Cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor Cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se ocupa

in principal cu: - planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul organizatiei, - organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, - monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, - acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice, - elaborarea documentelor specifice activitatii PSI, - avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, - controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, - investigarea contextului producerii incendiilor, - instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

1. GRAFICUL ANUAL de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă: - pentru personalul administrativ; - pentru personalul cu functii de executie, pentru personalul lucrator. 2. TEMATICI ORIENTATIVE pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje in domeniul apararii impotriva incendiilor şi protecţie civilă, in cadrul unitatii pentru anul 2011: - instructaj intoductiv general; - instructaj la locul de munca; - instructajul periodic. 3. INSTRUCTIUNI de aparare impotriva incendiilor; 4. Teste instruire angajati. CONTINUT INSTRUIRE SITUATII DE URGENTA: Grafic anual de instruire; Tematici orientative de instruire; Continut instruire conform tematicilor de instruire; Instructiuni de aparare impotriva incendiilor; Masuri de prim ajutor; Instrucţiuni - proceduri în caz de cutremur. Organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei civile): a) continutul instruirii angajatilor; b) elaborarea tematicii orientative anuală, de instruire pe categorii de personal; c) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă; d) elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal; e) elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire;

de interdictie sau de informare conform legii 14. g) efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor 8.spatii. Test instructaj introductiv general 10. 3. Reglementare lucru cu foc deschis 23. 4. Plan de actiune in caz de incendiu 26. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu . Reglementare cai de acces si evacuare 21. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca 29. h) continutul exercitiilor de interventie si evacuare. Marcare cai de acces si evacuare 15. Tematici pentru toate tipurile de instructaj 6.U. 2. Lista documentelor necesare : 1. Decizie de numire cadru tehnic Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin Decizie privind instruirea personalului Plan de instruire testare 5. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 17. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc 25. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu 28. Permise de lucru cu foc arhivate 24.-S. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor 7. i) consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj.I.f) elaborarea masurilor de prim ajutor. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu 27. Reglementare fumat 19. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean 13. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM 30. Reglementare temperaturi extreme 20. Semnalizare cu panouri avertizoare. Lista mijloace de stingere a incendiilor . P.S. Testari periodice 12.utilaje dupa caz 18. Reglementare substante inflamabile 22. Plan controale interne 16. Testare obligatorie anuala lucratori 11.Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea) 9.

. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare. Documente si materiale de instruire vezi rubrica Legislatie de pe site Aceasta lista se adreseaza unei firme mici.limitare stingere a incendiilor 32. Scenariu siguranta la foc(copie) 34.31. Verificarea anuala a instinctoarelor 33. alarmare.alertare . Procedura tratare deseuri 35.