Ea vrea s\ se impun\. [i Femeia Nou\ vrea s\ fie agreat\ de cei din jur. gata mereu s\ cedeze. Amabile. f\r\ a r\ni pe nimeni. [i ea se str\duie[te s\ le fac\ tuturor pe plac. Totu[i. Ea `[i impune voin]a. Femeia Nou\ mai este `nc\ plin\ de contradic]ii. vrea s\ fie critic\. Azi. dar corespunde [i imaginii pe care orice femeie o poart\ `n interiorul ei. vrea s\-[i . dar `n interior s-a declan[at un conflict: pe de o parte. dar adeseori cu un sentiment de culpabilitate. f\r\ a da pe nimeni peste cap. ea r\mâne calm\. Pe de alt\ parte. femeile nu mai vor s\ fie doar cumin]i. f\r\ a ponegri pe nimeni. modeste [i generoase. Felul de a se concepe pe sine se modific\.CUMIN}I DIN LEAG|N PÂN| ~N MORMÂNT Femeile sunt sexul cuminte. Asta se a[teapt\ de la ele. ~n exterior. ea [tie c\ `n felul acesta se `ncurc\ printre i]ele unor dependen]e. vrea s\-[i ating\ scopul.

e `ngrijit\. Ele au facultatea empatiei. o privire care `ntreab\ abia sesizabil.“ Sau: „Eu fac opozi]ie numai pe jum\tate. De aceea. Ea se achit\ cu un zâmbet de sarcinile casnice. vrea s\ fie sigur\ pe sine. Un cap u[or `nclinat. le vine greu s\-[i impun\ dorin]ele sau s\-[i sus]in\ sus [i tare p\rerea. plin\ de energie. aparent lipsit de importan]\. }ine seama de cei din jur.“ Un gest fugitiv.spun\ p\rerea [i s\-i conving\ pe al]ii. Dac\ studiem imaginea rolului „femeii“ `n majoritatea serialelor de televiziune. Ele devin vizibile fantomatic `n nuan]ele subtile ale limbajului corporal. `n ultim\ instan]\. `n form\ bun\. dar care. devine: „Trebuie s\ m\ transformi.“ Femeile se pot transpune u[or `n situa]ia altora. f\r\ s\ manipuleze. cedeaz\ mereu. de cele profesionale. un zâmbet scurt. Ele `n]eleg cum se face c\ cineva are o anumit\ p\rere [i din ce cauz\. E frumoas\. nu sunt chiar a[a de sigur\. nesigur semnaleaz\: „De fapt. g\sim o persoan\ care [tie [i poate s\ fac\ orice. e flexibil\ [i gata s\ ajute. Se sacrific\ pentru al]ii [i nu a[teapt\ 8 U TE EH R H A R D T . Ea sprijin\ cu mult spirit de sacrificiu cariera so]ului ei. Dar `ndoielile ascunse legate de propria lor persoan\ r\zbat la suprafa]\. de `ngrijirea copiilor [i de `ndatoririle unei so]ii. f\r\ a-i speria pe ceilal]i.

Adeseori. crezând c\ acumuleaz\ astfel puncte `n plus pe calea succesului. ele realizeaz\ mai mult decât colegii lor b\rba]i. are anumite succese profesionale. De fapt. Numai femeile care uzeaz\ de ni[te strategii mai dibace reu[esc s\ ajung\ pân\ `n vârf. Femeile se str\duiesc s\ fie perfecte. nicio biruin]\.“ A[a se face c\ femeile sunt mereu `n mi[care [i lucreaz\ mult. Dar. A lucra pentru F e te le bu n e a j u n g ` n r nde vor a i . mai serviabile [i mai colegiale decât colegii lor de sex masculin. `i ajut\ pe ceilal]i. Au impresia c\ trebuie s\ realizeze mai mult decât b\rba]ii pentru a ob]ine aceea[i apreciere ca [i ei.recuno[tin]\. Ne vine `n minte vechiul proverb: „F\r\ sârguin]\. Femeile sufer\ mai frecvent decât b\rba]ii de angoase [i depresii. dar nu sunt pl\tite [i avansate `n mod corespunz\tor. fetele rele ajun g u 9 . nu la locul potrivit. Ele `nse[i `[i pre]uiesc cel mai pu]in realiz\rile. Ele fac lucr\rile suplimentare. Femeile acoper\ spatele colegilor de sex masculin sau al propriilor so]i [i ace[tia se arunc\ apoi inten]ionat `n ni[te activit\]i care promit mai mult succes. ~ntr-o postur\ de subaltern. din p\cate. mai dispuse la compromisuri. Cele care i-au ajutat r\mân de c\ru]\. {i experien]a le d\ dreptate. ajung la ni[te rezultate mai degrab\ modeste. mai harnice.

Consider\ c\ singura strategie care duce la succes este aceea de a fi dr\gu]e cu ei. epuizate sau alcoolice. de acest lucru nici nu se `ndoiesc. „Femeile sunt n\scute pentru a servi“. când experien]a le-a ar\tat deja de mult c\ ajung departe femeile insolente. St\ `n firea lor s\ „serveasc\“. dac\ nimeni nu le recunoa[te calit\]ile. `ntr-o oarecare m\sur\. probabil. 10 U TE EH R H A R D T . cu atitudinea lor.al]ii e o strategie proast\. `nc\p\]ânate. Multe femei `[i ascund realiz\rile. cu `n]elegere. Sper\ s\ lege de ele un b\rbat prin faptul c\ tac. Multe femei cred c\ vor câ[tiga. pot deveni [i independente. dreptate. Nu evadeaz\. c\ acolo. depresive. `n cel mai bun caz. A[teapt\ s\ fie descoperite [i. A[teapt\ laude [i afec]iune pentru c\ sunt gata oricând s\ ajute [i robotesc mereu. [i cedeaz\. pe deasupra. dar ajung. El e de p\rere c\ femeile lucreaz\ mai bine `n domeniul serviciilor publice. dac\ sunt amabile [i calme. ele nu vor s\ se laude. ~[i `nsu[esc. Renun]\ s\-[i impun\ ideile bune. La fel de proast\ ca [i modestia. prin faptul c\ iau asupra lor tot ce e incomod pentru el. {i. `n via]a profesional\ [i `n cea personal\. `n mod indirect. postuleaz\ un [ef de sec]ie. multe femei `i dau. devin ar]\goase. exemplul mamei lor. Ele fac exact ceea ce se a[teapt\ de la ele.

`ncât nu mai pot fi recunoscute. femeile nu vor s\ ias\ `n eviden]\. astfel camuflate. fetele rele ajun g u 11 . Ele sunt sclavele ideii eronate c\. ele atribuie succesul unor `mprejur\ri exterioare. Ele fac eforturi uria[e [i realizeaz\ foarte mult. Cred c\ numai capacit\]ile [i munca lor nu sunt suficiente pentru a da rezultate bune. acest lucru confirm\ autoaprecierea lor latent\: Nu sunt suficient de bune. Pentru multe dintre ele. `[i F e te le bu n e a j u n g ` n r nde vor a i . Altele. Când au ajuns la ]int\. cu siguran]\. femeile au ni[te preten]ii nerealist de mari `n ceea ce prive[te propria putere de munc\ [i rezisten]a lor la efort. ADAPTAREA – O STRATEGIE CU CONSECIN}E IMPORTANTE De obicei. succesele ob]inute relativ u[or n-au nicio valoare. se `ntâmpl\ ceva fatal: ele cred c\ succesul nu e rezultatul propriului efort. prefer\ s\ se adapteze `ntr-o m\sur\ atât de mare. Când nu-[i ating scopul propus. se retrag `n sine [i `ncep s\ se team\ de solicit\rile deosebite. Sunt sup\rate pe ele `nse[i. norocului sau `ntâmpl\rii. Când le-a reu[it ceva. Niciodat\ cele cumin]i [i rareori cele mai bune! Adeseori. ar fi f\cut mai bine.`ndr\zne]e.

la independen]\ [i la putere. Atunci cel\lalt are dreptul [i [ansa de a refuza [i fiecare din ei [tie cum stau lucrurile. De aceea. Asemenea femei se str\duiesc s\ r\mân\ ni[te anonime. De regul\. Ele se sacrific\ [i cred c\ al]ii le sunt astfel datori. pre]uire sau contraservicii. renun]\ la autodeterminare. Cel mai mare obstacol pentru femei. ori fac ceva pentru c\ a[teapt\ recuno[tin]\. adeseori ele nu cred. pe care ele trebuie s\ `l dep\[easc\.vor putea atinge scopurile. Dar situa]ia trebuie clarificat\ de la `nceput. ci s\ pretind\ contraservicii. c\ ei `[i vor achita cândva datoria. Când cineva spune c\ le agreeaz\. Nu a[teapt\ cu adev\rat s\ fie respectate [i situa]ia aceasta se va men]ine atât timp cât femeile se vor orienta `ntr-o m\sur\ mai 12 U TE EH R H A R D T . s\-i d\ruiasc\ ceva – f\r\ s\ a[tepte nimic `n schimb –. Femeile trebuie s\ `nve]e s\ nu mai a[tepte `n tain\ recuno[tin]a. Mottoul lor este: Orice. ~n loc de a „se g\si“ pe sine. numai s\ nu devin\ vizibile. asemenea femei se `ndep\rteaz\ tot mai mult de propria lor fiin]\. acest lucru nu se `ntâmpl\. Femeile trebuie s\ `n]eleag\ c\ ori vor s\-i fac\ un serviciu cuiva. cumin]i [i nu pot `n]elege c\ nimeni nu le apreciaz\ pentru faptul c\-[i reprim\ tr\irile. este faptul c\ vor neap\rat s\ fie agreate.

o mai mare independen]\ [i o bucurie mai intens\ de a tr\i. Ele nu las\ pânzele jos dac\ au primit un refuz ori au f\cut o gre[eal\: nu iau `n mod personal un „Nu“. {i ele vor s\ câ[tige. nici lips\ de considera]ie fa]\ de ceilal]i. fetele rele ajun g u 13 . Dac\ nu le reu[e[te ceva.mare dup\ gândirea altora decât dup\ propriile lor idei [i dorin]e. `n competen]a [i destoinicia lor orientate spre scop. ci curaj. Important e faptul c\ ele cred `n capacit\]ile lor. `ncepe]i chiar de acum. Ele [tiu c\ o echip\ de fotbal care a câ[tigat un meci cu scorul de trei la doi a `ncasat [i ea dou\ goluri. Dac\ vre]i s\ ie[i]i din tiparele acestei gândiri. Consecin]a acestei atitudini nu e nici josnicie. Enumera]i trei motive pentru care v\ agrea]i pe dvs. caut\ cauzele `n problem\. {tiu c\ riscul presupune s\ câ[tigi sau s\ pierzi. Ele `ncearc\. Se concentreaz\ asupra c\ii lor. nu `n propria lor persoan\. Femeile care s-au decis s\ `ndr\zneasc\ ceva nu se tem de o `nfrângere. `n[iv\! Admite]i-le numai pe acelea care v\ pot aduce foloase! Femeile care sunt `n acord cu ele `nsele au g\sit un echilibru `ntre preten]iile lor [i cerin]ele celor din jur. f\r\ a se l\sa hipnotizate de `ntrebarea ce cred al]ii despre ele. Nu v\ mai tortura]i F e te le bu n e a j u n g ` n r nde vor a i . lor le place riscul.

[i e clar c\ b\ie]ii [i fetele sunt al\pta]i(te) `n dou\ moduri evident diferite. prefer\ s\ fie ni[te fete cumin]i `n loc s\ fie unele c\rora le place s\ tr\iasc\. ~n aparen]\. E greu s\ ne d\m seama `n ce fel 14 U TE EH R H A R D T . Majoritatea r\mân `nc\tu[ate `n vechile scheme. Deja felul cum e al\ptat un sugar influen]eaz\ comportamentul s\u de mai târziu. Rareori ob]in ceea ce `[i doresc cu adev\rat. doar pu]ine femei reu[esc s\ fac\ acest pas spre independen]\.gândindu-v\ c\ cineva are ceva `mpotriva dvs. dup\ micile `nc\lc\ri ale uzan]elor.. ele renun]\ la multe dintre lucrurile care le-ar face pl\cere. Ce vor crede ceilal]i despre noi? Ce atitudine vor adopta? Le va mai pl\cea o fat\ rea? Cumin]enia le pune femeilor c\lu[ul `n gur\. Fundamentele acestei renun]\ri vin din trecutul `ndep\rtat. Din p\cate. Mute. Nu v\ bate]i capul chinuindu-v\ s\ g\si]i r\spuns la `ntrebarea ce nu este `n ordine cu dvs. ci c\uta]i ni[te rezolv\ri creatoare. De unde aceast\ renun]are la incursiunile `n sfera lucrurilor interzise? De ce multor femei le este greu s\ fac\ ceva despre care se spune c\ este r\u? De ce femeile consider\ rele multe lucruri care pentru majoritatea b\rba]ilor sunt perfect normale? Purt\m povara fricii pentru pedeapsa ce ar putea urma dup\ exaltare.

afirm\ c\ [i afec]iunile suflete[ti dramatice. Ele demonstreaz\ cum ajung femeile `n ni[te situa]ii de via]\ aparent f\r\ ie[ire [i ce face s\ fie atât de dificil\ ie[irea din aceste sisteme. fetele rele ajun g u 15 . cum sunt depresiile ori st\rile de angoas\. Multe situa]ii de via]\ pot fi incluse `n cuvântul „neajutorare“.devin copiii fete sau b\ie]i. Femeile se arat\ neajutorate când au o pan\ de cauciuc la ma[in\ [i cred c\ nu-l pot schimba. respectiv `mbun\t\]ite. unul dintre p\rin]ii conceptului de neajutorare `nv\]at\. dou\ modele psihologice explicative care arat\ cum apar [i se men]ine aceast\ automutilare. prin care femeile `[i fac r\u singure. Martin Seligman. Femeile care sunt b\tute de so]ii lor violen]i [i nu `ndr\znesc s\-i p\r\seasc\ se comport\ [i ele ca ni[te fiin]e neajutorate. Neajutorarea `nv\]at\ este conceptul central care explic\ apari]ia conflictelor de via]\ feminine. pot fi explicate tot ca efecte ale neajutor\rii. O multitudine de experien]e pot duce la constatarea: „Nu m\ pot descurca singur\!“ Aici F e te le bu n e a j u n g ` n r nde vor a i . ~n ultimii cincisprezece ani au fost elaborate. Dar numai `n acest context devine clar felul `n care iau na[tere neajutorarea [i supraadaptarea feminin\ [i ce anume face ca acestea s\ r\mân\ atât de strâns lipite de femei.

Oamenii au reac]ii de neajutorare numai pentru c\ ei cred c\ nu pot face fa]\ unei situa]ii sau unei constela]ii de `mprejur\ri de via]\.: 1948. Consecin]a: Oamenii devin incapabili s\ ac]ioneze. ea nu apare niciodat\ prin for]a lucrurilor. citat apud Peter H. profe]ia care se `mpline[te de la sine) ar trebui s\ sune a[a: Când eu am o idee despre faptul c\ anumite evenimente vor avea loc. nu realitatea este aici determinant\. 16 U TE EH R H A R D T . De fapt. Merton a introdus no]iunea `n sociologia modern\. Ia na[tere imaginea interioar\ a unor r\spunsuri gre[ite sau a senza]iei c\ toate 1 Robert K. ci propria apreciere bazat\ pe convingerea c\ noi `n[ine nu avem nicio posibilitate de a face ca o situa]ie s\ aib\ un sfâr[it pozitiv.`ncep angoasa [i depresia. dar ea poate fi `ntâlnit\ deja `n 1885 la Ebbinghaus. Ludwig. Merton. ~nv\] agitat [i la `ntâmplare. Neajutorarea este o convingere `nv\]at\. Acest proces se desf\[oar\ `n mare parte `n mod incon[tient: Mi-e fric\ de un examen. ~mplinirea profe]iei. Robert K. Conceptul profe]iei care se `mpline[te de la sine1 spune: Un eveniment are loc pentru c\ a existat ideea c\ el va avea loc. cre[te probabilitatea ca eu s\ m\ preg\tesc `n acest sens pentru situa]ia concret\ viitoare. Defini]ia exact\ a PCS (self-fulfilling prophecy.

toate sim]urile mele sunt alerte. nu mai [tie ce cablu se leag\. Sistemele NI (neajutorarea `nv\]at\) [i PCS interfereaz\ [i se completeaz\ reciproc. Face totu[i o `ncercare nesigur\. eficient. Consecin]a este o fric\ [i mai mare de examen. Ia na[tere imaginea interioar\ a r\spunsurilor bune. Cu toate c\. M\ concentrez. F e te le bu n e a j u n g ` n r nde vor a i . Ea spune dinainte. fetele rele ajun g u 17 . de exemplu. Toate eforturile mele se `ndreapt\ spre examen. ~nv\] `ntr-un mod planificat. Unei femei care crede c\ nu are niciun fel de aptitudini pentru tehnic\ i-a fost inoculat\ deja aceast\ idee `n copil\rie. Probabilitatea s\ pic examenul cre[te. rupe ceva [i astfel `[i confirm\ prompt ideea subcon[tient\ a propriei neajutor\ri. Contrariul acestei atitudini: Eu cred c\ pot s\ iau examenul (ideea de a reu[i). spunându-[i cu [i mai mult\ convingere c\ nu va reu[i niciodat\ s\ solu]ioneze probleme de natur\ tehnic\.ideile mi-au fugit din cap. Consecin]a acestei atitudini este ideea c\ voi reu[i. M\ simt pe mine. `[i prinde degetul `ntr-un [urub greu de accesat. ea nu a rezolvat problema. cu ni[te scule nepotrivite [i având prea pu]ine cuno[tin]e. s-a str\duit. c\ nu poate schimba o bujie. Probabilitatea de a trece de examen cre[te. {i generalizeaz\ acest e[ec dinainte programat.

Dacă v-a plăcut acest fragment de carte.ro. . mai multe detalii despre modalităţile de livrare şi plată puteţi găsi în paginile Nemira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful