac parte din prezenta metodologie. i aprobat în edin a Senatului universitar din Prezenta Metodologie a fost discutat 23.01.2012 i înlocuie te vechea Metodologie înregistrat cu nr. A-9462 din 30.02.2007. COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL B TRÂN Comandor Prof.univ.dr.ing. Vergil CHI AC Pentru conformitate p.Pre edintele Senatului universitar Cdor conf. univ. dr. Virgil ENE-VOICULESCU Întocmit eful Biroului Înv mânt i asigurarea calit ii Lt. cdor Marius BUCUR

5 din 5