Platon OPERE COMPLETE I

Ediţie îngrijită de PETRU CREŢIA, CONSTANTIN NOICA ' Şi..' CĂTĂLIN PARTENIE

BCU Cluj-Napoca

■■
flCUMP 2001 09036 HUMANITAS
BUCUREŞTI

Coperta IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale PLATON
Opere complete /Platon; trad.: Cezar Papacostea, Marta Guţu, Constantin Noica, ... ; ed. îngrijită de Petru Creţia, Constantin Noica, Cătălin Partenie. - Bucureşti: Humanitas, 2001 6 voi.; 20 cm. - (Paradigme) ISBN 973-28-0877-2 Voi. 1. - 2001. - 576 p. ISBN 973-28-0878-0 I. Papacostea, Cezar (trad.) II. Gulu, Marta (trad.) III. Noica, Constantin (trad.; ed.) IV. Cretia, Petru (trad.; ed.) V. Partenie, Cătălin (trad.; ed.) 14(38)

© HUMANITAS, 2001, pentru prezenta versiune românească ISBN 973-28-0877-2 ISBN 973-28-0878-0

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI în Republica se spune că filozofii aflaţi la cîrma cetăţii pot înţelege ce este dreptatea numai dacă înţeleg ce este „ideea de bine" — „binele", to agathon, fiind acel principiu ultim ce întemeiază toate cunoştinţele noastre. în Banchetul binele este „ceva ce ţine de acasă", oikeion (iar Eros este numit un philosophos daimon care ne „mînă către casă"). Am putea spune că, în Republica, acel principiu ultim ce întemeiază toate cunoştinţele noastre este to agathon, „binele", în sensul că înţelegerea acestui principiu ultim echivalează cu „ajungerea acasă" a spiritului. Această conjectură este însă greu de susţinut, căci textul lui Platon nu oferă multe argumente în sprijinul ei. Deşi în aşa-numitul mit al peşterii binele este comparat cu soarele, el este, potrivit lui Platon, „ceva greu de văzut"; şi aşa rămî-ne şi răspunsul la întrebarea de ce a numit Platon acel principiu ultim to agathon. Ideea după care cunoaşterea adevărului echivalează, pentru filozof, cu o „ajungere acasă" este însă prezentă, implicit, în multe din dialogurile platoniciene, în Sofistul, de pildă, se spune că sufletul nu poate fi separat de mişcare, el fiind astfel „în drum spre ceva", iar acel ceva către care el se îndreaptă (şi pentru care are o „pornire lăuntrică", horme), este adevărul. DarsiîfletuijQUjiiunge întotdeauna la adevăr, şi atunci, spune Platon, el „rătăceşte". Pentru
6
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Platon, sufletul a cunoscut cîndva, într-o altă lume, adev?nil; fţprppajTţTnasţereadevărului, în aceasta lume a del/einniTlicTîîralează saTctt-o- rcvcnjux.-rttTŢ-f'xi I ■ 1 Exil, căutare, rătăcire, speranţa de a ajunge acasă: acestea sînt coordonatele spaţiului în care apare ide-ea „drumului bun" (methodos) şi a „călăuzei". Cum să ajungi, spiritual, acasă? Cum să ajungi în proximitatea adevărului şi a principiilor ultime? Platon este o posibilă călăuză. La Platon nu poţi ajunge însă decît cu mare greu, dacă nu dispui, în limba ta, de opera lui întreagă. Această ediţie a operelor lui Platon provine din efortul a doi philosophoi daimones, care au vrut ca prin Platon noi să încercăm să ajungem, spiritual, acasă. Ei au fost Petru Creţia şi Constantin Noica. Entuziasmul şi priceperea lor (precum şi tenacitatea discretă a lui Idei Segall) au făcut ca între 1974 şi 1993 să apară, la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică din Bucureşti (în cadrul colecţiei „Clasicii filozofiei universale"), primele şapte volume din Operele lui Platon: în 1974 — volumul I (Apărarea hii So-crate, Criton, Alcibiade I, Charmides, Lahes, Gorgias, Protagoras), îngrijit de Petru Creţia şi Constantin Noica; în 1976 — volumul II (Hippias Minor, Hippias Maior, Ion, Euthyphron, Lysis, Menexenos, Menon), îngrijit de Petru Creţia; în 1978 — volumul III (Euthy-demos, Cratylos), îngrijit de Petru Creţia; în 1983 — volumul IV (Phaidon, Phaidros), îngrijit de Petru Creţia; în 1986 — volumul V (Republica), îngrijit de Petru Creţia şi Constantin Noica; în 1989 — volumul VI (Parmenide, Theaitetos, Sofistul, Omul politic), îngrijit de Petru Creţia şi Constantin Noica; şi în 1993 — volumul VII (Philebos, Timaios, Critias), îngrijit de Petru Creţia. S-a întîmplat însă ca prima încercare de a traduce în româneşte opera întreagă a lui Platon să nu poată
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

fi dusă la bun sfîrşit de către iniţiatorii ei — Petru Creţia, Constantin Noica şi echipa Editurii Ştiinţifice şi Enciclopedice. Traducerile scrierilor platoniciene ce urmau să întregească acea ediţie au apărut totuşi, în anii din urmă, dar la alte edituri. Ediţia de faţă are un format diferit de cel al ediţiei apărute la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, unde traducerea fiecărei scrieri platoniciene este însoţită, în cele mai multe cazuri, de o interpretare, de lămuriri preliminare şi de note (acestea din urmă fiind, pe ansamblul celor şapte volume, inegale — atît ca întindere, cît şi ca valoare). Primele cinci volume ale ediţiei de faţă conţin întreaga operă a lui Platon; cel de-al şaselea volum cuprînde o antologie de studii, comentarii şi interpretări ale scrierilor platoniciene, menită să înlesnească întîlnirea cititorului cu desfăşurarea gîndirii lui Platon. Această ediţie a operelor lui Platon provine, în mare măsură, din cea îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică; majoritatea traducerilor şi interpretărilor cuprinse în ediţia de faţă au apărut în cadrul acelei ediţii. Ei, Petru Creţia şi Constantin Noica, sînt de aceea şi îngrijitori ai acestei ediţii. Petru Creţia nu a fost numai îngrijitor al ediţiei Platon, a fost şi editorul ultimei părţi a Operelor lui Emi-nescu. în lucrarea sa postumă Testamentul unui emi-nescolog (apărută la Editura Humanitas în 1998), Petru Creţia ne spune că abia după ce editarea integrală a operelor lui Eminescu s-a încheiat şia dat seama că „întreaga ediţie trebuie regîndită temeinic Şi apoi reluată" (p. 10). Nu am vorbit cu el niciodată despre o posibilă regîndire şi reluare a ediţiei operelor lui Platon. Cred însă că atît el, cît şi Constantin Noica ar fi încuviinţat proiectul acestei ediţii. 8
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

„Tradiţia traducerilor româneşti din Platon începe, din cîte ştim pînă acum, abia o dată cu secolul 20: în 1902-l903 un traducător anonim publică, în cinci numere succesive din Revista Şcoalelor, Criton. [...] De fapt, operele complete ale lui Platon au să fie, în româneşte, fapta colectivă a tuturor celor, morţi şi vii, bătrîni şi tineri, care, timp de aproape un veac, vor fi ostenit pe acest tărîm, «ai noştri oameni ai locului nu numai pedepsiţi întru a noastră limbă, ce şi limba elinească avînd ştiinţă ca să o tălmăcească», cum se spune în prefaţa Bibliei din 1688." Acestea sînt cuvintele lui Petru Creţia, luate din studiul său „Platon în româneşte", studiu ce prefaţează cel de-al doilea volum al ediţiei publicate de Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică (pp. VI-VII)1. Aceste cuvinte ar trebui completate cu altele, care apar într-un text semnat de Petru Creţia şi Constantin Noica ce deschide primul volum al aceleiaşi ediţii: „[traducerea integrală a operei lui Platon] dă, veac de veac, măsura deplină a puterilor unei culturi" (p. VI). Dacă aşa stau lucrurile, atunci această ediţie a operei lui Platon, apărută la Editura Humanitas, nu este altceva decît măsura puterilor culturii noastre în acest ceas.

Numerotaţia marginală este cea a ediţiei Henri Estienne (Stephanus) (apărută în 1578 şi folosită astăzi pentru orice trimitere la textele lui Platon). Citatele din Homer care apar în scrierile lui Platon diferă uneori de vulgata homerică; ele au fost fie traduse de către traducătorul dialogului respectiv, fie preluate din traducerile lui George Murnu (caz în care am indicat acest lucru într-o notă). Am folosit Riada, traducere în metru original de George Murnu,
1

Pentru tot ce s-a tradus în româneşte din Platon pînă In 1974 (cînd a apărut primul volum din seria publicată de Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică) vezi Nicolae Lascu, Clasicii antici in România, Editura Dacia, Cluj, 1974, pp. 240-247.
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

ediţie definitivă, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1967, şi Odiseea, în româneşte de G. Murnu, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, [Bucureşti, 1959]. Trimiterile s-au făcut întotdeauna la numerotaţia marginală a textului grecesc (şi nu la aceea care însoţeşte traducerile lui G. Murnu). Citatele din alţi autori sînt, în marea lor majoritate, traduse de către traducătorul dialogului respectiv; atunci cînd s-a recurs la o traducere deja existentă am menţionat sursa într-o notă. în transcrierea numelor proprii greceşti am preluat opţiunea lui Petru Creţia, şi anume: în cazurile în care nu există o formă românească definitiv consacrată (de exemplu: Socrate, Aristofan, Alcibiade etc), am transliterat forma grecească. Notele ce însoţesc, în subsolul paginii, traducerile de faţă îmi aparţin.
CĂTĂLIN PARTENIE

NOTĂ ASUPRA VOLUMULUI I în acest volum sînt reproduse următoarele traduceri: Apărarea lui Socrate, traducere de Cezar Papacostea, revizuită de Constantin Noica, apărută în Platon, Dialoguri, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, pp. 3-37; Criton, traducere de Marta Guţu, apărută în Platon, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 6l-76; Charmides, traducere de Constantin Noica, apărută în Platon, Dialoguri Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, pp. 4l-73; Lahes, traducere de Dan Sluşanschi, apărută în Platon, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 239-268; Lysis, traducere de Alexandru Cizek, apărută în Platon, Opere, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 213-234; Euthyphron, traducere de Francisca Băltăceanu şi Petru Creţia, apărută în Platon, Opere, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 26l-280; Hippias Minor, traducere de Petru Creţia, apărută în Platon, Opere, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 17-34;
12
NOTĂ ASUPRA VOLUMULUI I

APĂRAREA LUI SOCRATE Hippias Maior, traducere de Gabriel Liiceanu, apărută în Platon, Opere, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 7l-l04; Alcibiade I, traducere de Sorin Vieru, apărută în Platon, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 93-l45; Ion, traducere de Dan Sluşanschi şi Petru Creţia, apărută în Platon, Opere, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pp. 135-l50; Euthydemos, traducere de Gabriel Liiceanu, apărută în Platon, Opere, III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pp. 69-l16; Gorgias, traducere de Cezar Papacostea, revizuită de Constantin Noica, apărută în Platon, Dialoguri, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, pp. 125-239;

Protagoras, traducere de Şerban Mironescu, apărută în Platon, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 423-479. în traducerile reproduse în volumul de faţă am intervenit în anumite cazuri, cel mai adesea pentru a schimba un cuvânt, o expresie sau un semn de punctuaţie. Marea majoritate a modificărilor pe care le-am operat în aceste traduceri nu a vizat corectarea unor erori de traducere, ci o mai cursivă lectură a textului. Criton, Charmid.es, Lahes, Alcibiade I, Lysis, Euthy-phron, Hippias Minor, Hippias Maior, Ion, Euthydemos şi Protagoras au fost traduse după textele ediţiei Bude. Apărarea lui Socrate şi Gorgias au fost traduse de Cezar Papacostea după textele ediţiei Teubner; aceste traduceri au fost apoi confruntate de către Constantin Noica cu textele ediţiei Bude.
CĂTĂLIN PARTENIE

Nu ştiu, bărbaţi ai Atenei, cum veţi fi fost voi în- u a râuriţi de pîrîtorii mei, însă eu, ascultîndu-i, mai că am uitat de mine însumi, atît de convingător au vorbit. Şi cu toate acestea, la drept vorbind, n-au spus nimic adevărat. De ceva însă m-am mirat mai mult ca de toate neadevărurile înşirate de ei: au spus că trebuie să vă temeţi de mine să nu vă înşel, întrucît sînt primejdios în vorbire. în adevăr, nu le-a fost mă- b car ruşine că îi voi dovedi mincinoşi numaidecît in fapt, acum cînd, luînd cuvîntul, mă voi arăta cu desăvârşire neiscusit în arta vorbirii. Aceasta mi se pare cea mai mare neruşinare ce poate fi; desigur, afară de cazul cînd ei ar înţelege prin „iscusit la vorbire" o însuşire a celui ce spune fără ocol adevărul; numai în acest înţeles aş putea consimţi că sînt orator, însă vedeţi, nu în sensul lor. După cum spun, aceştia n-au rostit aproape nici un cuvînt care să cuprîndă adevărul; pe cînd de la mine nu veţi auzi nici unul care să nu spună întreg c adevărul. în schimb, bărbaţi atenieni, iau drept martor pe Zeus că de la mine nu veţi auzi, ca de la dînşii, fraze frumos ticluite, vorbe şi întorsături sunătoare, într-un stil împodobit, ci o cuvântare cu vorbele care îmi vin la întîmplare; aceasta, fiindcă sînt încredinţat că spun adevărul. Nimeni dintre voi să nu aştepte altceva de la mine.
14
PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE

15

De altfel, nici nu s-ar cădea, judecătorilor, să vin în faţa voastră* la vârsta aceasta, ca un tinerel ticlui-tor de fraze. Şi cu toată stăruinţa vă rog, bărbaţi ai Atenei, să aveţi îngăduinţa de a-mi asculta o apărare alcătuită în aceleaşi vorbe pe care le întrebuinţez de obicei în agora, pe lingă mesele zarafilor sau aiurea, unde mulţi dintre voi m-aţi auzit; să nu vă miraţi prin urmare şi să nu vă supăraţi pe mine pentru aceasta. Pricina este următoarea: eu acum pentru prima d oară am călcat într-un tribunal, deşi am trecut de ♦şaptezeci de ani; deci nu mă pricep şi sînt străin de limba celor de aici. După cum însă, de-aş fi fost cu-a-l8 a devărat un străin, m-aţi fi iertat desigur dacă vorbeam în dialectul şi în felul în care aş fi fost crescut, tot astfel şi acum vă rog să-mi faceţi un act de dreptate, zic eu, îngăduindu-mi felul obişnuit de vorbire.Poate să fie mai prost, poate să fie mai bun; în tot cazul, voi atît să cercetaţi şi să luaţi aminte, dacă 'cele ce spun sînt drepte sau nu. Aceasta-i singura datorie a judecătorului; a oratorului — să spună adevărul. Aşadar, bărbaţi ai Atenei, se cade să mă apăr mai întîi de primele învinuiri; să răspund faţă de cei din-b tîi acuzatori ai mei; în urmă, să vorbesc de a doua vină ce mi se aduce, de către ceilalţi acuzatori. Căci pe lingă voi am avut mulţi vrăjmaşi, care de mulţi ani mă ponegresc prin fel de fel de neadevăruri. De cei jmai vechi mă tem mai mult decit de cei din jurul lui Anytos, cu toate că şi aceştia sînt de temut. Dar aceia, judecătorilor, sînt mai primejdioşi, deoarece au izbutit să vă convingă pe cei mai mulţi dintre voi încă de pe cind eraţi copii; şi

pînă astăzi ei mă pîrăsc mereu cu minciuni, zicînd că este un oarecare Socrate, om învăţat, care cercetează toate cele cereşti, ca şi cele de sub pămînt şi schimbă faptele rele, înfăţişîndule prin vorbire ca fiind bune. Atenienilor, făcîndu-mi o astfel de faimă, aceştia c sînt acuzatorii mei cei primejdioşi, căci oricine îi asş cultă spune că un om care cercetează asemenea] lucruri nu poate crede în zei. Pe lingă aceasta, ei sînt mulţi şi mă vorbesc de rău faţă de voi de multă vreme, încă de cînd eraţi copii sau tineri, pe cînd credeaţi orice cu cea mai mare uşurinţă; şi m-au acuzat cu-adevărat în lipsă şi fără să mă apere nimeni. Iar cel mai rău lucru pentru mine este că nu am putinţa să le ştiu şi să le dau numele, afară de unul singur, d care este şi autor de comedii. Toţi ceilalţi care, din invidie, v-au înduplecat prin clevetire sau care, convinşi fiind ei înşişi, se silesc să convingă şi pe alţii de vinovăţia mea, toţi sînt la adăpost faţă de mine; căci nu este chip să-i chemăm aici, nici să combat pe vreunul din ei. Astfel dar, sînt nevoit să mă apăr şi să argumentez împotriva lor ca şi cum m-aş lupta cu nişte umbre, căci nimeni nu răspunde, din tabăra lor. Judecaţi şi voi; eu am, cum vă spuneam, două rînduri de acuzatori: unii care m-au pîrît acum, alţii, de care am pomenit adineauri, cu mult mai vechi. Şi, desigur, veţi găsi nimerit să trebuiască a mă apăra mai e întîi faţă de aceştia, căci şi voi pe dînşii i-aţi auzit mai întîi ponegrindu-mă, şi încă cu mult mai tare decît cei de azi. Oricum ar fi, bărbaţi atenieni, trebuind în sfîrşit să mă apăr, haide să încerc într-un timp aşa de i9a scurt a vă scoate din minte o vină ce mi se aduce de atîta vreme. Aş dori, fireşte, să se întîmple aşa, dacă e ceva bun şi pentru voi şi pentru mine, şi să pot zice că prin apărarea mea am săvîrşit o ispravă. Am însă credinţa că e un lucru greu, şi nu sînt străin de această situaţie. întîmple-se în sfîrşit cum va vrea Zeul; cît mă priveşte, eu trebuie să mă supun legii şi să mă apăr. Să luăm lucrul dintru început. Care este acuzaţia? De unde a izvorît ponegrirea mea, căreia Meletos b
16
PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE

17

i-a dat crezare pînă într-atît încît să redacteze învinuirea de faţă? Să vedem, ce-au susţinut clevetitorii mei ca să mă ponegrească? Să vă citesc însuşi actul de învinuire, pe care l-au întărit cu jurămînt:
Socrate săvîrşeşte lucruri nelegiuite şi iscodeşte atît cele de sub pămînt, cît şi cele cereşti, precum preface prin vorbire cauza rea într-una bună; el învaţă şi pe alţii aceleaşi lucruri

Cam astfel sună; de altminteri, acestea le-aţi vă-c zut voi înşivă pe scenă, în comedia lui Aristofan. Aţi văzut acolo un personaj, Socrate, purtat încoace şi încolo, care tot spune că pluteşte în aer şi flecăreşte îndelung asupra unor lucruri pentru care eu nu am nici o pricepere, nici mare, nici mică. Nu doar că aş dispreţui o asemenea ştiinţă — şi n-o spun de frică să nu-mi facă Meletos şi alte procese — dacă aş şti că este cineva care să înţeleagă aceste fenomene; dar, bărbaţi din Atena, eu nu mă amestec defel în a acestea. Iau drept martori pe cei mai mulţi dintre voi şi vă rog să spuneţi şi să vă lămuriţi unii pe alţii; toţi care m-aţi auzit vreodată discutînd — şi sînt mulţi dintre aceştia printre voi — vorbiţi! Spuneţi unii altora dacă m-aţi aflat vreodată cercetînd şi vorbind despre asemenea lucruri, fie mai pe larg, fie pe scurt. De aici veţi înţelege că tot aşa sînt şi celelalte învinuiri pe care mi le aduce marea mulţime. Nimic din toate astea nu-i întemeiat; nici ceea ce desigur că aţi auzit, cum că încerc să dau învăţături e oamenilor şi că astfel fac avere; nu este adevărat nici aceasta, deşi mi se pare lucru frumos să fie cineva în stare să dea învăţături altor oameni, cum fac (Gorgias din Leontinoi, Prodicos din Ceos, Hippias din

Vreţi să ştiţi de ce fel este această înţelepciune? Este desigur o înţelepciune omenească. de vreme ce ai copii. — Cine? De unde? Pe ce preţ învaţă? — Este Evenos din Păros şi predă pe preţ de cinci mine. Cred că îl cunoaşteţi pe Chajrfiplian. Socrate. nici atîta vorbă. Asupra înţelepciunii mele." Pe drept ar putea rosti cineva astfel de cuvinte. chiar cei care ere18 PLATON deţi că vorbesc în glumă.b gur. Fiecare din aceştia. Pythia i-a răspuns că nimeni nu-i mai înţelept. Nu murmuraţi acum. căci am să vă spun un lucru ce vi se va părea plin de semeţie. însă. te vei fi gîndit şi la asta. nici . Tot 20 a astfel este aici în Atena un alt bărbat. bărbaţi atenieni. nu-l voi spune însă de la mine. Prin urmare. dac-am auzit aşa ceva. anume cu Callias al lui Hipponicos. el ţi i-ar face frumoşi şi destoinici. nici mare. este cineva sau nu? — Cum de nu.i b Aţi înţeles de ce vă spun acestea? Vreau să vă arăt de unde s-a iscat ura împotriva mea. în schimb. le-ar dezvolta însuşirile. judecători. pe cînd cei de care am vorbit adineauri au. trebuie să fi făcut ceva deosebit de lumea cealaltă. căci nu o cunosc. o înţelepciune mai presus decît cea omenease că. spusei eu. Bărbaţi ai Atenei! Numele ce mi-am căpătat prin nimic altceva nu-l merit decît printr-un spi de înţelepciune a mea. oameni fiind copiii tăi. voi încerca să vă arăt pentru care pricină mi a s-a făcut un nume şi mi s-a adus o ponegrire ca aceasta. Iar acela. dacă în adevăr poate să cunoască acest meşteşug şi să înveţe pe alţii cu un preţ aşa de mic. dacă ţi-ar fi dat să ai drept copii doi mînji sau viţei. vă voi aduce martor pe însuşi Zeul din Delfi. Căci eu. Socrate. ce-o fi vrînd să înţeleagă prin aceste vorbe? Cît ştiu eu. dar de ce ţi se întîmplă ţie un astfel de necaz? De unde aceste clevetiri împotriva ta? De n-ai fi făcut nimic mai mult decît cealaltă lume. te gîndeşti sau nu să le iei supraveghetor? în acest caz. eu nu o cunosc! Poate că unul dintre voi are să mă întîmpine: „Bine. desigur şi celor mai mulţi dintre voi. ei primesc şi bani şi recunoştinţă. dacă este. de la oricare dintre concetăţenii lor. deşi. mie mi-este cunoscut încă din tinereţe. cine este cel ce se pricepe în ce priveşte adevărata virtute de om şi cetăţean? Socotesc că. poate. nu sînt un înţelept. un învăţat despre care iată cum am aflat că a venit aici: întîmplător m-am întîlnit cu un prieten care a cheltuit cu sofiştii mai mulţi bani decît toţi ceilalţi la un loc. bărbaţi c atenieni. după mintea mea. Aşadar. despre aceasta eu nu vă pot spune însă nimic. Fiţi deci cu luare-aminte. judecătorilor. şi de ce fel este. dejel din Păros. care avea doi copii. ci voi lăsa să-l spună cineva mai vrednic de încrederea voastră. fără bani. Spune-ne ce. va trebui să fie om priceput în ale cailor sau un bun crescător. Pe acesta. Acum însă. de aceea. Ştiţi prin urmare ce 21 a fel de om era acest Chairephon şi cît de aprig era în tot ce făcea. îmi tot ziceam în minte: „Ce-o fi vrînd Zeul să zică. ChairephorMS murit. e bine să ştiţi că nu vă voi spune decît adevărul. care tocmai se află aici. doar şi el a fost surghiunit şi s-a întors o dată cu voi. atrage pe tinerii care ar putea să înveţe. nu s-ar fi stîrnit în jurul tău atîta vîlvă. pe care l-ai plăti? în schimb. răspunse. ca să nu te judecăm cu nesocotinţă. iar eu se întîmplă să am în fapt o astfel de înţelepciune. cine zice că o cunosc minte şi vorbeşte întru ponegrirea mea. l-am întrebat: „Calliaş. şi-i convinge să lase întîlnirile cu localnicii şi să-i urmeze pe ei. merge din oraş în oraş. însă despre acest răspuns vă poate da mărturie fratele lui.is. ce-am sa vă spun — dacă este cineva mai înţelept decît mine." Şi eu l-am fericit pe Evenos. Odată s-a dus la Delfi şi a îndrăznit să întrebe oracolul — să nu vă supere. şi eu m-aş mîndri şi m-aş împo-poţona dacă aş cunoaşte această artă. nu-i aşa că ar trebui să le iei un supraveghetor.

nu se poate. neştiutor fiind. pentru ca in acelaşi timp să învăţ ceva de la ei. Doar şi aceştia spun lucruri multe şi frumoase." De aici m-am dus la un altul. fiindcă ceea ce nu ştiu. Mi-e şi ruşine. ştiam bine că nu mă pricep deloc la meseriile lor şi că pe dînşii îi voi afla ştiutori de multe lucruri frumoase. cu oricît de puţin. Mi l-am făcut şi pe acesta duşman. Şi nu m-am înşelat în această privinţă. Mai pe urmă m-am dus. şi la ceilalţi. dîndu-mi seama — cu întristare şi cu teama în suflet — că am să mi-i fac vrăjmaşi. Dar. Mă jur pe cîine. Am încercat după aceea să-i arăt că el credea numai că este înţelept. totuşi el crede că ştie. arătîndu-se în această privinţă mai iscusiţi decît mine. nu pretind că ştiu. Plecînd de acolo." Am cercetat deci pe acest om — nu-i nevoie să-i dau numele în vileag. ca să dovedesc. dar mai ales sieşi. Cu toate acestea.e "Coteam că e nevoie să pun cuvîntul Zeului mai presus de orice. şi \a cei de ditirambi. Cu acest prilej însă. şi pe la alţii. mi-am dat seama că ei. rînd pe rînd. Prin aceasta mi-am | atras ura lui şi totodată pe a multora dintre cei de u faţă. şi iată unul care e mai înţelept decît mine. oricare dintre cei de faţă ar fi putut să-mi tălmăcească înţelesul lucrărilor mai bine decît înşişi autorii. din-tr-un entuziasm. întrucît mă priveşte. bunii meseriaşi mi-au pă--*rut a cădea şi ei în aceeaşi greşeală ca şi . avînd toţi acelaşi cusur." Multă vreme am stat aşa. deoarece. Aşadar. cei mai -fînţelepţi dintre oameni şi în alte privinţe. Din această scurtă cercetare. de mi-ar fi fost cu putinţă. nedumerit: ce-o fi vrut să APĂRAREA LUI SOCRATE 19 zică? în sfîrşit. tot dintre cei ce se socotesc înţelepţi. dar şi de la acesta am plecat cu aceeaşi încredinţare. pe cînd alţii. Găseam nimerit ca cineva care voia să afle ce înţelegea oracolul prin acele cuvinte să se ducă pe la toţi cîţi credeau a şti ceva. M-am depărtat deci şi de dînşii. însă de fapt nu (este. după ce am isprăvit cu oamenii politici. cetăţeni atenieni. Ar trebui să vă arăt toate rătăcirile mele. căci nu-i îngăduit unui zeu. m-am încredinţat. din convorbirea cu dînsul. pentru ca în sfîrşit să mă surprînd pe mine însumi mai puţin ştiutor decît aceia. asemenea prorocilor şi interpreţilor divini. însă nu cunosc cu adevărat cele ce tratează. b De aceea. a în sfîrşit. ceea ce nu sînt. ca să spun adevărul. cetăţenilor. părînd mai de rînd. anume: că operele pe c care le creează izvorăsc dintr-un dar al naturii. Ce-o fi vrut deci să zică prin cuvintele că aş fi cel mai înţelept? Să spună neadevărul. şi totuşi trebuie să vi-l spun. socotind că-i întrec prin puţinul prin care îi întreceam şi pe oamenii de stat. era un qnxrjolitic — şi vă voi spune doar ce părere mi-am făcut cercetîndu-l. datorită poeziei lor. neadevărul oracolului şi să-i întorc c vorba astfel: „Ai spus că sînt cel mai înţelept. ca pe alţii. Luînd poemele lor cele mai bine făcute. deşi nici unul nu pare să ştie mare lucru. so. se cred. întocmai ca ale unui om osîndit la vreo caznă. întreprinse numai şi numai ca oracolul Zeului să-mi apară de netăgăduit. tot eu rămîn mai înţelept decît acesta. căci ei cunoşteau lucruri de care eu habar nu aveam. însă nu era. m-am dus la poeţi: şi la cei de tragedii. am cunoscut adevărul şi asupra poeţilor. m-am dus şi la meşteşugari. bărbaţi ai Atenei — în faţa voastră trebuie să spun 22 a adevărul — că am dobîndit următoarea încredinţare: ocmai cei cu renume mai bun se dovedeau aproape cu totul lipsiţi de înţelepciune cînd îi cercetam după spusa Zeului. m-am întors cu luare-aminte să cercetez lucrul în chipul următor: m-am dus la unul dintre cei ce se cred înţelepţi. erau 20 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 21 oameni mai deplini şi mai aproape de înţelepciune. că acest bărbat pare multor oa-Jmeni. nici nu cred aşa ceva. numai din înţelepciune nu. într-un cu-vînt. a fi înţelept. îmi ziceam: „Tot eu trebuie să fiu mai înţelept decît acel om. îi tot întrebam ce înţeles au. să vă spun adevărul. Aşa mi s-au arătat poeţii. pe cînd eu nici nu ştiu.mic.

imitîndu-mă. care strică pe tineri. răspund cu cele ce se spun de obicei împotriva oricui filozofează: că „cercetez cele cereşti şi cele subpămîntene". îi dovedesc că nu este înţelept. adevărul pe care eu vi-l spun în faţă. să spulber o defăimare ce durează de atîta vreme. ori de cîte ori se întîmplă să cred despre cineva. Meletos mă 24 a urmăreşte ca din partea poeţilor. Aşadar aceştia. că doar n-au să spună adevărul. De aceea am spus încă de la început că m-aş minuna singur dacă aş fi în stare. nici însemnată. Dintr-aceştia s-au ales împotriva mea. fiindcă-şi lucra cu artă meşteşugul. şi mie însumi şi oracolului. Bărbaţi atenieni! Multe duşmănii mi-am ridicat dintr-o asemenea cercetare. şi totuşi ştiu că tocmai asta îmi atrage ura: încă o dovadă că spun adevărul. Cei ce iau parte la discuţiile purTâTe de mine cred că eu sînt înţelept ori de cîte ori mi se întîmplă să înfund pe alţii. că e vorba de ponegriri împotriva mea şi că pricinile sînt cele arătate. ba. în slujba Zeului în afară de acestea. cel mai înţelept dintre voi este acela care. Şi tocmai această nesocotinţă le întuneca e înţelepciunea proprie. mare belşug de oameni care cred a şti ceva. într-un timp aşa de scurt. concetăţean sau străin. Anytos din partea meşteşugarilor şi a oamenilor politici. Şi de altfel că vorbele oracolului nu privesc cu tot dinadinsul pe Socrate. ci oracolul numai s-a folosit de numele meu. Acum ori mai tîrziu. n-am avut răgaz să fac ceva mai de seamă.şte să fiu cum sînt. îndeosebi cei ce c au răgazuri. iar asta ne şi spune el prin oracolr-că înţelepciunea omenească preţuieşte foarte puţin. şi în trecut şi acum. Anyjioş şi Lvcqn. b vă veţi încredinţa că este aşa.poeţii. spre a mă da b drept pildă. Astfel. să vă umple urechile cu intrigi stărui-j toare. vorbind organizat împotriva mea şi în chip convingător. ci iarăşi pe mine. adică nici iscusit ca dînşii. sapucă şi ei să iscodeacă pe alţii. aşa că tot felul de clevetiri au izvorît de aici. bărbaţi ai Atenei. plini de zel fiind. că este înţelept. ca şi Socrate. Acesta este. sau chiar nimic. străduinţa mi-este să mă încredinţez de spusa Zeului. se credea înzestrat cu cea mai mare înţelepciune şi în celelalte privinţe. Din această pricină. cred că este de ajuns această . adeseori. cînd veţi sta să cercetaţi. cu tot dinadinsul. Meleţos. Făcînd aşa. Cred şi eu. în amîndouă ca dînşii? Mi-am răspuns. deşi nu ştiu nimic. Dacă-i d întreabă cineva ce făptuieşte sau ce învaţă pe tineri acest Socrate. cei luaţi la cercetare de dînşii se supără. Din cauza acestei străduinţe. întărînd 'prin asta spusa Zeului. mă însoţesc de 22 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 23 bunăvoie şi sînt bucuroşi să asculte cum iscodesc eu oamenii. ieşindu-mi pe deasupra numele de om înţelept. fiecare. fiindcă nu o ştiu. au izbutit. îndată ce nu-l găsesc astfel. nici neînsemnată. sau şi iscusit şi neştiutor. ci am rămas într-o neîntreruptă sărăcie. tare nelegiuit. şi încă dintre cele mai 23 a grele şi primejdioase. Lycon din partea oratorilor. că mai de folos îmi j. mam întrebat încă o văată asupra oracolului şi mi-am zis: Oare ce-aş primi mai bucuros? Să fiu cum sînt. ei găsesc. fără înconjur şi fără să scad din el vreo parte." Dacă mai umblu deci acum printre oameni şi-i cercetez. ei nu au nimic de spus. cînd de fapt nu ştiu nimic sau prea puţin. nici ca membru al familiei. Asupra faptelor de care m-au învinovăţit cei dintîi acuzatori. că „nu cred în zei" şi că „înfăţişez prin vorbire faptele rele ca fiind mai bune". spunînd că există un oarecare Socrate. cum că ei sînt daţi în vileag atunci cînd se prefac a şti ceva. nici ca cetăţean în stat. Pe de altă parte însă. pentru a nu părea că sînt în încurcătură. mulţi tineri. dar nu pe ei. şi-a dat seama că el nu preţuieşte nimic în ce priveşte iscusinţa de-a cunoaşte adevărul. dar nici neştiutor după neştiinţa lor. e pătimaşi şi mulţi la număr. înţelept cu adevărat este Zeul. feciorii celor mai bogaţi. ca şi cum ar fi vrut să zică: „Oamenilor. judecători atenieni. pare-se. însă.

pe cînd toţi ceilalţi semeni i-ar . spune-i numele. minunat vorbeşti. Mă întorc şi întîmpin: Meletos. cei de meserie. ori în tot cazul foarte puţini. Meletos. cît şi cu toate celelalte vieţuitoare? La fel se întîmplă. atunci. pe cînd marea mulţime. cine-i cel care face oameni de treabă? Fără îndoială. toţi atenienii fac din tinerime oameni întregi. voi încerca îndată să v-o dovedesc. ca să-l audă şi aceştia. cînd umblă cu caii şi-i foloseşte. preabunule. SOCRATE Vino. marea mulţime de «ameni care vin în adunări. cel întărit cu jurămînt. dimpotrivă. Căci iată. cum zici tu. m-ai găsit. desăvîrşindu-i. noi." Aşa glăsu-ieşte actul de învinuire. numai eu îi stric. ce mare fericire ar fi pentru tineret dacă. să-i facă mai buni? MELETOS Fără îndoială. Meletos. Acum voi încerca să mă apăr faţă de preacinstitul şi „patriotul". în lumea asta. de vreme ce te ocupi de acestea. precum şi faţă de cei din urmă pîrîtori. stricînd pe tineri. atît cu caii. şi numai unul îi strică? Sau tocmai pe dos: unul singur este în stare să-i desăvirşească prin îngrijire. Oare despre creşterea cailor tot aşa crezi că stau lucrurile? Adică toţi oa-b menii sînt în stare să-i crească. orice vei spune tu sau Anytos. e icel care săvârşeşte lucruri nelegiuite. SOCRATE Toţi sînt în stare. Cine anume este omul care din capul locului le cunoaşte şi pe acestea? MELETOS Judecătorii de aici. Aşa zici? MELETOS Tocmai aşa. Se spune că săvîrşesc lucruri nelegiuite. Dar ce zici despre aceşti ascultători? Pot şi ei să facă din tineri oameni de treabă. nici aceştia nu strică pe tineri? Sau şi aceştia îi fac mai buni? MELETOS. pe mine care îi stric. ca şi cum alţii ar fi acum pîrîtorii. cum îşi zicea el. SOCRATE Dar oare. fiindcă îşi bate (joc de lucruri serioase. bărbaţi atenieni. Socrate. numai unul i-ar strica. SOCRATE Cum. -JTSOCRATE Pe cît se pare. Şi aceştia. m-ai chemat în judecată în faţa acestora şi mi-aduci învinuiri. Meletos. aşadar. virtuosule. d SOCRATE Ia spune acum acestei lumi. găseşti cu cale sau nu ca tinerii să devină cît mai virtuoşi? MELETOS Găsesc. cine-i face pe tinerii noştri virtuoşi? \ 24 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 25 e MELETOS Legile. SOCRATE Pe Hera. să cercetăm în parte fiecare vină din acest act. sau nu? MELETOS Şi ei. să-l citim iarăşi. Meletos. nesocoteşte zeii în care crede 'cetatea şi se închină la alte zeităţi. SOCRATE Mare nenorocire. SOCRATE Dar nu te întreb asta. sau numai unii? MELETOS Toţi. Meletos. Dar răspunde-mi mai departe. el strică pe tineri. Că este adevărat. Să mai luăm o dată actul de învinuire. pe capul meu. sînt aceştia în stare să dea creştere tinerilor. în adevăr. mai aproape! Vino şi spune-mi. Meletos. îi strică? Nu se întîmplă aşa. că taci şi nu eşti în stare să-mi răspunzi? Şi cu toate astea nu-ţi pare ruşinos şi o dovadă îndestulătoare a ce spun că nu te-ai ocupat de acestea defel? Spune-mi dar tu. o adevărată comoară de oameni folositori ne-ai dezvăluit.apărare în faţa voastră. chemînd în judecată cu nesocotinţă pe oameni şi prefăcîndu-se că se preocupă serios de lucruri cu care de fapt nu s-a ocupat niciodată. Cine este? Vezi. ştii cine. Ia arată-mi acum pe unul care îi face oameni de treabă. c Iată ce cuprînde: „Socrate săvîrşeşte lucruri nelegiui ifite. SOCRATE Dar consilierii? 25 a MELETOS Şi consilierii.

Dacă. pe cînd eu am rămas în acest hal e de neştiinţă încît să nu-mi dau seama nici măcar de atît că. încît să ştii că răii fac numai rău în preajma lor. el zice că Soarele este o piatră iar Luna un pămînt. Tu însă ai fugit de întîlnirea cu mine. noi. d SOCRATE O. la vîrsta mea. ca ttoată lumea. pentru 26 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 27 asemenea greşeli fără voie. nu săvârşesc o călcare de lege. nici pe mine şi. n-ai voit să mă luminezi cu învăţăturile tale. Eu unul nu pot pricepe ce anume susţii: că învăţ pe tineri să creadă în anumiţi zei? Că prin urmare şi eu socot că există zei şi nu sînt cu desăvîrşire ateu? Că deci. nici despre Soare şi Lună nu cred eu. sau fiindcă o fac fără de voie? MELETOS Cu tot dinadinsul. SOCRATE Este cineva care vrea să fie mai degra. eu stric tineretul fără de voie. voi fi eu însumi în primejdie de a mă alege cu ceva rău de la dînşii? Ba încă să fac răul cum zici tu. prietene. o fac fără 261 voie. Oare cei răi nu fac statornic ceva rău celor din preajma lor? Iar cei virtuoşi. nici în mică măsură. minunate Meletos. Meletos. m-ai adus la judecată pentru chestiuni de care nu te sinchiseşti defel. Din două una: ori nu-i stric. ci cel mult în particular trebuia să fiu luminat de cineva şi făcut să înţeleg. SOCRATE Foarte bine. mă duci la jude-i cată. Pe Zeus. ci în alte divinităţi. Meletos. şi mie şi acestor judecători. Meletos? Aşa de tînăr fiind. prin actul de învinuire pe care tu însuţi l-ai scris. Este cineva care vrea să i se facă rău? MELETOS Fără îndoială că nu. Cum zici tu că stric pe tineri? Este limpede că. Meletos. SOCRATE Ei bine. fiindcă stric tineretul şil fac mai rău cu tot dinadinsul. SOCRATE Cum asta. nici pe un alt om. spune-mi-o ceva mai lămurit. judecătorilor. că Meletos niciodată n-a avut habar b de lucrurile acestea. voi înceta a mai face ceea ce făceam fără voie. atunci nu este lege după care să fiu judecat aici. cei buni numai bine. deci tu. cu tot dinadinsul? Nu mă poţi convinge de aceasta. însă mă învinuieşti că nu cred în aceiaşi zei în care crede cetatea. dar pentru care din două mă tragi în judecată. prin aceasta. dacă îi stric. nu de învăţătură. e limpede că. de ce susţii aşa rceva? Cum. mă adresez iarăşi ţie. în schimb. eşti într-atît mai înţelept decît mine. ceva bun? MELETOS Desigur. că niciodată nu te-ai ocupat de creşterea tinerilor. tocmai în numele zeic lor de care e vorba. Meletos.desăvîrşi. sau cu unii răi? Răspunde-mi. Bărbaţi atenieni. nici în mare. acum socotesc învederat ce-am spus adineauri. dacă mi se arată greşeala. cinstitule. minţi. Meletos. Dar tu ne-ai dovedit cu prisosinţă. căci şi legea îţi porunceşte să răspunzi. dacă voi face pe convieţuitorii mei păcătoşi.d bă păgubit de către cei din jurul său. Oare este mai bine să trăim laolaltă cu cetăţeni de treabă. decît în cîştig? Răspunde-mi. înţr-adevăr. asta o susţin cu tărie. ai dat pe c faţă nepăsarea ta desăvârşită faţă de asemenea lucruri. Pe de altă parte. unde legea porunceşte să fie tîriţi cei ce au ne-| voie de pedeapsă. ci în alţii? lOri susţii că nu cred deloc în zei şi că învăţ şi pe alţii Io astfel de necredinţă? MELETOS Aceasta din urmă o susţin: că nu crezi deloc în zei. Totuşi. ori. prin urmare. socotesc. spui cum că eu propo-Ivăduiesc să nu se creadă în zeii în care crede cetatea. şi într-un caz şi în altul. mai spune-mi ceva. că sînt zeităţi? MELETOS Pe Zeus. . doar nu te întreb ceva greu. Nu zici tu că prin astfel Vie învăţături stric pe tineri? MELETOS Da.

şi acestor judecători. încît să nu fi aflat că operele lui Anaxagora din Clazomene sînt pline de aceste învăţături? Dar. Nu e aşa? Presupun că o recunoşti. susţii că totuşi eu cred în ceva daimonic. acest om îmi pare întru totul nesăbuit şi lipsit de măsură. atunci care om poate crede că există prunci ai e zeilor. fie odrasle ale zeilor. şi ţie. în teatre. că nu e cu putinţă ca tu să fi făcut această pîră cu alt gînd decît spre a ne ispiti. şi să ştiţi bine: este un adevăr faptul că APĂRAREA LUI SOCRATE .e înţeles acesta şi-ar însuşi teoriile.SOCRATE Poate crezi. SOCRATE Pe cît se pare. cred desigur şi că există a daimoni. 27 a îşi zice: VOare înţeleptul acesta numit Socrate va ghici că glumesc şi că spun lucruri pe care nu le cred nici eu? Sau izbuti-voi oare să-l înşel. Este cineva care crede că nu există cai." Nu. sau nul MELETOS Recunosc SOCRATE Dacă eu cred în daimoni precum recunoşti. de vreme ce cred în daimoni. după noU fie zei. Vă voi aminti ce v-am mai spus. cel mai bun dintre oameni. Judecători atenieni. Vezi dar. la întrebări. silit de aceştia! Tu susţii că eu cred şi învăţ tineretul să creadă în anumite divinităţi. mi se pare că nu mai am nevoie de o lungă apărare ca să vă dovedesc că nu calc legile. şi apoi să batjocorească pe Socrate. atenienilor. judecători. nu recunoşti pe nici unul. pe el şi pe ceilalţi ascultători?*! Acestea îmi pare că spune el în actul său de învinuire — lucruri ce se bat cap în cap. îţi răspund eu. într-un fel sau altul. după spusa ta. Meletos. fie că sînt cele de pînă acum. pentru cel mult o drahmă. Căci dacă daimonii sînt odrasle naturale ale zeilor. şi să nu tot facă zgomote. Recunoşti asta. nici măgari. poate că sînt de ajuns acestea. Răspunde-mi. întru citva ciudate ale altora. dacă tu nu vrei 28 PLATON să răspunziTSpune-mi măcar atîta: este cineva care crede în cele daimonice. susţinînd pe de o parte că eu nu cred în zei. iar voi adu ceti-vă aminte de ceea ce v-am rugat la început şi nu vă supăraţi dacă voi proceda în chipul meu obişnuit. Meletos. Altfel. aşa cum se şi vorbeşte. însă există lucruri privitoare la cai? Că nu există flautişti. însă există o artă a flautului? Nu se poate. că învinuieşti pe Anaxagora. oricît de slab la cuget. pe de alta că aş crede. după Meletos. b Meletos. dar crezînd în ei. bărbaţi atenieni. sau neştiind ce învinuire pentru vreo adevărată călcare de lege să-mi aduci. SOCRATE Cît de mult mă ajuţi că te-ai hotărit în sfîrşit să-mi răspunzi. în numele lui Zeus. Este vreun om. pe Zeus. prietene Meletos. dar nu crede că există spirite şi zei? Dar. spui ceea ce tu însuţi nu crezi. lipsa de măsură şi tinereţea lui. Dar. că 28 a acelaşi om crede în cele spirituale şi divine. fie că sînt noi. însă nu există zei? Tot aşa de necugetat ar fi cineva dacă ar susţine că există catîri. şi cu-adevă-rat m-a chemat în judecată tîrît doar de nesăbuinţa. dacj. însă nu crede în daimoni? c MELETOS Nu este. dar că nu există nici cai. aceste divinităţi sînt chiar zei. Seamănă cu unul care aruncă o ghicitoare ca să te pună la încercare. Iar daimonii sînt. o. fie din alte mame. aşa cum ai întărit-o prin jurămînt. Oare pînă într-atît dispreţuieşti pe aceşti judecători? Pînă într-atît de neştiutori îi crezi. dacă bine. astfel îţi par eu cu tot dinadinsul: că nu cred în existenţa nici unui zeu? MELETOS Nu. însă că nu există oameni? Să-mi răspundă. cum scrie în actul de învinuire al lui Meletos. cum îţi închipui că ai putea convinge pe cineva. însă dacă eu cred în ceva daimonic. Meletos. e drept. tu. să cercetăm împreună în ce sens mi se pare că trebuie să spun aşa. atunci e tocmai ce-am mai spus: tu vii cu ghicitori şi glume. care să creadă că se să-vîrşesc fapte omeneşti. de vreme ce nu-mi răspunzi. ca şi cum ar zice: „Socrate calcă legea necrezînd în zei. tinerii învaţă de la mine cele ce pot să-şi procure cînd vor. coboritori din cai şi măgari. născute fie din nimfe. nu este serios.

să rămînă pe loc. a dispreţuit atît de mult moartea. nici nu susţin că o ştiu. dacă m-aş teme de moarte sau de alte primejdii într-atît. dacă sînt sau nu vrednice de un om cinstit sau de un om păcătos cele ce va face. văzîndu-l pornit să omoare pe Hector. nici chiar faţă de moarte. tocmai prin aceasta mă deosebesc de marea mulţime a oamenilor. o povară a pămîntului!»1 Crezi că s-a gîndit cîtuşi de puţin la moarte şi la primejdie?" Iată un adevăr statornic. cei ce se tem de ea ac deci ca şi cum ar şti cu siguranţă că moartea este cea mai mare dintre nenorociri. de va fi să cad. nu mă supun poruncilor divine. Ar fi din parte-mi ceva într-adevăr groaznic. Socrate. cît de cît vrednic. fiindcă nu cred în zei. afară numai de necinste. nu judeci cum se cuvine dacă găseşti cu cale că un om. niciodată nu mă voi teme. «Ah. dispreţui orice primejdie şi chiar moartea. fiindcă m-aş fi temut de moarte şi aş fi crezut că sînt înţelept fără să fiu. Nevrednicii ar fi. a nu asculta de cel mai cuminte decît tine. nici nu voi fugi de un lucru de care nu ştiu dacă nu cumva e bun. nu vă fie b teamă. şi dacă mi-aş îngădui să cred că sînt întru cîtva mai înţelept decît alţii. Moda. Tocmai acestea — ponegrirea şi pizma celor mulţi — sînt ceea ce mă va înfrînge. să nu pregete faţă de nimic. Poate că s-ar găsi cineva să mă întrebe: „Nu-ţi este ruşine. această nenorocire nu se va opri la mine. de nimic ar fi atîţia alţii. auzind acestea. adică: dacă sînt sau nu drepte. însă mă voi feri de . Căci. 96-l04. temîndu-se mai degrabă de a trăi d cu necinste dacă nu-şi va fi răzbunat prietenul. în Amphipolis şi în Delion. a te teme de moarte nu este ta decît a te crede înţelept fără să fii: este a zice că ştii ceea ce în fapt nu poţi şti. după părerea mea. să înfrunte orice primejdie. dacă nu se întîmplă să fie aentru om cea mai mare fericire. eu. cînd se apucă de ceva trebuie să-şi cîntărească sorţii vieţii şi ai morţii. Zeul însuşi mi-a poruncit să nu l trăiesc altfel decît ca iubitor al înţelepciunii. sînt lucruri rele şi ruşinoase. De aceea. pe drept cuvînt: „Omule.29 mi-am trezit multă ură şi mi-am făcut mulţi duşmani. în loc să aibă în vedere numai ceea ce va face. care am stat la datorie în Potideia. oricum ar crede cineva că-şi poate bine rîndui viaţa — 1 Homer. ceva groaznic. zise el atunci. zeiţă. Aş săvîrşi. fie din porunca stăpînului său — el trebuie. de-aş muri chiar acum. om sau zeu. cele din lumea lui Hades. Nimeni nu-şi poate da seama ce este moartea. Ce ştiu cu siguranţă este că a săvîrşi nedreptăţi. încît mama lui.» El. să mă tem de moarte tocmai acum cînd. nefi-ind în stare să cunosc îndeajuns cele de dincolo. numai să pedepsesc pe nelegiuitul şi să nu rămîn de batjocură aici. încît să părăsesc rîndurile. faţă de gîndul de-a încerca o ruşine. pe lîngă resturile corăbiilor. unde chiar generalii pe care voi i-aţi ales mi-au poruncit să stau în linie de bătaie şi să înfrunt primejdiile morţii. ca necurmat cercetător al sufletului meu şi al celorlalţi. Doară şi tu te vei duce curînd după moartea lui Hector. Şi ce alta decît o vinovată neştiinţă ar putea fi credinţa că ştii ce nu se poate şti? Eu. cu atîta numai sînt mai înţelept: că. pe cît mi-aduc aminte: «Copilul meu. dacă vei răzbuna moartea prietenului tău Patroclu şi vei ucide pe Hector. atenienilor. judecătorilor. vei pieri şi tu. cetăţeni atenieni. şi mai ales acel fiu al zeiţei Thetis c care. după socotinţa ta. că ţi-ai ales o îndeletnicire din care acum îţi vine riscul morţii?" Iată ce i-aş răspunde. 30 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 31 29 a fie dintr-un imbold propriu socotit bun. bărbaţi ai Atenei. XVIII. eroii care şi-au dăruit viaţa pe cîmpiile Troiei. şi atunci pe drept m-ar putea chema cineva în judecată. şi cred că vor mai cădea. după credinţa /şi înţelesul meu. i-a zis. nu Meletos şi Anytos! Astfel s-au prăbuşit mulţi bărbaţi destoinici.

mi s-ar putea răpi cinstea cetăţeniei. Nu cred că dreptatea divină a orînduit astfel încît un ins mai bun să fie păgubit de altul mai rău. bărbaţi atenieni. Nu. ci l-aş întreba. te vom osîndi la moarte". Acum. căutînd să le tot sporeşti. îmi porunceşte acestea. eu pentru voi vorbesc. cel mai bun dintre oameni. pentru voi. l-aş cerceta şi l-aş dovedi cum este. Socotesc de altfel că. cetăţeni atenieni! împliniţi-mi rugămintea ce v-am făcut de a nu murmura şi de a-mi da ascultare cînd voi vorbi. nici Anytos nu-mi vor aduce d vreo pagubă. eşti cetăţeanul celui mai mare stat. Mie. pe cînd Pe cele de nimic le pune mai presus de orice. iar pe de altă parte de cugetul tău. nu mie îmi veţi aduce vătămare. dar să nu te mai îndeletniceşti de azi înainte cu cercetările tale. dacă m-aţi asculta. că eu m-ara supus Zeului din Delfi. nerecunoscători faţă de darul Zeului. dacă aş găsi că nu a dobîndit virtutea. sînt aşadar departe de a face o apărare pentru mine însumi. dacă însă cineva susţine că altele şi nu acestea sînt învăţăturile mele. Să ştiţi bine că. m-aţi elibera cu această condiţie. Cîtă vreme mai am suflare şi sînt în putere. aţi trage şi foloase. deoarece. dacă mă veţi osîndi la moarte ca fiind astfel precum v-am spus că sînt. sînt vătămător. Eu sînt de altfel încredinţat că în statul nostru nu s-a petrecut. pentru. printr-un vot e împotriva mea. de suflet şi de felul cum să le faci mai desăvîrşite să nu te sinchiseşti defel?»" Şi dacă unul dintre voi ar protesta. Zeul. ci vouă înşivă. oricui mi-ar ieşi în cale. bărbaţi ai Atenei. să nu mai filozofezi. cît să vă osteniţi pentru suflet. dar mai ales compatrioţilor mei. nu faceţi asta. cum este aceea ce se încearcă acum să se facă. bătrin. iar dacă te apuci iarăşi de acestea. De mă veţi osîndi la moarte. eu însă nu le consider aşa. însă măjvo±siipunej£eului mai degrabă decît vouă. ca nu cumva să cădeţi în greşeală şi să vă arătaţi. îmi sînteţi dragi şi vă iubesc. îţi dăm drumul. de adevăr. nici Meletos. ci din virtute izvorăsc şi averile şi toate celelalte bunuri omeneşti. căci nu din averi izvorăşte virtutea. sau. care au urmat învăţăturile lui Socrate. tineri şi bătrîni. eu îi stric. dacă scap. copiii voştri. Dacă umblu printre voi. pentru felul cum s-ar putea el desă-vîrşi. Dacă. adică să se omoare pe nedrept un om. unul singur sau pentru o societate întreagă. să vă dau îndemnuri şi să predic. ca şi de numele şi de vaza ta. Această ilustrare aş face-o oricui mi-ar ieşi în cale: tînăr. tu eşti atenian. nu m-aş depărta. dacă. l-aş mustra ca socotind de cel mai mic preţ lucrurile vrednice de cea mai mare luare-aminte. Dacă acum mi-aţi da drumul şi n-aţi da crezare lui Anytos. care vor stîrni poate şi strigăte. se vor strica de tot. cum ar crede cineva. de-ar fi să mor şi de mai multe ori. adaug atîta: fie că daţi crezare lui Anytos ori nu. nu voi înceta să filozofez. Aş putea fi osîndit la moarte. să ştiţi bine. să nu vă îngrijiţi de trupuri mai presus de orice. al celui mai renumit în înţelepciune şi putere. nu ascultăm de Anytos. lucruri pe care şi Meletos şi oricare altul le socotesc nenorociri mari. eu v-aş răspunde: „Cetăţeni ai Atenei. concetăţean. ca mine. Nu ţi-este ruşine să te îngrijeşti aşa mult de averi. eu cred că mult mai mare nenorocire e să faci decît să înduri o nedreptate. învăţînd acestea pe tineri. eu nu-mi schimb felul de viaţă. spunînd că şi de acestea se îngrijeşte. care a spus că sau nu trebuia din capul locului să fiu adus aci. după obiceiul meu: «O. spunîndu-i. nici să vînaţi cu atîta înverşunare averi. ci numai spune că e virtuos. aş putea fi surghiunit. Nu murmuraţi. minte. precum spuneam. nu mi-ar scăpa din mîini uşor. cu atît mai mult cu cît îmi sînt mai apropi30 a 32 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 33 aţi prin neam. fie că mă veţi elibera sau osîndi. . n-am altă soartă decît moartea. La cele spuse. nu fac nimic altceva decît să încerc a vă convinge pe toţi. Am de gînd să vă spun şi altele.ceea ce ştiu cu siguranţă că este rău. eu vă rog. ceva mai bun decît faptul acesta. o dată adus. căci n-ar putea. nu veţi mai găsi uşor pe altul — chiar dacă spusa mea vă pare de ris — care să fie trimis de Zeu. dacă deci mi-aţi spune acestea: „Socrate. străin.

Se poate să vă mîniaţi pe 31 a mine. daimonic. să vă dojenesc pe fiecare în parte. cu privire la judecăţi. pentru a mă apropia de fiecare în parte. Oratorii voştri se pregăteau să mă tragă în judecată. întru nimic. atenieni. bărbaţi ai Atenei. însă nu mă împinge niciodată să fac ceva. Duhul acesta este sădit în mine încă de copil. să aducem din Salarnina pe Leon Sa-lamineanul spre a fi omorît. ascul-taţi-mă şi mă veţi cruţa. de teama lanţurilor sau a morţii. dacă cineva într-adevăr se luptă pentru dreptate şi vrea să fie teafăr cîtăva vreme. dacă le-aş fi făcut pentru bani. despre care Meletos a scris şi în actul de învinuire. Eu şi atunci le-am arătat. Că sînt un om trimis cetăţii de către Zeu. dar că aş fi pierit. mă împiedică de la ce am de gînd să fac. Acestea s-au întîmplat pe vremea stăpînirii populare. voi înşivă aţi recunoscut călcarea de lege. Sînt lucruri supărătoare. într-adevăr. Este prin urmare o necesitate ca. aşa se supără cei ce dorm cînd sînt treziţi de cineva. ca să dau sfaturi statului. îngrijindu-se de voi. pentru a mă îngriji numai de ale voastre. nu v-ar trimite pe altcineva. mergînd prin tot locul. ca să vedeţi că nu sînt în urma nimănui în privinţa dreptăţii. „cei treizeci" porunciră. b Eu. în sala pritanilor. să vă îndemn. nu ca om politic. au dat şi alte porunci la fel. multor cetăţeni. Pricina ţine tot de ceea a ce m-aţi auzit adeseori spunînd. era de rînd în pritaneu. am fost însă o dată cojogilier. aduc un martor puternic că şi aici spun adevărul: sărăcia mea. Se pare că Zeul de aceea m-a hărăzit oraşului. vedeţi însă că şi pîrîtorii mei. lucrurile ar avea o noimă. tocmai atunci aţi hotărît să judecaţi laolaltă pe cei zece strategi — ceea ce era o călcare de jeg — fiindcă nu înmormîntaseră ostaşii căzuţi în lupta pe mare. însă lucruri adevărate. El m-a oprit să fac politică. îndată ce se arată. eu am rămas însă nestrămutat în părerea că mai degrabă trebuie să înfrunt orice primejdie. şi-mi apare ca un glas. şi nu vorbe. ci tocmai ce preţuiţi mai mult. şi mi se pare că-i foarte binevenită această împotrivire. Puternice dovezi vă voi aduce în sprijin. n-au cutezat totuşi să mă acuze în această privinţă. n-au putut să aducă un martor care s spună că am primit sau am cerut vreodată plată. aţi putea-o înţelege şi din aceasta: nu seamănă cu o faptă b omenească nepăsarea mea faţă de toate lucrurile ce mă privesc personal şi faptul că de atîţia ani îmi las în părăsire gospodăria. să vă trezesc. Eu am fost pentru voi cum e musca pentru un cal mîndru şi de rasă care. încercînd mereu să vă conving că trebuie să vă îngrijiţi de virtute. fapte. mie şi altora patru. nu cu vorba. S-a întîmplat că tribul Antiohis din care fac parte. cum că am în mine ceva divin. Nu este om care să se fi împotrivit cu hotărîre marii mulţimi — aceasta de aci sau o alta —. ci cu fapta. ceva mai tîrziu. Se poate să mă şi loviţi. care să fi înlăturat mai multe nedreptăţi şi călcări de lege în statul său şi care să fi scăpat cu viaţă. se poate să mă şi omorîţi cu uşurinţă. dacă daţi ascultare lui Anytos. nesupunîndu-mă. decît să merg cu nedreptele c voastre hotărîri. din cauza aceasta chiar. ziua întreagă. Eu singur dintre pritani m-atn împotrivit vouă ca să nu se calce legea. Nu reţi mai găsi uşor. să mă urmărească. de mult aş fi fost pierdut şi e nu v-aş mai fi fost de folos nici vouă. ca un tată sau frate mai mare. un astfel de om. Dacă aş fi avut vreun folos din acestea. vă spun hotărît: dacă m-aş fi apucat să fac politică. afară numai dacă Zeul. iar în chip public nu îndrăznesc să mă prezint în faţa mulţimii. împreună cu legea şi dreptatea. cu toate că m-au învinuit fără ruşine pentru multe altele. Nu vă supăraţi că vă spun acest adevăr. nici mie însumi. cînd a venit însă la cîrmă stăpînirea celor puţini. este cam leneş şi simte nevoia de îmboldire. pentru a mă batjocori. Dar atunci iarăşi vă veţi petrece restul vieţii dormind. voind să acopere de păcate pe cît mai mulţi. cetăţeni atenieni. Poate vi se pare ciudat că eu umblu pe la unul şi altul şi-mi fac de lucru sfătuindu-vă. voi eraţi aţîţaţi şi strigaţi împotriva mea. Ascultaţi ce mi s-a întîmplat. în sfîrşit. n-am avut niciodată vreo dregătorie. 32 a să lucreze ca simplu particular. .pentru această cetate. fără încetare. că pentru ea nu mă tem de moarte. c 34 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 35 Cît despre mine. la fel.

învăţător n-am fost nimănui vreodată. de la aceştia veţi afla tocmai contrariul. şi dacă pe alţii i-am şi stricat. iată şi pe alţii. această sarcină mi-a fost hărăzită de Zeu. fără a fi. pe cefisianul Antiphon. numai către astfel de pricini? Departe de asta. părinţii ori fraţii. sub cuvînt că nu-mi dă bani. frate cu Theodot — iar acest Theodot e mort şi nu i-ar putea cere ceva —. am îngăduit de-aalma.34 a mante al lui Ariston şi fratele său Platon. Din această pricină aş fi fost desigur osîndit la moarte. prin relele mele poveţe. tatăl acestui Eshine. cum v-am spus. frate cu Theages.că nu-mi pasă de moarte — nu d ştiu dacă nu vorbesc cam de-a dreptul — dar că grija mea de căpetenie era numai să nu săvîrşesc ceva nedrept sau nelegiuit. dacă aŞ fi ocrotit cauzele drepte şi mi-aş fi îndreptat întreaga luare-aminte. bărbaţi ai Atenei. prin vise. prin oracole. eu nu l-am ţinut de rău şi nu l-am oprit. însă văd aici de faţă pe mulţi dintre dînşii. pe Lysanias din Sphettos. n-am luat bani de la nimeni ca să stau de vorbă cu el şi cu nimeni n-am refuzat să discut. Cine susţine că a primit lecţii de la mine. în cursul întregii vteţi. dar uşor de dovedit. să mă întrebe: şi. precum şi mulţi alţii. un corupător. dacă nu se întîmpla să cadă. eu nu mi-aş putea însuşi pe drept răspunderea. Paralos al lui Demodocos. cum i se destăinuiesc cîteodată omului ursita şi porunca divinăi Şi lucrurile. legaţi de aceştia prin înrudire. care să-şi aducă aminte de ei şi să-i răzbune. ce zor ar avea ei să mă ape-î re dacă n-ar fi la mijloc dreptatea mea — sfînta drep-i tate — şi dacă n-ar . ori alte neamuri. de a ajuns vreunul din aceştia om de treabă ori de nu. precum se cuvine. i-am îngăduit să-mi şi răspundă. m-aş fi purtat ca un om cinstit. d cînd au ajuns în puterea vîrstei. cetăţeni. ai căror fraţi au luat parte la convorbirile mele: Nicostrat al lui Theodotid. vă spun adevărul întreg: fiindcă le place să mă asculte cum iscodesc pe cei ce se cred înţelepţi. care au avut — dacă au avut — de îndurat vreun râu din partea mea. stăpînirea aceea. dacă a voit să mă asculte ce vorbesc. Şi nimeni altul n-ar reuşi. tînăr sau bătrîn. care sînt acum bărbaţi în vîrstă. m-am arătat întotdeauna la fel. măcar pe unul ar fi trebuit să ni-l numească drept martor Meletos. căci îndată ce am ieşit din pritaneu. a dorit să mă audă cum vorbesc. tatăl acestui Critobu-los. deşi foarte puternică. deoarece nici n-am făgăduit vreodată cuiva o învăţătură. toţi sînt gata să-mi sară în ajutor mie. cei patru au apucat spre Salamina să-l aducă pe Leon. însă. Aiantodor şi fratele său Apolodor. ori că m-a ascultat vorbind în particular altceva decît m-aţi auzit toţi ceilalţi. ar fi trebuit ca unii dintr-înşii. să numească unul acum — eu îi dau voie — şi să arate dacă are ceva de spus în această privinţă. sînt nu numai adevărate. în scurtă vreme. ca şi în viaţa particulară. Pasămite. n-am săvârşit de frică vreo nedreptate. nici n-am dat lecţii nimănui. faţă de-ai lor. N-am îngăduit nimic nimănui îm. dar dacă cineva. ori să afle cum îmi fac datoria. iată mai e întîi pe covirstnicul meu Criton. b înţeleg de asemenea că s-ar putea ca pervertiţii să 1 aibă motivul lor de a-mi veni într-ajutor. să ştiţi că acela nu spune adevărul. Nu m-a înspăimîntat acea cîrmuire. pe cînd erau copii. nu este lipsită de farmec o astfel de cercetare. cum au spus Meletos şi Anytos. Dar eu. şi ar fi trebuit să se ridice acum împotriva mea. în tot chipul. tatăl lui Epigene. Dar de ce unii simt plăcere să-şi petreacă mai toată vremea cu mine? Atenieni. dar cei nepervertiţi. Dintre aceştia. sar fi găsit măcar cineva dintre rudele lor. iar eu m-am dus drept acasă. pe care i-aş mai putea numi. şi celui bogat şi celui sărac. Dimpotrivă. e făcînd politică. cetăţeni atenieni. mult-puţin cît am lucrat. un răufăcător al rudelor lor. pacă ei înşişi n-ar fi voit să facă aceasta. în cuvîntarea sa. Adi. să-şi fi dat seama că eu le-am dăunat odinioară. Credeţi oare că aş fi dus-o pînă la vîrsta asta dacă. să mă învinuiască şi să se răzbune. Multe dovezi îmi stau la-ndemînă să vă conving. yiie. Acum. acelaşi om în treburile politice.33 36 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 37 potriva dreptăţii. Dacă a uitat atunci. nici acestora despre care ponegri-torii mei spun că-mi sînt şcolari. căci dacă eu stric pe unii tineri.

iţi. socotind poate că. drept şi sfînt — pe Zeus. cu trecutul şi numele meu. 163. să nu întrebuinţez nici unul din aceste 38 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 39 mijloace? Cugetînd în sine acestea. eu nu găsesc. Am şi eu. Ar fi ruşinos. la atenieni. Dacă deci simte aşa vre-pnul dintre voi — ceea ce n-aş crede — aş fi în drept d să-i răspund următoarele: „Am şi eu. măcar faţă de Meletos. a fi ceva. S-ar putea însă ca unul dintre voi să mă ţină de rău. spre a putea cîştiga. bărbaţi ai Atenei. atenieni. tot mă 40 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 41 simt achitat. însă cu totul altfel este adevărul. pare-se. De ce e nu voi face una ca asta? Nu fiindcă sînt trufaş. De aceea. dar e lămurit pentru fiecare că. Mai mult. De un lucru însă mă minunez: de numărul voturilor. îndură o groaznică suferinţă. ci să-Hămureşti şi să-l convingi. mai d ales sfînt — mai ales cînd sînt învinuit de acest Me-letos pentru călcarea religiei. să arătaţi că mai degrabă aţi osîndi pe cel ce joacă asemenea piese de teatru. nici ceilalţi n-am respecta astfel pietatea. oamenii mai deosebiţi prin !virtute.şti că Meletos minte. Dimpotrivă. ci una cu mult mai mare. dar nici voi n-ar trebui să ne-o îngădu2 Homer. că doar nu de aceea sade judecătorul acolo. ceva rude. pe cît se pare. nici fiindcă vă dispreţuiesc. să fac faţă de voi ce nu socot vrednic. căci nici unii. nici noi nu trebuie să vă îmbiem la călcarea jurămîntu-lui. el ar fi trebuit să plătească . dar care de fapt face de rîs cetatea. eu aş fi acum liber. vorba lui Homer: «N-am răsărit din stejar şi nu m-am născut dintr-o stîncă»2. E limpede lucru că. Pentru cinstea mea.j. XIX. cît de cît. numai. rude. adevărat sau mincinos. cetăţeni! Ce-am avut de zis în apărarea mea. am şi trei copii. într-o pricină. cum îşi va fi adus la judecată copilaşii. las deci în seama voastră şi a Zeului să judece cum e mai bine. ar rămîne nemuritori. nici voi să nu vă lăsaţi tîrîţi într-acolo. pentru a vă ruga să mă achitaţi prin voturile voastre. cetăţeni ateriieni. căci. Acest fel de oameni îmi pare că fac statul nos-b tru de ocară pînă într-atît. cei ce părem. aducîndu-şi aminte c cum el. iar doi sînt încă mici. a voastră şi a întregului stat. de n-ar fi avut alături peAnytos şi Lycon. dacă prin rugăminţi v-aş sili la aceasta. Asemenea lucruri. respect pe zei ca nici unul dintre pîrîtorii mei. Nu-mi cereţi deci. Odiseea. sau dacă voi nu i-aţi osîndi la moarte. Dar şi aşa. eu nu găsesc de cuviinţă să fac asta. ce pune în joc supremul risc. bărbaţi ai Atenei. chiar dacă noi am vrea s-o facem. Şi iată! că. dacă v-aş îndupleca să fiţi de partea mea. ajuns în faţa urnei. pentru a stîrni mila. Am văzut în cîteva rînduri pe unii de felul acesta. dar mai cu sea36 a mă de faptul că nu mi-a venit deloc pe neaşteptate. în adevăr. Deşi păreau să însemne ceva. N-aş fi crezut că va fi o deosebire atît de mică. ci din oameni. prieteni mulţi şi rude. nu este vorba nici dacă întîmpin moartea cu vitejie sau cu frică." Cu toate acestea. •"Lăsînd deoparte însă cele ce privesc faima. bărbaţi ai Atenei. aproape că am spus. cînd au apărut la judecăţi s-au umilit în chip de necrezut. Iar eu. dacă s-ar purta astfel aceia dintre voi care par mai deosebiţi prin înţelepciune. dacă treizeci de voturi. Cetăţeni ai Atenei! Că nu m-am răzvrătit faţă de osîndirea mea. v-aş învăţa chiar eu să nu credeţi în fiinţa zeilor şi atunci. decît pe acela care aşteaptă în linişte hotărirea voastră. deşi aţi jurat. nu numai că faţă de el sînt achitat. nu voi aduce aici pe nici unul. cineva s-ar înăspri poate faţă de mine. el a jurat nu că va face pe placul cui i se va părea. ci ca să judece după ea. după cît îmi pare. cu-adevărat. să se roage de judecători cu multe lacrimi. dacă mor. m-aş învinui singur că nu cred în zei. nu se deosebesc întru nimic de femei. Eu. şi pentru mine şi pentru voi. s-ar mînia şi m-ar osîndi cu ciudă. iar eu spun adevărul? Acum fie. bărbăţie sau altă virtute. ci că va judeca după legi. încît şi străinii au ajuns să spună că. cu scopul de a stîrni mila voastră. ar\ fi căzut altfel. că-i drept să te rogi de judecător şi c să scapi prin rugăminţi. nu se cuvine să facem nici noi. ca să jertfească dreptatea pentru hatîruri. preabunule. chiar cei puşi de ei în fruntea dregătoriilor şi 'a celorlalte locuri de cinste. voind să mă apăr. sînt cuvintele acestea şi poate altele de acelaşi fel. cetăţeni atenieni. de o parte şi de alta. a fost nevoit. doar e ştiut lucru că Socrate se deosebeşte 35 a prin ceva de ceilalţi oameni. unul acum e mare. în cine ştie ce proces mai mic decît acesta. ţine de multe pricini. la vîrsta mea.

bărbaţi ai Atenei. de voi vorbi mă vor asculta tinerii. căci n-ar fi dobîndit b nici a cincea parte din voturi. cu un cal. atîtea şi atîtea dregătorii. să ies din oraşul meu. Să vă cer surghiunul? Poate mi l-aţi da. nici dacă e un rău. şi dacă voi zice. va par şi acum trufaş. ci v-au fost aşa de grele şi urite încît să căutaţi a scăpa de ele. ca şi cum aş glumi. Eu însă. Dacă însă spun că binele cel mai mare pentru un om este să se 38 a îndeletnicească în fiecare zi cu virtutea şi cu celelalte probleme despre care mă auziţi discutînd şi făcînd analize asupră-mi şi asupra altora. am pătruns în viaţa fiecăruia. într-un timp aşa de scurt. căci n-am de unde plăti. mai degrabă decît pe acela dintre voi care ar fi cîştigat premiul la Jocurile olimpice. dacă voi. Dacă spun că asta înseamnă să nu ascult pe Zeu. ca un vinovat. dînşii mă vor alunga. paznicilor rînduiţi de cei unsprezece? Atunci amenda? Şi să c stau închis pînă cînd o voi plăti? Dar este pentru mine acelaşi lucru cu cel amintit. o dată ce vei fi ieşit de aici?" Asupra acestui lucru îmi este cel mai greu din toate să conving pe unii dintre voi. ca rob plecat. în sensul că aş merita vreun rău şi cerîndu-mi singur pedeapsa. 42 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 43 Frumoasă viaţă mi-ar rămîne mie acum. încă . că din această cauză n-aş putea trăi în linişte. Aşadar. Sînt încredinţat că n-am făcut rău. Dar. Atunci să-mi aleg. ba chiar conspiraţiile şi răzvrătirile în statul c nostru? Fiindcă m-am socotit de fapt mai cinstit de-cît trebuie ca să scap cu viaţă? Fiindcă nu m-am amestecat în lucruri din care n-ar fi ieşit nici un folos. atenieni. atît de vîrstnic. cum vă păream cînd v-aţi aşteptat din parte-mi să vă cer îndurare. concetăţeni ai mei. Socrate. una despre care ştiu sigur că este rea? Care? Temniţa? Dar ce-mi trebuie o viaţă în închisoare. de asemenea. acum însă nu este uşor să mă desprînd. atunci părinţii e şi rudele lor mă vor alunga. atenieni. nu mă veţi crede. nici pentru voi. ce să cer la rîndul meu? Nu este firesc să vă cer ceva după merit? în acest caz. ce aş putea cere? Ce sînt vrednic să îndur sau să plătesc. De ce m-aş teme? Să nu îndur ceea ce Meletos cere împotriva mea? Dar eu zic că nu ştiu nimic despre moarte. pentru a vă putea da îndemnuri? Nimic mai nimerit.amenda de o mie de drahme. eu vă cer să-mi faceţi cinstea de a fi hrănit în pritaneu! 371 Poate că spunînd acestea. în loc de această răsplată nesigură. un astfel de premiat vă dă o spoială de fericire. acest om cere împotrivi mea pedeapsa cu moartea. cel mai mare bine? Fiindcă am încercat să conving pe fiecare dintre voi că nu e bine să se îngrijească de treburile lui mai înainte de a se fi îngrijit de el însuşi. adevărul e altul. de calomnii atît de vechi. fiindcă în cursul vieţii nu am înţeles să trăiesc liniştit. eu am. atunci poate v-aş fi convins. cău-tînd a-i aduce. pe cale particulară. Numai că. ci b în mai multe. Dacă-i voi ţine departe de mine. însă în tăcere şi liniştit. vorbind împotriva mea însumi. mare poftă de viaţă ar trebui să mă sţăpînească şi prea mult mi-aş întuneca judecata. dacă trebuie să fiu preţuit după merit. să pot crede aşa ceva. cu atît mai mult nu-mi voi face rău chiar mie. precum socotesc. Dacă deci încuviinţaţi să fiu răsplătit pe drept. schimbînd cît voi trăi oraşele şi gonit fiind din fiecare! Ştiu bine că. rînd pe rînd. Dacă ar fi fost în legea voastră. cu voie. cum este în alte state. cetăţeni atenieni. Iar o astfel de răsplată poate fi binevenită pentru mine numai dacă este potrivită trebuinţelor mele. nici dacă e un bine. convingînd pe cei mai bătrini s-o facă. cît de stat însuşi — şi de orice altceva în acelaşi fel? întrucît deci am fost aşa. cu o pereche de cai sau cu carul cel mare. ca să nu înţeleg că. tot din pricina lor. oriunde voi merge. cum mă ascultă şi aici. Poate va zice cineva: „N-ai putea totuşi. nici de treburile statului. spre a deveni cît mai bun şi mai înţelept. Ce-i trebuie însă unui om sărac. bărbaţi ai Atenei. dacă însă nu-i voi îndepărta. încredinţat fiind că nu fac rău nimănui. nici pentru mine? Fiindcă. ce plată mi s-ar cuveni? d O bună răsplată. Iar unul ca ace. deoarece ne-a fost dat să dezbatem procesul într-un timp prea scurt. n-aţi Putut răbda vorba şi purtarea mea. putere militară. nu însă fericirea pe care v-o dau eu. care săvîrşeşte binele şi are nevoie să trăiască în linişte. să trăieşti şi mai departe.e la n-are nevoie de hrană. oratorie populară. am nesocotit lucrurile de care se îngrijesc cei mai mulţi: avere şi rînduială în casă. Dar de acest lucru nu v-am putut convinge. decît ca pe un astfel de om să-l hrăniţi în pritaneu. bărbaţi atenieni. cum v°r putea alţii să le rabde cu uşurinţă? Departe de d mi. ca judecăţile ce privesc pedeapsa cu moartea să se facă nu într-o singură zi. că nu este de trăit o viaţă ce nu se supune acestei cercetări. faţă de nimeni.

Poate că aşa şi trebuia să se întîmple. De cîte ori n-ar putea cineva. Ei se duc spre păcat şi nedreptate. vouă care m-aţi condamnat. sînt înfrînt datorită unei lipse. nu judecaţi bine. fie 39 a litorcîndu-se cu rugăminţi către cei ce-l urmăresc? Tot astfel în fiecare primejdie sînt multe mijloace de a te feri de moarte. să viu cu plînsete şi vaiete. pe chezăşia lor. nici eu. Critobulos şi Apolodor mă tot îndemnau să vă cer o pedeapsă de treizeci de mine. Eu acufnTrăiesc acele clipe cînd sufletul omului poate. Spun aceasta nu pentru toţi. Sînt înfrînt fiindcă n-am vrut să mă apropii de voi cu acel fel de vorbire care ştiu că v-ar fi plăcut prea mult la auz. atenieni. căci acesta aleargă mai iute decît moartea. Poate m-aş înlesni să plătesc o mină de argint: la atîta mă osîndesc. v-aş fi cerut o pedeapsă bănească. încetinel şi bătrîn cum sînt. în război. decît să trăiesc altfel. căci atît la judecată. b iată. e Cît priveşte pe cei ce n-au votat contra mea. Aceasta vă prevestesc. iar dinşii vă vor fi chezaşi de încredere pentru plata banilor. Dacă aţi fi aşteptat numai puţină vreme. Dimpotrivă. ci de cutezanţă şi neruşinare. Vouă. ca să deveniţi cît mai virtuoşi cu putinţă. dar voi sînteţi deprinşi să le auziţi de la atîţia alţii! Eu. vi se va întîmpla tocmai dimpotrivă. chiar dacă este pus în faţa primejdiei. moartea mea ar fi venit de la sine. eu însă nu socotesc îndeobşte că mi se cuvine ceva rău. ca să scape de moarte. cel puţin cît mai zăbovesc dregătorii. faţă de voi. nici un altul nu se cuvine să întreprîndă chiar orice.mai puţin mă veţi crede. şi amarnic vă vor necăji. să spună orice. că am căzut învins din lipsa acelor cuvinte prin care v-aş fi putut convinge. cetăţeni. şi nici acum nu-mi pare rău că mi-am făcut o astfel de apărare. nu vă pot convinge uşor. să scape de moarte. dacă aş fi avut credinţa că un om trebuie să facă totul. ei mă vor numi d sigur om înţelept. pe Socrate. Da. osîndit de voi. pînă cînd va trebui să plec spre locul . nu este atît de greu să scapi de moarte. bărbaţi ai Atenei. cetăţeni ce mă daţi morţii. deşi nu sînt. Vedeţi cît de mult a înaintat vîrsta asupra vieţii şi cît de aproape am ajuns de moarte. mă osîndesc şi la atîta. apărîndu-mă în acest chip. nu-ţi trebuie decît cutezanţa de face sau a spune orice. Cei ce vă vor chema la răspundere vor fi mai mulţi. Eu plec spre moarte. Aceloraşi le mai spun următoarele: poate veţi crede. Nu aceasta e scăparea cea mai bună. c îmi rămîne acum o dorinţă. ci numai pentru cei ce m-au osîndit la moarte. afară numai dacă nu mă veţi osîndi la cît sînt în stare a plăti. în schimbul cîtorva ani din viaţa mea. Şi vor fi. Vouid să vă aducă vouă o dojana. c Bărbaţi ai Atenei. Eu însă sînt departe de părerea aceasta. de către oricine va voi să ocărască statul nostru cum că aţi omorit un om înţelept. fie. vă spun în numele lui Zeus: o pedeapsă mult mai grea decît aceea că mă ucideţi vă aşteaptă curînd după moartea mea. au fost biruiţi de un lucru mai iute decît dînşii: păcatul. vreau să vă prorocesc ceva vouă. să mor. v-o spun. şi cred că în lucrurile acestea a fost o măsură. pe care le socotesc nevrednice de mine. numai şi numai să scape de urmărire. iuţi şi puternici. cît şi în luptă. însă nu de vorbe. celor ce m-aţi osîndit. ci tocmai dimpotrivă: cea mai dreaptă şi mai uşoară mîntuire aţi găsi-o nu în înăbuşirea glasului celorlalţi. nici e cînd m-am apărat n-am vrut să fac nimic ce nu este demn de un cetăţean liber. Criton. Platon acesta. Dacă aş fi avut bani. nici cinstită. despărţindu-mă de voi. am fost 44 PLATON doborît de ceea ce venea mai încetinel: moartea. osîndiţi de adevăr: fiecare rămîne la osînda sa. veţi dobîndi faima şi veţi da prilejul să se spună. fie aruncînd armele. fiindcă nu am făcut şi nu am spus multe şi de toate. b ■ Că lucrurile sînt aşa cum vi le-am spus. eu. într-adevăr. cît să fugi de Păcat. Dacă a credeţi cumva că ucigînd oameni veţi înlătura pe cei ce vă mustră că nu duceţi o viaţă cinstită. mai mult ca oricînd. aş sta cu plăcere de vorbă cu dînşii asupra întâmplării de faţă. însă — nu am. ci în pregătirea de sine a fiecăruia. prefer. iar voi nici n-aţi simţit-o. cu atît mai aprigi cu cît sînt mai tineri. cît aş fi putut plăti fără nici un neajuns. atenieni. să prorocească. Prin această hotărîre credeţi că puteţi să scăpaţi de a da socoteală de viaţa voastră. eu i-am ţinut în umbră pînă acum. Iar prigonitorii mei. Dar.

şi dacă sînt adevărate cele ce se spun că acela este locul de întîlnire al tuturor care au murit. Musaios. aş vrea să vă spun ce mi s-a întîmplat 40 a mai adineauri. judecătorilor. după cum spun unii. de şi-ar alege cineva o noapte în care a dormit aşa de bine încît n-a fost tulburat nici măcar de un vis. în multe alte împrejurări. mai rămîneţi cît timp nu ne împiedică nimic să ne mai povestim cîte ceva unii altora. ar trebui să spună cîte zile c 46 PLATON APĂRAREA LUI SOCRATE 47 şi cîte nopţi din viaţa lui a trăit mai liniştit şi mai plăcut decît în noaptea aceea — socotesc că nu numai un om de rînd. Aias. cînd am sosit aici. oare această strămutare să fie rea? Şi tot astfel: pentru cine dintre voi este lucru de mic preţ a se întilni cu Orfeu. mă oprea chiar în mijlocul vorbirii. Iar dacă în moarte nu-i nici o simţire. care au murit şi ei în urma unei judecăţi nedrepte. lumea de aCOlo are. şi pe aceea de a fi nemuritoare pentru restul vremii. fără a fi. chiar şi în privinţe neînsemnate. despre care se spune că împart dreptatea în acea lume. cînd am ieşit din casă. sau este. atunci ce bine s-ar putea închipui mai mare decît 41 a moartea.„-profetiCL. cele ce s-au întîmplat cu mine sînt un bine. numai o schimbare şi o trecere a sufletului de aici într-alt loc. desigur. pe Minos.unde urmează să-mi dau sfîrşitul. dar însuşi Marele Rege ar găsi că acestea sînt prea puţine la număr faţă de celelalte zile şi e nopţi. cît e de întemeiată nădejdea de a socoti moartea un bineTln adevăr. bărbaţi sau femei? Să stai de vorbă cu aceştia. Căci. ci mi s-ar fi împotrivit.al daimonului l-am auzit adesea în cursul întregii mele vieţi. el mi se împotriveşte ori de cîte ori am de gînd să săvârşesc ceva nedrept. să-i iscodeşti: iată o nespusă fericire. să coboare în lăcaşul lui Hades. nu m-a oprit deloc şiiujş-a împotrivit la nici o faptă. judecătorii mei? Oare să scape cineva de aceşti aşa-zişi judecători. cînd vorbeam. cît ne mai este îngăduit. Dar. dacă n-aş fi săvîrşit azi vreun bine. mi s-a întîmplat ceva minunat. nici mai apoi.o fi deloc. să fii mereu cu dînşii. iar astăzi. în împrejurarea de faţă însă. atunci moartea se înfăţişează ca a un minunat cîştig. fără îndoială. a fi mort este din două lucruri unul: sau este totuna cu a nu \. De aceea. Triptolem şi pe ceilalţi semizei.. ca atunci cînd cineva doarme fără măcar să aibă un vis. ci ea este ca un somn adînc. Pasămite. pe care i-am mai putea cita. care în viaţa lor au trăit după dreptate. o. precum şi ce însemnătate are faptul. . ei nu te osîndesc la moarte pentru asemenea fapte. mii şi mii. să găsească acolo pe adevăraţii judecători. Căci atunci întreaga veşnicie nu pare a fi altceva decît o singură noapte senină. Radamante. să poată iscodi pe acel conduc cător al marii oştiri împotriva Troiei. nici în clipa cînd începeam să mă apăr. De altfel. la judecătorie. Şi ce n-ar da cineva. Obişnuitul gla§. Ca prieteni APĂRAREA LUI SOCRATE 45 e-mi sînteţi. astăzi. cercetîndu-le.b neaţă. glasul tainic nu ar fi tăcut. sau pe Sisif. faţă de cea de aici. eu o numesc cîş-tig. Dovadă puternică e tocmai faptul că. Hesiod şi Homer? Dar aş vrea să mor de mai multe ori. Cred că nu mi-ar fi deloc neplăcut să pun alături propriile mele suferinţe cu ale lor. sau pe Odiseu. Dacă moartea este aşa ceva. cînd vedeţi şi voi şi cînd oricine ar putea crede că trec prin cele mai grele împrejurări. pe lîngă alte fericiri. Dar cea mai mare plăcere a mea ar fi. să cercetez şi să iscodesc şi pe cei de acolo ca pe cei de aici. Judecătorilor — şi vă zic aşa fiindcă voi sinteţi adevăraţii mei judecători —. Dacă insă moartea este precum o călătorie de aici în alt loc. acest semn al Zeului nu m-a întîmpinat nici de dimi. la nici un cuvînt al rrieuTCare săTfte-priclna acestui lucru? Să vă spun eu. întîl-nindu-mă cu Palamede şi cu Aias al lui Telamon şi cu oricare dintre cei vechi. dacă acestea sînt adevărate b căci mi-aş petrece şi pe-acolo vremea minunat. dacă apoi ar com-Para acea noapte cu toate celelalte nopţi şi zile ale vieţii sale şi. Să văd care dintre ei este înţelept şi care crede numai că este. şi atunci cel mort nare nici o simţire pen. atenieni. şi nu judecăm drept cînd credem că moartea este o nenorocire. ori pe alţii. Cu toate acestea.tru nimic.' Căci socotesc că. dacă cel puţin cele ce se spun sînt adevărate. să ne gîndim şi aşa.

« cînd vor creşte. Socrate. Drept aceea. Cri-ton? Sau o fi tîrziu? CRITON E foarte devreme. numai că eu. aşa că bine ai făcut că nu m-ai trezit. Criton. ca şi peceTce m-au pîrît. şi poate pentru mine cel mai mult. Socrate. nici eu n-aş fi vrut să stau de veghe atîta. niciodată. n-a fost sămi facă bine. în-cît mă ştie bine. ai venit chiar acum sau eşti aici mai de mult? CRITON Mai de mult. cum mi-ar sta la anii mei să-mi pară rău că trebuie să mor? N-ar fi absurd? CRITON Dragul meu Socrate. ci ei socoteau să-mi facă rău. SOCRATE S-a luminat de ziuă? CRITON Abia mijesc zorile. Nu încape deci îndoială că are să sosească astăzi şi că mîine. greu de îndurat. SOCRATE întîmplă-se-ntr-un ceas bun. ci pentru mine şi toţi prietenii tăi. şi să le pricinuiţi aceeaşi mîhnire pe care v-am pricinuit-o eu vouă ori de cîte ori veţi găsi că ei se îngrijesc fie de averi. cînd în fapt n-ar fi vrednici de nimic. îmi spunea: Socrate. SOCRATE Spune-mi. Trebuie să mor a doua zi după sosirea corăbiei. acesta este. nimeni n-o ştie fără de numai Zeul. Dar tot nu mi-ai spus de ce-ai venit aşa devreme? CRITON Ca să-ţi aduc o veste tristă. Criton. eu sînt încredinţat că e mai bine pentru mine să mor şi. şi un lucru mai ales să-l adîn-ciţi ca pe un adevăr: că pentru omul drept nimic nu d este rău. să nu credeţi că sînt din întîm-plare. şi-apoi. puţin mai înainte. s-ar cădea să fiţi cu bune nădejdi faţă de moarte. ori de cîte ori se vor arăta altora a fi ceva. Cele ce mi se petrec mie acum. închipuindu-şi că este ceva de capul lor. CRITON CRITON 49 SOCRATE CRITON 43 a SOCRATE Ce-i cu tine aici atît de devreme. la ei. nefiind nimic. Aceasta. SOCRATE Bine. şi să-i certaţi cum v-am certat eu. cu aceasta. voi ca să trăiţi. l-am îmbunat şi eu cu ceva. oameni buni. eu ca să mor.Dar şi voi. nu-i aşa? CRITON Magistraţii aşa spun. dar eram uimit văzîndu-te cît de lin dormi şi dinadins nu te-am trezit. Socrate. în-y veşmîntată în alb. dar cred că va sosi astăzi din cîte spun nişte călători veniţi de la Sunion şi care au lăsat-o acolo. voi socoti că am primit ce se cuvine de la voi. viaţa ta va trebui să se sfîrşească. SOCRATE E drept. Dar oricum. şi eu şi copiii mei. pentru că nu se vor fi îngrijit de cele ce trebuie. CRITON Ce vis? SOCRATE Se făcea că o femeie foarte frumoasă. CRITON Ai vreun motiv? 44 a SOCRATE Am.. Dar tot nu cred că va sosi azi. şi că rosturile lui nu sint lăsate în părăsire de zei. de cînd cu nenorocirea aceasta. ci mîine. Care dintre noi păşeşte spre un lucru mai bun. deşi gîndul lor. 42 a Acum însă este vremea să ne despărţim. b SOCRATE Atunci de ce nu m-ai trezit şi-ai aşteptat atîta. nici după ce moare. şezînd lîngă mine fără un cuvînt? CRITON îţi spun drept. după cum spuneam. în Ftia"1. îndurerat cum sînt. încă nu. SOCRATE Şi cum de s-a înduplecat paznicul închisorii să te lase să intri? CRITON Am fost de-atîtea ori pe-aici. Iată de ce glasul tainic nu mi s-a împotrivit deloc. Aşa vor zeii. Şi. tristă şi greu de îndurat nu pentru tine. nici în viaţă. să-i pedepsiţi. nenorociri ca aceasta se abat şi asupra altora de seama ta şi totuşi vîrta nu le dă deloc detaşarea de a-şi primi cu resemnare soarta. îţi spun asta luîndu-mă după un vis pe care l-am avut în noaptea aceasta. Şi singurul lucru de mustrat. mai mult ca de virtute. fie de altele. ca să-ţi petreci aceste clipe cît mai tihnit cu putinţă. o înduri cu atîta uşurinţă şi seninătate! SOCRATE Dar bine. nu mă pol deloc supăra pe cei ce m-au osîndit. De fapt te-am admirat adesea şi mai înainte pentru firea ta. SOCRATE Ce veste? S-a întors de la Delos corabia? d CRITON Nu. din cîte văd. venea spre mine şi chemîndumă. cînd mă osîndeau şi mă pîrau. să fiu dezbărat de toate. sînt convins că nu va sosi astăzi. judecătorilor. şi-o să ţi-l spun. îi vor ruga măcar atîta: pe copiii mei. „tu în trei zile vei fi în ţara mă-J noasă. aşa să fie. dar ca acum. de astă dată. dacă-mi veţi împlini dorinţa aceasta. .

aşa cum spuneai la proces. minunatul meu prieten. Dar ei nu sînt în stare nici de una. crescîndu-i şi educîndu-i. sînt în stare nu de un rău oarecare. chiar împrejurarea de faţă dovedeşte limpede că. fără îndoială. sigur că sînt îngrijorat de toate acestea şi de cîte altele încă. Socrate. te gîndeşti la mine şi la ceilalţi prieteni ai tăi? Ori te temi poate că vom avea de suferit din pricina sicofanţilor. Te rog. tu însă pari să fi ales calea cea mai uşoară. SOCRATE O. Vei c fi bine primit pretutindeni. nici pe tine vor crede că c n-am făcut nimic ca să te salvez. nici să-ţi faci o grijă din faptul că. Criton. nici de alta: nimeni nu a devenit înţelept sau nu şi-a pierdut înţelepciunea A datorită lor. CRITON Prea limpede. chiar una şi mai mare. lasă grija asta la o parte. SOCRATE Cred că e foarte limpede. Socrate. Aşadar. 50 PLATON CRITON 51 cultă-mi-l cît mai este vreme şi salvează-te. astfel ca nimeni de acolo să nu-ţi poată face vreun rău. dacă li se vorbeşte urît despre cineva. si-lindu-ne astfel să pierdem fie întreaga noastră avere. Dacă vrei să pleci în Tesalia. SOCRATE Ce bine ar fi să fie aşa. mi se pare că nu eşti îndreptăţit să faci ceea ce ai de gînd: să renunţi de bunăvoie la o salvare care îţi stă în putinţă. cei mulţi. căci. îţi pare rău să-mi cheltuiesc averea. n-are rost ca făcîndu-ţi astfel de gînduri să renunţi la salvarea ta. tu singur ai fost acela care ai refuzat să scapi de aici? SOCRATE De ce să ne pese. d CRITON E adevărat. tot ce fac. îţi trădezi. în dorinţa lor de a te nimici. de părerea celor mulţi? Oamenii cu judecată. dacă e nevoie. asHomer. 363. Socrate. Dacă cei [mulţi ar putea fi în stare să facă răul cel mai mare. să pătimeşti alături de ei. nici Cebes n-ar precupeţi nimic. Storniastebanul. Una din două: ori să n-ai copii. ori. Dar mai bine ascultă-mi sfatul. nu ţi-ai mai găsi rostul. n-ai de ce să te temi. Şi ce reputaţie este ţmai ruşinoasă decit să treci în ochii lumii drept un lom care îşi pune averea mai presus decît prietenii? Cum o să creadă ei. CRITON Dar crede-mă. spune-mi însă altceva.îţi stă la indemînă tot ce am şi cred c-ar fi de ajuns. ba chiar aş zice că tu te străduieşti să ajungi exact acolo unde s-ar fi străduit şi chiar s-au străduit să te aducă duşmanii tăi. Criton. ci. tu îi părăseşti. ca să te salvăm. Vor avea parte. dacă-i ai. dacă ţie însă. atunci să ştii că străinii care se află aici sînt gata s-o facă. oriunde te-ai duce. are la el toţi banii de care avem nevoie. Socrate: nu-i aşa că. în ciuda stăruitoarelor noastre îndemnuri. refuzînd să pleci din închisoare. deşi. ascultă-mă şi fă cum spun. cu oarecare cheltuială. La urma urmei cei dispuşi să te salveze. lăsîndu-i la voia întîm. şi \copiii: în loc să îi creşti şi să îi educifăcîndu-i oameni întregi. mă tem. prietenii mei de acolo te vor trata cu cea mai mare stimă şi te vor ocroti. atunci ar fi în stare şi de cel mai mare bine.. am să mai am de îndurat şi altă nenorocire. Socrate. şi totuşi sîntem nevoiţi să ţinem seama şi de părerea celor mulţi. o dată plecat din Atena. bunul meu Criton. căci dacă vei muri. poate. Iată. purtîndu-te astfel. cînd tocmai tu ar trebui s-o alegi pe cea pe carejyajege-o orice bărbat . Criton. scoţîndu-te de aici. şi ca el mulţi alţii. fac la întîmplare. de soarta obişnuită a orfanilor lipsiţi de orice sprijin. repet. nici nu cer prea mult. mi-ar fi stat în putere. cred că sîntem datori să înfruntăm primejdia aceasta şi. 45 a fie bani şi poate chiar mai mult decît atît? Dacă de asta te temi. singurii vrednici de luat în searrîaT vor înţelege lucrurile aşa cum s-au petrecut cu adevărat. Iliada. Unde mai pui că. iar sicofanţii ştii şi tu cît sînt de ieftini.d Plării. de cel mai mare dintre toate. care ne vor acuza că te-am răpit. din prietenie pentru mine.CRITON Ciudat vis. IX. că. Şi încă ceva. unul dintre ei.. mă tem. nici pentru ei n-ar trebui bani prea b mulţi. e CRITON Să zicem că ai dreptate. aceea că mulţi care nu ne cunosc bine nici pe mine. pe lîngă faptul că pierd un prieten cum n-am să mai am altul vreodată.

putînd să nu apari. copleşindu-ne cu închisori. tocmai tu care susţii sus şi tare că preocuparea vieţii tale întregi a fost virtutea. iar cele rele nu? CRITON Aşa cred. ci ar trebui să fii gata hotărît. Socrate. de dragul vorbei. altora nuU Gîndeşte-te bine. Dacă nu mă înşel/oamenii care nu vorbesc doar ca să vorbească au susţinut de fiecare dată cam ce spuneam şi eu adineauri. cum nu te-ai ! salvat nici tu însuţi. şi că le preţuiesc ca şi înainte. critica şi judecata oricărui om sau numai de ale aceluia care este medic pedotrib? CRITON Numai de ale aceluia. îmi este ruşine. am a /fugit de primejdie şi nu te-am salvat. dacă nu. dacă ar fi îmbinat cu un anume grad de dreptate. De aceea sîntem datori să cercetăm dacă e bine sau nu să facem ce spui tu.vrednic şi 52 PLATON CRITON 53 46 plin de curaj. nu m-am lăsat convins decît de raţiunile care. Dacă mai zăbovim. deşi nu mai e timpul să stai să chibzuieşti. ascultă-mă şi fă neapărat ce-ţi spun. afirmaţia de atunci rămîne pentru mine adevărată sau nu. Nu mai e de şovăit: totul trebuie îndeplinit în noaptea care urmează. puteam şi aveam mijloace s-o facem. atunci poţi să fii convins că n-ai să-mi zdruncini hotărîrea chiar dacă ar căuta să ne sperie ca pe nişte copii. execuţii j confiscări. SOCRATE Şi nu crezi că trebuie preţuite cele bune. afirmaţia că de unele păreri trebuie să ţinem seama. este să vedem împreună dacă. Tu ştii că eu. zelul tău ar fi demn de toată lauda. cu atît mă mîhneşte mai mult. şi că de fapt nu era decît o joacă şi-o pălăvrăgeală? Ceea ce vreau eu. Criton. gîndindu-mă şi la tine şi la noi. SOCRATE Şi nu sînt oare bune cele ale oamenilor cu minte şi rele ale celor fără minte? CRITON Cum altfel! SOCRATE Să vedem acum în ce fel s-a ajuns la b aceste afirmaţii. deşi. ca nu cumva nenorocirii să i se adauge ruşinea. dintre părerile oamenilor unora trebuie să le acordăm importanţă. prietenii tăi. s-au dovedit a fi cele mai bune. nu mai e nimic de făcut. Or. dacă ne luăm ziua bună de la ea sau îi păstrăm credinţă. nu crezi că e foarte adevărat? Doar tu. iar acum se dovedeşte că a fost făcută doar aşa. şi deznodă-mîntul acesta ridicol. şi deci situaţia în care mă aflu eu acum n-are cum să-ţi descumpănească jude-catal*Gîndeşte-te deci: nu ţi se pare întemeiată afir. a ta şi a noastră. într-o doară. în împrejurarea de faţă. cînd îmi dau seama că vom lăsa tuturora impresia că tot ce s-a petrecut se datorează laşităţii noastre: şi faptul că ai apărut în faţa tribunalului. Te rog dar. dimpotrivă. în raport cu împrejurarea de faţă.47 a maţia că nu toate părerile oamenilor trebuie preţuite. totul devine zadarnic. Cineva care practică temeinicjjim. sînt sigur că toate acestea vor lăsa impresia că nqft/ca nişte laşi şi nemernici. întotdeauna. cu cît este mai mare. b SOCRATE Dragul meu Criton. iar de altele d nU? Sau a fost adevărată doar înainte de condamnarea mea. 54 PLATON . ci unele da. nu vom putea formula altele mai bune.-?5§fica ţine oare seama de lauda. Şi atunci care ar fi felul cel mai chibzuit je a judeca lucrurile? Ce-ar fi să ne întoarcem întîi la ce ai spus tu în legătură cu părerile oamenilor? Oare e adevărată. în ce mă priveşte. în toate împrejurările. Gîn-deşte-te deci bine. pe cît intră în firea lucrurilor omeneşti. nu eşti ameninţat să mori mîine. Socrate. Chibzuieşte. nu pot dezminţi acum principiile pe care le-am invocat altă dată numai pentru că mi s-a întîmplat ce mi s-a întîmplat. după o examinare atentă. iar dacă. şi anume că. şi faptul că procesul s-a desfăşurat aşa cum s-a desfăşurat. pot să spun că pentru mine ele au rămas c neschimbate. dacă eram cît de cît buni la ceva. altele nu? Ce zici? Nu e adevărat? CRITON Ba da.

Socrate. distrugem ceea ce ar fi putut deveni mai bun printr-un regim sănătos. oare nu îi va merge rău? CRITON Cum să nu! j£ SOCRATE Dar răul acesta în ce constă? La ce duce şi ce anume primejduieşte în cel ce nu ascultă? CRITON Trupul. deci şi cu ceea ce este drept şi nedrept. bine şi rău. Şi nu urmează oare că aşa se întîmplă şi cu toate celelalte lucruri. SOCRATE Prin urmare acea parte este superioară corpului. nu de ale altora. el nu ascultă de părerea lui şi îi nesocoteşte laudele. ci de ceea ce va spune cel care ştie ce estet drept şi ce este nedrept. cred că tocmai asta contează. aşa stînd lucrurile. CRITON Desigur. Şi acum mai gîndeşte-te la ceva: rămîne pentru noi adevărat sau nu că a trăi conform binelui trebuie să fie mai presus de a trăi pur şi simplu? CRITON Rămîne adevărat. urît şi frumos. Socrate. CRITON Cu mult. SOCRATE Şi merită să trăim cu un trup chinuit de suferinţă şi bolnav?' CRITON Hotărit. Dar dacă. în acest caz. adică tocmai cu d obiectul deliberării noastre? Trebuie oare să ascultăm şi să ne temem de părerea celor mulţi sau de cea a unui singur om. pe care nu le mai înşirăm acum. nu. mă îndrumai pe un drum greşit. SOCRATE Să mergem mai departe: dacă. să se antreneze şi chiar să mănînce şi să bea numai după sfatul cunoscătorului şi specialistului. îndemnîn-du-mă să ţin seama de părerea mulţimii în privinţa a ceea ce este drept. SOCRATE Şi rămîne oare adevărat sau nu că a trăi conform binelui este unul şi acelaşi lucru cu a ăi frumos şi drept? CRITON Rămîne.SOCRATE Deci. de trup. de el singur şi de adevărul \ însuşi.48 a ţin preţ decît trupul? CRITON Hotărit. cineva ar putea foarte bine obiecta că mulţimea areA puterea să ne trimită la moarte.CRITON 55 SOCRATE Atunci el trebuie să se teamă numai de critica aceluia şi trebuie să se bucure numai de laudele lui. are în ochii noştri mai pu. vezi de la bun început că. urmînd părerea unui nepriceput. dar s-a pierdut prin nerespectarea lui? Sau poate asta nu contează? CRITON Ba dimpotrivă. dragul meu. căci pe el îl vatămă. nu-i aşa? CRITON Da. mai merită oare sâ trăim cu acea parte din noi vătămată? De trup e vorbim. preţuind în schimb vorbele celor mulţi şi nepricepuţi. SOCRATE Prin urmare el trebuie să se comporte. CRITON Aşa este. . dacă el e cel ce se pricepe cu adevărat? Şi. frumos şi bun sau dimpotrivă. nu. nu vom corupe oare şi nu vom pîngări acea parte din noi care ar fi putut deveni mai bună prin respectarea binelui. de bună seamă. oare nu ne vom ruşina şi nu ne vom teme de el mai mult decît de toţi ceilalţi laolaltă? Iar dacă nu îl vom urma. Aşadar. Pe de altă parte. SOCRATE Bine. SOCRATE Atunci crezi că merită să trăim dacă s-a alterat în noi acea parte pe care nedreptatea o înjoseşte şi dreptatea o înalţă? Sau poate partea aceasta a fiinţei noastre. sensibilă la dreptate şi la nedreptate. Numai că. nu trebuie să ne p»eseatît de mult de ceea ce vor spune despre""nbTceî" mulţi. indiferent cum îi spunem. . asta nu schimbă nimic din ce am stabilit mai sus. bunul meu prieten. nu-i aşa? CRITON Fără îndoială. SOCRATE întocmai. b SOCRATE Aşa cred şi eu. dar a fost stricat printr-unul nesănătos. şi nu după al tuturor celorlalţi.

dar dacă nu. nu va trebui să ţinem seama nici de moarte. prietene. ci numai de primejdia de a săvârşi un lucru nedrept. fără excepţie. renunţă de pe acum. de vreme ce răul nu trebuie făcut cu nici un chip. Criton. SOCRATE De bună seamă. admitem acest lucru sau nu? CRITON îl admitem. fiindcă între a face rău cuiva şi a săvîrşi o nedreptate nu este parese nici o deosebire. să-mi tot repeţi că trebuie să evadez. şi anume că pentru acela care săvârşeşte o nedreptate aceasta este. nici ceva bun. din adîncul convingerii tale. Dacă ne va părea drept. să nu accepţi aceste 58 PLATON . este oare un lucru drept sau nu? CRITON Nu este deloc drept. nici de orice altă suferinţă rezultînd din acceptarea situaţiei de acum. dragul meu. împreună şi dacă ai să-mi faci vreo obiecţie. Aşadar gîndeşte-te dacă eşti de acord cu 49 a principiul discuţiei noastre şi încearcă să răspunzi la ceea ce te voi întreba. vom săvârşi un lucru drept. nici ceva frumos? Să se fi spulberat oare în aceste puţine zile toate vechile noastre convingeri dobîndite împreună? Am putut noi. Dar noi. dacă i-ar sta în putere. CRITON Pare să fie aşa cum spui tu. procedînd aşa. SOCRATE Atunci trebuie să admitem că dacă cineva a fost nedreptăţit. orice ţi-ar face cinevajDar ia seama. Iar cît priveşte gîndurile tale despre bani. ţin foarte mult să mă convingi cu argumente. desigur. c trebuie să cercetăm dacă încercarea mea de a fugi de aici fără îngăduinţa atenienilor este un lucru drept sau nu. indiferent dacă mulţimea spune aşa sau altfel şi indiferent dacă trebuie să trecem prin încercări mai grele sau mai uşoare ca aceea de acum. să ne amăgim atî-ta vreme cu credinţa că discutăm serios. SOCRATE Dar răul. SOCRATEjAşadar. dacă pînă aici sîntem de acord. CRITON Voi încerca. atunci ce să facem? SOCRATE Să chibzuim. Dacă se va dovedi că săvîrşim un lucru nedrept. CRITON Aşa se pare. ceva rău şi înjositor? Ce crezi. ca să consimt să fac asta. nu trebuie să cercetăm nimic altceva decît ceea ce am spus adineauri şi anume dacă. creşterea copiilor. de vreme ce nedreptatea nu trebuie săvârşită cu nici un chip. şi am să ţin seamă e de ea. dînd celor ce mă vor scoate de aici bani şi alte d dovezi de recunoştinţă. SOCRATE Admitem oare că nu trebuie în nici un fel să săvîrşim cu bună ştiinţă o nedreptate? Sau putem crede că într-un anume fel ne e îngăduit s-o săvîrşim. cînd de fapt noi eram aidoma unor copii? Sau poate totuşi ce ne spuneam noi pe atunci rămîne adevărat mai presus de orice. Cri-ton: este tocmai felul de a gîndi al acestei mulţimi care trimite cu mare uşurinţă un om la moarte şi care apoi. aşa cum cred cei mulţi. Criton. CRITON Aşa e.56 PLATON CR1TON 57 SOCRATE Deci. reputaţie. nici la rău cu rău. l-ar reînvia cu aceeaşi nesăbuinţă. nu cumva comitem ceva nedrept. iar în altul nu? Ori poate admitem — aşa cum am căzut de acord adesea. vom renunţa. în nici n fel. şi mai de mult [ şi adineauri] — că săvârşirea unei nedreptăţi nu este. Socrate. bătrîni cum sîntem. trebuie să-l săvîrşim sau nu? CRITON Fără îndoială nu. fă-o. nedreptatea nu trebuie săvârşită cu nici un chip. nu se cuvine ca el să răspundă printr-o nedreptate. Căci. dacă nu. la anii noştri. cu nici un chip. vom încerca. Socrate. Criton. CRITON Nu. ia seama. SOCRATE Prin urmare nu trebuie să răspunzi la o nedreptate cu alta. aşa cum cred cei mulţi. ce crezi. atît ei cît şi noi. SOCRATE Dar să răspunzi la rău prin rău. sau dacă. de vreme ce aşa rezultă din raţionamentul nostru.

SOCRATE Ia gîndeşte-te aşa. laolaltă cu părinţii şi străbunii tăi. crezi oare că ai aceleaşi drepturi faţă de ni ca şi noi faţă de tine. sau mai bine nu. desigur. ci îşi pierd autoritatea şi efectul prin voinţa unor persoane private?" Ce vom răspunde. la pieirea noastră. 50 a Dacă plecăm de aici fără consimţămîntul Cetăţii. Socrate. s-ar putea prea bine să stăruie aşa: „Nu te mira. o mulţime de argumente în apărarea acestei legi pe care noi o încălcăm şi care cere ca hotăririle date să-şi păstreze întreaga lor putere. să te întreb: cînd ai recunoscut faţă de cineva că un lucru este drept. CRITON îl accept. gîn-deşte-te bine dacă eşti de acord cu mine. poţi tu pretinde că nu eşti. că eşti îndreptăţit să te porţi 60 PLATON CRITON 61 cu noi cum ne purtăm noi cu tine? Vasăzică n-aveai aceleaşi drepturi cu tatăl tău sau cu . crezi tu că faci altceva decît să lucrezi. SOCRATE Iată deci ce decurge. uitîndu-se unii la hotăririle celorlalţi. ni s-ar înfăţişa Legile şi Cetatea. sigur că aşa le vom răspunde! SOCRATE Dar dacă Legile ar spune: „Bine. Atunci. să răspunzi printr-o nedreptate celui care te-a nedreptăţit sau să faci rău din răzbunare celui ce ţi-a făcut rău. le-aş spune eu. Ştiu bine că sînt şi vor rămîne mereu puţini oamenii care să gîndească în felul acesta. Socrate. de d cauţi să ne pierzi? Nu noi te-am adus pe lume? Nu prin mijlocirea noastră a luat tatăl tău pe mama ta şi ţi-au dat viaţă? Spune-ne desluşit: au vreun cusur în ochii tăi acelea dintre noi care consfinţesc căsătoria?" „Nici un cusur". De aceea. mai ales de către apărătorul ei oficial. ne-am arăta miraţi. cu ce neam făcut vinovate. ce ai de gînd să faci? Prin fapta pe care o pui la cale. după ce e te-am adus pe lume. iar dacă da. poate eşti şi tu de altă părere şi nu admitem acelaşi principiu? Eu e cred în acest principiu şi cred în el acum la fel ca altădată. ar fi răspunsul meu. şi sînt de acord cu tine. ba chiar. noi şi Cetatea. să te porţi altfel? CRITON Trebuie să-l faci. dacă nu-l mai accepţi. înşelînd. şi ne-ar întreba: „Spunene. SOCRATE Atunci ia seama ce urmează de aici. atunci ascultă ce decurge din el. faţă de tine.Atunci poate nu eşti mulţumit de legile după care ai fost şi tu crescut. nu le înţeleg. Socrate. Ia spune. privitoare la creşterea şi educaţia copiilor? Oare nu statorniceau ele un lucru bun porun-cindu-i tatălui tău să te înveţe muzica şi gimnastica?" „Ba da". de ce-auzi. Socrate. a dat o sentinţă greşită"? CRITON Da. — . în clipa în care am fi gata să evadăm de aici (nare importanţă cum numim fapta). odrasla şi supusul nostru? Şi dacă e aşa. că doar e obiceiul tău să pui întrebări şi să aştepţi răspunsuri. la vorbele acestea. spune-mi. la aceste întrebări şi la altele ca acestea? Căci s-ar putea invoca. te ascult. Criton. Or. asta ne-a fost înţelegerea? N-am căzut noi de acord să respecţi orice hotărire a Cetăţii?" Iar dacă. atît cît atîrnă de tine. Iar cei care gîndesc aşa nu iau aceleaşi hotăriri cu cei care gîndesc altfel. închipuie-ţi că. Ce le vom spune? Le vom răspunde oare: „Cetatea ne-a făcut o c nedreptate. ci mai bine răspunde-ne. .CRITON 59 principii dacă nu crezi cu adevărat în ele. oare nu cumva facem rău tocmai cui s-ar cuveni mai jpuţin? Mai sîntem oare consecvenţi cu ceea ce am admis că e drept? Sau nu? CRITON Sînt întrebări la care nu pot să-ţi răspund. trebuie să faci acel lucru sau trebuie. Tu însă. lă-mureşte-mă. a Legilor şi a întregii Cetăţi? Sau b îţi închipui cumva că mai poate dăinui fără să se prăbuşească o cetate în care sentinţele date nu mai au nici o putere. după ce te-am crescut şi te-am instruit. dacă crezi şi tu ceea ce cred eu şi dacă admitem ca principiu al discuţiei noastre faptul că este la fel de nelegitim să săvârşeşti o nedreptate. Socrate. ajung în mod inevitabil să se dispreţuiască reciproc.

nici nu se străduieşte să ne convingă că s-ar putea să fi greşit. îţi păream minunate şi ai consimţit să trăieşti ca cetăţean sub autoritatea noastră şi ai trăit aici şi ai făcut copii. tot noi proclamăm că orice atenian este liber ca — după ce a intrat în rîndul cetăţenilor şi ne-a cunoscut pe noi. să faci ceea ce îţi porunceşte Cetatea sau patria. el nici nu i se supune. îl considerăm obligat. dacă nu. nici alta. vă-zînd în ce chip împărţim dreptatea şi. Socrate. cetăţenii. e liber să plece într-o colonie sau să se strămute ca metec în altă cetate. să nu-ţi părăseşti rîndul. ci te-ai mulţumit cu noi. mai mult decît pe tatăl tău. şi Cetatea îţi eram pe plac. ci doar i le propunem. îndeobşte. nici să-i răspunzi cînd te ocăra. nu se împacă cu noi şi cu Cetatea. te crezi îndreptăţit la rîndul tău să ne dai pieirii. lipsind de aici doar cînd a trebuit să iei parte la campanii militare. te-am erescut şi te-am educat." — „Dar pentru ce?" ar fi să întreb eu. tu nu ai plecat din cetate nici măcar Pentru a asista la jocuri — ai fost o singură dată la 62 PLATON CRITON 63 Istm. iar dacă nu li se supune. sînt legat prin înţelegerea încheiată cu ele. sub pretext că eşti un om cu adevărat dedicat binelui. răbdînd fără murmur orice suferinţă: să fii bătut. Şi să-ţi fie îngăduite toate acestea faţă de ţara ta şi de legile ei? Astfel. să pleci la război. şi nici n-ai călătorit. gîndeşte-te că nu e drept să te porţi cu noi aşa cum eşti pe cale s-o faci. Şi încă ceva: în timpul . cînd noi vrem să te dăm pieirii. legile de aici. deşi a acceptat de bunăvoie autoritatea noastră. Iată la ce învinuiri te expui. Căci nu e oare o nelegiuire să foloseşti violenţa faţă de mama sau de tatăl tău şi cu atît mai mult faţă de patria ta?" Ce vom răspunde la aceste vorbe. înduplecînd-o dacă poţi şi. care te-am adus pe lume. Pe acela însă care. în sfîrşit. pe noi care l-am crescut şi. mai mult decît orice alt atenian. făcînd aşa. care v-am făcut părtaşi. dacă duci la capăt ceea ce ai de gînd. căci tu. îl socotim de trei ori vinovat: pentru că ne nesocoteşte pe noi. cît şi în ochii oamenilor cu judecată bună? Că trebuie. să-i arăţi. Şi probabil că ar continua: „Avem dovezi temeinice. dacă spusele noastre sînt adevărate. legile. Iar dacă nu. mai augustă şi mai sfîntă? Că ea cîntăreşte mai greu atît în ochii zeilor. căci binele constă în săvârşirea lor: să nu te dai bătut. e luînd cu sine tot ce e al său. faci un lucru drept? Oare ai ajuns atît de înţelept încît să nu-ţi dai seama că ţara este mai presus de tatăl tău. care i-am dat vfaţă. cum gospodărim Cetatea. care ţi-a fost atît de dragă încît noi. să fii închis. unde stă dreptatea. pe noi. pe tine şi pe toţi ceilalţi cetăţeni. prin însuşi faptul rămînerii lui.stăpînul tău. să n-o înfrunţi şi să-i faci pe plac chiar cînd e aspră cu tine. şi tu mai mult decît oricare altul. nu te-a împins curiozitatea să cuc noşti alte cetăţi sau alte legi. nu puteai să-i faci ceea ce-ţi făcea el. dacă nu îi sîntem pe placTNici una dintre noi. cu tot ce are. Căci noi. şi de mama ta. şi ţara ta? Şi poţi susţine. că. făcînd ce-ţi porunceşte. să o respecţi. ci în război. Legile. precum şi rînduielile cetăţii — să plece oriunde. Şi asta cu toate că noi nu-i impunem cu brutalitate 52 a hotăririle noastre. că şi noi. nici să-l loveşti cind te lovea şi aşa mai departe. Socrate. Legile. la tot binele de care sîntem a în stare. lăsîndu-i libertatea să aleagă între a ne îndupleca prin convingere sau a ne da ascultare: dar el nu face nici una. ar putea continua Legile. mai mult decît toţi ceilalţi atenieni. atît cît atîrnă de tine. să nu te retragi. nu ai fi rămas neclintit în Atena dacă nu ţi-ar fi plăcut aici mai mult tecît oriunde. şi de toţi străbunii tăi: mai vrednică de respect. convingînd-o. Legile ei. toate acestea trebuie făcute. aşa cum face toată lumea. unde te aşteaptă rănile sau moartea? Da. 51 a dacă ai avut vreunul. să asculte toate poruncile noastre. pentru că. la tribunal. socotind că aşa /este drept. nu stă în calea nimănui şi nu opreşte pe nimeni să se ducă unde vrea: dacă vreunul dintre voi. Iar ele mi-ar răspunde cu asprime — şi pe drept cuvînt — spunîndu-mi că eu. rămîne aici. pretutindeni. b Socrate. SOCRATE „Deci. şi cu Cetatea asta. Criton? Vom da dreptate Legilor sau nu? CRITON Eu cred că le vom da dreptate.

nu-ţi mai pasă de noi. să le dăm dreptate. îţi vei aduce ţie vreun folos sau prietenilor tăi? în ce-i priveşte. căci cel care strică legile poate cu atît mai mult să-i strice atît pe tineri. ordinea şi legea? i nu crezi oare că. nici nevoit să iei o hotărîre în pripă. să-i creşti şi să-i educi acolo. şi nici o altă cetate grea-53 a că sau barbară. la asta? Ce altceva decît că au dreptate? CRITON Sîntem siliţi. despre care nu pierdeai nici un prilej să spui că au legi foarte bune. dreptatea. dacă nu vei supăra pe nimeni. mai mult decît oricărui alt atenian. asta e destul de sigur. nesocotind învoiala dintre noi şi legămîntul de a trăi potrivit rînduielilor noastre. acolo înfloreşte neorînduiala. sînt chiar cuvintele tale. dar ce să le spui oare?(Ce spuneai şi aici.. Dar tu n-ai preferat nici Lacedemona. sau să-şi piardă averea. ai să ajungi tocmai în Tesalia. o astfel d purtare va părea mai mult decît urîtă? Nu se poate să nu crezi. amîndouă. Cum vei trăi? Te vei băga sub pielea unuia şi-a altuia. Şi ce-ai să faci atunci? Ai să fugi de cetăţile care au legi drepte şi de oamenii care duc o viaţă bine orânduită? Dar va mai fi aceea pentru tine o viaţă vrednică de-a fi trăită? Sau poate totuşi te vei duce la ei şi vei avea obrazul să le vorbeşti. Căci noate să-i fie pe plac cuiva o cetate. Acuma vrei să fugi. nici Creta. ţi-a fost pe plac această cetate şi. despre virtute în în54 a tregul ei? Dar poate ai să zici că vrei să trăieşti de dragul copiilor. să obţii o condamnare la exil şi să faci atunci.. iar judecătorilor de aici le vei întări convingerea că te-au condamnat pe drept. cum ţi-ai schimbat înfăţişarea. Mai ales la aceasta să ne răspunzi: spunem sau nu adevărul cînd afirmăm că ai consimţit. 64 PLATON un bătrîn cu zile numărate. să zicem că. punînd pe tine o sarică de piele sau cine ştie ce alte straie de fugar. le vei respecta dacă vrei să ne dai ascultare. Dar cum? îi vei lua cu tine în Tesalia. nu încape îndoială. şi n-ai ieşit din Atena nici cît ies şchiopii. Socrate. nelipsindu-i nici de marele folos de-a fi făcut din ei nişte străini? Sau poate n-o să-i iei cu tine. ceea ce te pregăteşti să faci acuma fără voia ei. o să fii lăsat în pace. încît să încâlci legile cele mai înalte? Ori. şi legile ei. încerci să ne d dai pieirii. nu în vorbă. decît să stai pe la ospeţe. şi nu te vei face de rîs plecînd din Cetate. Iar acum vorbele rostite atunci nu te fac să roşeşti. că pentru oameni lucrul cel mai preţios este virtutea. pierzîndu-şi şi ei Cetatea. Socrate. Cît despre tine. stricăciunea şi poate-or să te-asculte cu plăcere cînd le vei povesti ce caraghioasă a fost fuga ta din închisoare. într-atît ţie. Socrate. Criton. ei vor risca să fie exilaţi. cît şi pe oamenii cu slabă judecată. Gîndeşte-te bine: dacă îţi calci legămîntul şi te abaţi de la una din prescripţiile noastre. dueîndu-te departe de locuri ca acestea. cu voia Cetăţii. dar nu şi legile ei? Iar acum să nu mai respecţi învoielile noastre? Nu. rămaşi . socotindu-te un stricător de legi. legi foarte bune). să trăieşti potrivit rînduielilor noastre?" Ce am putea răspunde. decît să calci învoiala dintre noi şi legămîntul tău de a ne respecta? Un legămînt pe care e nu l-ai făcut nici silit. că preferi exilului moartea. poate. în faptă. cite vorbe umilitoare pentru un om ca tine îţi va fi dat să auzi. vor spune ele mai departe. la prietenii lui Criton. dar dacă totuşi ai s-o faci. Teba sau Megara (care au. Şi crezi că n-o să se găsească nici acolo nimeni care să te mustre că tu. şi atunci. SOCRATE „Ce altceva faci tu acum. te-ai încumetat să te agăţi cu-atîta ruşinoasă lăcomie de viaţă. răbdîndu-i bu-nul-plac? Şi ce-ai să faci acolo. purtîndu-te ca sclavul cel mai nemernic. Dar nu. să presupunem mai întîi că te vei adăposti în-tr-una din cetăţile vecine. ca şi cum de asta te-ai fi dus pînă acolo: să iei masa? Şi-atuncea cum rămîne cu ves-titele-ţi vorbiri despre dreptate. ca să-i creşti şi să-i educi. nici înşelat. Numai că pe atunci te lăudai că nu te superi dacă trebuie să mori şi. orbii sau ceilalţi infirmi. Doar ai avut ugi răgaz-de-şapte-zecideani în care erai liber să pleci de-aici dacă nu-ţi eram pe plac şi dacă învoiala noastră ţi se părea strîmbă. dacă ai fi vrut.procesului aveai putinţa. pentru cei de acolo sosirea ta va însemna sosirea unui duşman al constituţiei lor şi toţi cei ce veghează asupra cetăţii te vor privi cu neîncredere. din partea lui Socrate. în Tesalia.

zănatic cum este. Iar dacă părăseşti acum viaţa. Răspunsei: — Aşa cum mă vezi. Legile lui Hades. dînd ziua bună lui Cr ca şi celorlalţi. atît cît atîrna de tine. aşa cum cei cuprinşi de extazul coribantic aud zvonuri de flaut. ai să ştii îndată ce să crezi. nici dincolo. nu o părăseşti vitregit de noi. Criton. fie prin frumuseţe. Totuşi. nu te vor CRITON 65 primi cu blîndeţe. ca să ne istoriseşti. dacă vrei să spui ceva potrivnic lor. înjositor. cîţiva pe care nu-i cunoşteam. După ce vorbirăm de ajuns despre toate astea. iar dincolo. atunci mînia noastră te va urmări cît timp trăieşti. o dată ajuns la Hades. CRITON Nu. nici aici. urmaţi de alt pîlc de tineri. să te aperi în faţa celor ce cîrmuiesc acolo. dacă e ceva de capul celor care-şi zic priete-b nii tăi. căci încă n-am aflat toate lămurit. Aşadar. răspunzînd. că lupta a fost c crîncenă şi că mulţi dintre cunoscuţi şi-au găsit moartea. — Atunci aşază-te aici. iar fiecare d întreba altceva. numai aşa vei putea. fie prin iscusinţă. Socrate? Puţin înainte de a pleca. ştiind că tu. ascultă de noi. Căci ceea ce vrei tu să faci nu este lucrul cel mai bun. ţîşni din mijlocul cîtorva şi alergă spre mine. se iscase o luptă la Potideia. luîndu-mă de mînă şi zicînd: — Cum ai scăpat din luptă. ci de noi. iar acolo întîlnii destul de multă lume. şi să e facem cum am spus." Fii încredinţat. — Am luat. nu mai am nimic de spus. Mă aşezai deci. adică ţie. Şi luîndu-mă cu sine. ridicînd ochii spre poartă şi văzînd cîţiva 154 a tineri care tocmai intrau şi se dondăneau între ei. dacă vrei să stărui. surorile noastre. chiar dacă tu nu eşti lîngă ei. nu-ncape îndoială. pe măsură ce mă întrebau. zise el. alor tăi. — S-a răspîndit vestea aici. dragul meu prieten. te rugăm. ecoul acestor cuvinte răsună puternic în mine şi mă împiedică să mai aud şi altceva. iubite Criton. iar dacă pleci la Hades nu? Ba da. fiul lui Calaischros. mai drept sau mai legiuit pentru tine sau pentru ai tăi. în schimb. crezi că vor fi crescuţi şi educaţi mai bine. veni rândul meu să-i întreb despre cele de aici. Socrate. De îndată ce mă văzură venind aşa. spusei eu. nici viaţa. Şi crezi că o vor face doar dacă pleci în Tesalia. pe neaşteptate. dacă se iviseră printre ei unii mai răsăriţi. Legile. cei care intră se întîmplă să fie . Iar Critias. ţării tale şi nouă. Socrate dragă. şi apoi le povestii întîmplările din tabără. mă îndreptai cu plăcere către locurile în care obişnuiam să-mi petrec timpul. dar cei mai mulţi cunoscuţi mie. despre care abia de curînd aflaseră cei de aici. cum mai stăteau lucrurile cu filozofia şi ce mai era cu tinerii. spuse el. fie prin amîndouă. Haide. ci de oameni. nici altceva nimic mai presus de ceea ce e drept. Socrate. nesocotind învoielile şi legămintele noastre şi aducînd rău cui se cădea mai puţin. ai încercat să ne duci la pieire. fiecare în felul său. cu nedreptate la nedreptate şi cu rău la rău. iar Chai-b rephon. întorcîndu-mă după atîta vreme. dacă c vei fugi din închisoare. aflată în faţa templului regal. nu d asculta de Criton.aici. mă aşeză lîngă Critias. Intrai deci în palestra lui Tau-reas. pentru că Zeul ne călăuzeşte pe această cale. SOCRATE Atunci rămînă-aşa. te ascult. — Ai luat şi tu parte la luptă? întrebă Chaire-phon. — Şi cu destulă dreptate s-a zvonit aşa. sub ocrotirea cărora ai crescut şi nu pune nici pe copii. începură să mă întîmpine de departe. fii sigur că vorbeşti zadarnic. aşadar. CHARMIDES CHARMIDES 67 SOCRATE CHAIREPHON CRITIAS CHARMIDES 153 a Venisem în seara din ajun din tabăra de luptă de la Potideia şi. dar eşti încă în viaţă? Căci de bună seamă prietenii tăi se vor îngriji de ei. zise: — Despre tinerii cei frumoşi. că toate acestea le aud parcă aievea.

— Pe Zeus. răspunse. Iar pe cînd vorbea aşa. aproape că nici nu te-ai mai uita la chip. să te prefaci în faţa lui că ştii un leac pentru cap? Sigur ca nu. Iar ceilalţi fură de acord cu Chairephon că aşa stăteau lucrurile. Dar de ce nu-mi pui sub ochi tînărul. cînd se scoală dimineaţa. pe Charmides. unchiul meu. — Cine este. spuse. se trage la voi de departe.vestitorii şi alaiul de îndrăgostiţi ai celui. chemîndu-l aici? Nici dacă ar fi mai tînăr nu ar sta urît să intru în vorbă cu el. răspunsei. care-i eşti şi tutore şi văr. înainte de trup? Căci este din plin la vîrsta cînd să-i placă un schimb de gînduri. urmai eu. reluai eu. căci încă de copil nu era unul de rînd. iar ceilalţi toţi erau parcă de-a binelea încinşi de dragoste pentru el. de vreme ce e din neamul vostru. De altfel s-ar şi cădea să-l aibă aşa. dacă ar voi să-şi lepede straiele. Critias. Eu zisei: — Pe Heracle. este cît se poate de împlinit şi în privinţa asta. cuceritoare fiinţă. spusei. spuse. zise Critias. numai de-ar mai avea un singur lucru. să spunem că lucrul nu era de Gi. unul mic de tot. după spusele voastre. d Atunci Chairephon mă strigă: — Ei. — Aşa ceva. mă simt faţă de cei frumoşi de parcă aş fi o panglică de măsurat fără semne pe ea: 3roape toţi cei în anii tineri îmi par frumoşi. Are să vină. Charmides îşi făcu intrarea. prietene dragă. — Ai toată dreptatea. pe atît de frumoasă îi e toată făptura. cheamă pe Charmides şi spune-i că u să-l arăt unui medic. cei lrr*pliniţi ca vîrstă. către mine. căci e plin de rîvnă entru înţelepciune. Zicînd aşa. în faţa ta. — Dacă ar avea şi sufletul armonios. într-atît de vrăjiţi şi tulburaţi arătau cînd a intrat. De altfel mi se pare că el însuşi stă să vină.ce trece drept cel mai reuşit acum. — Chiar aşa. oricît de mititel ar fi fost. nu-i aşa. spuse el. — Atunci. după părerea altora şi 155 a chiar a sa. şi al cui? — îl ştii oarecum. Apoi. în ce ne priveşte pe noi. — Ai să afli îndată şi vîrsta lui şi cum arată. Aşadar c Şi în clipa aceea tînărul îmi păru minunat de bine făcut şi frumos. — Ce? întrebă Critias. Critias zise: Nu demult mi-a spus că-l doare puţin capul. . eu nu prea am măsură bună. putem să-l chemăm. paiete. bineînţeles că-l ştiu. urmă şi Critias. porunci însoţitorului său: . de altfel în urma lui yeneau şi alţi admiratori. — Dar aşa cum e. doar sa vina. dar urmăream pînă şi la copiii mai mici cum 68 PLATON CHARMIDES 69 nu mai privea nici unul într-altă parte. de ce să nu-i dezbrăcăm şi privim sufletul. întrebai eu. — Dar. cum ţi se pare tînărul? Nu e frumos la chip? — Neasemuit de frumos. are pînă şi darul poeziei. ci stăteau toţi cu ochii ţintă la el. de parcă ar fi contemplat o statuie. ba încă. de la înrudirea cu Solon. iar acum cred că e de-a binelea tînăr. fiul lui b Glaucon. Ca să-ţi spun drept. deşi nu era încă în anii adolescenţei pînă la plecarea ta. decfvăr'cu mine. N-ai nimic împotrivă. prietene Critias. pentru suferinţa de care se plîngea mai ieri. Socrate.

Socrate. d Iar eu. fără restul corpului. pe vremea cînd eram copil. în timp ce toţi cei din palestră veniră să ne împresoare de-a binelea. spusei eu. adăuga el. prinsei curaj şi. ne trăgeam într-o parte şi împingeam de zor pe vecin. şi-mi amintesc că. să se ferească „dacă vine ca un cerbuleţ în faţa leului să încerce a-şi lua prada". de bine de rău. Atunci la drept vorbind. îmi căzură ochii pe tunica lui deschisă. cele pe care le-am amintit eu acum. — Bine. simţii că iau foc. cînd mă întrebă dacă ştiam leacul pentru caP. Iar el spuse: — Atunci să-mi scriu descîntecul după vorbele tale. pînă ce făcurăm ca unul de la marginea băncii să se ridice şi celălalt chiar să cadă într-o parte. dar că în aiară de leac mai era şi un descîntec care. tînărul îmi aruncă o privire de negrăit şi dădu să mă întrebe ceva. căci în felul aces-b ta îţi voi arăta mai deschis totul în ce priveşte descîntecul.Şi aşa se întîmplă. dacă era °stit o dată cu folosirea leacului. şi la fel. Sau nu ţi-ai dat seama că aşa stau lucrurile şi că aşa spun ei? — Ba da. anume ce este cu el. L-am învăţat cu prilejul unei expediţii. atunci. despre care se zice că au şi darul de-a te face nemuritor. mă cam pierdui cu firea şi mi se tăie îndrăzneala de mai înainte de a crede că pot lesne să stau de vorbă cu el. Eu îi spusei că este o anumită buruiană. care este zeu. răspunse el. mai spune că aşa cum nu trebuie să încerci a vindeca ochii fără să vindeci capul şi nici capul fără trup. îi dădea putere de70 PLATON CHARMIDES 71 plină de tămăduire. Totuşi. ei îi spun că nu se pot încumeta să-i vindece doar ochii. eram nedumerit în ce fel să-ţi arăt care-i e virtutea. Charmides. pe bună dreptate. iar tocmai aceasta e pricina pentru care cele mai multe boli rămîn nevindecate de medicii greci. faptul că ei nu ţin seama de întregul a cărui îngrijire ar trebui s-o . prietene. încetul cu încetul. 156a — Dacă vreau. „Numai că Zalmoxis. — Atunci crezi şi tu că felul lor de-a judeca e bun şi îl primeşti? — Mai mult ca pe oricare. sau chiar dacă nu vreau? Iar el. ci trebuie să-i îngrijească în acelaşi timp capul spre a-i însănătoşi ochii. îmi regăsii îndrăzneala. nu rareori e vorba de tine. făcu să se petreacă un lucru de tot hazul: căci fiecare dintre noi. iar cînd. chiar. regele nostru. pe cînd fără descîntec buruiana nu servea la'nimic. că ştiam. — E bine dacă e aşa. e la fel nicLtrupul fără suflet. cei aşezaţi. Iar tînărul veni să se aşeze între mine şi Critias. atunci cînd vine la ei cineva cu durere de ochi. auzind că mă aprobă. Aşa c se face că. je ia unul dintre medicii traci ai lui Zalmoxis. mă înfier-bîntai şi spusei: Aşa stau lucrurile. ca tînărul să se aşeze lîngă noi. Adineauri.îi răspunsei. scumpul meu prieten. ci totul se petrece cum poate ai şi auzit-o de la medici mai buni. mă pierdjai cu firea şi mă gîndii cît de priceput e ra poeluTCydias în cele ale dragostei. în legătură cu un tînăr frumos. şi cu descîntecul nostru. să nu-şi închipuie bolnavul — căci ar fi ceva tare necugetat — că poate să-şi vindece capul singur. Venind spre noi. cînd sfătuia pe cineva. ei încearcă să îngrijească şi să vindece partea prin tot. — Care este? întrebă el. despre un fel de leac care nu-ţi poate însănătoşi capul singur. E vorba într -adevăr. dînd un regim pentru trupul întreg. zise el. căci eu însumi mă simţeam acum sub robia unei astfel de făpturi. Charmides. te-am văzut împreună cu Critias acesta. spusei eu. dar ştii şi numele meu? — N-ar sta frumos să nu-l ştiu. rîzînd: — Dacă te fac să vrei. printre cei de vîrsta noastră. faţă de ce-i spunea Critias în legătură cu leacul pe care laş cunoaşte. Iar tracul acesta arăta că medicii greci spun.

care sînt. unchiul tău. nu? — Da. Atunci Critias. a fost slăvit. îmi spuse într-adevăr că nu-i era lesne. Charmides. ca şi de Solon şi de mulţi poeţi. spre a7 fi descîntat cu descîntecele trace. tu singur să-mi răspunzi dacă eşti de părerea acestuia şi spui că ai parte îndeajuns de înţelepciune. spunea el. auzindu-mi vorbele. nu-mi pari să stai sub nici unul dintre înaintaşii tăi. atît cele rele cît şi cele bune ale trupului şi ale fiinţei noastre întregi. aşa cum spune Critias. fără de cealaltă. neamul tău după tată. se îngrijeşte cu anumite descîntece. atunci n-aş avea ce să fac pentru tine. toate se trag din suflet. dacă l-ar sili să-şi facă şi cugetul mai bun.întreprîndă şi că. e fi-b resc că ai întîietate în toate. tinere. cum prevedea 72 PLATON CHARMIDES 73 străinul. Charmides începu prin a se roşi. revărsîndu-se din suflet 157 a aşa cum se răsfrîng de la cap asupra ochiului. de Anacreon. „Căci dacă. Aceasta şi este greşeala pe care acum o săvîrşesc oamenii. într-adevăr. se deosebeşte nu doar prin înfăţişare. iar nici în celelalte. — Bineînţeles că se şi cuvine. drag fiu al lui Glaucon. zise el. după cîte ni se spune. spuse: — O adevărată binefacere s-ar dovedi pentru tînă-rul acesta durerea lui de cap. Dar iată cum stau lucrurile. că încearcă să devină un fel de medici ai cîte unei părţi. este cu neputinţă ca partea să se simtă bine. la rîndul lor. Prin urmare. nici de vreunul mai de neam ori mai frumos. atunci nu-ţi mai trebuie nimic. dă lesne sănătate atît b capului cît şi trupului întreg. să te deosebeşti de ceilalţi în toate aceste privinţe. virtute şi alte aşa-zise 158 a haruri. atunci fericită odraslă — spusei eu — au mai pus pe lume părinţii tăi./lar sufletul. ai parte de înţelepciune şi dacă eşti chibzuit îndeajuns. şi o făcu într-un fel ales. dacă însă tu crezi că ai totuşi nevoie de ele. cît şi restul trupului s-o ducă bine. înainte de a ţi se da leacul. iar la rîndul său. ţi-aş putea da leacul pentru cap. potrivite să dea prin întrunirea lor vlăstare mai frumoase şi mai demne decît cele din care te tragi tu. Nimeni din părţile astea. nici dintr-ale lui Abaris din miazănoapte. după cîte spune acesta." Şi mă îndemna cu toată tăria să nu mă las convins a face într-altfel nici de către cel bogat. dacă însă nu. Apoi îmi dădu răspunsul. iar dacă şi în privinţa înţelepciunii ori a celorlalte. nici să nege ce-l d întrebam. fiul lui Dropide. se naşte în suflete înţelepciunea. nu stă mai prejos de vreunul. spusele şi gîndurile frumoase Din aceste spuse şi gînduri. Ca urmare. drept unul cu totul ales prin frumuseţe. nu recunosc că sînt chibzuit. Charmides. ori dacă te crezi lipsit de ea. ci înseamnă că ţi se poate da leacul c pentru cap. nici să confirme. ori de cîte ori mergea în solie pe lîngă regele cel mare sau pe lîngă vreun altul." Căci. dacă vrem ca deopotrivă capul. neamul mamei tale la fel. spunea el. mai ales sufletului trebuie să-i dăm îngrijire. se şi potrivea cu vîrsta lui să se arate niţel sfios. în clipa aceea. făcîndu-se încă mai frumos parcă. adăugă el. eşti din fire bine înzestrat. al lui Critias. Dacă. Cu o astfel de obîrşie. că în rîndul celor de acum el se arată din plin a fi cel mai înţelept tînăr. cîte sînt ale vîrstei. el îmi spunea: „Să nu te laşi înduplecat să îngrijeşti capul nimănui care nu-şi va fi dăruit mai întîi sufletul spre îngrijire descîntecului. — Atunci află. o. ci şi prin ce zici tu că aduce descîntecul: înţelepciunea. pare-se. n-a fost om mai mîndru şi mai demn decît Pyrilamp. însă vreau a să-ţi spun despre Charmides că. Arătîndu-mi deci leacul şi descîntecul. Charmides dragă. spusei eu. atunci în acelaşi timp declar ceva care e nepotrivit de . spusei e eu. dacă se iveşte şi stăruie în noi. căci printre cei de aici nu ştiu pe vreunul care să poată lesne arăta alte două spiţe ale atenienilor. iar întreg acest neam nu e mai prejos decît celălalt. care. Eu aşadar înţeleg să-l ascult — căci i-am c Jurat-o şi trebuie să mă supun — iar dacă tu pri-aeŞti să-ţi dăruieşti întîi sufletul. vindecîndu-şi capul. Ca înfăţişare exterioară. dacă acesta nu se simte bine. printre cei de vîrsta lui. atunci trebuie făcut descîntecul. jjjci dintr-ale lui Zalmoxis.

fiindcă ştii greceşte. adăugai eu. — Dar la citit? S-o facă iute sau cu încetineală? — Iute. nu felul de a face potolit lucrurile. e drept. — S-ar părea. de nu. — Dar în materie de pugilat ori de lupte atletice. — Atunci. nu c face parte înţelepciunea din rîndul celor frumoase? — întru totul. să fie mai frumos pentru un grămătic dacă scrie aceleaşi litere repede ori încet? — Repede. a — Iar la alergat şi sărit. Căci răspunde-mi. — Atunci în cele trupeşti. fiind în tine. — Da. aş cerceta-o împreună cu tine. este limpede că. arată-ne ce crezi tu că este înţelepciunea.spus despre sine şi-i înfăţişez pe Critias acesta şi pe toţi cărora le par chibzuit drept nişte mincinoşi. în ce priveşte corpul. zise. Dacă deci îţi face plăcere. spusei eu. ca să putem judeca dacă o ai ori nu. însemna să înfăptuie'şti toate măsurat şi liniştit. aşa să fie? Se zice. ca şi în toate isprăvile corpului. că trebuie să cercetăm împreună dacă ai ori nu ce te întreb. dar apoi afirmă că ânţelepciunea. că oamenii potoliţi sînt înţelepţi. să vedem însă dacă se spune cu rost. zisei eu. şi în toate celelalte. — Aşadar. încheie el. răspunse el. înţelepciunea îţi trezeşte 74 PLATON CHARMIDES 75 j un simtămînt din care ar putea izvorî gîndul în legă-itură cu ce şi cum este. |Mi se pare. răspunse el. nici eu să nu pun în joc lea." Iar eu zisei: — Ce-mi spui tu mi se pare cu noimă. Mi se pare. — Dar îmi face cea mai mare plăcere. Aceasta dovedeşte deci. ci agerimea e mai înţeleaptă. b La început el şovăi şi aproape că nu voi să răspundă. Cred. atunci ai şi o părere despre ea. n-ai putea să-mi spui cum ţi se arată ţie lucrurile? — Poate că da. nu? — Da." — Oare. începui eu. că aceea ce cauţi tu este un fel de-a face potolit lucrurile. cît cel de a le face repede de tot şi ager este cel mai frumos. Ori nu? — întru totul. dacă ea e ceva frumos. Charmides.1 mai bine. câ nu felul de a face potolit lucrurile. aŞa încît cercetează cum crezi tu că e mai bine. Iată. într-un cuvînt. poate că am să par nu tocmai la locul meu — astfel încît nu prea ştiu ce să răspund. nu e la fel? — Din plin. Căci 159 a leapărat că. aşa încît nici tu să nu fii silit a spune ce nu vrei. dacă ai parte de wţelepciune. întrebai eu. dacă în schimb recunosc şi mă laud singur. să lăsăm lucrurile cum sînt. după gîndul său.e cui fără a te fi cercetat. Charmides. Sau nu crezi aşa? — Ba o cred. Dar să faci lucrurile cu înţelepciune e ceva frumos. spuse el. spuse el. — Negreşit că şi să cînţi cu repeziciune la cithară ori să te lupţi cu agerime e mai frumos decît s-o faci liniştit şi domol. nu sînt frumoase cele ce se petrec cu agerime şi repede. că în felul următor ar fi . — Aşadar. pe cînd cele greoaie şi potolite sînt uri te? — Aşa se pare. . în mers ca şi în vorbă.

sînt cele mai frumoase cînd se petrec potolit şi încet. o. fie în mers. îndreap-tă-ţi bine atenţia şi. şi dacă te gîndeşti la felul cum înţelegi spusele cuiva. zise: — Mi se pare că înţelepciunea este ceea ce-l face pe om să se ruşineze şi să fie ruşinos. CHARMIDES 77 . — Iar uşurinţa. atunci din nou. — Dar reamintirea şi întipărirea în minte. fie în vorbă. atît cele trupeşti cît şi cele sufleteşti. — Prin urmare toate. dîndu-ţi seama cum anume te-a făcut să fii înţelepciunea din tine şi de ce natură este ea spre a te putea face aşa. spuse el. — Aşa este. nu cred că omul mai po76 PLATON |se şl tolit şi care din greu ia hotărîrea sau îşi întreprînde b cercetarea este vrednic de laudă. iar nu fiindcă e potolit la culme? — Da. — Ceea ce înseamnă că nu felul de a face potolit lucrurile reprezintă înţelepciunea şi nici viaţa chibzuită nu e cea potolită. Dintre cele două fec luri de a făptui în viaţă. — S-ar putea. după judecata noastră. mai degrabă decît de un fel de a fi potolit ? — E drept. tot ce e mai frumos nu e oare aşa printr-o agerime deosebită. nu înseamnă să înveţu mai repede. de cele mai multe ori faptele potolite stau în privinţa frumuseţii sub cele intense şi iuţi. să înveţi mai măsurail şi mai încet? — Da. sDacă aşadar. înţelepciunea a fost rînduită printre cele frumoase. Iar tînărul zîmbind puţin şi cufundîndu-se stăruitor în sinea sa. şi la arta grămăticului. ce anume ţi se pare că este. căutînd în sinea ta. ea fiind un fel de sfială. spuse el. potrivit cu dovada aceasta. — Şi puterea de pătrundere a cugetului. pe cînd greutatea. zise el. atunci nici înţelepciunea n-ar putea consta în a făptui potolit rnai degrabă decît cu intensitate şi iuţeală. cel potolit nu ne-a apărut defel. şi în vrerile inimii. şi nici viaţa tihnită nu poate fi mai chibzuită decît cea însufleţită. nu e ceva mai frumos cînd se petrece repede şi intens. — îmi pari a vorbi drept. zise el. ori intens şi repede? — Intens şi repede. sau într-o măgură prea mică. — Insă chiar în cercetările pe care le întreprînde Cugetul. chibzuind deci laolaltă toate acestea. spusei eu. ne par mai frumoa(se prin repeziciune şi agerime decît dacă sînt încete potolite. întrebai. ce este mai frumos: e să înveţi uşor ori greu? — Uşor. Charmides. — Iar a învăţa pe un altul.— Pe de altă parte. a citharistulul Şi la orice. nu ţine 160 a ea de agerimea lui. zisei eu. — Aşadar. prietene. de vreme ce i se cade să fie frumoasă. ci acela care le să-vîrşeşte cît se poate de repede şi lesne. Charmides. iar faptele săvîrşite cu agerime s-au dovedit a nu fi mai puţin frumoase decît cele potolite. — Dacă e aşa. de vreme ce. mai degrabă decît potolit şi încet? — Da. mai frumos decît cel ager şi cu vlagă. Socrate. spune-mi frue mos şi bărbăteşte. fie în d altceva.

— Deci nu e vorba doar de ceva frumos. — Aşa mi se pare. fiindcă se întîmplă să fie un bine. prin orice meşteşug. 347. dar că ne vom şi lămuri cum stă lucrul. o. — Şi totuşi nu le săvîrşeaţi „pe ale voastre". . prietene. — Dar ce însemnătate are. — Fiindcă.'Vezi deci dacă ţi se pare drept ce spun. că lucrurile acestea sînt spuse pe bună dreptate. Odiseea. sau să faci orice lucrare. căci nu interesează nicidecum cine a spus-o. — După cît se dovedeşte. Mi-am amintit adineauri de cele ce auzeam spunînd pe cineva. XVII. — Aşa mi se pare. spusei. sau de la vreun alt învăţat. — Probabil de la un altul. în măsura în care scrisul şi cititul sînt şi ele o treabă. m-aş mira: îmi pare într-adevăr că e vorba de o cimilitură. — Acum vorbeşti drept.Fie. pe Zeus. anume că a fi chibzuit înseamnă să te îndeletniceşti cu ale tale. reluai eu. — De ce spui asta? întrebă el. sfiala în acelaşi timp este şi nu este ceva bun. Nu crezi că face şi grămăticul ceva. 16i — Dar spune-mi. cum spui. — Şi să vindeci. ci şi de ceva bun. zise Char-mides. — Aceasta nu înseamnă că oamenii chibzuiţi sînt şi buni? — Da. şi nu aţi scris voi deopotrivă numele duşmanilor voştri ca pe ale voastre şi ale prietenilor? — Pe toate. dar nu ai încuviinţat adineauri că ea e ceva frumos? Din plin. — Dar îl vezi scriind şi citind numai numele său? Nu vă învăţa el scrisul pe voi. copiii. sau să înalţi case sau să teşi. zise el. spuse el. — Pare-se. dacă face buni pe cei la care se iveşte. b — Văd şi eu. nu în felul cum a vorbit. spuse Critias. zise el. 78 PLATON CHARMIDES 79 — O. — Dar poate fi bun ceva ce nu-i face pe oameni să fie buni? — Desigur că nu. recunoscu el. zise el. Socrate. atunci cînd scrie ori citeşte? — Fireşte că o cred. — înseamnă deci că înţelepciunea nu poate fi un fel de sfială. este un fel de a face treabă. căci nu e de la mine. — însă înţelepciunea este un bine. Iar eu zisei: 1 Homer. — Fireşte. hoţomanule. lucrul acesta l-ai auzit de la Critias. Socrate. — Atunci înseamnă că făceaţi treabă de prisos şi că eraţi lipsiţi de chibzuinţă făcînd aşa? — Nicidecum. de la cine l-ara auzit? — Nici una. a şi gîndit cel care a spus că înţelepciunea înseamnă să te îndeletniceşti cu ale tale. răspunsei. pare-se. în timp ce sfiala nu e mai degrabă un bine decît un rău. Dar ia vezi cum ţi se pare următorul gînd despre înţelepciune. iar nu răi. ci doar dacă lucrul e spus pe bună dreptate ori nu. — Dar sint. nu crezi că Homer vorbeşte bine cînd spune: Sfiala nu e bună clnd se iveşte la omul nevoiaş1? — O cred.

— Nu. după cît se pare. prea scumpe Critias. dar vezi să nu fie o piedică pentru cel care. — Sînt ei deci chibzuiţi. dar în acelaşi timp îi privea de sus pe Char-rnides şi pe ceilalţi. Critias trăda limpede. Charmides. — Dar. cel ce zicea că a fi înţelept înseamnă a te îndeletnici cu ce-i al tău. tînăr cum este. După ce cu greu se stăpînise la început. aşa cum spuneam adineauri. dar s-ar putea ca nici cel care a spus-o să nu prea fi ştiut ce avea în minte. spuse el. zise el. că se fră-mînta. de cîtăva vreme. — însă. — Poate. — Ce să fie. aruncîndu-i o privire. n-o ştie nici acela? — Dar. la anii tăi şi cu preocupările tale. privind către Critias. şi preiau totul asu-pră-mi. părea să fie un om cu totul iscusit. Sau ai auzit-o de la unul mai slab la minte. spuse. — Frumos faci. sau şi ce-i al altora? — Şi ce-i al altora. Iar Charmides. atunci aş cerceta mai bucuros împreună cu tine dacă e ceva adevărat ori nu în spusa aceasta. fără să se atingă de ce-i al altuia.— Bineînţeles. că toţi meşteşugarii fac o treabă? — Fireşte. — Atunci ei îţi par a face doar ce-i al lor.— Nu mi se pare. aşa cum o face un poet împotriva actorului ce-i recită prost opera. mi se păru mtr-adevăr că era tocmai cum bănuisem mai înainte: Lae la Critias auzise Charmides răspunsul acesta cu "Privire la înţelepciune. aşadar. ci făcînd şi făptuind fiecare pe ale sale? . Şi pe cînd spunea aşa surise. Oare încuviinţezi şi ce întrebam eu adineauri. dacă tu nu ştii ce a gîndit cel care-a spus că înţelepciunea înseamnă să te îndeletniceşti cu ale tale. fiind greu de ştiut ce poate să însemne: să te îndeletniceşti cu ale tale. Dacă deci încuviinţezi că înţelepciunea este ceea ce spune el şi iei asupră-ţi s-o dovedeşti. ţi se pare cumva că o cetate ar fi bine rînduită sub o lege care ar cere ca fiecare să-şi ţeasă şi să-şi spele haina. Celălalt nu mai rabdă şi-mi păru că se mînie. căci nu putea fi aşa de nerod. pare-se. spusei eu. nu e defel de mirare să n-o ştie. astfel că. la fel ceşcuţa. să-şi facă singur încălţămintea. Charmides? — Nicidecum. — Atunci cu atît mai mult îmi vine să cred că punea în joc un fel de cimilitură. că. — Cum altfel? — Atunci. — Dar o încuviinţez. e firesc ca tu să o ştii. înţelepciunea n-ar putea consta în a te îndeletnici cu ce-i al tău şi în a săvîrşi lucrurile chiar aşa cum am arătat. spusei eu. susţinînd că înţelepciunea înseamnă să te îndeletniceşti cu ce-i al tău. 1 — Vorbea deci ca într-o cimilitură. pe Zeus. spusei eu. vine să declare apoi că nimic nu se . îi spuse: — Aşa crezi tu. acest „a te îndeletnici cu ce-i-. urmărind să nu fie el cel care să dea socoteală de răspuns. peria şi toate celelalte. ci cela162 a 80 PLATON CHARMIDES 81 163 a lalt. al tău"? Poţi să mi-o spui? — N-o ştiu eu însumi. — Nimic în ce mă priveşte. în schimb. prefăcîndu-se înfrînt. spusei eu. acum nu mai putu s-o facă. îl îmboldi astfel. zisei. spuse el. o societate înţelept rînduită ar fi şi bine rînduită. nefăcînd doar ce-i al lor? — Ce-i împiedică să fie? zise el.

totuşi. b — Aşa mi se pare. atunci cînd nu are parte de frumuseţe. hotărăşte acum din nou. ci şi Hesiod. cînd rosteşti un nume. afirm desluşit că făptuirea celor bune înseamnă înţelepciune. ci ce spui tu. — Dar n-o cred deloc. socotesc eu. — Nu e deci chibzuit cel ce făptuieşte lucruri rele. spusei eu. — Nu ai zis tu. să fie chibzuiţi? — O spuneam. ci doar pe cele bune. că oamenii care Jăptuiesc ce-i al altora sînt chibzuiţi. Am învăţat de la Hesiod . Trezi oare că el. 309. Critias. face lucruri folositoare şi pentru sine şi pentru cel pe care îl vindecă. făptuieşte ce trebuie cel care face aceasta? — Da. spuse el. Şi mai trebuie spus despre Hesiod că socotea proprii fiecărui om numai asemenea făptuiri. Munci şi zile. Aşadar. 82 PLATON CHARMIDES 83 — Dar fireşte. cine nu face lucruri bune. după cum nu-s acelaşi lucru nici a munci şi a face. nu ţi se pare aşa? — Să lăsăm asta deoparte. zise el. nu sînt acelaşi lucru a face şi a făptui? — Nu. dacă ar fi numit munci. de ceva mă mir: că-ţi închipui despre oamenii chibzuiţi că nu-şi dau seama că sînt chibzuiţi.împotriveşte ca şi cei care le fac pe ale altora să fie chibzuiţi. căci într-adevăr. spusei eu. pe cînd pe cele dăunătoare le socotea străine omului. acum cercetăm nu ce mi se pare mie. ca oricare altul cu judecată. pe cînd pe cel care face lucruri bune şi nu rele îl socotesc aşa. se prea poate să vorbeşti adevărat. căci de la Prodicos m-am deprins să aflu nenumărate asemenea distincţii între cuvinte. anume că numeşti pe cele familiare cuiva şi „ale sale" bune. vasăzică. spuse acesta. a privit creaţia drept deosebită de faptă sau de muncă. dar ce-i cu asta? — Să zicem că nimic. zise el. fapte. pe cele create frumos şi folositor el le numeşte opere. — Medicul însă şi ştie neapărat cînd anume vindecă şi cînd nu? Şi fiecare dintre meşteşugari . r mai fi spus că nu-i revine nici o ocară ciubotarului şi vînzătorului de săraturi şi celui ce-şi vinde trupul? Nu e de crezut. trebuie socotit că numeşte înţelept pe cel ce făptuieşte pe ale — O. spusei eu. nu este chibzuit pentru mine. cum vrei tu s-o numeşti.după cîte spune el: „Nici o muncă nu e o ocară"2. 164 a — în fapt. spuse el. că nimic nu împiedică pe meşteşugari ca. iar creaţiile de opere bune. iar acţiunea de a crea aşa ceva este o muncă şi o faptă. Eu te las să statorniceşti fiecare nume cum vrei tu. pe cînd munca nu este niciodată de ocară. într-adevăr. sau creaţia lor. aproape că ţi-am ghicit gîndul. a munci şi a făvtui activităţi ca acelea de care ai vorbit tu acum. — Aşadar. făcînd ce-i al altora. mai lămurit şi de la început: oare făptuirea-celor bune. — Să fi recunoscut eu. — Ţie. cînd am recunoscut că sînt aşa cei care fac ce-i al altora? — Dar. însănătoşind pe cineva. dar spune-mi dacă ţi se pare că un medic. Socrate. puţin mai înainte. de îndată ce ai început să vorbeşti. întrebai eu. pe aceasta o socoteşti tu înţelepciune? — într-adevăr. iar ceva creat uneori este de ocară. desigur. — Nu este chibzuit cine făptuieşte ce trebuie? — Este chibzuit. Astfel încît şi Hesiod. zise el. 2 Hesiod. zise el. ci rele. preascumpule. numai că trebuie să-mi arăţi la ce lucru te gîndeşti.

şi nu este cazul să ne îndemnăm la aşa ceva unii pe alţii. o face chibzuit. în loc de „voie bună". căci ea aduce sănătatea. — Dar. — La fel şi medicina este a şti ce e sănătos. şi mă unesc în gîhd cu cel care a pus pe frontispiciul templului jimDelfi aceste cuvinte. după cîte se pare. — Pe deplin. nu e cu putinţă. şi Zeul rosteşte. numai că lucrul nu stă aşa. Totuşi. aş răspunde că nu-i mic folosul. Acum însă b lnţeleg să dau socoteală de lucruri. mai degrabă decît să încuviinţez că omul este înţelept fără să se cunoască a pe sine. ceea ce şi trebuie să fi fost în mintea celui ce a pus inscripţia. — Iată că şi încep. spusei eu. în cazul că n-ai 84 PLATON CHARMIDES 85 vrea să recunoşti că înţelepciunea înseamnă a se cunoaşte pe sine. medicul să nu ştie el însuşi ce ispravă a făcut. atunci m-aş grăbi să dau îndărăt şi nu m-aş sfii să spun că n-am vorbit drept. sau nu spuneai aşa? — într-adevăr. spusei eu. — Dacă deci. în ce mă priveşte. dar deslu-lt cu totul nu era nimic în ce spuneam. Socrate.ştie cînd aduce un folos cu lucrarea pe care o săvîrşeşte şi cînd nu? — Poate că nu. zise el. poate că eu. ci la dreaptă chibzuinţă. ce operă spun eu că . anume a şti de sinş. şi a şti ceva. pe „nimic prea mult" şi „chezăşia poartă cu ea nenorocirea". dar poate că un altul ar crede că ele înseamnă altceva. răspunsul pe care vrem să-l aflăm. făptuind cu folos. deci aşteaptă pînă ce vom fi făcut cercetarea. ceea ce mi se pare că s-a şi întîmplat cu cei care au pus pe frontispiciu celelalte cuvinte. ca. doar: fii înţelept. înţeleg din plin să-ţi spun dacă sînt sau nu de părerea ta. un rod tare bun. c — Se întîmplă aşadar. aceasta şi afirm că înseamnă înţelepciune: a se cunoaşte pe sine. făptuind cu folos sau cu pagubă. către cei ce intră statornic. m-ai întreba. căci „cunoaşte-te pe tine însuţi" şi „fii înţelept" sînt acelaşi lucru. Dacă înţelepciunea înseamnă a cunoaşte ceva. nu? — Este. apoi. cînd făptuieşte cu folos.Dacă tu ai crede că din cele recunoscute de mine mai înainte trebuie să tragi această încheiere. — Aşadar. Căci într-un fel. ci eu însumi caut statornic. ca ştiinţă a construirii. tu îmi faci întîmpinări ca şi cum eu aş spune că ştiu cele despre care te întreb şi ca şi cum n-ar atîrna decît de mine să-ţi încuviinţez spusele. fiindcă a se simţi cu voie bună e nu se potriveşte aici. împreună cu tine. deosebit de întîmpinările oamenilor. dacă eşti şi tu de aceeaşi părere. cum o spun eu şi o 165 a arată cuvintele scrise. — Atunci fă-o. într-adevăr. de ce folos ne este şi ce roade aduce. m-ai întreba despre arhitectură. poate că tu ai avut dreptate. iar nu drept o întîmpinare din partea Zeului către cei ce intră. — Dacă. sau poate au făcut-o spre a pune şi ei drept inscripţii sfaturi la fel de folositoare. atunci e limpede că e vorba despre un fel de-a şti. fiindcă nu-l ştiu eu însumi. Căci aceştia priveau pe „cunoaşte-te pe tine însuţi" drept un sfat. după cîte mi se pare. ca fiind un interpret al celor divine. spuse el. numai că nu-şi dă seama că e înţelept? Dar aşa ceva. Numai că o spune în chip mai enigmatic. spui tu. el făptuieşte chibzuit şi este om înţelept. Pricina pentru care. — Sînt. ele îmi par într-astfel înscrise acolo ca şi cum ar fi o formă de întîmpinare a Zeului către cei ce intră. Pe măsura cercetării însă. spusei eu. gravîndu-le pe primele. spun toate acestea este următoarea: las la o parte tot ce a fost mai-nainte. cîteodată. Desigur că aşa întîmpină Zeul pe cei ce intră în templu. Critias. spuse el. pe temeiul faptului că medicina e cunoaşterea a ce e sănătos. o. Socrate.

spuse el. căci îmi pari a rosti ceva chibzuit. de vreme ce spui că înţelepciunea înseamnă a se cunoaşte pe sine. Fii atent e doar la dovadă şi vezi ce va reieşi din înfruntarea ei. cercetez dovada în primul rînd pentru mine însumi. dar faci. după cum nici celelalte nu sînt aidoma între ele. în cazul lor? Nu poţi. în cazul ştiinţei de a calcula sau al geometriei. spusei eu. anume cunoaşterea cărui lucru. — Spune-mi deci. De pildă calculul poartă asupra a ce e cu soţ şi fără soţ. preabunule. Socrate. un lucru care să fie deosebit de înţelepciunea însăşi. aceea ce spuneai adi-l neauri că nu faci. aş răspunde: locuinţele. dacă spun ori nu ceva cu rost. Tu nu pui bine întrebarea. ce operă frumoasă şi demnă de numele ei produce Haide. să-mi arăţi şi tu un asemenea i66a produs. dar ceva pot să-ţi arăt. să fie şi cunoaşterea a ce nu ştii. răspunde-mi. Iar ţie nu-ţi rămîn defel ascunse acestea. prin urmare.aşadar. ori al hainei în cazul ţe-sâtoriei. o aduce fiecare dintre aceste ştiinţe. cînd nu-l ştiu? Dar îţi mărturisesc că acum tocmai acest lucru îl fac. ci în timp ce toate celei lalte ştiinţe poartă asupra a altceva. — Atunci curaj. — Altceva sînt. spune. o. I lasînd deoparte problema care e în joc. nesocotind faptul că e combătut Critias sau Socrate. nu crezi şi tu că este un cîştig pentru aproape toţi oamenii să desluşim felul cum stau lucrurile în fiecare problemă? — Ba o cred. într-adevăr. sau al altor numeroase produse din acestea. care s-ar putea indica în cazul multor meşteşuguri? Poţi. — Dar. tu însă pui întrebarea ca şi cum ar fi aidoma. spuse el. de vreme ce este a ce ştii? 167 a — Da. — Unde ajungi! zisei eu. nu asupră-le. iar la fel şi cu celelalte meşteşuguri. singur omul înţelept se va cunoaşte pe sine şi va fi în stare să cerceteze ce ştie şi ce nu. — Atunci. încuviinţezi? — Fireşte. îţi închipui că te contra-Zlc din vreo altă pricină decît cea care m-ar face să 86 PLATON CHARMIDES 87 d mă supun cercetării şi pe mine. spuse. anume urmăreşti să mă combaţi. căci înţelepciunea nu e. — Spune-mi deci şi despre înţelepciune. o ştiinţa aidoma altora. deosebit de ştiinţa însăşi. din teama de a nu mă trezi închipuin-du-mi că ştiu un lucru. cu cercetarea ta. ce afirmi cu privire la înţelepciune? 1 — Afirm. singură aceasta este a ei înseşi ca şi a celorlalte cunoaşteri. la măsura în care se deosebeşte înţelepciunea de toate celelalte ştiinţe. ca fiind ştiinţa despre sine. Socrate. şi răspunde la întrebări cum vei crede de cuviinţă. cît. Trebuie deci ca şi tu. cred. anume în ce raport de cantitate sînt ele faţă de ele însele şi între ele. — Tocmai despre acest lucru e vorba. prin firea ei. opera je felul casei în arhitectură. aici ai şi ajuns. a fi cu soţ şi fără de soţ decît calculul însuşi? — Cum altfel? — La fel. într-adevăr. dintre toate cunoaşterile. Socrate. înţelepciunea. de asemenea va fi în stare să-i iscodească în ce ştiu şi cred ei . tu în schimb întrebi de o asemănare a ei cu celelalte. Iar eu îi spusei: — Ai dreptate. dar altceva sînt greul şi uşorul faţă de cîntărit el însuşi. ştiinţa cîntăritului este a greutăţii mai b mari sau mai mici. spuse el.produce. să poţi răspunde celui ce te întreabăoCritias. aceasta singură aduce cunoaşterea celorlalte cunoaş4 c teri. că. care este.şi a ei înseşi. a cui cunoaştere este ea. sau poate şi pentru ceilalţi din jurul nostru. în ce mă priveşte. Sau nu e aşa? — Aşa din plin. spusei. iar în ce priveşte pe ceilalţi. — Aşadar. — Aşa voi şi face. Numai că lucrul nu stă aşa. răspunse el. întrebai.

apoi. spuse el. dar care să se vrea pe sine şi alte voinţe. cu voia Zeului mîntuitor. încearcă să vezi. — Dar o părere care să fie a părerilor şi a ei înseşi. — însă vorbele noastre sînt ciudate. căci eu nu sînt în largul meu. a şti că ştii cele ce ştii şi că nu ştii le ce nu ştii. după cîte bănuiesc. mai întîi dacă e ori nu cu pub tinţă acest lucru. zise el. să spunem că există totuşi una care nu este cunoaştere a nici unei învăţături. prietene. Trebuie s-o cercetăm. în cazul că lucrul stă aşa cum ai spus tu adineauri. fără să gîndească nimic despre ce gîndesc celelalte? — Defel. caută să vezi. deşi e vedere. — Nu. el ţi se va părea. nu mi se pare. care să nu urmărească un bun oarecare. Gîndeşte-te: ţi se pare că poate exista o vedere care să nu fie a lucrurilor pe care le prînd celelalte vederi. în alte privinţe. dar de nici o ameninţare? 168 a — N-am aflat. ci să fie vederea ei înseşi şi a celorlalte vederi. ai aflat despre vreo teamă care să fie teamă de sine şi de alte temeri. — Ai putea cumva spune că există o dragoste care să nu fie dragoste de nimic anumit. j 88 PLATON CHARMIDES 89 c — Ţi se pare cumva că există vreo dorinţă care să nu fie dorinţa nici unei plăceri. spusei eu. Aşa ceva spui tu? — Aşa ceva. dar care în fapt nu prînde nimic din ce prînd celelalte simţiri. — Atunci din nou. şi că ea nu prînde nici o culoare. cu privire la toate simţirile. zise. Iată. dar se vede pe sine şi alte vederi. Să-ţi spun în ce privinţă nu sînt? — Hotărît. încerci să vezi un asemenea lucru. ca şi faptul de a nu auzi? — Nici aceasta. să însemne aceasta altceva decîî că există un fel de cunoaştere care e îndreptată asupra ei şi a altor cunoaşteri. căci dacă. — într-un cuvînt deci. care e-ar fi folosul ştiind aceasta. ţi se pare ţie că poate exista una ca asta? — Pe Zeus. după cîte cred eu. în ce cred ei că ştiu fără să ştie — singur el printre ceilalţi oameni. — Şi nici vreo voinţă. ci a ei înseşi şi a altor dorinţe? — Nu. dar să se prîndă pe sine şi celelalte auzuri. ci cunoaştere a ei înseşi şi cunoaştere a celorlalte cunoaşteri? . după cîte se pare. desigur. într-adevăr. fireşte. spusei eu. Critias dacă nu te dovedeşti a fi mai în largul tău decît mine asupra acestor probleme. ba chiar a lipsei de vedere. adică a se cunoaşte pe sine: să ştii ce ştii şi ce nu ştii. să cercetăm ca la început. iar acest lucru înseamnă a fi chibzuit şi înţelepciunea. şi la fel. ci doar de sine şi de oricare altă dragoste? — Nu cred. — Dar un auz care să nu prîndă nici un glas. dacă ţi se pare că există vreo simţire a simţirilor şi a ei înseşi. — Pe de altă parte. — Iar despre cunoaştere. — Cum şi unde? — în cazurile de mai jos. precum şi asupra neştiinţei?) — E din plin aşa. dacă aşa ceva e cu putinţă.că ştiu fiecare. cu neputinţă. — Nu mi se pare.

dragul meu. b — Vorbeşti bine. mai uşor. nu va fi el şi mai mic. altele ca greu de acceptat? Căci la 90 PLATON CHARMIDES 91 mărimi. dacă se va vedea pe ea însăşi. că lucrurile stau 169 a aşa. nu spunem noi că are capacitatea aceasta. nu? — întru totul. — La fel. însă decît cele faţă de care celelalte sînt mai mari el să nu fie mai mare. Neapărat. ca el însuşi să fie şi mai mare şi mai mic decît sine. întrucît nu există nici un alt îndoit decît al jumătăţii. la căldura ce s-ar arde pe sine şi la toate cele de acest soi. şi la fel cu toate celelalte? Oricare lucru ce poate întoarce asu-pra lui însuşi capacitatea sa de acţiune. dacă există ceva îndoit. da. dacă nici una dintre realităţi nu e făcută să se exercite asupra ei înseşi. — Neapărat că nu. de asemenea. — Atunci nu e ceva ciudat. Sau nu? — Neapărat. nu? — Da. într-adevăr.— Asta spunem. Critias. de vreme ce ar fi mai mare decît sine. dacă am găsi un mai mare care să fie mai mare decît ce este mai mare şi decît sine. în cazul că ea există? Căci încă să nu susţinem că nu este. sau dacă unele sînt aşa. decît ceva mai mic. fireşte. — Iată într-adevăr: cunoaşterea aceasta. — E adevărat. ca să analizeze cum trebuie. — De pildă. dintre cazurile înfăţişate. — Prin urmare. — Aşadar. zise el. dacă el se va auzi pe sine. — Nu. — Iar la auz. de vreme ce el va fi mai mare. — Vezi deci. iar mai greu fiind. de aceea nici nu voi susţine cu tărie că e cu putinţă să existe aşa ceva — o b cunoaştere a cunoaşterii —. de asemenea. Poate însă că alţii. nici. iar dacă există unele care să aibă această putinţă faţă de ele însele. auzul: el nu era auz de altceva decît al sunetului. atît faţă de celelalte îndoituri cît şi faţă de sine. precum şi celorlalte îndoituri. unii oameni n-ar da crezare. prietene. — Şi vederea într-un fel. înseamnă că se va auzi ca avînd un sunet el însuşi. unele arată ca fiind total cu neputinţă exercitarea lor asupra lor însele. Numai că e nevoie de un cuget cu totul deosebit. — Prin urmare. pe deasupra. altele nu. dacă ea există. Eu nu mă socotesc îndeajuns în stare să analizez acestea. de pildă. căci altminteri nu s-ar putea auzi. — Fiind însă mai mare decît sine. la cine ştie ce mişcare ce s-ar pune în mişcare pe sine. mai bătrîn fiind. înseamnă că neapărat va avea o culoare oarecare: căci pe cele fără de culoare vederea nu le-ar putea prînde. nu afirm că înseamnă acelaşi lucru cu . atunci i-ar reveni întru totul. că. de-a fi mai mare decît ceva? — O are. şi despre ce e mai mare. ar fi de cercetat dacă în rîn-dul lor există felul de cunoaştere pe care noi îl numim înţelepciune. mai tînăr. bineînţeles că şi-ar fi îndoit sieşi ca fiind jumătate. la mulţimi şi la altele de acest fel era cu neputinţă. la vedere şi. Să luăm. nu va avea el şi firea lucrurilor faţă de care se exercită? Vreau să spun următoarele. într-adevăr. ci doar asupra alteia. în toate cazurile. poartă ea asupra a ceva şi are capacitatea de-a fi faţă de ceva? Sau nu? — Ba din plin. ci să continuăm a vedea dacă este. Socrate.

înseamnă că e iute. este frumos. o. Tu aşadar. cum va şti el că . spusei eu. — în schimb ce anume cunoaşte. Socrate. ce înseamnă a construi case prin arta de a construi. Că înţelepciunea în general e ceva folositor şi bun. nu prin înţelepciune. şi dacă are cunoaştere. ci ştie doar că e vorba de cunoaştere. 170 a 92 PLATON CHARMIDES 93 — Cum altfel? — Prin urmare. ba chiar şi a neştiinţei — tu vino să ne arăţi mai întîi acest lucru. aşa se întîmplă fiindcă una şi alta sînt acelaşi lucru. — Dar să fie acelaşi lucru cunoaşterea şi neştiinţa a ce e sănătos. Critias. auzind acestea şi văzîndu-mă în plină nedumerire. — S-ar putea. — Ci una din ele reprezintă. răspunsei: o cunoaştere a cunoaşterii. e cunoscător. poate ea să deosebească mai mult decît că într-un caz e vorba de cunoaştere. într-altul nu? — Nu. de vreme ce ea nu e decît cunoaştere a cunoaşterii. în fapt. cred. ci atît. spre duce mai departe discuţia. cum o va şti prin această cunoaştere? Căci noi cunoaştem ce e sănăc tos prin medicină. el va fi şi cunoscător de sine. mai tîrziu vom vedea dacă aşa stau lucrurile sau nu. So-crate. fiu al lui Callaishros — căci tu eşti cel care susţine că înţelepciunea este o cunoaştere a cunoaşterii. să-şi dea seama că în joc este un fel de-a şti şi de-a cunoaşte ceva. medicina. la fel cu cei ce cască de căscatul altora. nu? — Da. — Prin înţelepciune deci. — Nu acest lucru îl tăgăduiesc. înseamnă că el va fi aidoma cu ce posedă. să fie cuprins de nedumerire din cauza nedumeririi mele. nu prin înţelepciune. o bănuiesc. se ruşina faţă de cei prezenţi şi nu voi să admită că nu era în măsură să desluşească ce-i ceream. desigur. că avînd cunoaşterea de sine cineva s-ar cunoaşte pe sine. va putea. pe deasupra. dacă într-adevăr ea este cu putinţă. Nu? — întocmai. spusei: Dacă ţi se pare ţie aşa. E la fel cum. dacă cineva are iuţeală. Sau nu? — Pare-se. Haide aşadar. spune-mi cum se face că ea mai ales este în stare să ştie ce ştim şi ce nu? Căci acest lucru. atît în cazul său cît şi al altora. dar rămîn tot acolo: nu pot înţelege cum de sînt acelaşi lucru. spusesem că înseamnă a se cunoaşte pe sine şi a fi înţelept. Iar eu. astfel că începu să înşire cuvinte fără noimă căutînd să-şi ascundă nedumerirea. ci problema este dacă avînd această cunoaştere înseamnă neapărat că ştie şi ce ştie şi ce nu ştie? — Dar. spunînd ce spui despre înţelepciune. Iar Critias. ci mai degrabă aş cerceta dacă ne-ar fi de vreun folos ca ea să fie aşa ori nu. dacă cineva nu ştie. şi ce e armonios prin muzică. iar c apoi că încape şi folos.înţelepciunea. spuse. cealaltă politica. nu prin înţelepciune. iar aşa şi reiese. — Iată. căci dacă cineva posedă cunoaşterea ce se cunoaşte pe ea însăşi. dacă are frumuseţe. pe cînd în cazul nostru nu există nimic altceva decît cunoaştere. păru şi el. dacă există. să încuviinţăm deocamdată că este cu putinţă să se producă o cunoaştere a cunoaşterii. cu această singură cunoaştere. ce înseamnă a fi sănătos şi drept. şi la fel cu toate. Deoarece însă ţinea întotdeauna să facă faţă bună. Poate că mă vei încredinţa şi pe mine că ai dreptate. că se poate dovedi ce am spus adineauri. — Cum nu poţi? întrebă el. cu cunoaşterea şi neştiinţa a ce e drept? — Defel. spusei. iar dacă are cunoaşterea ce se cunoaşte pe sine.

ci doar că ştie. pe lingă faptul că are înţelepciune.e vorba de-a cunoaşte ce e sănătos sau ce înseamnă a clădi? — Defel. — Prin urmare. fără să fie. dintre cei ştiutori sau nu. dacă înţelepciunea este doar cunoaşterea cunoaşterii şi a neştiinţei. dar dacă trebuie s-o pună la încercare spre a vedea ce fel de cunoaştere este. — în general. — Da. o va şti omul înţelept. vrea să judece care e medicul devărat şi care nu. — S-ar părea. fără ştiinţa medicinei poate cineva să urmărească atît pe unele. ci pe aceasta am trecut-o numai pe seama înţelepciunii. — Pare-se că nu. cît şi pe celelalte? — Nu. aşadar. — Numai că. să iscodeşti pe un altul care zice că ştie ceva. doar că ştii şi că nu ştii. Da. nici pe vreun altul. ci şi prin faptul că e una anumită şi a unor lucruri anumite? — Prin aceasta. — Deci nici despre medicină ca ştiinţă nu ştie cel priceput în ea. unde nu se află. îl vei şti. b — Nu. ci. în felul acesta. e — Prin urmare nici pe cel ce se preface că e medic. — Nu-ţi va fi deci cu putinţă. nu-l vei putea deosebi de cel ce este cu adevărat. — Atunci cel care procedează cum trebuie va cerceta pe medic ca aducător de sănătate. — Iar medicina a fost înfăţişată ca deosebindu-se de alte cunoaşteri prin faptul că e cunoaşterea stării de sănătate şi de boală. — E drept. în legătură cu starea de sănătate şi de boală. cel ce e neştiutor în privinţa aceasta nu ştie ce ştie. — S-ar putea. 171 — Că medicul posedă o anumită cunoaştere. necum omul înţelept. decît medicul. înţelepciunea nu te va face să ştii. . căci ar însemna că acesta e şi medic. — Aşa e potrivit. — Aşa este. — în schimb despre cunoaştere el nu ştie nimic. d — Atunci a fi înţelept şi înţelepciunea n-ar putea însemna să ştii cele pe care le ştii şi cele pe care nu le ştii. căutînd să vadă dacă spusele sînt adevărate iar faptele potrivite. după cum am spus. dar despre ce anume. Dar să ne gîndim şi astfel: dacă omul chibuit. chiar. cum că el are o cunoaştere. după cîte se pare. sau oricare altul. fie cu faptele lui. ori nu. bineînţeles. nu? 94 PLATON CHARMIDES 95 — Neapărat. după cît se dovedeşte. fireşte. căci medicul. — Vasăzică îl va cerceta în legătură fie cu spusele. c — N-o poate nimeni altul. pare-se. în măsura în care medicina e o formă de cunoaştere. atunci nu se va apuca să dis-te cu e] despre medicină. ci doar acest lucru. nu ştie despre nimic altceva decît despre starea de sănătate şi de boală. desigur. n-o vei căuta aiurea. — Prin urmare cel care caută să vadă ce e medicina trebuie s-o caute acolo unde se şi află. — Da. va putea cerceta altceva decît la ce se referă ea? Sau nu prin aceasta se determină fiecare cunoaştere: nu numai prin faptul că e cunoaştere. căci. spre a-ţi da seama dacă el ştie ce spune că ştie. într-adevăr.

el vede şi ce e cunoaşterea? Şi că pe ceilalţi oameni i-ar scruta mai bine. dacă. pe unele cum că le ştie. — într-adevăr. Să încuviinţăm. pe cîine. dacă ea este aşa. ci găsind pe cei ştiutori le-am trece lor sarcina. şi de aceea spuneam adineauri. iar în-cuviinţînd toate acestea.a ţelepciunea. nu am încuviinţat-o pe drept? — Nu mi se pare. în legătură cu ce învaţă şi el. — Dar. Ei bine. Critias. afară doar de tovarăşul său de breaslă. de asemenea. prietene. într-adevăr ne-am trăi fără de greşeală vieţile. în cazul că ar fi aşa. Iar dovada este faptul că-mi trec pe dinainte lucruri ciudate cu privire la înţelepciune. — Da. ci să încuviinţăm tot ce am hotărît la început că este în. dacă înţelepciunea este aşa. dacă vrei. pe altele că nu. spusei. are acest lucru bun. — Poate că da. — Aşa se pare. şi dacă ar fi în stare să scruteze la fel pe un altul. vezi bine că nicăieri nu ne-a apărut o cunoaştere de acest soi. spuse el. nu-mi mai e defel lămurit ce fel de bine poate ea să ne aducă. cel înţelept ar şti ceea ce ştie şi ce nu ştie. să fim înţelepţi.Oare nu astfel de lucruri aveam noi în vedere cu înţelepciunea. anume a şti ce ştii şi ce nu ştii. zisei. atunci ne-ar fi de un deosebit folos. nu cumva înţelepciunea găsită de b noi. dar se mai poate că n-am făcut treabă bună cu cercetarea noastră. că e cu putinţă să cunoşti cunoaşterea. neapărat că toţi cei astfel îndrumaţi ar făptui bine. ci se preface ori îşi închipuie. ciudate lucruri mai rosteşti. răspunsei eu. ştiutorilor. cei înţelepţi. — Acum însă. în felul acesta. So-crate. — Ce vrei să spui? întrebă. zise. spusei eu. călăuzindu-ne în gospodărirea caselor şi ctăţilor. spusei. şi nici nam îngădui celor pe care-i călăuzim să făptuiască altceva decît pot ei face cum trebuie. întrucît. întocmai celorlalţi meşteşugari. c asemenea roade dobîndim noi în fapt de la înţelepciune. 96 PLATON CHARMIDES 97 — Că. — Vasăzică. să cercetăm şi mai bine dacă ea ne va folosi ori nu. zise el. chiar mie mi se pare aşa. să nu tăgăduim. că înţelepciunea ne-ar folosi mult. nu-mi pare a fi fost pe drept încuviinţat de n«i. în timp ce ne gîndeam la ceva mai de seamă şi cercetam lucrul ca şi cum el însuşi ar fi fost mai de seamă? — S-ar putea să fie aşa. prea lesne am recunoscut drept un mare bine pentru oameni ca fiecare să facă ce ştie. adică lucrul a cărui cunoaştere o au. d — Atunci ce folos ne-ar mai putea veni. şi. cu gîndul la ele. Căci într-adevăr. Critias. însă dacă e înlăturată greşeala şi domneşte 172 a dreapta rînduială. casa şi căminul ne-ar fi bine gospodărite. însă oamenii care făptuiesc bine sînt fericiţi.atunci ea nu va fi niciodată în măsură să deosebească pe medicul ce-şi stăpîneşte meşteşugul de cel care nu şi-l stăpî-neşte. cetatea bine cîrmuită şi orice altceva unde ar veghea înţelepciunea. de la o înţelepciune de acest soi? E drept. nici pe vreun altul dintre cei ce ar cunoaşte ceva. o recunoaştem. iar cele pe care nu le ştie să le treacă altora. cu ajutorul înţelepciunii. aşa cum presupuneam la început. noi înşine. şi toţi cei ce ar sta sub călăuzirea noastră. adică faptul de a cunoaşte cunoaşterea şi neştiinţa. Căci nici nu ne-am e apuca să făptuim ceea ce nu ştim. că omul care o stăpineşte învaţă mai lesne orice şi că toate îi apar mai desluşite. — O văd. Critias. cămi trec pe dinainte unele lucruri ciudate şi că mă tem a nu fi cercetat cum trebuie lucrurile. pe lîngă fiecare lucru ce învaţă. . atunci cind arătam ce binefacere ar fi să ştii ce anume ştii şi ce nu ştii? — într-adevăr. o. ce spuneam adineauri. pe cînd dacă-i scrutează fără înţelepciune îşi întreprînde cercetarea mai stîngaci şi mai rău? Oare.

şi din cele viitoare? Oare să fie prin ştiinţa zarurilor? — Cum să fie prin zaruri? spuse acesta. nimeni care s-ar preface că ştie ceva ce nu ştie nu ne-ar rămîne nedezvăluit. despre proroc? Despre acesta vorbeşti. Poate că vorbeşti despre omul de care pomeneam adineauri. spusei eu. încălţămintea noastră de tot soiul şi orice altceva ar fi făcut cu meşteşug? c Şi n-ar urma multe altele. nu ne-ar mai înşela. totuşi trebuie să vedem ce-mi trece pe dinainte şi să nu dăm deoparte la întâmplare închipuirile. că aiurez. — Vorbeşti despre prelucratul aramei? — Nicidecum. cel care Ştie tot ce are să se întîmple. prin simplul fapt că ne-am folosi de meşteşugarii cei adevăraţi? Ba. fie pe cea a fildeşului. — Nu. dar că făptuind sub semnul cunoaşterii. dacă vrei. o văd: căci prin privegherea înţelepciunii nu ar mai fi îngăduit să făptuim la întîmplare cu ajutorul neştiinţei. supraveghind-o. — în acest caz. Sau cumva toate deopotrivă? — Nu deopotrivă. unul care să nu lase nimic neştiut? Căci să 174 a 98 PLATON presupunem că există unul ca el. şi din cele trecute. nu vei găsi lesne o altă împlinire. ca să vedem şi noi ce spui. Despre ce fel de-a fi cunoscător în viaţă vorbeşti? Cumva cunoscător în cele ale încălţămintei? — Dar de unde. aşa cum am descris-o acum. prietene Critias. ştiinţa viitorului. — Dar sînt nerăbdător să aflu şi care dintre cunoaşteri îl va putea face pe el fericit. şi că înţelepciunea. desigur. spusei. nu trec pentru tine drept oameni fericiţi. spuse el. pe Zeus. spusei eu. pe lîngă cele viitoare. Vorbeşte. — Atunci mai învaţă-mă ceva mic de tot. dacă o nesocoteşti pe cea aflată sub semnul cunoaşterii. — Să fie prin arta calculului? . zise el. ci numai pentru unele feluri de-a fi cunoscător pari tu să spui că ne fac fericiţi. în vederea unei vieţi bune.173 a — Dar cum? spuse. înseamnă că nu mai păstrăm gîndul că omul fericit este cel care trăieşte ca un cunoscător. — Atunci ascultă-mi visul. fie că mi-a venit pe poarta coarnelor. — Aş zice. — Despre al lînii. — Dar care cu deosebire? Cum ştie el ceva şi din cele ce sînt. zisei. strategul. — Despre care? Nu cumva despre unul care să Ştie. Căci aceştia. acest lucru încă nu-l putem afla. am putea să recunoaştem că există şi meşteşugul prezicerii. şi de altul. într-adevăr. spuse el. pe cînd pe adevăraţii proroci i-ar aşeza unde trebuie. al lemnului sau al altora de acest soi? — Bineînţeles că nu. dacă ne sinchisim cît de cît de noi înşine. şi pe toate cele trecute şi Prezente. o. ca tîlcuitori ai celor viitoare. după cum uneltele. ar înlătura pe cei ce ne înşală. — Numai că. îmbrăcămintea. Aşa stînd lucrurile. — Vorbeşti într-adevăr bine. zise el. dacă ne-ar călăuzi mai presus de orice înţelepciunea. ea ne-ar da o b asemenea cunoaştere încît cineva care s-ar înfăţişa drept căpitan de vas. fără să fie. ori de vreun altul? — Şi de acesta. deşi sînt şi ei cunoscători a ceva în viaţă. n-ar urma de aici că am fi mai sănătoşi la trup decît acum şi ne-am putea salva chiar avîntîndu-ne în largul apelor şi în luptă. Că printr-o astfel de orîn-duire neamul omenesc ar făptui şi trăi sub semnul cunoaşterii. am duce-o bine şi am fi fericiţi. Nu cred că ai putea numi pe vreunul mai cunoscător ca el în viaţă. şi nici medicul.

a ţesutului să ne îmbrace. ci una singură. ea ne-ar putea fi de folos. iar nu medicina? Şi celelalte lucrări. în loc să-şi facă fiecare din ele treaba ei? N-am recunoscut noi mai înainte că ea este doar cunoaşterea cunoaşterii şi a neştiinţei. nu? — Da. care să fie? — Cunoaşterea binelui şi a răului. arta ciubotarului să ne încalţe. atunci prin simplul fapt că diriguieşte deopotrivă ştiinţa binelui şi a răului. dragă Critias. — Cum să ne fie deci de folos înţelepciunea. — Ea nu este deci creatoare de sănătate. Şi totuşi. — Printr-a sănătăţii? — Mai degrabă. la drept 175 a 100 PLATON CHARMIDES 101 vorbind. dacă nu e creatoare de nici un folos anumit? — S-ar zice că defel. Astfel. prietene. — Căci sănătatea ţinea de alt meşteşug.— Defel. am mai recunoscut. cu atît mai puţin s-o spună. — Nu cumva şi să vindece ar putea ea. mai presus de orice. dacă te-ai gîndi să scoţi această ştiinţă din rîndul celorlalte. înţelepciunea trebuie să fie ceva de altă natură. căci treaba aceasta am trecut-o adineauri pe seama alteia. am încuviinţat multe lucruri care nu se potriveau unele cu altele în sînul argumentării noastre. mă faci să mă în-vîrtesc de atîta vreme în cerc. Aşa e? — E adevărat. Acum însă sîntem de-a binelea mfrînţi şi nu ne mai dovedim în stare nici măcar să aflăm cărei realităţi i-a pus numele de înţelepciune cel care a legiuit numele lucrurilor. — Dar cum să nu ne fie ea de folos? Dacă înţelepciunea este. — însă atunci nu înţelepciunea este. — Vezi prin urmare. — Dar aceea despre care spunem că stă mai presus de orice. — în schimb. cea care ne face să tragem foloase din lucruri-Nu cunoaşterea cunoaşterii şi a neştiinţei este ştiCHARMIDES 99 inţ aceea. răutăciosule. — Atunci nu e nici producătoarea folositorului. am recunoscut că e vorba de o cunoaştere a cunoaşterii. bineînţeles. prietene Critias. ale altor meşteşuguri. aşa incit. ştiinţa ştiinţelor. ci cunoaşterea binelui şi a răului. de altul. tot ea să le facă. a cîrmaciului să ne salveze de la moarte în larg. şi a strategului în război? — Nu s-ar întîmpla aşa. oare medicina ar înceta să ne însănătoşească. dacă aceasta din urmă reprezintă ştiinţa folositorului. ascunzîndu-mi că nu faptul de a trăi ca un cunoscător aducea viaţa bună şi fericită. — Ai dreptate. că era firesc să am temeri şi era îndreptăţit să mă învinovăţesc că nu fac treabă bună în cercetarea mea asupra înţelepciunii? Căci altminteri. după cîte se pare. într-adevăr. — O. dacă ştiinţa binelui piere. faptul că fiecare dintre acestea e bună şi ne e de folos va fi încetat să fie adevărat pentru noi. zise el. în ce priveşte această . spusei eu. — Nu. nici măcar n-o dădeau celelalte cunoaşteri la un loc. Critias. fără ca argumentarea s-o îngăduie. Socrate. cea cu privire la bine şi la rău. dacă eu însumi aş fi fost de vreun folos pentru o cercetare mai ca lumea. stînd ca atare în fruntea tuturor celorlalte. ceva recunoscut de toţi drept cel mai frumos lucru nu ne-ar fi apărut ca lipsit de folos. Căci. a nimic altceva? Nu a fost aşa? — Aşa se pare.

prin recunoaşterea noastră. n-ar spune în nici un fel ce gîndesc. — Iată. dacă o ai şi daca astfel ţi-e de prisos descîntecul. Nicias şi Lahes. acel lucru pretindeam. nici dacă am. mă revolt de-a binelea să cred că tu. tocmai aceasta ar fi pentru mine dovada că eşti înţelept. — Aşadar fără voia mea? Şi n-ai să-mi dai timp de gîndire? — Fără voia ta. o să v-o spunem acum. şi nu m-aş supune poruncii tale. ba încă a sfîrşit prin a fi o astfel de ironie la adresa adevărului încît ceea ce stabilisem mai înainte. neavînd nici un folos de la prezenţa ei e în viaţă. dar încă nu v-am spus de ce Melesias. te-aş 176 a sfătui să mă socoteşti un flecar şi un ins nevrednic de o cercetare ca lumea. căci tocmai aceea ce nu ştim. fără ca argumentarea să ne îngăduie c nici aceasta — toate pentru ca omul înţelept să sfîr-şească prin a cunoaşte că ştie cele pe care le ştie şi că nu ştie cele pe care nu le ştie. că mi-ar prînde grozav de bine descîntecul. pentru că socotim că faţă de voi se cade să vorbim deschis. spuse. Numai că eu nu cred că lucrurile stau chiar aşa. chiar că l-am recunoscut cu totul de la noi. în ce mă priveşte pe mine. cînd le cere cineva sfatul. că ea poate şti care e lucrarea altor cunoaşteri. dar gîndindu-mă la tine. Vezi. l-aţi urmărit pe omul acesta făcînd o demonstraţie cu armele. numai. Ba încă şi mai tare mă revolt gîndindu-mă la descîntecul învăţat de la trac. de vreme ce mi-o porunceşte acesta. cum aş putea şti ceea ce nici măcar voi nu puteţi afla ce este. nimic nu s-ar putea dovedi mai fără noimă. te socotesc fericit. LAHES LYSIMACHOS MELESIAS NICIAS LAHES COPIII LUI LYSIMACHOS ŞI MELESIAS SOCRATE 178 a LYSIMACHOS Aşadar. căci rău lucru aş face dacă nu ţi-aş da crezare ţie. atunci fă-o. iar pe tine însuţi să te socoteşti cu atît mai fericit cu cît eşti mai înţelept.cunoaştere. zise el. chiar fără voia lui. spuse celălalt. — Dar nu mai încape hotărire. — Am s-o fac atunci. Asta. iar faţă de aşa ceva. spuse Critias. Şi totuşi. Iar acest lucru. într-adevăr. spuse Charmides. consimt. — Dar. nici dacă nu am înţelepciune. să-l ştim. căci dacă tu vrei un lucru. cerci cetarea noastră. hotărăşte şi tu ce să faci. aici de faţă. Charmides — spusei eu —. căci dacă o ai. dacă te-ai dărui lui Socrate să te descînte şi nu l-ai slăbi cu nici un chip. Dar. după cîte spui tu? Eu însă nu te cred b chiar cu totul şi mă gîndesc. aşa de reuşit cum eşti la chip. ce hotărîri vă tot gîndiţi să luaţi acolo? — Am şi luat hotărîrea. că ar fi înţelepciunea nea apărut acum în chip provocator ca nefiind de nici un folos. încă m-aş revolta mai puţin. — Ţi-o şi poruncesc. dacă el se dovedeşte a nu fi bun de nimic. Charmides. Iar Charmides zise: — Dar pe Zeus. ba nimic nu m-ar opri să-l ascult zile întregi de la tine. tot omul trebuie să consimtă. căutînd să ghicească ce este pe placul . după ce l-am învăţat cu atîta rivnă şi trudă. Socrate. după gîndul meu. Socrate. — Ei bine. sub seninul îngăduinţei şi nu al rigidităţii. — Atunci consimte şi tu. prin acordul sau prin fantezia noastră. spuse el. desfăşurată aşa. zise el. ba avînd parte şi de înţelepciune. căci în realitate înţelepciunea trebuie să fie un mare bine. şi cu mine v-am luat cu noi la reprezentaţie. — Am să mă ţin de el şi n-am să-l slăbesc. zisei eu. nu ştiu în ce mă priveşte. nu vei recolta nici o mulţumire de la această înţelepciune. dat fiind că există unii b care iau în derîdere asemenea lucruri şi. începînd chiar de astăzi. iar de o ai. ci. n-a fost mai mult în măsură să afle adevărul. ci doar că eu însumi sînt un tare prost iscoditor de adevăruri. pînă ce mi-ai spune că am de ajuns. tutorele meu. după socotinţa mea. nedîn-du-ne seama că e cu neputinţă cuiva să ştie în vreun fel cele pe care nu le ştie defel.

care. nu mai puţin decît Lahes. să vă ocupaţi cît de cît de educaţia fiilor voştri. LAHES . apoi ni l-a recomandat pe cel pe care l-aţi urmărit făcînd o demonstraţie şi ne-a îndemnat să mergem să-l privim. Cum am zis de la început. Acesta este al lui şi poartă numele bunicului său. şi despre toţi cei care se ocupă de treburile politice. dar nici unul dintre noi nu are ce să spună despre propriile sale fapte. cel mai plăcut dintre oameni şi. Iar ceea ce spunea adineauri Lysimachos despre tatăl său şi despre cel al lui Melesias mi se pare foarte bine spus.) curînd vor ajunge poate vrednici de numele pe care lei poartă. ci să şi începem. cum să-i creşteţi ca să ajungă cît mai desăLAHES 103 vîrşiţi. dar mă mir că ne pofteşti pe noi să te sfătuim c despre educarea celor tineri şi nu-l chemi pe Socrate aici de faţă. spun altceva decît părerea lor adevărată. cînd am ajuns băieţandri. Am hotărit deci ca şi noi să mergem să-l vedem pe omul cu pricina. astfel că v-am chemat să ne daţi sfatul vostru asupra unui anumit lucru pe care avem să vi-l împărtăşim. chiar dacă o să ne întindem puţin cu vorba. vrednic să stea de vorbă cu nişte băieţi de vîrsta asta. Nicias şi Lahes. pe deasupra. LYSIMACHOS Ce spui. mai mult decît oricine. căci tuturor acestora li se cam întîmplă ceea ce spuţnea el: ajung să fie indiferenţi şi neglijenţi faţă de [copiii lor. Tucidide. ci despre tot ce vrei. atît despre dînşii. b LAHES Da. ocu. Ei bine. vă vom aminti astfel că nu trebuie sâ-l neglijaţi şi vă îndemnăm ca. şi anume de Damon. De acum încolo este rîndul vostru să vă daţi părerea atît asupra acestui fel de învăţămînt — dacă vi se pare că merită urmat sau nu —j cît şi despre altele. Noi ne-am gîndit deci că voi doi sînteţi şi în măsură să vă faceţi o părere.d păţi cum erau cu treburile altora. Melesia. chiar foarte mult. dar îi şi învinuim pe taţii noştri că pe noi. b \ne-am gîndit că v-aţi ocupat de ei. noi am început să ne întrebăm îndeaproape ce învăţătură sau ce exerciţii ar putea să practice spre a ajunge cît mai e desăvîrşiţi. împreună cu noi. iar celălalt e al meu. Ştiind deci că şi voi aveţi feciori. neau lăsat să ne facem de cap. ce în timp de pace. 104 PLATON 180 a Aceasta este ceea ce voiam să vă împărtăşim.ssjj£u mine prînzim de obicei împreună. Cum ei spun că au să ne dea ascultare. şi el tot cu numele bunicului său — tatăl meu —. elevul lui Aga-Şthocles. de altfel. Lahes? Să se fi preocupat Socrate acesta de asemenea lucruri? LAHES Da. faţă de voi o să vorbim deschis. pentru că de curînd d mi-a făcut rost chiar mie de un profesor de muzică (Pentru fiul meu. dacă însă îşi vor da silinţă. Ei bine.celuilalt. pe cît sîntem în stare. îi lasă de capul lor. Cineva ne-a indicat şi învăţătura aceasta — cum că ar fi frumos pentru un tînăr să înveţe să lupte cu armele —. sau ale cetăţii —. ceea ce cred că va face şi Lahes. iar băieţii mănîncă şi ei alături c de noi. fiecare din noi doi are de unde să pomenească multe fapte frumoase de-ale tatălui său — ce a făcut în timp de război. Apoi. să auziţi şi voi cum de am ajuns la această hotărîre. în caz jcă aveţi să ne recomandaţi vreo învăţătură sau vre-fun exerciţiu folositor unui bărbat tînăr. ca. Lysimachos. Se cuvine. am luat hotărirea să ne preocupăm de eTpe cît vom putea şi să nu facem ca majoritatea părinţilor. e adevărat ce crezi. apoi fiindcă îşi petrece timpul mereu acolo unde se întîmplă cîte ceva legat de ceea ce cauţi tu — de învăţăturile sau de exerciţiile frumoase pentru cei tineri. NICIAS Aceasta m-aş afla şi eu în măsură să ţi-o spun. să ne ocupăm de ei. tinerilor acestora le punem mereu în faţa ochilor toată situaţia. De asta nu numai că sîntem cam ruşinaţi faţă de băieţi. după ce copiii lor au ajuns băieţandri. Lysimachos şi Melesias. în privinţa asta ai întru totul dreptate. şi dispuşi să ne-o împărtăşiţi după aceea cu sinceritate. 179 a Iată pentru ce ţin un cuvînt înainte atît de lung: Melesias şi cu mine avem doi fii.Iar dacă nu aţi acordat cumva atenţie unui asemenea lucru. nu numai despre muzică. apoi să ne spuneţi ce aveţi de gind cu asocierea noastră. mai întîi pentru că este din acelaşi dem cu tine. vor rărnîne fără de faimă. ca şi faţă de toată viaţa lor particulară. Nicias. NICIAS Eu unul socotesc lăudabilă intenţia voastră. cît şi despre noi. ba chiar sînt gata să mă şi asociez cu voi. cei pe care îi vedeţi. îl cheamă Aristide. spunîndu-le că. dacă n-au să aibă grijă de ei înşişi şi n-or să ne asculte. Lysimachos. fie că a avut în seamă treburile aliaţilor. dar să vă luăm şi pe voi ca spectatori şi totodată ca sfătuitori şi ca părtaşi (dacă veţi vrea) la educaţia fiilor noştri.

apoi şi mai nepriceput. căci nu este un exerciţiu mai slab sau care să presupună mai puţină osteneală decît altele. ai vreun sfat să-mi dai. astfel. război. de vreme ce ne-am regăsit. Apoi. iar el s-a săvîrşit înainte de a fi avut vreo neînţelegere cu mine. ftfu poate fi decît un lucru bun cînd tinerii nu-şi mai petrec vremea cu cele cu care le place să se distreze de obicei. Nicias şi Lahes! Noi. Socrate. Ar fi trebuit să vii mai de mult la noi şi să ne socoteşti prietenii tăi. copii. mie care sînt din acelaşi dem cu tine. Ei bine. dacă şi alţii ar fi avut voinţa să se poarte la fel. căci l-am văzut eu însumi şi în altă parte făcînd cinste nu numai părintelui său. dar dacă şi tu. nu le fac faţă decît aceia /care se instruiesc în mînuirea acestor instrumente ide. acesta. ci vino lîngă noi şi fă cunoştinţă şi cu noi şi cu cei mai tineri. Lysimachos. şi pe ei. şi totodată este unul 182 a care. nu lăsa omul acesta să-ţi scape din mînă. LAHES Da. fiu al lui Sophroniscos. în retragerea de la Delion el a făcut marşul de înapoiere alături de mine şi îţi spun eu că. alături de călărie. Aşa ai să faci şi tu. da. ei pomenesc adesea numele lui Socrate şi îl laudă grozav. de aici nici trupul nu poate avea decît de cîştigat. dacă mai am ceva de adăugat pe lîngă cele ce au să le spună ei. să ascult mai întîi spusele lor şi să învăţ de la ei. mai ales că. Mie mi se 1 pare că este util pentru cei tineri să cunoască o ase-e) menea învăţătură. Acum însă. ci şi patriei sale. pentru că ne eşti prieten dinspre tată: părintele tău şi cu mine am fost mereu tovarăşi şi prieteni. mă bucur că eşti atît de preţuit şi te rog să mă numeri printre cei care-ţi vor numai binele. Aşa este şi drept. este foarte bine că îi faci cinste tatălui tău. care sînt mai tî-năr decît ei amîndoi. spuneţi-mi. precum şi formelor în care ne este ea statornicită. auzind acestea. nu face altfel. iar noi la fel. de cîte ori au vreun răgaz. nimic nu ne împiedică. ca să păstraţi şi prin voi prietenia noastră. după 181 a 106 PLATON toată dreptatea. dar ea îi va fi de cel mai mare ajutor atunci cînd se vor desLAHES 107 trama şirurile şi va fi nevoie să se bată corp la corp. un om tare bun. atunci se cuvine să mi-l dai. nu-i mai cunoaştem bine pe cei mai tineri. să-ţi dau un sfat şi apoi să îndeplinesc orice altă cerere de-a ta. acesta este Socrate. Să ştii bine că eu. desigur că este frumos să primeşti laude din partea unor bărbaţi vrednici de crezare. este cît se poate de potrivit unui orrTde condiţie liberă. fie că se îndîrjeşte în urmărirea unora care . Căci întrecerii adevărate îrfcare sîntem şi noi luptători. Nicias. iar toate ale noastre vor fi şi ale tale. Dar despre cele de mai înainte ce spuneţi? Cum vi \ke pare? Este sau nu folositoare învăţătura asta a (deprînderii luptei cu armele? d SOCRATE Despre aceste lucruri. LYSIMACHOS Pe Hera. Ei. eu am să încerc. mai ales cînd te laudă pentru asemenea lucruri. ori de cîte ori va trebui să se bată în front alături de mulţi alţii. Cu toate acestea nu i-am întrebat niciodată dacă acela despre care vorbesc este fiul lui Sophroniscos. iar. Lysimachos. LYSIMACHOS Socrate. Dar mi se pare cel mai drept ca eu. abia atunci să trec la explicaţii ca să vă conving şi pe tine. şi despre asta vom mai pomeni şi altă dată. şi voi. învăţătura aceasta îi va fi oricui de folos şi în bătălia propriu-zisă. tot ce îţi aparţine va fi şi al nostru. tată. cei de etatea mea. dacă am să pot cumva.105 LYSIMACHOS Ei. şi anume din mai multe motive. pentru că ne sileşte vîrsta să ne petrecem timpul mai mult în casă. Socrate. de azi înainte. de ce nu ne vorbeşte unul dintre voi? NICIAS Socrate. Mă bate un gînd şi îmi aduc aminte de unele discuţii dinainte ale tinerilor acestora: stînd de vorbă între ei acasă. cel despre care pomeniţi întruna? COPIII întocmai. oraşul ar fi rămas cu fruntea sus şi n-ar fi suferit o asemenea prăbuşire.

este foarte greu de spus că nu trebuie să ţio însu-Şeşti. cum se şi întîmplă cu oricare poet tragic care primeşte onoruri b aici. Să nu dispreţuim să spunem — chiar dacă îi pare cuiva un lucru mărunt — şi că ea îl face pe om să aibă o atitudine mai mîndră acolo unde se cade ca un bărbat să arate falnic şi astfel. acest lucru nu le-ar fi scăpat lacedemo-nienilor. desigur că nu le-a scăpat acestor profesori care o predau faptul că. nu lipsită de însemnătate: această ştiinţă îl face pe om mai îndrăzneţei mai curajos la război decît este el din fire. fără voia lui. o reprezentaţie reală. pornind de la această primă 1 cunoaştere. şi practicate de către un bărbat. fără să o atingă. ba poate nici chiar mai mulţi. aşa cum susţin cei care o predau şi cum o numeşte Nicias. la noi. cît era şi el faţă de toţi ceilalţi. d Pînă şi pe Stesilaos acesta. c Apoi. Un singur duşman. Pe cei care mînuiesc armele îi văd însă că socotesc Lacedemona drept un lăcaş sacru şi de necălcat. şi că acela care ar primi pentru ele onoruri de la dînşii ar putea face o avere considerabilă şi pe lingă alţii. Aşa că ar trebui învăţată şi aceasta despre mînuirea armelor. Este de asemenea limpede că. apucîndu-se de ea plin de ambiţie M se poate avînta către tot ce ţine de strategie. o armă tot atît de ieşită din comun. O asemenea învăţătură poate aduce apoi cu sine şi dorinţa de a studia o alta. îi putem judeca şi după următorul fapt: dinadins. Altele despre el nu c . dar dacă ea nu este o învăţătură (şi ne înşală cei care ne-o pro108 PLATON LAHES mit). ei bine. dar dintre cele care nu merită atîta osteneală. fie şi cu vîrful piciorului. cum îţi spun. toate învăţăturile şi deprînderile înrudi-( te cu ea sînt frumoase şi că merită pe deplin să fie şi 1 cunoscute. s-ar zice că e bine să le ştii pe toate. fie că se retrage apărîndu-se de un inamic care ii calcă pe urme. Vom face apoi şi o altă adăugire. chiar şi ei înşişi. chiar dacă presupunem că 183 a lor le-a scăpat acest lucru. şi nu în mică măsură. eu unul am avut ocazia să-l văd mai bine. dînd reprezentaţii pentru oricine altcineva.se apără. nici unul dintre cei care se ocupă cu mînuirea armelor n-a ajuns vreodată vestit la răz-bjoi. aşa cum se şi cuvine. prin ţinuta sa. ci vine de-a dreptul încoace ca să dea un spectacol pentru cei de aici. cel care socoteşte că face tragedii frumoase nu se porneşte să colinde dînd reprezentaţii de jur împrejur prin alte oraşe din afara Aticii. deşi peste tot ajung renumiţi tocmai aceia care ke preocupă de fiecare lucru în parte. pe care l-am urmărit împreună în mijlocul unui public atît de numeros. nu i-ar putea face nimic acelui care a deprins această ştiinţă şi care a căpătat astfel posibilitatea de a ieşi mereu în avantaj. în caz că ea este o învăţătură. cum dădea. faţă de toţi ceilalţi se pare că ei au avut cel mai puţin noroc. Lysimachos. L-aş asculta însă cu plăcere şi pe Lahes. dacă era ceva de ea. el le va părea mai de temut chiar şi duşmanilor săi. Lysimachos. mie mi se pare că tinerii trebuie să înveţe aceste lucruri şi ţi-am arătat deja de ce aceasta este părerea mea. LAHES Despre orice învăţătură ar fi vorba. a intrat şi el în luptă cu suliţa sa cu vîrf de coasă. între greci. Nicias. Prin urmare. la fel de frumoasă: oricine a învăţat să lupte cu armele poate fi ispitit să înveţe arta învecinată a tacticii şi. îndeosebi pentru aceia care. ei o ocolesc pe departe. dacă mai are ceva de spus. De bună seamă. ce rost mai are să o înveţi? Vorbesc astfel avînd în vedere că. sau dacă se dovedeşte a fi una. ar fi de acord că în arta războiului le-o iau înainte foarte mulţi. parcă. eu însumi am avut de-a face chiar la treabă cu destui din aceştia şi îi văd bine cum sînt. Pe cînd corabia pe care era îmbarcat aborda o navă de transport. pe care nu-i preocupă nimic altceva în viaţă decît să caute şi să deprîndă acele învăţături sau exerciţii care i-ar face să aibă superioritatea militară asupra celorlalţi. Apoi. lacedemonienii sînt aceia care manifestă cel mai mare zel în astfel de chestiuni. 109 u demonstraţia lui şi cu vorbele cele mari pe care le spunea despre sine — ei bine.

SOCRATE Pentru că. aşa cum vă spuneam încă de la început. pîndit fiind întruna de lumea dimprejur. iar el i-a dat drumul de tot suliţei. ci să-l rogi să-ţi dea şi el sfatul său. dar de prea puţin folos. Socrate? e SOCRATE Oare şi tu ai face la fel. Melesias? Dar dacă ar fi o consfătuire asupra exerciţiilor sportive /ale fiului tău. s-ar alege. adică după ceea ce va ieşi din ei înşişi. aşa cum îţi spuneam la început. tocmai din cauza afirmaţiei sale că posedă această ştiinţă. se cuvine să căutăm pe altcineva. apoi. oricum. fie şi unul singur. dacă cineva nu se distinge în mod cu totul deosebit faţă de vitejia altora. căci. aşa cum spune Nicias. Cît despre un om curajos. aşa ai de gînd să faci? LYSIMACHOS Ce altceva s-ar putea face. arma i s-a prins cumva în frin-ghiile vasului duşman şi i s-a înfipt acolo. aşa îşi va găsi şi casa voastră rîndu-iala. la vederea acelei suli-ţe-coasă care atîrna afară din nava de transport. după părerea pe care o are el asupra acestui subiect. aşa că Stesilaos tot trăgea de ea. căci pretenţia de a stăpîni o astfel de ştiinţă este supusă invidiei. despre zelul pentru această învăţătură. ori nu este una. dar. că un fricos. lui să-i dăm ascultare. căpătînd impresia că o stăpîneşte. trebuie să nu-i dai drumul nici lui Socrate. care sîntem patru? MELESIAS Probabil că da. ori este şi asta o ştiinţă. Lysimachos? Cum te vor îndemna cei mai mulţi dintre noi. Un timp. Lahes i s-a pus lui Nicias exact dimpotrivă. ca şi b astfel de lucruri să aibă vreo valoare. Socrate. nu110 PLATON LAHES 111 c mai cu bîrfeli. Gestul lui a stîrnit risete şi aplauze la cei de pe corabia de transport. Tot luptîndu-se. fie şi pentru cea mai mică greşeală. iar pe ceilalţi să-i lăsăm în pace. Eu cred. dar faptele cu care m-am întîlnit eu sînt acestea şi nu altele. nu merită să te apuci să o înveţi. sau de acela care s-ar întîmpla să fie educat «şi antrenat de către un bun pedotrib? MELESIAS Pesemne că de acela. prin îndrăzneala Pe care o cîştigă. iar dacă este cineva. MELESIAS Este adevărat ce spui. după cum fiii voştri vor ajunge sau nu oameni de treabă. d LYSIMACHOS Eu unul chiar te rog. cînd cineva i-a azvîrlit la picioare pe punte o piatră. ci din partea lor avem de-a face doar cu pretenţii şi prefăcătorie. Prin urmare. decît să-şi dezvăluie cu şi mai multă limpezime firea sa adevărată. Dacă însă nu e nimeni. în timp ce nava cealaltă luneca în lungul corăbiei lui. aşadar. pînă cînd ajunse să o ţină 184 a doar de virful cozii. zic eu. ci doar cum a ieşit cu născocirea lui cu coasa din vîrful lăn. Lysimachos. cu gînd să o desfacă. totuşi. SOCRATE Cum adică. cum vasul celălalt îl depăşea deja pe al lui şi începuse să-l smulgă şi pe el cu suliţă cu tot. oare tot de cei mai mulţi dintre noi ai 'asculta. o bună hotărire se ! cade să fie luată după ştiinţă şi nu în funcţie de ! mulţimea celor care judecă.e cii. Dacă ei doi ar fi de acord. el nu are cum să scape de batjocura celorlalţi. dar fără să fie în stare. nu-i aşa? MELESIAS Cum să nu?! SOCRATE Aşadar şi acum trebuie mai întîi să exa-l85 a minăm dacă în ceea ce discutăm este vreunul dintre noi specialist sau nu. după cum vezi însă. S-ar putea.face să vi le povestesc. nu poate. ar fi fost mai puţină nevoie de cineva cu rolul acesta. astfel că ar fi bine să aflăm şi de la tine alături de care dintre ei îţi dai votul. Cam asta este părerea mea. Oare vă închipuiţi că mic este riscul pe care vi-l luaţi acum şi tu şi Lysimachos? Este vorba tocmai despre bunul cel mai de preţ din toate cîte le aveţi. Socrate. atunci nici cei de pe triremă n-au mai fost în stare să-şi ţină rîsul. i-a dat drumul suliţei. căci am impresia că adunării noastre încă îi mai lipseşte un judecător. el alergă prin navă ţi-nînd de suliţă. SOCRATE I-ai da mai multă ascultare lui decît nouă. dar. SOCRATE Deci aici trebuie să procedăm cu multă . Pînă la urmă.

Socrate. LAHES Asta da. nu? NICIAS Da. ca rezultat al 186 a artei lor. dat fiind că a avut parte pen. SOCRATE Ei bine. NICIAS Neapărat că aşa este. SOCRATE Rămîne deci de examinat care dintre noi. acum susţinem că sîntem în căutarea unei anumite învăţături care priveşte sufletul celor tineri. este adevărat. cum ar trebui oare să ne îndrumăm cercetarea. dacă nu mai multe. sau despre ochi? NICIAS Despre ochi. şi cînd anume. într-un cuvînt. în virtutea acestui scop. ca unul care a avut buni profesori pentru asta. 112 PLATON LAHES 113 d SOCRATE Iar atunci cînd cineva se întreabă dacă trebuie să-i pună sau nu calului o zăbală. Lahes. el are în gînd calul şi nu zăbala. în primul rînd. SOCRATE Astfel că şi in privinţa sfătuitorului ales trebuie să vedem dacă este într-adevăr specialist în examinarea problemei care reprezintă scopul către care tindem. nu-i aşa? NICIAS Adevărat. dacă am vrea să vedem care dintre noi este specialist în exerciţii atletice? Oare nu e acela care le-a învăţat şi le-a practicat cu profesori care se pricep bine la asta? MELESIAS Eu unul aşa cred. SOCRATE Deci. căutînd să aflăm care dintre noi este specialist. aşa cum spuneam şi mai b înainte. MELESIAS întocmai. NICIAS Dar oare nu discutăm. de vreme ce Lysimachos şi Melesias ne-au chemat să ne afle sfatul asupra educaţiei fiilor lor. cînd cineva întreprînde o cercetare cu un scop dat. măcar o operă bine alcătuită. Socrate? N-ai văzut încă oameni care să fi ajuns buni specialişti în unele domenii fără profesori? SOCRATE Bineînţeles. SOCRATE Deci. dar pentru ce anume? MELESIAS Ce vrei să spui? SOCRATE Poate că o să fie mai limpede astfel: nu mi se pare că am convenit de la început despre ce anume stăm şi ne sfătuim.c tru aceasta de profesori. LAHES Cum aşa. Dar cînd se ia în dis7 cutie un medicament pentru ochi — dacă trebuie' sau nu să întrebuinţezi o alifie — crezi că discuţia se t desfăşoară cumva despre medicament. SOCRATE Prin urmare. dar desigur că nu le-ai da crezare dacă ar susţine că sînt buni meşteşugari fără să fie în stare să-ţi arate. despre mî-nuireaarmelor — dacă cei tineri trebuie să o înveţe sau nu?" SOCRATE întocmai. sîntem datori să le arătăm (dacă aşa susţinem) care au fost acei maeştri — ei înşişi oameni de bine şi educatori ai sufletelor multor . Nicias. e SOCRATE Aşadar.prevedere. este şi capabil să ducă la bun sfîrşit acest tratament. Lahes şi Nicias. noi căutăm profesori. în dorinţa ca aceştia să ajungă cît mai desăvîrşiţi. şi care nu. NICIAS Desigur. sfatul se ţine asupra acestuia şi nu asupra vreunui obiect cercetat în al doilea rînd. fiind un specialist în îngrijirea sufletelor.

L
altor tineri — care s-au ocupat şi de educaţia noas- b tră; iar în caz că vreunul dintre noi afirmă că n-a avut nici un profesor, el va putea, fără îndoială, să ne vorbească despre oarecari realizări de ale sale şi să ne arate care sînt atenienii sau străinii, sclavii sau oamenii liberi care, fără putinţă de tăgadă, au ajuns, datorită lui, oameni de bine. Dacă însă nu ne stă la îndemînă nimic dintre acestea, avem datoria să-i îndemnăm să-şi caute alţi profesori şi să nu riscăm ca, stricîndu-i pe fiii unor bărbaţi care ne sînt prieteni, să cadă asupra noastră, din partea celor mai apropiaţi, cele mai grele învinovăţiri. Cît despre mine, Lysimachos şi Melesias, eu sînt primul care să mărturisesc că n-am avut pentru aşa ceva nici un profesor. Şi totuşi, încă din tinereţe, doream foarte mult aceasta, dar sofiştilor, singurii care îmi proclamau că sînt în stare să mă facă om cu adevărat, nu am de unde să le plătesc asemenea onorarii, iar singur nici acum nu sînt capabil să descopăr această artă. Nu m-ar mira însă ca Nicias sau Lahes să o fi aflat sau să o fi învăţat, dat fiind că, avînd mai multă avere decît mine, şi-au putut permite să înveţe de la alţii, şi pe urmă sînt şi mai vîrst-nici, astfel că au avut timp să o descopere pînă acum. Mie mi se pare că ei sînt capabili să facă educaţia d unui om: altfel, fără să aibă încredinţarea că se pricep îndeajuns, nu şi-ar fi dezvăluit fără teamă părerea despre preocupările folositoare unui tînăr. în| rest, eu unul am destulă încredere în ei, dar m-amj cam mirat că nu sînt de acord unul cu altul. Aşa că, Lysimachos, la rîndul meu, te rog şi eu un lucru: exact cum Lahes te îndemna adineauri să nu-mi dai drumul, ci să mă tot întrebi, te sfătuiesc Şi eu acum să nu-i laşi pe Lahes şi pe Nicias, ci să-i întrebi spunîndu-le:
114
PLATON

„Socrate afirmă că nu se pricepe în această privinţă şi că nu el este cel potrivit să judece care dintre voi spune adevărul, pentru că nici n-a făcut vreo descoperire, nici n-a fost elevul nimănui pentru aşa ceva. Să ne spuneţi însă, fiecare, Lahes şi Nicias, care este acea persoană extrem de pricepută în creşterea celor tineri pe care aţi frecventat-o? Aţi deprins poate cu-l87 a noştinţele voastre de la cineva, sau aţi făcut voi înşivă descoperirea? Dacă aţi fost cumva elevii cuiva, cine v-a fost dascăl, fiecăruia dintre voi, şi care au fost ceilalţi colegi ai voştri, ca, dacă voi, din cauza treburilor cetăţii, nu aveţi răgaz, să ne ducem la aceia şi să-i convingem — cu daruri, cu amabilităţi sau prin ambele mijloace — să ne ia şi nouă, tuturora, copiii în grijă, ca acestora să nu le fie ruşine faţă de strămoşii lor că au ajuns nişte neisprăviţi. Dacă însă voi înşivă aţi reuşit să descoperiţi această artă, puneţi-ne în faţă exemplul unora care, prin grija voastră, din nişte neisprăviţi, să fi ajuns oameni buni şi de ispravă. Căci, b dacă abia acum veţi începe să vă ocupaţi de educaţie, aţi face bine să aveţi în vedere că nu vă luaţi riscul acesta faţă de un carian oarecare, ci faţă de fiii voştri şi faţă de copiii prietenilor voştri; aşa că vedeţi să nu păţiţi cu adevărat ce spune proverbul şi să vă începeţi olăritul cu un chiup. Spuneţi deci care susţineţi că este, dintre acestea toate, situaţia care vi se potriveşte." Acestea să le afli de la dînşii, Lysimachos, şi să nu le dai drumul din mînă. LYSIMACHOS Dragi prieteni, eu cred că Socrate c are dreptate; dacă însă este şi pe voia voastră să vă lăsaţi întrebaţi şi să daţi răspunsuri despre asemenea lucruri, rămîne să vedeţi singuri. Oricum, este limpede că lui Melesias şi mie ne-ar face mare plăcere dacă aţi vrea să răspundeţi pe larg la toate cîte le întreabă Socrate. De fapt de aici am şi pornit la început cu vorba, spunîndu-vă că v-am chemat la
LAHES

115

sfat tocmai pe voi pentru că bănuiam că v-aţi preocupat de asemenea lucruri, între altele şi pentru că fiii voştri sînt, ca şi ai noştri, de vîrsta învăţăturii, d Prin urmare, dacă nu aveţi nimic împotrivă, staţi de vorbă şi întreprîndeţi-vă cercetarea împreună cu Socrate, schimbînd intre voi întrebări şi răspunsuri, dat fiind că el a avut dreptate cînd spunea că, în fapt, noi stăm acum la sfat asupra celui mai de seamă bun al nostru. Vedeţi dar dacă aşa vi se pare că trebuie să faceţi. NICIAS M-am convins acum pe deplin, Lysimachos, că îl cunoşti pe Socrate numai dinspre partea tatălui său, iar cu el însuşi n-ai avut de-a face decît cînd era copil, dacă v-aţi întîlnit cumva pe cînd îşi însoţea părintele pe la alţii din dem, la templu sau la e vreo altă adunare a concetăţenilor voştri. Fără îndoială însă că nu te-ai mai întîlnit cu el după ce a mai înaintat în vîrstă. LYSIMACHOS De ce anume, Nicias? NICIAS Nu ştii, mi se pare, că acela care, prin părerile şi, parcă, prin neamul său, se află aproape de Socrate şi stă adesea cu el de vorbă este nevoit — chiar dacă mai înainte începe să discute despre alt- 188 a :eva — să nu se oprească pînă nu ajunge, purtat de :ătre şirul gîndirii acestuia, să dea socoteală despre 3ine însuşi, cum trăieşte acum şi care a fost existenta sa trecută; iar atunci cînd a ajuns aici, Socrate nu-l va mai lăsa pînă nu va fi cercetat bine şi frumos absolut totul. Eu unul sînt un obişnuit de-al lui şi ştiu că nu se poate să te fereşti să treci prin toate acestea şi mai Ştiu bine şi că eu însumi am să trec prin ele. Mă bucur însă, Lysimachos, să-i stau acestui om în Preajmă şi nu cred că este nici un rău dacă ne aducem aminte ceea ce fie că n-am făcut, fie că nu facem cum se cuvine; în plus, prin firea lucrurilor, acela care nu va fugi de aceste adevăruri va fi mai pre- b
116
PLATON LAHES

117

văzător în restul vieţii sale, cu condiţia să vrea să trăiască după spusa lui Solon, adică să accepte să înveţe cîte zile va avea, fără să creadă că înţelegerea vine şi singură cu vîrsta.1 Prin urmare nu-mi este nici lucru străin, nici venin să fiu pus la încercare de către Socrate, ba ştiam eu de mult că, faţă în faţă cu el, vom discuta nu atit despre cei tineri, cît despre noi înşine. Cum spun, deci, eu n-am nimic împotrivă să stăm de vorbă cu Socrate aşa cum vrea el. Vezi c însă şi ce crede Lahes despre asta. LAHES Ceea ce cred eu despre discuţii, Nicias, este simplu; sau, dacă vrei, este nu simplu, ci dublu. Astfel, unii ar putea crede ba că sînt un iubitor de discuţii, ba că le sînt duşman. De cîte ori aud pe cîte cineva discutînd despre virtute sau despre orice fel de formă a înţelepciunii, dar ca un bărbat adevărat şi demn de vorbele pe care le spune, mă bucur peste fire şi cad în admiraţia vorbitorului şi a spuselor lui, d în faţa potrivirii şi a armoniei dintre amîndouă. în-"ftr-un cuvînt, eu cred că nu este un adevărat om al Muzelor decît acela capabil să alcătuiască cea mai desăvîrşită armonie nu atît la liră sau la alte instrumente, cît în viaţa reală: să-şi pună de acord purtarea cu vorbele sale, şi aceasta cu simplitate, în modul dorian, adică în acea armonie care, zic eu, este singura cu adevărat elenică, şi nu în modul ionic, nici în cel frigian sau lidian. Graiul unui asemenea om mă bucură şi mă face să-i par oricui un iubitor de discuţii, într-atît şînt de simţitor la ceea ce se spune. Cel care se poartă însă dimpotrivă, cu cît lui i se pare că vorbeşte mai bine, cu atît mă amărăşte mai tare şi mă face să par un duşman al discuţiilor. 1*Cu spusele lui Socrate nam avut încă de-a face, dar faptele, pe cît cred, i le-am pus deja la încercare
1

Solon, frg. 10.

si acolo l-am găsit demn de cele mai frumoase laude 189 a şi de toată sinceritatea. Dacă însă are şi această calitate, stau cu el la sfat şi mă supun cu plăcere întrebărilor lui, fără să mă supere dacă învăţ ceva; iar vorba lui Solon o accept, însă cu un adaos: înaintind către bătrîneţe

vreau să învăţ cît mai multe, dar numai de la oameni de bine. Să mi se acorde atîta lucru, ca maestrul însuşi să fie om integru, pentru ca să nu par cumva greoi la învăţătură doar din cauza învăţatului fără plăcere. Altminteri, nu mă interesează dacă profesorul este mai tînăr, dacă e încă fără b renume sau ceva de felul acesta. Iară ţie, Socrate, îţi spun de-a dreptul eu însumi să mă înveţi şi să mă cercetezi cum ai să vrei, nu însă fără să şi înveţi de la mine cele pe care le ştiu eu. Aceasta este atitudinea mea faţă de tine din ziua în care, trecînd laolaltă prin aceleaşi pericole, ai dovedit că ai curaj aşa cum se cuvine să o facă numai cel pornit să o dovedească după dreptate. Spune deci ce-ţi place, fără să iei deloc seama la diferenţa de vîrstă dintre noi. c SOCRATE Pe cît se pare, nu asupra voastră am putea arunca vina că nu sîntem gata să întreprîndem consfătuirea şi cercetarea noastră în comun. LYSIMACHOS Dar acesta este şi interesul nostru, Socrate, căci te consider ca pe unul dintre noi. Ia deci şi vezi în locul meu ce trebuie să aflăm de la dînşii în folosul celor tineri. Stai tu cu ei la sfat, căci eu, cu vîrsta, am început să mai şi uit destule dintre cele pe care aveam de gînd să le întreb; ba, nici cele pe care le aud — să mai fi fost şi alte vorbe la mijloc — nu mi le mai amintesc prea bine. d Aşa că voi vorbiţi şi descurcaţi-vă între voi singuri asupra celor pe care vi le-am înfăţişat; eu unul am să vă ascult şi după aceea, cu Melesias împreună, am să înfăptuiesc ce o să vi se pară cel mai bine. SOCRATE Ei bine, Lahes şi Nicias, trebuie să le dăm ascultare lui Lysimachos şi Melesias. Iar cele pe
118
PLATON LAHES

119

care începusem să le cercetăm mai adineauri — cine au fost dascălii care ne-au îndrumat în această privinţă sau pe cine am izbutit chiar noi să-l facem mai desăvîrşit — poate că nu ar fi rău pentru noi să cer-e cetăm şi asemenea chestiuni. Cred totuşi că tot într-acolo duce, ba poate chiar că ia lucrurile mai de la început şi o cercetare ca următoarea: Dacă se întimplă să ştim ceva anume despre un obiect dat care, prin existenţa sa, îl face mai bun pe acela la care se află şi dacă, în plus, mai sîntem şi în stare să-l aducem la îndemîna acelui om, este evident că ştiinţa noastră cuprînde tocmai obiectul asupra căruia ni se cere să opinăm cum ar putea cineva să-l dobindească mai uşor şi mai repede. Poate că nu înţelegeţi ce spun, dar mă veţi pricepe mai uşor astfel: 190 a Dacă se întîmplă să ştim că existenţa văzului face ca ochii în care el subzistă să fie mai desăvîrşiţi şi, în plus, mai sîntem şi în stare să-l oferim privirii cuiva, este evident că ştim ce anume este văzul despre care ni se cere părerea, cum ar putea cineva să-l do-bîndească mai uşor şi mai repede; dat fiind că, dacă n-am şti nici măcar acest lucru — ce este văzul sau auzul —, cu greu am mai putea ajunge sfătuitori vrednici de încredere şi doctori de ochi sau de urechi, în b stare să spunem cum şi-ar putea cineva dobîndi auzul sau văzul. LAHES Este adevărat ce spui, Socrate. SOCRATE Aşadar, Lahes, în clipa de faţă ei amîn-doi ne cheamă să-i sfătuim în ce fel o anumită virtute ar putea, prin prezenţa ei, să desăvîrşească în bine sufletele fiilor lor, nu-i aşa? LAHES întocmai. SOCRATE Dar oare nu trebuie, în acest caz, să ştim bine ce este virtutea? Dacă ar fi cumva să nu ştim deloc ce este ea, am mai putea noi să-i dăm cuiva sfaturi cum ar fi cel mai potrivit să o dobîn-dească? LAHES Eu cred, Socrate, că n-am avea cum. c SOCRATE Prin urmare, Lahes, noi susţinem că ştim ce este aceasta? LAHES Da, aşa susţinem.

SOCRATE Aşadar, dacă ştim un lucru, putem spune, desigur, şi ce este el anume. LAHES Cum să nu?! SOCRATE Totuşi, bunul meu prieten, să nu ne îndrumăm cercetarea de-a dreptul asupra virtuţii în întregul ei — poate că efortul acesta ar fi prea mare —, ci să vedem mai întîi dacă stăm îndeajuns de bine cu ideile noastre asupra unei singure părţi a ei. S-ar părea că cercetarea noastră va fi astfel mai d uşoară. LAHES Da, Socrate, să facem cum vrei tu. SOCRATE Care dintre părţile virtuţii să fie cea peP\ care o vom prefera? Fără îndoială, aceea către care \ ţinteşte învăţătura armelor, nu-i aşa? Deci, după opi- nia celor mai mulţi, către curaj, aşa este? LAHES Chiar aşa mi se pare şi mie. SOCRATE Aşadar, Lahes, să încercăm mai întîi să expunem ce este curajul. Vom cerceta apoi şi în ce e fel îl pot dobîndi cei tineri, în măsura în care acest lucru se poate face prin oarecare exerciţii sau învăţăminte, încearcă dar, cum spun, să enunţi ce este curajul. LAHES Pe Zeus, Socrate, nu e greu de spus: dacă cineva are voinţa să rămînă în rînduri şi să-i respingă pe duşmani fără să o ia la fugă, să ştii bine că este un om curajos. SOCRATE Ai dreptate, Lahes, dar poate că vina este a mea şi, din cauza întrebării mele nelămurite, mi-ai răspuns la altceva decît aveam eu în gînd cînd te-am întrebat. LAHES Ce vrei să spui, Socrate?
120
PLATON

191 a SOCRATE Ţi-o voi spune îndată, numai să fiu în stare. Curajos este într-un fel şi cel despre care vorbeşti tu — cel care rămîne în rînduri şi înfruntă duşmanul. LAHES Eu unul aşa susţin. SOCRATE Şi eu, bineînţeles. Dar ce este cu acela care se bate cu duşmanul retrăgîndu-se şi nu aştep-tîndu-l ca să-l înfrunte? LAHES Cum vine asta, retrăgîndu-se? SOCRATE Aşa cum se spune şi despre sciţi că luptă la fel de bine în urmărire ca şi în retragere şi, cum spune Homer întru lauda cailor lui Aeneas, ei ştiu
b Iuţi într-acolo şi-ncoace s-alunge şi să se ferească2.

Apoi l-a mai lăudat pentru aceasta şi pe Aeneas însuşi, numindu-l, pentru ştiinţa sa de a se refugia, „măiastru la fugă". LAHES Pe drept cuvînt, Socrate, căci el vorbea despre lupta de care, iar tu despre călăreţii sciţi. într-adevăr, călărimea acelora aşa se luptă, dar pedestri-mea cea grea a elenilor face cum spun eu. SOCRATE Afară, poate, Lahes, de aceea a lacede-c monienilor. Se spune că la Plateea lacedemonienii, după ce au ajuns în faţa scutaşilor perşi, au hotărît să nu stea să-i înfrunte de pe loc, ci au luat-6 la fugă: cînd însă rîndurile perşilor s-au destrămat, ei s-au întors la luptă ca nişte călăreţi şi aşa se face că au cîştigat în acea luptă victoria. LAHES Este adevărat ce spui. SOCRATE Cum îţi spuneam mai înainte, este vina mea că nu mi-ai răspuns bine, pentru că eu sînt cel d care n-am pus bine întrebarea. Eu voiam să te întreb nu numai despre cei care îşi arată curajul ca hopliţi,
LAHES

121
2

Homer, Iliada, V, 223.

ci şi despre călăreţi, ca şi despre orice alt fel de a lupta; apoi, nu numai despre cei curajoşi la război, ci şi despre cei care înfruntă primejdiile mării, despre cei tari în faţa bolii, a sărăciei sau chiar şi în mijlocul evenimentelor politice; în plus, nu numai despre cei care sînt curajoşi în nenorociri şi temeri, ci şi despre cei capabili să lupte cu poftele şi plăcerile, fie ţinîndu-le

piept, fie dîndu-se deoparte, căci, Lahes, sînt şi în asemenea cazuri unii care arată că au curaj. LAHES Da, Socrate, ba chiar din plin. SOCRATE Aşadar, toţi aceştia sînt oameni de curaj, numai că unii o arată împotriva plăcerilor, alţii în nenorociri, unii faţă de dorinţe, alţii între temeri; iar alţii, zic eu, dau dovadă de laşitate în tot aceleaşi prilejuri. LAHES întocmai. SOCRATE Eu încercam să aflu ce este de fapt fiecare dintre acestea două. Prin urmare, încearcă din nou să ne spui ce este curajul, ca o fire unică sub toate aceste înfăţişări diferite. Sau încă nu înţelegi de tot ce spun? LAHES Nu chiar de tot. SOCRATE Iată ce vreau să spun: să zicem că te întrebam ce este viteza; pe aceasta o găsim şi în alergare, şi în cîntatul la cithară, şi în vorbire, şi la învăţat şi în multe altele, astfel că în puterea noastră se află oarecum acelaşi lucru vrednic de luare-amin-te, atît în mişcarea mîinilor, cît şi în cea a picioarelor, a gurii, a glasului sau a minţii. Oare nu susţii şi tu acelaşi lucru? LAHES întocmai. SOCRATE Deci dacă m-ar întreba cineva: „Socrate, ce înţelegi prin lucrul pe care, în toate acestea, îl denumim «viteză»?" i-aş răspunde că eu unul numesc viteză (în vorbire, în alergare, ca şi în toate celelalte)
192 a

122
PLATON LAHES

123 - capacitatea de a îndeplini cît mai multe într-un timp cît mai scurt. LAHES Şi ai avea dreptate. SOCRATE încearcă deci şi tu, Lahes, să explici astfel curajul: ce fel de capacitate — aceeaşi faţă de plăcere, de durere ca şi de toate cele în care am zis adineauri că se manifestă — primeşte în consecinţă numele de „curaj". LAHES Mie mi se pare că este o anumită dîrzenie ) c/a sufletului, dacă trebuie să explic ce au acestea toate comun prin firea lor. SOCRATE Sigur că trebuie, ca săjputem răspunde la întrebarea pe care ne-am pus-o.\Eu am totuşi impresia următoare: nu cred că eşti de părere că orice fel de dîrzenie este totuna cu curajul. Iată şi dovada: sînt aproape sigur, Lahes, că numeri curajul printre cele mai frumoase lucruri. 7 LAHES Să ştii bine că printre cele mai frumoase. SOCRATE Prin urmare dîrzenia condusă de chibzuinţă este cea bună şi frumoasă, aşa e? LAHES întocmai. SOCRATE Dar cea fără chibzuinţă? Nu este ea, dimpotrivă, dăunătoare şi stricătoare? LAHES Da. SOCRATE Şi ai să spui cumva că este frumos un lucru dăunător şi stricător? LAHES Sigur că n-ar fi drept, Socrate. SOCRATE Prin urmare, n-ai să încuviinţezi că o asemenea dîrzenie este totuna cu curajul, de vreme ce ea nu este frumoasă, iar curajul este un lucru frumos. LAHES Este adevărat. P SOCRATE Deci, după spusele tale, „curaj" ar reprezenta o anumită dîrzenie însoţită de chibzuinţă. LAHES Aşa se pare. SOCRATE Să vedem acum, chibzuinţă faţă de ce? Poate faţă de orice lucruri, mari şi mici? De pildă, dacă cineva are dîrzenia să cheltuiască în mod chibzuit nişte bani, ştiind că după cheltuieli va avea un cîştig şi mai mare, l-ai numi şi pe acesta curajos? LAHES Ei nu, pe Zeus! SOCRATE Dar ce spui dacă un medic oarecare nu se înduplecă şi rezistă dîrz atunci cînd fiul său sau altcineva ţintuit la pat de o pneumonie cere să i se dea să bea şi să mănînce? 193 a LAHES Nu, nici asta, desigur.

eram de acord. cum spuneai. ştiind bine că lui îi vor veni şi alţii în ajutor. s-ar putea susţine că nu sîntem lipsiţi de curaj. cum văd eu. despre curaj eram de acord că e un lucru frumos. sînt gata să nu dau bir cu fugiţii. nici eu nu sîntem alcătuiţi în modul dorian: faptele noastre nu ne sînt în armonie cu vorbele. e SOCRATE Prin urmare. după o socoteală chibzuită. SOCRATE Şi atunci? Crezi cumva că ne stă frumos să ne purtăm astfel? LAHES în nici un caz. LAHES Da. care se bate dîrz într-o luptă de cavalerie. Socrate! SOCRATE Dar îndrăzneala lui este mai puţin chibzuită decît a celuilalt. d SOCRATE Dar nu ni s-a părut nouă mai înainte că şi îndrăzneala şi îndîrjirea fără de chibzuinţă sînt urîte şi dăunătoare? LAHES întocmai. pe cît se pare. 124 PLATON LAHES 125 SOCRATE Totuşi.b bara adversă. fie vreo altă tehnică de a lupta? LAHES întocmai. SOCRATE Şi n-ai să spui cumva că un om iscusit la călărie. Căci mie unuia mi se pare totuşi că am în minte ce este curajul. Lahes. LAHES Este adevărat. decît cei care se pricep la asta? LAHES Ei bine. c SOCRATE Şi ai să spui că sînt mai curajoşi toţi cîţi au tăria să coboare de bunăvoie şi să se cufunde într-o fîntînă. nu se cuvine ca un bun vînător să-şi urmeze calea şi să nu se . dacă ar asista la discuţia noastră. Socrate. ca nu cumva să-şi bată joc de noi Curajul însuşi. aceşti oameni parcă intră în pericol şi îl înfruntă cu mai puţină chibzuinţă decît aceia care îndeplinesc acest lucru cu o oarecare tehnică. să ne îndîrjim şi noi şi să rezistăm în cercetarea noastră. LAHES Aşa pare să fie. SOCRATE Acum însă afirmăm iarăşi că lucrul jacela urît care este îndîrjirea fără chibzuinţă poate fi jconsiderat curaj. că nu ne arătăm destul de curajoşi în căutarea lui — de vreme ce o asemenea dîrzenie poate adeseori să fie un semn de curaj. n-ar prea putea să o facă nimeni. eu aşa judec. SOCRATE Pe cînd. fie trasul cu arcul. m-a cuprins însă un fel de ciudă pe cele spuse mai înainte şi m-am mîniat de-a binelea că sînt b aşa de puţin în stare să pun în cuvinte ceea ce gîn-desc. ba că are chiar şi avantajul terenului? Ai afirma cumva că este curajos acela care luptă cu dîrzenie după ce s-a pregătit chibzuind astfel sau acela care are tăria să stea pe loc şi să primească lupta în tabăra adversă? LAHES Eu cred că aş spune-o despre cel din ta. Lahes. LAHES Se pare că da. SOCRATE La fel şi despre cel care se bate cu dîrzenie cunoscînd bine fie aruncatul cu praştia. dar nu ştiu pe unde mi-a fugit mai adineauri. dacă vrei. dar după vorbe. este mai puţin curajos decît cel fără ştiinţa călăriei? LAHES Eu unul aşa cred. că se va bate cu adversari mai puţini şi mai slabi decît cei care sînt cu el împreună. Deci. LAHES Eu unul. deşi nu prea sînt obişnuit cu asemenea discuţii. Socrate.SOCRATE Dar cînd un bărbat se arată dîrz şi ho-tărit să lupte. fără să se priceapă. SOCRATE Dar. de n-am putut să-l prînd în vorbe şi să spun ce este. LAHES Acesta este adevărul curat. nu cred. dragul meu. SOCRATE Vrei dar să ne supunem cît de cît recomandării pe care am făcut-o? LAHES De ce „cît de cît" şi care recomandare? 194 a SOCRATE Recomandarea care ne îndeamnă să rezistăm cu dîrzenie. După fapte. SOCRATE Şi crezi cumva că este drept ceea ce am spus? LAHES Pe Zeus. nici tu.

. deşi la pericolele care privesc cultura cîmpului ei sînt cei care se pricep. o numesc ştiinţa peri-l95 a colelor şi a semnelor încurajatoare. dacă ai vreo putere. la boală. SOCRATE Ai auzit. chiar. SOCRATE Dar. Nicias.c rajatoare. b LAHES întocmai. este. cît şi semnele încu. SOCRATE Nicias nu este de părerea asta. Uite. se va descurca mai bine decît noi? LAHES Vreau. adevărat. şi. nu sînt cu nimic mai mult cei curajoşi prin excelenţă. ce fel de ştiinţă sau a cui? LAHES Foarte bine îl întrebi. pentru asta. cît şi în orice altă privinţă. Lahes. La fel şi cu toţi ceilalţi meşteşugari: în meseriile lor ei cunosc atît pericolele. vino c în ajutorul prietenilor care au dat de greu şi s-au încurcat în cercetarea lor. 126 PLATON LAHES 127 f NICIAS Prin urmare. Lahes. SOCRATE Nici a citharei! NICIAS Nu. LAHES Ce lucruri fără noimă spune. de pildă. pe Zeus. dar nu prea pricep ce spune. că nu definiţi bine curajul. Socrate! SOCRATE La ce te referi. poate cine ştie. Căci vezi că noi unii ne-am încurcat. atunci. cum să nu?! SOCRATE Hai dar. SOCRATE Ba mie mi se pare că da. nu medicii sînt cei care cunosc pericolele? Sau crezi cumva că le cunosc cei curajoşi? Ori poate pe medici îi numeşti curajoşi? NICIAS în nici un caz. cînd spui asta? LAHES La ce? Oricum. dacă omul curajos este şi bun. Socrate. Anume. înţelepciunea este una şi curajul alta. SOCRATE Ce spui tu. şi am să încerc să fac să şi reiasă asta. să ne spună care zice el că este! fx NICIAS Eu unul.lase? LAHES în tot cazul. LAHES Ce fel de cunoaştere înţeleaptă. Nicias? NICIAS Te-am auzit adesea spunînd că fiecare din-) d tre noi este bun în lucrurile pentru care are iscu-l sinţă. Ce spui tu sînt nimicuri. desigur. Nicias. nu este. Lahes? LAHES Ei da. SOCRATE Vrei deci să-l invităm şi pe Nicias la vî-nătoare. pe Zeus. ce fel de cunoaştere este curajul. LAHES Nici pe agricultori. dar. NICIAS Nu. nu vă folosiţi de un lucru pe care l-am auzit mai de mult excelent exprimat de către tine. mie mi se pare că Lahes ar dori să fac şi eu pînă la urmă impresia pe care a făcut-o el mai înainte. presupun. atît la război. anume că spun lucruri fără rost. NICIAS De mult mi se pare. Nicias. arta flautului! NICIAS Deloc. iar că acolo unde aceasta îi lipseşte este rău şi! prost. Nicias. şi cred că dîn-sul defineşte curajul ca pe un fel de cunoaştere înţeleaptă. după opinia ta. e limpede că el este şi iscusit. spune-i. Socrate. Socrate. şi tocmai de asta bate cîmpii! SOCRATE Atunci să-l lămurim. dar să nu-l insultăm. SOCRATE Ce fel de lucru. desigur. LAHES Nu este. dezleagă-ne din încurcătura noastră spu-nîndu-ne ce crezi că este curajul şi întăreşte astfel singur în cuvinte ceea ce gîndeşti. Socrate? e SOCRATE Nu-l întrebi cumva pe el? LAHES Ba da. SOCRATE Hai.

nici prezicătorului. nici curajos? NICIAS De ce asta? Socoteşti poate că prezicătorul este cel căruia îi revine cunoaşterea pericolelor şi a semnelor încurajatoare? LAHES Sigur că da! Păi. acum însă. SOCRATE Eu unul nu văd nici o piedică. 128 PLATON despre tine socoteşti cumva că eşti un prezicător sau că nu eşti nici prezicător. cît şi pentru tine. Nicias. ei nu ştiu decît asta. de ce ar mai căuta cineva să-şi facă din fraze zadarnice podoabă? c SOCRATE Şi mie mi se pare. Nicias. . crezi cumva. ei bine. Am să fac deci cercetarea în comun. Dar să vedem dacă nu cumva Nicias este încredinţat că aduce un argument valabil şi că nu vorbeşte de dragul vorbelor. sau mai degrabă spune-ne. dar nu un argument real. atunci ar mai fi avut vreun rost să ne purtăm astfel. şi într-o asemenea societate. Dar şi noi doi — tu şi cu mine. de victorie sau de înfrîn-gere. fă-o. Socrate. Să aflăm mai lămurit de la el care-i este gîndul şi. Lahes. nici medicului. cît şi semnele încurajatoare — a aceluia pe care eu îl numesc „cel curajos"? SOCRATE Pricepi bine. căci Lahes şi cu mine împărtăşim acelaşi punct de vedere: susţii cumva că se numeşte curaj ştiinţa pericolelor şi a semnelor încurajatoare? Jd NICIAS Desigur. NICIAS Şi este unul. eu unul aşa cred. dacă ţineam să nu lăsăm impresia că ne contrazicem singuri. Mi se b pare deci că Nicias nu vrea să recunoască cinstit că nu vorbeşte serios. ce vrea să spună? LAHES Bineînţeles: îi numeşte „curajoşi" pe prezi. iar de nu. SOCRATE Cum aşa? NICIAS El crede că medicii cunosc despre bolnavi mai multe decît cele strict privitoare la sănătate şi la boală. Cine altul are să ştie pentru cine este mai bine să trăiască decît să fi murit? Dar ia spune. cui altcuiva? NICIAS Mult mai degrabă celui despre care vorbesc eu. Lahes. LAHES Perfect. zic — puteam foarte bine adineauri să ne răsucim aşa. îl vom lămuri noi pe el. desigur. fie în vreo altă întrecere. atît pentru mine. eu nu pricep ce tot vrea să spună. nici nimănui. îi vom da dreptate. ci se răsuceşte de colo pînă colo ca să-şi ascundă încurcătura. de boa-l96 a lă sau de pierderea averii. NICIAS Dar cei pentru care este mai de folos să fi murit crezi că au a se teme de aceleaşi lucruri ca şi cei pentru care este preferabil să trăiască? LAHES Nu.SOCRATE Ei. Dar. dacă însă pentru cineva sănătatea este mai periculoasă decît boala. Lahes. că n-ar avea nici un rost. Dar de ce este mai bine să aibă sau să nu aibă cineva parte. şi nu în a celui care cunoaşte bine atît pericolele. El nu arată deloc cui îi acordă titlul de „om curajos". pentru că un prezicător trebuie să cunoască doar semnele evenimentelor viitoare — dacă va avea cineva parte de moarte. fie la război. cum ţi se pare ce spune Lahes? S-ar zice că este un argument. Socrate. cum de i s-ar cuveni mai mult prezicătorului să decidă decît oricui altcuiva? LAHES Nu. dar că d nu multora le-ar fi mai bună moartea? LAHES Da. NICIAS Şi cunoaşterea lucrului acestuia o dai în seama medicilor sau în a vreunui alt meşteşugar. Nicias. că medicii sînt aceia care o ştiu? Ori poate nu crezi că pentru mulţi este mai bine să nu se mai scoale după boală? Asta să-mi spui: susţii că a trăi este mai bine pentru toţi. LAHES 129 LAHES Tu. dacă o să ni se pară că argumentul lui rezistă. în fapt. Dacă ar fi fost să ne aflăm cu disputa noastră într-un tribunal.e cători. SOCRATE Spune-mi dar. decît dacă n-o fi vorbind de vreun zeu. preabunul meu prieten. dacă vrei să mai afli ceva. eu însă parcă aş fi destul de lămurit.

Apoi. Lahes. împotriva tuturora. Socrate! Şi ia spune-ne 197 a nouă deschis. NICIAS Mie mi se pare că nu. vorba proverbului. preabunule. Socrate. Socrate. ci. SOCRATE Prin urmare. chiar dacă am eu ce. de vreme ce nici medicul. Mi se pare că nu ţi-ai dat deloc seama că el şi-a tras felul acesta de înţelepciune de la prietenul nostru Damon. Prin urmare. eu unul nu cred că au curaj nici animalele. între toţi sofiştii. SOCRATE Dar totuşi se cuvine. le numeşti „curajoase" eu le numesc „cutezătoare". ca pentru asemenea lucruri să se fălească sofiştii. Nu aşa ziceai? NICIAS Ba chiar aşa. Nicias. fără să fi intrat mai întîi în posesia acestei ştiinţe. se străduieşte să-i sărăcească de această cinstire! NICIAS Nu-i aşa. LAHES Ia fii atent. dimpo-b trivă. afirmi că sînt mai înţelepte decît noi acele animale despre care sîntem cu toţii de acord că sînt curajoase sau. fiinţele pe care tu. Socrate. dintre toate cîte c le-am pomenit. ba şi despre Lamachos şi despre mulţi alţi atenieni. panteră sau mistreţ — să aibă ştiinţă de ceea ce prea puţini oameni cunosc. o asemenea fiinţă îmi pare doar fără frică şi fără minte. încît — leu. ci ia aminte şi cîntăreşte împreună cu noi cele ce se . acela care defineşte curajul aşa cum o faci tu este nevoit să admită şi că leul şi cerbul. SOCRATE Atunci într-adevăr.icurajoase sînt însă. numai cele în stare să gîndeascj|. SOCRATE Asta şi am de gînd să fac. Nicias mi se pare vrednic de strădania de a afla la ce anume ia aminte atunci cînd acordă acest titlu de „curaj". de vreme ce sînteţi curajoşi. LAHES Pe zei. taurul şi maimuţa sînt la fel de înzestraţi să fie curajoşi. copii şi animale. că bine zici. îndrăzneala şi lipsa de frică — fără de prevedere — îi caracterizează pe foarte mulţi. pasămite cît de bine îşi aduce singur din condei elogiul. Crezi oare că-i socotesc curajoşi pe toţi copilaşii care nu se tem de nimic din neştiinţă? Eu cred. nici vreo altă făptură ce nu [cunoaşte teama de pericole din pură neştiinţă. iar pe ceilalţi. fii fără grijă! Despre tine susţin că eşti un înţelept. Nu spun asta în glumă. preabunule. apoi. iar nu un bărbat pe care cetatea îl socoteşte demn să-i stea în frunte. Nicias. d SOCRATE Nici să nu-i spui nimic. despre care toţi ar fi de acord că sînt curajoşi. îndrăzneşti să nu le socoteşti curajoase? 130 PLATON LAHES 131 NICIAS într-adevăr. pe cînd cutezanţa. cel care. LAHES N-am să-ţi răspund nimic la asta. iar Damon se află mereu împreună cu Prodicos. LAHES Atunci caută s-o afli tu singur. laolaltă cu cei mulţi. „nu-i tot porcul ştiutor" şi n-are cum să ajungă curajos. Lahes. că lipsa de frică şi curajul nu sînt unul şi acelaşi lucru. să nu crezi cumva că am să te las să părăseşti poziţia noastră comună în păreri. ca să nu spui că sînt cu adevărat din Aixone. bărbaţi şi femei. tocmai din cauza dificultăţii de a pricepe. ba. sînt de părere că de prevedere şi de curaj au parte foarte puţini. după părerea mea.SOCRATE Dar că nu toată lumea ştie acest lucru. Totuşi. cel care face o asemenea afirmaţie este silit fie să admită că nici un animal nu are curaj. LAHES Aşa se şi cuvine. Lahes. nici prezicătorul nu au cum să-l afle şi cum să ajungă curajoşi. fie să cadă de acord că un animal oarecare poate fi atît de înţelept. pare a face cu cea mai mare măiestrie distincţii de numiri. ca e acela care se află în fruntea celor mai importante treburi publice să dea dovadă de cea mai mare înţelepciune. este limpede că nu e crezi nici despre scroafa de la Crommyon că a fost curajoasă.

nu. ştiinţa care priveşte pericolele şi sem. ca nu prezicătorul să-l conducă pe strateg. alături de altele. b SOCRATE Reţine deci că pînă aici sîntem de acord. preabunul meu prieten. nici cele prezente. SOCRATE Să vedem acum dacă sîntem de acord — tu şi cu noi — şi într-o altă privinţă. Aşa susţinem. că teamaj nu o provoacă nici relele trecute. dat fiind că ştie mai bine ce se întîmplă şi ce se va întîmpla într-un război. unică. Şi iarăşi. şi la cele prezente. Prin urmare. iar semnele încurajatoare sînt acelea care sau nu vor fi rele. şi la cele trecute? NICIAS Da. dau numele de „virtute" şi înţelepciunii. de alt199 a fel. De pildă. Aceasta. căci teama este 132 PLATON LAHES 133 aşteptarea unui rău ce va să vină. dacă hotărăşti că se cuvine. c SOCRATE Prin urmare. SOCRATE Iar ştiinţei care se ocupă de acestea îi dai numele de curaj? NICIAS Chiar aşa. nu există o altă ştiinţă privitoare la sănătate decît medicina. nu-i aşa? . ale unui întreg care poartă numele de virtute. cum spui. în orice moment ar fi vorba. ci strategul pe prezicător. SOCRATE Eu aşa cred. ci tocmai să o conducă. apoi. ca nu cumva tu să crezi că ele sînt unele. iar semnele încurajatoare sînt acelea care nu o provoacă. Socrate. ci acelea la care abia ne aşteptăm. Iar tu Nicias. în caz că nu eşti de acord. NICIAS Ce fel de privinţă? d SOCRATE îţi voi spune îndată. SOCRATE Astfel că în răspunsurile tale îl vedeai ca pe o parte. în arta războiului — cum aţi putea depune mărturie chiar voi înşivă — strategia este aceea care. îţi vom arăta ce credem noi. cît şi pe cele tree cute şi viitoare. ci ea este una şi aceeaşi pentru toate acestea.spun. ai să ne-o arăţi pe înţeles. Noi socotim că pericolele sînt acele lucruri care provoacă într-adevăr teamă. spune-ne iarăşi de la început: ai în minte că la începutul con.i98a versaţiei noastre luam în considerare curajul ca pe o parte componentă a virtuţii? NICIAS întocmai. iar tu. Pînă aici eşti de aceeaşi sau de o altă părere? NICIAS Sînt de aceeaşi părere. părerea noastră este cea pe care o auzi: pericolele sînt evenimentele ce stau să fie rele. ştie să prevadă foarte bine şi ceea ce stă să se întîmple. Nicias. aşa că putem să ne îndreptăm atenţia către evenimentele periculoase şi cele încurajatoare. Socrate. între altele. şi spiritului de dreptate. în privinţa cuprinsului unei ştiinţe. Lahes? LAHES Aşa susţinem. laolaltă cu modul în care ele se desfăşoară. Sau nu este aceasta şi părerea ta.b nele încurajatoare. LAHES Aşa să fie. şi eu cred aşa. Apoi. Tu nu? NICIAS Ba chiar aşa. iar noi doi că sînt altele. el şi cu mine sîntem de următoarea părere: jgtjioţa nu este una cu privire la trecut. tot ceea ce creşte din pămînt se află sub stăpînirea agriculturii. că într-o chestiune dată o ştiinţă unică este aceea care ia seama şi la cele viitoare. Nicias. pe lîngă curaj. supraveghează atît faptele prezente. Lahes? LAHES întru totul aceasta. SOCRATE Iar curajul este. SOCRATE Şi-apoi? Eşti şi tu de acord cu noi. sau vor fi bune. şi celorlalte de acest fel. alta cu privire la prezent şi o alta cu privire la viitor (referitoare la cum ar fi cel mai bine să se întîmple şi cum se vor petrece de fapt lucrurile încă neîntîmplate). şi legea hotărăşte aşa. fără să considere cumva că trebuie să se supună divinaţiei. nu? NICIAS Cum să nu? SOCRATE Dar oare le accepţi pe aceleaşi ca şi mine? Eu unul.

că poate să rămînă mai prejos de Virtute 134 PLATON LAHES 135 acel om care are cunoştinţă de tot ce este bine. că i-ar lipsi înţelepciunea. Lahes. nici eu nu ştim nimic despre acele lucruri de care s-ar cădea să aibă cunoştinţă un bărbat care vrea să însemne ceva. dragă Nicias. iar întrebarea noastră era ce este curajul în totalitatea lui. NICIAS Cam aşa s-ar părea. prietene apărat de zei. întocmai cu celelalte ştiinţe. nu ia seama numai la viitor. despre ce vorbeşti tu acuma nu poate fi numai o parte a virtuţii. SOCRATE Iar o ştiinţă unică priveşte aceleaşi lucruri. de vreme ce pentru răspunsurile pe care i le-am dat lui Socrate n-ai avut decît dispreţ! Şi pe urmă. indiferent dacă stau să se întîmple sau dacă se petrec oricînd altcîndva. SOCRATE Şi totuşi afirmasem despre curaj că este doar o parte a virtuţii. SOCRATE Dar ce spuneam noi adineauri nu pare să corespundă. SOCRATE Aşa că nu ne-ai răspuns. crezi cumva. Eu unul însă cred că. Nu faci decît să iei aminte dacă nu cumva am să fac şi eu aceeaşi impresie. NICIAS Bine că nu-ţi pasă deloc. şi de asemenea de tot ce este rău? Sau ţi se pare. Acum însă s-ar părea că. NICIAS întocmai. Aşa că te văd făcînd chiar ca toată lu-b mea: la tine însuţi deloc nu te uiţi. nu am găsit ce este curajul. cît şi faţă de oameni. Nicias. aveam speranţe mari de tot că o să-ţi zboare în ajutor învăţămintele savante ale lui Damon. precum şi să obţină tot binele prin ştiinţa e sa de a se adresa tuturor aşa cum se cuvine? NICIAS Argumentul tău. ci acea ştiinţă care cuprînde tot binele şi tot răul oricînd ar fi ele să se întîmple. fie împreună cu . curajul nu e numai ştiinţa pericolelor şi a semnelor încurajatoare. Socrate. SOCRATE Atunci.NICIAS Da. SOCRATE Prin urmare. ci şi la cele ce se petrec în c prezent. fie el bun sau rău. în întregul ei. NICIAS Aşa afirmasem. iar dacă unele spuse nu s-au arătat potrivite îşi vor găsi ele îndreptare altădată. NICIAS Aşa se pare. în trecut sau oricînd ar fi să fie. poate. Socrate. LAHES Şi eu care credeam. sau cum altfel? NICIAS Aşa cred eu. SOCRATE Prin urmare. căci. Spui că aşa ţi-ai a schimbat gîndul. dar la alţii da. de răul sau de binele care stau să vină. S-ar zice că pentru tine nu mai are nici o importanţă faptul că nici tu. că tu ai 200 a să-l găseşti. deşi nu l-ai văzut niciodată la faţă —. în cele discutate mai înainte. NICIAS Aşa este. Nicias. ra-am exprimat cum se cuvenea. că şi tu însuţi ai lăsat mai înainte să se vadă că nu ştii nimic despre curaj. oricînd şi oriunde. ci este virtutea însăşi. NICIAS Se pare că nu. Nicias. decît pentru aproape a treia parte a curajului. Nicias. curajul nu este numai ştiinţa pericolelor şi a semnelor încurajatoare. după opinia ta. SOCRATE Prin urmare. deosebind ceea ce este şi ceea ce nu este periculos. NICIAS Nu prea pare. fie împreună cu Damon — de care tu îţi închipui că îţi baţi joc. SOCRATE Despre pericole şi despre semnele încurajatoare am căzut însă de acord că ele ţin. dreptatea sau pietatea celui căruia singur îi este pe potrivă să fie cu luare-aminte atît faţă de zei. pare solid. după cum spui.

alţii. Iar după ce am să mi le întipăresc bine, am să te lămuresc şi pe tine, fără c zgîrcenie, pentru că mi se pare că mai ai încă nevoie de tare multă învăţătură. LAHES Asta pentru că eşti tu un savant, Nicias! Totuşi eu am să le dau lor — lui Lysimachos şi lui Melesias — un sfat anume: pentru educaţia celor tineri să ne trimită la plimbare, pe tine şi pe mine. Lui Socrate însă, aşa cum spuneam la început, să nu-i dea drumul din mînă, iar dacă aveam şi eu copii de aceeaşi vîrstă, întocmai aşa aveam de gînd să fac. NICIAS Cu asta sînt şi eu de acord; tinerii aceştia nu au de căutat pe nimeni altul, numai să vrea Socrate să se ocupe de ei; ba, dacă ar vrea el, i l-aş trimite a şi eu, cu cea mai mare plăcere, pe Niceratos al meu, dar, de fiecare dată cînd îi amintesc cîte ceva despre asta, el îmi recomandă pe altcineva, el însuşi neară-tîndu-se dispus să o facă. Ia vezi, Lysimachos, poate că ţie Socrate o să-ţi dea mai multă ascultare. LYSIMACHOS Aşa ar fi şi drept, Nicias, căci şi eu aş consimţi să îndeplinesc pentru el destule lucruri pe care pentru mulţi alţii nu m-aş învoi să le fac. Ei, ce spui, Socrate? Ai să ne dai cumva ascultare şi îţi vei da silinţa ca tinerii aceştia să ajungă cît mai de-săvîrşiţi? SOCRATE Ar fi, fără îndoială, un lucru cu totul e nevrednic din partea cuiva să nu vrea să-şi dea silinţa ca un altul să ajungă cît mai desăvârşit. Pe de altă parte, dacă din discuţia de mai înainte ar fi reieşit că eu stăpînesc cunoaşterea aceasta şi că ei doi nu o posedă, pe bună dreptate m-ai fi chemat pe mine în ajutor pentru a duce la bun sfîrşit această
136
PLATON

LYSIS
201 a

treabă. Cum însă ne aflăm în încurcătură cu toţii deopotrivă, ce motiv ar avea cineva să-l prefere pe vreunul dintre noi? Cît pot eu vedea, n-ar avea nici unul. Dar, aşa stînd lucrurile, ia vedeţi dacă nu vă dau un sfat bun. Eu unul, stimaţi prieteni, socotesc că trebuie — fără să ne scape vreun cuvînt în afară — să ne căutăm cu toţii un maestru cît mai bun, înainte de toate pentru noi înşine (căci avem nevoie de el) şi abia apoi pentru cei tineri, şi să facem acest lucru fără a cruţa nici cheltuială, nici nimic. Să ne lăsăm însă în continuare să fim aşa cum sîntem, nu sînt de părere. Iar dacă îşi va ride cineva de noi că, la vîrsta noastră, socotim că mai are rost să umblăm pe la profesori, cred că se cuvine să ni-l luăm drept scut pe Homer, care spunea că
Bună nu este ruşinea de soaţă acelui ce n-are3.

Aşa că, lăsîndu-i în pace pe cei care ar avea ceva de zis, să ne îngrijim laolaltă de noi şi de cei tineri. LYSIMACHOS Mie unuia îmi plac vorbele tale, So-crate, şi cu cît sînt cel mai în vîrstă, cu atit sînt mai dornic să stau la învăţătură alături de cei tineri. Dar fă asta pentru mine: vino mîine în zori la mine acasă, şi nu face altfel, ca să mai stăm la sfat despre acestea toate. Pentru acuma însă, hai să risipim sfatul. SOCRATE Aşa o să fac, Lysimachos. Am să vin la tine mîine, dacă aşa vrea Divinitatea.
3

Homer, Odiseea, XVII, 347. SOCRATE HIPPOTHALES CTESIP MENEXENOS LYSIS

Mergeam de la Academie către Liceu pe drumul 203 a din afara zidului, care trece chiar pe sub el. Cînd am ajuns în dreptul portiţei unde se află fîntîna lui Pa-nops, am dat peste Hippothales, fiul lui Hieronymos, peste Ctesip, fiul lui Paianieus şi alţi tineri care stăteau strinşi acolo. Văzîndu-mă că vin, Hippothales mă întrebă: „—Unde te duci şi de unde vii, Socrate? — De la Aca- b demie, i-am răspuns, şi mă îndrept spre Liceu. — Vino aici la noi, spuse el. Să ştii că merită osteneala să te opreşti din drum. — Unde zici să vin şi despre cine e vorba?, l-am întrebat. — Aici, spuse, arătîn-du-mi o incintă din faţa zidului care avea poarta deschisă, aici ne petrecem timpul, noi, împreună cu mulţi băieţi, unul mai frumos ca altul. — Ce este

204 a acolo şi despre ce petrecere e vorba? — Este
J

lestră, spuse, de curînd construită şi ne petrecem uînpul vorbind despre multe lucruri pe care cu drag ţi le-am împărtăşi şi ţie. — Bine faceţi, am spus. Dar cine este dascăl acolo? — Chiar prietenul, răspunse el, şi admiratorul tău, liccos. — Pe Zeus, am spus, omul nu este un nepriceput, ci chiar un sofist destoinic. — Vrei deci să vii cu mine ca să-i vezi pe cei dinăuntru? — Mi-ar plăcea mai întîi să ştiu ce-aş avea de făcut şi care este băiatul cel mai frumos de acolo. — Fiecare cu preferatul său, Socrate. — Al tău cine este, Hippothales? Asta să-mi spui."
138
PLATON LYSIS

139
205 a

Văzîndu-l că roşeşte la întrebarea mea, l-am zis: „O, Hippothales, fiu al lui Hieronymos, n-ai decît să nu-mi spui dacă iubeşti pe cineva sau nu. Căci îmi dau singur seama nu numai că iubeşti, dar şi că ai ajuns departe cu dragostea. Altminteri sînt netrebnic şi nepriceput, dar zeul mi-a dat harul să cunosc imediat pe cel care iubeşte şi pe cel iubit." Iar el, au-zindu-mă, s-a înroşit încă mai tare. Atunci Ctesip zise: „— îţi sade bine, Hippothales, să te înroşeşti şi să te codeşti să-i spui lui Socrate numele băiatului. Ar fi insă destul să zăbovească puţin în preajma ta ca să-i fie lehamite tot auzin- du-te cum vorbeşti despre el. Pe noi ne-a ameţit, Socrate, împuindu-ne urechile cu Lysisal lui. Dacă mai şi bea ceva, chiar cînd ne trezTrrTdin somn, nu ne mirăm că tot numele lui Lysis îl avem în urechi. Iar ceea ce ne povesteşte — deşi de speriat — nu e nimic în comparaţie cu poezia şi proza pe care le revarsă alteori asupra noastră. Şi mai cumplit încă este cînd îşi cîntă iubitul cu o voce de toată minunăţia pe care trebuie, cu voie sau fără voie, s-o as- cultăm. Iar acum, cînd îl întrebi, se înroşeşte. — Lysis acesta trebuie să fie foarte tînăr, am spus eu. Aşa cred cel puţin pentru că n-am mai auzit de numele lui. — Asta pentru că nu prea i se spune pe nume, ci e chemat încă după numele tatălui său care este foarte cunoscut. Sînt sigur că nu se poate să nu-l ştii pe băiat, după chip, ceea ce este de ajuns ca să fie cunoscut. — Spune-mi, al cui este? — E fiul cel mare aljui Democrates din Aixonea. — Bravo, Hippothales, am spus atuncîT'fe-ai îndrăgostit de un băiat nobil şi strălucit în toate privinţele. Dar arată-mi şi mie acum ceea ce ai arătat celorlalţi. Vreau să-mi dau seama dacă ştii cum trebuie să vorbească un îndrăgostit despre iubitul său, fie în faţa acestuia, fie în faţa celorlalţi. — Pui vreun preţ, Socrate, pe cele ce spune el? — Doar nu vei nega — i-am răspuns — că eşti îndrăgostit de el. — Asta nu, dar neg că fac versuri şi proză, spuse el. — Nu-i zdravăn la minte, spuse Ctesip, ci bate cîmpii." Atunci eu i-am spus: „— Nu am nevoie, Hippothales, să-ţi ascult versurile sau cîntecele pe care le-ai făcut pentru băiat, ci mă interesează ce gîndeşti, ca să văd în ce fel te porţi cu iubitul tău. — Asta-ţi va spune chiar Ctesip, îmi răspunse, care desigur îşi aminteşte şi ştie totul pe de rost, din moment ce spune că i s-a făcut lehamite să mă tot asculte. — Pe zei, spuse Ctesip, e întocmai aşa, şi este chiar de rîs, Socrate. Şi cum să nu fie cînd, îndrăgostit fiind şi gîndindu-te la băiat mai mult ca la orice, nu eşti în stare să spui de la tine nici cît îl duce mintea pe un copil? Cele ce cîntă întreaga cetate despre avuţiile, hergheliile şi victoriile pythice, istmice şi nemeene, la cvadrigă şi la cursele de întrecere ale lui Democrates, ale lui Lysis, bunicul băiatului şi ale tuturor strămoşilor lor, toate acestea le recită şi le povesteşte el, precum şi alte lucruri străvechi. Deunăzi, ne-a descris întrun poem găzduirea lui Heracles de către strămoşul său: cum l-aprîmit acesta pe erou, datorită înrudirii lor, căci şi el era născut din Zeus şi din fiica întemeietorului demei şi multe altele de acelaşi soi, tot lucruri pe care le cîntă babele. Iată ce ne cîntă şi ne recită el, silindu-ne să-i dăm ascultare."

Iar eu, auzindu-l, am spus: „— Te faci de ris, Hippothales, dacă-ţi compui şi-ţi cînţi ţie însuţi imnul de triumf, mai înainte de a învinge. — Dar nu-mi compun şi nu-mi cînt nimic mie însumi, o, Socrate. — Aşa crezi cel puţin, i-am spus eu. — Cum vine asta? spuse el. — Mai presus de toate ţie ţi se adre-sează aceste cîntece. Dacă ai să cucereşti un asemenea iubit, recitările şi cîntecele vor fi spre fala ta, ca adevărate elogii pentru un învingător, dat fiind că ai avut parte de un asemenea iubit. însă dacă el îţi scapă, cu cît sînt mai mari elogiile rostite pentru iubitul
140
PLATON

tău, cu atît mai tare te vei face de rîs, ca unul care 206 a se vede lipsit de un lucru frumos şi bun. Cine se pri-fcepe în dragoste, prietene, nu-şi laudă iubitul mai înainte de a-l cuceri, căci se teme de ce are să-i aducă viitorul. Şi totodată, dacă sînt lăudaţi şi ridicaţi în slăvi, băieţii frumoşi se umplu de vanitate şi trufie. Şau nu-ţi vine să crezi? — Ba da, spuse. — Şi nu ajung ei cu atît mai greu de cucerit cu cît sînt mai vanitoşi? — Şe poate. — Ce crezi despre vînătorul b care-şi sperie vînatul şi-l face mai greu de prins? — Desigur că e un prost vînător. — Nu este cumva o mare stîngăcie să sălbăticeşti pe cineva prin vorbe şi prin cîntece, în loc să-l ademeneşti? — Cred că da. — Vezi, Hippothaleş, să nu te expui la toate acestea din pricina poeziei tale! Nu vrei să susţii totuşi că un om care-şi face singur răul prin versurile sale este un bun poet, de vreme ce se vatămă pe sine însuşi. — Nu, pe Zeus, spuse. Ar fi cu totul absurd. Tocmai c de aceea mă încredinţez ţie, Socrate, ca să mă sfătuieşti, dacă ai vreo idee, prin ce fel de vorbe sau de fapte poţi ajunge drag celui pe care-l iubeşti. — Nu-i uşor de spus. Dacă ai vrea să-l faci să intre în vorbă cu mine, poate aş reuşi să-ţi arăt cum trebuie să discuţi cu el, în loc să vorbeşti şi să cînţi, aşa cum spun ei că faci. — Asta nu-i deloc greu, spuse. Dacă mergi înăuntru cu Ctesip şi te aşezi să discuţi, cred că are să se înfiinţeze şi el. Căci este deosebit de interesat să asculte. Şi totodată, cu pri sărbătorilor lui Hermes, adolescenţii şi copiii la un loc unii cu alţii. Aşa că are să vină la tine. Dacă nu, el îl cunoaşte pe Ctesip prin vărul acestuia, Menexenos. Iar cu Menexenos el este cel mai bun camarad. Aşa că are să-l cheme Ctesip în caz că nu vine el însuşi. — Aşa trebuie să facem, am spus eu." Şi luîndu-l cu mine pe Ctesip ne-am îndreptat spre palestră; ceilalţi veneau în urma noastră.
LYSIS

141

Intrînd acolo, i-am văzut pe toţi copiii îmbrăcaţi de sărbătoare şi jucînd arşice, în timp ce jertfele şi celelalte ceremonii erau pTTsprăvite. Mulţi se jucau afară, în curte, în timp ce alţii, într-un colţ al vestiarului, înşirau o groază de arşice pe care le alegeau din nişte coşuleţe. în jurul lor stăteau ceilalţi ca privitori. Printre ei era şi Lysis, care, stînd în picioare şi cu cununa pe cap în mijlocul copiilor şi adolescenţilor, se deosebea într-atît prin înfăţişarea sa, încît me207 a rita să se spună că e nu numai frumos, ci şi desăvîr-şit în frumuseţea sa. Ne-am dus să ne aşezăm în partea opusă, unde era linişte, şi am început să vorbim între noi. Lysis se tot întorcea să ne privească, fiind limpede că dorea să vină la noi. O vreme însă a zăbovit, şovăind să vină de unul singur; apoi a intrat Menexenos care se jucase în mijlocul curţii. Zărîndu-ne, pe mine şi pe Ctesip, a venit să se aşeze lîngă noi. Lysis, văzîndu-l, b l-a urmat şi a venit şi el lîngă Menexenos. S-au apropiat apoi ceilalţi, printre care şi Hippothaleş. Acesta, văzînd că sînt mai mulţi de faţă, s-a ascuns după ei, rămînînd acolo unde credea că no să-l zărească Lysis, de teamă să nu-l supere. Şi a stat astfel, ascultând totul de aproape. Iar eu, privindu-l pe Menexenos, i-am spus: „— Fiu al lui Demophon, care din voi doi este mai mare? — c Sîntem în dispută, spuse. — De bună seamă că şi în privinţa neamului poate fi controversă, am spus. — Bineînţeles, îmi răspunse. — Şi în privinţa frumuseţii, la fel."

Amîndoi au rîs. „— Dar n-am să vă întreb care-i mai bogat dintre voi, deoarece sînteţi prieteni. Nu-i aşa? — întocmai, mi-au răspuns. — Doar se zice că bunurile prietenilor sînt comune, aşa că în privinţa asta nu vă deosebiţi cu nimic între voi, da-că-i adevărat ce spuneţi despre prietenia voastră." Au încuviinţat.
142
PLATON

d Eram pe cale, după aceasta, să-i întreb care dintre ei este mai drept şi mai învăţat. Dar tocmai atunci a " 'fvenit cineva să-l ia pe Menexenos, spunînd că-l chea-raă pedotribul. Cred că avea de adus jertfe. Aşa că a plecat, iar eu l-am întrebat pe Lysis: „— Lysis, oare te iubesc mult tata şi mama? — De bună seamă, mi-a răspuns. — Deci ţi-ar dori să fii cît mai fericit? — Cum de nu? — Dar crezi că e feri\ cît omul care robeşte şi care nu este lăsat să facă nielmic din ceea ce ar dori? — Nu, pe Zeus, spuse. — Iar dacă tatăl şi mama te iubesc şi doresc să fii fericit, este clar atunci că se străduiesc în toate chipurile să devii fericit. — De bună seamă, spuse. \ — Te lasă cumva să faci ce vrei fără să te dojenească \si fără să te împiedice de la ceea ce doreşti să faci? — Ba, dimpotrivă, Socrate, de la cîte şi mai cîte mă opresc, pe Zeus! — Ce vorbeşti? l-am întrebat. Vor ei 208 a să fii fericit, dar te împiedică să faci ceea ce vrei? Ia spune-mi, dacă ai vrea să te urci pe unul din carele tatălui tău şi să iei hăţurile cînd participă la o întrecere, te-ar lăsa ei ori te-ar împiedica? — Pe Zeus, fireşte că nu m-ar lăsa. — Dar pe cine ar lăsa? — Pe un vizitiu care primeşte plată de la tatăl meu. — Ce spui? îi îngăduie unui simbriaş mai degrabă decît ţie să facă cu caii ce vrea, şi încă îi mai dau şi bani pen-b tru asta? — Păi cum altfel? spuse. — Dar o căruţă cu măgari te lasă ei să conduci, şi dacă vrei să iei biciul şi să-i loveşti, îţi dau voie? — Cum o să-mi dea voie? — De ce nu? am întrebat eu. Nu-i e nimănui permis să-i lovească? — Ba da, catîrgiului, spuse. — Care este sclav sau om liber? — Sclav, spuse. — Pun, pare-se, mai mult preţ pe un sclav decît pe tine, fiul lor, şi lui îi încredinţează bunurile, mai c degrabă decît ţie, şi-l lasă să facă ce vrea, în timp ce ţie îţi pun oprelişti?! Dar să-mi mai spui ceva. Te . lasă ei să te conduci singur, ori nici asta nu-ţi îngăduie? — Cum or să-mi îngăduie?! — Deci te conduce
LYSIS

143

cineva? — Uite pedagogul acela. — Care este sclav. — Dar cum altfel? Esclăvurnostru, spuse. — Este un lucru neobişnuit, am spus eu, ca un om liber să fie condus de un sclav. Şi în ce fel te conduce pedagogul acesta? — De pildă, mă duce la şcoală. — Dar nu te conduc şi cei de aici, dascălii? — De bună d seamă. — Deci tatăl tău îţi pune, cu bună ştiinţă, o sumedenie de stăpîni şi cîrmuitori. Dar cînd te duci acasă, la mama, te lasă ea ca să te fericească să faci ce vrei cu lina ori cu stativul ei, cînd ţese? Şi nu te opreşte să pui mina pe spatulă, pe vîrtelniţă, ori vreo altă unealtă de lucru?" Atunci el rizînd spuse: „— Pe Zeus, Socrate, nu numai că mă opreşte, dar m-ar şi bate, dac-aş pune mîna. — Heracle!, am spus eu, e oare n-ai greşit cu ceva tatălui sau mamei tale? — Pe Zeus, nicidecum, spuse el. — Atunci, pentru ce te împiedică ei cu atîta străşnicie să fii fericit şi să faci ceea ce vrei şi te cresc cît e ziua de lungă ţinîndu-te la cheremul altcuiva şi, într-un cuvînt, nelăsîndu-te să faci mai nimic din ce doreşti? S-ar zice deci că avuţia, oricît de mare este, nu-ţi e de nici un folos, din moment ce oricine dispune de ea mai degrabă decît tine. Şi pînă şi trupul 209 a tău, atît de frumos, şi el este cultivat şi îngrijit de altcineva. Tu nu dispui de nimic, Lysis, şi nu faci nimic

din ceea ce doreşti. — Pentru că n-am încă vîrsta?6 Socrate. — Nu cred că asta te-ar opri, fiu al lui Demophon, pentru că, de bună seamă, sînt lucruri pe care şi tata şi mama ţi le îngăduie, fără să aştepte să fii de o anumită vîrstă. Cînd vor să li se citească sau să li b se scrie ceva, desigur că recurg la tine, mai degrabă decît la oricine altul din casă. Nu-i aşa? — întocmai, spuse. — Aşa că ţi-e permis atunci să scrii care literă vrei tu mai întîi, şi care în al doilea rînd; şi tot aşa cînd citeşti. Şi cînd iei lira, fireşte, nu te împiedică nici tata, nici mama să întinzi şi să destinzi oricare
144
PLATON LYSIS

145

coardă vrei tu, să le faci să vibreze şi să le loveşti cu plectrul. Sau te împiedică? — Nu, desigur. — Care să fie motivul, Lysis, că de la acestea nu te împiedică, c dar te împiedică în celelalte cazuri, de care vorbeam? \— Probabil, spuse, pentru că în unele privinţe mă ! pricep, iar în altele nu. — Bine, prietene, am spus. Deci tata nu aşteaptă să ajungi la o anumită vîrstă spre a-ţi încredinţa totul, ci, în ziua în care o să considere că te pricepi mai bine decît el, atunci o să se dea pe mîna ta, el şi cu tot ce-i al lui. — Aşa cred, spuse. — Bine, dar ia să d vedem, am spus; n-are şi vecinul aceeaşi socoteală ca şi tatăl tău, cu privire la tine? Ce crezi? Are să-ţi încredinţeze el conducerea gospodăriei, cînd o să considere că te pricepi mai bine ca el să gospodăreşti, ori o să rămînă tot el stăpîn? — Cred că are să mi-o încredinţeze mie. — Dar atenienii? Nu crezi că or să-ţi încredinţeze şi ei treburile lor, cînd au să vadă că te pricepi de ajuns? — Ba da. — Pe Zeus, am spus, dar Marele Rege? O să-i îngăduie, oare, fiului său mai mare, căruia îi va trece e stăpînirea Asiei, să pună în zeama de carne fiartă ce-o vrea el? Ori nouă, dacă venind la el îi arătăm că ne pricepem mai bine decît fiul său la gătit carnea? — E clar că nouă, spuse. — Şi pe el n-or să-l lase să pună nimic în mîncare, în timp ce pe noi n-o să ne oprească să punem cîtă sare vrem. — Cum altfel?! — Iar dacă fiul său ar suferi de ochi, i-ar da voie să şi-i trateze singur, deşi nu se pricepe în medicină, ori 210 a l-ar opri? — L-ar opri. — Dar pe noi, dacă ne-ar şti că sîntem medici, cred că nu ne-ar împiedica, chiar dacă am vrea să-i deschidem ochii şi să presarăm cenuşă în ei socotind că ne pricepem cum trebuie. — Ai dreptate. — Oare nu s-ar încrede în noi, mai degrabă decît în el însuşi sau în fiul său, în toate privinţele în cîte ne-ar socoti mai pricepuţi decît ei? — Neapărat, o, Socrate, spuse. — Aşa stau lucrurile deci, dragă Lysis; în privin-ţele în care dobîndim pricepere, cu toţii or să se încreadă în noi, şi elenii şi barbarii, şi bărbaţii şi femeile. Iar noi o să facem în aceste cazuri tot ce vrem, fără ca cineva să ne împiedice dinadins. Aşa că vom fi liberi şi, poruncind altora, noi vom fi stăpînii, ca unii care avem de tras foloasele. însă acolo unde n-am dobîndit pricepere, n-o să ne îngăduie nimeni să facem ce credem de cuviinţă; cu toţii ne vor împiedica, pe cît vor putea, nu numai străinii, ci chiar tata, mama şi oricare rudă. în această privinţă ne vom supune altora, lăsînd totul în seama lor, astfel că nu vom mai avea de tras nici un folos. Eşti de acord că aşa se întîmplă? — Sînt de acord. — Atunci, vom putea oare să ne împrietenim şi să ne facem iubiţi de cineva, într-o privinţă în care nu-i sîntem de nici un folos? — Nu, desigur, spuse. — Aşa că nici tata nu te va îndrăgi pe tine, nici vreun om pe un altul, dacă acesta nu-i este de folos. — Nu, după cum se pare. — Dar atunci cînd ai să ajungi priceput, băiatule, cu toţii îţi vor fi prieteni şi apropi-aţi, căci vei fi

folositor şi bun; iar dacă nu, nimeni n-are să te îndrăgească, nici tata, nici mama, nici rudele. Şi atunci, o, Lysis, poate să se grozăvească cineva în privinţa unor lucruri pe care încă nu le ştie? — Cum o să poată? — Deci ţie, care-ţi mai trebuie dascăl, îţi lipseşte ştiinţa. — Ai dreptate. — Prin urmare nu poţi să te grozăveşti cu ştiinţa ta din moment ce eşti încă neştiutor. — Pe Zeus, spuse, nu pot, Socrate." Iar eu, ascultîndu-l, m-am uitat pe furiş la Hippo-thales, şi mai că era să fac o imprudenţă; îmi venise ideea să-i spun: „Aşa trebuie, Hippothales, să vorbeşti cu băieţii, ţinîndu-i la respect şi tăindu-le din pretenţii, şi nu cum faci tu, care-i răsfeţi şi-i umpli de trufie." Văzîndu-l însă frămîntat şi tulburat de cele spuse, mi-am amintit cum voise să nu-l vadă
146
PLATON

Lysis că e pe aproape. Aşa că m-am răzgîndit şi am tăcut. 211 a în acest timp s-a întors Menexenos şi s-a aşezat lîngă Lysis, de unde se ridicase. Atunci Lysis mi-a şoptit, alintîndu-se: „Socrate, ce mi-ai spus mie, spu-ne-i şi lui Menexenos." Iar eu i-am răspuns: „— Asta tu ai să-i spui, Lysis. Doar ai fost cu toată luarea-a-minte. — întocmai aşa, spuse. — încearcă deci să-ţi aminteşti cît mai bine de cele vorbite, ca să-i poţi b reproduce totul cu claritate; iar dac-o să uiţi ceva, să mă întrebi de îndată ce ne vedem din nou. — Să ştii, Socrate, că o să-mi dau toată silinţa să fac aşa. Dar spune-i şi lui ceva, ca să stau şi eu să ascult, pînă ce vine ora de plecat acasă. — Trebuie să fac aşa cum ţi-e vrerea. Dar vezi, să mă ajuţi dacă Menexenos se apucă să mă combată. Ori nu-l ştii cît este c de amator de controverse? — Ba da, pe Zeus, îl ştiu foarte bine, şi tocmai de aceea vreau să discuţi cu el. — Ca să mă fac de rîs? l-am întrebat. — Nu, pe Zeus, spuse, ci ca să-i vii de hac. — în ce fel? l-am întrebat. Asta nu-i uşor cu un om de temut ca el. Doar e discipolul lui Ctesip. Şi e de faţă Ctesip însuşi. Nu-l vezi? — Să nu-ţi pese de nimeni, Socrate, şi să discuţi cu el. — Văd că trebuie să discut, am zis." Acestea le vorbeam între noi, pînă cînd Ctesip d ne-a întrebat: „— Dar ce-i cu voi? Petreceţi de unii singuri şi noi nu ne împărtăşim din discuţie? — Ba da, i-am răspuns, vi le împărtăşim. Lysis nu pricepe cele ce-i spun, dar crede că Menexenos o să înţeleagă, şi-mi cere să-l întreb pe el. — Atunci de ce nu-l întrebi? — Ba o să-l întreb, i-am răspuns. Răspunde-mi deci, Menexenos, la cele ce-am să te întreb. Mi se întîmplă, încă de cînd eram copil, să doresc dobîndirea unui lucru, aşa cum fiee care îşi doreşte cîte ceva. Unul vrea să capete cai, altul cîini, altul aur sau onoruri. Faţă de acestea, eu rămîn indiferent; în schimb sînt foarte avid să-mi fac
LYSIS

147

prieteni şi mi-aş dori să dobîndesc un bun prieten-* mai degrabă decît prepeliţa ori cocoşul cel mai grozav din lume; şi, pe Zeus, mai degrabă chiar decît un cal sau un cîine. Şi cred, pe cîine, că decît să dobîndesc aurul lui Darius, aş fi mai bucuros de un prieten, într-atît sînt de» dornic să am prieteni! Iar cînd vă văd, pe tine şi pe Lysis, sînt uimit şi vă fericesc 212 a că, atît de tineri fiind, sînteţi in stare să dobîndiţi lucrurile atît de iute şi de uşor, că tu te-ai împrietenit atît de repede şi de bine cu Lysis, şi la fel el cu tine. în ce mă priveşte, sînt într-atît de departe de aşa ceva, încît nu ştiu nici măcar în ce chip ajunge cineva drag altcuiva, ceea ce tocmai vreau să aflu de la tine, care eşti un ştiutor. Aşa că spune-mi: cînd) cineva iubeşte pe altul, care dintre cei doi este priJ b etenul, cel ce poartă prietenie sau cel căruia i se\ poartă? Ori nu e nici o deosebire? — Cred, răspunse, că nu e nici o deosebire. — Ce spui? l-am întrebat. /Sînt amîndoi prieteni unul faţă de altul şi dacă nu-'mai unul din ei poartă prietenie celuilalt? — După părerea mea, da. — Ia să vedem. Nu se poate ca cel ce iubeşte să nu fie în schimb îndrăgit de către iubitul său? — Ba da. — Dar nu se poate ca cel ce îndrăgeşte să fie detestat aşa cum se pare că păţesc uneori cei iubitori cu iubiţii lor? Iubind pe cît de mult le stă în putinţă, unii consideră că nu li se c răspunde cu iubire, iar alţii că sînt chiar uriţi. Sau crezi că asta nu e adevărat? — Ba da, spuse, e foarte adevărat. — Nu înseamnă asta oare că unul

Socrate. — Cred că aşa este. — Pe Zeus. dacă nu pot fi prieteni cei ce iubesc. dacă prietenie înseamnă a fi iubit şi nu a iubi. — Aşa se pare. Cred că ar trebui să mergem pe unde am mai apucat-o. dar sînt urîţi de prieteni şi b sînt prieteni faţă de duşmani. — Care din doi este atunci prieten al celuilalt? Cel ce iubeşte. — Tot ce se poate. anume că adesea cineva este prieten cu cine nu-i e prieten. Deci vom fi siliţi să recunoaştem aceleaşi lucruri ca adineauri. dacă înţelepciunea nu le răspunde la dragoste. nici unul din ei nu este prieten al celuilalt. Menexenos? — Aşa mi se pare şi mie. — Ce-o să ne facem atunci. atunci cînd iubeşte pe cel ce nu răspunde iubirii sale sau chiar îl urăşte. Iuţii copoi şi pe oaspele cel străin1 ? — Nu cred. — Rezultă că prieten nu e cel ce poartă. iar acum. ba chiar prînd ură cînd sînt pedepsiţi de mamă sau de tată. ai vinului. Menexenos. — Iar duşman este cel urit şi nu cel ce urăşte. şi îndată se înroşi la faţă. chiar dacăţ nu i se răspunde cu dragoste şi chiar dacă este detestat. luîndu-l ca interlocutor. vrînd să-i dau pace lui Menexenos. — Aşa se pare. Era clar că ascultase în această stare de spirit. nici prieteni ai prepeliţelor. — Se pare deci. — Pesemne. fără îndoială. ci cel căruia i se poartă prietenie. ci trebuie să spunem că în afară trebuie să existe alţii care-şi sînt prieteni. dacă asta este imposibil. e urăşte să fie duşmanul celui urît. fiindcă urmărea cu sufletul la gură cele ce se discutau. îmai cu seamă. să spui că dacă am fi cercetat bine nu ne-am fi încurcat astfel. iar faţă de prietenii lor sînt duşmani. spuse. chiar dacă nu-l iubeşte şi chiar dacă-l urăşte? Cum se întîmplă cu pruncii 213 a nou-născuţi. pe de-a-ntregul în căutarea noastră. Sau fiecare e dintre ei iubeşte. — Deci nu sînt prieteni ai cailor cei cărora caii nu le răspund la dragoste. dacă nu se iubesc amîndoi. că este imposibil să fii duşman prietenului şi prieten duşmanului tău. din moment ce nu şeJ îndrăgesc reciproc? — Mai degrabă aşa. Lysis. d Atunci amîndoi erau prieteni cînd unul din ei iubea 148 PLATON LYSIS 149 pe celălalt. cercetînd l/părerile poeţilor. m-am simţit încîntat de dragostea pentru înţelepciune a lui Lysis şi. — înseamnă că sîntem acum de altă părere decît adineauri. interveni Lysis. prietene dragă. ai gimnasticii ori ai înţelepciunii. dar şi atunci cînd ei urăsc. Ei. spuse. ne sînt părinţi şi că-jlăuze ale înţelepciunii.iubeşte iar celălalt este iubit? — Desigur. dacă urăşti pe cel ce nu te urăşte sau chiar te iubeşte. — Şi tot aşa. adesea chiar cu cel cei e duşman. Ei arată limpede. — Se pare că ai dreptate. — Pesemne. Adesea poţi fi duşman celui ce nu-ţi e duşman sau chiar ţi-e prieten. — Nu am greşit. nici cei ce sînt iubiţi. că cel iubit îi este prieten iubitorului său. dacă nu se răspunde dragostei sale. XXI. Socrate. într-adevăr. — Prin urmare. Socrate. fără să-l aibă drept prieten pe cel iubit. spuse el. Atunci eu. 2. — Tot ce se poate. şi se înşală poetul cînd spune: Fericit cine are drept prieteni copiii. care încă nu iubesc. o. să nu mai mergem pe calea de-acum. am spus: „— Cred că ai dreptate. sînt mai dragi părinţilor ca orice pe lume. înseamnă că cel ce iubeşte trebuie să fie prietenul celui iubit. spuse. caii cei vajnici. nici cei ce iubesc şi sînt iubiţi. Este totuşi absurd. — Neapărat. cel 1 Solon. am spus. — Atunci mulţi sînt iubiţi de duşmanii lor. căci căutarea aceasta îmi pare un drum anevoios. şi cred. cînd spun că zeul este c . Aşa că. oare. nu am nici o idee în privinţa asta." Cred că vorba îi scăpase fără să vrea. — Crezi deci că are dreptate? — Da. de asemenea nici prieteni ai clinilor. ori cel ce este iubit? Sau în situaţia asta nia\-unul nu-i prieten al celuilalt. — Deci nu-i cu putinţă să fie prieten cel ce iubeşte. ce înseamnă prietenia. spuse.

nu-şi ajunge sieşi? — Ba da. aşa cum numai omul bun este prieten cu cel bun. prietene.cel care-i împrieteneşte pe oameni. spuse. Cei ce se aseamănă sînt oare prieteni pe măsura asemănării lor şi îşi sînt şi de folos în aceeaşi măsură? Iată mai precis: poate oare cineva să-i aducă asemănătorului său 151 vreun folos sau vreun neajuns pe care acesta să nun şi-l poată aduce el însuşi? Ori să-l facă să resimtâ ceva ce acesta n-ar putea resimţi şi singur? Şi dara. — Ia seama. spuse el. — N-ai întîlnit cumva şi sentinţele celor învăţaţi care susţin acelaşi lucru. — Deci asta cred eu că vor aceia să înţeleagă. — Iar cine nu simte o satisfacţie nu iubeşte. — Şi eu. pe Zeus. 218. — După părerea mea. cu cît c se apropie de alt ticălos şi are mai mult de-a face cu el. pe jumătate cel puţin. Odiseea.b facţie. dacă ticăloşii se aseamănă între ei. nu poate fi prieten. 215 nu-şi pot fi de nici un ajutor. spuse. în timp ce omul rău nu se poate defel împrieteni nici cu cel bun. nu în care îi seamănă? — Probabil. Totuşi este aici ceva care mă nemulţumeşte. spuse. iar între cei nedrepţi şi cei nedreptăţiţi nu poate fi prietenie. — Desigur că nu. — Atunci. Căci noi credem că omul ticălos. Din discuţie reiese că numai cei ce sînt buni. — Poate că da. căci sînt stihinici şi nestatornici. — De bună seamă. am spus. Să vedem. „— Aşa că acum îi cunoaştem pe cei care-şi sînt prieteni. ce-i cu bănuiala mea. aşa cum le-a ieşit şi vorba. nu duce lipsă de nimic. spuse. Eşti de acord?" —A încuviinţat. nici cu cel rău. Deci cel ce este potrivnic şi vrăjmaş faţă de sine. » d . am spus. Sau nu eşti de aceeaşi părere? — Ba da. ori poate că pe de-a-ntregul. Nu-i aşa? — Aşa e. cel ce spune că: Olarul pizmuieşte pe olar. — Poate că pe jumătate. iar cînd sînt împreunş nu-şi sînt de nici un folos? în ce chip ar ajung asemenea oameni să capete însemnătate unii pentru ceilalţi? — în nici un chip. apropiindu-i pe unii de ceilalţi. Ori n-ai întîlnit aceste versuri? — Ba da. cu atît îl duşmăneşte mai tare. şi cei buni îşi sînt cei mai mari duşmani. cum ne-am mai încurcat! Oare să ne fi înşelat chiar întru totul? — Cum aşa? spuse. pentru că săvârşeşte nedreptatea. cînd spun că cei ce se aseamănă îşi sînt prieteni. în măsura în care este bun. ar trebui să se spună că oamenii buni se aseamănă şi sînt prieteni între ei. — De bună seamă. — Cum aşa? Oare omul bun. în măsura în care este bun. Dar omul bun ar putea fi prieten cu altcineva bun. cu anevoie ar mai 1 putea fi pe potrivă şi prieten faţă de altul. că întotdeauna cele ce se aseamănă trebuie să fie prietene între ele? Este vorba de cei care cugetă şi scriu despre natură şi despre univers. — Poate fi prieten cel ce nu resimte afecţiune? — Nicidecum. — Şi dacă nu iubeşte. cînd unii nu regretă lipsa altora. e — întru totul de acord. dacă nu mă-nşel: Pe cei asemenea mereu zeul unul către altul îi mină2 214 a 2 Homer. — Cine nu duce lipsă de nimic nu are de primit nici o satis. — Ştiu despre ce e vorba. nici măcar în sinea lor nu-şi află potrid va. — Se pare că nu. — Atunci nimeni nu poate fi prieten cu asemănătorul său. spuse. 150 PLATON LYSIS b şi-i face să se cunoască. — Am auzit odată pe cineva spunînd — V chiar acum mi-aduc aminte — că şi cei asemănători. — Şi n-au dreptate?. — De aceea. dar nu-i înţelegem noi. l-am întrebat. XVII. Ei spun cam aşa. nu poate fi adevărat ceea ce s-a spus. deoarec îşi ajung sieşi de unii singuri. iar cei răi. poetul pe poet \ şi săracul pe cel sărac3. şi-l invoca drept martor pe Hesiod. — Din moment ce-şi ajunge sieşi. — Deci nu pot fi c prieteni dacă nu înseamnă nimic unii pentru alţii? — întocmai. cum or să mai aibî afecţiune unul pentru altul? Este posibil? — Nu este. lafel. cum or să poată fi cît de cît prieteni între ei cei buni. Lysis. — Ai dreptate.

— Ne-a mai rămas încă de cercetat dacă nu cum. Şi ce-o să le răspundem? Sau nu trebuie să recunoaştem că au dreptate? — Ba trebuie. ne-a dovedit-o discuţia de pînă| e acum. sau înţeleptul cu desfrinatul. cel gol doreşte umplerea. Toate acestea el le spunea 216 a cu multă vervă. tot neştiutorul trebuie să-i poarte mulţumire şi să-l iubească pe cel învăţat.Şi mai spunea că toate celelalte. datorită naturii lui. Sau nu eşti de acord? — Ba da. am spus. Uscatul doreşte umedul. 3 Hesiod. — Deci lucrul nici-bun-nici-rău nu poate fi prieten cu cel care este deopotrivă cu el. Căci fiecare doreşte contrariul şi nu asemănătorul său.c va prieten înseamnă. aşa cum am stabilit adineauri. atunci. şi de fapt eu însumi sînt ameţit de dificultatea discuţiei. — Rămîne ca lucrul nici-bun-nici-rău să fie prieten numai cu lucrul bun. — Putem spune. acrul dulcele. Menexenos? Imediat or să sară asupra noastră acei preaînvăţaţi maeştri ai disputei şi or să ne întrebe b dacă nu cumva duşmănia este lucrul cel mai contrar prieteniei. 217 a — Oare afirmaţia asta ne va fi o bună călăuză? Dacă am vrea să ne închipuim cum este un trup sănătos. Ascultă ce mă face să profeţesc astfel. ori prietenul cu duşmanul? — Nici una din două. iar plinul doreşte golirea. am spus. care ne scapă şi fuge de noi. La fel. — Dar nici cu asemănătorul său nu poate fi. Rămîne atunci. Contrariile sînt hrană unele pentru celelalte. — Deocamdată fac prorocirea că prieten cu cel frumos şi bun este lucrul nici-bun-nici-rău. — Ce vrei să spui?. cu cît seamănă mai mult între ele. el se arată a fi ceva neted şi alunecos. — Că avea dreptate. şi cu cît sînt mai-deosebite. — Deci nici lucrurile ase-4 mănătoare. în timp ce lucrurile asemănătoare nu-şi sînt de nici un folos. — Fie. ascuţitul rotunjimea. — îmi vine să cred în vechea zicală că prieten îţi este frumosul. nici cele contrare nu sînt prietene între ele. cu atît se umplu mai tare de invidie. am spus eu. şi cel slab cu cel puternic. rele şi nici-bune-nici1olp 'I Vi CG 7101' yXî (iTfaT")i"n"j*Q**"******°i''| T-i-î|"»"t""i11 \wiTT"""T'VΰT f eprieten cu cel bun. întrebă el. Dar nu ţi se pare straniu. — Zău că nu-mi dau bine seama. spunind că e peste putinţă ca cei ce seamănă să fie prieteni. ne-am gîndi la unul care n-are nevoie de medicină şi nici de vreun alt ajutor. Munci 152 PLATON LYSIS 153 . cu atît ajung mai prietene. ori cu altul de acelaşi soi cuj el. Căci în nici un caz n-ar putea fi prieten cu răul. iar cel bolnav cu medicul. — Se pare că nu. vor spune ei: duşmanul este prieten cu prietenul. Şi acela îşi continua ideea cu e mai multă strălucire. căci era un bun orator. dacă admitem că ceva estej prieten cu altceva. Eu consider că există trei feluri de lucruri: bune. Voi ce credeţi? am întrebat. că lucru-frile contrare sînt în cea mai mare măsură prietene? — întocmai. Spun deci că este frumos lucrul d bun. — Trebuie. o. — Cel drept este oare prieten cu cel nedrept. — Ai dreptate. sau cel bun cu cel rău? — Nu cred că e aşa.de vrajbă şi de duşmănie. dacă îndeobşte un lucru este prieten cu altul. — Şi totuşi. — Deci. ca lucrul nicibun-nici-rău să fief prieten ori cu cel bun. Nui aşa? — Da. anume dacă nu cumva ceea ce este nici-bun-nici-rău poate fi prieten cu cel bun. pare-se. altceva decît toate acestea. Că săracul e silit să fie prieten cu cel bogat. datorită faptului că sînt contrarii. Ce crezi? — . trebuie să fie prietene şi cele dinainte. ci se întîmplă exact contrariul: tocmai lucrurile cu totul opuse sînt cele mai prietene. Aşa cum este. — Se pare că nu. recele caldul. de fapt. — Aşa trebuie. ca să-i fie de ajutor. şi toate celelalte în acelaşi mod. nici cel rău cu altul rău şi nici| cel bun cu cel rău. spuse Menexenos. se înţelege că nici un om sănătos nu este prieten cu medicul în vederea sănătăţii. după cîte pricep.

posibil ca răul să fie prieten cu lucrul bun. — De bună seamă. Dar de îndată ce aceasta l-a făcut rău. — De aceea putem spune că cei ce sînt deja înţelepţi nu mai sînt iubitori de înţelepciune. — Cum să nu fie? — însă boala este un rău. — Deci lucrul nici-bun-nici-rău. — Prin urmare. Susţin că unele lucruri sînt şi în sine aşa cum apar la un moment dat. datorită prezenţei răului. — Va fi prieten numai cel bolnav. Dacă cineva ţi-ar vopsi părul tău cel blond cu cenuşă. dacă cineva vrea să vopsească ceva într-o culoare. — Nu. — Este clar că asta se întîmplă mai înainte ca el să fie făcut rău de către răul care-l posedă. — Aşa cred. . Căci o dată devenit rău nu ar mai dori binele şi nu i-ar mai fi prieten. Lysis şi Menexenos. — Iar trupul în sine nu 154 PLATON LYSIS 155 este nici-bun-nici-rău. — Desigur. însăşi această prezenţă îl face să dorească binele. dacă un lucru. — Da. cînd încă nu este rău. i-am răspuns. — Dar atunci cînd. am spus eu. — Deci culoarea albă ar fi o aparenţă. — întocmai. bineînţeles. din cauza bolii. nici negru.b toare şi bună. Doar am spus că este im.Desigur că nu. Dar atunci. spuse el. spuse el. — Aşa se pare. De pildă. — înseamnă că în nici un chip părul nu devine alb şi că. în ciuda culorii albe care apare. mi-au răspuns amîndoi. iar medicina este folosi. a trupului] precum şi în toate celelalte privinţe. — Imposibil. dar are răul prezent în el. dar nu o iubesc nici cei răi. nici cu asemănătorul său. îl lipseşte de dorinţa şi totodată de prietenia către cel bun. devine în fiinţa sa deopotrivă cu aceasta. prietene. atunci cînd\ cel nici-bun-nici-rău. Dar nu sînt iubitori de înţelepciune nici cei care se află într-o ignoranţă atît de mare în-cît sînt răi. — Este el prieten fără nici un motiv şi scop. în timp ce altele nu. Rămin cei ce au acest rău. în privinţa sufletului. dar alteori poate să fi devenit astfel." Amîndoi au încuviinţat şi au fost întru totul de acord că lucrurile stau întocmai. — întocmai. ne-am folosit de cuvinte înşelătoare în privinţa prieteniei. el nu este nici alb. bătrineţea îl va face de acea culoare. Lysis şi Menexenos. nu ştiu de unde. Căci el nu mai este nici-bun-nici-rău. spuse el. Sau nu vă amintiţi? — Ba cît se poate de bine. — Cura aşa? mă întrebă. Cel rău şi ignorant nu poate fi iubitor de înţelepciune. De aceea sînt iubitori de înţelepciune cei ce sînt încă nicibuni-nici-răi. — Mă tem. — Deci cel nici-bun-nici-irau ajunge prieten cu lucrul bun datorită prezenţei răului. — însă din cauza bolii se vede el silit să îndrăgească şi să iubească medicina. căci arătînd alb el va fi într-adevăr alb. poate să nu fie încă rău. — Cum de nu? — Tocmai asta te întreb acum. — Ai dreptate. întocmai ca un vî-nător mulţumit de prada sa. Şi îndată am grăit cu toată mîhnirea: „— Vai. de îndată ce capătă o aparenţă. i-am răspuns. teamă mi-e că ne-am îmbogăţit numai în vis! — Ce s-a în-tîmplat? mă întreabă Menexenos. el ar fi alb sau ar părea că este? — Ar părea. că. nu? — Neapărat. Cel care e prieten este prieten cu cineva. 218 a Ori răul nu poate fi prieten cu binele. — Luaţi acum seama la ce spun. — Tocmai asta să vedem. nici cei buni. am descoperit pe deplin ce este şi ce nu este prietenia. spuse. pe obiectul vopsit apare culoarea aşternută. Căci am văzut din discuţia de adineauri că un lucru nu este prieten nici cu contrariul. atunci părul va fi aşa cum va apărea. avind uneori răul prezent în el. mi-a venit bănuiala cît se poate de absurdă că cele stabilite de noi sînt false. — Să luăm un exemplu. fie că sînt zei sau oameni. altminteri nu? — Mai degrabă aşa. întocmai ca nişte impostori. dar n-au ajuns încă din cauza lui într-atît de obtuzi şi ignoranţi încît să considere că ştiu ceea ce nu ştiu. am spus eu. o. ori va fi aşa numai în cazul unei anumite aparenţe. SpunemJ că există prietenie. Eu însumi eram tare bucuros. — Aşa că. îndrăgeşte pe cel bun. neştiinţa. — Oare obiectul astfel vopsit este de culoarea care i s-a aşternut? — Nu pricep. ci rău. desigur.

copii. ceea ce spuneam c că este cu neputinţă.d etene? — Neapărat. n-ar pune el e mare preţ pe vin dac-ar socoti că vinul îi poate salva fiul? — Cum să nu? spuse. spunem noi. ea ne este în vederea a ceva.sau în vederea şi din pricina 156 PLATON LYSIS 157 unui anumit lucru? — Ba cu un scop şi dintr-o pricină. dat fiind că numai el este cel cu adevărat prieten. aşa cura un tată îşi preţuieşte fiul mai mult decît toate celelalte bunuri. să fim cu băgare de seamă. adică din pricina unui rău. am zis eu. — Sănătatea este ea oare un prieten sau nu? — Este un prieten. tocmai pentru că-şi îndrăgeşte fiul mai presus de toate? De pildă. Spuneam mai înainte că bolnavul este prieten cu medicul. — Va fi şi acesta prieten în vederea altui prieten? — Da. — într-adevăr. în vederea altui lucru bun şi prieten. pentru ca toate celelalte. decît pe fiul său. iar medicina este un lucru bun. ci tocmai pentru acel lucru în vederea căruia se fac asemenea pregătiri. — De bună seamă. Aşa e? — Desigur. — întocmai. e spuse. — Nu trebuie. prietenul cel dintîi. oare. ori nici una din două? — E un bine. ceea ce nu înseamnă nicidecum că-i aşa în realitate. dacă ne ţinem de ce am recunoscut mai înainte. din pricina bolii. să contenim cu mersul nostru mai departe ori să ajungem la un principiu care să nu mai trimită la altă prietenie. cel nici-bun-nici-rău. — E posibil. Medicina. — Asta nu îfij-seamnă nicidecum că el pune mai mare preţ pe un vas de lut şi nici pe trei măsuri de vin. Să trecem cu vederea faptul că un prieten a devenit prieten cu prietenul său. de care zicem că sînt prietene în vederea prietenului celui dintîi. am spus eu. nu-i aşa? — Da. — Deci un lucr. căci în realitate se întîmplă să ne b fte prieten numai acel lucru către care ţintesc toate cele ce reprezintă prietenii. — Fie. este prieten cu medicina. — Dar sănătatea? l-am întrebat eu. — Da. nu va pune el preţ şi pe altceva. — Atunci şi sănătatea ne este prietenă. — Aşa se pare. este prietenă în vederea sănătăţii. să nu ne mai amăgească întocmai unor simulacre ale sale. — Da. din pricina unuia rău şi duşman este prieten cu unul bun. mi se pare. — Iar boala este un rău? — Bineînţeles. Nu rareori spunem că punem 220 a mare preţ pe aur şi pe argint. — Dacă ne este prietenă. ori nefiindu-i nici prieten. este ea un bine. ci care să fie tocmai el. nici duşman? — Nu prea te înţeleg. — Oare nu se poate judeca la fel şi în privinţa prieteniei? Ori de cîte ori spunem că nişte lucruri ne sînt prietene în vederea altui lucru prieten. — în vederea unui prieten. — Iar boala este un b duşman? — Fără îndoială. Şi pentru că am ajuns aici. — N-ar pune şi pe vasul în care s-ar afla vinul? — Bineînţeles. — Oare fiindu-i prieten lucrul în vederea căruia el este prieten cu cel cu care-i prieten. aşa se în158 PLATON LYSIS . Iată ce se petrece:' toată strădania nu este det pusă pentru cele pregătitoare în vederea unui lucru.u este prieten cu altul în vederea unui prieten şi din pricina unui duşman. Mai spuneam că prietenia medicinei este căutată în vederea sănătăţii şi că sănătatea este un lucru bun. — Spun aceasta. un rău. cînd ar afla că acesta a băut cucută. Putem vorbi astfel? — Fără îndoială. Să vedem. că deci cei asemănători ajung prieteni între ei. Căci lucrul pe care punem cel mai mare preţ se vede a fi tocmai acela îipt vederea căruia se agonisesc şi aurul şi toate celelalte. răspunse. — Atunci lucrul nici-bun-nici-rău. că trupul. Să vedem de nu ne înşelăm cumva în ceea ce am afirmat acum. poate că altminteri ai să mă urmăreşti şi cred că şi eu am să dau mai bine seama de ceea ce spun. exprimăm Viumai o aparenţă. — Se poate. în vederea căruia să putem spune că toate celelalte lucruri ne sînt pri. ca să nu ne înşelăm. — Nu este el prieten cu medicul din cauza bolii şi în vederea sănătăţii? — Ba da. — Spuneam 219 a deci. Să ne gîndim în felul următor: cînd cineva pune mare preţ pe un lucru.

Deoarece ar fi imposibil ca după dispariţia pricinei să mai existe lucrul care a rezultat din aceasta. dacă duşmanul ar dispărea. după cum se vede. prietenia şi dorinţa au în vedere un lucru care ne este apropiat. cînd folositor. — într -adevăr. care nu sînt nici-bune-nici-rele. lucrul nici-bun-nici-rău este prieten cu cel bun? — întocmai. — Aşa se pare. — După cîte afirmăm. — însă dacă răul ar fi pricina existenţei prieteniei. iar cel ce doreşte este prieten cu cel pe care-l doreşte. setea şi celelalte dorinţe. — Se pare deci că există lucruri prietene chiar şi după dispariţia relelor. pricina prieteniei. — Nu cumva. că acum foamea poate fi vătămătoare. care sîntem la mijloc între rău şi bine? Căci binele pentru sine însuşi nu are nevoie de nimic. — De bună seamă. am spus eu. am spus. spuse el. şi atunci lucrurile stau astfel: dacă. ori ar deveni cu totul inutil? Dacă nimic nu near mai vătăma şi nu am mai avea nevoie de aju-d tor în nici o privinţă. aşa cum tocmai spuneam. binele. o dată cu dispariţia sa nu s-ar mai putea ca un lucru să fie prieten cu altul. de fapt. — Numai că. — Deci. din altă pricină eşti prieten cu cineva ori cineva îţi este prieten. iar răul este o boală. setea şi celelalte? Ori foame 221 a va fi cît vor dăinui oamenii şi celelalte vieţuitoare. ceea ce ne este realmente prieten nu mai poate fi prieten în vederea altui lucru prieten. însăilată ca un lung poem. însă fără să le fie vătămătoare? La fel. Or. — Atunci trebuie să abandonăm părerea aceasta. — Se pare. — Prin urmare ne este prieten acel lucru către care tind toate celelalte — despre care am afirmat că sînt prietene în vederea altui prieten — fără ca acesta să le fie asemănător. Şi nu socoteam noi că din pricina răului. însă binele ne este prieten? — Sînt de părere că da. Dat fiind că acestea au în vedere e un prieten. ne-ar mai fi atunci binele de vreun folos. cînd nici una. — Ai dreptate. doar am văzut că prietenul există în vederea duşmanului. pentru ca nu cumva şi el să fie prieten în vederea altui lucru prieten. —Tot ce se poate. nici eu nu cred că am mai avea. că dragostea. date fiind cele trei stări. nici alta. vor mai exista ele după dispariţia răului? Ori este ridicol să te întrebi ce va exista atunci şi ce nu va mai exista? Cine-ar putea să ştie? Deocamdată asta ştim. că aşa este. — Aşa se pare. — Aşadar. — Este oare posibil ca cel ce iubeşte şi doreşte ceva să nu fie şi prieten al lucrului pe care-l doreşte şi iubeşte? — Nu cred că se poate. doritorul doreşte lucrul de care-i lipsit. — înseamnă că binele este îndrăgit din cauza răului. ce nu sînt rele. a fi însetat şi a avea toate dorinţele de acest fel este cînd dăunător. nici sufletul. — Dar noi recunoscusem că prietenia se iveşte cînd îndrăgeşti ceva dintr-o anumită pricină.159 tîmplă. dorinţa este. n-ar mai exista foamea. — Deci cel aflat în lipsă este prieten cu lucrul care-i lipseşte? — Aşa 160 PLATON cred. atunci cînd îl doreşte? Aşa că tot ce discutam mai înainte despre prietenie era o sporovăială. se pare că nici prieten nu am mai avea. de către noi. — Pe Zeus. trebuie oare să dispară laolaltă cu ele şi cele ce prin natura lor nu sînt nici-bune-nici-rele? — Nicidecum. răul rămînînd cu totul deoparte şi nemaiafectînd nimic. este iubit binele din pricina răului. o. nici trupul. pentru că binele este un leac împotriva răului. prin natura sa. dar dacă răul ar dispărea. — Deci. — Şi duce lipsa lucrului care-i este luat. vor dăinui chiar dacă dispar lucrurile rele. dar poate fi şi folositoare. aşa cum c spuneam adineauri. cînd în realitate prieten pare să fie tocmai contrariul." . Lysis şi Menexenos. spuse. Nu-i aşa? — Fără îndoială. atunci. Oare aşa. — Se pare. — De bună seamă. nici pe celelalte de care spuneam că în sine nu sînt nici-bune-nicirele. ele se numesc prietene. Şi în lipsa bolii. — Iar cînd dispar lucrurile rele. — Or acum. — Da. nu avem nevoie de nici un leac. dorinţele. ar deveni astfel limpede că îndrăgim şi iubim binele din pricina răului. Nu-i aşa? — Aşa este. pare-se. răul şi nici-binele-nici-răul. am lua în considerare numai primele două.

schimba feţe-feţe. nici iubi.e pede că nimic? Trebuie. şi cum b ne-am dat seama că băuseră în cinstea lui Hermes." în timp ce spuneam acestea. atunci. copii. de plăcere. om bătrin. voi care sînteţi prieteni între voi prin natură sînteţi apropiaţi unul de celălalt. într-un fel sau altul. Iar dacă nici cei iubiţi. în timp ce răul ne este străin? Ori că răul este apropiat răului. astfel că nu se putea trata cu ei. c Vreţi deci. — De bună seamă. nici asemănătorii. prin obiceiurile sau prin chipul său. prin urmare." EUTHYPHRON EUTHYPHRON 163 EUTHYPHRON SOCRATE 2 a EUTHYPHRON Ce s-a întîmplat. ne-am făcut acum de rîs. nici cei buni. — Şi noi care credeam că trebuie să combatem tocmai această idee?! Sau nu vă amintiţi? — Ne amintim. în timp ce Lysis tăcea.— Au fost de acord. şi că cel nici-bun-nici-rău este apropiat de cel nici-bun-nici-rău?" — Ei încuviinţară că fiecăruia îi este apropiat cel de d acelaşi fel cu el. eu nu mai ştiu ce să zic. nici neasemănătorii. Iar ceea ce ne este apropiat prin natură. — Cu siguranţă. plecînd. au răspuns. spuse Menexenos. fie prin vreo înclinaţie sufletească. nu mi le mai amintesc. nici nu-i poate fi prieten fără 222 a să-i fie. am spus. „— Deci. nici toate celelalte cazuri cîte le-am cercetat — pe care. cît şi voi. nu-l poate dori. — Aşa se pare. o. — Dar cum aşa? Dacă spunem că binele şi apropiatul sînt identice. se pare că trebuie să ne fie şi prieten. asta înseamnă altceva decît că binele este prieten numai cu cel bun? — De bună seamă. şi le porunciră să meargă acasă. la porticul arhontelui-basileu? Să nu-mi spui că ai şi tu vreo pricină la basileu. Căci este absurd să consideri că nefolositorul îţi este prieten. cel al lui Menexenos şi cel al lui Lysis. să reluăm toate cele afirmate. n-am fost în stare în nici un chip să descoperim ce este prietenia. să admitem şi să afirmăm că apropiatul este altceva decît asemănătorul? — De bună seamă. nici cei iubitori. Dar dacă se întîmplă ca apropiatul să fie identic cu asemănătorul. cred că am putea. că asemănătorul nu-i este de folos asemănătorului său din pricina asemănării. atît eu. ca mine. — Vom putea susţine. — Aşa se pare. Dar eu. să definim şi prietenia. — Deci. atît au fost de multe — dacă nici unul deci dintre ei nu poate fi prieten. — Mai putem aduce ceva în discuţie? Ori e lim. nu ne va fi uşor să respingem opinia dinainte. că binele ne este îndeobşte apropiat. Socrate. vrînd să mai cercetez această idee. Cum însă nu le păsa de noi şi continuau să-i cheme. şi acum îţi petreci vremea aici. am spus: „— Dacă apropiatul diferă de asemănător. de ţi-ai lăsat deoparte treburile din Lyceion." b Lysis şi Menexenos abia dac-au încuviinţat. din moment LYSIS 161 ce nedreptul poate fi prieten cu cel nedrept şi răul cu cel rău. iarăşi la părerea pe care mai întîi o respingeam. or să spună că deşi ne socotim prieteni unii cu ceilalţi. ne-am lăsat păgubaşi şi am pus capăt adunării. întocmai ca maeştrii tribunalelor. de fapt. dacă cineva doreşte pe un altul sau îl iubeşte. Dar atunci. — Trebuie deci ca iubitorul cel sincer şi neprefăcut să fie îndrăgit de către iubit. aveam de gînd să pro. Lysis şi Menexenos. nici cei apropiaţi. — Bine. se iviră pedagogii. La început. tot aşa cum binele este prieten cu cel bun. . căci eu mă pun în rînd cu voi. apropiat: fie prin sufletul său. Cei de faţă. Căci se făcuse tîrziu. Lysis şi Menexenos.223 a voc la discuţie pe careva dintre cei mai vîrstnici. „— Ne-am întors deci. noi şi cei din jur am încercat să-i îndepărtăm. La plecare leam mai spus totuşi: „O. copii. ca nişte demoni. bolborosind furioşi. în timp ce Hippothales. dat fiind că sîntem ca şi îmbătaţi de discuţie. împreună cu fraţii acestora. binele celui bun.

precum spui că păţeşti tu. iar în cei vechi nu cred. 3 a cum zice el. ci mai degrabă să-i înfrunţi. c EUTHYPHRON Nu-mi dau seama. mi se pare că e tînăr şi nu şi-a făcut încă un nume. EUTHYPHRON M-aş bucura să cred. după cum un bun gospodar are. ori de cîte ori le spun în adunarea poporului ceva despre cele divine şi le prevestesc viitorul. ci urmărire. la ceva atît de însemnat nu e lucru de nimic. se gîndeşte pesemne la daimonul despre care tot spui că sălăşluieşte în tine. tînăr fiind. şi anume pentru asta m-a şi dat în judecată: că născocesc zei noi. zice că eu sînt un făuritor de zei. Meletos. EUTHYPHRON Nu mă grăbesc deloc să aflu ce simţăminte au atenienii faţă de mine în această privinţă! SOCRATE Socotesc. cum de altminteri şi e de aşteptat de la unul care a început atît de bine. după cît mi se pare. e. dacă-ţi aminteşti de un oarecare Meletos din Pitthos. să cureţe mai întîi oraşul de noi. EUTHYPHRON Poate că nu se va întîmpla nimic. desigur. atunci nu poate şti nimeni cum se va isprăvi. căci nu pot crede că tu ai fi dat în judecată pe altul. grijă în primul rînd de plantele tinere şi abia apoi şi de celelalte. Dacă ar fi. e din demul Pitthos. iar după aceea. şi dîndu-şi seama că din pricina neştiinţei mele îi duc la pieire pe cei de o vîrstă cu el. nimic. SOCRATE Sigur că nu. In faţa cetăţii. cum spui tu. aşadar. care distrugem mlădiţele fragede. Tot aşa şi cu mine. Nu trebuie să-ţi pese însă de ei cîtuşi de puţin. Socrate. i se zice. ca în faţa mamei noastre. dacă li se pare că cineva e un om deosebit. lumea îşi bate joc de mine. Dar sînt invidioşi pe oameni de felul nostru. să fii luat în rîs nu înseamnă. unul cu părul lung şi lins. Dar spune-mi: ce zice că faci tu de-i strici pe tineri? SOCRATE Lucruri ciudate. poate. Şi cred că numai el a început să se ocupe de treburile cetăţii d aşa cum se cuvine. de parcă n-aş fi c în toate minţile. ştiind că astfel de calomnii prînd foarte uşor în faţa mulţimii. n-ar fi nici chiar atît de neplăcut să ne petrecem timpul la judecată e glumind şi rîzînd. eşti urmărit sau urmăreşti pe cineva? EUTHYPHRON Urmăresc. SOCRATE Pe cine? . cred eu. să fie cît mai de ispravă. să-şi bată joc de mine. şi iată că şi Meletos vrea. numai să nu vrea să le împărtăşească şi altora din priceperea lui. şi sper că şi eu. profeţii. SOCRATE Dar tu. preavrednice Euthy. după cît spune el. Euthyphron. fie din invidie. să te pricepi. ori de cîte ori ar vrea cineva să mă asculte. în mod firesc. nu numai fără plată. şi măcar de-ar fi fost vreodată un neadevăr în prorocirile mele. mi se pare că el face pur şi simplu un rău cetăţii. EUTHYPHRON Cine? SOCRATE Nici eu nu-l cunosc foarte bine. Socrate. după al meu. dacă vor lua însă lucrurile în serios. oricui. dacă li se pare însă că vrei d să-i faci şi pe alţii asemenea ţie. ci vei conduce procesul după gîndul tău. dar mă tem să nu se Intîmple tocmai dimpotrivă.SOCRATE Atenienii nu-i zic pricină. va aduce mari şi nenumărate foloase cetăţii. dar gata să plătesc eu însumi. din moment ce chiar ţie încearcă să-ţi facă o nedreptate. că te arăţi destul de rar şi că n-ai de gînd să-i înveţi şi pe alţii ceea ce ştii. atunci se înfurie. ştie în ce fel sînt corupţi tinerii şi cine sînt cei care-i strică. e limpede că. de bună seamă. b EUTHYPHRON Ce spui? te pomeneşti că te urmăreşte cineva în justiţie. decît doar voi. pesemne. Euthyphron. fie din altă pricină. cu bucurie. EUTHYPHRON înţeleg. începînd tocmai cu Hestia. ocupîndu-se şi de cei mai în vîrstă. ce fel de proces ai. un om tare priceput. iar el vine la tribunal ca să te ponegrească. Socrate. dacă stai să-l asculţi. tot ce am de spus. Asta e pricina pentru care în acuzaţie se spune că tu ai născoci lucruri noi în privinţa zeilor. 164 PLATON SOCRATE Dragă Euthyphron. Atenienii nu se prea neliniştesc. Socrate. EUTHYPHRON Deci altul pe tine? SOCRATE Bineînţeles. după cîte ştiu. eu însă mă tem ca nu cumva din pricina firii mele prietenoase să li se pară că spun fără reţinere. nu prea bărbos şi cu nasul puţin coroiat.b phron. căci se cuvine să ai grijă în primul rînd de tineri. Euthyphron. Adică. dar ce acuzaţie îţi aduce? SOCRATE Ce acuzaţie? Nu una de rînd. vine să mă acuze.

la rîndu-ţi. Socrate. zic ei. iar acum. So-crate. ci doar un om care a ajuns pînă departe pe calea înţelepciunii. dacă n-aş cunoaşte cu exactitate toate aceste lucruri? SOCRATE Bine. este o impietate ca un fiu să-şi dea tatăl în judecată pentru omor. apoi a trimis un om aici la exeget ca să întrebe ce-i de făcut. pe Zeus. SOCRATE Dar care e acuzaţia. îmbătîn-du-se. şi din pricina legăturilor. Meletos. căci nu oricine e în stare să se poarte după dreptate într-o împrejurare ca asta. i-aş zice eu. gîndindu-se că e un ucigaş şi că nu-i nici o pagubă chiar dacă moare. şi nici măcar nu l-a omorît el însuşi. şi despre ce fel de proces e vorba? EUTHYPHRON De omor. crezi că e vreo deosebire dacă cel ucis este un străin sau o rudă? Singurul lucru de care trebuie ţinut seama e dacă cel care a ucis avea dreptul să o facă sau nu. m-am făcut elevul tău. ceea ce s-a şi întîmplat. Căci de foame şi de frig. urmărindu-l în judecată. chiar dacă l-ar fi omorit. doar nu l-ai da în judecată pentru omor dacă ar fi vorba de un străin. atunci să crezi şi despre mine că gîndesc cum se cuvine şi să nu mă dai în judecată. îndreaptă-ţi acuzaţia mai întîi împotriva profesorului meu şi nu împotriva mea. neştiind care e gîndul zeilor în privinţa pietăţii şi a impietăţii. cel ucis fiind la rîndu-i un ucigaş. SOCRATE Pe Heracles! de bună seamă mulţimea nu ştie cum e drept să te porţi. preaminunate Euthyphron. şi nu te purifici. SOCRATE Dar de ce? Urmăreşti vreo fiinţă înaripată? EUTHYPHRON Nu văd cum ar zbura unul care e bă-trîn de-a binelea.4a EUTHYPHRON Pe unul pe care se pare că e o nebunie să-l urmăreşti. • SOCRATE Tu însă. SOCRATE Tatăl tău. şi cu ce s-ar deosebi Euthyphron de cei mai mulţi oameni. EUTHYPHRON Pînă departe. Socrate. aşa încit faptele fiind acestea pe care le povesteşti tu. s-a mîniat pe unul din sclavii noştri şi l-a înjunghiat. o impietate? 5 a EUTHYPHRON La ce aş mai fi bun. nu trebuie să ne batem e capul pentru un astfel de om. şi asta pentru că el îi duce . Te acoperi şi tu de pîngărire dacă trăieşti în preajma unui astfel de om. 166 PLATON EUTHYPHRON 167 iar în cel mai rău caz. „Şi dacă eşti şi tu de părere. spunîndu-i că în ceea ce mă priveşte. să-l dai în judecată. pe tine şi pe el. SOCRATE Cine e acesta? EUTHYPHRON Tatăl meu. pe Zeus. Socrate. chiar dacă ucigaşul ar sta cu tine în casă şi ar mînca la masă cu tine. încă dinainte am pus mare preţ pe ştiinţa celor divine. ştiind ce a făcut. EUTHYPHRON Mă faci să rid. crezi că ştii întocmai care e gîndul zeilor şi despre pietate şi despre impietate. de vreme ce vina mea ar fi că vorbesc după capul meu şi născocesc în privinţa celor divine. Odată. zic ei. SOCRATE Cel ucis de tatăl tău e vreo rudă a voastră? De bună seamă. iar de nu. se cuvine să-l laşi în pace. ne-a lucrat şi el pe simbrie. nu te temi că dacă te judeci cu tatăl tău ai putea săvîrşi. iar de nu. Atunci tata l-a legat de mîini şi de picioare şi l-a aruncat într-un şanţ. dar atunci nimic nu e mai de preţ pentru mine decît să mă fac învăţăcelul tău şi în faţa acuzaţiei lui Meletos să i-o iau înainte de la bun început chiar cu aceste lucruri. Chiar de asta sînt mîniaţi şi tata şi celelalte rude: fiindcă-l dau în judecată pe tatăl meu pentru moartea unui ucigaş. Euthyphron. dacă avea dreptul. preabunule? EUTHYPHRON 165 EUTHYPHRON Chiar aşa. Socrate. că Euthyphron e un om priceput la astfel de b lucruri. între timp nu s-a mai îngrijit de soarta celui legat şi puţin i-a păsat de el. Şi apoi cel ucis a fost un servitor al meu: pe cînd lucram pămîntul la Naxos. a murit înainte ca omul trimis la exeget să se fi întors.

şi atunci am avea de discutat la tribunal mai degrabă despre el decît despre mine. Meletos. cînd vei putea să-mi povesteşti pe îndelete. pentru numele lui Zeus. fie furt de lucruri sfinte — sau orice lucru de acest fel. şi multe altele de acest c fel. de bună seamă. oare pietatea a nu e în orice împrejurare asemenea sieşi. nici nu te-ar da în judecată pe tine în locul meu. ceea ce ai afirmat adineauri că ştii prea bine: ce anume înseamnă pietate şi impietate. tu crezi într -adevăr că aşa s-au întîmplat lucrurile? EUTHYPHRON Mai sînt şi altele. EUTHYPHRON Şi am spus adevărul. SOCRATE Şi tu chiar crezi că există războaie între zei. chiar tatăl lui Zeus şi-a mutilat părintele din pricini asemănătoare. EUTHYPHRON 169 . de vreme ce recunosc eu însumi că nu mă pricep cîtuşi de puţin la asemenea lucruri? Dar. n-ar trebui oare spuse la tribunal aceleaşi lucruri? EUTHYPHRON Da. ce zici tu că înseamnă pietatea şi impietatea? EUTHYPHRON Spun. pe tine nici nu pare a te observa. Acum însă. iar pe mine ma pătruns cu atîta agerime şi iuţeală. ci mi-ai spus doar că tocmai acest lucru e pios. De altfel ce să mai zic." Iar dacă nu s-ar lăsa convins şi nici n-ar renunţa la proces. şi mai uimitoare. e purtat către Acropole un peplos acoperit cu astfel de chipuri: să zicem deci că toate acestea sînt adevărate. s-ar părea că n-avem alta de făcut decît să gîndim şi noi tot aşa. SOCRATE Tocmai fiindcă îmi dau seama de aceste lucruri. Euthyphron? EUTHYPHRON Şi nu numai acestea. spune-mi. SOCRATE Oare asta să fie pricina că sînt chemat în faţa judecăţii. gîndeşti la fel. la rîndul său. căci uite. şi astfel se contrazic in cele ce spun despre zei şi despre mine. pe care-l să-vîrşeşti tu acum. e sau oricine ar fi. îţi voi povesti despre zei. d acum însă încearcă să-mi dai un răspuns mai limpede la ceea ce te-am întrebat adineauri. pentru numele lui Philios. doresc să devin elevul tău. pe mine prin învăţătura lui. mustrîndu-l şi pedepsindu-l. SOCRATE Spune-mi deci. priveşte. care te pricepi atît de bine la toate acestea. şi a dreptăţii deci. dar am să te ascult altă dată. Căci isco-dindu-te despre ce-ar putea fi pietatea. pe Zeus. după cum spuneam mai înainte. Spune-mi dar.la pierzanie pe bătrini — şi pe mine. rogu-te. şi multe altele. Socrate. dragă prietene. SOCRATE Nici nu m-aş mira. tot ce poate fi nelegiuit nu e oare asemenea sieşi. despre care vorbesc poeţii şi pe care ni le înfăţişează pictorii noştri de seamă? La Panateneele Mari. şi pe propriul său tată. c cred. avînd mereu acelaşi unic chip. să nu închizi ochii în faţa unui nelegiuit. Socrate. la fel. şi uri cumplite. iar pe tatăl său. Socrate. atît în privinţa omorului. de altfel. punctul slab. dacă s-ar apuca să mă dea pe mine în judecată. i-aş găsi eu. nu m-ai învăţat îndeajuns despre ce-i vorba. că pietate înseamnă ceea ce fac eu acum: adică să urmăreşti în justiţie pe cel care săvîrşeşte o nelegiuire — fie omor. Socrate. ci. de pildă. încît m-a şi dat în judecată pentru impietate. cît şi în alte privinţe. şi conform cu impietatea? EUTHYPHRON Ba chiar aşa. ce temeinică dovadă îţi voi aduce (lucru pe care l-am mai spus şi altora) că stă în firea legii. şi lupte. Euthyphron: faptul că nu-i ascult cu plăcere pe cei care povestesc astfel de lucruri despre zei? Se vor găsi unii care să-mi facă o vină din b asta. dîndu-l în judecată pentru omor pe tatăl tău. iar impietatea nu e oare cu totul potrivnică pietăţii. prietene. oricine s-ar întîmpla el să fie. iar pe mine mă ocărăsc 168 PLATON că-l dau in judecată pe tatăl meu care a călcat legea. despre care mulţimea nu ştie nimic. dacă ai vrea. iar a nu-l da pe mîna justiţiei e o impietate. dacă şi tu. şi. de care ştiu că vei rămîne uimit. ca şi oricare altul. Socrate. îşi mînca propriii săi fii. chiar dacă s-ar întîmpla să-ţi fie tată sau mamă. împotriva dreptăţii. şi anume: toţi oamenii socotesc că Zeus este cel mai bun şi mai drept dintre zei şi toţi recunosc că el l-a pus în lanţuri pe tatăl său pentru 6 a că.

oare nu în aceste privinţe le au? EUTHYPHRON Neapărat. nu-i aşa? EUTHYPHRON Ba aşa e. EUTHYPHRON Aşa cred. ci chipul acela anume care face ca faptele pioase să fie pioase. şi că se iscă mînie între ei? EUTHYPHRON Da. aşa se spune. cred că ne-am împăca în privinţa a ce e mai greu şi ce e mai uşor? EUTHYPHRON Cum să nu? SOCRATE Atunci care sînt lucrurile în privinţa cărora dacă am avea păreri deosebite. SOCRATE Atunci hai să cercetăm mai îndeaproape ceea ce spunem: ce este drag zeilor. care din ele e mai mare. iar că nefiin-du-i. Socrate. aşa e? . dar tu zici. am deveni duşmani şi ne-am învrăjbi? Poate că nu-ţi vin numaidecît în minte. Euthyphron. iar cele pioase. pentru ca. preacinstite Euthyphron. bune şi rele unele lucruri. Euthyphron. EUTHYPHRON Chiar şi sînt. ne-am împăca repede? EUTHYPHRON Ne-am împăca. doar ai spus că datorită unui caracter unic e faptele nelegiuite sînt nelegiuite. iar lucrul sau omul urît de zei este nelegiuit. zici tu. Euthyphron. sînt pioase. oare nu tocmai acestea sînt lucrurile despre care deosebindu-ne în păreri şi neputînd ajunge la nişte criterii potrivite am ajunge duşmani. mi-ai răs. 170 PLATON SOCRATE Oare în care privinţă se iscă neînţelegerile care nasc ura şi mînia. EUTHYPHRON Pios este ce le e drag zeilor. unii socotesc drepte. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Iar apucîndu-ne de cîntărit. Socrate. SOCRATE Chiar asta vreau.7 a puns întocmai cum doream. şi dacă am avea păreri deosebite despre ce e mai mic şi ce e mai mare. EUTHYPHRON Bineînţeles. frumosul şi untul. SOCRATE Aminteşte-ţi însă că nu te-am rugat să-mi arăţi una sau două din multele fapte pioase. atunci cînd ar fi să ajungem. EUTHYPHRON Dacă asta vrei. So-crate. oare deosebirea în această privinţă ne-ar face să ne mîniem şi să ne duşmănim unul pe altul sau. şi că se ceartă unii cu alţii. şi acest lucru se spune. se spune. iar ce le e urît e nelegiuit. că şi multe alte lucruri sînt pioase. SOCRATE Şi pare că a fost bine redat în cuvinte. Euthyphron. aşadar. să pot spune despre faptele tale sau ale altuia că. preabunule? Hai să cercetăm astfel: dacă am avea păreri deosebite — tu şi eu — despre nişte numere. dar nu mă îndoiesc că îmi vei dovedi că sînt adevărate. SOCRATE Bine. e SOCRATE Aşadar şi dintre zei. şi în aceste privinţe. desigur. doar n-ar apărea dezbinări între ei dacă nu s-ar certa despre aceste lucruri. asta n-o ştiu încă. ci tot ce poate fi mai potrivnic. din vorbele mele. dacă însă spusele tale sînt şi adevărate. care este acest caracter specific. pioase: sau nu-ţi aduci aminte? EUTHYPHRON Ba da. binele şi răul. am înceta repede neînţelegerea? EUTHYPHRON Aşa este. nu sînt. nu este acelaşi lucru pietatea cu impietatea. b SOCRATE Dar şi că zeii se învrăjbesc. SOCRATE Foarte frumos. SOCRATE învaţă-mă. fiindu-i asemenea. şi eu şi tu şi toţi ceilalţi oameni? EUTHYPHRON Chiar aceasta e neînţelegerea. neputînd ajunge la un criteriu de apreciere. frumoase şi urite. dar. apu-c cîndu-ne de socotit.SOCRATE De bună seamă. îţi voi spune şi asta. apucîn-du-ne să măsurăm. iar alţii — altele. dar zeii. este pios. încearcă să vezi dacă d nu cumva acestea sînt dreptatea şi nedreptatea. ca şi omul iubit de zei. dacă ajung la neînţelegeri. privind la el şi folosindu-l ca pildă.

nu-i aşa? EUTHYPHRON Adevărat. 172 PLATON EUTHYPHRON 173 căci cei care au făcut tot felul de rele fac şi spun tot ce se poate pentru a scăpa de pedeapsă. iar aceştia să tăgăduiască? Pentru că nimeni. să o spună. cred eu. poate că nu cad de acord asupra altui lucru: cine e un călcător de lege. recunoscînd. cred eu. spun totuşi că nu trebuie să fie pedepsiţi? EUTHYPHRON Ba nu. că au călcat legea. dacă şi zeii se contrazic. SOCRATE Deci nu se opun ca acela care a călcat legea să fie pedepsit. Euthyphron. Euthyphron.EUTHYPHRON 171 EUTHYPHRON Adevărat spui. dar lui Cronos şi lui Uranos le e urîtă. Eu-thyphron. SOCRATE Atunci. EUTHYPHRON Dar eu cred. nu îndrăzneşte să spună e că unul care a călcat legea nu trebuie pedepsit. SOCRATE Atunci şi cu zeii se întîmplă la fel: în-vrăjbindu-se în privinţa a ce e drept şi ce e nedrept. prin ce fapte şi cînd. şi dacă mai sînt zei care nu se înţeleg în această privinţă. fie la judecăţi. preabunule. EUTHYPHRON Mă tem că da. dacă o luăm aşa. pe acelea le şi iubeşte. zici tu. SOCRATE Se pare deci că zeii iubesc şi urăsc aceleaşi lucruri. EUTHYPHRON Da. dacă au călcat legea. aici ai dreptate în principal. se întîmplă ca unii să spună despre ceilalţi că săvîrşesc fapte potrivnice dreptăţii. SOCRATE Dar cred că se contrazic despre fiecare faptă în parte cei care se contrazic. unii le socotesc drepte. EUTHYPHRON Adevărat. aceleaşi lucruri sînt totodată urîte şi iubite de zei. la fel. şi. treci buie să fie pedepsiţi. SOCRATE Adică ei recunosc că au făcut rele. preastrălucitul meu prieten. şi nici să nege că. lui Hefaistos — plăcută. oare nu-i aşa? 81 EUTHYPHRON Ba da. SOCRATE Deci lucrurile pe care le socoteşte fiecare dintre ei frumoase şi bune şi drepte. Socrate. după cum afirmi tu. fie în alte părţi. şi oameni şi zei. fie el zeu sau om. căci asta nu îndrăznesc. dar urită Herei. Socrate. şi certînduse în privinţa acestora ajung la dezbinări şi la războaie. cînd vrei să-l pedepseşti pe tatăl tău. iar alţii nedrepte. unii . EUTHYPHRON Aşa se pare. SOCRATE Cum aşa? între oameni ai auzit pe cineva să ţină morţiş că un om care a ucis pe nedrept sau a făcut orice altă faptă potrivnică dreptăţii nu trebuie pedepsit? c EUTHYPHRON Dar ei nu încetează niciodată să tăgăduiască acest lucru. nicidecum. se pare că ce poate fi îndrăgit de zei le poate fi şi urit. căci nu te-am întrebat ce lucru s-ar nimeri să fie şi pios şi nelegiuit. nu e de mirare dacă îi e plăcută lui Zeus. iar pe cele potrivnice lor le urăşte? EUTHYPHRON Desigur. că între zei nu există dezbinare cînd e vorba să-l pedepseşti pe unul care a ucis un om pe nedrept. plăcută sau urîtă. avînd păreri deosebite despre o anumită faptă. ci ei nu recunosc. le e şi lor. aceleaşi lucruri ar putea fi şi pioase şi nelegiuite. SOCRATE Atunci nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. SOCRATE Atunci ei nu fac şi nu spun tot ce le stă în putinţă. b încît fapta ta de acum. SOCRATE Deci aceleaşi lucruri.

însă mi-a venit ceva în minte chiar în timp ce vorbeai şi-mi zic în sinea mea: „Oricît de limpede mi-ar arăta Euthyphron că zeii socotesc cu toţii că un astfel de omor este împotriva dreptăţii. desigur. oare toţi gîndesc că pentru un astfel de om se cuvine ca un fiu să-l dea în judecată şi să-l acuze de omor pe tatăl său? Fii bun şi încearcă b să-mi arăţi limpede că mai presus de orice zeii socotesc această faptă ca dreaptă. fiind legată de către stăpînul celui mort. dacă vrei tu. EUTHYPHRON Nu-i. Spunem despre ceva că este purtat sau că poartă. dragul meu. . iar dacă mi-o vei arăta îndeajuns de lămurit nu voi înceta niciodată să-ţi laud înţelepciunea. SOCRATE Le vor asculta cu siguranţă dacă li se c va părea că vorbeşti bine. privind la ale tale. dar nu prin asta ne-a apărut în faţă hotarul dintre pietate şi impietate. iar ce e iubit de unii şi urît de alţii nu-i nici una nici alta sau e şi una şi alta. ori de cîte ori spune cineva despre un lucru că e într-un anume fel. SOCRATE Atunci să cercetăm oare acest lucru. oare ceea ce e purtat. pentru că ce e urît de zei ne-a apărut totodată şi ca iubit de zei. dacă e bine spus sau să-l lăsăm baltă şi să-l primim aşa cum e. SOCRATE Şi ce este un lucru iubit şi că e altceva ceea ce iubeşte? EUTHYPHRON Cum să nu? b SOCRATE Spune-mi atunci. să încuviinţăm că aşa este.spun că e conformă cu dreptatea. poate. dragă Euthyphron. oare nu e aşa? EUTHYPHRON Ba da. iar alţii — dimpotrivă. dacă-mi vor asculta vorbele. SOCRATE Am să încerc să-ţi explic mai limpede. cred că sînt totuşi în stare să ţi-l dovedesc cît se poate de limpede. Dar dacă ne îndreptăm acum vorbele. EUTHYPHRON Va fi cît se poate de simplu. şi urască-o toţi. şi. simplu să le arăţi că a fost vorba de o faptă potrivnică dreptăţii şi că zeii urăsc cu toţii astfel de lucruri. e EUTHYPHRON în ceea ce mă priveşte aş spune bucuros că pios este ceea ce e iubit de toţi zeii. un lucru uşor. SOCRATE Văd că eu îţi par mai greu de lămurit decît judecătorii. ca să devin mai înţelept. de la noi sau de la alţii. Euthyphron. urită zeilor. că e văzut sau că vede? îţi dai seama că toate lucrurile de acest fel sînt diferite unele faţă de celelalte şi înţelegi prin ce se deosebesc? EUTHYPHRON Cred că-mi dau seama. iar ce e iubit de toţi este pios. învaţă-mă şi pe mine. cu ce voi fi aflat eu mai mult de la Euthyphron ce este pietatea şi ce este impietatea? Fapta de care e vorba ar fi. Socrate? 174 PLATON SOCRATE Din partea mea. pare-se. Euthyphron: socotească toţi zeii acea faptă ca potrivnică a dreptăţii. Socrate. hotărînd că ceea ce este urît de toţi zeii este nelegiuit. nimic. bineînţeles. oare trebuie sau nu să cercetăm ce vrea să spună cel care vorbeşte? EUTHYPHRON Trebuie să cercetăm. a apucat să moară din cauza legăturilor înainte ca acela care a legat-o să afle de la exeget ce-i de făcut. însă eu cred că vorba de adineauri a fost bine spusă. io a SOCRATE Poate că vom înţelege faptele şi mai bine. Socrate. Gîndeşte-te deci la următorul lucru: oare ceea ce e pios este iubit de zei pentru că e pios. gîndeşte-te dacă sprijinin-du-te pe aceste cuvinte îmi vei putea dovedi atît de uşor ceea ce ai făgăduit. Euthyphron. iar ce e urit de toţi zeii e nelegiuit. lor îţi va fi." încît de asta te iert. ce dovadă ai tu că pentru toţi zeii a fost ucisă pe nedrept acea slugă care a săvîrşit un omor şi care. oare în acest fel vrei să punem acum hotar între pietate şi impietate? EUTHYPHRON Ce ne împiedică. 9 a SOCRATE Hai atunci. pentru că îl poartă cineva este purtat sau din altă cauză? EUTHYPHRON Pentru că îl poartă. Socrate. că e condus sau conduce. doar. sau este pios pentru că e iubit de zei? EUTHYPHRON Nu ştiu ce spui. dar tu.

Nu ascunde acest lucru de mine. ci pentru că suferă. de aceea. dacă ceva se face sau suferă o acţiune. SOCRATE Aşadar. este iubit. pentru că îl vede? EUTHYPHRON 175 EUTHYPHRON întocmai.SOCRATE Şi ceea ce e condus — pentru că-l conduce cineva. parcă ne scapă mereu ceea ce ne propunem şi nu vrea să stea unde-l aşezăm. tu nu vrei să-mi lămureşti natura ei. de aceea îl iubesc zeii. nu pentru că e iubit. Oare e pe deplin limpede. EUTHYPHRON Neapărat. de aceea îl iubesc zeii. şi nu pentru că e suferînd. ceea ce e iubit de zei şi ceea ce e pios. Socrate. Primul este de iubit pentru că îl iubesc zeii. şi nu pentru că e iubit de zei. dimpotrivă. e suferînd. căci nu in această privinţă ne vom deosebi'. SOCRATE Şi în acest caz e la fel ca prima dată. şi ceea ce e iubit nu e oare ceva ce e făcut sau suferă o acţiune? EUTHYPHRON Sigur că da. ce este această pietate. ci. de aceea se face. prin însuşi faptul că ei îl iubesc este iubit de zei. sau ceea ce suferă acest subiect — pietatea — şi anume că e b iubită de toţi zeii. dragă Euthyphron. Socrate? SOCRATE Pentru că am fost de acord că ceea ce e pios. nu pentru că e purtat îl poartă cineva. pentru că e de iubit. ci spune iarăşi. ci pentru că îl conduce. 176 PLATON e EUTHYPHRON Cum aşa. de aceea e văzut. de la început. Şi mă tem. aşa e? EUTHYPHRON Da. încă nu mi-ai spus. rogu-te. EUTHYPHRON Adevărat. pe celălalt. Euthyphron. de aceea e condus. pentru că e pios. dar.a phron? Ceva anume este iubit de toţi zeii. la fel. de aceea îl iubesc zeii. Euthy. pentru că îl vede cineva. SOCRATE Oare îl iubesc pentru că e pios sau din altă pricină? EUTHYPHRON Nu. e purtat. de aceea este iubit pentru că e pios. atunci şi ceea ce e pios ar fi pios pentru că-l iubesc zeii. pentru că e vorba de două lucruri cu totul deosebite. SOCRATE Dar ceea ce e iubit de zei — pentru că îl iubesc zeii. şi. de aceea îl conduce cineva. ceea ce vreau să spun? Asta vreau să spun că. de aceea e iubit şi anume iubit de zei? EUTHYPHRON Cum să nu? SOCRATE Atunci ceea ce este iubit de zei nu e totuna cu ce e pios şi nici ceea ce e pios cu ce e iubit de zei. după vorba ta? EUTHYPHRON Da. SOCRATE Deci nu pentru că e văzut. iar dacă ceea ce e iubit de zei este iubit de zei pentru că-l iubesc zeii. SOCRATE Atunci. că întrebat fiind ce înseamnă pietatea. spune. vezi însă acum că e tocmai dimpotrivă. ci c pentru că se face. SOCRATE Dar dacă ar fi acelaşi lucru. ci sînt două lucruri diferite. sau nu eşti de aceeaşi părere? EUTHYPHRON Ba da. de aceea este pios? EUTHYPHRON Aşa se pare. nu pentru că e făcut. SOCRATE Atunci ce spunem despre pietate. şi nu pentru că-l iubesc zeii. de aceea e făcut. . fie că este iubită de zei sau suferă orice altă acţiune. ceea ce e iubit de zei l-ar iubi zeii pentru că e iubit de zei. SOCRATE Dar pentru că îl iubesc zeii. ce este pietatea şi ce este impietatea? EUTHYPHRON Vezi. Euthyphron. de aceea îl iubeşte cineva. şi ceea ce e văzut. îmi vine greu să-ţi spun ce am în minte. la fel. ci pentru că îl poartă. şi miai spus o însuşire. de aceea suferă. nu pentru că e condus. dar nu e pios pentru că este iubit. de aceea îl vede cineva. 11 a atunci: dacă ceea ce e pios l-ar iubi zeii pentru că e pios. ci pentru că îl iubeşte cineva. dar ce este ea. cu bunăvoinţă.

SOCRATE Dar unde există respect. cred că e bine spus. b respectul1. nu eu le-am aşezat. iar în înţelepciune mă întreci cu atît mai mult. EUTHYPHRON Ba mie mi se pare că aceste cuvinte au dreptul la aceeaşi glumă. d SOCRATE Atunci mă tem. căci la tine nu vor să stea locului. acum poţi urmări? EUTHYPHRON Da. cum zic. de sărăcie şi de multe alte lucruri de acest fel. Socrate. SOCRATE Atunci şi tot ceea ce e drept este oare pios sau: tot ce e pios este drept. dar unde e dreptate nu e peste tot pietate. Dar ce e mai distins din toată arta mea e că fără voie sînt iscusit. . există şi teamă. dar dacă e impar — atunci e număr. pentru că el făcea să nu stea locului numai lucrurile lui. cred că teama e mai largă decît respectul. ci unde e respect. pentru că din partea mea ar rămîne aşa cum sînt. cu bunurile lui Tantal. căci aş vrea ca vorbele mele să rămînă liniştite şi să şadă nemişcate mai mult decît aş putea dori să mă aleg. cred că mulţi se tem de boli. Socrate. ci o parte este pios iar o parte — altminteri? 121 EUTHYPHRON Nu pot urmări ce spui. s-ar părea că le pun în mişcare şi pe ale altuia. Vezi deci dacă ţi se pare necesar ca tot ceea ce e pios să fie drept. te-ai înmuiat datorită belşugului de înţelepciune. aşa e. acolo e şi respect". există cineva care. acolo-i Dar eu mă voi deosebi de poet prin aceasta: să-ţi spun prin ce? EUTHYPHRON Sigur că da. cum e şi cu numărul impar: nu întotdeauna dacă e un număr. că am ajuns mai grozav decît acela întru meşteşug. ci mi se pare că tu eşti Dedal. sau: unde e pietate acolo e şi dreptate. acolo e şi teamă. acolo e şi respect". SOCRATE Şi doar eşti mai tînăr decit mine. nu respectă în nici un fel lucrurile de care se tem. prietene. să nu aibă şi sfială şi să nu se teamă de faima rea? EUTHYPHRON Ba se teme. acela ce toate in lume sădit-a. pe lîngă ale mele. SOCRATE Cam aşa ceva am întrebat şi eu adinead uri: oare unde e dreptate acolo e şi pietate. SOCRATE Nu mi se pare că „unde e teamă. Dar ajunge cu astea. cînd vorbesc. datorită înrudirii cu el. căci pietatea e o parte a dreptăţii. căci respectul e o parte a temerii. şi nu vor să rămînă acolo unde le aşa-ză omul. căci dacă toate cele o iau care încotro şi nu stau locului. dar. pentru că mi se pare că te-ai înmuiat. nu crezi şi tu? EUTHYPHRON Ba da. dar. avînd respect faţă de ceva şi ru-c şine. Să-l pomeneşti nu vrei. dar unde e teamă nu e întotdeauna şi respect. SOCRATE Atunci nu e drept să spui: „unde e teamă.SOCRATE Parcă ar fi ale strămoşului nostru Dec dai cuvintele tale. temîndu-se. mi-o iau la fugă toate. mă voi strădui eu însumi să-ţi arăt cum să mă înveţi despre pietate. EUTHYPHRON Sigur. dacă le-aş fi rostit şi aşezat eu. Euthyphron. sigur. poate că ţi-ai fi bătut joc de mine că şi EUTHYPHRON 177 mie. după cum ţi se pare şi ţie. dar nu tot ce e drept este pios. căci spun tocmai pe dos decît poetul care a scris în versurile lui: 178 PLATON Pe Zeus făcătorul. e impar. aşa să spunem sau ai altă părere? EUTHYPHRON Nu. şi să nu-ţi pierzi curajul de la început. pe lîngă priceperea lui e Dedal. nu e nimic greu de înţeles în ceea ce spun. eu însă. Fă însă o sforţare. preafericitule. acum însă aceste presupuneri sînt ale tale şi se cere altă glumă. căci unde e teama.

SOCRATE Bine. trebuie. nu-i aşa? EUTHYPHRON Ba chiar aşa.SOCRATE Vezi atunci ce urmează. EUTHYPHRON Da. penei tru că nu puteam crede că aşa ceva înţelegi. dar mai ara încă o mică nelămurire: nu 13 a prea înţeleg la ce fel de grijă te referi. frg. ar fi un fel de slujire a zeilor. de pildă. ci doar grăjdarul. nu crezi că în vederea sănătăţii? . pentru că am învăţat îndestulător de la tine ce e evlavios şi pios şi ce nu. ţi-aş spune că e numărul format din două părţi nu inegale. ce parte a numărului este numărul par şi ce fel de număr este acesta. EUTHYPHRON Da. fiind grija faţă de zei. SOCRATE Mi se pare că e foarte frumos spus. care parte a dreptăţii cred eu că o formează evlavia şi pietatea: anume cea referitoare la grija cuvenită faţă de zei. Sau poate crezi că îngrijirea ur-c măreşte vătămarea celui îngrijit? EUTHYPHRON Pe Zeus. ci egale. să descoperim care parte a dreptăţii este pietatea. pare-se. EUTHYPHRON Iată. EUTHYPHRON 179 treba despre cele de care vorbeam adineauri. căci nu aşa ceva vreau să spun. SOCRATE Dar poţi să-mi spui: slujitorii doctorilor pentru îndeplinirea cărui lucru îi slujesc. aşa spui? EUTHYPHRON întocmai. la fel e şi aceea faţă de zei. SOCRATE Pentru că meseria lui este îngrijirea cailor. nu cred una ca asta. SOCRATE Atunci încearcă şi tu să mă înveţi care e parte a dreptăţii este pietatea. toţi trag foloase de pe urma priceperii celui ce-i îngrijeşte. SOCRATE La fel şi cîinii. şi toate celelalte asemenea lor. Socrate. SOCRATE Nici eu nu cred că asta vrei să spui. SOCRATE Iar văcarul se îngrijeşte de boi. ca să-i spun şi lui Me-letos să nu mă mai nedreptăţească şi să nu mă mai învinuiască de necinstirea zeilor. ci numai vînătorul. Socrate. dar atunci ce fel de grijă faţă de zei ar fi pietatea? EUTHYPHRON Aceea pe care o au sclavii faţă de stăpîni. EUTHYPHRON Desigur. 20. EUTHYPHRON Chiar aşa. EUTHYPHRON Şi pe bună dreptate. pe Zeus. pare-se. Dacă tu m-ai înStasinos. SOCRATE însă orice îngrijire are în vedere unul şi acelaşi lucru: şi anume binele şi folosul celui îngri180 PLATON jit. nu crezi? EUTHYPHRON Ba da. căci zicem cam aşa: nu oricine ştie să aibă grijă de cai. dacă pietatea e o parte a dreptăţii. oare nu crezi? EUTHYPHRON Ba da. EUTHYPHRON Aşa e. de pildă. caii îngrijiţi de priceperea grăj-darului trag de aici un folos şi se desăvîrşesc. doar nu vrei să spui că aşa cum e grija faţă de orice altceva. SOCRATE înţeleg. iar cea referitoare la oameni este cealaltă parte a dreptăţii. SOCRATE Ci folosul? EUTHYPHRON Cum altfel? SOCRATE Atunci şi pietatea. Euthyphron. şi boii. b SOCRATE Şi nici de cîini nu ştie oricine să aibă grijă. aduce un folos zeilor şi-i desăvîrşeşte? Ai fi în stare să spui că ori de cîte ori faci un lucru pios îl desă-vîrşeşti pe vreunul dintrei zei? EUTHYPHRON Sigur că nu. SOCRATE Iar pietatea şi evlavia sînt grija faţă de zei. după cum. SOCRATE Pentru că vânătoarea e într-un fel şi îngrijirea cîinilor. dar tocmai de aceea te-am întrebat ce înţelegi prin grija faţă de zei. departe de mine. Eu-thyphron. Socrate.

aşa. Socrate. Euthyphron. SOCRATE Dar să le ceri cum se cuvine nu înseamnă să le ceri cele de care avem nevoie de la ei? . Socrate: corăbii. numai că n-ai bunăvoinţă să mă înveţi. Socrate. dacă-mi răspundeai. aş fi aflat în chip îndestulător 182 PLATON EUTHYPHRON 183 ce este pietatea. lămureşte-mă însă ce fel de slujbă e aceasta faţă de zei: să le ceri şi să le dai. iar să te rogi — să le ceri ceva? EUTHYPHRON Chiar aşa. SOCRATE Aşa? Dar slujitorii constructorilor de corăbii ce urmăresc să înfăptuiască e slujindu-i? EUTHYPHRON E limpede. EUTHYPHRON Ai prins foarte frumos ce voiam să spun. Socrate. acest lucru înseamnă pietate şi astfel de fapte apără gospodăriile oamenilor şi obştea oricărei cetăţi. şi mintea îmi stă la pîndă de teamă să nu se risipească un strop măcar din ceea ce spui. EUTHYPHRON întocmai. dragul meu. că e destul de greu să înţelegi cu de-amă. totuşi ai putea spune cu uşurinţă că fapta lor de căpetenie este victoria în război. SOCRATE Dar oare să jertfeşti nu înseamnă să dăruieşti ceva zeilor.b nuntul aceste lucruri. pietatea ar fi ştiinţa de a cere şi de a da zeilor. SOCRATE Şi ai zidarilor — case? EUTHYPHRON 181 EUTHYPHRON Da. cînd te-ai abătut din drum.EUTHYPHRON Ba da. sau nu? EUTHYPHRON Cum să nu? SOCRATE Multe lucruri frumoase fac şi ţăranii. d SOCRATE Atunci. SOCRATE Dacă voiai. dragul u meu. SOCRATE Spune-mi atunci: dintre multele lucruri frumoase pe care le fac zeii. SOCRATE Atunci spune-mi. îmi puteai spune multe în puţine cuvinte despre ce era de căpetenie în întrebările mele. Căci şi acum nu mai aveai decît c un pas pînă la locul acela. SOCRATE La fel şi comandanţii de oşti. SOCRATE Pentru că sînt pătimaş după înţelepciunea ta. iar faptele potrivnice celor plăcute zeilor sînt potrivnice evlaviei şi acestea dau peste cap şi duc la pieire totul. de vreme ce îndrăgostitul trebuie să-l urmeze pe cel iubit oriunde l-ar duce acesta. potrivit acestor vorbe. nu cumva e o anume ştiinţă de a aduce jertfe şi rugăciuni? EUTHYPHRON Ba da. Socrate. EUTHYPHRON Şi spun adevărul. totuşi fapta lor de căpetenie este că fac pă-mîntul să ne dea roade. Acum însă. e limpede. care e acea preafrumoasă faptă pe care zeii o săvârşesc folosin-du-se de slujba noastră? EUTHYPHRON Fac multe şi frumoase fapte. cred eu. spui tu? EUTHYPHRON Da. de vreme ce spui că te pricepi la ale zeilor mai bine decît oricare altul. pe Zeus. te întreb din nou: ce spui tu că este pios şi ce e pietatea. Socrate. preabunule: slujirea zeilor e o slujbă pentru îndeplinirea cărei fapte? Căci e limpede că ştii. rugîndu-se şi aducînd jertfe. care e fapta lor de căpetenie? EUTHYPHRON Doar ţi-am spus cu puţin înainte. acum îţi spun însă doar atît: dacă cineva ştie să spună şi să facă lucruri plăcute zeilor. SOCRATE Spune-mi atunci.

că zeii au vreun folos din cele pe care le primesc de la noi? SOCRATE Atunci ce ar putea însemna darurile noastre faţă de zei? EUTHYPHRON Ce altceva îţi închipui decît respect şi un semn de cinstire şi. căci dacă îl cunoaşte vreun om pe lume. pentru că nimic nu mă poate speria aşa încît să mă las de bunăvoie păgubaş înainte de a învăţa. dar din cele pe care ei le primesc de la noi. nu trebuie să ţi se dea drumul pînă ce nu-l spui. SOCRATE Nu-mi place deloc dacă nu e adevărat. căci acum mă grăbesc şi e timpul să plec. să scap de acu-i6a zaţia lui Meletos. ci pornesc la plimbare. cum ţi-am spus adineauri. SOCRATE Acum însă nu-ţi dai seama că spui: ceea ce iubesc zeii. iar ei de la noi — nimic? EUTHYPHRON Dar tu crezi. Socrate. făcînd un ocol. preabunule Euthyphron. ci sînt lucruri deosebite. SOCRATE Atunci ce e pios e plăcut zeilor. să învinuieşti de omor pe un bătrîn. ce folos trag zeii din darurile pe care le 15 a iau de la noi? Ce ne dau ei e limpede pentru oricine. care e şi tatăl tău. nu e drept ce spunem acum. sau nu-ţi aminteşti? EUTHYPHRON Ba da. Spune-mi. dar nu folositor. Dar să nu mă dispreţuieşti. SOCRATE Şi vorbind aşa. învăţînd de la tine ce e pios şi ce nu. că sînt Dedal care le fac să pornească. pare-se: Ceea ce e iubit de zei. a ajuns în acelaşi loc? Doar îţi aduci aminte că mai înainte am ajuns la încheierea că ceea ce e pios c nu e totuna cu ce e iubit de zei. n-aveai cum să te apuci. SOCRATE Ce faci. şi vei da vina pe mine. acum însă văd bine că eşti încredinţat că e ştii limpede ce e pios şi ce nu. aceasta e oare altceva decît ceea ce e iubit de zei? Sau nu? EUTHYPHRON Ba chiar asta e.b phron. Socrate. tu eşti acela şi. 184 PLATON SOCRATE Atunci trebuie s-o luăm de la început şi să cercetăm ce este pietatea. dar.EUTHYPHRON Ce altceva? e SOCRATE Iar să le dai cum se cuvine înseamnă să le dai în schimb cele de care se întîmplă să aibă ei nevoie de la noi? Căci ar fi o lipsă de pricepere să aduci în dar lucruri de care cineva n-are nici o nevoie. Euthy. ci te-ai fi temut de zei. pentru o slugă. acel lucru e pios. EUTHYPHRON Aşa se pare. EUTHYPHRON Neapărat. EUTHYPHRON Adevărat. şi nu ascunde ce gîndeşti. te mai miri dacă ti se pare că vorbele nu-ţi stau locului. spune-mi. SOCRATE Atunci aceasta ar însemna pietatea. fiind în primejdie să calci dreptatea prin această faptă. ce folos au? Sau sîntem cu atît mai pricepuţi decît ei la negustorie încît luăm de la ei toate cele bune. ca şi lui Proteu. cît poţi mai bine. şi totodată te-ai fi ruşinat de oameni. dacă a fost bună. Socrate. un lucru plăcut lor. spune-mi acum adevărul. cînd tu eşti mult mai iscusit decît Dedal pentru că le faci să se învîrtă în cerc! Oare nu-ţi dai seama că raţionamentul nostru. EUTHYPHRON Altă dată. SOCRATE Atunci pietatea ar fi un fel de negustorie între oameni şi zei? EUTHYPHRON Negustorie. Căci dacă n-ai cunoaşte limpede ce e pietatea şi impietatea. sau. d ci încordîndu-ţi mintea în fel şi chip. dacă aşa-ţi place să o numeşti. SOCRATE Deci sau n-a fost bună hotărirea noastră de adineauri. căci nu avem nimic bun care să nu ne fie dat de ei. nici drag? EUTHYPHRON Ba eu cred că le e în primul rînd drag. prietene? Pleci şi mă azvîrli la pămînt din înaltul speranţei pe care o nutream ca. arătîndu-i că datorită lui Euthyphron am devenit învăţat în cele divine şi că nici nu vorbesc la .

după ce Hip. şi pentru cetatea Elidei şi pentru părinţii tăi. Acum însă. fiindcă sîntem mai puţini. în privinţa aceasta mi-ar plăcea să-mi spună Hippias cîte ceva. M-aş mira ca vreunul dintre luptători să sosească pentru întrecerile de acolo tot atît de neînfricat şi de încrezător în puterile lui cum spui tu că eşti în mintea ta. n-aş răspunde întrebărilor tale cu răbdare şi blîndeţe. Hippias! Numai că ai vrea să fii atît de bun să nu rîzi de mine dacă mă vezi înţe-legînd greu spusele tale şi tot punîndu-ţi la între. b SOCRATE Din cîte spui. mai bine. în aceeaşi măsură în care Ahile îi e superior lui Odiseu. Hippias. spunînd că IUada lui Homer e un poem mai bun decît Odiseea. iar tot restul vieţii să mi-l pot trăi. Socrate. mă pun la dispoziţia oricui ar vrea să stea de vorbă cu mine despre unul dintre subiectele pe care le am pregătite dinainte. pe care dintre ei îl pune el mai presus. cît şi de teamă să c nu-ţi stînjenesc demonstraţia. care îi învăţ pe alţii lucrul acesta şi socot că este drept să primesc în schimb bani. HIPPIAS MINOR EUDICOS SOCRATE HIPPIAS EUDICOS Dar tu. Sau sînt gata de asemenea să răspund oricui.întîmplare. Ei bine. din neştiinţă. indiferent ce ar vrea să mă întrebe. HIPPIAS Frumos mi-ar sta. acesta din urmă a fost închinat lui Odiseu. o parte sau alta din vorbirea lui sau. părintele b tău. dacă tocmai eu aş căuta să fug de întrebările lui Socrate? Ştii bine 186 PLATON HIPPIAS MINOR 187 că atunci cînd se ţin jocurile panhelenice de la Olim-d pia plec de acasă. de ce nu iei cuvîntul împotrivă? Şi asta cu atît mai mult cu cît iată-ne rămaşi între noi. SOCRATE Minunat.d bări? încearcă. de ce taci. Afirm că Homer l-a zugrăvit pe Ahile drept cel mai viteaz dintre bărbaţii care au venit la Troia. 364 a SOCRATE Fericit eşti. iar Eudicos mă îndeamnă să te iscodesc. şi. dintre cele două poeme. despre o seamă de poeţi. Hippias. Nu-i aşa. Eudicos. nu te-am prea putut urmări.363 a pias ne-a făcut o atît de lungă dovadă a priceperii sale? De ce nu lauzi şi tu. ducîndumă la sanctuarul de acolo. . dacă de flecare Olimpiadă soseşti la sfîntul lăcaş cu sufletul atît de plin de încredere în ştiinţa ta. de acum înainte. în aceste privinţe. iar pe Odiseu cel mai versatil. Eudicos. Prin ce-i deosebeai? HIPPIAS Bine. EUDICOS Nu încape nici o îndoială că Hippias va fi bucuros să răspundă întrebărilor tale. HIPPIAS Nimic mai firesc Socrate. împreună cu noi. Socrate. faima priceperii tale! Acuma însă ce ai să ne spui despre Ahile şi Odi-seu? Care dintre ei ţi se pare mai presus de celălalt. nici nu născocesc. printre care şi Homer. SOCRATE Mărturisesc bucuros. N-am nimic împotrivă să-ţi spun şi mai limpede decît adineauri părerea mea despre ei sau despre oricare alţii. dacă n-are nimic împotrivă: ce crede despre cei doi bărbaţi. dacă-i găseşti vreo greşeală. şi m-am sfiit să-ţi pun întrebări atît din pricina mulţimii dinăuntru. că l-aş întreba pe Hippias cîte ceva în legătură cu cele spuse de el adineauri. Socrate. L-am auzit pe Apemantos. arată-ne desluşit ce anume spuneai despre cei doi bărbaţi. El susţinea că. doar în prelegerea lui c ne-a spus atîtea alte lucruri de tot felul. să-mi răspunzi cu blîndeţe şi răbdare. oameni care pretindem pe drept cuvînt că ne îndeletnicim stăruitor cu filozofia. rogu-te. că îi vei da răspuns lui Socrate dacă te va întreba ceva? Ce zici? HIPPIAS N-ar fi ciudat. din Elis. cînd era atîta lume înăuntru şi tu îţi ţineai discursul. frumoasă e. celălalt lui Ahile. dacă tocmai eu. pe Nestor cel mai înţelept. şi în ce privinţă? Adineauri. căci de cînd am început să iau parte la întrecerile olimpice n-am întîlnit încă pe nimeni care să mă întreacă în ceea ce ştiu.

atunci hai să-l lăsăm deo. Dovadă că în scena Rugăminţilor. Spune-mi dar. SOCRATE Dar sînt ei oare versatili şi înşelători datorită prostiei şi neroziei sau datorită vicleniei şi isteţimii? HIPPIAS Nici vorbă că datorită vicleniei şi isteţimii. negreşit. SOCRATE Spune-mi atunci ce înţelegi tu prin mincinoşi: oameni care nu sînt în stare de o anumită acţiune. Aşa e? HIPPIAS Da. de tot felul de lucruri şi îndeosebi de a-i înşela pe alţii. în aceste versuri poetul dă la iveală firea fiecăruia: Ahile este sincer şi dintr-o bucată. 188 PLATON HIPPIAS MINOR 189 le pune în gura lui Ahile. am înţeles ce vrei să spui. iar Odiseu versatil şi mincinos. ca pe un om dintr-o bucată şi cît se poate de sincer. iubitorul de adevăr şi mincinosul sînt departe de a fi unul şi acelaşi. IX. Doar ca să nu-mi staţi pe cap şi asurzindu-mă cu smiorcăituL Ca şi de-a iadului poartă lehamite mie de tot omul. Te rog să mă întrebi. SOCRATE Sînt deci. zău că n-am mai înţeles. Socrate. acuma cred că înţeleg. de vreme ce văd că îmbrăţişezi această cauză şi îţi însuşeşti gîndul pe care îl pui pe seama lui Homer. Ahile îi spune lui Odiseu: îndeminatice Laertiene Ulise. conştienţi şi pricepuţi la treaba lor de mincinoşi? . ce anume vrei să spui. Hippias? HIPPIAS întru totul. Iliada. care îi vorbeşte astfel lui Odiseu. versurile de mai sus el 1 Homer. cel puţin în a-i 366 a înşela pe alţii. SOCRATE Dacă-i aşa. Murnu). Carele una vorbeşte şi tăinuie-n sufletu-i alta. S-ar părea că pe omul versatil tu îl numeşti mincinos. oameni inteligenţi. o. 308-314 (traducere de G. Şi tocmai de aceea sînt nişte răufăcători. b De-ast-apriat vă voi spune ce-mi pare căi mult mai cu cale1. ba dimpotrivă. dimpotrivă. răsad al lui Zeus. SOCRATE Stai puţin! Să recapitulăm ce-ai spus: susţii că cei mincinoşi sînt capabili.parte pe Homer. e SOCRATE Din cîte spui ar urma că aceşti oameni sînt capabili de anumite acţiuni şi totodată versatili. SOCRATE în sfîrşit. SOCRATE Ştiind ceea ce ştiu sînt oare ignoranţi sau pricepuţi? HIPPIAS Pricepuţi de bună seamă. răspunde în numele lui Homer şi într-al tău deopotrivă. Zeus! SOCRATE Inteligenţi fiind. Hip-pias. Homer îl înfăţişează ca pe un om versatil? HIPPIAS Cîtuşi de puţin.SOCRATE Ce vorbe frumoase rosteşti! Ascultă deci: cînd spuneai că Homer l-a zugrăvit pe Ahile drept cel mai viteaz şi pe Nestor drept cel mai înţelept. sînt conştienţi sau nu de ceea ce fac? HIPPIAS Sînt foarte conştienţi. Socrate? SOCRATE Iar tu eşti de aceeaşi părere. Dar cînd ai zis că e poetul l-a zugrăvit pe Odiseu drept cel mai versatil. HIPPIAS Şi încă cum. pe scurt. poate mă lămuresc mai bine: pe Ahile. HIPPIAS Cum altfel. pe cît se pare. Tot ce în sine-mi socot şi cum intre noi o să fie. SOCRATE De unde se vede că. ca bolnavii de pildă. dat fiind că e cu neputinţă să-l mai întrebăm care îi era gîndul compunînd aceste versuri. 365 a Trebuie de la-nceput să vă spun Jără-nconjur. într -adevăr. pentru Homer. capabili de o acţiune anume? HIPPIAS Ba capabili. HIPPIAS Fie. tot ce doreşti. HIPPIAS întocmai. pe faţă. Ar fi şi ciudat să nu fiu. Tu însă. inteligenţi. sau. cînd îi pune pe cei doi să vorbească unul cu altul. Socrate: şi chiar aşa îl înfăţişează Homer pe Odiseu în multe locuri şi din Iliada şi din Odiseea.

adevărul nedorit de el. desigur. HIPPIAS întocmai. dacă ai vrea. nu eşti tu oare un om încercat în calcule şi în ştiinţa calculului? HIPPIAS Mai mult decît oricine. . n-ai fi tu în măsură. SOCRATE Spune-mi acuma: un mincinos poate minţi în legătură cu orice altceva numai în legătură cu calculele şi cu numerele nu? HIPPIAS Ba. HIPPIAS Da. dacă vor să mintă într-o anume privinţă. un om incapabil să mintă şi ignorant n-ar putea fi un mincinos. cel mai capabil şi mai priceput? HIPPIAS Ba da. SOCRATE Spune-mi Hippias. care eşti capabil să scrii numele meu oricînd vrei.b pabili şi pricepuţi. dacă asta ţi-ar fi voia. dacă te-ar întreba cineva cît fac d de trei ori şapte sute. Socrate. vrînd să spună un neadevăr. HIPPIAS Da. SOCRATE Şi aceasta oare nu fiindcă eşti. tu ai fi cel mai în măsură să spui adevărul în privinţa lor? HIPPIAS Aşa cred. Nu mă gîndesc la împiedicările datorate unei c 190 PLATON HIPPIAS MINOR 191 boli sau altor pricini asemănătoare. nu-i aşa. pe cînd tu. Oare nu pe cel care este într-o astfel de situaţie îl numeşti tu capabil? HIPPIAS Ba da. e SOCRATE Dar să spui în privinţa lor lucruri neadevărate? Hai. stă în puterea lor s-o facă sau nu stă în puterea lor? HIPPIAS Stă fără doar şi poate în puterea lor. ai putea. i s-ar întîmpla să spună nu o dată. cei mincinoşi se numără printre oamenii capabili şi pricepuţi. şi în legătură cu numerele. SOCRATE Să admitem deci şi acest lucru: că poa-te exista un om care minte cînd e vorba de calcule şi de numere. SOCRATE Putem spune deci că este capabil de un lucru orice om care face ceea ce vrea atunci cînd vrea. stăruind mereu în el? HIPPIAS Da. să dai mai repede ca oricine răspunsul corect? HIPPIAS Desigur. SOCRATE Atunci. SOCRATE Bine. HIPPIAS Afirm într-adevăr. în care eşti cel mai capabil şi mai priceput? HIPPIAS Şi cel mai bun. SOCRATE Dar oare eşti numai cel mai priceput şi cel mai capabil sau eşti deopotrivă şi cel mai bun în această ştiinţă a calculului. să-i spui un neadevăr şi să stărui neclintit în el? Sau poate ar fi în stare să mintă mai bine decît o faci tu cînd vrei unul nepri-367 a ceput într-ale calculului? Nu cumva acestuia.HIPPIAS Asta susţin. HIPPIAS Aşa este. SOCRATE Şi afirmi de asemenea că oamenii sinceri şi cei mincinoşi alcătuiesc două categorii distincte şi întru totul opuse. SOCRATE Iar cînd spui că cei mincinoşi sînt ca. din nepricepere. dacă-ai vrea. SOCRATE Şi. cît şi capacitatea de a minţi. priceput cum eşti. după părerea ta. cei mincinoşi sînt cei care au atît priceperea. ce crezi: că. pe Zeus. aşa este. în domeniul acesta. SOCRATE Pe scurt. mai bine ca oricine. Dacă cineva te-ar întreba cît fac de trei ori şapte sute. ci la situaţia unui om ca tine de pildă. n-ai putea tu. răspunde-mi deschis şi frumos cum ai făcut şi pînă acum. să spui neadevărul. ai dreptate. Aşadar. SOCRATE Atunci.

cum credeai adineauri. SOCRATE Atunci Hippias. iar tot el este şi cel care spune adevărul. HIPPIAS. Mincinosul nu poate fi cel incapabil. Şi dacă există vreun om capabil să mintă cînd e vorba de figurile geometrice. nu trebuie oare. acesta nu-i altul decît geometrul cel bun. SOCRATE Iată deci că cel care în cazul acesta minte şi cel care spune adevărul pot fi una şi aceeaşi persoană. mincinosul nu va fi altul decît astronomul cel bun. HIPPIAS MINOR 193 SOCRATE Atunci. SOCRATE Nu-i aşa că eşti priceput şi în geometrie? HIPPIAS Fireşte. SOCRATE Prin urmare. cine altul e mincinosul dacă nu omul care se pricepe cel mai bine la socotit? Căci capabil este. HIPPIAS Aşa se pare. HIPPIAS Din cele ce spui. cum ai recunoscut adineauri. Socrate. Căci e vorba de unul şi acelaşi şi nu de opuşi. SOCRATE Şi în acelaşi timp nu eşti tu şi cel mai capabil să spui adevărul cînd e vorba de calcule? HIPPIAS Desigur. a reieşit şi acest lucru. Mi-amintesc. ia orice ştiinţă îţi trece prin minte şi vezi dacă lucrurile nu stau tot aşa. SOCRATE Ei bine. SOCRATE Căci şi în astronomie. SOCRATE Şi nu el este omul care se pricepe cel mai bine în acest domeniu? e HIPPIAS Ba el. SOCRATE Aşadar acelaşi om este capabil şi să mintă şi să spună adevărul cînd e vorba de calcule. Hippias. de vreme ce tocmai el este cel capabil să mintă. HIPPIAS Da. dat fiind că el este ignorant. Şi am stabilit deja că n-are cum fi mincinos un om incapabil să mintă. Pe cînd geometrul nepriceput este incapabil să mintă. SOCRATE Şi n-a reieşit că tu eşti cel mai capabil să minţi cînd e vorba de calcule? HIPPIAS Da. este cel mai capabil să mintă şi să spună adevărul cînd este vorba de figuri geometrice? HIPPIAS Ba da. tocmai geometrul bun şi iscusit este cel mai capabil să le facă pe amîndouă. iar omul acesta nu-i altul decît cel care se pricepe să calculeze. că niciodată nu poate fi mincinos un om incapabil să mintă. doar el poate una ca asta. Se b ştie că nu este om mai iscusit decît tine într-o sumedenie de meşteşuguri şi eu însumi . pe cel al astronomului. dacă îţi mai aminteşti. SOCRATE Or. SOCRATE Hai să luăm şi un al treilea exemplu. să fie capabil să mintă? Căci ai spus. SOCRATE Vrei să mai luăm un exemplu? 192 PLATON HIPPIAS Să luăm dacă vrei. nu-i aşa Hippias? HIPPIAS Da. aşa am apus. Iar cel care spune adevărul nu e cu nimic mai bun decît cel mincinos. în geometrie nu se întîmplă la fel? Nu un acelaşi om. cînd e vorba de numere. Ştiinţa acestuia eşti încredinţat 368 a că o cunoşti şi mai bine decît pe cele dinainte. HIPPIAS Aşa e. SOCRATE Deci şi în astronomie este unul şi acelaşi cel care spune adevărul şi cel care minte? HIPPIAS Aşa s-ar zice. geometrul adică. aşa s-ar părea. HIPPIAS Aşa se pare.SOCRATE Cine ar putea fi el? Pentru ca să fie mincinos. socotitorul însuşi. în astronomie lucrurile nu stau la fel? HIPPIAS Probabil.

Iar dacă ce spun eu e adevărat. că Homer l-a înfăţişat pe Ahile mai bun decît pe Odiseu şi incapabil să mintă. Dacă vorbitorul îmi pare însă un om de rînd. dar iată ce vreau să spun: Cercetînd şi ştiinţele pe care le cunoşti tu e — şi sînt destule — şi pe cele cunoscute de alţii. chiar acum. So-crate. Dar mai spuneai că ai venit acolo cu poezii. La fel c strigilul şi sticluţa cu ulei. asemenea celor mai de preţ din Persia. mă gîndeam la versurile pe care le-ai citat adineauri vrînd să arăţi că Ahile îi vorbeşte lui Odiseu ca unui şarlatan. iar Ahile. tragedii. în timp ce Ahile. Afirmai că şi ştiinţele despre care d am vorbit adineauri le cunoşti mai bine decît oricine. la fel şi ritmul. astfel încît dacă Odiseu era mincinos. HIPPIAS Mereu ticluieşti astfel de argumente. Spuneai apoi că tu însuţi ai fost cizmarul sandalelor tale şi că tot singur ţi-ai ţesut himationul şi hitonul.te-am auzit lău-dîndu-te în agora lîngă mesele zarafilor şi înşiruin-du-ţi nenumăratele iscusinţe demne de invidiat. Poate am mai uitat şi altele. din cîte am stabilit împreună. Nu sînt ei una şi aceeaşi persoa. SOCRATE Or acum îţi dai seama că fiecare ne apare şi mincinos şi sincer. După purtarea mea îţi poţi da seama pe cine socotesc eu înţelept. nici nu mă interesează ce spune. Alegînd partea cea mai spinoasă dintr-o arguc mentaţie. el devine şi sincer. ştiinţa în care te socoteşti neîntrecut. că Odiseu cel şiret nu apare nicăieri minţind. nu ţi se pare însă ciudat. ca dovadă a unei neîntrecute măiestrii. 370 a căci minte? Iată-l începînd prin a spune ce aminteai adineauri: . Şi. a fost faptul că pînă şi cingătoarea hitonului tău. 194 PLATON SOCRATE Pesemne pentru că în momentul acesta nu te foloseşti de mnemotehnică. Uite. d SOCRATE Nu tăgăduiesc. Hippias. aminteşte-ţi ce a reieşit din discuţia noastră. Fă bine şi opune-mi argument la argument. Spuneai că ai venit odată la Olimpia purtînd numai lucruri făcute de mîna ta. devine şi mincinos: în loc să fie diferiţi şi opuşi. Era să uit însă tocmai mnemotehnica. minţind la tot pasul şi inferior lui Ahile. în timp ce vorbeai. Mai întîi inelul — cu el ai început — spuneai că e făcut chiar de tine ca unul care ştie să cizeleze inele. mai găseşti vreuna în care cel ce spune adevărul să fie altul decît cel care minte. spune-o! HIPPIAS Nu găsesc deocamdată vreuna. ce vrei să spui. nici nu-i pun întrebări. o cercetezi în detaliu în loc să priveşti în ansamblu subiectul pus în discuţie. Hai atunci să-ţi b amintesc eu. este versatil. îţi voi demonstra chiar acum dacă vrei. dacă cele spuse de tine sînt adeHIPPIAS MINOR 195 vărate. caută unde vei vrea.369 a nă? Ia orice formă a priceperii sau a dibăciei. îi pun întrebări. dacă era sincer. cercetez şi compar totul ca să pot înţelege. armonia şi multe altele pe lîngă acestea. Ai spus despre Ahile că este sincer şi despre Odiseu că e mincinos şi şiret. mai cu seamă cînd cel ce vorbeşte îmi pare priceput. SOCRATE Şi nici nu cred că vei găsi. arătînd că Odiseu este mai bun. epopei. spunîndu-ţi de bună seamă că aici nu are ce căuta. am însă obiceiul să fiu atent la tot ce se spune. că eşti mai învăţat decît mine. cei doi se aseamănă. Socrate. tot tu o împletiseşi. însă ceea ce i-a uimit mai cu seamă pe toţi. dacă îmi aduc bine aminte. Hippias. Socrate. HIPPIAS Da. Iar dacă există. Mă vei vedea atunci revenind asupra celor spuse de el şi punînd e întrebări cu gîndul că o să învăţ şi eu ceva. Tot aşa şi pecetea. iar pe Odiseu viclean. HIPPIAS Nu prea înţeleg. potrivit gîndului tău. spune-mi dacă. prietene. pentru că vreau să mă aleg cu ceva din spusele lui. rămînînd să hotărască cei de faţă care din noi a vorbit mai bine. cu o grămadă de dovezi. nicăieri nu vei găsi vreo deosebire. Căci ea nu există. ditirambi şi multe şi felurite cuvîntări în proză.

cosind pe ahei şi arzîndule Jlota. Carele una vorbeşte şi tăinuie-n sujletu-i alta2.Ca şi de-a iadului poartă lehamite mie de tot omul. ci ca pe un mare panglicar: se crede în aşa măsură mai presus de Odiseu în a-i spune minciuni fără ca acela să bage de seamă. Nu va ajunge pe aici la vasele noastre. nimic din ce-i spune lui Ahile nu vădeşte că Odiseu l-ar fi prins cu minciuna. părerea şi tocmai de . Lesne tu singur aci grămădi-vei cîştiguri şi avere4. nu o face cu voia lui. HIPPIAS MINOR 197 Crezi tu. nedumerit fiind. dispreţul faţă de cei care zic cînd una. 371 a HIPPIAS Ba deloc. Hippias. căci mai de folos îmi e-ntorsul acasă Pe legănate corăbii. Cum dimineaţa de tot ale mele corăbii-şi-nvoaltă Pinzele pe Helespont. 4 Idem. fiu al lui Thetis şi eres.e tia doi poetul l-a înfăţişat mai demn de preţuit. cu bună-credinţă. Eu. 168-l70. 352-358. o dată în faţa întregii armate. nici de Agamemnon şi că nici în ruptul capului nu mai rămîne la Troia. in grabă vîslite de oameni. cînd îi spune vorbe grele lui Agamemnon: d Şi deşi vorbise astfel. de la început te-am întrebat. 196 PLATON care dintre ei se pricepe mai bine să mintă sau să spună adevărul. Dacă Ariile minte. de vrei şi deţi pasă de asta. imediat după aceea să-i spună lui Odiseu că va pleca şi lui Aias că va rămîne? Nu crezi că o face anume. pe loc o să stea din bătaie5. cît de năvalnic o fi. I. Socrate. lovindu-mă-n cinste. Dacă prielnic la drum ne-ofi zeul puternic pe mare. IX. Noi în trei zile vom fi în mănoasa-ne ţară. în cele mai aprige cuvinte. încît după ce cu puţin înainte îşi arăta. că Ahile. ci iată-l nesinchisindu-se. IX. pe care dintre aceş. SOCRATE încerci să mă înşeli. Puţin mai tîrziu adaugă însă că nu se va lăsa con. Hippias. Socrate.b vins nici de Odiseu. nu-l vedem cîtuşi de puţin făcînd pregătiri sau punînd corăbiile pe mare cu gîndul întoarcerii acasă. IX. de la înălţimea sa. Oricum. Socrate? SOCRATE La ce? O clipă numai după ce îi spune lui Odiseu că la revărsatul zorilor va pleca cu corăbiile pe mare. dragă Hippias. Plec dar în Ftia. gîndindu-se că Odiseu este mai naiv şi că îl poate întrece in viclenie? HIPPIAS Nu cred. cînd alta. la corturi Dar la corabia mea şi la cortul meu aprigul Hector. Odiseu în schimb minte cu bună ştiinţă şi premeditat. între timp el şi-a schimbat. mie mi se pare că sint deopotrivă şi că e greu să spui 2 3 Idem. So-crate. 5 Idem. HIPPIAS Asta fiindcă nu judeci cum trebuie. c Dar iată-l şi mai înainte. de adevăr. Idem. dimpotrivă. primejduirea taberei îl sileşte să rămînă pentru a da ajutor. HIPPIAS Unde? SOCRATE în versurile în care se spune: Eu la bătaia cea crîncenă nu am de gvnd să iau parte c Pină ce Hector. 644-650. cînd alta. Nu cred că. 308-309. Ce vrei să spui? încotro baţi? SOCRATE Păi te văd afirmînd sus şi tare că Ahile nu minte intenţionat.d cut de preaînţeleptul Chiron. în Ftia3. încît se încumetă să se contrazică de faţă cu el şi chiar izbuteşte să-l amăgească. era atît de uituc. Ahile pe care Homer l-a înfăţişat nu numai ca pe un om care spune cînd una. lui Aias îi spune că nu mai pleacă şi îi vorbeşte cu totul altfel. la fel şi în alte privinţe. b HIPPIAS La ce te gîndeşti cînd spui asta. şi îl imiţi în privinţa asta pe Odiseu. ci: Miine lui Zeus şi zeilor jertfe voi da tuturora Şi voi da drumul pe mare-ncărcatelor mele corăbii însuţi vedea-vei atunci. apoi faţă de prietenii lui.

cînd se întîmplă să stau de vorbă cu unul dintre voi — şi care grec n-ar recunoaşte că sînteţi vestiţi pentru ştiinţa voastră? — se arată că nu ştiu nimic. şi cînd spune adevărul şi cînd minte. Iar pe tine. şi cred că la rîndu-ţi nu vei rămî-ne nici tu în pagubă. îngăduitor. Nu sînt oare şi legile mult mai aspre faţă de cei care fac rele şi înşală în mod voit. Dimpotrivă. o face anume. SOCRATE Atunci s-ar părea că Odiseu e mai bun decît Ahile. să fie mai buni cei care comit nedreptăţi şi fac rău dinadins decît cei 372 a care o fac fără voia lor? Eu cred că-i putem ierta mai uşor pe cei care săvîrşesc nedreptăţi. de vreme ce tu m-ai îndemnat să stau de vorbă cu Hippias. Căci mie. în schimb. îţi spun din capul locului că. întrebînd. Numai că acum nu mă pot împaci ca cu ceea ce spui. Asta nu s-ar potrivi cu ce a spus b mai înainte. Pun apeastă stare de spirit pe seama celor gîndite mai înainte: reieşea din vorbele noastre că cei care fac răul fără să vrea sînt inferiori celor care îl fac cu bună ştiinţă. îi mint. pricina nu-i alta decît ignoranţa mea. aş fi un om învăţat şi priceput. SOCRATE De ce? N-am stabilit adineauri că cei care mint în mod voit sînt mai buni decît cei care mint fără voia lor? HIPPIAS Cum ar putea. Deocamdată. Numai că vezi. SOCRATE Doar nu crezi. ca şi cînd ar fi pus pe rele. pe cel care mi-a trecut ştiinţa lui îl laud ca pe un înţelept şi arăt ce am învăţat de la el. Socrate. Eudicos. decît faţă de ceilalţi? SOCRATE Vezi. HIPPIAS Ba deloc. mint sau fac vreun alt lucru rău fără să ştie. Nu-i aşa. cuprins parcă de o boală a minţii. Dar dacă ai de gînd să ţii o lungă cuvântare. Iar celui care îmi răspunde îi port mereu recunoştinţă şi nu ştiu să fi rămas cuiva dator în privinţa aceasta. Socrate. ci.. rogu-te. am să te rog să-mi vii în ajutor: în cazul în care nu mai vrea să-mi răspundă. Hippias? Nu asta ai spus? HIPPIAS Sigur. Fireşte că lucrurile stau aşa. aşa că fii. mi se pare că este tocmai pe dos decît spui tu. n-ai să mă poţi lecui. înşală şi săvîrşesc greşeli sînt mai buni decît cei care fac toate astea fără voia lor. fiindu-mi greu să te urmăresc. crede-mă că. rogu-te. îmi e pare că cei care săvîrşesc greşeli în mod voit sînt mai buni decît ceilalţi. le fac rău. potrivit gîndului tău. Altminteri natura lucrurilor îmi scapă şi nu pot să-mi dau seama de ele. . Alteori însă gîndesc şi eu ca tine. EUDICOS Nu cred. dacă se întîm-plă. Hippias. Socrate. Căci vei face un lucru 373 a mult mai bun lecuind neştiinţa decît o boală a trupului. ba părerile noastre diferă chiar foarte mult. Fii bun. şi dacă şovăi întruna. bunule Hippias. răspunde la întrebările lui Socrate. e fără voia mea. pentru că eu sînt cum sînt. că cei care în mod voit îi vatămă pe oameni. nu are rost să intru iar în amănunte. Doar vezi bine că nu cădem deloc la învoială. Nu am ascuns niciodată cît datoram altora din tot ce ştiu şi nu am dat drept o descoperire proprie ce m-au învăţat ei. îmi vei face un bine mai mare răspunzîndu-mi aşa cum mi-ai răspuns şi adineauri. că va fi nevoie să-l rugăm pe Hippias. Hippias? Nu sînt eu îndreptăţit cînd stărui să pun întrebări celor înţelepţi? Şi tare b îmi e teamă că pe lîngă atîtea cusururi. căci atunci. Şi ce vrei dovadă mai bună de neştiinţă decît c 198 PLATON HIPPIAS MINOR 199 să nu ai aceleaşi păreri cu cei înţelepţi? Am însă o minunată calitate şi tocmai ea mă salvează: nu-mi este ruşine să învăţ. că o fac dinadins.aceea e îi spune lui Aias una şi lui Odiseu alta. caut să aflu cît mai mult. de dragul nostru c şi al celor ce le-ai spus mai înainte. aceasta este singura mea calitate. EUDICOS N-ai de ales. ca să zic aşa. Hippias. Socrate ne pune mereu beţe în roate. şi nu pregeta să-mi vindeci sufletul. fiu al lui Apeman-tos. Căci iată. Căci spui că cel care face rău fără voia lui are dreptul la îngăduinţă. înduplecă-l tu. Odiseu în schimb. anume că nu se fereşte de întrebările nimănui.

să cercetăm mai amănunţit problema aceasta: sînt mai buni cei care fac rău în mod voit sau cei care fac rău fără voia lor? Cred că cel mai nimerit ar fi să procedăm astfel. SOCRATE Dar slabi? a HIPPIAS Da. SOCRATE Prin urmare. îţi voi răspunde. SOCRATE Prin urmare. nu este vorba de o strădanie anume? e HIPPIAS Ba da. SOCRATE Aşadar. cel care luptă prost dinadins este mai bun decît cel care luptă astfel fără să vrea? HIPPIAS Aşa se pare. SOCRATE Deci într-o luptă. răspunde-mi: recunoşti că există alergători buni? HIPPIAS Fireşte. fireşte. pe cînd cel slab o face fără voia lui? HIPPIAS Aşa se pare. 374 a SOCRATE Dar într-o întrecere la luptă. nu o face cel viguros cu bună ştiinţă. SOCRATE într-o cursă deci. SOCRATE Iar bun spunem că e cel care aleargă bine şi slab cel care aleargă prost? HIPPIAS întocmai. cel care nu aleargă repede. Hippias. întrea-bă-mă dar ce vrei. SOCRATE Aş dori tare mult. SOCRATE Iar dacă înseamnă a săvîrşi.HIPPIAS Fiindcă mă rogi. într-o cursă. şi în general cînd e vorba de alergare. cel care aleargă încet în mod voit sau cel care aleargă astfel fără voia sa? HIPPIAS Cel care aleargă astfel în mod voit. iar celălalt fără voia lui? HIPPIAS Se pare că atunci cînd e vorba de puterea trupului aşa se întîmplă. cum altfel? SOCRATE Iar prost aleargă cel care aleargă încet. aleargă prost. bine? HIPPIAS întocmai. SOCRATE Dar nu se întîmplă la fel şi în orice altă formă de activitate în care ne slujim de corp? Oare nu cel care este mai viguros poate face lucrurile deopotrivă cu sîrg şi fără vlagă. nu-i aşa? HIPPIAS Proastă. şi dîndu-se de ruşine şi meritînd toate laudele? Aşa încît dacă face prost b o treabă. nu? HIPPIAS Da. iar cel care aleargă repede. SOCRATE Dar ce zici de o ţinută frumoasă? Nu cel care are un corp armonios poate să ia . SOCRATE Şi ce este mai rău şi mai ruşinos? Să te laşi învins sau să fii învins? HIPPIAS Să fii învins. iuţeala este un lucru bun iar încetineala unul rău? HIPPIAS Mai încape îndoială? 200 PLATON HIPPIAS MINOR 201 SOCRATE Şi care este un alergător mai bun. care dintre luptători este mai bun? Cel care se lasă învins de bunăvoie sau cel care este învins fără voia sa? HIPPIAS Sigur că cel care se lasă învins de bunăvoie. alergătorul bun face în mod voit o treabă proastă care-l dezonorează. cel care aleargă prost face o treabă proastă şi deloc lăudabilă. da. în materie de curse. cel care aleargă prost fără voia lui este un alergător mai slab decît cel care o face în mod intenţionat? HIPPIAS într-o cursă. SOCRATE Deci. SOCRATE Oare a alerga nu înseamnă a săvîrşi ceva? HIPPIAS A săvîrşi.

SOCRATE Ţi-ar plăcea să şchiopătezi în mod voit sau fără voia ta? HIPPIAS în mod voit. este urmarea unui defect. Cum e bine să fie înzestrat arcaşul? Astfel încît să . HIPPIAS într-adevăr. Care e mai bun: un cal astfel înzestrat de natură încît. SOCRATE Deci ţinuta urită. SOCRATE Prin urmare cu un cal bine înzestrat de natură se pot săvîrşi voit prost toate cîte stau în puterea unui cal. 375 a SOCRATE Mai departe. că e mai bine ca aceste organe să funcţioneze prost în mod voit. în schimb le doreşti pe cele care funcţionează prost în mod intenţionat. este urmarea unei calităţi a trupului. în schimb. cea care cîntă dinadins fals sau cea care cîntă fals fără voia ei? HIPPIAS Cea care cîntă fals dinadins. ce ţi-ar plăcea să ai: calităţi sau defecte? HIPPIAS Calităţi. SOCRATE Dar despre voce ce zici? Care crezi că e mai bună. SOCRATE Să mergem însă şi mai departe. SOCRATE Dar vederea slabă nu este un defect al ochilor? HIPPIAS Ba este. pe cînd cu un cal prost acestea se execută prost în mod neintenţionat? HIPPIAS Cît se poate de adevărat. SOCRATE Şi a fi şchiop nu este un defect şi nu presupune o lipsă de graţie? d HIPPIAS Ba da.după voie o ţinută urită şi lipsită de graţie. căci sînt bune. 202 PLATON HIPPIAS MINOR 203 SOCRATE Şi ce fel de ochi ai prefera să ai? Unii care văd prost de bunăvoie sau unii cu care vezi astfel fără voia ta? HIPPIAS Pe primii. decît fără voia lor? HIPPIAS Fără doar şi poate. SOCRATE Crezi. SOCRATE Deci acesta e mai bun? HIPPIAS Da. avînd-o c fără să vrei. SOCRATE Dar tot astfel şi pentru urechi. lira. dacă vrei. aşadar. gură şi pentru toate celelalte organe de simţ: pe cele e care funcţionează prost fără voia lor n-ai vrea să le ai. iar cel cu un corp mai urît să o aibă fără să vrea? Sau ţi se pare că-i altfel? HIPPIAS Aşa cred şi eu. SOCRATE Dar în privinţa uneltelor? Care sînt de preferat? Cele cu care lucrezi prost în mod intenţionat sau fără voia ta? Care cîrmă e mai bună. poţi să-l călăreşti prost. HIPPIAS Desigur. SOCRATE Dar cînd e vorba de trup. căci sînt proaste. sau cel pe care îl călăreşti prost fără să vrei? HIPPIAS Cel pe care îl călăreşti prost fiindcă vrei. flautul şi cu toate celelalte. cea cu care cîrmaciul conduce prost fără voia lui sau în mod voit? HIPPIAS Cea din urmă. dacă este voită. SOCRATE La fel se întîmplă însă şi cu arcul. nas. HIPPIAS Aşa s-ar părea. SOCRATE Iar cea care cîntă fals fără voia ei este lipsită de calitate? HIPPIAS Da. SOCRATE La fel se întîmplă şi cu cîinele şi cu toate celelalte animale? HIPPIAS Da. desigur.

ar fi cumplit dacă cei care comit nedreptăţi în mod voit ar fi mai buni decît cei care le comit fără voia lor! SOCRATE Şi totuşi din discuţia noastră asta pare să decurgă. în această meserie. mai mult decît ce376 a lălăit. HIPPIAS Dar bine. da. HIPPIAS Nu şi pentru mine. mai nedrept? HIPPIAS Da. b SOCRATE Prin urmare aceasta este înzestrarea mai potrivită pentru un arcaş? HIPPIAS Da. iar cel mai neînvăţat. adică şi ştiinţă şi putinţă. este în stare. HIPPIAS Aşa-i. SOCRATE Dar dacă dreptatea ar fi şi una şi alta? Nu este mai drept sufletul care le are pe amîndouă. SOCRATE Prin urmare. SOCRATE Dacă ne gîndim acum la sufletul nostru. SOCRATE Şi. fiind mai bun. SOCRATE Dar dacă dreptatea ar fi o ştiinţă a sufletului? Sufletul mai învăţat nu este totodată mai drept. din flaut sau de toate celelalte meşteşuguri sau ştiinţe. Maivrăspunde-mi însă la o întrebare: dreptatea e o putinţă sau o ştiinţă? Sau şi una şi alta? Nu e necesar ca dreptatea să fie unul din aceste două lucruri? HIPPIAS Ba da. am prefera ca sufletele sclavilor noştri să fie astfel înzestrate încît ei să greşească şi să facă rele cu bună ştiinţă. sufletul capabil să săvîrşească mai e multe este în acelaşi timp mai drept? Doar am stabilit. fireşte. lucruri şi rele şi bune? HIPPIAS Da. SOCRATE Dar în medicină? Cel înzestrat astfel încît vatămă trupul în mod voit nu e mai bun decît cel care îl vatămă fără să vrea? HIPPIAS Ba da. decît cel care o face fără voie? HIPPIAS Se pare că da. nu este mai de preţ cel dăruit astfel încît să săvîrşească lucrurile prost şi să greşească în mod c voit. . SOCRATE Urmează că sufletul mai capabil şi mai învăţat. SOCRATE Credeam că şi ţie lucrurile îţi apar la fel. SOCRATE Deci. dacă dreptatea este o putinţă a sufletului. căci sufletele acestea sînt mai bune decît cele care fac răul fără voia lor. o face neintenţionat este inferior celui care greşeşte intenţionat? HIPPIAS în privinţa tragerii cu arcul. Socrate. n-am vrea ca el să fie cît mai bun cu putinţă? HIPPIAS Ba da. desigur. SOCRATE Iar cel înzestrat astfel încît. greşind. 204 PLATON HIPPIAS MINOR 205 d SOCRATE Or mai bun va fi sufletul care face rău şi greşeşte în mod voit. să facă. prietene. în orice acţiune. HIPPIAS Desigur. că un astfel de suflet este mai bun. SOCRATE Dar cînd e vorba de arta cîntului din cithară.poată greşi ţinta în mod voit sau fără voia sa? HIPPIAS în mod voit. iar cel neinstruit mai nedrept? HIPPIAS Aşa s-ar părea. o astfel de înzestrare e superioară celeilalte? HIPPIAS Superioară. şi nu cel care o face fără voia sa.

pe lîngă 2821 voi el ne-ar părea de bună seamă ridicol. precum spunem îndeobşte că nici un meşteşug nu rămîne pe loc. cei atotştiutori. iar meşterii de altădată le apar celor de astăzi rudimentari. nu poate fi altul decît omul cel bun. dacă există un astfel de om. ca să răspund la întrebarea ta. Socrate. cînd un suflet mai capabil şi mai bun va comite nedreptăţi. deci toţi aceştia. şi dimpotrivă. HIPPIAS MAIOR HIPPIAS MAIOR 207 SOCRATE HIPPIAS SOCRATE Iată-l din nou la noi pe frumosul şi atot-28i a ştiutorul Hippias! E multă vreme de cînd n-ai mai dat prin Atena. HIPPIAS N-am o clipă de răgaz. HIPPIAS Da. de vreme ce-i faci numai servicii. n-a rămas pe loc. nu dispreţul. pînă la Anaximandru. şi cu o viaţă bine împlinită: căci pe cît de bine te descurci într-ale tale cîştigînd o droaie de c bani de la tineri în schimbul unor învăţături cu mult mai preţioase de fapt. Socrate. şi alţii încă. Hippias. SOCRATE Atunci. Stau însă şi mă întreb. SOCRATE Iar a săvîrşi nedreptăţi înseamnă a să-vîrşi lucruri rele. desigur. şi rău cînd are un suflet rău? HIPPIAS Da. al sofiştilor. o va face dinadins. SOCRATE Aşadar. HIPPIAS Nu pot fi de acord cu tine. SOCRATE înseamnă că e în firea omului bun să săvîrşească nedreptăţi în mod voit. un Pitta-cos. cel care greşeşte şi face lucruri ruşinoase şi nedrepte în mod voit. cu Sparta. pe atît de bine te descurci şi într-ale obştei. Bias sau Thales din Milet. Hippias. b considerîndu-mă un foarte priceput arbitru şi purtător de cuvînt în chestiuni diplomatice. pe cînd unul rău o va face fără voia lui? HIPPIAS Aşa se pare. Hippias. punînd un capăt rătăcirii noastre. cu vreo cetate sau alta pe mine mă alege ambasador. pe Zeus. ci stima tuturora. binele şi răul. ale căror nume sînt rostite ca fiind cele mari ale înţelepciunii. fie luate în parte. Dar aşa reiese cu ne-cesitate din discuţia noastră. bune cînd nu le să-vîrşeşti. De mirare nu e însă că eu sau un alt om de rînd nu ne putem hotărî. şi că cei care s-au îndeletnicit în vechime cu înţelepciunea ne apar nouă astăzi rudimentari? HIPPIAS Este întocmai cum spui. oare tot astfel vom spune şi noi că meşteşugul vostru. Dar că aveţi păreri schimbătoare voi. SOCRATE Nici eu. nădăjduind. Căci Elisul ori de cîte ori are nevoie să ducă ceva la bun sfîrşit . şi în treburile cele mai importante. ţin de dreptate. şi nu-i ducea a mintea cum să facă faţă şi la treburile care-i priveau pe ei şi la cele ale cetăţii. sau aproape toţi. este într-adevăr cumplit: înseamnă că nici voi nu ne puteţi tămădui. cînd gîndesc alta. nu sînt în stare să-mi fac o părere statornică: cînd gîndesc una. Hippias: de ce oare acei oameni vestiţi din vechime. Iată de ce. nu mă abat decît arareori pe-aici.SOCRATE Iar cînd săvirşeşte fapte deloc lăudabile o face conştient. SOCRATE Iar un om e bun cînd are un suflet bun. Aşa se face că în numeroase rînduri am dus tratative cu diferite cetăţi. după cum şi sculptorii spun că dacă Dedal s-ar naşte încă o dată şi-ar da la iveală aceleaşi lucruri care pe-atunci l-au făcut celebru. fie amîndouă. Cum ţi-am mai spus. cînd eşti un om şi instruit. Hippias. HIPPIAS Are. SOCRATE Deci după tine. pe bună dreptate. dacă s-ar în-tîmpla ca Bias să trăiască în zilele noastre. HIPPIAS Se pare că da. dar cel mai adesea. din moment ce omul bun are un suflet bun. SOCRATE Prin urmare. fără voia sa. tocmai pentru că poate şi ştie. Socrate. . iar a celui rău. s-au ţinut departe de treburile publice? HIPPIAS Erau neputincioşi. SOCRATE Aşa se întîmplă. la rîndul lor.

ia spune-mi. Dar ultima oară. Rămînîndu-i o moştenire însemnată s-a arătat nechibzuit şi a risipit-o pe toată. cu mult mai tînăr şi în scurtă vreme. Socrate. dar nu şi pe cei din Sparta? . sofistul din Leontinoi. Şi nu sînt puţini cei care gîndesc că înHIPPIAS MAIOR 209 ţeleptul trebuie să fie înţelept în primul rînd pentru el. Se mai spun şi altele de felul ăsta despre cei din vechime. b Hippias. HIPPIAS Nu. Iar eu sînt gata să întăresc cele spuse de tine. Hippias. într-atît erau de naivi şi n-aveau habar de ce reprezintă banul! Pe cînd cei doi despre care-ţi vorbeam au cîştigat de pe urma înţelepciunii mai mult decît orice alt meseriaş de pe urma meşteşugului său. în schimb. Numai că. Ca să nu pome-e nesc decît de Sicilia. păzindu-mă astfel de invidia celor în viaţă. definiţia înţeleptului ar suna cam aşa: „Cel care cîştigă cei mai mulţi bani". Oare ştiinţa ta nu este în stare să-i facă mai virtuoşi pe cei care stau în preaj-mă-ţi şi o învaţă? HIPPIAS Ba bine că nu! SOCRATE Să înţeleg atunci că ea a fost în stare să-i facă mai buni pe tinerii din Inycon. pe Zeus. oricare ar fi acela. HIPPIAS în privinţa aceasta sînt de spus lucruri de care tu n-ai habar. ba chiar mai mult pe ei decît pe cei din vremea noastră. Protagoras. şi el şi ceilalţi din cetate au rămas cu gura căscată de admiraţie. Eu. onorat de toţi. Gîndindu-mă deci la înaintaşi. SOCRATE Mi se pare că procedezi tare înţelept. toate acestea îmi par b a fi o dovadă cum nu se poate mai bună a înţelepciunii noastre. pe Gorgias. mai bine de douăzeci de mine. în ce mă priveşte. de unde ai cîştigat cei mai mulţi bani? Pot să jur că din Sparta. am obiceiul să-i laud pe cei vechi. venind la Atena ca reprezen208 PLATON tant al Ceosului a stîrnit mare admiraţie vorbind în consiliu. s-a gîndit şi la ale sale. nici unul din oamenii vestiţi de altădată nu a crezut vreodată de cuviinţă să ceară vreun ban d şi nici să ţină prelegeri. cu prelegeri şi cu lecţii a cîştigat o groază de bani. Protagoras. Drept care. Socrate. întorcîndu-mă acasă. banii i-am dat tatălui meu. unde mai pui că era şi mai vîrst-nic decît mine. trimis de ai lui la Atena pentru a le reprezenta cetatea — leontinii îl ţineau de cel mai iscusit în cele obşteşti — a trecut drept un excelent vorbitor în adunarea poporului. c Ca să nu mai vorbesc de prietenul meu Prodicos. Ce deosebire! Trebuie să înţeleg din spusele tale că mare le era prostia! Se zice că Anaxa-gora făcea exact pe dos decît facem noi. din cetăţile prin care ai fost. Aproape că-mi vine să cred că am cîştigat mai mulţi bani decît oricare alţi doi sofişti laolaltă. unde te şi duci cel mai des. Iată-l. am cîştigat mai bine de o sută cincizeci de mine! Iar dintr-un orăşel prăpădit. c SOCRATE Mai că nu-mi vine să cred. Hai să lăsăm însă vorbăria şi să ne întoarcem la tine. pot spune că arta voastră a progresat văzînd cu ochii. dar şi temîndu-mă de mînia celor morţi. împărtăşind cîte ceva din ceea ce ştiau locuitorilor atîtor cetăţi. de te miri cit. Inykon. într-atît era lipsit de minte. SOCRATE Cum aşa? N-ai să-mi spui că de acolo ai cîştigat cel mai puţin? HIPPIAS De acolo n-am cîştigat niciodată nimic. iar apoi şi-a văzut de ale lui şi. a cîştigat de la noi o grămadă de bani. ale fiecăruia. HIPPIAS Chiar aşa stau lucrurile. Căci dacă stau să mă gîn-desc la măiestria cu care aţi ajuns să îmbinaţi interesul obştei cu treburile voastre. Ca să nu mai vorbim de înaintaşul lor. Căci dacă ai afla cîţi bani am cîştigat eu. ai rămîne uimit. care nu o dată a trecut pe aici cu treburi de-ale cetăţii. Socrate.. dînd lecţii celor tineri. chiar locul unde trăia. Hippias! Iată o dovadă cum nu se poate mai bună că înţelepciunea ta şi a celor din zilele noastre o întrece cu mult pe a celor de altădată. 283 a SOCRATE Minunat lucru. atît e de uimitor ce-mi spui. de pildă.noi nu ne-am putea stăpîni risul.. iar apoi. vorbind şi gîndind aşa.

Socrate. SOCRATE Cum adică? Cei care fac legea. HIPPIAS întocmai. tu eşti cel mai capabil s-o treci şi altora. SOCRATE Sparta este bine legiuită. oare nu în Tesalia. să dea greş în ceea ce întreprînd? HIPPIAS N-aş spune asta. dintre toţi. SOCRATE Atunci poate că cei din Sicilia doresc să devină mai buni. îi pricinuieşte şi neajunsuri. Socrate. iar tu putînd să le fii de folos ca nimeni altul. însă potrivit tradiţiei. Nici nu ştii ce plăcere le face să mă asculte. nu ca fiind cel mai mare bine pentru cetate o fac? . ori nu ai putut să-i convingi 210 PLATON HIPPIAS MAIOR 211 pe părinţii lor că este firesc să-ţi încredinţeze ţie educaţia acestor copii. ar fi el cel mai mult preţuit şi ar cîştiga cei mai mulţi bani? HIPPIAS Aşa se pare. unde lumea s-ar îndeletnici cu această artă). prietene. au bani cîţi vrei. nu le îngăduie legea. SOCRATE Cum vine asta? Spartanilor nu le stă în c obicei să facă cum este bine.d ajuns pentru cetate sau este în folosul ei? HIPPIAS Cred că este făcută spre folosul ei. spartanii nu-şi schimbă legile şi nici nu-şi educă copiii altfel decit au apucat. Socrate. legea este un ne. HIPPIAS Nici eu nu cred că despre invidie era vorba. le pasă cît de cît de soarta lor. Căci nu pot să cred că-i rodea invidia la gîndul că le-ar deveni copiii mai buni. HIPPIAS Şi încă cum! SOCRATE Or. SOCRATE Dacă ne gîndim la omul cel mai capabil să-i înveţe pe alţii călăria. dacă. SOCRATE După tine. Şi spartanii vor acelaşi lucru. bineînţeles. unde b va fi cu precădere stimat şi unde va cîştiga cei mai mulţi bani? Unde dacă nu în Sparta sau în alt oraş bine legiuit dintre cele greceşti? Sau poate mai degrabă în Sicilia. SOCRATE N-ar proceda ei mai cu minte dînd tinerilor o educaţie mai bună în locul uneia mai proaste? HIPPIAS Desigur. Hippias. după cum îţi spun. Hippias? Dacă tu porunceşti. în primul rînd (sau oriunde în altă parte. ci. Socrate. numai că atunci cînd este rău alcătuită. SOCRATE Iar cel care este în stare să dea învăţături despre virtute. d SOCRATE Mai rămîne să cred că fugeau de lecţiile tale din lipsă de bani. dimpotrivă. şi la Inycon? Să credem una ca asta. se cuvine ca eu să te-ascult. HIPPIAS Nici ăsta nu-i motivul. 284 a SOCRATE Iar în cetăţile bine legiuite virtutea este ţinută la loc de cinste. altminteri. să-i vezi numai cum mă laudă! însă. nu te-au trimis acasă încărcat de bani? Ia stai! Oare nu cumva îşi educă spartanii copiii mai bine decît o poţi face tu? Te învoieşti să spunem că e aşa? HIPPIAS Cum o să mă învoiesc? e SOCRATE Atunci din două una: ori nu ai fost în stare să-i convingi pe tinerii spartani că luînd lecţii cu tine ar progresa întru virtute mai mult decît dacă ar face-o cu părinţii lor.HIPPIAS Nici vorbă de aşa ceva. HIPPIAS Nu. ştii prea bine că dacă ar fi cu putinţă ca vreun educator să cîştige bani de la ei. iar cei din Sparta nu? HIPPIAS Nu. SOCRATE Atunci cum să-mi explic că avînd şi bunăvoinţă şi bani. Socrate. vrednice de toată preţuirea. acela aş fi eu. nu? HIPPIAS Sigur că este. însă legile lor nu le îngăduie să primească o educaţie străină.

vreau să spun despre valoarea literelor şi a silabelor. ale cetăţilor apoi. despre ce anume le vorbeşti? Este clar că despre lucrurile pe care tu c le cunoşti cel mai bine. Tu ce crezi? HIPPIAS Potrivit unei vorbiri riguroase. Socrate. ea ar trebui preferată celei din partea locului. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Atunci le place să le vorbeşti despre geometrie? HIPPIAS Nici atît. după tine. tu ştii să le distingi HIPP1AS MAIOR 213 cu cea mai mare fineţe. e Socrate. în faţa unei mari descoperiri: spartanii contravin legii. HIPPIAS Desigur că aşa se va întîmpla. preabunule? SOCRATE Bine. şi cu toate că ar veni din partea unui străin. căci am impresia că ceea ce spui este în favoarea mea şi nu văd de ce te-aş contrazice. HIPPIAS Sînt de acord cu tine. pentru spartani ar fi mai avantajoasă. dintre toţi. dar atunci care sînt acele lucruri pe care ei le ascultă cu plăcere şi pentru care te laudă? Spune-mi tu. SOCRATE Deci lucrurile stau aşa cum cred cei ştiutori? HIPPIAS întocmai. potrivit spusei tale. a ritmurilor şi armoniilor? HIPPIAS Despre ce fel de armonii şi litere. ale eroilor şi oamenilor obişnuiţi. Socrate. numai că oamenii nu prea au obiceiul să vorbească aşa. Şi culmea. este mai potrivit legii ca fiii spartanilor să fie educaţi de către Hippias şi mai neconform cu ea să fie educaţi de către părinţii lor. tot ce priveşte originile — iată ce le face o nespusă plăcere. HIPPIAS Aşa spun. că cele ce sînt mai avantajoase sînt mai potrivite legii? HIPPIAS Am spus-o. nici nu vor să audă de aşa ceva. Hippias. adică despre cele ce se petrec cu stelele şi fenomenele cereşti. SOCRATE Iată-ne deci. pentru că eu singur nu-mi dau seama. de asemenea. Hippias? Cei ştiutori sau cei ignoranţi? HIPPIAS Cei mulţi. HIPPIAS Despre zămisliri le-am vorbit. şi cred că pe bună dreptate. SOCRATE Atunci. dar pe zei. SOCRATE Deci cu atît mai puţin sînt dispuşi să te suporte vorbindu-le despre calcul. b SOCRATE Rezultă că. Aşa . într-un cuvînt. întrucît nu îţi dau bani şi nu ţi-i lasă în grijă pe fiii lor. ca să zic aşa. spartanii contravin legii. HIPPIAS Cîtuşi de puţin. SOCRATE Cei mulţi sînt cei care cunosc adevărul? HIPPIAS Evident că nu. prietene. atunci ei nu împlinesc nici legalitatea şi nici legea. şi că se bucură ascultîndu-te. Socrate. SOCRATE Nu cumva le vorbeşti atunci despre d acele lucruri pe care.Căci fără o lege bună nu poţi guverna un stat. SOCRATE Care oameni. SOCRATE Iar dacă cei care se-apucă să facă legi nu ajung să le facă şi bune. asta în cazul că într-adevăr ei vor trage cu mult mai multe foloase de pe urma ta. de asemenea. SOCRATE Nu cred însă cei ştiutori că ceea ce este cu adevărat avantajos pentru toţi oamenii este mai potrivit legii decît ceea ce nu este avantajos? Sau nu eşti de aceeaşi părere? HIPPIAS Ba sînt. pe Zeus. nu? HIPPIAS Ai dreptate. asta o fac tocmai ei care trec drept cei mai pătrunşi de spiritul legii! îmi spui însă că te laudă. căci cei mai mulţi dintre ei nu ştiu nici să numere. educaţia pe care le-ai 285 a 212 PLATON da-o tu. aşa este. SOCRATE Nu spui tu. HIPPIAS Nici vorbă de calcul.

şi nici nu merită atîta bătaie de cap. căci discursul este fără cusur compus. Hippias. Neoptolem îl întreabă pe Nestor care anume sînt îndeletnicirile frumoase ce-l pot face pe un tînăr să devină stimat. lucrul îţi este cunoscut. Altminteri tot ce ştiu eu n-ar face doi bani. Dacă n-ai deci nimic împotrivă. HIPPIAS Sigur că nimeni. Cît despre început el sună cam aşa: după căderea Troiei. fii bun şi desluşeşte-mi următoarea problemă. din cauza lor. voi căuta să înţeleg şi-mi voi băga lucrurile bine în cap. fără îndoială. fierbînd de mînie. m-am văzut obligat să învăţ pe dinafară şi să mă ocup de e toate cîte au legătură cu lucrurile de soiul ăsta. în şcoala lui Pheidostratos. Rămînînd singur. ca să zic aşa. Şi pe bună dreptate m-au lăudat. pentru că tocmai mi-am adus aminte. dragul meu. el s-ar grăbi să întrebe înainte de toate tocmai despre c frumos — căci îi ştiu obiceiul — şi ar începe astfel: „Străine din Elis. nu prin dreptate sînt drepte?" Răspunde. în felul acesta deprînd şi eu mai lesne învăţătura ta. frumos vorbeşti. oare cele ce-s drepte. Hippias. Eudicos. Socrate. Hippias. împreună cu alte multe lucruri demne de auzit. SOCRATE Aşa deci? Uite. cu gîndul că am să învăţ mai temeinic. Iată de ce. îţi spuneam doar că nu-i vorba b de cine ştie ce lucru şi că te-aş putea învăţa să faci faţă la altele cu mult mai grele. De curînd. Hippias! De l-am putea îmblînzi pe omul ăsta! Lasă-mă totuşi — şi nu văd de ce te-ar stingheri — să mă dau pe mine drept el şi. hai să încerc ca punînd întrebări. vă voi asculta mai întîi cu luare-aminte. Aşadar. ai putea să-mi spui ce-i frumosul?\Eu. să facem cum îţi spun. mare noroc ai avut că spartanii nu ţi-au cerut tot şirul arhonţilor noştri de la Solon încoace! Ştiu că ai fi avut ce învăţa pe dinafară! HIPPIAS Da de unde. ca şi . cum spu-e neam. SOCRATE Pe Zeus. Socrate. ai picat cum nu se poate mai bine. SOCRATE Am să pricep atunci cu atît mai uşor şi nimeni n-o să-mi mai vină de hac. fiul lui Apemantos. iar pe altele le lăudam ca frumoase. Socrate! Numai o singură dată să aud cincizeci de nume şi le şi ţin minte. după ce ai termina ce aveai de spus. pentru că şi tu mă îndemni. că prima oară cînd mă voi întîlni cu unul dintre voi înţelepţii. 287 a SOCRATE Pe Hera. numai ce îl aud pe unul dintre ei că mă întreabă. lămureş-te-mă deci aşa cum trebuie ce este frumosul şi încearcă să-mi explici totul amănunţit ca să nu mai păţesc altă ruşine şi să-şi bată joc de mine omul acela. pentru ca apoi să merg din nou la cel care mi-a pus întrebarea şi să reîncep lupta. în cîte-va cuvinte măcar. Socrate. cel cu îndeletnicirile frumoase. supărat foc pe mine. SOCRATE Aşa voi face. SOCRATE Că tare frumos mai vorbeşti. eu să aduc obiecţii. nu ştiam că stăpîneşti tehnica memorării. ca un prost ce mă aflu. pe măsură ce tu răspunzi. şi pentru tine-i o nimica toată faţă de altele multe cîte le ştii. HIPPIAS Aşa e. De curînd am avut un mare succes vorbindu-le despre îndeletnicirile frumoase pe care se cuvine să le aibă un tînăr. în timp ce condamnam unele lucruri ca fiind urite. Ştii poate că mie îmi este oarecum mai la îndemînă să fac obiecţii. HIPPIAS Pe Zeus că-i o nimica toată. este cel care m-a rugat c să vorbesc. bine alcătuit şi în general şi în privinţa alegerii cuvintelor. Ai grijă să fii şi tu de faţă şi să-i aduci şi pe alţii în stare să preţuiască cele auzite. m-am încurcat tare rau şi nu izbuteam cu nici un chip să-i răspund cum trebuie. dacă i-ai ţine lui discursul despre care-mi vorbeai. Dar acum.încît. cînd nu se mai satură să-i asculte povestind. stînd de vorbă cu cîţiva cunoscuţi. pe Zeus. Acum înţeleg eu cu adevărat de ce le face spartanilor atîta plăcere să te asculte! Fiindcă ştii o grămadă de lucruri. Hippias! Ei bine. să-i ţin locul omului nostru pe cît îmi stă mie în putere. de va vrea zeul. Căci. care lucruri sînt frumoase şi care urite? Ia să vedem. HIPPIAS Nu te sfii. te folosesc cum fac 286 a copiii cu bunicii lor. Acesta este discursul 214 PLATON HIPPIAS MAIOR 215 pe care l-am ţinut acolo şi pe care am de gînd să-l reiau şi aici peste trei zile. b Vorbeşte apoi Nestor dîndu-i lui Neoptolem felurite îndrumări de toată frumuseţea. nu d pot să-ţi spun cu ce ton arogant: „Da de unde ştii tu. m-am pomenit într-o mare încurcătură. nu încetam să mă mustru şi îmi ziceam.

că va mai încerca să nege că frumosul este ceea ce spui tu? Sau că dacă ar face-o nu va fi ridicol? SOCRATE Că va încerca. Hippias? Desigur că iapa cea frumoasă este ceva frumos. de-a dreptul strălucit. nu? SOCRATE Nu asta cred că cere. Socrate. atunci ce anume este frumosul ăsta?" HIPPIAS După cît înţeleg. SOCRATE Oricum. există într-adevăr cai frumoşi. cînd toţi cei de faţă ar fi de aceeaşi părere şi nu s-ar da în lături să întărească prin spusa lor că ai dreptate? SOCRATE Bine. HIPPIAS Şi care e mă rog deosebirea? SOCRATE Ţi se pare că nu e nici una? HIPPIAS Nici una. HIPPIAS Acum înţeleg. Aş vrea totuşi să-mi pot reaminti mai lesne ceea ce spui. Dacă 288 a am să-i răspund şi eu la fel. E drept că zeul însuşi a spus-o.Aşadar. Socrate. aş spune chiar. Socrate. va adăuga el. străinule. fii puţin mai atent: el nu te în-e treabă ce este frumos. Totuşi. să zicem că aşa este. nu-i aşa?" 216 PLATON HIPPIAS MAIOR 217 d HIPPIAS Prin însuşi frumosul. dragul meu. Socrate. Căci el o să mă întrebe cam în felul următor: „Ia răspun-de-mi. nu?" HIPPIAS Este. înseamnă că îi voi spune exact ce trebuie şi că nu o să mai aibă nimic de zis? HIPPIAS Cum să mai aibă. Ce spui acum de-o liră frumoasă? Nu este şi ea ceva frumos?" . HIPPIAS Spune-mi. sînt frumoase prin însuşi frumosul. îi voi arăta ce este frumosul şi n-o să mai aibă nimic de zis. aceasta urmează să o vedem. Iată totuşi ce-mi va răspunde şi mă gîndesc să-ţi spun şi ţie. SOCRATE „Aşadar şi cei înţelepţi sînt înţelepţi prin înţelepciune. SOCRATE „Buun! va relua el. SOCRATE „Iar frumosul este şi el un lucru real. este. Socrate: toate aceste lucruri pe care le numeşti frumoase nu ar fi frumoase decît dacă frumosul însuşi există cuadevărat. îmi va răspunde el. SOCRATE . Căci nu vom îndrăzni să afirmăm că frumosul nu este frumos. SOCRATE „Eşti încîntător. Dar o iapă frumoasă nu este ceva frumos. Hippias. SOCRATE Jur pe cîine. tocmai pentru că există ceva prin care lucrurile sînt frumoase? b HIPPIAS Crezi. toate cîte sînt frumoase. iar la noi.cum el te-ar întreba." HIPPIAS Sigur că există. este clar că tu ştii mai bine. ci ce este frumosul. din moment ce chiar zeul a lăudat-o în oracolul său?" Ce c vom spune. întocmai. va fi şi ridicol. Căci frumosul. Dacă încercînd. nu sînt simple vorbe. prin bună- tate?" HIPPIAS Cum altfel? SOCRATE „Şi ele există cu-adevărat. că ai răspuns tare frumos. aşadar. după cum bine ştii. şi dacă e să vorbim drept. nu?" Iar eu ce voi răspunde? Că o fată frumoasă este frumoasă. Hippias. SOCRATE „Dreptatea deci este un lucru real?" HIPPIAS Desigur. HIPPIAS Aşa e. o fată frumoasă. în Elis. Socrate. ştiu foarte bine. iar toate cîte sînt bune. cel care întreabă îţi cere să afli ce este frumos. Dar ce-i cu asta? SOCRATE „Spune-mi. HIPPIAS Răspund că prin dreptate. ci ce este frumosul. minunatule.

dar în general el nu este demn de a fi judecat astfel faţă de un cal. Socrate. le face să pară frumoase. care a fost întrebarea mea?" Iar eu voi spune că m-a întrebat ce este frumosul însuşi. cum sînt cele frumoase. nu? HIPPIAS Chiar aşa. Socrate? Dar e obligat să accepte adevărul. Socrate. Socrate. ai răspuns foarte bine. Căci ştim cu toţii că.'rotundă şi bine arsă. „Şi întrebat fiind ce este frumosul — va adăuga el — ai răspuns. adăugat acestora. în ce mă priveşte îmi pregătesc un răspuns provizoriu. trebuie să-i răspundem omului. şi a frumuseţii şi a tuturor celorlalte»?" Să acceptăm atunci. nu numai că nu-l va accepta. Hippias. Căci e-adevărat că faţă de zei neamul oamenilor nu este frumos. Hippias? HIPPIAS Fireşte că da. sau ce mă sfătuieşti să spun. trebuie să admitem că ea este ceva frumos. este un tip vulgar. dacă asta vrea el să afle. va continua el. Dar acum nu ştiu dacă mai poţi crede că frumosul în d sine — acea formă care adăugată unui lucru îl împodobeşte şi-l face să pară frumos — este o fată. Hippias. că trebuie să-i răspundem cam aşa: „Oare nu ştii. Socrate. cu două toarte. de cîte douăzeci de litri. Hippias. chiar acest lucru. Dar dacă îi vei răspunde că frumosul pe care-l caută el nu-i altceva decît aurul. Socrate: acest obiect. Pot e spune că omul ăsta al tău e-un prost care n-are nici cea mai mică idee despre lucrurile frumoase. răspunsul pe care mi l-ai dat ar fi fost foarte bun. ce părere ai. că cea mai frumoasă fată este urită în comparaţie cu zeiţele? HIPPIAS Cine ar spune că nu-i aşa. Dacă oala cu pricina. Şi totuşi. dragul meu? Oare ea nu este ceva frumos?" HIPPIAS Dar bine. SOCRATE „Dacă te-aş fi întrebat de la început. HIPPIAS Cum vine asta. SOCRATE N-ai idee ce om e ăsta. o fată şi faţă de toate celelalte lucruri frumoase. va rămîne cu gura căscată şi nu-i va mai arde de obiecţii. cine-i acest om? Ce d grosolan trebuie să fie cineva pentru a folosi cuvinte atît de vulgare într-o problemă atît de delicată! SOCRATE Aşa-i el. un cal sau o liră.Aşadar. înţeleptule? HIPPIAS MAIOR 219 HIPPIAS Dinspre partea mea. cît de dificil e şi cît de greu se lasă convins. ce anume este deopotrivă frumos şi urit. tare izbutite — deci dacă la o astfel de oală s-ar referi el. nu ar păţi acelaşi lucru ca atunci cînd pune alături oalele de fecioare? Nu ne apare atunci cea mai frumoasă fată ca fiind urîtă? Şi Heraclit al tău nu tot la asta se referă cînd spune că «cel mai înţelept dintre oameni comparat cu un zeu nu-i altceva decît o maimuţă şi în privinţa înţelepciunii. ieşită din mîna unui meşter bun ar fi netedă. atunci cînd îi adaugi aur. cum e am putea spune că ceea ce este frumos nu este frumos? HIPPIAS Nicicum. nimic mai simplu decît să-i răspunzi ce este frumosul care împodobeşte toate celelalte lucruri şi care. atunci el va izbucni în ris şi va spune: „îţi aminteşti. Hippias. SOCRATE Dar stai să vezi ce va urma: „Ce spui. un lucru care la prima vedere pare urit devine frumos aşa împodobit cu aur cum este. va continua el. Nu are rafinament. să luăm răspunsul ăsta. Căci altfel. dar pe deasupra o să-şi bată .O vom recunoaşte. după cum spune înţeleptul Hippias?» Am spus bine." HIPPIAS Dar. este într-adevăr ceva frumos. 289 a SOCRATE înţeleg deci. îngrijit lucrat. nu-l interesează decît adevărul. nu?" Voi recunoaşte că da. Socrate? c SOCRATE Dacă vom admite că aşa este. că «cea mai frumoasă dintre maimuţe este urîtă în comparaţie cu neamul oamenilor» şi că «cea mai frumoasă dintre oale este urită în comparaţie cu neamul fecioarelor». 218 PLATON SOCRATE . o oală frumoasă este ceva frumos? Răspunde!" HIPPIAS Iată cum cred eu că stau lucrurile. altminteri se face de ris! 290 a SOCRATE Păi uite. că este un lucru deopotrivă frumos şi urît. Hippias. Socrate. bine. căci mă iau după firea lui şi ştiu prea bine ce va spune: „Dar despre o preafrumoasă oală de lut. după cum bine zice vorba lui Heraclit. SOCRATE După care el va spune. Socrate? Dacă cineva ar compara neamul fecioarelor b cu cel al zeilor. ca să te citez pe tine.

într-adevăr. SOCRATE . cred. într-adevăr. aşa încit să scapi de vorbăria . tu care le ştii pe toate. cum spui. Socrate. prietene." Ei bine. cu ea neputînd sparge oala. ci din fildeş. mai potrivită. Pentru că şi fildeşul este un lucru frumos. nici restul feţei. SOCRATE Ai dreptate. Hippias. în schimb. Hippias? c HIPPIAS Nu mi se pare greu de răspuns. „Căci dacă lingura de lemn este mai potrivită decît cea de aur. ce lingură o să i se potrivească mai bine. SOCRATE Este un pisălog.Aşadar. ia spune-mi: nu-i aşa că datorită fildeşului şi aurului lucrurile devin frumoase ori de cîte ori e vorba de o potrivire şi urîte atunci cînd potrivirea nu există?" Vom admite sau nu? HIPPIAS Vom admite că are dreptate şi că este frumos ceea ce se potriveşte în fiecare caz.b dias n-avea habar de frumosul de care vorbeşti tu?" Iar eu: „De ce mă întrebi?" „Fiindcă el nu i-a făcut Atenei nici ochii. căutînd. ci dintr-o piatră anume. îi vom spune că Fidias a procedat excelent. cînd pui la fiert oala cea frumoasă despre care vorbeam adineauri. neştiind că aurul este cel care face ca toate lucrurile să devină frumoase atunci cînd sînt împodobite cu el. că lingura de lemn este mai frumoasă decît cea de aur? HIPPIAS Vrei să afli. de a stinge focul şi de a-i lipsi pe cei care aşteaptă să fie serviţi de o mîncare delicioasă. d SOCRATE „Ei bine. că lingura de lemn este mai potrivită decît 291 a cea de aur. nu-i aşa că este şi mai frumoasă? Pentru că tu însuţi ai recunoscut că ceea ce este potrivit este mai frumos decît ceea ce nu este potrivit. o cît mai mare potrivire a ei cu fildeşul? Sau poate şi-o piatră frumoasă este ceva frumos?" O să spunem că este. Socrate. ba şi stimat de toţi grecii pentru ştiinţa ta.joc şi o să spună: „Măi prostănacule. este clar deci că a dat greş din ignoranţă. cel mai frumos —. SOCRATE Bine. o să re-înceapă el. nici braţele şi nici 220 PLATON HIPPIAS MAIOR 221 picioarele din aur — dacă aurul ar fi. înlăturăm pericolul de a vărsa legumele. HIPPIAS Este. Mie. crezi că Fidias este un artist de duzină?" „Departe de mine gîndul ăsta". ce-i vom răspunde la toate astea. nu?" Să spun că aşa e sau nu? HIPPIAS Trebuie să te învoieşti că aşa e. am să spun. HIPPIAS Şi bine ai să faci. aşa încît vom spune. îmi este indiferent dacă am de-a face cu un b asemenea om. pentru că tot nu-l cunoşti. Socrate. o să continue el. ori de cîte ori este vorba de o potrivire. Numai că el. Hippias! însă noi. cea de aur ne-ar pricinui toate aceste neajunsuri. de vreme ce e vorba de o nepotrivire. acum ştiu că este un ignorant. o să continue el. va spune el. HIPPIAS în orice caz. pentru că nu se cade ca tocmai ţie să ţi se împuie capul cu astfel de vorbe. So-crate? Nu vrei să-mi spui şi mie cine este? SOCRATE Ţi-aş spune degeaba. Hippias? HIPPIAS Sigur că o să spunem. SOCRATE . noi ce vom spune? Care dintre linguri se potriveşte mai bine fierturii de legume şi oalei? Sau este clar că cea de lemn? Căci ea dă legumelor un gust mai bun şi totodată. prietene. atît cît era cu putinţă. că e un lucru urit. SOCRATE „Iar atunci cînd nu-i vorba de potrivire." Nu va trebui atunci să recunoaştem. una de aur sau una din lemn de smochin?" e HIPPIAS Pe Heracles. plină cu tot felul de bunătăţi. Asta în cazul că nu ai tu altă părere. Lămureşte-mă deci din vreme şi răs-punde-mi spre binele meu. ce fel de om este ăsta. ce să-i răspunzi că este frumosul. în schimb. cînd eşti aşa de frumos îmbrăcat şi încălţat. după ce recunosc că Fidias este un bun artist: „Şi crezi că Fi.Atunci de ce n-a făcut din fildeş şi culoarea ochilor. Eu unul nu aş sta însă de vorbă cu un om care pune astfel de întrebări.

de vreme ce chiar tu poţi gîndi una ca asta.lui? SOCRATE Sigur că vreau. Hippias! Ce răspuns minunat. după cum presimt eu. după cît îţi stă ţie în putinţă. totuşi nu înainte de a c afla ce ara să-i spun: care dintre cele două linguri despre care vorbeam este mai potrivită şi totodată mai frumoasă? HIPPIAS Răspunde-i atunci. SOCRATE Am să-ţi spun aşa cum am făcut şi pînă acum. Trebuie totuşi să ţii seama că dacă îi voi spune că frumosul este aurul. So-erate. se poate ca la acest răspuns să nu se mulţumească doar să rida. tare o să mai încerce să mă ciomăgească. Căci dacă se mulţumeşte să rida fără să aibă nimic de spus. Ai de gînd să accepţi un răspuns? HIPPIAS Ar fi nedemn de mine să nu accept. Socrate. să ajungi la adinei bătrîneţi e după ce ţi-ai înmormîntat părinţii aşa cum se cuvine şi să fii la rîndu-ţi înmormîntat cu pompă şi onoruri de către fiii tăi. oriunde şi pentru oricine. adică dîndu-mă pe mine drept el. fie că e vorba de-o piatră. că cea de lemn. cel mai frumos lucru e să fii bogat. şi totuşi. ascultă! Şi să ştii că dacă şi de astă dată mai rămîne loc pentru vreo obiecţie. SOCRATE Pot să-ţi spun şi de ce anume cred eu că dînd un astfel de răspuns m-ar ciomăgi pe drept? Sau poate vrei şi tu să mă loveşti fără să asculţi. crezi că mănînci bătaie degeaba? De ce vii să-mi cînţi un ditiramb în halul ăsta de fals. admir la tine bunăvoinţa cu care. niciunde şi nimănui nu-i poate părea urît. pe Hera. SOCRATE Se poate întîmpla şi astfel. Iar el: „Uite aşa! Nu eşti în stare să ţii minte că te-am întrebat ce este frumosul în sine. şi tot de el vor rîde şi cei de faţă. va relua el. îmi sari într-ajutor! Din păcate. 222 PLATON HIPPIAS MAIOR 223 SOCRATE Acum spune-mi ce aveai adineauri în minte. Căci mi se pare că tu cauţi să afli ce este frumosul acela care nicicînd. căci dacă-i răspund cum mă îndemni tu. HIPPIAS Ce vrei să spui? SOCRATE Vreau să spun că dacă se intîmplă să aibă la îndemînă o bîtă. HIPPIAS Cum asta? Dar cine-i omul ăsta. De data asta m-ai înţeles cum nu se poate mai bine. Socrate. în felul acesta am să fiu scutit să-ţi adresez ţie vorbele urîte şi necuvincioase pe care el mi le spune. SOCRATE întocmai. HIPPIAS Ei bine. HIPPIAS Deci va da socoteală că te-a lovit pe nedrept. HIPPIAS Atunci încep să cred şi eu că pe bună dreptate. de orice îndeletnicire manuală sau spirituală? Eu întreb ce este însăşi frumuseţea. Hippias. în numele zeilor! HIPPIAS Susţin deci că oricînd. ba află că de astă dată o să rîdă de noi cu şi mai mare poftă. cred că pe bună dreptate mă va ciomăgi. „Ia spune-mi. şi cred că strigînd în gura mare m-aş face mai degrabă înţeles de către o piatră de . SOCRATE Nu cred că pe nedrept. stăpînul tău? Făcînd una ca asta nu va fi dus la judecată şi condamnat? Sau poate în cetatea voastră nu există lege şi oamenilor le este îngăduit să se lovească unii pe alţii cînd le vine cheful? SOCRATE Nici vorbă să fie îngăduit aşa ceva. 292 a înseamnă că ride chiar de el. asta dacă nu cumva scap de el luînd-o la fugă. de un om sau de-un zeu. HIPPIAS Va fi un ris neinspirat. de-un lemn. măreţ şi vrednic de tine! Şi. atunci cum se face că din ultimul nostru răspuns nu rezultă că aurul este mai frumos decît lemnul de smochin? Ce spui acum că este frumosul? d HIPPIAS Ara să-ţi spun. îndepărtîndu-te atît de întrebare?" „Cum adică?" am să răspund eu. omule. Hippias. acela care adăugat oricărui lucru îl face să de-vină frumos. am să spun că nu sînt bun de nimic! SOCRATE Dar zi o dată. SOCRATE Mă uluieşti. sănătos şi stimat de toţi grecii. dacă vrei. pe omul nostru tot nu-l dăm gata.

de fiecare dată. despre un frumos care ar fi acelaşi pentru oricine oricînd. decît de tine!" Nu-i aşa. dacă am să-i răspund cum mă îndemni tu. Sau poate Heracles şi toţi pe care i-am pomenit adineauri nu făceau parte dintre aceştia?" HIPPIAS Dar eu nu vorbeam despre zei! b SOCRATE „Nici despre eroi pe cît se pare. SOCRATE „Ceea ce este şi va fi.Aşadar. SOCRATE . nu? o să adauge el. SOCRATE „Ţi se pare. căci frumosul este totdeauna frumos. tocmai felul ei de a fi. să fie oare această potrivire esenţa frumosului? . dacă e să ne gîndim la eroi. pentru Tantal. va observa el atunci. Vezi dacă nu cumva frumosul 226 PLATON este tocmai această potrivire. încetează o dată cu răspunsuri de felul ăsta! Nu vezi cît sînt de naive şi uşor de înlăturat? Mai degrabă fă bine şi vezi dacă nu e cumva frumosul este tocmai ce nu voisem noi să luăm de bun mai înainte cînd spuneam că aurul este frumos atunci cînd se potriveşte şi urit cînd nu se potriveşte." Ei bine. cu alte cuvinte." Tu ce zici? Te superi dacă vorbesc aşa? HIPPIAS Află. Aşa încît s-a petrecut acum exact ce se întîmplase şi cu fata şi oala. rezultă că. că nu te-ai supăra pe mine. Tu ce crezi.d du-mi apoi doar părerea. Şi eu l-am întrebat tot aşa cum mă întrebi tu pe mine. Socrate. în timp ce pentru Pelops şi toţi ceilalţi născuţi din muritori. nu?" HIPPIAS Sigur că da! SOCRATE .Aşadar a şi fost?" va continua. cînd spui că este frumos pentru oricine şi oricînd să fii înmormîntat de urmaşi şi să-ţi în-mormîntezi părinţii. nici minte să priceapă. Socrate. să-mi spui ce anume este frumosul. Dardanos şi Zethos acesta este un lucru groaznic. unul frumos. dacă auzind toate astea mi s-ar face frică şi aş răspunde: „Dar bine. nu este şi pentru alţii. un lucru urît. şi pe bună dreptate. îmi spune el ce este frumosul. nevenindu-mi nimic altceva în minte. de cele mai multe ori. tot astfel şi pentru toate celelalte cazuri cînd el intră în joc." HIPPIAS Evident. uneori şi pentru c unii. ba chiar ceva mult mai caraghios: căci ceea ce este frumos pentru unii. cerin. Cam aşa îmi vorbeşte. Hippias. Hippias. se pare că acest lucru nu poate fi frumos pentru toată lumea. îmi va replica el. lipsit de pietate şi urit. HIPPIAS Ce vrei să spui." Acestea şi altele asemeni mi le va reproşa. Şi iată că nu te-arăţi a fi încă în stare. Cîte-odată însă. Şi despre orice altceva s-ar întîmplă să mă întrebe sau să vină vorba. din ce spui tu. HIPPIAS MAIOR 225 SOCRATE „îi aveai în vedere doar pe cei născuţi din muritori. „Măi inspira tule. Hippias este cel care e m-a învăţat să definesc astfel frumosul. SOCRATE „Dar străinul ăsta al tău din Elis ţi-a spus poate că şi pentru Ahile frumosul înseamnă să fie înmormîntat după înaintaşii săi? Şi pentru strămoşul său Eac. îmi va spune el. HIPPIAS A şi fost. la fel face. tot asta înseamnă? La fel şi pentru 293 a ceilalţi cîţi s-au mai născut din zei şi pentru zeii înşişi?" HIPPIAS Ce tot spui tu acolo? întrebările omului ăstuia sînt de-a dreptul nesăbuite! SOCRATE Cum aşa? Dar să-i răspunzi că lucrurile stau astfel este mai puţin nesăbuit? HIPPIAS Poate." HIPPIAS Mie aşa mi se pare. în măsura în care erau copii de zei. de parcă i s-ar face milă de stîngăcia şi neştiinţa mea. Socrate? SOCRATE Am să te lămuresc pe dată. că frumosul este şi va fi pentru oricine ceea ce am spus deja că este. SOCRATE „Şi poate acesta este şi cazul tău.224 PLATON moară care n-are nici urechi să audă. n-am încotro şi încuviinţez cele spuse de el." HIPPIAS Nici despre ei. ceea ce pînă acum nu ai spus: că faptul de a fi înmormîntat de către urmaşi după ce ţi-ai înmormîntat la rîndu-ţi părinţii se întîmplă să fie.

şi mie mi se pare nespus de ciudat. sînt şi par astfel oricînd şi în mintea tuturor? a Sau că. despre ele nu se ştie nimic exact şi că tocmai în jurul lor se nasc neînţelegeri şi dispute. SOCRATE Ce vom spune. este însuşi frumosul pe care-l căutăm noi. şi nu să fie mai frumoase şi în realitate. chiar dacă nu par a fi. încît potrivirea. face ca obiectul respectiv să pară frumos sau îl face să fie frumos? Sau poate nici una. iată. nici alta? HIPPIAS Eu cred că-l face să pară frumos. Or. HIPPIAS Cred că mai degrabă nu se ştie nimic exact. SOCRATE înclini deci să crezi că lucrurile cu adevărat frumoase nu numai că sînt. face mai degrabă ca un lucru să pară. dimpotrivă. 228 PLATON SOCRATE Cum aşa? înseamnă atunci că ştiinţa noastră despre frumos se duce şi ne scapă. nici nu-i aşa de greu. lucrurile nu ar sta astfel dacă ceea ce pare n-ar fi despărţit de ceea ce este în realitate. atunci cînd există. Socrate. de vreme ce. nu mă îndoiesc deloc. SOCRATE Dacă potrivirea face ca lucrurile să pară doar. SOCRATE Or. Tot aşa facem şi noi cînd întrebăm ce ar putea fi frumosul acela datorită căruia lucrurile devin frumoase. So-crate. fie ele legi sau obiceiuri. dar iată că ea nu este şi acel ceva care le face totodată să pară astfel. 295 a SOCRATE Şi totuşi. ţi-aş da un răspuns mai exact decît orice exactitate! . HIPPIAS însă potrivirea. să nu ne dăm încă bătuţi! Eu parcă tot mai nădăjduiesc să dăm cumva ochi cu frumuseţea însăşi. noi . Ştiu bine că dacă m-aş retrage cîteva clipe şi-aş reflecta intens. ca nu cumva să ne înşelăm. cum spuneam adineauri. aşadar. decît să fie în realitate frumos. dacă este acel ceva care face ca lucrurile să fie frumoase. atunci ea este o simplă înşelătorie cu care frumosul nu are nimic comun. aşa cum toate lucrurile mari sînt mari printr-un plus al lor. şi nu ea se dovedeşte a fi cea b pe care o căutăm noi: realitatea datorită căreia toate lucrurile frumoase sînt frumoase. Ce ne vom hotărî deci să spunem: că potrivirea face ca lucrurile să pară frumoase sau că le face să fie într-adevăr? HIPPIAS Eu cred că doar le face să pară. căci potrivirea. Iar dacă potrivirea este ceea ce e le face să pară frumoase. atunci ea nu mai este frumosul pe care-l căutăm noi. HIPPIAS în ce mă priveşte. căci atunci cînd un om. pentru că.HIPPIAS N-am nici cea mai mică îndoială. Hippias? Că toate cîte sînt cu adevărat frumoase. fie că par. fie că nu par astfel. ea nu-i dă voie să pară aşa cum este. Iar ele n-ar fi despărţite dacă potrivirea ar fi frumosul însuşi şi ar face ca lucrurile să fie într-adevăr frumoase şi totodată să pară astfel. Socrate. Socrate. dar şi par astfel dacă ceea ce le face să pară frumoase este deopotrivă prezent? HIPPIAS întocmai. potrivirea ne-a apărut acum ca nemaifiind frumosul. SOCRATE Eu zic că e totuşi cazul să vedem cum stau lucrurile. prietene. face ca lucrurile să fie şi totodată să pară frumoase. HIPPIAS Trebuie. de care altminteri ai putea lesne ride. căci datorită lui sînt ele mari. trebuie să aflăm definiţia a ceea ce face ca lucrurile c să fie cu adevărat frumoase. Iată ce se cuvine să căutăm dacă vrem să aflăm ce este frumosul. Căci acesta face ca un lucru să fie cu adevărat frumos. Socrate. HIPPIAS Pe Zeus. indiferent de felul cum HIPPIAS MAIOR 227 par. Acum însă nu prea văd cum ar putea esenţa frumosului să rezide în această potrivire. fireşte. îşi pune haine şi încălţări care-l prînd. SOCRATE Urmăreşte-mă atunci: spuneam că po-294 a trivirea. Şi aceasta se întîmplă fie că-i vorba de discuţii de rînd sau de dezbateri publice. o dată intrată în joc. aşa cum singur mărturiseşti. în timp ce o aceeaşi cauză nu ar putea face ca vreun lucru să pară şi totodată sdjîe frumos: frumos sau orice altceva. Socrate. pare mult mai frumos. de fapt.

pînă şi obiceiurile şi legile — pe toate le numim frumoase. Iar despre ceea ce este folositor noi spunem că este frumos tocmai în măsura în care este folositor. rămînînd singur.SOCRATE Nu spune vorbe mari. eu mă voi împăca. şi urit. va fi cum nu se poate mai bine. bănuiesc. SOCRATE Nu-i rău deloc ce spui. servind unor e scopuri anume şi în împrejurări anumite. pe zei. calul. nu te-aş mai plictisi apoi tot descosîndu-te despre ceea ce ai des-c coperit singur. fac. pe toate le numim frumoase. SOCRATE Şi totuşi. Hippias! Ai văzut şi tu cîtă bătaie de cap ne-a dat pînă acum toată povestea asta! Mai bine ai grijă ca frumosul nostru. dacă nu. dragă prietene. Dar ce tot îndrug? Căci nu mă îndoiesc că tu i-ai veni lesne de hac dacă ai rămîne singur. ci aceia care o pot face şi care folosesc tocmai la văzut. Mai gîndeştete însă că dacă am găsi răspunsul împreună. iar neştiinţa tot ce-i mai urit? 230 PLATON HIPPIAS Ce vrei să spui. nu înseamnă că ştiinţa este tot ce poate fi mai frumos. de faţă cu mine. SOCRATE Aşadar. cum să îl faci dacă nu eşti în stare? SOCRATE Dacă ne gîndim. prepeliţa. nu crezi oare că dacă nu puteau să le facă. dar mai ales problemele publice. Socrate. cocoşul. gîndindu-ne la unul şi acelaşi lucru. îi spunem acelui obiect care în toate aceste privinţe se dovedeşte a nu fi de folos. b HIPPIAS De ce să te temi. SOCRATE Avem acum dreptate să afirmăm că utilul este frumosul prin excelenţă? HIPPIAS Avem. obişnuim să spunem. aşadar. iar tu. Socrate? SOCRATE Ai răbdare. aşa potrivit cum se arată pentru alergări şi lupte. nu sînt ochii care nu pot să vadă. lăsîndu-mă. nu le-ar fi făcut? HIPPIAS Evident. dacă vrei. Drept care fă bine şi ascultă următoarea definiţie: spun că frumosul — însă urmăreş-te-mă cît se poate de atent ca nu cumva s-o iau razna —. rogu-te. căci n-avem cum . pot tocmai da-c tontă acestei capacităţi. pentru că mă cuprînde teama gîndindu-mă la vorbele noastre. cu situaţia. Fă-o totuşi. de vreme ce de astă dată lucrurile au mers strună? SOCRATE Aş dori să fie aşa. toate instrumentele folosite în muzică şi în alte arte. este utilul. sau vrînd să ducă ceva la bun sfîrşit. pe cînd neputinţa unul urit? HIPPIAS Sînt absolut convins că aşa e. numai lucruri rele. Hippias? HIPPIAS Ba da. cei care pot. dar hai să vedem împreună cum se prezintă situaţia: se poate să faci un lucru fără să ştii să-i faci şi totodată fără să fii în stare să-l faci? HIPPIAS Sigur că nu. adică cercetîndu-le pe fiecare în parte potrivit naturii. la cei cărora nu le reuşeşte un lucru şi care apucîndu-se de o treabă. aş spune eu. Nu-i aşa? HIPPIAS Ba da. şi toate ne 296 a fac dovada acestui fapt. Şi iată ce am în vedere cînd afirm una ca asta. Nu eşti de aceeaşi părere. părtaş la cercetarea ta. în sfîrşit. HIPPIAS MAIOR 229 SOCRATE Tot astfel spunem şi despre trup că este frumos. să nu-şi ia tălpăşiţa de tot. SOCRATE Este deci putinţa un lucru frumos. Căci ce poate fi mai frumos decît să deţii puterea în treburile publice şi să iei decizii în propria ta ţară? în schimb nu există nimic mai urit decît neputinţa în astfel de treburi. în timp ce unul incapabil de a produce este inutil? HIPPIAS întocmai. orice lucru capabil să producă ceva. să nu mai vorbim de tot d soiul de ustensile. b sătul de atîta hărţuială. vei găsi cu uşurinţă răspunsul. Hippias. care cu patru roţi sau nave. lucrurile stînd astfel. Dacă îi dăm de capăt. prin însăşi această putinţă este şi util. Frumoşi. ca şi pînă acum. ba chiar. alcătuirii şi stării în care se află. aşadar. fie ele negustoreşti sau de război. frumosul deci. Socrate. animalele apoi. fără voia lor.

e SOCRATE Dar atunci înseamnă că frumosul căutat este avantajosul. SOCRATE Iată deci că ceea ce este avantajos ne-a apărut acum ca fiind frumosul. altul e gîndul pe care-l aveam noi în minte: că frumosul este utilul şi putinţa de a face ceva întru bine. Socrate. căci cauza nu poate fi cauză a cauzei. SOCRATE Aşadar. Hippias. frumosul căutat. HIPPIAS Evident că aşa e. nu? HIPPIAS Sigur că da. Hippias. SOCRATE în cazul acesta să ne luăm rămas-bun de la gîndul că frumosul ar fi putinţa şi utilul în nedeterminarea lor. HIPPIAS MAIOR 231 HIPPIAS Şi. fac mult mai multe rele decît bune şi greşesc fără să vrea. HIPPIAS Aşa este. SOCRATE însă avantajosul este ceea ce produce binele. după cît se pare. HIPPIAS Excelent! SOCRATE Iar de vreme ce frumosul este cauză a binelui. HIPPIAS Aşa este.spune că din pricina neputinţei. atunci binele va fi produs de către frumos. pare-se. HIPPIAS Sigur că nu. SOCRATE Aşadar. precum şi cel de a folosi la ceva nu sînt. Acesta este şi motivul. Socrate. precum şi lucrurile de care te poţi folosi. Socrate. ştiinţa şi celelalte despre care am mai vorbit sînt toate frumoase ca avantajoase. Şi nu este exclus să aflăm că frumosul este un fel de părinte al binelui. atunci putinţa şi utilul sînt frumosul căutat. dacă le pui în joc d pentru a face ceva rău. Socrate. HIPPIAS Da. faptul de a putea un lucru. şi acel lucru pentru care cauza este cauză sînt două lucruri diferite. pentru care cercetăm cu atîta înverşunare înţelepciunea şi toate celelalte lucruri frumoase. SOCRATE Toţi oamenii însă. le stă în putinţă să facă toate cîte le fac? HIPPIAS Da. HIPPIAS Excelent! Vorbeşti minunat. SOCRATE Iar ceea ce produce. totuşi. Fii puţin atent: cauza — nu ne-a apărut ea ca fiind ceea ce produce ceva? HIPPIAS Desigur. HIPPIAS Aşa este. sînt vrednice de a fi cercetate. Hippias. de mici chiar. HIPPIAS Aşa mi se pare. cauza nu poate fi cauză a cau-b zei. SOCRATE Facultatea aceasta de a putea. 232 PLATON HIPPIAS MAIOR 233 SOCRATE Deci una este obiectul produs şi alta cel producător. ceea ce produce nu se produce pe sine însuşi. dacă ar fi vorba de a putea lucruri bune şi de a fi util la realizarea lor. nu? HIPPIAS Desigur. să le numim frumoase sau să spunem că sînt departe de a fi astfel? HIPPIAS Eu cred că numai frumoase nu sînt. adică binele. căci acţiunea lucrurilor frumoase şi produsul lor. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Aşadar. ci a lucrului căruia îi dă naştere. de fapt. . Şi să recunoaştem că. HIPPIAS Cu cea mai mare claritate. nu e nimic altceva decît cauza. SOCRATE însă cauza. SOCRATE Iar celor care fac într-adevăr. SOCRATE Frumosul este deci cauza binelui. 297 a HIPPIAS Aşa este. corpurile frumoase şi la fel obiceiurile frumoase. ci obiectul produs.

nici obiectul produs cauză? HIPPIAS întocmai. după care frumosul era totuna cu avantajosul. SOCRATE Dar atunci. SOCRATE Nu te pripi. că sîntem pe calea cea bună. Ascultă numai: dacă am spune că frumosul este ceea ce ne produce desfătarea. HIPPIAS Dacă spui tu aşa. frumoase fiind. eu unul nu mă împac deloc cu acest gînd. cu atît mai c puţin mi-ar îngădui să afirm în mod uşuratic altele pe care nu le-am verificat. dacă iam răspunde îngîmfatului aceluia: „Aprigule. dar iată cum d văd eu lucrurile: poate că nici legile. HIPPIAS Aşa se pare. Socrate. căci definiţia de adineauri. Nu ţi se pare că aşa reiese din cele spuse pînă acum? HIPPIAS Pe Zeus. dimpotrivă. Hippias. dragul meu.SOCRATE Deci tot minunat este şi cînd spun că c tatăl nu este fiu. tablourile şi statuile. cînd eram încredinţaţi că frumosul este fata frumoasă şi toate celelalte pomenite pînă acum. sau în cazul lor este vorba de altceva? HIPPIAS S-ar putea ca amănuntul acesta să-i scape omului nostru. Socrate? SOCRATE Nu ştiu dacă am dreptate. pe Zeus. nu crezi că i-am mai tempera îngîmfarea? HIPPIAS Acum. dacă una ca asta mai e cu putinţă. Hippias. cînd de fapt nu spun nimic. SOCRATE Eu mă tem însă că arzînd de nerăbdare să aflu răspunsul. SOCRATE Iar acum. de asemenea. care nelăsîndu-mă să cred că ştiu lucruri pe care nu le ştiu. SOCRATE Iar cauza nu este obiectul produs. Tu nu ai nici o idee? HIPPIAS Nici una. dintre cele mai reuşite. mi se pare şi mie că în cazul legilor situaţia este alta. nu văd nimic altceva! SOCRATE Ne mulţumim atunci cu această soluţie şi vom primi să spunem că frumosul nu este binele şi nici binele. am impresia că ne aflăm din nou pe drumul cel bun. ştiu bine că după un răstimp de gîndire voi găsi soluţia. ne încîntă privindu-le. ca adineauri. Hippias? Putem noi să le punem frumuseţea în seama plăcerii pe care o resimte auzul sau văzul. Socrate. HIPPIAS Aşa se şi pare. cum părea. SOCRATE Mă tem deci că lucrurile nu stau aşa cum credeam noi. căci riscăm să credem iar. Apoi sunetele plăcute şi muzica toată. HIPPIAS De ce crezi asta. Şi iată. şi podoabele. nici obiceiurile nu sînt atît de străine cît par de senzaţiile pricinuite în noi de văz şi de auz. dar nu i-ar scăpa aceluia de care m-aş ruşina cel mai tare să bat cîmpii şi 234 PLATON să am aerul că spun ceva. deocamdată. cel mai puţin mă mulţumeşte răspunsul nostru de adineauri. discursurile alese şi poveştile au asupra noastră acelaşi efect. SOCRATE Pe cîine. cam în ce fel crezi 298 a că ar continua disputa? Căci oamenii frumoşi. nici frumosul nu este binele. Hippias. nici binele frumosul. ea este şi mai ridicolă decît cele de la început. mi se pare într-adevăr că definiţia frumosului este cum nu se poate mai bună. frumosul? HIPPIAS Pe Zeus. cînd de fapt noi am continua să rătăcim. SOCRATE Chiar că pe Zeus. nu prea mai am încotro s-o apuc. Hippias. află că frumosul este plăcerea care desfată auzul şi văzul". căci oricum aş lua-o nu ajung nicăieri. nici fiul tată? HIPPIAS Minunat. utilul şi capacitatea de a face ceva bun. căci dintre d toate cîte le-am spus pînă acum. Hippias. nu este. n-am să te pot aştepta. însă după cum îţi e spuneam. dar nu orice desfătare. Aşa încît. b SOCRATE Ce ne facem însă cu obiceiurile şi legile frumoase. HIPPIAS Şi cine-i acel om? SOCRATE Fiul lui Sophroniscos. ci una legată de auz şi de văz. Hai .

ci pentru că vedeţi în amîndouă ceva deosebit de celelalte. 300 a SOCRATE „Şi nici nu vom spune că desfătarea pricinuită de auz este frumoasă datorită auzului. ci frumos? Cît despre senzaHIPPIAS MAIOR 235 ţiile legate de iubire. este deopotrivă a văzului şi a auzului. după cum spuneţi. în timp ce aceea pricinuită de auz este deopotrivă a auzului şi a văzului?" Noi vom răspunde că ar fi imposibil ca desfătarea datorată unuia din aceste simţuri să fie pricinuită de amîndouă — bănuiesc că asta vrei să spui —. Altminteri. cînd definiţi frumosul. de vreme ce frumosul este desfătarea c pricinuită de văz şi de auz. dacă este mai mare sau mai mică. adăugat ceva acestor vorbe." Mai trebuie. cealaltă desfătare. şi amîndouă laolaltă asemenea. ci că fiecare dintre desfătări este frumoasă în felul ei. cum am îndrăzni să admitem că nu sînt cele mai plăcute? Şi totuşi." Vom încuviinţa? HIPPIAS Da. şi că un miros nu e agreabil. fie acela eroul nostru sau oricare altul: „De ce. Altminteri. ne va spune: „înţeleg că o străveche ruşine vă opreşte să numiţi aceste plăceri frumoase: faptul că dintotdeauna oamenii nu le socotesc astfel." Vom admite că afirmînd acestea omul nostru spune adevărul? HIPPIAS Adevărul însuşi. d SOCRATE „Oare o desfătare nu se deosebeşte atunci de alta tocmai ca fiind desfătare? Căci spunînd că e desfătare. ceva care vă face să spuneţi că ele sînt frumoase. pe cînd celelal-e te senzaţii. Hippias? HIPPIAS Le lăsăm aşa cum sînt." Vom recunoaşte că aşa . Deci nu datorită văzului este ea desfătare. mă rog. Căci desfătarea pricinuită de văz nu este frumoasă datorită văzului. ca fiind un lucru de ruşine. Socrate. noi nu ne gîndim dacă avem parte de ea mai multă sau mai puţină vreme. cele stîrnite de mîncare. fără să mai aducem în discuţie cele privitoare la legi. nu le mai pomeniţi ca frumoase? Sau poate pretindeţi că acestea nu sînt plăcute şi că nu există în ele nici urmă de desfătare. este limpede că ceea ce rămîne în afara lor nu este frumos.totuşi să susţinem că frumosul este desfătarea legată de simţurile amintite. va spune el atunci. 236 PLATON SOCRATE „Deci nu faptul că sînt desfătări — va spune el — este motivul pentru care faceţi o deose-e bire intre cele pricinuite de văz şi de auz şi celelalte desfătări." La care el. că şi celelalte senzaţii sînt pline de desfătări. SOCRATE „Oare desfătarea pricinuită de văz. lipsindu-le de calitatea de a fi frumoase?" — „Pentru că — vom răspunde noi — cine nu s-ar prăpădi de rîs dacă ne-ar auzi spunînd că a mînca nu e o îndeletnicire plăcută. SOCRATE „De ce atunci. cînd iubeşti o faci în taină. SOCRATE „Şi totuşi amîndouă sînt frumoase. de vreme ce aţi pus-o pe toată în seama văzului şi auzului?" Ce vom spune. dacă acestea sint deopotrivă desfătări. Hippias? HIPPIAS Vom spune. desfătarea pricinuită de văz nu ar fi nicicînd frumoasă. SOCRATE „îmi place cum vorbiţi. sau le lăsăm aşa cum sînt. ceea ce admiseserăm deja în principiu: „Frumosul este acea parte a desfătării legată de auz şi de văz. pesemne. ci vă întreb ce este el. va continua el. nu? HIPPIAS Fireşte." îi vom da dreptate? HIPPIAS îi vom da. ci una frumoasă. băutură. iubire şi cîte altele de felul acesta. ci dacă se deosebeşte de celelalte prin chiar faptul că este sau nu este desfătare. refuzaţi să le nu-299 a miţi astfel. Aşadar." Iar noi vom răspunde. crezi. vorbiţi numai de unele desfătări. Acesta va fi răspunsul nostru. fără doar şi poate." Aşa gîndim. va continua el. Iar dacă ne-ar întreba cineva. cred eu. aceea pricinuită de auz. nu ar mai fi defel frumoasă. Deci ea nu este desfătare datorită auzului. nu? HIPPIAS Aşa gîndim. însă b eu nu vă întreb ce cred cei mulţi că e frumosul.

sau invers. nu ne este dat deopotrivă şi amindurora? Dar dacă s-ar întîmpla ca amîndoi să fim de aur. Mie mi se pare că un lucru care nu mi-a fost şi nu-mi este dat. Socrate? Lucruri cu mult mai teribile decît cele spuse adineauri! Urmă-reşte-mă însă o clipă. dacă nu tu. însă fiecare în parte nu. de vreme ce separat nu sînt? c SOCRATE Nu crezi că e cu putinţă? HIPPIAS MAIOR 237 HIPPIAS Ar urma să recunosc că n-am nici cea mai mică idee. şi. Socrate.e te. orice altceva. s-ar putea totuşi să ne fie dat amîndurora. frumosul. de pildă. Stau totuşi şi mă gîndesc. nu vom fi şi amîndoi? Iar dacă amîndoi sîntem sănătoşi. mi se arată mie care n-am făcut rost nici măcar de-o para chioară. SOCRATE Drept să-ţi spun. cele două desfătări au laolaltă acelaşi fel de a fi. nu-i tot aşa şi fiecare? Dacă fiecare dintre 238 PLATON HIPPIAS MAIOR 239 noi este bolnav. SOCRATE Cum aşa. spui tu. Socrate: nici tu şi nici cei cu care vorbeşti de obicei nu urmăriţi lucrurile în ansamblul lor. sau. într-atît de stăruitoare şi multe sînt cele ce-mi vin în minte. şi totuşi nu le pot da crezare. Hippias. HIPPIAS Nu cred că ţi se poate întîmpla una ca asta. HIPPIAS Cum se poate una ca asta. vîrstnici sau tineri. respectaţi. sau dacă ne este dat. ceva comun care le aparţine b şi amîndurora şi fiecăreia în parte. HIPPIAS Ce-mi aud urechile. de vreme ce ţie nu ţi se-arată. în schimb.301 drept. prietene. Eu însă parcă încep să văd cum arată lucrul care. oameni aleşi. Hippias? Poate că ai drepta. va şti mai bine de glumesc sau nu? începe numai şi spune-mi care sînt lucrurile ce-ţi apar ţie în minte. rănit sau lovit. aşadar. HIPPIAS Cine altul. precum nu-ţi e nici ţie. multe de acest fel îmi apar adesea în minte. nu vei găsi nimic străin deopotrivă de mine şi de tine şi totodată comun amîndurora. cum se face că luate împreună ar fi asemenea. fiecăruia în parte. de altele care ne-au fost date amîndurora. b HIPPIAS Asta-i. încît poţi crede că există o stare sau un fel de-a fi din care să se îm-c părtăşească două lucruri în acelaşi timp. însă nu-mi e destul de limpede ceea ce văd. dar nu te înţeleg eu. dar nu şi fiecare în parte. atunci înseamnă că nu prin felul acesta de a fi ar fi ele frumoase. învăţaţi. oare dacă amîndoi sîntem drepţi. SOCRATE Dacă. Socrate. iată. Altminteri ele n-ar fi nicicum frumoase şi amîndouă şi fiecare în parte. nici altul. din care . Socrate? Dacă două lucruri luate în parte nu se împărtăşesc din acelaşi fel de a fi. şi orice alt lucru din cîte există.este? HIPPIAS Vom recunoaşte. Aşa se face că întruchipările depline şi pe de-a-ntregul închegate ale materiei vouă vă rămîn ascunse. SOCRATE „Ambelor le este atunci proprie o calitate care le face frumoase. Căci oricum ai face. sau oricum vrei tu gîndindu-te la cele ce-s omeneşti. Şi într-atît ţi-a scăpat acum acest fapt. s-ar putea să n-avem parte nici unul. SOCRATE Nu-i rău ce spui. voi încercaţi să le pătrundeţi luînd bucăţele din ele şi sfîrtecîndu-le apoi cu ajutorul cuvintelor. ţie care ai ciştigat de d pe urma celor ce ştii cît nimeni altul in zilele noastre. Să-ţi explic însă mai limpede ce vreau să-ţi spun. nu poate să existe. O să vezi şi tu că nu are sens ce spui. HIPPIAS Şi mie mi se pare că este aşa cum spui." Răspunde-mi aşa cum i-ai răspunde lui. dacă nu cumva rizi de mine sau pur şi simplu mă amăgeşti cu bună ştiinţă. nu vom fi şi fiecare în parte? Sau dacă fiecare-i ne. nu s-ar întîmpla la fel şi pentru fiecare din noi în chipul cel mai nestrămutat cu putinţă? SOCRATE Vezi bine că da. nici despre firea unor astfel de lucruri. ci pur şi simplu ţi se pare că vezi. nici despre ceea ce vor să spună spusele noastre. şi dimpotrivă. argint ori fildeş.

Sau e mai bine să tac? HIPPIAS Nu. ci cele spuse de mine înainte. dacă îţi mai aminteşti de unde începuserăm.să se împărtăşească fiecare. Numai că acum am învăţat de la tine că dacă laolaltă e sîntem doi. Iată însă că îţi mai cer ceva. Eu spuneam. faci ce poţi. ci prin ceva de care au parte şi amîndouă şi fiecare separat. Spune-mi însă. luaţi laolaltă. atunci el este şi fără soţ. nu. doi fiind. Socrate? SOCRATE întocmai ce-auzi. ar spune cei care au la tot pasul pregătit un proverb. Dar ro-gu-te. dar o spui unuia care ştie despre ce-i vorba. unu se cuvine să fim şi luaţi laolaltă. de vreme ce sînt frumoase şi amîndouă şi fiecare în parte. dragul meu. SOCRATE Mărturisesc că îmi face. Căci noi ăştia. şi ceea ce este fiecare în parte. să-mi aminteşti întîi un lucru: oare tu şi cu mine sîntem unu. la fel trebuie să fie şi amîndouă împreună. pe cînd prin ce-i lipseşte fiecăreia. putem spune atunci că şi flecare în parte tot cu soţ este? HIPPIAS E limpede că nu. proşti cum eram. SOCRATE Dat fiind că împreună sîntem cu soţ. Hippias. SOCRATE Deci dacă fiecare din noi este unu. de vreme ce tu eşti încredinţat că spui ceva de la sine înţeles. cum că procedăm naiv. doar nu sîntem unu. Iată cît de absurd. tot doi se cuvine să fie şi fiecare dintre noi. pînă să auzim învăţăturile tale. Hippias. după cîte aud acum. prin el tocmai sînt ele frumoase. însă dacă îţi face ţie plăcere. mustrîndu-ne. tare mă tem să nu îmi 302 a spui de la obraz că te scot din sărite. Dar mai înainte de a primi mustrarea ta. ci ceea ce sînt două lucruri laolaltă sînt şi fiecare în parte. 240 PLATON HIPPIAS Dar nu asta aveam eu în vedere. nu? HIPPIAS Sigur că da. Acest lucru îl mai cred şi acum. aşa cum ai făcut-o d la începutkdesfătările pricinuite de văz şi de auz. Aşa credeam noi. SOCRATE înseamnă că sîntem cu soţ. Hippias. de naiv şi fără de minte procedaţi! SOCRATE Aşa ni se întîmpla nouă. spunîndu-ţi ce cre-a dem noi despre aceste lucruri. ci doi. Socrate. sau prin ce le caracterizează pe amîndouă dar pe fiecare în parte nu. HIPPIAS Fireşte că da. căci şi acestea au preţul lor: am văzut acum că lucrurile se petrec cînd într-un chip. de pripit. mă bate gîndul să-ţi dezvălui şi altceva. dar nu şi amîndouă. Sau poate nu crezi că unitatea este fără soţ? HIPPIAS Ba cred. căci. cînd într-altul. Socrate. răspunde-mi dacă nu sîntem unu fiecare în parte şi faptul de a fi unu nu-l resimţim flecare din noi. Tu însă. iar dacă fiecare în parte e unu. sîntem tot fără soţ? HIPPIAS Nu prea văd cum. b SOCRATE Deci. Şi asta pentru că tu însuţi ai recunoscut că ele sînt frumoase şi împreună şi luate separat. nu sînt frumoase tocmai prin acel ceva care decurge din amîndouă şi din fiecare în parte? . sau tu eşti doi şi deopotrivă şi eu? HIPPIAS Ce tot spui. SOCRATE Eu cred că avem ce ne trebuie. căci faci nu ce vrei. SOCRATE Iar noi laolaltă. că desfătările pricinuite de văz şi de auz nu sînt frumoase prin ce le caracterizează pe fiecare în parte c dar pe amîndouă nu. atît eram de proşti încît credeam că tu şi cu mine sîntem unu luaţi fiecare în parte. nu e cu putinţă să fie altfel. nu trebuie „în chipul cel mai nestrămutat cu putinţă" ca amîndoi să fim ce este fiecare şi fiecare ce sîntem amîndoi. De aceea şi socoteam că prin miezul lor comun (din moment ce ambele sînt frumoase). Acum m-ai convins şi am să mă opresc aici. îi cunosc pe toţi cîţi umblă cu discursuri de soiul ăsta. dacă avem în vedere teoria fără cusur a lui Hippias despre firea lucrurilor. spune ce ai de spus. ne eşti întotdeauna de folos. dar că amîndoi laolaltă nu sîntem ce este fiecare.

frumoase. căci faptul de a fi laolaltă nu rezidă în fiecare luat separat. aceste desfătări sînt frumoase. se împărtăşea şi fiecare în parte. laolaltă. Susţineam. în toate exemplele tale unde era vorba de calităţi distribuite în lucruri. . cînd spunem că două numere împreună 242 PLATON sînt pare. Căci dacă această desfătare face ca senzaţiile de văz şi de auz să fie frumoase împreună. SOCRATE Atunci frumosul. Nu crezi şi tu la fel? HIPPIAS La fel. Hippias. dragul meu. Aşa şi cu frumosul: dacă eu sînt frumos iar tu de asemenea. la fel şi fiecare în parte. în schimb nu şi pe fiecare luată în parte. ci doar aceea pricinuită de văz şi de auz. în felul acesta ne d vom putea opri şi noi cu cercetarea aici. frumoşi sîntem şi amîndoi. HIPPIAS Spuneam.303. nimic din toate acestea în cele spuse de mine. Iar dacă fiecare în parte este iraţional. frumos sînt şi eu. dar tare fără noimă mi s-ar părea ca amîndoi să fim frumoşi. e SOCRATE Spuneam însă că ele nu sînt frumoase decît în măsura în care sînt pricinuite de văz şi de auz. HIPPIAS îmi amintesc. SOCRATE Dar frumoase sînt oare fiindcă sînt desfătări deopotrivă fiecare şi amîndouă? Sau datorită acestui fapt s-ar cuveni ca şi celelalte toate. HIPPIAS MAIOR 241 HIPPIAS întocmai. că frumosul nu este orice desfătare. Şi tot aşa cu toate cîte îţi spuneam că mi-au venit în minte. în schimb ea nu o face şi pentru fiecare în parte. nici ele nu ne păruseră a fi desfătări în mai mică măsură. le era şi amîndurora.HIPPIAS Fireşte. nu mai puţin decît acestea două. iar dacă amîndoi sîntem frumoşi. dar că de sine stătătoare nu? HIPPIAS De ce n-am face-o? SOCRATE Pentru că. iar fiecare în parte nu. SOCRATE Şi bine faci. Şi totuşi. şi dacă amîndoi sîntem aşa. Hippias. împreună ele pot da un număr raţional sau iraţional c deopotrivă. şi altele de soiul ăsta. şi invers. HIPPIAS Aşa este. la fel sîntem şi împreună. Socrate. potrivit ipotezei noastre. frumosul nu mai poate fi desfătarea pricinuită de văz şi de auz. SOCRATE Urmăreşte atunci dacă este adevărat ce spun. mai aşa? HIPPIAS Pare-se că numai aşa. cele două desfătări luate împreună le vom numi. Sau nu-i aşa? HIPPIAS Ba da. nu lipsea de aici nici faptul de a fi laolaltă. SOCRATE Deci fiecare desfătare este frumoasă prin ceva care nu rezidă în fiecare din ele. atunci. Determinat astfel. să fie la rîndul lor frumoase? Dacă îţi aminteşti. HIPPIAS întocmai. spui tu. că aşa ceva nu este cu putinţă. dacă două lucruri se împărtăşeau dintr-o calitate. fiecare în parte poate fi par sau impar deopotrivă. dacă îmi aduc bine aminte. de care din b două să ţină? Să fie din lumea celor spuse de tine? Dacă eu sînt puternic iar tu de asemenea. SOCRATE Dar calitatea aceasta rezidă în cele două simţuri luate laolaltă. SOCRATE Să spunem atunci că. Sau să admitem că frumosul ţine de lumea celor spuse de mine? Iată. Doar ne-am învoit. SOCRATE Or. frumos eşti şi tu. în care din aceste lumi să rin-duim atunci frumosul? Nu ştiu dacă ţi se întîmplă să vezi cum văd eu. într-adevăr. ca fiecare în parte fiind frumos să nu fim şi împreună. nici cel de a fi separat. Putem spune altfel sau nu. Aşa în-cît. nu şi în fiecare separat. ce-i era propriu unuia. Hippias. sau tot aşa.

încredinţat de vorba voastră. mai are viaţa. încep şi eu să spun ca voi. că are intru totul dreptate. îmi spuneţi. Iar el mi-e ruda cea mai de aproape şi îm-părţim aceeaşi casă. că îmi trec vremea cu nerozii. HIPPIAS De fapt. şi-o faci cu prisosinţă. Hippias. este o neputinţă ca desfătarea de văz şi de auz să fie frumoasă. Dar poate se cuvine să le îndur pe toate. cred că te întrebi mi.HIPPIAS Ne-am învoit. aşa cum faci tu acum. nimicuri şi lucruri de doi bani. ALCIBIADE I SOCRATE ALCIBIADE SOCRATE Fiu al lui Cleinias. şi nici frumosul binele. SOCRATE Şi deoarece frumosul născut din cele ce nu sînt cu putinţă este de negîndit. cum am văzut deja. cum că cel mai de seamă lucru e să duci la bun sfîrşit în faţa tribunalului sau a oricărei alte adunări o cuvîntare cum244 PLATON a pănită şi frumoasă. SOCRATE . şi de la voi şi de la el. ros veşnic de îndoieli. cum ai să-ţi dai seama că un discurs e bine întocmit sau nu. căci rătăcesc fără răgaz. acestea sînt. nici n-apuc bine să sfîrşesc. afirmaţi că frumosul este o desfătare avantajoasă?" Eu unul aş spune că da. SOCRATE „Atunci. distincte unul de altul. care se ţine doar de trăncănit şi fleacuri. primul . eşti un om fericit. că aşa s-a şi întîmplat. căci e un păcat să nu consimţi celui ce spune adevărul. Hippias. crezi. Care anume este frumosul acesta din care se împărtăşesc ambele desfătări şi datorită căruia voi le numiţi frumoase. fie că le luăm laolaltă. aşa cum spun. cele mai nevinovate şi bune. atunci. este ceea ce produce binele. SOCRATE Tu. Socrate. Mie însă. fărime de vorbire şi fir tăiat în patru. iar cînd vă înfăţişez vouă. Frumos şi de preţ rămîne să vii cu o cu-vîntare frumoasă şi bine gîndită în faţa tribunalului. Dar cînd. ori altă ispravă deo-e potrivă? Iar cînd arăţi atît de jalnic. pare-se că încep să ştiu ce vrea să spună vorba „sînt tare grele cele frumoase". ce crezi tu despre toate astea? Eu unul am mai spus-o şi o spun din nou: cuvinte ciopîrţite-s toate. cel ce produce şi lucrul produs sint." Dacă sîntem oameni cu minte. şi n-ar fi de mirare ca de pe urma lor să trag chiar un folos. fă bine deci şi lasă deoparte toate nimicurile astea. Hippias. luaţi lucrurile de la început. nedumerirea mea. ne întoarcem. cuvinte grele şi ocări. de vreme ce este vorba de două 304 a lucruri distincte. tu ştii ce se cade să facem. la ce părea că am lăsat în urmă? Căci nici binele nu poate fi frumosul. învăţaţilor. preferîndu-le celorlalte?" Cred. şi să pleci dobîndind nu o răsplată de rînd. Căci iată. după cîte spui.Avantajosul. mă întreabă dacă nu-i lucru de ruşine atîta cutezanţă: „Cum oare ţii discursuri despre îndeletnicirile frumoase. dar mai ales din partea celui care îmi stă împotrivă la tot pasul. atunci mi-e dat s-aud cuvinte grele din partea celor care se găsesc în preajmă-mi. vom spune. numai că. cînd te-ai convins acum şi tu că n-ai nici o idee despre frumosul însuşi? Şi dacă nu ştii ce-i frumosul. Iar dacă stau să mă gîndesc la cele discutate cu voi doi. dragul meu Hippias. Iată la ce trebuie să-ţi stea gîndul! De nu vrei să treci drept un netot. de vre-e me ce aţi mers pe un drum greşit. vreun preţ?" Mi-e dat s-aud. Sau poate vezi tu altceva prin care s-ar deosebi de celelalte? HIPPIAS Nu. va spune omul nostru. va continua el. eu cred. De îndată ce trec pragul şi mă aude vorbind astfel. Dar tu? HIPPIAS Şi eu. fie separat.103 a rat cum se face că numai eu. ci pe cea mai aleasă: propria ta salvare. HIPPIAS MAIOR 243 SOCRATE „Aşadar. că mă trezesc copleşit de ocări. va relua el. şi eu cred că prin faptul că sînt cele mai bune. HIPPIAS întocmai. într-adevăr. se pare că o soartă c amară îmi stă împotrivă. b a Consiliului sau în faţa unei alte instanţe unde e de spus un cuvînt. a bunurilor şi a prietenilor tăi. că nu ne rămîne să răspundem decît aşa: dintre toate desfătările.

Ce-i drept. cel mai frumos dintre toţi şi cel mai impunător. am venit.dintre cei ce te-au îndrăgit. întrucît daimonul nu se mai împotriveşte. drept care îţi şi vorbesc ca unuia care e gata să mă asculte fără să se clintească. în adevăr. ţi-am spus doar că te ascult! SOCRATE Fie. în această privinţă. gîndeşti desigur că eşti. Iar motivul care te face peste măsură de trufaş voi să ţi-l înfăţişez acum şi ţie. lucru ce nu ţi-a rămas ascuns. ci grăieşte! e SOCRATE Te previn însă: n-ar fi de mirare ca. dragul meu. de asemenea. Dar pe lîngă toate avantajele pe care ţi le-am înşirat. ci o anume împotrivire daimonică. fiul lui Xan-tippos. la rîndu-le. b sînt plin de nădejde că nici de acum înainte el nu se va mai împotrivi. SOCRATE Bănuiesc deci că mă vei asculta cu interes. ce-i drept. ceea ce-ţi va dovedi că n-am contenit să te urmăresc cu atenţie pînă în clipa de faţă. pe atît de alese şi n-ar pregeta să-ţi slujească în orice prilej ce s-ar ivi. eu nu ţi-am spus nici un cu-vînt. aşa cum spui. cum vezi. trebuie totuşi să cutez a-mi da pe faţă gîndul. ALCIBIADE De bună seamă. în primul rînd. acum însă. acum însă îţi voi da în vileag şi alte gînduri pe care le nutreşti în cugetul tău. pesemne nu ştii că numai cu d puţin de tot mi-ai luat-o înainte. Din toate aceste pricini deci. ce preferi: să-ţi duci viaţa mulţumindu-te cu toate bunurile de care ai parte acuma. la urma urmelor. iubitorului îi vine greu să se adreseze unui om care nu se lasă biruit de nici unul din cei ce-l iubesc. mîndrîndu-te în cugetul tău. darurile de care te bucuri sînt atît de mari că nu-ţi lipseşte nimic. iar aceia. în rîndul multor neamuri puter-c nice. Voi mai adăuga că te numeri şi printre oamenii cei mai bogaţi. ba chiar şi la barbari. Alcibiade. atunci sînt încredinţat că tu ai alege mai curînd moartea. a cărei tărie o vei afla mai tîrziu. iar Pericle este în măsură să facă ce-i place nu numai în această cetate. Tu socoteşti că în . prieteniile şi rudele din partea mamei nu sînt mai prejos şi nici mai puţine la număr. nu mă îndepărtez de tine. fiind mai prejos de tine. că dacă te vedeam mulţumit de toate bunurile de care am pomenit adineauri şi resemnat să te mărgineşti toată viaţa la acestea. cel pe care tatăl tău l-a lăsat tutore ţie şi fratelui tău. Tocmai aveam de gînd să-ţi vorbesc eu primul şi să te întreb chiar acest lucru: ce urmăreşti. drept care. voi vorbi. apoi. familia din care te tragi este una dintre cele mai puternice din cetatea ta. şi ce speranţă mă face să stărui atunci cînd toţi ceilalţi au dat bir cu fugiţii? ALCIBIADE Socrate. în cazul că nu-ţi va fi îngăduit să dobîndeşti mai mult?". eşti doritor să afli ce gînduri am. ci şi în toată Elada. începînd cu cele trupeşti şi sfîrşind cu ale sufletului. La mijloc aici nu a stat o pricină omenească. Află. consideri că ai de partea ta puterea încă şi mai mare a lui Pericle. Alcibiade. 246 PLATON b care este cea mai mare dintre cetăţile elenilor. în sinea ta. să-ţi vorbesc. de mult aş fi încetat să te iubesc (cel 105 a puţin aşa îmi place mie să cred). că vreme de atîţia ani. pe cînd ceilalţi te sîcîiau cu vorbele lor. nu se află vreun iubitor de al tău — şi doar au fost atît de mulţi şi de falnici — pe care trufia ta să nu-l fi covîrşit şi alungat. de vreme ce. oricine se poate încredinţa de îndată cu propriii săi ochi că nu te înşeli. Să-ţi spun însă ce nădejde te însufleţeşte acuma. şi cum se face. în adevăr. Tu susţii că nu se află 104 a pe lume vreun om de care să ai nevoie cît de puţin. dar cu acest lucru îmi pare că te făleşti cel mai puţin. să-mi fie greu şi să termin. iar prieteniile şi rudele din partea tatălui sînt pe cît de numeroase. ALCIBIADE 247 ALCIBIADE Ci grăieşte. s-au lăsat stăpîniţi. ai pus stăpînire pe iubitorii tăi. de nu mă descurajez a te iubi. şi ce nădejdi te îmboldesc de te ţii scai după mine şi te iveşti cu dinadinsul oriunde m-aş afla? Cu adevărat stau şi mă întreb cu mirare ce vrei de la mine şi mi-ar face mare plăcere să aflu acest lucru. sau să mori pe loc. Aproape în tot acest răstimp m-am gîndit şi am cîntărit în sinea mea în ce fel te porţi tu cu cei ce te iubesc. cînd toţi ceilalţi au contenit să te înconjoare. ştiu bine că te întrebi mirat: ce gînduri îmi vor fi trecînd prin cap. Sînt încredinţat că dacă vreunul din zei te-ar întreba: „Ia spune. aşa cum mi-a fost greu să încep.

spre a pune stăpînire pe ea. şi mai cred că pe nimeni. ba nu numai asupra elenilor. nici vreun neam al tău şi nici alt om nu este în stare să-ţi dea puterea la care rîvneşti. precum şi asupra ta însuţi. indiferent de ce gîndesc eu cu adevărat. Socrate. c dar că nu vei putea păşi în Asia. că tocmai de aceea multă vreme Zeul nu mi-a îngăduit să-ţi vorbesc iar eu am aşteptat pînă cînd avea să mi-o îngăduie. nu este felul meu. cred." Cred că Zeul nu mă lăsa să-ţi vorbesc cît timp erai tînăr de tot şi această speranţă nu pusese stă-pînire pe tine. iar dacă aş tăgădui. iată deci cîtă putere cred eu că am asupra planurilor tale. că te-ai ridicat spre a-i povăţui? Oare nu în privinţa unor lucruri pe care le cunoşti mai bine decît ei?" — Ce răspuns ai da? ALCIBIADE Aş răspunde. ştiind bine că este adevărat ceea ce spun: d „Bine. te-aş apuca de mînă şi te-aş întreba: „Alcibiade. SOCRATE întrebările ţi le voi pune.c ia care plănuieşte într-adevăr lucrurile pe care afirm că le plănuieşti. ba încă foarte. îmi pari o fiinţă încă mai ciudată ca înainte. ce s-ar întîmpla deci dacă. acum însă mi-a îngăduit. desigur. tu viind a-i dovedi că eşti întru totul vrednic de ea. iar fără tine mi-ar fi cu neputinţă? b SOCRATE Mă întrebi oare dacă pot să-ţi rostesc o lungă cuvîntare. şi doar tot aşa îmi apăreai şi pe atunci. toate aceste planuri ale tale îţi va fi cu neputinţă să le duci la bun sfîrşit fără ajutorul meu. pentru ca e atunci să capeţi de îndată puterea cea mai mare în sînu-i. ca să nu-mi irosesc vorbele în zadar. dar ce legătură are aceasta cu motivul pe care spuneai că mi-l vei arăta şi care te face să nu te dezlipeşti de mine?" îţi voi răspunde atunci: „Copil iubit al lui Cleinias şi al Dinomachei. omenirea toată. SOCRATE Atunci. într-a-devăr. atunci cînd te-ai pregăti să urci la tribună. de altfel. afară doar de mine. în afară de Cyrus şi de Xerxes. le-aş duce la capăt datorită ţie. vreau. dacă ai voi să-mi faci doar un mic hatîr. cînd te vei prezenta în faţa adunării poporului atenian — iar b lucrul acesta se va petrece peste puţine zile — va fi destul să te arăţi pentru a dovedi atenienilor că eşti vrednic să te bucuri de onoruri de care nu s-au mai bucurat vreodată nici Pericle şi nici un alt bărbat dinaintea lui. ci şi asupra barbarilor care locuiesc pe continentul nostru. bineînţeles. nu peste multă vreme. că în privinţa d unor lucruri pe care eu le cunosc mai bine . mă cred însă în stare să-ţi dovedesc că lucrurile stau efectiv aşa cum ţi-am spus. numai să aflu ce ai de întrebat. * ALCIBIADE Fie şi aşa. dacă vrei. în ce privinţă vor să ţină sfat atenienii. 248 PLATON Iată deci ce speranţă te însufleţeşte — şi acest lucru nu-l presupun doar. Dar poate îmi vei replica. Fie şi aşa! Dar ai putea oare să-mi spui cum. tot astfel şi eu nădăjduiesc să capăt puterea cea mai mare arătîndu-ţi că sînt întru totul vrednic de tine şi că nici un tutore. nu-l socoteşti vrednic de luat în seamă. pentru că într-adevăr acum 106 a vei fi în măsură să-mi dai ascultare. de felul celor pe care te-ai obişnuit ALCIBIADE 249 să le asculţi? Nu. iar după ce le vei fi dovedit aceasta atenienilor vei căpăta putere deplină în cetate şi prin aceasta vei stăpîni asupra celorlalţi eleni. răspunde! ALCIBIADE întreabă. SOCRATE Iată: aşa cum spuneam. aşadar. Socrate. cînd mă urmai în tăcere. cum să nu! SOCRATE Ţi se pare oare greu să răspunzi la întrebările mele? ALCIBIADE Nu mi se pare. ai de gînd ca. să te înfăţişezi atenienilor spre a-i sfătui. ci îl ştiu cu tărie. admiţînd că am într-adevăr aceste planuri. ALCIBIADE în clipa de faţă. ca să zic aşa. tot n-aş reuşi să te conving. ca unu. Se pare că. tu ţi-ai format o opinie definitivă. cred că şi de astă dată n-ai primi să trăieşti mulţumindu-te numai cu acestea. fără a umple de numele şi de puterea ta. aşa cum speranţa ta stă în Cetate. de Zeu. Dar dacă acelaşi zeu ţi-ar spune că îţi este dat să stăpîneşti în Europa. ALCIBIADE Dacă ceea ce îmi ceri nu este într-adevăr greu.curînd. ajutat.

SOCRATE Asupra cărei chestiuni să delibereze ei deci. frumos sau urît. SOCRATE Iar atunci cînd iau în discuţie ocrotirea sănătăţii obşteşti. SOCRATE Eu unul sînt de părere că. sfatul trebuie să-l dea cel priceput. dacă ceva mi-a scăpat. eşti bun sfătuitor în chestiuni la care se întîmpla să te pricepi. Socrate! . nici ziua. să cînţi la cithară şi să lupţi. e SOCRATE A fost deci o vreme cînd considerai că nu cunoşti lucrurile pe care le ştii astăzi. dacă nu cumva vei fi învăţat ceva de care n-am eu cunoştinţă. fără să ieşi din casă nici noaptea. SOCRATE Şi nici cînd deliberează asupra unei prevestiri. SOCRATE Căci îţi spui că prezicătorul i-ar putea sfătui mai bine decît tine. După cîte îmi amintesc. ALCIBIADE Sigur că nu. ALCIBIADE Nici vorbă. ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE Nu e aşa că nu cunoşti decît acele lucruri pe care sau le-ai învăţat de la altcineva. puţin le pasă atenienilor că sfătuitorul lor este sărac sau bogat. b SOCRATE într-adevăr. atunci cînd ei deliberează asupra scrierii corecte? ALCIBIADE Da de unde. astfel făcînd. nu cel avut. în orice privinţă. SOCRATE Aşadar. 107 a SOCRATE Bine. căci n-ai vrut nici în ruptul capului să înveţi să cînţi din flaut. să scrii şi să citeşti. n-am mers să învăţ alte lucruri în afară de acestea. sămi spui. ALCIBIADE Fără doar şi poate. ai învăţat. un arhitect i-ar îndruma mai bine decît tine în aceste chestiuni. ALCIBIADE Nu. 250 PLATON ALCIBIADE 251 SOCRATE Dar oare ai fi voit să cercetezi sau să înveţi lucruri pe care îţi închipuiai că le cunoşti? ALCIBIADE Fireşte că nu. iată lucrurile pe care le cunoşti. să-i sfătuieşti bine? ALCIBIADE Atunci cînd ar delibera cu privire la propriile lor treburi. sînt sigur. SOCRATE Dar cred că în adunare ei nu obişnuiesc să delibereze nici asupra întrecerilor la luptă. SOCRATE Atunci cu prilejul cărei deliberări îi vei sfătui? Doar nu cînd discută despre construcţii! ALCIBIADE Fireşte că nu. Oare te vei ridica sa dai sfaturi atenienilor. pe Zeus! SOCRATE Sau cînd subiectul lor de discuţie îl constituie sunetele lirei? ALCIBIADE Nicidecum. sau le-ai aflat singur? ALCIBIADE Care altele ar mai putea fi? SOCRATE Este oare cu putinţă să fi învăţat un lucru sau să-l fi aflat tu însuţi. şi chiar că e de neam nobil sau om de rînd. ALCIBIADE Nu.decît ei. ca tu să te ridici atunci să-i sfătuieşti şi. cum e şi firesc. SOCRATE Numai că eu sînt la curent cu aproape tot ce ai învăţat. atunci lucrul acela l-ai învăţat. SOCRATE N-ar avea de-a face că e mărunt sau trupeş. fără să fi vrut al învăţa ori a-l cerceta tu însuţi? ALCIBIADE Nu este cu putinţă. ALCIBIADE Da. Dar dacă este aşa. ALCIBIADE Da. ALCIBIADE Neapărat. ALCIBIADE Negreşit. îi va interesa doar ca el să fie medic.

ori despre vreo altă chestiune de stat. cînd chibzuiesc ce fel de corăbii trebuie să-şi facă? ALCIBIADE Cîtuşi de puţin. SOCRATE Oare nu atunci cînd este mai potrivit? ALCIBIADE Da. în c cazul luptei. atunci cine ar fi un mai bun sfătuitor — tu sau gimnastul? ALCIBIADE Gimnastul. cred că la construirea corăbiilor nu te pricepi. atît în cazul cînd cineva însoţeşte un cîntec la cithară. sau alta este? ALCIBIADE Nu. iar corect. cîntăreţul nu trebuie şi el să-şi potrivească glasul după cithară şi să păşească în ritmul muzicii? ALCIBIADE într-adevăr. Socrate. ori despre pace. trebuie. şi în ce fel anume? ALCIBIADE înt 252 PLATON SOCRATE Dar pacea şi războiul nu trebuie ele făcute cu cine e mai potrivit? ALCIBIADE Ba da. este caracterul gimnastic. SOCRATE Dar dacă problema pe care ar discuta-o atenienii ar fi: cu cine trebuie făcute exerciţii de luptă şi împotriva cui trebuie luptat cu pumnii. în cazul luptei. este ceea ce prînde fiinţă după toate regulile artei. SOCRATE Nu cumva vei fi avînd în vedere cazul cînd se vor sfătui cu cine se cade să facă pace. SOCRATE Pe de altă parte. la fel cum eu. şi în ce chip anume. cînd anume. „mai bine". SOCRATE într-adevăr. şi în ce fel? Uite la ce mă gîndesc: oare nu trebuie făcute exerciţiile tocmai cu aceia care sînt mai potriviţi? Da sau nu? ALCIBIADE Da. răspunsul meu sugera că „mai binele" reprezintă ceea ce este întru totul corect. cît şi în cazul luptei. 108 a SOCRATE Şi nu atîta timp cît e mai bine? ALCIBIADE Chiar atîta. numesc acest „mai bine" caracterul gimnastic. SOCRATE Şi nu doar atît timp cît e cel mai potrivit? ALCIBIADE Asta spun şi eu. SOCRATE Şi numai atîta timp cît e mai bine? ALCIBIADE Da. . Aceasta să fie cauzai. SOCRATE însă arta în cauză nu era gimnastica? ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE De aceea am şi spus că „mai binele". ALCIBIADE Nu-mi dau seama. b SOCRATE Dar. întrucît foloseşti denumirea de „mai potrivit".SOCRATE Ai în vedere cumva construirea corăbiilor. spunînd că te vei ridica să-i îndrumi cînd vor lua in discuţie asemenea treburi? ALCIBIADE Atunci cînd vor delibera despre război. nu e aşa? ALCIBIADE Da. SOCRATE încearcă să mă imiţi. SOCRATE Deci şi atunci cînd este cel mai potrivit? ALCIBIADE De bună seamă. într-adevăr. Socrate. spuALCIBIADE 253 ne-mi atunci ce numeşti tu „mai bine" în cazul cîn-tatului la cithară. împotriva cui trebuie purtat război. desigur. ci tocmai aceasta! SOCRATE Dar atunci la ce fel de treburi de-ale lor te referi. SOCRATE Poţi să-mi spui atunci ce considerente ar avea în vedere gimnastul cînd i-ar sfătui cu cine să facă exerciţii de lupte şi cu cine nu. e SOCRATE Şi nu atunci cînd e mai potrivit? ALCIBIADE De bună seamă. de bună seamă.

ca şi al războiului dus cu cine e mai potrivit? ALCIBIADE Mă tot gîndesc. ce ruşine! închipuieşte-ţi că ai vorbi şi ai da sfaturi cu privire la aprovizionarea cetăţii spunînd că e mai bine să se facă cutare lucru decît altul. Spune-mi deci cum se cheamă acest „mai bine" cînd este vorba de a duce război sau de a încheia pace? Precum în fiecare din cazurile e de mai sus mi-ai spus ce e „mai binele" — şi anume că este mai muzical într-un caz şi are un caracter mai gimnastic în celălalt caz —. în privinţa acestora deci. într-un singur cuvânt? Nu poţi să-mi spui? ALCIBIADE Mă tem că nu. îţi spuneam ce anume e corect potrivit cu arta gimnasticii. Socrate. cred eu. . 254 PLATON SOCRATE Prea bine. dacă întrebat fiind 109 a asupră-le nu vei fi. dar aici este vorba despre cu totul şi cu totul altceva. vrei să spui că diferenţa constă în a fi tratat în mod drept sau în mod nedrept? SOCRATE Chiar aşa. şi ai fi întrebat apoi: „Ce înţelegi prin acest mai bine. şi străduieşte-te să-mi spui spre ce ţinteşte mai binele păcii încheiate. SOCRATE Fiindcă un asemenea lucru nu este legiuit. cu toate că nu pretinzi a fi medic? în schimb. ca un cunoscător. mai bine în cutare măsură. în cazul de mai sus. şi ce nume dăm neajunsului. SOCRATE Ia încearcă în felul următor: ce zeiţe patronează această artă? ALCIBIADE La Muze te referi.ALCIBIADE Aşa ai spus. SOCRATE Spune-mi atunci şi tu — căci s-ar cuveni cumva să fii şi tu în măsură să discuţi cum trebuie —. SOCRATE Gîndeşte-te. în măsură să răspunzi. cînd îl pornim? ALCIBIADE Ba ştiu: spunem că am suferit o înşelăciune. SOCRATE Te pomeneşti că nu ştii nici pe temeiul căror învinuiri de a fi suferit un neajuns pornim la b luptă. spune-mi mai întîi care este arta de care ţin cîntatul din cithară sau cu glasul şi dansul după toate regulile? Cum se cheamă ea. Socrate? SOCRATE Desigur.d tă artă. dar nu izbutesc să ajung la vreo încheiere. Vezi dar ce nume poartă aceas. prin urmare. el tot n-ar recunoaşte lucrul acesta pe faţă. spunemi şi tu cum numeşti ceea ce e corect în cazul acesta? în ce chip se iveşte el? ALCIBIADE în chip muzical. în privinţa unor lucruri pe care pretinzi a le cunoaşte şi asupra cărora te vei ridica de la locul tău spre a da sfaturi. oare nu îţi va fi ruşine? Nu este în chip vădit un lucru de ocară? ALCIBIADE De bună seamă. după cum se pare. SOCRATE Şi nu era adevărat? ALCIBIADE Ba cred că da. SOCRATE Aşa e. SOCRATE Aşa este. ALCIBIADE Bine. ori de cîte ori purtăm un război. tot aşa deci încearcă să-mi arăţi şi în cazul de faţă acest „mai bine". dar cum spunem că am fost trataţi în fiecare caz în parte? Străduieşte-te să-mi spui: prin ce se deosebeşte un fel de un altul? ALCIBIADE 255 ALCIBIADE Nu cumva. de la ele? ALCIBIADE Cred că ai în vedere muzica. SOCRATE Vai. ALCIBIADE Dar nu prea am ce să-ţi spun. ce este deci lucrul care prînde fiinţă în mod corect potrivit acesteia? Aşa cum eu. desigur. atunci împotriva cui îi vei sfătui pe atenieni să ducă război: împotriva celor ce săvîrşesc fapte nedrepte sau împotriva celor ce se poartă drept? ALCIBIADE Ciudată întrebare mi-ai pus! Chiar c dacă cineva ar socoti că războiul trebuie dus împotriva celor ce se poartă drept. pare-se. Alcibiade?" Oare n-ai răspunde că „mai bine" înseamnă în cazul de faţă „mai sănătos". o silnicie sau o deposedare. mai bine acum. SOCRATE Ei.

oare binele acesta înseamnă altceva decît „mai drept"? ALCIBIADE E cît se poate de evident că nu. SOCRATE Dar cînd ajunseseşi să afli aceste lucruri? Doar nu pe vremea cînd îţi închipuiai că le cunoşti! . ALCIBIADE Au nu mă crezi în stare să ajung singur la ele? SOCRATE Ba cum să nu. ALCIBIADE Aşa credeam. dacă poţi. ca să nu ne irosim degeaba timpul în discuţii. Socrate. ştiam prea bine şi-mi dădeam c seama limpede că se săvîrşea o nedreptate faţă de mine. nu-i aşa? ALCIBIADE Da. dar înainte de asta erai un copil. SOCRATE Dar cînd te întrebam adineauri ce anume este „mai binele" cînd se pune problema dacă trebuie dus un război ori nu.ALCIBIADE Fireşte că nu. dimpotrivă. ALCIBIADE Ce te face să crezi aceasta? b SOCRATE Pe cînd erai copil te-am urmărit adesea la şcoală şi în alte părţi. dacă le-ai fi căutat. nu este considerat ca un lucru frumos. ALCIBIADE Oare nu a fost o vreme cînd mă aflam în această stare? SOCRATE Prea bine. învăţîndu-l de la un profesor care ţi-a arătat cum să deosebeşti ce este mai drept de ceea ce este mai nedrept? Cine este acela? Spune — ca să-mi mijloceşti şi mie prilejul de a-i fi elev. necinstit şi că se poartă nedrept. şi tot aşa. Oare nu e adevărat? ALCIBIADE 257 ALCIBIADE Dar ce era să fac. ALCIBIADE Rîzi de mine. nu la fel stăteau lucrurile? ALCIBIADE Stăteau la fel. SOCRATE Pe Zeul nostru ocrotitor al prieteniei. încă de mic copil. SOCRATE S-ar părea deci că. crezînd a nu le şti? Sau credeai că le ştii? Dar să-mi spui adevărul. ALCIBIADE Neapărat. ALCIBIADE Atunci nu mă vei fi crezind capabil să le caut? SOCRATE Ba da — dacă ai fi crezut că nu le ştii. ALCIBIADE Ba pe atunci credeam că le ştiu. cine este el. despre ceea ce este drept. dacă le-ai fi descoperit tu singur. şi nu te-am auzit să şovăi în privinţa faptelor drepte şi nedrepte. te auzeam cum ridici glasul şi spui cu îndrăzneală despre cutare sau cutare copil nimerit în calea ta că este rău. acum trei şi acum patru ani. dragă Alcibiade? Oare a tu însuţi nu ţi-ai dat seama că nii cunoşti acest lucru? Sau te-ai ferit cumva de mine. cînd cineva se purta nedrept cu mine? SOCRATE Mă întrebi ce trebuia să faci. SOCRATE Cum rămîne deci. un zeu al cărui nume l-aş lua cel mai puţin în deşert. SOCRATE Dar acum doi ani. cînd jucai arşice sau alte jocuri copilăreşti. ci spune-mi. împotriva cui trebuie dus ori nu. ci. Poţi atunci să-mi arăţi şi mie acea vreme cînd nu credeai a cunoaşte rosturile drep-l10 a taţii şi nedreptăţii? Ia spune-mi: anul trecut le căutai cumva. SOCRATE Bine. credeai a şti ce este drept şi ce nu. şi ştiam cu adevărat. SOCRATE Iar pe vremea aceea ştiu bine că îţi închipuiai a le şti. 256 PLATON ALCIBIADE Dar dacă nu pot? Nu crezi că aş fi în stare să cunosc pe o altă cale rosturile dreptăţii şi nedreptăţii? SOCRATE Ba da. Socrate. SOCRATE Prin urmare şi cuvântările tale vor trata despre acelaşi subiect. în înţelesul că nu ştiai dacă acela se purta pe atunci nedrept sau nu? ALCIBIADE Ba zău. e mă jur că nu rid. şi în ce împrejurări ori nu.

dar dacă nici nu le-ai aflat singur şi nici nu le-ai învăţat de la altcineva. ALCIBIADE De la cei mulţi. De la cine le-ai învăţat? Spune-mi şi mie. tocmai aceasta înţelegi prin a şti greceşte. SOCRATE înainte însă afirmai că. Alcibiade. e 258 PLATON ALCIBIADE 259 SOCRATE Nu la învăţători de soi ţi-ai găsit scăpare. nobilul meu prieten. SOCRATE în această privinţă. crezi cumva că cei mulţi au păreri deosebite cînd e vorba de a şti cum arată o piatră sau un lemn? Oare nu vei primi acelaşi răspuns de la orice ins pe care l-ai întreba şi nu se îndreaptă toţi spre aceleaşi lucruri. Sau tu nu eşti de aceeaşi părere? ALCIBIADE Ba da. pretinzînd că ştiu aceste lucruri întrucît le-aş fi iscodit eu însumi. eu unul cred că acest lucru este mai prejos de rosturile dreptăţii. cum ar putea să te înveţe lucruri mai de seamă? ALCIBIADE Eu unul cred că pot. cînd vor să pună mîna pe c o piatră sau pe o bucată de lemn? Deopotrivă se întîmplă cu toate lucrurile de acelaşi fel. în viaţa publică. Dacă nu mă înşel însă. SOCRATE Dar nefiind ei în stare să te înveţe lucruri mai de rînd. Socrate. şi în orice caz ei sînt în stare să mă înveţe multe lucruri. mai de seamă decît jocul cu zaruri. cum se face că le ştii. nu-i aşa? ALCIBIADE Da. oamenii se înţeleg între dînşii iar fiecare ins în parte este de acord cu sine însuşi în viaţa particulară după cum şi. ALCIBIADE Ce ai în vedere? SOCRATE Nu ştii că cei ce urmează să-i înveţe pe alţii un anumit lucru trebuie mai întîi să-l cunoască ei înşişi? Ori nu e aşa? b ALCIBIADE Cum să nu. aşa e! SOCRATE Dar nu-i aşa că oamenii ştiutori se înţeleg între ei şi nu se dezbină în păreri? ALCIBIADE Desigur. chiar şi să vorbesc greceşte am învăţat de la ei. ALCIBIADE Zău. vei vedea că nu poţi găsi acel moment. ALCIBIADE Cum aşa? Aceştia nu sînt buni învăţători? SOCRATE Nici măcar să te-nveţe cum să joci zaruri nu sînt buni. ALCIBIADE Reiese într-adevăr că nu. deşi n-aş putea să numesc pe un anume profesor al meu. cum stăteau lucrurile în realitate? ALCIBIADE Cred că le-am învăţat şi eu. nu sînt învăţători destoinici. dacă te bizui pe cei mulţi. şi din ce izvor? ALCIBIADE Dar poate că înainte ţi-am răspuns greşit. SOCRATE Dar atunci. cum spuneam. cetăţile nu . SOCRATE Atunci. SOCRATE Ce fel de lucruri mai sînt şi acestea? 111 a ALCIBIADE Bunăoară. cînd te-ai socotit tu însuţi neştiutor? Dacă stai să te gîndeşti. ci îi indic tocmai pe cei care. după tine. aceste lucruri le cunoşti d nu fiindcă le-ai fi descoperit tu însuţi. SOCRATE Prin urmare. Or. SOCRATE Ei bine. dar nu pentru că le-ai fi învăţat. nu ştiu ce să mai spun.le cunoşti. SOCRATE în acest caz ne întoarcem de unde am pornit. SOCRATE Ar mai putea ei să ne instruiască in aceste chestiuni? ALCIBIADE Nicidecum. ca toţi ceilalţi.ALCIBIADE Fireşte că nu. ALCIBIADE De ce? SOCRATE Deoarece în această privinţă sînt înzestraţi cu ceea ce se cuvine să aibă profesorii buni. SOCRATE Dar. SOCRATE Dar în chestiunile în care părerile lor se dezbină vei mai spune că sînt ştiutori? ALCIBIADE Bineînţeles că nu. în privinţa aceasta cei mulţi sînt buni învăţători şi ar merita toate elogiile pentru învăţătura lor.

nu-i aşa? ALCIBIADE Mai încape vorbă. în vrajba lor. SOCRATE Dacă i-ai vedea dezbinîndu-se în păreri. tatăl tău. cîtuşi de puţin. ci şi care dintre ei aleargă bine şi care nu. asupra faptelor drepte şi nedrepte. SOCRATE Vasăzică. SOCRATE Iar luptele iscate şi sîngele ce l-au vărsat aheii şi potrivnicii acestora. ba alta. şi a faptelor drepte şi nedrepte? ALCIBIADE Zău. SOCRATE Faptul că nici ei între ei nu se înţeleg deloc în chestiunea menţionată nu constituie pentru e tine o dovadă suficientă că nu se pricep în această privinţă şi că n-ar fi buni să ne înveţe? ALCIBIADE Ba da. nu-i aşa? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Deci e pe deplin firesc ca în această d privinţă să fie toţi şi profesori buni.se dezbină între ele. Socrate! SOCRATE Nu cumva tocmai în această privinţă se dezbină între ei cel mai tare? ALCIBIADE Negreşit. nu ai avea dovada că nu valorează nimic ca profesori în această materie? ALCIBIADE Ba da. atunci cel puţin vei fi auzit ce povestesc oamenii. precum şi al celor mai tîrziu căzuţi la Coro-neea — unde şi-a găsit sfîrşitul şi Cleinias. Socrate! SOCRATE Oare aceste poeme nu poartă asupra dezbinării in jurul dreptăţii şi nedreptăţii? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Cum ai putea cunoaşte atunci rosturile dreptăţii şi nedreptăţii. SOCRATE Prin urmare. nu ar fi potrivit să-l îndrumăm către învăţătura acestora. lacedemonienilor şi beoţienilor căzuţi la Ta-nagra. nu tot din această dezbinare s-au tras? ALCIBIADE Ai dreptate. nimic altceva decît dezbinarea în jurul dreptăţii şi nedreptăţii a fost pricină de atîtea lupte şi omoruri. ALCIBIADE Aşa este. doar Odiseea şi livada le vei fi auzit recitate. asupra oamenilor drepţi şi nedrepţi. SOCRATE Eu nu cred că ai văzut ori auzit ca nişte oameni să se dezbine în păreri asupra sănătăţii şi bolii pînă într-atîta încît să se ia la bătaie şi să se omoare între ei din această pricină. aşa cum recunoşti tu însuţi. spunînd ba una. b SOCRATE în schimb. SOCRATE Putem oare susţine că oamenii aceştia d cunosc lucrurile care îi fac să se dezbine atît de tare intre ei încît. oare cei mulţi ne-ar mai fi dascăli competenţi? ALCIBIADE De bună seamă că nu. dacă am vrea să-l facem pe cineva să cunoască asemenea lucruri. iar printre mulţi alţii ce povesteşte şi Ho-mer. a celor mulţi? ALCIBIADE De bună seamă. sau peţitorii c Penelopei şi Odiseu. dacă n-ai văzut tu însuţi cu ochii tăi. troienii. SOCRATE Dar cred că nu altul este şi cazul ateni-enilor. 260 PLATON ALCIBIADE 261 SOCRATE Dar dacă am vrea să ştim nu numai cum arată oamenii. fiecare în parte cu sine însuşi sau ei între ei. oare în acest caz tot cei mulţi ar putea să ne instruiască? ALCIBIADE Desigur că nu. sînt gata a-şi pricinui unii altora cele mai mari rele? ALCIBIADE Evident că nu. ALCIBIADE De bună seamă că nu. SOCRATE Dar în privinţa celor puse în joc acum? 112 a Crezi oare că cei mulţi sînt de acord. ştiu bine că. ci şi cum îi deosebim pe cei sănătoşi sau pe cei bolnavi. în privinţa cărora . SOCRATE Dacă însă am vrea să ştim nu numai cum arată oamenii sau caii. la asemenea învăţători neştiutori te referi! ALCIBIADE Aşa s-ar spune. Nu-i aşa? ALCIBIADE Adevărat.

par să afirm sau tu. ALCIBIADE Cum se poate? SOCRATE Iată cum îţi vei da seama. dintre noi doi cine ar fi cel ce afirmă? ALCIBIADE Eu. eu cred a că atenienii. nu eu eram cel ce întreba? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Cu cît? ALCIBIADE Cu unu. nu le-ai învăţat de la nimeni. aşa cred. de bună seamă. crede în schimb a le şti şi vrea să se înfăţişeze adunării poporului spre a îndruma atenienii în lucruri pe care nu le cunoaşte deloc? Nu s-au spus acestea? c ALCIBIADE Rezultă că da. nu ştie rosturile dreptăţii şi nedreptăţii. 113 a SOCRATE în cele de mai sus. nu eşti tu acel ce afirmă că nu aş cunoaşte rosturile dreptăţii şi nedreptăţii? SOCRATE Fireşte că nu. ca şi ceilalţi eleni. SOCRATE Dintre noi doi. adică să începi să arăţi altora lucruri pe care tu însuţi nu le cunoşti. fără să te osteneşti mai întîi a le învăţa tu însuţi. Socrate. rezultă că eu. SOCRATE Atunci. eu am pus întrebarea iar tu ai dat răspunsul. într-un cuvînt: cînd avem întrebare şi răspuns. Socrate. la drept vorbind. deoarece. Numai că. cine a afirmat cele rostite? ALCIBIADE Potrivit celor admise. SOCRATE Dar nu vezi. nu-i aşa? 262 PLA. nu eu le rostesc. că nici acum nu e te-ai exprimat potrivit? ALCIBIADE Cum aşa? SOCRATE întrucît pretinzi că lucrul acesta îl afirm eu. cel ce răspunde? ALCIBIADE Eu. ALCIBIADE Dar. cum s-ar părea. SOCRATE Dar nu s-a spus oare că Alcibiade cel frumos. ar reieşi că nu e cu putinţă. aşadar. iar pe mine mă învinuieşti fără temei. rareori ţin sfat privitor la ceea ce este mai drept şi ce nu. ALCIBIADE Da.şovăi într-atîta şi pe care. ALCIBIADE Cum.TON ALCIBIADE 263 ALCIBIADE Desigur. Dacă în legătură cu unu şi cu doi te-aş întreba care este mai mare. e curată nebunie ce-ţi trece prin gînd. SOCRATE Spune-mi atunci. ALCIBIADE Atunci sînt eu acela? SOCRATE Desigur. într-adevăr. fiul lui Cleinias. îmi vei răspunde că doi. Socrate. iar tu mi-ai spune aceasta. nepreţuitule. Alcibiade. SOCRATE Dintre noi amîndoi. Alcibiade. bine spui ce spui. se împlinesc spusele lui Euripide: De la tine. adică cel ce întreabă. nu de la mine1 vei fi auzit aceste cuvinte. aşadar. ci tu însuţi. SOCRATE Prin urmare. oare eu. în cursul întregii discuţii. dar nici nu le-ai aflat singur? ALCIBIADE Din cele ce afirmi tu. SOCRATE Şi cel ce răspundea nu erai tu? ALCIBIADE Eu. care din doi afirmă — cel ce întreabă sau cel ce răspunde? ALCIBIADE Cel ce răspunde. b SOCRATE Dar înainte. ei consideră că lucrurile de acest . SOCRATE Dar în cazul cînd te-aş întreba din ce litere este compus „Socrate". cine este cel ce afirmă că doi este mai mare cu unu decît unu? ALCIBIADE Eu.

SOCRATE Scumpul meu. n-ai vrea să-mi arăţi acum dacă dreptatea şi folosul sînt identice sau diferite. SOCRATE Prin urmare. oare acolo nu va trebui să convingi la fel pe fiecare om în parte? ALCIBIADE Ba da. fiindcă eşti atît de gingaş şi n-ai mai gusta cu plăcere aceeaşi argumentaţie. pentru că mulţi au tras foloase din marile nedreptăţi săvîrşite de ei. cine ţi-a fost profesor.fel sînt de la sine evidente şi de aceea. cît şi pe mai mulţi la un loc. cu-prinzînd astfel într-o singură întrebare toate chestiunile dinainte. dacă aş fi în stare să mă explic în faţa ta. este evident că ai ajunge în acelaşi impas şi nai fi capabil să-mi arăţi nici că ştii lucrurile folositoare pentru că le-ai fi aflat. SOCRATE Ştii ce faci acum? După ce ai emis o afirmaţie greşită ce poate fi spulberată prin acelaşi argument ca înainte. în schimb b însă. Totuşi. expunînd acest lucru cu propriile tale cuvinte? ALCIBIADE Dar nu ştiu. după părerea mea. . întrucît revine limpede unuia şi aceluiaşi să convingă pe mai mulţi oameni strînşi la un loc şi pe cîte unul singur. Din păcate. nestăruind asupră-le. dacă preferi. c SOCRATE Oare nu una şi aceeaşi persoană este în măsură să convingă de un acelaşi lucru atît pe un singur om. nici pentru că le-ai fi învăţat de la altcineva. n-au tras vreun folos din faptele lor drepte. Hipolit. Socrate. pe care nu s-ar potrivi să le îmbraci. dacă nu prin faptul că primul îi convinge de ceva pe mai mulţi laolaltă. de parcă cele dinainte ar fi nişte haine uzate. de data aceasta. aritmeticianul? ALCIBIADE De bună seamă. SOCRATE Acest om nu va fi oare cunoscătorul în materie. SOCRATE Prin ce altceva se deosebeşte oratorul care ia cuvîntul în faţa adunării poporului de cel angajat într-o discuţie ca cea de faţă. SOCRATE Iar într-o chestiune legată de număr. 264 PLATON ALCIBIADE 265 subterfugiile tale verbale. cît şi pe mai mulţi? ALCIBIADE Ba da. şi din ce cauză anume? ALCIBIADE Ce m-ar opri s-o ştiu. îţi închipui că e cazul să asculţi lucruri noi şi argumente diferite. şi că e nevoie ca cineva să-ţi aducă un argument nou-nouţ şi neatins! Eu însă. îţi închipui cumva. punîndu-mi pentru aceasta întrebări aşa cum ţi-am pus şi eu înainte sau. las la o parte chestiunea dacă ştii sau nu ce este folositor atenienilor. iar al doilea se adresează unui singur om? ALCIBIADE S-ar putea să fie aşa. SOCRATE Dar este evident că aceste lucruri le cunoşti. pe cînd alţii. în ce mă priveşte. vei fi tu în stare să convingi şi un singur om în problemele în care îi poţi convinge pe mai mulţi? ALCIBIADE Pare probabil. SOCRATE Şi ce rezultă de aici? Admiţînd că fap. ocupă-te de mine şi încearcă să demonstrezi că dreptatea nu este uneori aducătoare de folos. închipuie-ţi atunci că eu sînt adunarea şi poporul. ALCIBIADE Da. dînd la o parte 114 a 1 Euripide. şi totodată de unde ai învăţat. 352. oare nu tot un acelaşi om va convinge pe un singur ins ca şi pe mai mulţi? ALCIBIADE Ba da. Socrate? Afară doar dacă nu mă întrebi cine m-a instruit sau în ce fel am aflat singur. nu voi pregeta să te întreb şi de această dată de unde ştii ce este folosul. sînt de părere că dreptatea şi folosul nu înseamnă unul şi acelaşi lucru. că ştii într-adevăr ce este folositor pentru oameni. SOCRATE Dar.e tele drepte ar fi cu totul deosebite de cele aducătoare de folos. aşa cum profesorul învaţă să scrie şi să citească atît pe cîte un elev în parte. ei caută ce le va fi mai folositor în faptă.

Socrate! SOCRATE Atunci. să nu-l crezi pe nimeni altul cînd afirmă aceasta. nu-i aşa? ALCIBIADE Da. au ieşit nevătămaţi? ALCIBIADE De bună seamă. Ia gîndeşte-te. SOCRATE Stabileşte acum la fel ca adineauri dacă fapta respectivă nu este bună tocmai prin ceea ce îi dă frumuseţe. pe cînd acei care nu au dat ajutor. SOCRATE Toate cele drepte nu sînt şi frumoase? ALCIBIADE Da. sau unele sînt bune. de care lucruri ai vrea să ai parte — de binefaceri sau de nenorociri? . dintre acestea. 115 a SOCRATE Văd că eşti într -adevăr un bun prezicător. SOCRATE Dar atunci. admiţi că unele sînt frumoase. grăieşte tu singur.ALCIBIADE întreci măsura. SOCRATE Cum? Nu vrei să fii convins în cel mai înalt grad? ALCIBIADE Negreşit că da. SOCRATE Nu cumva unele fapte urîte sînt bune? b ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Dar bărbăţia este una iar moartea este c alta. Aşa este? ALCIBIADE Aşa este. SOCRATE Dacă ajungi să afirmi tu însuţi că lucrurile stau întocmai aşa cum spun. cercetează acum dacă vitejia însăşi este un bine sau un rău. ca dovedind vitejie. avîndu-i în vedere pe cei ce au murit din această pricină sau au fost răniţi. şi dacă n-ai să te auzi pe tine însuţi spunînd că faptele drepte sînt aducătoare de folos. Nu-i aşa? ALCIBIADE De bună seamă. tot din lipsă de măsură. oare nu înseamnă că eşti convins în cel mai înalt grad? ALCIBIADE Fără doar şi poate! SOCRATE Atunci răspunde-mi la întrebări. însă drepte? ALCIBIADE N-am văzut. Socrate. ALCIBIADE Ba nu. iar altele nu? ALCIBIADE în ce sens pui această întrebare? SOCRATE Ai văzut vreodată ca cineva să comită fapte urite. SOCRATE Dar. cînd mulţi oameni care au venit în ajutorul unui prieten ori al unei rude s-au ales cu răni şi au murit. ALCIBIADE Evident că nu este. pe cînd altele nu? ALCIBIADE în ce mă pliveşte. la rîndul lor. să fie oare toate bune. voi să te conving de contrariul celor ce nu ai binevoit să-mi demonstrezi. avînd în vedere intenţia de a-i salva pe cei ce se cuvenea a fi salvaţi. SOCRATE Deci o atare faptă de a veni în ajutor o numeşti frumoasă. SOCRATE Dar cele frumoase. 266 PLATON ALCIBIADE 267 ALCIBIADE Fireşte că nu-l voi crede! Iar de răspuns îţi voi răspunde. de vreme ce ai admis că ajutorarea prietenilor este o faptă frumoasă. ajutorarea prietenilor nu este în aceeaşi privinţă şi ceva frumos şi un rău. căci nu cred că voi fi eu cel în pierdere. SOCRATE însă aceeaşi faptă o mai califici drept un rău. cum se cuvenea. ALCIBIADE Grăieşte deci! SOCRATE Numai să-mi răspunzi la întrebări. iar aceasta se cheamă vitejie. Ia spune: afirmi că în rîndul faptelor drepte unele sînt folositoare iar altele nu? ALCIBIADE întocmai. SOCRATE Te referi cumva la fapte ca acelea ce se petrec într-un război. sînt de părere că dintre cele frumoase unele sînt rele.

SOCRATE Să cîntărim însă lucrurile şi în felul următor. SOCRATE Iar de primele ai vrea să ai parte în cea e mai mare măsură. însă rea. nu este bun. . ALCIBIADE Aceasta este părerea mea. cum s-ar părea. ALCIBIADE Da. SOCRATE Aşadar. şi nimic din rîndul celor urîte. ca faptă de vitejie în spiritul binelui. iar pe celelalte ca cele mai mari rele. SOCRATE Oare nu ai vrea să ai parte de cele mai a mari binefaceri în cea mai mare măsură? ALCIBIADE Ba da. ajutorarea prietenilor în luptă este o acţiune frumoasă? ALCIBIADE Evident. în măsura în care are parte de urîţenie. ALCIBIADE Cred că ai dreptate. iar în măsura în care lucrează ca ii6 a un bine trebuie numită bună.ALCIBIADE De binefaceri. cînd spui că ajutorul dat în luptă prietenilor este o faptă frumoasă. aşadar. nimic din rîndul celor frumoase. în măsura în care are parte de frumuseţe. nu este rău. SOCRATE Şi au parte de mult bine mulţumită unei vrednice şi frumoase făptuiri? ALCIBIADE Da. Socrate. SOCRATE Ai afirmat deci că prin ceea ce o face să fie frumoasă. iar întrucît e rea este şi uritâ? ALCIBIADE Da. ALCIBIADE Da. Cel ce lucrează frumos nu face binele? ALCIBIADE Ba da. e ca şi cum ai spune că aceeaşi faptă este şi bună şi rea. ALCIBIADE Cum altfel? SOCRATE Dar despre vitejie ce crezi? Cu ce preţ ai primi să fii lipsit de ea? ALCIBIADE N-aş primi nici să trăiesc dacă ar fi să fiu un laş! SOCRATE Laşitatea ţi se pare. ca avînd parte de mult bine? ALCIBIADE întru totul. ALCIBIADE Desigur. SOCRATE Dar mai spuneai că în spiritul acelui rău adus de ea care e moartea. b ALCIBIADE Este evident. SOCRATE Cel mai puţin primind să nu ai parte de ele. SOCRATE Dar cei ce fac bine nu sînt fericiţi? ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE Sînt fericiţi. SOCRATE Nu-i aşa însă că în măsura în care este bună este şi frumoasă. SOCRATE Deoptrivă cu moartea. SOCRATE Atunci. cel mal mare rău din lume? ALCIBIADE întocmai. 268 PLATON ALCIBIADE 269 SOCRATE întrucît pe unele le consideri ca fiind cele mai mari bunuri. ALCIBIADE Aşa e. aşa este. ea însăşi e un rău. SOCRATE Deci fiecare faptă trebuie calificată în felul următor: în măsura în care este aducătoare de rău o numim rea. SOCRATE Dar viaţa şi vitejia nu sînt tot ce poate fi mai opus morţii şi laşităţii? ALCIBIADE Ba da. de celelalte însă cît mal puţin.

eu însumi nu mai ştiu ce spun. a frumosului şi untului. ai răspunde ba una. SOCRATE Crezi tu că. dacă cineva se ridică spre a-i îndruma pe atenieni. cred totuşi că aş răspunde în acelaşi fel. SOCRATE în consecinţă. SOCRATE Aşadar. pe baza raţionamentului de mai sus. ALCIBIADE în numele zeilor. SOCRATE Dar cei ce se poartă frumos. faptele drepte sînt folositoare. dar afir-mînd că faptele drepte sînt rele uneori.SOCRATE Aşadar fapta vrednică este un bine? ALCIBIADE Cum să nu. SOCRATE Iar faptele bune sînt folositoare? d ALCIBIADE Da. dacă aflăm că un anumit lucru este frumos vom afla. două sau patru? sau ceva asemănător. m-am încurcat rău de tot. ai putea să nu-l iei în rîs? Doar tu însuţi ai ajuns să afirmi că e 270 PLATON faptele drepte sînt aceleaşi cu cele aducătoare de folos. SOCRATE îşi aminteşti însă ce am stabilit de comun acord cu privire la faptele drepte? ALCIBIADE Am stabilit. se poartă şi bine? ALCIBIADE Da. ALCIBIADE Probabil că aşa este. că cei ce se poartă drept se poartă neapărat şi frumos. nu cumva nu înţelegi de unde ţi se trage această suferinţă? ALCIBIADE Ba chiar nu înţeleg. aşa cred. este vădit că lucrurile asupra cărora. SOCRATE Nu pentru că eşti în cunoştinţă de cauză? Nu acesta este motivul? ALCIBIADE Eu aşa cred. SOCRATE Aşa stau vasăzică lucrurile: cînd cineva nu cunoaşte un anumit lucru. înclin să cred ba una. ba alta? N-ai răspunde întotdeauna în acelaşi fel? 117 a ALCIBIADE Am ajuns să mă tem pentru mine însumi. nu ştiu. Alcibiade. că e şi bun. SOCRATE Aşadar. sau pe peparioţi. neapărat şovăie în cugetul său? ALCIBIADE Mai încape vorbă? SOCRATE Dar ştii cumva în ce fel te-ai putea ridica în ceruri? ALCIBIADE Pe Zeu. Socrate. închi-puindu-şi că ştie ce este drept şi ce nu este. iar eu cel ce întreabă? ALCIBIADE Se pare că aşa este. SOCRATE Dar în răspunsurile tale nu afirmi că şovăi în privinţa dreptăţii şi nedreptăţii. SOCRATE Ei bine. SOCRATE Constatăm deci din nou că frumosul şi c binele sînt una. dragul meu. ALCIBIADE Este evident. Atunci cînd îmi pui tu întrebări. întrebîndu-te cineva cîţi ochi ai. SOCRATE Dar. doi sau trei? cîte mîini. sau nu? ALCIBIADE Sînt de folos. SOCRATE Deci fapta vrednică este frumoasă? ALCIBIADE Da. ALCIBIADE S-ar părea. SOCRATE în cazul acesta. ALCIBIADE Neapărat. SOCRATE Cum rămîne atunci? Sînt de folos cele bune. a folositorului şi nefolositorului? Oare nu este evident că şovăi tocmai pentru că nu cunoşti aceste lucruri? b ALCIBIADE Aceasta este şi părerea mea. SOCRATE Mai şovăie părerea ta în această privinţă? ALCIBIADE . fără voie. la rîndul lor. ba alta. nu eşti tu cel ce rosteşte aceste cuvinte. dai răspunsuri contradictorii nu le cunoşti. a răului şi binelui.

SOCRATE Ştii care e cauza. ALCIBIADE De bună seamă. rămînînd tu însuţi netulburat? ALCIBIADE în seama cîrmaciului le-aş lăsa. aşadar. ce e bun şi plin de folos? ALCIBIADE Desigur că nu. nu-i aşa? ALCIBIADE Da. SOCRATE Cine sînt atunci cei ce greşesc? Doar n-ai să spui că cei ce cu adevărat ştiu. ţi se întîmplă să stai în cumpănă? Aşa. dragul meu.271 ALCIBIADE Fireşte că nu. s-o facem doar atunci cînd avem convingerea că ştim ce facem? ALCIBIADE Desigur. nu este ea necunoaşterea cea mai vrednică de osîndă? ALCIBIADE Ba da. sau le-ai lăsa în seama cîrma-ciului. ALCIBIADE Nu. SOCRATE Cauza. SOCRATE Deci nu cumva tocmai această neştiinţă este pricina tuturor relelor. nu numai că . ştii desigur că nu ştii să găteşti. SOCRATE Prin urmare. fireşte. deoarece lasă treburile în seama altora. de vreme ce nu greşesc nici cei ce ştiu şi nici acei neştiutori ce ştiu că nu ştiu. este că. SOCRATE Deci cu privire la acestea spui tu că stai la îndoială? ALCIBIADE Da. a neştiutorului care crede că ştie? ALCIBIADE Ce mai vrei să spui cu asta? SOCRATE De o treabă ne apucăm. desigur. ALCIBIADE Ce mai vrei să spui cu asta? c SOCRATE Ia gîndeşte-te împreună cu mine: în legătură cu lucrurile pe care nu le cunoşti şi totodată ştii că nu le cunoşti. o las. întrebîndu-te cum se găteşte bine. şi mai şovăi în cugetul tău. că greşelile ce se săvîr-şesc au obîrşia tocmai in această necunoştinţă. SOCRATE Dar dacă ai pluti pe o corabie. SOCRATE Dar. pe baza celor de mai sus. sau laşi această treabă în seama celui priceput? ALCIBIADE întocmai. sau să ţi-o spun eu? ALCIBIADE Spune-o. după cum nu cunoşti acest lucru. SOCRATE Cînd însă cineva socoate într-adevăr că e nu ştie un lucru. nu lucrurile pe care nu le cunoşti te fac să şovăi. SOCRATE Dar dacă stai la îndoială. SOCRATE Mai stai pe gînduri în această privinţă. de exemplu. în afară de neştiutorii care îşi închipuie că ştiu? ALCIBIADE Numai aceştia. ai mai sta să te întrebi cum trebuie împinsă cîrma. SOCRATE Dar ai putea să-mi indici lucruri mai preţioase decît ce e drept şi frumos. neştiutorii de acest soi trăiesc fără să se facă vinovaţi de vreo greşeală. nu-i aşa. o dată ce ştii că nu le cunoşti. nu-l lasă în seama altora? 272 PLATON ALCIBIADE 273 ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE Ca atare. cine alţii ii8a mai rămîn. tot aşa nici nu-ţi închipui a-l cunoaşte. şi ai mai şovăi în privinţa unor lucruri pe care nu le cunoşti. oare nu este vădit. SOCRATE înţelegi. în sus d sau în jos. ALCIBIADE Nu. SOCRATE Atunci cînd poartă asupra celor mai preţioase lucruri nu este ea nefastă şi ruşinoasă în cel mai înalt grad? ALCIBIADE Fără discuţie.

că şi pe tine. Alcibiade. după chipul şi asemănarea lui? De pildă. nepreţui-tule. în ce stare ai ajuns! Eu şovăi să spun lucrurilor pe nume. 119 a SOCRATE Atunci numeşte-mi vreun alt om. şi pe Callias. aşa înzestrat din fire cum sînt. poţi să-mi spui cine a ajuns iscusit datorită lui Pericle. încă se mai întîlneşte cu Damon in acelaşi scop. lumea spune că nu de la sine a ajuns Pericle iscusit. tot îi voi întrece cu mult. cei ce văd de treburile statului. SOCRATE Vai. la ce bun să mai exersezi şi să deprinzi jocul lucrurilor? Eu unul ştiu bine că. Află. ALCIBIADE Aşa cred şi eu. cum ai putut să spui aşa ceva? Cît de nevrednic eşti de înfăţişarea ta şi de toate celelalte daruri ale tale! ALCIBIADE . dar ce vină are Pericle e că feciorii lui sînt slabi la minte din născare? SOCRATE Dar Ckinias. la rîndul tău. d nu vei fi în măsură să înveţi pe un altul? ALCIBIADE Ba da. Dar nu eşti tu singurul care a ajuns în această stare: aşa s-a întîm-plat cu cei mai mulţi care văd de treburile acestui oraş. fiul lui Isoloch. că nu iau aminte. aşa în vîrstă cum este. SOCRATE Vai. cu excepţia cîtorva. alesul meu prieten. cel ce te-a învăţat să scrii şi să citeşti nu era el însuşi iscusit şi nu te-a făcut şi pe tine iscusit. care ar avea temei să spună că a ajuns mai iscusit datorită lui Pericle. un om nebun de-a binelea? SOCRATE Dar dacă e nebun de-a binelea Cleinias. zău! SOCRATE Fie şi aşa. printre care Pytho-clides şi Anaxagora. atenian sau străin. aşa cum te denunţă discuţia noastră şi cum tu însuţi te denunţi. dar. că faci casă bună cu neştiinţa de cea mai joasă speţă. începînd cu feciorii săi? ALCIBIADE Bine. SOCRATE în cazul acesta. Socrate. de ce să-l iei tocmai pe Clei-nias. Dar tocmai în privinţa ta însuţi. aşa însă. SOCRATE Cum aşa? Ai auzit de vreun om iscusit căruia să nu-i stea în putinţă să facă şi pe altcineva iscusit. negreşit. în afară de cîţiva. spusele tale mă pun pe gînduri şi mă declar de acord cu tine. ce ai de gînd? Vrei să rămîi în starea de acum. printre care. ALCIBIADE Dar nu ştiu. — Ci totuşi. ca şi pe alţii pe care a vrut să-i facă? Oare nu-i aşa? ALCIBIADE Ba da.nu cunoşti b tot ce este mai preţios. ci stînd în preajma mai multor bărbaţi iscusiţi. Socrate. De aceea te şi avînţi în politică. te-a trecut cu vederea? ALCIBIADE Cred că eu singur sînt de vină. Socrate! Ce-i drept. pentru că sîn-tem între patru ochi. o dovadă grăitoare a faptului că cineva cunoaşte ceea ce cunoaşte este că poate să iniţieze şi pe un altul în ceea ce ştie el însuşi. ba chiar şi astăzi. iar feciorii lui Pericle sînt slabi la minte din născare. desigur că cel ce avea de gînd să-i combată ar fi trebuit să înveţe şi să se pregătească. om liber sau sclav. neştiutor fiind. n-am încotro. şi tutorele c tău Pericle. de vreme ce pînă şi nechemaţii aceştia s-au apucat de politică. fratele tău? 274 PLATON ALCIBIADE Acuma. învăţînd de la dînsul. probabil. aşa cum eu aş putea să menţionez în legătură cu Zenon. înzestrat aşa cum eşti. îmi par a fi cu totul necultivaţi. ALCIBIADE Ce-i drept. pe Pythodor. dar şi că. SOCRATE Oare în cazul citharistului şi al gimnastului. înfruntîndu-i ca pe c nişte atleţi. SOCRATE Pentru că. au ajuns amîndoi oameni competenţi şi de vază. SOCRATE Şi ce urmează de aici? ALCIBIADE Dacă ar fi fost cît de cît cultivaţi. care. îţi închipui că le-ai cunoaşte? ALCIBIADE Se poate. lucrurile nu se petrec in acelaşi chip? ALCIBIADE De bună seamă. plătindu-i lui Zenon cîte o sută de mine. ce motiv să mai invocăm în cazul tău. fiul lui Calliades. sau să te îngrijeşti întru cîtva de tine? b ALCIBIADE împreună să ne sfătuim. SOCRATE Dar. înainte de a te forma prin educaţie.

gîndeşte-te că. să purcezi la treburile statului. ALCIBIADE Dar tocmai aceasta şi doresc! SOCRATE Aşa stînd lucrurile. precum şi cu Marele Rege? ALCIBIADE Adevărat. dacă doreşti cu adevărat să te puj în lumină printr-o faptă frumoasă. ci numai s-o conducă nu! Cu aceştia de care-ţi spun. Socrate? 120 a SOCRATE Tu nu ştii că cetatea noastră este mereu în vrajbă cu lacedemonienii. mă rog. să te crezi cîrmaciul cel mai destoinic în rîndul corăbierilor tăi? Sau — socotind că trebuie într-adevăr să ai această înzestrare — ai mai lua aminte şi la adevăraţii tăi potrivnici şi nu. n-ar fi drept să consideri că va trebui să-i înfrunţi în luptă pe regii lacede-monieni şi pe cei ai perşilor? ALCIBIADE S-ar putea să ai dreptate.De vreme ce ţi-ai putut închipui că lupta ta este împotriva oamenilor de la noi. ALCIBIADE Ai dreptate. şi nici să nu exersezi aşa cum se cuvine. ALCIBIADE Dar împotriva cui. după toate probabilităţile. această părere este şi falsă. crescătorul acela de prepeliţe.. ci. SOCRATE Prin urmare. cred însă că generalii spartanilor şi regele perşilor nu se deosebesc cu nimic de alţii.275 ALCIBIADE Dar de ce. ba pe deasupra vorbind şi o limbă scîl-ciată.. fără să ştie pe ce lume trăiesc. să ţi se alăture în lupta împotriva vrăjmaşilor.. ALCIBIADE Socrate. şi ce vrei să spui prin aceasta. dacă ai de gînd săfii conducătorul în această cetate. sau cu alţii de soiul său. pregătindu-te şi exersîndu-te cu ochii la ei? ALCIBIADE' La cine anume te referi. nepreţuitule. SOCRATE Ba nu. Ba cred chiar că mi-ar prînde foarte bine. sau ar trebui să te întrebi dacă ai ajuns superior acestora. măsurîn-c du-te. a ta. cînd anume crezi tu că d te-ai îngriji mai mult de tine însuţi: atunci cînd. e oare cazul să te mulţumeşti cu superioritatea pe care o ai asupra oştenilor tăi. SOCRATE . pregătit pe deplin aşa cum eşti acum. SOCRATE Ei bine. ia gîndeşte-te cît valorează părerea aceasta. de ajuns ţi-ar fi. ci. 276 PLATON ALCIB1ADE 277 SOCRATE Prin urmare. „chică de sclavi" mai poartă în suflet. fie şi numai ca avînd acest neajuns. numai la tovarăşii tăi de luptă? Fără îndoială.. eu nu spun că nu ai dreptate. de neciopliţi ce sînt. care se apucă de treburile statului cînd... ALCIBIADE Cum aşa? SOCRATE . ALCIBIADE în ce sens? SOCRATE în primul rînd. se cade să nu te îngrijeşti de tine şi să nu înveţi cîte sînt de învăţat. au venit să linguşească cetatea. părerea ta nu e bună. ca în clipa de faţă. vorba femeilor. cînd îţi stă în faţă o luptă atît de mare. oare. cînd i-aş considera primejdioşi. te-mîndu-te de dînşii. scumpul meu! mai bine măsoa-b ră-te cu Midias. la drept vorbind? SOCRATE Să fie aceasta o întrebare vrednică de d un bărbat ce se crede însufleţit de mari ambiţii? ALCIBIADE Ce vrei să spui? Nu împotriva oamenilor acestora va trebui să lupt? SOCRATE Dar dacă ţi-ai pune în gînd să conduci o triremă ce urmează să dea o bătălie navală. asta. fără să iei aminte la conducătorii potrivnicilor. şi. i-ai considera primejdioşi sau în cazul contrar? ALCIBIADE Evident. rămaşi mai prejos de tine. ALCIBIADE Cum aşa? SOCRATE Nu e mai probabil ca firile cele mai înzestrate să se ivească în sînul neamurilor de . Socrate? SOCRATE Sînt revoltat din pricina ta şi a dragostei pe care ţi-o port. pe aceştia din urmă trebuie să-i întreci întratîta încît nici să nu le mai treacă prin minte să e ţi se împotrivească. SOCRATE îţi închipui deci că ai avea ceva de pierdut îngrijindu-te de tine însuţi? ALCIBIADE Deloc.Iar în al doilea rînd. vrednică de tine şi de cetate.

cum se întîmplă şi astăzi. SOCRATE Nu este firesc ca tocmai vlăstarele de neam ales. sînt e ţinuţi în mare cinste. aceştia sînt patru oameni în etate. nobile Al-cibiade. pe străbunii tăi şi să numesc b patria lui Eurysahes — Salamina. să nu se ivească pe c ascuns un alt rege decît din osul Heraclizilor? Iar în ce-l priveşte pe regele perşilor. ca şi cel ahemenid îşi trag obîrşia din Perseu. SOCRATE Ei bine. aceasta se cheamă slujirea zeilor. aleşi dintre cei mai de vază. şi neamul nostru. se 121 a trage din Eurysahes. de bătrin ce este. sau pe cea a lui Eac. ştiut fiind că frica te aduce în sclavie. Oare tu n-ai auzit cît de mari titluri le revin regilor lacedemonieni. în care scop ei frămîntă şi îndreaptă membrele copilului. aleşi din rîndul celor mai vrednici de la ei. Iar dacă ar trebui să-i înfăţişez lui Arta-xerxes. Iar cînd copiii împlinesc şapte ani. nu crezi că te-ai face de tot rîsul? Bagă de seamă deci ca. drept care. ci să deprîndă starea omului liber şi. cînd ne naştem noi. fiul lui Horomazes. iar neamul lui Dedal se trage din Hefaistos. să capete astfel o virtute desăvîrşită? ALCIBIADE Neapărat. ci este încredinţată unor eunuci ai regelui. şi că neamul lui Heracle. să nu rămî-nem cumva mai prejos de aceşti bărbaţi. de două ori cîte şapte ani împlinind. iar adesea şi în Asia. ca şi părinţii noştri. Alcibiade. de la Zoroastru. Noi înşine însă. iar cel mai virtuos — să nu se lase stă-pînit de vreo plăcere. atît prin nobleţea neamului cît şi prin educaţie. nu sclav. oricare ar fi ea. iar neamul lui Eurysahes din Zeus. creşterea copilului nu intră în seama vreunei femei de rînd. de altfel şi cele ce ţi-am spus sînt de ajuns . Numai că cei de care-ţi vorbesc sînt neam de neamul lor regi. Au nu ştim noi că regii Spartei se trag din Heracle. cum spunea un poet comic. ale căror soţii sînt păzite oficial de către 278 PLATON Efori ca. pe care apoi o cinsteşte întreaga Asie prin sacrificii şi ospeţe. în sfîrşit. tot dînsul îl mai învaţă şi rosturile împărăţiei. să fie înainte de toate propriul său stăpîn. fiul lui Zeus? ALCIBIADE Ei bine. sîntem simpli particulari. cel mai viteaz. stăpînitor fiind cu adevărat. de mai înaintea lui — Egina. unii domnind în Argos şi Lacedemonia. Pri-l22 a mul dintre ei îl învaţă magia. se trage din Dedal. încît nici nu i-ar trece cuiva prin cap că un rege ar putea să nu se tragă din osul lui. cel mai drept. şi făcînd ei lucrul acesta. — Iar cînd se naşte fiul cel mare. Dar ţie. şi anume cel mai învăţat. Ţi-aş mai putea povesti pe larg alte lucruri despre educaţia şi pregătirea pe care o primesc potrivnicii tăi. pe cît este cu putinţă. îl face cutezător şi neînfrib cat. Alcibiade. în d schimb. şi neamul nostru. fiul lui Xerxes. fiul lui Zeus. Socrate. pe cine ţi l-a hărăzit pedagog Pericle? Pe ALCIBIADE 279 Zopyr tracul.vază? = ALCIBIADE Evident că în sînul celor de vază. cel mai netrebnic. primind pe deasupra o creştere aleasă. copilul este dat în seama celor pe care perşii îi numesc pedagogii regali. dintre toţi slujitorii săi. toţi cei care îi vor fi supuşi prăznuiesc această zi. nici măcar vecinii nu prea prînd bine de veste. începînd chiar cu ei şi urcînd pînă la Zeus. iar ceilalţi din Ahemene. sînt învăţaţi să călărească de către oameni pricepuţi şi totodată încep să meargă la vînătoare. pe regină o păzeşte numai propria ei teamă. Cel drept între drepţi îl învaţă însă să spună întotdeauna adevărul. cetire. în sarcina lor cade să se îngrijească în toate privinţele de acest prunc şi să se străduiască a-l face cît mai frumos. După aceea. SOCRATE Atunci — punînd faţă în faţă însuşirile lor cu însuşirile noastre — să vedem în primul rînd dacă regii lacedemonienilor şi cei ai perşilor ţi se par efectiv de spiţă mai joasă. ceilalţi dintotdeauna în Per-sia. dacă nu ar mai fi multe de spus. el este cu atît mai presus. cel mai virtuos şi cel mai viteaz. viitorul rege.

aceasta din pricină că. gîndindu-se la toate însuşirile de acest fel de care se bucură oame. la perseverenţa. Iar dacă ar mai afla că Alcibiade nutreşte aceste gînduri în clipa de faţă cînd. în sfîrşit. din toate părţile elenilor. dintre toate prăzile băneşti. care se cheamă „Vălul". este bine de ştiut că şi prin aurul şi banii de care dispun. Alcibiade. ele nu înseamnă nimic în comparaţie cu cele ale persanilor şi ale regelui acestora. ALCIBIADE 281 pe deasupra. la fel cum vulpea i-a spus leului. că ea s-ar întreba uimită pe ce se bizuie Alcibiade acesta cînd vrea să se măsoare cu Artaxerxes. cum ziceam.d chipui că eşti cineva în această privinţă. Dar să e lăsăm la o parte toate acestea şi să spunem că aur şi bănet cît se află numai în Lacedemonia nu găseşti în toată Elada. că ea s-ar mira şi ar întreba: „atunci pe ce s-o fi bizuind tinerelul?" Iar dacă i-am spune că se bizuie pe frumuseţea. căci acestea sînt singurele bunuri de preţ la eleni. ea ar socoti. de mai multe generaţii încoace. creşterea şi educaţia ta. dacă iei în considerare cîţi sclavi posedă ei — printre care şi iloţii —. zic. la nobleţea de caracter. Pămîntul pe care-l stăpînesc la ei acasă şi în Messenia este pentru oricine neîntrecut ca întindere şi rodnicie faţă de al nostru. iar cel mai bogat în rîndul lor este chiar regele. pe de altă parte. cum de altfel ale oricărui atenian. într-acolo se scurge avuţia. care cu toţii au fost regi. ar trebui să înveţe. iar adesea şi de la barbari. ai consimţi să iei aminte la buna-chibzuinţă şi la buna-cuviinţă. dar de acolo nu 280 PLATON 123 a mai iese nimic. în-c cît. i s-ar spune: „împotriva fiului tău are de gînd să se ridice fiul Dinomachei. la agilitatea şi dibăcia. mama Marelui Rege şi soaţa lui Xerxes. pe statura. veşmintele care c ating pămîntul şi toate celelalte rafinamente de la curţile perşilor — te-ai ruşina în cugetul tău. gîndindu-se la toate însuşirile lor. cîte herghelii şi cîte turme păşunează în Messenia. într-adevăr. într-adevăr. încît. fiica lui Leuţychides. cele mai mari şi mai numeroase revin regilor. fervoarea şi avîntul spre slavă care-i însufleţesc. dacă vei voi să cuprinzi bogăţiile lacedemonienilor. că sîntem nebuni de-a binelea.pentru a-ţi sugera toate cîte urmează de aici. Iar dacă ai vrea. precum şi pe înzestrările înnăscute ale sufletului său. Alcibiade. nimeni. Eu cred că şi Lampido. a cărei diademă valorează pare-se cincizeci de mine. cale de aproape o zi. vorba aceea. soaţa lui Archidamos şi mama lui Agis. hărăzite pentru podoabele reginei şi purtînd numele fiecărei podoabe în parte. cum povestea că a străbătut o ţară rodnică şi întinsă. dacă nu chiar mai puţin. în fabula lui Esop. vitejia şi stăpînirea de sine a lacedemonienilor. nu se sinchiseşte de ele. Dacă. mai este şi o alta. dintre cei ce au ajuns pînă la rege. Dacă însă te gîndeşti cumva la avuţie şi îţi în. dar şi din pricină că birul regal pe care lacedemonienii îl dau celor ce domnesc la ei nu este deloc neglijabil. iar însuşi acest fiu abia dacă stăpîneşte pămînt în Erchia ceva mai puci ţin de trei sute de pietre" — îmi închipui. şi ar spune că acest bărbat nu se bizuie pe nimic altceva decît pe pregătirea şi priceperea sa. în al doilea rînd este cu totul necultivat şi cînd. pe tine însuţi te-ai socoti un copil în comparaţie cu ei. eu unul îmi închipui că dacă lui Amestris. In ce priveşte însă naşterea. Dar dacă bogăţiile lacedemonienilor b sînt mari faţă de cele ale altor eleni. n-a împlinit nici douăzeci de ani. ci afirmă că îi ajunge e să fie aşa cum e — cred. într-adevăr. dîn-du-ţi seama cu cît eşti mai prejos de ei. precum sînt multe alte locuri frumoase şi mănoase. am auzit cîndva un om demn de încredere. ca să-ţi dai seama unde te găseşti. să nu trecem sub tăcere nici acest aspect. dar urmele celor care ies de acolo nu le-ar mai putea vedea nimeni. pe neamul şi bogăţia. dacă cel care-l îndrăgeşte îi spune că înainte să purceadă a-l înfrunta pe rege. ai să afli că averile de acolo covîrşesc cu mult pe cele ale noastre.1241 nii lor. el nici nu vrea să audă. la fel. aşadar. să socoteşti bogăţiile. urmele banilor care intră în La-cedemonia se văd desluşit ducînd într-acolo. s-ar mira la rîndul ei. lacedemonienii sînt cei mai bogaţi dintre eleni. sobrietatea. desfătările alese. ţară pe care localnicii o numeau „Briul reginei". dacă ar afla că aşa puţin educat cum eşti ai . afară doar dacă nu se întîmplă să fie vreun îndrăgostit. în primul rînd.

ALCIBIADE într-adevăr. SOCRATE Dar cînd este vorba de croitul hainelor. SOCRATE Pot. Şi oare nu ţi se pare ruşinos ca femeile duşmanilor să ştie mai bine cum trebuie să fim înzestraţi spre a-i putea înfrunta şi să ne judece mai bine decît ne judecăm noi înşine? Ci. Neavînd parte de acestea. ALCIBIADE în privinţa mea. iar noi amîn-doi cu atît mai mult. în rest. SOCRATE Dar un om priceput nu este el şi bun? ALCIBIADE Ba da. ALCIBIADE 283 SOCRATE Ce fel de treburi. o rivneşti cum nimeni altul n-a rîvnit ceva. ALCIBIADE Da. ALCIBIADE Dar ce îngrijire trebuie avută în vedere. poţi să-mi arăţi. nu se cade. nu mă refer numai la tine pe cînd la mine nu. SOCRATE Desăvîrşiţi întru care virtute? ALCIBIADE Evident. şi fii sigur că aceştia de care ţi-am vorbit sînt potrivnicii tăi. SOCRATE Prin „frumoşi şi buni" ai în vedere oamenii pricepuţi sau pe cei nepricepuţi? ALCIBIADE Pe cei pricepuţi. cizmarul nu este priceput la croitul încălţămintei? ALCIBIADE De bună seamă. prietene. Socrate! SOCRATE Se poate. SOCRATE Dar nici în privinţa mea. întru virtutea pe care o au oamenii vrednici. nu greşeşti. mi se pare că ai dreptate întru totul. faimă pe care. ALCIBIADE Da. doar eu nu mă deosebesc de tine decît într-o singură privinţă. SOCRATE Sau te referi la treburile corăbierilor? ALCIBIADE Nu. Socrate? SOCRATE Un Zeu. într-adevăr. nu greşesc spunînd că trebuie să ne îngrijim de noi înşine. cred eu. ai încredere în mine şi în b inscripţia de la Delfi — „Cunoaşte-te pe tine însuţi!". dar în orice caz. SOCRATE Vrednici întru ce? ALCIBIADE Evident. aşadar? Şi cine le împlineşte? ALCIBIADE Le împlinesc atenienii cei frumoşi şi buni. vrednici întru a împlini treburile lor. SOCRATE Căci atunci am merge să ne adresăm corăbierilor. Socrate? Fiindcă. împreună să ne sfătuim în c ce fel am putea ajunge cît mai desăvârşiţi. este bun în această privinţă? ALCIBIADE Este bun. Ia spune-mi: nu afirmam noi că năzuim să ajungem cît mai desăvîrşiţi? Nu-i aşa? ALCIBIADE Da. ALCIBIADE Anume în care? SOCRATE în aceea că tutorele meu este mai presus şi mai înţelept decît Pericle al tău. Socrate! SOCRATE De bună seamă. ALCIBIADE Atunci. cizmarul nu se dovedeşte nepriceput? . SOCRATE Ce fel de treburi? Legate de călărie? ALCIBIADE Desigur că nu.de gînd să te masori cu fiul ei. dar să cercetăm împree ună cum stau lucrurile. ce-i de făcut? SOCRATE Să nu şovăim şi să nu dăm înapoi. totuşi. cum de altfel toţi oamenii ar trebui să facă. acelaşi care nu mi-a îngăduit pînă în ziua de astăzi să-ţi vorbesc. iar pe ei nu-i vom birui în alt chip decît prin pregătire şi iscusinţă. şi nu cei pe care ţi-i închipui. 282 PLATON ALCIBIADE Cine este dînsul. d ALCIBIADE Glumeşti. şi tot credinţa în el mă face să-ţi spun că numai datorită mie şi nimănui altcuiva vei ajunge la slavă. spunînd că trebuie să ne cultivăm. nici de faimă nu vei avea parte la elenkşi la barbari. SOCRATE Pentru că atunci am merge la cei care se pricep la cai. SOCRATE Aşadar. Alcibiade. SOCRATE Iar cel nepriceput nu este şi rău? ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE Ei bine. fericitule.

am în vedere cîrmu-irea celor ce iau parte la comunitatea politică. ALCIBIADE Da. nu-i aşa? ALCIBIADE De bună seamă. SOCRATE Dar atunci pe cine îi califici drept buni? ALCIBIADE Eu unul. SOCRATE Ce artă este deci aceasta? Bunăoară. SOCRATE Dar cînd e vorba de conducerea celor ce iau parte la comunitatea politică. în legătură cu cele discutate adineauri. a conducătorului de cor. SOCRATE Este deci rău în această privinţă? ALCIBIADE Da.e neauri că iau parte la cor. SOCRATE Oare oamenilor suferinzi? ALCIBIADE Nu. că unul şi acelaşi ins este şi rău şi bun. SOCRATE Ci să poruncească oamenilor? ALCIBIADE Da. SOCRATE «Reiese atunci. SOCRATE Dar ai cumva în vedere conducerea flau. SOCRATE Prin urmare. ii am în vedere pe cei care au de-a face unii cu alţii şi totodată se slujesc unii de alţii. din chiar argumentarea îoastră. SOCRATE Cui să poruncească? Doar nu cailor! ALCIBIADE De bună seamă că nu. aşa cum noi toţi obişnuim a trăi în sinul statelor. ce artă ne învaţă să-i conducem pe corăbierii părtaşi la navigaţie. ALCIBIADE Aşa s-ar părea. ştiinţa respectivă cum o vei numi? . ce pricepere ne face să-i conducem? ALCIBIADE Cea pe care ai menţionat-o adineauri. a acelora care conlucrează în cadrul cetăţii. SOCRATE Căci virtutea aceasta ţine de arta cîrma-ciului. SOCRATE Dar atunci ce înţelegi prin putinţa de a porunci oamenilor care se slujesc de alţi oameni? ALCIBIADE în ce mă priveşte. ALCIBIADE Ei bine. SOCRATE Să fie vorba despre ordinele de dat supraveghetorilor care îi mînă pe vîslaşi? ALCIBIADE Bineînţeles că nu. 284 PLATON ALCIBIADE 285 ALCIBIADE Răspund că nu. SOCRATE Ori secerătorilor? ALCIBIADE Nu. SOCRATE Nu cumva afirmi că oamenii buni sînt şi răi? ALCIBIADE Desigur că nu. SOCRATE Căci de această dată este pusă în joc arta conducătorului de cor. SOCRATE Dar pe cei despre care spuneam adi. ai în vedere pe cei ce comandă oamenilor care la rîndu-le se slujesc de alţi oameni? ALCIBIADE Da.tiştilor care la rîndu-le dirijează cîntul şi se slujesc de coreuţi? ALCIBIADE Bineînţeles că nu. SOCRATE Dar atunci poruncesc ei oamenilor care nu fac nimic sau celor ce fac un lucru? ALCIBIADE Pe cei ce fac un lucru îi am în vedere. SOCRATE Ce anume fac? încearcă să-mi arăţi şi mie. pe cei în măsură să poruncească în cetate. SOCRATE Oare celor care călătoresc pe mare? 125. ce mi-ai răspunde? ALCIBIADE Arta cîrmaciului.ALCIBIADE Ba da. dacă te-aş întreba din nou.

Socrate. spre a fi corpul nostru diriguit şi ocrotit cît mai bine?". SOCRATE Nu tot datorită acesteia ajung să fie de acord între ei şi simplii particulari? ALCIBIADE Ba da. ce anume trebuie să fie de faţă şi ce anume să lipsească? Spre pildă. ALCIBIADE Eu cred că este vorba despre acea iubire şi armonie care îi pun în acord pe un fiu cu părinţii săi iubitori. Socrate. Tu nu eşti de aceeaşi părere? ALCIBIADE Ba da. nu-i aşa? ALCIBIADE Cred şi eu. SOCRATE Ci tot a bunei îndrumări este şi ea. aş spune să lipsească surzenia şi să fie de faţă auzul — atunci se află urechile în stare mai bună şi sînt mai bine îngrijite. Iar în privinţa urechilor. unele rosturi sînt ale femeii. asupra căror lucruri poartă el şi ce artă ni-l asigură? O aceeaşi artă este pusă oare în joc în cazul statului şi al individului. eu ţi-aş răspunde că se cade să fie de faţă sănătatea. SOCRATE Dar ce artă face ca fiecare ins în parte să fie în acord cu sine însuşi cînd e vorba de a şti ce este mai lung: stînjenul sau cotul? Oare nu arta măsurării? ALCIBIADE Cum să nu. ALCIBIADE Asta şi spun. iar ura şi dezbinarea dispar. Alcibiade. SOCRATE Bine spui. iar boala nu. desigur. că bărbatul cu soţia s-ar putea pune de acord privitor la torsul lînii. Dar acea bună îndrumare de care vorbeşti. SOCRATE Dar pentru ca statul să fie diriguit şi ocrotit cît mai bine. . cînd e vorba de tine însuţi şi e vorba de un altul? ALCIBIADE Pesemne că da. SOCRATE Iar în privinţa greutăţilor lucrurile nu se petrec la fel? ALCIBIADE Aşa zic. SOCRATE Dar ce este de fapt acordul acela despre care vorbeşti. SOCRATE Eşti de părere. SOCRATE Dar în cazul statului? Care lucru trebuie să apară şi care să dispară pentru ca statul să devină mai bun şi să fie slujit şi cîrmuit mai bine? ALCIBIADE După părerea mea. 286 PLATON ALCIBIADE 287 ALCIBIADE Ai dreptate. b SOCRATE Şi dacă m-ai întreba iarăşi: „printr-a cui prezenţă se află ochii în starea mai bună?". precum şi statele? ALCIBIADE Ba da. pe care 127 a ea n-a deprins-o. eu ţi-aş răspunde: printr-a vederii. SOCRATE De astă dată. SOCRATE Prin prietenie înţelegi cumva acordul. SOCRATE Şi nu tot aritmetica face ca fiecare ins în parte să fie în acord cu sine însuşi? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Cum aşa? Oare arta cîrmaciului ţi se pare una a relei îndrumări? ALCIBIADE Desigur că nu. SOCRATE Atunci care este această artă? Nu pre. femeia s-ar putea armoniza cu soţul ei? ALCIBIADE Nu.geta a răspunde. altele însă ale bărbatului. ALCIBIADE Aşa e. sau dezacordul? ALCIBIADE Acordul. SOCRATE Ce artă face oare ca statele să fie de acord între ele în orice chestiune legată de număr? ALCIBIADE Aritmetica. după cuvântul tău. SOCRATE Dar privitor la arta oşteanului.126 a tirea celor ce călătoresc pe mare. pe frate cu frate. întrucît această îndeletnicire este a femeilor. ci străduieşte-te să-mi spui. dacă m-ai întreba: „ce anume trebuie să fie de faţă şi ce să lipsească. SOCRATE Dar nici măcar nu e necesar. precum şi pe soţie cu bărbat. vei spune pesemne că aceasta este o specialitate bărbătească. în ce priveşte cel puţin ocro.ALCIBIADE O voi numi ştiinţa bunei îndrumări. oare ce urmăreşte? ALCIBIADE Urmăreşte cît mai buna diriguire şi ocrotire a statului. el nepriceput fiind iar dînsa pricepîndu-se? ALCIBIADE Fireşte că nu. SOCRATE Şi nu aceeaşi artă pune de acord între ele persoanele particulare. SOCRATE Prin urmare. aceasta se întîmplă cînd între toţi domneşte prietenia. şi orbirea să lipsească.

aşa îmi pare. ALCIBIADE Aşa va fi. Cum s-ar putea altfel? SOCRATE Iar cînd cetăţenii urmează înăuntrul unui stat calea dreptăţii. Socrate? SOCRATE Să răspunzi la întrebări. SOCRATE Ce spui? Tocmai cînd lipseşte acea prietenie a cărei ivire şi numai ea — cum afirmam — face ca cetăţile să fie bine diriguite? ALCIBIADE Dar mi se pare că prietenia ia fiinţă în c sînul lor tocmai mulţumită faptului că fiecare îşi vede de rosturile sale. Aşadar. oare nu se încheagă între ei o prietenie? ALCIBIADE Ai dreptate. ALCIBIADE S-ar părea că nu. cetăţile nu sînt bine diriguite tocmai atunci cînd fiecare îşi vede de rosturile sale? 288 PLATON ALCIBIADE Sînt convins de aceasta. Socrate. nici eu nu mai ştiu ce vorbesc şi tare mă tem că de mult îmi ascundeam mie însumi că sînt de plîns. nici bărbaţii nu sînt îndrăgiţi de către soaţele lor întrucît îşi văd de propriile lor rosturi. de vreme ce prin prietenie înţelegem acest acord. ca nu cumva să ne amăgim 128 a şi. lucrul acesta mi se pare de asemenea necesar. Socrate. ALCIBIADE Nu. d SOCRATE Atunci cum defineşti această prietenie sau cădere de acord. cînd se îngrijeşte omul chiar de sine? Oare îngrijindu-se de cele ce-i aparţin se îngrijeşte el şi de sine? ALCIBIADE Mie. ai putea afirma că inelul ţine de altceva din om decît de deget? . nici la cine o afli. nici prietenia. în consecinţă. la rîndul lor. SOCRATE Dar cînd toţi îşi văd de rosturile lor. spre a deveni oameni buni? Eu unul nu sînt în stare să pricep nici ce este ea. SOCRATE Prin urmare. ALCIBIADE în numele zeilor. căci aşa făcînd — dacă e cazul să dai crezare întru cîtva şi prevestirii mele —. ALCIBIADE Nu. ALCIBIADE 289 ALCIBIADE Iar dacă îmi dau seama. întrucît voi răspunde. nu întrucît femeile îşi văd de rosturile lor proprii sint ele îndrăgite de către soţi. cum vezi tu că stau lucrurile? Oare prietenia apare cînd nu apare acordul? Ori încape acord în privinţa unor lucruri pe care unii le ştiu iar alţii nu? ALCIBIADE Cu neputinţă. ce e de făcut. urmează ei calea dreptăţii sau a nedreptăţii? ALCIBIADE Urmează calea dreptăţii. cel puţin. în adevăr.ALCIBIADE Cum să nu. în vederea căreia se cuvine să fim buni cunoscători şi buni îndrumători. Alcibiade. SOCRATE Şi. SOCRATE în consecinţă. cînd că nu e de găsit la unii şi aceiaşi oameni. SOCRATE Dar. SOCRATE înainte cel puţin nu erai tot de această părere. ţi-ar fi fost anevoie să te mai îngrijeşti de tine însuţi. SOCRATE Dar cînd un om se îngrijeşte de picioarele sale? Oare cînd se îngrijeşte de cele ce aparţin picioarelor sale? ALCIBIADE Nu pricep. ALCIBIADE Este evident că nu. SOCRATE Nu admiţi că există ceva ce aparţine mîi-nii? Spre pildă. nu tocmai pe ele se reazemă acordul dintre soţi. din vorbele tale reiese cînd că e. cum se întîmplă adesea. să ne închipuim doar că ne îngrijim de noi. vom deveni mai buni. SOCRATE Prea bine! Spune-mi deci ce înseamnă îngrijirea de sine însuşi. vîrsta ta de acum este însă tocmai cea potrivită spre a-ţi da seama de felul cum stau lucrurile. b SOCRATE Ca atare. amîndoi cu voia Zeului. în momentul de faţă însă. SOCRATE N-ai voie să te descurajezi! Dacă resime ţeai aceasta pe la cincizeci de ani.

SOCRATE Iar încălţămintea nu e a piciorului. arta prin care cineva se poate îngriji de sine însuşi nu e una şi aceeaşi cu arta ce are în grijă numai cele ce îi aparţin lui. b SOCRATE Iar veşmintele şi vălurile nu aparţin. de încălţăminte? ALCIBIADE Da. şi de tine însuţi? ALCIBIADE Nicidecum. prin mijlocirea gimnasticii noi ne îngrijim de picior. SOCRATE Prin mijlocirea cizmăriei ne îngrijim.ALCIBIADE Fireşte că nu. ci în felul în care noi înşine ne facem mai buni. ALCIBIADE Pare evident. prin mijlocirea gimnasticii ne îngrijim de corp. iar prin mijlocirea ţesutului şi a celorlalte îndeletniciri — de bunuri ce aparţin corpului. şi alta — iscusinţa prin care ne îngrijim de tot ce aparţine acelui lucru. SOCRATE Dar am ajunge să ştim care este meşteşugul făuririi unei încălţăminte mai bune. SOCRATE Precum s-ar părea deci. prin urmare. SOCRATE Prin urmare. Nu-i aşa? ALCIBIADE întru totul. SOCRATE Dar tot arta aceea este aducătoare de mai bine şi pentru restul corpului. SOCRATE Cum aşa. aşadar. dacă nu am avea cunoştinţă de încălţămintea însăşi? ALCIBIADE Cu neputinţă. în acelaşi chip. restului corpului? ALCIBIADE Ba da. ALCIBIADE E adevărat ce spui. în acelaşi fel? ALCIBIADE Ba da. una este iscusinţa prin care ne îngrijim de fiecare lucru în sine. Alcibiade? Nu vorbeşti şi tu de ceva ce se cheamă buna îngrijire a unui anumit lucru? ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE însă cînd cineva face un anumit lucru cît mai bine. Socrate. nu-i aşa? ALCIBIADE Cred şi eu! SOCRATE Nu este ea gimnastica? ALCIBIADE De bună seamă. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Spune-mi însă: în ce fel ne-am putea îngriji de noi înşine? ALCIBIADE N-am ce să spun. SOCRATE îngrijindu-te de cele ce-ţi aparţin. SOCRATE Dar de picior ne îngrijim tot prin mijlocirea cizmăriei? Sau prin mijlocirea a ceea ce aduce picioarele la o stare mai bună? ALCIBIADE Prin mijlocirea aceleia din urmă. SOCRATE Tot astfel. . iar prin mijlocirea cizmăriei de cele ce aparţin piciorului? ALCIBIADE întocmai. nu numeşti aceasta o bună îngrijire? 290 PLATON ALCIBIADE 291 ALCIBIADE Ba da! SOCRATE însă ce meşteşug produce cît mai bine încălţămintea? ALCIBIADE Cizmăria. ALCIBIADE Pare evident. te îngrijeşti. SOCRATE Dar atunci cînd ne îngrijim de încălţăminte. ne îngrijim şi de picioare? ALCIBIADE Nu prea înţeleg. SOCRATE Dar cel puţin am căzut de acord că nu e în felul în care facem ca un oarecare lucru de-al nostru să se afle într-o cît mai bună stare.

ALCIBIADE Aşa este. SOCRATE Spune-mi deci în ce chip ar putea fi aflat b însuşi acest lucru. în numele Zeului: cu cine discuţi acum? Oare nu cu mine? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Oare nu tot aşa. Pentru că astfel vom descoperi 292 PLATON ALCIBIADE 293 imediat ce sîntem noi înşine. SOCRATE Cel ce se foloseşte şi ceea ce este folosit nu sînt însă lucruri deosebite? ALCIBIADE în ce sens? SOCRATE De pildă. sau trudnică este această cunoaştere şi nu stă la îndemîna oricui? ALCIBIADE Eu. SOCRATE Dar. SOCRATE Dar oare uşor îţi cade a te cunoaşte pe 129 a tine însuţi. cel ce ascultă? ALCIBIADE Da. şi? SOCRATE Recunoşti însă că a vorbi şi a te folosi de cuvînt este cumva acelaşi lucru. SOCRATE Prin urmare cel care croieşte şi se foloseşte de ceva se deosebeşte de lucrurile folosite de el atunci cînd croieşte? ALCIBIADE Cum să nu. iar de multe ori că este nespus de anevoioasă. SOCRATE Dar nu vorbeşte Socrate punînd în joc cuvântul? ALCIBIADE Bun. sulă şi alte unelte. SOCRATE Şi n-am admis că cel ce foloseşte se deosebeşte de cele folosite? . ALCIBIADE Aşa e. ce să spunem despre cizmar? Meştereşte el numai cu sculele sale. ALCIBIADE De bună seamă. SOCRATE Iar eu discut cu tine? ALCIBIADE Cu mine. SOCRATE în acest caz: am putea şti ce artă ne face mai buni în sine. lucrurile stau după cum urmează: cunoscînd acel lucru am cunoaşte degrabă îngrijirea pe care trebuie să ne-o acordăm nouă înşine. SOCRATE Iar Alcibiade. cele prin care un citha-rist ajunge atunci să cînte se vor fî deosebind de ci-tharistul însuşi? ALCIBIADE Desigur. SOCRATE Atunci ia aminte. iar cît timp sîntem în necunoaşterea sa ne-ar fi cu neputinţă. sau şi cu mîinile sale? ALCIBIADE Şi cu mîinile sale. fie că este lesnicioasă această cunoaştere. ALCIBIADE Adevărat. SOCRATE Dar nu se foloseşte şi de ochii săi atunci cînd croieşte? * ALCIBIADE Ba da. iar necunoscîndu-l nu am putea să ne îngrijim de noi. dacă nu ştim ce sîntem noi înşine? ALCIBIADE Cu neputinţă. ALCIBIADE E drept ce spui. dacă nam şti ce este un inel. ALCIBIADE Par să se deosebească. SOCRATE Dar atunci. în ce ne priveşte. iar cel ce a înscris acest îndemn pe frontispiciul templului de la Pytho era un om de rînd. SOCRATE Nu Socrate este cel ce vorbeşte? ALCIBIADE Desigur. SOCRATE Tocmai aceasta întrebam adineauri: dacă cel ce foloseşte şi ceea ce este folosit par să se deosebească întotdeauna. cizmarul croieşte ajutîndu-se de cuţit. fie că nu. n-am ajunge să ştim ce artă este făuritoare de inele cît mai bune. SOCRATE Le foloseşte aşadar şi pe ele? ALCIBIADE Da. Socrate.SOCRATE Tot aşa. Alcibiade. de multe ori am găsit că stă la îndemîna oricui.

ALCIBIADE Aşa e. SOCRATE într-adevăr. în sfîrşit. cred eu. ALCIBIADE S-ar părea că nu. SOCRATE în orice caz. adică întregul. demonstraţia mi se pare îndestulătoare! SOCRATE Pentru noi este suficientă. corpul sau. întrunirea lor. ALCIBIADE Despre ce anume este vorba? SOCRATE Despre ceea ce s-a spus adineauri cam tot în felul acesta: că mai întîi trebuie cercetat lucrul în el însuşi. ALCIBIADE Care anume? SOCRATE Sufletul. decît ca omul însuşi să nu fie nimic. SOCRATE Vasăzică. b ALCIBIADE Am admis. nu se foloseşte el de întregul său corp? ALCIBIADE Desigur. ALCIBIADE Ai dreptate. pe Zeus. şi tocmai el va fi fiind omul? ALCIBIADE S-ar putea. să rezulte cum că nu e altceva decît suflet. sau. lucrul acesta îl vom cunoaşte sigur abia cînd vom descoperi ceea ce acum am lă-d sat la o parte. SOCRATE Cîtuşi de puţin! într-adevăr. SOCRATE însă se foloseşte de corp altul decît su. omul este altceva decît propriul său corp? ALCIBIADE S-ar părea. SOCRATE Dar cel ce foloseşte şi lucrurile de care se foloseşte nu se deosebeau? ALCIBIADE Ba da. SOCRATE Dar oare însuşi corpul îşi comandă sieşi? ALCIBIADE Nicidecum. SOCRATE Atunci ce este omul? ALCIBIADE Nu ştiu să spun. ALCIBIADE Aşa e. chiar dacă nu este prea riguroasă. SOCRATE Diriguindu-l. dacă nu diriguieşte una din părţi.ALCIBIADE Da. întru totul. c SOCRATE întrucît însă omul nu este nici numai corp şi nici întrunire laolaltă. Acum însă.130 a fletul? ALCIBIADE Nu altul. spuneam că el este cel diriguit. SOCRATE Nu cumva întregul ce rezultă din întrunire diriguieşte corpul. ALCIBIADE Cum să nu! SOCRATE însă am admis tocmai că omul este cel ce comandă corpului. aşadar? ALCIBIADE Da. nu e cu putinţă în nici un chip ca diriguitor să fie întregul. SOCRATE Deci efectiv nu el ar fi ceea ce căutăm. cred că nimeni nu contestă încă un lucru. nu mai rămîne. SOCRATE E nevoie să ţi se dovedească mai limpede că omul este numai suflet? ALCIBIADE Ba. SOCRATE Cizmarul şi citharistul sînt deci altceva decît mîinile şi ochii cu care ei lucrează? ALCIBIADE Evident. fiindcă ar fi cerut o cercetare anevoioasă. SOCRATE Dar cel puţin ştii că este cel ce are în folosinţă corpul. dacă totuşi este ceva. ALCIBIADE Da. SOCRATE Şi omul. ALCIBIADE Ce lucru? e 294 PLATON ALCIBIADE 295 SOCRATE Că omul este una din acestea trei. desigur. în locul lucrului însuşi am cercetat ce este fiecare .

într-adevăr. cel ce îşi cultivă statornic corpul. ALCIBIADE De bună seamă. nici unul dintre cei pomeniţi nu este înţelept potrivit îndeletnicirii sale. ALCIBIADE întocmai. dacă cineva s-a îndrăgostit de corpul lui Alcibiade. SOCRATE Oare cel ce-ţi îndrăgeşte corpul nu se depărtează de el cînd nu mai e în floare? ALCIBIADE Se pare că da. ALCIBIADE Aşa s-ar părea. suflet de la suflet. adică sufletului tău. 131 SOCRATE Cel ce ia cunoştinţă. ci unul din bunurile lui Alcibiade. SOCRATE Vasăzică avem un bun temei să considerăm că amîndoi ne împărtăşim unul de la altul. ALCIBIADE Nimic. ALCIBIADE De bună seamă. sînt încă şi mai departe de cele proprii. SOCRATE Aşadar. ALCIBIADE Ai dreptate. SOCRATE însă cel ce-ţi îndrăgeşte sufletul nu se a îndepărtează de acesta atîta timp cît îl vede aspirînd spre mai bine. pe cît se pare. nu pe Alcibiade însuşi l-a îndrăgit. SOCRATE Aşadar. ALCIBIADE Şi eu cred că nu este. folosind cuvintele. însă nu pe sine însuşi. fo-losindu-se de cuvinte şi adresîndu-se nu chipului tău. în adevăr. SOCRATE Dar cel care are grijă de avuţii nu se îngrijeşte nici de sine însuşi. în măsura în care este gimnast. potrivit meşteşugurilor pe care le exercită. de ceva de-al lui se îngrijeşte. dar nu de sine însuşi. SOCRATE Cine te-a îndrăgit pe tine iubeşte însă sufletul tău? ALCIBIADE Rezultă cu necesitate din discuţia noastră. cel ce porunceşte: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!" — sufletul ne îndeamnă să ni-l cunoaştem. vasăzică. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Dar tocmai aceasta era ceea ce îţi spu. ALCIBIADE Aceasta este şi părerea mea. ci. ci se află încă şi mai departe de ele. cum s-ar părea. ALCIBIADE Cum e şi firesc! ALCIBIADE 297 . încă o dată.e neam înainte: că Socrate îi grăieşte lui Alcibiade. va trebui să recunoaştem că nimic nu este mai presus în noi înşine decît sufletul. Aceştia nici măcar cele ce le aparţin nu şi le cunosc. SOCRATE Dar tocmai de aceea sînt considerate aceste îndeletniciri a fi de rînd şi nevrednice să fie deprinse de omul superior. dacă înţelepciunea stă în a te cunoaşte pe tine însuţi. medicul nu se cunoaşte pe sine în măsura în care este medic. SOCRATE Aşadar. ALCIBIADE Ai dreptate. SOCRATE Vasăzică. şi poate că aceasta este de ajuns. SOCRATE Iar plugarii şi ceilalţi meşteşugari mai au mult pînă să ajungă a se cunoaşte pe ei înşişi. nici de cele ale sale. ci lui Alcibiade însuşi. ALCIBIADE Se poate. agonisitorul de bogăţii nu-şi mai vede nici măcar de cele ale sale. ALCIBIADE Aşa se pare. şi tot astfel nici gimnastul.element în parte. SOCRATE Astfel. 296 PLATON b ei cunosc cele corporale şi care slujesc la îngrijirea corpului. desigur. de ceva de ordin corporal a cunoscut ceva de-al său. c ALCIBIADE Aceasta este şi părerea mea. ALCIBIADE E adevărat.

în fapt. ALCIBIADE Ce vrei să spui? SOCRATE Ia gîndeşte-te şi tu. dacă s-ar privi. în numele zeilor. Socrate. afară doar dacă nu ne adresăm văzului. ALCIBIADE Aşa este. SOCRATE îmi spuneai că ţi-am luat-o numai cu puţin înainte cînd m-am adresat ţie. ALCIBIADE Aşa era. pe cînd toţi ceilalţi erau iubitorii unor bunuri de-ale tale. avînd antidotul cu tine. fiul lui Cleinias. într-adevăr. ALCIBIADE Şi bine faci. Căci lucrul de care efectiv mă tem cel mai mult este ca nu cumva devenind prieten al poporului să te laşi smintit de el. mulţi atenieni. SOCRATE Iar după aceea am convenit că sufletul trebuie să ni-l îngrijim şi că la acesta trebuie să luăm aminte. în afară de unul singur. ALCIBIADE Ce măsură? 2 Homer. Ce e drept. din teama ca nu cumva să ne înşelăm şi. învaţă cele ce se cuvin învăţate şi fără de care să nu purcezi în viaţa politică. ne vom cunoaşte pe noi înşine. SOCRATE Prin urmare. norocosule. şi nu de rînd. fiul lui Sophroniscos şi al Phainaretei. vrednic la rîndu-i de a fi iubit — iar acela este Socrate. ALCIBIADE Mă voi strădui. 298 PLATON SOCRATE Pregăteşte-te mai întîi. că dacă-l vom cunoaşte. nu de noi înşine. So-crate. Iliada. îndemnîndu-l: „Pri-veşte-te pe tine însuţi!" — cum am putea tălmăci un atare sfat? Oare nu în sensul ca ochiul să privească ALCIBIADE 299 spre acel lucru în care. iată cum se prezintă Iu. SOCRATE Dar în ce chip vom putea cunoaşte lucrul acesta cît mai lămurit? Se pare. Se prea poate ca să nu găsim multe pilde pentru ea. să fii ferit de vreun rău. oare să nu fi înţeles noi inscripţia aceea cu vorbe înţelepte de la Delfi. So-crate? SOCRATE îţi voi destăinui ce presupun eu că ne spune şi ne povăţuieşte această inscripţie. deoarece tu însuţi aveai de gînd să mă întîmpini. pe cînd tu abia începi să înfloreşti. este „frumos la înfăţişare neamul mîndrului Erechteu"2. eu sint cel ce nu se depărtează de tine. ci rămîne atunci cînd trupul tău conteneşte a mai înflori şi ceilalţi te-au părăsit. eu nu te voi părăsi. ia-ţi deci măsura de prevedere pe care ţi-o sugerez. întradevăr. au păţit aceasta înaintea ta. de care aminteam înainte? ALCIBIADE La ce te gîndeşti. SOCRATE Străduieşte-te deci să fii cît mai frumos. 132 a dacă nu te vei lăsa smintit de poporul atenienilor şi nu te vei strica. nu a existat şi nu există îndrăgostit de-al lui Alcibiade. dorînd să afli cum se face că numai eu nu mă îndepărtez de tine. II. ALCIBIADE Evident.e crurile în cazul tău: pe cît se pare. SOCRATE Grija corpurilor şi a bogăţiilor s-o lăsăm însă în seama altora. pentru ca. 547 sqq. ALCIBIADE întocmai. Dacă inscripţia ar grăi ochiului nostru ca unui om. dar însuşirile tale se scutură de floare. ALCIBIADE Neapărat. s-ar putea vedea pe sine însuşi? . ci să nu te depărtezi. Iar acum. caută să-mi desluşeşti însă în ce chip ne-am putea îngriji de noi înşine. SOCRATE La atîta măcar a ajuns discuţia noastră de mai înainte: căzusem întru cîtva de acord cu privire la ceea ce sîntem. ALCIBIADE Vorbele tale îmi par pline de miez. să avem grijă de altceva. dar se cuvine să-l priveşti în toată goliciunea lui. spunînd acestea. motivul este că eu singur eram iubitor al tău. fără a ne da seama. SOCRATE Ei bine.SOCRATE Iată.

dacă sufletul vrea să se cunoască pe sine. aşadar. . tot astfel şi Zeul este mai curat şi mai strălucitor decît tot ce-i mai bun în sufletul nostru? ALCIBIADE Aşa s-ar părea. SOCRATE în alt ochi. SOCRATE în schimb. pe care o numim „pupilă". nu-i aşa? ALCIBIADE Aşa este. ţi se va fi părînd cu neputinţă să cunoaştem cele proprii. nu se va vedea pe sine însuşi. ALCIBIADE E adevărat ce spui. ALCIBIADE Este evident. şi aţin-tindu-se în ce are acesta mai bun şi îl ajută să vadă — iată cum se poate vedea ochiul pe sine însuşi. SOCRATE Dar atunci. spre a se vedea pe sine însuşi. aşadar. aşa cum oglinzile sînt mai limpezi ca răsfrîngerea din adîncul ochiului. către ochi se cade să privească ochiul şi către acel loc al său propriu în care este sădită virtutea ochiului. SOCRATE Ai înţeles. mai putem oare cunoaşte cele ce ţin de noi. şi nu mai cu seamă către acea aşezare a sa unde este sădită virtutea sufletului. Socrate? SOCRATE De bună seamă că şi ţie îţi pare cu neputinţă ca. întru a sufletului virtute. Dar ochiul prin mijlocirea căruia vedem nu cuprînde el însuşi ceva asemănător? ALCIBIADE Ba da.]3 SOCRATE Am admis. SOCRATE Dar dacă ar privi către o alta din părţile omului sau spre vreun alt lucru. înţelepciunea. că a te cunoaşte pe tine însuţi înseamnă înţelepciune? ALCIBIADE întru totul. ALCIBIADE într-adevăr. SOCRATE Să reflectăm însă: încotro trebuie să e privim spre a ne privi privirea şi pe noi înşine? ALCIBIADE Evident. nu către acela cu care se potriveşte a fi asemenea. oare nu către suflet se cade a privi. ALCIBIADE Pe Zeus. ALCIBIADE E adevărat. că înfăţişarea celui ce priveşte ochiul răsare în privirea opusă precum 133 a într-o oglindă. necunoscîndu-l pe Alcibiade. iar acel ce priveşte şi cunoaşte tot ce e divin într-însa — Zeul lăuntric şi cugetarea — se va cunoaşte astfel şi pe sine însuşi în cel mai înalt grad posibil. că trebuie să privim înspre oglindă sau vreun alt obiect de acelaşi fel. SOCRATE Aşadar. cît şi cele bune? ALCIBIADE Cum s-ar putea. vom avea parte de cea mai aleasă oglindă a rosturilor omeneşti. Socrate. tot aşa. se aseamănă cu ceva divin. privindu-se. ca fiind modelul în mic al privitorului. mai curate şi mai strălucitoare. iar astfel ne vom vedea şi ne vom cunoaşte cît mai bine pe noi înşine. SOCRATE Această parte a sufletului. virtute care nu-i alta decît vederea. Socrate! 300 PLATON ALCIBIADE 301 [SOCRATE Dar ce poate fi mai divin în suflet decît aşezarea cunoaşterii şi cugetării? ALCIBIADE Nimic nu poate fi. ALCIBIADE Este vădit. cineva să ştie că cele ale lui Alcibiade sînt tocmai ale acestuia. dacă pe noi înşine nu ne cunoaştem şi dacă sîntem lipsiţi de înţelepciune. atît cele rele. iubite Alcibiade. Socrate.ALCIBIADE Este vădit. SOCRATE Aşa este. e într-adevăr cu neputinţă! SOCRATE Atunci. aşadar. dacă nu ne cunoaştem pe noi înşine? Pasaj interpolat din Pregătirea evanghelică a lui Eusebiu. b SOCRATE Aşadar. SOCRATE Oare nu pentru că. precum şi către tot ce se potriveşte a fi asemenea lui? ALCIBIADE Aceasta e şi părerea mea. aşadar. aţintindu-ne spre Zeu.

precum şi de treburile cetăţii. ALCIBIADE Este evident. S-ar părea. cum ar fi cu putinţă? SOCRATE Dar dacă nu cunoaştem nici ce-i al nostru. ALCIBIADE Ai dreptate. ALCIBIADE Nu încape discuţie. SOCRATE Dar neştiutorul. nu dreptul de a lucra după bunul plac trebuie să le cauţi. nu va cunoaşte nici rosturile cetăţilor. atît în viaţa particulară cît şi în viaţa publică? ALCIBIADE Cum să nu. ALCIBIADE Aşa reiese. ALCIBIADE într-adevăr. cu atît mai puţin vom cunoaşte ceea ce ţine de ce este de-al nostru.ALCIBIADE într-adevăr. nu îngăduinţa. a celor e ale tale şi a tot ce ţine de ale tale — cade în seama uneia şi aceleiaşi arte. ALCIBIADE Este evident. ALCIBIADE Cum altfel? SOCRATE Dar ar putea cineva să insufle ceea ce lui însuşi îi lipseşte? ALCIBIADE Chiar. SOCRATE Aşadar. ALCIBIADE Se poate. SOCRATE Greşind însă. aşadar. ci numai virtutea să nu lipsească. sînt nefericiţi. nu de corăbii şi arsenale. ALCIBIADE Neapărat. nu de ziduri. 302 PLATON ALCIBIADE 303 SOCRATE Prin urmare nu poate fi fericit cineva decît dacă este chibzuit şi bun. sau cele ce revin celor proprii. SOCRATE Oamenii răi. ALCIBIADE Sigur că nu. SOCRATE Aşadar. SOCRATE Dar dacă nu cunoaşte pe cele ale altora. ci dreptatea şi înţelepciunea. nici de popor numeros şi pămîn-turi întinse e nevoie pentru propăşirea cetăţilor. SOCRATE Potrivit însă celor spuse. că înţelegerea tuturor acestora — a ta însuţi. doritor să dispună şi să se îngrijească nu numai de sine însuşi şi de treburile sale particulare. dar şi de cetate. nu va cădea în greşeală? ALCIBIADE De bună seamă. ALCIBIADE Chiar aşa este. cum ar putea? SOCRATE Se cade aşadar ca mai întîi virtutea s-o dobîndeşti tu însuţi. Alcibiade. SOCRATE Dar nici un administrator. SOCRATE Dacă vrei cu adevărat să te ocupi bine c şi frumos de treburile statului. SOCRATE Aşadar. b ALCIBIADE Nu poate. dar îşi cunosc cele proprii. ne-am cam pripit adineauri cînd am admis că există oameni care pe sine înşişi nu se cunosc. nu se va purta el rău. . cel ce nu-şi cunoaşte cele proprii n-ar putea cunoaşte nici pe cele ale altora. ALCIBIADE într-adevăr. nu va şti. sau s-o dobîndească oricine altul. ALCIBIADE Sigur că nu. îngrijeştete să insufli virtute cetăţenilor. scapă numai cel cuminte. 134 a SOCRATE Şi el singur nu va şti ce face. SOCRATE Dar aceia cu care el se poartă aşa? ALCIBIADE Şi aceia. SOCRATE Iar purtîndu-se rău. SOCRATE Prin urmare. omul care a strîns bogăţii nu scapă nici el de nenorocire. SOCRATE Un atare bărbat n-ar putea fi deci un om politic. în adevăr. pentru tine şi pentru cetate. nu va fi nefericit? ALCIBIADE Nu încape vorbă.

SOCRATE Iar dacă veţi lucra astfel. nu sînt sortiţi să facă răul? ALCIBIADE Neapărat. care va fi urmarea? Nu se înţelege de la sine că îşi va distruge astfel trupul? ALCIBIADE Ai dreptate. ALCIBIADE Este vădit. decît să conducă el însuşi. SOCRATE Dar ceea ce este mai bun nu e oare şi mai frumos? ALCIBIADE Ba da. E mai bine doar! ALCIBIADE Da. SOCRATE Veţi lucra. oricîte b răspunderi sau puteri ar avea cei lipsiţi de virtute. pentru tine sau pentru cetate. cum spuneam înainte. ce e firesc să i se întîmple — fie că e vorba de un ins. SOCRATE Ci. aceluia care are puterea să facă orice. dacă nu e înzestrat cu virtute. ci şi pentru un om în toată firea să se lase condus de către cel mai bun decît dînsul. s-ar prăpădi cu toţii. în chip potrivnic. nu puterea tiranică trebuie s-o cauţi. ALCIBIADE Şi vei fi un chezaş vrednic de toată încrederea! SOCRATE Mergînd însă pe calea nedreptăţii şi avînd ochiul aţintit la ceea ce n-are parte de Zeu şi lumină. iubite Alcibiade. pe placul Zeului. . precum şi tot binele vostru. după bunul lui plac. SOCRATE Prin urmare. tiranizîn-du-se pe sine şi nelăsîndu-se domolit. SOCRATE Căci lipsa de virtute se potriveşte unui sclav. veţi lucra. cum e drept şi prielnic. îţi dai seama ce s-ar întîmpla cu el şi cu tovarăşii săi de călătorie? ALCIBIADE îmi dau seama. 304 PLATON ALCIBIADE 305 SOCRATE Deci tot aşa. vă veţi zări şi cunoaşte pe voi înşivă. dacă un bolnav ar avea îngăduinţa să facă orice îi trece prin 135 a cap. ALCIBIADE E şi firesc. veţi lucra. ALCIBIADE Aşa s-ar părea. aşadar. cum e şi firesc. ALCIBIADE Este evident. ci virtutea. privind într-acolo. ALCIBIADE Aşa este. şi tu şi oraşul. totodată. ALCIBIADE E adevărat ce spui. veţi lucra cu ochiul aţintit la tot ce este divin şi plin de lumină. minte însă neavînd. urmînd în faptele voastre calea dreptăţii şi înţelepciunii. voiesc a mă e pune chezaş că veţi fi fericiţi. SOCRATE E mai bine. SOCRATE Iar virtutea este pe potriva omului liber. ALCIBIADE Aşa este. aşadar. ALCIBIADE Da. iar pe voi înşivă nu vă veţi cunoaşte. ori de o cetate întreagă? Spre pildă. SOCRATE Dar. fără să aibă vreo pricepere medicală. nu numai pentru un copil. nobile Alcibiade. SOCRATE Şi. în sînul unui stat. ALCIBIADE Evident. SOCRATE Dar dacă un om lipsit de priceperea şi virtutea cîrmaciului ar avea îngăduinţa să facă tot ce crede de cuviinţă pe bordul unei corăbii. dacă vreţi să aveţi parte de fericire.d SOCRATE în adevăr. SOCRATE Iar ceea ce are parte de mai multă frumuseţe nu trebuie pus mai presus? c ALCIBIADE Cum să nu? SOCRATE Atunci se cuvine ca omul supus răului să fie sclav.

ION Cu voia zeului aşa va fi. iar tu pe al meu. în ce mă priveşte. SOCRATE Aş vrea să te văd stăruind. dar totodată vă sileşte să vă îndeletniciţi cu mulţi poeţi şi buni. Ion! De unde ai sosit acum la noi? De-acasă. de sclavia aceea josnică? ALCIBIADE Hotărit. Socrate? SOCRATE în felul acesta: de va fi vrerea Zeului. pentru arta voastră. nu. Socrate. faţă cu un bărbat atît de falnic? ALCIBIADE Ştiu. c care e cel mai bun şi mai zeiesc. adesea v-am invidiat pe voi. SOCRATE Crede-mă. cei care am luat primele premii. iubirea mea nu se va deosebi cu nimic de cea a berzei. stră. nu va fi chip să mă dezlipesc de tine. aşa cum un pedagog îşi supraveghează copilul. prietene. nici vreun altul dintre rapsozii de odinioară nu s-a priceput să dea glas. toate-acestea sînt lucruri demne de invidiat. . nici Stesimbro-tos din Tasos. parte la întrecere? Şi ce ai reuşit să faci? ION Noi am fost. o stare căreia nici nu-i vom spune pe nume. de vreme ce. nici Glaucon. Socrate! SOCRATE Dar îţi dai tu seama de starea în care te afli acum? — Este ea demnă de un om liber. începînd de astăzi. ALCIBIADE Dar chiar aşa este. ION Ai dreptate. ci şi gîndul. Şi nu e cu putinţă să facă bine acest lucru dacă nu înţelege ce spune poetul. ai luat şi tu. pe unul ca şi pe celălalt. Dar pe deasupra mai spun că s-ar putea să ne schimbăm rolurile. vorbind despre Homer. căci tocmai aceasta e menirea rapsodului: să-i tălmăcească gîndul.d dania mea s-a îndreptat îndeosebi asupra acestei părţi a artei mele şi cred că nu e om pe lume care să spună despre Homer lucruri mai frumoase decît mine. iar cel însoţit ca un copil vei fi tu. Socrate. Da. SOCRATE Dacă este aşa. voi primi apoi de la ea alinare. şi să-i cunoaşteţi bine nu numai versurile. ALCIBIADE Dar cum se cuvine. sau nu? ALCIBIADE Cred că îmi dau seama cît se poate de bine. mă prînde însă o teamă grozavă — nu din neîncredere în firea ta. ci văzînd puterea Cetăţii — ca nu cumva să nu ne biruiască ea. Socrate. din Efes? ION O. în numele nostru. alesul meu prieten. spune-mi. Socrate. SOCRATE Ştii tu însă în ce chip vei scăpa de starea în care te găseşti. insuflîndu-ţi o iubire înaripată. ION ION 307 SOCRATE ION 530 a SOCRATE Bun venit. iar din această clipă voi începe să mă îngrijesc de rostul dreptăţii. SOCRATE N-ai vorbit cum se cuvine. atîtor gînduri frumoase ca mine. Ion. b SOCRATE Mă bucur. rapsozii. Este doar sigur că nimeni nar putea ajunge rapsod fără să înţeleagă spusele poetului. SOCRATE Şi. eu luînd rolul tău.SOCRATE Nu se cuvine aşadar să fugim. ALCIBIADE Asta şi spun. şi cu Homer îndeosebi. ci voi fi însoţitorul tău. ca de altfel şi întreceri în toate celelalte arte ale Muzelor. de la sărbătorile lui Asclepios. Acum vezi să biruim şi la Pa-natenee. de la Epidaur. Căci vrednic de invidie e faptul că ea vă cere să purtaţi veşminte pline de podoabă. SOCRATE închină cei din Epidaur zeului şi o întrecere intre rapsozi? ION De bună seamă. Nici Metrodor din Lampsacos. Socrate. SOCRATE în ce chip? ALCIBIADE De vei vrea tu. Alcibiade.

legăturile dintre zei şi dintre zei şi oameni. sau altul? ION Acelaşi. dintre mai mulţi care discută matematică. şi Homer şi Hesiod. sau altul? ION Tot acela. oare pe acesION 309 ta cine îl va recunoaşte: tot cel care îşi dă seama că unul nu prea vorbeşte bine. Şi cred că e de-ajuns. SOCRATE Cine? Cel care îşi dă seama că ceilalţi vorbesc prost. ION Aşa e. unul vorbeşte foarte bine. SOCRATE Există oare ceva despre care Homer şi Hesiod să fi spus acelaşi lucru? ION Eu uriul zic că da şi încă multe. SOCRATE Cum anume? Mai prost? ION Mult mai prost. Socrate. lumea lui Hades. avînd o iscusinţă anume sau nu —. pe ale lui Homer sau Hesiod? ION Pe-ale amîndurora deopotrivă. SOCRATE Şi nu-i acesta cel care stăpîneşte aritmetica? ION Ba da. SOCRATE Şi-acesta cine este? Ce nume poartă el? ION Acela de medic. cinstită faţă. SOCRATE Dar ceilalţi poeţi? Nu au înfăţişat ei oare aceleaşi lucruri? ION Ba da.b zicerii vorbesc de pildă amîndoi. Ion. SOCRATE Am să-mi fac timp să te ascult cu alt prilej. sigur că da. dar altfel decît Homer. nu te-ai pricepe să faci la fel şi cu cele în care ei se contrazic? ION Fireşte. nici pentru ceilalţi poeţi? Vorbeşte cumva Homer despre alte lucruri decît toţi ceilalţi poeţi? N-a înfăţişat el mai ales războiul.SOCRATE Mă bucur de ce aflu. fiind de acord sau nu. cu cîtă măiestrie l-am împodobit pe Homer: cred că sînt vrednic de cununa de aur a homerizilor. fără îndoială. Socrate. atunci cînd. atunci desigur n-o să-ţi pară rău să mi le faci şi mie cunoscute. legăturile dintre oameni — fie ei buni sau răi. fii sigur. dintre mai mulţi care vorbesc despre mîncărurile bune sănătăţii şi ce însuşiri au ele. Socrate. Acum însă răspunde-mi doar atît: pri. SOCRATE Iar Homer mai bine. SOCRATE Dar cînd se deosebesc? Despre arta pre. cei doi poeţi: tu sau un bun prezicător? ION Un prezicător. SOCRATE Şi-atunci? Cine ar fi mai priceput să tălmăcească ce spun despre arta prezicerii. fără îndoială. ION Chiar că merită să asculţi. 308 PLATON SOCRATE Iar dacă tu ai fi prezicător. se va găsi oare cineva care să-l recunoască? e ION Eu zic că da. Ion. fenomenele cereşti. pe Zeus! SOCRATE Aşadar. unul vorbeşte foarte bine. fiind în stare să tălmăceşti locurile în care ei spun acelaşi lucru. . dar nu şi pentru Hesiod. cînd spun aceleaşi lucruri. c SOCRATE Cum se face dar că eşti o autoritate pentru Homer. ale cui spuse ai şti să le tălmăceşti mai bine. nu? ION Mai bine. obîrşia zeilor şi a eroilor? Nu aces-d tea sînt temele pe care le-a cîntat poezia lui Homer? ION E adevărat. SOCRATE Dar atunci cînd.531 a ceperea ta se întinde numai asupra lui Homer. SOCRATE în asemenea cazuri. ori şi asupra lui Hesiod sau Archiloch? ION Numai şi numai asupra lui Homer. Socrate.

SOCRATE Nu-i nici o taină. şi pe bună dreptate. darmite să mai 310 PLATON spun vreun lucru vrednic de luare-aminte. SOCRATE Prin urmare. care e motivul pentru care eu. atunci cînd mai mulţi vorbesc despre aceleaşi lucruri. minunate prieten. cît şi pe cel 532 a care vorbeşte prost. Ion. fiul lui Aglaophon. e atît cît stă în putinţa unui om de rînd. nu? ION Desigur. SOCRATE Ai văzut tu însă pînă acum pe cineva în stare să arate cumva ce e bun şi ce e rău în pictura lui Polignot. pe de altă parte. de rînd şi la mintea oricui este ceea ce spunem. pus în faţa unor picturi de alţi autori. şi buni şi proşti. Aşa şi pentru întrebarea mea de acum. ci primul bine şi toţi ceilalţi mai prost? ION Aşa spun. dar cum îl pomeneşte cineva pe Homer. şi cei ale căror poeme le declamaţi. ce vreau să spun cu asta? ION Da. gîndeşte-te cît de simplu. atunci cînd se stă de vorbă despre vreun alt poet. în general. în poezia lor. SOCRATE Prin urmare. să răION 311 mînă gol de gînduri şi neînstare să spună nimic. fără să fie în stare 533 a să-i judece pe ceilalţi pictori? Un om care. să aţipească. şi anume că atunci cînd iei un meşteşug. Ion. nu sînt nici măcar atent. în timp ce eu mă mărginesc să spun doar adevărul. nu sînt în stare să particip cu ceva demn de discutat. SOCRATE Aş vrea să fiu cu adevărat un învăţat. de vreme ce îl recunoşti pe cel care vorbeşte bine. m-am şi trezit. în schimb de îndată ce i se cere să-şi dea . doar meşteşugul poeziei este unul. aici: e limpede pentru oricine că nu întemeindu-te pe meşteşug sau pe ştiinţă eşti tu în stare să vorbeşti despre Homer. prietene. rapsozii şi actorii. în întregimea lui. ba chiar c moţăi de-a binelea. oricare-ar fi. e limpede că nici pe cel care vorbeşte bine nu-l va recunoaşte — cel puţin cînd vorbesc despre acelaşi subiect. ION Şi-atunci. de vreme ce Ion însuşi recunoaşte că unul şi acelaşi om este în măsură să-i judece pe toţi aceia ce vorbesc despre aceleaşi lucruri şi că. căci tare-mi place să v-ascult pe voi. Socrate.SOCRATE Putem aşadar spune. că întotdeauna aceeaşi persoană va fi cea care. SOCRATE Prin urmare la amîndouă se pricepe unul şi acelaşi om? ION Da. modul de cercetare e mereu acelaşi. dar învăţaţi sînteţi de fapt doar voi. d SOCRATE Dar dacă avem în vedere orice altă artă în întregul ei. i-ai putea recunoaşte şi pe b cei care vorbesc mai prost. SOCRATE Iar tu afirmi că Homer şi ceilalţi poeţi — printre care Hesiod şi Archiloch — vorbesc despre aceleaşi lucruri. aceleaşi lucruri. nu rămîne oare valabil acelaşi mod de cercetare pentru fiecare? Vrei să afli. jur pe Zeus că da. va recunoaşte atît pe cel care vorbeşte bine. Iar dacă nu-l va recunoaşte pe cel care vorbeşte prost. ION Aşa e. cei învăţaţi. dacă vom spune că Ion se pricepe la fel de bine şi la Homer şi la ceilalţi poeţi. ION Aşa se pare. Să luăm un exemplu: există un meşteşug al picturii în întregul lui? ION Da. aproape toţi poeţii spun. cu toată mintea acolo şi avînd de spus belşug de lucruri. nu vom cădea în greşeală. Socrate. Căci dacă te-ai întemeia pe meşteşug ai fi în stare să vorbeşti şi despre ceilalţi poeţi. nu-i aşa? ION Da. SOCRATE Există şi au existat mulţi pictori. dar nu deopotrivă de bine. cum zici tu.

ci fiind pătrunşi şi de harul divin. fiul lui Metion. rapsodul din Itaca. Iar divinitatea le ia poeţilor mintea. înaripată şi sacră. după propria lor mărturie. Ion. ceea ce nu mi se întîmplă în cazul altor poeţi. iar înaintea unor statui făcute de alţi sculptori să fie descumpănit sau adormit. poetul e o făptură uşoară. se petrece acelaşi lucru. nici un om n-are puterea să creeze poezie sau să dea glas. dar unul singur. atîtea lucruri frumoase despre faptele de care se ocupă (cum spui şi tu despre Homer). ci le transmite şi lor puterea de a săvârşi acelaşi lucru. părăsit de judecată. altul iambi. altul encomii. îmi este însă limpede că în privinţa lui Homer vorbesc. altul poeme epice. dat fiind că nu prin puterea unui meşteşug spun ei. scot miere şi lapte din rîuri. şi mă aflu pe cale să-ţi dezvălui ce mi se pare că poate să însemne. dar care să rămînă încurcat în faţa lui Ion din Efes. într-adevăr.b peus. dar despre unul singur). lor şi prezicătorilor şi proroci-lor. lipsiţi cum sînt de mintea lor. alcătuindu-se astfel un şir în care fiecare depinde de un altul. cînd sînt în stăpînirea lui. într-a-devăr. la fel stau lucrurile şi cu bunii poeţi lirici: la fel 534 a cum cei cuprinşi de frenezia coribantică nu sînt. sau a lui Epeios. dacă s-ar pricepe datorită meşteşugului la un singur lucru. ION Nimic de zis. ci o pu. neînstare să lămurească ce e bun şi ce e rău în felul lui de-a recita. fiecare c dintre ei este în măsură să creeze poezie frumoasă numai în genul către care i-a dat Muza avînt: unul ditirambi. să ne dăm seama că nu a ei. de cum se cufundă în armonie şi în ritm. iar prin mijlocirea acestora harul divin pătrunde şi în alţii. ei sînt cuprinşi de avînt bahic şi. SOCRATE Dar în sculptură? Ai văzut oare pe cineva priceput să lămurească ce este izbutit în opera lui Dedal. incît uneori 312 PLATON ION 313 ajunge să se formeze un şir foarte lung de inele de e fier prinse unul de altul şi a căror putere depinde. ci. toţi cei buni. nu însă şi cînd se află în minţile lor — cu sufletul poeţilor lirici.c ris. ascultîndu-i. iar cei mai mulţi piatră de Heracleea. a cîntării însoţite de cithară sau a recitării rapsodice n-ai văzut om în stare să-l judece cu pricepere pe Olympos. ci o putere divină: altfel. să fie atent şi să aibă de spus o mulţime de lucruri? ION Pe Zeus.părerea despre Polignot (sau despre oricare alt pictor vrei. Muza îi umple ea însăşi pe cîte unii de har divin. în stare să creeze ceva doar după ce-l pătrunde harul divin şi îşi iese din sine. cum spuneam mai înainte. Tot astfel. fără un cuvînt de spus? ION Nu. plutind şi ei la fel în zbor? Şi e adevărat ce spun. sau a oricărui alt sculptor. Socrate. într-adevăr. să se trezească. Darul acesta al tău de a vorbi frumos despre Homer este. Aşadar. Căci nu meşteşugul le călăuzeşte spusele. s-ar pricepe şi la toate celelalte. dau glas tuturor acestor frumoase poeme. pentru toate. în vers. ori pe Orfeu. tot aşa nici poeţii lirici nu sînt în minţile lor cînd alcătuiesc frumoasele lor cînturi. piatra aceasta nu numai că atrage inelele de fier. stăpîniţi de el — asemenea bacantelor care. Vezi totuşi ce poate să însemne asta. fiul lui Pano. n-am văzut nici unul ca acesta. nu ne spun oare poeţii că îşi sorb cîntările din unda izvoarelor de miere care curg în anume grădini b şi vîlcele ale Muzelor şi ni le aduc nouă întocmai ca albinele. ori pe Phemios. Cît îşi păstrează judecata. cînd dansează. lucru recunoscut de toată lumea.d tere divină care te pune în mişcare. altul versuri pentru panto-mime. SOCRATE Chiar văd. şi îi foloseşte ca pe nişte slujitori ai ei tocmai pentru ca noi. de puterea pietrei cu pricina. ori pe Thamy. unei preziceri. SOCRATE De altfel sînt convins că nici în privinţa cîntatului la flaut sau la cithară. nu. nu în virtutea unui meşteşug poeţii epici. în minţile lor. în rest însă. nu un meşteşug. adică de a atrage la rîndul lor alte inele. hotărît lucru. ci printr-un har divin. sînt cei care spun . sau a lui Teodor din Samos. pe Zeus. fiecare nu este decît un neputincios. mai bine decît orişicine şi sînt plin de idei. o putere ca aceea a pietrei pe care Euripide o numeşte de Magnesia. în creaţia lor poetică.

cred că ai. se alcătuieşte un lanţ foarte lung. de maeştri şi de submaeştri de cor prinşi pieziş de inelele care atîrnă de Muză. întocmai asta. care în afară de peanul pe care îl cîntă cu toţii. este ţinut în puterea ei. îmi ating sufletul. ori e cuprins de spaimă în mijlocul a peste douăzeci de mii de oameni prietenoşi dintre care nici unul nu-l despoaie de veşminte şi nu-i face vreun rău? ION Nu. SOCRATE Dar ştii că şi în cea mai mare parte dintre spectatori stîrniţi aceleaşi simţăminte? e ION Ştiu prea bine. sau îţi ieşi din tine. nu tălmăciţi la rîndul vostru spusele poeţilor? ION Şi asta e adevărat. ci că cea care vorbeşte. ca să spun drept nu putem deloc spune aşa. ori în altă parte. fără putinţă de îndoială. după vers? ION Ce dovadă limpede îmi dai. Socrate! Am să-ţi răspund într-adevăr fără a-ţi tăinui nimic: eu unul ori de cîte ori recit ceva care stîrneşte mila. adică de . pe Zeus: vorbele tale. altul de alta. cînd este însă ceva groaznic sau tulburător mi se face părul măciucă de groază şi mi se zbate inima în piept. Ion? Putem noi spune că e în toată mintea lui acela care. răspunzîndu-mi fără ascunziş la întrebare: atunci cînd îţi uluieşti spectatorii recitind frumos 314 PLATON versuri de epopee şi îl cînţi fie pe Odiseu. ori în Itaca. este divinitatea însăşi. a lui Priam. şi sînt încredinţat că printr-un har divin. cutare poet se află legat de-o anumită Muză. Dovada cea mai bună că nu greşesc este Tynnichos din Chalcis. stăpîniţi fiecare de către cel care îl are sub stăpînire. SOCRATE Bine. glăsuind prin mijlocirea lor. mi se umplu ochii de lacrimi. nici ale oamenilor. eu sînt cel care voi plînge după banii pierduţi. trecîndu-şi puterea într-un şir în care fiecare atîrnă de altul. că poemele acestea e atît de frumoase nu sînt nici omeneşti. dacă-i aşa mai spune-mi încă un b lucru. Ion. a Hecubei. b căci. ori la Troia. în tot ce spun. ca şi pe mine. Şi astfel. ci divine şi ale zeilor. SOCRATE Dar voi. poate cel mai frumos dintre toate poemele melice şi care. ceea ce e cam acelaşi lucru. tălmacii zeilor. Socrate. deşi nu şi-a pierdut nimic din ce-i pe el. li se dezvăluie peţitorilor şi îşi deşartă la picioare tolba de săgeţi. rapsozii. cum plîng. Socrate. eu sînt cel care voi rîde luîndu-mi plata. am sau nu dreptate? ION Da. rapsodul şi interpretul. împodobit cu straie pline de culori şi cununi de aur. din înaltul estradei. poeţii buni sînt pentru noi. dar dacă îi fac cumva să rîdă. fie cîte ceva din jalea Andromacăi. iar noi spunem că „este stăpînit". Asta pentru că trebuie să fiu foarte atent la ei: dacă reuşesc să-i fac să verse lacrimi. 535 a Ce crezi. d SOCRATE Prin urmare. spusele mele. Aici mai mult decît în orice alt exemplu îmi pare mie că divinitatea ne arată. iar sufletului tău pătruns de har divin îi pare că se află chiar în faţa întîmplărilor c de tine povestite. Tocmai pentru a ne dovedi acest lucru a făcut zeul ca poetul cel mai nevrednic să dea glas poemului celui mai frumos. pe cînd prima verigă este poetul însuşi. iar că poeţii nu sînt nimic altceva decît tălmacii zeilor. căci îi văd de fiecare dată. SOCRATE Şi-atunci n-am putea spune că sînteţi interpreţii interpreţilor? ION Ba da. 536 a Iar prin toţi aceştia divinitatea atrage sufletele oamenilor ori încotro vrea. de horeuţi. într-adevăr. eşti oare atunci în toată firea ta. cum îşi aţintesc crîncen ochii şi cum îi zguduie. Şi aici. ca în cazul pietrei. cum spune el însuşi. De aceste prime verigi. nu ştiu cum se face. stă şi plînge în zi de sacrificii şi de sărbătoare.lucruri de atîta preţ. n-a mai compus niciodată vreun poem vrednic de amintirea cuiva. pe Zeus. fie pe Ahile năpustindu-se asupra lui Hector. cum se repede în prag. SOCRATE îţi dai seama că tocmai spectatorul acesta este ultima dintre verigile despre care spuneam eu ION 315 că-şi iau puterea una de la alta sub înriurirea pietrei de Heracleea? Iar veriga de mijloc eşti tu. nu e nimic altceva decît „o făptuire a Muzelor".

Socrate. să ştii bine. dar m-aş mira să fii atît de priceput încît să mă convingi că. adormi şi nu găseşti nimic de spus. nici ştiinţei tale. iar cînd e vorba de alţii. Socrate. se află legaţi alţii. spuse de Homer şi la care eu nu mă pricep? 537 a SOCRATE Oare nu vorbeşte el în numeroase locuri şi pe larg despre meşteşuguri? De pildă. ION Nu. dar cată să nu dai de piatră. Căci tu nu spui despre Homer -ceea ce spui nici datorită meşteşugului. eşti în largul tău cînd cineva aminteşte de Homer. e . tot astfel şi tu. ION 317 teste cu pricepere sau nu aceste versuri. ION Spune Homer: Pleacă-te-n partea cea stingă puţin şi asmute. sînt pradă unei stăpîniri şi unei nebunii. despre cel de a mîna caii — dacă o să-mi amintesc versurile.1 SOCRATE Atît ajunge. la rîndul lor. ori dintr-o altă pricină? ION Pentru că-i meşteşugul lui şi nu altminteri. dar nu mai e înainte de a-mi răspunde la această întrebare: dintre toate cîte le spune Homer. atunci cînd îl slăvesc pe Homer. în schimb de cum auzi pe cineva cîntînd ceva din poetul acesta. Ion.a şugurile: cunoştinţele pe care ni le dă unul dintre ele nu le vom dobîndi de la un altul? Dar mai întîi răs-punde-mi la altă întrebare: recunoşti că un meşteşug se deosebeşte de altul? ION Da. dar pe cei mai mulţi Homer îi are şi îi ţine în puterea lui. -mboldeşte Calul din dreapta mereu. am să ţi le spun. SOCRATE Chiar şi vreau să te ascult. După cum cei pradă delirului coribantic nu simt cu ascuţime decît acel unic cînt care este al zeului de care sînt ei stăpîniţi. Iată deci. căci eu le ţin minte. te afli în largul tău. Şi-acuma. SOCRATE Aşadar fiecărui meşteşug îi este dat de la divinitate să poată cuprînde cunoaşterea unei activităţi anume. sînt pătrunşi de harul divin: unii sînt legaţi de Orfeu. ION Şi cam ce fel de lucruri să fie acelea. cine crezi că poate să-şi dea seama cel mai bine dacă Homer ros1 Homer. cu prilejul întrecerii de cai în cinstea lui Patroclu. alţii de Musaios. cînd îl povăţuieşte să fie cu luare-amin-te cum coteşte carul la întors. eşti unul dintre cei ce se află în stăpînirea lui Homer. iată-te treaz pe dată. 333-337 (traducere de G. şi de cîte ori se cîntă versuri ale unui alt poet. sufletul îţi dănţuie şi ai lucruri c din belşug de spus. fiecare de un altul. cînd e vorba de Homer. 316 PLATON ION Nimic de zis. b Mină ştnghesuie atunci cu totul aproape de ţintă Calul din stingă. desigur. desigur. să pară că buciumul roatei strujite Stă să se-atingă de semn. XXIII. dacă m-ai asculta vorbind despre Homer. slăbeşte cu mînilefriul. dar te afli în încurcătură cînd este vorba despre ceilalţi. Ion. pricina pentru care. Murnu). şi pentru cîntul acesta găsesc din belşug mişcări de dans şi cuvinte. Şi cred că nici măcar ţie nu ţi-aş părea aşa. ci pradă harului şi stăpînirii divine. eşti priceput la vorbă. Ion. ca să-ţi răspund d la întrebare. şi. doar nu şi despre acele lucruri spuse de Homer la care se întîmplă ca tu să nu te pricepi. nu-i aşa? Doar nu vom învăţa şi de la medicină ceea ce ne-nvaţă meşteşugul cîrmuirii de corăbii. ION Ba despre toate. SOCRATE Oare pentru că acesta este meşteşugul său. SOCRATE Şi nu aşa stau lucrurile cu toate meşte. Tu. SOCRATE Recită-mi dar ce-i spune Nestor fiului său Antiloch. nu: faptul că nu meşteşugul. despre care vorbeşti tu bine? Căci de bună seamă nu chiar despre toate. Iliada. iar celelalte îi lasă nepăsători. ci harul divin face din tine un slăvitor atît de iscusit al lui Homer.poeţi. un medic c sau un conducător de care? ION Un conducător de care. SOCRATE Ei. ION Ba eu o să le spun.

iar altul. m-ai întreba: „Ei bine. ca să le dai cîte un nume fiecăruia? ION Da. atunci cînd unul dintre urmaşii lui Melampus. prezicătorul Theoclyme-nos. printre altele. şianume dacă socoteşti că lucrurile stau la fel cu toate meşteşugurile: 318 PLATON ION 319 unul anume dă neapărat cunoştinţe despre anumite lucruri. meşteşugul medicului sau cel al rapsodului? ION Cel al medicului. meşteşugul pescarului sau cel al rapsodului? ION Cel al pescarului. SOCRATE Dat fiind că tu nu eşti conducător de care. e limpede.SOCRATE Şi oare şi tu. de mîncat. SOCRATE Aşadar. te întemeiezi pe faptul că un meşteşug ne dă cunoaşterea unor anumite lucruri. SOCRATE Dar cînd Homer spune cum Hecamede. Socrate. Socrate. iar tu eşti în măsură să ştii despre ele acelaşi lucru ca şi mine. îi dă o băutură de leac lui Macaon rănit? Vorbele sînt cam acestea: Peste vinul de Pramnos ea rase brinză de capră Cu răzătoarea de bronz. cine nu stăpîneşte un anumit meşteşug nu va fi în stare să judece cu pricepere cele spuse sau înfăptuite pe temeiul acelui meşteşug? ION E adevărat ce spui. lingă el. hai. ION Da. de vreme ce prin amîndouă am putea cunoaşte aceleaşi lucruri? Astfel. cine să spunem că este mai în măsură să judece ce anume spun aceste versuri şi dacă spun bine sau nu. SOCRATE într-adevăr. de vreme ce găseşti la Homer lucruri a căror judecare îi revine fiecăruia e dintre meşteşugurile acestea. nu? ION Da. dacă ar fi vorba de cunoaşterea aceloraşi. iar altul. şi eu şi tu. aceleaşi mereu. dă cunoştinţe despre alte lucruri. ţiitoarea lui Nestor. 539 a . tu ori un conducător de care? ION Un conducător de care. sau alta. de bună seamă mi-ai răspunde că aceeaşi. Socrate. la rîndul tău. ION Aşa mi se pare. fiind altul. întrucît e altul. SOCRATE Şi-acuma dă-mi răspuns la ce eram pe 538 a cale să te-ntreb mai adineauri. Şi cînd te-aş întreba dacă acelaşi lucru ne face să ştim. ca şi mine. într-adevăr. stind prinsă de cornul de bou de la ţară d Merge şi peştii cei lacomi de carnea momelii ucide3. neapărat despre altele. aritmetica. le spune peţitorilor: Ce crunt blestem vă paşte. încearcă să găseşti şi în privinţa prezicătorului şi a meşteşugului său ce anume din poemele lui Homer revine priceperii lui să cîntărească dacă este bine sau rău" — gîndeşte-te cu cîtă uşurinţă şi cu cît adevăr îţi voi răspunde. cine va judeca mai bine dacă Homer vorbeşte cu pricepere sau nu. de pildă.2 Cine e în măsură să judece dacă Homer vorbeşte aici cu pricepere sau nu. SOCRATE Prin urmare. SOCRATE Gîndeşte-te acuma că. de ce am mai vorbi de două meşteşuguri deosebite. puse ceapă. de pildă. SOCRATE Iar meşteşugul rapsodului este altul de-cît cel al conducătorului de care? ION Da. a altora. SOCRATE Şi-atuncea. ION Da. SOCRATE Dar cînd spune Homer: Dînsa se dă în afund întocmai precum se dă plumbul Undiţei care. ci rapsod. privitor la versurile pe care mi le-ai recitat. eu ştiu că degetele acestea ale mele sînt cinci. aceeaşi disciplină. Homer vorbeşte adesea despre astfel de lucruri şi în Odiseea.

este căderea prezicătorului să le cerceteze şi să le judece. dintre ceilalţi oameni. fiind deosebit. SOCRATE Vrei să spui oare că rapsodul ştie mai bine ce vorbe trebuie rostite decît însuşi cel care cîr-muieşte pe mare o corabie bătută de furtună? ION Nu. XI. Socrate. Şi-acuma. se ivise-nainte un vultur 2 Idem. locuri potrivite priceperii rapsodului şi meşteşugului rapsodic. b mai mult sau mai puţin. Murnu). SOCRATE Cînd spui „cele de felul acesta" înţelegi. Soarele din slavă Se-ntunecă. Iliada. şi aici spune: Se pomeniră cu-o piază. El se zbătea încă viu şi tot se lupta între gheare Pină ce şarpele capul sucind înapoi înspre pieptul Pqjurei o mursecă la grumaz. clnd ei erau gata să treacă: Oastea din stingă tăind. desigur cîrmaciul e acela care ştie mai bine. într-adevăr. lacrimi curg pe faţă. De durere pătrunsă. rapsodul are precăde-rea şi să le cerceteze şi să le judece. Ion. prin fe-e Iul lor. după propria-ţi spusă. 200-207 (traducere de G. părţi care. 639-640. 5 Homer. 4 Homer. nu eşti tu acela care spune „toate". şi cîrmuitorul. ţin care de priceperea prezicătorului. Ion. ION Eu susţin că pe toate. Murnu). XII. rapsodul şi meşteşugul lui nu cuprînd toate cunoştinţele. d Pasărea dusă de vînt după-aceea cu ţipete zboară. Atunci însă. b dar adesea şi în Iliada. SOCRATE Atunci. la rîndul tău. SOCRATE Nu. supusul. -njiorătoare noapte Se-ntinde peste tot*. 35l-353 (traducere de G. 320 PLATON ION 321 c Sus zburător care-n gheare purta slngerat un balaur. Răsună vaiet. sclavul şi omul liber. XX. ca de pildă în „lupta de lingă ziduri". spunînd aşa. cît şi din Iliada. aşa cum eu ţiam ales. SOCRATE Şi n-ai recunoscut că. Socrate. Şi geme şi pridvorul şi ograda De umbrele ce năzuie spre bezna De întuneric. Odiseea. „în afară de cele ce ţin de celelalte meşteşuguri". SOCRATE Dreptate ai şi tu. de vreme ce meşteşugul tău nu dă orice cunoaştere. Ori eşti uituc pînă-ntr-atît? Şi totuşi nu s-ar potrivi tocmai unui rapsod să n-aibă ţinere de minte.5 Aş spune că părţile acestea şi cele de acelaşi fel. de căzu pe la mijlocul oastei. cunoaşterea a ceea ce e potrivit să vorbească bărbatul şi ce se cade să spună femeia. din acelea pe care. atît din Odiseea. hai şi tu. care de a medicului şi care de-a pescarului. tot astfel alege-mi şi tu. afară poate de cele de felul acesta. cuprînde alte cunoştinţe? ION Ba da. Ion — ca un mai bun cunoscător decît mine al operelor lui Homer —. pe care anume odă? ION Dă. cred eu. 540 a ION Dar ce anume am uitat acum? SOCRATE Nu-ţi aminteşti ce-ai afirmat: că meşteşugul rapsodului este deosebit de cel al conducătorului de care? ION Ba îmi amintesc. ION Ba pe toate. SOCRATE Şi cine ştie mai bine ce se cuvine să-i c spună unui bolnav cel care îl îndrumă: rapsodul sau medicul? . 3 Idem XXIV. 77-81. Socrate.Sărmanilor? Vă-mpresură-ntuneric Şi capul şi obrazul şi genunchii. Ea de la sine-l zvîrli. ION Şi ai avea dreptate.

SOCRATE Aşadar şi cine este bun strateg este totodată şi un bun rapsod? ION Asta nu mai cred că e adevărat. de ce oare. SOCRATE Oricum. după tine. rapsodul va şti. 541 a SOCRATE Cum? Spui că nu e nici o deosebire? Meşteşugul rapsodului şi cel al strategului sînt. în numele zeilor. Socrate. unul şi acelaşi. aş zice eu. SOCRATE Cum adică? Să fie oare meşteşugul rapsodului tot una cu al cîrmuitorului de oşti? ION Eu unul. se pricepe la aşa ceva. SOCRATE Prin urmare oricine este bun rapsod este şi bun strateg? ION Negreşit. Ion. dintre greci. socotind că vă sînteţi singuri de ajuns. ca şi armata ei. sau sînt două? ION Eu cred că unul singur. de asemenea. fiind în amîndouă cel mai bun dintre eleni — şi ca strateg şi ca rapsod —. aş şti ce se cuvine să spună un strateg. dar deloc de un strateg? ION Vezi tu. SOCRATE Atunci poate ştie ce se cuvine să spună un sclav? ION Da. 322 PLATON SOCRATE Poate pentru că eşti şi un cunoscător al strategiei. auzit-ai oare de Apollodoros din Cyzic? ION Care anume? . SOCRATE Şi cel mai bun strateg? ION Poţi să fii încredinţat. Socrate. cel puţin. d SOCRATE Atunci poate rapsodul ştie ce trebuie să spună un strateg atunci cînd îşi îndeamnă ostaşii? ION Da. rapsodul cel mai bun? ION Ba chiar cu mult. SOCRATE Desăvîrşitul meu Ion. şi n-are nevoie de nici un strateg. nu eşti tu oare. nu călăreţ? ION Da. caii buni de călărie? Călăreţ fiind. ceea ce e potrivit să spună un văcar atunci cînd caută să-şi potolească vitele întărîtate. ai admite că faci asta citharist fiind. căci doar am învăţat lucrurile-acestea din Homer! ION 323 SOCRATE Atunci. sau citharist?". oare ce mi-ai răspunde? ION Călăreţ fiind. SOCRATE Iar dacă. SOCRATE Şi-acum spune-mi. Socrate. de vreme ce cunoşti arta militară. Ion. rămîi de părerea că orice bun b rapsod este şi un bun strateg? ION întru totul. SOCRATE Aşa. Socrate. ai putea să deosebeşti care cai sînt buni de călărie şi e care nu. de ce cutreieri recitind cetăţile greceşti în loc să cîrmuieşti armate? îţi închipui cumva că grecii duc mare lipsă de un rapsod c încununat cu aur. Ion. SOCRATE Dar felul potrivit de a vorbi despre lucratul lînii cine-l ştie. ţesătoarea sau rapsodul? ION Ţesătoarea. cetatea noastră e cîrmuită de voi. ai şti să recunoşti pe cei ce cîntă bine la cithară. SOCRATE Iar tu. în fapt. Numai că de te-aş întreba: „Datorită cărui meşteşug recunoşti tu. de pildă. iar a voastră şi cea a lacedemonienilor nu m-ar alege ca strateg tocmai pe mine. dacă s-ar întîmpla să fii deopotrivă de priceput la călărie şi la cîntatul din cithară. sau poate ca un bun rapsod? ION Eu unul nu văd nici o deosebire. o ştii oare ca un cunoscător al strategiei. iar sclavul nu? ION Nu poate fi aşa. Ion.ION Nici de data asta nu rapsodul.

e beam noi. pînă acum nici nu aveam habar ce înseamnă un luptător complet. Criton? Pentru că erau doi. judecata mai frumoasă: că îl slăveşti pe Homer nu stăpînind un meşteşug. ca pîn-la urmă. SOCRATE Atunci să ai din partea noastră. cînd e vorba de luptă. Dionysodoros. reuşind să-mi scapi. efesienii. Cine era? SOCRATE Despre care întrebi. d străini şi ei. Ion. nu-l va alege ca strateg. ăştia sînt pe deplin pregătiţi pentru orice fel de lupei tă. că s-a împlinit binişor şi că are aproape statura lui Critobulos al nostru. dar s-au strămutat la Thurioi. CRITON Cel despre care-ţi vorbesc eu era aşezat în dreapta ta. prin har ceresc. ia parte de fiecare dată şi el. Atît doar că este mai subţirel. şi spui despre poet. cetatea noastră i-a înălţat pînă la rangul de strateg. Socrate. atunci n-ai nici o vină. nu le ţine piept nimeni — sînt neîntrecuţi 272 a în mînuirea armelor. Iar pe Phano-stenes din Andros şi pe Heracleides din Clazomenai. cu toată lunga mea stăruinţă. şi prin vigoarea lor şi. întocmai ca Proteu. tocmai pe Ion din Efes? Dar cum? Nu sînteţi voi. SOCRATE Euthydemos este cel despre care întrebi tu. Socrate. dacă e adevărat ce spui. l-au ales nu o dată ca strateg al lor. nici măcar nu vrei să-mi spui. la obîrşie atenieni? Stă cumva cetatea voastră mai prejos de alta? Cît despre ce vor. dacă îi va recunoaşte destoinicia. între voi se afla b un băieţandru. dimpotrivă. Aşadar hotărăşte-te cum vrei să treci în ochii noştri: vinovat sau inspirat de zei? ION Socrate. am izbutit totuşi să văd ceva şi mi s-a părut că omul cu care vorbeai era un străin. sucindu-te în fel şi chip. Dincotro vin? Şi care le e şti. 271 a Socrate? Era îngrămădită atîta lume în jurul vostru. pancratişti înnăscuţi. Cei doi despre care îţi vorbesc se deosebesc. Ei bine. atunci eşti vinovat. .c inţa? SOCRATE De obîrşie. mă amăgeşti: departe de a te ţine de cuvînt. care însă nu ştiau să se folosească decît de forţa trupului. precum şi pînă la celelalte dregătorii. cum am spus eu despre tine. doar ca să nu-mi arăţi cît eşti de priceput în ştiinţa ta despre Homer. fiind doar sub puterea lui Homer. dar dovedindu-se oameni destoinici. încît eu. Cît de326 PLATON EUTHYDEMOS 327 spre ştiinţa lor. Au fost alungaţi însă de acolo şi acum pot spune că sînt ani de cînd trăiesc prin partea locului. n-am fost în stare să desluşesc nimic. fiul lui Axiochos. 542 a dacă. Mi s-a părut. onorîndu-l. iei tot soiul de înfăţişări. pesemne. CRITON N-am auzit de nici unul. multe lucruri frumoase. apoi rău faci că. deşi un străin. deşi m-am apropiat. pe cînd cestălalt este bine legat şi întru totul mai chipeş. nu unul singur. în ce privinţă eşti atît de iscusit. la discuţii. Aşadar.SOCRATE Cel pe care atenienii. iar cine e dispus să îi plătească poate învăţa de la ei meşteşugul. vrînd să ascult. Dacă însă. Ion. află că este minunată. aşa cum spuneam adineauri. ce-i drept. Criton. pare-mi-se că sînt de prin regiunea Chiosului. Şi-atunci. nu te ţii de vorbă şi mă amăgeşti. CRITON SOCRATE CRITON Cu cine stăteai ieri de vorbă în Lyceion. să mi te-nfăţişezi drept strateg. Cei doi sînt pur şi simplu atoateştiutori. după ce mi-ai făgăduit să mi le arăţi. ai în privinţa lui 324 PLATON EUTHYDEMOS Homer cunoştinţele pe care le dă meşteşugul şi. iar cel aşezat chiar în stînga mea era fratele său. Niscaiva sofişti noi. dar nu asemenea fraţilor acarnieni. dar nu chiar lîngă tine. nu-i deloc totuna: cu mult mai frumos este să treci drept inspirat de zei. nu-ţi cunoşti meşteşugul. ci. şi-anume că iscusinţa ta în a-l slăvi pe Homer se datorează meşteşugului şi cunoştinţelor tale. după ce m-ai încredinţat că ştii multe lucruri frumoase despre Homer şi mi-ai făgăduit că o să-mi faci dovada. fără să ştii nimic. Uitîndu-mă peste capetele celorlalţi. ci inspirat de zei.

ca nimeni alţii. pînă într-atît au devenit de pricepuţi să înfrunta te pe alţii în cuvinte şi să respingă orice argument. Dau s-o fac cînd. destul de numeroşi. 328 PLATON EUTHYDEMOS 329 apoi." . aşa cum a fost. Dînd cu ochii de el. vezi bine. Dacă mă tem de ceva. Am să încerc să-ţi povestesc totul de la început. Iată de ce. bine ştiutul semn daimonic. Euthydemos şi Dionysodoros. îl urmau iubiţii lui. Cerul a vrut ca din întîmplare e să mă aflu — eram singur — în vestiarul unde m-ai văzut tu şi tocmai aveam de gînd să mă ridic. i-am salutat cu căldură şi i-am spus apoi lui Cleinias: „Vezi. tînărul din Paiania. este să nu le fac vreun neajuns celor doi străini. Apoi ei sînt în măsură să te înveţe şi cum să te aperi singur în faţa tribunalului. care şi acum se mai osteneşte cu mine învăţîndu-mă să cînt la cithară. un băiat tare reu. care sînt ale vîrstei. încep să se plimbe prin umbrarul palestrei. iar ei. Dat fiind că nu-i mai văzusem pe cei doi de-o bună bucată de vreme. Singura formă de luptă pe care o trecuseră cu vederea le este acum pe deplin cunoscută. precum şi tot ce trebuie învăţat ca să mînuieşti bine armele. în scurtă vreme îl pot face şi pe altul să se descurce în asemenea lucruri. Dionysodoros şi Euthy-demos mai întîi se opriră şi îşi spuseră ceva unul altuia aruncind întruna priviri către locul unde ne aflam noi (îi urmăream cu cea mai mare atenţie). ca să nu-mi pese de asta: chiar oamenii noştri erau cam în vîrstă cînd s-au apucat c de ştiinţa după care tînjesc eu atîta. Criton. se vor feri pesemne să mă ia ca elev. că bine spui. Ştiu tot ce se poate şti despre război. bătrini ca d şi mine. eram tot numai urechi şi spusele lor mi s-au întipărit bine în minte. Criton. spun ei. i-am convins şi pe alţii. s-a împlinit frumuşel. iar restul după cum apucară fiecare. Socrate? Nu te temi că eşti cam bătrîior? SOCRATE Nu mă tem deloc. dacă îi trecem cu vederea ieşirile cam aprinse. Văzînd. nu erau încă învăţaţi. căci. îşi fac apariţia însoţiţi de 273 a discipoli. acum însă au împins arta atotbiruinţei pe cele mai înalte culmi. îmi e să nu se găsească cineva să-i batjocorească la fel. şi printre ei Ctesippos. căci nu aş putea spune că nu le-arh urmărit gîndul cu atenţie. Anul trecut sau acum doi ani. pe cît mi s-a părut. aşa cum mi s-a întîmplat cu Connos citharistul. să lupte în tribunale şi să te înveţe cum să alcătuieşti şi cum să rosteşti discursurile în faţa juraţilor. SOCRATE O vei afla îndată. doar la atît erau pricepuţi. fiul lui Metrobios. care între timp. Nu dăduseră bine două-trei ocoluri.dar ei mai ştiu apoi. temîndu-se de acelaşi lucru. celălalt lîngă mine. eristica adică. Socrate. încît nimeni n-ar îndrăzni să le stea împotrivă. Văzînd una ca asta. ştiu o mulţime de lucruri şi nu te miri ce. dacă îţi face cineva vreo nedreptate. CRITON Dar nimic nu ne împiedică. Pînă nu demult. Euthydemos se aşeză alături de băiat. să mă însoţească la şcoala lui Connos şi să înveţe cot la cot cu mine. cînd intră Cleinias. mi-am şi pus în gînd să mă dau pe mîna lor. copiii care îmi sînt colegi îşi rid de mine şi îl numesc pe Connos „dascăl de moşnegi". CRITON Cum asta. adică ce se cuvine să cunoască un bun comandant de oşti. aceşti doi oameni. Drept care mă aşez iar şi nu după multă vreme cei doi. ca să ştiu şi eu ce anume vom învăţa. Iar ca momeală îi vom folosi pe fiii tăi: căci dorînd să-i aibă elevi. că stau singur. Odată intraţi.b şit. iată. Lămureşte-mă însă mai întîi la ce sînt pricepuţi cei doi. Eu-thydemos şi Dionysodoros. cum singur ai observat. Criton. Cum îţi spun. Nu văd de ce nu mi-ai urma şi tu exemplul. dacă tu crezi aşa. Cleinias se îndreptă fără preget spre mine şi se aşeză în dreapta mea. în stingă. simt că ne vor lua şi pe noi pe lîngă ei. indiferent dacă e vorba de adevăr sau fals. apropiindu-se. Cleinias. ci lucrurile cele mai de seamă. de cum păşi pragul. cum trebuie rînduite şi conduse trupele. Am un exemplu şi un imbold. în ce mă priveşte. şi tot aşa voi încerca să fac şi acum.

care-i această îndeletnicire minunată!" „E virtutea. îmi aduc bine aminte." .274 a doros. Ce-aţi hotărît?" „Tocmai de aceea ne aflăm aici." „Vă fericesc atunci pentru avutul vostru cu mult mai mult decît pe Regele cel Mare pentru împărăţia sa. Socrate. vrînd să-şi vadă iubitul şi totodată doritor să asculte. şi toţi într-un glas cerură celor doi să le înfăţişeze puterea ştiinţei lor. Ctesippos mă a aprobă entuziast. Socrate." „Mă pun chezaş că toţi cîţi nu au parte de ea vor fi dornici s-o înveţe: eu mai întîi. Ctesippos pe care îl vedeţi aici. i-am spus. apoi Cleinias şi. aşa încît Ctesippos. noi nu prea ne mai îndeletnicim cu aşa ceva. Pe aceştia de fapt îi arătasem eu lui Euthydemos. Spuneţi-mi atunci. Euthydemos spuse: „Vezi. îmi răspunseră ei. în cele din urmă. vrem s-o b înfăţişăm şi s-o predăm oricui va fi dornic s-o înveţe. le-am spus. aflat între noi. se aplecase înainte şi îi ascunsese c lui Ctesippos vederea lui Cleinias. ce tot spuneţi? Unde aţi dat peste o asemenea comoară? Şi eu care tot mai credeam. faceţi tot ce vă stă în putinţă fără zăbavă şi pentru a le face lor pe plac şi. că e aşa cum îţi spunem. Văzîndu-l. dacă spuneţi adevărul. Socrate. în sfîrşit toţi ceilalţi". arătîndu-i pe iubiţii lui Cleinias. nu poate fi cîtuşi de puţin învăţat. se puseră pe rîs şi îşi tot aruncau priviri pline de înţeles. în numele zeilor. Euthydemos şi tu Dionyso. fie deoarece el crede că acest obiect. Atunci am spus: „Euthydemos şi Dionysodoros." „Cerule." „Fii sigur. Spuneţi-mi numai dacă aveţi de gînd să ne înfăţişaţi această ştiinţă. ceilalţi la fel. virtutea. cu gîndul că-mi veţi ierta cele spuse adineauri. Socrate. Iar noi credem că sîntem în stare s-o trecem altora cum nu se poate mai repede şi mai bine. pe lîngă noi. Aceştia se aşezaseră deja jur-împrejurul nostru. Luaţi însă bine seama. iubiţii lui Cleinias. căci faţă de făgăduinţa voastră atît de măreaţă. pogorîţi-vă harul asupră-mi — mă adresez vouă întocmai ca unor divinităţi. făcură şi ceilalţi la fel şi astfel ne înconjurară cu toţii. neîncrederea ar putea fi cu totul firească. Căci.Vorbele mele nu făcură decît să le stîrnească dispreţul. dacă lucrurile de însemnătatea acestora au ajuns să fie pentru voi nişte fleacuri. Dionysodoros. aţi fi în clipa de faţă cei mai bine pregătiţi spre a trezi gustul pentru iubirea înţelepciunii şi pentru cultivarea virtuţii?" „Aşa credem. dacă stăpîniţi într-adevăr ştiinţa de care aţi pomenit. răspunse el. stînd de vorbă cu mine. Acum însă. fie deoarece crede că nu voi sînteţi cei potriviţi să o predaţi? Spuneţi-mi deci: sarcina de a-l convinge că virtutea se învaţă şi că voi sînteţi aceia de la care o poate învăţa cel mai bine revine uneia şi aceleiaşi arte?" . Spuneţi-mi însă doar atît: sînteţi oare capabili să-l faceţi bun numai pe acela care este deja pătruns că trebuie să e ia lecţii de la voi sau şi pe acela care nu este încă. răspunse Dionysodoros. am exclamat eu.Aceleiaşi arte." Tare m-am mai mirat! „Minunată trebuie să fie îndeletnicirea voastră. lucrurile de care vorbeşti tu nu ne interesează decît în treacăt. 275 a „Voi. că mai ales în mî-nuirea armelor sînteţi voi pricepuţi. se ridicase primul şi se oprise drept în faţa noastră. E limpede că a ne arăta ce-i mai 330 PLATON EUTHYDEMOS 331 de preţ nu este un lucru tocmai simplu. precum şi discipolii lui Euthydemos şi Dionysodoros. Socrate". Aşa v-am şi înfăţişat altora. cînd declarasem că toţi erau gata să înveţe. aşadar. încă de cînd aţi fost pe la noi prima oară aţi dat veste că acesta vă e meşteşugul. Socrate. cum am spus adineauri. Căci Ctesippos apucase să se aşeze departe de Cleinias şi am avut impresia că Euthydemos. pentru a le arăta ce sînteţi în stare. de dragul meu.

Numai să vrea tînărul să ne răspundă. Căci cu băiatul ăsta lucrurile stau cam aşa: eu şi toţi de aici vrem să devi-b nă cît mai bun cu putinţă. Eu. se uită la mine. văzînd că şi-a pierdut capul. sau nu există?" Cleinias se învoi că există. înseamnă că învăţaţi fiind neştiutori?" Băiatul încuviinţă. cînd nu ştiaţi toate acestea? — Cîtuşi de puţin." Ce s-a petrecut apoi. puneţi-l pe băiat la încercare şi discutaţi cu el de faţă cu noi. Cleinias. Socrate. ci îl întrebă iarăşi şi. spuse el. izbucniră aplauzele şi rîsetele în suita lui Dionysodoros şi Euthydemos. care dintre copii învăţau bucata. E tînăr şi. „— Şi cînd voi învăţaţi. cei ce ştiu sau neştiutorii?" Pus în faţa unei întrebări deloc simple. cum e firesc cu tinerii. asemenea dansatorilor pricepuţi. l-am auzit deci spunînd că cei care ştiu 276 a sînt cei care învaţă. care voia să ne uimească şi mai mult. Aşa încît se încumetă lesne să răspundă. — Eraţi b deci ştiutori. Şi mai înainte ca băiatul să-şi poată trage sufletul. tot numai un surîs. ne temem ca nu cumva să ne-o ia altul înainte şi înturnîndu-i cugetul pe cine ştie ce căi. aţi picat cum nu se poate mai bine." . înseamnă că răspunsul pe care i l-ai dat adineauri lui Euthydemos nu a fost bun. de-a dreptul fermecaţi de ştiinţa lor! Iar noi." 332 PLATON EUTHYDEMOS 333 La aceste cuvinte. Cleinias. atît de uluiţi eram. nu-l slăbi pe băiat. aşa cum citharistul şi profesorul de citire ţi-au fost profesori ţie şi celorlalţi copii." Şi în timp ce îmi vorbea el aşa. spuse Cleinias. ceilalţi. tot va fi dezminţit. i-am spus: „Hai. plin deopotrivă c de bărbăţie şi încredere: „Sigur că nu avem nimic împotrivă. că oricum va răspunde." Spunînd eu toate acestea. „Iar profesorii sînt profesori ai celor ce învaţă. Criton. nu? — Nu. astfel încît n-apucai să-l îndemn să ia bine seama. şi nu cei care ştiu. Iată de ce. i-am spus. spuse el. iar voi elevii lor?" El încuviinţă. Euthydemos. Cleinias. Euthydemos a început cam aşa: „Spune-mi. Cleinias e numele lui. aproape întocmai cum le-ai auzit. poate că omul îţi dă un ajutor nepreţuit. făcu aşa încît întrebările sale să se întoarcă încă o dată asupra aceloraşi lucruri. întocmai ca la semnalul îndru-c mătorului de cor. din zilele noastre. cele ce învăţaţi nu vă erau încă cunoscute. invocînd Muzele şi Memoria. — Atunci cei ce ştiu sînt cei care învaţă şi nu neştiutorii. Spuse: „Cei ce învaţă de la alţii învaţă lucruri ştiute sau lucruri pe care nu le ştiu?" e Iarăşi l-am auzit pe Dionysodoros şoptindu-mi încetişor: „Ai să mai vezi o dată ce ai văzut prima oară. — Aşadar. le-am spus. Dionysodoros luă el discuţia în mînă şi spuse: „— Iar cînd învăţătorul vă dicta. îmi şopti la ureche: „E bine să ştii. băiatul se roşi tot şi. Dacă n-aveţi nimic împotrivă." Atunci Dionysodoros se aplecă puţin către mine şi. „Deci neştiutorii sînt cei care învaţă. Cleinias se întîmplă să răspundă. neştiind ce să facă. oare cum aş putea să-ţi povestesc mai bine? Nu-i o treabă uşoară să poţi reface în amănunt imaginea unei ştiinţe atît de uimitoare. să-l ducă de rîpă. după cum îmi amintesc. Ei bine. La care Euthydemos: „Există oameni pe care îi numeşti profesori." d Tare s-au mai pus atunci pe rîs şi au aplaudat admiratorii celor doi. cum crezi tu.„Lăsaţi deci pe altădată ce mai aveţi să ne arătaţi. Cleinias. tare o să ne mai bucurăm. — învăţînd ceea ce nu ştiaţi. Tatăl său este Axiochos (fiul bătrînului Alcibiade) şi este văr primar cu ces-tălalt Alcibiade. cei ce ştiau sau neştiutorii? — Cei ce ştiau. Văzîndu-ne cum arătam. Aşa încit. eu ca şi toţi cei de faţă." „Sigur că vrea. Căci cei de aici au venit nu rareori cu tot soiul de întrebări şi au stat de vorbă cu el. trebuie să-mi încep povestirea d la fel ca poeţii. Socrate. fruntea sus şi răspunde cu curaj alegînd după e cum ţi se pare ţie că-i bine. dacă nu eraţi ştiutori. cine sînt cei care învaţă. nu scoteam o vorbă. doar e obişnuit cu aşa ceva. eraţi neştiutori? — Desigur. şi arătaţi-ne acuma doar atît: convinge-ţi-l pe tînărul acesta că trebuie să iubească înţelepciunea şi să cultive virtutea. Euthydemos îmi răspunse.

de bună seamă. gîndindu-mă că altminteri va da bir cu fugiţii. — Atunci înseamnă că. dar alteori spun deopotrivă şi a învăţa. întocmai celor care se distrează trăgîndu-ţi scaunul cînd dai să te aşezi şi rid apoi. în faţa unor argumente care-ţi par. spuse el.b cute toate literele. ca să-l liniştesc. tot nu ai afla ceva în plus despre firea lucrurilor. cum spune Prodicos. cei doi nu fac decît să danseze în jurul tău şi să se joace e 334 PLATON săltînd întruna. imaginează-ţi şi tu că asişti la prima parte a misterelor sofistice. Ca într-o luptă corp la corp." Băiatul a încuviinţat. însă nu te îndoi că apoi tot ei îţi vor arăta şi partea serioasă a lucrului. „— Cei c ce dobîndesc ceva sînt cei care deja posedă sau cei care nu posedă? — Cei care nu posedă. pare-mi-se. am vrut să pun capăt acestei situaţii. după cum ţi-au arătat ei. înzestrat deja cu această cunoaştere. fie prin spuse. ţi-a scăpat ţie: unul şi acelaşi cuvînt este aplicat unor persoane care fac parte din categorii opuse: celor ce ştiu şi neştiutorilor. Aşadar. E drept că în acest caz ei spun mai degrabă a înţelege decît a învăţa. că Dionysodoros prinse iar cuvîntul din zbor ca o minge şi ţintindu-l pe băiat. ca să îmi poată da ce mi-au promis. că întrebările noastre sînt curse din care nu poţi scăpa. — Pe toate? — Pe toate. atunci ştii că în aceste situaţii se dansează şi se organizează jocuri. l-a întrebat: „— Ia spune-mi. nu se dictează litere? — Ba da. Şi văzînd eu că băiatul este gata să cadă. le voi deschide drumul. din moment ce îţi sînt cunos. Cleinias. tocmai cei ce nu ştiu sînt cei care învaţă. ci ai fi doar în stare să te amuzi pe seama oamenilor. nu ştii literele? — Ba da. nu înveţi nimic. am spus eu. — Atunci tu înveţi lucruri ştiute. ajunge cît v-aţi jucat! A venit momentul să-l convingeţi pe . Aşa încit. i-am spus deci: „— Să nu te prîndă uimirea. şi nu cei care ştiu"." Tocmai atunci Cleinias i-a răspuns lui Euthydemos că aceia ce învaţă de la alţii învaţă lucruri pe 277 a care nu le ştiu. Nu ai ştiut că oamenii folosesc cuvântul a învăţa în două cazuri diferite: cînd neavînd iniţial ştiinţa unui obiect. „Deci n-ai răspuns bine". — Cînd se dictează un text oarecare. i-a spus: „Euthydemos te înşală. Cleinias. pentru ca apoi să te iniţieze. se dictează un lucru care-ţi este cunoscut. şi le numesc „joc" deoarece. ciudate. trebuie să înveţi folosirea corectă a cuvintelor. Cleinias. în primul rînd. însă acuma înţeleg că li s-a părut necesar ca mai întîi să se joace cu tine. Ei fac exact ce se face în misterele coribanţilor cînd are loc ritul înscăunării viitorului iniţiat. fie că ai ajunge să înveţi multe dintre ele sau chiar pe toate. pentru care elevii voştri vă stimează atîta." „Acesta e şi motivul. 278 a o dobîndeşti ulterior. adică dintre cei care nu posedă?" El se arătă de acord. dictîndu-se.Atunci. făcînd la fel ca prima oară. Poate nu îţi dai seama ce vor străinii aceştia să facă cu tine." Băiatul încuviinţă şi de această dată. Ne-au promis o lecţie de protreptică. nu?" Cleinias a consimţit. a răspuns el. cînd au vrut să afle de la tine dacă oamenii învaţă lucruri ştiute sau ceea ce nu ştiu. J Euthydemos şi Dionysodoros. înseamnă că tu [care cunoşti literele]. a încheiat el. — Te în-voieşti dară ca cei ce nu ştiu să facă parte dintre aceştia. „Iar a şti. de vreme ce cunoşti toate literele. La fel şi acum. „Deci a nu şti înseamnă a nu poseda încă ştiinţă?" El încuviinţă iar. Aşadar. Spune-mi mie: a învăţa nu înseamnă a do-bîndi ştiinţa a ceea ce înveţi?" Cleinias a încuviinţat. tocmai acest lucru vor să ţi-l arate cei doi străini.„Cerule. Socrate. dar şi cînd. . Tocmai acest lucru. „Deci cei care învaţă fac parte dintre cei care dobîndesc şi nu dintre cei care posedă. fie prin fapte. punîndu-le piedică şi făcîndu-i să cadă (folosindu-te c de sensurile diferite ale cuvintelor). iar eu. ia toate acestea ca fiind un simplu joc din partea lor. Dacă ai fost şi tu iniţiat. Euthydemos tocmai d se pregătea să-l doboare pe tînăr pentru a treia oară. ce altceva este dacă nu a poseda deja ştiinţa?" El s-a învoit că aşa e. „— Cum adică? reluă el. te foloseşti de ea pentru a cerceta acelaşi obiect. pe cînd cel care nu cunoaşte literele învaţă! — Ba învăţ. spuse el. Abia isprăvise Euthydemos de vorbit. Iar Euthydemos. ce ne-a fost dat să vedem prima oară nu era rău deloc!" „Află. văzînd cum te răstorni. Dar toate acestea nu reprezintă decît partea de joc a ştiinţei lor (tocmai de aceea şi afirm că ei se joacă cu tine). Ceva asemănător s-a petrecut şi b cu a doua întrebare.

— Foarte bine. cu un comandant iscusit sau cu unul incapabil? — Cu unul iscusit. nu doreşte să fie fericit? — Nu există un astfel de om. e iar tu. voi şi discipolii voştri." Iar eu. — Deci. pînă într-atît este încă de tînăr şi naiv. — Ce vrei să spui? — Că e caraghios. stăpîniţi-vă deci rîsul. nu profesorii de citire? — Desigur. voi îndrăzni să improvizez în faţa voastră. răspunde-mi. a răspuns Clei-nias. oare nu dorim să fim fericiţi? Sau îţi pun una dintre întrebările acelea ridicole de care tocmai mă temeam? Căci este o prostie să întrebi asemenea lucruri. i-am spus: e „Oare nu ştii. spun că acesta este cel mai de seamă dintre toate. sau nefăcînd astfel? S-ar găsi poate cineva să le tăgăduiască. tu şi cu mine. Ascultîn-du-mă. atunci flautiştii sînt cei care reuşesc cel mai bine?" El a încuviinţat. onorurile primite în pro-pria-ţi cetate sînt. cu cine ai alege să îm-280 a părţi primejdiile şi capriciile sorţii. a spus el. am spus. — Cum aşa? — Pentru că punînd reuşita laolaltă cu cele numite mai înainte ne pomenim vorbind despre acelaşi lucru. sînt pentru noi bune? Sau această întrebare nu pare să fie grea şi nu-i nevoie de cine ştie ce minte ascuţită pentru a căpăta răspunsul? Căci oricine ne-ar putea spune că a fi bogat este un bine. ce bunuri am trecut cu vederea? Ce se întîmplă cu infrinarea. — Şi tot astfel cînd eşti sănătos şi frumos şi ai îndeajuns din toate celelalte b trebuitoare trupului?" Mi-a răspuns că da. vezi bine. o dată un lucru adus în discuţie să îl reiei. — Nu cred. vom pune-o laolaltă cu cine? O vom rîndui printre bunuri? Tu ce spui? — Printre bunuri. însă mai întîi am să vă arăt cum înţeleg eu treaba asta şi cam despre ce anume aş vrea să aud vor-bindu-se. să nu rideţi de mine. Cleinias. răspunse Clei-nias." Mi-a dat dreptate. am spus. Tu ce crezi? — Că sînt bunuri. întrebarea următoare este cum să facem să fim? Oare avînd o mulţime de lucruri bune? Sau această întrebare este şi mai naivă ca prima. că dacă e vorba de iscusinţă în executarea unor arii de flaut. am spus: „— Pe Zeus." . arătîndu-i cum trebuie să se îndrumeze către cunoaştere şi virEUTHYDEMOS 335 tute. Cleinias. altminteri. — Cum adică? înţelepciunea e fără doar şi poate o reuşită. ea nu ar mai fi ştiinţă. deoarece şi în cazul acesta este limpede că astfel?" El a încuviinţat. eşti de părere că reuşeşti mai bine cînd te însoţeşti cu un om iscusit şi nu cu un ignorant. vezi bine. Cleinias.băiat. chiar şi cei de rînd. deoarece dorim cu 279 a toţii să fim fericiţi. văzîndu-l surprins." A rămas uimit. „Şi iarăşi. nu crezi (o recunoaşte doar oricine) că tocmai cîrmacii iscusiţi sînt cei ce reuşesc mai bine? — Ba da. „— Să vedem atunci care lucruri. Şi un copil ar recunoaşte-o. am spus eu. „— Iar în privinţa scrisului şi cititului. crezi că le vom pune la locul lor rînduindu-le printre bunuri. Cine. — Dar în faţa primejdiilor mării. un sînge nobil. Dar înţelepciunea. ştiinţa e aceea care îi face pe oameni să reuşească în orice împrejurare. oamenii. însă. — Gîndeşte-te 336 PLATON EUTHYDEMOS 337 acum dacă nu cumva am lăsat deoparte vreun lucru din cele demne de amintit. — Aşa e. puterea. sîntem pe punctul să-l uităm pe cel mai de seamă dintre ele. — Dar fiind bolnav. te-ai da pe mîna unui medic iscusit sau a unuia ignorant? — A unuia iscusit.Aşadar. Toţi oamenii." Eu însă. Iar eu. am adăugat: „— Fiu al lui Axiochos. fiu al lui Axiochos. Căci ea nu poate niciodată să se lase pradă greşelii. — Reuşita. — Ai dreptate. Tocmai din dorinţa de a vă auzi înţelepciunea. în faţa străinilor. ci în mod necesar acţionează cum trebuie şi îşi atinge scopul. cîntărînd încă o dată d lucrurile. a spus el. spuse c Cleinias. . într-adevăr. amintindu-mi încă unul. Dacă o să vi se pară că fac acest lucru ca un nepriceput şi că sînt un caraghios. Noi. — Pe care anume? a întrebat el. „— Atunci. bunuri. nu? — Desigur. ne-am cam făcut de rîs. din cîte există. — Iar la vreme de război. cu dreptatea şi curajul? în numele cerului." A încuviinţat. spunînd din nou ce-ai spus. spune-mi. am spus eu.

mai trebuie şi să te foloseşti de ele. n-ar greşi c mai puţin? Greşind mai puţin. — Aşa e. de pildă. am spus. a spus el. hrană din belşug. a răspuns el. pe deasupra. — Dar în ce caz săvârşeşte mai multe: fiind bogat sau sărac? — Sărac. dar nu s-ar apuca de dulgherit. „— Avînd aceste bunuri. dar nu s-ar folosi de ele. altminteri. şi mai puţine fiind. „Ne înţeleseserăm. ar fi spre folosul lui să aibă averi cu nemiluita şi să săvârşească o grămadă de lucruri. mai degrabă decît harnic. cu văzul şi d auzul slabe decît cu ele ascuţite?" Asupra tuturora de felul acesta am căzut de acord. este de-ajuns să ai lucruri bune şi să te foloseşti de ele? — Eu unul aşa cred.în cele din urmă ne-am pus de acord (nu prea b ştiu cum) că în mare lucrurile stau cam aşa: cine are parte de ştiinţă nu mai are nevoie. se pare că a vorbi pe măsură despre toate cîte EUTHYDEMOS 339 le-am numit la început bunuri nu înseamnă a vorbi despre bunuri în ele însele. că nu ajunge să te înstăpîneşti asupra unor astfel de lucruri pentru a fi fericit. nu s-ar folosi de ele. pe cînd în al doilea faci ceva rău. i-am spus. pe Zeus. „— Atunci. Cleinias. — însă ne-ar folosi dacă. „— Pe scurt. în primul caz. am spus. am spus. ce avantaj am avea de pe urma celorlalte bunuri dacă chibzuinţă şi înţelepciunea nu le-ar însoţi? Dacă cineva este nechibzuit. ci şi buna folosinţă a lucrului. avînd parte de bogăţie şi de toate bunurile pe care le-am amintit adineauri. băutură. ele sint rele mai mari decît opusul lor. nu le-am întrebuinţa? Dacă am avea.e tate. nu?" Se învoi că aşa e. cînd este vorba de a poseda sau de a săvîrşi ceva. sănătatea. la ce bun să le ai? — Ai drep. că pentru a fi fericit. Socrate. Căci sînt încredinţat că este mai bine să nu te atingi defel 338 PLATON de un lucru decît să-l foloseşti cum nu trebuie. Nu avem dreptate? — Avem. a răspuns. am fi fericiţi c dacă ele ne-ar folosi sau dacă nu ne-ar folosi cîtuşi de puţin? — Dacă ne-ar folosi. neizbînzile ar fi mai puţine. Lucrurile stau mai degrabă astfel: dacă ignoranţa le îndrumă. — La fel se întâmplă cînd eşti leneş. a spus. „— Iar în privinţa folosirii bunurilor despre care vorbeam la început — bogăţia. ar fi el oare fericit doar pentru că le are? — Cîtuşi de puţin. dar nu am mînca-o. mulţumindu-ne să le avem. frumuseţea — nu tot o ştiinţă este cea care îşi spune aici cuvîntul hotărînd cum să ne purtăm cînd e vorba de dreapta întrebuinţare a b lucrurilor de soiul acesta? — Ba tot o ştiinţă. nu ştiinţa este cea care determină folosirea cuvenită?" A aprobat. — Aşadar. că. Dacă le ." El a încuviinţat. — La fel se întîmplă şi în fabricarea uneltelor. sau mai degrabă să aibă puţin şi să săvîrşească puţin? Ur-măreşte-mă o clipă: săvîrşind mai puţin. nu e vorba nici de rău. — Şi dacă cineva. — Şi săvîrşeşti mai puţine fiind plin de bărbăţie şi stăpân pe tine sau fiind fricos? — Fiind fricos. cu ce s-ar alege de d pe urma celor ce el are? — Cu nimic. dar nu am bea-o. — Fără vlagă sau viguros? — Fără vlagă. ne aduce nu numai reuşita. „Şi încet mai degrabă decît iute. dacă ar fi înzestrat cu toate uneltele şi cu lemn cît pofteşti. — Ţinut la loc de cinste sau ignorat? — Ignorat. n-ar fi el mai puţin nefericit? — Desigur. — Atunci ştiinţa. ne-ar mai folosi toate acestea? — Fireşte că nu. — Nu putem spune atunci că în prelucrarea şi folosirea lemnului tocmai ştiinţa dulgheru28i a lui este cea care atrage după sine folosirea cuvenită? — Desigur. a spus. — Dacă te foloseşti de ele drept sau dacă o faci cu strîmbătate? — Dacă te foloseşti drept. ar reuşi el datorită simplului fapt că are toate cîte trebuie să le aibă un meşteşugar? Dulgherul. şi de reuşită. — Atunci putem spune. — Şi dacă fiecare meşteşugar ar avea toate cele trebuitoare meseriei lui. am putea fi fericiţi şi ne-ar merge toate din plin. nici de bine. Clei-nias. dacă avem parte de tot felul de lucruri bune. se pare. pînă într-acolo încît le stă mai mult în putinţă să se pună în slujba îndrumătorului cel rău. pare-se." A încuviinţat. de pildă. După ce ne-am înţeles în această privinţă am revenit şi l-am întrebat cum rămîne cu afirmaţiile noastre de pînă atunci.

el îşi slugăreşte iubitul şi se robeşte lui sau oricui altcuiva." 283 a Acestea. cred că înţelepciunea poate fi învăţată. doar două fac excepţie: Înţelepciunea. in sfârşit. cum doresc eu să arate un discurs protreptic. deci a unui om iscusit. Socrate. — Se pare. nu se poate spune că unele sau altele. ele sânt bunuri şi mai mari. Socrate. sau este de obţinut una anume. Acuma să vedem cum arată acelaşi lucru în gura unuia dintre voi doi. Cel care a vorbit primul a fost mai vîrstnicul Dionysodoros. tu cel mai minunat dintre oameni. după cite se vede. Iar acum. Criton. de la ocrotitori şi prieteni (între alţii de la cei care se pretind iubiţii lui). ba chiar implorându-i să ii treacă înţelepciunea. ei luaseră totul drept o glumă din partea noastră şi că tocmai de aceea răs-punseseră cu o glumă şi se feriseră să ia lucrurile în serios. mult mai mult decât bogăţia. şi nici înjositor dacă. Cleinias. pentru a trăi fericit şi a fi om dintr-o bucată? Şi care este ştiinţa aceasta? După cum am spus din capul locului. au vreo valoare. rugîndu-i. Cleinias. — Care este atunci rezultatul discuţiei noastre? Că lucrurile nu sint nici bune. fiind gata. Criton. m-am bucurat şi am spus: „Iată. vrînd să văd cum vor înnoda ei firul discuţiei şi de unde vor începe să-l îndemne pe tînăr să se îndeletnicească cu înţelepciunea şi virtutea. — Chiar asta şi vreau. deoarece toţi năzuim să fim fericiţi şi deoarece s-a vădit că devenim astfel folosindu-ne de diferite lucruri. luate în ele însele. Sau dacă nu doriţi e acest lucru. hai să vedem ce reiese de 282 a aici. „— Atunci. Dionysodoros şi Euthydemos. glumiţi. eu unul. din dorinţa de a deveni înţelept. pe cît îmi stă mie în putere. Oricum. aşteptînd să auzim de la bun început niscaiva vorbe miraculoase. nici rele. şi încă nu ne-am pus de acord în privinţa lui. Nu-i oare aşa? — Ba da. c a spus el. de la străini b şi concetăţeni. a răspuns. Aşa s-a şi întîmplat. spunînd toate acestea. spunîndu-i că sîntem . ca al unui nepriceput ce sînt. — însă numai dacă înţelepciunea poate fi învăţată. au fost vorbele mele. şi bine ai făcut scutindu-mă de a mă pierde în cercetarea acestei probleme: se învaţă sau nu se învaţă înţelepciunea. şi nu ivită în mintea oamenilor cu de la sine putere. La cele ce au urmat am fost cît se poate de atent. şi voi toţi ceilalţi care susţineţi că nu aveţi altă dorinţă decît să-l vedeţi pe tînărul acesta ajungînd înţelept. Trecîndu-mi prin minte una ca asta am stăruit. e necesar. 340 PLATON EUTHYDEMOS 341 — însă. de vreme ce crezi deopotrivă că ea poate fi învăţată şi că e singurul lucru pe lume care-l face pe om fericit şi singurul care-i dă cheia reuşitei. şi ignoranţa. tocmai acest lucru trebuie să-l primească de la tatăl său.îndrumă chibzuinţă şi înţelepciunea. „Spune-mi. ca orice om să se pregătească ân toate chipurile pentru a deveni cât mai înţelept cu putinţă. nu este cîtuşi de puţin ruşinos. atunci începeţi din locul în care m-am oprit eu şi arătaţi-i băiatului ce are de făcut în continuare: trebuie oare să dobîndească orice fel de ştiinţă. să-l slujească după cum îi e voia. — Iar pentru cel care consideră că. Sau nu eşti de aceeaşi părere? — Mi se pare că ai întru totul dreptate. merita s-o auzi. d vei recunoaşte că e necesar s-o îndrăgeşti şi să vrei să te îndeletniceşti chiar tu cu ea. că ştiinţa e sursa bunei folosiri şi a reuşitei. un adevărat imbold către virtute. omul nosb tru şi-a început spusa. pentru noi are mare importanţă ca tînărul pe care îl vedeţi să devină înţelept şi bun. că este aşa cum spui tu. urmărind s-o obţină. Socrate. deşi al meu este poate cam lung şi căznit." El se declară de acord." încîntat de vorbele lui. care într-un fel era minunată. Lucrul acesta nu l-am mai cercetat." Auzind acestea. şi anume folosindu-ne cum trebuie. şi dat fiind. am spus: „—Ai dreptate. care e un bine. sau vorbiţi serios şi le doriţi cu adevărat?" M-am gîndit atunci că. Ne-am aţintit cu toţii ochii spre el. cerîndu-le noi mai înainte să stea de vorbă cu băiatul. care este un rău. am spus.

indiferent cine." Am încuviinţat cu toţii. oamenii de bună-credinţă vorbesc rău despre lucrurile rele. Ctesippos. — Aşadar. ca nu cumva să tăgăduieşti ceea ce spui acum. răspunse Cte-sippos." Iar Euthydemos: „— Nu-i aşa că lucrurile care nu sînt nu există? — Aşa este. ca el să devină înţelept? — Chiar aşa. nimeni nu spune lucruri care nu sînt. dacă n-ar fi o vorbă prea grea aş spune: «Blestem pe capul tău!» Cum de ţi-a venit în minte să scorneşti despre mine şi ceilalţi un astfel de lucru? Mi se pare o nelegiuire să afirmi cum că eu i-aş dori moartea! — Cum. mai mare dragul să ai asemenea prieteni şi iubiţi care mai presus de orice ar unelti moartea iubitului lor!" Auzind una ca asta. — Lucrurile care nu sînt există deci altundeva decît nicăieri? — Nicăieri. „— Iar oamenii de bună-credinţă exprimă lucrurile aşa cum sînt? — Da. îi doriţi. în orice caz. oricum. — Cel care exprimă acea realitate exprimă ceea ce este." Auzind vorbele lui. b — Da. dat fiind că altminteri el ar face ceva. deosebită de celelalte? — Evident. nimeni nu poate spune minciuni. — Pe Zeus. moartea. cînd a reluat: „înseamnă că. dacă nu cumva mi-am pierdut minţile. — Ce vrei să spui. or. voi vreţi să devină ceea ce nu este şi să nu mai fie ceea ce este acum. da. ai recunoscut că nimeni nu poate face ceva care nu este. dacă vrei să-mi asculţi e sfatul. numai că o persoană care spune aceste lucruri nu exprimă realitatea. Ctesippos. dacă exprimă realităţile. am simţit că-mi pierd capul. nu să fie ig.d norant. este sau nu este Cleinias înţelept? — El spune că încă nu este. — Ia să vedem: lucrurile bune nu sînttceva bun iar cele rele ceva rău?" El a încuviinţat. pare-se. c Atunci Dionysodoros spuse: „— Ai grijă. „Aşadar. i-a răspuns Ctesippos". oare crezi că e cu putinţă să minţi? — Pe Zeus că da. Ctesippos? a întrebat Euthyde-d mos. — Chiar aşa fac. — Dacă îl 342 PLATON EUTHYDEMOS 343 284 a rosteşti. astfel încît să facă să fie pe cele ce nu sînt nicăieri? — Eu unul nu cred. — însă cel care spune ceea ce este şi realităţile spune adevărul. — Deci a vorbi înseamnă deopotrivă a acţiona şi a face?" El a încuviinţat. spuneţi voi. nu? — Da. el spune adevărul şi lucruri care sînt. încît Dionysodoros. dacă exprimă lucrurile aşa cura sînt. vei avea grijă să . l-a întîmpinat Euthydemos.e tul său. Ctesippos. cu gîndul la iubi. spune adevărul şi deci nu minte cu nimic în ce te priveşte. spuse el. — Aşa deci. a spus Ctesippos. Ce să spun. potrivit spuselor tale. Euthydemos. încă nu-mi revenisem. se dovedeşte a nu fi îngîmfat. şi nu ajung niciodată să mă dezmint. — Dar acum. — Dacă acţionează. „— Aşadar. doriţi. înseamnă că şi fac ceva? — Da. cînd vorbesc în faţa poporului nu acţionează? — Ba acţionează. sări ca ars: „— Străine din Thurioi. numai că el exprimă realităţile doar întrun anumit fel şi nu aşa cum sînt ele de fapt. a spus Ctesippos.cum nu se poate mai serioşi. oamenii de bună-credinţă şi cei care spun adevărul. iar dacă Dionysodoros vorbeşte. pe Zeus. de vreme ce doriţi ca el să nu mai fie ceea ce este acum. — Dacă rosteşti lucrul despre care şste vorba sau dacă nu-l rosteşti? — Dacă îl rosteşti. Aşa încît. Există oameni care exprimă lucrurile aşa cum sînt? — Sigur că există. — Voi însă vreţi ca el să devină înţelept. — Ştiu bine ce spun. nu exprimi dintre toate realităţile decît pe aceea pe care o exprimi? — Desigur. — Şi realitatea despre care vorbeşti este una dintre cele care sînt. să acţioneze în legătură cu lucrurile care nu sînt. ei vorbesc rău despre oamenii răi. — Dar ora-c torii. iar tu. i-am răspuns. este oare cu putinţă ca cineva. — Aşadar. Socrate.

tocmai am dovedit că nimeni nu vorbeşte despre lucruri ca nefiind. vă temeţi. spunînd că rece le e şi felul de-a vorbi. Ctesippos. ar trebui să acceptăm ce spun străinii. Căci să ştii. aşa cum i s-a întîmplat a lui Marsyas. Dacă ei ştiu.nu faci parte dintre ei. căci s-a văzut limpede că nimeni nu exprimă ceea ce nu există. am spune acelaşi lucru?" El a confirmat. Socrate. iar tu vorbeşti despre altul. atît de grosolan. cum să dea pieirii oameni în aşa fel. încît din răi şi proşti să-i facă virtuoşi şi înzestraţi cu minte. că decît să ne certăm în jurul unui cuvînt. aşa încît am început să glumesc cu Ctesippos şi iam spus: „Cred." „— Spune-mi atunci. făcîndu-l înţelept. — Iau martor cerul că n-o fac. — Vezi bine." „Ctesippos. sau să mă fiarbă dacă vrea. — Tu însuţi. tu şi cu mine? — Ne-am putea oare contrazice vorbind amîndoi despre acelaşi EUTHYDEMOS 345 obiect? Sau atunci. iată dovada mea!" „Te încumeţi şi să dai seama de afirmaţia ta?" „Desigur. desigur. dacă. „Dar cînd nici tu. ceilalţi. Drept care. a răspuns atunci Dionysodoros. zic. — Vorbindu-ne despre fiecare ca fiind sau ca nefi-286 a ind? — Ca fiind. şi cu răceală despre cei care sînt reci. Şi totuşi. a continuat el. Ctesippos s-a declarat de acord. Dionysodoros e încredinţat că sînt pornit împotriva lui. insulţi. — Dacă-ţi aduci aminte. de vreme ce au afirmat sus şi tare că arta pe care au descoperit-o nu de mult îi face buni pe oamenii pînă atunci lipsiţi de virtute — atunci să le-acordăm aceasta: să-l ducă la pieire de dragul nostru pe băiat. la rîndul meu. „Dar cind eu vorbesc despre acest obiect. indiferent dacă au descoperit ei înşişi mijlocul sau b dacă au învăţat de la altul soiul acesta ciudat de ruină şi moarte prin care-l pot da pierzării pe cel vicios. de ce să vezi în faptul ăsta o insultă? Insulta e cu totul altceva. i-a răspuns Ctesippos. oamenii buni vorbesc rău despre cei răi. — Iar despre cei mari vorbesc măreţ? Şi călduros despre cei calzi? a întrebat Euthydemos. nobile Dionysodoros. Deci să mă dea pierzării. dacă vor să ne facă darul lor. ca nu cumva cei buni să vorbească rău despre tine. într-adevăr. sînt gata să mă dau pe mîna străinilor şi dacă vor să mă jupoaie. ne contrazicem? N-ar fi acesta cazul cînd nici unul dintre noi nu s-ar gîndi cîtuşi de puţin la obiect?" Şi de astă dată. Ctesippos. — Şi ce-i cu asta? a răspuns Ctesippos." „Ai dreptate. Atîta doar îi cer: să mă scoată virtuos!" La care Ctesippos: „Şi eu. căci îmi eşti drag. ba şi cu noi. Căci c 344 PLATON fiind bătrîn. Eu nu sînt însă supărat. numai să nu mă pomenesc. facă cu mine cum i-e voia. numai că în clipa asta îl aud pe Ctesippos contrazicîndu-l pe Dionysodoros. Ctesippos. ne contrazicem? Sau în cazul acesta eu vorbesc despre obiectul cu pricina în timp ce tu nu vorbeşti defel? Căci cum ar putea cineva care nu vorbeşte să contrazică pe unul care vorbeşte?" . cum că doresc să piară tot ce îmi e mai 285 a scump. hai să fiu eu carianul şi să se abată pericolul asupră-mi. Dionysodoros. Crezi că pentru atîta lucru ne contrazicem mai puţin. cei tineri. însă te avertizez prieteneşte şi încerc să te conving să nu îmi mai spui vreodată în faţă. nici eu nu b vorbim despre cutare obiect. făcîndu-l să renască om de treabă. crezi că nici vorbă de aşa ceva. să facă tot aşa. există feluri de a vorbi pentru fiecare dintre realităţi? — Există. s-o facă mal vîrtos decît o fac acum. însă dacă voi." „Şi totuşi n-ai cum să dovedeşti că ai auzit vreodată doi oameni contrazicîndu-se. ştiu cum să facă una ca asta — şi e limpede că ştiu. îl contrazic doar cînd e vorba de lucruri care-mi par jignitoare. interveni Dionysodoros. Dionysodoros. să înţeleg din tot ce spui că există contrazicerea?" e „Ba bine că nu! Sigur că există! Sau poate tu. cînd cineva te contrazice. că din pielea mea răsare un burduf şi nu virtutea însăşi. sînt gata să-l înfrunt şi mă dau pe mina lui Dionysodoros precum Medeei din Colchida." Mi s-a părut că se înfierbîntaseră cam tare.

ce altceva ar însemna dacă nu să vorbeşti fals despre lucruri?" „întocmai. am intervenit: „Ce vrei să spui. sau nu vorbeşti. şi pe sine. cum să dovedesc contrariul dacă nimeni nu vorbeşte fals?" „N-ai cum". este din cale-afară de greu să-i pătrunzi înţelesul. nici cînd vorbim. Drept care.La aceasta Ctesippos a tăcut. mi-a întors-o el. sau crezi într-adevăr că nu există oameni ignoranţi?" 346 PLATON EUTHYDEMOS 347 e „N-ai decît să-mi dovedeşti tu contrariul. de vreme ce ţi-ai găsit să-ţi aminteşti ce-am spus noi la început. Dionysodoros?" „Refuzi deci să răspunzi?" . sau spui adevărul. atunci nu e cu putinţă nici să greşeşti cînd săvîrşeşti ceva? Căci săvîrşind un lucru nu este cu putinţă să greşeşti ceea ce faci. nici ignoranţi. Socrate. nici să fii ignorant. a răspuns el. am spus." „Şi nici ignoranţă. a intervenit atunci Dionysodoros. deci ca să spui ceva aparte." El a confirmat. iată şi întrebarea cea prostească: dacă nu sîntem supuşi erorii. uimit de vorbele lui. „Dar nu mi-a cerut Dionysodoros adineauri să dovedesc contrariul?" „Cum să-ţi ceară cineva ceea ce nu există? Tu ceri aşa ceva?" „Dacă am întrebat ce am întrebat. Nu asta afirmaţi?" „Ba da. ce vrea să însemne «nu prea ştiu ce să fac»? Adică." „Spune-mi. Dacă am spus ceva anul trecut. ultimul pe care l-ai pomenit. voi ce aţi venit să ne învăţaţi? Nu aţi b afirmat mai adineauri că aţi putea să-l învăţaţi virtutea pe cel care ar dori să şi-o însuşească?" „Pesemne. Şi poate că am să vă întreb ceva şi mai prostesc." „Nu există. eu însă. despre asta e vorba." „Şi acum. s-au folosit mult de el. fă bine şi răspunde-mi. Dionysodoros? Adevărul este că nu o dată am auzit argumentul acesta. şi încă din gura mai multora. şi nici nu-i de mirare. să ju. dar chiar şi alţii înainte. argumentele acestea nu-s deloc uşoare." „însă una ca asta nu e cu putinţă. . oare o să-ţi vină în minte astăzi. Iată. nu ştiu să ţin piept vorbei tale şi s-o răstorn? Zău. de vreme ce sînt rostite de nişte înţelepţi.Atunci nici opinie falsă nu există. nici cînd gîndim. „Dar dacă nu e cu putinţă să vorbeşti fals. Dionysodoros. nu? Şi că. de fiecare c dată m-a uimit. Cred însă că de la tine voi afla adevărul în privinţa lui mai bine decît de la oricine altcineva. în timp ce cu argumentele noastre de acum nu prea ai şti ce să faci?" „Vezi. în numele cerului. întotdeauna mi s-a părut uimitor felul cum el răstoarnă şi alte argumente. căci dacă ar exista ignoranţă. de pildă. Iertaţi-mă dacă o fac. a spus Euthydemos. zi şi tu ce vrea să c spună vorba «nu prea ştiu ce să fac cu argumentele astea»?" „însă cu cele spuse de tine este cam greu să faci ceva. că eşti asemenea lui Cronos. Ascultaţi deci: dacă nu se poate nici să 287 a vorbeşti fals. nici cînd săvîrşim ceva. Căci." „însă potrivit tezei tale. atunci. dacă lucrurile se petrec cu adevărat astfel. am spus." „Mai înainte de a-mi răspunde tu. vorbeşti aşa de dragul de a vorbi. Argumentul acesta vrea să spună că nu e cu putinţă să vorbeşti fals. Euthydemos. nici să judeci fals. Şcoala lui Protagoras îndeosebi.d deci fals este cu putinţă?" „Nu este". Dionysodoros. vorbind. este pentru că am mintea cam necioplită şi nu prea înţeleg aceste chestiuni subtile şi delicate.

Aşa încît. căci puţin vă pasă dacă îndrugaţi verzi şi uscate. Şi vezi că nu vorbesc despre ce-ai spus anul trecut." „Atunci să mă supun. oricît de înţelept ai fi. deci ştiind şi cînd e cazul să dai un răspuns şi cînd nu e cazul so faci? De d pildă acum. ci. bărbaţi din Thurioi sau din Chios sau din orice loc sînteţi şi oricum v-ar plăcea să vi se zică.Atunci de ce întrebai adineauri ce vrea să spună e vorba mea?" „De ce. supune-mi-te şi răspunde-mi. Sînt sigur că din clipa în care vor lăsa gluma deoparte. a spus. dragul meu. unde zace grămada cea mai mare de aur? — Poate că da. ne-am învoit. hai să ne prefacem şi noi că sîntem Menelaos şi să nu-i slăbim pe cei doi pînă nu ne-or dezvălui şi chipul lor adevărat. ne va fi dat să vedem un lucru fără de pereche. că avem de-a face cu un raţionament care bate pasul pe loc. nu mă vei dezminţi. — Or. Arta voastră nu a descoperit încă cum să preîntîmpini acest neajuns. Pornesc de unde rămăsesem şi voi încerca." „Ştii poate o vorbă înzestrată cu suflet?" „Pe Zeus. Nu am dreptate? — Ai. Iar acum. temîndu-mă că vor ajunge la vorbe grele. şi am spus: „— Ctesippos. îţi amintesc şi ţie ce îi spuneam cu o clipă înainte lui Cleinias. — Dar mai înainte am arătat pe larg că nu am fi deloc mai cîş-tigaţi . întreabă!" „Fiinţele înzestrate cu simţuri înţeleg fiindcă au suflet sau înţeleg deopotrivă şi cele neînsufleţite?" „înţeleg fiindcă au suflet. fă-cînd tot ce-mi stă în putinţă. te fereşti să răspunzi deoarece ştii că nu e cazul s-o faci?" „Baţi cîmpii. cel ce porunceşte. imitîndu-l pe Proteus. Cleinias. dimpotrivă. — Şi care e ştiinţa aceea pe care e bine să o dobîndim? e Nimic mai simplu. de! Am greşit. mi-a răspuns el. Să stăruim deci. a îndrăgi înţelepciunea înseamnă doEUTHYDEMOS 349 bîndirea unei ştiinţe. Drept care. de vreme ce recunoşti că sînt înţelept. Dar. cred că trebuie să mă pun iarăşi călăuză şi să le-arăt chipul sub care îi rog să mi se înfăd ţişeze.„Este corect ce faci?" „Cum nu se poate mai corect". de-abia nu ai dreptate. mi-a răspuns. vor fi şi ei la rîndul lor. sfîrşindu-ne vorba. căutînd în tot locul. sofistul egiptean. însă dacă se întîmplă să greşesc. căci. fă bine şi aminteşte-mi în ce loc rămăseserăm. în ce mă priveşte. „Şi de ce mă rog? am întrebat eu. poate în felul acesta ii stârnesc. să depăn de-a fir-a-păr tot ce urmează de aici. de 288 a vreme ce susţii că nu e cu putinţă să greşeşti. şi am greşit pentru că judec anevoie. cuprinşi de milă în faţa trudei mele de-a fi serios. Sau poate n-am greşit. Nu cumva pentru că de data asta ai venit la noi simţindu-te neîntrecut în tehnica discuţiei. După cîte îmi aduc eu aminte. nu îţi dai seama cît de minunată este ştiinţa străinilor aceştia. ci. şi «nu vei prea şti ce să faci cu vorba mea». dacă am şti să descoperim. s-ar zice că n-am încotro." Eu însă. se năruie şi el. Nu e aşa? — Ba da. în loc să te sinchiseşti de răspuns. am rostit adevărul spunînd că propoziţiile «vor să spună» ceva? Ce zici? Am greşit sau nu? Dacă nu am greşit. n-au vrut să ne arate de ce sînt ei în stare cu adevărat. tu eşti. să le adresăm şi ruga noastră spre a ni-l face cunoscut. — Ne-ar sluji la ceva. că e necesar să îndrăgim înţelepciunea. ba mai are încă şi cusurul celui vechi: răpunînd. nu ştiu. oricît de minunată este ea pentru precizia argumentelor. cred: una care ne va sluji la ceva." . Deci 348 PLATON s-ar părea. am început din nou să-l îmblînzesc pe Ctesippos. De fapt. Dionysodoros şi Euthydemos. c se ţin mereu de giumbuşlucuri." La care Ctesippos: „Ce spuneţi voi e fără doar şi b poate demn de admirat. să le dăm ghes. — Bineînţeles. doar.

fără să ne zbatem şi fără să mai răscolim pămîntul. Căci fără să ştim să-l folosim. Şi dacă stai să te gîndeşti." „Ei bine. astronomi sau calculatori — căci tot cu vînătoarea se îndeletnicesc c . Nu este aşa?" El a încuviinţat." „în schimb." Am căzut de acord asupra tuturor acestora. vînătorii nu ştiu ce să facă cu ea. chiar dacă am stă-pîni-o. Aşa încît este clar că şi în cazul discursurilor." „Cum adică?" EUTHYDEMOS 351 „Arta asta e un soi de vînătoare de oameni. „Este limpede. ba chiar şi tămăduieşte boli. Cleinias. îmi par din cale-afară de înţelepţi. ne-ar face fericiţi. eu am impresia că am găsit-o. aurul în sine ne-a apărut lipsit de valoare. apoi. ea nu e bună la nimic. şi chiar dacă am şti să transformăm piatra în aur." d „Şi ce ai în vedere?" l-am întrebat eu.b lui în care să te slujeşti de nemurire. ştiind să facem lire de pildă. — Aşadar. mai presus decît oricare alta. la fel ca meşterii de lire de lirele lor. „— Deci ce ne trebuie nouă. copil încîntător. am fi prin asta fericiţi? — Nu cred. Sau nu îţi mai aduci aminte? — Ba îmi aduc foarte bine. Deoarece aici. „Văd. b „Arta comandantului de oşti îmi pare a fi.chiar dacă. dacă sînt vînători de fiare sau pescari. ceastălaltă vrăjeşte şi îmblînzeşte pe judecători. — Şi aşa stau lucrurile. cît despre arta lor. aceea care. cei care folosesc ceea ce aceştia au compus. „— Cerule. s-ar părea că. se pare. nu e în stare decît să hăituiască şi să prîndă prada." „Dovada ta îmi pare mulţumitoare. 289 a ştiinţa aceasta nu ar face doi bani. este aceea care ne-ar face fericiţi. Căci mie. alcătuitorii de discursuri. „Vînătoarea." A fost şi el de acord. fie că e vorba de ştiinţa zarafului. Cît despre geometri. „Şi chiar dacă există o ştiinţă în stare să-i facă pe oameni nemuritori." „Care este?" a întrebat Cleinias. am spus eu. una este arta care face lucrul. pot spune că este de-a dreptul divină şi sublimă. alta cea care se slujeşte de lucrul făcut. pe membrii eccle-siei şi alte soiuri de adunări. el este la fel ca celălalt. abia cu o şchioapă mai prejos de-290 a cît aceasta? Căci în timp ce arta vracilor îmblînzeşte vipere. de medicină sau de oricare alta care ştie să facă un lucru anume. şi?" am întrebat eu. dacă e să ne luăm după cele afirmate înainte. dar crezi că dacă am învăţa arta de a scrie discursuri şi am stă350 PLATON pîni-o bine. dar nu şi să se folosească de ceea ce face. Şi totuşi pe-aici pe undeva mi-am zis eu că vom da peste ştiin-e ţa pe care o căutăm de-atîta vreme. — S-ar zice că aşa e. nici nu e de mirare că e aşa: oare nu este ea un fel de artă a vracilor. Sau ţie lucrurile îţi par că stau altfel?" „Şi mie îmi apar întocmai cum spui tu. şi în cazul acesta. este un soi de ştiinţă care să îmbine în aceeaşi măsură săvârşirea şi ştiinţa folosirii a ceea ce s-a săvîrşit. a fost răspunsul lui Cleinias. am avea tot aurul din lume. Cine n-ar recunoaşte că între a face lire şi a cînta din liră e o deosebire ca de la cer la pămînt?" A încuviinţat. alţii sînt. a spus. scorpioni şi tot felul de alte dobitoace. o lasă în seama bucătarilor." „Bun. alcătuitori de discursuri care nu ştiu să se folosească tocmai de discursurile scrise de ei. dar după ce înhaţă prada hăituită. ea nu ar fi. cu orice altă ştiinţă. tarantule. tocmai aceşti oameni. se pare. atunci încotro s-o mai luăm? Către ce fel de artă?" „Eu unul nu mă mai descurc. de orice fel ar fi. e clar că nu arta alcătuitorilor de discursuri. că nici de meşteşugul celui care face flaute nu avem nevoie. dacă am stă-pîni-o. lipsită însă de ştiinţa chipu. am fi departe de a stăpîni o asemenea ştiinţă." „Nu sînt de aceeaşi părere. de cîte ori am de-a face cu ei. arta săvîrşirii şi arta folosirii sînt complet diferite. cu toate că e vorba de c un acelaşi obiect. bună la nimic.

ţi-o jur. ne-am pomenit. Criton.şi ei. Socrate? SOCRATE Am să-ţi spun. nu? SOCRATE O să-ţi dai singur seama. zeule mare. parcă. am exclamat. Căci după mine. ne-am zis. să fi fost Ctesippos cel care a spus toate acestea. mai că îmi par asemenea vînătorilor de prepeliţe care îşi lasă apoi prada în seama crescătorilor. CRITON Şi bine gîndeaţi. CRITON Pe Zeus. ne-alegem de pe urma ei cu ceva sau nu ne-alegem cu nimic?" Vezi bine. cîrmuind totul şi domnind peste toate spre a le face pe toate de folos. SOCRATE Şi cu ce ai spune că ne-alegem? Dacă te-aş întreba. asta e ne întrebam noi între noi. Criton? CRITON Pe Zeus că nu. Iată de ce descoperirile pe care le-au făcut. ce . Dacă umblăm deci după arta care va şti să folosească singură ce stăpîneşte (fie că e vorba de propriul ei produs sau de o pradă). Criton. Căci. el nu mai are nevoie să fie educat nici de Euthydemos. te-ai gîndi la sănătate. nici de altcineva pe lumea asta. cauza dreptei făptuiri în cetate şi. Tu. care domneşte peste toate. ci se mărginesc să o vîneze. nu? CRITON Da. ea singură la d pupa cetăţii. Dar la ce bun să-ţi mai spun toată tărăşenia? Cînd am ajuns la arta regească şi tocmai o cercetam pe toate părţile să vedem dacă ea este cea chemată să ne aducă fericirea. SOCRATE Atunci. a spus el. şi dacă o artă de felul acesta ne va face fericiţi. nici Dionysodoros cel care a vorbit astfel. preafericite? Să mori de rîs văzîndu-ne. preafrumosul şi înţeleptul meu Cleinias! Să fie tot aşa în cazul nostru?" „Nici o îndoială. să zicem că cine ştie ce fiinţă mai de soi era pe-acolo şi-a glăsuit aşa? Căci vorbele le-am auzit. o. ei o dau oamenilor de stat. şi încă de soi foarte ales. Socrate. de pildă. ceea ce ele însele au înfăptuit. arta asta regească. căci cine alta decît ea ştie să le folosească? Ni s-a părut deci clar că ea şi numai ea era cea căutată. la fel de neajutoraţi ca în prima clipă. îi lasă în seamă. atunci. cînd colo ele ne scăpau mereu." CRITON Ce spui tu. e cazul ca în locul artei strategiei să căutăm o alta. făceam c din nou calea întoarsă şi ne trezeam în locul de unde începuserăm cercetarea. aţi continuat să căutaţi arta cu pricina? Şi aţi găsit sau n-aţi găsit ce căutaţi? b SOCRATE Cum s-o găsim.d guri nu se pricep să tragă foloasele de pe urma vînatului lor. CRITON Cum de vi s-a întâmplat una ca asta. Atunci." „Nu zău. nu te-ai întreba la fel? CRITON Ba da. într-un labirint: cînd credeam că am ajuns la capăt. căci sin. cu ce ne-alegem de pe urma medicinei. Socrate? Toate acestea le-a e rostit băiatul cu gura lui? SOCRATE Nu-ţi vine să crezi. dacă a vorbit aşa. iar eu să fi uitat? CRITON Ce CtesincoaZ 291 a 352 PLATON SOCRATE Şi totuşi ştiu prea bine că nu era nici Euthydemos. ci le aduc la lumină pe cele care există deja — nici ei nu au habar ce să facă cu prada. vorba lui Eschil. Am fost de părere că politica şi arta regească sînt una şi-aceeaşi. cînd vede de toate cîte-i cad în seamă. de vreme ce nu îşi construiesc singuri figurile. Dar după toate astea. ei le trec spre folosinţă dialecticienilor — cel puţin aşa procedează aceia care mai au încă un dram de minte. SOCRATE Iar îndeletnicirea voastră. Nu se întîmplă la fel cu comandanţii de oşti? De îndată ce au pus mîna pe o cetate sau pe o armată. da. agricultura. eram asemenea copiilor care s-au pus să prîndă ciocîrlii: la tot pasul credeam că am şi înhăţat cîte o ştiinţă. odată ajunşi aici. CRITON Şi pe urmă? SOCRATE Tocmai acestei arte. dacă o să vrei să mă asculţi. atît arta conducătorului de oşti cît şi celelalte arte. Criton. Socrate. ne-am EUTHYDEMOS 353 apucat din nou să cercetăm cum stau lucrurile şi am continuat cam aşa: „Ia să vedem. cred că era o fiinţă mai de soi.

îţi stă în putere să-mi dovedeşti una ca asta?" „Ba bine că nu". şi aceştia alţii vor proceda la fel cu alţii? Dar în ce sens sînt ei buni. SOCRATE Atunci. Socrate. învăţîndu-ne. Socrate. aşa ai spus. de parcă erau Dioscurii. CRITON Să ştii că da. în numele cerului. prietene. că deja o stăpî-nesc. SOCRATE Deci ea trebuie să ne aducă un bine oarecare. ni s-a întîmplat la fel. Cleinias şi cu mine am căzut de b acord că binele nu-i altul decît o ştiinţă anume. Criton. am început să mă vait în gura mare. Oare nu-i cazul să ne hotărîm odată să-i definim natura şi felul în care o vom folosi? Te învoieşti să spunem. CRITON Cerule sfinte. Socrate. că vocea lui era plină de mărinimie cînd a început să vorbeas. stînd în fruntea celor ale sale. din punctul nostru de vedere. SOCRATE Şi nouă. ea nu trebuie să dea altă ştiinţă decît propria ei ştiinţă. ştim la fel de puţin. cel puţin. ce ştiinţă ne dă ea? Şi cum ne vom sluji de ea? Rezultatele acelea. cum arată ştiinţa care ne-ar face să ne trăim fără cusur restul vieţii. nici rele. sau vrei să-ţi dovedesc că o stăpîneşti deja?" „O. ce produce de fapt? Poate că în cazul acesta o să-ţi vină mai greu să răspunzi. dacă voia să îi slujească şi să le dea fericirea. nu ea trebuie să le producă. SOCRATE Or. celelalte rezultate pe care le-am putea pune în seama politicii — şi ele nus deloc puţine. liberi. Se întîmplă întocmai cum zice proverbul: „Corinthos. fără urmă EUTHYDEMOS 355 de glumă. nu ne dăm seama de nicăieri. că datorită ei vom reuşi să-i facem pe alţii buni? CRITON Desigur. c 354 PLATON CRITON Aşa e. Criton. de cel de-al treilea val care ameninţa discuţia şi să ia lucrurile cît pot de serios. decît să . pe mine cît şi pe băiat. d SOCRATE Dar atunci. ştiinţa aceasta care pînă acum v-a dat atîta bătaie de cap. care este natura acestei ştiinţe ce ne va face fericiţi. cînd m-am 293 a pomenit în încurcătura asta. dacă ne gîndim că ea îi poate face pe cetăţeni bogaţi. care nu sînt nici bune nici rele.produce? 2921 N-ai spune oare că ne oferă hrana pe care o scoate din pămînt? CRITON Ba da. vrei să ţi-o predau. SOCRATE Să spunem atunci că arta regească îi face pe oameni înţelepţi şi buni? CRITON Ce ne-ar împiedica? SOCRATE Că-i face însă buni pe toţi şi în toate privinţele? Şi că cizmarului. ea este cea care le dăruieşte întreaga lor ştiinţă? CRITON Eu unul nu cred. CRITON Şi? A acceptat Euthydemos să vă înveţe ceva? SOCRATE Cum de nu? Ba află. SOCRATE însă. fiul lui Zeus" şi. tîmplarului şi oricărui alt meşteşugar. mi-a răspuns. ci această artă.b că astfel: „Spune-mi. preafericite. Criton. aşa ar fi cu mult mai lesne. ea trebuie să ne fie de folos. CRITON Negreşit. Socrate. Socrate! Mi se pare că aţi ajuns cam rău la ananghie! SOCRATE în ce mă priveşte. cerîndu-le străinilor. ba încă şi mai puţin ca înainte. însă măcar un lucru îţi este cunoscut: că dacă este arta pe care noi o căutăm. „Dovedeşte-mi. nedezbinaţi — toate acestea deci ne-au apărut a nu fi nici bune. de vreme ce rezultatele puse în seama politicii le-am nesocotit. să ne salveze. CRITON Desigur. SOCRATE Dar arta regească. în relatarea ta aşa arătau lucrurile. CRITON Da. în ce sens vor fi ei buni şi în ce sens utili? Sau e cazul e să adăugăm că îi vor face pe alţii la fel. cum spuneam. trebuia să-i facă înţelepţi şi să le împărtăşească ştiinţa.

vorba ceea: «toate cîte le spui tu sînt bine spuse». „Cum vine asta? Deci nu ştiţi nimic?" „Ba dimpotrivă". Iată deci că. eşti neştiutor. atunci o să vă credem şi-n celelalte privinţe. gîndind că erau luaţi peste picior. acest om minunat. d eşti şi iar nu eşti ceea ce eşti. vedem că ştiţi. nu se întîmplă să păţeşti acelaşi lucru? Eu. iar altele să nu le ştie. Deci cum se face că ştiinţa aceea pe care o căutăm nu-mi e străină? Deoarece este imposibil ca acelaşi lucru să fie şi totodată să nu fie. ca ei să ştie unele lucruri. a spus." „Deci?" am întrebat. neînsemnate. — Pentru ce-mi trebuie. de vreme ce ştiu totul. d şi la fiecare întrebare a lui Ctesippos au afirmat sus şi tare că ştiu cîte sînt pe lume. înseamnă că stăpînesc şi ştiinţa cu pricina. — Nu are nici o importanţă. dacă ştiu un lucru înseamnă că ştiu totul — dat fiind că nu pot să fiu ştiutor şi ne356 PLATON ştiutor deopotrivă. atît să ne mai spuneţi şi să dovediţi că este adevărat. atunci. am spus. Dionysodoros — căci acum mi-e clar că vorbiţi serios şi doar eu ştiu cît de greu mi-a fost să vă înduplec —. mi-a răspuns. ajunge. aş îndura fără să scot o vorbă. la vîrsta mea. este obligatoriu să ştii totul. dacă există lucruri pe care nu le ştii. Spune-mi." „Spune-mi ce vrei şi-am să-ţi arăt. de vreme ce ştii. nu există lucruri care vă sînt cunoscute şi altele care nu vă sînt?" „Nici vorbă de aşa ceva. 294 a „Deci ştiţi totul. ştii totul. Dionysodoros. fără urmă de . pentru că ştiţi cîte ceva?" „Totul.c te că spuneţi adevărul. Socrate? Tu singur te dezminţi. Crezi că nu am cădea de acord şi in privinţa aceasta?" Atunci s-a virît în vorbă Ctesippos: „în numele lui Zeus. cei drept. dacă ştiu măcar un singur lucru. — în acele privinţe desigur că sînt. Ctesippos. dă-mi o dovadă care să-mi ara. deoarece sînt o grămadă de alte lucruri pe care nu le ştiu. în privinţa aceloraşi lucruri şi în acelaşi timp." „Şi poate ştiţi şi cîte stele sînt pe cer şi cît de multe fire în nisipul mării?" EUTHYDEMOS 357 „Bineînţeles! a fost răspunsul." „Fie. Euthydemos. — Şi zici că c ştii ceva? — Da. de vreme ce eşti ştiutor." „Dar cu tine." b „în numele zeilor. chiar de aş avea de pătimit tot ce-i mai rău alături de tine şi de Dionysodoros. ce lucru minunat ne împărtăşeşti şi ce nepreţuit e binele ce ni-l dezvălui! Dar oare la fel se întîmplă şi cu ceilalţi oameni? Ştiu şi ei totul sau nu ştiu nimic?" „E imposibil. dragul meu. nu cred deloc. Cam asta vrei să spui şi asta îţi este învăţătura?" e „Vezi. să o învăţ.trebuiască. — Atunci. — Eşti deci ştiutor. Socrate". şi tu la fel. „Toţi oamenii ştiu totul. am spus. dacă ştii măcar un singur lucru. a spus Dionysodoros. într-adevăr." „Cerule. în cele din urmă. — Şi pentru asta eşti cu ceva mai puţin neştiutor? Mai adineauri spuneai că eşti ştiutor. pe Zeus. nu? — Nu. Şi dacă ne spuneţi cîţi dinţi are fiecare şi apoi." „— Atunci răspunde-mi: există un lucru pe care îl ştii? — Sigur că da. Şi. Euthydemos. de exemplu?" „Sigur că da. dar numai în anumite privinţe." „Ştii cîţi dinţi are Euthydemos? Şi Euthydemos ştie cîţi ai tu?" „NU-ţi ajunge să fi auzit că ştim totul?" „Cituşi de puţin. ba chiar mai multe. numărîndu-i. fiind ştiutori şi neştiutori totodată. Căci. voi doi ştiţi într-adevăr totul? Tîmplăria şi cizmăria. Crezi că un lucru care există poate să nu fie ceea ce el este propriu-zis? — Pe Zeus." N-au vrut însă." „Şi să coaseţi cu fir de maţ uscat puteţi?" „Ba chiar să pingelim. — Sînt.

dar nu cred că şi tu. sînt gata să răspund. cîte zile mai am. tu ştii să discuţi mult mai bine e decît mine. 358 PLATON 295 a Nouă lucrul ni se părea de necrezut. eşti mulţumit dacă răspunsul meu cade alături de întrebare?" „Eu da." „învoieşte-te atunci să-mi răspunzi şi am să-ţi dovedesc că tu însuţi dai crezare acestor uimitoare lucruri." „Şi ştiaţi totul şi cînd eraţi copii." . Socrate. Mi-am adus atunci aminte de Connos. Iar cei doi." „Dar nu e nimic mai plăcut pentru mine decît să fiu dezminţit în această privinţă. şi cînd abia vă născuserăţi?" Amîndoi într-un glas au răspuns că da. Iată de ce. oricum.Atunci. ştiind. porunca ta e totuşi să-ţi răspund. iar eu răspund înţelegînd cu totul altceva decît ai tu în minte." „Răspunde atunci la ce înţelegi. a fost răspunsul lui. Şi deoarece mă hotărisem să învăţ şi de la ei. Am spus atunci: „Dacă tu crezi. temîndu-mă ca nu cumva să mă creadă prea prost ca să le fiu elev. e „Nu cred însă că la vîrsta pe care o ai ştiinţa ta merge pînă acolo încît să faci tumbe pe săbii sau să te învîrţi pe o roată. ştiu prin mijlocirea sufletului." „Nu există nici un lucru. fără să mai întreb nimic?" c „Fără îndoială că ceva din ce-ţi spun înţelegi. ştii prin acel lucru prin care eşti ştiutor sau prin altul? — Prin lucrul prin care ştiu. de cîte ori mă împotrivesc. în cele din urmă neîncrederea m-a împins pînă şi pe mine să-l întreb pe Euthydemos dacă Dionysodoros ştia chiar să danseze.296 a rut! Eu nu te întreb prin mijlocirea a ce . Socrate: ştiind. iar tu îmi dovedeşti că ştiu în orice clipă totul. n-am să răspund mai înainte de-a înţelege întrebarea. vrînd să afle dacă cele mai neauzite lucruri le erau cunoscute. sau ceea ce ştiţi. Sau mă înşel?" „Nu-ţi e ruşine. mi-am spus că trebuie să mă supun. ca întrebat fiind. afir-mînd fără încetare că ştiu." „Uite-l cum răspunde iar mai mult decît i s-a ce.ruşine. In vreme ce el vroia să mă prîndă în laţul cuvintelor. — Şi ştiind. dar cum să fac? Voi face aşa cum porunceşti. ştiţi întotdeauna?" „întotdeauna. şi el. se supără pe mine." „Deşi înţelegi mereu foarte bine. Socrate." b „întreabă. să te apuci să întrebi?" „Ai dreptate. nu?" „Da. „Sigur că da"." „Şi doar în clipa de faţă ştiţi totul." „— Iar tu dă răspunsurile iarăşi. de parcă erau mistreţi care se avîntă în faţa loviturii." „— Spune-mi." „Dar dacă tu întrebi. s-a apucat să-i întrebe ce nici nu gîndeşti. Drept care Euthydemos a întrebat: „Ce e. nu crezi?" „Cred un singur lucru: că sînteţi în chip vădit tare iscusiţi.Atunci fă bine şi răspunde. Cînd nu-ţi înţeleg însă întrebarea. pe Zeus. pe care să nu-l ştiu. în-treabă-mă deci iar de la început. ştii prin mijlocirea lucrului prin care ştii sau nu? — Da. am spus. a cărui pricepere e a unui om de rînd. ştii ceva anume sau nu? — Ştiu ceva anume. că aşa este bine. n-ai să răspunzi niciodată pentru că tot îndrugi prostii şi lungeşti vorba bătrîneşte. peste altă comoară mai mare?" ." EUTHYDEMOS 359 Am înţeles că se supărase pe mine. ţineau piept întrebărilor cu un curaj fără seamăn. aşa şi trebuie să facem. Căci dacă eu nu am habar cît de multe ştiu. Euthydemos. dat fiind că îi d tot puricam spusele. după care nu prea mă mai bagă în seamă. Criton. mi-a răspuns. zicîndu-şi că sînt cam tare de cap. Am impresia că despre suflet vorbeşti. crezi că aş da.

" „Ei poftim! Chiar n-ai să încetezi să tot răspunzi în plus?" „Mă gîndeam totuşi că acest cuvînt. el care ştie totul?" „Sînt eu frate cu Euthydemos?" a spus Dionysodoros.. amestecîndu-se repede în vorbă. spunînd." „Ce faci? s-a adresat Euthydemos lui Dionysodoros. ştiu prin mijlocirea lucrului prin care ştiu." . prin mijlocirea lucrului prin care ştii. „Dar tu. şi nou-născut. fie atunci cînd ştii.297 a drepţi?" „Nicăieri". Te rog să mă ierţi. ştiu absolut tot ceea ce ştiu. şi asta pentru că nu prea sînt bine educat. Euthydemos? b Nu crezi că fratele tău are dreptate. Dar nu asta întreb. am spus.ştii. însă răspunde: şti." „Ai mai recunoscut că ştii întotdeauna. prietene." „Ba n-ai să laşi deoparte nici măcar o vorbuliţă. am răspuns din nou mai mult decît se cuvenea. tu vei şti întotdeauna şi absolut totul. aţi fi în stare să o faceţi.b ind. parte din ce ştii — ştii prin mijlocirea acestui lucru 360 PLATON EUTHYDEMOS 361 prin care ştii. iată şi un lucru pe care nu îl ştiu. după cum ţi-e placul. Ba chiar." „De ţi-ar fi asta vrerea. pînă ce Euthydemos mă va învăţa cum de ştiu eu că .— Aşa e. a mai spus. poate că aşa." Atunci a spus: „Adaugă acum tot ce-ţi pofteşte inima. înseamnă că ştiu tot. de vreme ce pe clnd trebuie să-l las deoparte. „Atunci. ştii întotdeauna prin mijlocirea unui lucru anume? — întotdeauna. Acelaşi adaos nepermis!" „Fie! Atunci îl las deoparte pe ceea ce ştiu. asta o ştiu de mult. cînd prin a altuia? — întotdeauna cînd ştiu. ne poate face să greşim. pe Zeus. — Şi ştii întotdeauna prin mijlocirea aceluiaşi lucru. ar pune şi el umărul. recunoşti doar că ştii totul. am continuat. Dionysodoros. tu cum spui. va fi ştiutor şi neştiutor deopotrivă. că nu ştiu totul. de vreme ce ştii întotdeauna. sau nu ştiu una ca asta?" „O ştii mai mult ca sigur. ci unde am învăţat eu că oamenii de bine sînt ne. însă eu unul mă cam îndoiesc că eşti în stare de asemenea ispravă." „— Nu pe noi. ci dacă ştii prin mijlocirea a ceva. ştiu prin mijlocirea lui. Este clar deci că ştiai şi fiind copil. însă acum spuneţi-mi altceva: în atîtea şi atîtea privinţe e nu văd cum aş putea înfrunta nişte oameni a cărdr înţelepciune este atît de uimitoare. de vreme ce voi o afirmaţi. şi chiar înainte de a te naşte şi mai înainte de a se naşte cerul şi pămîntul. c nu-ţi cer nici o favoare. căci ai recunoscut că ştii întotdeauna şi că ştii totul dintr-o dată." „Aşa s-ar zice. de vreme ce acel ceea ce ştiu al meu nu face nici doi bani. sau ştii cînd prin mijlocirea lui. şi-atunci ştiai absolut tot." Dionysodoros s-a înroşit. aşa e." „Din nou! a exclamat. a spus Dionysodoros. Duci de rîpă tot raţionamentul şi omul va pretinde că nu ştie. şi cînd d abia te năşteai. poate pe tine." „Aşa e. fie altminteri." „Ce ştiu?" „Că oamenii de bine nu sînt nedrepţi. Răspunde-mi însă: ai putea să ştii absolut tot dacă nu ai şti tot?" „Ar fi o minune să pot. laolaltă. întotdeauna. spune-mi: ştiu. La care eu: „Hai să lăsăm asta. dacă aşa mi-e mie vrerea. Dar iată şi un alt caz: cum să afirm că ştiu despre oamenii de bine că sînt nedrepţi? Hai. doar dacă fratele tău. şi deoarece ştii întotdeauna. şi restul a ce ştii prin mijlocirea altui lucru? Sau ştii totul prin mijlocirea acelui singur lucru? — Prin mijlocirea lui. — Deci ştii întotdeauna prin mijlocirea unui lucru anume. am să răspund cît se poate de simplu că ştiind. de pildă. preacinstite Euthydemos! Numai să fie adevărat ce spui.

îl tot sîcîia trăncănind şi muşcînd. şi tu la fel. de mare folos. sînt aproape sigur. ci fratele lui Heracles. Dar spune-mi. dacă îmi răspunzi. şi al tău la fel. şi fiind altceva decît aur nu eşti aur. Căci în timp ce tatăl lui era Chairedemos. îl împiedici pe Euthy-demos să îmi dezvăluie secretul acela. — Aşadar. — Dar Sophroniscos şi Chairedemos 298 a erau taţi. rezultă că el nu este tată. — Te pomeneşti că este acelaşi. fiind altceva decît tată. mai mult m-ar încurca. — îţi răspund că Iolaos îi era nepot lui e Heracles. — întradevăr." „Şi n-am dreptate? Doar sînt mai prejos decît fiecare din voi. Căci nu Patrocles. fratele meu. — Zici că Patrocles îţi este frate? — întocmai. pînă într-atît de abilă. cu căţeii şi purceii? — Sînt." La care Ctesippos: „— Oare cu tatăl vostru lucrurile nu stau la fel? Nu este el altul decît tatăl meu? — Nici vorbă. aşa încît este firesc să fug din faţa voastră. a trebuit Heracles să strige în ajutor pe ne-potu-său Iolaos. tată fiind. Ctesippos. însuşi Heracles. — Este. să nu fie tată. după ce-ţi termini de cîntat bucata. am spus. aşezat de-a stînga voinicului nostru. se pare că el nu este tată. Socrate. Căci n-ai să mă slăbeşti cu întrebările. unul al meu. fiind altceva decît piatră nu eşti piatră. pizmaş cum eşti. Spune-mi. fără să fie om? — Ei nu.d bitoace? — Al tuturor. Socrate. faţă de care eu nu însemn c nimic. ai un cîine? — Am. nu este aur? Sau om. aur fiind." „Văd că o iei la fugă. — Are căţei? — Are. a spus Dionysodoros. îi era tată. şi nu mă pizmui pentru această învăţătură.Ascultă. Socrate. un alt sofist. iscat din mare şi coborît pe ţărm nu de prea multă vreme. acelaşi. — Deci. a spus Dionysodoros. — Deci îţi este şi nu-ţi este frate. şi ei la fel de răi. vezi bine. — întocmai." 362 PLATON . nu ai tată. dar nu şi după tată. Euthydemos! a sărit Ctesippos. oricum ai lua-o. încît dacă îi retezai unul dintre capetele raţionamentului." b „Iar dacă Chairedemos. scotea în locul lui mai multe) şi cu crabul. după mamă.Sau crezi cumva că una şi aceeaşi persoană. este tată. însă mie. a spus Euthydemos in-trînd în vorbă. a spus Euthydemos.oamenii de bine sînt nedrepţi. mi se pare. — Aşa-i. ai să te învoieşti de îndată că lucrurile stau aşa. celălalt al lui. al meu era Sophroniscos. — Dar este. prietene. — Nu-mi este după tată. nu? — Taţi. — Atunci răspunde-mi. Şi fiindcă crabul ăsta. atunci e rîndul lui Sophroniscos. — Aşadar. se zice. Chairedemos era altceva decît tată? — Altceva decît tatăl meu. nu este tată? — De ce n-aş crede? — Cum adică? Şi că. d Pe cînd. adică Iphicles (un nume oarecum asemănător). şi nu vrei să răspunzi. Euthydemos: el îmi este tată doar mie sau şi celorlalţi oameni? — Şi celorEUTHYDEMOS 363 lalţi. poate-mi răspunzi şi mie: Iolaos îi era nepot lui Heracles în mai mare măsură decît ţie?" „— Cel mai bun lucru este să-ţi răspund. care i-a fost. — Mai era el tată. — Deci mama ta le este mamă şi aricilor de mare? — Da. — Iar tu eşti frate cu viţeii. — Ascultă. parcă nu-mi era. — Ba unde mai pui şi că tatăl tău e cîine. — La fel şi Chairedemos. dacă era altceva decît tată? Sau tu eşti totuna cu piatra asta? — Tare mă tem să nu arăţi că sînt. şi încă unul foarte rău. încît tu. — Aşadar eşti altceva decît piatra aceasta? — Altceva. dacă ar veni Iolaos al meu. cîinele le este tată? — L-am văzut cu ochii mei încălecînd . — Nu prea c m-aş învoi. fiind altceva decît tată. dar eu nu cred că sînt. — Al oamenilor? Sau şi al cailor şi-al celorlalte do. nu se putea lupta în acelaşi timp cu hidra (un soi de sofistă şi ea. Diony-sodoros. ca nuca în perete! Faci o afirmaţie necugetată dacă susţii că tatăl tău e tatăl tuturora. — Şi mama ta le este şi lor mamă? — Şi lor. Vorba ceea. şi la fel şi mama ta.

Ctesippos. îl întrebă: „— Şi ţie ţi se pare că şi aurul e-un lucru bun. — Ce? — Nimic. dimpotrivă. — Cînd vorbeşti despre pietre. asta ca să fiu în tonul spusei tale de adineauri cum că un cîine mieste tată. văd Iu. lemne şi bucăţi de fier nu eşti vorbitor al tăcerii? — Nu dacă merg în fierării. — îţi baţi deci propriul tată? — Mult mai îndreptăţit aş fi să-l bat pe tatăl vos. desigur. întorcînd du-se la răspunsurile lui Ctesippos. Euthydemos? 364 PLATON — Nici eu şi nimeni altcineva. Euthydemos. cînd îl atingi. a spus Ctesippos. Aşa încît. ţi se pare pesemne că nu le vezi. a spus Ctesippos. însă Dionysodoros. — Şi tot aşa i-ai înarma pe Geryon şi Briareos! Eu unul vă credeam mai pricepuţi.300 a cruri susceptibile de văz sau dimpotrivă? — Susceptibile de văz. se spune că acolo fierul prînde glas şi. în acest caz. — Minune mare. dragul de tine. nu-ţi prînde bine să le ai oriunde şi oricînd? — Ba bine că nu.b cerii? a întrebat Dionysodoros. — Deci ele sînt capabile să vadă. e nu? — Al meu. ca să nu apuce Ctesippos vorba. cei mai fericiţi şi mai de soi sînt cei care au în craniile lor mult aur. unul în cap şi-n fiecare ochi cîte-un stater de aur? — Se spune totuşi. dar mai cu seamă chiar la tine? Atunci cel mai e fericit ai fi dacă ai avea în burtă trei talanţi. — Aşadar. Dar şi mai uimitor este EUTHYDEMOS 365 că ei beau din propriile cranii aurite. mulţumită . i-a răspuns Ctesippos. a spus Ctesippos. — Şi ce zici? Bunurile astea.căţeaua. ţinîndu-şi căpăţî-na-n mîini! — Dar sciţii. Fiindcă te învoieşti că este un lucru bun să iei un leac cînd simţi nevoia. Euthy-demos. ba unde mai pui că îşi aruncă şi privirea în ele. şi încă mult. de vreme ce este tată şi este al tău. rîzînd: „— îl bat. b Ctesippos. să-ţi pregăteşti un car întreg de elebor bine pisat şi amestecat? — Bineînţec Ies. — în nici un caz. dacă acesta e într-adevăr un lucru bun? — Sigur că da. cînd simte el nevoia. — Buun! Şi cîinele e-al tău. crezi că asta nu-i un lucru bun? Sau cînd mergi la război. — Aşadar. — O vei afla pe cea mai încîntătoare. cred eu. şi ceilalţi oameni deopotrivă. nici tu. pe zei! Că pe tine nu pot să te bat. — Ne vezi mantalele? — Le văd. Nu va fi nimerit. tu tocmai asta faci. dacă îl ai? — Bineînţeles. crezi că pentru un bolnav e bine. că printre sciţi. — Dar nici el. Mă pregătesc totuşi s-aud vreuna din năzbîtiile tale încîntătoare. dacă cel care înghite leacul e mare cît statuia de la Delfi! — Şi tot aşa şi la război. ţipă în gura mare. însă nu încape îndoială. să ia un leac sau." Euthydemos tăcu. ca luptători încercaţi ce sînteţi. e mai bine să mergi înarmat sau să mergi fără arme? — înarmat. nu-i necesar să ai scuturi şi lănci o droaie. — Şi tu la fel? — Şi eu. se grăbi iar să răspundă: „încă o vorbuliţă aş vrea să aud: îţi baţi cîinele?" Şi Ctesippos. Dar ţie. Euthydemos. că treaz fiind dormi de-a-n picioarelea şi că dacă este cu putinţă să vorbeşti fără să spui nimic. însă tu. — Deci nu e cu putinţă să existe o vorbire a tă. de vreme ce e un lucru bun să fii înarmat. dar atunci fă bine şi răspunde. înseamnă că din lucrul acesta bun trebuie să înghiţi cît de mult cu putinţă. nu aveţi ce face cu o grămadă de bunuri. — Şi nici chiar tu. nu crezi şi tu la fel! Sau ţie ţi-ar fi de-ajuns o lance şi un scut? — Mie mi-ar fi. că tatăl vostru şi al micuţilor cîini s-a ales cu o grămadă de bunuri de pe urma înţelepciunii voastre. — Te învoieşti să spui că aurul e un lucru bun? — Dar am şi spus că este. înseamnă că acest cîine este tatăl tău şi tu eşti frate cu căţeii?" Şi Dionysodoros. — Nici o tăcere a vorbirii? — Cu atît mai puţin. fiindcă i-a trecut prin cap să aducă pe lume copii atît de înţelepţi.299 a tru. Căci spune-mi. trebuie să-l ai oricînd şi oriunde. Euthydemos. însă am impresia.

Sînt sigur că din răspunsul meu n-ai să te alegi cu nimic. ating desăvîrşirea. Dionysodoros? Frumosul nu este frumos şi untul. dar iartă-mă. a pierdut deci şi iată-l la pămînt!" Cleinias s-a bucurat nespus şi a început să rîdă. şi-atunci vei face tot cele cuvenite. diferit? c Căci diferitul nu este. „Dar în ce fel. stau lîngă tine. — Atunci. iar pe olar îl modelezi. Euthydemos! Fratele tău a răspuns în doi peri. e Atunci am vorbit eu: „De ce rîzi. — Şi ţi se pare aşa? — Bineînţeles. cu bună ştiinţă ai lăsat punctul acesta deoparte. a spus. te rog." „— Ce spui tu. Şi dacă-l pui pe nicovală pe fierar." 366 PLATON EUTHYDEMOS 367 Iar Ctesippos. Ctesippos. cum îi stătea în fire. vei proceda cum trebuie? — Cum nu se poate mai bine. Poseidon! am spus. a fierarului.înţelepciunii tale. spui tu. diferitul. căci altminteri. de lucruri atît de serioase şi frumoase?" Dar Dionysodoros. înseamnă că toate vorbesc? — Cele ce vorbesc — vorbesc. taci despre toate. ştii a cui treabă este să lucreze metalul? — Da. şi spuse: „Ah. — Deci este clar că. c prinsese aripi. atunci este. însă tu. acum. evident. de vreme ce şi ele sînt cuprinse în toate? — Cum adică? înseamnă că nu toate tac? — Sigur că nu. vei face treburi pe măsura ta. identic. — Iar pe măsura bucătarului. „— Cînd taci. nici chiar aşa!" am spus eu. însă acum dovedeşte-mi cum că există o tăcere a vorbirii. urît? — Dacă mi se pare mie aşa. nici nu şi amîndouă deopotrivă. Te învoieşti că ai spus aşa sau nu? — Am spus. Socrate. din nou: „Tu ai văzut vreodată. iar Ctesippos nu-şi mai încăpea în piele. — Nici da. — Deci taci şi despre cele vorbitoare. am spus. poate să fie diferit?" b „Te încurcă aşa ceva?" Atît de mult rîvneam la înţelepciunea lor. — Deci tu ştii ce e pe măsura fiecărui meşter? De pildă. zic. nu ţi-ai dat seama că nu spui nimic. a spus Euthydemos. spuse d Dionysodoros." 301 a „Şi erau diferite de frumosul însuşi sau erau totuna cu el?" M-am încurcat atît de tare. izbucni într-un hohot de rîs. a spus Euthydemos. voi. Şi totuşi pe fiecare în parte le însoţea puţină frumuseţe. în felul meu. este tăierea în bucăţi şi jupuirea. cu gîndul la iubitul său." „Poseidon. aş zice că pînă şi un copil înţelege că diferitul este diferit. mi se pare că voi doi sîn-teţi ca meşterii care. fără îndoială. înjunghiind pe bucătar şi tăin-du-l în bucăţi pentru ca apoi să-l fierbi şi să-l frigi. — Deci dacă faci cele ce-s pe măsura a ta. parcă se făcuse de zece ori mai mare! Pişicherul de Ctesippos! Şterpelise aceste şiretlicuri tocmai din gura celor doi. nu? — Da. Dionysodoros. de frumosul în sine. — Nu asta întreb. Dionysodoros. fiind însoţit de un lucru diferit." „Deci dacă lîngă tine este un bou. ci dacă tac toate sau dacă toate vorbesc. — Atunci şi identicul este identic şi diferitul. „Erau diferite. aţi făcut din arta dialogului de-săvîrşirea întruchipată. înseamnă că tu eşti Dionysodoros?" „Ei. încît. intrînd în vorbă." Mi s-a părut că Ctesippos. eşti bou? Şi dacă eu. de vreme ce în ziua de astăzi nu-i mai este dată nimănui o înţelepciune ca aceasta. preabunul meu prieten. încercam deja să o imit. aşa-i. — Şi a cui să modeleze argila? — A olarului. „Cum să nu mă încurce? Pe mine şi pe oricine e pus în faţa unui lucru care nu există. — Dar să înjunghie şi să jupoaie şi-apoi să fiarbă sau să frigă carnea tăiată în bucăţi? — A bucătarului. Iată încoronarea e înţelepciunii tale! Oare îmi va fi dat ca . încît m-au trecut toate năduşelile şi mi-am zis că aşa-mi trebuia dacă iiu-mi ţinusem gura. ba chiar mai multe. un lucru frumos?" „Am văzut. făcînd ce-i pe măsura lor.

eşti tu liber să-i vinzi. — Iar dintre vieţuitoare. am spus. — Oricum. — Aşa e. — Aşa-i. e căci te-ai învoit că tot ce are suflet e vieţuitoare. Şi-acum ce am să păţesc? —Aşadar. Heracles! Un argument de toată frumuseţea!" La care Dionysodoros: „Ce vrei să spui? Heracles este grozav? Sau Heracles Grozavu?" Atunci Ctesippos a izbucnit: „O.minunea aceasta să devină cîndva şi a mea?" „Ai recunoaşte-o. să le dărui sau să le sacrifici oricărui zeu ai vrea? Iar pe cele de care nu ai avea parte aşa. vrînd 368 PLATON EUTHYDEMOS 369 s-o aud degrabă. bătînd din palme şi bucurîndu-se. aş recunoaşte-o. crezi. şi o oaie. le-ai mai privi ca ale tale?" Iar eu. aşa cum faci cu restul vieţuitoarelor?" Eu. bănuind că raţionamentul va ajunge în locul unde mai sfîrşise o dată. căci dacă cu Euthydemos se încheie. această denumire nu o foloseşte nici un ionian. zeii aceştia sînt vieţuitoare. — Ajunge. sau nu ai recunoscut că sînt ai tăi? — Ba am recunoscut. — Străbuni şi domni. cu tine trebuie început. Pentru fiecare dintre raţionamentele de ." „Cunoşti. învăţătorule! Căci am şi eu. fără să mai lungim vorba. nici dintre cei strămutaţi din cetate.b tat măcar un singur om dintre cei de faţă care să nu ridice în slăvi raţionamentul şi pe cei doi fraţi. cele ce sînt ale tale?" „Numai dacă nu spui tu altfel. „— Atunci eşti vrednic de milă şi nu eşti defel ateni-c an dacă n-ai zei strămoşeşti. i-am spus. nu a exis. — Ah. sau cîte le sacrifici oricărui Zeu pofteşti. — Te învoieşti să spui că dintre vieţuitoare sînt ale tale doar acelea cu care poţi face toate cîte le-am pomenit eu adineauri? — Mă învo-iesc. am răspuns: „— Este tocmai cum spui tu. deoarece ştiam că din întrebările acestea o să ţîşnească cine ştie ce minune şi. Socrate. şi toate celelalte cîte mai sînt de soiul ăsta. Criton. dacă ar deveni a ta?" „Dacă ai vrea şi tu. să-i 303 a dărui sau să faci cu ei ce vrei. aşa cum mai avem şi o Atena a fratriei. Tot rîzînd. de vreme ce te-ai învoit că ai tăi sînt şi Zeus şi zeii ceilalţi. cei d de aici. ci protector al căminului şi al fratriei. „Nu am". ce raţionament fără pereche! Mă dau bătut. Dar iată că Ctesippos îmi sare în ajutor: „Grozav. nici altceva din ce-i frumos şi bun. La noi. Apollon. ca trăsnit de acest argument. — Deci sînt vieţuitoare? — Vieţuitoare. e zeul strămoşesc. ca toţi ateni-enii. nici lucruri sfinte. fără urmă de glas. Sau poate zeii tăi n-au suflet? — Au. doar lucrurile de felul acesta sînt ale mele. cei doi nu pot fi înfrînţi!" Acestea fiind spuse." „Consideri că sînt ale tale lucrurile de care dispui şi pe care le ai pentru a te folosi de ele cum vrei? Un 302 a bou. o vreme s-a aşternut tăcerea. — Şi atenienii nu au un Zeus strămoşesc? — Nu au. După care l-am auzit: „Spune-mi. erau cît pe-aci să-şi dea duhul. ai un Zeus strămoşesc?" Iar eu. pe Zeus nu îl numim zeu strămoşesc. totodată. Socrate. ai tăi sînt. Poseidon. îi ai deci pe Apollon. pe Zeus şi Atena. am rămas ţintuit locului. căci Diony-sodoros părea că meditează la ceva de seamă. nici dintre noi. le-ai considera ale tale dacă ai putea să le vinzi. dragul meu Criton. a spus Dionysodoros. Nu mai pot da înapoi. — Aceştia ar fi zeii tăi. — Dar ia spune-mi: nu le spui vieţuitoare la cele ce b au suflet? — Ba da. ale căminului şi cele strămoşeşti. întocmai. — Spune-mi atunci. ah! Dionyso-doros. Euthydemos. ai recunoscut că ale tale sînt toate cîte le poţi vinde sau da. nu alta. îndulceşte-ţi limba şi nu fi crud cu mine din prima clipă. încercam să nu cad întro cursă fără ieşire şi mă zvîrcoleam de parcă şi fusesem prins în plasă. născătorul lui Ion. în schimb. lucrurile mele sfinte. am recunoscut." Apoi. de pildă.

Şi nu uitaţi: pe mine şi Cleinias ne luaţi pe lîngă voi. doar cei ce vă seamănă. fraţi preafericiţi! Cît de puţin v-a trebuit spre a face dintr-un lucru ca acesta desăvîrşirea însăşi! în vorbele voastre. să-i zicem. una e mai aleasă-n toate: oamenii îndeobşte. că diferitul nu e. vezi bine. ci lăsaţi impresia că şi cu voi se întîmplă la fel. pe nepusă masă. şi totuşi vreau să-ţi povestesc ce-am auzit. parcă şi coloanele Lyceionului îi aclamau pe cei doi şi se bucurau din răsputeri. spunînd: „Ce minunat v-a înzestrat natura. numai admiratorii lui Euthydemos aplaudaseră din toată inima. Euthydemos. ar preţui cum trebuie cuvintele voastre. diferit. aşa. este un lucru de toată frumuseţea să vezi că meşteşugul vostru poate fi prins cît ai bate din palme. Acuma. Atit. n-am putut desluşi nimic. Şi. Or. iar apa. nici e alb. mi se pare caraghios să-ţi dau sfaturi. Dacă vreţi să mă ascultaţi. fermecat de înţelepciunea lor. Dar acum. căci răpeşte spuselor voastre orice caracter jignitor — nu numai ei păţesc aşa. Dar între ele. feriţi-vă să vorbiţi în faţa multora. pe Zeus. celor care v-ascultă. Socrate.. nu-i decît lucrul rar. să-i ascult pe alţii stînd de vorbă şi întotdeauna sînt bucuros să-n-văţ cîte ceva. o îngăduinţă anume. le înţe370 PLATON EUTHYDEMOS 371 leg atît de puţin. Cît despre mine. ce-i drept. în fapt. (Omul se crede atoateştiutor şi e din tagma celor pricepuţi să compună discursuri menite tribunalelor. să nu vorbiţi decît în faţa celui care v-ar plăti. Totuşi mă tem că sînt şi eu dintre aceia care nu-i seamănă lui Euthydemos. Şi. iar dacă se întîmplă să nu fiţi singuri. nu este cel mai ieftin? Dar să nu mai zăbovim. — De ce? — Ca să-i auzi pe aceia care sînt astăzi e cei mai pricepuţi în asemenea discuţii. încît nu mă îndoiesc că le-ar fi ruşine să învingă cu argumente de acest fel şi ar prefera să fie învinşi. ei nu împiedică pe nimeni să-şi vadă de cîştigul lui. Dar iată acum şi lucrul cel mai important: tot ce născociţi e în aşa fel făcut. nici altceva de soiul ăsta. Cel mai bine e să staţi de vorbă voi între voi. încît e la-ndemîna primului venit să-nveţe într-o clipită meşteşugul. Pînă într-atît eram de mişcat. căci prinzînd totul atît de repede. nu d înseamnă pentru voi nimic. găseşti frumuseţi de tot soiul. Eu unul ra-ara convins de asta urmă-rîndu-l pe Ctesippos şi văzînd cît de repede e în stare 304 a să vă imite. deşi cel mai de seamă dintre bunuri. şi cu atîta dibăcie. fără prea mare caznă. îmi spune. am mai schimbat cîteva vorbe şi-apoi ne-am risipit care-ncotro.) „— Criton. dimpotrivă. Acum. Căci preţios. — Şi totuşi n-ar fi stricat s-auzi. în schimb. le-nchideţi pur şi simplu gura (cum singuri spuneţi). cînd unul care venea dinspre voi îmi iese în cale. vezi şi tu ce am putea face ca să urmăm împreună lecţiile c celor doi. Mă plimbam. însă — şi faptul este o adevărată încîntare. nici bun. nici la vîrstă. grija voastră se-ndreap-tă doar către cei de-o seamă cu voi. înţelepciunea lor. cu voi doar. ceilalţi. deşi mă aflam destul de aproape. Şi totuşi cu o asemenea artă nu trebuie să te îndeletniceşti în public. de frăţie." Am spus: „— Şi cum ţi s-au părut? — Cum să mi se pară? Cum mi se par lucrurile pe care le auzi . CRITON Şi mie îmi place. tu nu-i asculţi deloc pe înţelepţii ăştia? — Nu. Euthydemos şi Dionysodoros. oricine poate dobîndi. decît să-nving cu argumente de acest d fel. ra-am apucat să-i laud şi să-i preamăresc. oamenii spun clar că sînt în stare să înveţe pe oricine e dispus să îi plătească. eatîta lume acolo încît. Ba. cei de faţă ar uita să vă mai acorde recunoştinţa cuvenită. Iar dacă sînteţi înţelepţi." Acestea fiind spuse. chiar cei de vază şi vestiţi. vorba lui Pindar. o b să daţi şi elevilor voştri acelaşi sfat: să nu stea de vorbă niciodată cu nimeni.. Şi sînt sigur că foarte puţini. Şi mai e ceva în tot ce spuneţi voi: un spirit. cînd afirmaţi că nu există nici frumos. încît am recunoscut c că nu-mi fusese dat vreodată să văd oameni mai înţelepţi.pînă atunci. şi ei între ei. unde mai pui că nu se uită nici la ce-ţi poate mintea. mă număr printre cei de care vorbeai şi tu: prefer să fiu învins. lucru care te priveşte în special pe tine.

după cum spune Prodicos. în nici un caz. ei sînt . Iar dacă se împărtăşeşte din două lucruri bune deopotrivă. Acum. ei gîndesc că dacă îi vor pune pe aceştia într-o astfel de lumină încît să treacă drept oameni de nimic. atunci ce spun ei nu se adevereşte. în ochii tuturor. Drept care. să spunem că cele două sînt un rău şi-un bine. atunci ei sînt mai buni decît cei care fac filozofie. un orator? Sau unul dintre cei care îi pregătesc pe aceştia. deoarece ei sînt inferiori amîndurora. 3051 Parcă nu mai era el! Tot voia să le vină în întîmpi-nare unora cărora puţin le păsa de ce scot pe gură. Criton. Nu cred să fi vorbit vreodată în faţa unui tribunal. între alte două. asprul judecător al filozofiei? Era dintre cei pricepuţi să pledeze în faţa tribunalului. fără putinţă de tăgadă." Cam astea i-au fost cuvintele. el e inferior amîn-durora. şi nici că una este rea. atunci cel mijlociu este în primul caz mai bun şi-n celălalt mai rău. în stare să se agite în zadar pentru nişte zădărnicii. Criton. Iar dacă ambele sînt rele. condamnabil. Criton. dar că aşa apar şi-n ochii marii mulţimi. ei pun înfringerea în seama celor din tagma lui Euthydemos. dar oamenilor de stat le sînt inferiori. Socrate? Crezi că n-au nici un pic de dreptate? Nu poţi tăgădui că gîndul lor pare adevărat. culeşi de ei. oamenii de felul lui sînt cam ciudaţi. CRITON Şi. lucrul se împărtăşeşte din două rele supuse unor ţeluri diferite. Ei. Criton. sau un 306 a obiect oarecare. participă la amîndouă. nici prea puţin. am spus. să vrei să stai de vorbă în public cu astfel de oameni. Un e gînd cum nu se poate mai firesc: primesc din partea fiecăreia exact atît cît au nevoie. ba. Căci nu-i uşor să îi convingi că un om. iar cînd într-o discuţie pe o temă oarecare sînt dovediţi. aşezat la mijloc. în d afara adepţilor filozofiei. SOCRATE Acum înţeleg. reprezintă graniţa dintre filozof şi omul de stat. dar care în schimb se agăţau de toate cuvintele! Şi cînd te gîndeşti că oamenii ăştia. se împărtăşeşte din amîndouă şi dacă unul din acestea două este rău şi altul bun. nu-i de mirare. aşa încît nimeni. pe Zeus. stînd între ele în dreaptă cumpănă. împărtăşindu-se din amîndouă. fac parte din două lumi şi. dacă oamenii noştri. mi s-a b 372 PLATON EUTHYDEMOS 373 părut că îndeletnicirea în sine este pe nedrept înjosită. ţi-ar fi crăpat obrazul de ruşine văzîndu-ţi prietenul. SOCRATE Vezi. dar fiecare avînd alt scop. prietene? Află că nu face nici măcar doi bani. dacă ne gîndim la ţelul pe care îl slujeşte fiecare element din care el este compus. şi. Se consideră oamenii cei mai înţelepţi şi cred nu numai că sînt. mai mult pare decît este. Şi totuşi. Deocamdată însă nu prea ştiu ce să zic. în realitate. supuse însă unor ţeluri diferite. aşezat la mijloc. filozofia nu-i deloc de lepădat. atunci. un alcătuitor de discursuri puse la îndemîna oratorilor? c CRITON Un orator.oricînd din gura unor flecari ca ei. cum îţi spuneam. pe Zeus. la adăpost de lupte şi primejdii. au cea mai mare trecere în zilele noastre! Cîtă grosolănie. este chiar foarte bun şi foarte bune sînt şi discursurile pe care le alcătuieşte. nu-i poate împiedica să fie cinstiţi de toată lumea. pe bună dreptate. iată ce mi se părea. şi din filozofie şi din politică iau cîte ceva. nu prea cred să accepte că ambele c îndeletniciri sînt rele. laurii gloriei întru înţelepciune vor fi. Şi numai dacă. — Cum nu-i de lepădat. E dintre cei pe care tocmai voiam să-i pomenesc. nu le rămîne decît să culeagă fructul înţelepciunii. atunci (şi doar atunci) ce spun ei s-ar putea să fie adevărat. Se spune însă că nu-i străin de treburile astea. Iar că se cred atît de înţelepţi. Se socotesc cu-ade-vărat cei mai înţelepţi. SOCRATE întocmai.b rior acestor două rele la care participă. „— Şi totuşi. nici mult. Socrate. Din ce categorie făcea parte cel cu care vorbeai. Să spunem deci că filozofia şi activitatea omului de stat sînt două lucruri bune. şi cît caraghioslîc în treaba asta şi-n cei care se îndeletnicesc cu ea!" Mie. Or. fie că cel care o judecă este omul nostru sau altul. Dacă ai fi fost şi tu de faţă. iar alta bună. numai atunci el e supe. Ci.

am ajuns. Callicles. dacă îţi pare aşa cum îl văd eu că e.inferiori amîndurora. verificînd temeinic doar filozofia în sine. dorînd să fie bogaţi. Cît priveşte cealaltă parte — expunerea însăşi — putem s-o lăsăm pe altă dată. Criton. 307 a cercetîndu-i — îţi spun deschis —. cît mai bogaţi —. sînt tare nedumerit cînd mă gîndesc la fiii mei. SOCRATE Oare nu ştii. aşa că ne va face şi nouă o expunere. Socrate. că-n fiece îndeletnicire cei mulţi sînt pleavă şi lipsiţi de har. în schimb. cine voia. trimite-i la plimbare. Socrate. o lăsăm pe altă dată. nu văd cum să-i deschid băiatului calea către filozofie. Gorgias mi-e prieten. veniţi oricînd vreţi. dar Critobu-los este deja la vîrsta cînd are nevoie de cineva care să-l îndrume. filozofia şi politica. să ştii că ai dreptate. iubite Criton. şi se arăta gata să răspundă la orice. Să îi privim aşa cum sînt. pentru educaţia lor nu am făcut mare lucru. îl ţin drept valoros. Se cuvine totuşi să le iertăm ambiţia aceasta şi să nu ne supărăm. căci interogaţia era una dintre formele expunerii sale. chiar adineauri invita pe cei care erau înăuntru să-l întrebe. Iar dacă ţi se pare că obiectul ei e de c soi prost. ajung să-mi spun că este o nebunie să mă fi străduit ca în atîtea alte privinţe să-mi căpătuiesc copiii — le-am dat o mamă e aleasă. Şi în timp ce. căci orice om din ale cărui vorbe răzbate un dram de chibzuinţă şi care îşi dă neabătut silinţa către ţinta a sa merită cinstirea noastră. el ne-a făcut să zăbovim atît de mult în agora. CHAIREPHON Nici o nenorocire. veniţi acasă la mine. mi se pare care de care mai ciudat. gîndindu-mă că se vor naşte din viţa cea mai nobilă. să faci ce nu se cade. SOCRATE Şi-atunci? Pentru atîta lucru ai să întorci spatele tuturor îndeletnicirilor şi n-ai să încredinţezi pe fiii tăi nici uneia? CRITON N-ar fi drept. chiar acum. . Socrate. ia-i urma fără teamă şi jertfeşte-i timp. le-am strins averi. Socrate. Vorba e: va vrea să intre şi în discuţie cu noi? în adevăr. ce frumuseţi a spus Gorgias pînă mai adineauri! SOCRATE Numai Chairephon acesta e vinovat de întîrzierea noastră. Callicles. buni sau răi. cum spune o vorbă. am eu lea. Pe cei care-şi trec timpul cu filozofia. în realitate. Cînd sînt cu tine. gimnastica nu-ţi pare ceva frumos? Dar afacerile. şi încă după ce frumos tîrg! Ce de lucruri. în schimb. decît să-l întrebăm pe dînsul. De vreţi. 374 PLATON GORGIAS CRITON Eu. 447 a SOCRATE Ce. CALLICLES Dacă-i aşa. CALLICLES Dar ce. ţine-l departe nu doar de fiii tăi. iar cei de soi ales şi dăruiţi din plin sînt doar o mînă? Spune-mi. SOCRATE Fereşte-te deci. SOCRATE Şi? în toate cazurile acestea. cum îţi spun întruna. Ce-i de făcut cu ei? Cel mai tînăr este încă mic. Chairephon? Doreşte Socrate s-audă pe Gorgias? CHAIREPHON Doar pentru asta sîntem aici. de nu. SOCRATE Bună propunere. oratoria. cînd mă uit la cîte unul din aşa-numiţii educatori. " 376 PLATON GORGIAS 377 CALLICLES Nimic mai nimerit. „tu şi copiii tăi". CALLICLES SOCRATE CHAIREPHON GORGIAS POLOS CALLICLES Numai la război şi luptă se zice că trebuie să vină omul în felul acesta. eu doresc să aflu de la dînsul care-i puterea artei sale. vorba proverbului. făgăduiala ce face şi ce învăţături predă. Şi totuşi. dacă avem în vedere ţelul pe care fiecare în parte.b cui. ci de toată lumea. Gorgias e găzduit la mine şi are să vă facă expunerea dorită. la spartul tîrgului? Sîntem întîrziaţi? CALLICLES Da. în c ce stă. vin abia în al treilea rînd. Aşa stînd lucrurile. nu vezi că b cei mai mulţi se fac de ris cînd le priveşti isprava? CRITON Pe Zeus. anume. ei caută să fie consideraţi drept primii. nu mai ştiu ce să cred şi. cariera armelor? CRITON Sigur că da.

Polos. Gorgias. GORGIAS Ce anume. Cît despre Polos. fireşte. şi. dacă răspunsurile mele sînt mulţumitoare pentru tine? CHAIREPHON Nu-i nimic. Socrate? SOCRATE Foarte simplu. GORGIAS Eşti Ia largul tu. Cînd Chairephon te-a întrebat ce artă cunoaşte Gorgias. Gorgias. CHAIREPHON Bine. i-am zice bine? POLOS Da. 378 PLATON • GORGIAS 379 puns cu o laudă închinată artei sale. la vorbirea retorică. ţi-ar răspunde cu siguranţă că-i cizmar. Polos? Nu cumva crezi că tu ai să răspunzi mai bine decît Gorgias? b POLOS Ce-ţi pasă ţie de asta. de pildă. cei mai aleşi îmbrăţişează ocupaţiile cele mai alese. cum i-am zice pe drept? POLOS Pictor. alţii în alt fel. alţii cu altele. pe cînd lipsa de experienţă ne lasă în voia sorţii. Arta lui este cea mai frumoasă din cîte există. Chairephon. ca şi cum i-ar fi criticat-o cineva. să faci o astfel de probă. a vorbit atît de mult adineauri. dacă vrei. ironic. Dar fiindcă vrei. în acest caz vei răspunde lesne. GORGIAS Dar n-ai decît să-l întrebi tu. în care artă se pricepe Gorgias şi ce nume exact i-am putea da? POLOS Multe sînt. cine este? CHAIREPHON Cum cine este? SOCRATE Uite cum: presupune că lucrează încălţăminte. pe tine mult mai bucuros te-aş supune întrebărilor. Gorgias! Decît că nu face cum a făgăduit lui Chairephon. sau în arta fratelui aceluia. dacă vrei. Dintre aceştia face parte şi Gorgias. că tu te declari în stare să răspunzi la orice întrebare ţi-ar pune cineva? 448 a GORGIAS Adevărat. acum. POLOS Cum asta. întrebîn-du-mă. Socrate? SOCRATE Mi se pare că nu răspunde deloc la întrebare. fiul lui Aglaofon. CHAIREPHON Ce. Chairephon. să fie adevărat ce zice Callicles acesta. nu m-a prins cu ceva necunoscut. Chairephon. CHAIREPHON: Să întreb. însă n-ai răspuns în ce constă ea. Mi se pare că Gorgias este obosit. chiar şi acum am spus asta şi susţin că de mulţi ani nimeni. Ci dac-aş şti că primeşti tu să răspunzi. SOCRATE Ce bine pregătit se arată Polos pentru cuvîntări. POLOS întreabă. CHAIREPHON Numindu-l medic. CHAIREPHON Fără îndoială. SOCRATE Nu. POLOS Pe Zeus.SOCRATE Frumoasă vorbă! Ia întreabă-l tu. unii lucrează într-un fel. CHAIREPHON Ce pot să-l întreb? SOCRATE Să spună. răspunde tu. Dintre toate acestea. Chai-rephon. meşteşugurile omeneşti. ce nume exact i-ara da? Nu ca aceluia? POLOS Desigur. . unii se ocupă cu unele. de exemplu. din cele rostite e limpede că s-a ocupat mai mult de arta ce se numeşte retorică decît de dialectică. Chairephon. Dac-ar fi ca Gorgias să cunoască arta fratelui său Herodicos. Ia spune-mi. fireşte. fie. Acum înţelegi ce spun? CHAIREPHON înţeleg şi-l voi întreba. CHAIREPHON Dar dac-ar fi mai priceput în arta lui Aristofon. tu iai răsExpresie ce trimite. Aceasta din urmă duce viaţa noastră către progres după rînduielile artei. fă-o cu mine. găsite ca rod al experienţei experimentate1.

GORGIAS. însă nimeni n-a întrebat cum este arta lui Gorgias. Gorgias. şi să lăsăm pe altă dată dezvoltarea cuvîntării. nu pregăteşte şi ea pe oameni să gîndească şi să se exprime cu pricepere asupra celor în suferinţă? . Fă acum şi dovada faptului afirmat. Gorgias? Poate cele ce ţintesc să înveţe pe bolnavi care regim le dă sănă. să continui aşa cum vorbim acum. eu voi încerca totuşi să fiu cît mai scurt cu putinţă. Gorgias: cum trebuie să te numim? Şi pe care dintre arte eşti stăpîn? GORGIAS Pe retorică. dar şi aiurea. GORGIAS Da. Căci. GORGIAS Da. SOCRATE Ce fel de discursuri. SOCRATE Şi tot astfel. Gorgias. Răspunde-mi acum şi despre retorică. GORGIAS Am s-o fac. în jurul căreia se în. în felul cum o începuse Polos? Numai să nu uiţi făgă-duiala! Dacă vrei. SOCRATE Atunci retorica nu-i chiar arta care se ocupă cu orice fel de discursuri. şi vei recunoaşte că n-ai auzit pe altul exprimîndu-se mai scurt. Socrate. SOCRATE Şi nu cumva îi face să gîndească asupra lucrurilor despre care-i învaţă să vorbească? GORGIAS Cum de nu? SOCRATE Oare medicina. prin întrebări şi răspunsuri. de ce nu ne-ai spune tu singur. dovedeşte ce înseamnă vorbirea scurtă. de care am vorbit chiar 4501 acum. Ori. SOCRATE Aşa şi trebuie.a vîrteşte ea? Cum ai spune de pildă: ţesătoria are legătură cu facerea hainelor. Şi cum Chairephon te-a făcut să înţelegi ce vrea. SOCRATE Retor deci trebuie să-ţi zicem? GORGIAS Retor. cu ce se ocupă ea? A cui ştiinţă este? GORGIAS A discursurilor. SOCRATE Oricum însă. ce nu se pot da decît prin expuneri largi. spune-mi: din cîte realităţi sînt. ba în stare să pregăteşti şi pe alţii la fel.e tatea? GORGIAS Nu. Socrate. ca să vorbesc în felul lui Homer. e netăgăduit că-i face pe oameni capabili să vorbească. şi încă retor bun. nu-i muzica arta ce se ocupă de crearea melodiilor? GORGIAS Da. SOCRATE N-ai vrea mai bine. tot astfel şi acum: 449 a spune în ce anume constă arta lui şi cum trebuie să-l numim pe dînsul. mai degrabă. Gorgias. nu pot decît să-ţi admir răspunsurile! Nici că se poate ceva mai scurt. Socrate. sînt încredinţat şi eu că le dau după cum se cuvine. am şi această rivnă şi o arăt nu numai aici. atunci răspunde pe scurt la ce te întreb. Se-nţelege că nu. SOCRATE Haide! Fiindcă te declari stăpîn pe arta retoricii. iar pe cea lungă să o lăsăm pe altă dată. declar şi asta: nlc meni nu poate spune aceleaşi lucruri în mai puţine vorbe decît mine. GORGIAS Numeşte-mă. nu-i aşa? GORGIAS Da. Din cîte sînt pe lume. iar tu i-ai răspuns frumos şi scurt. GORGIAS Există răspunsuri.POLOS Bine. SOCRATE Se-nţelege că vreau. dar n-am răspuns că-i cea mai frumoasă? SOCRATE Ba da. SOCRATE S-adăugăm că eşti în măsură să-i faci şi pe alţii aşa? b GORGIAS Da. în cazurile anterioare. SOCRATE Ai dreptate. de vrei să-mi zici tocmai cum „mă laud a fi". Socrate. ci în ce constă ea şi ce nume s-ar cădea să-i dăm lui Gorgias. SOCRATE Pe Hera.

haide. în ce priveşte însă acţiunea. sculptura şi alte multe.b metica?". chiar miezul ei. dacă vrea să-ţi pună beţe-n roate: „vasăzică. dar cu privire la ce?" eu i-aş spune că e una dintre acele arte al căror conţinut îl formează cunoaşterea numărului pereche 382 PLATON GORGIAS . dacă e adevărat că arta care se ocupă cu alcătuirea lor se numeşte retorică? GORGIAS Foarte simplu. geometria. SOCRATE Mă întreb dacă pricep în ce chip vrei s-o numeşti. ci se pot desfăşura în tăcere. acţiunea. pictura. toată ştiinţa se reduce. eu nu cred că te gîndeşti să denumeşti retorică pe nici una dintre acestea. Tu dă-mi numai răspunsurile. după părerea mea. Dintre acestea. SOCRATE Pe cît se pare şi medicina se ocupă de discursuri. care este retorica. totuşi eu nu cred că te gîndeşti a numi retorică nici numărătoarea. toată acţiunea. Cu toate că vorba ta sună astfel. GORGIAS Da. că-i una dintre artele ce-şi ating scopul graţie cuvîntului. Gorgias. în adevăr. jocurile cu zaruri şi încă multe altele. Dimpotrivă. n-are ea drept obiect expunerile privitoare la buna şi reaua dispoziţie a corpurilor? GORGIAS Exact. ca să spun astfel. Altele chiar n-au deloc nevoie de cuvînt. Există sau nu artă? Avem noi arte cu adevărat? GORGIAS Avem. SOCRATE La fel şi cu celelalte arte. Fiecare dintre ele n-are drept obiect discursurile referitoare la materia ce-i revine? GORGIAS Aşa s-arată. nici geometria. ca să spun aşa. SOCRATE Măcar de cele referitoare la boli. ai prins exact gîndul meu. şi-i dreaptă interpretarea ce faci. nu? GORGIAS Desigur. de pildă. SOCRATE Dar şi gimnastica. şi uneori întreaga lor acţiune şi principalul se mărgineşte la exprimarea prin cuvinte. numărătoarea. calculul. Socrate! Fiindcă în celelalte arte. fiindcă se întîmplă că retorica este una din artele ce se folosesc în cea mai largă măsură de cuvînt şi întrucît şi altele sînt la fel. la lucruri manuale sau aşa ceva. SOCRATE De ce nu le numeşti atunci retorice şi pe celelalte. Socrate. SOCRATE Dintre toate artele. GORGIAS Adevărat. esenţialul la unele este. fii bun să-mi spui despre ce tratează în chip principal această artă a cuvîntului. Astfel sînt. iar eu i-aş răspunde ca tine adineauri. îndată însă voi şti-o cît se poate de limpede. SOCRATE Şi totuşi. stă în discursuri. SOCRATE Dar există şi arte al căror lucru se înfăptuieşte prin cuvînt. Iată de ce declar retorica o artă ce are ca ţintă cuvântările. Şi dacă m-ar întreba iarăşi: „Bine. Gorgias. întregeşte răspunsul pe care ţi l-am cerut. din moment ce şi ele se ocupă cu discursuri. şi ele n-au nevoie de discursuri lungi. la cele mai multe însă rolul lor e mai mare. ori n-au deloc nevoie de ea. aşa sînt. E cum m-ar întreba cineva asupra oricăreia dintre artele despre care am vorbit acum şi mi-ar zice: „Socrate. cum că tot ce are drept element principal cuvântul este retorică şi că deci oricine ţi-ar putea răspunde. pe cînd la retorică nu-i nimic de felul acesta practic. de pildă. Nu cumva la ele te-ai gîndit cînd ai spus că n-au nici în clin nici în mînecă cu retorica? Nu? GORGIAS 381 GORGIAS Ba da. Am credinţa că tu pui retorica în rîndul e artelor de acest gen. 451 a SOCRATE Acum. ori au într-o foarte mică măsură. Socrate.380 PLATON GORGIAS Vezi bine. ele. ce artă-i arit. la unele rostirile sînt aproape egale cu activităţile. GORGIAS Este exact ce crezi. tu chiar numărătoarea o numeşti retorică". şi cred că-i exact ce susţin.

de este — fie la Gorgias." Şi dacă l-aş întreba: „Dar tu cine eşti de vorbeşti aşa?". ar vorbi zaraful. Socrate. cît şi unele faţă de altele.383 şi nepereche. el mi-ar răspunde că-i cel ce vindecă. şi cele mai înalte. Dintre cele reale. fie pe judecători . Gor-e gias.. că-i procură libertatea. răspunde: ce-i în sine d arta de care zici că este cel mai mare bun al omenirii şi că tu eşti în stare să-l înfăptuieşti. în al treilea — cum zice autorul skoliului — e să fii bogat fără să fi înşelat pe nimeni". cu maestrul de gimnastică. oricît de mari s-ar întâmpla să fie ele de-o parte şi de alta. omule? Şi care-i lucrarea ta?" Iar el: „Sînt maestru de gimnastică. Socrate! Doar nu arta lui se ocupă cu cel mai mare bine al oamenilor. SOCRATE Şi aici spui ceva cu două înţelesuri. SOCRATE Spune şi cu privire la ce. 384 PLATON GORGIAS Ei da. Socrate. SOCRATE Tocmai: în ce constă acest lucru de care vorbeşti? e GORGIAS Constă. dac-ar adăuga: „Socrate. la care lucru anume se referă cuvîntările puse în joc de retorică? GORGIAS Sînt cele mai mari probleme omeneşti. Cred că ai auzit oameni intonînd pe la banchete versurile acelui skoliu. după părerea mea. am auzit. şi opera artei mele e să fac pe oameni să aibă corpuri frumoase şi puternice. nu-i sănătatea? Dar ce alt bun este pentru oameni mai de preţ decît sănătatea?" Şi după el s-ar înfăţişa. Socrate. Socrate. iar eu i-aş spune că şi ea îşi urmăreşte prin cuvînt toate rezultatele. ci a mea. atunci e învederat că el m-ar întreba după asta: „Şi care-i acest bun? Să răspundă Gorgias. dac-ar fi în stare Gorgias să-ţi arate. el zice că din arta pe care o predă dînsul izvorăşte un bun mai mare decît al artei tale." Şi după maestrul de gimnastică. că-i poate da în propriul său stat conducerea celorlalţi. ceva care nu-i încă limpede. cu un aer — cred — dispreţuitor faţă de toţi. maestrul de gimnastică şi ar spune: „M-aş b mira. ar spune: „Gorgias te înşală. cu arta lui. însă diferă de ea întru atîta cît studiază raporturile de mărime dintre numerele pereche şi nepereche atît faţă de ele însele. şi pentru fiecare cetăţean în parte. nu-i aşa? GORGIAS Este. noi l-am întreba: „Cine eşti?" El: „Sînt zaraf. Şi de m-ar mai întreba: „Dar ce artă zici tu că e calculul?" eu i-aş răspunde că şi asta-i dintre artele al căror scop se atinge prin cuvînt. „Ce zici? Oare binele meşteşugului tău să fie cel mai mare?" Iar dînsul: „Cum. în puterea de a convinge prin cuvînt. acum tu eşti la rînd. închipuindu-ţi că eşti întrebat şi de unii ca aceştia şi de mine. al soarelui şi al lunii şi de iuţeala comparativă a mişcărilor ce fac. Socrate. mai întîi. GORGIAS Ai da un răspuns potrivit.cu zaraful. şi ar zice: „Ia cercetează. dar expunerile astronomiei cu privire la ce sînt?" eu i-aş răspunde că-i vorba de mersul stelelor." Haide. Retorica prin urmare se întîmplă să fie una dintre artele care se exercită şi-şi ating toate ţelurile prin cuvînt. un bun mai mare decît eu cu arta mea!" Iar eu aş grăi atunci şi către dînsul: „Dar tu cine eşti. fie la oric cine altul — un bun mai mare decît avuţia?" Noi am grăi către dînsul: „Dar de ce? Nu cumva tu eşti făuritorul ei?" Şi cînd el ar răspunde afirmativ. dar cu ce gînd spui asta? SOCRATE Fiindcă numaidecît te-ai putea pomeni 452 a cu făuritorii lucrurilor lăudate de poetul care a compus skoliul. în rîndul al doilea e bine să fii frumos. avuţia-i pentru oameni cel mai mare bun?" „Cum să nu fie?" va zice el. Socrate. Gorgias." Noi am zice: „Şi ce gîndeşti tu." Aşa i-am spune. Gorgias. precum aceasta." Şi dacă cineva mi-ar pune întrebarea ce e astronomia. unde se enumera. susţin că există în adevăr ceva din care poate izvorî cel mai mare bine: şi pentru întreg neamul omenesc. Iar noi: „Dar uite. d SOCRATE Iată. la rîndu-i. Şi dacă m-ar întreba din nou: „Cu privire la ce?" eu i-aş răspunde întocmai ca în decretele adresate poporului: c „Calculul este in toate celelalte privinţe întocmai ca aritmetica. Gorgias acesta de aici o tăgăduieşte. cîntînd „să fii sănătos e cel mai de preţ. se aplică numerelor pereche şi nepereche. iar medicul. GORGIAS Da. cu medicul.

fie pe cei întruniţi în adunările populare. pentru tine. GORGIAS Ce urmăreşti cu asta. Cînd unul predă o învăţătură. Socrate. Socrate? SOCRATE îţi voi spune îndată. unul dintre aceia sînt şi eu. sau mai sînt şi altele? Uite ce vreau să-ţi spun. fie pe senatori în consiliu. Află că eu unul nu prea sînt lămurit asupra convingerii pe care zici tu că o produce retorica. de pildă. 386 PLATON GORGIAS 387 SOCRATE Şi dacă va întreba unul: de ce fel de convingere este vorba şi cu privire la ce? îi vom răspunde: o convingere de conţinut didactic. vom putea arăta şi despre celelalte discipline de care vorbeam adineauri. n-aş fi eu în drept să te întreb: ce fel de fiinţe pictează? Nu? GORGIAS Ba da. nu ştiu adică nici ce este. Iar această putere va robi şi pe medic. de nu-ţi pare dreaptă următoarea întrebare. E adevărat că bănuiesc cam de ce fel vrei s-o arăţi că este şi la ce se referă. el se va dovedi că se îmbogăţeşte pentru altul. după gîndul tău. Gorgias. fie pe toţi care se strîng în orice întrunire politică s-ar face. c ci de discuţia cu tine: ea doar trebuie să înainteze. dar asta nu mă împiedică să te mai întreb: în ce constă convingerea izvo-rîtă din retorică şi cu privire la ce este? De ce te mai întreb pe tine — vei zice — dacă eu singur o bănuiesc? De ce n-o spun eu? Fiindcă nu e vorba de tine. oare convinge el sau nu? GORGIAS Nu pot spune „nu". Gorgias. b SOCRATE Ascultă. iar cît despre zaraful acesta. referitoare la numere pereche şi nepereche. SOCRATE Şi de ce asta? Nu cumva fiindcă există d şi alţi pictori care zugrăvesc multe alte vieţuitoare? GORGIAS Da. ca să devină cît mai limpede subiectul despre care vorbim. dimpotrivă. cum că şi ele sînt făuritoare de convingere şi despre ce fel de 454 a . nici la care anume lucruri se referă convingerea făurită GORGIAS 385 de ea. aritmetica şi omul care se e ocupă de ea nu ne învaţă ce proprietăţi are numărul? GORGIAS Negreşit. Presupune că-ţi spun: ce fel de pictor este Zeuxis? Dacă mi-ai răspunde că-i pictor de fiinţe. Ori vrei să spui că retorica are o putere şi mai mare decît aceea de a produce convingerea în sufletul celor ce ascultă? GORGIAS Nicidecum. Află un lucru de care sînt convins: de este în lume cineva care vrea să ştie lămurit despre ce e vorba. SOCRATE Atunci ne şi convinge? GORGIAS Da. convinge. precum şi la mărimea lor. tu susţii că retorica-i făuritoarea convingerii şi că întreaga ei străduinţă. spune-mi şi în privinţa retoricii: este ea singura disciplină care-ţi pare că făureşte convingeri. La fel. n-ar fi bun răspunsul tău? GORGIAS Cum de nu? SOCRATE Atunci. Acesta-i scopul ei esenţial. SOCRATE Abia acum. de orice soi ar fi ea. SOCRATE Să ne întoarcem iar la artele de care am vorbit puţin mai înainte. cel care ştii să vorbeşti şi să insufli mulţimilor convingeri. am impresia că i-ai dat o definiţie mulţumitoare. într-o discuţie cu altul. nu pentru sine. pari să-mi arăţi cît 453 a mai îndeaproape în ce constă. Socrate. se opreşte aici. SOCRATE De n-ar mai picta nici unul în lume afară de Zeuxis. SOCRATE Vasăzică şi aritmetica este făuritoare de convingeri? GORGIAS Pare-se.la tribunal. şi pe maestrul de gimnastică. Cercetează. îmi place să cred că eşti şi tu. scopul ei din urmă. arta retoricii. Şi dacă eu sînt în măsură să înţeleg ceva.

convingere şi cu privire la ce. Socrate: pe aceea din care izvorăşte credinţa. cum spuneam şi puţin mai înainte cu privire la ce e drept şi ce e nedrept. există şi faptul de a produce încredinţarea? GORGIAS Da. SOCRATE Crezi bine. ca şi în al pictorului: Ce fel de convingere şi cu privire la ce este aceea pe care o produce arta retoricii? Ori nu ţi se pare b drept să reînnoim întrebarea? GORGIAS Mie.e credinţare. SOCRATE Găseşti oare că-i acelaşi lucru să zici a „am dobîndit o cunoştinţă" şi „mi-am făcut o încredinţare". sîntem în drept să întrebăm din nou. cu un astfel de conţinut. Gorgias. eu doresc ca tu să-ţi dezvălui pînă la urmă gîndul. SOCRATE Vasăzică e clar că nu e vorba de acelaşi lucru. e pentru că nu vreau să te prîndă mirarea cînd. făuritoarea unei convingeri de credinţă. SOCRATE Vasăzică retorica este. SOCRATE Dar ce zici despre ştiinţă? Există şi aici una falsă. dacă totuşi te-am întrebat. Sau nu? GORGIAS Ba da. la fel cu cei ce au primit o în. SOCRATE Prin urmare nu-i numai retorica făuritoare de convingeri. şi cei care au învăţat. în-chipuieşte-ţi că te-ar întreba cineva: „Gorgias. şi ei şi-au făcut convingeri. adică ştiinţa îţi pare că-i totuna cu încredinţarea sau e altceva? GORGIAS întrucît mă priveşte. eu vorbesc despre convingerea ce se produce în tribunale şi în celelalte adunări. nu a une-455 a ia care să te instruiască referitor la drept şi nedrept. ci fiindcă doresc să fac ca discuţia să înainteze către ţintă şi ca c să nu ne deprîndem a anticipa cu mintea întîmpină-rile sau răspunsurile reciproce. după acest caz. GORGIAS Da. pe care o dă ştiinţa? GORGIAS Neîndoios. Dimpotrivă. GORGIAS Mi se pare că faci bine. SOCRATE Fiindcă şi tu crezi ca mine. SOCRATE Dar ce zici. GORGIAS Adevărat. nu cu gîndul la tine. alta adevărată? GORGIAS Asta cu nici un chip. SOCRATE Şi fiindcă ea nu-i singura care săvîrşeş-te acest lucru. Socrate. SOCRATE Ai fi de acord atunci să admitem două feluri de convingeri. GORGIAS Şi asta-i exact. SOCRATE Şi eu am bănuit. Cum am mai spus. ci există şi altele. că vorbeşti despre această convingere. există oare o credinţă falsă şi una adevărată?" Cred că ai răspunde afirmativ. Există ceva care poartă numele de învăţătură? GORGIAS Există. potrivit principiilor ce te călăuzesc. da. în privinţa lucrurilor drepte şi nedrepte? Pe aceea din care izvorăşte credinţa fără amestecul ştiinţei. răspun-de-mi atunci. Gorgias. Socrate. cred că e altceva. SOCRATE Pe care din cele două convingeri o făureşte retorica la tribunale şi la celelalte adunări. sau pe aceea din care izvorăşte ştiinţa? 388 PLATON GORGIAS 389 GORGIAS învederat. în curînd. îţi voi pune asemenea întrebări. după toată aparenţa. alta. . şi anume: una care procură spiritului o credinţă fără de ştiinţă. am să te întreb un lucru ce pare a fi clar. şi iată de unde o poţi şti. SOCRATE Atunci să cercetăm şi lucrul următor. SOCRATE Şi totuşi. GORGIAS Socrate. GORGIAS Adevărat spui.

nu medicul va ieşi deasupra. ori aşezării unor porturi sau arsenale. GORGIAS Bine. tratînd asupra lucrurilor drepte şi nedrepte. ci prin retorică. Gorgias. voi încerca să-ţi dezvălui clar întreaga putere ce stă la îndemîna retoricii: căci tu singur m-ai călăuzit bine pînă aici. pentru aceea şi întreb eu de atîta vreme: în ce o fi constînd puterea retoricii? în adevăr. de ne vom alătura ţie? în ce problemă vom fi în măsură să povăţuim statul? Oare numai în privinţa a ce e drept şi nedrept. atunci îl convingeam eu. măreţia ei s-arată a fi divină. pe de alta in cea a lui Pericle. tot ei au întîietate în a chibzui asupra unor astfel de chestiuni. cînd s-ar ţine sfat în vederea înălţării unor ziduri. şi nu cu vreo altă artă. SOCRATE Da. ştiinţa unor lucruri atît de însemnate. care observă astfel lucrurile. toate puterile la sine şi cum le stăpîneşte. ci-i numai un făuritor de păreri. îţi dai seama că şi atunci tot oratorii sînt cu sfatul. De asemenea. ci în orice caz ar fi preferat cel capabil să vorbească. pentru unul ca mine. ca şi înfiinţarea porturilor. dacă merg împreună într-un oraş — în oricare vrei tu — un retor şi un medic. desigur. cu fratele meu sau cu alţi medici. tot oratorul va fi cel ce va .d trebat şi de dînşii: „Ce folos vom avea noi. nicidecum oratorii. eu însumi lam auzit cînd ne povăţuia. dar să vedem. în sfîrşit. GORGIAS Şi cînd ar fi fost vorba de o alegere ca 456 a aceea de care aminteai adineauri. într-un timp aşa de scurt. Căci. atunci ai vedea cum ea adună. de altfel. Gorgias. Gorgias. dar poate se sfiesc să-ţi pună întrebări. Socrate. Sau cum gîndeşti. Tot aşa. retorul sau doctorul — ei bine. Nu o dată mi s-a întîmplat să intru. Astfel. ori de ocupat nişte poziţii. iar cînd medicul nu-l putea îndupleca. Pe mine trebuie să mă socoteşti acum un aliat al poziţiei tale: poate cineva dintre cei de-aici ar vrea să devină şcolarul tău. GORGIAS Nu. Eu îţi mai afirm că. ca să zic aşa. cînd te întreb eu. SOCRATE Asta mă pune în mirare şi pe mine. nu în poveţele meşterilor de specialitate. eu cred c că acolo strategii trebuie să se rostească. nici n-ar fi cu putinţă să predea cineva unei adunări aşa de mari. pentru asta. Cît despre Pericle. noi ce susţinem despre retorică? Căci pînă acum eu singur nu mă pot dumiri ce să spun. pe unii îi şi simt că vor. la tribunale şi adunări populare. pe tema: care din doi să fie ales ca medic. c dacă oratorul ar da lupta cu un alt om de meserie. Trebuie neapărat ca oratorul să-şi spună în această privinţă părerea? Nu văd de ce. Socrate. îşi au obîrşia pe de o parte în povaţa lui e Temistocle. GORGIAS Şi încă. sau a te-miri-cărei alte bresle de meseriaşi. b la cîte un bolnav care nu voia să ia leacul ori să lase pe medic să-l taie sau să-l ardă. în privinţa zidului din mijloc. sau şi în chestiunile de care vorbea Socrate mai adineauri?" încearcă deci a le răspunde. şi s-ar face pentru asta o consfătuire. despre acest gen de lucruri? Căci din moment ce singur te declari orator. fiindcă-i clar că în fiecare alegere trebuie să preferăm pe cel mai specializat în meşteşugul său. SOCRATE Atunci oratorul nu-i un dascăl.GORGIAS Da. Tot aşa. şi încă în stare să faci şi pe alţii la fel. oricare vrei. este nimerit să cer de la tine lămurire asupra însuşirilor artei tale. Socrate. o dovadă deosebită. Presupune că b într-un stat se face adunare pentru alegerea unor medici sau a unor constructori de corăbii. Şi-ţi voi aduce. tu consideră-te în. dacă ar vrea. Gorgias. acestea se afirmă despre Temistocle. şi că sînt chiar mulţi. în cazul că se face între 390 PLATON GORGIAS 391 ei o dispută publică în faţa adunării poporului sau în orice alt fel de întrunire. de le-ai şti tu pe toate. eu văd necesară părerea arhitecţilor. dacă ar fi de ales nişte strategi sau de orînduit linia de bătaie în faţa duşmanilor. SOCRATE Toate bune. Ştii desigur că aceste arsenale şi ziduri ale Atenei.

numai de partea celor ce nu se folosesc cum trebuie de cele învăţate. după ce a urmat exerciţiile palestrei. E doar de la sine înţeles că. Deci . Dar. să fie pus la adăpost de săvîrşirea celui mai mare rău. pe-o rudă sau pe un prieten. pen. răsturnînd lucrurile. după credinţa mea. rostesc şi-şi aud vorbe care fac pe cei de faţă să rămînă revoltaţi chiar pe ei înşişi că le-a fost dat să stea alături de astfel de oameni şi să-i asculte. Pînă la urmă. b decît ca el să pună pe altul. acela merită să fie urît. cel mai convingător asupra oricărei chestiuni ar vrea să vorbească. SOCRATE Sînt încredinţat. cred. să-i răneşti ori să-i ucizi. iar nu a face prin discuţie o cercetare a subiectului propus. instruindu-se reciproc. dobîndind astfel un corp puternic sau devenind chiar atlet. s-ar apuca să bată pe tată-său. fac parte din categoria celor ce nu-s mai puţin bucuroşi de a fi combătuţi ca de a combate.convinge să fie dînsul ales. ca nu cumva tu să socoteşti rivna ce pun în discuţii ca 458 a privind nu atît obiectul însuşi — spre a face lumină —. Dar nu-i deloc îndrituit. Prin urmare.b tru acest motiv. mai degrabă ca oricare altul. prefer să te las în pace. unii ajung că se despart urît de tot: îşi aruncă în obraz ocări. ci datoria lui este să se folosească de retorică numai în chip potrivit. cred eu. surghiunit sau trimis la moarte. în faţa mulţimii. nu trebuie să le punem în joc contra tuturor. unii dau o întrebuinţare nepotrivită puterii şi artei de care dispun. sau că nu judecă limpede. întocmai ca în lupte. Nu este un motiv să-ţi loveşti prietenii. că prin urmare nu mai eşti de acord cu tine însuţi în 392 PLATON privinţa retoricii. în asemenea prilejuri. nici pe ceilalţi specialişti. Doar acela i-a predat ştiinţa în vederea unei folosinţe drepte. pe mamă-sa. se supără amîndoi şi fiecare îşi închipuie că celălalt vorbeşte cu pizmă contra sa. cine dă artei sale o folosire nepotrivită. Aceeaşi judecată e de făcut şi asupra retoricii. să urîm şi să izgonim de prin oraşe pe maeştrii de gimnastică sau pe cei care dau lecţii de luptă cu armele. Cu toate astea. că ai văzut desigur. pentru asta. dar combat bucuros pe cel care ar spune neadevărul. Gorgias. pentru a se apăra iar nu spre a ataca. cît persoana ta. numai pentru că am d învăţat arta pugilatului şi a luptei atletice. Iar dacă. Doar aceştia îşi predau ştiinţa lor spre e a fi folosită în chip potrivit de elevi. Şi nu trebuie. iar el se foloseşte de ea tocmai pe dos. cum oamenii nu se pot înţelege uşor printr-o definire a celor ce au de discutat. Asta-i puterea artei retorice. Mă tem totuşi să te contrazic. într-un cu-vînt. şi în alte cazuri. Pe Zeus. atît de mare îi este puterea şi cu aceste însuşiri ni se înfăţişează ea. nici să mînuim armele în aşa fel încît să biruim şi pe prieteni şi pe duşmani. şi de retorică trebuie să ne folosim întocmai ca de orice altă armă. nu înseamnă să urîm şi să surghiunim de prin oraşe c pe cel ce l-a învăţat retorica. Ba chiar socotesc un mai mare bine. nu-i păcat mai mare pentru un om. nici vinovată. Este drept că oratorul are puterea de a vorbi faţă de oricine şi despre orice în aşa mod încît ce spune el în faţa mulţimilor să fie. pentru ca numai după aceea să se despartă unii de alţii. cu alte cuvinte. Cum vezi. Dar de ce spun eu asta? Fiindcă mi se pare e că nu mai vorbeşti acum aşa cum ai făcut la început. pentru cineva. Şi acum. pentru aşa ceva. Cei ce i-au 457 a instruit nu poartă pe suflet nici un păcat. decît să aibă o falsă părere asupra unui lucru. că şi tu trebuie să ai experienţa multor discuţii. într-adevăr. cum e de pildă cel la care s-a oprit acum discuţia noastră. dar dacă nu. Socrate. adică împotriva inamicilor sau a celor ce i-au nedreptăţit. iar ştiinţa lor nu e. Dimpotrivă. dacă se stîrneşte între ei dezbinare asupra oricărui lucru d şi dacă unul susţine despre celălalt sau că nu judecă drept. nici rea. te-aş întreba bucuros mai departe. nu însă cel care l-a învăţat. Căci nu există problemă în care un orator să nu fie mai convingător în vorbire decît orice om de meserie. cineva devine orator şi îndată după aceea se serveşte de puterea şi tehnica acestei arte pentru a face răul. ar fi tocmai cum unul. ei căutînd a obţine cîştig de cauză. vina stă. poate vrei să ştii din ce categorie fac parte eu? Sînt dintre aceia care se învoiesc bucuros să fie combătuţi cînd spun ceva neadevărat. Dacă eşti deci în felul oamenilor din care fac parte eu. se-nţelege. să despoaie de vaza lor nici pe medici — pe temeiul că ar fi şi el în stare să practice medicina —.

nu-mi veţi pricinui decît bucurie. în ochii mulţimii. am luat a şi eu parte la multe discuţii. putem duce mai departe convorbirea noastră. nu-i la fel cu retorica şi retorul? Aceştia n-au nevoie să ştie cum stau lucrurile cu adevărat. Socrate. Cît mă priveşte. de vom începe iar discuţia. Gorgias şi tu Socrate. Chairephon. nu rămîne totuşi întru nimic mai prejos decît cei cu adevărat competenţi? SOCRATE De rămme oratorul mai prejos ori nu decît alţii. Gorgias. va fi mai convingător decît omul ştiutor. ci înduplecînd-o? 459 a GORGIAS Nu mai încape îndoială. SOCRATE Deci un neştiutor. SOCRATE Că-l faci să vorbească despre orice problemă aşa de bine încît să fie convingător în faţa mulţimii. ce mă uimeşte. Callicles. în faţa altora. întreabă-mă ce vrei. ziceam că va fi astfel. Nu susţii tu că eşti în măsură să faci orator şi pe altul. ci doar pe acesta. GORGIAS Bine. s-ar putea să ne întindem prea departe. omului care. SOCRATE Spuneai adineauri că oratorul va fi mai convingător decît medicul. GORGIAS Ar fi pentru mine lucru ruşinos. dar nu ştiu să-mi fi făcut vreuna o plăcere mai mare decît asta de acum. în faţa cunoscătorilor. dar şi eu mă declar a fi în felul oamenilor de care vorbeşti. de-ţi vrea să vorbiţi şi ziua întreagă. Socrate. ce bine ar fi să n-am o treabă atît de serioasă încît vreun interes GORGIAS 393 grabnic să mă silească a părăsi convorbiri aşa de bine susţinute. nu-i aşa? b GORGIAS Da. din pricina situaţiei acesteia. E de ajuns oratorului să fi aflat un mijloc de convingere. GORGIAS Evident că da. SOCRATE Şi dacă-i mai convingător decît medicul. să începem deci discuţia. nu văd vreo piedică. în cele rostite de tine. o . c Se cuvine deci să aflăm şi părerea lor. tocmai eu. şi-mi închipui că. Pe de altă parte. GORGIAS Adevărat grăieşti. ori dacă ţi se pare că ar trebui să ne oprim aici. pe oricine ar vrea să ia lecţii de la tine? GORGIAS Ba da. CALLICLES în numele zeilor. nu însă instruind-o. orice discuţie aţi vrea să începeţi. dacă nu. în privinţa sănătăţii.dacă zici că eşti şi tu ca mine. fără să fi studiat celelalte meşteşuguri. nu înseamnă că este mai convingător decît omul ştiutor? GORGIAS Desigur. CHAIREPHON Din murmurul pe care-l auziţi voi înşivă. numai Gorgias să vrea. înainte de a veni voi. e SOCRATE Ascultă. SOCRATE Cum în ochii mulţimii? Vrei să spui că în faţa celor neştiutori? Căci doar n-o să fie mai convingător decît medicul. iar eu să nu te fi înţeles bine. este un necunoscător în materia pe care o cunoaşte medicul. SOCRATE Şi în celelalte meşteşuguri. SOCRATE Şi în ce mă priveşte. poate că n-ar fi rău să ne gîndim puţin la ce zic cei de faţă. Cît pentru mine. Se poate să ai dreptate. pentru a nu reţine pe vreunul care ar vrea să-şi întrebuinţeze altfel acest timp. atunci s-o lăsăm în pace şi să risipim sfatul. eu le-am vorbit îndelung celor de aici. Urmează sau nu aceasta? GORGIAS Urmează. SOCRATE Fără să fie medic. dacă admitem că retorul e mai convingător decît medicul. înţelegeţi că aceşti oameni nu vor altceva decît să vă asculte. GORGIAS Nu-i aşa că se face o mare înlesnire. Cu voia lor. să nu vreau. care am îndemnat pe alţii să mă întrebe ce vor. GORGIAS Da. So-crate. cel puţin în cazul de faţă. de natură să le facă c neştiutorilor impresia că e mai competent decît cei competenţi. 394 PLATON GORGIAS 395 SOCRATE Nefiind însă medic.

SOCRATE La începutul convorbirii. le va afla şi pe acestea de la mine.b tect. Gorgias. SOCRATE Şi cine a învăţat ce e drept. drept şi nedrept. nu-i doctor? Şi tot aşa cu fiecare la fel: cine s-a specializat în cîte o ramură. un om drept? GORGIAS Va fi. SOCRATE Nu-i deci necesar ca omul pregătit în retorică să fie drept. SOCRATE Şi cel drept săvîrşeşte cele drepte. din aceeaşi raţiune. mi-ai spus că retorica are ca obiect cuvîntările. nu va fi aşa cum l-a pregătit ştiinţa ce a învăţat? GORGIAS Nici vorbă. fie că le va studia cu tine în urmă. realitatea? în numele lui Zeus. d SOCRATE îţi aminteşti acum ce-ai spus puţin mai înainte? Ziceai că nu trebuie să învinuim maeştrii de gimnastică. Gorgias. nu văd cum.vom cerceta-o îndată. a frumosului şi untului. SOCRATE însă. SOCRATE Niciodată prin urmare cel drept nu va vrea să nedreptăţească. cine a studiat arhitectura e arhi. . GORGIAS: Nu. Dacă faci pe cineva orator. ci-l vei face numai să apară în ochii celor mulţi ca ştiind astfel de lucruri. nu-i muzician? GORGIAS Da. atunci tu. cînd se întîmplă ca un pugilist să dea artei sale o nedreaptă întrebuinţare. nu va fi. după aceeaşi normă. pe cel care nu s-a folosit cum trebuie de retorică? S-au zis sau nu acestea? GORGIAS S-au zis. e SOCRATE Acum însă iată că acelaşi om pregătit în retorică este arătat drept incapabil să săvîrşească o nedreptate. iar cel drept să rîvnească a săvîrşi c cele drepte? GORGIAS Da. fie că le-a învăţat dinainte. profesor de retorică. SOCRATE Vorbeşti frumos şi-mi ajunge. SOCRATE Cine medicina. nici să-i surghiunim din cetate. SOCRATE Acum. să-l înveţi din toate — nu-i doar asta sarcina ta —. niciodată cel pregătit în retorică nu va voi să facă nedreptate. se-nţelege. e nevoie în orice caz să ştie cele drepte şi nedrepte. 396 PLATON GORGIAS Da. SOCRATE Cine a învăţat muzica. frumos şi urît. nu-ţi vei mai bate capul cu cel care a venit la tine. fără să ştie ce-i bun şi ce-i rău. GORGIAS Nici vorbă. Sau vrei să spui că în genere nu-l vei putea învăţa retorica. ci numai pe cel care a săvîrşit nedreptatea. cum ziceai adineauri. omul pregătit în retorică e drept. să se înfăţişeze adică drept un om cinstit. Ori nu? GORGIAS Pare-se. acum să vedem în primul rînd dacă în privinţa dreptului şi nedreptului. a d binelui şi răului îşi păstrează sau nu oratorul aceeaşi situaţie ca în privinţa sănătăţii şi a celorlalte specialităţi. GORGIAS Cred. Ori este poate necesar ca omul ce şi-a pus de gînd să studieze retorica să fi căpătat aceste cunoştinţe înainte de a ajunge la tine? Dacă nu-i nece-e sar. dezvăluie-ne. GORGIAS Da. Nu-i tot aşa cînd un retor se foloseşte în chip nedrept de arta sa? Nu-i aşa că nu trebuie să învinuim pe cel care l-a pregătit şi nici să-l alungăm din oraş pe acela. aşa s-arată cel puţin. dacă nu are dinainte adevărul asupra acestei materii? Care-i. Socrate. fă-ne să pricepem mai limpede. să facă totuşi unui auditor neştiutor impresia că este mai bine pregătit decît unul competent. deşi nu este. SOCRATE Aşadar. cînd mersul discuţiei ne va duce acolo. GORGIAS Cu necesitate. Să ne dăm seama dacă îi este lui cu putinţă ca. că de nu s-a întîmplat să le înveţe pe toate de mai-nainte. deşi nu le ştie deloc. în ce stă 460 puterea retoricii. nu? GORGIAS Da.

Cît despre mine. cetatea celei mai largi îngăduinţe de vorbire din toată Grecia. în ce-l priveşte. respinge. ţie îţi face plăcere aşa c ceva. căci tu ai dus discuţia acolo cu acele întrebări. îmbătrînind şi începînd să ne înşelăm în păreri. ar fi groaznic pentru tine dacă. nefiin-du-mi îngăduit să te părăsesc fără a te asculta? Ci 462 a dacă porţi vreun interes discuţiei avute cu Gorgias şi vrei să-i aduci vreo îndreptare. să veniţi alăturea de noi şi să ne îndreptaţi. ba să avem şi copii. pe cîine. sau lasă-te combătut. ci pe cele care vorbesc despre ce e drept şi nedrept. ca unul ce ştii să ţii piept şi să răspunzi tuturora. aşa ceva nu se poate b lămuri la repezeală. tu singur ai avea nenorocul de a fi oprit de la cuvînt. Gorgias. POLOS Ce. Nu-i aşa? GORGIAS Aşa e. că diferitele tale susţineri nu se potrivesc între ele. ziceam s-o lăsăm în pace. frumos şi bun. Eu găsesc însă că-i prea multă grosolănie să cobori discuţia la acest nivel. Zici că ştii şi tu cîte ştie Gorgias? Sau nu? POLOS Da. Cînd însă. cei mai tineri. Dacă tu vorbeşti în cuvântări prea lungi în loc să-mi răspunzi numai la întrebări. Şi acum. dacă nu le-ar cunoaşte. atunci merită să ducem mai departe convorbirea. Dar într-adevăr. POLOS Şi eu. Cum stau acestea împreună? Dar. ca una ce-i pururea preocupată de făurirea cuvîntărilor despre dreptate. cine crezi că va tăgădui vreodată. îndată după 46i a aceea. sau cînd spuneai că. s-o reiau de oriunde vrei. fiecare ce vrea. mi-ai adăugat că retorul se poate folosi şi în chip nedrept de arta sa. n-aş trece şi eu prin clipe tot aşa de grele. cum am făcut cu Gorgias. aşa cum ai exprimat-o acum? Că Gorgias s-a sfiit să te înfrunte. un cîştig în a fi combătut. te rog. ca mine. în fapte şi în cuvinte. cînd susţineai că oratorul trebuie să cunoască tot ce-i drept. cunoaşterea celor drepte? îţi va spune chiar că-i în stare să înveţe şi pe alţii. iată de ce căutăm noi să ne facem prieteni. Vei face un act de dreptate. nici vorbă. încă poate să le studieze de la el cînd va veni să-i dea învăţături. Şi numaidecît ţi-am spus că. dacă eu şi Gorgias am făcut vreo greşeală în discuţie. eu sînt gata să iau discuţia din nou. POLOS Cum? Nu-mi va fi mie îngăduit să vorbesc cît vreau mai pe larg? T 398 PLATON e SOCRATE Preabunule. Tu însă ai preferat atunci să continuăm discuţia şi ai ajuns să vezi singur că un om pregătit în retorică este incapabil să foloGORGIAS 397 sească nedrept arta lui şi să aibă cu tot dinadinsul voinţa de a săvîrşi nedreptatea. Polos. SOCRATE Minunate Polos. eu presupuneam că retorica nu poate fi niciodată un lucru nedrept. SOCRATE Prin urmare şi tu ceri să ţi se pună întrebări. Socrate. atunci. readu în discuţie orice vrei. dacă vreunul dintre lucrurile d încuviinţate îţi par să fi fost recunoscute fără temei. cum ţi-am mai spus. vino tu lîngă noi. Dar ţine seamă. cu paza unei singure condiţii. SOCRATE Cînd tu spuneai acestea. venind în Atena.nu cele referitoare la numerele pereche şi nepereche. . întreabă pe rînd şi la-să-te întrebat. acea formă pe care ai vrut s-o pui în joc de la început. şi de contrariul. altminteri. în sfîrşit. aceasta-i cu adevărat părerea ta despre retorică. eu am rămas uimit şi mi-am dat seama. pentru ca. mai tîrziu — că din acest fel de „a consimţi" aţi ajuns în convorbirea voastră la acel rezultat contradictoriu? Desigur. voi. dacă şi tu vezi. POLOS Ce condiţie? SOCRATE De a schimba forma de discurs neîntrerupt a expunerii tale. vino şi îndreaptă-ne.

SOCRATE Ba deloc. Socrate? Spune. ce n-are nimic de-a face cu meşteşugul. POLOS Experienţă. ca să-ţi spun adevărul. POLOS Ce spui atunci că este? SOCRATE Un lucru de felul aceluia pe care tu l-ai prefăcut în meşteşug. dintre care una este pregătirea bucatelor. SOCRATE Zic că-i o experienţă practică. spune tu. Iată. eu zic că nu-i deloc un meşteşug. Fiindcă ţi s-a părut că Gorgias s-a încurcat cînd aţi discutat asupra retoricii.e rării unei mulţumiri. După socotinţa mea. . pe care am c citit-o de curînd. POLOS Cum văd. voi face cum zici. Să-mi răspunzi tu. Fiecare din ele este numai o parte din aceeaşi îndeletnicire. POLOS Experienţă practică îţi pare deci a fi retorica? GORGIAS 399 SOCRATE Mie da. discuţia ce am avut împreună n-a fost prea lămuritoare pentru ceea ce gîndeşte dînsul în aceas400 PLATON GORGIAS 401 tă privinţă. o plăcere oarecare. GORGIAS Ce lucru. sau tu răspunzi. ea are mai multe părţi. da. după părerea mea. Dar ştiu ce numesc eu retorică. Polos. Polos. n-ai vrea să-mi faci şi mie una mică? POLOS Ba. nu te sfii de mine. în ce mă priveşte. ca nu cumva să creadă că-i batjocoresc meseria. Polos. cu îndrăzneală şi deosebit de înclinat către relaţiile cu oamenii. a unei plăceri. SOCRATE întreabă-mă tu acum: ce fel de meşteşug găsesc eu că este pregătirea bucatelor? POLOS Să te-ntreb: ce fel de meşteşug e pregătirea bucatelor? SOCRATE Nu-i deloc unul. nici n-ai aflat bine de la mine ce-i retorica şi ai şi ajuns la întrebarea a doua. POLOS Experienţă în privinţa cărui lucru? Spune tu. nu-s de altfel prea 463 a dumirit dacă îndeletnicirea lui Gorgias este retorica. genul acestui fel de îndeletnicire eu îl numesc arta de a linguşi. POLOS Atunci ce-i? Spune tu. SOCRATE în credinţa mea. retorica este una şi aceeaşi cu gătirea bucatelor. în scrierea ta. aceea a dacă nu cumva o găsesc chiar frumoasă? POLOS Dar nu mi-ai spus că-i zici experienţă practică? SOCRATE Fiindcă preţuieşti plăcerea.b SOCRATE Acum iată: alege cum vrei. Gorgias. POLOS Bine. Sau întrebi tu. este numai o parte dintr-un lucru care nu-i deloc frumos. POLOS Cum îi zice îndeletnicirii? SOCRATE Mi-e teamă să spun un adevăr aşa de grosolan. în adevăr. dar ea cere un suflet bogat în imaginaţie. Socrate. în privinţa cărui lucru? SOCRATE: în scopul de a produce o mulţumire. SOCRATE Retorica este o îndeletnicire. preget să-mi rostesc părerea. ce zici că este? SOCRATE întrebi ce fel de meşteşug zic eu că este? POLOS Da. Polos. din cauza prezenţei lui Gorgias. SOCRATE îţi răspund: experienţa în vederea procu. POLOS De ce lucru e vorba? SOCRATE De o experienţă practică. dacă nu spui tu într-altfel. nu găseşti că-i lucru frumos? SOCRATE Ce. POLOS Dacă retorica este în stare să producă oamenilor mulţumiri.

Cred că există două lucruri deosebite şi două meşteşuguri corespunzătoare. în politică. pentru corp. cum îl vezi. ci caută. POLOS Să te-ntreb şi asta. în acelaşi mod se furişează şi bucătăria sub medicină şi se face a şti care sînt. De fapt. dacă un bucătar e ar trebui să se ia la întrecere cu un medic în faţa unor copii sau chiar a unor oameni tot aşa . mă jur pe Zeus că nici eu nu înţeleg ce zici. meşteşugurile respective se aseamănă. Dacă Polos vrea să afle ceva. GORGIAS Bine zici. dar nu oricine este în stare să-şi dea cu uşurinţă seama de realitate. legislaţia corespunde gimnasticii. dîndu-se drept acea artă a cărei mască o luase. în adevăr. retorica este imitaţia uneia din părţile ce alcătuiesc politica. prin momelile plăcerii. mai mult prin instinct decît printr-o cunoaştere raţională. tînăr şi nerăbdător. GORGIAS Şi aceasta este aşa. a băgat de seamă faptul şi. Astea-s cele patru părţi ale linguşirii. el n-a dobîndit pînă acum o lămurire asupra întrebării cum anume zic eu că retorica este o parte a linguşirii. Ci eu nu-i spun de-o cred frumoasă sau urită. Nu s-ar cuveni să fac altfel. se vede. în fiecare din grupe. De vină-i însă Polos acesta. cred. GORGIAS Socrate. SOCRATE E firesc. pentru spirit justiţia şi legislaţia. Căci de nu va fi aşa. Unul se referă la suflet şi eu îl numesc politică. de voi fi în stare. c 402 PLATON prin identitatea obiectului de fiecare dată: pentru trup medicina şi gimnastica. numai doctorul sau maestrul de gimnastică ar putea cunoaşte adevărul în această privinţă. ci numai o experienţă practică şi o deprîndere. GORGIAS Lasă-l pe el în pace. cu patru teme deosebite. Există trup şi suflet? 464 a GORGIAS Cum de nu? SOCRATE Şi nu crezi că fiecare din acestea are şi starea ce se cheamă sănătate? GORGIAS Cred. de aceea. că nici n-am apucat e să mă exprim destul de limpede. s-a strecurat la fiecare din acestea sub meşteşugul corespunzător. cît şi în suflet există ceva care dă aparenţa sănătăţii. să lămuresc mai bine ce vreau să spun. al corpului sau al sufletului. de alta medicina. după care vin dichisirea şi sofistica. pe care însă unul să n-o aibă de fapt. pînă ce nu-i arăt întîi ce este. b SOCRATE Haide. Spune: ce fel de parte? SOCRATE Şi dacă-ţi răspund. După mine. Explică-mi mie: ce-ai vrut să înţelegi spunînd că retorica este imitaţia unei părţi din politică? SOCRATE Voi încerca să-ţi arăt ce este în ochii mei retorica. de o parte gimnastica. iată că linguşirea. SOCRATE Vreau să spun că atît în trup. Aşa numesc eu lucrurile rele. retorica nu-i decît o altă parte a linguşirii. A scăpat din vedere că nu i-am dat încă acest răspuns. putea-vei tu înţelege? După părerea mea. dacă-i vorba să-ţi dau un răspuns ca unuia care ar şti acum ce vreau să spun. pe cel referitor la trup nu-l pot indica printr-o singură vorbă. Gorgias. alimentele cele mai potrivite. s-o înşele şi să cîştige astfel preţuire deosebită. mă întreabă dacă n-o găsesc cumva şi frumoasă.E adevărat că şi asta trece drept meşteşug. eu însă n-o socotesc aşa. să întindă curse prostiei. n-are decît să mă întrebe. trebuie să ştii întîi ce fel de parte a linguşirii zic eu că este retorica. Astfel. POLOS Ce-i cu asta? Vrei să spui că-i frumoasă ori urită? SOCRATE Urită. iată: Polos este aici şi mă va contrazice. SOCRATE Dar ce? Sănătatea de care vorbim poate fi numai aparentă. reală nu? Iată ce vreau să zic: mulţi oameni par să aibă trupuri sănătoase. deşi trupul este şi el o unitate: în îngrijirea trupului voi deosebi două părţi. Polos! Dacă vrei deci să cunoşti părerea mea. Ea nu se sinchiseşte nicidecum de cel mai mare d bine. Aceste patru meşteşuguri fiind astfel constituite şi ţintind statornic către cel mai înalt bine. justiţia medicinei. impărţindu-se în patru părţi.

înşelător. iubite Polos. în loc ca sufletul să poruncească trupului. poate am făcut o abatere nelalocul ei. GORGIAS 403 lipsit de nobleţe. împrumutînd prestigiul formei. nu mai pub ţin: din care pricină purced? Iar eu nu pot numi meşteşug ceva la temelia căruia nu stă raţiunea. culorilor. pentru că nu oferă nici un temei pentru cele ce rezultă dintr-însa: cum rezultă? cîte? de ce natură sînt? şi. Dacă acum nici eu n-aş găsi îndestulătoare răspunsurile tale. Cînd linguşirea se aplică la bucătărie. Dacă te împotriveşti la acestea. spune-o. te întreb numai.de lipsiţi de experienţă cum sînt copiii. dar din pricina punctelor de asemănare ce există între sofişti şi retori. sclivi-sirii. dichisirea ia înfăţişarea gimnasticii: procedeu desigur aducător de rău. atunci ea se ascunde — cum spuneam — sub masca medicinei. care se dobîndeşte prin gimnastică. dacă însă mă pot folosi bine de ele. POLOS Dar asta-i părerea mea. şi dacă aceştia ar fi chemaţi să judece între medic şi bucătar. Şi ca să nu lungesc vorba. încît să se nesocotească frumuseţea reală şi naturală. Şi acum. Polos? La vîrsta asta nici atît nu-ţi aduci aminte? Ce vei face mai tîrziu? POLOS Crezi că oratorii cei buni. POLOS Cum? întocmai tiranilor. nar fi nimic mai firesc. să spun mai bine pe limba geometrilor (poate aşa mă urmăreşti mai bine): raportul c dintre gătire şi gimnastică este al bucătăriei faţă de medicină. după ce te-am oprit pe tine de la o expunere mai largă. Urmînd aceeaşi cale. vorbind eu însumi mult. Dar iată că. sînt priviţi drept linguşitori ordinari? b SOCRATE Pui numai o întrebare sau începi a rosti o expunere mai largă? POLOS Nu. lasămă 404 PLATON 466 a s-o fac. dacă trupul ar fi arbitru şi el ar judeca totul după plăcerile pe care le preţuieşte. nu mă înţelegeai. Ştii acum ce zic eu despre retorică: ea este. n-au ei puterea c să ucidă pe cine vor. căci aşa se cuvine. POLOS Cum nu sînt luaţi în consideraţie? Nu-s ei cei mai puternici oameni în state? SOCRATE Deloc. faţă de suflet. dichisirea vrea să le facă a stîrni iluzii în aşa grad. este bucătăria faţă de medicină. nedemn de un spirit liber şi generos. decît cuvintele lui Ana-xagora (căci tu cunoşti aceste teorii): „toate lucrurile ar fi confundate laolaltă". Ce. Şi nu zic că-i meşteşug. spre a hotărî cine cunoaşte mai bine calitatea bună sau rea a ali-465 a mentelor. se întîmplă că lumea-i confundă ca ocupîndu-se de aceleaşi lucruri şi nici ei nu pot hotărî marginile ce deosebesc ocupaţiile lor. nedeosebite ar fi cele ale medicinei şi aducătoare de sănătate. e de cele ale bucătăriei. dacă socoteşti că „a fi puternic" este un bine pentru cel ce are puterea. POLOS Aşadar ce zici? Ţie îţi pare retorica o linguşire? SOCRATE Am spus că-i numai o parte din linguşire. SOCRATE Credinţa mea e că aceşti oratori nu sînt luaţi în consideraţie nici într-un fel. sînt gata să dau socoteală de ce spun. ce este bucătăria faţă de corp. s-ar putea ca medicul să moară de foame în faţa bucătarului. eşti liber şi tu să te întinzi la vorbă. este dichisirea faţă de gimnastică. nici nu erai în stare să scoţi ce trebuia din răspunsurile ce-ţi dădeam: aveai mereu nevoie de explicări. dacă d sufletul n-ar cerceta şi n-ar face deosebirea între bucătărie şi medicină. fără preocuparea binelui. în statele lor. nici ceilalţi oameni. eu sînt vrednic de iertare. şi ce e retorica faţă de justiţie. straielor. Polos (căci ţie ţi se adresează acest cuvînt). Mai bine încă: ce e sofistica faţă de legiferare. să-i despoaie de . SOCRATE Mie oratorii îmi par a fi cei mai puţin puternici din stat. Cu alte cuvinte. dacă răspunsul meu îţi trezeşte vreun gînd. fiindcă ea urmăreşte numai plăcerea. acesta s-ar conduce singur. Numesc linguşire această treabă şi o socotesc lucru urît. Repet totuşi că aceste lucruri se deosebesc prin natura lor. Numai că. Dacă în adevăr. Cînd mă exprimam pe scurt. ci pur şi simplu o experienţă practică.

dar n-am recunoscut chiar adineauri că săvîrşesc lucrurile ce li se par mai bune? SOCRATE O recunosc şi acum. 406 PLATON POLOS . SOCRATE Fie. SOCRATE Ba nu o spui într-adevăr. după povaţa medicilor. va rămîne lucru adevărat că nici oratorii. GORGIAS 405 SOCRATE Ei bine. prefer să dau eu răspunsurile. SOCRATE Socoteşti într-adevăr că-i un bine pentru omul lipsit de raţiune să facă ce crede el de cuviinţă? Şi asta numeşti tu putere mare? POLOS Eu? Nu. Ei nu săvîrşesc. eu mă întreb dacă în adevăr spui gîndul tău sau îmi pui doar o întrebare. ca să zic aşa.avere. ori de cîte ori săvîrşesc o faptă? Sau se poate să nu dorească lucrul ce-l fac? Cînd iau de pildă doctorii. să izgonească din cetăţi pe cine găsesc de cuviinţă? SOCRATE Pe cîine. care fac ce le năzare în statele lor. Puterea în sine este. cu tot dinadinsul? Voiesc adică să ia leacuri şi să îndure suferinţe? Sau fac asta în vederea scopului pentru care iau leacul. nimic din ce ar vrea. POLOS Cum două? SOCRATE Nu mi-ai spus chiar adineauri că oratorii omoară pe cine vor şi că — întocmai ca tiranii — ju-d poaie de avere sau surghiunesc din cetăţi pe oricare găsesc de cuviinţă? POLOS Da. Zic deci. dacă Polos nu va produce lui Socrate dovada că fac ce vor? POLOS Ce om şi ăsta. Polos. SOCRATE Mă-ntreb însă cum pot avea oratorii sau tiranii o mare putere în state. POLOS Dar te întreb. Sau nu? POLOS Ba da.. POLOS Deci nu lucrează după voia lor? SOCRATE Asta nu. că şi oratorii şi tiranii au în statele lor cea mai mică putere. răspunde tu întrebărilor mele. cum zici. tu frumos Polos — ca să grăiesc în felul tău.. b SOCRATE Eu menţin că nu-s în stare să lucreze după voinţa lor. SOCRATE Putea-vei atunci să mă combaţi şi să-mi faci dovada că oratorii sînt oameni cu judecată. cred. am spus. adică în vederea sănătăţii? POLOS Se-nţelege. . prietene! Atunci îmi pui două întrebări deodată. sînt ciudăţenii de-ale tale. SOCRATE: Nu mă învinui. e POLOS Dar nu-i tocmai aceasta marea lor putere? SOCRATE Nu.. Socrate. totuşi fac ce li se pare că-i mai bine. POLOS N-o spun eu? Dar tocmai că o spun. eu declar că prin aceasta se pun două întrebări deosebite. în vederea sănătăţii. POLOS Bine. cînd fac ce găsesc de cuviinţă? SOCRATE: Cînd le fac. în acest chip voi şti şi eu ce părere ai. ca unul care crezi că puterea mare e un bine pentru cel ce o are. cel puţin după părerea lui Polos. Tu dovedeşte-mi contrariul. POLOS Ba. nici tiranii nu sînt stăpîni pe un bine superior. ci meşteşug? Şi dacă nu mă vei putea combate. dacă ai ce să mă întrebi. aşa cum spusei adineauri. Dovedeşte că mint. POLOS Da. SOCRATE Găseşti că oamenii fac pururea ce vor. POLOS: Astea-s curate prostii. asta mărturiseşti singur că-i lucru rău.. socoti că voinţa lor este să facă ceea ce fac. că 467 a retorica lor nu este linguşire. Polos! După orice vorbă rostită de tine. un bine. de nu. şi-ţi voi răspunde la fiecare. dar a săvîrşi fără raţiune orice-ţi trece prin minte.

bogăţiei şi celorlalte de acest fel? Nu zici rele potrivnicelor acestora? POLOS Ba le zic. noi nu dorim de fapt acest lucru. nu dorim. există pe lume vreun lucru care să nu fie ori bun. dacă sînt păgubitoare. le facem fiind încredinţaţi că aşa-i mai bine pentru noi. Polos. Există însă şi cazuri cînd nu ţin de nici 468 a una dintre acestea două. pUr şi simplu aşa. şi cînd surghiunim şi cînd jefuim pe cineva de bani. Ori nu? POLOS Da. Este adevărat că urmărim cele bune. ci pe cel în vederea c căruia îl săvârşim? POLOS Foarte bine. nu cumva fapta pe care o săvîrşeşte nu-i chiar ceea ce vrea dîn-sul. aşa e. cum zici tu. doreşte îmbogăţirea şi călătoreşte în vederea bogăţiei. să surghiunim din cetăţi. să jefuim de averi. deasupra ei. ci dorim să le facem numai dacă acestea sînt folositoare. ci tocmai pe acestea. cînd ne oprim. ci. alteori de la rău. 408 PLATON SOCRATE Atunci dorinţa noastră nu este să omo-rim. SOCRATE Şi desigur numeşti „nici bune. d SOCRATE Dacă am încuviinţat cele de mai sus. Cine-i omul care să vrea cu tot dinadinsul să plutească pe mări. Ori nu? POLOS Ba da. . le fac în vederea lucrurilor bune. ori de cîte ori săvârşim un lucru în vederea unui scop. aşa-i de pildă faptul de a şedea. SOCRATE Bine. o facem pentru acelaşi motiv. în vederea binelui. Ori nu? Ţi se pare că spun adevărul. nici rele. dar nu le dorim pe cele rele. este scopul în vederea căruia face lucrul? POLOS Da. ori rău. Nu te gîndeşti la acestea? Sau pe altele le numeşti tu nici bune. încredinţat că aşa-i mai bine pentru dînsul. dar n-am recunoscut noi că. SOCRATE Vasăzică în vederea binelui făptuiesc cei ce fac toate acestea? POLOS Aşa e. sănătăţii. POLOS Da. încredinţaţi că e mai nimerit aşa. eu cred că fiecare urmăreşte de fapt scopul în vederea căruia face călătoria pe mare. nici rele? POLOS Nu. de a pluti. să înfrunte primejdiile şi să aibă greutăţi? Nu. Ori nu? POLOS Fără îndoială. de a fugi. nici rău? GORGIAS 407 POLOS Neapărat că nu. îl izgoneşte din cetate sau îl despoaie de averi. ori la mijlocul acestora. însă fapta lui se întîmplă să-i fie dăunătoare. SOCRATE Atunci şi cînd ucidem. sau pe acestea din urmă le fac în vederea celor mijlocii? POLOS Pe cele mijlocii în vederea celor bune. să presupunem că cineva. dacă ucidem pe cineva. Aşa sînt şi pietrele şi lemnele şi cîte alte lucruri de felul lor. nici rele" pe cele ce se împărtăşesc cîteodată de la bine. SOCRATE Spune-mi acum: cînd oamenii săvârşesc pe cele de la mijloc. nici pe cele ce se arată a fi nici bune. dacă săvîrşesc una sau alta din acestea. atunci desigur că omul a făcut aşa cum a găsit cu cale. SOCRATE Nu-i la fel în toate celelalte? Dacă unul săvîrşeşte o faptă în vederea unui scop. sau nu? De ce nu răspunzi? POLOS Adevărul. tiran sau orator. SOCRATE Deci şi cînd umblăm. Socrate. adică nici bun. nu fac în fiece caz chiar ceea ce vor.SOCRATE Dar cei care călătoresc pe mări sau cei care se dedau la vreo îndeletnicire negustorească. nu urmărim decît b binele. SOCRATE Nu zici lucruri bune: înţelepciunii. de a umbla. SOCRATE: Acum. omoară un om.

n-ai primi să devii tiran? SOCRATE Nu. POLOS Tu. SOCRATE Vrei să spui. Şi dacă aş găsi nimerit ca unul . ştii că de cîteva clipe sînt dăruit cu putere. aşadar. dar despre cel ce a b omorît pe drept am zis doar că nu-i de pizmuit. închipuie-ţi că intru în agora într-un d moment cînd geme de lume şi. ai vrea mai degrabă să înduri nedreptatea decît s-o săvârşeşti? SOCRATE Din partea mea. şi-am adăugat că-i de miluit. POLOS N-ai spus acum că-i nefericit? SOCRATE Da. tu vorbeşti ca şi cum. putem spune că aşa a şi vrut el să le facă? De ce nu răspunzi? POLOS Dar eu nu găsesc că atunci a săvîrşit lucrul voit. dacă atotputerni-e cia — cum însuţi o recunoşti — este ceva bun? POLOS Nu mai putem spune. nici de o acţiune pe care a făcut-o fiindcă aşa a vrut s-o facă. nefericit şi vrednic de milă este cel ce moare pe nedrept. dacă ar face-o pe drept sau pe nedrept? GORGIAS 409 POLOS Oricum ar face-o. SOCRATE Mai puţin decît omorîtorul. nici pe cei nefericiţi. să surghiunească şi să facă tot ce crede. ori s-o-ndur. dar c dacă aş fi silit ori s-o fac. SOCRATE Am grăit deci adevărul. n-ai primi să faci în stat orice ai găsi de cuviinţă. prietene. ca şi cum n-ai pizmui pe unul pe care l-ai vedea omorînd pe cine vrea şi despuind de avere sau punînd în lanţuri pe cine vrea. nici într-un caz. să omoare. mă adresez ţie astfel: „Polos. el va fi pe dată mort. cînd am susţinut că cineva poate săvîrşi în stat ceea ce el găseşte de cuviinţă. Socrate? SOCRATE Aşa cum am spus: că cel mai mare dintre rele se-ntîmplă a fi săvârşirea nedreptăţii.SOCRATE Dar dacă cele săvârşite s-au întîmplat să fie rele. Dacă aş găsi cu cale ca un om din mulţimea ce-ţi stă-n faţă să moară chiar acum. ci să-i miluim mai degrabă. POLOS Socrate. fericitule. POLOS Desigur. cel ce omoară fără dreptate. Polos. Lucrul atîrnă numai de mine. fără ca pentru asta să fie vorba de marea lui putere. mi-aş alege mai degrabă s-o-ndur decît s-o fac. POLOS Cum vine asta. dacă ţi s-ar hărăzi prilejul. Polos. SOCRATE O. ascultă cuvîntul meu şi stă-pîneşte-te puţin. nici în 469 a celălalt nu-i de pizmuit? SOCRATE Vorbeşte ce e de vorbit. n-aş vrea nici una. totuşi nu-i nici de invidiat. POLOS Ăsta să fie cel mai mare rău? Nu-i cumva mai mare îndurarea nedreptăţii? SOCRATE Nicidecum. mai puţin şi decît cel pe drept omorît. POLOS Din partea ta. POLOS Şi de ce? De soarta asta îi crezi tu vrednici pe oamenii de care-ţi vorbesc? SOCRATE Cum de nu? POLOS Cel ce omoară pe oricare ar crede el de cuviinţă — o dată ce-l omoară pe drept — tu-l crezi nefericit şi de miluit? SOCRATE Nu-l cred astfel. T 410 PLATON POLOS Eu numesc tiranie ce-am spus şi adineauri: îngăduinţa cuiva de a săvîrşi orice găseşte de cuviinţă. dacă numeşti tiranie ce numesc eu. cu pumnalul ascuns în sîn. POLOS Ce vrei să spui cu asta? SOCRATE Că nu trebuie să pizmuim nici pe cei de pizmuit. că autoritatea tiraniei a ajuns ca prin minune în mîinile mele. SOCRATE Mai putem spune că un asemenea om are în statul acela o mare putere.

în felul acesta oricine ar putea orice: să dea foc cărei case i-ar plăcea. Polos. din ceea ce săvîrşeşte cineva după bunul său plac. Polos. ştiu din auzite de dinsul. sînt totuşi fericiţi. ţi-l dau îndată. Va fi mai bine cînd se vor săvîrşi cu dreptate cele pomenite. altă dată nu? POLOS Recunoaştem. dar pentru a-ţi dovedi asta nici nu va mai fi nevoie de pilde vechi. în felul acesta.dintre ei să fie cu capul spart.b gînd. Nu pregeta să faci bine unui prieten. nu sînt. Şi să mai observăm ceva: recunoaştem că făcînd cele amintite înainte. dacă aş crede că-i bine să i se sfîşie hai-e nele. SOCRATE Prin urmare vezi şi tu acum. POLOS îţi pare fericit sau nenorocit? SOCRATE Nu pot şti. care domneşte în Macedonia? SOCRATE Chiar de nu-l văd. dar asta nunseam-nă defel că avem a face cu o putere deosebită. fapta-i rea." Dacă însă te-ai dovedi neîncrezător. POLOS Bine. deoarece n-am nici o ştiinţă despre împlinirea lui ca om. Socrate. e mai bine? Spune. reGORGIAS 411 zultă şi ceva de folos. cînd se vor face pe nedrept. făcînd acestea. SOCRATE Dar a fi pedepsit nu-i ceva rău? POLOS Negreşit. tu chiar de regele cel mare ai să-mi spui acum că nu ştii de este fericit. iată. de aici. el va fi astfel numaidecît. SOCRATE Dacă-ţi face plăcere s-auzi răspunsul c meu. . eu îndată ţi-aş arăta pumnalul. vezi pentru a doua oară că. POLOS Că acela care a făptuit aşa ceva ar trebui neapărat pedepsit. spune. nu eşti în stare să ştii că-i fericit? SOCRATE Pe Zeus. POLOS Se-nţelege. SOCRATE De care întîmplări vorbeşti? POLOS îl vezi pe Arhelau al lui Perdicas. Socrate. mai rău. şi să ardă arsenalul atenienilor. Socrate! Dar chiar un copil e în stare a-ţi respinge argumentaţia ca neadevărată. sfîşiată îi va fi îmbrăcămintea. adică uci. nu se poate numi putere deosebită decît dacă. ci numai că tu faci ce găseşti cu cale. prietene. puterea mică. SOCRATE Şi totuşi. triremele şi toate vasele statului sau pe cele particulare. dacă mi-arăţi că sînt greşit şi mă scuteşti astfel să flecăresc. Ţ 412 PLATON e POLOS Şi ce? Nu-l poţi cunoaşte decît numai dacă trăieşti lîngă el? Altfel. Văzîndu-l." Sau cum crezi? POLOS Nu. Socrate. la fel şi ţie. POLOS Mare lucru să te combat. Socrate. cum hotărăşti? POLOS Iată o întrebare. De asemeni. după toate aparenţele. SOCRATE în sfîrşit. aşa de mare e puterea mea în acest stat. ceva recunoscut de amîndoi. cele de ieri şi d de azi sînt de ajuns pentru a-ţi respinge părerea şi a-ţi arăta că mulţi oameni. al cărei răspuns eu îl aştept de la tine. 470 a SOCRATE Ai putea să-mi spui ce neajuns găseşti unei puteri de felul acesta? POLOS Pot. pe cît se pare. SOCRATE Ce neajuns. SOCRATE Cînd oare zici că. deşi fac nedreptăţi. desigur. POLOS Da. ceva bun. căci nu l-am cunoscut pîn-acum. tu ai spune: „O. surghiunind oamenii şi despuindu-i de avere. cîteodată săvîrşim ce e mai bine. nici despre simţul de dreptate ce are. SOCRATE Ce recunoştinţă aş păstra acelui copil. nu-ţi spun decît adevărul. Altminteri. fă-mi această dovadă.

fiindcă am spus că omul nedrept nu poate fi fericit? De unde oare urmează. de vrei. n-a băgat de seamă că devenise cel mai nefericit dintre oameni şi nici o remuşcare nu l-a hărţuit. el şi-a chemat stăpînul. care n-avea nici un drept la domnia ce ţine. Polos. iată. cînd e vorba să hotărîm adevărul. a devenit grozav de nefericit! Şub cuvînt că redă lui Alcetas domnia pe care i-o luase Perdicas. Acolo. chiar dacă sînt singur. cel care a adus cel mai de preţ prinos la Delfi. după ce l-a ospătat şi îmbătat. Eu zic că bărbatul şi femeia sînt fericiţi cînd sînt oameni împliniţi. mă scoţi de pe tărîmul realităţii şi al adevărului. După să-vîrşirea omorului. pe el ca şi pe fiu-său Alexandru. în schimb. voi socoti că n-am îndeplinit nimic de preţ în legătură cu cele discutate. în asta constă toată fericirea unui om? SOCRATE După părerea mea. fratele lui Perdicas. fiind cel mai mare criminal dintre toţi macedonenii. de nu te voi putea aduce martor în sprijinul celor ce susţin. ar fi fost fericit. SOCRATE Fericitule. căci tu nu mă constringi la acestea cu argumente. prietene. că m-ai biruit. deci sclav de drept al celui dintîi. văr şi aproape de-o vîrstă cu el. Aşa fac şi avocaţii care-şi combat adversarii la judecătorii. întrucît mă priveşte însă. făcînd b cele mai mari nedreptăţi. departe de a fi cel mai fericit. te-apuci să mă combaţi cu mijloace de retor. nu mai mult decît tine. POLOS: Dar bine. dimpreună 414 PLATON cu fraţii săi. cîtă vreme eu nu recunosc nimic din cele ce susţii? POLOS Fiindcă nu vrei. în cazul că nu dobîndeşti . Dacă ar fi vrut să săvârşească numai cele drepte. pe tine unul singur. de-ţi place: sînt gata să depună pentru tine Nicias al lui Nicerat.d ruia dintre ceilalţi macedoneni decît să fie Arhelau. căruia i se cădea de drept domnia. trebuia să rămînă sclav la Alcetas şi astfel. el l-a aruncat într-un puţ şi l-a înecat. sau. i-a omorît. Se-nţelege. cum să nu fie nedrept un om ca el. este nefericit dacă-i nedrept. dintre cei mai cu vază. înce-pînd chiar cu tine. bunule Polos. ar dori mai degrabă starea orică. Şi nici o îndoială că mulţi atenieni.POLOS Şi ce. cheamă din Atena şi întreaga familie a lui Pericle sau pe oricare alta ce vei înţelege să alegi. eu te-am preţuit ca pe unul ce-mi păreai bine pregătit în retorică. nefericiţi cînd sînt oameni nedrepţi şi răi. da. Eu. Şi dacă mai vrei. Acum mă întreb: ăsta e raţionamentul cu care voiai ca un copil. i-a urcat într-un car şi. scoţîndu-i noaptea din oraş. SOCRATE încă de la primele cuvinte. De cîte ori nu s-a întîmplat să fie cineva osîndit 472 a pe temeiul mărturiilor mincinoase ale atîtor oameni socotiţi ca avînd mare trecere în lume! Şi acum. în fugă după o gîscă. altminteri şi tu crezi ca e mine. Dar iată că acum. doar cu mulţimea martorilor mincinoşi. spunînd mamei sale Cleopatra că. 471 a POLOS Atunci Arhelau acesta e un nefericit după socotinţa ta? SOCRATE Da. micuţul a căzut în puţ şi a murit. ale căror tripoduri sînt înşirate în templul b lui Dionysos. după socotinţa ta. în vreme ce avocatul părţii adverse n-are decît unul singur sau chiar nici unul. n-a GORGIAS 413 vrut să devină fericit crescîndu-l cum cerea dreptatea şi înapoindu-i domnia. Dac-ai vrea să aduci martori împotriva mea cum că nu spun adevărul. puţin după asta. care îi era unchi. şi Aristocrat al lui Scel-lios. şi. să mă poată combate? Cu un astfel de discurs. ei cred că-i înving pe ceilalţi dacă cheamă în sprijin un cît mai mare număr de martori. fiind născut dintr-o femeie ce era sclava lui Alcetas. chiar. tu socoteşti că m-ai dat gata. punînd c mîna pe propriul său frate — fiul lui Perdicas — copil de 7 ani. măcelărîndu-i pe amîndoi. nu pot fi de părerea ta. el este cel mai nenorocit. aduşi să depună împotrivă. Dă-mi voie să-ţi spun că eu nu pun vreun preţ pe acest fel de luptă. recunosc că toţi atenie-nii şi străinii — sau mai toţi — ar putea fi de părerea ta. Polos. ca să ne întoarcem la vorba ta. găsind însă că nu eşti destul de exercitat în dialectică. dimpotrivă.

oricum lam judeca. dar dacă va fi pedepsit. POLOS Da. SOCRATE Iar tu — că răul mai mare este a o suferi. Pentru a reaminti despre ce e vorba. Polos. Putem socoti această părere ca fiind a ta? POLOS Negreşit. De nu-şi ispăşeşte greşelile. Să le cercetăm alăturîndu-le şi să vedem în ce se deosebesc. Acum. mai mult decît cei care-şi ispăşesc vina. pe cît e de frumos s-o cunoaştem. SOCRATE Oricum. Iată deci două feluri de dovezi: cel dintîi. ca şi adineauri. doar a mea. SOCRATE Ci eu zic că ei sînt mai nefericiţi. va fi mai puţin nefericit.spriji-c nul mărturiei mele. Eu am spus mai-nainte că a săvîrşi nedreptatea este mai rău decît a o suferi. POLOS Desigur. lucru pe care tu l-ai respins. am zis. dacă un vinovat nu-şi ispăşeşte păcatul. este pentru omul nedrept o fericire dacă-şi ispăşeşte vina? POLOS Nicidecum. c după ce a suferit felurite alte schingiuiri. lăsînd la o parte mulţimea celorlalţi martori. El n-ar fi decît foarte nenorocit. adevărul. în cele din urmă este şi răstignit pe cruce sau ars de viu. ba chiar invidiat şi socotit fericit de concetăţeni şi străini? Asemenea fapte le socoteşti tu d cu neputinţă de combătut? SOCRATE Vrei să mă înspăimînţi. pe atît e de urit s-o ignorăm. socoteşti fericiţi pe vinovaţii care scapă de pedeapsă. asta e părerea ta. fie de oameni. dacă. Deocamdată deosebirea dintre noi este următoarea. ci o problemă pe care. în care cred eu. dar cu neputinţă chiar. GORGIAS 415 SOCRATE După mine. De acea doar te socotesc prieten. că te apuci să spui lucruri 473 a ciudate rău. dacă o dată prins i se ard ochii. Polos. b POLOS Părere care conţine. SOCRATE Se poate. POLOS Pe Zeus. POLOS Văd. de vreme ce recunoşti nedreptatea acţiunii lui Arhelau şi totuşi îl declari fericit. SOCRATE Ei bine. aşa ai spus. întrucît adevărul nu poate fi înfrint niciodată. nobile Polos. un vinovat şi în genere un om nedrept este nefericit. POLOS Fără îndoială. primind pedeapsa cuvenită. POLOS întocmai. cred. în care crezi şi tu. nu numai 416 PLATON el dar şi soţia şi copiii lui. te rog aminteşte-ţi un amănunt. nu să mă combaţi cu dovezi. fie de zei. e SOCRATE în schimb. tu crezi că cineva poate fi fericit făcînd rău şi trăind ca un d om nedrept. Nu trebuie să uităm că obiectul discuţiei dintre noi nu este un fapt mărunt. SOCRATE Şi-am mai spus că oamenii vinovaţi sînt nefericiţi. şi te rog s-o examinezi tu însuţi. Vrei să combaţi şi această părere? POLOS Parcă e mai greu s-o combat decît pe cealaltă. este chinuit şi stîlcit. cînd cu martorii. ai zis adineauri: „Dacă este prins că vrea să răstoarne în chip vinovat cîrmuirea tiranică. SOCRATE Totuşi. Iată primul punct deosebitor. eu sper să te fac a spune aceleaşi lucruri ca mine. oare unul ca acesta va fi mai fericit decît dacă ar izbuti să scape. POLOS Cum asta? Dacă un om este prins că vrea să răstoarne în chip vinovat o cîrmuire tiranică. Miezul ei stă în faptul de a şti sau de a nu şti cine-i fericit şi cine nu." POLOS Da. SOCRATE Bine. dar în această ipoteză nici unul dintre ei nu va fi mai fericit: nici cel ce se . ca atîţia alţii. Socrate. Tu dimpotrivă. Socrate! SOCRATE Nu mai greu. ar deveni pe urmă monarh şi ar vieţui făcînd ce vrea în propria lui ţară. eu spun că aceasta e cu neputinţă. aşa. Oricum ar fi. el va fi fericit după părerea ta. celălalt. prietene. eu îl socotesc încă mai nefericit.

în adevăr. fie pentru amîndouă împreună? POLOS Da. nestînd de vorbă cu nici unul dintre cei mulţi. dacă nu-mi poţi argumenta. Polos? Nu cumva este un nou mod de respingere a adversarului. untul şi răul. dar primeşti să-mi dai acum cîteva răspunsuri? POLOS Primesc. Nu mă pune deci să cer votul celor de faţă. figuri. nici vorbă. Polos? Să săvârşeşti sau să înduri o nedreptate? POLOS S-o înduri. culori. anul trecut am fost ales consilier. nici eu. Dar mai nefericit. prin sorţi. SOCRATE Şi ce-i mai urît? S-o înduri sau s-o să-vîrşeşti? Ce răspunzi aici? POLOS S-o săvârşeşti. SOCRATE Dar ce ai de răspuns la următoarea întrebare: toate lucrurile care sînt frumoase. pe care nu şi l-ar însuşi nimeni dintre oameni? Iată. De ce rizi. SOCRATE Nu-i la fel şi cu toate celelalte. iar cînd tribul meu a fost chemat să ia conducerea şi eu am fost obligat să fac votarea. nici tu. Vezi deci dacă vrei să te supui. POLOS Sigur că nu. mai bine lasă-mă să-ţi arăt eu cum cred că ar trebui să se facă o argumentare. SOCRATE Toate bune. chiar doresc să ştiu ce vei mai spune. nu cer decît votul unui singur martor. să începem cu corpurile frumoase: nu le consideri astfel fie pentru folosul ce-l aduce fiecare. tu nu socoteşti unul şi acelaşi: frumosul şi binele. POLOS La rîndul meu nici eu. cred. Ce lucru-ţi pare a fi mai rău.înstăpîneş-te în chip nedrept pe domnie. mai ai vreo altă pricină care te îndeamnă să susţii despre un corp că este frumos? POLOS N-am. la rîndul tău. a nu fi pedepsit pentru o nedreptate e mai rău decît a fi pedepsit. că sînt figuri sau culori? Nu le denumeşti frumoase fie pentru plăcerea. să rîzi de ce spune el. nici cel ce ispăşeşte pedeapsa. dar şi tu şi ceilalţi oameni sîntem de acord că a săvîrşi nedreptatea e rău mai mare decît a o suferi. argumentaţiei şi să răspunzi la întrebările mele. SOCRATE Dacă ăsta-i cel mai urît lucru. pe al adversarului. POLOS Departe de asta. fie pentru utilitatea ce ne-o procură. nici oricare altul n-o crede. SOCRATE Nu-i la fel şi pentru sunete şi. fie deprînderi ale vieţii. este cel ce a putut scăpa din închisoare şi a devenit tiran. Pe cît văd. nam ştiut nici măcar atîta 474 a şi am stîrnit rîsul adunării. fie de pildă corpuri. atunci nu este el şi cel mai rău? POLOS Deloc! SOCRATE înţeleg. cum mă rosteam adineauri. e după mine. Socrate. răspun-de-mi aşa cum ai face-o dacă am lua discuţia dintru început. că mai este nevoie de dovezi faţă de modul tău de a vorbi. SOCRATE De vrei să afli cum stă lucrul. într-adevăr. fără a mai avea L 418 PLATON 475 a în vedere o anumită calitate? De pildă. sunete. nu fac parte dintre oamenii politici. SOCRATE Polos. fie pentru o plăcere ce ne procură cînd le privim? Dacă lăsăm la o parte acest punct de vedere. la doi oameni nefericiţi. nici altul. le numeşti frumoase pe fiecare. întreabă pe oricare dintre aceştia. ci. eu nu ştiu să aduc în apărarea părerilor mele decît o singură mărturie şi las deoparte pe toţi ceilalţi martori. Eu nu mă îndrept decît spre GORGIAS 417 adversarul meu. fără să-i aduci nici o dovadă? POLOS îţi închipui. Cred că nu numai eu. nu poate fi vorba de fericire mai mare. nimeni n-o va face. Te întreb: preferi tu să suferi decît să să-vîrşeşti o nedreptate? SOCRATE Sînt sigur că aşa ai face şi tu şi toată lumea. pentru muzică? . în genere.

adică din prisosul acesteia. Nu-i şi aici o urmare necesară? POLOS Cum de nu. datorită utilităţii. acesta din urmă. fie printr-un prisos de neplăcere. GORGIAS 419 SOCRATE Să vedem acum în ce fel vorbeam noi. Socrate. SOCRATE: Şi iată acum că-i mai rău. SOCRATE Dar dacă n-o întrece prin suferinţă. SOCRATE A săvîrşi o nedreptate este deci un rău mai mare decît a o suferi — aceasta datorită prisosului de răutate. SOCRATE Deci cînd. nu-i el astfel fie prin prisosul uneia din aceste două însuşiri. dacă nu cumva săvîr. decît că a săvîrşi nedreptatea e mai urît ca îndurarea ei? POLOS Da. fie prin al amîndurora? E adică mai frumos datorită plăcerii. definind frumosul prin ce e plăcut şi bun. sau ambelor? POLOS Fără îndoială. asta nu! SOCRATE Zici că n-o întrece prin suferinţă? POLOS Fireşte că nu. dintre două lucruri frumoase. Nu cumva cei care săvîrşesc nedreptatea suferă mai mult decît cei care o îndură? POLOS Nicidecum.POLOS Da. . POLOS Probabil. atunci: sau e din pricina neplăcerii. sau în sfîrşit din amîndouă. 420 PLATON SOCRATE Şi cum? Ai prefera un lucru mai rău şi mai urit altuia mai puţin astfel? Nu pregeta. Socra-te. sau plăcute. puţin mai înainte.c şirea nedreptăţii întrece îndurarea ei prin suferinţa pricinuită. SOCRATE Şi cînd din două lucruri urîte. SOCRATE Dar atunci untul nu se va defini prin însuşirile contrare? Prin neplăcere şi rău? POLOS Cu necesitate. întîi. ori şi una şi alta. unul se întîmplă să fie mai frumos decît altul. Şi procedezi bine acum. SOCRATE Dar dacă admitem că-i lucru mai urît a săvîrşi nedreptatea decît a o îndura. acum. fie printr-unul de rău? Nu urmează cu necesitate şi aceasta? POLOS Urmează. unul e mai urît decît altul. sau e din răul ce căşunează ea. SOCRATE Atunci rămîne că o întrece din pricina celuilalt? POLOS Da. dar că a o săvîrşi este un lucru mai urît? POLOS Ziceam. Ci sau sînt folositoare. Nu ziceai că-i mai rău a îndura nedreptatea. SOCRATE Să cercetăm. desigur că atunci n-o întrece nici din pricina amîndurora. cele privitoare la legi sau la deprînderile vieţii nu stau nici ele întraltfel cînd sînt frumoase. POLOS Nu sînt într-altfel. SOCRATE Nu-i la fel şi cu frumuseţea ştiinţelor? POLOS Nici vorbă. SOCRATE Adică din pricina răului? POLOS S-ar părea. SOCRATE Dar. POLOS Nu. n-a devenit astfel. POLOS Se arată aşa. de majoritate ca şi de tine. d SOCRATE Dar ce altceva s-a recunoscut înainte. despre săvîrşirea sau îndurarea nedreptăţii.

POLOS Da. la întrebările puse. el o c primeşte cum e lovitura dată? POLOS Se-nţelege. aşa le găsesc şi eu. şi răspunde. cel puţin pe temeiul acestui raţionament. nu îndură şi obiectul o arsură de acelaşi fel? POLOS Nici vorbă. nu vom prefera a săvîrşi. SOCRATE Dar crezi că există un om să prefere? POLOS N-aş crede. POLOS Da. tocmai cum te supui unui medic. . mai degrabă decît a îndura nedreptatea. că argumentările noastre. SOCRATE Dacă tăietura făcută e mare. că nu vei pierde nimic. SOCRATE Bagi seamă. nici tu. în adevăr. Supune-te cu dem-e nitate judecăţii. cum socoteai tu? Sau există un rău mai mare: acela de a nu le ispăşi — cum socoteam eu? Să cercetăm lucrul în felul următor: admiţi că a ispăşi prin pedepsire o faptă rea e totuna cu a fi pedepsit pe drept. Gîndeşte-te bine şi răspunde. nu seamănă deloc una cu alta? Căci iată: tu ai cu tine lumea întreagă. SOCRATE Aşa-i deci şi suferinţa în primitor. la fel. obiectul e tăiat aşa cum o face tăietorul? d POLOS Aşa se vede. Atît despre această chestiune. Eu nu doresc la rîndul meu aprobarea sau mărturia nici unui altuia. vorbesc în măsura în care sînt drepte. Oare ispăşirea nedreptăţilor săvîrşite să fie unul din cele mai mari rele. Socrate. Socrate. adîncă sau dureroasă.ci răspunde. de pildă: dacă dă cineva o lovitură. 476 a mie mi-e de ajuns votul tău. SOCRATE Nu facem aceeaşi judecată şi cînd săvîrşeşte cineva o tăietură? Că doar se taie ceva. Polos. aşa ceva-i mai rău. nu-i aşa că trebuie să GORGIAS 421 existe şi cineva care să îndure acţiunea făptuitorului? POLOS Cred că da. SOCRATE într-un cuvînt: eşti de acord cu ce am spus adineauri despre toate? Că după cum este acţiunea săvîrşită. da sau ba. SOCRATE Bagă de seamă acum ce-am să-ţi spun: dacă săvîrşeşte cineva o faptă. nici oricare altul. SOCRATE Dacă. afară de mine. face cineva un foc. puse alăturea şi comparate. SOCRATE Şi dacă cel ce a dat-o o dă tare sau iute. Acum să ne apropiem de a doua problemă a dezbaterii noastre. cel ce a primit-o nu o primeşte la fel cum a fost dată? POLOS Da. SOCRATE Oare acesta nu suferă ceea ce săvîrşeşte făptuitorul? Şi suferinţa nu-i la fel cu acţiunea celui care o face? Vreau să spun. nu trebuie neapărat să existe şi cineva care s-o sufere? POLOS Trebuie. pentru că ai săvîrşit o nedreptate? POLOS Admit. nu trebuie să existe o materie care să ardă? POLOS Cum de nu? SOCRATE Şi dacă felul arderii este violent şi dureros. tot aşa-i şi suferinţa îndurată. POLOS Pare-se. mă mulţumesc numai cu mărturia ta şi las la o parte pe toţi ceilalţi. POLOS Eu unul n-aş prefera. SOCRATE Am spus deci un lucru adevărat cînd am susţinut că nici eu. SOCRATE Poţi să-mi spui că nu toate lucrurile drep-b te sînt şi frumoase? Bineînţeles. decît a ta. POLOS Sînt de acord. Polos.

SOCRATE Dacă ne-am înţeles asupra acestora. într-adevăr. trupul şi sufletul. SOCRATE Astfel. SOCRATE Ispăşitorul. unul săvîrşeşte fapte frumoase. SOCRATE Şi n-am recunoscut ca fiind frumoase lucrurile drepte? POLOS Nici vorbă. în urîţenie şi alte neajunsuri de acestea? POLOS Ba da. celălalt. le suferă. SOCRATE Prin urmare pedepsitul care ispăşeşte. în boală. atunci nu-s şi bune? Căci una din două: ori sînt 477 a plăcute. boala şi nedreptatea? POLOS Ba da. nu recunoşti tu şi cele trei feluri de neajun-suri: sărăcia. nu-i totodată şi cea mai rea? POLOS Ce vrei să spui cu asta. dar dacă-i vorba de fapte frumoase. este pedepsit pe drept? POLOS S-ar zice. POLOS Da. SOCRATE Şi dacă cel care pedepseşte o face cum e trebuie. SOCRATE Nu-i una datorită cuiva care face un lucru? 422 PLATON POLOS Cum de nu? Datorită celui care dă pedeapsa. vezi o stare mai rea decît sărăcia? POLOS Nu. POLOS Neapărat. ori sînt folositoare. laşitate şi atîtea altele de acest fel? POLOS Ba da. prin urmare. în adevăr. nu suferă el pe drept? POLOS Pare-se. neîndoios. SOCRATE Şi care din aceste neajunsuri e cel mai urît? Nu nedreptatea şi nu în genere orice pată a sufletului? POLOS Ba tocmai aceasta. neştiinţă. nu pedepseşte cu dreptate? POLOS Da. Socrate? SOCRATE Că lucrul cel mai urît se înfăţişează totdeauna urît. SOCRATE Atunci nu putem spune că ispăşitorul întîmpină lucruri bune? POLOS Se pare. Socrate. GORGIAS 423 SOCRATE Dar ce zici cînd e vorba de starea corpului? în ce constă aici răul? Nu în slăbiciune. SOCRATE El trage deci folos? POLOS Da. SOCRATE Săvîrşeşte el lucruri drepte sau nu? POLOS Drepte. ce este atunci ispăşirea? O suferinţă sau o acţiune pe care o face cineva? POLOS O suferinţă. pedepsitul. ci sărăcia. pentru că poartă cu sine fie . dacă-i cea mai urîtă. SOCRATE Şi nu găseşti asemenea neajunsuri şi la suflet? POLOS Cum de nu? SOCRATE Nu le numeşti pe acestea nedreptate. nu se leapădă el de un suflet vinovat? POLOS Da. în ce priveşte avuţia. SOCRATE Bine. SOCRATE Prin asta nu scapă el de cel mai mare rău? Cercetează astfel: presupunînd că este vorba de b avuţia unui om. SOCRATE Şi. SOCRATE Dintre aceştia deci. SOCRATE Nu cumva-i vorba de folosul la care mă gîndesc eu? Nu cumva sufletul lui devine mai bun dacă.

T 424 PLATON SOCRATE Şi nu cumva a fi nedrept. fie paguba. să le punem altminteri. SOCRATE Fie. SOCRATE Deci nedreptatea. de nedreptate? Dacă-ţi vine mai greu să răspunzi la întrebări puse aşa. am recunoscut. pe cei care săvîrşesc nedreptăţi. nu mai puţin. prin nemăsuratul rău pe care-l săvîrşeşte.neplăcerea cea mai mare.b frînare şi de viciu. nu pare să reiasă din discuţia noastră. a rămîne nepedepsit. spre cine călăuzim pe cei care au trupurile bolnave? POLOS Spre medici. 478 a SOCRATE Cine. SOCRATE Şi n-am recunoscut chiar acum că urî-tenia cea mai mare e nedreptatea. Socrate. POLOS Aşa e. vrei să spui că-i ducem la judecători? SOCRATE Nu spre a fi pedepsiţi? POLOS Şe-nţelege. dreptatea de neîn. Dar cei ce pedepsesc. SOCRATE Dar unde. neînfrînarea. GORGIAS 425 SOCRATE Atunci meşteşugul afacerilor ne mîntu-ie de sărăcie. cum sînt. ca şi celelalte neajunsuri sufleteşti nu-s cele mai mari rele? POLOS Se pare. sau şi una şi alta? POLOS Aşa trebuie să fie. SOCRATE: Nedreptatea deci nu este decît: sau lucrul ce produce durerea cea mai mare (devenind şi cea mai urîtă datorită prisosului de suferinţă ce căşunează). SOCRATE Şi care-i cea mai frumoasă dintre toate cele pomenite? POLOS De care anume vorbeşti? . Socrate. medicina de boală. POLOS Se vede. atunci înseamnă e că pentru alt motiv el este cel mai urît între rele: pentru că le întrece prin marea pagubă pe care o căşunează şi. Unde ducem noi. că sufletul păcătos nu le întrece prin durere. fie şi una şi alta. pe cei care trăiesc în nestăpînire de sine? POLOS Desigur. aşa cum ne-am înţeles mai înainte. SOCRATE Dar care-i meşteşugul în stare să scape pe un om de sărăcie? Nu-i priceperea în afaceri? POLOS Da. a fi laş şi fără de ştiinţă sînt lucruri ce produc mai multă durere decît sărăcia şi boala? POLOS Aşa ceva. în genere. SOCRATE Şi ce ne scapă de boală? Nu medicina? POLOS Neîndoios. cînd pedepsesc pe drept nu se folosesc de unealta dreptăţii? POLOS învederat. de răutate? Cine. POLOS Pare-se. SOCRATE Dacă e adevărat cum zici tu. POLOS Da. toate neajunsurile referitoare la suflet? POLOS Da. sau cea mai păgubitoare. SOCRATE Dar tot ce produce cea mai mare pagubă constituie şi cel mai mare rău.

dacă se face sănătos? POLOS Cum de nu? SOCRATE Iar omul cu starea cea mai fericită a corpului este cel tratat de medic. ajunge de nu mai dă seamă medicilor asupra relelor proprii şi înlătură astfel ori-b ce putinţă de lecuire. pare-se. îl face mai drept. şi cei puternici în stat? POLOS Se prea poate. sau cel ce rămîne cu boala. e SOCRATE Şi tot astfel cel mai fericit este omul al cărui suflet n-a avut răutatea în sine. fie de focul îngrijirii impuse. şi oratorii. care crezi că-i cel mai nefericit? Cel ce se lecuieşte de rău prin îngrijiri. cel mai mare viciu. şi toţi tiranii. trăind în cea mai 479 a neagră nedreptate. făcînd pe om mai înţelept. SOCRATE în al doilea rînd vine omul pe care l-am scăpat de viciu. egal de loviţi în trupul sau sufletul lor. SOCRATE Căci doar.a navi. Ea este. cum am spus. SOCRATE Tratamentul doctorilor ne este plăcut? Se bucură cei care sînt sub un tratament? POLOS Nu prea-mi vine să cred.SOCRATE De afaceri. SOCRATE Este întîmplarea celui care a fost tras la răspundere. atunci nu ne procură ea sau cea mai mare plăcere. c SOCRATE Scapă bolnavul de un mare rău? îi este de un folos răbdarea durerii. întru cîtva. POLOS Da. SOCRATE Sfîrşitul la care au ajuns asemenea oameni este. de pedepsire. nu-i atît o fericire să scapi de rău. de pus alături de bolnavul care. cred. fiindcă acestea îi produc durere. POLOS Se vede. fiindcă nu s-a căutat? POLOS Cel ce nu s-a îngrijit. Socrate. aşa cum ziceai că au izbutit şi Arhelau. sau cel mai mare folos. POLOS Dreptatea se deosebeşte mult de celelalte. sau şi una şi alta? POLOS Da. suferînd boli serioase. în privinţa răutăţii. cît să nu capeţi dintru început vreunul. POLOS Aşa se pare. întrucît acest neajuns este pentru suflet. SOCRATE Dacă-i într-adevăr frumoasă. SOCRATE Astfel dar dreptatea. sau cel care dintru început n-a avut nici o suferinţă? POLOS învederat că cel ce n-a îndurat dintru început nici o suferinţă. temîndu-se ca un copil fie de fierul. POLOS Nici o îndoială. medicină şi dreptate. y 426 PLATON SOCRATE Iar ispăşirea nu însemna scăparea de cel mai mare dintre vicii. POLOS Aşa este. Nu găseşti că-i aşa? POLOS Găsesc. SOCRATE Dar ce zici dacă avem înainte doi bol. aşa era. cel ce nu s-a putut dezbăra de ea. SOCRATE Pe cînd cel ce trăieşte cea mai urită dintre vieţi este omul care poartă în suflet viciul nedreptăţii. de ispăşirea păcatelor. SOCRATE Nu-i tocmai asta întîmplarea omului care. POLOS Da. ca tratamentul pentru boală. SOCRATE Dar foloseşte sau nu? POLOS Foloseşte. mustrat şi pedepsit. săvîrşind cele mai urîte fapte. anume răutatea? POLOS Da. GORGIAS . izbuteşte totuşi să scape de a fi tras la răspundere.

480 a SOCRATE Toate bune. că vinovatul este pururea mai nefericit decît victima sa. ca orice alt muritor. îţi dai tu seama ce urmează din discuţia noastră? Sau vrei să chibzuim împreună? POLOS Dacă găseşti de cuviinţă. dacă rămîn bune cele recunoscute mai înainte? Nu crezi că şi acestea trebuie să fie în acord cu celelalte? Nu crezi că în alt chip nu pot sta alături unele de altele? POLOS în adevăr. cei ce se uită numai la aspectul dureros al pedepsei. ci putred. SOCRATE S-a mai văzut şi că pedeapsa este sin-gura scăpare de o asemenea nenorocire. N-au fost astea părerile susţinute de mine? POLOS Da. SOCRATE Şi nu s-a făcut dovada adevărului susţinut de mine? POLOS Poate că da. dar dacă astea sînt adevărate.. SOCRATE Urmează. Eu. bieţii. dacă nu-i supus la ispăşirea păcatelor. a putut scăpa de orice pedeapsă. spre a-l ispăşi. îşi fac prieteni şi-şi dau osteneala să vorbească în cuvinte cît mai convingătoare. departe de a ascunde păcatul. sau pe o rudă. prietenii. A stărui însă întrînsa. nedrept şi păcătos. POLOS S-ar putea. retorica nu ne poate fi de nici un folos. Polos. atunci unde-i nevoia cea mare de retorică? Dacă ne ţinem de cele recunoscute. iată cel dintîi şi cel mai mare dintre păcate. Nu-i aşa? POLOS Tocmai. mai întîi. în adevăr. pentru a nu se învechi într-însul boala nedreptăţii şi a nu pricinui sufletului său o rană fără vindecare. SOCRATE Iar dacă săvîrşeşte o nedreptate — el sau cineva dintre cei la care ţine — trebuie de bunăvoie. şi să meargă cît mai repede. SOCRATE Şi acum. sau pe alţi apropiaţi. părinţii. Tul fericeai. ce putem spune altceva? SOCRATE Ca să sărim în apărarea nedreptăţii. SOCRATE: Iar a nu ispăşi. de pildă. că nedreptatea şi săvîrşirea ei este cea mai mare dintre nefericiri. credeam că Arhelau. numai să scape de „cel mai mare rău". POLOS Cel puţin asta. dacă ne-am învoit asupra acestui adevăr. Polos. şi. în sfîr-şit. dimpotrivă. la toate mijloacele. ar trebui ca fiecine să se ferească singur şi cît mai mult de să-vîrşirea nedreptăţii. se vede. Din această pricină recurg. pe măsură c ce cade fiecare în greşeală. SOCRATE A săvârşi nedreptatea nu-i decît al doilea rău în ordinea mărimii. doar dacă am pune cazul potrivnic. să se ducă la judecător. să-l dea în vileag. spre a-şi ispăşi acolo pedeapsa. zicînd că. mi-e teamă că aidoma fac şi cei ce fug de dreptate.. oricine ar fi săvîrşit-o — tu. Polos. Socrate. Polos. din ce am încuviinţat împreună. iar că vinovatul nepedepsit este mai nefericit decît vinovatul ce-şi ispăşeşte păcatul. a stărui fără ispăşire. să se învinuiască singur. Şi-şi adună bani. copiii. sau dacă ar trebui să se constrîngă GORGIAS 429 . b Ce spunem. spre a nu-şi atrage şi din asta destul rău.427 SOCRATE Este desigur la mijloc o necunoaştere a cît sînt de preţioase sănătatea şi prosperitatea corpului. însănăto-şindu-se astfel. numai şi numai să nu îndure pedepsele. care era neînţelegerea în discuţia dintre noi? A fost vorba de Arhelau. POLOS Se pare că da. decît să trăieşti cu un corp bolnav. patria dacă e vinovată —. ce-i altceva decît o stăruinţă în rău? POLOS Aşa e. prin chiar acest fapt a primit 428 PLATON osînda de-a fi cel mai nefericit dintre oameni. Ei sînt orbi faţă de folosul ce rezultă dintr-însa şi nu ştiu că-i mai mare nenorocire să n-ai sufletul sănătos. el singur. deşi săvîrşise cele mai mari păcate. că cineva ar trebui.

în acest caz. orice ţi-ar spune aceşti favoriţi ai tăi şi oricum ai crede tu că stau lucrurile. dacă vrei să-i spui adevărul.pe sine ori pe alţii să nu se înfricoşeze înaintea judecătorului. schimbând rolurile. nimic comun între ele şi dacă fiecare dintre noi ar resimţi ceva propriu şi fără nici d o asemănare cu ce resimt ceilalţi. Astfel. spre a fi tăiat sau ars. tu îndată te schimbi şi începi a susţine ce vrea el. şi dorinţa mea! Spune-mi ce să credem despre tine. dacă el a furat cine ştie ce sume mari de bani. Şi astfel. n-ar fi lucru uşor ca cineva să dea altuia a înţelege ce se petrece în propriul său suflet. pe cît se pare. din contră. Bag de seamă însă şi afirm că atît eu cît şi tu trecem. Iată. sau le admitem pe acestea? POLOS Da. dacă a săvîrşit fapte vrednice de bătaie. în mod nedrept şi nelegiuit. cu Demos al lui Pyrilamp. sau alor săi. din întîmplare. de fiecare dată. 430 PLATON CALLICLES Spune-mi. ci să se înfăţişeze curajos. Susţinem. cîte vorbeşti din pricina lor. a omenirii. aşa stau lucrurile. Socrate? Vorbeşti serios ori glumeşti? De eşti serios şi-s adevărate cele ce-ai rostit. în scopul ca. tu. pe Alcibiade al lui Cleinias şi filozofia. să se lase legat. De ce? Fiindcă n-ai tăria să te împotriveşti dorinţelor şi gîndurilor ce-ţi vin de la favoriţii tăi. să i se facă toate înlesnirile spre a scăpa de pedeapsă. dacă de lanţuri. Tot aşa. Chairephon. cît eşti tu de tare. să nu le înapoieze. o dată faptele rele date pe faţă. SOCRATE Dimpotrivă. dacă simţămintele noastre n-ar avea. îmi dau seama că. care este cel mai mare rău. fără a ţine seama de durere. dacă de surghiun. fiul lui Pyrilamp. viaţa noastră. pe zei. dacă tu îţi spui părerea într-o adunare iar demosul atenian nu zice ca tine. ca el să n-ajungă spre ispăşire 4811 în faţa judecătorului. urmărind numai binele şi frumosul. . ci să trăiască mereu cu păcatele sale sau cel puţin să trăiască cît mai mult în aceeaşi stare. făptaşul să poată scăpa de nedreptatea săvîrşită. să se lase lovit. singurul fel în care retorica ne poate fi b cu adevărat de folos. în adevăr. atîta vreme cît nimeni nu va împiedica GORGIAS 431 pe favoriţii tăi să vorbească aşa. Numai în asemenea împrejurări se poate folosi retorica. prin aceleaşi stări sufleteşti. altcum decît trebuie? SOCRATE Callicles. pe cît cu putinţă să nu moară. Calli-cles. ca în faţa unui doctor. Acelaşi lucru ţi se întîmplă şi cu tînărul acela frumos. nu poţi să li te împotriveşti. te laşi purtat de dînşii în sus şi e în jos. amîndoi iubim. dacă prin fapte criminale ar merita moartea. vorbeşte So-crate serios ori numai în glumă? CHAIREPHON Mie-mi pare că-i foarte serios. o singură grijă vom avea: să nu-l facem victima unui duşman. dacă cineva s-ar minuna de tine şi ar socoti stranii cele ce vorbeşti. Polos. dacă de amendă. De altfel nu-i nimic mai simplu decît să-l întrebi pe dînsul. cu ochii închişi. nici tu nu vei înceta să vorbeşti cum vorbeşti. această părere? Ori nu? POLOS Ciudate mi se par lucrurile ce spui. demosul atenienilor şi pe Demos. să plece. i-ai putea 482 a răspunde că. cu fapta şi cuvîntul. şi avem fiecare cîte doi îndrăgostiţi: eu. Astfel. în varietatea lor. să plătească. dacă ea are vreunul. d iar dacă de moarte. Polos. c CALLICLES Doar asta-i. Trebuie să ne dăm toată osteneala. iar dacă ajunge. eu unul nu văd unde-i folosul retoricii. SOCRATE Prin urmare: sau le înlăturăm şi pe acelea. Socrate! Se potrivesc totuşi cu ce recunoscusem mai e înainte. tu. dacă-i vorba să facem cuiva — vrăjmaş sau altul — un rău. iar înainte ne-am înţeles că nici nu are. ci să le cheltuiască pentru sine şi ai săi. Cît priveşte însă pe omul căruia nu-i e aminte la nedreptăţi. să moară şi să se facă astfel judecătorul său propriu. nu-i întoarsă pe dos? Nu facem noi toate.

sau. tu găseai legii cusururi după natură. iar tocmai de aceea nu mă împac cu Polos: s-a învoit să treacă de partea ta şi să admită că-i mai ruşinos a face nedreptatea decît a o suferi. trăind aşa. Această odraslă a lui Cleinias spune azi una. ea a făcut în realitate acele expuneri. cel mai urît şi rău după natură e să o b suferi. şi ea-i mult mai măsurată decît celălalt favorit al meu. Callicles însuşi nu se va putea pune de acord cu tine. nici acela de a trăi fără cuvenita ispăşire. Aceasta-i pricina pentru care in legi se tratează ca nedreaptă şi imorală orice străduinţă de . că te avînţi tinereşte în cuvântări. şi fă-o să nu mai vorbească aşa. A ris de tine. atunci. preabunule. tu-i răspunzi ca după lege. Şi-i dai cu vorba înainte. prefer să aud o liră dezacordată care să dea sunete false. se bat cap în cap. Prin urmare. unu fiind. cînd îţi vorbeşte omul după 483 a lege. ca şi dojenile. neştiind-o. ci va fi faţă de tine toată viaţa în dezbinare. iar după lege sînt. tu îi pui întrebări ca după natură. prefer ca toată ome. tocmai oamenii cei slabi şi mulţi. Tu. iată de ce spun ei că rîvna pentru îmbogăţire-i lucru ruşinos şi nedrept. acum. Cel mai urît după lege e să faci nedreptatea. ori a suferi nedreptatea? Şi cînd Polos vorbea de ceea ce-i urit după lege. cum ziceam mai înainte. pe cînd filozofia păstrează totdeauna aceleaşi convingeri. fiindcă lui Polos i s-a întîmplat să păţească acelaşi lucru pe care zicea el că l-a păţit Gor-gias de la tine. Şi s-a văzut astfel silit să se contrazică. Dar acum a căzut şi Polos în aceeaşi greşeală ca Gorgias. iată-l silit la contradicţie. să nu mă acord cu mine şi să susţin păreri care se bat cap în cap. ar veni la el doritor să studieze retorica. arătîndu-i că nu faptul de a b săvîrşi nedreptatea este cel mai mare din toate păcatele. pe zeul-cîine al egiptenilor. natura şi legea. Se ştie însă că de cele mai multe ori acestea două. ba chiar să ducă război împotriva mea. după credinţa mea. Pasămite. dacă nu faci aceasta. spre a-i face şi pe aceştia c să nu stăpînească mai mult decît dînşii. Pentru ei înşişi şi în vederea intereselor proprii întocmesc ei legile şi orînduiesc răsplăţile. Şi dacă se mai în-tîmplă că unul se sfieşte şi n-are îndrăzneală să-şi spună neted gîndul. Din această consimţire a urmat faptul că a putut e fi pus în încurcătură de tine. că ea este cea care-mi spune necontenit ce mă auzi vorbind. Aceasta. înfrăţit cu nedreptatea. Socrate. pentru ca-re-i lucru mai bun să fie mort decît în viaţă. cred. Gorgias s-a sfiit să spună „nu" şi a declarat d că l-ar învăţa. la care ai fost şi tu de faţă. Spre a înfricoşa pe oamenii care sînt mai puternici şi GORGIAS 433 în măsură să aibă mai mult. CALLICLES Bag seamă. Să privim şi natura. ca un adevărat orator popular. Aşa a fost cazul de adineauri: a face. întrebat de tine dacă ar fi dispus să-nveţe ce e dreptatea pe unul care. atunci. într-adevăr. nici pe cel de care poartă grijă. deşi-s nişte netrebnici. prinzînd această subtilitate. prefer toate acestea decît ca eu. i-ai pus friu şi l-ai intimidat să-şi spună gîndul întreg. asupra lucrurilor care prin natură nu sînt frumoase. Căci în realitate tu ce faci. sau o respingi cu dovezi. că şi din partea mea trebuie să auzi un asemenea răspuns: nu te mai mira că vorbesc aşa. Căci află. sau un cor prost. din pricina faptului că oamenii s-ar supăra să se spună că nu ştiu ce e drep432 PLATON tatea. Ei bine. şi cînd îţi vorbeşte după natură. îndrumi discuţia spre probleme de rînd. stîlcit în bătăi şi fără a se putea apăra nici pe sine. ci mai degrabă du-te la favorita mea. Callicles. lucru care-ţi face o deosebită plăcere. mîine alta. în ce mă priveşte. te serveşti de ea în discuţii cu rea-credinţă. scumpe prietene. probleme de tribună. le-ar plăcea să fie puşi la parte dreaptă cu aceia. îndurarea nedreptăţilor nici nu e demnă de un bărbat. atunci cînd ai săvîrşi-o. Polos spunea că. Se potriveşte doar unui sclav.c nirea nu numai să nu fie de aceleaşi păreri cu mine. ea susţine lucrurile de care te minunezi acum. Ba chiar să-ţi spun: făcătorii legilor sînt. filozofia. şi cu bună dreptate.închipuie-ţi. Socrate? Spunînd mereu că eşti în căutarea adevărului.

2 sau cam aşa zice. El zice: 434 PLATON Legea-i a lumii regină: Nemuritorii i se-nchină Şi muritorii. Iar cînd se întîmplă de se naşte vreun bărbat cu o natură puternică. calea cea mai potrivită este să ne împărtăşim din ambele: din filozofie e frumos să cunoaştem cît trebuie pentru cultivarea noastră — şi nu-i ruşine pentru cineva.. şi dacă se ocupă cu măsură. de lege chiar: legea naturii! în orice caz nu după legea făurită de noi oamenii. se răzvrăteşte şi se înalţă. sclavul nostru. Dar dacă cineva întîrzie într-însa peste trebuinţă. devin ridicoli. Socrate. Se-ntîmplă ce zice e Euripide: Strălucit este fiecare într-o privinţă. ca pe nişte pui de lei. că deci şi vacile şi toate bunurile celor slabi şi bicisnici aparţin celui mai puternic şi mai bun. Care. înfăţişîndu-se ca un despot. E adevărat. 169. îndreptăţeşte puterea.. Dar cînd a ajuns om în etate şi tot se mai ocupă cu filozofia. dacă vrei. rămîne în chip necesar un om lipsit de acea bogată experienţă. Atunci el. După mine. cred. cum n-au de cuvântările ce trebuie puse în joc. ea învederează. nu ştiu bine versurile. Astfel este adevărul. 2 Pindar. se ştie. dar el spunea în tot cazul că Heracles.484 a buie să fie deopotrivă cu a tuturor. i-a luat lui Gerion vacile. şi ei. gîndindu-se astfel că se laudă pe el însuşi. şi zău. laudă în schimb pe cea în care se pricepe. ei se fac de rîs. cînd ajung la disputele voastre şi la teorii. că asta-i şi frumos şi drept. în toate statele şi neamurile. cum că partea lor tre. ca lucru drept după natură. sfarmă toate lanţurile şi se avîntă. să filozofeze. tatăl acestuia cînd a năvălit împotriva sciţilor? Şi cîte şi cîte e alte pilde s-ar mai putea da. mai mult decît bicisnicul.. el face să b scapere dreptul naturii! Mi se pare că şi Pindar a exprimat într-o odă acelaşi gînd ca mine acum. Aşa e după ea însăşi temelia dreptului: superiorul să cîrmuiască pe inferior. că filozofia este plăcută dacă omul s-apucă de ea.agonisire care întrece măsura obişnuită a gloatelor. cu muncile sale. pe care ar trebui s-o aibă orice om ce vrea să devină om întreg şi cu bun renume. Cît priveşte natura. atunci lucrul . adormindu-i cu vorbe. fără plată şi fără să le fi primit în dar. îi vrăjim şi-i prefacem în robi. nici de cele prin care se cîrmuiesc statele. Ci eu zic că dînşii au purces la fapte călăuziţi de firea dreptului. n-au habar de legi. al celui mai puternic.. Mai toată vremea din zi risipindu-şi-o pentru aceasta. zicîndu-i-se ne-dreptăţire. cît este încă tinăr..3 De îndeletnicirea în care-i nepriceput fuge şi chiar o ponegreşte. noi îi încîntăm. Martor îmi este Heracles. GORGIAS 435 străini. Care le duce pe toate Cu suverana ei mină. Pe ce fel de drept s-a întemeiat Xerxes cînd a pornit cu ostile împotriva Eladei? Pe ce fel. E meseria in care el singur se-ntrece pe sine. Ea arată că-i aşa pretutindeni: la celelalte vieţuitoare ca şi la oameni. frg. Chiar dacă este cineva excepţional înzestrat de la natură. filozofia devine pentru oameni o nenorocire.. zice el mai departe. d de la sine că-i dreptul celui mai destoinic să aibă mai mult decît nevolnicul. din moment ce se ocupă cu filozofia dincolo de vîrsta proprie ei. 485 a şi face asta din iubire de sine. cum cred că se intîmplă cu oamenii politici care. luîn-du-i de mici. Cînd întreprînd o acţiune particulară ori publică. atît pentru nevoile particulare cît şi pentru cele publice. într-un cuvînt. Fără vreo plată şi. în adunările cetăţeneşti. Filozofii. Pe cei mai aleşi şi mai puternici fii ai noştri. \ Legea. şi cu totul lipsiţi de experienţa moravurilor. Dar lucrul pentru care se dă în vînt. el să capete mai mult. lăsînd la o parte filozofia. pînă la o anumită vîrstă. toate cîte se depărtează de natură. sînt străini de plăcerile şi pasiunile omeneşti. ci tu nu-l vei cunoaşte decît atunci cînd vei ajunge la cercetări mai înalte. călcînd în picioare şi scriptele noastre şi descîntecele şi vrăjile şi legile. el îndată scutură de pe dînsul asemenea legături.

lucrul devine 3 Euripide. Dar cînd întîlneşte cineva un bărbat în toată firea jucîndu-se şi gîngurînd. că te-ar tîrî în închisoare şi ar susţine că tu. 436 PLATON c comic. nu-ţi pare că-i lucru 4 Idem. Socrate. dacă el ar binevoi să ceară osîndirea ta la moarte. de către duşmani. Faţă de unii ca aceştia. să fugă de miezul oraşului şi de adunări din care. o lovitură pare că-mi răneşte urechile. ceva care aduce a sclavie îmi răsare înainte. trec şi eu prin aceleaşi clipe acum. dă-ţi osteneala să faci lucruri mai alese. găsesc lucrul încîntător: este în aceasta ceva de fiinţă liberă. în tot cazul mă gîn-desc că am de-a face cu un om liber. mă bucur. căruia îi sade bine să vorbească b astfel. îmi vine şi mie săţi spun ce zice Zethos către fratele său: nesocoteşti. nici să alegi calea cea mai naturală şi convingătoare. să presupunem acum că te-ar înhăţa cineva. dar cînd văd pe unul mai în a vîrstă că încă filozofează şi că nu se dezbăra de această preocupare. în loc de aceasta. puternic şi la locul lui. scumpe Socrate — să nu te superi deloc pe mine. de ce-ţi zic: ascultă-mă şi pune o dată capăt disputelor. prietene. Socrate! Cum spuneam adineauri. cu trei-patru copilandri. Şi atunci. tocmai lucrurile de care ar trebui să te îngrijeşti. umbli să dai un lustru copilăros firii aşa de nobile a sufletului tău. sînt în drept să te întreb: ce înţelepciune e aceasta. cînd îl ascult că discută cu discer-nămînt. Dimpotrivă. de toată averea sa şi e silit să trăiască în statul său cuadevărat fără onoare? Unui astfel de c om — fie-mi îngăduit să rostesc şi o vorbă mai grosolană — ar trebui să i se tragă chiar palme pe obraz. care n-ai făcut nici o nedreptate. şi acesta devine bun de bătut. Ei bine.devine ridicol. GORGIAS 437 ruşinos să fii aşa cum zic că sinteţi. căci îţi voi vorbi cu cel mai bun gînd —. îl socot lipsit de sentimentul libertăţii şi incapabil de a realiza cîndva. iar cînd nu-l văd filozofînd. şi să nu rostească niciodată un cuvînt liber. pune-te pe lucru să descoperi din care parte îţi poate veni faima de om cuminte şi lasă altora strălucirile acestea — fie că trebuie să le zicem nebunii. Cît despre mine. e nedemn de un om. fără a fi în stare nici să susţii ceva mai ca 486 a lumea într-o chestiune de drept. oricît de înzestrat ar fi. Socrate. iar dînsa-l face mai slab şi mai fără de putere în a se ajutora singur ori a se mîntui din cele mai mari pericole. eu încerc un sentiment foarte asemănător celui ce mă stăpîneşte cînd se-ntîmplă să aud un om în toată firea gîngurînd şi jucîndu-se copilăreşte. pe sine sau pe un altul?5 O înţelepciune după care omul se lasă prădat. în autorul pomenit. apoi. eu îl admir. adică să se joace ori să gîngurească. frg. mi se pare că numai bătaia l-ar lecui pe un bărbat ca acela. ceva din podoaba vîrstei unui copilaş. este ceva nebărbătesc pentru un om. bărbaţii îşi trag un renume.b prii. Dacă întîlnesc filozofia la un tînăr. în nu ştiu ce discuţii. nu-ţi port decît bună prietenie. ai fi în stare să-ţi pierzi şi viaţa. care împingeţi prea departe preocuparea filozofiei? în adevăr. Iată. şi tu şi alţii. în sfîrşit. neputînd spune un singur cuvînt de apărare. dacă primeşte pe om bine înzestrat de la natură. şi nici măcar să dai altuia un sfat mai trainic. într-o direcţie. un lucru frumos şi nobil.4 Şi totuşi. Socrate. urcat pînă la scaunul de judecată şi pus faţă în faţă cu un pîri-tor păcătos şi lipsit de conştiinţă. fie flecarii — . să se afunde pentru restul vieţii într-un ungher spre e a şopti. uite. fără să fii chemat la răspundere. că ai rămîne uluit şi cu gura căscată. sînt încredinţat că nu te-ai putea descurca prin mijloace pro. e nebărbătesc ca. ai săvirşit una. 20. Cînd văd un copil. pe tine sau pe altul dintre cei ca tine. Antiopa. prin care trecea Zethos faţă de Amfion. frg. 21. cînd îi ascult fi-lozofînd. Socrate. Acelaşi sentiment mă stăpîneşte şi cînd stau lîngă cei ce filozofează. dar. Euripide. cum zice poetul. găsesc că-i sade bine. nu ştiu ce picuri de amărăciune mi se furişează în suflet.

tu ai toate însuşirile pe care nu le au ceilalţi. dar o arată mai ales cuvîntul ce-ai rostit tu însuţi puţin mai înainte. faţă de mine. Callicles. nici din prea multă sfială. dacă-mi apropii sufletul de ea şimi spune că e frumos împlinit şi instruit. ci pe cei cărora le sînt date şi o viaţă de om. spunîndu-mi: ce . Sînt încredinţat că. îmi eşti prieten şi singur o spui. de fac vreo greşeală în viaţă. eu întîlnesc multă lume care nu este în stare să mă supună cercetării: unii pentru că nu sînt învăţaţi ca tine. An-dron al lui Antrotion şi Nausicyde Cholargeianul. din cele ce cugetul meu gîndeşte şi rosteşte. se întîmplă că e tocmai cea pentru care m-ai ţinut de rău: cum trebuie să fie omul. Căci doar n-ai să fii de părerea mea din neştiinţă. ci să mă călăuzeşti mai departe. ci numai din propria mea neştiinţă. CALLICLES Cum asta? SOCRATE Că pot acum şti bine un lucru: orice-mi vei încuviinţa tu. alţii e adevărat că nu-s lipsiţi de învăţătură. 5 Idem. fiecare dintre ei înţelege să vorbească. acela este adevărul adevărat. şi prietenoşi mie. 488 a pînă la ce grad cînd e bătrîn. ea va fi îndeajuns de probată de mine şi de tine. într-adevăr. din cauza acestui sentiment. Cea mai frumoasă din toate cercetările. şi renumele. Eu. întîlnindu-te pe tine. însă nu vor să-mi spună adevărul. aşa cum ţi-l baţi tu. tocmai contrariul a ce gîndeşte — şi asta în problemele cele mai mari. Cît despre faptul că eşti în stare a vorbi cu toată sinceritatea şi fără nici o sfială. pînă la care cît este tî-năr. frg. imită. cu ce să se îndeletnicească. ştiu că v-aţi îndemnat unii pe alţii să vă feriţi de a deveni peste măsură de învăţaţi. îţi închipui tu. are nevoie de trei însuşiri: de ştiinţă. Tu deci. potrivirea mea cu tine asupra unui punct va însemna atingerea adevărului asupra acelui punct. apoi. De care dovadă să mă folosesc întîi? GORGIAS 439 Să-ţi dau una. n-ar trebui să mă laşi în drum. c eşti binevoitor. poţi fi sigur că nu păcătuiesc cu voie. tu le ai pe toate trei. De ce n-aş spune-o? Au ajuns la un asemenea grad de sfială că. ce bucuros m-aş simţi acum că am dat peste una din acele pietre cu care oamenii încearcă aurul? S-o găsesc pe cea mai preţioasă şi să ştiu de-acum înainte cu siguranţă că. Deocamdată ne-am lămurit în această privinţă: e cînd una dintre părerile mele este întărită de tine. de faţă cu multă lume. Dar tu. Tisandru din Afidna. mulţi dintre atenieni ar putea da mărturie. eşti deosebit de învăţat. pe aceşti doi b străini de aici.de pe urma cărora însă nu vei locui decît în case goale. fiindcă nu-şi bat capul cu mine. Socrate? e SOCRATE Să-ţi spun unde. fiindcă ai început să-mi dai sfaturi. în fine. Şi v-am auzit odată discutînd pe tema: pînă unde trebuie împinse exerciţiile filozofice? Ştiu că a biruit atunci între voi părerea de a nu intra prea adînc în studiul filozofiei. Eu ştiu că sînteţi patru care aţi studiat împreună filozofia: tu. ei sînt şi învăţaţi. cît priveşte. nu va mai fi nevoie să o supunem la o altă cercetare. asta o spui şi tu. şi nenumărate alte bunuri. nu pe cei ce se a pierd în discutarea nimicurilor acestora. Şi întrucît acum te aud dîndu-mi aceleaşi sfaturi ca şi d celor mai buni prieteni ai tăi. Callicles. De învăţat. ca nu cumva să cădeţi în greşeala de a vă perverti. 438 PLATON SOCRATE De m-aş fi născut cu o inimă de aur. 25. Şi mă gîndesc 487 a că oricine vrea să pună la încercare un suflet şi să afle dacă este cum trebuie ori ba. pe Gorgias şi Polos. în fapt deci. Cum iarăşi nu pot crede că ai s-o faci cu intenţia de a mă înşela. am şi găsit o astfel de comoară. eu am destul şi nu mai este nevoie de nici o altă probă! CALLICLES Unde vrei s-ajungi cu această vorbă. am dovada îndestulătoare că-mi eşti binevoitor cu adevărat. sînt însă lipsiţi de o anumită vorbire deschisă şi se sfiesc ceva mai mult decît trebuie. bunăvoinţă şi sinceritate în vorbire.

Oare pe cei tari îi socoteşti superiori şi se cuvine ca slabii să fie supuşi celor tari. „a fi mai bun" şi „a fi mai tare" sînt una şi aceeaşi. asta spun şi-acum. în păstrarea egalităţii şi în faptul că-i mai mare necinstea de a săvîrşi decît de a suferi nedreptatea? Nu pregeta. SOCRATE Dar nu cumva mulţimile socotesc.b 440 PLATON coşilor şi nu-mi mai da nici o îndrumare. la vîrsta ta. mai puternici fiind? CALLICLES Sînt. ca de la un om capabil să pătrundă adevărul. CALLICLES Da. tu însuţi. a sta deasupra fiecăruia dintre noi. măsurile luate prin legile făurite de cei mulţi sînt în realitate ale unora superiori în putere? CALLICLES Se-nţelege. ca unuia ce nu-s vrednic de nimic. Ia-o acum de la început şi spune-mi: cum zici tu şi Pindar că este dreptul după natură? Poate cel puternic să despoaie cu forţa pe cei mai slabi decît dînsul.îndeletnicire mi s-ar potrivi şi în ce chip să mi-o însuşesc. de greşeşte unul un . să-mi dai un răspuns. să faci o adevărată vînătoare de vorbe. aşa cum tu însuţi ai spus-o adineauri? CALLICLES De ce n-ar fi? SOCRATE Prin urmare. aceasta întrucît „a fi superior". cel bun să domine pe cei mai puţini buni. după cum ai arătat. prin urmare. SOCRATE Nu numai legea. nici că eu mă slujesc cu bună ştiinţă de această opoziţie. fiindcă le sînt superioare şi au mai multă putere. după e socoteala ta. pentru a susţine o discuţie cu rea-credinţă. Judecind astfel. Socrate. „mai tare" şi „mai bun" ar fi una şi aceeaşi? Este cuiva cu putinţă să fie mai bun însă infe-d rior şi fără putere. atunci cînd spuneai că statele mari se năpustesc asupra celor mici pe temeiul dreptului natural. dacă nu mă înşel. CALLICLES Omul ăsta nu mai conteneşte cu flecăreala! Ia spune-mi. ele care-şi alcătuiesc legile menite. SOCRATE Nu sînt deci mulţimile superioare individului prin natură. de altfel. ci şi natura se rosteşte în sensul că-i mai multă necinste să săvîrşeşti decît să-nduri o nedreptate. GORGIAS 441 SOCRATE Atunci şi ale celor mai buni? Căci. nu-ţi este ruşine. mai adineauri. şi cel destoinic să aibă mai mult decît bicisnicul? Este exactă amintirea mea. Este sau nu marea mulţime aceea care crede că dreptatea stă în a nu avea nimic mai mult decît ceilalţi. SOCRATE Şi orînduirile făurite de aceştia sînt deci frumoase după natură. Şi dacă mă prinzi că acum sînt de acord cu tine iar mai pe urmă lucrez împotriva acordului nostru. voi avea întărirea ce-o aştept din parte-ţi. sau fiecare este altceva? CALLICLES îţi spun neted: sînt una şi aceeaşi. cum ziceai înainte. Callicles. ori altu-i cumva gîndul tău despre dreptate? CALLICLES Ba eu asta am spus atunci. aşa gîndesc mulţimile. se pare că nu spuneai adevărul. că dreptatea stă în păstrarea egalităţii şi că-i mai mare necinste să săvîrşeşti decît să suferi 489 a nedreptatea? Este sau nu adevărat? Aici nu te da prins în laţul sentimentului de ruşine. punîndu-mă în punctul de vedere al legii cînd se vorbeşte de natură şi în al naturii cînd se vorbeşte de lege. căci de vei fi în acest punct la un gînd cu mine. cînd şi-a spus cuvîntul. socoteşte-mă fricosul fri. ori să fie superior însă bicisnic? Sau „a fi mai puternic" este una şi aceeaşi cu „a fi mai bun"? Defineşte-mi limpede aceasta: „a fi superior". SOCRATE Pe cine numeşti tu mai bun şi pe cine c superior în putere? Nu cumva pe unul şi acelaşi? Căci eu nici înainte nu m-am putut dumiri de la tine ce voiai să spui. şi că n-ai avut dreptate să mă învinuieşti şi să spui b că legea şi natura se bat cap în cap. cei superiori sînt mai buni? CALLICLES Da. pentru ca.

în ştiinţa medicală. SOCRATE I se cuvine oare lui. Dar. să aibă o grămadă mai mare din acele merînde? Ori c sarcina sa de îndrumător se opreşte la împărţire numai. ori vreo altă categorie de oameni? CALLICLES Ei da. băuturi. de s-ar aduna pleava sclavilor şi a oamenilor de tot soiul. iar în ce priveşte mîncarea şi folosirea lor. fiindcă sînt mai vînjoşi? Ia-o dar dintru început şi spune-mi: pe cine-i numeşti „mai buni". preaînţeleptule Callicles. Callicles. e CALLICLES îţi baţi joc de mine. după părerea mea? SOCRATE Bine. Parcă asta ai vrea să înţelegi. spre exemplu. ca ţesătorul cel mai destoinic să aibă . ca omul cel mai bun din adunare să aibă cea mai mică parte? CALLICLES Vorbeşti de merînde. nu s-ar putea oare. eu nu mă gîndesc la astea. şi i se cuvine să stăpînească. faţă de zece mii. de pildă. reiau întrebările. că am fi nişte oameni de tot felul — puternici alături de slăbănogi. în această privinţă? CALLICLES Negreşit. în acelaşi loc. ca fiind mai bun. dacă nu-i vorba de cei puternici? Şi fii mai îngăduitor cînd mă înveţi. cred că asta-i dreptatea după natură: cine e mai bun şi mai inteligent să conducă şi să aibă mai mult decît bicisnicii. Nu-i aşa că tu nu socoteşti mai buni nişte oameni fiindcă sînt doi la număr? Nici că sclavii tăi sînt mai buni decît tine. minunate prieten. Şi fiindcă doresc să ştiu clar ce spui. SOCRATE Şi nu se cuvine celui mai bun să aibă o parte mai mare? CALLICLES Da. SOCRATE Pricep. Ca putere fizică. pe Zeus. minunatul meu prieten. de mult am bănuit că aşa ceva înţelegi prin cuvîntul de „superior". fiind mai iscusit decît noi. b Presupune că sîntem mai mulţi adunaţi. Atunci poate îmbrăcăminte? Trebuie. d SOCRATE Spune-mi atunci. aceasta-i legea. pe aceştia: nici o îndoială că de ei vorbesc! 490 a SOCRATE De multe ori un singur om care gîndeş-te bine este superior. Callicles. că un singur om este mai bun ca zeci de mii! CALLICLES E tocmai ce susţin eu. el va fi mai tare decît unii. Socrate. ca acum. şi nu-i cazul să mă ţii de rău că vînez cuvînGORGIAS 443 tul dacă zic. ori pe cine? CALLICLES Pe aceia-i numesc. SOCRATE Deloc. tu să-ţi vezi îndată cîştigul? Nu cumva crezi că prin „superiori" c înţeleg altceva decît pe cei care sînt mai buni? Nu-ţi spun eu de atîta vreme că „superior" este una şi 442 PLATON aceeaşi cu bun? Sau mă crezi în stare să spun că.cuvînt. şi că unul dintre noi ar fi mai iscusit. că avem împreună multe merînde şi băuturi. ca să nu fiu silit să plec. de pildă. de care te-ai folosit mai înainte pentru a-ţi bate joc de mine aşa de tare. mai slab decît alţii. dacă nu vrea să fie pedepsit. după părerea ta. alţii mai puţin? Şi dacă s-ar întîmpla ca tocmai dînsul să fie mai firav decît toţi. care nu gîndesc. fireşte. SOCRATE Vezi că şi tu acum spui vorbe goale şi nu arăţi nimic? De ce nu spui dacă socoti mai buni şi superiori pe cei inteligenţi. nu cumva medicul nostru va fi mai bun şi superior nouă. şi îţi jur pe Zethos. medici şi de atîtea fleacuri. pe cînd unii să aibă mai mult. d SOCRATE Ci eu. n-are dreptul să ia pentru propriul său corp nimic mai mult decît alţii. aşa gră-ieşti? CALLICLES Negreşit. pe cine-i numeşti mai buni? Pe cei inteligenţi. iar ca stăpîn. adică cei fără vreo valoare — afară poate de valoarea puterii trupului lor — şi de ar face o rînduială. pe cînd ceilalţi să fie supuşi. SOCRATE Stai puţin şi spune-mi aici un lucru. Mai bine spune-mi care-s „mai buni"? CALLICLES Cei ce sînt mai destoinici. însă nu merînde şi băutură. să aibă mai mult decît supuşii săi.

de a-şi domina dorinţele şi poftele care sînt într-însul. ci sensul pe care-l dau toţi oamenii: „de a fi cumpătat şi de a se stăpîni". ei. uneori numai cei puternici sînt pentru tine buni şi superiori. şi cu cele mai felurite. că nu sînt aceleaşi pricinile pentru care mă învinuieşti tu pe GORGIAS 445 mine şi eu pe tine? Tu zici că eu susţin mereu una şi aceeaşi. preabunule. CALLICLES Pe toţi zeii. cînd vorbesc de oamenii capabili. Poate că e unui asemenea cizmar nu i-ar sta rău să se plimbe încălţat cu cele mai încăpătoare ghete. SOCRATE Vezi. nici pe bucătari. nici tu însuţi nu vrei să spui. CALLICLES Iară şi iară aceleaşi lucruri. mai mult decît cei cîrmuiţi. şi mă ţii de rău pentru asta. acum ai venit cu c alta: numai pe cei îndrăzneţi îi numeşti superiori şi buni. pentru a avea pe drept o parte mai mare decît a celorlalţi? Cum văd. CALLICLES Ba de ei vorbeşti. Socrate. închipuie-ţi. CALLICLES Ce tot baţi cîmpii cu ghetele? SOCRATE De nu vorbeşti de ghete. CALLICLES Dar eu ţi-o spun de-atîta vreme! întîi de toate. că e pe deasupra om cumsecade. un ins care. să se plimbe în cele mai felurite şi arătoase veşminte? CALLICLES Ce-i dai zor cu veşmintele? SOCRATE Şi la încălţăminte. e învederat că meşterul cel mai iscusit în facerea lor trebuie să aibă mai multe. parcă de ei ar fi acum vorba noastră! SOCRATE Dacă-i aşa. din slăbiciune de suflet. Ce? După tine aşa ceva nu trebuie? Numai pe alţii să-i cîrmuieşti? CALLICLES Ce sens dai vorbelor de stăpîn pe sine însuşi? SOCRATE Nimic deosebit. alteori numai cei inteligenţi. cu toată sinceritatea: trăieşte viaţa bine cine lasă frîu liber celor mai mari do- . şi încă cum! Care alt om se poate socoti fericit cînd este robul oricui? Vrei să ştii cum e după natură frumos şi drept? Ţi-o spun îndată. poate că ar merita să arunce în ogorul său cît mai multă. spune tu: pe ce tărim trebuie să fie cineva mai bun şi mai inteligent. Calli-cles.T 444 PLATON şi cea mai cuprinzătoare haină. Acestora li se cade să cîrmu-iască statele. SOCRATE Şi nu-s numai pildele aceleaşi. glumeşti? Atunci proştii sînt cumpătaţii tăi? SOCRATE Da de unde! Nu-i nimeni care să nu vadă că nu vorbesc de proşti. Astfel. preabunule Callicles. învinuirea mea este că tu nu menţii niciodată aceleaşi expresii despre aceleaşi lucruri. Poate că i s-ar cuveni mai multă sămînţă. Dar. a cînd sînt şi îndrăzneţi. desprînde-te o dată de vorbărie şi spune care-s cei buni? Care-s cei superiori? Şi-n ce le stă superioritatea? CALLICLES Dar am mai spus-o: cei care dispun de înţelepciunea trebuitoare pentru afacerile de stat. cîrmuitorii. este iscusit în ale pămîntu-lui. de pildă. Cu e alte cuvinte. ocu-pîndu-se cu agricultura. dar şi subiectele sînt aceleaşi. ci pe cei pricepuţi în treburile statului. b dar şi îndrăzneţi. avînd destulă energie să ducă la bun sfîrşit cele gîndite şi să nu dea-ndărăt. că de aceea doar şi este cel mai bun. îi dai mereu înainte cu ciz-491 a mari. eu nu înţeleg nici pe cizmari. bucătari. Socrate. te gîndeşti poate la altele. sau cîrmuiţi? CALLICLES Ce vrei să spui? SOCRATE înţeleg că fiecare este stăpîn pe sine însuşi. adică pe cei care ştiu să le administreze. în sensul că nu-s numai pricepuţi. prietene? Sînt ei cîrmuitori. postăvari. în plus. Dimpotrivă. CALLICLES Ce. nici nu rabzi cînd arunc presupuneri. SOCRATE Dar în ce-i priveşte. este şi drept ca dînşii să aibă mai multe foloase decît ceilalţi. medici.

grozavă viaţă! Nu m-aş mira să aibă dreptate Euripide. b la cei lipsiţi de minte. CALLICLES în felul acesta numai pietrele sînt fericite. frg. vorbeşti răspicat lucruri pe care şi ceilalţi oameni le gîndesc. şi declară necumpătarea lucru urît. doar s-o face cu adevărat lumină asupra întrebării cum trebuie să trăim. de oriunde şi le-ar agonisi. pasămite unul din Sicilia sau din Italia. ce-i mai bicisnic decît cumpătarea? Ei. Am auzit-o din gura unui înţelept. adevărul adevărat. ci. deşi puterea supremă în propriul lor stat este în mîinile lor. acela pe care tu zici că-l urmăreşti: virtutea şi fericirea nus decît mijloace. Socrate. voind să se joace cu vorbele. nu-i cu putinţă marii mulţimi. Spune-mi: GORGIAS 447 dacă unul vrea să fie în viaţă aşa cum se cuvine. din pricina asemănării cu vorbele pithanon şi peistikon. 7. supusă schimbărilor şi celor mai contrare înrîuriri. prin natura ei. şi morţii. cînd spune ca aici: Cine mai ştie de nu e viaţa o moarte aievea. praf şi fum. Presupune că avem de-a face cu feciori de regi sau din oameni pe care natura i-a înzestrat îndeajuns ca să ajungă la conducere. Ci iată. SOCRATE Dar şi cum zici tu. Cu totul altfel decît tine. adică lipsiţi de minte. ele îşi ascund astfel propria lor incapacitate. la tiranie sau alt gen de supremaţie. şi cu sinceritate ţi-ai făcut expunerea. sînt vorbe goale. a numit această parte a sufletului pithos. prin îndrăzneală şi inteligenţă. să alerge după mijloacele de satisfacere.T 446 PLATON 492 a rinte ce sînt în el. lăsîndu-le să devină cît mai mari. cu ajutorul cărora omul îşi poate mări plăcerea. sălăşluiesc patimile. iar partea sufletului unde. d SOCRATE Nu fără avînt. de care le e ruşine. neînfrînarea şi libertatea sa. parte ce e nestăpînita şi care nici nu-i în stare să reţină ceva. ce-i mai urît pentru dînşii. punîndu-se sub legea celor mulţi. Moartea la rîndu-i de nu e viaţă?6 Şi poate că în realitate sîntem morţi. Callicles. că trupul nu-i pentru noi decît un mormînt şi 4931 că partea din suflet unde s-au sălăşluit dorinţele este. adică butoi. în adevăr. . cărora le stă la îndemînă să guste fără nici o stingherire din bunurile vieţii. adică „nevăzutul" — cei mai nenorociţi sînt neiniţiaţii: ei sînt nevoiţi să 6 Euripide. însă nu vor să le rostească. Polyidos. cîtă vreme ei n-ar fi în stare să dea nimic mai mult prietenilor decît duşmanilor. să fie singuri la stăpîn. sub raţiunea şi critica lor? Şi cum nu i-ar face nefericiţi o astfel de purtare „frumoasă" pe bază de cumpătare c şi dreptate. cred. Spunea că noi acum sîntem morţi. convenţii de-ale oamenilor întocmite împotriva naturii. De aceea te rog să nu dai îndărăt cu nici un preţ. mulţimile laudă cumpătarea şi dreptatea: o fac din laşitate. în-trucît — cum spuneam şi mai-nainte — ele aduc in stare de robie şi pe oamenii de o natură superioară. Dar aşa ceva. să le pună neîncetat la indemînă tot ce ar cere ele. Şi le-a zis anoetoi. adică neiniţiaţi. tu zici că nu trebuie să pui nici un friu dorinţelor. cine nu le zăgăzuieşte şi cine este în stare. Un povestitor de mituri plin de duh. el arată că dintre toţi cei coborîţi în Hades — căruia el îi zice Aeides. Celelalte sînt înfrumuseţări înşelătoare. acestea le spun eu. b Nefiind capabile să-şi agonisească cele trebuitoare pentru împlinirea dorinţelor. celor pe care îi numim amuetoi. Pentru aceea gloatele ţin de rău pe asemenea oameni. Callicles. din cauză că nu se umple niciodată. e şi zici că asta-i virtutea? CALLICLES Da. SOCRATE Deci pe nedrept sînt numiţi fericiţi cei care n-au trebuinţă de nimic. dînsul a asemănat-o cu un butoi fără fund. „credul".

care se scarpină şi are toată înlesnirea de a se scărpina. spune adevărul. să şi le poată satisface şi să se bucure. Pentru a le umple. nenumărate butoaie? Ale celui dintîi. SOCRATE La fel şi cu setea. dar oricum. SOCRATE Dacă-i aşa. Şi. preabunule! Urmează cum ai început şi nu te lăsa cuprins de vreo sfială. să te fac adică a preţui mai mult viaţa rînduită. pentru a căror agonisire e nevoie de multe şi chinuitoare osteneli. d Izbutit-am oare să te conving şi să-ţi schimb părerile. asemenea imagini au şi cîte o ciudăţenie în ele. Socrate. iar nu de a unui mort sau a unei pietre. Socrate. pe care o scot din învăţătura aceleiaşi şcoli de care vorbirăm acum. Dar spune-mi. aceste două moduri de viaţă sînt aidoma celor trăite de omul înţelept şi de cel neînfrinat: care din doi îţi apare mai fericit? Oare am izbutit să-ţi aduc. dacă eu sînt în stare să-ţi schimb convingerile. căci doar omul cu butoaiele pline nu se mai bucură de nici o plăcere. Al doilea ar avea şi dînsul putinţa să-şi adune. dar ca să curgă mult. Iată. bineînţeles. ar fi 494 a silit mai întîi să muncească zi şi noapte şi să-ndure GORGIAS 449 cele mai mari necazuri. fiind în bunăstare. Cît mă priveşte. Ci fericirea vieţii stă în aceasta mai ales: să curgă cît mai mult în butoi! SOCRATE Bine. întocmai ca primul. un ins cu rîie pe el. altul cu lapte şi celelalte pline cu multe şi de toate. dacă nu se mai poate bucura de ceva şi nu-i pus la încercare nici de necazuri. în sensul că oamenii sînt mai fericiţi prin cumpătare decît prin desfrîu. nu cumva cele două moduri de viaţă — al omului înţelept şi al celui desfrînat — se pot asemăna cu doi oameni care ar avea. viaţa mulţumită pururea cu ce are şi care nu cere mai mult decît aceea chinuită de pofte nesăturate şi neînfrînate.448 PLATON toarne într-un butoi găurit apă. din pricina orbirii şi a uitării. SOCRATE Minunat. cînd omul căruia i-e sete bea? CALLICLES O spun şi adaug că-i aşa cu toate celelalte dorinţe: să le aibă. nu vorbeşti tu despre ceva ca starea de foame. o dată ce butoaiele îi sînt pline. nu fără osteneli. Asta-i fericirea. o cît de mică schimbare în convingeri? Te laşi încredinţat că o viaţă bine rînduită este superioară uneia dezordonate? Ori tot nu eşti convins? CALLICLES Nu mă-ndupleci. cu un ciur nu mai puţin găurit. După cît îmi spunea cel care îmi înfăc ţişa acestea. stăpînul lor nu mai toarnă nimic şi nu se mai preocupă de ele. Se-nţelege. nu-i cumva necesar ca pierderea să fie şi ea din belşug şi găurile de scurgere cît mai mari? CALLICLES Fără-ndoială. dar o dată pline. esenţe rare. SOCRATE Atunci. cînd omul fiind flămînd s-apucă să mă-nînce? CALLICLES Aşa spun. fiecare. au darul că lămuresc bine ceea ce vreau să dovedesc. aceasta. altul cu miere. chiar de ţi-aş spune şi alte multe poveşti din acestea? CALLICLES Partea din urmă. ciurul este sufletul. prin cele spuse. şi asemăna sufletul celor lipsiţi de minte cu un ciur. Dar mai întîi spunemi. vorbeşti de viaţa unui havuz. viaţa lui se scurge — cum ziceam şi înainte — întocmai ca a unei pietre. felurite băuturi. îmi dau seama că n-ar trebui nici eu să şovăi de ruşine. oare trăieşte fericit dacă o duce toată viaţa într-un scărpinat? T 450 . sau nu te clatini întru nimic. atunci să-ţi mai arăt o imagine. din partea aceasta omul simţindu-se liniştit. fiindcă şi el e pătruns de găuri şi e incapabil să reţină ceva. sînt pline: unul e cu vin. închipuie-ţi însă că vasele sale ar fi în stare rea şi găurite. Ia caută să-ţi dai seama. la rîndul tău.

b SOCRATE Nu-nseamnă că fac bine. Callicles. sau cel care a spus fără înconjur că oricine se bucură de ceva. de ce n-ar fi şi fericit? CALLICLES Negreşit. n-ai făcut cumva şi o deosebire între curaj şi ştiinţă? CALLICLES Ba încă cum! SOCRATE Dar ce zici: plăcerea şi ştiinţa sînt una şi aceeaşi. susţii părerea de adineauri cu tot dinadinsul? CALLICLES Eu.d tule. cînd ai vorbit de acestea două. dacă lucrul e aşa. sau acela ce n-a făcut deosebirea între plăcerile bune şi cele care-s rele? Dar spune-mi acum. sau două lucruri deosebite? CALLICLES Negreşit că-s deosebite. Callicles. ba mai ies şi multe altele. n-ai să te sperii. Dar tu. Fii numai gata la răspunsuri.PLATON d CALLICLES Ce fără rost vorbeşti. CALLICLES Dacă-i aşa. aşa cum vin fiecare una după alta. SOCRATE Şi dacă se scarpină numai la cap. Callicles Aharneianul a spus că plăcerea şi binele sînt una şi aceeaşi. respingătoare. SOCRATE Dar tu. ca să pun cap unui şir de întrebări de felul acesta. CALLICLES Socrate. oare viaţa stricaţilor nu este ea groaznică. sînt sigur. susţin că şi unul care ar trăi scărpinîndu-se poate trăi cu plăcere. GORGIAS 451 CALLICLES E tocmai ce faci tu. iar ştiinţa şi curajul se deosebesc şi între ele amîndouă şi împreună faţă de bine. toate urmările urite.c cotind-o ca a ta în mod serios? CALLICLES Cu totul serios. am pomenit. sau poate fi vreo plăcere care nu este bună? CALLICLES Ca să nu-mi contrazic părerea spu-nînd că-i altceva. Socrate. preanobile Callicles. so. cînd te-ar lua cineva cu întrebările şi pentru celelalte părţi. Socrate. spune-mi într-un cuvînt. şi cu-ade-vărat ca pentru gloată! SOCRATE Ei. ies cu grămada înainte. Dar. SOCRATE Fie. dacă fac aşa ceva. nici tu. în clipa cînd au din belşug ceea ce le trebuie? CALLICLES Nu ţi-e ruşine. de care ziceai că merge împreună cu ştiinţa? CALLICLES Ba da. Să ne însemnăm în minte acestea. da Callicles. să cobori convorbirea noastră la astfel de lucruri? SOCRATE Eu am coborit-o aici. iată: îţi spun că e unul şi acelaşi lucru. SOCRATE Şi. pe care le dădeam de înţeles adineauri. Callicles. Socrate. nefericită? Sau vei avea curajul să spui că ei sînt fericiţi. SOCRATE Dar curajul e altceva decît plăcerea? CALLICLES Ba bine că nu! SOCRATE Foarte frumos. făcîndu-i să se ruşineze. SOCRATE Dacă poate trăi cu plăcere. asta-i părerea ta. zici că a fi plăcut şi a fi bun e unul şi acelaşi lucru. cu asta am năucit eu pe Polos şi pe Gorgias. Dar. lămureşte-mi următoarele: există o preocupare pe care tu o numeşti ştiinţă? CALLICLES Există. este fericit? Eu. bagă de seamă: nu cumva binele nu-i chiar acelaşi lucru cu orice fel de a te bucura? Altminteri. dacă ai vorbi împotriva adevăratelor tale păreri. nici eu. da. ce-ai să răspunzi. . nici n-ai să te ruşinezi: eşti om de curaj. ori să e te-ntreb şi mai departe? Vezi. SOCRATE Tu desfiinţezi acum. SOCRATE Să ne-apucăm atunci s-o discutăm. preaînţelep. primele noastre temeiuri de discuţie şi nu ai mai fi în măsură să cercetezi lucrurile împreună cu mine. în orice mod s-ar bucura de acel lu-495 a cru. SOCRATE N-ai pomenit cumva adineauri şi de un anumit curaj. scumpule. fiindcă aşa găseşti tu cu cale.

este lucru plăcut. nu crezi că stările celor ce o duc bine sînt opuse celor ale oamenilor în nenorocire? CALLICLES Da. SOCRATE Dar nu este la fel în privinţa puterii şi a slăbiciunii? CALLICLES Da. Să ne întoarcem la cele susţinute înainte. Cînd un om însetat bea. ca orice dorinţă. ce zici că este? Nu e un lucru plăcut? CALLICLES Plăcut. cred. nu? CALLICLES Nesuferită. SOCRATE Ci eu cred că atît o stare. s-ar întîmpla să gă. CALLICLES Cum vine asta? SOCRATE Ia de pildă oricare parte a corpului şi cerceteaz-o. binele şi fericirea. cînd bei se poate spune că te bucuri. SOCRATE Deci fiind în suferinţă? . e învederat că acestea nu ar putea fi binele şi răul. \ SOCRATE Iar a bea este împlinirea unei lipse. Sîntem înţeleşi? Cercetează cît poţi mai sigur şi răspunde-mi. SOCRATE Aşadar.T 452 PLATON CALLICLES Dar Socrate din demosul Alopece. CALLICLES Aşa zic. şi o plăcere. SOCRATE Din ce spui. SOCRATE Şi în privinţa iuţelii şi a încetinelii? CALLICLES Fără îndoială. Dar a mînca atunci cînd ţi-e foame. nu? CALLICLES Da. SOCRATE Dacă.c sim unele lucruri pe care omul le pierde în acelaşi timp şi le are în acelaşi timp. nu-i şi dînsul de aceeastă părere? Este ori nu? SOCRATE Nu este şi cred că nici Callicles nu va fi. 454 PLATON CALLICLES Desigur. Ce-ai spus de foame? Că e un lucru plăcut sau nesuferit? Vorbesc de foamea în sine. b CALLICLES Negreşit. CALLICLES Da. cît şi cealaltă vin pe rînd şi tot astfel dispar. SOCRATE Bine. SOCRATE Nu se poate spune la fel cu setea? CALLICLES Şi încă cum? SOCRATE Să-ntreb şi mai departe aşa? Ori ne-am înţeles că lipsa este şi ea. surprinzător şi fără noimă. SOCRATE Aşa ceva ar fi. era desigur ceva supărător să-i fie cuiva sete. CALLICLES Şi eu zic.d suferită. SOCRATE Foarte bine. SOCRATE Cel puţin cînd bei fiind însetat. CALLICLES Nesuferit. Presupune că un om suferă de ochi. de alta potrivnicele lor: răul şi nenorocirea? Acestea nu vin şi ele pe rînd şi tot astfel dispar? CALLICLES Negreşit. SOCRATE înţeleg: totuşi foamea în sine este ne. SOCRATE Şi dacă stările unora faţă de ale celorlalţi sînt opuse. Spune-mi numai. după cum el nu se poate desprînde deodată şi de boală şi de sănătate. CALLICLES înţeleşi de minune. GORGIAS 453 SOCRATE Şi nu-i tot aşa în ce priveşte. de 496 a boala pe care o numim oftalmie. de nesuferit? CALLICLES Ne-am înţeles: poţi să nu mă mai întrebi. prin urmare. SOCRATE Dar ce zici? Cind scapă de oftalmie. cred. se poate spune că scapă atunci şi de sănătatea ochilor? Se poate spune că scapă de ambele în acelaşi timp? CALLICLES Deloc. atunci nu-i o necesitate să se raporteze între ele ca sănătatea faţă de boală? Căci nu-i cu putinţă ca un om să fie în acelaşi timp sănătos şi bolnav. zic. de o parte. nu? CALLICLES Cum altfel? SOCRATE Nu-i aşa că el nu se poate numi sănătos în ce priveşte ochii? CALLICLES în nici un caz. e dacă îşi va cerceta cum trebuie cugetul.

că răul nu-i una şi aceeaşi cu cele nesuferite. SOCRATE Dar cum rămine cu recunoaşterea că. tu nu pui preţ pe mărunţişurile astea. Eu unul credeam că aşa ceva nu se cade. cu fleacuri. haide! CALLICLES Ce tot aiurezi? SOCRATE Vreau să vezi cît eşti de învăţat cînd te-a-puci să mă-nveţi. nu sînt ei numiţi aşa datorită bunătăţii dintr-înşii. nici o deosebire. dacă te-ai iniţiat în „Marile Mistere" mai înainte de a fi fost introdus în „Cele mici". Callicles. Callicles. dacă vrei? Căci nu-i aici. cercetează şi astfel problema. Lasă-l pe Socrate să te combată cum îi place. însă ce vrei să spui cu asta? SOCRATE Că binele nu-i una şi aceeaşi cu plăcerea. Se petrec ori nu acestea? CALLICLES Se petrec. Spune-mi dacă plăcerea de a bea nu încetează pentru fiecare dintre noi o dată cu setea. şi cînd e în suferinţă. omul se poate bucura? 497 a CALLICLES Aşa s-ar părea. Cum poţi asemui atunci plăcutul cu binele. prietene. şi pe temeiul lor te întreabă şi te combate. fie a corpului. se şi bucură! Ori nu-i adevărat că asta se în-tîmplă în acelaşi timp şi în aceeaşi parte. SOCRATE Atunci bagi de seamă unde s-ajunge? Din moment ce zici că un om bea. SOCRATE La fel şi cu foamea. De asemenea. GORGIAS Ce-ţi pasă ţie? La urma urmei. SOCRATE Cu alte cuvinte. oare nu în-b cetează flecare dintre noi în acelaşi timp să fle însetat şi să simtă plăcere? CALLICLES Nu ştiu ce vrei să spui. Callicles. şi cu celelalte dorinţe? încetează şi plăcerea o dată cu ele? CALLICLES La fel.c şuri şi nimicuri cît vrei. de pildă. Callicles! Răspunde. dar te prefaci. dacă aşa-i place lui Gorgias. cei pe care îi numeşti buni. nu dispar o dată amîndouă. tu susţii în realitate că el. într-un caz cele două contrarii dispar o dată împreună. după mine. Socrate. Vezi. CALLICLES Da. măcar de hatîrul nostru. în vreme ce se găseşte în suferinţă. a se întrista nu este a fi nefericit. întrucît sînt de natură deosebită. CALLICLES Nu-nţeleg nimic. CALLICLES O spun. din sofismele tale. binele şi răul nu încetează o dată amîndouă: parcă aşa ai recunoscut. după cum frumoşii sînt frumoşi datorită frumuseţii? e . încetează. SOCRATE Fericit muritor. SOCRATE Ba-nţelegi. SOCRATE Atunci a se bucura nu-nseamnă a fi fericit. Vine cu mărunţişuri. însetat fiind. ca s-ajungem la un capăt cu această discuţie.CALLICLES Da. SOCRATE Dar bine. neplăcutul cu răul? De vrei. în celălalt. suferinţele şi plăcerile dispar amîndouă o dată? d CALLICLES Da. GORGIAS 455 CALLICLES Aşa-i Socrate totdeauna. Gorgias. SOCRATE Dimpotrivă. Reia răspunsul de la punctul unde l-ai lăsat. CALLICLES Atunci întreabă mai departe mărunţi. Prin faptul că am băut. tu spui că nu-i cu putinţă să fie cineva în acelaşi timp şi fericit şi nefericit. Ori n-o mai recunoşti acum? CALLICLES Ba da. GORGIAS Nu vorbi aşa. plăcerea este deci altceva decît binele. fie a sufletului. Mergi acum mai departe. deşi sînt încredinţat că nici aşa nu vei fi consecvent cu tine însuţi.

şi cei fără minte? CALLICLES Da. Apoi: văzut-ai pînă astăzi om fricos în război? CALLICLES Cum de nu? SOCRATE în faţa unor duşmani ce bat în retragere. ci numeai aşa pe cei curajoşi şi cuminţi. SOCRATE Dar ce? Numeşti buni pe oamenii nechibzuiţi şi laşi? Nu astfel vorbeai adineauri. în tot cazul. nu ştiu ce spui! SOCRATE Nu ştii că ai spus despre cei buni că sînt buni prin prezenţa în ei a celor bune. care dintre cele două categorii ţi-au părut că se bucură mai mult: fricoşii ori curajoşii? CALLICLES Cred că şi unii şi alţii. plăcerile? CALLICLES Cum de nu? SOCRATE Iar datorită prezenţei celor bune. care să se bucure în acelaşi timp? CALLICLES Ba da. SOCRATE Deopotrivă? CALLICLES Poate mai degrabă fricoşii. SOCRATE Deosebirea interesează puţin: vorba e. nu sînt buni cei care se bucură? CALLICLES Da. SOCRATE Şi nu cumva cei ce se bucură încearcă acest sentiment tocmai fiindcă au cu ei cele bune. mi-e de ajuns şi asta. care să fie în acelaşi timp în suferinţă şi bucuros? CALLICLES Am văzut. se bucură şi fricoşii? CALLICLES Ba bine că nu! SOCRATE Pe cît se pare.T 456 PLATON CALLICLES Aşa e. nu se bucură mai mult? CALLICLES Tot ce se poate. SOCRATE Dar n-ai văzut un om cu minte. dacă nu chiar ceva mai mult fricoşii decît cei curajoşi? CALLICLES Da. SOCRATE Prin urmare aproape în mod egal se bucură şi se întristează cei buni ca şi cei răi? CALLICLES Da. se întristează numai fricoşii ori şi vitejii? CALLICLES Şi unii şi alţii. după spusa ta: şi cei fără minte şi cei cu minte. despre cei răi că sînt răi prin prezenţa celor rele? Că bune sînt plăcerile. rele supărările? CALLICLES Da. şi cei fricoşi şi cei curajoşi. Acum nu-i mai numeşti aşa pe cei buni? CALLICLES Nici vorbă că-i numesc. dar ce vrei cu asta? SOCRATE Nu vreau nimic. SOCRATE în tot cazul. am spus. CALLICLES Am văzut. SOCRATE Dar nu ţi s-a întîmplat să vezi un copil lipsit de minte. b stau foarte aproape unii de ceilalţi. ci doar te-ntreb şi-ţi cer un răspuns. 498 a SOCRATE Şi n-ai văzut pînă acum bucurîndu-se cîte un om lipsit de minte? CALLICLES Se poate să fi văzut. GORGIAS 457 SOCRATE Dar cînd înaintează inamicul. SOCRATE Prin urmare se mîhnesc şi se bucură cam deopotrivă. T 458 PLATON . SOCRATE Iar cînd duşmanii se retrag. SOCRATE Prin urmare aproape în mod egal sînt buni şi răi cei buni ca şi cei răi? Sau cei răi sînt ceva mai buni decît cei buni? CALLICLES Pe Zeus. cei cu minte ori cei fără? CALLICLES Nu văd o deosebire prea însemnată. SOCRATE Care dintre cele două feluri de oameni suferă şi se bucură mai mult. SOCRATE Bine: dar cei cu minte şi cei curajoşi nu-s oare buni? Cei fricoşi şi cei lipsiţi de minte nu sînt răi? CALLICLES Da.

Socrate. există. Parcă n-ai şti că nici eu. mai puţin cei ce o fac mai puţin şi deopotrivă cei ce o fac deopotrivă? CALLICLES Da. chiar? Dacă susţine cineva că cele plăcute sînt una şi aceeaşi cu cele bune. încuviinţez orice-mi ceri. SOCRATE Dar vorbeşti despre plăceri de felul celor ce ţin de trup. Pe cît se pare. cum zici acum. doar te credeam prieten. gîndindu-mă că. SOCRATE Prin urmare nu sînt buni cei ce se bucură. SOCRATE Bine. mai mult cei ce o fac mai mult. N-aş fi crezut totuşi. rele cele păgubitoare? CALLICLES Negreşit. Callicles. rele pe cele ce-i aduc însuşirile contrare acestora? CALLICLES Negreşit. Callicles? CALLICLES Este multă vreme de cînd stau să te ascult. nu-i rău să re-499 a petăm şi să cercetăm chiar de două-trei ori lucrurile frumoase. SOCRATE Şi nu zici că numai prin prezenţa re-e lelor răi sînt cei răi? Ori n-o mai spui? CALLICLES Ba da. Ori poate într-un grad superior cel rău? CALLICLES Da. Acum văd că greşeam şi numi rămîne desigur decît. suferinţele? CALLICLES Le poartă. Spunem că-s buni cel cu minte şi cel curajos? Ce zici? CALLICLES Da. cei fricoşi ca şi cei curajoşi. cele rele întrucît fac un rău oarecare? CALLICLES Aşa zic. dacă-ţi face cineva chiar din glumă cea mai uşoară concesie. SOCRATE Şi e rău cel mîhnit? CALLICLES Cu necesitate. nu devine cineva la fel de rău şi de bun. că-ţi face plăcere să mă înşeli. SOCRATE Oare sînt bune cele folositoare. răi cei ce se mîhnesc? CALLICLES Negreşit. ca venind din parte-ţi. cum zice o vorbă veche. nu înseamnă că poartă în el pe cele rele. este bun cel care se bucură? CALLICLES Da. . la început. există. ba că altminteri. doar să mă poţi înşela. să primesc ce mi se dă făcînd pe veselul. SOCRATE Şi. plăceri bune şi plăceri rele? Ori cum? CALLICLES Da. care-i dau fie puterea. fireşte. nu urmează şi ce-am spus acum şi ce-am spus mai înainte? Nu e neapărat aşa. SOCRATE Să rezumăm împreună şi să vedem ce iese din tot ce am recunoscut amîndoi. sau cel rău se face b încă mai bun. tu te agăţi de ea cu o bucurie de copil. sau chiar ceva mai mult încă cei fricoşi? CALLICLES Ba o spun.SOCRATE Dar cînd este cineva mîhnit. d SOCRATE Şi cele folositoare nu sînt astfel fiindcă fac un bine. cît şi cel rău se bucură şi se mîhnesc la fel. SOCRATE Ehei. fie celelalte însuşiri fizice. ce şiret eşti şi cum te c porţi cu mine de parc-aş fi un copil! Spui ba că lucrurile stau aşa. datorită binelui. dar nu spui tu că se bucură şi se mîhnesc aproape deopotrivă cei cu minte ca şi cei fără minte. SOCRATE Pe de altă parte. adică de mîncare şi băutură? Oare între ele numeşti bune pe cele ce întreţin sănătatea trupului. SOCRATE Despre cel fără de minte şi de fricos zicem că sînt răi? CALLICLES Negreşit. nici oricare altul nu scăpăm din vedere că există plăceri superioare şi plăceri inferioare. GORGIAS 459 SOCRATE Prin urmare. cum am spus şi adineauri. SOCRATE Dar mai spunem că atît cel bun.

unele se ridică pînă la plăcere b numai şi nu pot aduce omului altceva decît aceasta. printre cele ce privesc binele. şi nici nu lua GORGIAS 461 cele spuse de mine drept glume. Cum toată si- . ci numai o practică. în sfîrşit. Polos şi eu. Crezi la fel cu noi. Ziceam. SOCRATE Să ne-amintim acum ce-am spus lui Polos şi Gorgias. Le ziceam cam aşa: mie nu-mi pare bucătăria o ştiinţă. să cercetăm şi în ce constă deosebirea dintre ele şi pe care din două trebuie să ni-l însuşim. nu cele bune în vederea celor plăcute. dacă-ţi mai aduci aminte. plăceri ori suferinţe? CALLICLES Negreşit. nicidecum o artă. iar nu binele în vederea celorlalte? Ne dai şi tu in acest sens un al treilea vot la cele două ale noastre? CALLICLES Vi-l dau. nici răul. cînd îngrijeşte un bolnav. tu vezi că discuţiile noastre se fac în jurul unei probleme mai c serioase decît oricare alta. dar este în stare orice om să deosebească. SOCRATE Haide. Astfel este întrebarea: în ce chip să ne ducem viaţa? Oare să ne-o îndreptăm în direcţia către care mă îndemni tu. că între diferitele îndeletniciri. Printre preocupările ce se referă la plăceri. întîi. dimpotrivă. alta binele.. pe cînd altele ştiu ce-i bine şi ce-i rău. atunci spune ceva şi despre cele rostite de mine către aceştia doi. într-adevăr. ştie de ce-l face şi e gata să ne dea seama despre soi i orice măsură ia. să urmăresc adică pe cele ale cetăţeanului: să ţin cuvîntări poporului. Cealaltă.460 PLATON e SOCRATE înseamnă că şi suferinţele sînt de acelaşi fel: unele bune. e dacă eşti sau nu de acord cu mine asupra acestui lucru. se ocupă şi de natura suferîndului. nici să-mi răspunzi la întîmplare. care nu-i decît o practică. în numele zeului prieteniei. care rele? Sau este nevoie de un specialist pentru fiecare caz în parte? CALLICLES De un specialist. că plăcutul e altceva decît ce e bun şi că dobîndirea fiecăruia dintre ele se face printr-o preocupare. SOCRATE Dacă ţi-aminteşti. aşa cum faceţi voi acum? Sau să rămîn la această viaţă de filozofare? Şi. puneam atunci arta bucătăriei. să mă pregătesc în retorică şi să mă ocup cu politica. cînd face un tratament. una vînînd plăcerea. am spus atunci adevărul. Eşti de acord? CALLICLES îţi spun că sînt. cît şi pe cele plăcute să le facem în vederea a ce e bun. Dar spune-mi. am pus ştiinţa vindecării. altele rele? CALLICLES Cum de nu? SOCRATE Atunci trebuie să preferăm a practica pe cele bune. CALLICLES Nu tocmai. Şi făceam între ea şi medicină deosebirea că aceasta. SOCRATE Şi să ocolim pe cele rele? CALLICLES învederat. am recunoscut la un moment dat. SOCRATE Datoria noastră este ca. ce deosebire este între una şi alta? Poate cel mai bun lucru e să facem ceea ce am încercat eu adineauri: să ne deprîndem a deosebi lucrurile. Fiindcă eu şi cu tine am căzut la înţelegere asupra faptului că există ceva bun şi ceva plăcut. SOCRATE Să-ţi spun şi mai limpede. Şi.. nu te socoti îndrituit să faci glume cu mine. o pregătire aparte. Dar poate că încă nu înţelegi bine ce vreau să spun. Mărturiseşte dacă. că în orice împrejurări trebuie să făptuim în vederea binelui. ele nu cunosc însă nici binele. CALLICLES Negreşit. pentru omul ce are un dram de cugetare. Callicles. după ce vom fi făcut-o şi vom fi căzut la a înţelegere unul cu altul că există aceste două feluri de viaţă. printre lucrurile plăcute: care-s bune. împotriva părerilor tale. SOCRATE Bine. atît celelalte. că ţinta tuturor faptelor este binele şi că în vederea 500 a binelui să facem toate celelalte acţiuni. după părerea ta.

ca să zic aşa. sau o respingi? CALLICLES Nu-s de alta. acele preocupări n-ajung pînă la aşa ceva. să-l treacă sub tăcere. altele. dacă cele de mai-nainte îţi par rostite cum se cuvine şi dacă nu cumva există şi pentru suflet. nici cauza ei. la fel. sau şi asupra a două ori chiar mai multe? CALLICLES Nu numai asupra unuia. gîndul lor nu trece dincolo de producerea plăcerii şi rămîne indiferent asupra binelui c şi răului. şi poezia ditirambică? Crezi că Cinesias al lui Meles îşi bate capul să spună numai lucruri în stare de-a face mai buni pe cei care-l ascultă. cum este de pildă arta cîn-tatului la cithară. iar de se întîmplă să fie de folos. iar cînd nu e cazul. cel puţin cît priveşte pe Cinesias. chiar cînd e plăcut şi distractiv. îşi dă osteneală să procure plăcerea. două preocupări: unele cu caracter ştiinţific.462 PLATON linţa ce-şi dă este numai în vederea plăcerii. Socrate. arta flautului. Să privim. cîntînd? Bagă numai de seamă: nu ţi se pare că şi toată poezia însoţită de cithară şi alcătuirea ditirambilor s-au născocit în vederea plăcerii? CALLICLES Mi se pare. de vreme ce chiar plictisea pe ascultători. găseşti tu. Lăsată în voia întîmplării. să te întreb mai bine eu. fie la orice — numai să poată procura plăcerea. îţi părea el că are în vedere realizarea vreunui bine deosebit? Ori nu se gîndea nici măcar la plăcere. păstrează mai departe tăcerea. întrucît mă priveşte. SOCRATE Dar ce? Nu se dovedesc a fi la fel şi corurile. SOCRATE Dar ce să spun de tată-său. tu cercetează. fără o pregătire ştiinţifică. fără considerarea binelui? CALLICLES Cred. ea merge de-a dreptul într-acolo. Callicles. ci şi asupra a două sau mai multe chiar. ci o recunosc. fie că s-ar bucura privitorii. fie că se raportează la corp. în primul rînd. păstrînd printr-o practică oarbă numai amintirea deprînderii. nesocotind binele. găsesc că există astfel de îndeletniciri. ci. săl cînte. Cît despre faptul de a se şti care plăcere-i mai bună şi care mai rea. mai intîi. dimpotrivă. atente numai la plăceri. să reuşească. SOCRATE Dar ce zici de acea solemnă şi minuna. SOCRATE Şi nu fac cumva la fel toate celelalte îndeletniciri asemănătoare. care prevăd binele. că acesta-i cazul. că-i tocmai cazul de care vor.e bim? Că nu urmăreşte decît să ne producă plăcere şi că nu se îngrijeşte de nimic alta? CALLICLES Ba găsesc. în această privinţă eşti şi tu de părerea noastră. sau se gîndeş-te mai degrabă să facă pe plac mulţimii privitorilor? 502 a CALLICLES Se-nţelege. dacă un lucru este rău. ea nu calculează nimic. Nu cercetează nici natura plăcerii. dacă vrei. La întrebările mele. care este tragedia? Ce ţintă urmăreşte? Unde merge strădania ei? Să tindă ea — cum mi se pare — numai la satisfacerea plăcerii privirilor. vorbesc de cea pusă în joc la concursuri? CALLICLES Da. SOCRATE Putem deci să linguşim o lume întreagă deodată.b tă poezie. ca şi dincolo. fie la suflet. SOCRATE Eşti în măsură să-mi spui ce îndeletniciri au în vedere acest interes? Sau. deşi neplăcut. d SOCRATE Oare linguşirea de care vorbesc poartă numai asupra unui suflet. Nu . pentru a lăsa drum liber expunerii tale şi pentru a face plăcere lui Gorgias aci de faţă. b Prin urmare. sau. Meles? Cînd recita însoţindu-se de cithară. să-l spună. fie 464 PLATON că nu? Care din aceste două atitudini crezi că însufleţeşte poezia tragică? . dar eu le numesc „linguşiri". căutînd doar mijlocul cum pot fi dobîndite. Callicles. fără considerare pentru bine şi rău. cînd vei găsi GORGIAS 463 că am dat peste vreuna din îndeletnicirile acestea. să-mi spui.

fie că place. unde vin şi robi alături de oamenii liberi. una este linguşire şi vorbire demagogică. din clipa cînd a început să vorbească poporului. Nu găseşti că poeţii în teatre fac retorică? CALLICLES Găsesc. din mai puţin buni cum erau mai-nainte? Eu unul nu ştiu cine-i acesta. pe care zici că l-ai şi ascultat? SOCRATE Callicles. SOCRATE Bine. SOCRATE Prin urmare. CALLICLES Se-nţelege. de ce nu mi le-ai aduce? CALLICLES Dar. că mai degrabă pentru plăcere s-a pus ea în mişcare şi ca să facă pe placul privitorilor. Callicles. Eşti cumva de părere că aceşti oratori vorbesc în vederea a ce este mai bun. poţi să declari că a fost în măsură să facă aşa vreunul din aceştia? CALLICLES Nu mai ştiu cum să-ţi răspund. ree torica ce se adresează către poporul Atenei sau către cel din alte cetăţi? Se-nţelege.CALLICLES E limpede. De ce? Fiindcă pregăteşte sufletele cetăţenilor să devină cît mai bune şi fiindcă se luptă necontenit să rostească numai ce este mai bun. nu s-ar putea spune că e vorba de cuvinte adresate gloatelor şi poporului? CALLICLES S-ar putea. SOCRATE Să vedem acum: dacă desprinzi de poezie cîntecul şi ritmul şi măsura. cel mort de curînd. adică să-ţi împlineşti dorinţele proprii şi pe-ale celorlalţi. SOCRATE Ajunge. SOCRATE Dar dintre cei vechi. s-adună la un loc copii şi femei. Dar nu cred că ai văzut pînă acum o asemenea retorică. a făcut ca atenienii să devină tot mai buni. de-i adevărat — cum am fost nevoiţi pe urmă a recunoaşte — că este bine să mulţumim doar acele dintre dorinţele noastre care ne fac mai buni. dar există şi din aceia cum zici tu. fie că nu place ascultătorilor. Sau. pe lîngă bărbaţi. d SOCRATE Deci poezia nu-i decît o cuvîntare. în ochii noştri. n-am nimic a-ţi răspunde. de-mi poţi da exemple de asemenea oratori. o retorică pe care no preţuim prea mult. nu-s în măsură. neîngrijindu-se dacă prin astfel de mijloace îi fac mai buni ori mai răi? CALLICLES Ceea ce-ntrebi nu mai e lucru simplu. SOCRATE Dar aşa ceva. cealaltă însă e lucru frumos. CALLICLES Aşa se pare. de Mil-tiade şi de Pericle. Socrate. înainte de orice. n-am zis puţin mai înainte că este linguşire? CALLICLES Desigur. Dar ce-i atunci. iar nu pe cele ce ne fac mai răi — şi asta-i arta cea adevărată —. SOCRATE Şi o cuvîntare înseamnă retorică curată. pe Zeus. să le fie pe c GORGIAS 465 plac. CALLICLES Cum nu? De Temistocle nu ştii că se vorbeşte ca de un bărbat ales? De Cimon. dacă este o adevărată virtute să faci ce ziceai la început. că au ca ţintă statornică să facă pe cetăţeni mai buni prin cuvîntările lor? Sau crezi că şi ei se grăbesc să placă poporului. nu rămîn doar cuvintele? CALLICLES Cu necesitate. De sînt cu adevărat două feluri de elocinţă. . Există oratori în ochii cărora — cînd ei se rostesc aşa cum se rostesc — precumpăneşte interesul cetăţenilor. să-ţi arăt ca fiind astfel pe nici unul dintre oratorii zilelor noastre. nu-mi poţi spune unul care. De este însă altcum. că jertfesc interesul public celui par503 a ticular şi că tratează poporul din adunări ca pe nişte copii cărora încearcă. SOCRATE Iată-ne acum în faţa unei retorici. pusă în joc într-o adunare unde. cel puţin eu. mă gîndesc numai la adunări de oameni liberi. de vreme ce-i zicem „linguşitoare".

în sfîrşit. Noi să ne vedem liniştiţi de cercetare. dacă-ţi este mai plăcut. din cele de mai sus. ca toţi ceilalţi meşteri: urmărind desăvârşirea operei proprii. sau nu? CALLICLES Fie. şi va refuza. urmăreşte dacă vrei pe pictori. SOCRATE Rînduială încăperilor şi proporţia nu-s la o casă însuşirea de seamă? Neorînduiala nu-i urîţenia ei? CALLICLES Da. s-o recunoaştem. toţi îşi dau osteneala să pună în opera lor. în ce chip să dispară neorînduiala. aşa cum o facem. De nu. CALLICLES De ce nu-l spui tu singur. SOCRATE Şi ce nume poartă însuşirea ce rezultă pentru trup din orînduială şi măsură? CALLICLES Poate vrei să vorbeşti de sănătate şi putere? SOCRATE Chiar de ele. numai măsurat fiind şi în rînduială? GORGIAS 467 CALLICLES Trebuie să conchid. vorbeşte el vreodată la întîm-plare. Recunoaştem împreună. SOCRATE Şi nu spuneam acelaşi lucru şi despre trupurile noastre? CALLICLES Negreşit.T 466 PLATON SOCRATE Dacă cercetezi bine. Susţin. sau nu. pe constructorii de corăbii şi. SOCRATE Iată de ce un orator ca acela. Ia dintr-înşii pe care vrei şi vei vedea cu ce precisă orînduială aşază. Haide dar: un om ales. sau dimpotrivă. cînd se înfăţişează orîn-duit şi proporţionat? încearcă să-l afli şi rosteşte-mi acest nume. şi toate acţiunile. sau are în vedere şi o ţintă? Va proceda. cum se sileşte să le armonizeze unele cu altele. adică ceea ce face pe cetăţeni să fie oameni de treabă şi cu măsură. să trezească într-înşii . fiecare nu ia la întîmplare materialul trebuincios pentru înfăptuire. SOCRATE Nu-i la fel şi cu o navă? b CALLICLES Da. în ce chip. nu va pierde din vedere astfel de ţeluri. prin urmare. Socrate? SOCRATE Ţi-l spun. că orîn-duiala în privinţa trupului se cheamă însuşirea de a fi sănătos. care e trupul. pe arhitecţi. cînd va fi cazul să refuze. Este sau nu adevărat acest lucru? CALLICLES Este. De pildă. pînă ce se alcătuieşte în sfîr-şit un întreg bine închegat.c sirii ce rezultă pentru suflet. în ce chip poate fi izgonită nedreptatea din ele. buna rînduială. SOCRATE Iar în privinţa sufletului. La fel şi ceilalţi meşteşugari 504 a de care am pomenit mai înainte — cei ce se îndeletnicesc cu trupul — medicii şi maeştrii de gimnastică. care e şi meşteşugar şi totodată om cumsecade. SOCRATE Dar sufletul? Va fi el de preţ fiind în dezordine. respin-ge-mă şi nu mă cruţa. aceasta? CALLICLES Fie. vei găsi cum. să vedem dacă vreunul dintre ei a fost într-adevăr cum zic eu. Recunoşti. că şi lucrul acesta se petrece la fel. orînduiala şi d armonia se numesc obicei şi lege. Tu spune-mi de găseşti că vorbesc drept. cînd va fi cazul să consimtă. cred. Şi ce nume să dăm însu. în genere. la care va raporta şi cu-vîntările ce le rosteşte către alţii. ci îl alege astfel încît să se e potrivească ideii pe care a conceput-o mai înainte. în ce chip ar putea sădi cumpătarea. fiecare. unul care cînd vorbeşte — orice-ar spune — urmăreşte înfăptuirea celui mai mare bine. adică însuşirea din care purcede şi sănătatea şi orice altă virtute trupească. pe toţi creatorii. Va consimţi. Acestea sînt dreptatea şi înţelepciunea. aşa cum ai făcut cu celălalt. feluritele materiale din care îşi întruchipează opera. avînd spiritul mereu aţintit să vadă In ce chip poate lua naştere dreptatea e în sufletele concetăţenilor săi.

Recunoşti. Căci nici eu nu vorbesc ca ştiutor. Eşti şi tu aici de părerea mea? b CALLICLES Da. care am început-o. Socrate! Ascultă-mă şi lasă la o parte această convorbire. nu primeşte lucrul de care-i acum vorba — să se înfrîneze. GORGIAS 469 SOCRATE Omul ăsta nu suferă nici măcar să-i dai o mînă de ajutor. cum gîndeai puţin mainainte. Socrate. preabunule? Cîtă vreme el este vicios: adică necugetat. CALLICLES în ce mă priveşte. ci caut împreună cu voi. ca să vorbim cu o dreaptă judecată. SOCRATE A-l împiedica de la pofte înseamnă însă a-l înfrîna? CALLICLES Da. prin urmare. fie printr-o expunere neîntreruptă. Nu-i aşa? CALLICLES Da. dar atunci ce-i de făcut.. care nu-i mai vor folosi. pentru ca discuţia ce facem să aibă şi cap. în acest caz. dacă . SOCRATE Dar care altul va consimţi acum. Doar e un bine comun tuturor să scoatem la 506 a lumină adevărul.d tate chiar basmele. de unul singur". ori iaţi pe altul în locul meu. Callicles. Asemenea întrebări pune-le mai bine altuia. CALLICLES Nu văd ce vrei să spui. SOCRATE Nu este şi pentru suflet mai bine aşa? CALLICLES Fără îndoială. în aşa fel încît. SOCRATE Care-i atunci folosul. însetatului să bea. iar dacă unuia dintre voi i se pare că nu rostesc ce e adevărat. întreru-pem convorbirea? CALLICLES Fă cum vrei. SOCRATE Aşadar. suferîndului nu-i dau voie aproape niciodată să se îndestuleze cu orice ar pofti.orice altă 468 PLATON virtute şi să depărteze de la dînşii orice răutate. să nu umble aşa. asta? CALLICLES Recunosc. nedrept. află că nimic din ce spui nu mă interesează. fie chiar punîndu-ţi întrebări şi răspunzînd singur? SOCRATE N-aş vrea să se întîmple cu mine după vorba lui Epiharm: „ceea ce mai-nainte era spus de e doi oameni. şi celorlalte întrebări. fără cap. Răspunde. nelegiuit.. SOCRATE în privinţa sufletului. încuviinţezi asta. ori nu. medicii îngăduie omului sănătos să-şi mulţumească poftele cît mai mult: de pildă înfometatului să mănînce. că totdeauna ele trebuie spuse în întregime. orice ar fi. CALLICLES Ce pisălog eşti. la mijlocul ei? Ci noi. pe întrecute. n-am răspuns aşa decît spre a face plăcere lui Gorgias. Deşi o voi face. căci viaţa va fi şi ea. sînt. prin urmare. SOCRATE Nu cred de nici un folos omului dacă trăieşte cu un trup prăpădit. să dai unui corp în suferinţă şi-n rea dispoziţie mîncări multe şi cît mai plăcute? Sau băuturi şi alte lucruri. SOCRATE Se spune că nu se cade să laşi pe juma. acum fac eu. Voi face. neînfrînat. dimpotrivă. tot atît de prăpădită. CALLICLES Şi ce? N-ai putea s-o duci singur la capăt. o expunere cu privire la felul cum cred eu că stau lucrurile. neînfrî-narea. trebuie să nu-l lăsăm a face altceva. SOCRATE Fie. Teamă mi-e că nu-i chip să fie altfel. nu trebuie s-o lăsăm baltă. ce-i adevăr în lucrurile pe care le discutăm şi ce nu. nu-i acelaşi drum. decît lucrul prin care el însuşi ar deveni mai bun. c SOCRATE Atunci înfrînarea este pentru suflet mai bună decît. să mă contrazică şi să mă combată. Dar. ba. sînt de părere că toţi am avea datoria să căutăm. îi vor şi dăuna? Aşa stau lucrurile? 505 a CALLICLES Fie. trebuie să-l împiedicăm să-şi îndestuleze poftele. ori nu? CALLICLES încuviinţez.

— Păstrînd cuviinţa faţă de oameni. Pe cît văd. CALLICLES Atunci vorbeşte singur. cel încercat de contrariul lui este vicios. ci se iveşte după o anumită rîndu-ială. dacă însă nu ţineţi la aşa ceva. Socrate. în trup. — Şi acum: cel chibzuit este desigur în măsură să păstreze cuviinţa faţă de zei şi oameni. noi şi toate celelalte cîte mai sînt bune. — Dar ce-i plăcutul? Nu ceea ce. GORGIAS 471 — Prin urmare. care are această rînduială. nici să se ferească de înfruntarea celor ce nu se cuvin. Este sau nu? Este. — Vezi însă că e necesar să fie şi cutezător. iubite Callicles. Şi aceasta-i adevărat. Şi dacă mă dovedeşti. Această armonie nu-i ea cea care face ca fiecare dintre existenţe să fie bună? Mie cel puţin aşa mi se pare. Fac aşadar 470 PLATON această expunere numai dacă vi se pare că e necesar să sfîrşim discuţia. Astfel. învaţă-mă. Callicles. un rost şi un meşteşug. — Iar virtutea care fiinţează în toate: într-o unealtă. plăceri. atunci s-o lăsăm şi noi baltă şi să ne despărţim. bunule. în suflet şi în orice vietate. să ducem împreună vorba pînă la sfîrşit. prietene. Şi e necesar ca săvîrşitorul celor drepte şi sfinte să b fie drept şi sfînt.potrivnicul spune ceva cu miez. că trebuie să ne despărţim. săvîrşeşte evlavia. Callicles. Căci nici nar fi chibzuit. CALLICLES Ba urmează tu. pînă cei dădeam răspunsul lui Amfion la cele rostite de Zethos. el săvîrşeşte dreptatea. El ştie să-ndure cu tărie orice-i impune datoria să sufere. b GORGIAS Nu-s de părere. este neapărat necesar . cînd apare. cînd d apare. nu pot spune altceva decît acestea. nu este el măsurat? Cum de nu? — Iar sufletul care e măsurat nu-i şi chibzuit? Cu multă necesitate. Dar fiindcă tu nu vrei. Datoria celui chibzuit este: nici să urmărească. eu nu mă voi supăra pe tine cum faci tu cu mine. ori binele în vederea plăcutului? Plăcutul în vederea binelui. . şi să reiau dintru-n-ceput discuţia. pri-cinuieşte plăcerea? Şi ce-i binele? Nu ceea ce. Cel ce are în sine o rîn-duială care-i este proprie nu se înfăţişează ca superior celui ce n-o are? Neapărat că da. eu sint cel dintîi care s-o recunosc. SOCRATE Zic că. şi părerea celorlalţi este la fel cu a mea. cel puţin eu. — într-adevăr. Gorgias. n-o datorăm ivirii în noi a unei virtuţi? Neapărat că da. că sîntem buni. de n-ar respecta cuviinţa. ce întocmeşte şi împodobeşte fiecare lucru. păstrînd-o faţă de zei. Vreau să te aud pînă la urmă cum tratezi problema. eu însumi aş mai fi stat de vorbă bucuros cu acest Callicles. Callicles. de sînt în joc lucruri. înţeleptul. şi mergi pînă la capăt. — Şi ce-ar trebui să facem: plăcutul în vederea binelui. eu şi Callicles. E necesar să fie astfel. mîh-niri. 507 a — Dar un suflet chibzuit nu poate fi decît bun. dacă un suflet chibzuit este virtuos. oameni. SOCRATE Ascultă-mă dar. Să fie oare plăcerea şi binele una şi aceeaşi? Eu zic că nu. într-adevăr. Dacă tu poţi altfel. Foarte adevărat. se afirmă virtutea lui? Aş putea s-o spun. nu-i urmarea unei întîmplări. ci am să te înscriu printre cei c mai mari binefăcători ai mei. e — Există deci înnăscută în fiece lucru o armonie care se arată proprie fiecăruia. ascultă-mă încalţe şi întreru-pe-mă oricînd îţi par că nu vorbesc cum se cuvine. Doar noi aşa ne-am înţeles. — Şi sufletul. care sînt date fiecăruia din ele. nu urmăreşte şi nu se fereşte de ceea ce nu se cuvine. ci să-ţi continui cuvântarea. ne face buni? Nici vorbă. acesta din urmă e lipsit de cumpăt. e neînfrî-nat. — La fel e şi cu sufletul. SOCRATE Dar. printr-o anumită rînduială.

de vreme ce nu-i în stare să trăiască în sînul obştii. Iar ceea ce credeai tu că Polos mi-a încuviinţat dintr-un sentiment de sfială rău înţeleasă. orice face este bine şi frumos. cineva trebuie să înceapă prin a fi drept şi destoinic în ştiinţa drep. Aşadar a săvîrşi nedreptatea nu numai că este mai rău decît a o îndura. chibzuinţă şi dreptatea. în cazul că doreşte să fie fericit. să fie şi cu desăvîrşire bun. nu era decît adevărul. Părerea mea. pe cînd păcătosul ce făptuieşte răul este nefericit. atunci trebuie să primească sancţiunea justiţiei şi să fie pedepsit. evlavios. Acestea nu sînt altele. sau — dacă este adevărată părerea mea — atunci e nevoie să cercetăm şi urmările. Callicles. surghiuniţi din stat şi chiar osîndiţi la moarte. din această pricină. de îndată ce săvârşeşte o nedreptate. şi cele personale şi cele publice. în tot ce face. atunci cînd mă întrebai de vorbesc serios ori nu. şi că. mai cu seamă. un prieten sau o rudă. Şi cine nu trăieşte în obşte. într-adevăr. fie el însuşi. Tu-ţi închipui că grija noastră trebuie să fie: cum să dobîndim în viaţă mai mult şi scoţi geometria din preocupările tale. Aşa stînd lucrurile. cît trăim. nici cumpătarea nu hărăzesc fericiţilor fericirea. nici dezlănţuire ne-stăpînită. iar eu susţineam cu tot dinadinsul că omul trebuie să-şi ridice învinuiri şi sie. iată ceea ce leagă împreună cerul. e neînfrînatul pe care tu-l lăudai. Iată părerile pe care eu le susţin drept adevăruri. Dar fie! Sau această judecată a mea trebuie să-mi b fie respinsă. dreapta măsură. să-şi pregătească o purtare de aşa fel. Acesta din urmă e tocmai potrivnicul cumpătatului. nu-mi pari a da cuvenita băgare de seamă acestor lucruri. nici semenului său. că apropierea dintre oameni. cine făptuieşte aşa este fericit şi bine inspirat. către înfăptuirea dreptăţii şi înţelepciunii. dar lucrul e cu atît mai rău cu cît este mai urît. şi prietenului său. pe zei şi pe oameni. în viaţa privată ori publică. dacă s-ar întîmpla să trecem prin cele mai mari primejdii. omul să nu lase frîu liber patimilor şi să n-apuce a le da satisfacere — căci e nemărginit răul — trăind o viaţă de tîl-har. ei şi spun că e bine rînduit întregul acestei firi. fiind cum l-am arătat: drept. Dacă s-ar întîmpla totuşi să aibă nevoie de aşa ceva. Pentru a deveni orator bun. despuiaţi a de avere. trebuie să fugă de neînfrînare — fiecare cît îl ţin picioarele — şi trebuie. curajos. nu poate fi drag unul ca acesta. cum sînt cei pătaţi de vreo nelegiuire şi care (ca să mă folosesc şi eu de vorba ta însufleţită) pot să fie pălmuiţi. să cercetăm pentru ce mă ţii tu de rău şi dacă este drept să spui că eu nu-s în stare să mă apăr şi să mă descurc singur: pe mine. o. decît tocmai cele susţinute de mine mai-nainte. trebuie să se folosească şi de retorică. fie altul din apropiaţii săi. iar nu haos. Callicles. Fiind astfel. nici zeilor. spre a deveni fericit. prietene. cum nici răutatea nu le-aduce păcătoşilor nefericirea. pasămite cine doreşte să fie fericit d trebuie să urmărească înţelepciunea şi să se exercite în ea. 508 a cum poate să lege prietenii? Spun filozofii. în acest scop. cu toate că eşti un GORGIAS 473 cunoscător al lor. Mă arăţi aruncat la bu-nul-plac al oricui mi-ar ieşi în cale. Acesta-mi pare să fie scopul către care trebuie să ne ţinem privirile încordate.T 472 PLATON c ca omul chibzuit. dovedindu-mi-se că eu am greşit şi ară-tîndu-mi-se că nici dreptatea.c taţii — adică tocmai ceea ce Polos spunea că îmi recunoscuse Gorgias din sfială. îţi scapă din vedere că numai proporţia geometriei este atotputernică între zei şi oameni. Iar tu înfăţişezi o astfel de stare drept cea mai ruşinoasă din cîte există. . şi copilului. întracolo fiee care să-şi îndrepte mijloacele sale. Dacă şi sînt aşa. prietenia. încît niciodată să n-aibă nevoie de pedeapsă. în ce te priveşte. pămîntul.

într-un cuvînt. ştiu totuşi că nici unul dintre convorb bitorii pe care i-am întîlnit — ca în cazul de faţă — nu s-a putut feri de ridicol. este mai urit şi mai rău pentru acela care mă loveşte pe nedrept. cînd face nedreptatea. chiar dacă mi s-ar tăia capul sau o e altă parte a corpului. Dimpotrivă. voinţa? Să spun altfel. CALLICLES Nici vorbă. e cu neputinţă să găsesc un fel de a vorbi mai drept. să pună în joc o anumită putere şi o artă fără de care. eu şi Polos. 509 a De nu izbuteşti a rupe aceste legături. este mai rău şi mai urît pentru făptaşul nedreptăţii decît pentru mine. fie unul mai tare ca tine. o face fără voie. în al treilea rînd împotriva răului de-al treiGORGIAS 475 lea. lucrul măsurîndu-se după mărimea răului. pe cît pot să-mi dau seama. sau aşa cum zic eu? CALLICLES Nu-i altcum. CALLICLES Presupun că-i aşa. după frumuseţea puterii cu care ne apărăm şi după ruşinea slăbiciunii noastre în această privinţă. pentru a nu suferi nedreptatea este de ajuns să n-o vrei. Socrate. care mă aduce în stare de robie. a recunoaşte că nimeni nu săvârşeşte nedreptatea cu voinţă şi că oricine. tăgăduiesc aceasta. cînd a vorbit altfel decît mine. în al doilea c rînd. fie tu. rămîn mereu la aceeaşi părere. acestea se înlănţuie şi se menţin — ca să întrebuinţez o comparaţie mai tare — prin raţionamente de fier şi de diamant. Tăgăduiesc. dacă nu o învaţă şi exercită. în tot cazul. sau este nevoie să-ţi aduni toate puterile pentru a o înlătura? CALLICLES învederat că trebuie să intervină şi puterea. Callicles. Aşa cum le-am rostit şi într-o expunere anterioară. pe mine sau cele ale mele. nedreptăţitul. prin urmare.pe care de alt474 PLATON fel am arătat-o adesea. SOCRATE Dar care este arta de-a te pregăti să nu suferi nici o nedreptate sau. mai mic cel de a fi nedreptăţit. că cel mai ruşinos dintre lucruri este să fii cu nedreptate pălmuit pe obraz. SOCRATE Pasămite. atunci care-i ajutorarea pe care ar fi în adevăr ridicol să nu ţi-o poţi aduce ţie însuţi? Nu cumva-i tocmai aceea care depărtează de la noi neajunsul cel mai mare? Dar se impune să admitem neapărat că situaţia cea mai ruşinoasă este să nu te poţi ajuta nici pe tine singur. nu văd de ce n-aş spune-o şi acum. că am fost constrînşi mai-nainte. după tine. şi aşa mai departe. Cît mă priveşte. că nedreptatea este pentru făptaşul ei cel mai mare dintre rele şi că — de e cu putinţă să fie un rău mai mare decît acesta — este ca făptaşul să nu-şi ispăşească greşeala. nici pe cei apropiaţi ţie. trebuie să punem în joc o anumită putere şi chiar o artă spre a nu săvîrşi nedreptatea. vine să nu te poţi ajuta faţă de-al doilea rău. ca ruşine. care mă nedreptăţeşte. care-mi sparge casa sau. de a suferi pe cea mai mică posibil? Nu cumva eşti de părerea mea? Eu gîndesc că-i următoarea: . pe mine sau ce este al meu. De este adevărat cum zic eu. Oare altcum ţi se înfăţişează lucrul acesta. numai să te văd o dată ajuns la capătul expunerii. pentru acela care mă fură. Callicles. Dar ce poate pune în joc omul spre a se ajutora şi apăra de acestea două: să-vîrşirea şi îndurarea nedreptăţii? Ce armă să ia: puterea. Presupun deci că lucrurile stau aşa. răspunde cel puţin atît. dacă e drept sau nu. ni se înfăţişează aceste două rele: de a nedreptăţi sau de a îndura nedreptatea. noi zicem că-i mai rău cel de a nedreptăţi. pentru asta. SOCRATE Şi ce zici despre săvîrşirea nedreptăţii? Poate spune cineva că-i de ajuns voinţa de a n-o să-vîrşi. nici pe prieteni. SOCRATE Dacă. pentru a n-o săvîrşi? Sau trebuie. Fie cum zici. deşi nu-mi dau lămurit seama cum sînt acestea. va săvîrşi nedreptatea? Callicles.

de vreme ce b nu-s surd. bunule Callicles. dacă în statul unde domneşte ca tiran un om de rînd şi lipsit de învăţătură s-ar găsi un ins cu mult mai bun ca dînsul. Ori nu? CALLICLES E limpede. Cred că cel mai bun prieten al cuiva este acela care-i seamănă cel mai mult. CALLICLES Şi astea-s adevărate. şi chiar adineauri v-am auzit. făcînd orice vrea. potrivindu-se să dojenească şi să laude aceleaşi lucruri ca acela. însă o va face ca om rău faţă de unul bun şi drept. SOCRATE Ei bine. şi. desigur. sau atunci să fii prieten cu cei ce cîrmuiesc. nu cumva tiranului i-ar fi frică de acela şi nu-i va putea fi niciodată un c prieten pe care să-l iubească din tot sufletul? CALLICLES Este adevărat. SOCRATE Bagă de seamă acum şi mai departe: poate găseşti că vorbesc tot aşa de bine. unul ca acesta va avea o mare putere în statul său. Lui nu-i va face nimeni bucuros o nedreptate. el va ajunge să nu îndure nici o nedreptate. SOCRATE în acest chip. încît va săvîrşi cele mai multe rele. Socrate. Socrate. SOCRATE Şi dacă vreunul dintre tinerii acestui stat s-ar gîndi aşa: „în ce chip să ajung la o putere atît de mare încît nimeni să nu-mi facă nici o nedreptate?" ar trebui. CALLICLES Vezi. din pricina imitării despotului său şi a puterii de care dispune. pe tine şi pe Polos. nu-ţi dai seama că imitatorul unui tiran va putea desfiinţa pe cel care nu-l imită. să se pregătească. ca unul ce sa făcut asemenea nedreptului său stăpîn. pe lîngă care de altfel va păstra mare înriurire? întrucît mă priveşte. că va ucide pe oricine va vrea. . Iată. nici nu se va gîndi. sau chiar tirania asupra lui. ce bucuros te laud cînd b spui ceva frumos! De data asta găsesc că ai vorbit foarte bine. cum învîrteşti de fiece dată argumentele în sus şi în jos. Nu-i aşa? GORGIAS 477 CALLICLES Da. SOCRATE Şi dacă ar exista unul cu mult mai păcătos decît dînsul. cu alte cuvinte. a deveni pe cît cu putinţă mai asemenea aceluia. puterea se va întoarce 511 a împotrivă-i şi va fi pentru el cel mai mare rău. din parte-mi. e CALLICLES Fără îndoială. CALLICLES Nu ştiu. după părerea mea. Eu socotesc că pregătirea sa va fi de aşa natură. o spun şi bătrînii şi înţelepţii. SOCRATE Izbuti-va oare şi să nu facă nedreptăţi? Sau va fi departe de aşa ceva. ar d consimţi să fie stăpînit şi să i se supuie. cred tocmai contrariul. spunînd-o de cîteva ori. şi să-i răpească averea? SOCRATE Ba o ştiu. căci tiranul l-ar dispreţui şi nu s-ar strădui să-i cîştige prietenia. SOCRATE Nu-i rămîne tiranului drept prieten de preţ decît unul care. El va fi cu sufletul întinat de păcate. să urmeze aceeaşi cale. făcîndu-le. să devină — cum zici tu — un om puternic în statul său. avînd furia lui. măcar.sau ar trebui să 510a 476 PLATON deţii stăpînirea statului. nici acesta nu i-ar putea fi prieten. Nu găseşti? CALLICLES Ba da. Nu-i aşa? CALLICLES Da. Acum află. Să se deprîndă deci încă de tînăr a se bucura şi mîhni de aceleaşi lucruri ca despotul său. la fel cu mai toţi ceilalţi din ţara noastră. de va vrea. Ce. SOCRATE în cazul acesta. să le ispăşească.

CALLICLES Bine, dar atunci tocmai această împrejurare nu-i mai vrednică de revolta noastră decît orice altceva? SOCRATE Nu, cel puţin omul cu judecată nu se revoltă; aşa cum o arată raţiunea. Nu cumva crezi că pregătirea noastră trebuie să se îndrepte numai în sensul de a trăi o cît mai îndelungată viaţă? Nu cumva întreaga noastră grijă trebuie să se concentreze spre găsirea mijloacelor de-a scăpa totdeauna de pri478
PLATON

c mejdii, ca de pildă retorica, de care mă îndemni să mă ocup mai de aproape pentru a scăpa teafăr din tribunale? CALLICLES Pe Zeus, cred că nu-i rău îndemnul meu. SOCRATE Spune-mi, preabunule, îţi pare de mare însemnătate ştiinţa înotului? CALLICLES Pe Zeus, mie unuia nu-mi pare. SOCRATE Şi totuşi, ea scapă pe oameni de la moarte sigură, cînd se întîmplă să cadă într-o astfel de nenorocire încît să aibă nevoie de ea. De-ţi pare însă de mică valoare, să trec la una mai însemnată. Să vorbesc de navigaţie. Vei recunoaşte că arta navigării mîntuie pe oameni de cele mai însemnate primejdii; şi nu numai sufletele, dar şi trupurile, şi averile, la d fel cu retorica. Şi cu toate acestea, ce modest, ce la locul ei ni se înfăţişează! Nu se trufeşte, nu-şi ia aere, ca şi cum ar face cine ştie ce ispravă. Dimpotrivă, căpitanul unui vas, după ce-şi dă osteneala să ducă la bun sfîrşit lucruri tot aşa de însemnate ca şi cele ce se tratează la tribunale, cînd mîntuie călătoria şi te aduce teafăr din Egina, nu cred că cere o răsplată mai mare de doi oboli. Dacă transportă pe cineva tocmai din Egipt ori din Pont, cel mai mare cîştig ce poate să-i iasă pentru o binefacere aşa de însemnată — aducînd teferi, cum ziceam înainte, şi debarcînd e în port şi pe tată, şi pe copii, şi avutul, şi femeia lui — este suma de două drahme. Cît priveşte pe mînu-itorul acestei arte, cel care a dus toate la un capăt, pe dînsul, o dată ce coboară de pe vas, îl poţi vedea plimbîndu-se pe malul mării, în preajma corăbiei, cu o înfăţişare modestă. Cred că el este în stare să judece atîta lucru, că nu se poate şti căruia dintre călătorii săi i-a făcut un serviciu nelăsîndu-l să se înece şi căruia o pagubă, 512 a el care-şi dă seama că nu i-a dat jos din corabie mai buni, la suflet sau la trup, decît erau cînd îi îmbarGORGIAS

479

case. Ştie doar că, dacă unul e stăpînit de boli trupeşti grele, fără vindecare, şi dacă nu s-a înecat, e o nefericire că n-a murit pe drum. Şi căpitanul se gîn-deşte că un astfel de om n-a putut fi întru nimic ajutorat de dînsul. Cu atît mai vîrtos va fi cînd are cineva boli multe şi fără lecuire în acea parte a fiinţei noastre care e mai de preţ decît trupul — am numit sufletul — şi cînd omul astfel bolnav va trebui totuşi să continue a trăi, chiar dinsul ajutorîndu-l în această direcţie şi scăpîndu-l, fie din valurile mării, fie din tribunal, fie de orice altă primejdie, deşi ştie bine că b celui rău nu-i e de nici un cîştig să trăiască: traiul lui rămîne cu necesitate un lanţ de păcate. Aşa se face că nu-i în obiceiul unui căpitan de vas să se fălească, deşi ne mîntuie de pieire. Dar, minunate prieten, nu se mîndreşte nici constructorul maşinilor de război, care în privinţa serviciilor ce ne aduce nu se lasă mai prejos decît căpitanul de corabie sau decît un general, sau decît oricare altul, el care scapă cîteodată oraşe întregi de la pieire. Şi ce? Nu stă el alături de un avocat? Mai mult decît atît, Cal-licles. Dacă acest constructor ar vrea şi el, după pilda voastră, să-şi laude meseria, ar putea să vă acopere cu o ploaie de argumente, să vă spună şi să vă c îndemne a vă face constructori de maşini de război, ca dînsul, dovedindu-vă că toate

celelalte meserii nu sînt nimic pe lîngă a sa. Şi ar avea destule fapte de invocat. Cu toate acestea, tu nu încetezi a-l dispre-ţui, pe el şi tehnica lui; îi priveşti de sus meseria şi n-ai încuviinţa, de pildă, să-ţi dai fata după băiatul lui, nici s-o iei pe a lui pentru copilul tău. Totuşi, dacă ne-am uita mai bine la faptele din ca-re-ţi faci merite, dă-mi voie să te întreb: cu ce drept dispreţuieşti tu pe constructorul de maşini şi pe cei d de care ţi-am vorbit adineauri? Ştiu ce-ai să spui: că le eşti superior şi că te tragi din oameni superiori. Dar dacă superioritatea nu constă în ceea ce arăt eu,

T
480
PLATON

dacă doar ăsta-i în adevăr meritul cel mare: de a te mîntui pe tine însuţi şi ale tale, aşa cum sînteţi, atunci eşti ridicol cînd dispreţuieşti pe meseriaş, pe medic şi celelalte meşteşuguri, care se săvîrşesc tocmai în vederea mîntuirii. Dar, o, fericitule, eşti măcar sigur că toată nobleţea şi binele constau în a mîntui şi în a fi mîntuit? Nu e cred că trebuie îngăduit omului, care e cu adevărat un om, să nu-l preocupe alt gînd decît acela de a trăi o viaţă cît mai îndelungată şi s-o iubească atît de mult; ci să se încreadă în această privinţă Zeului, şi să mai creadă şi pe acele femei care spun că nimeni nu scapă de soarta ce-i este scrisă, iar apoi să cerceteze în ce chip poate trăi cineva cel mai bine răstimpul care-i este dat să trăiască. Să se potrivească el oare stăpînirii politice sub regimul căreia trăieşte şi după care tu ar trebui, de pildă, să devii cît mai asemenea 513 a demosului atenian, de vrei să i te faci plăcut şi să capeţi o mare putere în stat? Ce folos izvorăşte de aici pentru tine şi pentru mine, minunatule, iată ce trebuie să vezi, ca nu cumva să păţim şi noi ca acele femei din Tessalia, despre care se spune că dau luna jos prin farmece. Goana după o asemenea putere în stat ne poate primejdui şi nouă tot ce avem mai scump în viaţă. Te-nşeli amar, Callicles, sînt încredinţat de asta, dacă-ţi închipui că există cineva în stare să te poată învăţa un meşteşug prin care să cîştigi în stat o deb osebită putere, fără să te adaptezi în totul — în cele bune sau cele rele — constituţiei sale politice. Căci nu e numai vorba să devii un imitator, ci să te asemeni cu ceilalţi chiar prin firea ta, de vrei să-ţi făureşti o prietenie sinceră cu demosul atenienilor şi, zău, chiar cu Demos al lui Pyrilamp. Cel ce te va face c asemenea lor, acela te va face şi om politic, după cum ţi-e dorinţa, şi în acelaşi timp orator. în adevăr, fiecare se bucură cînd i se vorbeşte potrivit cu gînGORGIAS

481

dul propriu şi se supără, iubite amice, de orice vorbire străină felului lor. Aducem vreo întîmpinare acestor susţineri, Callicles? CALLICLES Nu ştiu cum se face, Socrate, dar mi se pare că vorbeşti bine. Eu simt totuşi ca mulţimea: nu mă pot convinge. SOCRATE împotriva mea lucrează dragostea pentru demos, care zace în sufletul tău. Dar, dacă vom adinei mai des aceste chestiuni, vei fi convins. Acum adu-ţi aminte ce-am spus: două sînt căile de pregă- a tire, în ce priveşte trupul şi sufletul. Una vrea să mulţumească dorinţele, cealaltă să facă binele. Aceasta din urmă nu numai că nu face pe plac dorinţelor, dar li se şi împotriveşte. Nu-s astea cele precizate de noi înainte? CALLICLES Tocmai. SOCRATE Şi am spus despre una că n-are altă ţintă decît o linguşire lipsită de orice demnitate. Nu? CALLICLES Fie — de vrei cu tot dinadinsul aşa. e

SOCRATE Cealaltă, dimpotrivă, nu urmăreşte decît să ducă la desăvârşire ceea ce o preocupă, fie că-i vorba de trup, fie că-i de suflet. CALLICLES Se-nţelege. SOCRATE în grija ce se cuvine să purtăm statului şi cetăţenilor, n-ar trebui să ne îngrijim a face pe concetăţenii noştri oameni cît mai buni? Am aflat-o încă de mai înainte: fără asta, orice altă binefacere pe care le-am aduce-o ar fi zadarnică, o dată ce lipseşte de la temelie gîndul cel bun şi cinstit celor sortiţi fie să facă mari averi, fie să ajungă la conducere, fie 514 a la cine ştie ce altă putere. Să spunem că lucrurile sînt aşa? CALLICLES Fără-ndoială, dacă ţi-e mai plăcut aşa. SOCRATE Callicles, dacă am pune la cale o mare înfăptuire cu caracter public în materie de construcţii, nişte ziduri de cetate, de pildă, sau temple, sau arsenale, toate de mari proporţii, nar trebui să în-

T
482
PLATON

cepem prin a ne cerceta întîi pe noi înşine dacă b ne pricepem sau nu în arta construcţiei şi să vedem de la cine am învăţat-o? Ar trebui ori nu? CALLICLES Sigur că ar trebui. SOCRATE Trebuie să ne întrebăm, în al doilea rînd, dacă am mai construit vreodată o clădire, fie pentru vreun prieten, fie pentru noi înşine, şi să vedem dacă această construcţie e frumoasă ori urîtă. Să presupunem că, din cercetarea noastră, reiese că dascălii pe care i-am avut au fost capabili şi renumiţi, că noi am mai înălţat multe clădiri reuşite, c mai întîi împreună cu aceia, pe urmă părăsindu-i şi lucrînd singuri. Că, în sfîrşit, am construit şi lucrări cu caracter public. Presupune însă că nu putem arăta cine a fost maestrul nostru, nici ce construcţie am mai făcut — bineînţeles, lăsînd la o parte pe cele lipsite de orice valoare. N-ar fi o curată nebunie să ne gîndim la lucrări publice şi să ne îndemnăm unii pe d alţii în această direcţie? Vorbesc drept ori nu? CALLICLES Desigur. SOCRATE La fel şi cu toate celelalte. Dacă, de pildă, ne-am apuca să aducem şi noi foloase publice ca medici şi ne-am îndemna la aceasta unul pe altul, ca unii ce am fi destul de pregătiţi în această direcţie, nu ne-am supune unii pe alţii unui examen, eu cercetîndu-te pe tine, tu pe mine? „în numele zeilor! mi-ai putea spune atunci, să vedem, întîi, cum stă Socrate însuşi în privinţa sănătăţii corpului; să ne dăm seama, apoi, dacă vreun om — liber sau sclav — a fost vindecat de cine ştie ce boală, prin îngrijirile lui Socrate." La fel te-aş cerceta şi eu pe tine. e Şi dac-am afla că n-am ratat sănătatea nici unuia: străin, concetăţean, bărbat ori femeie, atunci, pe Zeus, Callicles, nu-i într-adevăr un lucru ridicol s-ajungă oameni ca noi la un grad de rătăcire aşa de mare în-cît să se apuce de-o slujbă publică, ba să-i îndemne şi pe alţii să facă la fel, înainte de-a fi săvîrşit pe cale
GORGIAS

483

privată unele isprăvi, înainte de a-şi fi făcut ucenicia, de-a fi dobîndit un număr de succese, înainte de a fi exercitat îndeajuns meseria? Nu ţi se pare lucru nebunesc să procedeze cineva astfel? CALLICLES Ba da. SOCRATE Dar acum, tu, cel mai bun dintre oa- 515 a meni! Fiindcă intri în viaţa publică, ba mă sfătuieşti la asta şi pe mine şi mă ţii de rău că nu fac la fel, nu e cazul să ne supunem unul pe altul cercetării în următorul mod? „Haide să vedem: fost-a Callicles în stare să facă mai bun pe careva dintre cetăţeni? Există cineva, care să fi fost înainte: pervers, nedrept, neînfrînat, nechibzuit, iar prin Callicles s-a făcut cumsecade şi bun? Citează-mi un străin sau

concetăţean, sclav sau liber." Rogu-te, spune-mi Callicles; dacă cineva te-ar lua la o astfel de cercetare, ce vei răspunde? Despre cine vei afirma că s-a făcut mai bun datorită convieţuirii cu tine? Ce? Pregeţi să-mi răspunzi dacă b există în adevăr o astfel de ispravă de-a ta, încă din timpul cînd trăiai ca simplu particular şi nu te apucaseşi de politică? CALLICLES Eşti iubitor de gîlceavă, Socrate. SOCRATE Dar nu din iubire de gîlceavă te întreb, ci dintr-o dorinţă curată de a şti în ce fel înţelegi că trebuie să faci politică în statul nostru. Dacă ai ajunge în capul trebilor statului, grija ta n-ar fi să faci din c noi cei mai buni cetăţeni? N-am convenit de atîtea ori că asta-i datoria bărbatului politic? Răspunde. Ne-am înţeles ori ba? Iată, să răspund eu şi pentru tine. Dacă asta-i datoria unui om de treabă şi prinosul ce trebuie să aducă propriului său stat, aminteşte-ţi acum de bărbaţii pe care mi i-ai citat puţin înainte: Pericle, Cimon, Miltiade şi Temistocle şi spune-mi: mai crezi că au fost nişte cetăţeni de ispravă? CALLICLES Eu, da. d

T
484
PLATON

SOCRATE Dacă într-adevăr ar fi fost, nu-i limpede că fiecare ar fi trebuit să facă pe cetăţeni mai buni decît erau înainte? Trebuia ori nu să-i facă? CALLICLES Da. SOCRATE Aşadar, cînd Pericle îşi începea cuvîntă-rile sale către demosul atenian, erau concetăţenii noştri mai răi decît în vremea ultimelor sale discursuri? CALLICLES Poate. SOCRATE Nu „poate", preabunule, ci „neapărat" i-a făcut mai buni, dacă într-adevăr acest cetăţean a fost un om superior. Doar aşa ne-am înţeles. CALLICLES Şi ce urmează de-aici? e SOCRATE Nimic. Mai spune-mi şi următorul lucru în această privinţă. Se zice de atenieni că s-au făcut mai buni datorită lui Pericle ori, dimpotrivă, că au fost stricaţi de el? întrucît mă priveşte, aud că Pericle i-a făcut pe atenieni leneşi, fricoşi, flecari şi iubitori de argint; că el a dat cel dintîi lefuri pentru slujbele publice. CALLICLES Astea le-ai auzit de la amicii spartanilor, de la cei cu urechi delicate. SOCRATE Dar iată altele, pe care nu le spun din auzite, ci le cunoaştem bine şi eu şi tu. Ştii că Pericle şi-a cîştigat un frumos renume la început, pe cînd atenienii erau mai răi. Totuşi, ei nu i-au dat lui Pericle nici o pedeapsă ruşinoasă. Dar pe la sfîrşitul vieţii, cînd aceia deveniseră mai buni şi mai virtuoşi datorită lui, ei l-au osîndit pentru furt şi puţin a lip-5i6a sit să nu capete chiar pedeapsa cu moartea, bineînţeles socotindu-l un om rău. CALLICLES Dar ce? Pentru asta-i Pericle om rău? SOCRATE Dar presupune că un astfel de bărbat ar fi fost numai îngrijitor de măgari, de cai sau boi. N-ar părea el un rău îngrijitor dacă, primind animale care nu azvîrl cu copita, nu împung şi nu muşcă, le-ar face să capete toate năravurile acestea şi le-ar sălbătici? Nu crezi că-i un îngrijitor rău, de orice fel,
GORGIAS

485

cel care a primit nişte vieţuitoare blînde şi le predă mai sălbatice decît le primise? Nu crezi aşa? CALLICLES Foarte rău — ca să-ţi fac plăcere. SOCRATE Mai fă-mi plăcerea şi spune-mi: este omul sau nu una dintre vieţuitoare? CALLICLES Cum de nu? SOCRATE Şi grija lui Pericle nu se îndrepta către oameni? CALLICLES Da.

SOCRATE în acest caz, nu sîntem înţeleşi că ar fi trebuit să-i facă pe atenieni din nedrepţi mai drepţi, dacă a fost în adevăr priceput în cele politice? CALLICLES Desigur. SOCRATE Dar cei drepţi sînt blînzi, cum zice Ho-mer. Tu ce zici? Nu-i aşa? CALLICLES Da. SOCRATE Totuşi i-a făcut mai sălbatici decît îi primise; şi asta chiar faţă de el, lucru la care se aştepta cel mai puţin. CALLICLES Vrei să fiu de aceeaşi părere? SOCRATE Dacă-ţi pare că spun adevărul. CALLICLES Bine. Fie şi acestea aşa cum zici. SOCRATE Şi dacă i-a făcut în adevăr mai sălbatici, atunci i-a făcut mai nedrepţi şi mai răi. CALLICLES Fie. SOCRATE încheiem dar această judecată spunînd că Pericle n-a fost un om bun în politică. CALLICLES Tu zici că nu, Socrate. SOCRATE Pe Zeus, din cele recunoscute împreună, la fel zici şi tu. Dar spune-mi şi de Cimon. Nu l-au alungat prin ostracizare tocmai aceia pe care el îi ocrotea mai mult? Şi asta, pentru a nu-i mai auzi glasul vreme de zece ani? N-au făcut acelaşi lucru şi cu Temistocle, pe care l-au mai osîndit şi la surghiun? Dar pe Miltiade, eroul de la Maraton, nu l-au condamnat prin vot să fie aruncat în prăpastie? De nu era pritanul, n-ar fi fost el zvîrlit acolo? Toţi aceştia,
486

T
PLATON

e dacă ar fi fost — cum zici — conducători capabili, nu păţeau aşa ceva niciodată. Nu văd de ce vizitiii buni nu s-ar răsturna cu trăsura mai degrabă la început decît mai tîrziu, cînd şi caii li s-au mai îmblînzit, cînd şi dînşii au devenit mai destoinici. Cum vezi, lucrul nu se întîmplă nici la minatul cailor, nici în alte împrejurări. Nu crezi? CALLICLES Da, nu se întîmplă aşa. SOCRATE Era deci curatul adevăr ce-am spus îna-5i7a inte: că nu ştim să fi fost în statul nostru vreun bun om politic. La rîndul tău, ai mărturisit că în vremea noastră nu sînt, însă că altădată au existat. Şi ai pomenit îndeosebi pe cîţiva — cei de care am vorbit. Dar iată că nici aceia nu-s mai presus decît cei din vremea noastră. Desigur, dac-au fost oratori de meserie, nau întrebuinţat nici adevărata oratorie (căci nu mai cădeau de la putere), nici pe aceea linguşitoare. CALLICLES Totuşi, Socrate, nici vorbă nu poate fi b ca vreunul dintre cei de acum să poată sta alături de oricare dintre aceia, în privinţa isprăvilor. SOCRATE Nici eu, minunatul meu prieten, nu le aflu vină ca slujitori ai statului. Mai mult, îi găsesc chiar mai buni decît cei de azi; mi se pare c-au arătat mai multă pricepere să pună la îndemîna cetăţii ce-şi dorea. în ce priveşte însă schimbarea înclinărilor manifestate de cetăţeni sau tăria de a-i abate, fie prin convingere, fie prin forţă, din calea lor, pre-făcîndu-i în oameni mai de treabă, nu văd — ca să zic vorba — nici o deosebire între ei şi cei de acum. c Şi doar asta-i marea sarcină a unui bun cetăţean. Că au fost mai capabili decît aceştia să facă o flotă, să înalţe ziduri, arsenale, precum şi multe altele de acest fel, sînt gata s-o mărturisesc, împreună cu tine. Bag seamă însă că şi eu şi tu cădem în ridicol, cu ce spunem. De cînd discutăm, nu încetăm de a ne
GORGIAS

487

învîrti în jurul aceluiaşi punct, fără să ne înţelegem unul cu altul. Mie-mi pare că în mai multe rînduri tu ai recu- a noscut şi înţeles că, în ce priveşte trupul şi

Cimon şi Pericle. vor fi de faţă în momentul acela. pentru adevăraţii vinovaţi de relele de care suferă acum. Dar cînd va veni ceasul încercării. pe cînd pentru ceilalţi. Callicles. cînd ne e frig veşminte. el însuşi se simte e legat să poarte grija corpului. au 519 a umplut oraşul de porturi. dacă ţi-aş răspunde în modul următor: „Omule. din întîmplare. l-au încărcat de biruri şi de atîtea altele de acest fel. negustor sau meseriaş. fără să se preocupe de înţelepciune şi dreptate. moment care soseşte. tu-mi înfăţişezi cîţiva oameni de aşa fel. prin toate căile cu putinţă. căci proslăveşti pe cei ce ospătează pe ate-nieni. adică tocmai vinovaţii de relele noastre. pe cînd 5i8a celelalte meşteşuguri n-o ştiu. în materie de corp. de cel care nu ştie că. Căci numai ele au dreptul să poruncească tuturor celorlalte şi să se folosească de serviciile lor. cizmar sau tăbăcar. vor fi slăviţi oameni ca Temistocle. vorbindu-mi despre dînşii ca nişte minunaţi îngrijitori ai corpurilor. Primul fel e o treabă de rînd. Dimpotrivă. nici nu e de mirare să fie socotit ca atare. nu te pricepi deloc la gimnastică. ale cărui părţi sînt gimnastica şi medicina. Cînd tentreb de nume. tocmai aşa ni se înfăţişează şi purtarea ta. mai există unul. cel ce a scris despre bucătăria siciliana. ori pe Mithaicos. ca să mă pricepi mai uşor. Te-ai supăra. care-şi propune să agonisească. La fel se petrec lucrurile cu sufletul. înţeleg ca un om să fie în stare a procura cele necesare pentru trebuinţele de acest fel. Dar iată că. ca ştiind ce-i folositor de băut şi mîncat şi ce-i păgubitor sănătăţii. ori pe negustorul de vin Sârambos. povăţuindu-i de bine. punîndu-le la dispoziţie tot ce poftesc. întrucît primul face c plini minunate. Afundaţi cum sînt în neştiinţă. învinuirile lor cad însă asupra celor ce se întîmplă să fie de faţă şi să le dea sfaturi în momentul cînd le vine suferinţa. cînd ne e foame merînde. ţesător. ei n-au decît laude!" e Iată. îmi vorbeşti de slugi şi de inşi al căror rost se mărgineşte să procure altora satisfacerea poftelor. Nu-i de mirare că. aşternuturi. nu învinuiesc pe cei care îi îmbuibă. desigur. mult după cel cînd au înfrint regulile igienei. cum ar b fi dacă. ne stau la îndemîna două feluri de a le purta de grijă. celălalt vin. Marii noştri oameni de stat mai vechi. poate. într-a-dins vorbesc cu aceleaşi pilde. sau . avînd această meserie. pentru trupurile noastre. adesea. cînd ne e sete băuturi. Aşa se întîmplă că tocmai pe cei care veniseră. Am credinţa că-mi pricepi gindul. în calitate de cîrciumar. întocmai ca unul care ar înţelege foarte bine ce zic. Poate că se vor înverşuna şi împotriva ta. pe cînd gimnastica şi medicina joacă pe drept cuvînt rol de stăpîn. Nu-şi dă seama însă dacă o astfel de creştere e altceva decît o umflătură nesănătoasă. în sarcina acestora cade cu adevărat întreţinerea corpului. în afară de aceste meşteşuguri. al doilea bucate. Astfel de slugi nu fac decît să îmbuibe cu hrană şi să îngraşe trupurile oamenilor. Lumea zice că ei au mărit Atena. deoarece mă aprobi uneori. vor arunca GORGIAS 489 vina pe cei care. politiceşte. bucătar. tot oameni care nu înţeleg nimic din ceea ce-i bun şi ales pentru semenii lor. mă întîmpini cu vorba că statul nostru a dat naştere la oameni politici buni şi capabili. dar s-aleg cu pierderea sănătăţii lor de pînă atunci. îmbuibîn-du-se cu hrană. îndată după aceea. tu mi-ai răspunde şi ai cita în chip serios pe Thearion bucătarul. d Aceştia îi laudă. ca de pildă brutar.sufletul. arsenale şi ziduri. Iată de ce. de nu vei lua seama bine. încălţăminte şi orice îşi poate dori un trup. întrebîndu-te într-o chestiune de gimnastică asupra celor ce au fost ori sînt dibaci să dezvolte T 488 PLATON corpul. se zice despre celelalte meşteşuguri că sînt slugarnice şi josnice. ca pricinuitori ai bolilor sau ai pierderii bunei lor stări de pînă atunci. poate să le dea vreun sfat bun cade sorţul acuzaţiei. Pe aceştia — dacă mai sînt în stare s-o facă — îi ţin ei de rău.

capul unui stat nu poate fi lovit niciodată pe nedrept de însuşi statul pe care-l conduce. în numele zeului prieteniei. Declarînd că pot preda virtutea. să săvîrşească nedreptatea chiar faţă de dascălul lor. în ce mă priveşte. mai tîrziu. Cu cei ce se consideră oameni politici se petrece tocmai ca şi cu sofiştii. aceasta vi se va întîmplă fără să fiţi vinovaţi de relele noastre. pe care îl pot vedea şi astăzi. prietene. Dar tu. tu nu găseşti că-i ciudat ca omul ce se laudă că face pe alţii virtuoşi. sofistica întrece retorica în frumuseţe tot atît pe cît stă legiferarea deasupra judecăţii şi gimnastica deasupra me-dicinei. c după ce-au adus cetăţii atîtea servicii. aceştia. Bineînţeles. socoteam că oratorii politici şi sofiştii sînt singurii oameni care n-au dreptul să se plîngă de cel educat de ei. spunînd că se întoarce cu răutate împotriva lor. oricît ar fi de iscusiţi în alte direcţii. cad totuşi în următoarea absurditate. Dar. de vreme ce mă întind şi eu la vorbă. de cei pe care el însuşi i-a pregătit să fie virtuoşi şi chiar au devenit astfel? CALLICLES Ba găsesc. atunci cînd b vor vedea că. să pregăteşti. neînţelegîndu-se de mai înainte asupra preţului şi neluîndu-şi banii îndată. în adevăr. SOCRATE îi auzi deci şi tu pe cei ce spun mereu că educă oamenii în vederea virtuţii? CALLICLES Cum de nu? Dar ce te aştepţi de la 520 a unii ca aceştia. Căci nu încetineala la alergat îi face pe oameni . socoteşti pe una — retorica — drept un lucru desăvârşit. cînd tu nu mai vrei să-mi răspunzi. Nu — căci această c plîngere s-ar îndrepta în contra lor. într-adevăr. după cît se pare. dîn-du-se drept cîrmuitorii unui stat pe care-şi iau sarcina să-l facă desăvârşit. dacă cele ce făGORGIAS 491 găduiesc sînt adevărate. cum spuneam lui Polos. este o nelegiuire să li se dorească pieirea. ca de nişte păcătoşi. mai ales acum. ca pedotrib pe cineva să alerge bine la întreceri. tocmai el să se plîngă. A fi sofist e una şi aceeaşi cu a fi retor. fie pentru alte atitudini de nerecunoştinţa faţă de binele primit de la ei. datorită unui dascăl care i-a dezbărat de nedreptate. ci cel mult părtaşi la vină. în cazul că maestrul a lăsat lucrul la voia aceluia. şi să-l declare drept cel mai rău? Crezi că este vreo deosebire între aceştia şi cei de care vorbeam înainte? Nu este. de pildă. sub cuvînt că aceia îi nedreptăţesc: fie pentru că nu-i plătesc. s-apucă ei înşişi să-l învinu-iască. bag de seamă că învinuiţii se supără foc. 490 PLATON CALLICLES Tu nu poţi vorbi dacă cineva nu-ţi răspunde? e SOCRATE Poate că da. Totuşi există un lucru destul de lipsit de noimă. Nu-i aşa? CALLICLES Aşa e. că aşa ceva-i absurd? Dar m-ai silit să vorbesc ca un adevărat orator politic. tocmai în clipa cînd nu mai poartă nedreptatea în suflet? Căci de n-o au. e vina lor că n-au adus şcolarilor folosul pe care li-l făgăduiau. ei îşi acuză destul de des şcolarii. E altceva cînd ar fi vorba de un bine de natură deosebită. deveniţi buni şi drepţi. o dată cu bunurile dobîndite acum. SOCRATE Ei sînt singurii care. din b neştiinţă desigur. La drept vorbind. Aici s-ar mai putea înţelege ca un elev să-şi înşele dascălul. pe cînd faţă de cealaltă n-ai arătat decît dispreţ. după cum aud că s-a petrecut cu oamenii de altădată. Ce-ar putea fi mai nefiresc decît asta? Cum d e cu putinţă ca nişte oameni. cum ar putea-o pune în joc faţă de cineva? Nu găseşti.împotriva prietenului meu Alcibiade. Totul însă e o minciună. în tot cazul ceva foarte aproape. pierd şi pe cele de altădată. prin refuzul tău de a-mi răspunde. bunule. Cînd cetatea învinuieşte de vreo nedreptate pe unul dintre oamenii politici. preabunule. pot face binele numai pe încredere. lăsîndu-l fără recunoştinţa cuvenită şi neplă-tindu-i salariul. oameni vrednici de tot dispreţul? SOCRATE Dar ce să spunem de ceilalţi care. se revoltă contra nedreptăţii ce li se face şi afirmă că. Callicles.

preanobile prieten. Vrei să-ţi spun de ce anume mă aştept la orice? GORGIAS 493 CALLICLES O doresc mult. CALLICLES Cum văd. de eşti în căutarea unui cuvînt mai potrivit. Sau nu? CALLICLES Da. sau care astăzi încearcă să pună în joc o astfel de activitate. prin urmare. în sufletul celui ce are parte de ele. Se cuvine din parte-ţi să urmezi a-mi vorbi tot aşa de sincer cum ai fost la început. Şi apare astfel ca un semn bun. Dar ceea ce-i nedrept. Dar întrucît.nedrepţi. cum l-a luat. ca şi cum te-ai fi aşezat dincolo de orice primejdii. spre a-i face cît mai buni? Să păstrez faţă de ei supunere. ci însăşi nedreptatea. o dată ce dascălul înlătură tocmai acest lucru: nedreptatea. dacă cel ce a făcut binele îl şi primeşte la rîndul său. Şi. SOCRATE Nu repeta ce mi-ai spus de atîtea ori. Dar ştiu bine că. Acum iată. el n-are să se mai teamă că va fi nedreptăţit. CALLICLES Răspunsul meu e că trebuie să-ţi slujeşti poporul. Nu-i aşa? CALLICLES Ba da. vor-bindu-le numai pe plac? Spune-mi adevărul. Să mă lupt cu atenienii. pentru a nu-ţi c repeta răspunsul că jefuitorul nu va avea cum să se folosească de acest avut. tu rămîi încredinţat că nu ţi se poate întîmpla nici un rău dintre acestea. dacă voi fi d adus la tribunal şi expus la primejdiile de care vorbeşti tu. CALLICLES Fireşte. pe nedrept. că numai un om rău omoară pe unul bun. Este sau nu aşa cum spun? CALLICLES Este. cum e de pildă pentru clăditul unei case sau în alte meşteşuguri. spune-mi-o frumos şi nobil. sau aşa. care fac cu adevărat politică. gîndul recunoştinţei. dacă în adevăr este în stare să-i facă pe oameni drepţi. Calli-cles. ca un doctor cu bolnavul. aşa îl va şi folosi. este şi rău. semn rău dacă-i invers. ar trebui să fiu cu adevărat un nebun de n-aş crede că. SOCRATE Dar cînd este vorba de cel mai bun mijloc de a face pe cineva virtuos sau cum săşi conducă omul cel mai bine casa proprie ori ţara. oricine poate păţi orice. T 492 PLATON 521 a SOCRATE Ce fel de grijă mă-ndemni. SOCRATE Callicles. lumea veştejeşte pe cel ce nu-şi dă sfatul în schimbul unei sume de bani. într-un stat ca al nostru. b SOCRATE Cu alte cuvinte. pricina stă în faptul că acest soi de binefaceri este singurul care trezeşte. este şi ruşinos. şi deci rămîne singurul în măsură să săvîrşească binefacerea fără vreo garanţie. ca să nuţi răspund şi eu la fel. ca să nu zic singurul. se-nţe-lege. fără îndoială cel ce mă va tîrî acolo va fi un neruşinat. ca şi cum ar fi cu neputinţă să te tragă la judecată vreun ticălos oarecare. cum că mă va ucide oricine va vrea. Socrate! De nu vei face aşa. cînd . Nici: că voi fi jefuit de tot ce am. Socrate. SOCRATE Se înţelege. Nu-i aşa? CALLICLES Este. SOCRATE Cred că eu sînt dintre puţinii atenieni. Şi n-ar fi de mirare să mi se tragă şi moartea de aici. SOCRATE Şi astfel.. SOCRATE Pasămite asta-i pricina că nu e ruşine pentru cineva să ia plată în schimbul altor sfaturi ce ar da. tu mă-ndemni să-l linguşesc? CALLICLES Slujbă de mysian. să port cetăţii noastre? Lămureştemă.. Căci nici un om de treabă n-ar duce acolo pe unul ce n-a făcut nimănui o nedreptate.

eu nu caut desfătarea altora şi nu vreau să mă folosesc de mijloacele către care tu mă îmbii. Căci faptul însuşi de a muri n-are în sine pentru nimeni nimic înspăimîntător. CALLICLES întrucît ai sfîrşit cu celelalte. recunosc că nu voi fi în stare să mă apăr la tribunal. Şi te las să vezi dacă un astfel de om poate să se apere. pe care mi-ai recunoscut-o şi tu de atîtea ori. Nu este ca mine. Şi era în vremea lui Cronos o rînduială în privinţa muritorilor — rînduială . într-un cuvînt. nimic altceva. cel mai puternic sprijin al său acesta este. vă dă cele mai amare băuturi. mi-ar fi în adevăr ruşine. dacă va susţine cineva că stric pe tineri. fie că mi-ar dovedi-o faţă de mulţi. recunosc că c nu voi fi în stare să le răspund adevărul că pe bună dreptate spun toate acestea şi că aceea ce fac e numai în folosul lor. vă chinuieşte. ori că vorbesc de rău pe cei în vîrstă. cînd ar fi tîrît înaintea acelor judecători cărora prigonitorul său le-ar spune: „Iată. nici a celor ce pri494 PLATON mese aşa ceva. de îndată ce au luat de la tatăl lor stăpînirea lumii. nici faţă de oameni. să se înăbuşe. copii. Socrate. pentru nimeni care nu-i cu totul lipsit de judecată şi bărbăţie. recunosc că maş mîhni foarte. eu nu iau cu-vîntul pentru a face cuiva plăcere. îi arde. iar dacă ar fi să pier din această neputinţă de a mă apăra. Pe de altă parte. îi taie. dar eu ţi-o GORGIAS 495 dau ca pe o realitate. acesta-i bărbatul care v-a făcut nenumărate neajunsuri. SOCRATE Tocmai aşa ceva cred că mi s-ar întîmpla şi mie. Căci. Dacă e apărat de faptul că n-a rostit şi n-a săvîrşit vreodată ceva nedrept. Poseidon şi Pluton. sînt gata să-ţi povestesc cum stă lucrul acesta. Să ajung în lumea lui Hades cu sufletul împovărat de nenumărate păcate. ce ţipete nu s-ar ridica din piepturile unor astfel de judecători? Ori poate crezi că nu vor ţipa? CALLICLES Tot ce se poate. e foarte de crezut. iată care este cea din urmă nenorocire. şi întrucît. ce crezi că ar putea spune medicul? De-ar vrea să dea glas adevărului şi ar spune: „copii. Căci cele ce am de gînd a-ţi spune ţi le voi înfăţişa drept adevăruri. al judecătorilor. că are o bună situaţie omul care în cetatea sa se vede fără putinţă de a se apăra? SOCRATE Da. îi face să slăbească. dacă posedă cealaltă apărare. zice Homer. nici pe altul în felul acesta. e Este însă locul să repet cuvîntul pe care l-am spus lui Polos: voi fi judecat întocmai ca medicul pe care l-ar învinui bucătarul în faţa unor copii. Dacă vrei. ce îl înfricoşează e săvîrşirea nedreptăţii. căci eu nu aş putea să invoc plăcerile pe care le-aş fi pricinuit judecătorilor — considerate de aceştia binefaceri şi servicii. ştiu bine că m-ai vedea îndurînd moartea e cu toată liniştea. Ci. Dimpotrivă. ci numai în vederea unui bine superior. Calli-d cles. pe care sînt sigur că o vei lua drept basm.vorbesc. dacă mi-aş termina viaţa din pricină că am fost cu totul străin de linguşirile retorice. împlîntînd îndoiala în sufletele lor. CALLICLES Găseşti. rostind în cerc restrîns sau în public cuvinte aspre împotriva lor. eu făceam toate acestea pentru sănătatea voastră". vă opreşte de la 522 a mîncare şi de la băut. eu nu rîvnesc nici situaţia celor ce săvîrşesc. care vă ospătez din belşug cu tot felul de mîncăruri plăcute!" Ei bine. Aşa că va trebui să îndur orice-mi va fi hotărît de soartă. fie doar faţă de mine singur. şi-au împărţit-o între ei. după cum adesea ne-am înţeles. Pînă şi pe cei mai mici dintre voi îi sluţeşte. strîns aşa. nici faţă de zei. fie faţă de puţini. SOCRATE Şi socoteşti că ar fi pus în cea mai mare încurcătură şi n-ar şti ce să spună? b CALLICLES Desigur. Dacă îmi dovedeşte cineva că nu mă pot apăra nici pe mine. prin-modul cum vorbesc. dacă aş fi adus vreodată într-un tribunal. de ce n-ai duce-o şi pe asta la capăt? 523 a SOCRATE Ascultă dar o prea frumoasă istorisire. Zeus.

fie ca urmare a modului său de a se fi hrănit. va fi şi după moarte gras. atît a lor. căci nu se mai poate să las a se judeca rău. pentru a putea privi nemijlocit. dacă purta pe corp. că mulţi care au sufletele încărcate de păcat se bucură de trupuri frumoase. Lui Minos îi voi da cuvînt hotărîtor în judecăţi. cît şi a celor ce sînt judecaţi." Iată. ce-am auzit povestindu-se. Numai astfel poate fi dreaptă judecata. lucru pe care ei acum îl ştiu. la fel şi cu toate celelalte. care depun mărturie că aceia au trăit după dreptate. Judecătorii acestora. ei tîrăsc după ei o mulţime de martori. sufletul fiecărui împricinat mort. în al doilea rînd. el va fi pletos şi mort fiind. Dimpotrivă. Atunci Zeus zise: „Dacă-i aşa. cînd moare. Pentru aceea. departe de necazuri. Şi cum era să fie altfel. pe oamenii vii încă. pe la începutul domniei lui Zeus. dacă a fost gras. în clipa cînd trebuie să se rostească. nu mai puţin fiecare dintr-însele îşi păstrează starea proprie. care vine acolo desprins la rîndul său de toate neamurile. Pe de altă parte şi judecătorul trebuie să fie gol. iar din Europa pe Aiacos. şi. oameni c nevrednici să intre acolo.care a fiinţat de altfel în toate timpurile şi fiinţează şi acum pe lîngă b zei — că dintre oameni. în mijlocul a toată fericirea. negreşit. după ce şi-a lăsat pe pămînt toată podoaba de acolo. cel din-tîi lucru este ca oamenii să înceteze pe viitor a mai cunoaşte dinainte clipa cind moartea îl va ajunge pe fiecare. în vremea lui Cronos şi chiar mai tîrziu. Se-nţelege. lucruri pe care eu le cred adevărate. Aşa. b după a mea socotinţă. din cele spuse mai sus. judecau în viaţă fiind. atunci cînd judecă. tot după moarte să fie şi el. Iată şi ce poate urma. cel nedrept şi nelegiuit se duce la închisoarea ispăşirii şi-a dreptăţii. pentru cazul cînd unul sau altul dintre ceilalţi ar avea vreo nedumerire. să se isprăvească cu stae rea aceasta. un om a avut în viaţă corpul mare. judecătorii sînt impresionaţi d de mărturiile lor. prin faptul că ei înşişi sînt vii şi cu cele ale neamului viu. prin urmare şi ochii şi urechile lor. le este o piedică. 524 a am şi orînduit ca judecători pe înşişi copiii mei: doi din Asia. judecăţile lor nu erau bine întocmite. voi pune eu capăt acestei stări. precum şi celelalte simţuri ale corpului stau în faţa spiritului lor şi îi acoperă vederea. să fie prin urmare aduşi în faţa Scaunului numai după ce au murit. spunîndu-i că neîncetat veneau. cel care îşi trăieşte viaţa după dreptate şi cu evlavie. el şi mort va fi mare. Toate acestea. Dacă. şi nu mai T 496 PLATON puţin îmbrăcămintea. de pildă. iar cînd soseşte ziua judecăţii. este dată lui Prometeu. se duce să locuiască în Insulele Fericiţilor. de pe cînd omul era în viaţă. fie într-o parte. de nobleţea neamului lor şi de bogăţie. Porunca. corpul se păstrează cum eete şi arată urmele îngrijirilor sau încercărilor ce va c fi îndurat. fie din ambele pricini. cît şi supraveghetorii Insulelor Fericiţilor au adus faptul la cunoştinţa lui Zeus. fie în cealaltă. adăugă el. pe Minos şi Radamante. oamenii trebuie să fie judecaţi goi în toate privinţele. ca unul ce ştiu aceasta înaintea voastră. de altfel. . cînd cei ce se înfăţişează înaintea Scaunului vin cu straie pe ei şi sînt judecaţi încă în viaţă fiind? Apoi se mai întîmplă. în ziua chiar cînd aceştia stăteau să-şi dea sfîrşitul. a avut grijă în viaţă să-şi păstreze părul. închisoare care se numeşte Tartar. de aceea atît Pluton. Dacă. cu sufletul său. de pilGORGIAS 497 dă. Eu. zise el. Callicles. Dar cînd s-au desfăcut unul de altul. Eu cred că moartea nu-i nimic alta decît despărţirea a două lucruri deosebite: sufletul şi trupul. Iar în acest chip se va da cea mai dreaptă hotărire asupra drumului ce trebuie sapuce oamenii dincolo. fie în chip natural.

De altminteri. Ba adaug şi pe toţi tiranii. Şi ce i se cuvine unei fiinţe supuse astfel ispăşirii? Ce lot are omul pe care-l pedepseşte cineva pe bună b T 498 PLATON dreptate? Una din două: sau să se facă om de treabă. fiindcă era un simplu om de rînd. moliciunea. erau osîndiţi la chinuri veşnice. şi pe acestea le poţi vedea pe trupul său neînsufleţit. Iar cînd sufletele se vor înfăţişa judecătorului. Judecătorul vede cîte un suflet pîngărit de neorin-duială şi de toate fărădelegile pe care i le-au pricinuit în viaţă puterea nemărginită. în orice chip îşi va fi pregătit în viaţă corpul. ori sufletul vreunui alt rege. de la unii ca ei nu rămîne decît pilda pentru alţii. fiindcă dispun de-o putere suverană. după ce e le va aşeza în faţă-i. îl trimite numaidecît. eu sînt încredinţat că cea mai mare parte dintre cei sortiţi a rămîne pilde sînt aleşi dintre tirani. Părerea mea se întăreşe te şi cu mărturia lui Homer. de minciună. în genere. sau să fie de pildă altora. dacă-i adevărat ce mi-a spus Polos despre el. într-un cuvînt. Iar după ce judecătorul a cercetat un suflet păcătos ca acesta. cele din Asia vor veni la Radamante. oricum. aceştia sînt oameni care. de un trai din care a lipsit adevărul. Cît despre vinovaţii cei mari. cîţi vor mai fi fost. nedreptatea şi faptele vieţii de toate zilele. dacă ar fi avut mădularele frinte sau stîlcite cînd era viu. deşi renumit ca păcătos pentru ticăloşia lui fără de iertare. totuşi. fără să ştie al cui este. Şi nu rareori judecătorul are înaintea sa pe însuşi Marele Rege. sfîşiat de biciul patimilor sau de cutele ce i-au întipărit adînc jurămintele strimbe. îi văd pe aceştia supuşi. Se folosesc însă alţii: toţi cîţi. unde începe să-şi ispăşească prin suferinţe pedepsele ce i se cuvin. în ale cărui opere ne sînt înfăţişaţi regi şi puternici care. folosul cu care ei s-aleg. pentru ca oricine-l vede îndurînd cele ce îndură să se înfricoşeze şi să se facă mai bun. aici ori în infern. ci şi din alte pricini. trăgînd un folos din suferinţă. în împărăţia lui Hades. toate sînt strîmbate de 525 a trufie. toate sau cea mai mare parte din particularităţile lui. le va cerceta pe fiecare. acesta. dintre cei care s-au îndeletnicit cu cîrmuirea statelor. Şi lucrul îmi pare că se întîmplă la fel şi cu sufletul. în acelaşi chip va rămîne şi ca mort: va avea. Folos ei nu trag din pedeapsa proprie. din cauza păcatelor. cînd. Nimic drept în el. la cele mai mari. Callicles. dintre puternicii zilei şi. cu ocară. cutezanţa cea pătimaşă şi lipsa de măsură în fapte. vizibile. de pildă. cu deosebire cînd are de-a face cu un suflet lipsit total de sănătate. nu numai de bici. Sisif şi Tityos. săvîrşesc cele mai mari crime şi cele mai blestemate fapte.cînd trăia. cîtăva vreme. nu cunosc poet care să fi menţionat pe Tersit. Desprins de corp. Eu unul nu mă îndoiesc că şi Arhelau va sta în rîndul lor. nedrepţi fiind. te-miri-ce urmă de biciuire ori altfel de răni. fie ale celor pe care omul şi le va fi întipărit în suflet. mai dureroase şi d mai înfricoşate suferinţe — eternă privelişte şi înştiinţare. dintre regi. GORGIAS . într-o închisoare. i se vor putea vedea urmele pasiunilor ce-i străbătuseră viaţa: fie ale celor de la natură. de asemenea. pentru cei ce tot coboară în închisoarea infernului. din rîndul celor ce s-au făcut vinovaţi de păcate ce se pot ierta. n-a fost pus să sufere pedepse înfricoşătoare. cel ce. Totuşi. ori pe al unui puternic. d frinte sau stîlcite pot fi văzute şi după moarte. Dar cei care s-aleg cu un folos şi care-şi ispăşesc în pedepse greşelile — fie c-ar fi osîndiţi astfel de zei sau de oameni — fac parte. e dobîndit nu mai puţin prin dureri şi suferinţe. datorită unei deprînderi căpătate de fiecare dată în viaţă. în schimb. cum e cazul lui Tantal. De obicei. adică. căci nu-i alt chip a te c dezbăra de păcatul nedreptăţii. ca unii ce n-au iertare. cei pe care deprînderea şi nărăvirea în rele îi osîndeşte fără leac.

cînd acel Radamante. dacă am fi în măsură să căutăm dezlegarea în altă direcţie şi pe alte căi.Polos şi Gorgias —. mai bune şi mai apropiate de adevăr. te îndemn în rîndul întîi pe tine. Şi sfătuiesc cu întreaga mea putere pe toţi oamenii — se-nţelege. de nu vei mai fi în stare să-ţi ajuţi ţie însuţi. şi la noi şi aiurea — şi sper că s-or mai ivi — dintre cei virtuoşi şi buni. Trebuie să adaug totuşi că nimic nu 526 a te împiedică să întîlneşti şi printre cei puternici în rândurile cetăţenilor oameni virtuoşi. să se coboare la o astfel de treaptă a păcătoşeniei. nici din cine se trage. Nuci mai dînsul ţine în mînă sceptrul de aur. Callicles: cînd ai la îndemînă toate mijloacele de a fi nedrept. pot vorbi aici de cazul cînd are în faţă sufletul unui filozof. Şi te ţin de rău. contrar ideilor ce împărtăşeşti — să vă îndreptaţi către acest fel de viaţă şi să rîvniţi răsplata unei astfel de întreceri. deşi au izbutit să zdruncine toate teoriile. cu însuşirile trebuitoare pentru a duce la îndeplinire cu dreptate sarcinile pe care li le încredinţează ceilalţi. fiind supraveghetor. cînd apar. fie altcineva (cu deosebire. Şi unul şi celălalt judecă ţinînd în mînă o varga. cînd el va pune mîna pe tine ca să te ducă acolo. Cum vezi. Ajuns în faţa judecătorului. cum zice că l-a văzut şi Odiseu al lui Homer: Stînd şi pe morţijudeclndu-i cu schiptrul de aur In mînă. cei mai capabili dintre toţi grecii de astăzi — tu. Sînt cu totul vrednice de admirat asemenea cazuri. el nu vrea să ştie de dînsul nimic. îmi voi da osteneala în fapt. îl trimite în Tartar. să fiu cel mai virtuos. Iar Minos.. Aceleaşi lucruri. la fiul Aiginei. Şi cît de puţini sînt muritorii care intră în această categorie! S-au ivit.7 Cît mă priveşte. nici cine este. nu-i uşor să trăieşti după dreptate. preabunule. dar lungile noastre discuţii. Eu ştiu numai de unul. îl trimite în Insulele Fericiţilor. Callicles.. care se dovedeşte folositor şi-n lumea de dincolo. 569. pe una singură n-au clintit-o din loc: anume că mai degrabă trebuie să ne ferim de a săvîrşi decît a suferi nedreptatea şi că. Acela. Odiseea. XI. sade jos. fie om simplu. ci doar că e un păcătos. întorcîndu-ne la ce ziceam adineauri. Ba s-ar putea să te şi lovească cineva şi să te acopere de ocări. Dar. atît în viaţă. jos. atunci judecătorul. Şi acum. de care a fost vorba. Callicles. începe să-ndure suferinţele meritate. după ce se încredinţează că-i aşa. pe cît pot. GORGIAS 501 nu sînteţi în stare să faceţi dovada că altul e felul de viaţă ce ar trebui să ni-l însuşim şi nu acesta. pe care o declar mai preţioasă decît toate celelalte răsplăţi de aici. Nu numai atît.499 Pricina? Nici nu i-ar fi fost lui cu putinţă. a cărui faimă s-a lăţit peste tot cuprinsul locuit de greci: este Aristide al lui Lysimah. este să nu căutăm mai mult a părea decît a fi . Dar aşa stînd lucrurile. atunci cînd va veni şi pentru tine ziua dreptăţii şi vei fi supus judecăţii de care am vorbit puţin mai 527 a înainte. preţuindu-l. într-adevăr. o dată intrat acolo. Şi. Poate că acestea îţi par un basm din cele pe care b le spun babele şi pe care le dispreţuieşti. nar fi nici o mirare să-l nesocoteşti. nu altfel decît aş fi eu aici. cu deosebire între oamenii înzestraţi cu autoritate vei găsi pe cei care devin criminali adevăraţi. face 500 PLATON Aiacos. sufletul unui ins oarecare.. pentru asta a şi fost el mai fericit decit unul dintre cei cu mare putere. primeşte un astfel de suflet. cît şi — cînd va fi să mor — în moarte. dacă e o preocupare vrednică de dat în grija omului. vezi şi tu singur că voi trei. ca simplu om de rînd. exact la fel. e Lăsînd deci la o parte cinstirile cu care sînt deprinşi cei mai mulţi dintre oameni şi urmărind numai adevărul. cînd judecătorul bagă de seamă că are înainte-i un c suflet care a trecut prin viaţă cu evlavie şi adevăr. eu sînt încredinţat de adevărul acestor spuse şi caut să văd în ce chip mă pot înfăţişa judecătorului avînd sufletul cel mai sănătos. vei rămîne şi tu cu gura căscată şi ameţit. Callicles. 7 Homer. care şi-a îndeplinit în viaţă rostiri său şi nu s-a amestecat în alte lucruri). cea b mai mare parte dintre cei puternici sînt păcătoşi. adăugind doar atît: dacă-i un rău cu iertare sau dacă e rău fără leac. Căci să recunoaştem. Alteori.

în vederea vieţii şi a morţii. şi încă cu cineva mult mai frumos. de cea faţă de cîţiva. Ci nu pe aceea în care crezi tu şi spre care mă-mpingi şi pe mine. mă vei însoţi acolo unde. chiar în marile probleme. T 504 PLATON PRIETENUL Şi ţi s-a părut aşa de frumos străinul incit să spui că-l întrece pe fiul lui .b biade? PRIETENUL Ei bine. căci nu-i nimic grozav în această suferinţă dacă. el trebuie să fie pedepsit. Cal-licles. Şi trebuie să fugim de toată linguşirea: de cea faţă de sine. Chiar de la el vin acum. lăsînd a crede că este ceva de capul nostru. să-ţi ispăşeşti prin c pedepse greşelile. mai ales astăzi: a vorbit mult în favoarea mea. ba chiar în cîteva rîn-duri am uitat de-a binelea de el. dacă-i place aşa. Să urmăm acestei învăţături şi s-o propovăduim şi celorlalţi. punînd-o pururea în slujba dreptăţii. Pe Zeus! tu prînde îndrăzneală şi fii gata să primeşti chiar lovitura cea de ocară. cînd de fapt ne schimbăm părerile asupra aceloraşi lucruri în fiecare clipă. în halul în care ne arătăm că sîntem. mi s-a părut tot frumos ca bărbat. atît în viaţa privată. Şi lasă pe oricine să te dispreţuiască. PRIETENUL Ce spui? E cetăţean de-al nostru sau străin? SOCRATE Străin. vei fi fericit şi-n cursul vieţii şi după ea. căci mi-o arată raţiunea însăşi.drepţi. ca şi de cea faţă de alţii. săvîrşind virtutea. întocmai aşa cum e la Aici. Dar vreau să-ţi spun ceva curios: deşi era de faţă. PRIETENUL Ce s-o fi întîmplat între tine şi el? De c bună seamă că nu te-ai putut întîlni cu altcineva mai frumos decît el în această cetate. E într-adevăr lucru ruşinos ca noi. SOCRATE Ba da. şi acum? Vii de la el? Cum se poartă cu tine? SOCRATE Bine. văzîndu-l deunăzi. PROTAGORAS UN PRIETEN DE-AL LUI SOCRATE SOCRATE HIPPOCRATES PROTAGORAS ALCIBIADE CALLIAS CRITIAS PRODICOS HIPPIAS UN PRIETEN De unde vii. dacă ajungi. Şi dacă cineva se face rău într-o privinţă. Numai după ce vom fi străbătut împreună drumul virtuţii ne vom apuca şi de treburile politice. întrucît al doilea lucru de preţ după cel de a fi drept este ca. şi mie. Socrate? Nu-i aşa că iar 309 a ai fost să vînezi graţiile lui Alcibiade? Ce-i drept. Este gîndul care ne învaţă că felul cel mai bun de a trăi viaţa este să practicăm dreptatea şi tot ce e virtute. ca şi de cea faţă de mulţime. cît şi în cea publică. Ascultîndu-mă deci pe mine. de care vorbeam. Socrate. să te trateze d ca pe un om fără de minte. SOCRATE Şi ce dacă are? Tu nu eşti oare de acord cu Homer care spunea că cea mai frumoasă vîrstă e aceea cînd mijeşte barba. are de acum barbă în toată legea. Zic bărbat. dacă ai greşit. rămîi un om întreg. La cîtă neştiinţă ne-am coborit! T 502 PLATON Să ne călăuzim prin urmare de gîndul care ni s-a dezvăluit acum. căci între noi fie vorba. PRIETENUL De unde e? SOCRATE DinAbdera. să te acopere de ocări. căci nu-i bună de nimic. să ne mai şi fălim. de mai multe ori nu i-am dat nici o atenţie. Iar de retorică să ne folosim ca de orice altceva. venindu-mi în ajutor. de-abia atunci vom pune la cale ceea ce vom găsi că-i nimerit a orîndui. Cel puţin aşa mi s-a părut mie. ca unii care vom fi atunci mai în măsură să hotărîm decît sîntem acum.

dar mi s-a părut că era prea tîrziu. PRIETENUL O! Ce spui?. Socrate? d SOCRATE Cu cel mai iscusit bărbat din vremea noastră. sclavul. PRIETENUL Şi noi ţie. nici pe ai prietenilor. „— Nu cumva aduci vreo veste rea? — Nicidecum. fiul lui Apollodor şi fratele lui Phason. nu i-aş cruţa nici pe ai mei. cunoscîndu-i glasul. dar m-am luat cu alte treburi şi am uitat de asta. o preabunule. în locul acestui sclav. dragul meu. hai deci 311 să mergem. la cine îţi închipui că te duci şi ce înrîurire va avea asu506 PLATON . PRIETENUL Şi tocmai te-ai văzut cu el înainte de a veni încoace? 310 a SOCRATE Stăturăm chiar de vorbă." Iar eu cunoscîndu-i avîntul şi rîvna. dacă i-ai da bani. b l-am privit scrutător şi l-am întrebat zicînd: „— Ia spune-mi. i-am zis: „Ei. uite. M-am gîndit atunci să dau îndată fuga pînă la tine. dar tocmai pentru e asta am venit. am zis eu. mai bine să ne ducem în curte şi să aşteptăm acolo. eşti treaz sau dormi?" Eu. încît ai încredere că îl vom găsi negreşit acolo. atunci spune ce este şi pentru ce ai venit aşa cu noaptea-n cap? — A venit Protagoras. Protagoras a venit aici? SOCRATE Ba încă de vreo trei zile. fiul lui Hipponicos." „O! Zeus şi voi ceilalţi zei! De-ar depinde numai de asta." Iar eu i-am zis: „Să nu mergem încă acolo. a tras la Callias. spunîndu-ne şi aflînd foarte multe lucruri unul de la altul. d apoi somnul m-a cuprins îndată din cauza ostenelii. zise el. Tu abia acum ai aflat? — Ei! Pe toţi zeii! Aseară." Şi bîjbîind după scăunel se aşeză la picioarele mele şi spuse: „într-adevăr aseară. Dar toată lumea. iar el zise rî-zînd: „Pe toţi zeii. dacă recunoşti că Protagoras este cel mai iscusit. dacă ne vorbeşti. de ce să nu mergem la el ca să-l prîndem acasă? După cîte am auzit. SOCRATE Atunci recunoştinţa va fi reciprocă. Socrate. după ce m-am întors foarte tîrziu de la Oenoe. Căci PROTAGORAS 505 mi-a fugit Satyros. — Bine. am zis eu. fiindcă ai de gînd să te duci la Protagoras să-i oferi bani ca să te primească. — De c ieri. Deci după ce am sosit şi am luat masa şi eram gata de-a merge la culcare. l-ai îndupleca şi te-ar face şi pe tine iscusit. vă voi fi chiar recunoscător dacă mă veţi asculta. şi ce? Ţi-a făcut oare vreun rău Protagoras?". aşază-te aici. apoi. mai frumoasă culmea iscusinţei? PRIETENUL Te-ai întîlnit dar cu cineva iscusit. după ce îi deschise cineva. dădu buzna înăuntru strigînd în gura mare: „Socrate. mai-mai s-o spargă. ca să vorbeşti cu el pentru mine." „Pe Zeus. miam zis: ăsta-i Hippocrates. PRIETENUL De ce nu ne povesteşti şi nouă întîl-nirea." După acestea sculîndu-ne. Iar eu vrînd să-l pun la încercare pe Hippocrates. Căci eu sînt şi mai tînăr şi nici nu l-am mai văzut vreodată pe Protagoras. după aceea să mergem. Noaptea trecută..Cleinias? SOCRATE Cum să nu-mi pară. Socrate. şi începe să-mi bată în poartă cu bastonul. am doar veşti bune. Hippocrates. şi tocmai voiam să vin să-ţi spun că pornesc în urmărirea lui. nici nu l-am mai auzit: eram abia un copil rîndul trecut cînd a mai fost el pe aici. Dar ascultaţi. am zis eu. dar de cum m-am sculat am pornit încoace. mă pomenesc b că vine Hippocrates.. Căci Protagoras stă destul de mult acasă. ne-am dus în curte. SOCRATE Bucuros. căci este prea de dimineaţă. zise el stînd în picioare lîngă mine. pînă se face lumină. e nedrept pentru că el singur este om iscusit iar de mine nici nu-i pasă. spre zori. dacă nimic nu te reţine. zise el. fratele meu îmi spune aşa într-o doară că a venit Protagoras. plimbîndu-ne. îl laudă pe omul acesta şi spune că e cel mai iscusit la vorbă.

atunci sofistul despre ce te face să vorbeşti cu iscusinţă? Nu e oare limpede că despre acel lucru la care se pricepe el însuşi? — Fireşte. Iar dacă nu ştii acest lucru. ci crezi poate că va fi ca aceea pe care ai primit-o de la grămătic şi de la citharist şi de la pedotrib? Căci tu ai învăţat cu fiecare din aceştia nu pentru meşteşug. care face parte dintre Asclepiazi. sau nu ştii?. dar nu pe deplin satisfăcător. dacă trebuie să spun exact ceea ce gîndesc. căci răspunsul nostru mai cere încă o întrebare şi anume: despre ce te face sofistul să vorbeşti cu iscusinţă? De pildă. căci de acum se luminase destul de bine ca să se poată vedea. că învăţătura primită de la Protagoras va fi mai degrabă de celălalt fel. Dacă însă ne-ar întreba următorul lucru: «Ce fel de meşteşuguri cunoaşte sofistul?». cu gîndul să-i plăteşti pentru învăţătura ce ţi-ar da-o. — Ştii. Dar dacă cineva ne-ar întreba: «Ce fel de meşteşuguri cunosc zugravii?». ducîndu-te la tizul tău Hip-pocrates din Cos. de pildă. — Iar tu însuţi ce urmăreşti să devii? — E limpede: să devin sculptor. ce e Protagoras acesta. cum îi zici tu. vom pune la bătaie şi banii prietenilor." Atunci eu i-am zis: „— în numele zeilor! Oare nu ţi-ar fi ruşine să te prezinţi înaintea grecilor ca sofist? — Ba da. zise el. — Dar dacă te-ai duce la Polyclet Argianul sau la Fidias Atenianul. după cum arată şi numele. ce eşti pe cale să faci.pra ta? Dacă. dacă vor ajunge banii noştri ca să-l înduplecăm. căruia aveţi de gînd să-i daţi banii?» Ce i-am răspunde? Ce alt nume auzim că i se dă lui Protae goras. socoteşti că învăţătura pe PROTAGORAS 507 care o vei primi tu de la Protagoras nu va fi de acest b fel. — Bine. între-bîndu-te cineva: «Ce sînt Polyclet şi Fidias cărora ai de gînd să le dai aceşti bani?» Ce ai răspunde? — Aş spune că sînt sculptori. — Ei T . adică despre cîntatul la cithară. d am zis eu. — Ei bine. — Cred totuşi că ştiu. cineva te-ar întreba: «Spunemi. dar acest lucru se poate spune şi despre zugravi şi despre zidari. ce calitate a lui ai în vedere?» Ce-ai răspunde? — Aş răspunde că am în vedere calitatea lui de medic. şi d aşa mai departe. — Dar dacă cineva te-ar mai întreba apoi şi acest lucru: «Ce urmăreşti să devii tu însuţi mergînd la Protagoras?»" El însă roşind. decît că se pricepe să te facă vorbitor iscusit? — Poate că am spune ceva adevărat.— Aşadar pentru că e sofist mergem la el şi-l plătim. am zis eu. zise: „Dacă e să ne luăm după cele spuse mai înainte. nu-i aşa? — Da. cu gîndul să le plăteşti pentru învăţătură. am zis eu. zise el. i-am răspunde că e vorba de acelea care ajută la pictarea chipurilor. zise el. ca să-ţi faci o meserie din asta. că este cunoscătorul unor meşteşuguri. vrînd c să-i plăteşti lui Hippocrates. am zis eu. ci pentru educaţia şi cultura ta generală. e limpede că urmăresc să devin sofist. anume că ei sînt cunoscătorii unor meşteşuguri. spuse el. — Adică ce? — Că eşti gata să-ţi dai sufletul pe mîna unui sofist. dacă nu. aşa cum îi sade bine oricărui om şi îndeosebi omului liber. Socrate şi tu Hippocrates. Dacă acum cineva văzînd la noi atîta rîvnă ne va întreba: «Spu-neţi-mi. — Iar tu ce urmăreşti să devii? — Să devin medic. — înclin foarte mult să cred. Hippocrates. o! Hippocrates. aşa cum lui Fidias i se dă acela de sculptor sau lui Homer acela de poet. Socrate. aşadar. nu ştii nici cui îţi încredinţezi sufletul. mergînd deci la Protagoras. eu şi cu tine vom fi gata să-i plătim pentru a-ţi da învăţătură. — Dar nu cumva. adică dacă îl dai pe mîini bune sau rele. ce i-am răspunde? Ce ştie el să facă? — Ce altceva am putea spune despre el. Socrate. auzim oare ceva corespunzător în ceea ce-l priveşte pe Protagoras? — Se spune despre el că este sofist. — Spune atunci ce crezi că este sofistul? — Eu socot. nu? — Desi-312 a gur. zise el. — Aşa e. dar m-aş mira c să ştii ce-i acela un sofist. citharistul te face să vorbeşti cu e iscusinţă despre meşteşugul la care se pricepe el.

de bună seamă ai chema la sfat prietenii şi rudele.508 PLATON bine. plecarăm. fără să-l fi cunoscut. prietenii tăi. după ce a dat banii. atunci cînd le vînd. e La fel şi cei care cumpără de la ei. cel care cumpără alimente şi băuturi de la băcan şi precupeţ are posibilitatea să le ia în alte vase. Cînd am ajuns la pridvor. după cum recunoşti chiar tu. Căci mult mai mare este pericolul la cumpăra. ci şi Hippias din Elis. atunci ce este acel lucru la care sofistul se pricepe el însuşi foarte bine şi la care îl face priceput şi pe ucenic? — Pe Zeus! Nu mai ştiu ce să-ţi răspund. el zise: „— Aşa e. învăţăturile însă nu poţi să le treci în alt vas. după cum este el bun sau rău. cercetînd zile-n şir. am zis eu. Tot astfel şi cei care răspîndesc diferite învăţături prin cetăţi. fără să discuţi sau să te sfătuieşti dacă trebuie sau nu să te încredinţezi lui. Căci aceştia. — Dar sufletul se hrăneşte cu ceva. fie cîştigat. o! bunule. ai grijă. eşti gata să cheltuieşti banii tăi şi ai prietenilor. ci. ai venit cu noaptea-n cap şi. nu prea pari c a şti nimic.c tagoras. atunci poţi cumpăra în deplină siguranţă învăţături de la Protagoras sau de la oricare altul. b dacă e bine sau nu să-ţi dai sufletul pe mîna acestui străin de curînd sosit. te-ai fi gîndit mult dacă să i-l încredinţezi sau nu. cel care a luat învăţătura chiar în sufletul său şi a asimilat-o este fie păgubit. fiind în cumpănă binele sau răul lui. nici cu vreunul din noi. le laudă pe toate deopotrivă. iar despre ce-i aia un sofist. zise el. dacă se întîmplă să ştii ce e bun şi ce e rău dintre acestea. Prin urmare. ne-am oprit pe loc să discutăm despre ceva ce se ivise în conversaţia de pe drum.314 a rea învăţăturilor decît la cumpărarea alimentelor. apoi după ce-l vom fi ascultat să discutăm şi cu alţii. Deci ca să nu rămînă lucrul . — Dar nu cumva. negustorii mai mari sau mai mici. să mergem să-l ascultăm pe om. care e mult mai de preţ decît trupul. şi mai înainte de a le primi în corp. căci noi sîntem încă prea tineri pentru a lămuri un lucru aşa de însemnat. laudă întotdeauna celui doritor să ia toate cele ce au de vînzare. nu ştiu nici ei ce e bun şi ce e vătămător pentru suflet. într-adevăr. iar cumpărătorii lor sînt la fel de neştiutori. dar cînd e vorba de suflet. Socrate. neapărat. ca şi cum ai şti dinainte că Pro-tagoras merită toată încrederea. Şi să luăm seama ca nu cumva sofistul să ne înşele lăudînd cele ce vinde. nici cu fratele tău. dragul meu. cred că se află şi Pro510 PLATON dicos din Ceos. are libertatea să le pună de-o parte acasă şi să se sfătuiască chemînd pe cineva care se pricepe la ceea ce e bun de mîncat sau de băut şi ce nu. dacă nu. şi fără să fi stat vreodată de vorbă cu acela pe care îl numeşti sofist. ne-ştiind ce e bun şi ce e rău pentru trup dintre mărPROTAGORAS 509 furile pe care le aduc. dar adesea. Hippocrates. aflînd de el abia aseară. Socrad te? — Desigur! Cu învăţături. precum şi mulţi alţi oameni pricepuţi. fie în bine. adică unul ca acela căruia eşti pe cale să te încredinţezi. astfel încît cumpărarea lor nu e însoţită de mari primejdii. afară de cazul că vreunul dintre ei se în-tîmplă să fie instructor de gimnastică sau medic. aşa cum fac cei ce vînd hrana pentru trup. după cum spui tu. Acum însă. să nu te pui în primejdie jucînd la zar lucrurile cele mai de preţ. fie în rău." Gîndind că aşa este potrivit. căci aici se află nu numai Pro. vînzîndule ca pe o marfă şi făcînd negustorie. sofistul este un fel de negustor sau traficant de mărfuri din care se hrăneşte sufletul? Mie cel puţin aşa mi se pare. despre acesta nu te sfătuieşti nici cu tatăl tău. şi b în ce cantitate şi cînd." i a Iar eu am zis după aceasta: „Atunci ştii la ce primejdie eşti pe cale să-ţi expui sufletul? Cu siguranţă că dacă era vorba să-ţi încredinţezi trupul cuiva. ci." După ce mă ascultă. mîncînd sau bînd. după cum o pornisem. şi de care depind toate ale tale. după cum spui chiar tu. Aşadar pe acestea se cuvine să le cercetăm şi împreună cu cei mai vîrstnici decît noi. din cele ce vînd. dacă nu cumva se întîmplă ca vreunul să se priceapă la îngrijirea sufletului.

601. se producea în cameră un vuiet în care nu se mai distingea ce spune. în urma acestora veneau alţii care se ţineau după ei ascultînd cele ce se vorbeau. împreună cu Critias. iar ei fermecaţi se luau după glasul său. Odiseea. apoi ocolind veneau mereu în spate în chipul cel mai desăvîrşit. pe cît se părea. După ce am intrat. într-adevăr. „văzut-am apoi"1 pe Hippias din Elis şezînd pe un jilţ în cealaltă parte a sălii. După cîte cred." Cu e greu omul ne deschise în cele din urmă uşa. „L-am văzut chiar şi pe Tantalos"2. ceilalţi din urmă se dădeau la o parte frumos şi în rîn-duială. iar eu am zis: „— O! . Callias o golise şi le-o pusese la dispoziţie. o închise." Şi îndată. prietene. iar la înfăţişare foarte frumos. deşi eram foarte curios să-l aud pe Prodicos: mi se părea că e nemaipomenit de priceput la toate şi că are ceva 1 2 Homer. Xantippos. am venit pentru că trebuie să-l vedem neapărat pe Protagoras! Anunţă-ne dară. Erau în cortegiu şi cîţiva localnici. fiul lui Androtion. Dar fiindcă vocea sa era foarte gravă. dar era întro came-ră pe care Hipponicos o folosea mai mult ca magazie şi pe care acum. apoi veneau cei doi Adeimantos. ne-a auzit şi pesemne plictisit de cei care tot veneau în casă datorită mulţimii sofiştilor. Tocmai intraserăm. erau culcaţi Pausanias din cartierul Cerameicos şi împreună cu el un băiat încă tînăr şi. pe paturile învecinate. în jurul lui. Acesta era tînărul. Phaidros din Myrrinus şi Andron. portarul. cu o fire deosebit de înzestrată în toate privinţele. fiul lui Hipponicos şi fratele său după mamă. eu unul nu mi-am putut da seama de afară. împreună cu el se plimbau. şi părea că mai sînt şi alţii. fiul lui Pericle. şi Char-mides. apoi ne-am îndreptat către Protagoras. ne zise în chip de răspuns: „Ei! Voi ăia de colo! N-aţi auzit că n-are timp?" „Dar. care este cel mai renumit dintre discipolii lui Protagoras şi se pregăteşte să devină sofist de meserie. ci după ce se întorcea împreună cu cei de lîngă el. Privind acel cortegiu. înfăşurat în blănuri şi velinţe destul de multe la număr. fiul lui Glaucon. căci. iar dintre cei străini nişte concetăţeni de-ai lui şi alţi cîţiva. Dar noi am bătut din nou iar el. Despre ce vorbeau. Aproape de el. Ci fii pe pace. după cîte cred eu. unul al lui Cepis şi altul al lui Leucolophi-des. venise şi Prodicos din Ceos. a zis: „Ei! Nişte sofişti! N-are timp. eu unul mă încîntam nespus văzînd cît de frumos manevrau ferîndu-se să stea vreodată în caPROTAGORAS 511 lea lui Protagoras ca să nu-l împiedice la mers. aşa cum îi spui tu şi eu încuviinţez. zăbovirăm încă niţel privind în b jur uimiţi de toate acestea. ne deschise d şi văzîndu-ne. după ce băturăm la uşă. Idem. 512 PLATON 316 a divin în el. din cauza mulţimii oaspeţilor. Prodicos stătea încă în pat. pe care îi strîngea Protagoras de prin toate cetăţile pe care le cutreieră. de partea cealaltă aflîndu-se celălalt fiu al lui Pericle. pe bănci. Mi s-a părut a fi auzit că numele lui este Agathon şi nu m-aş mira dacă s-ar întîmpla să fie favoritul lui Pausanias. împingînd uşa cu amîndouă mîinile cît putea de tare. şi Philippides. o mare parte păreau străini. iar el stînd în jilţ dădea fiecăruia în parte răspunsuri şi explicaţii la întrebări. fiul lui Acumenos. fiul lui Philomelos. XI. fără să deschidă. Aşa cum ar spune Homer. oprîndu-ne în pridvor am discutat pînă ce am căzut de acord unul cu altul. cînd în urma noastră sosi şi frumosul Alcibiade. precum şi Antimiros din Mende. XI. Paralos. zic eu. un eunuc. l-am zărit pe Protagoras plim-bîndu-se în vestibul. nici nu sîntem sofişti. nu venim la Callias.neterminat şi ca să intrăm cu discuţia încheiată. de 315 a o parte a lui. Callias. fiul lui Calaischros. 582. şedeau Eriximachos. vrăjindu-i cu glasul său înb tocmai ca Orfeu. Păreau că discută despre natură şi că-l întreabă pe Hippias diferite chestiuni despre astronomie. De cum intrarăm.

zise el. Părerea a fost bine primită. cele ce-mi spuneai mai înainte în privinţa acestui tînăr. temînduse de pizma ce şi-ar fi atras-o de pe urma lui. acum e rîndul tău să hotărăşti dacă crezi că se cuvine să stai de vorbă despre acestea numai cu noi sau de faţă cu ceilalţi. spre exemplu Iccos din Tarent. duşmăniile şi uneltirile de tot felul. cît şi lui Hippias că am venit de dragul lui şi d să se fălească faţă de ei." Eu însă. zic. Socrate. socotesc că nu au obţinut ceea ce doreau. s-au folosit de acele meşteşuguri ca de o 317 a perdea. bănuind că vrea să-i arate atît lui Pro-dicos. în ceea ce priveşte înzestrarea. cel ce face. . Eu unul susţin că meşteşugul sofisticii este vechi. zise Protagoras. Socrate. pare că s-ar putea măsura cu oricare dintre cei de-o virstă cu el. s-au folosit chiar şi de gimnastică. fiind mare sofist la fel ca şi Pythocleides din Ceos şi mulţi alţii. căci pe lîngă celelalte l-ar mai socoti şi şmecher. ne-am luat bănci şi paturi şi leam aşezat lîngă Hippias. însăşi încercarea ar fi o dovadă de multă sminteală şi în chip negreşit şi-ar atrage mai multă duşmănie b din partea oamenilor. — Care-i acel lucru pentru care aţi venit? — Hippocrates acesta este din partea locului. îmi este peste măsură de plăcut. au recurs la diferite tertipuri şi l-au tăinuit. ca şi pe cei dimpre514 PLATON ună cu dînşii. n-am avut nici un necaz din pricină că recunosc că sînt sofist. fiu al lui Apollodor. nu ar reuşi acest lucru. După ce vei afla pentru ce am venit. unii prin poezie. am zis: „Ce-ar fi să-i chemăm pe Prodicos şi pe Hippias. să discutăm despre toate acestea de faţă cu toţi cei ce sînt înăuntru. compatriotul vostru. — Voiţi să stăm de vorbă singuri sau de faţă cu ceilalţi? răspunse el. Deci dacă cineva. după cîte văd. sofist de mîna-ntîi. — Drept chibzuieşti. şi pe cei dimpreună cu dînsul. nu-s de neluat în seamă pizma care se iscă pentru acestea. pe ca-re-l sculaseră din pat. Protagoras. dacă vreţi. unele ca acestea trebuie să se păzească: într-adevăr. o să hotărăşti singur. pentru care au fost de fapt născocite aceste tertipuri. ca să asculte şi ei?" „Foarte bine". dar cei care l-au mînuit mai înainte vreme. adică mai curînd să recunosc decît să tăgăduiesc. Protagoras zise: „Acum. apoi. după cum spun. După ce ne-am aşezat cu toţii. temîndu-se de pizmă. ca adepţii lui Orfeu şi Musaios. mai vîrstd nici sau mai tineri. mulţimea de rînd nu pricepe nimic. După cîte cred.Protagoras. fie ei compatrioţi sau străini. precum e şi Herodicos din Selymbria. aparţine unei case mari şi înstărite. căci acolo erau bănci de mai-nainte. Aşadar. doreşte să ajungă cineva în cetate şi socoate că acest lucru i-ar c putea reuşi cel mai bine dacă tu te-ai ocupa de el. Nu au putut rămîne necunoscuţi celor puternici de prin cetăţi. să nu zic într-un ceas rău. ca Homer şi Hesiod şi Simonide. După vîrstă aş putea fi tată oricăruia dintre voi. aducîndu-l pe Prodicos. Afară de aceasta mai iau şi alte măsuri. Eu însă nu sînt de acord cu toţi aceştia. şi-i determină să vină la el în nădejdea că vor spori în virtute datorită legăturii cu el. Iată că deja sînt cîţiva ani c bunişori de cînd practic acest meşteşug. socotind că aceasta este o cale mai bună pentru a mă păzi decît prima. contemporan cu noi. în acest timp au sosit e Callias şi Alcibiade. Din muzică şi-a făcut pavăză Agathocle. bucurîndu-ne la gîndul că vom asculta nişte oameni iscusiţi. iată am venit la tine cu Hippocrates acesta. Căci străinul care cutreieră cetăţi mari şi convinge pe cei mai buni dintre tineri să părăsească legăturile strînse pe care le aveau cu alţii. alţii. căci în totul am mulţi la număr. „Nu vreţi să pregătim o încăpere in care să puteţi discuta şezînd?" zise Callias. ar fi potrivit să re-318 a peţi. că sînt şi aceştia de faţă. — Nouă ne e totuna. şi cîtă grijă ai pentru mine. Aşadar." Iar eu am zis: „Deschid vorba ca şi mai înainte. spunînd motivele venirii noastre. astfel încît. ci preamăreşte în cor ceea ce i se spune de către aceştia. Aceştia toţi. PROTAGORAS 513 alţii prin ritualuri şi profeţii. eu am urmat un drum cu totul contrar acestora şi recunosc că sînt sofist şi că învăţ pe oameni. odinioară stabilit la Me-gara. încer-cînd să fugă. iar noi toţi. ca să spunem lucrurilor pe nume. dîndu-se de gol.

" Apoi Protagoras.Hippocrates acesta se întîmplă să fie foarte dornic de a te cunoaşte. Căci ceilalţi ii plictisesc pe tineri. deşi eşti la o vîrstă înaintată şi eşti atît de priceput. sau modul cum le-ar putea face faţă şi cu fapta şi cu cuvîntul în cele mai bune condiţii. a zis: „O! tinere. dacă însă încearcă să-i sfătuiască altcineva despre care ei cred că nu-i de meserie. sau e dat jos de la tribună şi scos afară de către arcaşi din porunca pritanilor. dacă totuşi cineva te-ar învăţa ceva ce se întîmplă să nu cunoşti. chiar din ziua în care va fi împreună cu el. ca mai . n-aş dori însă să-ţi spun altceva decît ceea ce gîndesc. Eu consider că atenienii. nici nu le trece prin gînd să-i primească sfatul. Protagoras. ci să presupunem. Iar dacă s-ar duce la PROTAGORAS 515 Orthagoras din Teba. Iar învăţătura pe care o predau eu este priceperea în cele gospodăreşti. dacă vei sta în preajma mea. nu pot să nu te cred. chiar dacă acesta este foarte frumos şi bogat şi de viţă nobilă. ce foloase va avea intrînd în relaţii cu tine. am zis: „Protagoras. ci rid şi fac larmă. Eu unul nu credeam că acest lucru se poate b învăţa. bogatul sau săracul." Dar eu auzind aceasta. ceea ce spui nu-i deloc lucru de mirare. pe cînd venind la mine nu va învăţa despre alt lucru decît cel pentru 319 a care a venit. venind la mine. şi. ar auzi şi de la el aceleaşi lucruri pe care le c aude acum de la tine. precum şi priceperea în treburile cetăţii. cît şi fierarul sau curelarul. e aceştia caută să scape de anumite discipline. l-ar întreba în ce privinţă va deveni mai bun stînd pe lîngă el. auzind aceleaşi lucruri pe care le aude şi de la tine. sînt chemaţi ca sfetnici arhitecţii şi sînt consultaţi cu privire la construcţii. se d ridică şi îşi dau cu părerea atît dulgherul. — Ei! frumos meşteşug ai. la fel şi în ziua următoare. Atît am avut de spus. sînt chemaţi constructorii de corăbii şi tot aşa mereu cînd e vorba de lucruri ce pot fi învăţate şi deprinse. d dacă intră în legătură cu Protagoras. dacă e vorba de construit ceva în cetate. în fiecare zi vei înainta din mai bine către mai b bine. nici nu poate fi transmis de către unii oameni altora. îţi va fi dat încă din prima zi în care vom fi împreună să te întorci acasă mai bun decît erai. dar cînd e vorba să delibereze despre organizarea cetăţii. dar dacă tu o spui. ci e foarte firesc de vreme ce şi tu. Ar fi bucuros să afle. dacă chiar îl ai cu adevărat. anume că fiind în preajma lui în fiecare zi se va face mai bun şi va progresa. de pildă. Mi se pare că te referi la ştiinţa politicii şi promiţi să faci din oameni buni cetăţeni. punîn-du-i această întrebare: «în ce privinţă zici că voi fi mai bun şi în ce voi progresa?». Aşa şi tu. Deci văd că atunci cînd ne stringem la sfat. ai deveni mai bun. venit de curînd aici. spune tînărului acesta şi mie care pun următoarea întrebare în locul lui: «Hippocrates acesta. că Hippocrates acesta schimbîndu-şi îndată dorinţa ar vrea să facă cunoştinţă cu tînărul acela Ze-uxip din Heraclea. întradevăr. Zeuxip i-ar răspunde că în ceea ce priveşte pictura. Socrate. Socrate. luînd cuvîntul. zise el. se cade s-o arăt. acela i-ar răspunde că în ceea ce priveşte cîntatul la flaut. 516 PLATON sînt oameni chibzuiţi. în ce lucru şi în care privinţă?»" Iar Protagoras auzind de la mine acestea zise: „— Te pricepi bine să pui întrebări. va pleca mai bun şi la fel se va întîmplă în fiecare din zilele ce vor urma. şi nimeni nu se miră de aceştia. învăţîndu-i calculul şi astronomia şi geometria şi muzica — zi-cînd acestea a privit către Hippias —. De ce socotesc că acest lucru nu se poate învăţa. Dar nu despre aceasta e vorba. nobilul sau umilul. sau modul cum şi-ar putea gospodări cineva casa în chipul cel mai desă-vîrşit. iar eu mă bucur să răspund celor ce pun bine întrebările. spune el. ducînduse la el. — Acesta este însuşi lucrul pe care îl făgăduiesc. Aşa procedează ei cînd e vorba de cele ce depind de meşteşug. Hippocrates nu va păţi la fel ca în cazul în care s-ar întîlni cu alt sofist. pînă cînd cel ce făcea încercarea sau renunţă singur să mai vorbească fiind copleşit de zarvă. ca şi ceilalţi greci. cînd e vorba de coc răbii. iar sofiştii îi împing la ele împotriva voinţei lor. — Oare te înţeleg bine? am zis eu. negustorul sau armatorul.

dar auzind cele ce spui tu mă clatin în această convingere. e Nu numai în viaţa publică stau lucrurile aşa. pe cele mari însăşi mărimea le salva. neştiind ce mijloc de salvare să găsească pentru om. cei mai pricepuţi şi mai de ispravă dintre cetăţeni nu sînt în stare să le transmită celorlalţi virtutea pe care o au. se gîndi să le facă o pavăză faţă de schimbările de vreme rîn-duite de Zeus. şi vede că celelalte făpturi au de toate. avînd în vedere o dreaptă 321 a împărţeală. — Dar nu preget. rămînîndu-i neamul omenesc neînzestrat şi nu ştia ce să facă. nu-i instruieşte nici el însuşi. e celor ce le dădu o fire neajutorată le născoci un alt mijloc de scăpare. acelaşi Pericle. l-a îndepărtat de el şi l-a încredinţat lui Ariphron ca să-l PROTAGORAS 517 educe. nu pregeta. Deci dacă poţi să ne demonstrezi mai clar c că virtutea se poate învăţa. Sosise de acum şi ziua sorocită. Dar cînd a venit şi timpul potrivit pentru acestea. Socrate. doar vor da undeva peste virtute. Fiind el în mare încurcătură. iar acestora le dădu o înmulţire restrînsă. După ce le dădu mijloa518 PLATON ce destule pentru a se apăra unele de altele. asigurîndu-le supravieţuirea neamului. Dar Epimeteu. care nu era destul de priceput. nici nu putea deveni folositoare cuiva — şi în acest chip îl înzestra pe om. pe altele le înzestra cu piei tari şi bătătorite. iată că vine Prome-teu să vadă împărţeala. ţinînd seamă de aceste lucruri. «—A " A fost o vreme cînd erau zei. fratele mai mic al lui Alcibiade acesta de aici. Celor hărăziţi să fie mici le dădu aripi ca să poată fugi sau le făcu parte de adăpost în pămînt. se gîndi să fure dibăcia meşteşugărească a lui Hefaistos şi a Atenei dimpreună cu focul — căci fără foc nu putea fi dobîndită de cineva. acesta l-a dat înapoi neavînd ce face cu el. Epimeteu îl rugă pe Prometeu să lase pe seama lui toată treaba. dar în cele ce este el priceput. unele învăţate de la alţii. Astfel omul putea să se . Aşadar eu. Apoi pregăti fiecăreia alt gen de hrană. unora din iarbă. în timp ce pe cei mai slabi îi înzestra cu iuţeală. socotind că tu ştii multe. ci arată-ne. fără a-şi da seama. «La urmă. Protagoras. ci şi în cea particulară. zise el. sau să vă explic prin raţionament. al cărui tutore. ceea ce depindea de 320 a dascăli i-a învăţat bine şi frumos. zise el. Unora le rîndui să se hrănească cu carnea altor făpturi." Mulţi din cei ce şedeau lîngă el i-au spus să facă expunerea aşa cum doreşte. pe unii îi înarma. Acestea le orîndui avînd grijă ca nici un neam să nu fie expus pieirii. fie din rudeniile lor.te mijloacele cu cele necuvîntătoare. temîndu-se ca el să nu sufere influenţa rea a lui Alcibiade. Atunci Prometeu. Pe unele le încălţă cu copite. Dar mai înainte de a se împlini şase luni. a cheltuit toa. în care trebuia să iasă şi omul de sub pămînt la lumină. Iată-l bunăoară pe Pericle. Şiţi pot b înşira încă mulţi alţii care fiind ei înşişi buni nu au putut face vreodată mai bun pe careva. doar. fără iuţeală. dar făpturi muritoare încă nu erau. „Mi se pare atunci mai plăcut să vă pqveştegc-un mit. fie dintre străini. De vreme ce urma să le scoată în curînd la lumină. ci ei singuri umblă de colo pînă colo aşa ca vitele ce pasc slobode pe pajişte. celor rînduite a servi ca hrană acestora. să luăm pe Cleinias. prin urmare e limpede că socotesc acest lucru cu neputinţă de învăţat. Dacă vrei. nu cred că virtutea se poate învăţa. ci doar stau în cumpănă dacă să fac demonstraţia istorisindu-vă un mit. le-a dat o înmulţire îmbelşugată. tatăl acestor tineri de colo. Şi înduplecîndu-l s-a pus pe lucru. nici nu-i dă pe mina altora. ai să vii să vezi ce-a ieşit». altele descoperite chiar de către tine. ca unul mai vîrstnic ce vorbeşte unora mai tineri.înainte. Unora le-a dat putere. altora din rădăcini. au pus pe Prometeu şi pe Epimeteu să le împodobească şi să le împartă daruri fiecăreia după cum se cuvine. iar omul este gol şi desculţ şi dezvelit şi dezarmat. îmbrăcîndu-le cu păr des şi cu piei groase în stare să le apere de frig şi de arşiţă şi ca să le fie fiecăreia aşternut natural atunci cînd se culcă. altora din fructele copacilor. pentru faptul că fără să fi învăţat de undeva şi fără să fi avut vreun dascăl încearcă să dea sfaturi. . Şi aşa împărţi şi celelalte daruri. zeii le-au plăsmuit sub pămînt ames-tecînd pămînt şi foc şi toate cîte se amestecă cu focul şi pămîntul.

aşa precum spui tu. după cît se spune. afară de asta şi paznicii lui Zeus erau fioroşi. Iar Hermes îl întrebă pe Zeus în ce fel să dea oamenilor dreptatea şi ruşinea: «Oare tot aşa cum au fost împărţite meşteşugurile să le împart şi pe acestea? împărţeala meşteşugurilor a fost astfel: un om avînd meşteşugul vindecării satisface pe mai mulţi oameni. ea nu le era de ajuns şi pentru războiul cu fiarele. ca şi ceilalţi greci.» J Astfel. altminteri nu ar putea exista cetăţi. căci erau întru totul mai slabi decît ele şi dacă priceperea meşteşugărească le ajungea pentru hrană. a fost singura dintre făpturi care a cinstit pe zei. cînd este vorba de meşteşugul clăditu520 PLATON lui sau despre vreun alt meşteşug. Ce-i drept. Să pun tot aşa şi dreptatea şi ruşinea în oameni d sau să împart la toţi?» «La toţi. socotind că fiecare are parte de această pricepere. încălţămintea şi aşternu-turile. şi toţi să aibă parte. mai ia în seamă şi această dovadă: în ceea ce priveşte celelalte meşteşuguri. Astfel înzestraţi. cînd însă trec la discutarea chestiunilor ce presupun pricepere în treburile cetăţii. găsi mijlocul de a se hrăni cu cele ce-i oferea b pămîntul. care se întemeiază toate pe dreptate şi chibzuinţă. în cazul de faţă . iar Prometeu a fost 1 PROTAGORAS 519 învinuit mai tîrziu (din pricina lui Epimeteu). şi pune lege din partea mea. ba. în care intră şi arta războiului. Ca să nu socoti însă că te înşeli admiţînd că este efectiv convingerea tuturor că fiecare om are parte de simţul dreptăţii şi de cealaltă competenţă politică. apoi articula sunetele şi cuvintele cu pricepere. căci ea era în mîinile lui Zeus. 322 a Deoarece însă omul avea în el ceva divin (datorită înrudirii cu zeii). oamenii locuiau la început risipiţi iar cetăţi nu erau. însă ori de cîte ori se adunau îşi făceau nedreptăţi unii altora. inventă locuinţele şi hainele. socotesc că puţini au căderea să-şi dea părerea. dacă cineva pretinde că este bun flautist sau că b stăpîneşte vreun alt meşteşug fără să fie aşa. la fel şi ceilalţi meseriaşi. chiar dacă oamenii ştiu că cineva este nedrept. locuinţa lui Zeus. ei piereau din pricina animalelor. Iată. iar dacă cineva e care nu e printre cei puţini ar vrea să-şi dea cu părerea. care este cauza acestui lucru. e firesc să îngăduie oricui să-şi dea cu păre-323 a rea. căci nu aveau încă nici o pricepere în ale politicii. şi începu să le ridice altare şi statui. sau se supără pe el. iar cei apropiaţi îl mustră ca pe un zănatic. ca cel ce nu poate ţine hotarele ruşinii şi dreptăţii să fie nimicit întocmai ca o boală a cetăţii.descurce în viaţă. anume faptul de a spune adevărul. Socrate. mai mult. dar priceperea în ale politicii îi lipsea. deoarece nu ştiau să facă rînduială în cetate şi din nou piereau risipindu-se. chiar dacă acesta spune el însuşi în defavoarea lui adevărul de faţă cu mulţi. ei nu îi îngăduie. Timpul însă nu-i îngăduia lui Prometeu să se ducă pe Acropole. Atunci el se furişează în atelierul lui Hefaistos şi al Atenei. în care ei meştereau laolaltă cu drag. pentru ca ele să fie orînduitorii cetăţilor şi legătura aducătoare de prietenie. atunci lumea sau rîde de el. în ceea ce priveşte însă simţul dreptăţii şi cealaltă pricepere în ale politicii. şi furînd meşteşugul de făurar al lui Hefaistos şi pe celălalt al Atenei le dădu omului. îl trimite c pe Hermes să aducă între oameni ruşinea şi dreptatea. răspunse Zeus. atunci ceea ce în alte împrejurări e considerat a fi lucru chibzuit. pentru furt. Atunci Zeus. Şi aşa se face că omul este înzestrat din belşug pentru viaţă. aşa precum spui tu. şi din aceste pricini atenienii. Socrate. temîndu-se să nu piară tot neamul nostru. ei căutau să se adune laolaltă şi să se apere clădind cetăţi. după părerea mea. şi este firesc. căci nu ar putea fi cetăţi dacă numai cîţiva ar avea parte de ele ca în cazul celorlalte meşteşuguri.

Dacă ea este acel lucru de care trebuie să se ţină toţi şi în conformitate cu care trebuie să acţioneze oricare om. indiferent dacă vrea să înveţe sau să facă altceva. dacă vrei. nici altul. cele spuse pînă acum se referă la faptul că oamenii admit pe oricine ca sfătuitor în cele ce ţin de această pricepere pentru că socotesc că-i este dat oricăruia să aibă parte de ea. că e firesc faptul că ai tăi concetăţeni admit şi pe făurar şi pe curelar să-şi dea cu păci rerea în treburile politice şi că ei socotesc că virtutea se poate învăţa şi deprînde. Acest lucru te va învăţa că oamenii cred că virtutea se poate dobîndi. cît despre faptul că ei PROTAGORAS 521 o socotesc a nu fi dată omului în chip firesc sau de la sine. văzînd că acesta este pedepsit. nici nu pedepseşte pe cei care le au. mai pe scurt. anume pentru că au greşit. virtutea proprie omului. cel care însă încearcă să b pedepsească cu judecată nu pedepseşte pentru greşeala comisă — căci lucrul săvîrşit nu se poate îndrepta — ci pentru viitor. şi îndeosebi atenienii. pedepseşte pentru a preîntâmpina. pentru cusururile despre care oamenii socotesc că le au unii şi alţii din fire sau în chip întîmplător. fie că nu sînt. şi dacă acesta este lucrul de la care abătîndu-se cineva trebuie învăţat şi pedepsit. în privinţa asta. şi avînd în minte acest gînd. acest 325 a lucru nu este nici dulgheria. fie femeie. ci că se poate dobîndi prin învăţătură şi că prin studiu este agonisită de cel care o are. cel puţin în cazul că cineva nu se răzbună ca un animal fără judecată. concetăţenii tăi. ci voi face un raţionament. nici nu învaţă. ci dreptatea şi chibzuinţă şi pietatea sau. dacă cineva nu posedă acele însuşiri despre care ei socotesc că pot fi dobîndite prin e studiu sau exerciţiu sau prin învăţătură. ca să nu mai repete greşeala nici el. Dar mai este o nedumerire pe care tu ai pus-o în discuţie. voi încerca să-ţi dovedesc in cele ce urmează. fie că sînt. căci altminteri nu s-ar mai număra printre oameni. Ia gîndeşte-te. el socoteşte de fapt că virtutea se poate învăţa.îl socotesc drept o nebunie şi susţin că toţi trebuie să spună că sînt drepţi. nu-ţi voi mai spune o poveste. cred eu. şi nicăieri altundeva. ca să-i schimbe. în legătură cu oamenii pricepuţi şi anume de ce oamenii pricepuţi îi învaţă pe fiii lor toate cele ce se pot învăţa de la dascăli şi îi fac pricepuţi. Printre acestea se află şi nedreptatea şi impietatea şi în general tot ce este contrariul virtuţii în viaţa 324 a publică. Socrate. îşi atrage mînie şi pedepse şi mustrări pentru ele. Oamenii pedepsesc şi mustră pe cei care-i socotesc că greşesc. nici turnătoria. Socrate. Căci dacă există aşa ceva. ci dimpotrivă. fie bărbat. cine ar fi atît de smintit încît să încerce a face unul din aceste lucruri faţă de cei uriţi sau mici sau slabi? Cauza acestui lucru. dar în ceea ce priveşte virtutea de care au ei parte nu reuşesc să-i facă mai buni decît un altul. într-adevăr. sau socotesc că este nebun cel ce nu se preface că are simţul dreptăţii. Aşadar. aşadar. pe motiv că nu e cu puc tinţă ca cineva să nu aibă parte de el într-un fel oarecare. are cusururile corespunzătoare acestora. fiind pedepsit şi . nimeni nu se supără. de pildă. nici olă-ria. Căci nimeni nu pedepseşte pe cei care săvîrşesc nedreptatea numai şi numai pentru acest lucru. Acesta este gîndul pe care îl au în 522 PLATON minte toţi cei care pedepsesc fie în viaţa particulară c fie în cea publică. Chestiunea se pune aşa: există sau nu un anumit lucru de care toţi cetăţenii trebuie să aibă parte pentru ca să poată fiinţa cetatea? Aici e se află dezlegarea problemei pe care ai ridicat-o tu. pînă ce se îndreaptă. iar altfel nu. iar dacă. Socrate. fie copil. d ci li se face milă de ei. din acest motiv se şi numără printre aceia care socotesc că priceperea se poate învăţa şi deprînde. Cred că ţi-am demonstrat în chip satisfăcător. desigur pentru că se presupune că o putea dobîndi prin studiu şi învăţătură. stă în faptul că ei ştiu că însuşirile bune sau rele le vin oamenilor din fire şi din întîm-plare. ce rost are pedepsirea celor ce să-vîrşesc nedreptatea. nici nu mustră. în schimb. pentru acestea fiecare se mînie pe celălalt şi-l mustră.

învăţat. iar pe lîngă pedeapsa cu moartea mai poate fi şi confiscarea bunurilor sau. De ce atunci mulţi fii din părinţi de ispravă sînt bicisnici? Ei bine. Apoi cînd co. este acela de îndreptare. altul nu e. în afară de asta. nu ascultă. Dascălii de cithară la rîndul lor îi învaţă alte lucruri asemănătoare. tocmai acest lucru să nu-l dea ei ca învăţătură şi să nu-i preocupe cu tot dinadinsul? Cel puţin aşa reiese. trebuie să fie izgonit din cetăţi sau ucis. Pe lîngă asta. îi trimit şi la instructorul de gimnastică pentru ca avînd trupuri mai sănătoase să le poată pune -în slujba unei gîndiri folositoare şi să nu se lase pradă laşităţii. nu-i nimic de mirare. pe unele îndemnîndu-l să le facă. Şi dacă ascultă. ei îi învaţă totuşi pe fiii lor alte lucruri pentru care nu există pedeapsa cu moartea sau amendă dacă nu le cunosc. drept aceea fiii lor începînd să meargă la şcoală foarte devreme ca vîrstă. or de mijloace dispun în cea mai mare măsură cei bogaţi. cer să se acorde grijă e mai mult bunei purtări a copiilor decît gramaticii şi cîntatului la cithară. poemele poeţilor buni şi îi silesc să le înveţe pe de rost. Socrate. şi nu eşti dumirit dacă virtutea se poate învăţa? Dar ar trebui să te miri mai degrabă dacă virtutea nu s-ar putea învăţa. într-un cuvînt. încetează foarte tîr-ziu. îi pun să citească. pentru ca cei tineri să se ferească a face ceva rău. astfel încît copilul silitor să-i imite şi să se străduiască să devină asemenea lor. dar se îngrijesc şi de cuminţenia lor. în bănci. la voi ca şi în alte multe părţi. îi sileşte să conducă sau să se lase conduşi după ele. iar numele ce se dă acestei răspunderi în faţa legii. îndemnuri şi elogii ale oamenilor de ispravă din trecut. cel ce umblă în afara lor are e de dat socoteală. ca să nu facă după cum îi taie capul. dacă aşa stau lucrurile şi dacă b aşa este în firea lor. părinţii îi învaţă şi îi mustră. tot astfel zic şi cetatea prescriindu-le legile. cît şi la cuvînt. căci într-un fel dreptatea îndreaptă. cît şi in cea publică.d pilul ajunge să înţeleagă mai uşor ceea ce i se spune. le dau să înveţe şi operele altor poeţi de vază care au alcătuit şi muzică. După aceasta trimiţîndu-l la şcoală. e bine. dacă . Socrate! începînd încă din frageda copilărie. deci acest lucru putînd fi învăţat şi păstrat în grijă. aflate şi rînduite de legiuitorii buni din trecut. să fie destoinici la vorbă şi la faptă. altul urît. pe altele nu. Fiind deci grija pentru dreptate aşa de mare. Iar dascălii ţin seamă de acestea şi după ce i-au învăţat literele şi sînt în stare să înţeleagă cuvintele scrise aşa ca mai-nainte pe cele rostite. căci în ele sînt 326 a multe sfaturi bune. după ce au învăţat să 524 PLATON cînte la cithară. distrugerea căminelor. învăţîndu-l şi ară-tîndu-i că un lucru e drept şi altul nu e drept. dar pe acesta nu? Că în viaţa particulară şi în cea publică ei consideră că acest lucru se poate înPROTAGORAS 523 văţa şi deprînde. ca pe un lemn strîmb şi sucit. am demonstrat. în caz de războaie şi în alte împrejurări. unul frumos. dacă nu. e d rîndul cetăţii să-i silească a învăţa legile şi a trăi după ele. multe desluşiri. căci toată viaţa omului are nevoie de o bună mlădiere şi de arc monie. şi doica şi mama şi pedagogul şi chiar tatăl se străduiesc întruna pentru a-l face pe copil cît mai destoinic atît la faptă. îl îndreaptă cu ameninţări şi cu bătăi. din cauza stării rele a trupurilor. te mai întrebi. ci întocmai aşa cum dascălii de gramatică desenează cu condeiul literele pentru acei copii care nu sînt încă în stare să scrie şi apoi le dau tăbliţa şi îi silesc să scrie după literele desenate. După ce încetează să se mai ducă la şcoală. atîta timp cît trăiesc. vezi cît sînt de ciudaţi oamenii de ispravă de vreme ce îi învaţă pe fiii lor celelalte lucruri. punîndu-i să b le execute şi făcînd ca armoniile şi ritmurile să pătrundă în sufletele copiilor. Dar acestea le fac mai ales cei ce dispun de mijloace. insuflindu-le mai multă blîndeţe şi astfel devenind mai mlădioşi şi mai armo-nioşi. unul e cuviincios. în timp ce lucrul pentru care copiii lor îşi pot atrage c pedeapsa cu moartea sau exilul dacă nu-l cunosc sau dacă nu sînt pregătiţi în privinţa virtuţii. atît în viaţa particulară.

iar fiul altcuiva. nici curţi de judecată. Iar eu. ba chiar ceva mai mult. cu siguranţă că ţi-ar face plăcere să în526 PLATON tîlneşti oameni ca Euribates şi Phrynondas şi ai suspina după răutatea oamenilor de aici. dorînd e PROTAGORAS 527 a-l asculta privii încă mult timp spre el. care-s de o vîrstă cu Paralos şi cu Xantippos acesta. La fel se întîmplă şi cu virtutea şi cu toate celeb lalte. însă toţi ar fi flautişti cît de cît faţă de ceilalţi oameni care n-au nici o idee despre cîntatul la flaut. Socrate. ca şi fiii altor meşteşugari. de vreme ce şi fiii lui Policleitos. fie binevenit. Aşa socoteşte şi acum că omul acela care ţi se pare cel mai nedrept dintre oamenii crescuţi în respectul legilor este drept şi lucrător al dreptăţii dacă d îl compari cu oamenii care nu au nici educaţie. nici legi. ci ar fi nişte sălbatici ca cei pe care ni i-a înfăţişat Phere-crates anul trecut la jocurile leneene. mult mai mult decît alţii." După ce Protagoras a făcut toată această demonstraţie încetă să vorbească. nici vreun ascunziş. cît şi în public ar învăţa pe celălalt acest meşteşug şi l-ar mustra pe cel ce nu cintă bine şi nu ar exista nici o supărare pentru acest lucru. faci nazuri. crezi oare Socrate. dacă şi elevul e de acord. De pildă dacă nu ar putea exista cetatea. dacă nu am cînta toţi la flaut. şi fiecare atît în particular. Dacă într-adevăr ceea ce spun este aşa — şi este fără doar şi poate aşa — gîndeşte-te la oricare alt obiect de studiu sau învăţătură pe care vrei să-l alegi. ar rămîne fără nici o faimă. pentru că toţi sînt dascăli de virtute. sau dacă ai căuta. dacă vrea îmi dă banii pe care îi cer.eu am avut dreptate cînd spuneam mai înainte că. fermecat. nu cred că ţi-ar fi uşor. mai avem speranţe în ei. în stare să ne facă să înaintăm cît de puţin în virtute. şi de multe ori fiul unui c flautist bun ar ieşi prost flautist. De aceea şi felul în care îmi iau onorariul este acesta: după ce omul a învăţat cu mine. şi 328 a ţie ţi se pare că nu e nici unul. pentru PROTAGORAS 525 a exista cetatea. adică de virtute. cred. şi invers. Acum. tuturor deopotrivă simţul dreptăţii şi virtutea. Dacă ai ajunge printre astfel de oameni întocmai ca mizantropii din corul acela. merge la un templu. Acestea au fost mitul şi raţionamentul pe care am vrut să ţi le spun. ci fiul cutăruia. dacă nu. ţi s-ar părea că nu e nici unul. c declară cu jurămînt cît crede că face învăţătura primită. apoi îmi plăteşte numai atît. căci sînt încă tineri. ar ajunge celebru. După cum dacă ai căuta cine e dascăl de elenă. întîmplîndu-se să fie mai înzestrat de la natură pentru cîntatul la flaut. Despre aceştia însă nu putem încă afirma cu tărie aşa d ceva. aşa cum e cazul cu b alte meşteşuguri — căci ne foloseşte. să arăţi cine a fost dascălul lor. sau de la prietenii tatălui lor care erau de aceeaşi meserie. aşa cum în prezent nu există nici o supărare pentru cele drepte şi legiuite. nu sînt nimic faţă de tatăl lor. că fiii flautiştilor buni ar ieşi flautişti mai buni decît fiii flautiştilor slabi? Eu nu cred. precum şi că nu e nimic de mirare în faptul că fiii oamenilor de ispravă sînt răi. zise el. fiind neînzestrat. Socrate. pentru a dovedi că virtutea se poate învăţa şi că atenienii aşa socotesc. nimeni nu trebuie să fie străin de 3271 un anumit lucru. cine i-a învăţat pe fiii meseriaşilor noştri meseria pe care ei au învăţat-o de la tatăl lor. iar fiii celor răi sînt de ispravă. dar dacă există cineva mai presus de noi. Socrate. pe cît le-a fost cu putinţă s-o înveţe de la el. cred. nici vreo constringere care să-i facă cumva să se îngrijească de virtute. pe cînd în cazul celor neştiutori e simplu. pentru a-l face om de ispravă şi că merit salariul pe care îl cer. dar după ce am înţeles că . de aceea fiecare vorbeşte cu bunăvoinţă celuilalt şi-l învaţă despre cele drepte şi legiuite — deci dacă tot astfel şi în ceea ce priveşte cîntatul din flaut am avea deplină bunăvoinţă şi lipsă de invidie pentru a ne învăţa unii pe alţii. doar-doar o mai spune ceva. Eu cred că sînt unul dintre aceştia şi că pot fi de folos cuiva. ca cerce-tînd cine i-a învăţat pe aceştia. pe cît ar sta în putinţă fiecăruia.

poate că ar auzi aceleaşi discursuri. sau cu dreptatea. chibzuinţă şi pietatea sau acestea pe care le-am enumerat acum sînt toate doar nume ale uneia şi ace-d leiaşi entităţi unice. Doar o mică nedumerire mai am. Acum explică-mi cu acribie. şi nici rostul lui nu este la fel cu al ei şi nici una din celelalte părţi nu este la fel cu cealaltă nici în ce priveşte rostul. aşa cum gura. dar e limpede că Protagoras o va lămuri de vreme ce le-a lămurit şi pe acestea multe. le are pe toate? — Nicidecum. ceea ce nu stă la îndemîna multora. dacă mi-ai mai răspunde şi la următorul lucru. — Şi oare fiecare dintre ele are un rost propriu. tu ce părere ai? — Şi mie mi se pare tot aşa. Protagoras. Socrate. decît prin mărime sau micime? — în chipul cel dintîi mi se pare. oare tot aşa b şi părţile virtuţii nu sînt la fel una cu cealaltă. — Ei bine. întocmai ca şi vasele de aramă care fiind lovite răsună şi vibrează îndelung cît timp nu le atinge nimeni. adică virtutea. — Şi fiecare dintre ele este altceva decît cealaltă? am zis eu. tu ce răspuns ai da? Acelaşi ca şi mine sau altul? — Acelaşi ca şi tine. deoarece mulţi sînt curajoşi. a zis el. fie a altuia dintre cei iscusiţi la vorbă. de mai-nainte. — Da. c dacă cineva ne-ar întreba pe mine şi pe tine: «O! Pro-tagoras şi Socrate. dacă cineva ar discuta despre acestea cu oricare altul dintre oratorii publici. zise el. zise el. nici în ceea ce priveşte rostul lor? Nu-i oare limpede că aşa trebuie să stea lucrurile dacă ne ţinem de exemplul luat? — Chiar aşa. Acum. cum a dovedit adineauri. — Hai să cercetăm împreună cum este fiecare din ele. dar lămureşte deplin pentru sufletul meu un lucru care m-a mirat pe cînd vorbeai. nici în sine. Acesta este lucrul pe care mai doresc încă să-l ştiu. — Nu. sau cu evlavia. referitor la dreptatea pe care aţi pomenit-o adineauri.într-adevăr terminase de vorbit. următorul lucru. sau neapărat dacă cineva ia o parte. acum m-am convins. întocmai ca şi cărţile nu ar avea nici ce răspunde. spuneai că Zeus c ar fi dat oamenilor simţul dreptăţii şi ruşinea şi apoi ai afirmat de multe ori în decursul cuvântării că simţul dreptăţii şi chibzuinţă şi pietatea ar alcătui 528 PLATON un tot. căci cele pe care le-ai enumerat sînt părţi ale virtuţii. dar nu sînt is-330 a cusiţi. Protagoras însă este în stare să pronunţe discursuri lungi şi frumoase. fie din partea lui Pericle. eu unul i-aş răspunde că este ceva drept. — Dar e uşor de răspuns la aceasta. într-adevăr. Socrate. aş zice că nu-mi mai lipseşte aproape nimic. dacă însă i-ar mai întreba cîte ceva în plus. întocmai ca părţile feţei? Căci ochiul nu este la fel cu urechea. spuneţi-mi. răspunse el. ale cărui părţi sînt simţul dreptăţii. — Oare oamenii. cît îţi sînt de recunoscător pentru că e m-ai îndemnat să vin aici. pe cale raţională. dar nedrepţi. în primul rînd: dreptatea este un PROTAGORAS 529 lucru sau nu este nici unul? Mie mi se pare că e. aş spune eu unul răs- . este ea însăşi ceva drept sau ceva nedrept?». nici în alte privinţe. şi retorii fiind întrebaţi un lucru mărunt b întind vorba la nesfîrşit. îmi pare nespus de bine că l-am auzit pe Protagoras spunînd cele ce am auzit. Spui că virtutea se poate învăţa şi sînt înclinat să-ţi dau dreptate ţie mai mult decît oricui. fără doar şi poate. într-ade. anume dacă virtutea este un tot unic. alteori dacă cineva îi întreabă încă ceva în legătură cu cele spuse. nici ce întreba la rîndul lor. sau cu chibzuinţă. ba chiar cea mai de seamă parte este înţelepciunea. şi laolaltă de e întreg. — în ce fel. Socrate. ea însăşi fiind un singur tot. alţii altă parte. — Aşadar dreptatea este ceva drept. iau din aceste părţi ale virtuţii unii o parte. dar e în stare deopotrivă să răspundă şi pe scurt la întrebări şi întrebînd să aştepte şi să primească răspunsul.329 a văr. — înţelepciunea şi curajul sînt deci şi ele părţi ale virtuţii? — Desigur. sau sînt drepţi. nasul. am zis eu." Iar eu am zis: „— Aşadar nici o altă parte a virtuţii nu este totuna cu ştiinţa. Mai înainte eu nu crezusem că există o preocupare omenească prin care cei buni devin buni. adică aşa ca părţile feţei în raport cu faţa întreagă. parcă reculegîndu-mă cu greu am zis privind către Hippocrates: „— O! fiu al lui Apollodor. sau cu curajul. ochii. urechile sînt părţi ale feţei? Sau ca părţile aurului care nu diferă una de alta.

sau tarele şi moalele. zise el. s-o lăsăm deoparte şi să ne ocupăm de altceva din cele ce spuneai. — Nu mi se pare deloc. — Dar atunci cînd oamenii acţionează drept şi cu folos. ci mi se pare că este o deosebire între ele. adică una e nedreaptă şi cealaltă nepioasă?» Ce-i vom răspunde atunci? 530 PLATON Eu unul. Vreau să zic prin asta că discuţia va fi mai temeinică dacă am înlătura din ea pe «dacă». Dacă acum ar zice: «Are aces. — Contrariul acestui lucru nu este oare înţelepciunea? — Aşa cred şi eu.b zuinţei? — Neapărat. credeţi oare că e şi ea ceva?» Am zice că da. că este atît de simplu să recunoaştem că dreptatea este pioasă şi pietatea este dreaptă. întări el. — Ei bine. acţionează nechibzuit şi sînt nechibzuiţi acţionînd astfel? — Şi eu unul cred la fel. dar dacă crezi că şi eu am zis aşa te înşeli. de asemenea şi celelalte care par a fi cu totul opuse între ele. — Dacă după asta ne-ar întreba: «Dar pietatea. şi despre acestea că sînt toate asemenea unele cu altele. mă e refer la părţile feţei. ci e vorba să ne lămurim şi eu d şi tu. — Aşadar. dacă vrei. aş zice că şi dreptatea este ceva pios şi pietatea este ceva drept. zicînd: «Dar cum spuneaţi puţin mai înainte? Oare nu v-am auzit bine? Mi s-a părut că ziceaţi despre părţile virtuţii că au asemenea raporturi între ele încît nu este una la fel cu cealaltă?» Eu unul aş răspunde: în privinţa altor lucruri ai auzit bine. Dar ce importanţă are asta? zise el. dar nici atît de mare pe cît pari tu a crede. şi anume că de bună seamă dreptatea este totuna cu pietatea sau este ceva foarte asemănător şi că mai mult decît orice dreptatea este la fel cu pietatea şi pietatea la fel cu dreptatea. şi aş zice: Vorbeşte cuviincios. Socrate. zise el. chiar cele despre care ziceam adineauri că au fiecare alt rost şi că nu sînt una la fel cu cealaltă. — Nu-i vorba să-mi faci mie pe plac. De pildă. oare şi tu? — Da. zise el. căci un lucru seamănă cu altul într-un chip oarecare. o Protagoras? Susţii tu cu adevărat că nici una din părţile virtuţii nu este la fel cu cealaltă? Al tău este cuvîntul acesta?» Ce i-ai răspunde? — Va trebui să recunosc.331 a ta dreptate. căci nu cer deloc să discutăm pe «dacă tu vrei» sau pe «dacă ţi se pare ţie». aş răspunde la fel. Dar nu e drept să numim asemănătoare lucrurile care au ceva asemănător între ele sau să le declarăm neasemănătoare pe cele care au ceva neasemănător dacă au cît de puţină asemănare. deoarece am imprePROTAGORAS 531 sia că te-am cam supărat cu treaba asta. Dacă vrei tu. Numeşti ceva nechibzuinţă? — Da. — Deci cei ce nu acţionează drept. plin de mirare. totuşi într-un fel seamănă între ele şi sînt una ca cealaltă. sau nu? — Şi cu aceasta sînt de acord. există o asemănare între dreptate şi pietate. omule! Cum ar putea fi altceva pios dacă pietatea însăşi nu ar fi ceva pios? Ce! Tu nu ai răspunde la fel? — De bună seamă. Protagoras a răspuns acestea pe timpul cînd eu doar întrebam." Dar eu. încît în acest chip ai putea demonstra. sau eşti şi tu de părerea c asta. ţi se pare că sînt chibzuiţi acţionînd aşa sau dimpotrivă? — Cred că sînt chibzuiţi. b iar pietatea este ceva nedrept. în ceea ce te priveşte. Socrate! — Dar ce îi vom răspunde.punzînd celui care întreabă. — Dar de bună seamă. am zis eu. sau este ceva nepios. Dar bagă de seamă dacă ai ceva de obiectat. — «Oare acest lucru credeţi că este prin natura lui ceva pios sau ceva nepios?» La această întrebare eu unul m-aş supăra. zise el. zise el. dacă-mi îngădui. ne va întreba iarăşi: «Oare nu este pietatea ceva drept. ei sînt chibzuiţi datorită chib. dacă după ce am recunoscut acestea. — «Deci ziceţi că şi aceasta este un anumit lucru?» Am zice aşa. iar dreptatea ceva pios. după cîte d cred eu. zise el. e — Dacă apoi ne-ar întreba. — . să zicem că dreptatea este pioasă şi pietatea este dreaptă. în ceea ce mă priveşte. albul şi negrul au o oarecare asemănare. — Da. i-am zis: „— Oare tu socoti că dreptatea şi evalavia au între ele numai o 332 a mică asemănare? — Nicidecum. Protagoras.

şi pe lîngă faptul că sînt fiecare altceva. este sau nu aşa. iar dacă se face cu slăbiciune zicem că se face în chip molatic. — Atunci pe care dintre afirmaţii o vom retrage. „— Un anumit lucru are un singur contrariu? — Da. — I se opune lui altceva afară de urîţenie? — Nu. de vreme ce îmi răspunzi aşa fie că tu crezi efectiv asta. — Deci într-un caz se face cu chibzuinţă. — E adevărat că ceea ce se face în mod chibzuit se face cu chibzuinţă şi ceea ce se face în e mod nechibzuit se face cu nechibzuinţă?" El încuviinţă. sînt diferite atît ele. totuşi. — Prin urmare. recunoscu. în cele din urmă. — Lui i se opune ceva. zicem că se face iute. fie că nu. nu-i aşa că fiecare lucru are numai un singur contrariu şi nu mai multe?" Fu de acord cu asta. — Am stabilit că ceea ce se face în chip contrar. dar fiecare dintre ele este o parte a virtuţii. „— Hai. „— Deci dacă se fac în chip contrar nu este oare pentru că intervine o cauză contrară? — Desigur. dar în acelaşi timp mă cercetez deopotrivă şi pe mine cel care întreb şi pe cel d care răspunde. Crezi oare că omul care săvîrşeşte nedreptatea este chibzuit cînd o săvîrşeşte? — Mie PROTAGORAS 533 unul mi-ar fi ruşine să admit acest lucru.Aşadar. — Dar binele există? — Există. — îţi aminteşti oare că mai înainte am căzut de acord că nechibzuinţă este con333 a trariul înţelepciunii?" Fu de acord. iar c ceea ce se face în chip contrar se face aşa datorită cauzei contrare?" El se declară de acord şi cu aceasta. — Mi-este totuna. Pro-c tagoras. un singur lucru fiind. dacă un lucru are neapărat un singur contrariu. cît şi rosturile lor." Neavînd încotro." Fu de acord şi el. . în afară de rău? — Nu. aceste două afirmaţii nu se împacă defel una cu alta. a acţiona nechibzuit este contrariul lui a acţiona chibzuit? — Da." La început Protagoras a făcut nazuri. — Să mă adresez acelora sau să mă adresez ţie? — Dacă vrei. Hai. ele se bat b cap în cap. „Deci ceea ce se face într-un anumit chip se face datorită unei cauze.Prin urmare. — Am stabilit de comun acord că ceea ce se face în mod nechibzuit se face în mod contrar faţă de ceea ce se face în mod chibzuit? — Ba da. iar cele făcute în mod chibzuit. ci să cercetăm şi ce a mai rămas. — Adică în mod contrar? — Oare nu pentru că sînt contrare? — Bineînţeles. căutînd neajunsuri in argumentaţia care nu-i era pe plac. Protagoras? am zis eu." El încuviinţă. „Iar dacă ceva se face cu iuţeală. pune în discuţie mai întîi afirmaţia aceasta. întocmai ca şi părţile feţei? Pe care din două o vom retrage? într-adevăr. a celor mulţi. cu chibzuinţă?" Zise că-i de acord. să nu ne descurajăm. nechibzuinţă este contrară chib-zuinţei? — Se pare că da. — Dar sunet ascuţit există? — Există. frumosul există? — Da. dacă ceva se face cu energie. Protagoras? Oare pe aceea că există un singur contrariu corespunzător unui anumit lucru sau pe aceea prin care spuneam că înţelepciunea e altceva decît chibzuinţă. De bună seamă eu cercetez în primul rînd argumentele. în celălalt caz cu nechibzuinţă? — Da. — Aşadar. am zis eu. sau dacă ceva se face cu încetineală. „— Dar ia spune. „— Oare nu cumva chibzuinţă şi înţelepciunea or fi un singur lucru? Mai înainte ni s-a părut că dreptatea şi pietatea sînt aproape acelaşi lucru. zicem că se face în chip energic. s-o luăm de la început! . — Nu cumva contrariul lui este altceva decît sunetul grav? — Nu. s-a înduplecat să răspundă. „— Hai să rezumăm cele asupra cărora am căzut d de acord. zicem că se face încet. pare a avea drept contrarii şi înţelepciunea şi chibzuinţă. nu mai multe. — Atunci cele făcute în mod nechibzuit sînt făcute cu nechibzuinţă. iar nechibzuinţă. am zis eu. Cum s-ar putea împăca. zise el. se face din 532 PLATON cauze contrare? — Da. deşi mulţi dintre oameni îl admit. Sîntem de acord că există un singur lucru contrar altui lucru şi nu mai multe? — Da.

Astfel binele este ceva divers şi variat. doftorii şi multe altele sînt nefolositoare oamenilor. eu unul le numesc bune. cei de faţă izbucniră în aplauze pentru că vorbise frumos. bălegarul pus la rădăcinile tuturor plantelor este bun. Dacă deci ai de gînd să stai de vorbă cu mine. altele pentru cîini. zise el. am zis eu." Spunînd el acestea. că se frămîntă şi că se lasă greu la răspunsuri. — Oare sînt bune cele ce sînt folositoare oamenilor? — Dar. păzindu-mă să nu-l supăr. încît nimeni să nu-l întreacă. Aşadar." e Din acel moment mi se păru că Protagoras era tulburat." . dar sînt fo534 PLATON 1 lositoare pomilor. De aceea toţi medicii interzic celor bolnavi să folosească uleiul sau le îngăduie numai puţin de tot în mîncăruri. ca să stai de vorbă cu mine ai fi socotit că trebuie să-mi vorbeşti mai tare decît celorlalţi. am răspuns eu. atunci nu m-aş fi dovedit mai bun decît oricare altul. sau dacă fac rău? — Dacă fac bine. zise el. însemnează a delibera bine cînd fac nedreptatea? — Să admitem. îi distruge pe toţi. doar atît cît să le potolească senzaţiile neplăcute care se ivesc în nas din pricina alimentelor şi mîncărurilor. — Cum. dar sînt rele pentru muguri. zise el. mai taie din lungimea răspunsurilor şi e fă-le mai scurte dacă vrei să te pot urmări. foloseşte-te de cestălalt chip. d dacă cineva îmi vorbeşte prea mult. de vreme ce ai de-a face cu unul care e uituc. dacă fac bine săvîrşind nedreptatea. — Crezi. — Oare atît cît socot eu de cuviinţă să-ţi răspund sau cît socoteşti tu? — Am auzit că tu te pricepi şi poţi învăţa şi pe altul să vorbească despre aceleaşi S35 a lucruri pe larg. — Cum îmi ceri să-ţi răspund pe scurt? Să-ţi răspund mai pe scurt decît trebuie? — Nicidecum. după cum. ca şi pentru restul corpului. nici n-ar fi ajuns celebru între greci numele lui Protagoras. întrebîndu-l: „— Te referi oare. băuturi. Altele sînt indiferente oamenilor. dar dacă ai vrea să-l pui la tulpini şi pe lăstarii tib neri. pentru părul omului este întăritor. că există unele lucruri bune? — Da. Căci şi uleiul este dăunător tuturor plantelor şi foarte dăunător pentru părul tuturor animalelor. — O! Socrate. iar eu am zis: „— O! Protagoras. De pildă. spuse el. îl luai cu binişorul. Unele sînt bune pentru rădăcinile pomului. Protagoras. dacă vrea. adică dacă aş fi discutat aşa cum dorea adversarul. „— Dar a chibzui bine. dar eu ştiu că unele alimente.După părerea ta sînt vreunii oameni care să fie chibzuiţi să-vîrşind nedreptatea? — Să admitem. tot aşa şi acum. încît chiar în cazul omului ceva poate fi bun pentru părţile din c afară ale corpului şi acelaşi lucru poate fi foarte dăunător pentru cele dinăuntru. cu mulţi oameni m-am PROTAGORAS 535 măsurat în mînuirea cuvîntului. Altele sînt folositoare numai pentru boi. altele însă sînt folositoare. dar nu şi cailor. pe Zeus. aşadar. sau la cele care nu sînt defel folositoare? Chiar şi pe unele ca acestea le numeşti tu bune? — Nici gînd. — A fi chibzuit însemnează după tine a chibzui bine?" A zis că da. — Atunci atît cît trebuie?. la cele ce nu sînt de folos nici 334 a unui om. — Da. afară de cel al omului. adică de vorbirea pe scurt. dacă din întîmplare aş fi avut auzul slab. Altele nu sînt folositoare nici unora dintre aceştia. Deci văzîndu-l în această stare. uit despre ce era vorba. spuse el. şi dacă aş fi făcut ceea ce-mi ceri tu. chiar dacă nu le-ar fi de folos oamenilor. astfel încît să nu termine niciodată vorba sau aşa de scurt. întâmplarea face că eu sînt cam uituc.

căci nimic nu mi-ar face mai multă plăcere decît să vă ascult. eu unul nu pot alerga iute. Deci dacă şi Protagoras mărturiseşte că este mai prejos decît Socrate în ceea ce priveşte dialogul. Dar acum este ca şi cînd mi-ai cere să ţin pa536 PLATON PROTAGORAS 537 sul cu Crison din Himera care e campion la alergare 336 a sau să mă iau la întrecere cu vreunul din alergătorii de fond sau cu vreunul din alergătorii la cursa de o zi. Dar în ceea ce priveşte talentul şi ştiinţa de a discuta prin întrebări şi răspunsuri. în orice caz te-aş fi ascultat cu plăcere. cei ce participă la astfel de discuţii trebuie să dea ascultare deopotrivă ambilor . Socrate acesta mărturiseşte că nu poate face faţă la cuvîntări lungi şi cedează în faţa lui c Protagoras. Socrate are memoria foarte bună. roagă-l pe el să-mi răspundă şi acum la întrebări aşa ca mai înainte. am zis: „— O! fiu al lui Hipponicos. plec. drept răspuns. pe mine şi pe Protagoras. şi că nu ar dori să mai discute dînd răspunsuri — socotind că nu mai are nici un rost să rămîn împreună cu ei. „O! Prodicos şi Hippias. Te rog dară să rămîi cu noi. care va fi felul discuţiilor? Eu socoteam că una este să stăm de vorbă discutînd unii cu alţii şi altceva este să ţii un discurs. am zis: „O! Protagoras. deşi aş dori-o. atunci să discute prin întrebări şi răspunsuri. doar glumeşte spunînd că e uituc. dar cum tu nu vrei. dar nu sînt în stare. Protagoras pare să aibă şi el dreptate cînd cere să-i fie îngăduit să discute aşa cum vrea. Dar dacă totuşi vrei să mă vezi pe mine şi pe Crison alergînd în aceeaşi cursă. vă asigur eu. nu vom mai putea discuta ca pînă acum. nici cu Protagoras. căci." După ce Critias a spus acestea." Luînd însă cuvîntul Alcibiade zise: „Nu ai dreptate. care mă ridicasem de acum şi dădeam să ies. iar ţie. trebuie de fapt să-şi spună fiecare părerea fără înconjur. Deci dacă doreşti să ne b asculţi. atunci roa-gă-l pe el să facă concesii. aşa cum se spune despre tine. nevrînd să dea d seamă şi lungind vorba pînă cînd cei mai mulţi dintre auditori uită la ce se referă întrebarea. deci şi acum o laud şi o apreciez. Că doar eşti iscusit. Socrate. Callias îmi face impresia că ţine prea mult cu Protagoras. iar Alcibiade este întotdeauna dornic de izbîndă în orice lucru ar interveni. Hai. zise el. neîncetat am admirat dragostea ta de înţelepciune. Callias mă apucă cu dreapta de mină iar cu stînga de man-tia aceasta şi zise: „Nu-ţi dăm drumul Socrate. pe tine şi pe Protagoras. că te pricepi să discuţi şi pe larg şi pe scurt. atunci voi discuta cu tine. — Dar vezi." Şi în timp ce spuneam acestea m-am ridicat cu gîndul să plec. după cîte e cred.337 a dicos: „Cred că ai dreptate. îţi mărturisesc că eu însumi aş dori mult mai mult decît tine să mă pot ţine după aceşti alergători. dacă mi-ai cere un lucru ce-mi stă în putinţă. Tu însă. iar eu am ceva treabă şi oricum nu aş putea să te urmăresc în cuvîntările tale prelungite. Callias. Critias. de asemenea. abătînd discuţia. m-aş mira să cedeze pasul cuiva. nici eu nu ţin cu tot dinadinsul să prelungim convorbirea noastră mai mult decît socoteşti tu de cuviinţă. Tu însuţi susţii. cînd o să fii dispus să discutăm în aşa fel încît să te pot urmări. ar trebui să cedezi ca să fie cu putinţă convorbirea între noi. la rîndul tău. dacă refuză. Mie mi se pare că Socrate are mai multă dreptate. el însă poate alerga încet. fă-ne nouă tuturor pe plac. luă cuvîntul Pro. căci dacă o să pleci tu. ci să-i rugăm cu toţii pe amîn-doi să nu întrerupă conversaţia tocmai la mijloc. pe scurt şi precis. încît aş dori să-ţi fac pe plac. lui Socrate îi va fi de ajuns." Iar eu. noi însă nu trebuie să ţinem nici cu Socrate. dacă nu.Atunci eu — înţelegînd că nu era mulţumit de sine pentru răspunsurile de mai-nainte. care poţi şi într-un fel şi într-altul." După Alcibiade. într-adevăr. fără să facă la fiecare întrebare. o cuvîntare lungă. dar după ce m-am ridicat. Eu unul nu fac faţă la cuvântări lungi. discutînd. să-ţi fie îngăduit să discuţi aşa cum vrei. cel care a vorbit a fost. pentru că am de mers undeva. Critias.

să nu se avînte în cuvîntări ca pe o mare. fiind tiranul oamenilor. Protagoras şi Socrate. Eu însumi. dacă Protagoras nu vrea să dea răspunsuri.d gea. Deşi lui Protagoras nu prea îi convenea. Astfel şi întîlnirea noastră ar deveni foarte plăcută.b erate. cu toate pînzele întinse şi cu vînt prielnic din spate. anume să fim împreună şi să stăm de vorbă. căci prietenii discută între ei cu bunăvoinţă. eu vă socot a fi rude. dacă acest lucru nu-i place lui Protagoras. iar pentru asta nu-i nevoie de nici un supraveghetor. ci se cuvine să dea mai multă apreciere celui mai priceput. Căci nu este totuna: trebuie să ia aminte deopotrivă la amîndoi. anume să nu strice reuniunea. mi-e totuna. Căci a încerca o bucurie intelectuală înseamnă a învăţa ceva şi a dobîndi înţelepciune cu ajutorul gîndirii. impune multe lucruri ce 538 PLATON sînt contrare firii. „Deci trebuie să alegeţi pe cineva mai bun decît noi. Dacă va arăta că nu are chef să răspundă precis la întrebare. fiind cei mai învăţaţi dintre greci. pe cînd plăcerea de rînd este ceva la nivelul trupului. pe cînd le. o mîncare sau vreo senzaţie plăcută. de pildă. concetăţeni prin fire iar nu prin lege. pretinzînd totuşi că este. nici atunci nu ar fi drept. să nu ne dovedim întru nimic vrednici de această pretenţie.d trebe el. ar fi nedrept ca unul mai rău să prezideze pe alţii mai buni. încît c degeaba va fi ales. ca 338 a să ne pară mai măreţe şi mai frumoase." Aşa a vorbit Prodicos şi mulţi din cei prezenţi l-au încuviinţat. ci mai slăbeşte şi lasă liber frîul cuvintelor. la rîndul său. iar voi vorbitorii aţi do-bîndi în acest fel aprobarea noastră. după ce va pune întrebări îndeajuns. căci unul asemenea nouă ar face la fel ca noi. Iar noi. Deci eu vă rog şi vă îndemn. nu numai lauda. căci dacă cel ales va fi mai rău decît noi. e să ne sfădim între noi. vă este într-adevăr cu neputinţă să găsiţi pe cineva mai învăţat decît Protagoras acesta. iar celui mai nepriceput o apreciere mai mică. ar însemna că-i puneţi supraveghetor ca unui om de rînd. . căci cele asemănătoare se înrudesc prin fire. care sînteţi aici de faţă. dacă însă veţi alege pe unul care nu e cu nimic mai bun. iar Callias a zis că nu-mi dă drumul şi ceilalţi m-au rugat să aleg un epistat. dar nici Protagoras.vorbitori. învăţatul. dar nu în aceeaşi măsură. numai străinii şi duşmanii se ceartă unii cu alţii. ca. după ce voi răspunde la toate întrebările pe care va dori să mi le pună. Deci ar fi ruşinos ca noi care cunoaştem firea lucrurilor. ci. ascultătorii. iar dacă va fi egal. atunci şi eu şi voi laolaltă îi vom cere ceea ce mi-aţi cerut şi voi e mie. Dar iată ce sînt gata să fac pentru a se îndeplini dorinţa voasPROTAGORAS 539 tră. pierzînd pămîntul din ochi. căci în ceea ce mă priveşte pe mine. totuşi fu silit să se declare de acord ca. un pritan." Aceste cuvinte au plăcut celor ce erau de faţă şi toţi le-au lăudat. Aprobarea se află în sufletele celor care ascultă fără înşelăciune. Protagoras şi So. După Prodicos a vorbit Hippias." Au fost toţi de părere că aşa trebuie făcut. Eu însă am zis că nu se cade să alegem un arbitru al cuvîn-tărilor. căci veţi veghea cu toţii laolaltă. am încerca o bucurie c intelectuală fără seamăn şi nu doar o plăcere de rînd. şi acest lucru ar fi necuviincios. întocmai ca cei mai de rînd dintre oameni. ci amîndoi să ţineţi calea de mijloc. prieteni. Dar după cîte cred eu. pe cînd lauda se află adesea în cuvintele celor ce grăiesc altfel decît cred. iar eu voi răspunde şi totodată voi încerca să-i arăt cum cred eu că trebuie să răspundă cel ce dă răspunsuri. să în. să treceţi în mijloc ca şi cum noi în chip de arbitri v-am sili la aceasta şi nici tu Socrate să nu ceri cu acribie prea mare scurtimea răspunsurilor. şi care din acest motiv ne-am adunat acum din toată Grecia în acest sanctuar al ştiinţei şi in casa cea mai de seamă şi cea mai înstărită din cetate. Faceţi aşa cum vă spun eu. să-mi răspundă el mie din nou în acelaşi chip. care să vegheze ca lungimea cuvântărilor fiecăruia să fie potrivită. dar nu trebuie să dea fiecăruia aceeaşi apreciere. aleb geţi un arbitru. un epistat. „O bărbaţi. vă cer să cedaţi şi să dezbateţi împreună probleme serioase. dar să nu vă certaţi. a celor care vă ascultăm.

Dar poate că Prodicos şi mulţi alţii ar zice. am zis eu. că e greu să devii om de ispravă. Dar spune-ţi tu. — Ai dreptate. dacă poetul se contrazice singur? — Nu. împreună cu Hesiod. căci. Observi că acelaşi poet spune şi acestea şi cele de mai-nainte? — Ştiu. că pentru un om cea mai importantă parte a educaţiei este priceperea în domeniul poeziei. Asta va fi singura diferenţă. XXI. că e greu să devii bun. strigîndu-l. căci Pittacos nu s-a exprimat precum Simonide. nici Simonide nu se d contrazice singur. am zis eu. adresîndu-se lui Scopas. Te chem. . de fapt Simonide este concetăţeanul tău. „— Dar ţie. am zis eu. PROTAGORAS 541 Tot aşa te chem şi eu în ajutor pentru ca Protago-ras să nu-l facă praf pe Simonide. ca să-ţi spun adevărul. dar vom muta discuţia pe tărîmul poeziei. m-am întunecat şi fui cuprins de ameţeală în timp ce el zicea acestea iar ceilalţi aprobau zgomotos. i-am zis: „— O. începu aşadar să întrebe astfel: „Eu cred. iar atunci cînd eşti întrebat să ştii să dai seamă. iar eu. Prodicos. în privinţa celor spuse de poeţi. — Crezi deci că acestea se împacă cu acelea? — Eu unul cred că da. Ştii această odă sau să ţi-o spun toată?" Iar eu am zis că nu-i nevoie şi că întîmplător studiasem foarte serios acea odă. 3 Homer. care sînt bine ticluite şi care nu. încît greşeşte sau la început.să dea iarăşi seamă răs-punzînd pe scurt. Deci acum vezi dacă eşti şi tu de aceeaşi părere cu mine. deşi afirmă acelaşi lucru ca şi el. anume că «e greu să devii cu adevărat om de ispra. dar nu aşa cum crede Prota-goras. cum că nu sînt unul şi acelaşi lucru şi toate cele b multe şi frumoase pe care le spuneai mai adineauri. e alcătuită bine şi frumos sau nu? — Foarte frumos şi bine. se combate pe sine. sau mai pe urmă!" Zicînd acestea a stîrnit entuziasmul zgomotos şi admiraţia multora dintre auditori. — Nu-i aşa că în primele versuri Simonide şi-a spus părerea sa proprie. „— Bine. pe Zeus. 308. Apoi. ci că e greu să fii bun: ori nu este acelaşi lucru." Totd odată însă mă temeam să nu aibă întru cîtva dreptate. zicînd: Hai frate dragă. — Dar am cercetat îndea540 PLATON juns. atunci cînd cineva combate pe unul care spune aceleaşi lucruri ca şi el. Drept care întrebarea mea de acum se va referi tot la ceea ce discutam noi adineauri. adică la virtute. pentru a cîştiga un timp în care să mă pot gîndi la ce-o fi vrut să spună poetul. miinile şi mintea pătrat făurit fără cusur. apoi mergînd ceva mai departe cu poezia uită şi îl dezaprobă pe Pittacos care afirmase acelaşi lucru. deşi vine de la un om înţelept. — Crezi că este bine alcătuită. Protagoras. — Pe Pittacos îl dezaprobă. Socrate. deşi spune acelaşi lucru. Or e clar că. a zis Prodicos. zice el. deci dacă a fi nu e totuna cu a deveni. şi să ştii să le explici. a zis Prodicos. crezi că «a deveni» este acelaşi lucru cu «a fi» sau e altceva? — Altceva. într-adevăr. că b e greu desigur să devii cu adevărat om de ispravă în ceea ce priveşte picioarele. Căci eu nu am impresia că Simonide se contrazice. anume că «e greu să fii bun». după cum spune Prodicos acesta. a fi şi a deveni. mă întorsei spre Prodicos şi. ca şi cum aş e fi primit o lovitură de pumn zdravănă. am zis eu. mergînd mai departe cu oda. a zis el. Prodicos. se cade să-i iei apărarea. Căci pentru a-l salva pe Simonide este nevoie de rafinamentul tău. — Ştii deci că. el zice undeva: Nici spusa lui Pittacos nu-mi sună bine. Simonide spune undeva. ci pentru că spune de fapt altceva. a zis el.c vă»? am zis eu. fiul lui Creon Tesalianul. amîndoi să ţinem piept puterii acestui om3. Cum ţi se pare. pare-mi-se. bunule. şi declară că nu e de acord cu el. aceasta înseamnă să fii în stare 339 a a-ţi da seama. cu ajutorul căruia deosebeşti pe «a voi» şi pe «a dori». spunînd aceste două lucruri? La început spune chiar el că «e greu să devii cu adevărat om de ispravă». e greu săjii bun. — Ia c uită-te mai bine. nu ţi se pare? — Cum ar putea să mi se pară că poetul este de acord cu el însuşi. părerea. aşa cum spune Ho-340 a mer că Scamandru fiind încolţit de Ahile îl chema în ajutor pe Simois. Iliada.

" Şi Protagoras. Prodicos. Protagoras însă a zis: „îndreptarea ta conţine o greşeală mai mare decît cea pe care vrei să o îndrepţi. dar glumeşte şi pare că vrea să te încerce dacă eşti în stare să-ţi susţii părerea. el nu vrea să spună că e rău să fii bun. se întîmplă ca şi în cazul cuvîntului «grozav». lăudîndu-te pe tine. vrînd să vindec." Iar Prodicos şi Hip-pias au stăruit să vorbesc. care zice că «numai un zeu ar putea avea acest privilegiu». — Aşa este. ce bine ne prînde că este de faţă şi Prodicos la discuţia noas-341 a tră! Bagă de seamă. Dar sînt gata să-ţi spun care cred eu că este ideea lui Simonide în această odă. Protagoras. zise el. sau b pe altul. cu toate că te pricepi la multe altele. Protagoras. pentru care Prodicos acesta mă mustră de fiecare dată cînd. am zis eu. nimeni nu spune de fiecare dată grozavă bogăţie sau grozavă pace. 289. nicidecum de cel din Ceos. vechimea ei fiind considerabilă. 542 PLATON părerea tuturor oamenilor este lucrul cel mai greu dintre toate. dacă vrei să mă pui la încercare." Atunci eu am zis: „— Pe Zeus. Căci grozav. — Tocmai de aceea. — Cum se poate? — Mare ar fi neştiinţa poetului. căci o bună dovadă că Simonide nu foloseşte cuvîntul e greu în loc de rău este versul următor. adică nu ceva rău. Prodicos. aceia . ce spune Prodicos acesta? Ai ceva de spus la acestea?" Iar Protagoras zise: „— Nici vorbă să fie aşa. întradevăr. s-ar putea ca ştiinţa lui Prodicos să fie divină. dar dacă vrei. Protagoras. că asta vrea să spună şi Simonide şi că Prodicos o ştie şi el. am zis eu. Socrate. pentru a vedea cum 342 a stau cu privire la ceea ce tu numeşti pricepere în ale poeziei. Poate că şi cuvîntul greu c e luat de cei din Ceos şi de Simonide în sensul de rău sau în alt sens. îl şi mustră pe Pittacos. am zis eu. Ce înţelegea Simonide prin cuvîntul greu. căci despre limba lui Simonide pe el se cade să-l întrebăm. am scrintit-o. şi e sînt ca un doctor bun de luat în ris. — Dar şi eu cred. căci ea începe de la Simonide sau chiar mai de departe. la fel şi ceilalţi. ceea ce după 4 Hesiod. dacă ar afirma că este uşor să păstrezi virtutea. Munci şi zile. Protagoras. zise el. acestea însemnînd ceva rău. ca fost elev al lui Prodicos. să-l consultăm pe Prodicos. pe care tu nu îl ştii. vorbeşte tu. voi încerca să vă expun ce cred eu despre oda aceasta. spune el. pari a nu te pricepe la aceasta. înseamnă rău. Căci eu ştiu bine că şi Simonide înţelegea prin cuvîntul greu ceea ce înţelegem şi noi ceilalţi. .Aşadar. am zis eu. zise el. după ce a ascultat cele ce am spus.căci «zeii au pus osteneala înaintea virtuţii. m-a aprobat. ca şi cînd l-ar auzi spunînd că e rău să fii bun. fiind originar din Lesbos şi crescut într-o limbă barbară? d —Auzi. atunci mă întreabă dacă nu mi-e ruşine să numesc cele bune grozave. din moment ce spune că numai un zeu ar putea avea această însuşire şi numai zeului îi acordă acest privilegiu. care spune că e greu să fii bun. o Prodicos? — Rău. ci grozavă boală şi grozav război şi grozavă sărăcie. pe urmă e uşor să o păstrezi. te voi asculta eu pe tine. Tu. zic de pildă că Protagoras e un om grozav de priceput. — Dar ce altceva crezi că zice Simonide decît asta şi că îi reproşează lui Pittacos că nu ştie să deosebească bine cuvintele. sau grozavă sănătate. Printre greci. căci în acest caz ar însemna că Prodicos vorbeşte de un Simonide prea cutezător. pe cînd eu. De bună seamă. deşi a fost greu s-o dobîndeşti»4. mă pricep. mai tare agravez boala. auzind acestea. ci ceea ce nu e uşor de făcut şi se face PROTAGORAS 543 cu multă osteneală." Iar eu am zis: „— Pe cît se pare. zise: „Dacă vrei. dar după ce ai atins culmea ei. pari acum a nu şti că poate Simonide nu a luat cuvîntul «greu» în sensul în care îl iei tu." Prodicos.

«laconică». Acest adaos d nu pare să aibă vreun rost decît dacă presupunem că Simonide se referă la afirmaţia lui Pittacos. iar altele ar fi bune dar nu cu adevărat. concetăţeanul nostru. scurt şi cu miez. com-bătînd-o. 544 PLATON Iar cînd lacedemonienii vor să stea de vorbă nestîn-jeniţi cu învăţaţii lor şi s-au săturat de acum să mai stea de vorbă cu ei pe ascuns. lăudat de cei învăţaţi. întocmai ca un lăncier dibaci. pe care le rostea fiecare dintre ei şi pe care ei înb şişi. subînţelegînd astfel cumva afirmaţia lui . adunîndu-se cu toţii. ca şi cum datorită acestora ar întrece lacedemonienii pe ceilalţi greci. aşa cum fac şi cretanii. admiratori şi elevi ai spartanilor in ceea ce priveşte educaţia. unii au înţeles acest lucru şi anume că a fi la-cedemonian înseamnă a te ocupa mult mai mult de ştiinţă decît de gimnastică. Şi oricine s-ar putea convinge că ştiinţa lor era de acest gen. îşi înfăşoară c picioarele în curele şi se antrenează de zor la gimnastică şi poartă mantale scurte. ca şi cum ar fi unele lucruri e bune cu adevărat. şi desigur acest cuvînt al lui Pittacos. Dar nu spune cu adevărat de ispravă. un fel de vorbire concisă. umbla din gură în gură. ci e greu să devii om de ispravă. Deci după cît mi se pare mie. iar el ripostează zicînd: «Ba nu. gîndindu-se la cuvintele scurte.care au dovedit rîvnă pentru ştiinţă din cele mai vechi timpuri şi în măsura cea mai mare sînt cretanii şi lace. dacă vrînd să spună că e greu să devii om de ispravă. Veţi şti că spun adevărul şi că lacedemonienii au cea mai bună pregătire în ceea ce priveşte ştiinţa şi discuţia. gonind pe pretinşii lor admiratori şi pe ceilalţi străini care ar mai fi adăstat.b demonienii şi cei mai mulţi învăţaţi din lume acolo se află. Dar printre cei de acum. Dar să cercetăm cu toţii împreună dacă eu am dreptate. pe urmă ar adăuga «pe de o parte». Aceasta ar părea o prostie nedemnă de Simonide. în aceste cetăţi nu numai bărbaţii se mîndresc cu pregătirea lor. împotriva acestei afirmaţii şi cu gîndul de a o ştirbi a alcătuit el toată oda. le-au dedicat lui Apollo ca pe o lamură a ştiinţei. anume că e greu să fii bun. se întîlnesc cu învăţaţii lor fără ştirea străinilor şi d nu lasă pe nici unul dintre tineri să se ducă în alte cetăţi. Deci ascunzînd acel lucru au păcălit pe admiratorii lor din diferite cetăţi. ca şi printre cei de demult. Prima parte a poemului ar părea nebunie curată. cu adevărat». ci şi femeile. dîndu-şi seama că a fi în stare să rosteşti asemenea cuvinte este la îndemînă 343 a doar unui om cu pregătire desăvîrşită. PROTAGORAS 545 De ce zic acestea? Pentru că aşa era filozofia celor de demult. şia zis că dacă ar surpa această afirma. vrednice de memorat. anume ştiinţa. Dar ei tăgăduiesc şi se prefac a fi neînvăţaţi ca să nu se dea de gol că întrec pe ceilalţi greci în ceea ce priveşte ştiinţa întocmai ca sofiştii pe care îi pomenea Protagoras. toţi ar încerca să deprîndă acel lucru. o Pittacos. ca şi cum ar învinge pe un atlet renumit. Dar pesemne că nu l-a pus la locul lui firesc în poezie pe «cu adevărat». nu la aceasta se referă cuvintele «cu adevărat». Atunci Simonide. Aceştia toţi erau adepţi. ci lasă să se creadă că sînt superiori în privinţa războiului şi a vitejiei. socotind că dacă s-ar şti prin ce sînt superiori. or Pittacos spunea că «e greu să fii bun». fiind ambiţios în ceea ce priveşte ştiinţa.c ţie şi-ar dobîndi mare renume printre contemporani. Dintre aceştia făceau parte şi Thales din Milet şi Pittacos din Myti-lene şi Solon. care îşi schingiuiesc urechile imitîndu-i. încît interlocutorul va apărea că nu e cu nimic mai presus decît un copil. gravînd pe templul de la Delfi cuvintele pe care toată lumea le venerează: «Cunoaş-te-te pe tine însuţi!» şi «Nimic prea mult!». ca să nu-şi piardă deprînderile pe care le-au format ei. şi Bias din Pri-ene şi Cleobul din Lindos şi Myson din Chenea şi se zice că al şaptelea între ei era Chilon Lacedemonia-nul. dar va vedea că în mijlocul convore birii îi va arunca un cuvînt remarcabil. luînd ca dovadă faptul că dacă cineva ar dori să stea de vorbă cu cel mai umil dintre lacedemonieni va găsi că în multe privinţe pare slab la discuţie.

e greu să fii bun».d maţia lui Pittacos: . Astfel şi această parte a poemului duce la încheierea că nu e cu putinţă să fii om de ispravă şi să rămîi aşa. Desigur se poate discuta mult b despre fiecare din cele spuse în poem. însă este cu putinţă să devii c om de ispravă.Pittacos şi făcîndu-ne să ni-l închipuim pe Pittacos vorbind şi pe Simonide răspunzînd. pătrat făurit fără cusur. cine ar putea deci deveni un medic rău? E clar că mai întîi cel care e medic şi apoi cel care e medic bun. iar singurul lucru rău în sine este pierderea ştiinţei. zici că e greu să fii bun. poemul e foarte frumos şi alcătuit cu 546 PLATON grijă. orice om e bun. clnd îl loveşte năpasta fără leac». Căci celui bun îi este cu putinţă să devină rău. aşa cum zici tu Pittacos. ci îl trinteşte pe cel ce stă-n picioare. nu ai dreptate. nu există om care să nu fie rău. Tot astfel şi omul de ispravă ar putea deveni cîndva şi om de nimic fie din pricina timpului. De fapt este greu să devii. e limpede că nu ar putea deveni nici medic prost. alteori bun. încît omul care are mijloace şi este învăţat şi de ispravă atunci cind îi loveşte o năpastă fără leac nu poate să nujie rău. Noi cei care nu avem nici în clin. în acest chip atacă cu străşnicie în tot poemul afir. căci el este mereu aşa. dar este cu putinţă. Căci el spune: de aceea eu nu voi irosi niciodată o parte a vieţii pentru o speranţă deşartă. fie a bolii. dacă cineva nu ar putea deveni medic făcînd rău. e cu neputinţă şi nu e pe măsura puterilor omeneşti. nici zidari. Prin urmare. iar celălalt răspunzînd: «O! Pittacos. e dar celui rău nu-i este cu putinţă să devină rău. dar o dată ajuns. Să examinăm însă caracterul său în ansamblu şi intenţia. nu pe cel ce zace. tot aşa pe cel ce are mijloace îl loveşte o năpastă fără leac. dar ne-ar lua mult timp să-l analizăm aşa. căutind un om fără cusur. la fel şi pe medic. ceea ce nu poate fi printre noi cei ce culegem roadele pămîntului întins. dar găsindu-l vă voi vesti şi vouă. asta cu adevărat este greu». Omul de nimic nu ar putea deveni vreodată om de nimic. nu am deveni nici medici. După d cum nu se cheamă că-l trinteşte pe cel care zace. într-adevăr. nici în mînecă cu medicina. nu este greu 344 a să fii. «cel mai mult durează şi sînt foarte de ispravă cei pe care zeii îi îndrăgesc». ci el este mereu aşa în mod necesar. făcînd oricîte rele. făcîndu-l să zacă. pe cel ce este întotdeauna neajutorat nu-l loveşte. unul spunînd: «O! oameni. trebuie să fi fost mai înainte om de ispravă. care este în primul rînd aceea de a combate în tot poemul afirmaţia lui Pittacos. toate cele ce urmează dovedesc că acesta e sensul în care au fost spuse. omul de rînd este întotdeauna năpăstuit. fie a altei împrejurări. Toate acestea sînt spuse cu referire la Pittacos şi cele ce urmează în poezie lămuresc lucrurile şi mai mult. iar acesta din urmă poate deveni şi om de nimic. iar pe ţăran venirea vremii rele. să fii însă este cu neputinţă. tu însă. acesta ar putea deveni şi rău. ci să devii om de ispravă şi cu mîinile şi cu picioarele şi cu mintea. Acesta pare a fi rostul adăugirii cuvintelor «cu adevărat» şi al aşezării lor la urmă. pe cîrmaci l-ar face neajutorat dezlănţuirea unei furtuni mari. Pe cine îl loveşte oare năpasta fără leac la începutul călătoriei pe mare? E limpede că nu pe omul obişnuit. nici altce. PROTAGORAS 547 Dar care este oare fapta bună în privinţa literelor 345 a şi ce îl face pe om să fie bun în ceea ce priveşte literele? Desigur învăţarea lor. ci numai un zeu ar putea avea acest privilegiu. mergînd ceva mai departe parcă ar spune că «e greu cu adevărat să devii om de ispravă. vorba aceea: Jăcînd bine. a c te menţine în această stare şi a fi om de ispravă. arătînd că sînt bine ticluite. totuşi se poate pentru cîtva timp. De pildă. fie a ostenelii. Pittacos. E rău cel care face rău. Care e fapta bună care îl face pe medic să fie bun? Desigur învăţarea felului în care se îngrijesc bolnavii.b va dintre acestea. aşa cum glă-suieşte şi mărturia altui poet care zice: omul de ispravă este uneori rău. dar dacă urmează să devină om de nimic. rău insă dacă face rău.

de aceea te critic. de o patrie rea sau de altceva asemănător. Socrate. Protagoras şi Socrate. cunosclnd dreptatea folositoare cetăţii. nici cu totul neajutorat. Dar pentru că minţind straşnic 347 a pari să spui adevărul despre cele mai importante lucruri. acum se cuvine să continuăm. ci îmi ajunge dacă e mijlociu şi nu face nimic rău. Eu însă cred cam e aşa. se silesc să ascundă cusururile şi să aducă laude şi chiar dacă se mînie pe părinţi sau pe patrie.» Toate lucrurile sîntfrumoase dacă cele urîte nu se amestecă în ele. De bună seamă şi Simonide nu spune că-i laudă pe cei care nu fac rele de bunăvoie. Căci el socotea că 346 a un om de ispravă adesea se siluieşte pe sine ca să devină prietenul şi lăudătorul cuiva. PROTAGORAS 549 căci nu sînt cusurgiu. ca nu cumva oamenii să dea vina pe ei pentru că nu le poartă de grijă. ci ei ştiu bine că toţi cei ce săvîrşesc fapte urîte şi rele le fac fără voia lor." Atunci Alcibiade a zis: „Desigur. însă am şi eu ceva important de spus despre el. Prin aceasta nu vrea să spună că toate lucrurile d sînt albe dacă nu se amestecă negrul în ele — ceea ce ar fi în multe privinţe ridicol —. că nici unul dintre învăţaţi nu socoteşte că există vreun om care să greşească de bunăvoie sau să facă cele urî te şi rele cu bună ştiinţă. fie pe altcineva. silindu-se să-i iubească pe ai lor şi să-i laude. dar mulţimea proştilor este fără număr. nu te-aş fi mustrat. încît cel ce se bucură să certe s-ar sătura certîndu-i pe aceştia. nu de bunăvoie. ci spune acest «de bunăvoie» referîndu-se la el însuşi. Şi spune: «nu caut om fără cusur printre cei ce culegem roadele pămîntului cu temelii largi. Prodicos şi Protagoras.laud şi îndrăgesc pe toţi aceia care nu săvîrşesc nimic urît de bunăvoie. că se gîn-dea Simonide cind a compus poemul. pe acesta nu-l voi critica. c nu te critic pentru că îmi place să critic. iar pentru asta nu voi lăuda e pe nimeni. în schimb. Pittacos. atunci cînd au parte de aşa ceva. Deci cei răi. fiind nedreptăţiţi. căci Eu unul mă mulţumesc cu un om sănătos. iar dacă nu vrea. sau să-i mustre că nu se îngrijesc de ei. ca şi cum ar fi unii care fac răul de bunăvoie. aşa cum s-au înţeles cei doi. de pildă." Iar Hippias zise: „Cred că ai comentat bine poemul. arată şi acuză răutatea părinţilor sau a patriei. care nu e rău. dacă b vreţi am să vă spun. ci fiind nevoit. De aceea parcă îi spune lui Pittacos: «Eu. să-i răspundă el lui Socrate şi din nou să întrebe acesta. ci vrea să spună că el admite şi mediocritatea ca să nu fie obligat să mustre. Deci dacă ai fi spus măcar pe jumătate ceea ce se cuvine şi este adevărat. şi astfel ei caută tot mai multe cusururi şi stîr-nesc înadins şi alte duşmănii pe lîngă cele inevitabile. 548 PLATON Şi acestea se referă la aceeaşi afirmaţie. Căci nu era Simonide atît de neînvăţat încît să spună că îi laudă pe aceia care nu fac nimic rău de bunăvoie. căci cu nevoia nici zeii nu luptă. ca şi cum s-ar bucura văzînd şi găsind cusururi. adesea i se poate întîmpla cuiva să aibă parte de o mamă rea. dar găsin-du-l vă voi vesti şi vouă. b Cei cumsecade. ei caută să se liniştească singuri şi să împace lucrurile. căci eu îi îndrăgesc şi-i laud pe toţi» — şi s-a folosit de dialectul mytilenian spunînd lui Pittacos: «laud şi îndrăgesc de bunăvoie» (aici după de bunăvoie trebuie făcută o pauză în vorbire) «pe toţi aceia care nu fac nimic urît. dar ceva mai pe urmă.» La acestea cred." . dar se întîmpla să-i laud şi să-i îndrăgesc pe unii fără voia mea. să răspundă Socrate. dacă Protagoras vrea să mai pună întrebări. de un tată rău. Hippias. Cred că i s-a întîmplat adesea chiar şi lui Simonide să laude sau să preamărească şi el fie pe vreun tiran.

îndată începe să caute în jurul lui pe altcineva căruia să-i arate şi cu care să se întărească. şi să stăm de vorbă unii cu alţii. Iliada. în faţa tuturor grecilor. Cred că Homer are foarte multă dreptate cînd zice: merglnd amîndoi împreună unul văzu înaintea celuilalt?. cu ajutorul propriului lor glas. şi nu se lasă pînă nu-l găseşte. pe ceilalţi nu-i pot face să fie aşa? Tu însă eşti om de ispravă şi-i poţi face şi pe alţii oameni de ispravă. dezbătînd un lucru ce nu le stă în putere a-l dovedi. Acolo însă unde benchetuiesc oameni de ispravă şi educaţi. pe care nu ne stă în putinţă a-i întreba din nou despre cele ce vor să spună şi pe care cei mai mulţi îi aduc în discuţie. ca PROTAGORAS 551 să ducem la capăt discuţia pe care am întrerupt-o la mijlocul drumului." în timp ce eu spuneam acestea şi altele asemănă. nu-mindu-te sofist şi dîndu-te drept educator şi dascăl de virtute. nici dansatoare. stau gata să te urmăresc dînd răspunsuri. Deci am zis eu: „— O! Protagoras. după cîte mi s-a părut c mie. şi cu ajutorul glasului lor se desfătează cînd sînt laolaltă. alţii 348 a într-altfel. Deci cum să nu-ţi cer părerea în dezba- . neputîndu-se desfăta unii pe alţii prin mijloace proprii. dacă e de acord. să vorbim ceva sau să gîndim ceva. zicînd că va răspunde. nici cu cuvîntările lor. tu te dai în vileag 49 a vestindu-l în gura mare. aşa ca alţii care deşi sînt oameni de treabă. a zis: „Callias. procedînd aşa. unii susţinînd că poetul zice într-un fel. de Alcibiade care spusese acestea şi de Callias care îl ruga şi de aproape toţi cei ce erau de faţă. d Desigur.b toare. Cine altul ar putea fi acesta afară de tine. Chiar dacă cineva gîndeşte de unul singur ceva. Protagoras dădea semne că nu ştie ce să facă. vorbind şi ascultînd fiecare la rîndul său în bună rînduială. pentru acest motiv sînt bucuros să discut cu tine mai curînd decît cu oricare altul. urmăreşte-mă tu pe mine. socotind că tu vei cerceta cel mai bine şi celelalte lucruri pe care se cuvine să le cerceteze un om serios. să nu crezi că discut cu tine pentru alt motiv decît pentru a cerceta cele ce-mi sînt nelămurite. din d cauză că sînt needucaţi. ori să spună că nu vrea să discute. privind spre Callias. Atunci Alcibiade. adică cele legate e de virtute. aceştia atunci cînd benchetu-iesc. bucuros l-aş duce la bun sfîrşit cercetînd împreună cu tine. iar Socrate să discute cu altul sau altcineva să discute cu cine o vrea. ca acela al poeţilor. dar dacă vrei. crezi că e frumos acum din partea lui Protagoras să nu vrea să spună dacă dă răspunsuri sau nu? Mie nu mi se pare." Şi Protagoras ruşinîndu-se. fiind totodată primul care cere plată pentru aceasta. Ci ei lasă acest fel de reuniuni cu totul deoparte şi se întreţin singuri cu ajutorul discuţiilor. X 552 PLATON de ispravă. Tot aşa şi aceste reuniuni. Şi ai atîta încredere în tine însuţi încît. plătind scump pentru un glas străin. nici cu glasul lor. ne e mai uşor nouă tuturor oamenilor cînd e vorba să facem ceva.550 PLATON Iar eu am răspuns: „Las pe seama lui Protagoras să aleagă care din două îi e mai pe plac. ci ori să discute. nu au deloc nevoie de glas străin. c vom lăsa discuţia despre ode şi poeme. Dacă însă mai doreşti să întrebi. în ceea ce priveşte însă primul subiect despre care am întrebat. Pe aceştia sînt de părere că se cade să-i imităm şi eu şi tu. într-adevăr. de rînd. in timp ce alţii îşi ascund acest meşteşug. s-a înduplecat cu greu să discute şi a cerut să-i pun întrebări. în care pot şi unii şi alţii să dea şi să primească dovezi. nu vezi nici cîntăreţi din flaut. care nu te mulţumeşti numai să fii tu însuţi un om 5 Homer. ca s-o ştim şi noi. pun mult preţ pe cîntăreţele din flaut. Căci discuţiile despre poezie mi se par a fi foarte asemănătoare cu petrecerile oamenilor simpli. ci ei sînt în stare să se întreţină fără aceste mijloace mărunte şi coe pilăreşti. acela al flautelor. dacă cuprînd oameni de felul acelora din care mulţi dintre noi ne pretindem a fi. Tot aşa şi eu. nici citharişti. chiar dacă beau foarte mult vin. lăsînd la o parte pe poeţi. prin noi înşine punînd la încercare adevărul şi pe noi înşine.

nici unele cu altele. în chipul următor: într-adevăr. însă curajul se deosebeşte foarte mult de toate celelalte.terea acestor probleme? Cum să nu te întreb şi să nu te consult? Asta ar fi cu neputinţă. dreptatea şi pietatea fiind cinci nume diferite. am zis eu. nu ai dovedit nicăieri că nu e bună şi că am greşit făcînd-o. nu aşa ca părţile aurului care sînt asemănătoare unele cu altele şi cu întregul din care fac parte. a zis el. Apoi declari că cei care cunosc lucrurile sînt mai îndrăzneţi decît ei înşişi şi decît ceilalţi care nu le cunosc şi prin asta socoteşti curajul a fi unul şi acelaşi lucru cu ştiinţa. — Oare pentru că ştiu să facă acest lucru sau din alt motiv? — Pentru că ştiu. — Oare aceşti oameni îndrăzneţi sînt şi curajoşi? — Curajul ar fi atunci ceva urît. fiind necu. — Dar ia spune. avînd fiecare rostul său propriu. vei găsi mulţi oameni tare nedrepţi. sau fiecăruia dintre aceste nume îi corespunde o realitate proprie avînd fiecare rostul său. curajul. b apoi să cercetăm împreună. şi încă din cale afară de îndrăzneţi. faţă de cum erau înainte de a fi învăţat. chibzuinţă. explică acest lucru. Nu m-aş mira să-mi fi spus acestea pentru a mă pune la încercare. Cît despre afirmaţia mea că cei curajoşi nu sînt îndrăzneţi. Aşadar. eu am încuviinţat. dacă vei cerceta acest lucru. vei afla că cei care ştiu sînt mai îndrăzneţi decît cei neştiutori. Dacă îţi menţii aceeaşi părere ca şi atunci. n-am fost întrebat. După cîte cred. am zis eu. dar dacă şi cei îndrăzneţi sînt curajoşi. sînt scufundătorii. şi pe aceia care înfruntă lucruri pe care cei mulţi se tem să le înfrunte. dacă ai altă părere. Mergînd e mai departe în acest fel. — Ai văzut pe vreunii care. d — Dar îţi spun. căci eu nu-ţi voi reproşa dacă vei spune altfel. apoi . nepioşi. Socrate. — Cine sînt cei care luptă călare cu mult curaj? Cei ce se pricep la călărie sau cei care nu se pricep? — Cei ce se pricep. şi pentru că e ceva frumos te-ai făcut dascăl de virtute? — Ba chiar e ceva foarte frumos dacă nu cumva sînt pătimaş. a zis el. şi că patru dintre ele sint destul de asemănătoare între ele. spune-ne. se referă ele oare la un singur lucru. întrebarea era aceasta: ştiinţa. —Atunci. ţi-aş răspunde că da. ştiu. — Dar ca peltaşti cine luptă? Cei ce ştiu să mînuiască scutul rotund sau cei care nu ştiu? — Cei care ştiu. o parte a ei este frumoasă şi alta urîtă sau toată este frumoasă? — în întregime şi chiar cît se poate de frumoasă. nu ar fi oare ştiinţa totuna cu curajul? 554 PLATON — Nu reaminteşti bine. Vei cunoaşte că am spus adevărul. Numeşti oare curajoşi pe cei îndrăzneţi sau pe alţii? — Da. deoarece aceştia nu sînt în toate minţile. cele ce ţi-am spus şi ţi-am răspuns. Fiind întrebat de tine dacă cei curajoşi sînt îndrăzneţi. că toate acestea sînt părţi ale virtuţii. fiind cei mai îndrăzneţi nu sînt oare şi cei mai curajoşi? Şi după acest raţionament. — Ştii oare cine sînt cei care coboară cu curaj în pu.350 a ţuri? — Da. Căci dacă mă întrebai atunci asta. că aceia care sînt îndrăzneţi în acest chip c nu par a fi curajoşi. care zici tu că sînt curajoşi? Oare nu ai spus că cei îndrăzneţi? — Şi acum spun la fel. — Ia stai niţel. — Nu-i aşa. ci par a nu fi întregi la minte. Socrate. după ce au învăţat. acum doresc mai întîi să-ţi amintesc din nou cele ce întrebam la început în legătură cu acestea.b noscători ai acestor meşteşuguri. ci fiecare din aceste cuvinte exprimă ceva deosebit. şi c că toate acestea sînt părţi ale virtuţii. Căci dacă procedînd tot aşa m-ai întreba intîi dacă cei puternici sînt capabili. aş fi răspuns că d nu toţi. am zis e eu. ceea ce spui merită să fie cercetat. Dincolo cei mai învăţaţi erau şi cei mai îndrăzneţi. ai putea socoti că şi puterea este totuna cu ştiinţa. — Cum. — Şi aşa mai departe. zise el. ci ca părţile feţei care nu sînt asemenea nici cu întregul din care fac parte. să fie îndrăzneţi la fiecare dintre ele? — Am văzut. neruşinaţi şi neînvăPROTAGORAS 553 taţi. fiecare din ele fiind deosebită de cealaltă? Tu ai spus că nu sînt nume ale unui singur lucru. dar deosebit de curajoşi. crezi că virtutea e ceva frumos. şi decît ei înşişi.

a zis el. simt nevoia să-ţi spun următorul lucru: «Hai. am zis eu. Tot aşa şi dincolo. ci că cei puternici sînt capabili. căci îndrăzb neala le vine oamenilor şi datorită meşteşugului şi din mînie sau nebunie. am zis eu. nu ţi se pare că aşa a trăit bine? — Mie cel puţin aşa mi se pare. rele şi unele lucruri neplăcute. a zis el. dar mi se pare că e mai prudent din partea mea. şi dacă cercetarea va fi temeinică şi va reieşi că ceea ce este plăcut e totuna cu binele. zise el. ci şi pentru tot restul vieţii mele. puterea însă rezultă din firea şi buna hrănire a corpurilor. Ei nu o cred în stare de aşa ceva. ci. nu numai pentru împrejurarea de acum. dacă trebuie să-ţi răspund tot atît de simplu pe cît e de simplă întrebarea ta. că după afirmaţia mea ştiinţa este tot-51 a una cu puterea. tu ai putea să spui. anume că nu are putere prea mare. fie mînia. că d toate cele plăcute sînt bune şi cele neplăcute sînt rele. pur şi simplu socotind cunoştinţa . precum cei mulţi. şi decît ei înşişi. numeşti unele lucruri plăcute. — Cu condiţia ca plăcerea să rezulte din cele bune. — Să cercetăm acest lucru. — Ţi se pare că trăieşte bine cel care trăieşte în supărare şi necaz? — Nu. faţă de cum erau înainte de a fi învăţat. după b cele ce declari. încît se în-tîmplă ca cei curajoşi să fie îndrăzneţi. — Vrei cumva să conduci tu cercetarea. iar a trăi în chip c neplăcut e rău. dacă nu. Protagoras? Nu cumva şi tu. — Eşti de acord. admiţînd că ea se află adesea în om. — Dar ne vom lămuri oare în felul acesta? După 3521 cum dacă cineva cercetînd pe un om după înfăţişare. nici nu stăpîneşte. pe cînd altele sînt. Curajul însă vine din fire şi din buna hrănire a sufletelor. — Nu le e numeşti oare plăcute pe cele ce comportă plăcerea sau pe cele ce fac plăcere? — Ba da. deşi cei îndrăzneţi nu sînt întotdeauna curajoşi. — Acelaşi lucru spun deci întrebînd dacă nu sînt bune în măsura în care sînt plăcute sau întrebînd dacă plăcerea în sine nu este ceva bun. că unii oameni trăiesc bine iar alţii rău? — Da. tot aşa doresc şi eu ceva asemănător în vederea cercetării noastre. Protagoras. — Dacă