You are on page 1of 38

HEWER - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Služby osobní asistence pro čas nouze

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Svůj úděl si vybrat nemůžeme, osobního asistenta ano.

Obsah
Úvodní slovo ....................................................................................................................................... 3 HEWER – občanské sdružení ................................................................................................................ 3
Veřejný závazek: ........................................................................................................................................ 4 Poslání organizace: .................................................................................................................................... 4 Cíle organizace: .......................................................................................................................................... 4

Činnosti ............................................................................................................................................... 4
1. 2. 3. 4. Osobní asistence ................................................................................................................................ 5 Rozvoz hotových chlazených jídel ....................................................................................................... 6 autodoprava s bezbariérovým vstupem .............................................................................................. 7 Projekty ESF ....................................................................................................................................... 7

OPPA Příležitost se uplatnit ....................................................................................................................7 OPLZZ Vzdělávání asistentů ....................................................................................................................8
5. 6. Individuální projekt MPSV – Podpora procesů v sociálních službách ................................................... 10 Akreditované vzdělávací kurzy ......................................................................................................... 11

Důležité události roku 2011 ............................................................................................................... 12
Zapracování závěrů inspekce kvality sociálních služeb do metodik a chodu sdružení .................................. 12 Vzdělávací projekty .................................................................................................................................. 12 Nový informační leták .............................................................................................................................. 12 Nové webové stránky Hewer – občanské sdružení ..................................................................................... 12 Ukončení práce ve středisku Jihočeský kraj............................................................................................... 12 Supervizor pro klienty............................................................................................................................... 12

Střediska asistence ............................................................................................................................ 13
Praha I. a II. ............................................................................................................................................. 13 Středočeský kraj ....................................................................................................................................... 16 Pardubický kraj ........................................................................................................................................ 17 Královéhradecký kraj ............................................................................................................................... 17 Plzeňský kraj ............................................................................................................................................ 19 Ústecký kraj ............................................................................................................................................. 19 Jihomoravský kraj .................................................................................................................................... 21 Jihočeský kraj ........................................................................................................................................... 22

Souhrnné údaje o činnosti osobní asistence ....................................................................................... 23 Podporují nás .................................................................................................................................... 25 O organizaci ...................................................................................................................................... 28
Struktura HEWER - občanského sdružení: .................................................................................................. 29 Hospodaření organizace ........................................................................................................................... 31

2

Úvodní slovo
Osobní asistence, jak ji vnímáme v občanském sdružení HEWER, je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen v klientově domácnosti, často asistuje u úkonů, které zdravý člověk řeší v soukromí. Vztah mezi klientem a osobním asistentem je víc, než jen vztah mezi objednatelem a poskytovatelem. Klient potřebuje mít k osobnímu asistentovi důvěru, osobní asistent se stává součástí klientova světa, klientovy rodiny. Proto věnujeme výběru a vzdělávání osobních asistentů zvýšenou pozornost, proto se snažíme nabízet klientům možnost vybrat si svého stálého osobního asistenta, případně jej v odůvodněných případech změnit. Osobní asistence není pouze zaměstnání, ale také služba, doprovázení, spoluúčast. V občanském sdružení HEWER k ní takto přistupujeme. Vladimír Mocek, předseda HEWER – občanské sdružení

HEWER – občanské sdružení
Občanské sdružení HEWER vzniklo v dubnu roku 1997 jako reakce na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří pro své důstojné a soběstačné setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc jiné osoby. Nejprve jsme začínali s poskytováním služby u několika málo klientů s několika skalními asistenty. Postupně jsme na základě poptávky služby rozšiřovali. V červnu 2007 jsme na základě platnosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podali žádost o registraci služby osobní asistence, která byla v listopadu 2008 příznivě vyřízena. Nejprve jsme byli zaregistrováni v Praze a v Brně a postupně jsme rozšířili - na žádosti klientů – registraci také do středních, jižních, severních, západních a východních Čech. Za dobu našeho působení se našimi klienty stalo více než tisíc lidí a odsloužili jsme stovky tisíc asistenčních hodin. Velká většina námi poskytnutých asistencí patří mezi tzv. asistence sebeurčující – asistence, u kterých klient sám určuje konkrétní náplň služby, v závislosti na svých aktuálních potřebách. Pouze v případech, kdy snížené mentální schopnosti nebo nedospělost uživatele brání uplatnění tohoto přístupu, je poskytována tzv. řízená osobní asistence, kdy kvalifikovaný osobní asistent určuje konkrétní zaměření služby. Služby poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně o víkendech i svátcích. Snažíme se mít prakticky neomezenou kapacitu osobních asistentů v závislosti na aktuální potřebě klientů. Každý klient si svého osobního asistenta vybere a v případě potřeby jej může také vyměnit. Vhodně se doplňujeme s pečovatelskými službami, kde sloužíme u klientů vyžadujících náročnější, soustavnější péči mimo běžné pracovní hodiny. Postupem času se HEWER – občanské sdružení stal jedním z mála poskytovatelů osobní asistence, kteří služby poskytují jak seniorům, tak zdravotně postiženým, osobám chronicky nemocným, ale i osobám v rekonvalescenci po nemoci či úrazu. Není stanovena žádná věková hranice a služby jsou poskytovány jak dětem, tak dospělým i seniorům. HEWER – občanské sdružení zároveň působí jako vzdělávací instituce s akreditací MPSV v oblasti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání osobních asistentů a osob znevýhodněných na trhu práce. Disponuje znalostmi z oblasti přípravy a realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu, a to jak v roli partnera, tak i koordinátora projektu. Jedná se například o projekty, které pomáhají sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám k jejich integraci na pracovním trhu. 3

HEWER – občanské sdružení se podílí také na vzdělávání dospělých v problematice základní počítačové gramotnosti, cizích jazyků, komunikačních dovedností, sociálně právních znalostí, osobní asistence aj. Má zkušenosti nejen z oblasti andragogiky, ale i v aplikaci moderních informačních technologií. V některých projektech zajišťuje HEWER – občanské sdružení rovněž koordinaci kompletní výroby a implementaci multimediálního a filmového materiálu, webových aplikací nebo e-learningu včetně duplikace VHS, CD a DVD nosičů a jejich distribuce prostřednictvím internetového portálu.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK:
Hewer je terénní asistenční službou, jejímž smyslem je maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných spoluobčanů do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient přeje.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje o maximální možné zapojení svých klientů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou činností tak působí jako prevence sociálního vyloučení svých klientů. Klienti Hewer - občanského sdružení spolupracující asistenty řídí tak, aby jim byla poskytována nestigmatizující pomoc pro všechny činnosti, které potřebují k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně dle přání a potřeb klienta, diskrétně a profesionálně.

CÍLE ORGANIZACE:
a) Primárním cílem Heweru je klient: a. žijící ve svém domácím prostředí, které zná a je tam spokojen; b. jehož všechny základní životní potřeby jsou v maximální možné míře naplněny; c. zapojující se do života kolem sebe tak, jak sám chce. Sekundárním cílem je organizace: a. která dokáže pružně reagovat na potřeby klientů rostoucí kapacitou i kvalitou svých služeb; b. jejíž zaměstnanci i spolupracovníci jsou spokojeni se svou prací i výší výplat; c. která je ekonomicky stabilní.

b)

Naplňování těchto cílů je dáno především legislativními (znění zákonů, vyhlášek apod.) a ekonomickými podmínkami (výše dotací, regulace cen apod.)

4

Činnosti
HEWER – občanské sdružení se zabývá následujícími činnostmi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Osobní asistencí Rozvozem chlazených jídel Převozem klientů automobilem s bezbariérovým vstupem Realizací projektů ESF Zapojením se do individuálního projektu MPSV – Podpora procesů v sociálních službách Zajišťováním akreditovaného vzdělávacího kurzu

1. OSOBNÍ ASISTENCE
Hewer – občanské sdružení poskytuje služby osobní asistence nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků. Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života. Velmi vhodná je pro následující typy klientů: - seniory - osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením - osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze - osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)

Pomůžeme: - s péčí o sebe (s oblékáním, česáním, polohováním, …) - s osobní hygienou a koupáním - s vařením a podáním jídla - s péčí o domácnost a nákupy - s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem - s dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoliv si budete přát

Kdo si v Heweru může asistenci objednat? - každý potřebný občan, jeho rodinní příslušníci či přátelé; - pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o seniory; - nemocnice či další zdravotnická zařízení; - organizace zajišťující péči o klienty s různým typem znevýhodnění; - cestovní kanceláře; - hotely; - zahraniční agentury; firmy pro své současné i bývalé zaměstnance

5

Průběh služby Vedoucí střediska osobní asistence, pod které klient spadá, nejprve klientovi podá veškeré potřebné informace. Pak se sejde s klientem v místě, kde bude probíhat asistence a společně sjednají časový průběh a cíl služby, vyplní a podepíší smlouvu. Vedoucí střediska pak vybere a navrhne vhodného osobního asistenta, který podle předem stanovených požadavků začne vykonávat asistenční službu. Pokud by asistent nevyhovoval představám, navrhne vedoucí střediska klientovi jiného asistenta. Služba začne teprve poté, kdy klient vyjádří spokojenost se všemi podmínkami. Nejpozději po dvou měsících vedoucí osobní asistence klientovi zatelefonuje nebo se s klientem sejde a promluví si s ním o případné potřebě služby nějakým způsobem upravit. Kdo je osobní asistent Osobní asistent je profesionál poskytující pomoc klientům, kteří na základě svého znevýhodnění nezvládají některé úkony běžného života a chtějí zůstat v domácím prostředí. Pomáhá jim zajistit jejich životní potřeby a domácí práce, doprovází je do společnosti, nahrazuje pečující rodinné příslušníky apod. Osobním asistentem se může stát každý zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk, který má dokončené základní vzdělání a je ochotný dále si ho doplňovat. Důležité jsou však i některé fyzické a psychické předpoklady, které asistent splňovat musí. Jde především o ochotu přizpůsobit se, schopnost učit se, zodpovědnost, poctivost, empatii, spolehlivost, skromnost, trpělivost; pro pomoc některým lidem je potřebná rovněž fyzická zdatnost.

2. ROZVOZ HOTOVÝCH CHLAZENÝCH JÍDEL
Od srpna 2011 jsme zavedli novou službu – rozvoz hotových chlazených jídel až domů. Zatím je služba zavedena pouze v Praze, na území Prahy 2, 3, 4, 10 a 11. „Hotovky z krabičky“ jsou ideálním řešením pro každého, kdo z různých důvodů nemůže nebo nechce vařit. Trvanlivost rozváženého jídla je až 10 dnů. Nabízíme široký sortiment polévek a hlavních jídel, která stačí pouze ohřát. Aktuální ceník je uveden na webových stránkách organizace.

6

3.

AUTODOPRAVA S BEZBARIÉROVÝM VSTUPEM

Na podzim roku 2011 jsme začali poskytovat službu „autodoprava pro klienty“. Klienti mají možnost autodopravy po Praze a blízkém okolí k snadné dopravě k lékaři, za volnočasovými aktivitami, za kulturou, do lázní, ale i na letiště. Služba byla poskytována za zaváděcí symbolickou cenu 9,90 Kč/ Km včetně DPH. Cena je stanovena za celé vozidlo, nikoli za počet přepravovaných osob. Klient platí pouze kilometry ujeté z místa nástupu do místa výstupu. Čekací doba do 30 minut je zdarma. Cena cest mimo Prahu se sjednává dohodou.

4. PROJEKTY ESF OPPA PŘÍLEŽITOST SE UPLATNIT

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Od 1. 3. 2010 realizoval HEWER – občanské sdružení pod registračním číslem CZ.2.17/2.1.00/32085 projekt s názvem „Příležitost pro osoby znevýhodněné na trhu práce – práce v osobní asistenci“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Projekt byl zaměřen na:

7

-

-

Zajištění základní kvalifikace pracovníků v sociálních službách – osobních asistentů v přímé péči pro 21 osob se zdravotním znevýhodněním z území hl. m. Prahy a následné vytvoření a udržení místa pro nejméně 14 úspěšných absolventů (13 přímo na pozici osobních asistentů, 1 na administrativní pozici přímo v Heweru). Ostatním bude poskytnuto pracovní poradenství směřující k získání pracovního místa u jiného zaměstnavatele. Proškolení minimálně 9 osobních asistentů Hewer – občanské sdružení podle zákona č. 108/2006 Sb. – v kurzech společně s osobami se ZP. Realizace krátkých tematických školení pro zvýšení kvalifikace středního managementu Heweru v rámci doplňkových aktivit projektu (problematika osob se ZP, fundraising).

Aktivity projektu vycházely z podrobné analýzy cílových skupin. V Praze existuje vysoká potřeba rozvoje terénních sociálních služeb, a to zejména v oblasti asistenční a pečovatelské služby. Osoby se ZP se potýkají s těžkostmi souvisejícími s nalezením a udržením vhodné pracovní pozice. Díky projektu dostalo 21 osob se zdravotním možnost získat základní kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, 14 z nich nastoupilo na pracovní místa vytvořená realizátorem projektu. Ostatním úspěšným absolventům bylo poskytnuto pracovní poradenství během hledání vhodné pracovní pozice u jiných zaměstnavatelů. Zvýšila se tak motivace a kvalifikace sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách pro výkon poskytované služby. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe přispěly ke zvýšení kvality služeb a jejich vyšší efektivitě. Projekt byl ukončen v srpnu 2011.

OPLZZ VZDĚLÁVÁNÍ ASISTENTŮ

Od 1. 9. 2009 HEWER – občanské sdružení realizoval pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/22.00170 projekt s názvem „Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů a vedoucích pracovníků v regionech“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zaměřen na: - Zajištění základní kvalifikace pracovníkům v sociálních službách – osobním asistentům v přímé péči (celkem 60 osob v 5 krajích ČR). Díky tomu pracovníci obdrží kvalifikaci a zajistí si udržitelnost svých pracovních pozic. - Vytvoření tištěných a audiovizuálních učebních materiálů pro kvalifikační kurz osobních asistentů. - Vytvoření programu celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách Hewer. - Zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků – vedoucích regionálních středisek Hewer. Aktivity projektu vycházely z podrobné analýzy obou cílových skupin. V celé České republice existuje vysoká potřeba rozvoje terénních sociálních služeb, a to zejména v oblasti asistenční a pečovatelské služby. Díky projektu se zvýšila motivace a kvalifikace sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe přispěly ke zvýšení kvality služeb a jejich vyšší efektivitě. Projekt byl ukončen v květnu 2011. 8

Vzdělávání Hewer o.s.

Dne 1. 11. 2011 byla zahájena realizace projektu se zkráceným názvem „Vzdělávání Hewer o.s.“ Tento projekt si klade za cíl vzdělávat osobní asistenty. Tito asistenti mají obvykle vzdělání, které neodpovídá Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb., proto jsou ohroženi nezaměstnaností. Naše kurzy jim však poskytnou nezbytnou rekvalifikaci v oboru. Projekt Vzdělávání Hewer o.s. je zaměřen na dvě cílové skupiny. První z nich jsou zaměstnanci Heweru (osobní asistenti a vedoucí regionálních poboček) a druhá jsou osoby pracující v osobní asistenci, kteří se starají o své příbuzné. Účastníků bude vybráno 48 na základě pohovorů. Všichni účastníci projdou rekvalifikačním kurzem, který bude zajišťovat tým zkušených lektorů Heweru. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Má 10 modulů pro osobní asistenty a 6 modulů pro vedoucí regionálních poboček. První blok kurzů začne v březnu 2012, nábor bude probíhat od prosince 2011. Na konci kurzu a po závěrečném testování obdrží účastníci certifikát, který je bude opravňovat k vykonávání služeb sociální péče. Lokality realizace kurzů jsou vybrány s ohledem na výši nezaměstnanosti, přispěje tedy kurz k jejímu snižování. Na závěr projektu budou také aktualizovány a dopracovány učební materiály pro výuku, které mohou být k dispozici i ostatním. Vzhledem k tomu, že s každým z účastníků bude podepsána smlouva, která jej bude zavazovat pracovat po skončení kurzu v sociálních službách alespoň šest měsíců, je zajištěna dobrá udržitelnost. Navíc bude v rámci projektu fungovat menší personální poradenství, které může účastníkům nabídnout nalezení práce či pohovor pro lepší orientaci na poli poskytovatelů sociálních služeb.

Krok dobrým směrem

Dne 1. 12. 2011 byla zahájena realizace projektu se zkráceným názvem „Krok dobrým směrem“. Projekt podporuje nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci dvou cílových skupin k nalezení a udržení zaměstnání. Dále se také snaží o rozvoj profesního vzdělávání. Obsahem projektu je rekvalifikační kurz pro 39 osob ze dvou cílových skupin. Tyto skupiny tvoří lidé nad 50 let a zdravotně znevýhodnění. Alespoň 30 z nich by pak mělo splnit podmínky, aby obdrželi certifikát opravňující k práci v sociálních službách. Tento kurz je zaměřen především také na podporu 9

zaměstnanosti, proto 12 nejlepším absolventům bude nabídnuto zaměstnání přímo u realizátora, třinácti lidem bude zprostředkováno zaměstnání jinde. Kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Má 10 modulů pro osobní asistenty, které zahrnují například fyzioterapeutické základy, aktivizační techniky, krizovou komunikaci s klienty nebo i zákonem stanovené normy na poskytování osobní asistence. První blok kurzů začne v dubnu 2012, nábor bude probíhat od ledna 2012. Lokality realizace kurzů jsou vybrány s ohledem na výši poptávky po sociální péči, ve zvolených krajích má realizátor svá střediska a již delší čas zde buduje základnu osobní asistence. I proto bude možné po skončení kurzu zaměstnat některé z účastníků. Ukončení projektu je plánováno na červen 2013 a do té doby bychom rádi pomocí našich kurzů a personálního poradentství pomohli alespoň malému množství účastníků k nalezení práce či motivovali je k dalšímu vzdělávání. Každý výsledek bude úspěchem.

5. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT MPSV – PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
HEWER – občanské sdružení se zapojil do Projektu podpory procesů v sociálních službách, což je individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR realizovaný ve spolupráci s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti a sociálními partnery - Unií zaměstnavatelských svazů ČR a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. Hlavním cílem projektu je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí řízení, distribuce a monitoringu finančních prostředků z veřejných rozpočtů do sociálních služeb. Dílčími aktivitami k naplnění hlavního cíle jsou právní studie v oblasti strategie směřování sociálních služeb v kontextu služeb v obecném zájmu, a to zejména z pohledu práva Evropských společenství, včetně studie proveditelnosti k nastavení evropských účetních a ekonomických standardů, identifikace a vyhodnocování problematických sociálních jevů a vlivu sociálních služeb na řešení těchto jevů. Během realizace projektu budou popsány potřeby vyplývající z identifikovaných sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení, včetně jejich analytického sledování a multidisciplinární spolupráce. V rámci projektu budou vytvořeny tzv. karty sociálních služeb, které budou obsahovat jak definice, bližší popisy jednotlivých služeb a intervencí, tak kvalitativní a kvantitativní kritéria jednotlivých služeb. Projekt se zabývá rovněž procesem plánování dostupnosti a síťování sociálních služeb a především nastavením systému efektivní distribuce finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. Občanské sdružení HEWER se tak zařadilo mezi profesionály v oblasti sociálních služeb, kteří naplňují expertní roli a podílejí se na stanovení budoucího procesního prostředí sociálních služeb na území České republiky.

10

6. AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY
HEWER – občanské sdružení působí rovněž jako vzdělávací instituce s akreditací MPSV v oblasti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání osobních asistentů a osob znevýhodněných na trhu práce. Jako akreditovaná vzdělávací instituce jsme realizovali několik projektů: projekt „Centrum Hewer – vzdělávaní a integrace sociálně vylučovaných osob“ projekt „Kariéra bez překážek – šance pro zdravotně postižené občany“ projekt JPD 3 „Integrace znevýhodněných skupin žen na trh práce“ projekt „Otevřená škola - Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost“ (partnerství v projektu) projekt „Posílení vzdělávací kapacity pracovníků Hewer o.s.“

11

Důležité události roku 2011
ZAPRACOVÁNÍ ZÁVĚRŮ INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO METODIK A CHODU SDRUŽENÍ
Inspekce kvality sociálních služeb, která proběhla v závěru roku 2009, pro nás znamenala řadu podnětů, které jsme v průběhu let 2010 a 2011 zapracovávali jak do metodik, tak do praxe. Na tomto základě vznikla 5. verze standardů kvality, metodik a chodu sdružení, která je již komplexní a ucelená. Jsme rádi, že se díky ní mohl zlepšit především servis poskytovaný pracovníkům přímé péče.

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
V roce 2011 jsme dokončili dva důležité vzdělávací projekty pro naše osobní asistenty a vedoucí sociální pracovníky. Šlo především o akreditované kvalifikační kurzy se zaměřením „pracovník v sociálních službách“, které proběhly v Praze, v Českých Budějovicích a v Teplicích. Naši asistenti během 3 měsíců absolvovali více než 100 hodin teoretické výuky a praxi u několika typů klientů. V návaznosti na naše projekty z minulých let dále pokračujeme ve vzdělávání dospělých (v problematice základní počítačové gramotnosti, cizích jazyků, komunikačních dovedností, sociálně právních znalostí, osobní asistence aj.) a v začleňování sociálně znevýhodněných osob na trh práce.

NOVÝ INFORMAČNÍ LETÁK
V roce 2011 jsme aktualizovali informační letáky, které jsou nyní přehlednější, modernější a výborně plní funkci propagace služby osobní asistence.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY HEWER – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Dlouho jsme usilovali o funkční a přehledné webové stránky. V roce 2011 jsme nové, interaktivní webové stránky vytvořili. Na webu www.pecovatel.cz si každý najde kromě obecných informací také konkrétní informace o službě osobní asistence přímo ze svého kraje. Naši vedoucí osobní asistence mají k dispozici vlastní regionální stránky, plné zajímavých a užitečných informací z příslušného kraje. Webové stránky realizujeme s podporou agentury CZECH MULTIMEDIA INTERAKTIVE.

UKONČENÍ

PRÁCE VE STŘEDISKU JIHOČESKÝ KRAJ

V průběhu roku 2011 jsme se potýkali s různými personálními a finančními problémy v tomto středisku a proto jsme dospěli k rozhodnutí Jihočeský kraj opustit. Rozhodnutí ukončit práce v jihočeském středisku bylo velmi náročné a těžké. Registrace služby pro tento region stále trvá a věříme, že se nám v budoucnu podaří služby za příznivějších podmínek obnovit.

SUPERVIZOR PRO KLIENTY
V roce 2011 jsme naplnili dlouhodobý cíl – vytvořit pro naše klienty pracovní pozici supervizora pro klienty. Klienti sice mohou využívat supervizi, ale úkolem tohoto pracovníka je především aktivně přispívat k psychické pohodě klientů i jejich rodinných příslušníků. Postřehy získané klíčovým pracovníkem v průběhu rozhovorů s klienty se rovněž mohou stát podstatným příspěvkem ke zlepšení našich služeb.

12

Střediska asistence
PRAHA I. A II.
Vzhledem k velké poptávce po službách osobní asistence je středisko Praha rozděleno podle městských částí na dvě spolupracující podstřediska. Adresa pro obě střediska je stejná: Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10

KONTAKTY: Praha I. MGR. LUKÁŠ STÁREK
telefon: 777 155 552 e-mailová adresa: praha@pecovatel.cz

/Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha, 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22/

13

Praha II. MGR. ANETA SLUKOVÁ
telefon: 736 505 552 e-mailová adresa: praha@hewer-os.cz

/Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 7, Praha 13, Praha 16/

1. OSOBNÍ ASISTENCE
V Praze poskytujeme služby osobní asistence již od roku 1997. Trvale se snažíme maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Spolupracujeme s dalšími pražskými organizacemi působícími v sociální sféře, např. s pečovatelskou službou jednotlivých městských částí a s agenturami domácí zdravotní péče. S ostatními poskytovateli se doplňujeme tam, kde je to z časového hlediska potřeba, ale také tam, kde jsme identifikovali kapacitní nedostatek. Jsme rovněž v kontaktu s pražskými nemocnicemi, poliklinikami a ostatními zdravotnickými zařízeními. Vedoucí střediska Praha I. Zajišťoval služby pro školu v přírodě Základní speciální školy Starostrašnická Prahy 10. Slouží u zajímavých osobností české vědecké a umělecké sféry. Výsledkem je mnoho spokojených uživatelů služeb i pozůstalých. Data za období leden – prosinec 2011 Praha I. 180 klientů Praha II. 90 klientů

34 691 hodin 13 374 hodin

14

2. ROZVOZ CHLAZENÝCH JÍDEL
Během roku 2011 byly služby osobní asistence v Praze rozšířeny o rozvoz hotových chlazených jídel. Oproti rozvážkovým službám, které přepravují teplé obědy, je výhodou především trvanlivost baleného jídla, velký výběr z nabídky a snadná příprava.

15

STŘEDOČESKÝ KRAJ
KONTAKTY: MGR. PETRA KOCUMOVÁ
telefon: 736 505 554 e-mailová adresa: strednicechy@pecovatel.cz Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10

OSOBNÍ ASISTENCE
Ve Středočeském kraji poskytuje HEWER – občanské sdružení služby osobní asistence již od roku 2010. Stále se snažíme maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Zpočátku jsme působili především v blízkém okolí Prahy, ale od roku 2011 rozšiřujeme naše služby stále více na další území kraje a sloužíme často ve vzdálenějších obcích, v nichž není dostupná jiná služba. Přestože osobní asistenci realizujeme v celém kraji, konkrétní aktivity související s asistencí plánujeme směřovat především do oblastí Nymburska a Kolínska. Našimi klienty jsou především osoby v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. Docházíme za nimi do domácností a pomáháme jim zůstat v domácím prostředí. Často doplňujeme či zcela nahrazujeme péči rodiny. Data za období leden – prosinec 2011 22 klientů 4 866 hodin

16

PARDUBICKÝ KRAJ
KONTAKTY: VĚRA NOVÁKOVÁ
telefon: 736 505 556 e-mailová adresa: pardubicko@pecovatel.cz Adresa: Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice

OSOBNÍ ASISTENCE
V Pardubickém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2008 a snažíme se maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Naše služby využívají i jiné organizace na území Pardubického kraje, které nemají dostatečnou kapacitu zabezpečit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci klientům o víkendech, svátcích atd. Jsme tedy jedním z mála poskytovatelů osobní asistence, kteří služby poskytují i v nočních hodinách, o víkendech a svátcích – bez příplatku, vždy za cenu obvyklou pro všední den. V Pardubickém kraji jsme členy komunitního plánování a účastníme se řady akcí se sociální tématikou. Data za období leden – prosinec 2011 52 klientů 13346 hodin

17

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KONTAKTY:
telefon: 736 505 553 e-mailová adresa: hradecko@pecovatel.cz Adresa: Nezvalova 377/14, Hradec Králové

OSOBNÍ ASISTENCE
Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. V Královéhradeckém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2010 a snažíme se maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Data za období leden – prosinec 2011 14 klientů 1 846 hodin

18

PLZEŇSKÝ KRAJ
KONTAKTY: VENDULA BALVÍNOVÁ, MGR. LUCIE VAVŘICHOVÁ
telefon: 736 505 558 e-mailová adresa: plzensko@pecovatel.cz Adresa: Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

OSOBNÍ ASISTENCE
V Plzeňském kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2010 a snažíme se maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Data za období leden – prosinec 2011 29 klientů 2 815 hodin

19

ÚSTECKÝ KRAJ
KONTAKTY: LUDMILA MOCKOVÁ
telefon: 736 505 560 e-mailová adresa: ustecko@pecovatel.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
V Ústeckém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2008 a snažíme se maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. V roce 2011 proběh v Ústí nad Labem kurz v sociálních službách, kurz absolvovalo 8 pracovníků. Během roku 2011 bylo středisko v Ústeckém kraji personálně nestabilní, což se odrazilo i na objemu odsloužených hodin osobní asistence. Cílem pro rok 2012 je tuto situaci vyřešit a středisko stabilizovat. Data za období leden – prosinec 2011 19 klientů 3 055 hodin

20

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KONTAKTY: MGR. LUCIE NOVÁČKOVÁ
telefon: 736 505 555 e-mailová adresa: brno@pecovatel.cz Adresa: Vídeňská 291/89, 639 00 Brno

OSOBNÍ ASISTENCE
V Jihomoravském kraji poskytujeme služby osobní asistence od roku 2001 a snažíme se maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod). Naše služby využívají i jiné organizace na území Jihomoravského kraje, které nemají dostatečnou kapacitu zabezpečit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci klientům o víkendech, svátcích atd. Data za období leden – prosinec 2011 83 klientů 22 259 hodin

21

JIHOČESKÝ KRAJ
telefon: 736 505 557 e-mailová adresa: jiznicechy@pecovatel.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
V Jihočeském kraji poskytovalo občanské sdružení HEWER služby osobní asistence od roku 2008. Sloužili jsme především v lokalitách okolo Českých Budějovic a Jindřichova Hradce. Služby HEWER – občanského sdružení využívaly i jiné organizace na území Jihočeského kraje, které nedisponovaly dostatečnou kapacitou, jak zabezpečit služby klientům o víkendech, svátcích atd. Činnost občanského sdružení HEWER byla v Jihočeském kraji v roce 2011 z provozních a finančních důvodů ukončena k 31. 10. 2011.

Data za období leden – prosinec 2011 22 klientů 3 937 hodin

22

Souhrnné údaje o činnosti osobní asistence
Během roku 2011 odsloužili pracovníci Heweru průměrně 8 350 hodin měsíčně.

2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem:

Odsloužené hodiny 6 086 6 094 7 114 6 986 9 025 8 432 7 992 8 353 8 681 10 334 11 204 9 885 100 189

DLE TYPU ZNEVÝHODNĚNÍ: 2011 Klienti Senioři 74% Zdravotní znevýhodnění 26% Celkem 511

SPECIFIKACE KLIENTŮ DLE STUPNĚ BEZMOCI: Stupeň Klienti 2011 V jednání 127 nepřiznán 34 I. 66 II. 119 III. 101 IV. 64 Celkem 511

23

Doporučují nás:
PAVEL SOUKUP, HEREC
Televizní herec a především výborný dabér, který propůjčil hlas mnoha zahraničním hvězdám mj. hercům Robin Wiliams, Gérard Depardieu, Michael Douglas, Harrison Ford, Bruce Willis, Robert Redford nebo Sylvester Stallone a možná nejznámější a nejvíce pamatovatelný je Arnold Schwarzenegger. V anketě TÝTÝ se v letech 1998-2003 v kategorii dabér umístil jednou bronzový, čtyřikrát stříbrný a v roce 2003 v kategorii zlatý. Má rád sport, především tenis. Kdysi hrával závodně házenou. Tváří občanského sdružení je již od roku 2008. Zdroj: CSFD

SIMONA POSTLEROVÁ, HEREČKA
Pochází z herecké rodiny. Je divadelní herečkou, hodně také dabuje a věnuje se i rozhlasu, se kterým spolupracuje. Z dabingu její hlas můžeme slyšet např. Samanthu Carter v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou v Jistě, pane ministře. Tváří Heweru se stala v roce 2011. Zdroj: CSFD

MIROSLAV ETZLER, HEREC
Výrazný a charizmatický herec. Začínal ve Státním divadle v Ostravě, kde se také narodil. Hrál ve Státním divadle v Brně a v současnosti účinkuje i v Národním divadle v Praze. Můžeme ho vídat na filmovém plátně i na televizní obrazovce. Tváří Heweru se stal v roce 2011. Zdroj: CSFD

24

Podporují nás
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2011 podpořili. Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 1

Městská část Praha 3

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8 25

Městská část Praha 12

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Magistrát města Pardubice

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Město Jaroměř Jihomoravský kraj

26

Magistrát města Brna

Plzeňský kraj

Magistrát města Plzně a kpss Plzeň

Maranatha

Czech Multimedia Interactive

A další jednotlivci

27

O organizaci
Název: Sídlo: Hewer – občanské sdružení Pod Strašnickou vinicí 13/191 100 00 Praha 10 25. 4. 1997, č. registrace u MV ČR: II/s-OVS/1-32609/97-R

Vznik: Registrace dle zák. č. 108/2006 Sb.:

17. 11. 2007

Identifikátory registrované služby: pro Prahu: pro Střední Čechy pro Pardubice: pro Hradec Králové: pro Brno: pro Jižní Čechy: pro Plzeňsko: pro Ústecký kraj: 2091132 1064953 2095907 7566271 4735331 2184496 4080666 4076320

Kontakty:

kancelář v sídle společnosti: tel.: 274 781 341 e – mail: hewer@pecovatel.cz http: www.pecovatel.cz Úřední hodiny pro objednávání služeb osobní asistence: pondělí – pátek 8:00 – 16:30

Číslo účtu:

Komerční banka a.s., č.ú.: 35 - 7972330217/ 0100

Předsednictvo občanského sdružení: Vladimír Mocek Stanislava Kolářová Leoš Princl

- předseda sdružení - místopředseda - místopředseda

28

STRUKTURA HEWER - OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ:
Vedení: Vladimír Mocek – předseda sdružení Jiří Boháček – zástupce předsedy sdružení Mgr. Vlastimil Marušák – metodik sociálních služeb Dana Dvořáková – ekonom organizace Mgr. Barbora Pšenicová – projektová manažerka BcA. Eliška Patzelová – fundraising a PR Ludmila Bláhová – asistentka ekonoma Michaela Procházková – mzdová účetní Jaroslav Stopka - asistent účetní

Externí pracovníci: Miloslav Žalud – klíčový pracovník Alena Mocková – supervizorka Daniel Hrdinka – supervizor Jitka Lorencová – supervizorka Regionální manažeři: Mgr. et Bc. Jan Vojvodík – regionální manažer pro Královéhradecký a Jihomoravský kraj Vladimír Veleta – regionální manažer pro Středočeský a Ústecký kraj Ludmila Mocková – regionální manažer pro Ústecký a Jihočeský kraj Mgr. Lucie Vavřichová – regionální manažer pro Plzeňský kraj

29

Vedoucí středisek osobní asistence: Praha I. Vedoucí střediska: Mgr. Lukáš Stárek e-mail: praha@pecovatel.cz mobil: 777 155 552 Praha II. Vedoucí střediska: Mgr. Aneta Sluková e-mail: praha@hewer-os.cz mobil: 736 505 552 Středočeský kraj Vedoucí střediska: Bc. Romana Giovagnoniová (do 31.8.2011) Mgr. Petra Kocumová (od 1.9.2011) e-mail: strednicechy@pecovatel.cz mobil: 736 505 554 Jihomoravský kraj Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Nováčková e-mail: brno@pecovatel.cz mobil: 736 505 555 Pardubický kraj Vedoucí střediska: Věra Nováková e-mail: pardubicko@pecovatel.cz mobil: 736 505 556 Královéhradecký kraj Vedoucí střediska: Markéta Klejnová e-mail: hradecko@pecovatel.cz mobil: 736 505 553 Jihočeský kraj Vedoucí střediska: Ing. Michal Sláma (do 31.10.2011) e-mail: jiznicechy@pecovatel.cz mobil: 736 505 557 Ústecký kraj Vedoucí střediska: Ludmila Mocková e-mail: ustecko@pecovatel.cz mobil: 736 505 560 Plzeňský kraj Vedoucí střediska: Vendula Balvínová, Mgr. Lucie Vavřichová e-mail: plzensko@pecovatel.cz mobil: 736 505 558

30

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

31

32

33

34

35

36

37

www.pecovatel.cz
HEWER - občanské sdružení Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 PRAHA 10 IČ: 660 00 653, tel: 274 781 341 e-mail: hewer@pecovatel.cz

38